Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsynsberetning for tilsynet med undervisningens kvalitet på de frie grundskoler 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsynsberetning for tilsynet med undervisningens kvalitet på de frie grundskoler 2011"

Transkript

1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal København K Tlf Fax CVR nr Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsynsberetning for tilsynet med undervisningens kvalitet på de frie grundskoler januar 2012 Sags nr.: J.271 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Overordnede rammer Samlet resultat af tilsynsindsatsen Skematisk oversigt over styrelsens tilsyn Resultater - det almindelige tilsyn Resultater - skærpet tilsyn Resultater for implementering af den nye tilsynsordning Bilag

2 1. Indledning 2 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen varetager Ministeriet for Børn og Undervisnings tilsyn med undervisningen på de frie grundskoler efter friskoleloven 1. Det følger af friskoleloven, at en fri grundskole skal give en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, samt at skolen skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre. Tilsynet blev tidligere varetaget af Skolestyrelsen, som den 1. marts 2011 blev videreført som Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Tilsynsberetningen beskriver resultatet af det centrale tilsyn med undervisningen på de frie grundskoler for 2011, samt den overordnede ramme for tilsynet med undervisningen på de frie grundskoler. Endvidere beskrives de foreløbige resultater af implementeringen af henholdsvis certificeringen af de forældrevalgte tilsynsførende og skolernes valg af selvevaluering. Tilsynet med kvaliteten og indholdet i undervisningen på en fri grundskole omfatter forældrekredsens tilsyn, også kaldet det skolenære tilsyn, en forældrevalgt (certificeret) tilsynsførende eller skolens selvevaluering samt styrelsens centrale tilsyn. 2. Overordnede rammer Den almindelige tilsynsindsats giver styrelsen et grundlag for at vurdere, om der er begrundet tvivl om, hvorvidt en fri grundskole opfylder friskolelovens krav, og dermed om der er anledning til at iværksætte et skærpet tilsyn. Målet er at identificere skoler, hvor der er risiko for, at undervisningens indhold og kvalitet ikke lever op til lovens krav. Det almindelige tilsyn skal som udgangspunkt give mulighed for, at enhver fri grundskole kan udtages til tilsyn, hvis der er oplysninger, der giver anledning til det. Et almindeligt tilsyn iværksættes ofte på baggrund af en konkret tvivl for en skoles generelle opfyldelse af friskolelovens krav til undervisningen. Styrelsens bekymring for den enkelte skoles indsats knytter sig til oplysninger fra bl.a. forældre, lærere, elever, kommuner, forældrevalgte tilsynsførende og journalister, og til resultater af styrelsens årlige screeninger på baggrund af udvalgte tilgængelige indikatorer. 1 Lovbekendtgørelse nr af 7. december 2011 om friskoler og private grundskoler m.v., friskoleloven

3 3 Det almindelige tilsyn kan udmøntes på forskellig vis. Styrelsens første skridt vil oftest være at gennemgå de tilgængelige oplysninger om undervisningen på skolens hjemmeside. Herudover kan styrelsen anmode skolen om redegørelser og forskellig dokumentation, indhente oplysninger eller erklæringer fra skolens samarbejdsparter, aflægge anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg samt beskikke censur ved de mundtlige afgangsprøver. I forbindelse med et almindeligt tilsyn kan der endvidere afholdes møder med skolens ledelse og lærere. I forbindelse med et almindeligt tilsyn kan Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, jf. 24 a i friskoleloven, give skoler påbud om at sikre indhold og kvalitet i undervisningen. Dette kan ske i de tilfælde, hvor der er en tvivl om en skoles opfyldelse af kravene i friskolelovens 1, stk. 2, 1 a og 2, stk. 3, 1. pkt., men hvor tvivlen ikke nødvendiggør en grundigere undersøgelse i form af iværksættelse af et skærpet tilsyn. I de fleste tilfælde afsluttes et almindeligt tilsyn med, at styrelsen konstaterer, at skolen opfylder friskolelovens krav, og at der ikke er grundlag for at iværksætte et skærpet tilsyn. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen kan i særlige tilfælde træffe beslutning om at iværksætte et skærpet tilsyn med undervisningen på en skole, jf. friskolelovens 9 g. Beslutningen om at iværksætte et skærpet tilsyn træffes, når der er begrundet tvivl om, hvorvidt skolens undervisning lever op til kravet om, at skolens undervisning skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, eller hvorvidt skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen træffer på baggrund af en helhedsvurdering en afgørelse i sagen. Afgørelsen kan spænde fra, at der ikke er væsentlige kritikpunkter, og at skolen kan fortsætte som hidtil, til, at skolens undervisning ikke står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Sidstnævnte betyder, at skolen kan fratages sit tilskud og retten til at være en fri grundskole. Tilsynet kan også ende med, at skolen får et påbud om at rette op på en række forhold inden for et bestemt tidsrum.

4 3. Samlet resultat af tilsynsindsatsen 4 Almindeligt tilsyn Styrelsen har i 2011 haft 52 skoler under almindeligt tilsyn, hvilket er fem færre end i Som led i det almindelige tilsyn har to skoler fået påbud om at sikre, at skolens lærere behersker dansk i skrift og tale. Skærpet tilsyn Styrelsen har haft fire skoler med i alt 196 elever under skærpet tilsyn i 2011, hvilket er det samme antal skoler som i Det skærpede tilsyn med to af skolerne blev afsluttet i Den ene skole lukkede på grund af økonomiske vanskeligheder, og den anden skole blev frataget retten til at være en fri grundskole. En skole har fået påbud i forbindelse med et skærpet tilsyn. For den sidste skole under skærpet tilsyn var der ved slutningen af året partshøring over styrelsens påtænkte afgørelse om, at skolen fratages retten til at være en fri grundskole. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har ikke iværksat skærpet tilsyn med skoler i tilsynsåret Tilsynsbesøg Der har i alt i 2011 været aflagt 22 tilsynsbesøg fordelt på 13 skoler. 12 tilsynsbesøg har været aflagt i forbindelse med skærpet tilsyn. 10 tilsynsbesøg har været aflagt i forbindelse med et almindeligt tilsyn, hvoraf de fem var en del af tilsynsrunden med frihed og folkestyre. Generelt Ved alle tilsyn indgår en gennemgang af oplysninger på skolens hjemmeside, herunder om skolen lever op til de lovmæssige krav, styrelsen fører tilsyn med. Styrelsen har konstateret, at skolerne generelt ikke opfylder kravene til offentliggørelse af oplysninger på skolernes hjemmesider, herunder: Skolens slutmål, delmål og undervisningsplaner for alle fag og fagområder Resultatet af evalueringen af skolens samlede undervisning og opfølgningen herpå En tilsynserklæring, som lever op til de indholdsmæssige krav eller resultatet af skolens selvevaluering.

5 5 Særligt kravet om, at skolen skal offentliggøre resultatet af en evaluering af skolens samlede undervisning på skolens hjemmeside, kræver en ekstra og omfattende vejledning af skolerne. Styrelsen iværksætter derfor en særlig indsats på dette område og udsender en generelt vejledning til skolerne og skoleforeningerne om evalueringskravet. Endvidere har styrelsen konstateret, at de forældrevalgtes tilsynserklæringer generelt er mangelfulde, og styrelsen vurderer, at der i takt med implementeringen af den nye tilsynsordning vil kunne ses en forbedring på dette område. 4. Skematisk oversigt over styrelsens tilsyn Nedenstående er skematiske oversigter over Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsyn med de frie grundskoler i Skærpet tilsyn Tilsyn indledt Afsluttet Påbud i 2011 Antal tilsynsbesøg 2011 Friskolen i Guldborgsund Calamus Privatskole 2004 Jan 2011 Rudolf Steiner skolen i Esbjerg 2008 Ja Den Demokratiske Skole 2010 Dec Tilsynet med 2 skoler er afsluttet, 2 skoler 12 videreført til 2012 Almindeligt tilsyn som er indledt og afsluttet i 2011 Screeninger uden tilsynsbesøg De Fri gymnasiums grundskole Haastrup Friskole Friskolen Østerlars Sundby Friskole Esrom Kostskole Deutsche Schule Hoyer Jakobskolen i København Deutsche Privat Schule Onsbjerg Lilleskole Friskolen i Jordløse Ryparken Lilleskole Gråsten Friskole Fjaltring Friskole Halsnæs Lilleskole Ørestad Friskole Kvong Friskole Thisted Friskole Hjelm Hede Friskole Langsøe Friskole Ørding Friskole Holbæk lille Skole Roskilde Lilleskole Fjelsø Friskole Henvendelser uden tilsynsbesøg Sct. Albani skole Iqra Privatskole Ådalsskolen Rudolf Steiner Skolen i Kvistgård Tilsyn med Frihed og folkestyre Antal tilsynsbesøg

6 6 Ålestrup Realskole 1 Grønbjerg Friskole 1 Reerslev Friskole 1 Jakobskolen Århus 1 Tilsynet med i alt 31 skoler er 4 tilsynsbesøg afsluttet Almindeligt tilsyn overført fra 2010 eller tidligere og afsluttet i 2011 Tilsyn indledt Antal tilsyns besøg i 2011 Prins Henriks Skole Friskolen City Odense 2006 Nordvest Privatskole Hillerød Lilleskole 2010 Friskolen i Starreklinte 2007 Friskolen på Skydebanegård 2007 Jerslev - Østervrå Friskole Forlev Friskole 2010 Screening Den Lille Skole i København 2010 Simmersted Friskole 2010 Tilsyn med frihed og folkestyre Deutsche Schule Burkhall 2010 Ikast Brande Internationale Skole 2010 Sydkystens Privatskole 2010 Vestegnens Privatskole 2010 Tilsynet med i alt 14 skoler er afsluttet 3 tilsynsbesøg Almindeligt tilsyn som er overført til 2012 Tilsyn indledt Antal tilsyns besøg i 2011 Den dansk-franske skole af og påbud Hestkær Friskole 2011 Al- Salam Skolen og påbud Screening Sydbornholms Privatskole 2011 Copenhagen International School 2011 Bjørns Internationale skole 2011 Ølstrup Friskole 2011 Tilsyn med Frihed og folkestyre Krumsø Fri og Kostskole 2011 Skamby Friskole Tilsynet med i alt 9 skoler er videreført til tilsynsbesøg

7 5. Resultater - det almindelige tilsyn 7 Resultatet af henvendelser til styrelsen Der blev i 2011 iværksat seks tilsyn på baggrund af henvendelser, hvoraf to tilsyn fortsættes i Henvendelserne knyttede sig til skolernes generelle varetagelse af undervisningen, herunder særligt specialundervisning, læseindlæring, og lærernes kvalifikationer og kompetencer på en fri grundskole. Følgende fire skoler: Sct. Albani Skole, Iqra Privatskole, Rudolf Steiner skolen Kvistgård og Ådalsskolen blev afsluttet på baggrund af skolens redegørelse. På Al-Salam Skolen blev der gennemført et tilsynsbesøg i 2011, og der er planer om yderligere tilsynsbesøg i På Hestkær Friskole er der planlagt tilsynsbesøg i starten af Tilsynet med fem ud af følgende seks skoler, Hillerød Lilleskole, Forlev Friskole, Nord - Vest Privatskole, Jerslev Østervrå Friskole, Prins Henriks Skole, og Den dansk-franske af 2010 blev afsluttet i Tilsynet med Den dansk-franske skole af 2010 fortsætter i Disse seks tilsyn blev alle igangsat før Resultatet af screening på karakter Samtlige frie grundskoler, som fører til folkeskolens afgangsprøver, er indgået i screeningen. Som det fremgår af tilsynsplanen for 2011, er der screenet på skoler, som havde opnået et samlet karaktergennemsnit på to eller derunder ved folkeskolens afgangsprøve i Ingen skoler havde opnået et samlet karaktergennemsnit på eller under 2 ved folkeskolens afgangsprøve. Resultatet af screening på overgang til ungdomsuddannelser Samtlige skoler, som har 9. og 10. klassetrin, er indgået i screeningen. Følgende syv skoler blev udvalgt, da de havde en overgangsfrekvens på 60 % eller derunder: Det Fri Gymnasiums Grundskole (58,5 %), Esrom Kostskole (50 %) Bjørns Internationale Skole (57,1 %) Copenhagen International School (48,6 %) Friskolen Østerlars (55,6 %) Sydbornholms Privatskole (47,1 %) Jakobskolen i København (54,4 %).

8 8 Skolernes indsendte redegørelser var generelt fyldestgørende, og de enkelte skolers forklaringer og redegørelser gav en sikkerhed for, at skolerne havde rettet deres opmærksomhed på problematikken og iværksat en række tiltag. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen vil følge udviklingen på de relevante skoler, og det vil bero på en konkret vurdering, om skolerne vil blive udtaget til tilsyn igen. Tilsynet med Det Fri Gymnasiums Grundskole, Esrum Kostskole, Friskolen Østerlars og Jakobskolen i København var afsluttet ved udgangen af Sydbornholms Privatskole og Copenhagen International School overgik til tilsyn i 2012 på grund af manglende opfyldelse af krav til hjemmesiden. Bjørns Internationale Skole overgik til tilsyn i 2012 på grund af tvivl om, hvorvidt skolens varetagelse af danskundervisningen levede op til gældende krav. Styrelsen har ved gennemgang af skolernes hjemmesider konstateret, at ingen af de undersøgte skoler havde sikret sig, at deres hjemmeside levede op til alle de indholdsmæssige krav, herunder offentliggørelse af skolens mål og planer, evalueringskravet i friskoleloven 1 b, samt en gældende tilsynserklæring. Styrelsen har endvidere konstateret, at skolerne generelt manglede viden om kravene til evalueringen og har i den forbindelse vejledt skolerne. Styrelsen har generelt vejledt om kravene til en fri grundskoles hjemmeside og har efterfølgende fulgt op på den enkelte skoles opfyldelse af kravet. Desuden har styrelsen bedt skolerne om at sikre, at tilsynserklæringen fremover lever op til kravene. Resultatet af screening af skoler uden afgangsprøver Følgende skoler uden overbygning var udvalgt ved stikprøve til gennemgang: Fjelsø Friskole, Ølstrup Friskole, Ørding Friskole, Hjelm Hede Friskole, Kvong Friskole, Halsnæs Lilleskole, Gråsten Friskole, Friskolen i Jordløse, Deutsche Privat Schule, Deutsche Schule Hoyer, Sundby Friskole, Haastrup Friskole, Langsøe Friskole, Thisted Friskole, Ørestad Friskole, Fjaltring Friskole, Ryparken Lille Skole og Onsbjerg Lilleskole. Følgende to prøvefri skoler blev udvalgt: Holbæk lille Skole og Roskilde Lilleskole Styrelsen har ved gennemgang af skolernes hjemmeside konstateret følgende:

9 9 Ingen skoler af de 20 undersøgte skoler levede op til alle kravene om offentliggørelse af oplysningerne vedrørende skolens undervisning på skolens hjemmeside. 20 % - svarende til fire ud af 20 skoler havde en tilsynserklæring fra den forældrevalgte tilsynsførende, der levede op til alle de indholdsmæssige krav. 30 % - svarende til seks ud af 20 skoler levede op til kravene i bekendtgørelsen om offentliggørelse af mål og planer. 10 % - svarende til to skoler ud af de 20 skoler havde offentliggjort resultatet af en evaluering af skolens samlede undervisning og en opfølgningsplan, der levede op til kravene. Styrelsen har endvidere konstateret, at skolerne generelt manglede viden om krav til ovenstående, og har i den forbindelse vejledt skolerne om kravene til en fri grundskoles hjemmeside og har efterfølgende fulgt op på den enkelte skoles opfyldelse af kravet. Desuden har styrelsen bedt skolerne om at sikre, at tilsynserklæringen fremover lever op til kravene. På baggrund af en gennemgang af skolernes indberettede planlagte timetal er der for to ud de 20 skoler opstået tvivl om, hvorvidt det praktiskmusiske fagområde blev tilgodeset i tilstrækkelig grad. Skolernes redegørelser herfor gav dog ikke anledning til videre undersøgelser. Oplysning om elevgennemstrømning på den enkelte skole har ikke givet anledning til yderligere undersøgelser. Styrelsen har generelt fundet, at skolernes skriftlige dokumentation og redegørelser på tilfredsstillende vis har dokumenteret og sandsynliggjort, at skolerne gennem deres undervisning formår at sikre elevernes faglige niveau, og at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Tilsynet med 19 af de 20 skoler var afsluttet ved udgangen af Tilsynet med Ølstrup Friskole overføres til 2012 på grund af mangler på skolens hjemmeside. Resultatet af tilsynsrunde med frihed og folkestyre I tilsynsrunden blev der i 2011 ført tilsyn med fem skoler og deres forberedelse af eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre. Skolerne, Ålestrup Realskole, Jakobskolen i Århus, Grønbjerg Friskole, Skamby Friskole og Reerslev Friskole, blev alle udvalgt efter kriteriet,

10 10 Skoler, som ikke har eksplicitte mål for, hvordan de vil sikre, at eleverne forberedes til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen vurderede, at fire skoler levede op til kravene om frihed og folkestyre. Der har ikke været anledning til en tvivl om, hvorvidt undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Tilsynet med de fire skoler er derfor afsluttet. En skole, Skamby Friskole, undersøges fortsat for forhold, som knytter sig til forhold vedrørende skolens opfyldelse af kravene til skolens hjemmeside. 6. Resultater - skærpet tilsyn Styrelsen har i 2011 gennemført skærpet tilsyn med Calamus Privatskole, Den Demokratiske Skole, Friskolen i Guldborgsund, og Rudolf Steiner skolen i Esbjerg. Det skærpede tilsyn med Calamus Privatskole og Den Demokratiske skole blev afsluttet i Calamus Privatskole lukkede på grund af økonomiske vanskeligheder, og Den Demokratiske Skole blev frataget retten til at være en fri grundskole. Rudolf Steiner skolen i Esbjerg har fået påbud i forbindelse med et skærpet tilsyn, og Friskolen i Guldborgsund havde ved slutningen af året modtaget styrelsens påtænkte afgørelse om, at skolen fratages retten til at være en fri grundskole, i partshøring. I det følgende gennemgås de enkelte skoler, der har været under skærpet tilsyn i Calamus Privatskole Skolestyrelsen (nu Kvalitets og Tilsynsstyrelsen)havde på baggrund af det gennemførte skærpet tilsyn med undervisningen på Calamus Privatskole, tidligere Den Marokkansk Danske Skole, i 2010, udarbejdet en indstillingsrapport til Undervisningsministeriet, hvoraf det fremgik, at skolens undervisning ikke stod mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og at skolen ikke i tilstrækkelig grad forberedte eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre, jf. friskoleloven. Skolen lukkede januar 2011 på grund af økonomiske vanskeligheder før fristen for partshøring udløb. Rudolf Steiner skolen i Esbjerg Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen havde på baggrund af Skolestyrelsens gennemførte tilsyn med undervisningen på Rudolf Steiner skolen i Esbjerg,

11 11 udarbejdet en rapport, hvoraf det fremgik, at skolen fik påbud om at rette op på undervisningen i fagene engelsk, dansk, og det humanistiske fagområde, det praktisk-musiske fagområde og i specialundervisningen. Skolen havde frist til den 10. december 2011 til at rette op på forholdene, og Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen vil i begyndelsen af 2012 følge op på, hvorvidt skolen har efterkommet påbuddet. Den Demokratiske Skole Styrelsen har på baggrund af det gennemførte skærpede tilsyn med Den Demokratiske Skole ud fra en helhedsvurdering konstateret, at skolen ikke i tilstrækkelig grad gav en undervisning, der stod mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Styrelsen vurderede endvidere, at skolen ikke opfyldte 1, stk. 2, 1. pkt., i friskoleloven, allerede fordi den ikke sikrede, at alle elever modtog undervisning, og skolen ikke dermed sikrede elevernes opfyldelse af undervisningsforpligtigelsen. Ved årets afslutning modtog skolen den endelige afgørelse i sagen om, at skolen ikke længere var en fri grundskole og hermed ikke kunne modtage tilskud efter friskoleloven. Friskolen i Guldborgsund Styrelsen har på baggrund af det gennemførte tilsyn med undervisningen på Friskolen i Guldborgsund, tidligere Bentes Miniskole, udarbejdet en rapport. Af rapportens helhedsvurdering fremgik, at det var Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens vurdering, at der var alvorlige mangler ved skolens undervisning i faget engelsk, det praktisk- musiske fagområde og specialundervisningen, og at der ikke var tilstrækkelig sikkerhed for, at skolen giver en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Endvidere fremgik det, at Kvalitets og Tilsynsstyrelsen havde i sinde at fratage Friskolen i Guldborgsund retten til at være en fri grundskole og modtage tilskud efter friskoleloven. Ved årets afslutning havde skolen modtaget Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens rapport med styrelsens vurdering af skolens undervisning i partshøring. Fristen for partshøring var sat til januar Resultater for implementering af den nye tilsynsordning Med den nye tilsynsordning, som trådte i kraft 1. august 2010, skal skolerne fremover vælge mellem at bruge en certificeret tilsynsførende eller gennemføre selvevaluering efter en godkendt selvevalueringsmodel.

12 Certificeringsuddannelsen For at blive certificeret til at føre tilsyn på en fri grundskole, skal den tilsynsførende gennemføre et uddannelsesforløb. 12 Skoleforeningerne har gennemført fire uddannelsesforløb i løbet af efteråret 2011, hvoraf de tre er afsluttet. Styrelsen har undervist de tilsynsførende i statens tilsyn med undervisningen på de frie grundskoler som en del af det første uddannelsesmodul på alle fire forløb. 67 deltagere har gennemført uddannelsen og modtaget et certifikat fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, hvoraf det fremgår, at de er certificeret til at føre tilsyn med undervisningen på de frie grundskoler. Der er uddannet én tilsynsførende med certifikat til at føre tilsyn på en skole med engelsk som undervisningssprog, og én tilsynsførende til skoler med tysk som undervisningssprog. Ganske få ansøgere har søgt merit for dele af uddannelsesforløbet. Således har to deltagere fået merit for henholdsvis modul 2 og 3 på uddannelsen. Det er generelt styrelsens vurdering ud fra de gennemførte evalueringer af uddannelsesforløbene, at der har været stor tilfredshed med uddannelsesforløbenes relevans og indhold. Styrelsen har endvidere konstateret, at henvendelser til styrelsen med konkrete spørgsmål om tilsynet fra de forældrevalgte tilsynsførende har været stigende. Henvendelserne knytter sig til den tilsynsførendes varetagelse af tilsynet og forventes at kvalificere tilsynet yderligere. Selvevaluering Styrelsen havde i 2011 godkendt én selvevalueringsmodel fra Danmarks Privatskoleforening, og var ved årets udgang i dialog med Dansk Friskoleforening om udarbejdelsen af dens model. Modellen findes på styrelsens hjemmeside: Følgende 10 skoler havde i 2011 valgt selvevaluering som tilsynsform: Rungsted Private Realskole Rudme Friskole Køge Bugt Privatskole Tølløse Privat- og Efterskole Billums Privatskole Sct. Joseph Søstrenes Skole Holbæk Private Realskole Hjørring Private Realskole Sønderup Friskole Grænseegnens Friskole.

13 13 Bilag 1 Varetagelsen af tilsynet med undervisningen på de frie grundskoler 1. Almindelige tilsyn Borgerhenvendelser m.v. I forbindelse med varetagelsen af det almindelige tilsyn med de frie grundskoler modtager styrelsen jævnligt henvendelser fra blandt andet forældre, lærere, elever, kommuner, forældrevalgte tilsynsførende og journalister. Henvendelserne vedrører spørgsmål og oplysninger om undervisningen på en eller flere frie grundskoler. På baggrund heraf giver styrelsen vejledning i de generelle regler om undervisningen på frie grundskoler og tilsynet hermed. Styrelsen vurderer endvidere, om den enkelte henvendelse indeholder konkrete oplysninger, som kan give anledning til en tvivl om en skoles opfyldelse af kravene til en fri grundskoles undervisning. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen kan i den forbindelse iværksætte et tilsyn med en konkret skoles undervisning. Indikatorbaserede tilsyn Som en del af det almindelige tilsyn foretager styrelsen hvert år en screening af en række oplysninger om de frie grundskoler, som vurderes at kunne være en indikation på kvalitet i undervisningen eller mangel på samme. Tilsynet gennemføres ved hjælp af stikprøver og screeninger. De indikatorbaserede tilsyn opdeles i tilsyn med prøveskoler og tilsyn med skoler, der ikke fører til afgangsprøve i alle fag. Opdelingen foretages for at sikre, at tilsynet ikke udelukkende omfatter skoler, som gennem afholdelsen af folkeskolens afgangsprøver kan screenes på karaktergennemsnit, men også omfatter skoler, som ikke tilbyder undervisning i overbygningen, skoler, der har fravalgt folkeskolens afgangsprøve, samt skoler, der ikke tilbyder prøve i fagene historie og/eller kristendom. De skoler, der blev udvalgt til det almindelige tilsyn på baggrund af en screening, blev anmodet om at indsende en redegørelse til belysning af tilsynets genstandsfelt. På baggrund af skolernes redegørelser samt de øvrige indhentede oplysninger blev det vurderet, om der var grundlag for at indhente yderligere oplysninger fra skolen, evt. at besøge skolen, eller om tilsynet med skolen kunne afsluttes.

14 14 Styrelsen har i forbindelse med de enkelte indikatorbaserede tilsyn inddraget de oplysninger, der skal fremgå af skolens hjemmeside. Karakterer De resultater, eleverne på en fri grundskole opnår ved folkeskolens afgangsprøver, er en væsentlig indikator på undervisningens kvalitet. Skolernes opnåede karaktergennemsnit ved de afsluttende prøver er et tegn på undervisningens kvalitet, men kan som udgangspunkt ikke stå alene. Udsving i skolernes resultater kan ligeledes være resultatet af, at en skole i enkelte år har få elever i afgangsklassen. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har screenet skolernes opnåede karaktergennemsnit i forbindelse med folkeskolens afgangsprøve på baggrund af taloplysninger fra Uni-C (nøgletal for grundskolen). Hvis screeningerne gav anledning til det, blev den pågældende skole udvalgt til nærmere undersøgelse. Karakterscreening af elevernes opnåede resultater ved folkeskolens afgangsprøver i prøveterminen maj/juni 2010 blev gennemført i 1. halvår Styrelsen har på baggrund af screeningerne udvalgt skoler, hvis skolens samlede gennemsnitskarakter opnået ved afgangsprøverne i 2009 lå under karakteren 2 Skoler, som inden for de seneste tre år har været udtaget på grund af lave karakterer, blev ikke automatisk udtaget til nærmere undersøgelse igen. Overgang til ungdomsuddannelser En anden indikator, som anvendes i styrelsens tilsyn, er elevernes overgang fra de frie grundskoler til ungdomsuddannelser eller eventuel forsat skolegang i 10. klasse. Tilsynet føres gennem en screening af oplysninger om elevernes overgang til ungdomsuddannelser 15 måneder efter afsluttet 9. klasse på en fri grundskole. Oplysninger om elevernes overgang til ungdomsuddannelserne er indhentet fra Uni-C og vedrører elever, der afsluttede 9. klasse i Skoler, som styrelsen indenfor de seneste tre år har udtaget på grund af et lavt overgangsniveau til ungdomsuddannelser, er ikke automatisk udtaget igen. Styrelsen har ved en konkret vurdering taget stilling til, om skolen igen skulle under tilsyn. Skoler uden afgangsprøve Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens undersøgelse har haft fokus på skolens hjemmeside, herunder kvaliteten i skolernes mål og planer for undervis-

15 15 ningen. Styrelsen har endvidere i sit tilsyn vurderet undervisningens omfang og elevgennemstrømningen for de sidste to år på den enkelte skole. Desuden er skolens seneste tilsynserklæring og resultatet af skolens seneste evaluering indgået. Tilsynsrunde med frihed og folkestyre Tilsynsrunden med frihed og folkestyre blev iværksat som følge af den tidligere regerings handlingsplan fra januar 2009: En fælles og tryg fremtid. Handlingsplan om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge. Tilsynsrunden var en del af det almindelige tilsyn med bistand fra det tidligere Integrationsministeriums demokratikontor. Formålet med tilsynsrunden var at undersøge skolernes opfyldelse af kravet om at forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre, og styrelsen vurderede i hvert enkelt tilfælde, om der var anledning til yderligere opfølgning over for skolen. Tilsynet med den enkelte skole har bestået af en gennemgang af skolens hjemmeside, en redegørelse fra skolen samt årsplaner for samfundsfag og historie. Endvidere har styrelsen aflagt skolerne et tilsynsbesøg med observationer af skolens undervisning og foretaget samtaler med skolens lærere, ledelse og forældrevalgte tilsynsførende. 2. Skærpet tilsyn Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen kan i særlige tilfælde træffe beslutning om at iværksætte et skærpet tilsyn med undervisningen på en skole, jf. friskolelovens 9 g. Styrelsen varetager det skærpede tilsyn i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelsen 2 om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole. Et skærpet tilsyn omfatter de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i; det naturfaglige område, det humanistiske fagområde og det praktisk-musiske fagområde (folkeskolelovens 5, stk. 2). Styrelsen vurderer undervisningen i de enkelte fagområder samlet. Styrelsen vurderer fagene dansk, engelsk og matematik særskilt. Styrelsens tilsyn omfatter også børnehaveklassen. Styrelsen undersøger desuden indholdet og kvaliteten af skolens specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand, og om skolen har procedurer til at identificere elever med særlige behov. Styrelsen under- 2 Bekendtgørelse nr af den 15. december 2011

16 søger endvidere, om der er tegn på, at skolen ikke i tilstrækkeligt omfang tilgodeser elever med særlige behov. 16 Endvidere undersøges det, om skolen i dens undervisning på tværs af alle fag og fagområder og i hele dens virke i tilstrækkelig grad forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre. Beslutningen om at iværksætte et skærpet tilsyn træffes, når der er begrundet tvivl om, hvorvidt skolens undervisning står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Tilsynsplan for 2013 for tilsynet med undervisningens indhold og kvalitet på de frie grundskoler

Tilsynsplan for 2013 for tilsynet med undervisningens indhold og kvalitet på de frie grundskoler Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Tilsynsplan for 2013 for tilsynet med undervisningens

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 187 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 187 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 187 Offentligt 2 Et almindeligt tilsyn iværksættes ofte på baggrund af en konkret tvivl om undervisningens indhold og kvalitet på en bestemt skole.

Læs mere

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler BEK nr 620 af 09/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag nr. 131.29F.031 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 1172 af 12/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 058.24J.271

Læs mere

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 2016. Kvalitetstilsynet med folkeskolen

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 2016. Kvalitetstilsynet med folkeskolen Kvalitetstilsynet med folkeskolen Det fremgår af aftalen om et fagligt løft af folkeskolen fra juni 2013, at det eksisterende kvalitetstilsyn udvikles, så det tager udgangspunkt i de nationalt fastsatte

Læs mere

1. Indledning Tilsynsplanen beskriver Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsyn med undervisningen på de frie grundskoler for 2014.

1. Indledning Tilsynsplanen beskriver Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsyn med undervisningen på de frie grundskoler for 2014. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Tilsynsplan for de frie grundskoler 2014 1. Indledning

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Tømmerup Fri- og Efterskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Tømmerup Fri- og Efterskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Tømmerup Fri- og Efterskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 323010 Skolens navn: Tømmerup Fri- og Efterskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Læs mere

Selvevaluering på (skolens navn)

Selvevaluering på (skolens navn) Selvevaluering på (skolens navn) Forældrekreds og bestyrelse har d. / 20 i fællesskab truffet beslutning om, at tilsynet med undervisningen, føres af skolen ved selvevaluering. Skolestyrelsen er underrettet

Læs mere

Bekendtgørelse om Styrelsen for Undervisning og Kvalitets skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Styrelsen for Undervisning og Kvalitets skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 6 af 03/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 16/12556 Senere ændringer

Læs mere

Undervisningsministeriet Februar 2015. Kvalitetstilsynet med folkeskolen

Undervisningsministeriet Februar 2015. Kvalitetstilsynet med folkeskolen Kvalitetstilsynet med folkeskolen Det fremgår af aftalen om et fagligt løft af folkeskolen fra juni 2013, at det eksisterende kvalitetstilsyn udvikles, så det tager udgangspunkt i de nationalt fastsatte

Læs mere

Tilsynsberetning 2014. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Titel 1

Tilsynsberetning 2014. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Titel 1 Tilsynsberetning 2014 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Titel 1 Forord Tilsynsberetningen sammenfatter Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens aktiviteter i 2014 i relation til det faglige og det økonomiske tilsyn

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2015

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2015 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data, som jeg har indsamlet

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Lilleskolen Odenseskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Lilleskolen Odenseskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Lilleskolen Odenseskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 461068 Skolens navn: Lilleskolen Odense 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Calle Nørvig

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt HFskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt HFskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt HFskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 227008 Skolens navn: Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Ejsing Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Ejsing Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Ejsing Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 280398 Skolens navn: Ejsing Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende 2. Angivelse af datoer

Læs mere

Til efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler med undtagelse af skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud

Til efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler med undtagelse af skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud Til efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler med undtagelse af skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Amager's International School:

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Amager's International School: Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Amager's International School: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 101163 Skolens navn: Amager's International School 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Fussingø-egnens Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Fussingø-egnens Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Fussingø-egnens Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 729006 Skolens navn: Fussingø-egnens Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Rudolf Steiner Skolen, Skanderborgskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Rudolf Steiner Skolen, Skanderborgskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Rudolf Steiner Skolen, Skanderborgskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 745008 Skolens navn: Rudolf Steiner Skolen, Skanderborg 1.1 Navn på den eller

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Bornholms Frie Idrætsskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Bornholms Frie Idrætsskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Bornholms Frie Idrætsskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 400037 Skolens navn: Bornholms Frie Idrætsskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Læs mere

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole Side 1 af 7 BEK nr 1172 af 12/12/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 15-12-2011 Ministeriet for Børn og Undervisning Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Bilag 1 Bilag

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Vinderup Realskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Vinderup Realskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Vinderup Realskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 683007 Skolens navn: Vinderup Realskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Svend Arup

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Bjerregrav Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Bjerregrav Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Bjerregrav Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 791028 Skolens navn: Bjerregrav Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Erling Østergaard

Læs mere

Overskrift: Tilsynserklæring for skoleåret 2017/18 for Bylderup-Bov Friskole

Overskrift: Tilsynserklæring for skoleåret 2017/18 for Bylderup-Bov Friskole Bilag Udkast til digital tilsynserklæring Overskrift: Tilsynserklæring for skoleåret 2017/18 for Bylderup-Bov Friskole 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 539 014 Skolens navn: Bylderup-Bov Friskole

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Hover/Thorsted Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Hover/Thorsted Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Hover/Thorsted Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 667021 Skolens navn: Hover/Thorsted Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende 2.

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Romalt Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Romalt Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Romalt Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 280405 Skolens navn: Romalt Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Jens Chr. Pedersen

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Horslunde Realskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Horslunde Realskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Horslunde Realskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 379008 Skolens navn: Horslunde Realskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Anne Birte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af fællesfaglig naturfagsprøve)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af fællesfaglig naturfagsprøve) Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 273 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Hoven Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Hoven Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Hoven Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 760004 Skolens navn: Hoven Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende 2. Angivelse af datoer

Læs mere

nr marts 2009 Finansiering af selvevalueringsmodeller ler og certificeringsordning

nr marts 2009 Finansiering af selvevalueringsmodeller ler og certificeringsordning nr. 19 UDDRAG s. 6-10 6 af Bestyrelsesposten nr. 19, angående lovforslag om ny tilsynsordning ved frie grundskoler Ny tilsynsordning foreslås at træde i kraft 1. august a 2010 Skolerne kan fortsætte med

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Videbæk Kristne Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Videbæk Kristne Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Videbæk Kristne Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 681009 Skolens navn: Videbæk Kristne Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Ringsted Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Ringsted Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Ringsted Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 329018 Skolens navn: Ringsted Privatskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende n Broholm

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Tømmerup Fri- og Efterskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Tømmerup Fri- og Efterskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Tømmerup Fri- og Efterskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 323010 Skolens navn: Tømmerup Fri- og Efterskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Stige Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Stige Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Stige Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 461046 Skolens navn: Stige Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Hejin Andreasen 2.

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Rønne Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Rønne Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Rønne Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 400021 Skolens navn: Rønne Privatskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Rud Sletterød

Læs mere

Information om certificering af tilsynsførende for de frie grundskoler

Information om certificering af tilsynsførende for de frie grundskoler Information om certificering af tilsynsførende for de frie grundskoler Certificeringsudvalget Oktober 2016 Sådan er (i hovedtræk) certificeringsprocessen for tilsynsførende på frie grundskoler Indstilling

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Agerskov Kristne Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Agerskov Kristne Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Agerskov Kristne Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 525007 Skolens navn: Agerskov Kristne Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Læs mere

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 20.02.2013

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 20.02.2013 Bestyrelsen Skørbæk-Ejdrup Friskole Ejdrupvej 33, Skørbæk 9240 Nibe Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 20.02.2013 Tilsynet med Skørbæk-Ejdrup Friskole, skolekode 831006, er foretaget af chefkonsulent

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Friskolen i Brammingskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Friskolen i Brammingskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Friskolen i Brammingskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 557007 Skolens navn: Friskolen i Bramming 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Christel

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Sorø Privatskole:

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Sorø Privatskole: Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Sorø Privatskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 335006 Skolens navn: Sorø Privatskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende 2. Angivelse af datoer

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Kegnæs Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Kegnæs Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Kegnæs Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 535006 Skolens navn: Kegnæs Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende 2. Angivelse af datoer

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Rudolf Steiner skolen Kvistgårdskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Rudolf Steiner skolen Kvistgårdskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Rudolf Steiner skolen Kvistgårdskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 217020 Skolens navn: Rudolf Steiner skolen Kvistgård 1.1 Navn på den eller de

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Skolen ved Havetskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Skolen ved Havetskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Skolen ved Havetskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 280931 Skolens navn: Skolen ved Havet 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Bente Bøttger 2.

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Ringsted Ny Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Ringsted Ny Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Ringsted Ny Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 329022 Skolens navn: Ringsted Ny Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende n Broholm

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Høng Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Høng Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Høng Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 319007 Skolens navn: Høng Privatskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Carsten Overbeck

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Markusskolenskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Markusskolenskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Markusskolenskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 561036 Skolens navn: Markusskolen 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Christel Plesner Drud Aagaard

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Per Gyrum Skolen: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Per Gyrum Skolen: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Per Gyrum Skolen: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 280638 Skolens navn: Per Gyrum Skolen 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Allan Henriques 2. Angivelse

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Holstebro Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Holstebro Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Holstebro Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 661018 Skolens navn: Holstebro Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende 2. Angivelse

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Rudme Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Rudme Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Rudme Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 473015 Skolens navn: Rudme Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende 2. Angivelse af datoer

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Hoven Friskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Hoven Friskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Hoven Friskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 760004 Skolens navn: Hoven Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Brian Andersen 2. Angivelse

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Brændstrup Kristne Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Brændstrup Kristne Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Brændstrup Kristne Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 527009 Skolens navn: Brændstrup Kristne Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Læs mere

Hjemmesidevejledning

Hjemmesidevejledning v Hjemmesidevejledning Ministeriets krav til informationer på frie grundskolers hjemmesider Friskoler og private grundskoler 23-02-2017 Indhold Indledning... 2 1 Lov om friskoler og private grundskoler...

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Herning Friskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Herning Friskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Herning Friskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 657025 Skolens navn: Herning Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Knud Nørregaard 2. Angivelse

Læs mere

Nye regler vedrørende tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand på almene efterskoler og almene frie fagskoler

Nye regler vedrørende tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand på almene efterskoler og almene frie fagskoler Til skolens forstander Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Nye regler vedrørende

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Egebakkeskolenskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Egebakkeskolenskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Egebakkeskolenskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 751095 Skolens navn: Egebakkeskolen 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende 2. Angivelse af datoer

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Esrum Kostskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Esrum Kostskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Esrum Kostskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 213010 Skolens navn: Esrum Kostskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende 2. Angivelse af datoer

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Birkerød Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Birkerød Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Birkerød Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 205006 Skolens navn: Birkerød Privatskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Karsten

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Hareskovens Lilleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Hareskovens Lilleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Hareskovens Lilleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 151014 Skolens navn: Hareskovens Lilleskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Peter Steffensen

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Esbjerg International Schoolskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Esbjerg International Schoolskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Esbjerg International Schoolskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 280205 Skolens navn: Esbjerg International School 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Tønning-Træden Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Tønning-Træden Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Tønning-Træden Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 601008 Skolens navn: Tønning-Træden Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende 2.

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Rønde Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Rønde Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Rønde Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 739006 Skolens navn: Rønde Privatskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Arvid Bech 2.

Læs mere

Til Undervisningsministeriet Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K

Til Undervisningsministeriet Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Til Undervisningsministeriet Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K 25.1.2015 Høringssvar til lovforslag om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Haslev Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Haslev Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Haslev Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 313007 Skolens navn: Haslev Privatskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende 2. Angivelse

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Vinderup Realskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Vinderup Realskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Vinderup Realskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 683007 Skolens navn: Vinderup Realskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Svend Arup 2. Angivelse

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Hjørring Ny Steinerskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Hjørring Ny Steinerskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Hjørring Ny Steinerskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 821016 Skolens navn: Hjørring Ny Steinerskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Den Lille Skoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Den Lille Skoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Den Lille Skoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 159015 Skolens navn: Den Lille Skole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Merete Trier Frederiksen

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/18 for Kristofferskolen. 1. Skolens navn og skolekode. Tilsynserklæring. Skolekode:

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/18 for Kristofferskolen. 1. Skolens navn og skolekode. Tilsynserklæring. Skolekode: Tilsynserklæring Tilsynserklæring for skoleåret 2017/18 for Kristofferskolen 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 265030 Skolens navn: Kristofferskolen 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Susanne

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Friskolen i Lemming: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Friskolen i Lemming: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Friskolen i Lemming: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 743031 Skolens navn: Friskolen i Lemming 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Bente Bjørnkjær

Læs mere

Tilsynsplan Ørestad Friskole

Tilsynsplan Ørestad Friskole Tilsynsplan Ørestad Friskole Hvert år: Danskundervisning alle trin Matematikundervisning alle trin Engelskundervisning mellemtrin og udskoling Det samlede timetal og fagrækken oversigt over fag og timetal

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Sæby-Hallenslev Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Sæby-Hallenslev Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Sæby-Hallenslev Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 319010 Skolens navn: Sæby-Hallenslev Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Skjern Kristne Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Skjern Kristne Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Skjern Kristne Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 669010 Skolens navn: Skjern Kristne Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Annemarie

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Rødding Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Rødding Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Rødding Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 527008 Skolens navn: Rødding Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Tage Krogh Nielsen

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Amager's International School:

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Amager's International School: Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Amager's International School: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 101163 Skolens navn: Amager's International School 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Nyborg Private Realskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Nyborg Private Realskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Nyborg Private Realskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 449008 Skolens navn: Nyborg Private Realskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Vinde Helsinge Friskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Vinde Helsinge Friskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Vinde Helsinge Friskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 309004 Skolens navn: Vinde Helsinge Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Lars Jonassen

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Nr Lyndelse Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Nr Lyndelse Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Nr Lyndelse Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 497006 Skolens navn: Nr Lyndelse Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Tove Ketil

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Rudolf Steiner skolen i Vordingborgskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Rudolf Steiner skolen i Vordingborgskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Rudolf Steiner skolen i Vordingborgskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 397010 Skolens navn: Rudolf Steiner skolen i Vordingborg 1.1 Navn på den eller

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/18 for Vendsyssel Friskole. 1. Skolens navn og skolekode. Tilsynserklæring. [Obligatorisk felt]

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/18 for Vendsyssel Friskole. 1. Skolens navn og skolekode. Tilsynserklæring. [Obligatorisk felt] Tilsynserklæring Tilsynserklæring for skoleåret 2017/18 for Vendsyssel Friskole 1. Skolens navn og skolekode [Obligatorisk felt] Skolekode: 280221 (overføres automatisk fra institutionsregistret) Skolens

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Ådalens Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Ådalens Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Ådalens Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 183008 Skolens navn: Ådalens Privatskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende 2. Angivelse

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Solsideskolen: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Solsideskolen: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Solsideskolen: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 851052 Skolens navn: Solsideskolen 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende 2. Angivelse af datoer for

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Brændstrup Kristne Friskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Brændstrup Kristne Friskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Brændstrup Kristne Friskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 527009 Skolens navn: Brændstrup Kristne Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Bakkelandets Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Bakkelandets Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Bakkelandets Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 601009 Skolens navn: Bakkelandets Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Henriette

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Peterskolen, Rønne Kristne Friskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Peterskolen, Rønne Kristne Friskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Peterskolen, Rønne Kristne Friskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 400024 Skolens navn: Peterskolen, Rønne Kristne Friskole 1.1 Navn på den eller

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Skelbæk Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Skelbæk Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Skelbæk Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 280461 Skolens navn: Skelbæk Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende 2. Angivelse af

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Herlev Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Herlev Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Herlev Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 163009 Skolens navn: Herlev Privatskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende 2. Angivelse

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Herfølge Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Herfølge Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Herfølge Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 259020 Skolens navn: Herfølge Privatskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Lars Frank

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Ringe Kost- og Realskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Ringe Kost- og Realskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Ringe Kost- og Realskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 473014 Skolens navn: Ringe Kost- og Realskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Per Gyrum Skolenskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Per Gyrum Skolenskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Per Gyrum Skolenskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 280638 Skolens navn: Per Gyrum Skolen 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Allan Henriques

Læs mere

Metode bag opgørelse af skolernes planlagte undervisningstimetal

Metode bag opgørelse af skolernes planlagte undervisningstimetal Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 335 Offentligt 15. august 2011 Metode bag opgørelse af skolernes planlagte undervisningstimetal Af Katja Behrens Indledning Opgørelsen af de planlagte undervisningstimetal

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Sct Ibs Skole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Sct Ibs Skole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Sct Ibs Skole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 615017 Skolens navn: Sct Ibs Skole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Birgitte Mikkelsen 2. Angivelse

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Atheneskolen: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Atheneskolen: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Atheneskolen: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 159040 Skolens navn: Atheneskolen 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende 2. Angivelse af datoer for tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Det Frie Gymnasiums Grundskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Det Frie Gymnasiums Grundskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Det Frie Gymnasiums Grundskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 101170 Skolens navn: Det Frie Gymnasiums Grundskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Læs mere

Tilsynserklæring for 2019 for

Tilsynserklæring for 2019 for Tilsynserklæring for 2019 for 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 280461 Skolens navn: Skelbæk Friskole 1. Navn på den eller de tilsynsførende Lisbet Lentz 2. Angivelse af datoer for tilsynsbesøget

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Selam Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Selam Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Selam Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 751094 Skolens navn: Selam Privatskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Britta Toft 2.

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Magleby Fri- og Efterskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Magleby Fri- og Efterskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Magleby Fri- og Efterskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 482001 Skolens navn: Magleby Fri- og Efterskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Billesborgskolen: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Billesborgskolen: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Billesborgskolen: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 259021 Skolens navn: Billesborgskolen 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Ninna Braüner 2. Angivelse

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Nyborg Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Nyborg Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Nyborg Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 449009 Skolens navn: Nyborg Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende 2. Angivelse af datoer

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Nordskovens Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Nordskovens Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Nordskovens Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 473012 Skolens navn: Nordskovens Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Torsten

Læs mere

Lovgrundlag. Lovgrundlag:

Lovgrundlag. Lovgrundlag: Lovgrundlag: Lovgrundlag. Tilsynet har sit grundlag i Lov om friskoler og private grundskoler mv.. Tilsynets indhold og krav er beskrevet i lovens kap. 3. 1. Formålet med tilsynet. Tilsynets formål er

Læs mere