Organisationsdiagram for Dansk Friskoleforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsdiagram for Dansk Friskoleforening"

Transkript

1

2 Organisationsdiagram for Dansk Friskoleforening 253 medlemsskoler elever. Medlemmer: alle forældre, ansatte og skolekredsmedlemmer. 6 regioner Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Sydjylland, Region Fyn, Region Sjælland, Region Hovedstaden Hovedstyrelse 11 medlemmer Forretningsudvalg 3 medlemmer Friskolernes Kontor Skolepolitisk sekretariat. 8 ansatte. Udvalg Bladudvalg, Kursusudvalg, Pædagogisk Udvalg, Kommunikationsudvalg, nsudvalg, Internationalt Udvalg, Forligsnævn + særligt nedsatte udvalg. Fonde under Dansk Friskoleforening Friskolefonden, Understøttelsesfonden Samarbejdspartnere Faglige organisationer FSL, BUPL Fordelingssekretariatet Tilskud til vikar, befordring og friplads. Administration af lærerregister m.v Politikere og myndigheder Folketingets partier, Undervisningsministeriet, Skolestyrelsen, SU-styrelsen, Personalestyrelsen m.fl. Den frie skoleverden Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Foreningen af katolske skoler i Danmark, Foreningen af tyske mindretalsskoler, Foreningen af private gymnasier, Efterskoleforeningen, Folkehøjskolernes Forening i Danmark, Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler, Den frie Lærerskole, (European Forum for Freedom in Education) Velkommen til Dansk Friskoleforening Som forælder, ansat eller skolekredsmedlem på en af Dansk Friskoleforenings cirka 250 medlemsskoler er du automatisk medlem af foreningen. Det betyder, at du frit kan benytte dig af rådgivningen på Friskolernes Kontor, rekvirere vejledningsmaterialer og deltage i kurser, konferencer og landsmøder. Initiativgrupper, der ønsker at etablere en friskole, kan i opstartsfasen gratis benytte sig af Dansk Friskoleforenings hjælp og rådgivning. Desuden arbejder hovedstyrelsens elleve medlemmer vedvarende på at styrke de overordnede vilkår for friskolerne i Danmark og sørger også for en tæt kontakt til politikere og ministerier på Christiansborg. Du kan følge med i vores arbejde for friskoler i Danmark på ligesom du altid er velkommen til at kontakte Friskolernes Kontor på I det følgende kan du få et indblik i, hvad Dansk Friskoleforening er, fakta om friskoler, andres erfaringer med at danne kreds om en friskole, og hvad vi kan tilbyde dig som medlem. Rigtig god læselyst! Dansk Friskoleforening Prices Havevej Faaborg Ebbe Lilliendal landsformand i Dansk Friskoleforening I Dansk Friskoleforening er vi optaget af forældrenes grundlovssikrede ret til at vælge skole for deres barn. Derfor bakker vi også op om de mange gode forældreinitiativer, der fører til nye friskoler. Vi tager vores medlemsbegreb alvorligt og er derfor en forening for både ansatte, forældre og skolekredsmedlemmer 2

3 Friskolernes mangfoldighed I Danmark har vi undervisningspligt, men ikke skolepligt. Det betyder, at forældre har ret til at vælge præcis den undervisning til deres barn, som de finder i overensstemmelse med deres personlige værdier. Den frihed er baggrunden for, at vi i Danmark har 500 frie grundskoler, som alle har hver deres særpræg. Paletten af frie grundskoler rummer blandt andet friskoler, privatskoler, kristne skoler, lilleskoler, katolske skoler, Rudolf Steiner skoler, internationale skoler, tosprogede skoler m.fl. Staten støtter økonomisk de frie grundskoler, hvilket er et udtryk for en fornem dansk, demokratisk tradition for beskyttelse af mindretallet samt en beskyttelse af forældrenes ret til at kunne bestemme deres børns opdragelse, dannelse og undervisning. Fællesskab og frihed Friskoletraditionen i Danmark er groet nedefra i mere end 150 år. Det hele begyndte med de græsrodsbevægelser, der skød op fra midten af 1800-tallet og kom til at omforme det danske samfund. Ud af det frie initiativ opstod der blandt andet valgmenigheder, andelsmeje- rier og -slagterier, brugsforeninger, forsamlingshuse, højskoler og friskoler. Fællesnævneren var det folkelige, som rummer to centrale værdier, nemlig fællesskab og frihed. Det er også i dag kernen i de frie skolers selvforståelse. Den første egentlige friskole blev etableret i 1852 i Dalby på Fyn af Chresten Kold, som var påvirket af N.F.S. Grundtvigs skoletanker. Kold var i sin levetid direkte involveret i oprettelse af cirka 100 friskoler på Fyn og Sjælland, og hans tanker om skole og undervisning har været en inspirationskilde lige siden. I 1850 skrev han en lille afhandling Om Børneskolen, hvori han beskrev sine skoletanker. Hans tanker forekommer stadig udfordrende og er fortsat udtryk for et markant modstykke til den offentlige skole. Omformuleret til mere moderne sprog skriver Chresten Kold blandt andet om Børneskolen: Undervisning bør danne og beånde. Det kræver frihed og stor hensyntagen til børnenes ønsker og behov. Frivilligheden og glæden ved undervisningen er vejen frem ikke at tvinge nogen til noget.. 3

4 At styrke og fremme fællesskabet og samarbejdet mellem de danske friskoler. At værne om hjemmenes ret og indflydelse i skolespørgsmål. DANSK FRISKOLEFORENINGSS FORMÅL ER At arbejde for de bedst mulige vilkår for at oprette og drive friskoler i Danmark. Dansk Friskoleforening rummer bredt I dag definerer næsten halvdelen af Dansk Friskoleforenings medlemsskoler sig som grundtvig-koldske friskoler, der på trods af fællestræk dog alle udmønter Grundtvigs livsanskuelser og Kolds skoletanker på forskellig vis i den daglige skolegang og i undervisningsindholdet. Dansk Friskoleforenings medlemssko- ler repræsenterer en bred vifte af pædagogiske, ideologiske og religiøse livsanskuelser og rummer derfor - foruden de grundtvig-koldske friskoler - også pædagogisk definerede skoler, skoler med baggrund i frikirker, indvandrerskoler, Rudolf Steiner skoler og atter friskoler, der vanskeligt lader sig kategorisere. Grundskoler fordelt på skoleform Folkeskoler Frie Grundskoler Kilde: UNI C Statistik & Analyse 4

5 Hvad er Dansk Friskoleforening? Dansk Friskoleforening blev stiftet i 1886 og er i bred forstand en interesseorganisation for cirka 250 medlemsskoler med i alt cirka elever. Det svarer til halvdelen af Danmarks frie grundskoler og omtrent en tredjedel af landets frie grundskoleelever. Dansk Friskoleforenings øverste ledelse varetages af elleve politisk valgte medlemmer, heriblandt landsformanden, som varetager politiske opgaver. Friskolernes Kontor er foreningens skolepolitiske sekretariat, som har eksisteret siden Kontorets otte ansatte varetager foreningens administrative opgaver og rådgivningsfunktioner over for alle medlemmer også skoleinitiativer i opstartsfasen, som vi yder gratis rådgivning til. Kredsen om skolen I centrum for skolen står: Skolekreds BØRN Ansatte Bestyrelse Skoleleder Forældrekreds Evt. støtteforening Evt. børnehave sammen med eller i tilknytning til friskolen 5

6 Dét at arbejde på en friskole føles lidt som at være med i en forening, fordi det kræver engagement og samarbejde fra alle parter. Man engagerer sig på en særlig måde på en friskole. Både forældre, ledelse og alle ansatte arbejder for den samme sag, og det er så positivt, når man oplever, hvordan eleverne folder sig ud fagligt og socialt. De tør sætte sig selv på spil, stå frem og sige deres mening, og jeg er overbevist om, at det vil komme dem til gode hele deres liv Pia Samsing Bendixen, skoleleder ved Enghaveskolen - faaborgegnens friskole Hvem er medlemmer af foreningen? Enhver skole, der vedkender sig Dansk Friskoleforenings formål og vedtægt, kan optages i foreningen. Foreningens medlemmer er således skoler og enkeltmedlemmer. I praksis betyder det, at alle ansatte, forældre og skolekredsmedlemmer repræsenterer skolen i forhold til Dansk Friskoleforening. Det udmønter sig konkret i stemmeret ved foreningens årlige generalforsamling og muligheden for at benytte Friskolernes Kontor, deltage i foreningens regionale møder mv. Til forskel for andre frie grundskoleforeninger er Dansk Friskoleforening dermed ikke en forening for udvalgte grupper bag skolevirksomheden, men en forening for hele kredsen om en friskole. Hvad får jeg som medlem? Vi yder gratis rådgivning i opstartsfasen af en ny friskole eller børnehave i tilknytning til skolen. Vi samarbejder med ministerier, faglige organisationer og andre frie grundskoleforeninger. Vi er politisk kontaktled mellem Christiansborg og medlemmerne. Vi sørger for kommunikation til presse, medier og medlemsskoler blandt andet via Vi påtager os mæglingsopgaver, når der opstår personalesager eller mere generelle samarbejdsproblemer på en skole. Vi tilrettelægger landsmøder, kurser og konferencer. Vi udgiver Friskolebladet. Vi administrerer Friskolefonden, der støtter friskoler økonomisk, og Understøttelsesfonden, der blandt andet giver tilskud til efteruddannelse. Vi udgiver friskolerelaterede bøger - blandt andet Dansk Skolesangbog. Vi udfører udvalgsarbejde med fokus på pædagogik, kommunikation, internationalt samarbejde, kurser, forligsnævn og Friskolebladet. Friskolernes Kontor har otte ansatte, som yder telefonisk rådgivning, tager på skolebesøg, udgiver en række vejledningsmaterialer, tilrettelægger kurser mv. Konsulenterne rådgiver om alle almindelige skolespørgsmål, administration, personaleforhold, det daglige ledelsesarbejde, vejledning til arbejdet i bestyrelsen eller dét at være forælder på en friskole. Dansk Friskoleforenings hovedstyrelse består af elleve medlemmer, heriblandt landsformanden, som varetager den overordnede ledelse af foreningen. Hovedstyrelsen er også bindeleddet til foreningens seks regioner, der arbejder til gavn for netværket mellem medlemsskolerne. Såvel konsulenterne på Friskolernes Kontor som hovedstyrelsesmedlemmerne har mulighed for at bidrage med oplæg på friskoler, der ønsker belysning af et særligt emne eller område. 6

7 7

8 Vi samarbejder med forældrene, kollegerne og ledelsen om at lave verdens bedste skole. Det betyder blandt andet, at vi ønsker at se det enkelte barn. Det er dét, vi brænder for. Derfor oplever vi børn, der hver dag kommer i skole med lyst til at engagere sig, tage ansvar og bidrage til fællesskabet. Som menneske og som ansat giver det rigtig god mening Elise Stenmann Hansen, lærer ved Køng Idrætsfriskole Økonomi og det lovmæssige grundlag Frie grundskoler underviser elever på samme alderstrin som folkeskolen, men er selvejende institutioner med egne bestyrelser. De danske frie grundskoler virker alle under samme lov, nemlig Lov om friskoler og private grundskoler - i daglig tale Friskoleloven. Friskolernes selveje betyder, at ingen kan få personligt økonomisk udbytte af skolens drift. Et eventuelt overskud af driften bliver i skolens kasse og skal forvaltes efter skolens formål. De frie grundskolers statstilskud svarer til en procentdel af driftsudgiften til folkeskolens centrale virksomhed (pt. 75 procent). Hertil kommer bygnings- og fripladstilskud. Af den årlige finanslovsbevilling tages der et beløb fra til specialundervisning og dansk som andetsprog samt vikardækning og lærernes efter- og videreuddannelse. De resterende midler fordeles derefter med udgangspunkt i tre fordelingsprincipper: 1. Skolestørrelse (mindre skoler modtager forholdsvis mere i tilskud end store skoler) 2. Regionaliseringsfaktoren (tillæg til skoler i København og Århus) 3. Elevfaktoren (elever på 13 år og derover modtager mere i tilskud end øvrige elever) Tilskuddet bliver konkret givet som et grundtilskud, fællesudgiftstilskud og et undervisningstilskud. Cirka 20 procent af indtægterne på Dansk Friskoleforenings medlemsskoler kommer fra forældrebetaling og indtægter i forbindelse med loppemarkeder, cykelløb og andre arrangementer på skolen. Hvem leder skolerne? En friskole drives af en bestyrelse, der udgør skolens øverste myndighed. De fleste skoler vælger bestyrelser på den årlige generalforsamling, og på hovedparten af skolerne består bestyrelsen helt eller delvist af forældre. Skolens generalforsamling eller bestyrelse, ansætter og afskediger skolelederen, mens de øvrige ansatte ansættes af bestyrelsen efter indstilling fra skolelederen. Skolelederen har ansvaret for den daglige pædagogiske ledelse. 8

9 bæredygtigt modulbyggeri SKoler institutioner boliger Kontorer rum for livet Scandi Byg A/S Himmerlandsvej 3 DK-9670 Løgstør Tlf Fax bæredygtigt skolebyggeri Industrielt fremstillet modulbyggeri med fokus på kvalitet og bæredygtighed. Scandi Byg har stor erfaring som leverandør af byggeri med et lavt energiforbrug til blandt andet institutions- og skolebyggeri - modulfremstillet på egen fabrik, efter virksomhedens principper for bæredygtig produktion. Med Scandi Byg som samarbejdspartner opnår du endvidere en kompetent tværfaglig projektstyring, korte byggetider til konkurrencedygtig priser. Se mere på scandibyg.dk Vi dækker hele pensum. Uanset om din skole er i opstartsfasen eller veletableret, kan vores brede ydelsespalet dække dine behov for rådgivning. Kontakt vores specialister i hele landet inden for skoler for en dialog om, hvordan vi kan hjælpe din skole videre. Læs mere på deloitte.com/dk/skoler Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu 9

10 Når man er i startfasen af et nyt friskoleinitiativ, er det en udfordring at bevare troen på, at det hele vil lykkes. Der er uendeligt mange forhold, der skal falde på plads, når man vil løbe en friskole i gang. Derfor skal man kunne leve med usikkerheden i en periode. Men kampånden forstærkes nogle gange også med de udfordringer, der kan vise sig på vejen, og bagefter, når skolen er en realitet, er det en stor sejr for alle de involverede. Jeg ville til enhver tid gøre det igen Jan Schmidt, forælder ved Køng Idrætsfriskole Forældrenes skole Friskolelovgivningen er baseret på forældrenes grundlovssikrede ret til at tage ansvar for deres børns undervisning. Forældrene har derfor pligt til at føre tilsyn med skolens drift, herunder undervisningen. Med ansvaret følger sædvanligvis også en pligt til aktiv involvering. På de fleste friskoler er der tradition for, at forældrene på forskellig vis bidrager til skolelivet. Det indebærer også forventninger om konkret arbejdskraft til ombygninger, vedligeholdelse, medhjælp ved musicals, teaterforestillinger og lignende. På knap 9 ud af 10 friskoler yder forældrene frivillig arbejdskraft. En tredjedel af friskolerne stiller også krav om en eller flere obligatoriske forældrearbejdsdage i løbet af skoleåret. Samlet set betyder dette, at udgifterne på den enkelte skole holdes nede, og en sidegevinst er også, at skolen i væsentlig grad opleves som et fælles anliggende. Tilsynet på friskolerne Forældrekredsen er forpligtet til i fællesskab at føre tilsyn med skolens drift, herunder med undervisningen. Hvordan dette præcist skal ske, beslutter forældrekredsen på hver enkelt skole. Forældrekredsen og skolens bestyrelse skal desuden træffe beslutning om, hvorvidt skolens eksterne tilsyn skal varetages af en eller flere certificerede tilsynsførende eller ved en omfattende selvevaluering. Tilsynserklæringen eller alternativt selvevalueringen skal offentliggøres på skolens hjemmeside. Undervisningsministeriets Skolestyrelse foretager også et mere overordnet almindeligt tilsyn med undervisningen. Det sker blandt andet ved screening af skolernes hjemmesider. Ministeriets institutionsafdeling gennemfører et økonomisk og juridisk institutionstilsyn. Dette sker på baggrund af eventuelle klager og en årlig regnskabsgennemgang. I helt særlige tilfælde kan Skolestyrelsen gennemføre et skærpet tilsyn, der kan ende med, at friskolen fratages retten til at være friskole. FRISKOLERNES BYGGEFIRMA 10 Harresø Byggeforretning ApS Håndværkervej 5, Givskud 7323 Give Tlf: Uden for åbningstid tlf:

11 Friskole - IT En del af Lindecom ApS Tlf.: Fax: Anlægsvej 1, Farre 7323 Give Notebook Klassesæt Lade-/opbevaringsskabe Friskole - IT henvender sig primært til De frie skoler i Danmark & Norge. Skoler og institutioner Inti - Screen den ultimative interaktive skærm Interaktiv M C ultimedia enter 11

12 Antal medlemsskoler i Dansk Friskoleforening i perioden Periode Medlemsskoler i alt Nyoprettede heraf tidligere folkeskoler Nedlagte Praktisk-musiske fag er højt prioriteret Friskolerne skal leve op til kravet om at stå mål med undervisningen i folkeskolen. Derfor prioriterer skolerne traditionelle grundfag som dansk, matematik og fremmedsprog højt ved siden af de såkaldte»fortællefag«. Men friskolerne vægter også de praktisk-musiske fag højt, hvis man sammenligner med folkeskolens vejledende timetal for disse fagområder. På 2/3 af friskolerne gives der undervisning i musik efter 6. klasse, og på 4/5 af friskolerne er der undervisning i billedkunst efter 5. klasse. Desuden underviser 2/3 af friskolerne i praktiske fag efter 7. klasse. Det hører med til historien, at de praktisk-musiske fag på 7 ud af 10 friskoler er samlæste. I folkeskolen er der ikke krav om musikundervisning efter 6. klasse. Der er ikke krav om undervisning i billedkunst efter 5. klasse, og der er ikke krav om undervisning i de praktiske fag efter 7. klasse. Til gengæld stilles der krav om valgfag på både 8. og 9. klassetrin. Ét er de formelle krav, noget andet er de lokale prioriteringer. Der er nok ingen tvivl om, at mange folkeskoler faktisk tilbyder undervisning i de praktisk-musiske fag - også i overbygningen via faste valgfag, som også suppleres med tilbud i ungdomsskolen, hvor friskoleelever i øvrigt også kan deltage. Men det er i øjenfaldende, at friskolerne markant prioriterer de praktisk-musiske fag ikke blot på de mindre klassetrin, men også i overbygningen Hvor ofte har friskolerne morgensang? Baseret på 198 friskolers besvarelser for skoleåret 2008/ Morgensang i friskolerne Tabellen viser, at langt hovedparten af Dansk Friskoleforenings medlemsskoler har morgensamling dagligt. Dansk Friskoleforening udgiver og sælger Dansk Skolesangbog daglig ugentlig månedlig aldrig Ingen skoler er ens Derfor skal skolernes IT-systemer heller ikke være det! Lad os hjælpe med at sammensætte de moduler I har brug for til jeres administrative IT-løsning. Læs mere på eller ring på og hør nærmere. 12

13 13

14 BRANDT er altid klædt på til revision og rådgivning Løbende udvikling og mere end 50 års erfaring har gjort os til et af landets 10 største revisions rmaer dog uden at miste jord- og lokalforbindelsen. På kontoret i Nykøbing Mors har vi specialiseret os i revision og rådgivning af frie skoler i hele Danmark hvilket vi har gjort i godt 40 år. Vi har altid prioriteret engagement, eksibilitet og ikke mindst den personlige kontakt og det tætte samarbejde meget højt vi tager "kontoret" under armen, og kommer ud på skolen, når det passer dig. BRANDT er altid "klædt på" til revision og rådgivning! Med venlig hilsen Ove Lemvigh Reg. revisor Anders Borg Statsaut. revisor Birger Hansen Reg. revisor Tina Dalsgaard Revisorass. Limfjordsvej Nykøbing Mors Tlf Revisions rmaet Brandt har kontorer i Thisted, Hanstholm, Hurup Thy, Nykøbing Mors, Fjerritslev, Skive, Århus, Kolding og Fredericia, hvor der beskæftiges 18 statsautoriserede revisorer og i alt ca. 140 medarbejdere. Vi er medejer af Revitax, der er landets førende skatterådgivnings rma, samt medejer af Revi-IT med specialydelser indenfor it-revision og it-rådgivning. Nationalt samarbejder vi gennem Moore Stephens Danmark, og internationalt er vi et uafhængigt medlem af Moore Stephens International. 14 THISTED HURUP THY HANSTHOLM NYKØBING MORS FJERRITSLEV SKIVE KOLDING FREDERICIA ÅRHUS

15 En skole Er ikke bare En skole Skoler skal skabe de færdigheder, samfundet har brug for og imødekomme skiftende behov. Når vi er med til at bygge skoler, bygger vi derfor først og fremmest relationer til samfundet omkring os og i takt med tidens trends og teknologiske muligheder. 15

16 Hjørring RSS Hjørring Jerslev-Østervrå Region Nordjylland Hanstholm Klim Hune Aabybro Vedsted Sæby Pr. Bonnet Thorsted Østskolen RSS Vokslev Thisted Lyngbjerggård-sk. Vaarst Hundborg Vilsted Sønderhå Bjergby Guldbæk Egense Sundby Skørbæk-Ejdrup Skallerup Nr. Kongerslev-Komdrup Sydthy Haubro-Søttrup Øster Jølby Karby Gregers Krabbe Lødderup Lille Virgils Boddum-Ydby Ørding Fjelsø Hvilsom Rødding Hobro Thyholm Vindblæs Udefriskolen Skive Bjerregrav Langsø Resen Fjaltring Hjelm Hede Mellerup Struer Fussingø Gjerrild-Bønnerup Bøvling Vejrum-Viskum Mammen Ballet-sk. Holstebro Gudenådalens Ulfborg Sahl Sdr. Nissum Hinnerup Parkskolen Regnbue-sk. Den Moderne Kulturelle Sk. Grønbjerg Herning Hammerum RSS Silkeborg Hover-Torsted RSS Århus Fri Hestehave-sk. No Ølstrup Lykke-sk. Studsgård Herborg Gludsted Selam Velling RSS Skanderborg Thorlund Tønning-Træden Vestbirk Klovborg Sønder Vium Uhre Odder Lille Samsø Hoven Hedegård Lyne Kvong Blåbjerg Strellev Hestkær Mejls-Orten-Tinghøj RSS i Esbjerg Holsted Bramming Løgumkloster Brøns-Rejsby Region Sydjylland Thise Børneskolen (Skærgården) Karlskov Balle Gjerndrup Vejen Skanderup Fole Åbenrå Grejs Johannes RS Rødding Branderup Simmersted Søgård Lemming Bakkelandet Fredericia Aller Dannevirke-sk. Eckersberg Gråsten Vejle Kolding Østerlund Oksbøl Midtals As Kegnæs Nilen Pr. Fænøsund Middelfart Tandslet Region Midtjylland Frøbjerg-Orte Glamsbjerg Køng Al Salam Kgl.Teat.Ballet-sk. Odense Al Salahiyah Sk. Ådal-sk. Skamby Nørre Lyndelse Sdr. Nærå Nordskovens Broby Hjemly Jordløse Rudme Haastrup Enghave-sk. Veste r Skerninge Region Fyn Stige Mentiqa City Odense RSS Odense Højby Krarup Egebjer g Kertemindeegnens Ringe Ryslinge Gislev Trunderup Øster Åby Ollerup Ferritslev Refsvindinge Oure Svindinge Region Sjælland Starreklinte Høve Faarevejle Vidar RSS Lyshøj Vallekilde-Hørve Michael RSS Athene Den Demokratiske Salix Tømmerup Roskilde Kalundborg Freds Sk. Roskilde Pr. Ubby Osted Reerslev Viby Freja Skolen Sæby-Hallenslev Sydkystens Pr. Vinde Helsinge Ringsted Ny Trelleborg Ringsted Pr. Herfølge Pr. Landsgrav Midtsjællands Pr. Forlev Helms Druestrup Lille Egede Stevns Krumsø Magleby Øster Egesborg RSS Vordingborg Stokkemarke Region Hovedstaden Friskolen af 2008 Guldborgsund Skovby Kvistgård RSS Al Irchad Sk. KonTiki Sværdborg Nærum Pr. Lyngby Møn Busses København og Frederiksberg: Ahi Int. School Calamus Privatsk. Al Hikma Skolen DIA Privatskole Al-Hilal Skolen Frederiksberg Al Huda Skolen HAY-Skolen Al Quds Skole Iqbal Int. Skole Amager s Int. Sk. Iqra Privatskole Bjørns Int. Skole Jinnah Int. Skole Bordings Friskole Kildeskolen Sydbo rnholms Pr. Livets Skole Landsbyskolen Mariendal Friskole Nord-Vest Privatskole RSS i København Sjællands Privatskole Svanevej Privatskole Vanløse Privatskole Øresunds Internat. Sk. (Region Hovedstaden) Kassebølle Ærø Magleby Friskolernes Kontor Prices Havevej Faaborg Telefon

Den danske friskole - en del af den grundtvig-koldske skoletradition

Den danske friskole - en del af den grundtvig-koldske skoletradition Den danske friskole - en del af den grundtvig-koldske skoletradition Den danske friskole - en del af den grundtvig-koldske skoletradition Udgivet af Dansk Friskoleforening Dansk Friskoleforenings formål

Læs mere

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk ÅRSBERETNING 2008 Årsberetning Marts 2009 ISSN 0903-3181 Dansk Friskoleforening Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Tlf. 6261 3013 Fax 6261 3911 www.friskoler.dk df@friskoler.dk Udgivet af

Læs mere

Indledning: Opgør med fordommene om privatskoler. Fakta: Privatskolernes kerne

Indledning: Opgør med fordommene om privatskoler. Fakta: Privatskolernes kerne Fordomme og fakta om privatskoler Indhold Indledning: Opgør med fordommene om privatskoler Fakta: Privatskolernes kerne 5 Fordomme og fakta: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Privatskolerne koster samfundet penge Kun

Læs mere

Værdierne gør forskellen

Værdierne gør forskellen Værdierne gør forskellen 1 Indhold Indledning: Værdierne er fundamentet 5 Værdi nr. 1: Fællesskab og samarbejde 6 Værdi nr. 2: Frihed under ansvar 14 Værdi nr. 3: Faglighed 26 Værdi nr. 4: Plads til alle

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

Cecil Christensen. Dansk. Friskoleforening. i 125 år

Cecil Christensen. Dansk. Friskoleforening. i 125 år Cecil Christensen Dansk Friskoleforening i 125 år Dansk Friskoleforening i 125 år Maj 2011 ISBN 978-87-87790-53-6 Dansk Friskoleforening Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Tlf. 6261 3013

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

Det handler om mere end retstavning Evaluering af dansk som andetsprog i de frie grundskoler

Det handler om mere end retstavning Evaluering af dansk som andetsprog i de frie grundskoler Rambøll Management Undervisningsministeriet Det handler om mere end retstavning Evaluering af dansk som andetsprog i de frie grundskoler Rapport Juli 2004 Det handler om mere end retstavning Evaluering

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning TEMA Skolebyggeri Godt skolebyggeri Branchevejledning Indhold Indledning Side 5 Trin 1 Initiativfasen Beslutningsfasen Side 7 Resumé Side 7 Hvorfor bygger man skoler Side 8 Helheds- og udbygningsplaner

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside:

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere