BRUGSANVISNING PUMA E

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E"

Transkript

1 BRUGSANVISNING DA PUMA E

2

3 Danish 2011 Handicare Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen anden måde (elektronisk eller mekanisk) uden forudgående skriftlig tilladelse fra Handicare. Den givne information er baseret på generelle data angående konstruktionen, som de var bekendt på tidspunktet for udgivelsen af denne brugsanvisning. Handicare arbejder på sin målsætning, som er konstant udvikling, og forbeholder sig derfor ret til ændringer og tilpasninger. Den givne information gælder produktets standardversion. Handicare kan ikke påtage sig ansvar for mulige skader som følge af produktspecifi kationer, der afviger fra standardkonfi gurationen. Illustrationer, der er gengivet i brugsanvisningen, kan afvige fra brugerens aktuelle sædesystem. Informationen, der er til rådighed er forberedt med størst mulig omhu, men Handicare kan ikke blive holdt ansvarlig for mulige fejl i informationen eller konsekvenserne heraf. Handicare påtager sig intet ansvar for tab som følge af arbejde udført af tredjemand. Navne, handelsnavne, osv. anvendt af Handicare kan ikke, ifølge lovgivning om beskyttelse af handelsnavne, anses for at være til rådighed

4 4 1 Introduktion Denne brugsanvisning Symboler anvendt i denne brugsanvisning 6 2 Sikkerhed Temperatur Elektromagnetisk stråling Bevægende dele Mærker på kørestolen 9 3 Generel beskrivelse Hovedkomponenter Konfigurationer Brugeren Brugsomgivelser Justeringsmuligheder 12 4 Kørestolens indstillinger Sædesystem Sædehøjde Indstilling af tyngdepunkt Styring af højde og dybde Styresystemets program 14 5 Anvendelsen af kørestolen Kontrol af kørestolen før brugen Komme ind og ud af kørestolen (overfl ytning) Kørsel i kørestolen Forhindringer Justeringsmuligheder Skubbe kørestolen Transport af kørestolen (uden bruger) Kørestolen som passagersæde i en bil Fastgøring af sikkerhedssele Opbevaring efter brug 22 6 Vedligeholdelse af kørestolen Vedligeholdelsesplan Batterier Dæk Rengøring af kørestolen Afvikling af kørestolen 25 7 Fejlfinding 26 8 Tekniske specifikationer CE-erklæringer og krav Tekniske informationer Elektrisk skema 29

5 9 Garanti Garantibestemmelser Bestemmelser om ansvar 31 5

6 6 Introduktion 1 Introduktion Tillykke med valget af en Handicare kørestol. Handicares kvalitets mobilitetsprodukter er udformede til at øge uafhængigheden og gøre livet i hverdagen lettere. 1.1 Denne brugsanvisning Denne brugsanvisning vil være en hjælp til at brugen og vedligeholdelsen af kørestolen på en sikker måde. Den samlede brugsanvisning til kørestolen består af tre hæfter: Den generelle brugsanvisning til kørestolen (dette hæfte) Brugsanvisningen til sædesystemet Brugsanvisningen til styreenheden 1.2 Symboler anvendt i denne brugsanvisning Bemærk: Påpeger mulige problemer for brugeren. Forsigtig! Råd til brugeren for at undgå beskadigelse af produktet. Advarsler til brugeren for at undgå personskader. Følges disse anvisninger ikke omhyggeligt, kan det medføre legemsskader, skader på produktet eller på omgivelserne. Hvor det er nødvendigt, henviser denne generelle brugsanvisning til de andre brugsanvisninger som vist herunder: Sædesystem: Henviser til brugsanvisningen til sædesystemet. Styreenhed: Henviser til brugsanvisningen til styreenheden. Batterioplader: Henviser til brugsanvisningen til batteriopladeren. Læs omhyggeligt hele brugsanvisningen (alle fire hæfter) før produktet tages i brug. Hvis en af disse brugsanvisninger ikke fulgte med din kørestol, skal du kontakte din forhandler omgående. I tillæg til denne brugsanvisning er der også en servicehåndbog til kvalificerede specialister. KONTAKT HANDICARE HVIS DU ER SYNSHANDICAPPET.

7 Sikkerhed 7 2 Sikkerhed Følg altid de anvisningerne der er anbragt ved siden af disse advarselssymboler! Følges disse anvisninger ikke, kan det medføre legemsskader eller skader på kørestolen eller på omgivelserne. Hvor det er muligt er disse anvisninger placeret i de pågældende afsnit. 2.1 Temperatur Undgå kontakt med kørestolens motor. Motorerne kører konstant under brugen og kan opnå høje temperaturer. Efter brugen vil motorerne køle langsomt ned. Fysisk kontakt kan medføre forbrændinger. 2.2 Elektromagnetisk stråling Standardversionen af din kørestol er testet vedr. overholdelse af de gældende krav angående radiomagnetisk stråling (EMC krav). Bemærk! Det kan ikke udelukkes at elektromagnetisk stråling fra mobiltelefoner, medicinsk udstyr og andre kilder kan have indflydelse på kørestolen. Det kan ikke udelukkes at det opstår forstyrrelse med magnetiske felter fra fx butiksdøre, tyverialarmer og/eller garageportåbnere. Skulle disse problemer mod forventning opstå, beder vi dig melde dette til din forhandler omgående. Sørg for at kørestolen ikke udsættes for direkte sollys i længere perioder. Bestemte dele af kørestolen, som fx sædet, ryglænet og armlænene kan blive hede, hvis de er udsat for direkte sollys i for lang tid. Dette kan medføre forbrændinger og hudirritation.

8 8 Sikkerhed 2.3 Bevægende dele Al kontakt med kørestolens bevægende dele skal undgås. En kørestol har bevægende og roterende dele. Kontakt med de bevægende dele kan medføre alvorlige legemsskader eller skader på kørestolen. Bevægende/roterende dele (figur 1) 1. Hjul (dreje og svinghjul) 2. Elektrisk sædetilt 3. Elektrisk højdejustering 4. Elektrisk indstilling af ryglæn 5. Elektrisk højdeindstilling af benstøtter Figur 1

9 Sikkerhed Mærker på kørestolen Bemærk! Mærker, symboler og instruktioner som er sat på kørestolen, må aldrig fjernes eller tildækkes. Disse sikkerhedselementer skal forblive tilstede, og være tydeligt læselige i hele kørestolens levetid. 1 2 Udskift eller reparer omgående mærker, symboler og instruktioner der er blevet ulæselige eller beskadigede. Henvend dig til din forhandler og få assistance. Mærker der er anvendt på kørestolen (figur 2): 1. Kontrollér i brugsanvisningen før anvendelsen. 2. Frihjuls-knappen slået til i Køre -funktion. Frihjulsknappen slået til Skubbe -funktion. Slå aldrig frihjuls-knappen i Skubbe -funktionen, mens kørestolen står på en skråning. 3. Batteriopladerstik. 4. Tilkoblingspunkt til befæstelsessystem til transport i køretøj. 5. Risiko for ødelæggelse! Vær forsigtig når styreenheden drejes til side for at undgå at ødelægge noget. 6. Risiko for klemning. Hold hænder og fingre borte fra de bevægende dele under justeringen af højden og/eller når tilten indstilles på kørestolen. 7. Typeskilt. A. Model B. Årgang C. Identifi kationsnummer D. Indendørs eller udendørs brug E. Maksimumlast i kg _14 Figur 2

10 10 Generel beskrivelse 3 Generel beskrivelse Komfort er det allervigtigste for mange mennesker, der bruger kørestol. Og det er netop det denne elektrisk drevne kørestol giver: en ukendt grad af kørekomfort. En særlig funktion er det unikke uafhængige affjedringssystem, som ikke kun absorberer stød men også vibrationer. 3.1 Hovedkomponenter (fi gur 3 og 4) 1. Kørehjul 2. Svinghjul 3. Frihjuls-knap 4. Styreenhed 5. Sædepude 6. Ryglæn 7. Armlæn 8. Benstøtte med fodplade 9. Nakkestøtte 3.2 Konfigurationer I store linjer består kørestolen af et understel med et sædesystem ovenpå. Dette specielle understel gør det muligt at konfigurere kørestolen med enten forhjulstræk (FWD, fi gur 3) eller baghjulstræk (RWD, figur 4). Kørestolen kan leveres med forskellige hastigheder (6 km/t og 10 km/t). Ydermere kan Puma 40 forsynes med to typer dæk (til indendørs og udendørs brug). Det vil have følger for bestemte specifikationer Figur Figur _ _22 Det er ikke tilladt at ændre de tekniske specifi kke specifi kationer. Foretag ingen ændringer i det elektriske kredsløb. Ændringer på kørestolen ellen dele af den er ikke tilladt.

11 Generel beskrivelse 11 Dele af kørestolen, som skal kunne skilles ad uden værktøj af hensyn til service og reparationer (fx dækslerne til elektronik og batteri) kan have negativ indflydelse på kørestolens elektriske funktioner, hvis de mangler eller ikke bliver sat rigtigt tilbage på plads. 3.3 Brugeren At køre en kørestol kræver at brugeren har kognitive, fysiske og synsmæssige færdigheder. Brugeren skal kunne forudse og korrigere følgerne af sine handlinger, når han/hun styrer kørestolen. Kørestolen må ikke transportere mere end en person ad gangen. Maksimum brugervægt er 160 kg medmindre noget andet er angivet på typepladen. Yderligere vægt, som fx rygsæk, tilbehør eller medicinsk apparatur skal lægges til brugerens vægt, og det udgør sammenlagt maksimumsvægten, som ikke må overskrides. Brugeren skal kende indholdet af denne brugsanvisning, før han/hun kører ud i kørestolen. Ydermere skal kørestolens bruger instrueres grundigt om brugen af kørestolen af en kvalifi ceret specialist, før han/hun deltager i trafikken. De første ture i kørestolen skal køres under overvågning af en træner eller rådgiver. Kørestolens bruger er ansvarlig for overholdelse af lokale sikkerhedsregulativer og retningslinjer. Kørestolskørsel under påvirkning af medicin, som kan have indflydelse på køreevnen, er ikke tilladt. Kørsel med kørestolen uden tilstrækkelig synsevne er ikke tilladt. Ikke mere end en person må sidde i kørestolen ad gangen. Lad ikke børn køre kørestolen uden opsyn. 3.4 Brugsomgivelser Denne kørestol er designet til både indendørsog udendørs brug (EN (2009) klasse B). Når man kører i kørestolen udendørs skal kørslen begrænses til asfalterede veje, fortove, gangstier og cykelstier. Hastigheden skal tilpasses til omgivelserne. Når alle justeringsmuligheder er indstillet til standardposition (se afsnit 3.5), antages en skråning på 10 for at være normalt brugsområde for en model med (RWD) baghjulstræk, uden at der vil opstå risiko for ustabilitet. For en FWD (forhjulstrukket) model er det 10. I de tekniske specifi kationer finder du disse informationer under maksimale sikre skråning. Kør forsigtigt på veje som er glatte på grund af regn, is og sne! Tænd altid lygterne i tilfælde af dårlig sigt. Udvis ekstra forsigtighed, når der køres med højere hastigheder. Vælg en lavere maksimumshastighed når der køres indendørs, på fortove og i områder med fodgængere. Kør ikke ud over høje kanter. Brug ikke kørestolen hvis temperaturen ligger under -10 C eller over +50 C. Fastgør ikke nogen vægt på kørestolen uden godkendelse af en kvalifi ceret specialist. Dette kan have negative følger for kørestolens stabilitet. Brug ikke kørestolen til at skubbe eller trække noget. Brug ikke benstøtterne til at åbne døre med. Kør ikke gennem vandpytter (ISO IPX4). Bemærk! Sørg for at kørestolen ikke kommer i kontakt med saltvand: saltvand er ætsende og kan beskadige kørestolen.

12 12 Generel beskrivelse Sørg for at kørestolen ikke kommer i kontakt med sand: sand kan trænge ind i de kørestolens bevægende dele og forårsage unødvendig hurtig slitage på disse dele. 3.5 Justeringsmuligheder Kørestolen kan leveres med følgende elektriske og/eller mekaniske justeringsmuligheder (figur 5): 1. Elektrisk tiltjustering Standardposition: ikke tiltet 2. Elektrisk højdejustering Standardposition: laveste position 3. Elektrisk indstilling af ryglæn Standardposition: ret op 4. Elektrisk eller mekanisk højdeindstilling af benstøtter Standardposition: mest mulig lodret Figur 5 Anvendelsen af de elektriske justeringsmuligheder kan have indfl ydelse på kørestolens stabilitet. Brug kun justeringsmulighederne når kørestolen står på en flad overfl ade. Undgå kontakt med bevægende og/eller roterende dele når de elektriske justeringer foretages. Kontakt med de bevægende og/eller roterende dele kan medføre alvorlige legemsskader eller skader på kørestolen.

13 Kørestolens indstillinger 13 4 Kørestolens indstillinger Gennemsnitsbrugeren eksisterer ikke. Derfor kan Handicare kørestole justeres, så de passer til brugerens specielle behov. Her i skelner vi mellem kørestolens indstillinger og kørestolens justeringsmuligheder. Indstillinger foretages én gang, og de skal udføres af en kvalificeret specialist, medmindre der udtrykkeligt står noget andet. Justeringer kan brugeren selv udføre. Disse justeringer kræver ikke at der bruges værktøj. 4.1 Sædesystem De omfattende indstillinger af sædesystemet gør det muligt at give kroppen den optimale understøttelse ( Sædesystem). Følgende indstillinger kan foretages: 1. Sædedybde og sædebredde 2. Ryglænets vinkel 3. Armlæn højde 4. Nedre benlængde 5. Fodpladens vinkel. 4.2 Sædehøjde Sædets højde kan indstilles afhængigt af kørestolbrugerens specifikke behov. Hver indstillelige sædehøjde ligger indenfor de 10 (17,6%) maksimale terrænhældning i henhold til EN12184 (2009) klasse B. En sænkning af sædet har en positiv indflydelse på den dynamiske stabilitet. En øgning af sædehøjden vil have negativ indflydelse på den dynamiske stabilitet. Figur _ Indstilling af tyngdepunkt Kørestolens tyngdepunkt (figur 6) kan justeres i sædesystemet ( Sædesystem). Ændring af kørestolens tyngdepunkt kan have negative følger for kørestolens køreegenskaber og/eller dens dynamiske stabilitet.

14 14 Kørestolens indstillinger I tvivlstilfælde kontakt Handicare's tekniske service og få råd. 4.4 Styring af højde og dybde ( Sædesystem) 4.5 Styresystemets program Denne kørestol er udstyret med et styresystem der kan programmeres ved at ændre indstillingerne i systemet. Dette er et specialistjob, som kræver træning og kun kan udføres med professionelt software. Det er ikke muligt og heller ikke tilladt for slutbrugeren at justerer disse indstillinger. Forkert indstilling af parametrene i styresystemet kan medføre meget farlige situationer. Indstillinger skal udføres af kvalificerede specialister.

15 Anvendelsen af kørestolen 15 5 Anvendelsen af kørestolen 5.1 Kontrol af kørestolen før brugen Kontrollér før kørslen at: 1. Hjulene er pumpet tilstrækkeligt op (se afsnit 6.3). 2. Batterierne er tilstrækkeligt ladet op. De grønne lamper på batteriets signallampe skal være tændt. ( Styreenhed) 3. Lygterne og signallamperne fungerer korrekt. ( Styreenhed) 4. At frihjuls-knappen står på kør (se afsnit 5.6). Bemærk! Før der køres, skal der altid kontrolleres om tøj eller tilbehør kan komme i kontakt med hjulene eller andre bevægende og/eller roterende dele, som de kan blive viklet ind i. Figur 7 Batteriernes kapacitet reduceres om vinteren. I en periode med let frost er kapaciteten omkring 75% af den normale kapacitet. Ved temperaturer under -5 C vil det være omkring 50%. Dette vil reducere kørestolens kørelængde. 5.2 Komme ind og ud af kørestolen (overflytning) ( Sædesystem) Før en overfl ytning skal man kontrollere at: Styreenheden er slukket. At frihjuls-knappen står på kør (se afsnit 5.6) Stå ikke på fodpladerne. Sætter du din fulde vægt på fodpladerne kan det medføre skader på kørestolen og farlige situationer, bl.a. kan kørestolen tippe rundt. Overflytning fremad Sedeo Original standard benstøtte (figur 7) 1. Klap fodpladerne op 2. Sving lægpladerne ud til siden (hvis de er monteret) 3. Sving benstøtterne til side hvis det er muligt 4. Sæt dig i stolen

16 16 Anvendelsen af kørestolen Vippe den centrale benstøttefodplade op (figur 8) 1. Vip op (A). Sidelæns overflytning Fjerne armlænsenheden (figur 9) 1. Vip (A) nedad. 2. Fjern (B). Fold armlænet tilbage (figur 10) 1. Tryk på (A). 2. Fold (B) tilbage. A Fjern bakken før armlænet foldes tilbage. 5.3 Kørsel i kørestolen Bemærk! Husk altid på, at andre trafikanter måske ikke altid kan se dig. Overhold de gældende trafikregler. Figur 8 B 2 Undgå afsides veje så du hurtigt kan finde hjælp, hvis det bliver nødvendigt. Tilpas din kørestil og hastighed efter omstændighederne. A 1 Elektriske kørestole styres med en styreenhed. Der er en separat brugsanvisning til styreenheden og som fulgte med kørestolen ( Styreenhed). 1. Tænd styreenheden. 2. Indstil maksimumshastigheden. 3. Bevæg joysticken i den retning du vil køre. 4. Når du bevæger joysticken længere fremad, vil det få kørestolen til at køre hurtigere. Figur 9 B 2 A 1 Figur 10

17 Anvendelsen af kørestolen 17 Sving Bemærk! Tag aldrig et sving med fuld hastighed. Sænk hastigheden før du tager et sving. Brug afviserne, når du ændrer retning. Bremse/Nødstandsning For at bremse skal joystick en flyttes til neutral position eller udløses fuldstændig. Kørestolen vil da bremse automatisk. Man kan også foretage et nødstop ved at udløse joysticken. Bremselængde: 6 km/t: 1 meter 10 km/t: 2 meter Under kørslen skal følgende undgås: Tryk ikke på tænd/sluk-knappen. Skift ikke pludseligt til den modsatte retning. I disse tilfælde vil kørestolen stoppe brat med et pludseligt ryk. Det er ikke kun ubehageligt, det kan også medføre at du vælter, hvis du køre på en skråning. Kørsel på en skråning Når alle justeringsmuligheder er indstillet til standardpositionen (se kapitel 3.5), antages en skråning på 10 (17,6%) for at være normalt brugsområde for en model med (RWD) baghjulstræk, uden at der vil opstå risiko for ustabilitet. For en model med FWD forhjulstræk er dette 10 (17,6%). Denne information findes i de tekniske specifikationer under maksimale sikre skråning. Skråning stejlere end i de normale brugsomgivelser Kørsel på skråninger, der er stejlere end den maksimale sikkerhedsgrænse, kan medføre sikkerhedsrisiko med hensyn til stabilitet. Det kræver at brugeren er meget forsigtig og har den fulde kontrol. Kør altid forsigtigt og tag aldrig nogen unødvendig risiko! Følg instruktionerne fra advarslerne! Kørestolens stabilitet og kørefærdigheder afhænger af forskellige ting. Kørestole er tilpasset til den enkelte brugers behov. Derfor vil disse ting variere fra den ene kørestol til den anden. Du bør derfor bede din forhandler om at forklare dig hvordan du skal bruge kørestolen, og om de specifikke indstillinger og tilpasninger din personlige situation kræver, kan have indfl ydelse på kørestolens køreegenskaber. Når der køres på en skråning, skal man altid køre forsigtigt og med den største koncentration. Undgå pludselige og rykkende bevægelser. Undgå at foretage en nødbremsning på en skråning. Undgå om muligt at ændre retning på en skråning. Vend ikke om på en skråning. Kør kun op ad en skråning med alle justeringsmuligheder sat i neutral position. Kør aldrig i bakgear på en skråning. Kør ikke på skråninger med løst grus eller sandede overfl ader, da en af de trækkende hjul kan miste grebet og begynde at spinde. Kør ikke på skråninger i længere tid ad gangen for at undgå at motoren bliver overophedet. Når der køres ned ad en skråning i en kørestol med forhjulstræk (FWD) skal anti-tipmekanismen anvendes. Hvis du bemærker at farten sænkes betydeligt op ad bakke, må du vælge en mindre stejl rute. Undgå at kørestolen får for stor fart på ned ad bakke.

18 18 Anvendelsen af kørestolen 5.4 Forhindringer Kørsel op ad kantsten 1. Vælg det sted hvor kantstenen er lavest. 2. Kør lige frem mod kantstenen in en ret vinkel (20 cm foran kantstenen). 3. Bevæg joysticken fremad. Kør op ad kantstenen uden at ændre retning. 4. Hold farten oppe indtil alle hjul er oppe på fortovet. Hvis det ikke er muligt at køre op på fortovet må man fi nde et sted hvor fortovskanten er lavere. Kørsel ned ad kantsten 1. Vælg det sted hvor kantstenen er lavest. 2. Kør lige ned ad fortovskanten med forhjulene i en ret vinkel på kantstenen. 3. Bevæg joysticken langsomt fremad. Kør forsigtigt ned ad kantstenen så langsomt som muligt uden at ændre retning. Figur 11 Kør aldrig ned ad trin eller andre forhindringer højere end 60 mm i en kørestol. 5.5 Justeringsmuligheder Kørestolen kan leveres med følgende justeringsmuligheder, som kan indstilles af brugeren uden brug af værktøj: Mekaniske justeringsmuligheder ( Sædesystem) 1. Manuel højdeindstilling af benstøtter 2. Holder til joystick der drejes væk 3. Nakkestøtte Elektriske justeringsmuligheder ( Styreenhed) (figur 11) 1. Elektrisk sædetilt 2. Elektrisk højdejustering 3. Elektrisk indstilling af ryglæn 4. Elektrisk højdeindstilling af benstøtter

19 Anvendelsen af kørestolen Skubbe kørestolen Kørestolen kan også køres ved at skubbe den. For at kunne gøre det skal motoren slås fra med frihjulsknappen. Denne funktion blev udviklet med tanke på kørestolbrugerernes ledsagere. Frihjuls-knappen har to indstillinger: 1. Køre indstillingen (figur 12A). 2. Skubbe indstillingen (figur 12B). B A Pag. 10 nr.2 Frihjuls-knappen må kun betjenes af ledsageren og aldrig af kørestolsbrugeren _13 Stil aldrig knappen på skubbe på en skråning! Når frihjuls-knappen indstilles til skubbe, deaktiveres den automatiske parkeringsbremse. Det gør det muligt for kørestolen at rulle ned ad en skråning. Figur 12 Den automatiske parkeringsbremse fungerer kun hvis knappen er indstillet på køre funktionen. Når stolen ikke længere bliver skubbet, skal frihjulsknappen omgående stilles tilbage til køre. 5.7 Transport af kørestolen (uden bruger) Dele af kørestolen kan nemt demonteres, og disse skal fjernes, når kørestolen transporteres (figur 13) ( Sædesystem). Figur _28 1. Fjerne sædet 2. Tage benstøtterne af 3. Fjerne armlæn 4. Folde ryglænet ned Opbevar disse dele sikkert. Anvend en passende rampe til at køre kørestolen ind og ud af køretøjet. Når kørestolen er inde i køretøjet, skal den fastgøres med et ISO godkendt befæstelsessystem, der er egnet til den pågældende kørestols vægt inklusive det eventuelle ekstraudstyr (Kapitel 8).

20 20 Anvendelsen af kørestolen 5.8 Kørestolen som passagersæde i en bil Bemærk! Kørestolen er kollisionstestet i henhold til ISO (2008) med en maksimum passagervægt på 136 kg. Kørestole er ikke primært udformet til brug som bilsæder, og de kan derfor ikke yde den samme grad af sikkerhed som standardsæderne i bilen, uanset hvor sikkert de er fastgjort i den pågældende bil. Der skal tages særligt hensyn til følgende punkter når overfl ytningen fra kørestolen til et standard bilsæde ikke er mulig. Kørestolen kan bruges som passagersæde i bil og bus når der anvendes et 4-punkts integreret befæstelsessystem, der er godkendt i henhold til standarderne i ISO Kontrollér om dette fastgøringssystem er egnet til kørestolens samlede vægt. Kørestolens vægt er afhængig af dens konfi guration. Specifikationerne (kapitel 8) giver en oversigt over forskellige valgmuligheder og disses andel af den samlede vægt. For at være sikker på at der anvendes det rette befæstelsessystem skal den samlede kørestol altid vejes. Systemet kræver at der monteres befæstelsesskinner i bilen. Stolen skal derefter altid fastspændes til de fire befæstelsespunkter (figurerne 14). Flyt over i et almindeligt bilsæde hvis det er muligt. Figur _27 Brug en tre-punkts sikkerhedssele til fastgøring af kørestolspassageren. Følg altid instruktionerne til det pågældende system. Bed altid om chaufførens bekræftelse på at køretøjet er konstrueret og forsikret til transport af en person i kørestol. Kørestolen skal fastgøres i køretøjet med fronten vendt fremad. Kørestolen er dynamisk testet i fremadvendt stilling med en testdukke som er fastgjort både med hoftesele og skuldersele (fx kan skulderselen være en del af en trepunktssele).

21 Anvendelsen af kørestolen 21 Både hofte- og skuldersele skal anvendes til at reducere risikoen for at hoved og brystkasse rammer bilens komponenter. Bakken, der er monteret på kørestolen skal: 1. fjernes og fastgøres separat i køretøjet 2. fastgøres til kørestolen men flyttes væk fra passageren med stødabsorberende polstring mellem bakken og passageren. Sørg for, når passageren fastgøres med sikkerhedsselen, at spændets udløserfunktion ikke kommer i kontakt med kørestolens komponenter under en kollision. Kørestolen er testet i henhold til ISO (2008) med Q-straint Q195 og Q-straint QE (>75 kg). Sæt kørestolen i standardposition (kapitel 3.5) og brug hovedstøtten, hvis en sådan er monteret på kørestolen. Kørestolen skal altid være slukket under transporten. Støtter og fastgøringsudstyr må ikke anvendes som sikkerhedsseler, hvis der på mærket ikke er angivet at de er i overensstemmelse med ISO 7176/19-kravene. Der må kun anvendes gel-batterier. Der må ikke foretages ændringer på befæstelsespunkterne i bilen, fastspændingspunkterne på kørestolen eller på rammens konstruktion, uden tilladelse fra producenten. Kørestolen skal inspiceres af en Handicare-repræsentant før den tages i brug igen efter enhver form for kollision med køretøj.

22 22 Anvendelsen af kørestolen 5.9 Fastgøring af sikkerhedssele Anvend trepunktssele for at reducere risikoen for hoved- og brystskader i tilfælde af at kørestolen kolliderer med elementer i bilen. Kørestolen skal inspiceres af en af producentens repræsentanter før den tages i brug igen efter enhver form for kollision. Brug sikkerhedsselen som følger: Placér selen over hofterne så stramt som muligt i en vinkel mellem 30 og 75. Den anden del af bæltet skal placeres på tværs over brystkasse og skulder (figur 15). Sikkerhedsselen skal sidde så stramt som muligt og må ikke snos. Sørg for at kørestolen dele, som fx armlæn og hjul, ikke hindrer at sikkerhedsselen har kontakt med kroppen (fi gur 16). Figur _17a Bakker, der er monteret på kørestolen og som ikke overholder sikkerhedskravene skal: Fjernes og fastgøres separat i køretøjet. Fastgøres på kørestolen med stødabsorberende polstring mellem bakken og brugeren. For at undgå skader i tilfælde af en kollision skal kørestolens tilbehør fastgøres på kørestolen eller fjernes og sikres i køretøjet Opbevaring efter brug Figur _17a Når kørestolen ikke er i brug, skal den opbevares på et tørt sted, hvor den ikke udsættes for ekstreme vejrforhold. Bemærk! Sæt ikke kørestolen i direkte sollys. Under disse omstændigheder kan dele af kørestolen blive så varme, at de kan give forbrændinger. Under opbevaringen må omgivelsestemperaturen ikke være under -20 C og over +65 C.

23 Vedligeholdelse af kørestolen 23 6 Vedligeholdelse af kørestolen Kørestolens levetid er afhængig af hvor godt den bliver vedligeholdt. Information om specifikke indstillinger, vedligeholdelse og reparationsarbejde får du hos din forhandler. Sørg for altid at opgive model, årgang og identifikationsnummeret som fi ndes på typeskiltet, når du kontakter din forhandler. Bemærk! Kørestolen skal have et eftersyn hos forhandleren en gang om året, eller hvert halve år, hvis den bruges intensivt. 6.1 Vedligeholdelsesplan Dagligt Ugentlig Månedligt Årligt 6.2 Batterier Opgave Oplad batterierne efter hvert brug Kontroller lufttrykket i dækkene og pump dem op om nødvendigt Rengøring af kørestolen Eftersyn af kørestolen hos forhandler Kap Kørestolen har to 12V gelbatterier som er serieforbundet. Disse batterier er forseglede og kræver ingen vedligeholdelse. Bemærk! Brug ikke syrebatterier. - Opladning af batterier ( Batterioplader) Se i brugsanvisningen til batteriopladeren om den er velegnet til de batterier, der er i brug. Se kapitel 8. Sluk kørestolens styreenhed. Tilslut batteriopladerens opladestik i opladekontakten på styreenheden. Aktivér batteriopladeren. Se brugsanvisningen til batteriopladeren. Oplad batterierne hvis kørestolen ikke er i brug i længere tid. Ved normalt brug skal batterierne oplades hver aften. Displayet på batteriopladeren angiver, når batterierne er fuldt opladte. Afhængigt af hvor tomme batterierne er, kan det vare op til tolv timer, før batterierne igen er fuldt opladte. Vedligeholdelse af batterierne Bemærk! Sørg for at batterierne altid bliver ladt helt op. Det kan skade batterierne, hvis de i længere tid ikke bliver brugt. Brug ikke kørestolen, hvis batterierne er næsten tomme, og kør aldrig batterierne fuldstændig tomme. Dette kan medføre alvorlige skader på batterierne, og du løber en risiko for komme til at stå stille på et uforudset tidspunkt. Udskiftning af batterierne Hvis batteriernes kapacitet konstant bliver mindre, således at kørestolen kun kan bruges til korte ture, betyder det at batterierne er ved slutningen af deres levetid. Batterierne skal da skiftes ud. Henvend dig til din forhandler og få assistance. Batterierne indeholder syrer. Beskadigede batterier er en alvorlig sundhedsrisiko. Følg til enhver tid instruktionerne på batterierne. Vær opmærksom på at kørestolens kørelængde reduceres ved lave temperaturer. I en periode med let frost er kapaciteten omkring 75% af den normale kapacitet. Ved temperaturer under -5 C vil det være omkring 50%.

24 24 Vedligeholdelse af kørestolen 6.3 Dæk For at sikre at kørestolen fungere godt, er det vigtigt at dækkene bliver holdt på det rigtige tryk. Det korrekte tryk er angivet på siden af dækket. Dæktryk Puma 40 Svinghjul 9 3,5 bar maks. 6.4 Rengøring af kørestolen Se information om rengøring af sædesystemet i brugsanvisningen til sædesystemet ( Sædesystem). Sørg for at styreenheden er slukket under rengøringen. Hvis joysticken ved et uheld bliver berørt, kan kørestolen begynde at bevæge sig, og de elektriske valgmuligheder kan blive aktiveret. Svinghjul 10 Kørehjul 13 3,5 bar maks. 2,8 bar maks. Vær forsigtig med vand af hensyn til det elektroniske system. Kørehjul 14 2,1 bar maks. Dæk, der er for bløde, vil have en negativ effekt på kørestolens køreegenskaber. Det kræver mere energi at fl ytte en kørestol, og det vil kræve mere af batterierne. Ydermere er der unødvendigt stort slid på dækkene, når der køres med for bløde dæk. Bemærk! Overskrid aldrig det maksimale dæktryk. Fjernelse af tørt snavs Tør først de snavsede dele af med en våd svamp. Brug helst rent vand eller en mild sæbeopløsning. Tør delene af med en blød tør klud. Bemærk! Brug aldrig skuremidler eller aggressive rengøringsmidler. De kan ridse kørestolen. Brug ikke organiske opløsningsmidler som fortynder, benzin eller mineralsk terpentin. Reparation af kørehjul Bemærk! Dækkene må kun udskiftes af en kvalificeret specialist. For en udførlig beskrivelse af dækreparation henviser vi til servicehåndbogen, som er til rådighed for kvalificerede specialister. Før dækkene repareres, skal de først tømmes helt for luft.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

En ny generation rollatorer

En ny generation rollatorer En ny generasjon rullator En ny generation rollatorer 1 1. INDHOLD 1. Indhold 2. Introduktion 3. Produktbeskrivelse 4. Personlig sikkerhed 5. Tilpasning af rollatoren 6. Transport og klargøring 7. Vedligeholdelse

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

Balder Senior. Elektriske kørestole

Balder Senior. Elektriske kørestole Balder Senior Elektriske kørestole Indhold Side Balder Finesse 4 Balder Liberty 6 Balder Finesse Forhjulsdreven el-kørestol Crashtestet Mulighed for stå-funktion Elektrisk rygvinkling Aftageligt betræk

Læs mere

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning Brugsanvisning Bure Rise & Go Gangbord med oprejsning 1 Kære Bruger Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord Rise & Go. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du bruger gangbordet,

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Kom vidt omkring på en el-scooter

Kom vidt omkring på en el-scooter MERE LIVSKVALITET Kom vidt omkring på en el-scooter At kunne komme nemt og hurtigt rundt i dagligdagen er desværre ikke en selvfølge for alle. Men fordi man ikke længere er så rask til bens, behøver man

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

El-kørestole, senior

El-kørestole, senior El-kørestole, senior Indhold Side Balder Finesse 4 Balder Liberty 6 Balder Finesse Forhjulsdreven el-kørestol Crashtestet Mulighed for stå-funktion Elektrisk rygvinkling Aftageligt betræk Elektrisk sædetilt

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Surrings- & Dockingkit

Surrings- & Dockingkit MONTERINGSMANUAL Surrings- & Dockingkit DK PASSER TIL: VELA Blues 100, 210, 300 & 1100 Manual. nr. 105900 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED 4 1.2. REKLAMATIONSRET 5 1.3. UDPAKNING AF

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Next Bred. Det har aldrig været nemmere. Sædebredde fra 52,5-57,5 cm. God kørekomfort. Suveræn nem at indstille. Optimal funktionalitet

Next Bred. Det har aldrig været nemmere. Sædebredde fra 52,5-57,5 cm. God kørekomfort. Suveræn nem at indstille. Optimal funktionalitet Next Bred Det har aldrig været nemmere Sædebredde fra 52,5-57,5 cm God kørekomfort Suveræn nem at indstille Optimal funktionalitet Indstilles med kun to stykker værktøj Kan løftes i de låsbare benstøtter

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Betjeningsvejledning Bruseleje. Luxal. Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug.

Betjeningsvejledning Bruseleje. Luxal. Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug. Betjeningsvejledning Bruseleje Luxal Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug. Dato for ibrugtagning: Serienummer: Fabrikationsår: Bruger: Navn: Adresse: Bygning: Afdeling:

Læs mere

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16 børn i bilen 2009 indhold indhold Side 3 Myter og fakta Side 4 Det siger loven Side 5 Børn og airbags Side 6 0-13 måneder vægt indtil 13 kg. Side 8 9 måneder - 4 år vægt fra 9-18 kg. Side 9 Over fire år

Læs mere

STÆRK STABIL SIKKER MINI CROSSER T-MODEL

STÆRK STABIL SIKKER MINI CROSSER T-MODEL MINI CROSSER T-MODEL LIVSKVALITET... Min Mini Crosser har lettet min hverdag, og jeg glædes ved at køre, hvorhen jeg vil. Lige meget hvem man er, så gør Mini Crosseren hverdagen både nemmere og sjovere.

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

TRILLE NOA Brugsanvisning DK

TRILLE NOA Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kombivognen og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

KOM UD OG MÆRK FORÅRET

KOM UD OG MÆRK FORÅRET KOM UD OG MÆRK FORÅRET Traditionelle kørestole er alt for dyre og stive til bumlede og mudrede stier og veje, men med en jogger, kan store som små børn med fysiske handicaps nyde udflugter til stranden,

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

TA. Service A/S Orupgade 32 B Orup 4640 Faxe Telefon +45 56 72 57 77 Telefax +45 56 72 57 76 www.ta-service.dk

TA. Service A/S Orupgade 32 B Orup 4640 Faxe Telefon +45 56 72 57 77 Telefax +45 56 72 57 76 www.ta-service.dk Artikelnummer: 95032 TA. Service A/S Orupgade 32 B Orup 4640 Faxe Telefon +45 56 72 57 77 Telefax +45 56 72 57 76 www.ta-service.dk 1 Advarsler. Læs brugsanvisningen grundigt igennem. Den indeholder vigtige

Læs mere

4Wheeler Explorer brugervejledning

4Wheeler Explorer brugervejledning 4Wheeler Explorer brugervejledning Indholdsfortegnelse Indhold 1 1. Introduktion 2 2. Betjening 3 3. Kørsel med Smiley 4 4. Færdselsregler 4 5. Vedligeholdelse 5 5.1. Dæk 5 5.2. Sikring 6 5.3. Batterier

Læs mere

Den intelligente el-kørestolserie E800

Den intelligente el-kørestolserie E800 Den intelligente el-kørestolserie E800 Velkommen til en ny verden Indhold Etac E800 - Tænk anderledes 3 Opnå mere med mindre 4 En unik stol 5 Køreglæde 5 Etac E880 / E885 6 Etac E890 / E895 7 Tilbehør

Læs mere

Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol

Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol Karakteristika: Kontor/arbejdsstol med ekstra højt / lavt løft og elektrisk betjent centralbremse. Anvendelse: 1. Hjælp til at rejse sig op 2. Sideforflytning

Læs mere

Brugervejledning. Efter grundig gennemgang bør brugsanvisningen placeres i fodenden af Easyliften under madrassen.

Brugervejledning. Efter grundig gennemgang bør brugsanvisningen placeres i fodenden af Easyliften under madrassen. Brugervejledning Efter grundig gennemgang bør brugsanvisningen placeres i fodenden af Easyliften under madrassen. Brugervejledning til Easylift. Kære forældre, mange tak fordi I har valgt Easylift som

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender barnevognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Brugervejledning DANSK

Brugervejledning DANSK Brugervejledning DANSK E-FLY PREMIUM M25C SERIES 1 Indhold Indledning... 3 Tekniske data for E-Fly med TranzX PST... 3 Karakteristiske egenskaber for E-Fly... 4 Oversigt over dele på el-cyklen... 4 Display

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Guide til køb af nye dæk

Guide til køb af nye dæk Guide til køb af nye dæk Introduktion Du sidder nu med en guide der kan hjælpe dig i dit køb af nye dæk. I guiden er der en hjælp til at finde ud af hvad det er for nogle dæk du har nu, så du kan vælge

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk -1- Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og gearvælger

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

D K. b r u G e r m a n u a l. w w w. v e l a. E U

D K. b r u G e r m a n u a l. w w w. v e l a. E U D K b r u G e r m a n u a l w w w. v e l a. E U INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. indledning......................................................... 3 1.1. sikkerhed..........................................................

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen på cyklen Side 1 En nation af cyklister Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne på små og store cykler, og små børn som passagerer på

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM ELSCOOTERE

VÆRD AT VIDE OM ELSCOOTERE VÆRD AT VIDE OM ELSCOOTERE Før du køber elscooter Der er mange overvejelser forbundet med at købe en elscooter. Dette kan blandt andet dreje sig om elscooterens størrelse og dine behov og begrænsninger.

Læs mere

Pallas/150. Ståløfter. Brugervejledning. Vigtigt - advarsel Manualen skal læses inden Pallas tages i brug

Pallas/150. Ståløfter. Brugervejledning. Vigtigt - advarsel Manualen skal læses inden Pallas tages i brug Pallas/150 Ståløfter Brugervejledning! Vigtigt - advarsel Manualen skal læses inden Pallas tages i brug Denne manual er udviklet til teknikere, installatører, ergoterapeuter og andet personel, i forbindelse

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugsanvisning Dawn Plejeløfter

Brugsanvisning Dawn Plejeløfter Brugsanvisning Dawn Plejeløfter Dawn Modulopbygget Personløfter VIGTIGT: Dawn Personløfter må af sikkerheds- & funktionshensyn KUN samles og/eller modificeres af en autoriseret tekniker. Ukorrekt samling

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11

Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid:

Læs mere

Dansk Brugervejledning

Dansk Brugervejledning Dansk Brugervejledning E-Fly Premium Series 2014 1 TranzX PST (Power Support Technology) El - cykler Indledning Tillykke med købet af en E-Fly med TranzX PST, der vil give dig mange kilometer cykelglæde

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

Brugsanvisning til spillestolen ILMO

Brugsanvisning til spillestolen ILMO Brugsanvisning til spillestolen ILMO Wellness Nordic Bakkegårdsvej 405A, DK-3050 Humlebæk +45 3874 5450 www.wellnessnordic.com Brugsanvisning til spillestolen ILMO 1. Generelt Velkommen til brugsanvisningen

Læs mere

Kravspecifikation delaftale 3/2013: Rollator ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11

Kravspecifikation delaftale 3/2013: Rollator ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Kravspecifikation delaftale 3/2013: Rollator ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid: Indenfor 2 arbejdsdage bestillingsdag

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere

GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere El-scootere har brug for GNB Industrial Power Det afhænger af det rigtige batteri Batteriet er uden tvivl hjertet i el-scooteren, men desværre gives

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

BRUGSANVISNING. Svipp Basic. Dette produkt er i overensstemmelse med direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr.

BRUGSANVISNING. Svipp Basic. Dette produkt er i overensstemmelse med direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr. BRUGSANVISNING Svipp Basic Dette produkt er i overensstemmelse med direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr. 1. INTRODUKTION 4 1.1 Anvendelsesområder for Svipp Basic 5 1.2 Kontraindikationer 5 1.3 Kvalitet

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol Kør godt Spørgeskema til manuel kørestol Spørgsmål Navn (manuel kørestolsbruger) Dato (dag, måned, år) Udfyldte du selv spørgeskemaet? Hvis du fik hjælp til at udfylde skemaet, hvad er navnet på hjælperen?

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING. S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK

MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING. S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK www.sunrisemedical.com Hvis du har nedsat syn, kan dette dokument ses i PDF-format på: www.sunrise Medical.co.uk For yderligere

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00 DK...... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide Vers. 1.00 Indhold 1.00......... Guldmann plejeseng........................................... 3 2.00......... Sikkerhed....................................................

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015

Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015 Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015 Indholdsfortegnelse. Indledning. 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik. 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik. 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Artikelnummer:

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere