Organisationsdiagram for Dansk Friskoleforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsdiagram for Dansk Friskoleforening"

Transkript

1

2 Organisationsdiagram for Dansk Friskoleforening 253 medlemsskoler elever. Medlemmer: alle forældre, ansatte og skolekredsmedlemmer. 6 regioner Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Sydjylland, Region Fyn, Region Sjælland, Region Hovedstaden Hovedstyrelse 11 medlemmer Forretningsudvalg 3 medlemmer Friskolernes Kontor Skolepolitisk sekretariat. 8 ansatte. Udvalg Bladudvalg, Kursusudvalg, Pædagogisk Udvalg, Kommunikationsudvalg, nsudvalg, Internationalt Udvalg, Forligsnævn + særligt nedsatte udvalg. Fonde under Dansk Friskoleforening Friskolefonden, Understøttelsesfonden Samarbejdspartnere Faglige organisationer FSL, BUPL Fordelingssekretariatet Tilskud til vikar, befordring og friplads. Administration af lærerregister m.v Politikere og myndigheder Folketingets partier, Undervisningsministeriet, Skolestyrelsen, SU-styrelsen, Personalestyrelsen m.fl. Den frie skoleverden Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Foreningen af katolske skoler i Danmark, Foreningen af tyske mindretalsskoler, Foreningen af private gymnasier, Efterskoleforeningen, Folkehøjskolernes Forening i Danmark, Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler, Den frie Lærerskole, (European Forum for Freedom in Education) Velkommen til Dansk Friskoleforening Som forælder, ansat eller skolekredsmedlem på en af Dansk Friskoleforenings cirka 250 medlemsskoler er du automatisk medlem af foreningen. Det betyder, at du frit kan benytte dig af rådgivningen på Friskolernes Kontor, rekvirere vejledningsmaterialer og deltage i kurser, konferencer og landsmøder. Initiativgrupper, der ønsker at etablere en friskole, kan i opstartsfasen gratis benytte sig af Dansk Friskoleforenings hjælp og rådgivning. Desuden arbejder hovedstyrelsens elleve medlemmer vedvarende på at styrke de overordnede vilkår for friskolerne i Danmark og sørger også for en tæt kontakt til politikere og ministerier på Christiansborg. Du kan følge med i vores arbejde for friskoler i Danmark på ligesom du altid er velkommen til at kontakte Friskolernes Kontor på I det følgende kan du få et indblik i, hvad Dansk Friskoleforening er, fakta om friskoler, andres erfaringer med at danne kreds om en friskole, og hvad vi kan tilbyde dig som medlem. Rigtig god læselyst! Dansk Friskoleforening Prices Havevej Faaborg Ebbe Lilliendal landsformand i Dansk Friskoleforening I Dansk Friskoleforening er vi optaget af forældrenes grundlovssikrede ret til at vælge skole for deres barn. Derfor bakker vi også op om de mange gode forældreinitiativer, der fører til nye friskoler. Vi tager vores medlemsbegreb alvorligt og er derfor en forening for både ansatte, forældre og skolekredsmedlemmer 2

3 Friskolernes mangfoldighed I Danmark har vi undervisningspligt, men ikke skolepligt. Det betyder, at forældre har ret til at vælge præcis den undervisning til deres barn, som de finder i overensstemmelse med deres personlige værdier. Den frihed er baggrunden for, at vi i Danmark har 500 frie grundskoler, som alle har hver deres særpræg. Paletten af frie grundskoler rummer blandt andet friskoler, privatskoler, kristne skoler, lilleskoler, katolske skoler, Rudolf Steiner skoler, internationale skoler, tosprogede skoler m.fl. Staten støtter økonomisk de frie grundskoler, hvilket er et udtryk for en fornem dansk, demokratisk tradition for beskyttelse af mindretallet samt en beskyttelse af forældrenes ret til at kunne bestemme deres børns opdragelse, dannelse og undervisning. Fællesskab og frihed Friskoletraditionen i Danmark er groet nedefra i mere end 150 år. Det hele begyndte med de græsrodsbevægelser, der skød op fra midten af 1800-tallet og kom til at omforme det danske samfund. Ud af det frie initiativ opstod der blandt andet valgmenigheder, andelsmeje- rier og -slagterier, brugsforeninger, forsamlingshuse, højskoler og friskoler. Fællesnævneren var det folkelige, som rummer to centrale værdier, nemlig fællesskab og frihed. Det er også i dag kernen i de frie skolers selvforståelse. Den første egentlige friskole blev etableret i 1852 i Dalby på Fyn af Chresten Kold, som var påvirket af N.F.S. Grundtvigs skoletanker. Kold var i sin levetid direkte involveret i oprettelse af cirka 100 friskoler på Fyn og Sjælland, og hans tanker om skole og undervisning har været en inspirationskilde lige siden. I 1850 skrev han en lille afhandling Om Børneskolen, hvori han beskrev sine skoletanker. Hans tanker forekommer stadig udfordrende og er fortsat udtryk for et markant modstykke til den offentlige skole. Omformuleret til mere moderne sprog skriver Chresten Kold blandt andet om Børneskolen: Undervisning bør danne og beånde. Det kræver frihed og stor hensyntagen til børnenes ønsker og behov. Frivilligheden og glæden ved undervisningen er vejen frem ikke at tvinge nogen til noget.. 3

4 At styrke og fremme fællesskabet og samarbejdet mellem de danske friskoler. At værne om hjemmenes ret og indflydelse i skolespørgsmål. DANSK FRISKOLEFORENINGSS FORMÅL ER At arbejde for de bedst mulige vilkår for at oprette og drive friskoler i Danmark. Dansk Friskoleforening rummer bredt I dag definerer næsten halvdelen af Dansk Friskoleforenings medlemsskoler sig som grundtvig-koldske friskoler, der på trods af fællestræk dog alle udmønter Grundtvigs livsanskuelser og Kolds skoletanker på forskellig vis i den daglige skolegang og i undervisningsindholdet. Dansk Friskoleforenings medlemssko- ler repræsenterer en bred vifte af pædagogiske, ideologiske og religiøse livsanskuelser og rummer derfor - foruden de grundtvig-koldske friskoler - også pædagogisk definerede skoler, skoler med baggrund i frikirker, indvandrerskoler, Rudolf Steiner skoler og atter friskoler, der vanskeligt lader sig kategorisere. Grundskoler fordelt på skoleform Folkeskoler Frie Grundskoler Kilde: UNI C Statistik & Analyse 4

5 Hvad er Dansk Friskoleforening? Dansk Friskoleforening blev stiftet i 1886 og er i bred forstand en interesseorganisation for cirka 250 medlemsskoler med i alt cirka elever. Det svarer til halvdelen af Danmarks frie grundskoler og omtrent en tredjedel af landets frie grundskoleelever. Dansk Friskoleforenings øverste ledelse varetages af elleve politisk valgte medlemmer, heriblandt landsformanden, som varetager politiske opgaver. Friskolernes Kontor er foreningens skolepolitiske sekretariat, som har eksisteret siden Kontorets otte ansatte varetager foreningens administrative opgaver og rådgivningsfunktioner over for alle medlemmer også skoleinitiativer i opstartsfasen, som vi yder gratis rådgivning til. Kredsen om skolen I centrum for skolen står: Skolekreds BØRN Ansatte Bestyrelse Skoleleder Forældrekreds Evt. støtteforening Evt. børnehave sammen med eller i tilknytning til friskolen 5

6 Dét at arbejde på en friskole føles lidt som at være med i en forening, fordi det kræver engagement og samarbejde fra alle parter. Man engagerer sig på en særlig måde på en friskole. Både forældre, ledelse og alle ansatte arbejder for den samme sag, og det er så positivt, når man oplever, hvordan eleverne folder sig ud fagligt og socialt. De tør sætte sig selv på spil, stå frem og sige deres mening, og jeg er overbevist om, at det vil komme dem til gode hele deres liv Pia Samsing Bendixen, skoleleder ved Enghaveskolen - faaborgegnens friskole Hvem er medlemmer af foreningen? Enhver skole, der vedkender sig Dansk Friskoleforenings formål og vedtægt, kan optages i foreningen. Foreningens medlemmer er således skoler og enkeltmedlemmer. I praksis betyder det, at alle ansatte, forældre og skolekredsmedlemmer repræsenterer skolen i forhold til Dansk Friskoleforening. Det udmønter sig konkret i stemmeret ved foreningens årlige generalforsamling og muligheden for at benytte Friskolernes Kontor, deltage i foreningens regionale møder mv. Til forskel for andre frie grundskoleforeninger er Dansk Friskoleforening dermed ikke en forening for udvalgte grupper bag skolevirksomheden, men en forening for hele kredsen om en friskole. Hvad får jeg som medlem? Vi yder gratis rådgivning i opstartsfasen af en ny friskole eller børnehave i tilknytning til skolen. Vi samarbejder med ministerier, faglige organisationer og andre frie grundskoleforeninger. Vi er politisk kontaktled mellem Christiansborg og medlemmerne. Vi sørger for kommunikation til presse, medier og medlemsskoler blandt andet via Vi påtager os mæglingsopgaver, når der opstår personalesager eller mere generelle samarbejdsproblemer på en skole. Vi tilrettelægger landsmøder, kurser og konferencer. Vi udgiver Friskolebladet. Vi administrerer Friskolefonden, der støtter friskoler økonomisk, og Understøttelsesfonden, der blandt andet giver tilskud til efteruddannelse. Vi udgiver friskolerelaterede bøger - blandt andet Dansk Skolesangbog. Vi udfører udvalgsarbejde med fokus på pædagogik, kommunikation, internationalt samarbejde, kurser, forligsnævn og Friskolebladet. Friskolernes Kontor har otte ansatte, som yder telefonisk rådgivning, tager på skolebesøg, udgiver en række vejledningsmaterialer, tilrettelægger kurser mv. Konsulenterne rådgiver om alle almindelige skolespørgsmål, administration, personaleforhold, det daglige ledelsesarbejde, vejledning til arbejdet i bestyrelsen eller dét at være forælder på en friskole. Dansk Friskoleforenings hovedstyrelse består af elleve medlemmer, heriblandt landsformanden, som varetager den overordnede ledelse af foreningen. Hovedstyrelsen er også bindeleddet til foreningens seks regioner, der arbejder til gavn for netværket mellem medlemsskolerne. Såvel konsulenterne på Friskolernes Kontor som hovedstyrelsesmedlemmerne har mulighed for at bidrage med oplæg på friskoler, der ønsker belysning af et særligt emne eller område. 6

