Organisationsdiagram for Dansk Friskoleforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsdiagram for Dansk Friskoleforening"

Transkript

1

2 Organisationsdiagram for Dansk Friskoleforening 253 medlemsskoler elever. Medlemmer: alle forældre, ansatte og skolekredsmedlemmer. 6 regioner Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Sydjylland, Region Fyn, Region Sjælland, Region Hovedstaden Hovedstyrelse 11 medlemmer Forretningsudvalg 3 medlemmer Friskolernes Kontor Skolepolitisk sekretariat. 8 ansatte. Udvalg Bladudvalg, Kursusudvalg, Pædagogisk Udvalg, Kommunikationsudvalg, nsudvalg, Internationalt Udvalg, Forligsnævn + særligt nedsatte udvalg. Fonde under Dansk Friskoleforening Friskolefonden, Understøttelsesfonden Samarbejdspartnere Faglige organisationer FSL, BUPL Fordelingssekretariatet Tilskud til vikar, befordring og friplads. Administration af lærerregister m.v Politikere og myndigheder Folketingets partier, Undervisningsministeriet, Skolestyrelsen, SU-styrelsen, Personalestyrelsen m.fl. Den frie skoleverden Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Foreningen af katolske skoler i Danmark, Foreningen af tyske mindretalsskoler, Foreningen af private gymnasier, Efterskoleforeningen, Folkehøjskolernes Forening i Danmark, Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler, Den frie Lærerskole, (European Forum for Freedom in Education) Velkommen til Dansk Friskoleforening Som forælder, ansat eller skolekredsmedlem på en af Dansk Friskoleforenings cirka 250 medlemsskoler er du automatisk medlem af foreningen. Det betyder, at du frit kan benytte dig af rådgivningen på Friskolernes Kontor, rekvirere vejledningsmaterialer og deltage i kurser, konferencer og landsmøder. Initiativgrupper, der ønsker at etablere en friskole, kan i opstartsfasen gratis benytte sig af Dansk Friskoleforenings hjælp og rådgivning. Desuden arbejder hovedstyrelsens elleve medlemmer vedvarende på at styrke de overordnede vilkår for friskolerne i Danmark og sørger også for en tæt kontakt til politikere og ministerier på Christiansborg. Du kan følge med i vores arbejde for friskoler i Danmark på ligesom du altid er velkommen til at kontakte Friskolernes Kontor på I det følgende kan du få et indblik i, hvad Dansk Friskoleforening er, fakta om friskoler, andres erfaringer med at danne kreds om en friskole, og hvad vi kan tilbyde dig som medlem. Rigtig god læselyst! Dansk Friskoleforening Prices Havevej Faaborg Ebbe Lilliendal landsformand i Dansk Friskoleforening I Dansk Friskoleforening er vi optaget af forældrenes grundlovssikrede ret til at vælge skole for deres barn. Derfor bakker vi også op om de mange gode forældreinitiativer, der fører til nye friskoler. Vi tager vores medlemsbegreb alvorligt og er derfor en forening for både ansatte, forældre og skolekredsmedlemmer 2

3 Friskolernes mangfoldighed I Danmark har vi undervisningspligt, men ikke skolepligt. Det betyder, at forældre har ret til at vælge præcis den undervisning til deres barn, som de finder i overensstemmelse med deres personlige værdier. Den frihed er baggrunden for, at vi i Danmark har 500 frie grundskoler, som alle har hver deres særpræg. Paletten af frie grundskoler rummer blandt andet friskoler, privatskoler, kristne skoler, lilleskoler, katolske skoler, Rudolf Steiner skoler, internationale skoler, tosprogede skoler m.fl. Staten støtter økonomisk de frie grundskoler, hvilket er et udtryk for en fornem dansk, demokratisk tradition for beskyttelse af mindretallet samt en beskyttelse af forældrenes ret til at kunne bestemme deres børns opdragelse, dannelse og undervisning. Fællesskab og frihed Friskoletraditionen i Danmark er groet nedefra i mere end 150 år. Det hele begyndte med de græsrodsbevægelser, der skød op fra midten af 1800-tallet og kom til at omforme det danske samfund. Ud af det frie initiativ opstod der blandt andet valgmenigheder, andelsmeje- rier og -slagterier, brugsforeninger, forsamlingshuse, højskoler og friskoler. Fællesnævneren var det folkelige, som rummer to centrale værdier, nemlig fællesskab og frihed. Det er også i dag kernen i de frie skolers selvforståelse. Den første egentlige friskole blev etableret i 1852 i Dalby på Fyn af Chresten Kold, som var påvirket af N.F.S. Grundtvigs skoletanker. Kold var i sin levetid direkte involveret i oprettelse af cirka 100 friskoler på Fyn og Sjælland, og hans tanker om skole og undervisning har været en inspirationskilde lige siden. I 1850 skrev han en lille afhandling Om Børneskolen, hvori han beskrev sine skoletanker. Hans tanker forekommer stadig udfordrende og er fortsat udtryk for et markant modstykke til den offentlige skole. Omformuleret til mere moderne sprog skriver Chresten Kold blandt andet om Børneskolen: Undervisning bør danne og beånde. Det kræver frihed og stor hensyntagen til børnenes ønsker og behov. Frivilligheden og glæden ved undervisningen er vejen frem ikke at tvinge nogen til noget.. 3

