Beskyttelse og benyttelse af natur. - nyttig viden for lodsejere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskyttelse og benyttelse af natur. - nyttig viden for lodsejere"

Transkript

1 Beskyttelse og benyttelse af natur - nyttig viden for lodsejere

2 Beskyttelse og benyttelse af natur - nyttig viden for lodsejere Teksten er udarbejdet af det nordsjællandske, kommunale miljøsamarbejde Milsam i marts Tilpasset fynske forhold af Svendborg Kommune, september Grafisk opsætning: Mark & Storm Grafisk, Ringe. Fotos: Frøer side 11 og 22 - Mogens Lind Jørgensen, guldsmed side 4 - Jette Raal Stockholm og de øvrige fotos - Terkel Broe Christensen. 2

3 3

4 4 Indhold Side Naturbeskyttelsesloven og planlovens hovedformål Beskyttede naturtyper og levesteder Vandløb Nye søer og udvidelse af søer Fredninger Fredede fortidsminder og beskyttede diger Offentlighedens adgang International naturbeskyttelse og Bilag IV-arter Invasive arter Pleje af natur og fortidsminder Bygge- og beskyttelseslinjer Andre aktiviteter i det åbne land Mulighed for støtte

5 Forord Kære lodsejer Dette hæfte indeholder en oversigt over nogle af de vigtigste regler og love om beskyttelse af natur og landskab. Dem bør du kende, når du ejer eller driver en ejendom beliggende i det åbne land. Det henvender sig til lodsejere, der ønsker et hurtigt indblik i regelgrundlaget inden for naturbeskyttelses- og planloven. Hæftet handler således ikke om skov- og landbrugslovgivning. Det åbne land danner grundlag for mange af samfundets aktivite ter, f.eks. landbrug, vandforsyning og friluftsliv. Både private og myndigheder har store interesser i landskabet og naturen. Lovene, der gælder i det åbne land, er bl.a. lavet for at sikre en bæredygtig samfundsudvikling og beskyttelse af naturen og landskabet. Der findes både danske love og internationale aftaler, som har indflydelse på, hvad man må i det åbne land. Disse love og aftaler forpligter både det offentlige og private lodsejere. Du kan få mere information på kommunernes hjemmesider og via internettets mange forskellige sider om natur og miljø. Love og regler ændres ofte. Men de opdaterede lovtekster kan altid findes på Retsinformations hjemmeside - På Miljøportalen eller på Grundkort Fyn er der digital adgang til en lang række informationer om arealer og naturdata på kort. F.eks. kan du se, om der er registreret beskyttet natur på din ejendom. By- og Landskabsstyrelsen finder du på og Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside hedder Disse statslige hjemmesider indeholder også megen værdifuld information. God fornøjelse med læsningen. 5

6 Naturbeskyttelsesloven og planlovens hovedformål Naturbeskyttelsesloven og planloven har fælles hovedformål: At værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelse af dyre- og plantelivet. Dette er hensyn, som vi i kommunerne lægger vægt på, når vi behandler en sag. Herudover har lovene nogle særlige formål. Naturbeskyttelsesloven tilsigter: At beskytte naturen med dens bestand af vilde dyr og planter samt deres levesteder og de landskabelige og kulturhistoriske værdier. At forbedre, genoprette eller tilvejebringe områder, der er af betydning for vilde dyr og planter og for landskabelige og kulturhistoriske interesser. At give befolkningen adgang til at færdes og opholde sig i naturen samt forbedre mulighederne for friluftslivet. Planloven tilsigter særligt: At der ud fra en planmæssig og samfundsøkonomisk helhedsvurdering sker en hensigtsmæssig udvikling, og at der skabes og bevares værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber. 6 Lovgivning: Lov om naturbeskyttelse Lov om planlægning

7 7

8 Beskyttede naturtyper og levesteder De vilde dyr og planter har brug for levesteder i landskabet. Derfor er vigtige naturtyper beskyttet via naturbeskyttelsesloven eller via internationale aftaler. Beskyttelsen gælder uanset ejerforhold. Beskyttede naturtyper i naturbeskyttelsesloven de såkaldte 3-arealer er: Søer og vandhuller inklusive bredder med et areal på over 100 m 2 Moser og lignende, enge, heder, overdrev, strandenge og strandsumpe, hvis de hver for sig eller tilsammen har et areal på mindst m 2 Moser under m 2 i sammenhæng med beskyttede vandløb eller søer De fleste vandløb hvilke spørg kommunen I de beskyttede naturtyper er der forbud mod at ændre tilstanden. En tilstandsændring kan f.eks. være dræning, udgravning, opfyldning, gødskning, tilplantning eller sprøjtning. De beskyttede områder må dog gerne anvendes, som man lovligt har gjort inden, de blev omfattet af beskyttelsen. Jagt kan udøves lovligt efter jagtloven. Forbud mod tilstandsændring Mulighed for dispensation Det er kommunen, der afgør om et område er beskyttet 8

9 Kommunen kan i særlige tilfælde give dispensation til et indgreb i en beskyttet naturtype, f.eks. hvis formålet med indgrebet er at forbedre forholdene for de vilde dyr og planter. Du kan se, om der er registreret beskyttet natur på din ejendom på Miljøportalen eller på Grundkort Fyn. Vær opmærksom på, at registreringerne er vejledende. Det er det faktiske naturindhold på arealet, der afgør, om det er beskyttet eller ej. Det er lodsejers ansvar, at der ikke sker indgreb i beskyttede områder. Det er typisk på udyrkede arealer, det umiddelbart kan være svært at afgøre, om arealet er beskyttet eller ej. Så spørg kommunen, hvis du er i tvivl. Læs mere: På Skov- og Naturstyrelsen samt By- og Landskabsstyrelsens hjemmesider. Lovgivning: Lov om naturbeskyttelse. 9

10 Vandløb Vandløb skal kunne benyttes til afledning af vand, men skal også være levested for dyr og planter. Vandløb er desuden vigtige bindeled mellem naturområder og fungerer som spredningsveje for dyr og planter. Der må ikke foretages indgreb i vandløb uden kommunens tilladelse. For de offentlige vandløb findes et regulativ. Det indeholder en beskrivelse af vandløbet og af hvordan det skal vedligeholdes, samt en beskrivelse af kommunens og lodsejernes forpligtigelser. Du kan se regulativet ved henvendelse til kommunen. Mange vandløb er udpeget som beskyttede naturtyper i henhold til naturbeskyttelseslovens 3. Det betyder, at tilstanden i vandløbet ikke må ændres uden kommunens tilladelse. Til vandløbet hører en 2 meter bræmme langs begge sider. Bræmmen regnes fra vandløbets øverste kant. I bræmmen må der ikke dyrkes, men den skal være dækket af en naturlig græs-, urte- eller trævegetation. Inden for 2 meter bræmmen må der ikke dyrkes, jordbehandles, plantes eller foretages terrænændring. I 2 meter bræmmen må der heller ikke opsættes faste hegn. Dog må der gerne hegnes, hvis arealet afgræsses af husdyr. Reglen gælder også alle naturlige søer, der indgår som en del af et vandløbssystem. Læs mere: På By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside om vandløb 10 Lovgivning: Lov om vandløb Lov om naturbeskyttelse

11 Nye søer og oprensning af søer Mange lodsejere ønsker at oprense og udvide eksisterende søer og vandhuller eller etablere helt nye. Etablering af et nyt vandhul på f.eks. en mark kræver en kommunal landzonetilladelse fra planloven, da man ændrer anvendelsen af arealet. Oprensning eller udvidelse af eksisterende vandhuller kræver en kommunal dispensation fra naturbeskyttelseslovens bestemmelser om de beskyttede naturtyper. Det samme gør etablering af nye søer i beskyttede naturtyper. Bemærk, at alle naturtyper som udgangspunkt er lige værdifulde. Derfor kan man som regel ikke få dispensation til at ændre en naturtype til en anden for eksempel fra mose til sø. Oprensning af søer kan ofte give en naturmæssig gevinst ved f.eks. at fjerne næringsrigt slam fra søbunden eller ved at hindre en tiltagende tilgroning. I forbindelse med oprensning eller etablering af søer sætter kommunen en række betingelser for arbejdet. De mest almindelige er at: Arbejdet skal udføres i vinterhalvåret inden for perioden 15. september til 1. februar Bredder skal være svagt hældende Opgravet og fældet materiale må ikke placeres på beskyttet natur eller i skove Søen må ikke forsynes med til- eller fraløb fra åer, bække, dræn eller åbne render Der må ikke være øer i vandhullet Der må ikke fodres, udsættes ænder og fisk eller andre dyr Opgravet slam skal analyseres inden deponering Det lokale museum skal orienteres, inden arbejdet udføres Læs mere: På By- og Landskabstyrelsens hjemmeside om søer. Lovgivning: Lov om planlægning, Lov om naturbeskyttelse og museumsloven 11

12 Fredninger Der findes forskellige typer fredninger efter naturbeskyttelsesloven. F.eks. kan et træ, et stendige, en udsigt eller et landskab være fredet. Større områder fredes typisk for at beskytte værdier inden for natur, landskab, geologi, kulturhistorie og arkæologi. En fredning består af en fredningskendelse, der tinglyses på alle omfattede ejendomme. Du kan se, om din ejendom er omfattet af en fredning på Miljøportalen, Grundkort Fyn eller i Tingbogen. Vær opmærksom på, at der i det øjeblik, der er rejst forslag om en fredning, ikke må handles i strid med fredningsforslaget. Fredningsnævnet kan give dispensation fra en fredning, og det er kommunens opgave at føre tilsyn med, at fredningskendelsen overholdes. Aktiviteter som fældning, bebyggelse, tilplantning, terrænregulering m.m. i et fredet område kræver som regel tilladelse fra Fredningsnævnet. Du skal sende en ansøgning om dispensation fra en fredning til din kommune, som videresender den til Fredningsnævnet. Læs mere: På By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside om fredninger. 12 Lovgivning: Lov om naturbeskyttelse og Bekendtgørelse om pleje af fredede arealer, om tilsyn og om indberetninger.

13 Fredede fortidsminder og beskyttede diger Fredede fortidsminder er kulturhistoriske levn fra ældre tider, der er beskyttet af museumsloven. Du må ikke ændre på tilstanden af fredede fortidsminder som f.eks. gravhøje og stensætninger. Det betyder, at det ikke er lovligt at jordbehandle, gøde eller plante på dem eller i en afstand af 2 meter. Du kan i museumslovens bilag se, hvilke fortidsminder der er beskyttede. Sten- og jorddiger er også beskyttede imod tilstandsændringer via museumsloven. Hvis du har behov for at lave en gennemkørsel i et jorddige, skal du søge dispensation hos kommunen. Du kan se om der er registreret beskyttede sten- og jorddiger på din ejendom på Grundkort Fyn eller Miljøportalen. Vær opmærksom på, at registreringerne kun er vejledende og at et dige godt kan være beskyttet selv om det ikke er registreret. Det er lodsejerens ansvar, at der ikke sker indgreb på et beskyttet dige. Spørg din kommune, hvis du er i tvivl. Hvis du støder på et skjult fortidsminde, f.eks. under et gravearbejde, skal du anmelde fundet til dit lokale museum. Inden større gravearbejder sættes i gang, skal museet også kontaktes. Læs mere: Om fortidsminder på Kulturarvsstyrelsens hjemmeside: og se kort, der viser fortidsminders beliggenhed på Fund og fortidsminder på www. dkconline.dk. Hent også folderen Har du en gravhøj i baghaven? fra Kulturarvsstyrelsens hjemmeside. Lovgivning: Museumsloven, Lov om naturbeskyttelse og Bekendtgørelse om pleje af fortidsminder. 13

14 14

15 Offentlighedens adgang Offentligheden har ret til at færdes på privatejede veje og stier, i skove, på naturområder, udyrkede arealer samt langs vore kyster. Hvor offentligheden har lovlig adgang, må du ikke hindre eller skilte mod denne adgang. Herunder kan du se forskellige begrænsninger for offentlighedens adgang, som skal sikre privatlivets fred for lodsejerne. Der er med visse undtagelser adgang hele året til fods og på cykel på: Veje og stier i det åbne land Strande, dog ikke ophold tættere end 50 meter fra boliger Veje og stier i skove fra kl til solnedgang Udyrkede arealer uden hegn fra kl til solnedgang, dog ikke ophold på arealer tættere end 150 meter fra boliger Tilsvarende for udyrkede hegnede arealer, hvis der ikke er græssende husdyr, og der er adgang gennem låger, over stenter el. lign. Du skal skriftligt meddele kommunen, hvis du vil nedlægge en vej eller sti. Kommunen har 4 uger til at træffe en afgørelse, f.eks. om at ville foretage en nærmere vurdering af vejen eller stiens rekreative betydning. Læs mere: Om adgang på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside. Hent for eksempel folderen: Naturen må gerne betrædes, men træd varsomt eller læs: En vejledning om skilte og offentlighedens adgang til naturen. Lovgivning: Lov om naturbeskyttelse samt Bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen. 15

16 International naturbeskyttelse og Bilag IV-arter EU ønsker at standse tilbagegangen af den biologiske mangfoldighed. Et af redskaberne er de såkaldte fuglebeskyttelsesområder og habitatområder, tilsammen kaldet Natura 2000-områder. I Danmark er der udpeget 113 fuglebeskyttelsesområder og 254 habitatområder. Hvert enkelt område er udpeget for at beskytte en bestemt type natur eller levestederne for nogle bestemte dyr og planter. I Natura 2000-områderne må man ikke forringe forholdene for den natur, som områderne er udpeget for at beskytte. Man må heller ikke gøre noget uden for områderne, der kan forringe forholdene inde i områderne. Myndighederne er forpligtet til at yde en særlig indsats for de arter og naturtyper, som området er udpeget for at beskytte. Kommunen skal underrettes ved en lang række aktiviteter og ændringer i land- Natura 2000 er en samlebetegnelse for de internationale naturbeskyttelsesområder, udpeget efter Habitatdirektivet, Fuglebeskyttelsesdirektivet og Ramsarkonventionen. Listen over de danske Bilag IV arter kan findes på hjemmesiden I naturbeskyttelseslovens bilag 2 findes en fortegnelse over alle aktiviteter, som skal anmeldes. 16

17 Hasselmusen, som ikke er en mus men en syvsover står også på Habitatdirektivets Bilag IV og skal derfor have en særlig beskyttelse. brugsdriften inden for et Natura 2000-område. F.eks. ophør af græsning, tilplantning med juletræer eller energipil i fuglbeskyttelsesområder og ændringer i tilstanden af søer, moser og andre naturtyper, der ikke opfylder størrelseskravet for beskyttede naturtyper. Hvis de opfylder størrelseskravet, falder de ind under naturbeskyttelseslovens 3. EU har også lavet en liste med en række dyre- og plantearter, der skal tages særlige hensyn til uanset om de forekommer indenfor eller udenfor Natura 2000-områderne: Det er de såkaldte Bilag IV-arter. I Danmark er f.eks. alle slags flagermus, stor vandsalamander, forskellige arter af frøer, mus og guldsmede og syv forskellige plantearter beskyttede, uanset hvor de forekommer. Læs mere: Om Natura 2000 på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside og se områdernes beliggenhed på Miljøportalen eller Grundkort Fyns digitale kort. Lovgivning: Lov om naturbeskyttelse og Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 17

18 Invasive arter Invasive arter er dyr og planter, der er indført til Danmark af mennesket. At de er invasive, betyder at de udkonkurrerer hjemmehørende arter og dermed forringer naturarealernes kvalitet og truer den biologiske mangfoldighed. Eksempler er kæmpe-bjørneklo og iberisk skovsnegl også kendt som dræbersnegl, men også rynket rose, japansk pileurt og canadisk gyldenris udgør et stigende problem for vores naturområder. Du opfordres til at bekæmpe de invasive arter, såvel kæmpe-bjørneklo som andet landskabsukrudt på dine naturområder. Meget landskabsukrudt bekæmpes effektivt ved at afgræsse arealerne med får eller kreaturer. Men ofte er en manuel eller maskinel indsats påkrævet. Ved etablering af nye beplantninger er det vigtigt at undgå de invasive arter. Ud fra et naturmæssigt synspunkt er det bedst at vælge hjemmehørende danske arter. Du er velkommen til at henvende dig til kommunen for at få råd og vejledning. Læs mere: Om metoder til regulering af invasive arter og deres regulering på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside. 18

19 Pleje af natur, fredede arealer og fortidsminder Mange naturtyper, fredede områder og fortidsminder kræver pleje, hvis vi vil bevare den ønskede tilstand. Den øgede tilførsel af næringsstoffer og færre græssende dyr har sammen med dræning af våde områder gjort, at de lysåbne naturtyper gror til. Kommunen skal pleje egne naturområder, fredede arealer og fortidsminder. Vi har også mulighed for at pleje privatejede fredede arealer og fortidsminder. Desuden kan vi bidrage til pleje af privatejede naturområder efter aftale. På landbrugsjord har ejeren pligt til at holde jorden i god landbrugsmæssig stand. Det betyder, at der er pligt til at sørge for rydning af opvækst, f.eks. på enge og overdrev, hvor afgræsningen er ophørt. Plantedirektoratet fører tilsyn med, at det overholdes. Du opfordres til at pleje naturen og fortidsminder på din ejendom. Spørg dog altid kommunen til råds, inden du begynder arbejdet for at undgå misforståelser. Græsningslaug og høsletslaug er velkomne initiativer. Læs mere: For eksempel i håndbogen Græsning og høslet i naturplejen og på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside om høslætsenge. Søg efter græsningslaug og høsletslaug på nettet. I håndbøger om naturtyper kan man ofte læse om pleje, se f.eks. i Lovgivning: Lov om naturbeskyttelse, Bekendtgørelse om pleje af fredede arealer, om tilsyn og om indberetninger, Bekendtgørelse om pleje af fortidsminder og Lov om drift af landbrugsjorder. 19

20 Bygge- og beskyttelseslinjer Naturbeskyttelsesloven indeholder bestemmelser om bygge- og beskyttelseslinjer. De skal sikre, at de nærmeste omgivelser ved kysterne, søer og åer, og omkring fortidsminder, skove og kirker friholdes for bebyggelse eller andre væsentlige landskabelige indgreb. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af arealer, der ligger inden for en beskyttelseslinje, og der må ikke bygges inden for en byggelinje. Undtagelser fremgår af loven. Du skal søge om dispensation hos Miljøcenter Odense, der administrer strandbeskyttelseslinjen, eller hos kommunen, som har ansvaret for de øvrige bygge- og beskyttelseslinier. Linjerne har forskellig udstrækning: Beskyttelseslinjer Havet giver som hovedregel en 300 meter strandbeskyttelseslinje. I sommerhusområder er den dog typisk kun 100 meter. Miljøministeriet har fastlagt strandbekyttelseslinjerne, som er tinglyst på de enkelte ejendomme. Søer på mindst 3 hektar og udpegede vandløb giver en 150 meter sø- og åbeskyttelseslinje. Synlige fortidsminder resulterer ligeledes i en beskyttelseslinje på 100 meter. Byggelinjer Private skove på mindst 20 hektar og alle offentlige skove afkaster en 300 meter byggelinje. Kirker afkaster 300 meter byggelinje for byggehøjde over 8,5 meter. Du kan finde kort over beskyttelseslinjerne og byggelinjerne på Miljøportalen og Grundkort Fyn. Læs mere: Om beskyttelseslinjer på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside. Lovgivning: Lov om naturbeskyttelse og Bekendtgørelse om byggeog beskyttelseslinjer. 20

21 Andre aktiviteter i det åbne land Mange aktiviteter i det åbne land kræver kommunens tilladelse. Dette gælder f.eks. udstykning, byggeri, terrænregulering eller ændringer i ejendommens anvendelse. Sager om byggeri, udstykning, terrænregulering mv. skal stemme overens med plangrundlaget, det vil sige lokalplan, kommuneplan og landsplandirektiver mv. På Miljøportalen kan du se, hvilke planudpegninger der er gældende for din ejendom. Byggeri over en vis størrelse kræver en byggetilladelse fra kommunen, inden arbejdet sættes i gang. Terrænregulering, i form af afgravning eller påfyldning af jord, kræver i de fleste tilfælde en tilladelse fra kommunen. Skal du flytte jord, og har du en mistanke om, at den er forurenet, eller skal du flytte jord inden for det såkaldte områdeklassificerede område af byzonen, skal du altid anmelde det til kommunen. Affald må ikke deponeres eller afbrændes i det åbne land. Det er kun miljøgodkendte affaldsanlæg, som har tilladelse til dette. Affald skal bortskaffes efter de anvisninger, der gælder i kommunens affaldsregulativ. Oplag, dvs. længere tids opbevaring af materialer som f.eks. jord, grus eller byggematerialer, kræver en landzonetilladelse fra kommunen. Her kan du få oplyst, hvilke tilladelser et projekt eller forhold kræver (f.eks. genanvendelse af forurenet jord eller slagger), samtidig med at du kan få råd og vejledning. Læs mere: På din kommunes hjemmeside. Lovgivning: Planloven, miljøbeskyttelsesloven, jordforureningsloven, byggeloven og naturbeskyttelsesloven. 21

22 Mulighed for støtte Der findes mange støtteordninger, der er beregnet til at forbedre natur, miljø og landskab. Støtteordningerne har ofte forskelligt fokus, f.eks. den enkelte lodsejer eller store EU-støttede naturgenopretningsprojekter, der kan involvere mange lodsejere. Støtteordningerne er ofte baseret på landspolitiske aftaler, EU-midler, midler fra fiske- og jagttegn eller fra tips- og lottomidlerne. Derudover kan kommunen, når det drejer sig om særlig værdifuld natur, give støtte til naturpleje i form af hegning, pleje af naturarealer eller til oprensning og etablering af vandhuller. Bemærk at disse ordninger kan være blevet uaktuelle i dag, og at der kan være opstået nye. Fælles for støtteordningerne er, at det er en myndighed, f.eks. Skov- og Naturstyrelsen, som afgør hvad og hvem, der kan få støtte. Er du interesseret i støtte, skal du være opmærksom på, at der inden for hver enkelt ordning, som regel sættes tidsfrister og krav om skriftlig ansøgning. Da støtteordningerne ofte ændres, ophører eller der oprettes nye, anbefales det at undersøge mulighederne på disse myndigheders hjemmesider: - Kommunen - Skov- og Naturstyrelsen, - FødevareErhverv, 22 Lovgivning: De seneste bekendtgørelser finder du på

23 Har du et spændende projekt eller spørgsmål til dine muligheder for støtte, kan du kontakte kommunen, som gerne hjælper eller kan henvise til de øvrige myndigheder på området. 23

24 Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej Vester Skerninge Langeland Kommune Udvikling og Infrastruktur Fredensvej Rudkøbing Ærø Kommune Teknik og Miljø Rådhuset Statene Ærøskøbing

Beskyttelse af natur og landskab. et overblik for lodsejere

Beskyttelse af natur og landskab. et overblik for lodsejere Beskyttelse af natur og landskab et overblik for lodsejere Beskyttelse af natur og landskab et overblik for lodsejere Udgiver: Miljøsamarbejdet Milsam, marts 2009. En fælleskommunal folder, udarbejdet

Læs mere

Beskyttet natur i Danmark

Beskyttet natur i Danmark Beskyttet natur i Danmark TEKNIK OG MILJØ 2016 Beskyttet natur i Danmark HVORDAN ER REGLERNE OM BESKYTTET NATUR I DANMARK? På beskyttede naturarealer de såkaldte 3-arealer er det som udgangspunkt forbudt

Læs mere

Naturbeskyttelseslovens 3

Naturbeskyttelseslovens 3 Naturbeskyttelseslovens 3 Heder Overdrev Enge Moser Søer Vandløb Naturbeskyttelseslovens 3 3. Stk. 2. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af 1) heder, 2) moser og lignende, 3) strandenge og strandsumpe

Læs mere

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark "Kongernes Nordsjælland"

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark Kongernes Nordsjælland Dato: 3. januar 2017 qweqwe Nationalpark "Kongernes Nordsjælland" OBS! Zoom ind for at se naturbeskyttede områder og vandløb, eller se kortet i stort format. Der har været arbejdet med at etablere en nationalpark

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder PLAN, BYG OG ERHVERV Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder BAGGRUND FOR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 I forbindelse med

Læs mere

... ... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse

... ... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse ... MILJØMINISTERIET.... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse Regeringens forslag til: Ny skovlov og Ændringer i naturbeskyttelsesloven.......... Vi skal beskytte

Læs mere

De fleste 3 tilstandsændringer vedrører søer, hvor der især ansøges om dispensation til oprensning, udvidelse og nedlæggelse af søer

De fleste 3 tilstandsændringer vedrører søer, hvor der især ansøges om dispensation til oprensning, udvidelse og nedlæggelse af søer Analyse af 3 søer Sammenfatning De fleste 3 tilstandsændringer vedrører søer, hvor der især ansøges om dispensation til oprensning, udvidelse og nedlæggelse af søer Kategorierne af tilstandsændringer og

Læs mere

Charlotte Mærsk Møller Langegyde 64b, 5762 Vester Skerninge Sendt med email: charlotte@tugronja.dk

Charlotte Mærsk Møller Langegyde 64b, 5762 Vester Skerninge Sendt med email: charlotte@tugronja.dk Charlotte Mærsk Møller Langegyde 64b, 5762 Vester Skerninge Sendt med email: charlotte@tugronja.dk Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

VVM-screening af etablering af skov på matr. 3a, 6a V. Bregninge by, Bregninge m.fl. Afgørelse om at skovrejsningen ikke er VVM-pligtig

VVM-screening af etablering af skov på matr. 3a, 6a V. Bregninge by, Bregninge m.fl. Afgørelse om at skovrejsningen ikke er VVM-pligtig Peder Kromann Jørgensen Vester Bregningemark 3 5970 Ærøskøbing Sendt med email: pkjkoma@msn.com Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 VVM-screening

Læs mere

Natur. Administration Lovgivningen, hvor kommunerne har ansvar for administration og tilsyn, omfatter:

Natur. Administration Lovgivningen, hvor kommunerne har ansvar for administration og tilsyn, omfatter: Natur Kommunerne har en forpligtigelse og væsentlig rolle i at sikre og udvikle den danske natur og ligeledes sikre og forbedre mulighederne for friluftslivet. Det sker gennem administration af en bred

Læs mere

Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars BYGGERI OG NATUR

Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars BYGGERI OG NATUR Berit Boserup Nakkedamsvej 83 4070 Kirke Hyllinge Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars 019370-2013 BYGGERI OG NATUR Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning af 2 mindre vandingsvandhuller

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Administrationsgrundlag for naturbeskyttelsesloven

Administrationsgrundlag for naturbeskyttelsesloven Godkendt i Udvalget for Klima og Miljø december 2011 Administrationsgrundlag for naturbeskyttelsesloven 1. Indhold i administrationsgrundlaget... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Myndighedens rolle... 3 3.1. Opgaver

Læs mere

Analyse af 3 strandenge

Analyse af 3 strandenge Analyse af 3 strandenge Hovedkonklusioner Kategorierne af ansøgte tilstandsændringer varierer en del mellem 2006 og 2008, men afgørelsespraksis for de kategorier af tilstandsændringer, der er registreret

Læs mere

Naturbeskyttelseslovens 7 forskellige ordninger for biotopbeskyttelse med forskellige retsvirkninger virkning for ejeren:

Naturbeskyttelseslovens 7 forskellige ordninger for biotopbeskyttelse med forskellige retsvirkninger virkning for ejeren: Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Udvalget for Landdistrikter og Øer, Miljøudvalget 2014-15 FLF Alm.del Bilag 227, ULØ Alm.del Bilag 144, MIU Alm.del Bilag 283 Offentligt Naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Dispensation 3 natur til oprensning af Illeris Bæk

Dispensation 3 natur til oprensning af Illeris Bæk Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Niels Henrik Jensen Illerisørevej 38 C Hvalpsund 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Sendt på

Læs mere

Du har den 19. oktober anmeldt plantning af 1,4 ha skov på matrikel 8kn, Tved By, Tved, se figur 1.

Du har den 19. oktober anmeldt plantning af 1,4 ha skov på matrikel 8kn, Tved By, Tved, se figur 1. Natur og Klima, Svendborg Kommune Svendborgvej 135, 5762 V. Skerninge Sendt med email: charlotte.vesterlund.mcainsh@svendborg.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester

Læs mere

Etablering og pleje af søer og vandhuller

Etablering og pleje af søer og vandhuller Etablering og pleje af søer og vandhuller Søer og vandhuller Søer og vandhuller er vigtige levesteder for mange planter og dyr. Søer og vandhuller giver også variation i landskabet. Desværre er mange mindre

Læs mere

Teknik og Miljø. Tude Ådal Efterfølgende naturpleje

Teknik og Miljø. Tude Ådal Efterfølgende naturpleje Teknik og Miljø Tude Ådal Efterfølgende naturpleje Naturkvalitetsplan 2010-2014 Formål Formålet med denne folder er at besvare de oftest stillede spørgsmål, som vi i Slagelse Kommune er blevet mødt med

Læs mere

Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole

Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole i Kommuneplan 2010-2022 Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole September 2012 Esbjerg Kommune side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 03-09-2012 at offentliggøre Forslag til Ændring

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

Dispensation til 3 sø

Dispensation til 3 sø Grundejerforeningen Eldrup v/formand Per B. Frederiksen Losvej 3, Ertebølle 9640 Farsø Sendt på e-mail: per@yde-frederiksen.dk Dato: 2. februar 2016 Natur, Miljø og Sekretariat Frederik IX s Plads 1 9640

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende Bekendtgørelse nr. x af x 2006 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende I medfør af 29 b - 29 d, 29 l, stk. 2, 29 v, stk. 5, og 38 i lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumslov, som senest

Læs mere

9.7 Biologisk mangfoldighed

9.7 Biologisk mangfoldighed 9.7 Biologisk mangfoldighed MÅL For biologisk mangfoldighed er det Byrådets mål, at: Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal standses senest 2010, og at den biologiske mangfoldighed i Sønderborg

Læs mere

I 2008 har kommunerne afgjort 53 sager om heder, mens amterne i 2006 afgjorde 68 sager

I 2008 har kommunerne afgjort 53 sager om heder, mens amterne i 2006 afgjorde 68 sager Analyse af 3 heder Hovedkonklusioner I 2008 har kommunerne afgjort 53 sager om heder, mens amterne i 2006 afgjorde 68 sager Der er overvejende ansøgt om de samme tilstandsændringer i 2006 og 2008, og afgørelsespraksis

Læs mere

Ortofoto 2014. Hedensted Kommune. A eksisterende sø, B og C nye søer, D nyt jorddige.

Ortofoto 2014. Hedensted Kommune. A eksisterende sø, B og C nye søer, D nyt jorddige. LiebhaverSkovfogeden I/S Skibetvej 40 7100 Vejle Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Birgitte Mogensen Dir: +4579755675 Mob: 21130536 e-mail: Birgitte.Mogensen @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-153-15

Læs mere

Tilladelse til oprensning og udvidelse af sø, matr. nr. 12 a, Over Barrit By, Barrit

Tilladelse til oprensning og udvidelse af sø, matr. nr. 12 a, Over Barrit By, Barrit Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Dora og Jørgen Krebs Randvej 8 7150 Barrit Lene Kofoed Dir: +4579755628 Mob: +4551724602 e-mail: Lene.Kofoed @Hedensted.dk Sagsnr. 01.05.08-P19-16-15 18.6.2015 Tilladelse

Læs mere

Tilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje. og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015. Vejledning til ansøgning

Tilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje. og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015. Vejledning til ansøgning Tilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015 Vejledning til ansøgning Vejle Kommune afsætter igen i 2015 en pulje, hvor private, organisationer og interessegrupper

Læs mere

Plejeplan for dele af Kettrup Klit Fredningen Planen er udarbejdet 2011 Vand og Natur Teknik- og Miljøforvaltningen

Plejeplan for dele af Kettrup Klit Fredningen Planen er udarbejdet 2011 Vand og Natur Teknik- og Miljøforvaltningen Plejeplan for dele af Kettrup Klit Fredningen Planen er udarbejdet 2011 Vand og Natur Teknik- og Miljøforvaltningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beliggenhed, areal og ejendomsforhold... 2

Læs mere

Til Alfred Elneff Vejstrupvej 27, Brudager 5882 Vejstrup Sendt med email: alfred.elneff@hotmail.com

Til Alfred Elneff Vejstrupvej 27, Brudager 5882 Vejstrup Sendt med email: alfred.elneff@hotmail.com Til Alfred Elneff Vejstrupvej 27, Brudager 5882 Vejstrup Sendt med email: alfred.elneff@hotmail.com Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Dispensation og landzonetilladelse til vandhulsprojekt på matrikel nr. 32 Søgård, Kliplev

Dispensation og landzonetilladelse til vandhulsprojekt på matrikel nr. 32 Søgård, Kliplev Carsten Peter Jensen Møller Søgaards Mark 17 6200 Aabenraa Byg, Natur & Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 17-05-2017 Sagsnr.: 15/31097 Kontakt: Lonnie Jessen Direkte tlf.: 7376 8239

Læs mere

Jakob Olsen Plejeltvej Hornbæk. Mail: Dispensation til etablering af sø i kanten af mose/eng.

Jakob Olsen Plejeltvej Hornbæk. Mail: Dispensation til etablering af sø i kanten af mose/eng. Jakob Olsen Plejeltvej 22 3100 Hornbæk Mail: ravnegaard@hotmail.com Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato

Læs mere

Afgørelse Esbjerg Kommune giver hermed tilladelse efter planloven til at anlægge en sø med et areal på ca. 1500 m 2 jævnfør det ansøgte.

Afgørelse Esbjerg Kommune giver hermed tilladelse efter planloven til at anlægge en sø med et areal på ca. 1500 m 2 jævnfør det ansøgte. Gitte Elgaard Mejlby Engevej 1 6760 Ribe Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 12. april 2011 Sagsbehandler Steen Hein Donner Telefon direkte 76 16 13 47 Sags id 2011-2394 E-mail std@esbjergkommune.dk Tilladelse

Læs mere

Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato:

Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato: Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato: 27-09-2017 Billund Kommune har den 14. september 2017 modtaget ansøgning om skovrejsning på del af matr. nr. 20a, Vorbasse BY, Vorbasse, beliggende på

Læs mere

Lenny Kristensen Munkholmsvej 20 Sønderlade 9670 Løgstør lennykristensen@email.dk

Lenny Kristensen Munkholmsvej 20 Sønderlade 9670 Løgstør lennykristensen@email.dk Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lenny Kristensen Munkholmsvej 20 Sønderlade 9670 Løgstør lennykristensen@email.dk Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Vilkår Landzonetilladelsen kan først udnyttes, når der er indhentet tilladelse efter Skovloven, og når klagefristen er udløbet uden klager.

Vilkår Landzonetilladelsen kan først udnyttes, når der er indhentet tilladelse efter Skovloven, og når klagefristen er udløbet uden klager. Plan og Kultur Naturnær.dk Østerbro 4 5690 Tommerup 19. december 2017 Sags id: 2017-0857 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af sø som ansøgt på ejendommen matr.

Læs mere

Vi har nu behandlet din ansøgning om landzonetilladelse til etablering af sø på din ejendom.

Vi har nu behandlet din ansøgning om landzonetilladelse til etablering af sø på din ejendom. Johnny Axel Larsen Ørnholmvej 15A 3070 Snekkersten Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 10.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen samt åbeskyttelseslinjen inden for området for lokalplan nr i Silkeborg Kommune

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen samt åbeskyttelseslinjen inden for området for lokalplan nr i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Att.: Marie Sølgaard Bang Sendes pr mail til: MarieSolgaard.Bang@silkeborg.dk Naturforvaltning J.nr. SVANA-520-00033 Ref. APJEN Den 8. juli 2016 Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Beskytter lovgivningen den danske natur godt nok?

Beskytter lovgivningen den danske natur godt nok? Beskytter lovgivningen den danske natur godt nok? Naturhistorisk forening for Nordsjælland den 25. april 2012 Hanne Stensen Christensen (Chef for Natur og Vandkontoret Næstved Kommune) Hvad vil jeg sige?

Læs mere

Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf

Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf i Kommuneplan 2010-2022 Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf September 2012 Esbjerg Kommune side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 01-05-2012 Forslag til Ændring 2011.34 i kommuneplan

Læs mere

Natur- og vildtreservater 51 i Naturbeskyttelsesloven og 33 i Jagt og Vildtforvaltningsloven

Natur- og vildtreservater 51 i Naturbeskyttelsesloven og 33 i Jagt og Vildtforvaltningsloven Notat Landsplan J.nr. BLST-101-00757 Ref. jac Den 2. februar 2009 Beskyttelsesinteresser og opsætning af vindmøller Landskabs- og naturbeskyttelsesinteresser Som udgangspunkt kan der i dag ikke opstilles

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Golfbaner og vand Søer og vand

Golfbaner og vand Søer og vand Golfbaner og vand Søer og vand Naturbeskyttelsesloven 3 beskyttede naturtyper Vandhuller 29a EU s arter Vejledningen til Loven (erstatningsbiotoper) Landzoneloven Vandplaner Naturplaner Golfbaner i Allerød

Læs mere

Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen matr. nr. 44b beliggende Temmeshave 9, 5560 Aarup.

Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen matr. nr. 44b beliggende Temmeshave 9, 5560 Aarup. Assens Rådhus 29. november 2016 Sags id: 16/18741 Landzonetilladelse vedr. etablering af sø Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen matr. nr. 44b beliggende Temmeshave

Læs mere

Plejeplan for Lille Norge syd

Plejeplan for Lille Norge syd Plejeplan for Lille Norge syd Plejeplanen er udarbejdet for en femårig periode (2008-2013) Plejeplanen skal sikre, at arealet plejes i henhold til fredningens formål Miljø- og naturafdelingen, Teknik-

Læs mere

Jan Volmar Skærlund Skolevej Brande. 3. oktober 2012

Jan Volmar Skærlund Skolevej Brande. 3. oktober 2012 Jan Volmar Skærlund Skolevej 20 7330 Brande 3. oktober 2012 Tilladelse efter planloven til etablering af fladvandede søer i forbindelse med vådområdeprojekt Der er søgt om tilladelse til etablering af

Læs mere

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Vejledning og ansøgningsskema Har du en god idé? I 2016 er det igen muligt af få tilskud til naturpleje, naturgenopretning og friluftsprojekter i Hedensted Kommune.

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af vandhul

Landzonetilladelse til etablering af vandhul Peter Muller Larsen Ellelausvej 17 8660 Skanderborg e-mail: petermullerlarsen@gmail.com Dato: 9. september 2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-5041-16 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794

Læs mere

Dispensation og landzonetilladelse til opførelse af læskur på matrikel nr. 309 Rise-Hjarup, Rise

Dispensation og landzonetilladelse til opførelse af læskur på matrikel nr. 309 Rise-Hjarup, Rise Mette Engesgaard & Jan Vesterlund Vingelhøjvej 66 6200 Aabenraa Byg, Natur & Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 12-10-2017 Sagsnr.: 17/27129 Kontakt: Lonnie Jessen Direkte tlf.: 7376

Læs mere

Vejledning om Skovloven 9 Undtagelser fra kravet om højstammede træer

Vejledning om Skovloven 9 Undtagelser fra kravet om højstammede træer Dette notat er senest ændret den 18. august 2015. Vejledning om Skovloven 9 Undtagelser fra kravet om højstammede træer Indhold 1. Indledende bemærkninger... 2 2. Stævningsdrift og skovgræsning... 2 2.1

Læs mere

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling Screening for pligt til miljøvurdering af forslag til Lokalplan 4.27 for boligområde ved Skibstrup Stationsvej og Tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013-2025 samt udkast til udbygningsaftale Lokalplanens,

Læs mere

www.ikast-brande.dk Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015

www.ikast-brande.dk Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015 Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015 Landzonetilladelse til udvidelse af en maskinhal og lovliggørelse af et brændeskur, Floritsvej 4, 8765 Klovborg Ikast-Brande Kommune har

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinje

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinje Peter Bachmann Tøndervej 43 Vedsted 6500 Vojens Mail: pb@spartelpeder.dk 1. oktober 2013 Sagsident: 13/28205 Sagsbehandler: Søren-Peter Andersen Haderslev Kommune Erhverv og borgerservice Teknik og Miljø

Læs mere

13-12-2010 10/43032. Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg v/ Sven-Erik Vad

13-12-2010 10/43032. Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg v/ Sven-Erik Vad 13-12-2010 10/43032 Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg v/ Sven-Erik Vad Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen samt landzonetilladelse til etablering af 4 vandhuller samt ændring i terrænet

Læs mere

www.ikast-brande.dk Anders Skræddergaard Møller og Malene Møller Skræddergaard Skovbrynet 86 7330 Brande 20. april 2016

www.ikast-brande.dk Anders Skræddergaard Møller og Malene Møller Skræddergaard Skovbrynet 86 7330 Brande 20. april 2016 Anders Skræddergaard Møller og Malene Møller Skræddergaard Skovbrynet 86 7330 Brande 20. april 2016 Landzonetilladelse til etablering af et nyt enfamiliehus og garage med redskabsrum på matr. nr. 6s, Brandlund

Læs mere

749 af 21/06 2007 Lov om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven)

749 af 21/06 2007 Lov om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven) Side 1 af 43 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

Tilladelse til anlæggelse af sø på adressen Trynbakkevej 10, matr.nr. 22L, Nr. Bindslev By, Bindslev

Tilladelse til anlæggelse af sø på adressen Trynbakkevej 10, matr.nr. 22L, Nr. Bindslev By, Bindslev Hjørring Kommune Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den 22-08-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-121-15 Tilladelse

Læs mere

Konfliktsøgnings detaljer:

Konfliktsøgnings detaljer: KortInfo Konfliktsøgning Rapport Navn Udvidet konfliktsøgning Dato : 04-03-2015 Middelfart kommune KortInfo Konfliktsøgning - Udvidet konfliktsøgning 1 af 32 Konfliktsøgnings detaljer: Konfliktsøgning

Læs mere

Dispensation og landzonetilladelse til etablering af sø på matr. nr. 15c Glud By, Glud. Glud Tværvej 5, 7130 Juelsminde.

Dispensation og landzonetilladelse til etablering af sø på matr. nr. 15c Glud By, Glud. Glud Tværvej 5, 7130 Juelsminde. Morten Sønderskov Glud Tværvej 5 Glud 7130 Juelsminde Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Birgitte Mogensen Dir: +4579755675 Mob: 21130536 e-mail: Birgitte.Mogensen @Hedensted.dk Sagsnr. 01.05.08-P19-32-15

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING. Tilskud til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter

VEJLEDNING TIL ANSØGNING. Tilskud til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter VEJLEDNING TIL ANSØGNING Tilskud til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter Fredericia Kommune afsætter årligt en pulje, hvorfra private, organisationer og interessegrupper kan søge om tilskud til

Læs mere

8/ / Robert Beck Bygaden Augustenborg. Landzonetilladelse til at grave en sø på matr.nr. 284 Mjels, Oksbøl. Sønderborg Kommune

8/ / Robert Beck Bygaden Augustenborg. Landzonetilladelse til at grave en sø på matr.nr. 284 Mjels, Oksbøl. Sønderborg Kommune Robert Beck Bygaden 42 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at grave en sø på matr.nr. 284 Mjels, Oksbøl Danmarks Naturfredningsforening, Sønderborg har på vegne af Robert Beck søgt om at grave en

Læs mere

Sønderborg Kommune Naturafdelingen v. biolog Bo Kruse Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg

Sønderborg Kommune Naturafdelingen v. biolog Bo Kruse Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune Naturafdelingen v. biolog Bo Kruse Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at etablere vandhuller på ejendommene matr.nr. 177, 113, 228 og 184 Brandsbøl, Havnbjerg og

Læs mere

Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring

Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring fbe@mil.dk FBE-MMS23@mil.dk Dato Sagsbehandler J.nr. tkoee 002794-2013 Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Udkast til dispensation

Læs mere

Ejendommen matr.nr. 65b Helsingør Overdrev, adresse. Gurrevej 166 3000 Helsingør.

Ejendommen matr.nr. 65b Helsingør Overdrev, adresse. Gurrevej 166 3000 Helsingør. Fra den 1. november sender Helsingør Kommune posten digitalt! Gå ikke glip af vigtig post, husk derfor at tjekke din postkasse jævnligt på www.borger.dk. For at få adgang til din digitale postkasse skal

Læs mere

Ren Jord- på din jord. Ansvar, tilladelser og placering

Ren Jord- på din jord. Ansvar, tilladelser og placering Ren Jord- på din jord Ansvar, tilladelser og placering Indledning Formålet med denne folder er at gøre opmærksom på det ansvar, du har, hvis du vælger at modtage ren jord. Desuden beskriver folderen, hvilke

Læs mere

Standard for bådebroer og lignende anlæg i Skanderborg Kommune

Standard for bådebroer og lignende anlæg i Skanderborg Kommune Standard for bådebroer og lignende anlæg i Skanderborg Kommune herunder private broer, platforme, bolværk, fortøjningspæle og lignende. 1. Formål Standarden skal angive en administrationspraksis, der sikrer

Læs mere

Hans Ingolf Jensen Tværballe 3 Brandsbøl 6430 Nordborg

Hans Ingolf Jensen Tværballe 3 Brandsbøl 6430 Nordborg Hans Ingolf Jensen Tværballe 3 Brandsbøl 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at etablere en sø på ejendommen matr.nr. 13, Brandsbøl, Havnbjerg, der ligger på Vesterballe 12, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune

Læs mere

Agroplan aps. Løvelbrovej 9 8830 Tjele Telefon 86 69 92 16. Notat for gennemførelse af projekter ved Tjele Langsø 2005/2006

Agroplan aps. Løvelbrovej 9 8830 Tjele Telefon 86 69 92 16. Notat for gennemførelse af projekter ved Tjele Langsø 2005/2006 Agroplan aps Løvelbrovej 9 8830 Tjele Telefon 86 69 92 16 Notat for gennemførelse af projekter ved Tjele Langsø 2005/2006 Indledning Der er planlagt en række projekter ved Tjele Langsø ved henholdsvis

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Line G. og Martin Vædele Dr Schadsvej 35 4500 Nykøbing Sj (Sendt som e-mail til nn@kullegaard.dk) Den 10. september 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Forsvarets areal, Hyby Fælled, plan- og naturforhold mv.

Forsvarets areal, Hyby Fælled, plan- og naturforhold mv. Natur & Miljø 10. juni 2014 Forsvarets areal, Hyby Fælled, plan- og naturforhold mv. Dette notat beskriver de bindinger mv., der gælder for forsvarets arealer på Hyby Fælled. Notatet er udarbejdet gennem

Læs mere

Martin Jensen Lindevej 9 8700 Horsens. Tilladelse til oprensning og udvidelse af søer

Martin Jensen Lindevej 9 8700 Horsens. Tilladelse til oprensning og udvidelse af søer Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Martin Jensen Lindevej 9 8700 Horsens Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 27. juni 2016 Tilladelse

Læs mere

Henrik Sønderris Sønderrisvej Græsted. Dispensation til at fjerne træer og opvækst i 3 beskyttet mose

Henrik Sønderris Sønderrisvej Græsted. Dispensation til at fjerne træer og opvækst i 3 beskyttet mose Henrik Sønderris Sønderrisvej 4 3230 Græsted Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282504 amo55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 08.01.2016 Sagsnr. 15/25592

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

www.ikast-brande.dk HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording 12. marts 2014

www.ikast-brande.dk HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording 12. marts 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording 12. marts 2014 Landzonetilladelse til lovliggørelse af skur - Skyggevej 21 A, 7441 Bording Ikast-Brande Kommune

Læs mere

Lars Nielsen Søbyvej Odder. Mail: Sags Id

Lars Nielsen Søbyvej Odder. Mail: Sags Id Lars Nielsen Søbyvej 69 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Mail: bhkv@post.tele.dk Landzonetilladelse til etablering af nyt vandhul matr. nr. 3f, søby by, Gosmer Der er søgt om tilladelse til at

Læs mere

Vand- og Natura2000 planer

Vand- og Natura2000 planer Vand- og Natura2000 planer Vand og Natura2000 planerne er nu offentliggjort. Nu skal kommunerne lave handleplaner, der viser hvordan målene nås. Handleplanerne skal være færdige i december 2012. Indsatsen

Læs mere

VVM-screening af etablering af skov på matr. 6a Hundstrup By, Hundstrup

VVM-screening af etablering af skov på matr. 6a Hundstrup By, Hundstrup Svendborg Kommune Svendborgvej 135, 5762 V. Skerninge Sendt med email: charlotte.vesterlund@svendborg.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810

Læs mere

Natur- og Stipuljen 2017

Natur- og Stipuljen 2017 Natur- og Stipuljen 2017 Støtteordning til naturgenopretning, naturpleje og friluftslivsprojekter i Vejle Kommune Vejledning til ansøgning Vejle Kommune afsætter igen i 2017 en pulje, hvor private, organisationer

Læs mere

Landzonetilladelse. Kirsten M Gejl Erlang Gammel Hørregårdsvej 54 6100 Haderslev

Landzonetilladelse. Kirsten M Gejl Erlang Gammel Hørregårdsvej 54 6100 Haderslev Kirsten M Gejl Erlang Gammel Hørregårdsvej 54 6100 Haderslev Haderslev Kommune Teknik og Miljø Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1. sal, 6100 Haderslev www.haderslev.dk Tlf. 74 34 34 34 plan@haderslev.dk 11.

Læs mere

Kulhuse Strandjagtforening v/ Formand John Hansen Gerlev Strandvej 3 3630 Jægerspris

Kulhuse Strandjagtforening v/ Formand John Hansen Gerlev Strandvej 3 3630 Jægerspris Kulhuse Strandjagtforening v/ Formand John Hansen Gerlev Strandvej 3 3630 Jægerspris Dato Sagsbehandler J.nr. Tkoee 002037-2013 Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af 6 støjskærme

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Love der regulerer tilplantningen med energiafgrøder

Love der regulerer tilplantningen med energiafgrøder Love der regulerer tilplantningen med energiafgrøder 2 meter bræmme Vandløbsloven (LBK nr. 927 af 24/09/2009): 69. Dyrkning, jordbehandling, plantning, jf. dog 34, terrænændring, anbringelse af hegn, jf.

Læs mere

Forsvarets Bygning og Etablisement Byggedivisions vedligeholdelsesteam Vest Flyvestation Karup Att: Søren Balle Bygning 466 Herningvej 30

Forsvarets Bygning og Etablisement Byggedivisions vedligeholdelsesteam Vest Flyvestation Karup Att: Søren Balle Bygning 466 Herningvej 30 Forsvarets Bygning og Etablisement Byggedivisions vedligeholdelsesteam Vest Flyvestation Karup Att: Søren Balle Bygning 466 Herningvej 30 1. november 2013 Landzonetilladelse til opførsel af kedelhus til

Læs mere

www.ikast-brande.dk IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016

www.ikast-brande.dk IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016 IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016 Landzonetilladelse til etablering af et skur på matr. nr. 2l, Stensbjerg, Ikast, beliggende ved Hagelskærvej 42B, 7430

Læs mere

Ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelse om søog åbeskyttelseslinje 1, da den ligger indenfor 150 meter fra Esrum Å.

Ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelse om søog åbeskyttelseslinje 1, da den ligger indenfor 150 meter fra Esrum Å. Arkitekt Per Hartwig Sag: 2016/31697 001 Id: 009461 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 29. september 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200 Helsinge tlf: 7249 6009

Læs mere

Notat om afgræsning af kommunale arealer

Notat om afgræsning af kommunale arealer Notat om afgræsning af kommunale arealer Center for Ejendomme og Teknisk Service Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Status Svendborg Kommune har i dag afgræsning med dyr som en del af naturplejen på

Læs mere

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen En sikker vej til gode naturoplevelser hvad du kan og må i naturen Gode råd om færdsel Naturen skal opleves! Og det er der heldigvis rigtig gode muligheder for i Danmark. Både fordi vi har en masse spændende

Læs mere

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Slagelse Nordskov (arbejdstitel) er et samarbejde mellem Slagelse Kommune og

Læs mere

Landzonetilladelse til anlæg af sø på ejendommen Jerslevvej 289, 9700 Brønderslev, matr. nr. 2c Ålstrup By, Jerslev.

Landzonetilladelse til anlæg af sø på ejendommen Jerslevvej 289, 9700 Brønderslev, matr. nr. 2c Ålstrup By, Jerslev. Morten Als Jerslevvej 289 9700 Brønderslev Byggeri, Planer, Trafik & Veje. Dato: 12-04-2013 J. nr.: 13-63773 Sagsbeh.: Annemarie S Pedersen Lokaltlf.: 99 45 55 14 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Til dig, der bor ved kysten. - regler og love for kystområdet

Til dig, der bor ved kysten. - regler og love for kystområdet Til dig, der bor ved kysten - regler og love for kystområdet 2012 Forord Kysten i Fredericia Kommune er i særklasse, fordi kystlandskabet rummer store og meget forskellige natur- og landskabsværdier. Det

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup Bo Grüner Rørkærvej 3 5771 Stenstrup Sendt med email: bo@gkgh.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 Tilladelse til og VVM-screening af etablering

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af sø

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af sø Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af sø Du har den 24.03.2015 søgt om tilladelse til at oprense en ca. 3.300 m² stor sø på matr. nr. 6ao, Stenderup By, Ansager. Matriklen er tilknyttet

Læs mere

Bygge- og beskyttelseslinjer Naturbeskyttelsesloven

Bygge- og beskyttelseslinjer Naturbeskyttelsesloven Bygge- og beskyttelseslinjer Naturbeskyttelsesloven Møde i Teknisk Udvalg d. 9. januar 2017 Fremlagt af Michael Krogh, Naturmedarbejder Bygge- og beskyttelseslinjer Naturbeskyttelsesloven er en forbudslov

Læs mere

Vandplanerne inddeler Danmark efter naturlige vandskel, der hver har fået sin vandplan.

Vandplanerne inddeler Danmark efter naturlige vandskel, der hver har fået sin vandplan. Hvad er en vandplan? En vandplan beskriver, hvor meget et vandområde skal forbedres - og den fortæller også, hvordan forbedringen kan ske. Det er kommunerne, der bestemmer, hvordan det skal ske. Vandplanerne

Læs mere