7 7

8 Vi samarbejder med forældrene, kollegerne og ledelsen om at lave verdens bedste skole. Det betyder blandt andet, at vi ønsker at se det enkelte barn. Det er dét, vi brænder for. Derfor oplever vi børn, der hver dag kommer i skole med lyst til at engagere sig, tage ansvar og bidrage til fællesskabet. Som menneske og som ansat giver det rigtig god mening Elise Stenmann Hansen, lærer ved Køng Idrætsfriskole Økonomi og det lovmæssige grundlag Frie grundskoler underviser elever på samme alderstrin som folkeskolen, men er selvejende institutioner med egne bestyrelser. De danske frie grundskoler virker alle under samme lov, nemlig Lov om friskoler og private grundskoler - i daglig tale Friskoleloven. Friskolernes selveje betyder, at ingen kan få personligt økonomisk udbytte af skolens drift. Et eventuelt overskud af driften bliver i skolens kasse og skal forvaltes efter skolens formål. De frie grundskolers statstilskud svarer til en procentdel af driftsudgiften til folkeskolens centrale virksomhed (pt. 75 procent). Hertil kommer bygnings- og fripladstilskud. Af den årlige finanslovsbevilling tages der et beløb fra til specialundervisning og dansk som andetsprog samt vikardækning og lærernes efter- og videreuddannelse. De resterende midler fordeles derefter med udgangspunkt i tre fordelingsprincipper: 1. Skolestørrelse (mindre skoler modtager forholdsvis mere i tilskud end store skoler) 2. Regionaliseringsfaktoren (tillæg til skoler i København og Århus) 3. Elevfaktoren (elever på 13 år og derover modtager mere i tilskud end øvrige elever) Tilskuddet bliver konkret givet som et grundtilskud, fællesudgiftstilskud og et undervisningstilskud. Cirka 20 procent af indtægterne på Dansk Friskoleforenings medlemsskoler kommer fra forældrebetaling og indtægter i forbindelse med loppemarkeder, cykelløb og andre arrangementer på skolen. Hvem leder skolerne? En friskole drives af en bestyrelse, der udgør skolens øverste myndighed. De fleste skoler vælger bestyrelser på den årlige generalforsamling, og på hovedparten af skolerne består bestyrelsen helt eller delvist af forældre. Skolens generalforsamling eller bestyrelse, ansætter og afskediger skolelederen, mens de øvrige ansatte ansættes af bestyrelsen efter indstilling fra skolelederen. Skolelederen har ansvaret for den daglige pædagogiske ledelse. 8

9 bæredygtigt modulbyggeri SKoler institutioner boliger Kontorer rum for livet Scandi Byg A/S Himmerlandsvej 3 DK-9670 Løgstør Tlf Fax bæredygtigt skolebyggeri Industrielt fremstillet modulbyggeri med fokus på kvalitet og bæredygtighed. Scandi Byg har stor erfaring som leverandør af byggeri med et lavt energiforbrug til blandt andet institutions- og skolebyggeri - modulfremstillet på egen fabrik, efter virksomhedens principper for bæredygtig produktion. Med Scandi Byg som samarbejdspartner opnår du endvidere en kompetent tværfaglig projektstyring, korte byggetider til konkurrencedygtig priser. Se mere på scandibyg.dk Vi dækker hele pensum. Uanset om din skole er i opstartsfasen eller veletableret, kan vores brede ydelsespalet dække dine behov for rådgivning. Kontakt vores specialister i hele landet inden for skoler for en dialog om, hvordan vi kan hjælpe din skole videre. Læs mere på deloitte.com/dk/skoler Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu 9

10 Når man er i startfasen af et nyt friskoleinitiativ, er det en udfordring at bevare troen på, at det hele vil lykkes. Der er uendeligt mange forhold, der skal falde på plads, når man vil løbe en friskole i gang. Derfor skal man kunne leve med usikkerheden i en periode. Men kampånden forstærkes nogle gange også med de udfordringer, der kan vise sig på vejen, og bagefter, når skolen er en realitet, er det en stor sejr for alle de involverede. Jeg ville til enhver tid gøre det igen Jan Schmidt, forælder ved Køng Idrætsfriskole Forældrenes skole Friskolelovgivningen er baseret på forældrenes grundlovssikrede ret til at tage ansvar for deres børns undervisning. Forældrene har derfor pligt til at føre tilsyn med skolens drift, herunder undervisningen. Med ansvaret følger sædvanligvis også en pligt til aktiv involvering. På de fleste friskoler er der tradition for, at forældrene på forskellig vis bidrager til skolelivet. Det indebærer også forventninger om konkret arbejdskraft til ombygninger, vedligeholdelse, medhjælp ved musicals, teaterforestillinger og lignende. På knap 9 ud af 10 friskoler yder forældrene frivillig arbejdskraft. En tredjedel af friskolerne stiller også krav om en eller flere obligatoriske forældrearbejdsdage i løbet af skoleåret. Samlet set betyder dette, at udgifterne på den enkelte skole holdes nede, og en sidegevinst er også, at skolen i væsentlig grad opleves som et fælles anliggende. Tilsynet på friskolerne Forældrekredsen er forpligtet til i fællesskab at føre tilsyn med skolens drift, herunder med undervisningen. Hvordan dette præcist skal ske, beslutter forældrekredsen på hver enkelt skole. Forældrekredsen og skolens bestyrelse skal desuden træffe beslutning om, hvorvidt skolens eksterne tilsyn skal varetages af en eller flere certificerede tilsynsførende eller ved en omfattende selvevaluering. Tilsynserklæringen eller alternativt selvevalueringen skal offentliggøres på skolens hjemmeside. Undervisningsministeriets Skolestyrelse foretager også et mere overordnet almindeligt tilsyn med undervisningen. Det sker blandt andet ved screening af skolernes hjemmesider. Ministeriets institutionsafdeling gennemfører et økonomisk og juridisk institutionstilsyn. Dette sker på baggrund af eventuelle klager og en årlig regnskabsgennemgang. I helt særlige tilfælde kan Skolestyrelsen gennemføre et skærpet tilsyn, der kan ende med, at friskolen fratages retten til at være friskole. FRISKOLERNES BYGGEFIRMA 10 Harresø Byggeforretning ApS Håndværkervej 5, Givskud 7323 Give Tlf: Uden for åbningstid tlf:

11 Friskole - IT En del af Lindecom ApS Tlf.: Fax: Anlægsvej 1, Farre 7323 Give Notebook Klassesæt Lade-/opbevaringsskabe Friskole - IT henvender sig primært til De frie skoler i Danmark & Norge. Skoler og institutioner Inti - Screen den ultimative interaktive skærm Interaktiv M C ultimedia enter 11

12 Antal medlemsskoler i Dansk Friskoleforening i perioden Periode Medlemsskoler i alt Nyoprettede heraf tidligere folkeskoler Nedlagte Praktisk-musiske fag er højt prioriteret Friskolerne skal leve op til kravet om at stå mål med undervisningen i folkeskolen. Derfor prioriterer skolerne traditionelle grundfag som dansk, matematik og fremmedsprog højt ved siden af de såkaldte»fortællefag«. Men friskolerne vægter også de praktisk-musiske fag højt, hvis man sammenligner med folkeskolens vejledende timetal for disse fagområder. På 2/3 af friskolerne gives der undervisning i musik efter 6. klasse, og på 4/5 af friskolerne er der undervisning i billedkunst efter 5. klasse. Desuden underviser 2/3 af friskolerne i praktiske fag efter 7. klasse. Det hører med til historien, at de praktisk-musiske fag på 7 ud af 10 friskoler er samlæste. I folkeskolen er der ikke krav om musikundervisning efter 6. klasse. Der er ikke krav om undervisning i billedkunst efter 5. klasse, og der er ikke krav om undervisning i de praktiske fag efter 7. klasse. Til gengæld stilles der krav om valgfag på både 8. og 9. klassetrin. Ét er de formelle krav, noget andet er de lokale prioriteringer. Der er nok ingen tvivl om, at mange folkeskoler faktisk tilbyder undervisning i de praktisk-musiske fag - også i overbygningen via faste valgfag, som også suppleres med tilbud i ungdomsskolen, hvor friskoleelever i øvrigt også kan deltage. Men det er i øjenfaldende, at friskolerne markant prioriterer de praktisk-musiske fag ikke blot på de mindre klassetrin, men også i overbygningen Hvor ofte har friskolerne morgensang? Baseret på 198 friskolers besvarelser for skoleåret 2008/ Morgensang i friskolerne Tabellen viser, at langt hovedparten af Dansk Friskoleforenings medlemsskoler har morgensamling dagligt. Dansk Friskoleforening udgiver og sælger Dansk Skolesangbog daglig ugentlig månedlig aldrig Ingen skoler er ens Derfor skal skolernes IT-systemer heller ikke være det! Lad os hjælpe med at sammensætte de moduler I har brug for til jeres administrative IT-løsning. Læs mere på eller ring på og hør nærmere. 12

13 13

14 BRANDT er altid klædt på til revision og rådgivning Løbende udvikling og mere end 50 års erfaring har gjort os til et af landets 10 største revisions rmaer dog uden at miste jord- og lokalforbindelsen. På kontoret i Nykøbing Mors har vi specialiseret os i revision og rådgivning af frie skoler i hele Danmark hvilket vi har gjort i godt 40 år. Vi har altid prioriteret engagement, eksibilitet og ikke mindst den personlige kontakt og det tætte samarbejde meget højt vi tager "kontoret" under armen, og kommer ud på skolen, når det passer dig. BRANDT er altid "klædt på" til revision og rådgivning! Med venlig hilsen Ove Lemvigh Reg. revisor Anders Borg Statsaut. revisor Birger Hansen Reg. revisor Tina Dalsgaard Revisorass. Limfjordsvej Nykøbing Mors Tlf Revisions rmaet Brandt har kontorer i Thisted, Hanstholm, Hurup Thy, Nykøbing Mors, Fjerritslev, Skive, Århus, Kolding og Fredericia, hvor der beskæftiges 18 statsautoriserede revisorer og i alt ca. 140 medarbejdere. Vi er medejer af Revitax, der er landets førende skatterådgivnings rma, samt medejer af Revi-IT med specialydelser indenfor it-revision og it-rådgivning. Nationalt samarbejder vi gennem Moore Stephens Danmark, og internationalt er vi et uafhængigt medlem af Moore Stephens International. 14 THISTED HURUP THY HANSTHOLM NYKØBING MORS FJERRITSLEV SKIVE KOLDING FREDERICIA ÅRHUS

15 En skole Er ikke bare En skole Skoler skal skabe de færdigheder, samfundet har brug for og imødekomme skiftende behov. Når vi er med til at bygge skoler, bygger vi derfor først og fremmest relationer til samfundet omkring os og i takt med tidens trends og teknologiske muligheder. 15

16 Hjørring RSS Hjørring Jerslev-Østervrå Region Nordjylland Hanstholm Klim Hune Aabybro Vedsted Sæby Pr. Bonnet Thorsted Østskolen RSS Vokslev Thisted Lyngbjerggård-sk. Vaarst Hundborg Vilsted Sønderhå Bjergby Guldbæk Egense Sundby Skørbæk-Ejdrup Skallerup Nr. Kongerslev-Komdrup Sydthy Haubro-Søttrup Øster Jølby Karby Gregers Krabbe Lødderup Lille Virgils Boddum-Ydby Ørding Fjelsø Hvilsom Rødding Hobro Thyholm Vindblæs Udefriskolen Skive Bjerregrav Langsø Resen Fjaltring Hjelm Hede Mellerup Struer Fussingø Gjerrild-Bønnerup Bøvling Vejrum-Viskum Mammen Ballet-sk. Holstebro Gudenådalens Ulfborg Sahl Sdr. Nissum Hinnerup Parkskolen Regnbue-sk. Den Moderne Kulturelle Sk. Grønbjerg Herning Hammerum RSS Silkeborg Hover-Torsted RSS Århus Fri Hestehave-sk. No Ølstrup Lykke-sk. Studsgård Herborg Gludsted Selam Velling RSS Skanderborg Thorlund Tønning-Træden Vestbirk Klovborg Sønder Vium Uhre Odder Lille Samsø Hoven Hedegård Lyne Kvong Blåbjerg Strellev Hestkær Mejls-Orten-Tinghøj RSS i Esbjerg Holsted Bramming Løgumkloster Brøns-Rejsby Region Sydjylland Thise Børneskolen (Skærgården) Karlskov Balle Gjerndrup Vejen Skanderup Fole Åbenrå Grejs Johannes RS Rødding Branderup Simmersted Søgård Lemming Bakkelandet Fredericia Aller Dannevirke-sk. Eckersberg Gråsten Vejle Kolding Østerlund Oksbøl Midtals As Kegnæs Nilen Pr. Fænøsund Middelfart Tandslet Region Midtjylland Frøbjerg-Orte Glamsbjerg Køng Al Salam Kgl.Teat.Ballet-sk. Odense Al Salahiyah Sk. Ådal-sk. Skamby Nørre Lyndelse Sdr. Nærå Nordskovens Broby Hjemly Jordløse Rudme Haastrup Enghave-sk. Veste r Skerninge Region Fyn Stige Mentiqa City Odense RSS Odense Højby Krarup Egebjer g Kertemindeegnens Ringe Ryslinge Gislev Trunderup Øster Åby Ollerup Ferritslev Refsvindinge Oure Svindinge Region Sjælland Starreklinte Høve Faarevejle Vidar RSS Lyshøj Vallekilde-Hørve Michael RSS Athene Den Demokratiske Salix Tømmerup Roskilde Kalundborg Freds Sk. Roskilde Pr. Ubby Osted Reerslev Viby Freja Skolen Sæby-Hallenslev Sydkystens Pr. Vinde Helsinge Ringsted Ny Trelleborg Ringsted Pr. Herfølge Pr. Landsgrav Midtsjællands Pr. Forlev Helms Druestrup Lille Egede Stevns Krumsø Magleby Øster Egesborg RSS Vordingborg Stokkemarke Region Hovedstaden Friskolen af 2008 Guldborgsund Skovby Kvistgård RSS Al Irchad Sk. KonTiki Sværdborg Nærum Pr. Lyngby Møn Busses København og Frederiksberg: Ahi Int. School Calamus Privatsk. Al Hikma Skolen DIA Privatskole Al-Hilal Skolen Frederiksberg Al Huda Skolen HAY-Skolen Al Quds Skole Iqbal Int. Skole Amager s Int. Sk. Iqra Privatskole Bjørns Int. Skole Jinnah Int. Skole Bordings Friskole Kildeskolen Sydbo rnholms Pr. Livets Skole Landsbyskolen Mariendal Friskole Nord-Vest Privatskole RSS i København Sjællands Privatskole Svanevej Privatskole Vanløse Privatskole Øresunds Internat. Sk. (Region Hovedstaden) Kassebølle Ærø Magleby Friskolernes Kontor Prices Havevej Faaborg Telefon

Resultat af lodtrækning

Resultat af lodtrækning Resultat af lodtrækning Fordelingssekretariatet har foretaget lodtrækning blandt de skoler, der har ansøgt om tilskud fra Kompetencefonden og Uddannelsesfonden for 2014. Lodtrækningen er foretaget ved

Læs mere

Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Svar på Spørgsmål 75 Offentligt

Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Svar på Spørgsmål 75 Offentligt Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Svar på Spørgsmål 75 Offentligt Bilag 1. Befordringstilskud til elever ved frie grundskoler udbetalt i skoleåret 2003/04 opgjort pr. skole. 1 Befordringstilskud

Læs mere

Friskolearkivet. http://www.friskolearkivet.dk/arkivfonde.html. 1 af 5 27-10-2012 10:41. Arkivfonde

Friskolearkivet. http://www.friskolearkivet.dk/arkivfonde.html. 1 af 5 27-10-2012 10:41. Arkivfonde 1 af 5 27-10-2012 10:41 Friskolearkivet Arkivfonde Forside Tilbage til Om arkivalierne Videnscenter for Fri Skole Arkivfonde registreret i Arkibas4 Status pr. 26-05-2010 Skoler Aptrup Friskole A 400 Bjergby

Læs mere

Revision af frie skoler

Revision af frie skoler Vi har specialiseret os i... 90167145216418+51228672+91773+977123+724 9470912560915790167145216418+51228672+ 773+977123+7249+5687735987738935779385 39+8677689t743689+773698+776398+77469+ 7389+84789+81378983817398+87798+768189

Læs mere

Institutioner i top og bund med hensyn til forskel mellem faktisk karaktergennemsnit og socioøkonomisk reference for 9. kl. afgangsprøver i skoleåret

Institutioner i top og bund med hensyn til forskel mellem faktisk karaktergennemsnit og socioøkonomisk reference for 9. kl. afgangsprøver i skoleåret Institutioner i top og bund med hensyn til forskel mellem faktisk karaktergennemsnit og socioøkonomisk reference for 9. kl. afgangsprøver i skoleåret 2009/2010. Tabel 1a Top. Institutioner med den største

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Karakter. Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 324 Offentligt. Beliggenheds. SkoletypeS. Institution kommune. Forskel.

Karakter. Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 324 Offentligt. Beliggenheds. SkoletypeS. Institution kommune. Forskel. Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 324 Offentligt Beliggenheds Vallensbæk Gideonskolen Rødovre Frederiksberg Privatskole Gladsaxe Atheneskolen skolenn for børn med særli Institution kommune

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Skolerne bør være opmærksomme på, at et finanslovsforslag kan ændres, indtil finnansloven er endelig vedtaget i Folketinget.

Skolerne bør være opmærksomme på, at et finanslovsforslag kan ændres, indtil finnansloven er endelig vedtaget i Folketinget. Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Faaborg den 29. august

Læs mere

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk ÅRSBERETNING 2008 Årsberetning Marts 2009 ISSN 0903-3181 Dansk Friskoleforening Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Tlf. 6261 3013 Fax 6261 3911 www.friskoler.dk df@friskoler.dk Udgivet af

Læs mere

Kender du nogen? Vi har brug for din ekspertice! Der er nedsat fire udvalg: Kommunikationsudvalg,

Kender du nogen? Vi har brug for din ekspertice! Der er nedsat fire udvalg: Kommunikationsudvalg, 206/1 08.05.08 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 3/2008 INDHOLD Forside Diverse nyheder 1. Aftaleenighed med BUPL 2. Ny løntabel pr. 1. april 2008 3. Midlertidigt stop af specialundervisningsbevillinger

Læs mere

2 201 etning sber år

2 201 etning sber år årsberetning 2012 Årsberetning 2012 Marts 2013 ISSN 0903-3181 Dansk Friskoleforening Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Tlf. 6261 3013 Fax 6261 3911 www.friskoler.dk df@friskoler.dk Udgivet

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

1. Indledning Tilsynsplanen beskriver Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsyn med undervisningen på de frie grundskoler for 2014.

1. Indledning Tilsynsplanen beskriver Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsyn med undervisningen på de frie grundskoler for 2014. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Tilsynsplan for de frie grundskoler 2014 1. Indledning

Læs mere

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 Marts 2011 issn 0903-3181 Dansk Friskoleforening Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg tlf. 6261 3013 Fax 6261 3911 www.friskoler.dk df@friskoler.dk Udgivet

Læs mere

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn:

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedrørende friskoler og private grundskoler (frie grundskoler) samt efterskoler og husholdningsskoler

Læs mere

Printet 10-11-2014-19:40 Side 1 af 6

Printet 10-11-2014-19:40 Side 1 af 6 Resultat list Skoleskydning 2014 Point 1 Hurup skole 5A hold 1 1-204 Boddum-Ydby Skytteforening 780 2 Løgstør Skole 5. B hold 1 157300 Løgstør Sportsskytteklub 777 3 Langholt Skole 5 hold 1 01-514 Vodskov

Læs mere

Bilag. Frie grundskoler. Side 1 af 17

Bilag. Frie grundskoler. Side 1 af 17 Bilag Side 1 af 17 Frie grundskoler 1. Svanevej Privatskole 2. Carolineskolen 3. Christianshavns Døttreskole 4. Det Kgl Vaisenhus Skole 5. Institut Sankt Joseph 6. Sankt Ansgars Skole 7. Krebs' Skole 8.

Læs mere

vedr. Sorø Privatskole, Frederiksvej 8, 4180 Sorø for skoleåret 2012-13 v/ forældrekredsens valgte tilsynsførende Jens Pietras

vedr. Sorø Privatskole, Frederiksvej 8, 4180 Sorø for skoleåret 2012-13 v/ forældrekredsens valgte tilsynsførende Jens Pietras Jens Pietras, Møllebakken 3 4300 Holbæk Tlf.: 59-435954, mobil: 51240330 E-mail: jens@clioonline.dk eller jepi@ucc.dk Holbæk 30. april 2013 Tilsynserklæring vedr. Sorø Privatskole, Frederiksvej 8, 4180

Læs mere

Skolemeddelelse. friskoler.dk. Nr. 4/2010. God sommerferie! INDHOLD

Skolemeddelelse. friskoler.dk. Nr. 4/2010. God sommerferie! INDHOLD 206/1 25.06.10 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 4/2010 INDHOLD God sommerferie! Diverse nyheder Administrative nyheder: 1.»Gavefonden«2. Friskolernes bidrag til genopretning af dansk økonomi 3. Den ekstraordinære

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling til en friskole i Poulstrup d. 8. okt. 2014 i Poulstrup forsamlingshus

Referat fra stiftende generalforsamling til en friskole i Poulstrup d. 8. okt. 2014 i Poulstrup forsamlingshus Referat fra stiftende generalforsamling til en friskole i Poulstrup d. 8. okt. 2014 i Poulstrup forsamlingshus Tilstede: 108 borgere fra Poulstrup og omegn. Lasse Overgård Nielsen fra styregruppen bød

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Tilsynserklæring vedrørende skoleåret 2006/2007

Tilsynserklæring vedrørende skoleåret 2006/2007 Selam Friskole Elmegårdsvej 1 8361 Hasselager Tilsynserklæring vedrørende skoleåret 2006/2007 Der har været gennemført tilsynsbesøg 16. november 2006 samt 8. marts 2007. Selam Friskole er oprettet i 1993.

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 l henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) bestemmer 27 i overensstemmelse med EU's 8. direktiv, at en revisionsvirksomhed,

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning 11-11-2010 Danmarks Privatskoleforening SD Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Læs mere

OBS! Skolerne bliver kun omfattet af aftalen, hvis de tilmelder sig.

OBS! Skolerne bliver kun omfattet af aftalen, hvis de tilmelder sig. Til: Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 10. oktober 2013 Skolemeddelelse

Læs mere

20 ting om Fordelingssekretariatet, som man godt kan sætte spørgsmålstegn ved

20 ting om Fordelingssekretariatet, som man godt kan sætte spørgsmålstegn ved 20 ting om Fordelingssekretariatet, som man godt kan sætte spørgsmålstegn ved 1 Fordelingssekretariatet. Kontoret i Slagelse. Vikarkassen. Fællessekretariatet. Kært barn har mange navne, men de betegner

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Friskoleforening 2003 - en generalforsamling i tre afdelinger

Generalforsamling i Dansk Friskoleforening 2003 - en generalforsamling i tre afdelinger Generalforsamling i Dansk Friskoleforening 2003 - en generalforsamling i tre afdelinger Jyske Afdeling d. 3. maj på Tønning-Træden Friskole I Jylland begyndte mødet traditionen tro tidligt. Allerede kl.

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Indledning: Opgør med fordommene om privatskoler. Fakta: Privatskolernes kerne

Indledning: Opgør med fordommene om privatskoler. Fakta: Privatskolernes kerne Fordomme og fakta om privatskoler Indhold Indledning: Opgør med fordommene om privatskoler Fakta: Privatskolernes kerne 5 Fordomme og fakta: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Privatskolerne koster samfundet penge Kun

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Hovedstyrelsen i Dansk Friskoleforening vil se på foreningens struktur.

Hovedstyrelsen i Dansk Friskoleforening vil se på foreningens struktur. 206/1 07.09.06 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 5/2006 INDHOLD Forside Nyt fra Afdelingerne 1. Lovændring og prøveafvikling i næste skoleår 2. Lov om barselsudligning 3. Tjenesterejseaftale 4. Finanslovsforslag

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Den danske friskole - en del af den grundtvig-koldske skoletradition

Den danske friskole - en del af den grundtvig-koldske skoletradition Den danske friskole - en del af den grundtvig-koldske skoletradition Den danske friskole - en del af den grundtvig-koldske skoletradition Udgivet af Dansk Friskoleforening Dansk Friskoleforenings formål

Læs mere

Privatskolerne vinder frem i landkommunerne

Privatskolerne vinder frem i landkommunerne Privatskolerne vinder frem i landkommunerne Hidtil har privatskolernes fremgang særligt været et byfænomen. Men nye tal viser, at andelen af privatskolebørn har grebet om sig i landkommunerne, hvor der

Læs mere

Tilbud om undervisning i 10. Klasse

Tilbud om undervisning i 10. Klasse Selvevaluering - kapitel 6 Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Tilbud om undervisning i 10. Klasse Ifølge friskolelovens

Læs mere

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk. Årsberetning 2011 ÅRSBERETNING 2011

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk. Årsberetning 2011 ÅRSBERETNING 2011 Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Årsberetning 2011 ÅRSBERETNING 2011 Vigtige adresser Årsberetning 2011 Marts 2012 ISSN 0903-3181 Dansk

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Vedtægter. Hjemsted og formål

Vedtægter. Hjemsted og formål -1- Vedtægter for den selvejende institution Frijsendal Friskole Hjemsted og formål 1 Frijsendal Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Favrskov kommune. Skolen er

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

-1- Vedtægter. for den selvejende institution Ringsted Privatskole, Vibevej 13, 4100 Ringsted. Hjemsted og formål

-1- Vedtægter. for den selvejende institution Ringsted Privatskole, Vibevej 13, 4100 Ringsted. Hjemsted og formål -1- Vedtægter for den selvejende institution Ringsted Privatskole, Vibevej 13, 4100 Ringsted Hjemsted og formål 1 Ringsted Privatskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 10. april 2008 Birthe Houkjær Kundechef Program Pensionsindbetaling Pensionsordningen PensionDanmark Sundhedsordning Evt. Pensionsbidraget HK Pensionsbidrag Barselsbidrag

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende institution Tømmerup Fri- og Efterskole, Andaksvej 19, 4400 Kalundborg. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Vedtægter. for den selvejende institution Tømmerup Fri- og Efterskole, Andaksvej 19, 4400 Kalundborg. Hjemsted, formål og værdigrundlag Vedtægter for den selvejende institution Tømmerup Fri- og Efterskole, Andaksvej 19, 4400 Kalundborg. Hjemsted, formål og værdigrundlag 1 Tømmerup Fri- og Efterskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution. Faarevejle Fri- og Efterskole, Parkvænget 2, 4540 Fårevejle.

Vedtægter for den selvejende institution. Faarevejle Fri- og Efterskole, Parkvænget 2, 4540 Fårevejle. Vedtægter for den selvejende institution. Faarevejle Fri- og Efterskole, Parkvænget 2, 4540 Fårevejle. Hjemsted og formål 1 Faarevejle Fri- og Efterskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution

Læs mere

Hvem gruser den skolepolitiske glidebane.?

Hvem gruser den skolepolitiske glidebane.? nr. 28 Hvem gruser den skolepolitiske glidebane.? INDHOLD En tryg ø på øen. Engagement, nærvær og tryghed for børn og forældre er nøglen til at Onsbjerg Lilleskole har bidt sig fast som en livskraftig

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue

Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue - sammen med friskolen 2015 Indhold 1. Hvorfor børnehave/vuggestue og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

-1- UDKAST. til Vedtægter. for den selvejende institution Kværkeby friskole. Hjemsted og formål

-1- UDKAST. til Vedtægter. for den selvejende institution Kværkeby friskole. Hjemsted og formål -1- UDKAST til Vedtægter for den selvejende institution Kværkeby friskole Hjemsted og formål 1 Kværkeby friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Ringsted kommune. Skolen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution

Vedtægter for den selvejende institution Vedtægter for den selvejende institution 1 2 Vedtægter for den selvejende institution Skamlingsbanke Efterskole. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Skamlingsbanke Efterskole er en uafhængig og selvejende

Læs mere

Begynder med skoleåret 14/15

Begynder med skoleåret 14/15 FREMTIDENS Begynder med skoleåret 14/15 Fremtiden Baggrund Kære forældre Hermed en orientering om de nye vigtige tiltag, som igangsættes efter sommerferien 2014. Grundskolereformen Som I sikkert alle ved,

Læs mere

Uddannelse og dannelse. - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler

Uddannelse og dannelse. - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler Uddannelse og dannelse - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler 1 Uddannelse og dannelse - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler

Læs mere

Regeringens og Dansk Folkepartis aftale om genopretning af dansk økonomi presser friskolefamilierne.

Regeringens og Dansk Folkepartis aftale om genopretning af dansk økonomi presser friskolefamilierne. 206/1 25.08.10 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 5/2010 INDHOLD Regionsmøder for forældre og ansatte - om konsekvenserne af»genopretningspakken«diverse nyheder Administrative nyheder: 1. Den ekstraordinære

Læs mere

Skolemeddelelse. friskoler.dk. Nr. 3/2010. Ny brochure om Dansk Friskoleforening INDHOLD

Skolemeddelelse. friskoler.dk. Nr. 3/2010. Ny brochure om Dansk Friskoleforening INDHOLD 206/1 09.06.10 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 3/2010 INDHOLD Ny brochure om Dansk Friskoleforening Diverse nyheder Administrative nyheder: 1.»Gavefonden«2. Friskolernes bidrag til genopretning af dansk

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data fra interview

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr.

7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr. 7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Faste 28-priser Regnskab Budget 27 28 Herning 57.82 56.378 Holstebro 52.521 51.444 Horsens 63.153 57.898 Randers 55.823 55.79 Silkeborg

Læs mere

Ny i skolebestyrelsen UDGIVET AF FORENINGEN AF KRISTNE FRISKOLER

Ny i skolebestyrelsen UDGIVET AF FORENINGEN AF KRISTNE FRISKOLER Ny i skolebestyrelsen UDGIVET AF FORENINGEN AF KRISTNE FRISKOLER N Y I S K O L E B E S T Y R E L S E N 1 Ny i skolebestyrelsen Udgivet af Foreningen af kristne Friskoler Sønderportsgade 26 B 6760 Ribe

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport for de Almene Gymnasier Svarprocent: % (488/5) Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune.

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Vedtægter for Testrup Højskole 1 Hjemsted og formål Testrup Højskole er en uafhængig og selvejende institution. Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Testrup

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER 1 HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1 Birkerød Privatskole (binavn: Rudersdal Privatskole) - grundlagt 1920 - er en uafhængig selvejende institution med virksomhed fra adressen Birkevej

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende undervisningsinstitution. Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole

Vedtægter. for den selvejende undervisningsinstitution. Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag.. Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole er en uafhængig og selvejende

Læs mere

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder!

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Hvorfor "udvidet gennemgang" i stedet for revi sion? Der er fra mange sider et ønske om en enkel, klar og effektiv erhvervslovgivning,

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere