Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra 15. marts 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra 15. marts 2016"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra 15. marts 2016

2 Forord Formålet med Kvalitetsstandarder, Hjørring Kommune 2016 er at informere om Hjørring Kommunes serviceniveau. Heri findes kvalitetstandarder for personlig hjælp og pleje samt praktisk hjælp efter 83 i Lov om Social Service. Derudover findes en kvalitetsstandard for rehabilitering, der siden 1. januar 2015 er indgået som 83 a i Lov om Social Service Ændringer i serviceniveauet forudsætter altid en politisk beslutning. Der er mulighed for at finde yderligere information på Hjørring Kommunes hjemmeside og i særskilte pjecer, f.eks. Hjælp til selvhjælp og Når dit hjem bliver en arbejdsplads, som findes på hjemmesiden eller udleveres af Myndighedsfunktionen for Ældreområdet.

3 Indhold Forord...2 Det overordnede formål med hjemmehjælp og rehabilitering...4 Tværfaglighed...4 Hvilker indsatser tilbyder Hjørring Kommune...5 Rehabilitering...5 Hjemmehjælp...5 Sammenhæng i borgerforløbet...5 Pligter og rettigheder...6 Kriterier for adgang til assistance...6 Pligter...6 Køretid...6 Rådgivning...7 Frit valg...7 Fleksibel hjemmehjælp...7 Erstatningshjælp...8 Klageadgang...8 Arbejdsmiljøloven...8

4 Det overordnede formål med hjemmehjælp og rehabilitering Formålet med hjemmehjælp er at bidrage til dels at fremme den enkelte borgers funktionsniveau, dels at vedligeholde den enkelte borgers fysiske eller psykiske færdigheder, og dels at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau eller særlige sociale problemer. Formålet med rehabilitering er at fremme den enkeltes funktionsniveau, så behovet for hjemmehjælp nedsættes. Hjemmehjælp og rehabilitering i Hjørring Kommune bygger på værdierne i Serviceloven. Loven fokuserer på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie, og på at indsatsen tilrettelægges i samarbejde med den enkelte borger og med udgangspunkt i de forudsætninger og ressourcer, borgeren har for at deltage. Hjørring Kommune tager udgangspunkt i, at alle borgere ønsker at klare sig selv bedst muligt og længst muligt. Det giver bl.a. den enkelte borger oplevelsen af selvbestemmelse med frihed i og indflydelse på egen hverdag. Hjælp ydes derfor som hjælp til selvhjælp, dvs. som assistance til nødvendige opgaver eller dele heraf, som borgeren midlertidigt eller varigt er ude af stand til eller kun vanskeligt kan udføre på egen hånd eller ved familiens hjælp. Al assistance ydes med henblik på at styrke borgerens evne til at klare sig selv, og indsatsen justeres løbende i takt med, at borgerens funktionsevne ændres i op- eller nedadgående retning. Det indebærer, at assistancen tilrettelægges og udføres i tæt samspil med den enkelte borger og med afsæt i borgerens ønsker for fremtiden. Målet er at styrke borgeren til længst muligt og i videst muligt omfang at kunne klare sig med mindst muligt assistance. Det er vigtigt for Hjørring Kommune, at al assistance gives med henblik på og på en måde, så borgeren bevarer sin værdighed og selvrespekt, og får mulighed for at opleve en bedre livskvalitet. Tværfaglighed For at tilpasse de enkelte indsatser bedst muligt til den enkelte borger leveres såvel hjemmehjælp som rehabilitering med et tværfagligt perspektiv. Tværfagligheden beror på viden fra social- og sundhedsmedarbejdere, sygeplejersker, terapeuter og visitatorer, der sammen arbejder for at skræddersy den enkelte indsats til den enkelte borgers behov og kompetencer. Hver indsats baseres derfor på en individuel, helhedsorienteret og tværfaglig vurdering af borgerens hele livssituation. Det betyder også, at der undervejs i forløbet hele tiden er fokus på, om det er den rette assistance der ydes, og om assistancen er tilpasset borgerens aktuelle situation. Borgere der tildeles assistance vil blive involveret i såvel tilrettelæggelsen som udførelsen af indsatsen. Assistancen har som hovedregel et aktiverende sigte, da indsatsen sigter mod at gøre borgeren i stand til selv at klare hverdagen. For de borgere der ikke har mulighed for at komme til helt at klare sig selv, sigter indsatsen mod at gøre dem i stand til selv at klare så mange opgaver som muligt og desuden give dem den fornødne hjælp og pleje.

5 Hvilker indsatser tilbyder Hjørring Kommune For at optimere indsatsen bedst muligt til den enkelte borger tilbyder Hjørring Kommune indsatser indenfor rehabilitering og hjemmehjælp. Ved visitation afklares i samarbejde med borgeren, hvilke(n) indsats(er) der er til størst gavn for borgeren. Rehabilitering Et fald i funktionsniveau skal ikke automatisk betyde varig assistance. Derfor tilbyder Hjørring Kommune rehabilitering. Rehabilitering betyder, at der i den enkelte indsats fokuseres på at genvinde og/eller udvikle borgerens fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsniveau, med det mål at støtte borgeren til igen at klare sig selv helt eller delvist. Sigtet med rehabilitering er at lette den daglige tilværelse og øge livskvaliteten, og samtidig udskyde den aldersbetingede svækkelse, sygdom og evt. indlæggelse. Rehabilitering ydes som en tidsafgrænset og målrettet indsats, og bygger på borgerens motivation for og ressourcer til, at udvikle sit funktionsniveau. Målrettet aktivitetstræning indgår som en del af indsatsen, ligesom funktionstræning målrettet mod at give borgeren øget styrke samt bedre balance, kondition og/eller funktionsniveau kan indgå. Når en borger tilbydes rehabilitering, opstiller borgeren i samarbejde med visitator formål for indsatsen. Herudfra udarbejder borgeren og det tværfaglige team en plan for opnåelse af målene, der kommer til at danne rammen om de elementer, der i rehabiliteringsforløbet skal fokusere på. Indsats og effekt evalueres kontinuerligt i det tværfaglige team, så både målene og planen for opnåelse af målene hele tiden er tilpasset borgerens aktuelle situation. Ændres borgerens funktionsevne i nedadgående retning involveres det tværfaglige team ligeledes, så den fremadrettede indsats fortsat er tilpasset borgerens aktuelle situation. Hjemmehjælp Hjemmehjælp ydes med et kompenserende og aktiverende sigte, og fokuserer på at lindre og/eller understøtte borgeren i sit funktions- og deltagelsesniveau, og samtidig assistere borgeren i at forblive så selvhjulpen som mulig. Da assistancen gives som hjælp til selvhjælp vil borgeren i videst mulig omfang blive inddraget aktivt i udførelse af indsatsen. Det forventes, at hjemmehjælp gives på en måde, så borgeren inspireres til og støttes i at holde sig i gang. Målet er så vidt muligt at fremme borgerens mulighed for at klare sig selv, og samtidig lette den daglige tilværelse med den nødvendige assistance, så borgeren får mulighed for at opleve en bedre livskvalitet. Når en borger tilbydes hjemmehjælp, opstiller borgeren i samarbejde med visitator formål for indsatsen. Herudfra udarbejder borgeren og det tværfaglige team en plan for opnåelse af målene, der kommer til at danne rammen om de elementer, der skal fokuseres på i hjemmetræningen. Ændres borgerens funktionsevne i op- eller nedadgående retning involveres det tværfaglige team, så den fremadrettede indsats fortsat er tilpasset borgerens aktuelle situation. Sammenhæng i borgerforløbet For at give den bedst mulige service og sikre en samlet indsats overfor den enkelte borger, er det vigtigt at der er tæt og smidigt samarbejde mellem myndighedsfunktionen, leverandørerne af

6 hjemmehjælp og rehabilitering, hjemmesygeplejerskeordningen og andre tilbud på det sociale og sundhedsmæssige område. Kvalitetsstandarderne vil være udgangspunkt for bevilling af assistance fra Hjørring Kommune. Borgeren skal opleve at være involveret i hele processen, og skal endvidere opleve sammenhæng, fleksibilitet og kvalitet i den indsats, der leveres i hjemmet under hensyntagen til den mest effektive planlægning for leverandøren. Alle medarbejdere der kommer i hjemmet, er fælles om at løfte den samlede opgave i samarbejde med borgeren. Alle medarbejdere der kommer i hjemmet, skal kende kvalitetsstandarden for den indsats, de yder, og de skal levere indsatsen i henhold til den konkrete afgørelse, som er truffet i forhold til den enkelte borger. Pligter og rettigheder Kriterier for adgang til assistance For at få tildelt assistance skal der foretages en individuel og konkret vurdering, der tager udgangspunkt i borgerens behov og ressourcer, og hvor der både ses på den fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau. Det gøres i en dialog mellem borger og visitator samt ved eventuelt at inddrage andre fagpersoner i vurderingen af borgerens behov, herunder vurdering af, om der er andre muligheder for hjælp end hjemmehjælp. Ved vurderingen af det konkrete behov for assistance skal borgerens samlede situation medtænkes. Adgang til hjælp forudsætter et nedsat funktionsniveau, hvor borgeren er ude af stand til eller har vanskeligt ved at udføre opgaverne i hjemmet. De borgere, som via rådgivning, udredning og/eller træning kan blive helt eller delvis selvhjulpne, vil ikke kunne tildeles varig assistance, før der er forsøgt gennemført et rehabiliteringsforløb. Hvis det vurderes, at hjælpemidler kan erstatte hjemmehjælp vil dette indgå i vurderingen af, hvorvidt der kan tildeles assistance. Pligter Borgeren er forpligtet til at: Give relevante og dokumenterede oplysninger ved behandling af ansøgning om hjælp Deltage aktivt ved udredning og medvirke ved træning for at blive mest muligt selvhjulpen Oplyse om ændringer i sit funktionsniveau eller ændringer i husstandens samlede ressourcer Stille husholdningsmaskiner, som er sikkerhedsmæssigt i orden, til rådighed til rengøring og tøjvask. Køretid Personalets køretid er ikke inkluderet i visitationspakkerne.

7 Rådgivning Visitatorerne kan jf. Retssikkerhedslovens 5 støtte og rådgive borgere til løsning af problemer på andre måder, end ved inddragelse af kommunen. Visitatorerne kan f.eks. hjælpe med at fremskaffe relevant materiale, etablere kontakt til relevante samarbejdspartnere og skabe kontinuitet ved at tænke på tværs af afdelinger, forvaltninger og andre instanser. Frit valg Borgerne har, som beskrevet i Servicelovens 91, ret til Frit valg mellem godkendte leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje efter servicelovens 83. Herudover har borgerne mulighed for at udpege en privat hjælper til at udføre de visiterede opgaver ( 94). Hvis borgeren har betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og dermed behov for mere end 20 timers assistance ugentligt til personlig og praktisk hjælp, kan vedkommende ifølge Servicelovens 95, stk. 2, vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp. Borgeren ansætter herefter selv hjælpere og skal derfor være i stand til at fungere som arbejdsleder. Der er IKKE frit leverandørvalg for beboere i plejeboliger, der er omfattet af lov om almene boliger og lov om boliger for ældre og personer med handicap. Dette gælder f.eks. beboere på ældrecentre. Beboere her bliver serviceret af kommunen, jf. servicelovens 93, stk. 1. Fleksibel hjemmehjælp Borgere der har fået tildelt personlig og/eller praktisk hjælp har mulighed for i visse tilfælde at bytte den tildelte assistance ud med en anden assistance. Medarbejderen der leverer assistancen vurderer i hvert enkelt tilfælde, om det er forsvarligt at tilsidesætte den tildelte assistance til fordel for borgerens ønsker. Den assistance borgeren ønsker at bytte til, må ikke være i strid med arbejdsmiljølovgivningens rammer. Følgende retningslinjer gælder for fleksibel hjemmehjælp: Er borgeren bevilget både personlig og praktisk hjælp, kan der byttes mellem personlig og praktisk hjælp, hvis assistancen leveres af samme leverandør Er borgeren kun tildelt praktisk hjælp kan der ikke byttes til personlig hjælp Er borgeren kun tildelt personlig hjælp kan det ikke byttes til praktisk hjælp Den assistance, borgeren ønsker at bytte til, skal tidsmæssigt svare til den assistance, der er tildelt, og kunne varetages af den udførende medarbejder Hvis borgeren fravælger tildelt assistance, kan der ikke efterfølgende kræves at få den visiterede assistance leveret. Derfor skal leverandøren dokumentere, hvilken assistance, der er leveret

8 Hvis borgeren 3 gange inden for et kvartal fravælger den visiterede assistance, skal leverandøren underrette myndighedsfunktionen herom, så visitator kan foretage en revurdering for at sikre, at den bevilgede assistance tilgodeser borgerens aktuelle behov. Erstatningshjælp Borgeren kan forvente at: Leverandøren møder op som beskrevet i kvalitetsstandarderne Modtage et erstatningsbesøg, hvis leverandøren aflyser praktisk hjælp eller personlig hjælp, som ikke leveres dagligt Modtage et erstatningsbesøg, hvis vedkommende selv aflyser praktisk hjælp eller personlig hjælp, som ikke leveres dagligt, senest 2 dage før assistancen skulle være leveret (gælder også i forbindelse med indlæggelse/behandling på sygehus og hos læge). Klageadgang Borgerne kan klage, hvis de er utilfredse med myndighedsfunktionens afgørelse eller med den assistance, de modtager. Borgerne får udleveret klagevejledning sammen med afgørelsesbrevet og kan desuden få vejledning og rådgivning i forbindelse med klager ved at kontakte leverandøren eller Myndighedsfunktionen for Ældreområdet. Arbejdsmiljøloven Når borgeren modtager personlig og praktisk hjælp, er hjemmet medarbejdernes arbejdsplads. Visitator informerer borgeren om, at det eventuelt kan blive nødvendigt at udføre ændringer i hjemmet og etablere hjælpemidler, for at borgeren kan modtage assistance fra Hjørring Kommune. Visitatorerne udleverer pjecen Når dit hjem bliver en arbejdsplads til borgeren. Målet er at medarbejderne kan udføre deres opgaver uden risiko for helbredet og inden for Arbejdsmiljølovens bestemmelser.

9 KVALITETSSTANDARD 2016 Rehabilitering Godkendt: SÆH-udvalget 15. marts 2016 Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om Social Service 83 a Hvilket behov dækker indsatsen? Borgerens behov for forbedring af sit nuværende funktionsog deltagelsesniveau med henblik på at borgeren bliver mest muligt selvhjulpen. Hvad er formålet med indsatsen? At sikre den enkeltes mulighed for selv at klare daglige aktiviteter eller dele heraf, for dermed at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Indsatsen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. At styrke og motivere den enkelte borgers selvstændighed og handlekompetence. At bidrage til, at udskyde den aldersbetingede svækkelse og deraf følgende nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne, samt forhale forværring af evt. sygdom, og dermed gøre det muligt for borgeren at forblive så selvhjulpen som muligt længst muligt. At bidrage til at forbedre evnen til at deltage i vante aktiviteter og socialt samvær. At forebygge indlæggelse. Hvem kan modtage indsatsen, og hvilke kriterier indgår for tildeling af indsatsen? Borgere i Hjørring Kommune som er omfattet af målgruppen for hjælp efter 83, og hvor et rehabiliteringsforløb vurderes at kunne forbedre borgerens funktionsniveau og dermed nedsætte behovet for hjælp efter 83, stk. 1. Indsatsen beror på en individuel og konkret vurdering, der tager udgangspunkt i borgerens behov og ressourcer, og hvor der både ses på det fysiske, psykiske og sociale

10 funktionsniveau. Hvilke aktiviteter kan indgå i indsatsen? Træning gennem aktiviteten: Personlig hygiejne Bad Af- og påklædning Toiletbesøg Kropsbårne hjælpemidler Forflytning, vending og lejring Måltider I tilfælde af spild og uheld rengøres tøj og overflade Rengøring Tøjvask Indkøb af dagligvarer Sociale aktiviteter Øvrige træningsmetoder kan være: Udholdenhedstræning Balancetræning Kompensationstræning (hjælpemidler) Arbejdsteknikker (f.eks. følge en brugsanvisning) Gangtræning (f.eks. gå til vaskekælder/dagligvarebutik) Forflytningsvejledning Planlægning og strukturering af aktiviteter Styrketræning Indsatsen foregår i borgerens eget hjem og nærmiljø. Hvad er indsatsens omfang? Indsatsen ydes som en målrettet, helhedsorienteret og tværfaglig indsats dag og/eller aften. Indsatsen ydes som et korterevarende, tidsafgrænset forløb. Er der valgmulighed med hensyn til leverandør? Jf. Servicelovens 91 er der frit valg af leverandør (kommunal leverandør eller godkendt privat leverandør). Kompetencekrav til personalet Fastansatte og vikarer er uddannet indenfor social- og sundhedsområdet. Alle medarbejdere arbejder efter gældende principper og metoder for indsatsen i Hjørring Kommune. Alle medarbejdere har lyst og evne til tværfagligt samarbejde. Alle medarbejdere er resultatorienterede med henblik på at nå de opsatte mål. Den person der leverer indsatsen, er bekendt med kommunens gældende kvalitetsstandard og med den konkrete indsats i forhold til borgeren.

11 Omkostninger for borgeren Der er ingen brugerbetaling. Kvalitetsmål Borgeren kan forvente at: Ved akut behov for hjælp kontakter visitationen/sygeplejen leverandør, og borger får rehabilitering inden for et døgn Ved øvrig henvendelse om personlig hjælp og pleje gennemføres visitationen indenfor 5 døgn efter henvendelse Ved øvrig henvendelse om praktisk hjælp gennemføres visitationen indenfor 6 uger efter henvendelse Indsatsen sættes i værk ved førstkommende tværfaglige konference efter visitation Leverandøren under normale omstændigheder ikke kan aflyse assistancen Blive kontaktet af leverandøren, hvis det aftalte tidspunkt afviger med mere end en time Få en erstatningsaftale, hvis borgeren aflyser indsatsen mere end 2 dage før den skal leveres. Erstatningsindsatsen aftales med leverandøren (gælder også i forhold til behandling/indlæggelse hos læge/på sygehus) Der hos leverandøren udpeges en fast kontaktperson og forløbsansvarlig Hvordan følges op på indsatsen? Myndighedsfunktionens kvalitetsopfølgning: Dialog med brugeren ved opfølgning på visiterede indsatser Registrering af indkomne klager og opfølgning herpå som afsæt for læring og kvalitetsudvikling Brugertilfredshedsundersøgelser Tilsyn med leverede ydelser Leverandørens kvalitetsopfølgning: Dialog med brugerne Registrering af indkomne klager og opfølgning herpå som afsæt for læring og kvalitetsudvikling Det tværfaglige teams opfølgning: Løbende justering af mål og delmål Slutevaluering Særlige forhold, der gør sig gældende? Når der leveres en indsats i borgerens eget hjem, bliver hjemmet at betragte som en arbejdsplads. Hjemmet skal derfor indrettes, så Arbejdsmiljølovens bestemmelser

12 overholdes. Hvis disse bestemmelser ikke er overholdt, tager leverandøren stilling til, i hvilket omfang indsatsen kan leveres.

13 KVALITETSSTANDARD 2016 Hjemmehjælp personlig hjælp og pleje Godkendt: SÆH-udvalget 15. marts 2016 Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om Social Service 83 stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker indsatsen? Borgerens behov for understøttelse og/eller forbedring af sit nuværende funktions- og deltagelsesniveau. Hvad er formålet med indsatsen? At fremme den enkeltes mulighed for selv at klare daglige aktiviteter eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Indsatsen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. At styrke og motivere den enkelte borgers egenomsorg og handlekompetence. At bidrage til at udskyde den aldersbetingede svækkelse og deraf følgende nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne, samt forhale forværring af evt. sygdom, og dermed gøre det muligt for borgeren at forblive så selvhjulpen som muligt længst muligt. Indsatsen leveres med et kompenserende og aktiverende sigte, og fokuserer på at assistere borgeren via hjælp til selvhjælp. At bidrage til at fastholde evnen til at deltage i vante aktiviteter og socialt samvær. At forebygge indlæggelse. Hvem kan modtage indsatsen, og hvilke kriterier indgår for tildeling af indsatsen? Borgere i Hjørring Kommune som grundet midlertidig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau eller sociale problemer, ikke selv kan eller har meget vanskeligt ved at udføre personlige plejeopgaver.

14 Bevilling beror på en individuel og konkret vurdering, der tager udgangspunkt i borgerens behov og ressourcer, og hvor der både ses på det fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau. De borgere, som via rådgivning, udredning og/eller træning kan blive helt eller delvis selvhjulpne, vil ikke kunne tildeles varig assistance, før der er forsøgt gennemført et rehabiliteringsforløb Hvilke aktiviteter kan indgå i indsatsen? Indsatsen kan f.eks. indbefatte assistance til et eller flere af nedenstående elementer: Personlig hygiejne Bad Af- og påklædning Toiletbesøg Kropsbårne hjælpemidler, Forflytning, vending og lejring Måltider I tilfælde af spild og uheld rengøres tøj og overflade Hvad er indsatsens omfang? Indsatsen ydes efter individuel vurdering. Morgenassistance ydes i tidsrummet mellem kl og kl Er der valgmulighed med hensyn til leverandør? Jf. Servicelovens 91 er der frit valg af leverandør (kommunal leverandør eller godkendt privat leverandør) og borgeren har ret til at udpege en privat hjælper ( 94). Hvis borgeren har betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og dermed behov for mere end 20 timers personlig hjælp og pleje samt praktisk hjælp ugentligt, kan vedkommende ifølge servicelovens 95, stk. 2, vælge at få udbetalt et kontant tilskud til assistance, som den pågældende selv ansætter, hvis pågældende er i stand til at fungere som arbejdsleder. Jf. Servicelovens 93, stk. 1 ydes indsatsen til beboere i plejeboliger af Hjørring Kommune. Kompetencekrav til personalet Fastansatte er uddannet indenfor social- og sundhedsområdet. Vikarer kan være ufaglærte med specifik oplæring og løbende vejledning af social- og sundhedsfagligt uddannet personale. Alle medarbejdere arbejder efter gældende principper og metoder for indsatsen i Hjørring Kommune. Alle medarbejdere har lyst og evne til tværfagligt samarbejde. Alle medarbejdere er resultatorienterede med henblik på at

15 nå de opsatte mål. Den person der leverer indsatsen, er bekendt med kommunens gældende kvalitetsstandard og med den konkrete indsats i forhold til borgeren. Privatpersoner, valgt af borgeren til at yde assistance, skal godkendes af kommunen efter en individuel vurdering jf. Servicelovens 94. Omkostninger for borgeren Der er ingen brugerbetaling. Kvalitetsmål Borgeren kan forvente at: Ved akut behov for hjælp kontakter visitationen/sygeplejen leverandør, og borger får personlig hjælp og pleje inden for et døgn Ved øvrige henvendelser om personlig hjælp og pleje gennemføres visitationen indenfor 5 døgn efter henvendelsen Indsatsen sættes i værk senest 2 dage efter bevilling Leverandøren under normale omstændigheder ikke kan aflyse assistancen Blive kontaktet af leverandøren, hvis det aftalte tidspunkt afviger med mere end en time Få erstatningshjælp, hvis borgeren aflyser indsatsen mere end 2 dage før den skal leveres. Erstatningshjælpen aftales med leverandøren (gælder også i forhold til behandling/indlæggelse hos læge/på sygehus) Der hos leverandøren udpeges en fast kontaktperson og ved behov forløbsansvarlig Hvordan følges op på indsatsen? Myndighedsfunktionens kvalitetsopfølgning: Dialog med brugeren ved opfølgning på visiterede indsatser Registrering af indkomne klager og opfølgning herpå som afsæt for læring og kvalitetsudvikling Tilsyn med leverede ydelser, herunder brugertilfredshed Leverandørens kvalitetsopfølgning: Dialog med brugerne Registrering af indkomne klager og opfølgning herpå som afsæt for læring og kvalitetsudvikling Det tværfaglige teams opfølgning: Løbende justering af mål og indsats

16 Særlige forhold, der gør sig gældende? Når der leveres en indsats i borgerens eget hjem, bliver hjemmet at betragte som en arbejdsplads. Hjemmet skal derfor indrettes, så Arbejdsmiljølovens bestemmelser overholdes. Hvis disse bestemmelser ikke er overholdt, tager leverandøren stilling til, i hvilket omfang indsatsen kan leveres.

17 KVALITETSSTANDARD 2016 Hjemmehjælp praktisk hjælp Godkendt: SÆH-udvalget 15. marts 2016 Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om Social Service 83 stk. 1 nr. 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Borgerens behov for understøttelse og/eller forbedring af sit nuværende funktions- og deltagelsesniveau. Hvad er formålet med indsatsen? At yde assistance til et eller flere af nedenstående elementer: At bidrage til renholdelse af boligen At borgeren har rent tøj i fornødent omfang At borgeren har nødvendige dagligvarer til rådighed i hjemmet At fremme den enkeltes mulighed for selv at klare daglige aktiviteter eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Indsatsen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. At styrke og motivere den enkelte borgers egenomsorg og handlekompetence. At bidrage til at udskyde den aldersbetingede svækkelse og deraf følgende nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne, samt forhale forværring af evt. sygdom, og dermed gøre det muligt for borgeren at forblive så selvhjulpen som muligt længst muligt. Indsatsen leveres med et kompenserende og aktiverende sigte, og fokuserer på at assistere borgeren via hjælp til selvhjælp. At bidrage til at fastholde evnen til at deltage i vante aktiviteter og socialt samvær. Hvem kan modtage indsatsen, og hvilke Borgere i Hjørring Kommune, som grundet midlertidig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau eller

18 kriterier indgår for tildeling af indsatsen? særlige sociale problemer, ikke selv kan eller har meget vanskeligt ved at udføre praktiske opgaver. Bevilling beror på en individuel og konkret vurdering, der tager udgangspunkt i borgerens behov og ressourcer, og hvor der både ses på det fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau. Det er en forudsætning, at borgeren er til stede for at kunne medvirke, når indsatsen leveres. De borgere, som via rådgivning, udredning og/eller træning kan blive helt eller delvis selvhjulpne, vil ikke kunne tildeles varig assistance, før der er forsøgt gennemført et rehabiliteringsforløb. Hvilke aktiviteter kan indgå i indsatsen? Indsatsen omfatter assistance til et eller flere af nedenstående elementer: Rengøring Tøjvask Indkøb af dagligvarer Assistance til rengøring omfatter bidrag til renholdelse af et areal svarende til en 2-værelses lejlighed (65-75 m2). Assistance til indkøb af dagligvarer omfatter planlægning og bestilling af varer samt at sætte varer på plads. Hvad er indsatsens omfang? Indsatsen ydes i hverdage i tidsrummet fra kl til kl Bidrag til rengøring ydes som hovedregel hver 3. uge. Tøjvask ydes op til 5 gange om ugen. Indkøb ydes som hovedregel 1 gang om ugen. Er der valgmulighed med hensyn til leverandør? Jf. Servicelovens 91 er der frit valg af leverandør (kommunal leverandør eller godkendt privat leverandør) og borgeren har ret til at udpege en privat hjælper, jf. Servicelovens 94. Hvis borgeren har betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og dermed behov for mere end 20 timers praktisk og personlig assistance ugentligt, kan vedkommende jf. Servicelovens 95, stk. 2 vælge at få udbetalt et kontant tilskud til assistance, som den pågældende selv ansætter, hvis pågældende er i stand til at fungere som arbejdsleder. Jf. Servicelovens 93, stk. 1 ydes indsatsen til beboere i plejeboliger af Hjørring Kommune. Kompetencekrav til Fastansatte er uddannet indenfor social- og

19 personalet sundhedsområdet. Vikarer kan være ufaglærte med specifik oplæring og løbende vejledning af social- og sundhedsfagligt uddannet personale. Alle medarbejdere arbejder efter gældende principper og metoder for indsatsen i Hjørring Kommune. Alle medarbejdere har lyst og evne til tværfagligt samarbejde. Alle medarbejdere er resultatorienterede med henblik på at nå de opsatte mål. Den person der leverer indsatsen, er bekendt med kommunens gældende kvalitetsstandard og med den konkrete indsats i forhold til borgeren. Privatpersoner, valgt af borgeren til at yde assistance, skal godkendes af kommunen efter en individuel vurdering jf. Servicelovens 94 Omkostninger for borgeren Der er ingen brugerbetaling. Kvalitetsmål Borgeren kan forvente at: Ved henvendelse om praktisk hjælp gennemføres visitationen indenfor 6 uger efter henvendelsen Indsatsen sættes i værk senest 3 uger efter bevilling Leverandøren under normale omstændigheder ikke kan aflyse assistancen Blive kontaktet af leverandøren, hvis det aftalte tidspunkt afviger med mere end en time Få en erstatningsaftale, hvis borgeren aflyser indsatsen mere end 2 dage før den skal leveres. Erstatningsindsatsen aftales med leverandøren (gælder også i forhold til behandling/indlæggelse hos læge/på sygehus) Der hos leverandøren udpeges en fast kontaktperson og ved behov forløbsansvarlig Hvordan følges op på indsatsen? Myndighedsfunktionens kvalitetsopfølgning: Dialog med brugeren ved opfølgning på visiterede indsatser Registrering af indkomne klager og opfølgning herpå som afsæt for læring og kvalitetsudvikling Tilsyn med leverede ydelser, herunder brugertilfredshed Leverandørens kvalitetsopfølgning: Dialog med brugerne Registrering af indkomne klager og opfølgning herpå som afsæt for læring og kvalitetsudvikling Det tværfaglige teams opfølgning: Løbende justering af mål og indsats

20 Særlige forhold, der gør sig gældende? Når der leveres en indsats i borgerens eget hjem, bliver hjemmet at betragte som en arbejdsplads. Hjemmet skal derfor indrettes, så Arbejdsmiljølovens bestemmelser overholdes. Hvis disse bestemmelser ikke er overholdt, tager leverandøren stilling til, i hvilket omfang indsatsen kan leveres.

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune. Senest revideret og godkendt i Hjørring Byråd

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune. Senest revideret og godkendt i Hjørring Byråd Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Senest revideret og godkendt i Hjørring Byråd 25.04.2018 Forord Formålet med Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune er at informere om Hjørring Kommunes serviceniveau.

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Rehabilitering og Hjemmehjælp. Rammeaftalebilag 2 - Kvalitetsstandard

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Rehabilitering og Hjemmehjælp. Rammeaftalebilag 2 - Kvalitetsstandard Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Rehabilitering og Hjemmehjælp Rammeaftalebilag 2 - Kvalitetsstandard 0 Forord Formålet med denne kvalitetsstandard er, at informere om Hjørring Kommunes serviceniveau

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Rehabiliteringsforløb Servicelovens 83a

KVALITETSSTANDARD Rehabiliteringsforløb Servicelovens 83a KVALITETSSTANDARD Rehabiliteringsforløb Servicelovens 83a LOVGRUNDLAG FORMÅL 83 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne,

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg efter servicelovens 83

Psykisk pleje og omsorg efter servicelovens 83 Psykisk pleje og omsorg efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne kvalitetsstandard beskriver Sønderborg Kommunes serviceniveau for psykisk pleje og omsorg

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Korttidsplads efter Servicelovens 84 stk. 2. Hvad er indsatsens lovgrundlag? Serviceloven 84, stk. 2

KVALITETSSTANDARD. Korttidsplads efter Servicelovens 84 stk. 2. Hvad er indsatsens lovgrundlag? Serviceloven 84, stk. 2 KVALITETSSTANDARD 2016 Korttidsplads efter Servicelovens 84 stk. 2 Godkendt: Byrådet 26. juni 2014 Hvad er indsatsens lovgrundlag? Serviceloven 84, stk. 2 Hvilket behov dækker Hjælp og støtte udenfor hjemmet

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne kvalitetsstandard beskriver Sønderborg Kommunes serviceniveau for personlig hjælp

Læs mere

råd og vejledning i udførelse af opgaverne

råd og vejledning i udførelse af opgaverne Personlig hjælp og pleje efter Servicelovens 83 samt træning efter Servicelovens 86 stk 2 samt vedligeholdende træning Indledning Denne tekst beskriver Gribskov Kommunes personlige hjælp og pleje til borgere

Læs mere

Indkøb. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.:

Indkøb. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.: Indkøb Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste grad af uafhængighed

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre

Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Kvalitetsstandard Personlig pleje plejecenter 1. januar 2017 Godkendt 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Opfølgning Hjælpen

Læs mere

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1 Kvalitetsstandard Personlig hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Den personlige

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2017 Godkendt i Voksenudvalget 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsmål for personlig pleje i eget

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for personlig pleje og 2 Kvalitetsstandard for personlig pleje og (for borgere uden for plejecenter) Formålet med personlig pleje og Formålet med hjælp til

Læs mere

Praktisk hjælp efter Servicelovens 83

Praktisk hjælp efter Servicelovens 83 indkøb, midlertidig brændselshjælp og hverdagens aktiviteter Indledning Denne tekst beskriver Gribskov Kommunes praktiske hjælp til borgere i eget hjem: Rengøring, tøjvask, indkøb, midlertidig brændselshjælp

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 a Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

Kvalitetsstandard Pleje. Voksenservice

Kvalitetsstandard Pleje. Voksenservice Kvalitetsstandard Pleje Voksenservice 1. Overordnede rammer Personlig pleje 1.1 Formål med Sikre at personer, som i kortere eller længere tid har behov lovgivningen for personlig hjælp, pleje og støtte,

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring 2 Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring (for borgere uden for plejecenter)

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Når du læser kvalitetsstandarden, skal du være opmærksom på, at den består af to dele. Den første del er information til dig

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2019

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2019 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2019 Hvad er personlig pleje: Personlig pleje er hjælp til personlig hygiejne, påklædning og måltider. Personlig pleje er for eksempel at Blive vasket eller komme i bad

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Kvalitetsstandard Praktisk hjælp 1 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, 88 91, 94-95 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen

Læs mere

Støtte til borgere med funktionsnedsættelse og hjemmeboende børn efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Støtte til borgere med funktionsnedsættelse og hjemmeboende børn efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Støtte til borgere med funktionsnedsættelse og hjemmeboende børn efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand i Odense Kommune (gælder både i eget hjem og på plejecenter)

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand i Odense Kommune (gælder både i eget hjem og på plejecenter) Senest revideret 05.06. 2019 Emne Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand i Odense Kommune (gælder både i eget hjem og på plejecenter) Indhold Lovgrundlag Servicelovens 83, stk. 1 Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kommunal vaskeordning

Kommunal vaskeordning Kommunal vaskeordning Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.: Vi tager udgangspunkt

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 stk. 1 og 2 Denne pjece indeholder

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016. Hvad er praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring 2 Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring (for borgere uden for plejecenter)

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/14 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2014 Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund... 3 Formål med indsatserne... 3 Samspillet med borgerne...

Læs mere

Visitation til personlig og praktisk hjælp

Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Formål med hjælpen Frederikssund Kommune prioriterer, at borgerne kan blive ved med at være selvhjulpne og aktive. Derfor skal den personlige og praktiske hjælp

Læs mere

Anretning af mad. Efter servicelovens 83, 83 a, 84 og 88. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.

Anretning af mad. Efter servicelovens 83, 83 a, 84 og 88. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Anretning af mad Efter servicelovens 83, 83 a, 84 og 88 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel Information

Kvalitetsstandard Generel Information Kvalitetsstandard 2016 Generel Information INDHOLDSFORTEGNELSE VISION OG MÅLSÆTNING MED DIN HJÆLP... 3 REHABILITERING: DIN SELVHJULPENHED VORES FOKUS... 3 VELFÆRDSTEKNOLOGI EN STØTTE I HVERDAGEN... 4 SÅDAN

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Indhold Forord Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarderne har til formål

Indhold Forord Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarderne har til formål Indhold 1.0 Lovgrundlag...2 2.0 Formål...2 3.0 Hvordan søges om Personlig hjælp og pleje?...2 3.1 Sagsbehandlingstid og iværksættelse...2 3.2 Klageadgang...2 4.0 Målgruppe - Hvem kan modtage Personlig

Læs mere

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.:

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.: Hverdagsrengøring Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2012 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.:

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.: Hverdagsrengøring Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp og pleje i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Servicelovens 83, stk. 1, nr. 1

KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp og pleje i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Servicelovens 83, stk. 1, nr. 1 KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp og pleje i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Servicelovens 83, stk. 1, nr. 1 LOVGRUNDLAG FORMÅL INDHOLD MÅLGRUPPE/TILDELINGSKRITERIER 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet.

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet. 2. Indsats med henblik på at sikre/udføre opgaver 2.1 Praktiske opgaver 2.1.1 Hjælp til rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Serviceloven 83 Praktisk hjælp og støtte

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand i Odense Kommune Senest revideret 23.01.2017 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand i Odense Kommune (gælder både i eget hjem og på plejecenter) Emne Indhold Lovgrundlag Servicelovens 83, stk. 1 Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2018

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2018 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2018 Hvad er personlig pleje: Personlig pleje er hjælp til personlig hygiejne, påklædning og måltider. Personlig pleje er for eksempel at Blive vasket eller komme i bad

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: personlig pleje og 83 og 83a i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås ydelser

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte KVALITETSSTANDARD 2016 Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni 2015 Bostøtte Kvalitetsstandard for bostøtte efter Lov om Social Støtte 85 er Hjørring Kommunes

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2013 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2012 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

MYNDIGHED, SUNDHED OG OMSORG. Information om hjemmehjælp

MYNDIGHED, SUNDHED OG OMSORG. Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, SUNDHED OG OMSORG Information om hjemmehjælp STRUER KOMMUNES ÆLDREPOLITIK Det overordnede mål for Struer Kommunes ældrepolitik er at støtte kommunens ældre i at leve et selvstændigt liv med

Læs mere

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Fanø Kommune Vedtaget i Fanø byråd den (dato) Indhold Forord...3 1.0 Lovgrundlag...4 2.0 Formål...4 3.0 Hvordan søges om Personlig hjælp og pleje?...4 3.1 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Kkvalitetsstandard Rehabiliteringsforløb

Kkvalitetsstandard Rehabiliteringsforløb SOCIAL OG SUNDHED Dato: 1. december 2015 Tlf. dir.: 4175 0349 E-mail: tinf@balk.dk Kontakt: Tina Cecilia Frederiksen Kkvalitetsstandard Rehabiliteringsforløb Rehabiliteringsforløb Folketinget har vedtaget

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte Målgruppe Kriterier og omfang Formål Afgørelse Borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker hjælpen Man kan få hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Hvad er formålet

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Tilsynspolitik. Hjemmehjælp

Tilsynspolitik. Hjemmehjælp Tilsynspolitik Hjemmehjælp Baggrund Ifølge servicelovens 151c skal kommunerne udarbejde og offentliggøre en politik for tilsyn med pleje og omsorg og praktisk hjælp (hjemmehjælp). Tilsynspolitikken skal

Læs mere

Tilberedning og anretning af mad

Tilberedning og anretning af mad Tilberedning og anretning af mad efter servicelovens 83, 83 a, 84 og 88 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundhed og Omsorg Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 E-mail: Sundhed-Omsorg@struer.dk

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning servicelovens 86 stk. 1 og 2

Genoptræning og vedligeholdelsestræning servicelovens 86 stk. 1 og 2 Genoptræning og vedligeholdelsestræning servicelovens 86 stk. 1 og 2 Kvalitetsstandard Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om genoptræning og vedligeholdelsestræning.

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015 Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund... 3 Formål med indsatserne... 3 Samarbejdet med borgeren

Læs mere

Hverdagsrehabilitering 1. januar 2019

Hverdagsrehabilitering 1. januar 2019 Hverdagsrehabilitering 1. januar 2019 Indsatstype Hverdagsrehabilitering Indsatsens Serviceloven 83 a og Sundhedsloven 138 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 og 83a i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2019

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2019 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2019 Hvad er praktisk hjælp: Praktisk hjælp er hjælp eller vejledning til rengøring, tøjvask, indkøb, tilberedning af mad og skift af sengetøj. Hjælpen gives som hjælp

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: 13. januar 2015 Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: Lars Jørn Lind Jakobsen Bemærkninger Følgende sager

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune Hvad er praktisk hjælp?

Læs mere

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard Betalt vareudbringning Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for betalt vareudbringning Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om betalt vareudbringning. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. De giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver det politisk fastsatte serviceniveau,

Læs mere

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard 2015

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard 2015 Betalt vareudbringning Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for betalt vareudbringning Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg-Midtfyn Kommune. Hvem kan få hjælpen? 3 Hvad

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015 Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015 Typografidefinition: Overskrift 3: Skrifttype: Ikke Fed Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund...

Læs mere

Om kvalitetsstandarder generelt

Om kvalitetsstandarder generelt Om kvalitetsstandarder generelt Her findes serviceinformation til kommunens borgere om den hjælp eller støtte, de kan forvente fra ældreområdet. Kvalitetsstandarderne har til formål: At synliggøre kommunens

Læs mere

Visitation til personlig og praktisk hjælp

Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Formål med hjælpen Hjælpen skal medvirke til at øge din livskvalitet og muligheden for, at du igen kan klare dig selv.

Læs mere

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard 2016

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard 2016 Betalt vareudbringning Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for betalt vareudbringning Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg-Midtfyn Kommune. I 2015 Hvem kan få hjælpen?

Læs mere

Socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85

Socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Handicap, Psykiatri og Misbrug Kvalitetsstandard 2 Indhold Forord... 4 Lovgrundlag... 5 Formålet med hjælpen... 5 Værdigrundlag og grundprincipper... 5 Hvem

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83.

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: 1 1 of 6 2 of 6 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikrer vi igennem - En aktiv dialog indadtil og udadtil - Synlighed

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning Indhold Indledning... 1 Om kvalitetsstandarder... 1 Omsorgsområdets værdier og målsætning... 2 Hvornår kan man få hjælp?... 2 Hvordan får man hjælp og støtte?... 2 Hvordan vurderes behovet for hjælp og

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for praktisk hjælp 2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp (for borgere uden for plejecenter) Formålet med praktisk hjælp Hvem kan få hjælp? Formålet med praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp 2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp (for borgere uden for plejecenter) Formålet med praktisk hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Personlig pleje Samsø Kommune Hjemmeplejen Juli 2014 Kvalitetsstandard for personlig pleje Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om personlig pleje.

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2016

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2016 Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2016 Kort og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb efter servicelovens 83 a Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice efter servicelovens 83 1

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for praktisk bistand... 6 Kvalitetsstandard for rengøring...

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard

Visitation og levering. Kvalitetsstandard Visitation og levering Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for visitation og levering Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes visitation og levering af de indsatser, der er

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Fanø Kommune Vedtaget i Fanø byråd den (dato) Indhold Forord...3 1.0 Lovgrundlag...4 2.0 Formål...4 3.0 Hvordan søges om praktisk hjælp?...4 3.1 Sagsbehandlingstid og iværksættelse...4

Læs mere