4 At styrke og fremme fællesskabet og samarbejdet mellem de danske friskoler. At værne om hjemmenes ret og indflydelse i skolespørgsmål. DANSK FRISKOLEFORENINGSS FORMÅL ER At arbejde for de bedst mulige vilkår for at oprette og drive friskoler i Danmark. Dansk Friskoleforening rummer bredt I dag definerer næsten halvdelen af Dansk Friskoleforenings medlemsskoler sig som grundtvig-koldske friskoler, der på trods af fællestræk dog alle udmønter Grundtvigs livsanskuelser og Kolds skoletanker på forskellig vis i den daglige skolegang og i undervisningsindholdet. Dansk Friskoleforenings medlemssko- ler repræsenterer en bred vifte af pædagogiske, ideologiske og religiøse livsanskuelser og rummer derfor - foruden de grundtvig-koldske friskoler - også pædagogisk definerede skoler, skoler med baggrund i frikirker, indvandrerskoler, Rudolf Steiner skoler og atter friskoler, der vanskeligt lader sig kategorisere. Grundskoler fordelt på skoleform Folkeskoler Frie Grundskoler Kilde: UNI C Statistik & Analyse 4

5 Hvad er Dansk Friskoleforening? Dansk Friskoleforening blev stiftet i 1886 og er i bred forstand en interesseorganisation for cirka 250 medlemsskoler med i alt cirka elever. Det svarer til halvdelen af Danmarks frie grundskoler og omtrent en tredjedel af landets frie grundskoleelever. Dansk Friskoleforenings øverste ledelse varetages af elleve politisk valgte medlemmer, heriblandt landsformanden, som varetager politiske opgaver. Friskolernes Kontor er foreningens skolepolitiske sekretariat, som har eksisteret siden Kontorets otte ansatte varetager foreningens administrative opgaver og rådgivningsfunktioner over for alle medlemmer også skoleinitiativer i opstartsfasen, som vi yder gratis rådgivning til. Kredsen om skolen I centrum for skolen står: Skolekreds BØRN Ansatte Bestyrelse Skoleleder Forældrekreds Evt. støtteforening Evt. børnehave sammen med eller i tilknytning til friskolen 5

6 Dét at arbejde på en friskole føles lidt som at være med i en forening, fordi det kræver engagement og samarbejde fra alle parter. Man engagerer sig på en særlig måde på en friskole. Både forældre, ledelse og alle ansatte arbejder for den samme sag, og det er så positivt, når man oplever, hvordan eleverne folder sig ud fagligt og socialt. De tør sætte sig selv på spil, stå frem og sige deres mening, og jeg er overbevist om, at det vil komme dem til gode hele deres liv Pia Samsing Bendixen, skoleleder ved Enghaveskolen - faaborgegnens friskole Hvem er medlemmer af foreningen? Enhver skole, der vedkender sig Dansk Friskoleforenings formål og vedtægt, kan optages i foreningen. Foreningens medlemmer er således skoler og enkeltmedlemmer. I praksis betyder det, at alle ansatte, forældre og skolekredsmedlemmer repræsenterer skolen i forhold til Dansk Friskoleforening. Det udmønter sig konkret i stemmeret ved foreningens årlige generalforsamling og muligheden for at benytte Friskolernes Kontor, deltage i foreningens regionale møder mv. Til forskel for andre frie grundskoleforeninger er Dansk Friskoleforening dermed ikke en forening for udvalgte grupper bag skolevirksomheden, men en forening for hele kredsen om en friskole. Hvad får jeg som medlem? Vi yder gratis rådgivning i opstartsfasen af en ny friskole eller børnehave i tilknytning til skolen. Vi samarbejder med ministerier, faglige organisationer og andre frie grundskoleforeninger. Vi er politisk kontaktled mellem Christiansborg og medlemmerne. Vi sørger for kommunikation til presse, medier og medlemsskoler blandt andet via Vi påtager os mæglingsopgaver, når der opstår personalesager eller mere generelle samarbejdsproblemer på en skole. Vi tilrettelægger landsmøder, kurser og konferencer. Vi udgiver Friskolebladet. Vi administrerer Friskolefonden, der støtter friskoler økonomisk, og Understøttelsesfonden, der blandt andet giver tilskud til efteruddannelse. Vi udgiver friskolerelaterede bøger - blandt andet Dansk Skolesangbog. Vi udfører udvalgsarbejde med fokus på pædagogik, kommunikation, internationalt samarbejde, kurser, forligsnævn og Friskolebladet. Friskolernes Kontor har otte ansatte, som yder telefonisk rådgivning, tager på skolebesøg, udgiver en række vejledningsmaterialer, tilrettelægger kurser mv. Konsulenterne rådgiver om alle almindelige skolespørgsmål, administration, personaleforhold, det daglige ledelsesarbejde, vejledning til arbejdet i bestyrelsen eller dét at være forælder på en friskole. Dansk Friskoleforenings hovedstyrelse består af elleve medlemmer, heriblandt landsformanden, som varetager den overordnede ledelse af foreningen. Hovedstyrelsen er også bindeleddet til foreningens seks regioner, der arbejder til gavn for netværket mellem medlemsskolerne. Såvel konsulenterne på Friskolernes Kontor som hovedstyrelsesmedlemmerne har mulighed for at bidrage med oplæg på friskoler, der ønsker belysning af et særligt emne eller område. 6

7 7

8 Vi samarbejder med forældrene, kollegerne og ledelsen om at lave verdens bedste skole. Det betyder blandt andet, at vi ønsker at se det enkelte barn. Det er dét, vi brænder for. Derfor oplever vi børn, der hver dag kommer i skole med lyst til at engagere sig, tage ansvar og bidrage til fællesskabet. Som menneske og som ansat giver det rigtig god mening Elise Stenmann Hansen, lærer ved Køng Idrætsfriskole Økonomi og det lovmæssige grundlag Frie grundskoler underviser elever på samme alderstrin som folkeskolen, men er selvejende institutioner med egne bestyrelser. De danske frie grundskoler virker alle under samme lov, nemlig Lov om friskoler og private grundskoler - i daglig tale Friskoleloven. Friskolernes selveje betyder, at ingen kan få personligt økonomisk udbytte af skolens drift. Et eventuelt overskud af driften bliver i skolens kasse og skal forvaltes efter skolens formål. De frie grundskolers statstilskud svarer til en procentdel af driftsudgiften til folkeskolens centrale virksomhed (pt. 75 procent). Hertil kommer bygnings- og fripladstilskud. Af den årlige finanslovsbevilling tages der et beløb fra til specialundervisning og dansk som andetsprog samt vikardækning og lærernes efter- og videreuddannelse. De resterende midler fordeles derefter med udgangspunkt i tre fordelingsprincipper: 1. Skolestørrelse (mindre skoler modtager forholdsvis mere i tilskud end store skoler) 2. Regionaliseringsfaktoren (tillæg til skoler i København og Århus) 3. Elevfaktoren (elever på 13 år og derover modtager mere i tilskud end øvrige elever) Tilskuddet bliver konkret givet som et grundtilskud, fællesudgiftstilskud og et undervisningstilskud. Cirka 20 procent af indtægterne på Dansk Friskoleforenings medlemsskoler kommer fra forældrebetaling og indtægter i forbindelse med loppemarkeder, cykelløb og andre arrangementer på skolen. Hvem leder skolerne? En friskole drives af en bestyrelse, der udgør skolens øverste myndighed. De fleste skoler vælger bestyrelser på den årlige generalforsamling, og på hovedparten af skolerne består bestyrelsen helt eller delvist af forældre. Skolens generalforsamling eller bestyrelse, ansætter og afskediger skolelederen, mens de øvrige ansatte ansættes af bestyrelsen efter indstilling fra skolelederen. Skolelederen har ansvaret for den daglige pædagogiske ledelse. 8

9 bæredygtigt modulbyggeri SKoler institutioner boliger Kontorer rum for livet Scandi Byg A/S Himmerlandsvej 3 DK-9670 Løgstør Tlf Fax bæredygtigt skolebyggeri Industrielt fremstillet modulbyggeri med fokus på kvalitet og bæredygtighed. Scandi Byg har stor erfaring som leverandør af byggeri med et lavt energiforbrug til blandt andet institutions- og skolebyggeri - modulfremstillet på egen fabrik, efter virksomhedens principper for bæredygtig produktion. Med Scandi Byg som samarbejdspartner opnår du endvidere en kompetent tværfaglig projektstyring, korte byggetider til konkurrencedygtig priser. Se mere på scandibyg.dk Vi dækker hele pensum. Uanset om din skole er i opstartsfasen eller veletableret, kan vores brede ydelsespalet dække dine behov for rådgivning. Kontakt vores specialister i hele landet inden for skoler for en dialog om, hvordan vi kan hjælpe din skole videre. Læs mere på deloitte.com/dk/skoler Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu 9

10 Når man er i startfasen af et nyt friskoleinitiativ, er det en udfordring at bevare troen på, at det hele vil lykkes. Der er uendeligt mange forhold, der skal falde på plads, når man vil løbe en friskole i gang. Derfor skal man kunne leve med usikkerheden i en periode. Men kampånden forstærkes nogle gange også med de udfordringer, der kan vise sig på vejen, og bagefter, når skolen er en realitet, er det en stor sejr for alle de involverede. Jeg ville til enhver tid gøre det igen Jan Schmidt, forælder ved Køng Idrætsfriskole Forældrenes skole Friskolelovgivningen er baseret på forældrenes grundlovssikrede ret til at tage ansvar for deres børns undervisning. Forældrene har derfor pligt til at føre tilsyn med skolens drift, herunder undervisningen. Med ansvaret følger sædvanligvis også en pligt til aktiv involvering. På de fleste friskoler er der tradition for, at forældrene på forskellig vis bidrager til skolelivet. Det indebærer også forventninger om konkret arbejdskraft til ombygninger, vedligeholdelse, medhjælp ved musicals, teaterforestillinger og lignende. På knap 9 ud af 10 friskoler yder forældrene frivillig arbejdskraft. En tredjedel af friskolerne stiller også krav om en eller flere obligatoriske forældrearbejdsdage i løbet af skoleåret. Samlet set betyder dette, at udgifterne på den enkelte skole holdes nede, og en sidegevinst er også, at skolen i væsentlig grad opleves som et fælles anliggende. Tilsynet på friskolerne Forældrekredsen er forpligtet til i fællesskab at føre tilsyn med skolens drift, herunder med undervisningen. Hvordan dette præcist skal ske, beslutter forældrekredsen på hver enkelt skole. Forældrekredsen og skolens bestyrelse skal desuden træffe beslutning om, hvorvidt skolens eksterne tilsyn skal varetages af en eller flere certificerede tilsynsførende eller ved en omfattende selvevaluering. Tilsynserklæringen eller alternativt selvevalueringen skal offentliggøres på skolens hjemmeside. Undervisningsministeriets Skolestyrelse foretager også et mere overordnet almindeligt tilsyn med undervisningen. Det sker blandt andet ved screening af skolernes hjemmesider. Ministeriets institutionsafdeling gennemfører et økonomisk og juridisk institutionstilsyn. Dette sker på baggrund af eventuelle klager og en årlig regnskabsgennemgang. I helt særlige tilfælde kan Skolestyrelsen gennemføre et skærpet tilsyn, der kan ende med, at friskolen fratages retten til at være friskole. FRISKOLERNES BYGGEFIRMA 10 Harresø Byggeforretning ApS Håndværkervej 5, Givskud 7323 Give Tlf: Uden for åbningstid tlf:

11 Friskole - IT En del af Lindecom ApS Tlf.: Fax: Anlægsvej 1, Farre 7323 Give Notebook Klassesæt Lade-/opbevaringsskabe Friskole - IT henvender sig primært til De frie skoler i Danmark & Norge. Skoler og institutioner Inti - Screen den ultimative interaktive skærm Interaktiv M C ultimedia enter 11

12 Antal medlemsskoler i Dansk Friskoleforening i perioden Periode Medlemsskoler i alt Nyoprettede heraf tidligere folkeskoler Nedlagte Praktisk-musiske fag er højt prioriteret Friskolerne skal leve op til kravet om at stå mål med undervisningen i folkeskolen. Derfor prioriterer skolerne traditionelle grundfag som dansk, matematik og fremmedsprog højt ved siden af de såkaldte»fortællefag«. Men friskolerne vægter også de praktisk-musiske fag højt, hvis man sammenligner med folkeskolens vejledende timetal for disse fagområder. På 2/3 af friskolerne gives der undervisning i musik efter 6. klasse, og på 4/5 af friskolerne er der undervisning i billedkunst efter 5. klasse. Desuden underviser 2/3 af friskolerne i praktiske fag efter 7. klasse. Det hører med til historien, at de praktisk-musiske fag på 7 ud af 10 friskoler er samlæste. I folkeskolen er der ikke krav om musikundervisning efter 6. klasse. Der er ikke krav om undervisning i billedkunst efter 5. klasse, og der er ikke krav om undervisning i de praktiske fag efter 7. klasse. Til gengæld stilles der krav om valgfag på både 8. og 9. klassetrin. Ét er de formelle krav, noget andet er de lokale prioriteringer. Der er nok ingen tvivl om, at mange folkeskoler faktisk tilbyder undervisning i de praktisk-musiske fag - også i overbygningen via faste valgfag, som også suppleres med tilbud i ungdomsskolen, hvor friskoleelever i øvrigt også kan deltage. Men det er i øjenfaldende, at friskolerne markant prioriterer de praktisk-musiske fag ikke blot på de mindre klassetrin, men også i overbygningen Hvor ofte har friskolerne morgensang? Baseret på 198 friskolers besvarelser for skoleåret 2008/ Morgensang i friskolerne Tabellen viser, at langt hovedparten af Dansk Friskoleforenings medlemsskoler har morgensamling dagligt. Dansk Friskoleforening udgiver og sælger Dansk Skolesangbog daglig ugentlig månedlig aldrig Ingen skoler er ens Derfor skal skolernes IT-systemer heller ikke være det! Lad os hjælpe med at sammensætte de moduler I har brug for til jeres administrative IT-løsning. Læs mere på eller ring på og hør nærmere. 12

13 13

14 BRANDT er altid klædt på til revision og rådgivning Løbende udvikling og mere end 50 års erfaring har gjort os til et af landets 10 største revisions rmaer dog uden at miste jord- og lokalforbindelsen. På kontoret i Nykøbing Mors har vi specialiseret os i revision og rådgivning af frie skoler i hele Danmark hvilket vi har gjort i godt 40 år. Vi har altid prioriteret engagement, eksibilitet og ikke mindst den personlige kontakt og det tætte samarbejde meget højt vi tager "kontoret" under armen, og kommer ud på skolen, når det passer dig. BRANDT er altid "klædt på" til revision og rådgivning! Med venlig hilsen Ove Lemvigh Reg. revisor Anders Borg Statsaut. revisor Birger Hansen Reg. revisor Tina Dalsgaard Revisorass. Limfjordsvej Nykøbing Mors Tlf Revisions rmaet Brandt har kontorer i Thisted, Hanstholm, Hurup Thy, Nykøbing Mors, Fjerritslev, Skive, Århus, Kolding og Fredericia, hvor der beskæftiges 18 statsautoriserede revisorer og i alt ca. 140 medarbejdere. Vi er medejer af Revitax, der er landets førende skatterådgivnings rma, samt medejer af Revi-IT med specialydelser indenfor it-revision og it-rådgivning. Nationalt samarbejder vi gennem Moore Stephens Danmark, og internationalt er vi et uafhængigt medlem af Moore Stephens International. 14 THISTED HURUP THY HANSTHOLM NYKØBING MORS FJERRITSLEV SKIVE KOLDING FREDERICIA ÅRHUS

15 En skole Er ikke bare En skole Skoler skal skabe de færdigheder, samfundet har brug for og imødekomme skiftende behov. Når vi er med til at bygge skoler, bygger vi derfor først og fremmest relationer til samfundet omkring os og i takt med tidens trends og teknologiske muligheder. 15

16 Hjørring RSS Hjørring Jerslev-Østervrå Region Nordjylland Hanstholm Klim Hune Aabybro Vedsted Sæby Pr. Bonnet Thorsted Østskolen RSS Vokslev Thisted Lyngbjerggård-sk. Vaarst Hundborg Vilsted Sønderhå Bjergby Guldbæk Egense Sundby Skørbæk-Ejdrup Skallerup Nr. Kongerslev-Komdrup Sydthy Haubro-Søttrup Øster Jølby Karby Gregers Krabbe Lødderup Lille Virgils Boddum-Ydby Ørding Fjelsø Hvilsom Rødding Hobro Thyholm Vindblæs Udefriskolen Skive Bjerregrav Langsø Resen Fjaltring Hjelm Hede Mellerup Struer Fussingø Gjerrild-Bønnerup Bøvling Vejrum-Viskum Mammen Ballet-sk. Holstebro Gudenådalens Ulfborg Sahl Sdr. Nissum Hinnerup Parkskolen Regnbue-sk. Den Moderne Kulturelle Sk. Grønbjerg Herning Hammerum RSS Silkeborg Hover-Torsted RSS Århus Fri Hestehave-sk. No Ølstrup Lykke-sk. Studsgård Herborg Gludsted Selam Velling RSS Skanderborg Thorlund Tønning-Træden Vestbirk Klovborg Sønder Vium Uhre Odder Lille Samsø Hoven Hedegård Lyne Kvong Blåbjerg Strellev Hestkær Mejls-Orten-Tinghøj RSS i Esbjerg Holsted Bramming Løgumkloster Brøns-Rejsby Region Sydjylland Thise Børneskolen (Skærgården) Karlskov Balle Gjerndrup Vejen Skanderup Fole Åbenrå Grejs Johannes RS Rødding Branderup Simmersted Søgård Lemming Bakkelandet Fredericia Aller Dannevirke-sk. Eckersberg Gråsten Vejle Kolding Østerlund Oksbøl Midtals As Kegnæs Nilen Pr. Fænøsund Middelfart Tandslet Region Midtjylland Frøbjerg-Orte Glamsbjerg Køng Al Salam Kgl.Teat.Ballet-sk. Odense Al Salahiyah Sk. Ådal-sk. Skamby Nørre Lyndelse Sdr. Nærå Nordskovens Broby Hjemly Jordløse Rudme Haastrup Enghave-sk. Veste r Skerninge Region Fyn Stige Mentiqa City Odense RSS Odense Højby Krarup Egebjer g Kertemindeegnens Ringe Ryslinge Gislev Trunderup Øster Åby Ollerup Ferritslev Refsvindinge Oure Svindinge Region Sjælland Starreklinte Høve Faarevejle Vidar RSS Lyshøj Vallekilde-Hørve Michael RSS Athene Den Demokratiske Salix Tømmerup Roskilde Kalundborg Freds Sk. Roskilde Pr. Ubby Osted Reerslev Viby Freja Skolen Sæby-Hallenslev Sydkystens Pr. Vinde Helsinge Ringsted Ny Trelleborg Ringsted Pr. Herfølge Pr. Landsgrav Midtsjællands Pr. Forlev Helms Druestrup Lille Egede Stevns Krumsø Magleby Øster Egesborg RSS Vordingborg Stokkemarke Region Hovedstaden Friskolen af 2008 Guldborgsund Skovby Kvistgård RSS Al Irchad Sk. KonTiki Sværdborg Nærum Pr. Lyngby Møn Busses København og Frederiksberg: Ahi Int. School Calamus Privatsk. Al Hikma Skolen DIA Privatskole Al-Hilal Skolen Frederiksberg Al Huda Skolen HAY-Skolen Al Quds Skole Iqbal Int. Skole Amager s Int. Sk. Iqra Privatskole Bjørns Int. Skole Jinnah Int. Skole Bordings Friskole Kildeskolen Sydbo rnholms Pr. Livets Skole Landsbyskolen Mariendal Friskole Nord-Vest Privatskole RSS i København Sjællands Privatskole Svanevej Privatskole Vanløse Privatskole Øresunds Internat. Sk. (Region Hovedstaden) Kassebølle Ærø Magleby Friskolernes Kontor Prices Havevej Faaborg Telefon

Resultat af lodtrækning

Resultat af lodtrækning Resultat af lodtrækning Fordelingssekretariatet har foretaget lodtrækning blandt de skoler, der har ansøgt om tilskud fra Kompetencefonden og Uddannelsesfonden for 2014. Lodtrækningen er foretaget ved

Læs mere

Resultat af lodtrækning

Resultat af lodtrækning Resultat af lodtrækning Fordelingssekretariatet har foretaget lodtrækning blandt de skoler, der har ansøgt om tilskud fra Kompetencefonden og Uddannelsesfonden for 2015. Lodtrækningen er foretaget ved

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg

Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 358 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. Til 1 Uddannelsesudvalget 2009-10 L 121 Bilag 6 Offentligt Sagsnr.: 131.45F.031 L 121 Æ n d r i n g s f o r s l a g Af undervisningsministeren, tiltrådt af Til 1 1. Nr. 1 affattes således:»1. 2, stk. 1 og 2,

Læs mere

Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Svar på Spørgsmål 75 Offentligt

Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Svar på Spørgsmål 75 Offentligt Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Svar på Spørgsmål 75 Offentligt Bilag 1. Befordringstilskud til elever ved frie grundskoler udbetalt i skoleåret 2003/04 opgjort pr. skole. 1 Befordringstilskud

Læs mere

Oversigt over skoler der i årene 2002-2015 har modtaget tilskud fra Kompetencefonden og/eller Uddannelsesfonden

Oversigt over skoler der i årene 2002-2015 har modtaget tilskud fra Kompetencefonden og/eller Uddannelsesfonden Oversigt over skoler der i årene 2002-2015 har modtaget tilskud fra Kompetencefonden og/eller Uddannelsesfonden Antal gange skolen har Skolekode Skolenavn modtaget tilskud 101077 Svanevej Privatskole 1

Læs mere

Friskolearkivet. http://www.friskolearkivet.dk/arkivfonde.html. 1 af 5 27-10-2012 10:41. Arkivfonde

Friskolearkivet. http://www.friskolearkivet.dk/arkivfonde.html. 1 af 5 27-10-2012 10:41. Arkivfonde 1 af 5 27-10-2012 10:41 Friskolearkivet Arkivfonde Forside Tilbage til Om arkivalierne Videnscenter for Fri Skole Arkivfonde registreret i Arkibas4 Status pr. 26-05-2010 Skoler Aptrup Friskole A 400 Bjergby

Læs mere

Velkommen i FSL og til din egen. Kreds 10 2012/2013 KREDS 10

Velkommen i FSL og til din egen. Kreds 10 2012/2013 KREDS 10 Velkommen i FSL og til din egen Kreds 10 2012/2013 Du er nu blevet medlem af Frie Skolers Lærerforening, kreds 10. Som du kan se af kortet her til højre, dækker kreds 10 det midterste Jylland i et bredt

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsynsberetning for tilsynet med undervisningens kvalitet på de frie grundskoler 2011

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsynsberetning for tilsynet med undervisningens kvalitet på de frie grundskoler 2011 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsynsberetning for

Læs mere

Du er nu blevet medlem af Frie Skolers Lærerforening, kreds 10.

Du er nu blevet medlem af Frie Skolers Lærerforening, kreds 10. Du er nu blevet medlem af Frie Skolers Lærerforening, kreds 10. Som du kan se af kortet på forsiden, dækker kreds 10 det midterste Jylland i et bredt bånd fra Djursland til Ringkøbing Fjord. I dette område

Læs mere

Revision & rådgivning af frie skoler. ude hos Jer!

Revision & rådgivning af frie skoler. ude hos Jer! Revision & rådgivning af frie skoler ude hos Jer! Vi arbejder ude hos jer uanset hvor I har hjemme At vi er mange frie skolers første valg, inden for rådgivning, revision og regnskabsudarbejdelse tilskriver

Læs mere

Revision af frie skoler

Revision af frie skoler Vi har specialiseret os i... 90167145216418+51228672+91773+977123+724 9470912560915790167145216418+51228672+ 773+977123+7249+5687735987738935779385 39+8677689t743689+773698+776398+77469+ 7389+84789+81378983817398+87798+768189

Læs mere

Oprettelse af en fri grundskole

Oprettelse af en fri grundskole Oprettelse af en fri grundskole Foreningen af Kristne Friskoler Der er ca. 500 friskoler i Danmark. Foreningen af Kristne Friskoler er en af de 6 skoleforeninger, der er i Danmark med godt 6300 elever

Læs mere

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5. Lovforslag nr. L 121 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. januar 2010 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om private

Læs mere

Oversigt over skoler der i årene har modtaget tilskud fra Kompetencefonden og/eller Uddannelsesfonden

Oversigt over skoler der i årene har modtaget tilskud fra Kompetencefonden og/eller Uddannelsesfonden Oversigt over skoler der i årene 2006-2015 har modtaget tilskud fra Kompetencefonden og/eller Uddannelsesfonden Skolekode Skolenavn Antal gange skolen har modtaget tilskud 101077 Svanevej Privatskole 1

Læs mere

Sektorregnskab for institutioner for frie grundskoler 2009

Sektorregnskab for institutioner for frie grundskoler 2009 Sektorregnskab for institutioner for frie grundskoler 2009 1. Indledning Frie grundskoler tilbyder undervisning på 1.-9. klassetrin, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Frie

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 2. marts 2010. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 2. marts 2010. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 121 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 2. marts 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Oversigt over skoler der i årene har modtaget tilskud fra Kompetencefonden og/eller Uddannelsesfonden

Oversigt over skoler der i årene har modtaget tilskud fra Kompetencefonden og/eller Uddannelsesfonden Oversigt over skoler der i årene 2007-2016 har modtaget tilskud fra Kompetencefonden og/eller Uddannelsesfonden Antal gange skolen har modtaget Skolekode Skolenavn tilskud 101077 Svanevej Privatskole 1

Læs mere

Svar på spørgsmål 57 (Alm. del): I brev af 1. november 2010 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 57 (Alm. del): I brev af 1. november 2010 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Christiansborg Økonomi- og koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Institutioner i top og bund med hensyn til forskel mellem faktisk karaktergennemsnit og socioøkonomisk reference for 9. kl. afgangsprøver i skoleåret

Institutioner i top og bund med hensyn til forskel mellem faktisk karaktergennemsnit og socioøkonomisk reference for 9. kl. afgangsprøver i skoleåret Institutioner i top og bund med hensyn til forskel mellem faktisk karaktergennemsnit og socioøkonomisk reference for 9. kl. afgangsprøver i skoleåret 2009/2010. Tabel 1a Top. Institutioner med den største

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2005-152-0421 Dok.: MHH40258 Besvarelse af spørgsmål nr. S 822 fra medlem af Folketinget Christine Antorini (S). Spørgsmål:

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Køreplan for ny friskole

Køreplan for ny friskole Køreplan for ny friskole 2010 I Danmark sikrer Grundlovens 76, at der er undervisningspligt og ikke skolepligt. Det betyder blandt andet, at man kan drive en fri grundskole med statstilskud, hvis man følger

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Karakter. Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 324 Offentligt. Beliggenheds. SkoletypeS. Institution kommune. Forskel.

Karakter. Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 324 Offentligt. Beliggenheds. SkoletypeS. Institution kommune. Forskel. Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 324 Offentligt Beliggenheds Vallensbæk Gideonskolen Rødovre Frederiksberg Privatskole Gladsaxe Atheneskolen skolenn for børn med særli Institution kommune

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Mere gang i frikvarteret? Børnerettigheder. Ambassadørskole for Red Barnet. Nr. 17 22.10.2014 INDHOLD. Administrative nyheder

Mere gang i frikvarteret? Børnerettigheder. Ambassadørskole for Red Barnet. Nr. 17 22.10.2014 INDHOLD. Administrative nyheder Nr. 17 22.10.2014 INDHOLD Administrative nyheder Åben Skole Legepatruljen.dk mere gang i frikvarteret? Børnerettigheder - Ambassadørskole for Red Barnet Ny trivselsmåling ingen ændringer for frie grundskoler

Læs mere

Fremsat [dato] af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til. (Elevråd o.l. og tilbud til børn i alderen 0-2½ år m.v.

Fremsat [dato] af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til. (Elevråd o.l. og tilbud til børn i alderen 0-2½ år m.v. Fremsat [dato] af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT April 2017 Flere elever går i store klasser I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet AN AL YS E N O T AT 02. november 2011 Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet i 2012 rne sparer fortsat på folkeskolen i 2012 Danmarks Lærerforening har i perioden 29. september

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål 18 af den 14. februar 2008 (FIU alm. del, 7)

Svar på Finansudvalgets spørgsmål 18 af den 14. februar 2008 (FIU alm. del, 7) Finansudvalget (2. samling) FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 18 Offentligt Finansudvalget Christiansborg Finansministeren Svar på Finansudvalgets spørgsmål 18 af den 14. februar 2008 (FIU alm. del, 7)

Læs mere

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Resumé Fordelingen af uddannelsesparate versus ikke-uddannelsesparate elever er i 2017 meget lig de foregående to år. Samlet set er 28 procent af de elever,

Læs mere

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro Notat Personaleomsætningen i kommunerne Bo Panduro Personaleomsætningen i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-21-8 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

30. august Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Line Pfeiffer Cappelen

30. august Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Line Pfeiffer Cappelen EAN nummer 5798009374301 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fagligt Center NOTAT 30. august 2017 Sagsnr. 2017-0302298 Dokumentnr. 2017-0302298-1 Socioøkonomi (ESCS) fordelt på folke- og

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Køreplan for ny friskole 2016

Køreplan for ny friskole 2016 Køreplan for ny friskole 2016 I Danmark sikrer Grundlovens 76, at der er undervisningspligt og ikke skolepligt. Det betyder blandt andet, at man kan drive en fri grundskole med statstilskud, hvis man følger

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

Kortlægning af linjefagsdækning i folkeskolen 2013 - bilagsnotat

Kortlægning af linjefagsdækning i folkeskolen 2013 - bilagsnotat BILAG Kortlægning af linjefagsdækning i folkeskolen 2013 - bilagsnotat Af Line Steinmejer Nikolajsen og Thomas Larsen Dette bilagsnotat indeholder metodebeskrivelse, bilagstabeller og oversigt over indberettede

Læs mere

Kender du nogen? Vi har brug for din ekspertice! Der er nedsat fire udvalg: Kommunikationsudvalg,

Kender du nogen? Vi har brug for din ekspertice! Der er nedsat fire udvalg: Kommunikationsudvalg, 206/1 08.05.08 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 3/2008 INDHOLD Forside Diverse nyheder 1. Aftaleenighed med BUPL 2. Ny løntabel pr. 1. april 2008 3. Midlertidigt stop af specialundervisningsbevillinger

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler UDKAST AF 11. JUNI 2012 I medfør af 5, stk. 1, i lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1135 af 7. december

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

1. Indledning Tilsynsplanen beskriver Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsyn med undervisningen på de frie grundskoler for 2014.

1. Indledning Tilsynsplanen beskriver Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsyn med undervisningen på de frie grundskoler for 2014. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Tilsynsplan for de frie grundskoler 2014 1. Indledning

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. april 04 -. juli 04 Version.0 - udarbejdet 6. marts 04 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Cirka hver femte elev, der påbegyndte 9. klasse i 2010, bestod ikke afgangsprøverne i dansk og matematik. Tallet dækker både over unge,

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 463 1. april 2009 Dato: 19. marts 2009 Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for skolernes planlagte timer på 1.-9. klassetrin

Læs mere

Q1 Dit barns alder 1 / 50. Inklusion i folkeskolen Besvaret: 382 Sprunget over: 0 100% 80% 60% 40% 20% 0%

Q1 Dit barns alder 1 / 50. Inklusion i folkeskolen Besvaret: 382 Sprunget over: 0 100% 80% 60% 40% 20% 0% Q1 Dit barns alder Besvaret: 382 Sprunget over: 0 10 8 6 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2,88% 11 6,81% 26 9,42% 36 9,95% 38 11,78% 45 10,99% 42 10,99% 42 14,14%

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Halvårsstatistik for UU-Center Sydfyn

Halvårsstatistik for UU-Center Sydfyn Halvårsstatistik for UU-Center Sydfyn Tallene er trukket ud af UU-Center Sydfyns egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg, Langeland, Ærø og Faaborg-Midtfyn Kommuner. Indhold Status på elever

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

VIDENSBOG. for frie skoler i Danmark

VIDENSBOG. for frie skoler i Danmark VIDENSBOG for frie skoler i Danmark Indhold Indledning om de frie skoler... 3 Folkehøjskolerne... 4 Efterskolerne... 6 Friskolerne... 6 Hus- og håndarbejdsskolerne...10 Bilag...12 Det du ikke lærer andre

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 457 1. januar 2009 Dato: 18. december 2008 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Vejledning om udformning af vedtægt

Vejledning om udformning af vedtægt Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Dato: 05.10.2012 Giro 601-3716 Journal: 380 Vejledning om udformning af vedtægt

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere