PRAKTISKE INFORMATIONER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRAKTISKE INFORMATIONER"

Transkript

1 GENERAL- FORSAMLING

2 PRAKTISKE INFORMATIONER AKTIEKAPITAL Selskabets nuværende aktiekapital udgør nominelt DKK fordelt i aktier á DKK 0,1. Hver aktie på DKK 0,1 giver én stemme (samlet antal stemmer er ). REGISTRERINGSDATOEN Registreringsdatoen er torsdag den 23. april DELTAGELSE OG STEMMERETTIGHEDER En aktionærs ret til at deltage i og stemme på den ordinære generalforsamling fastlægges på baggrund af de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt eventuelle meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor. REKVIRERING AF ADGANGSKORT OG STEMMESEDLER En aktionær, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, og som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal den senest fredag den 24. april 2015 kl have rekvireret et adgangskort og stemmesedler. Adgangskort og stemmesedler til den ordinære generalforsamling kan rekvireres ved at kontakte: Pernille Aasholm pr. FREMMØDE MED RÅDGIVER Enhver aktionær har ret til at deltage i generalforsamlingen sammen med en rådgiver under forudsætning af, at aktionæren har indløst adgangskort for sig selv og den medfølgende rådgiver senest fredag den 24. april 2015 kl AFGIVELSE AF FULDMAGT Aktionærer kan afgive fuldmagt, hvis aktionæren er forhindret i at deltage. Fuldmagt/brevstemmeblanket er vedlagt som bilag 3 til denne indkaldelse og kan findes på selskabets hjemmeside: serendex.com/ investor-relations/corporate-governance/ general-meeting/. Fra aktionærer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, modtager bestyrelsen gerne en fuldmagt til at afgive de stemmer, der er knyttet til aktierne, for at blive bekendt med aktionærernes stillingtagen til dagsordenens forskellige punkter. Afgivelse af fuldmagt skal være Selskabet i hænde senest fredag den 24. april 2015 kl og skal sendes pr. mail til AFGIVELSE AF BREVSTEMME Aktionærer kan afgive brevstemme, hvis aktionæren er forhindret i at deltage. Fuldmagt/brevstemmeblanket er vedlagt som bilag 3 til denne indkaldelse og kan findes på selskabets hjemmeside: serendex.com/investor-relations/corporate-governance/ general-meeting/. En brevstemme kan ikke tilbagekaldes. Afgivelse af brevstemme skal være Selskabet i hænde senest fredag den 24. april 2015 kl og skal sendes pr. mail til SPROG Generalforsamlingen afholdes på dansk. Aktionærerne kan vælge at tale dansk eller engelsk. INFORMATION PÅ HJEMMESIDEN Følgende oplysninger findes på serendex.com under investor relations -> corporate governance -> general meetings senest den 8. april SERENDEX GENERALFORSAMLING 2015

3 PRAKTISKE INFORMATIONER Indkaldelse til ordinær generalforsamling Det samlede antal stemmer på dagen for indkaldelsen (antal stemmer: ) Årsrapporten 2014 Dagsorden og de fuldstændige forslag inkl. bilag Formular til afgivelse af fuldmagt/brevstemme TRANSPORT Generalforsamlingen finder sted på Østerbro i København. Med offentlig transport er Østerport den nærmeste station. Der går tog direkte fra lufthavnen til Østerport. Mødelokalet hos Bech Bruun på Langelinie Allé 35 er beliggende ca. 1. km fra Østerport. Der er også mulighed for betalingsparkering, hvis man vælger at komme i bil. Fra Serendex CEO Kim Arvid Nielsen på eller telefon CFO Søren Bech Justesen på eller telefon Communication and IR, Nadia Vega Vasiljev på com eller tlf YDERLIGERE OPLYSNINGER OM GENERALFORSAMLINGEN Dagsordnen og de fuldstændige forslag samt den reviderede årsrapport er tilgængelige til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor samt på selskabets hjemmeside fra og med den 8. april SPØRGSMÅL Aktionærer kan stille skriftlige spørgsmål til selskabet om dagsordenen og dokumenter til brug for den ordinære generalforsamling. Skriftlige spørgsmål sendes til serendex.com frem til datoen for generalforsamlingen. Eventuelle andre spørgsmål til generalforsamlingen kan rettes til: Fra Bech-Bruun Advokat Christian Vinding Thomsen på eller telefon Advokat Maria Thomsen på eller telefon SERENDEX GENERALFORSAMLING

4 DAGSORDEN Den 30. april 2015 kl. 10:00 afholdes ordinær generalforsamling i Serendex Pharmaceuticals A/S, CVR-nr Generalforsamlingen afholdes hos Bech-Bruun, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø. Indkaldelse til generalforsamlingen, inklusive bilag 1: Bestyrelseskandidater, bilag 2: Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning af direktion og medarbejdere, og bilag 3: Fuldmagt/brevstemmeblanket, er vedlagt. 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport for 2014, herunder fastsættelse af bestyrelsens honorar. 3. Meddelelse om decharge til bestyrelse og direktion. 4. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 6. Valg af revisor. 7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer. Bestyrelsen har fremsat følgende forslag: 7.1 Bemyndigelse til bestyrelsen til forhøjelse af selskabskapitalen 1) Ved udstedelse af nye aktier på op til nominelt DKK til favørkurs eller til markedskurs med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer, og 2) Ved udstedelse af nye aktier på op til nominelt DKK til markedskurs uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. Den samlede nominelle værdi af aktier udstedt i henhold til overstående bemyndigelser må ikke overstige DKK Godkendelse af reviderede generelle retningslinjer for incitamentsaflønning for direktion og medarbejdere. 7.3 Bemyndigelse til bestyrelsen til 1) At udstede warrants med ret til at tegne nye aktier til en samlet nominel værdi på op til DKK uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer. 4 SERENDEX GENERALFORSAMLING 2015

5 7.4 Bemyndigelse til bestyrelsen til 1) At foretage kapitalforhøjelser ved udstedelse af nye aktier til markedskurs ved gældskonvertering uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer. 7.5 Bemyndigelse til bestyrelsen til 1) At udstede konvertible gældsbreve og dertilhørende kapitalforhøjelse med en samlet hovedstol på op til DKK uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer. 7.6 Bemyndigelse til dirigenten. 8. Eventuelt. Hørsholm, den 8. april 2015 Bestyrelsen SERENDEX GENERALFORSAMLING

6 DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG AD DAGSORDENENS PUNKT 2 Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport godkendes. Bestyrelsen foreslår følgende aflønning for 2015: Bestyrelsesmedlemmer modtager et fast kontant honorar på DKK Bestyrelsens formand modtager DKK AD DAGSORDENENS PUNKT 3 Det foreslås, at der meddeles decharge til bestyrelse og direktion. AD DAGSORDENENS PUNKT 4 Bestyrelsen foreslår, at underskuddet for 2014 på DKK overføres til 2015 som anført i selskabets årsrapport. AD DAGSORDENENS PUNKT 5 Bestyrelsen foreslår genvalg af Karin Verland, Christian Vinding Thomsen, Lorenz Johannes Thorndal Jørgensen, Tone Bjørnov og Helena Nordin Rudberg. Derudover foreslår bestyrelsen valg af Donald debethizy som nyt medlem. Poul Tørring har meddelt, at han udtræder af bestyrelsen i forbindelse med generalforsamlingen. For en beskrivelse af de opstillede kandidaters kompetencer, se bilag 1 til indkaldelsen. AD DAGSORDENENS PUNKT 6 Bestyrelsen foreslår genvalg af Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. AD DAGSORDENENS PUNKT 7 Nedenfor er bestyrelsens forslag beskrevet i detaljer. AD DAGSORDENENS PUNKT 7.1 Følgende bemyndigelse foreslås optaget i vedtægternes punkt 2.4: Karin Verland 2.4 Bestyrelsen er i perioden indtil 1. april 2020 bemyndiget til med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at udstede aktier på op til nominelt DKK ad én eller flere gange, der kan tegnes mod kontant indskud eller konvertering af gæld. Bestyrelsen er derudover, i perioden indtil 1. april 2020 bemyndiget til uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at udstede aktier på op til nominelt DKK ad én eller flere gange, der kan tegnes mod kontant indskud eller konvertering af gæld, idet bemyndigelserne i dette pkt. 2.4 samlet højst kan udnyttes for et nominelt beløb på DKK For de nytegnede aktier skal i øvrigt gælde, at de nye aktier skal lyde på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog, samt at de nye aktier er omsætningspapirer og i øvrigt i enhver henseende har samme rettigheder som de eksisterende aktier. Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser i henhold til ovenstående bemyndigelse og til at foretage de ændringer i selskabets vedtægter, der måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af de nævnte bemyndigelser. Bestyrelsen beslutter om de nye aktier skal kunne tegnes til favørkurs og øvrige vilkår. Udstedelse af nye aktier uden forholdsmæssig fortegningsret skal dog kun kunne tegnes til eller over markedskurs. De nye aktier giver ret til udbytte fra det regnskabsår, hvor kapitalforhøjelsen gennemføres. Forslaget og beløbet er motiveret af behovet for fortsat at sikre selskabet fleksibilitet til gennemførelsen af potentiel aktieemission som en del af selskabets plan for en langsigtet og omfattende finansiel løsning. AD DAGSORDENENS PUNKT 7.2 Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af ændrede overordnede retningslinjer 6

7 for incitamentsaflønning, jf. de som bilag 2 vedlagte generelle retningslinjer for incitamentsaflønning af selskabets direktion og medarbejdere. Generalforsamlingens godkendelse af forslaget medfører, at vedtægternes pkt. 6.8 ændres til følgende: 6.8 Bestyrelsen har udarbejdet generelle retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen og medarbejdere. Disse generelle retningslinjer blev godkendt af Selskabets generalforsamling den 30. april 2015, jf. 139 i selskabsloven. De generelle retningslinjer er gjort tilgængelige for offentligheden på selskabets hjemmeside på AD DAGSORDENENS PUNKT 7.3 Bemyndigelse til bestyrelsen til udstedelse af warrants og dertilhørende kapitalforhøjelse. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til bestyrelsen til udstedelse af warrants ad en eller flere gange til selskabets direktion og medarbejdere i perioden frem til 1. april 2020 samt dertilhørende kapitalforhøjelse ved udnyttelse af udstedte warrants. Generalforsamlingens godkendelse af forslaget medfører, at der i vedtægterne vil blive tilføjet et nyt punkt 2.5 med følgende indhold: 2.5 Bestyrelsen er indtil den 1. april 2020 bemyndiget til ad en eller flere gange at udstede warrants, der samlet giver ret til at tegne op at tegne op til 5 % af selskabskapitalen dog maximalt op til nominelt DKK og til efterfølgende en eller flere gange at forhøje aktiekapitalen i forbindelse med udstedelsen af nye aktier til direktionen og medarbejdere efter bestyrelsens nærmere beslutning, uden fortegningsret for eksisterende aktionærer. Warrants giver ret til at tegne aktier i selskabet til en udnyttelsespris, som fastsættes af bestyrelsen og som kan være lavere end markedskursen. Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte de nærmere vilkår for udnyttelse af warrants og gennemførelse af kapitalforhøjelser i henhold til ovennævnte bemyndigelse. Bestyrelsen bemyndiges desuden til at foretage sådanne ændringer i nærværende vedtægter, som måtte være nødvendige som led i udnyttelsen af denne bemyndigelse. Bestyrelsen skal årligt fastsætte konkrete målsætninger af økonomisk eller tilsvarende målbar karakter og af reel betydning for selskabets værdi som betingelse for udnyttelse af warrants. Udnyttelse af warrants i form af nytegning af aktier kan kun ske i nærmere af bestyrelsen definerede perioder, som løber i forlængelse af godkendt årsrapport i året efter opfyldelse af de fastlagte målsætninger. For de nytegnede aktier skal i øvrigt gælde, at de nye aktier skal lyde på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog, samt at de nye aktier er omsætningspapirer og i øvrigt i enhver henseende har samme rettigheder som de eksisterende aktier. De nye aktier giver ret til udbytte fra det regnskabsår, hvor kapitalforhøjelsen gennemføres. AD DAGSORDENENS PUNKT 7.4 Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelser ved udstedelse af nye aktier til markedskurs ved gældskonvertering uden fortegningsret. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelser ved udstedelse af nye aktier til markedskurs ved gældskonvertering uden fortegningsret. Generalforsamlingens godkendelse af forslaget medfører, at der SERENDEX GENERALFORSAMLING

8 DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG i vedtægterne vil blive tilføjet et nyt punkt 2.6 med følgende indhold: Bestyrelsen foreslår, at følgende bemyndigelse indsættes som punkt 2.6 i selskabets vedtægter: 2.6 Bestyrelsen er indtil 1. april 2020 bemyndiget til at beslutte at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange, ved tegning til markedskurs uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer ved konvertering af gæld op til nominelt DKK For de nytegnede aktier skal i øvrigt gælde, at de nye aktier skal lyde på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog, samt at de nye aktier er omsætningspapirer og i øvrigt i enhver henseende har samme rettigheder som de eksisterende aktier. Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser i henhold til ovenstående bemyndigelse og til at foretage de ændringer i selskabets vedtægter, der måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af den nævnte bemyndigelse. De nye aktier giver ret til udbytte fra det regnskabsår, hvor kapitalforhøjelsen gennemføres. Forslaget er motiveret af behovet for fortsat at sikre selskabet fleksibilitet som en del af selskabets plan for en langsigtet og omfattende finansiel løsning og beløbet, som aktiekapitalen foreslås forhøjet med i henhold til bemyndigelsen, er fastlagt under hensyntagen til selskabets lån til hovedaktionæren. AD DAGSORDENENS PUNKT 7.5 Bestyrelsen foreslår, at følgende bemynd igelse vedtages og indsættes som nyt punkt 2.7 i Selskabets vedtægter: 2.7 Bestyrelsen er bemyndiget til ad en eller flere gange at optage lån for et samlet lånebeløb på DKK uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer mod udstedelse af gældsbreve, der kan konverteres til aktier. Bemyndigelsen er gældende indtil den 1. april Konverteringskursen fastsættes af bestyrelsen til markedskursen på tidspunktet for udstedelse af det konvertible gældsbrev eller til en kurs svarende til markedskursen på tidspunktet for konverteringen. Alle øvrige vilkår og betingelser for de konvertible gældsbreve fastsættes af bestyrelsen ved udnyttelse af bemyndigelsen. Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at beslutte kapitalforhøjelser, der er tilknyttet konvertible gældsbreve udstedt i henhold til dette punkt 2.7, for et samlet nominelt beløb på op til DKK uden fortegningsret for eksisterende aktionærer. For de nye aktier udstedt ved konvertering skal i øvrigt gælde, at de nye aktier skal lyde på navn og skal noteres på navn i Selskabets ejerbog, samt at de nye aktier er omsætningspapirer og i øvrigt i enhver henseende har samme rettigheder som de eksisterende aktier. Bestyrelsen skal fastsætte øvrige vilkår og betingelser for gennemførelse af kapitalforhøjelsen, inklusiv fastsættelse af datoen for hvornår de nye aktier oppebærer ret til udbytte og øvrige rettigheder i selskabet. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer af selskabets vedtægter, som er nødvendige som følge af udnyttelse af bemyndigelsen til at udstede konvertible gældsbreve og af konvertering af sådanne konvertible gældsbreve. AD DAGSORDENENS PUNKT 7.6 Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til at anmelde anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen samt at foretage korrektioner i de dokumenter, som er udarbejdet i forbindelse med disse beslutninger, i det omfang 8 SERENDEX GENERALFORSAMLING 2015

9 Erhvervsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre registrering af beslutningerne. VEDTAGELSESKRAV Forslagene under punkt 2, 3, 4, 5, 6, 7.2 og 7.6 kræver simpelt flertal, jf. vedtægternes punkt 5.16 og selskabslovens 105. Forslagene under punkt 7.1, 7.3, 7.4 og 7.5 kan vedtages, såfremt mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital, tiltræder forslagene, jf. vedtægternes 5.17 og selskabslovens 106. SERENDEX GENERALFORSAMLING

10 BILAG 1 - BESTYRELSESKANDIDATER KARIN VERLAND, BESTYRELSESFORMAND, DANMARK Karin Verland er uddannet læge og har mere end 20 års erfaring fra medicinalindustrien; heraf 15 år som nordisk leder og fem år som bestyrelsesformand i LIF (lægemiddelindustriforeningen). Hun sidder i bestyrelsen for N2MO og Justitia og er medlem af Det Internationale Råd for Rehabilitering af Torturofre (IRCT), samt Gigtforeningens repræsentantskab. Karin Verland er desuden bestyrelsesformand i Nygart Privat Hospital A/S og administrerende direktør i DIGNITY (Dansk Institut mod Totur). Karin Verland TONE BJØRNOV, NORGE Tone Bjørnov er uddannet I fransk og IT på Oslo Universitet og har desuden læst Business Administration på Norwegian School of Management. Hun har mere end 30 års erfaring fra den internationale bank- og finansverden og arbejder i dag som uafhængig, non executive porteføljedirektør. Tone Bjørnov har stor erfaring som formand for Audit Committeees i noterede selskaber og er ekspert i investorrelationer og corporate governance. Hun sidder i bestyrelsen for bl.a Auqa Bio Technology ASA, BB Finans ASA og ABG Sundal Collier ASA. Tone Bjørnov HELENA NORDIN RUDBERG, SVERIGE Helena Rudberg har mere end 40 års erfaring fra den internationale medicinalindustri, hvor hun i mere end 20 år har arbejdet som leder. I dag arbejder hun som uafhængig ledelseskonsulent inden for Life Science. Helena har oprindeligt læst MSc in Pharmaceutical Sciences og sidder i dag i bestyrelsen i bl.a Swedish Investment Development Organization AB, Reyholmia AB og Craneridge Pharma Consulting AB, hvor hun også er bestyrelsesformand. Helena Nordin Rudberg 10 SERENDEX GENERALFORSAMLING 2015

11 LORENZ JØRGENSEN, DANMARK Lorenz Jørgensen er uddannet cand.merc fra CBS (Copenhagen Business School) og har siden 1957 været ejer af og direktør i Sorana A/S, som er den største aktionær i Serendex Pharmaceuticals. Han er professionel investor og forretningsudvikler og har bestredet en række poster som ejer og direktør i forskellige virksomheder i Danmark. Lorenz er bestyrelsesmedlem i bl.a Investeringsselskabet Fir A/S International, Fagus A/S og Musholmfonden. Lorenz Jørgensen DONALD DEBETHIZY, USA Don debethizy har mere end 30 erfaring fra biotek-branchen og har beskæftiget sig med både forskning og udvikling, finansiering, forretning og ledelse. I sin seneste ansættelse stod Don debethizy som President og CEO i spidsen for salget af danske Santaris til medicinalgiganten Roche, og han er tidligere President og CEO gennem 15 år for Targacept Inc., et NASDAQ-noteret biotekselskab, som han også var medstifter af. Don er Ph.D i toksikologi og sidder i bestyrelsen i flere biotekvirksomheder herunder bl.a Newron, LigoCyte og NOXXON. Donald debethizy CHRISTIAN VINDING THOMSEN, DANMARK Christian Vinding Thomsen er uddannet jurist fra Københavns Universitet og er specialiseret i europæisk lægemiddellovgivning. Han blev advokat i 2004 og er medlem af Dansk Selskab for Good Clinical Practice. Christian Vinding Thomsen har erfaring som juridisk chef i Nomeco A/S og har siden 2006 været medejer af flere københavnske advokatvirksomheder. I 2014 flyttede Christian til Bech Bruun ligeledes som partner. Christian er bestyrelselsesmedlem i RAC Denmark A/S (AVIS & BUDGET), Mark & Gerstenberg A/S og i KT Stålindustri A/S, hvor han også er bestyrelsesformand. Christian V. Thomsen SERENDEX GENERALFORSAMLING

12 BILAG 2 - RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING BAGGRUND Serendex Pharmaceuticals A/S (Serendex) bestyrelse ønsker ved anvendelse af en konkurrencedygtig og afbalanceret incitamentsaflønning at skabe værditilvækst for Serendex aktionærer og realisere Serendex langsigtede målsætninger samt at tiltrække og fastholde højt kvalificerede medarbejdere og direktionsmedlemmer. I henhold til selskabslovens 139 skal bestyrelsen i et børsnoteret selskab, inden der indgås en konkret aftale om incitamentsaflønning med medlemmer af selskabets ledelse, have fastsat generelle retningslinjer for selskabets incitamentsaflønning. Retningslinjerne skal være behandlet og godkendt på selskabets generalforsamling. Nærværende retningslinjer er udarbejdet i overensstemmelse med selskabslovens 139 og omfatter selskabets direktion samt i det omfang det fremgår nedenfor - selskabets øvrige medarbejdere. Retningslinjerne fastlægger rammerne for den incitamentsbaserede aflønning med udgangspunkt i Serendex kort- og langsigtede målsætninger, således at der sikres en aflønningsform, som understøtter gennemsigtighed og ikke leder til uforsigtighed eller accept af unormale risici. Selskabets bestyrelse er ikke omfattet af incitamentsaflønningen og disse retningslinjer. GENERELLE PRINCIPPER Incitamentsaflønning hos Serendex består af kortsigtede bonusaftaler og langsigtede aktietegningsrettigheder (warrants) i tillæg til direktionens eller medarbejdernes faste løn, pensionsbidrag og medarbejdergoder, som nærmere beskrevet nedenfor. Direktionen såvel som medarbejderne vil derudover kunne deltage i generelle medarbejderaktie- eller optionsordninger. BONUSAFTALER Tildeling af kontant bonus til direktionen sker årligt baseret på opfyldelsen af forud fastlagte kortsigtede målsætninger af økonomisk eller tilsvarende målbar karakter. Størrelsen af bonus er afhængig af graden af opfyldelse af de fastlagte målsætninger. Bonus kan maksimalt udgøre 175 % af direktørens årlige grundløn, eksklusiv pensionsbidrag. WARRANT PROGRAM Direktionen og Serendex øvrige medarbejdere kan årligt tildeles et antal vederlagsfri aktietegningsrettigheder (warrants), som varierer afhængigt af direktionsmedlemmets eller medarbejderens stilling og det hermed forbundne ansvar. Et direktionsmedlem kan maksimalt tildeles warrants af en værdi ved tildelingen svarende til 200 % af den pågældendes årlige grundløn, eksklusiv pensionsbidrag, mens der for øvrige medarbejdere maksimalt kan tildeles warrants med en værdi ved tildelingen svarende til 100 % af den pågældendes årlige grundløn, eksklusiv pensionsbidrag. Værdi ved tildeling skal forstås som den aktuelle markedsværdi/kursværdi på tildelingstidspunktet af de aktier, som der med de tildelte warrants, dvs. ret til at købe aktier til en fastsat kurs, gives mulighed for at erhverve. Hvis et medlem af direktionen eksempelvis får DKK 1 mio. i løn om året og én aktie har en markedsværdi på Oslo Børs på DKK 20 på tildelingstidspunktet, så vil medlemmet maksimalt kunne få tildelt stk. warrants (1m/20). Hver tildelt warrant giver, såfremt en række af bestyrelsen fastsatte målsætninger opnås, ret til at nytegne en aktie i Serendex mod kon- tant betaling, hvorved der sker en kapitalforhøjelse i selskabet. 12 SERENDEX GENERALFORSAMLING 2015

13 Generalforsamlingen har bemyndiget bestyrelsen til årligt at fastlægge en række konkrete målsætninger af økonomisk eller tilsvarende målbar karakter, som bidrager til reel værdiskabelse i selskabet, og som hvis de opfyldes i det pågældende år giver ret til at nytegne aktier i selskabet. Generalforsamlingen har end- videre bemyndiget bestyrelsen til at fastsætte udnyttelseskursen ved nytegning af aktier, således at udnyttelseskursen kan være identisk med eller under markedsværdien. Udnyttelse af warrant i form af nytegning af aktier kan kun ske i nærmere definerede perioder, som løber i forlængelse af godkendt årsrapport i året efter opfyldelse af de fastlagte målsætninger. GODKENDELSE I overensstemmelse med selskabslovens 139 er der i Serendex vedtægter optaget en bestemmelse om, at generalforsamlingen den 30. april 2015 har vedtaget generelle retningslinjer for incitamentsaflønning. Retningslinjerne er gjort tilgængelige for offentligheden på selskabets hjemmeside på Nærværende generelle retningslinjer er behandlet og godkendt på selskabets generalforsamling den 30. april Warrantprogrammet udløber senest 5 år fra generalforsamlingens godkendelse af nærværende retningslinjer. ÆNDRINGER Bestyrelsen kan foretage ændringer i incitamentsaflønningen, såfremt dette sker inden for rammerne af generalforsamlingens bemyndigelse og disse retningslinjer. Videregående ændringer skal på forhånd godkendes af selskabets generalforsamling. Dirigent SERENDEX GENERALFORSAMLING

14 BILAG 3 - FULDMAGT / AFGIVELSE AF BREVSTEMME Serendex Pharmaceuticals A/S ordinære generalforsamling torsdag den 30. april 2015 kl. 10:00. Hvis formularen kun er udfyldt med navn og CVR-nr./CPR-nr., dateret og underskrevet, vil den blive betragtet som en fuldmagt til bestyrelsen til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger. Navn: Navn i henhold til registrering i ejerbogen (benyt én fuldmagt pr. ejerskabsregistrering i ejerbogen) Benyt venligst BLOKBOGSTAVER CVR-nr./CPR-nr.: CVR-nr./CPR-nr. eller ID i henhold til registrering i ejerbogen (benyt én fuldmagt pr. ejerskabsregistrering i ejerbogen) Jeg/vi bemyndiger hermed ved fuldmagt/afgiver skriftlig stemme som angivet nedenfor: Sæt kryds i rubrik A), B), C) eller D) A) Fuldmagt gives til navngiven tredjemand (senest fredag den 24. april 2015). Navn og adresse på fuldmagtshaver (benyt venligst BLOKBOGSTAVER) eller B) Fuldmagt gives til bestyrelsen (med substitutionsret) til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger som anført nedenfor (senest fredag den 24. april 2015). eller C) Fuldmagt gives til bestyrelsen (med substitutionsret) til at stemme i overensstemmelse med afkrydsningen nedenfor. eller Sæt venligst kryds i rubrikkerne FOR, IMOD eller UNDLAD for at angive din stemme (senest fredag den 24. april 2015). D) Skriftlig stemme (brevstemme) afgives som anført nedenfor. Skriftlige stemmer kan ikke trækkes tilbage. Sæt venligst kryds i rubrikkerne FOR, IMOD eller UNDLAD for at angive din stemme (senest fredag den 24. april 2015). 14 SERENDEX GENERALFORSAMLING 2015

15 Dagsorden (den fulde ordlyd af dagsordenen fremgår af indkaldelsen) FOR IMOD UNDLAD BESTYR- ELSENS ANBEFALING 2. Godkendelse af selskabets reviderede årsrapport 2014, FOR herunder bestyrelsens honorar for Meddelelse af decharge til bestyrelse/direktion FOR 4. Beslutning om inddækning af underskud. Årets underskud foreslås overført til næste år FOR 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen: a) Karin Verland FOR b) Tone Bjørnov FOR c) Helena Norden Rudberg FOR d) Donald Debethizy FOR e) Lorentz Jørgensen FOR f) Christian Vinding Thomsen FOR 6. Genvalg af Grant Thornton som revisor FOR 7. Beslutning vedrørende fremsatte forslag FOR 7.1. Bemyndigelse til forhøjelse af selskabskapitalen, jf. indkaldelsens punkt 7.1 FOR 7.2. Godkendelse af generelle retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. indkaldelsens punkt 7.2 FOR 7.3. Bemyndigelse til udstedelse af warrants og dertil kapitalforhøjelse, jf. indkaldelsens punkt 7.3 FOR 7.4. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse ved gældskonvertering uden fortegningsret, jf. indkaldelsens punkt 7.4 FOR 7.5 Bemyndigelse til at udstedelse af konvertible gældsbreve uden fortegningsret og dertilhørende kapitalforhøjelse, jf. indkaldelsens punkt 7.5 FOR 7.6. Bemyndigelse til dirigenten, jf. indkaldelsens punkt 7.6 FOR Fuldmagten gælder for alle punkter, der bliver behandlet på generalforsamlingen. Fuldmagten/den skriftlige stemme er gyldig for aktier, som jeg/vi besidder beregnet på grundlag af notering af ejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold modtaget af Serendex Pharmaceuticals A/S med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen ved udløbet af registreringsdatoen torsdag den 23. april 2015 kl Fuldmagten/den skriftlige stemme afleveres eller fremsendes pr. til com således at den modtages senest fredag den 24. april 2015 kl Dato: / 2015 Underskrift SERENDEX GENERALFORSAMLING

16 Slotsmarken 17, 2. tv. DK-2970 Hørsholm Denmark Tel: Web:

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S, CVR-NR. 30532228

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S, CVR-NR. 30532228 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S, CVR-NR. 30532228 Serendex Pharmaceuticals A/S // www.serendex.com // info@serendex.com // Slotsmarken 12, 1.th, DK-2970 Hørsholm

Læs mere

TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S

TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 203 8. april 2015 1 af 6 TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S I henhold til vedtægternes pkt. 7.4 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Victoria Properties A/S

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, Danmark Selskabsmeddelelse nr. 4 6. januar 2014 Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling,

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens pkt. VA1. I indkaldelsens forslag til nye 3C og 3D, er der fejlagtigt anført gældsbreve,

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Genmab A/S Bredgade 34 Postboks 9068 1260 København K Tlf. +45 7020 2728 Fax +45 7020 2729 www.genmab.com CVR nr. 2102 3884

Genmab A/S Bredgade 34 Postboks 9068 1260 København K Tlf. +45 7020 2728 Fax +45 7020 2729 www.genmab.com CVR nr. 2102 3884 Til Genmab A/S aktionærer Genmab A/S Bredgade 34 Postboks 9068 1260 København K Tlf. +45 7020 2728 Fax +45 7020 2729 www.genmab.com CVR nr. 2102 3884 27. marts 2012 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Genmab A/S

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

Bestyrelsen i Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S ("Selskabet") fredag den 25. oktober 2013 kl. 15.

Bestyrelsen i Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S (Selskabet) fredag den 25. oktober 2013 kl. 15. Skovlunde 9. oktober 2013. INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S Bestyrelsen i Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling i SSBV-Rovsing

Læs mere

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8 Side 1 af 5 Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Nedenfor fremsendes Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Dantherm A/S

Ordinær generalforsamling i Dantherm A/S Ordinær generalforsamling i Dantherm A/S Som tidligere meddelt blev ordinær generalforsamling i Dantherm A/S afholdt i dag den 29. april 2015. Der henvises til dagsordenen på side 2. Formandens beretning

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Aktionærerne i

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

TIL AKTIONÆRERNE I FCM HOLDING A/S

TIL AKTIONÆRERNE I FCM HOLDING A/S TIL AKTIONÆRERNE I FCM HOLDING A/S FCM Holding A/S ("Selskabet") afholder ekstraordinær generalforsamling søndag den 4. oktober 2015 kl. 17:30 i diskoteket bag cafeteriet i IBF Arena, Stadion Alle 2B,

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Til aktionærerne i Mermaid A/S (CVR-nr. 25 49 38 77) Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes:

Til aktionærerne i Mermaid A/S (CVR-nr. 25 49 38 77) Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes: Til aktionærerne i Mermaid A/S (CVR-nr. 25 49 38 77) Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Den ekstraordinære generalforsamling afholdes: Fredag den 3. juli 2015 kl. 11.00 på selskabets adresse

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år Exiqon A/S ("Selskabet") Fuldstændige forslag til den ordinære generalforsamling den 4. april 2013. 1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år Bestyrelsens beretning foreslås

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Bang & Olufsen a/s

Ordinær generalforsamling i Bang & Olufsen a/s 29. AUGUST 2012 Ordinær generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Der afholdes ordinær generalforsamling i Bang & Olufsen a/s fredag den 21. september 2012 kl. 16.30 på Struer Statsgymnasium, Jyllandsgade

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Den 09. april 2015 ANDERSEN & MARTINI A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 8 Side 2 af 8 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) Torsdag den 11. april 2013, kl. 10.00 på Radisson

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag den 23. april

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010.

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010. Dagsorden og forslag EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i DFDS A/S CVR-nr. 14 19 47 11 Bestyrelsen for DFDS A/S ( DFDS ) indkalder til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes Mandag

Læs mere

Herning, den 8. august 2011. Indkaldelse til generalforsamling i BoConcept Holding A/S. Vedlagt fremsendes

Herning, den 8. august 2011. Indkaldelse til generalforsamling i BoConcept Holding A/S. Vedlagt fremsendes Herning, den 8. august 2011 Indkaldelse til generalforsamling i BoConcept Holding A/S Vedlagt fremsendes Indkaldelse til generalforsamling Formular til bestilling af adgangskort Generel fuldmagt Formular

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, Danmark Selskabsmeddelelse nr. 3-2014/15 5. januar 2015 Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse 4 2014/15 Allerød den 4. juni 2014 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Bestyrelsen for Matas A/S indkalder til selskabets ordinære generalforsamling mandag den 30. juni 2014 kl.

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5 SELSKABSMEDDELELSE 29. august 2014 Ordinær generalforsamling - IC Companys A/S den 24. september 2014 kl. 10.30 IC Companys A/S Raffinaderivej 10 2300 København S Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 5. marts 2009 MEDDELELSE Nr. : 7 Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 Vedlagt er GN Store Nords indkaldelse til generalforsamling 2009 samt fuldstændige forslag. For yderligere information

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. 4. november 2014

Ekstraordinær generalforsamling. 4. november 2014 Ekstraordinær generalforsamling 4. november 2014 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens forslag om nedsættelse af selskabets aktiekapital og ændring af aktiernes stykstørrelse 2. Bestyrelsens forslag om bemyndigelse

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007

Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 Fondsbørsmeddelse nr. 6/2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LIFECYCLE PHARMA A/S LifeCycle Pharma A/S (OMX: LCP) ( Selskabet ) afholder

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK VEDTÆGTER for Aktieselskabet LOLLANDS BANK (CVR.nr. 36684828) Stiftet den 9. februar 1907 lollandsbank.dk Bankens navn, hjemsted og formål 1. Bankens navn er Aktieselskabet Lollands Bank. Banken driver

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Nasdaq OMX Copenhagen A/S Hellerup, den 19. april 2010 Meddelelse nr. 57 Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen for Investea German High Street II A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Athena IT-Group A/S Fondskode DK0060084374 First North Meddelelse nr. 10-2007 Haderslev, den 26. september 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Der indkaldes herved til

Læs mere

DAGSORDEN OG FULDSTÆNDIGE DAGSORDENSFORSLAG

DAGSORDEN OG FULDSTÆNDIGE DAGSORDENSFORSLAG NKT Holding A/S ordinære generalforsamling onsdag den 25. marts 2015 DAGSORDEN OG FULDSTÆNDIGE DAGSORDENSFORSLAG 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2014. 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Læs mere

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Brødrene A & O Johansen A/S, CVR-nr. 58 21 06 17, indkalder herved til ordinær generalforsamling til afholdelse FREDAG DEN 21. MARTS 2014,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S København Marts 2015 Sagsnr. 038296-0035 sj/akt/mei Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S Den 19. marts 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon A/S (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet")

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i H+H International A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i H+H International A/S Til aktionærerne i H+H International A/S H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon info@hplush.com www.hplush.com CVR No. 49 61 98 12 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse 08 2015/16 Allerød den 28. maj 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Bestyrelsen for Matas A/S indkalder til selskabets ordinære generalforsamling onsdag den 24. juni 2015 kl.

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling GN Store Nord A/S Ordinær generalforsamling Fredag den 21. marts 2014, kl. 10.00 CVR-nr. 24257843 2 / ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Med henvisning til vedtægternes pkt. 11 indkalder GN Store Nord A/S

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 -------------------------------

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- V E D T Æ G T E R F O R Land & Leisure A/S CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Land & Leisure A/S. Binavne: Active Bolig Invest A/S (Land & Leisure

Læs mere

4. Godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

4. Godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Dato: 29.04.2014 Emne: Ordinær Generalforsamling Tid: Tirsdag, den 29. april 2014, kl. 17:00 Sted: Toftegaardsvej 4, 8370 Hadsten År 2014, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i Expedit A/S

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 14/2014 4. december 2014 Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Tel: 4911 1111 www.coloplast.com CVR-nr. 69749917 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 4. december

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Bang & Olufsen a/s, Peter Bangs Vej 15, P.O. box 40, DK-7600 Struer Main phone no. [45] 96 84 11 22, Fax [45] 96 84 53 33, CVR-no. 41257911 www.bang-olufsen.dk Til aktionærerne i Bang & Olufsen a/s Struer,

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere

Forslag fra bestyrelsen:

Forslag fra bestyrelsen: Forslag fra bestyrelsen: Bemyndigelse til at lade banken erhverve egne aktier Bestyrelsen er indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiget til, at erhverve egne aktier for op til 10 % af bankens aktiekapital,

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen:

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen: Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Struer, 18-09-2003 Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s ordinære generalforsamling afholdes fredag, den 10. oktober 2003, kl. 16.30

Læs mere

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Meddelelse nr. 4-2010 til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 2010.03.03 BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Brødrene A & O Johansen A/S, CVR-nr. 58210617, indkalder herved til ordinær

Læs mere

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2010

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2010 24. februar 2010 MEDDELELSE Nr.: 3 Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2010 Vedlagt er GN Store Nords indkaldelse til generalforsamling 2010 samt fuldstændige forslag. For yderligere information

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IC GROUP A/S

VEDTÆGTER FOR IC GROUP A/S VEDTÆGTER FOR IC GROUP A/S NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er IC Group A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene IC Companys A/S, InWear Group A/S, Carli Gry International A/S og Brand

Læs mere

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen.

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen. KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES BERLIN IV A/S, CVR-NUMMER 29 14 98 60 Den 10. oktober 2014, klokken 10.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Berlin IV A/S hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION Bilag 1 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION 1. Baggrund I henhold til aktieselskabslovens 139 skal bestyrelsen i et børsnoteret selskab, inden det

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne Emne: Ordinær Generalforsamling Indkalder: Tid: Torsdag, den 29. april 2010 Indk.dato: Sted: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten Rev: 03-05-2010 År 2010, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 11/2013 5. december 2013 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 5. december 2013 kl. 15.30 Generalforsamlingen i Coloplast A/S er netop afholdt. Følgende kan oplyses

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001 Ordinær generalforsamling i NKT Holding A/S tirsdag den 24. april 2001 Til orientering vedlægger vi kopi af annonce, hvormed

Læs mere

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Brødrene A & O Johansen A/S, CVR-nr. 58 21 06 17, indkalder herved til ordinær generalforsamling til afholdelse FREDAG DEN 20. MARTS 2015,

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S CVR.-NR: 34 01 84 13 Den 28. august 2007, kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling på selskabets kontor Mørupvej 16, 7400 Herning. Til

Læs mere

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALK DEN 12. MARTS 2015 Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S Bestyrelsen i ALK-Abelló A/S ( Selskabet ) skal inden der indgås konkrete

Læs mere

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S 3. februar 2015 GENERALFORSAMLING I FONDSMÆGLERSELSKABET MAJ INVEST A/S Efter vedtægternes pkt. 6 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Fondsmæglerselskabet

Læs mere