Landerapport Danmark: Adresser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landerapport Danmark: Adresser 2014-2015"

Transkript

1 NOTAT Dato: 27. april 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: THJ/MLI Landerapport Danmark: Adresser Country report, Denmark: Addressing For English version see pages 8 14 Begivenheder, aktiviteter og nyheder på adresseområdet i perioden maj 2013 til maj Danmark Adresseprogrammet under Grunddataprogrammet I perioden maj 2014 til maj 2015 har fokus i adressearbejdet i Danmark i høj grad været på frembringelsen af leverancer i Adresseprogrammet under Grunddataprogrammet. Adresseprogrammet indgår i det fællesoffentlige Grunddataprogram, som regeringen, kommunerne og regionerne i oktober 2012 besluttede at gennemføre. De forretningsmæssige mål med Adresseprogrammet er, at etablere et grundlag for effektivt og konsekvent genbrug af grunddata om adresser, stednavne og administrative inddelinger med henblik på, at disse grunddata: Danner et fælles grundlag for en effektiv, sammenhængende digital forvaltning Bidrager til konkurrencedygtighed, vækst og innovation hos virksomhederne Anvendes som entydig reference for politi-, ulykkes- og kriseberedskab. Programmet omfatter også en forbedring af datagrundlaget og etablerer en sammenhængende infrastruktur, der sikrer, at data stilles rådighed for offentlige og private brugere på en effektiv og sikker måde. Gammel Mønt København K T E

2 Myndighederne involveret i Adresseprogrammet er MBBL, Geodatastyrelsen (GST), Kommunernes Landsforening (K), Kontoret for det Centrale Personregister (CPR), Erhvervsstyrelsen (CVR), SKAT, Danmarks Statistik (DSt) og Digitaliseringsstyrelsen. Adresseprogrammet består pt. af 11 projekter. Projekterne er styret af de forskellige parter, der hver især har ansvaret for organiseringen og styringen af det enkelte projekt dog indenfor rammerne af den fælles implementeringsplan for programmet. Herunder ses Adresseprogrammets projekter: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) forestår den daglige programledelse af programmet og har til den opgave et sekretariat bestående af en koordinator og en programleder. Adresseprogrammet har betydet, at MBBL har fået tildelt betydelig ekstra ressourcer på adresseområdet. Samlet set er der i MBBL tilknyttet 14 personer til programmet. I årsværk svarer det til ca. 10 årsværk. Adresseprogrammets projekter præsenteres med formål og status i det følgende. Projekt Danmarks Administrative, Geografiske Grundlag Projektet har til formål at flytte registreringen af administrative geografiske inddelinger fra CPR s Vejregister til et nyt robust system hos Geodatastyrelsen, DAGIsys. I DAGIsys lagres og ajourføres landinddelinger som geografiske temaer, således at bl.a. adresseregisteret har sikker online adgang til dem. Det gælder for kommuner, regioner, sogne, politikredse, retskredse, opstillingskredse, postnumre supplerende bynavne og afstemningsområder. DAGI stilles til rådighed for adresseregisteret og dettes brugerklienter således at DAGI s temaer kan anvendes som geografiske baggrund for registreringen af vejnavne og adresser, og således at 2 af 14

3 adresseregisteret via en webservice kan indhente oplysning om en navngiven vejs, hhv. en adresses beliggenhed i et bestemt område (f.eks. postnummer). Geodatastyrelsen (GST) har etableret DAGISYS, og systemets datamodel følger Grunddataprogrammets Modelregler for Grunddata. De eksisterende syv administrative temaer: Sogne, kommuner, regioner, retskredse, politikredse, opstillingskredse og postnumre, vedligeholdes nu i DAGISYS. Gadepostnumre er etableret som et nyt DAGI-tema og der er etableret prototyper for temaerne afstemningsområder og supplerende bynavne. DGI-data udstilles pt. gennem GST s Kortforsyning i gammel og ny datamodel. Parallelt hermed er første bølge af DAGI s data og services ved at blive etableret på Datafordeleren 1. Projekt Danske Stednavne Projektet skal modernisere Geodatastyrelsens stednavnesystem, så det er muligt for andre parter at etablere integration til egne systemer og indmelde nye navne. GST har etableret DSsys, der er et moderne it-system til lagring og vedligeholdelse af Danmarks ca stednavne. Systemets datamodel følger modelreglerne. Systemet har snitflader som betyder, at eksterne parter, som fx 112, Rejseplanen og Naturstyrelsen, vil kunne indmelde nye stednavne. Ca bygnings- og gårdnavne fra CPR-systemet er overført til det nye stednavnesystem. DSSYS har været i pilotdrift og er nu i fuld drift med et stigende dataindhold fra april Projekt Danmarks Adresseregister har til formål at etablere et nyt adresseregister, der skal fungere som autoritativt grunddataregister for vejnavne og adresser. I dag registreres adresser sammen med data om bygninger og boliger i Bygnings og boligregisteret (BBR). Adressedelen vil blive udskilt og placeret i det nye adresseregister, som har fået navnet Danmarks Adresseregister (DAR). I DAR vil indgå registreringen af vejnavne og oplysninger om vejnavnes og adressers beliggenhed i administrative enheder, som i dag foregår i det Centrale Personregister. For at sikre adressers og vejnavnes kvalitet udbygges DAR med et tilhørende geografisk baseret indberetningsværktøj (adresseklient), således at alle kommuner kan håndtere vedligeholdelsen af adresser og vejnavne på en ensartet og effektiv måde. Adresseklienten vil også understøtte indberetninger af fejl således, at hvis man opdager en fejl i en adresse, er det let at aflevere den oplysning til den relevante adressemyndighed, som efterfølgende kan rette op på fejlen. Derudover indeholder klienten mulighed for en dialog med borgeren, således at fastsættelsen kan ske i direkte dialog med de nødvendige parter. I løbet af 2014 er der udviklet værktøjer, som skal støtte kommunernes registrering af adresser i BBR, indtil DAR i 2016 kan idriftsættes med tilhørende brugerapplikation. 1 Datafordeleren er en leverance under delprogram 7 i Grunddataprogrammet. Datafordeleren skal distribuerer grunddata til både offentlige og private brugere har til formål at distribuere alle grunddata til myndigheder og andre brugere. Læs mere: 3 af 14

4 Adresseklient 0.9 er et kort- og web-baseret værktøj, mens AdresseLink er et desktop-gis baseret værktøj. Efter kommunalt ønske har MBBL desuden udviklet AdresseBrug.dk, der giver adressemedarbejderen overblik over hvilke grunddataregistre, der anvender en bestemt adresse. Værktøjerne har været forsinket, men er nu til rådighed for alle kommuner. Udover de to adresseværktøjer som stilles gratis til rådighed, kan kommunerne fortsætte med de adresseværktøjer som de plejer at bruge. Kombit og MBBL er pt. ved at kravspecificere DAR mhp. et snarligt udbud. Projekt Adressetjenester har til formål at etablere gratis adresse-webtjenester, som udstiller adresser, vejnavne, postnumre og supplerende bynavne overfor andre it-systemer på en sikker, enkel og effektiv måde. MBBL publicerede i juni 2014 AWS 4, der en vifte af helt nye adressetjenester, som gør det nemt for løsningsudviklere at tilgå de nuværende adressedata uden betaling eller andre restriktioner. AWS 4 suiten indeholder bl.a. DAWA, som er et web-api, hvormed man kan bygge adressefunktionalitet ind i et it-system, af AWS download hvormed man kan hente og synkronisere lokale kopier af data, af AWS korttjenester der gør det nemt at integrere tidstro adresser i en kort- eller GISapplikation, af en AutoComplete der finder en adresse frem med få tastetryk. AWS 4 er baseret på aktuelle data, idet der kun går 2-3 minutter fra kommunens registrering til adressen er i AWS. Tjenesterne er 24/7 overvåget og har autoskalering, så driftsmiljøets ydelse skaleres op ved spidsbelastninger. AWS 4 anvendes pt. af >100 it-systemer som foretager >1 mio. requests/uge. Oppetiden er pt. målt til 99,97%. Næste version af adressetjenesterne (AWS 5) vil være baseret på adressedata fra det kommende DAR og placeret på Datafordeleren. Kravene til AWS 5 er ved at blive fastlagt. Projekt Supplerende Adresser skal sørge for, at den nuværende adressebestand suppleres med en række adresser i områder og bebyggelser, der i dag kun har få adresser, herunder for erhvervsvirksomheder, institutioner samt kolonihaveområder mv. MBBL er ansvarlig, men det er den kommunale adressemyndighed som skal fastsætte adresserne. Projektet assisteres i sit arbejde af en Adresse taskforce, som skal forberede og bistå kommunerne i den største enkeltopgave i adresseprogrammet: Fastsættelse af præcise adresser i områder og bebyggelser, hvor der i dag kun er få eller ingen adresser, fx kolonihaveområder, større erhvervsejendomme, butikscentre og sygehuse. Taskforcen er bemandet af tre MBBL-medarbejdere, tre indstationerede kommunale medarbejdere og en medarbejder fra Kommunernes Landsforening. Taskforcen har, bl.a. på baggrund af en række pilotprojekter, afgrænset og defineret opgaverne for kommunerne. Herefter har taskforcen i tre bølger publiceret materiale som konkret udpeger de områder eller ejendomme hvor hver kommune skal sætte ind. Som støtte til arbejdet har taskforcen udformet en værktøjskasse til kommunerne med vejledende kogebøger, informationsskrivelser, brevskabeloner, materiale til kommunernes hjemmesider mv. 4 af 14

5 Taskforcen rullede de tre bølger ud i maj, juni og oktober 2014, og kommunerne er nu i gang med suppleringsopgaven, hvorefter taskforcens arbejde har skiftet fokus mod konkret vejledning, afholdelse af workshops for kommuner og interessenter samt overvågning af fremdrift. Projekt Adresseregler har til formål at opdatere de nuværende regler for fastsættelse af vejnavne og adresser, så de afspejler de forbedringer i datakvalitet og aktualitet, som adresseprogrammet skal opnå. MBBL har i maj 2014 udsendt en ny bekendtgørelse om vejnavne og adresser. Bekendtgørelsen fastlægger de nye krav til fastsættelse af præcise adresser i områder og bebyggelser, som traditionelt kun har haft få eller ingen adresser. Bekendtgørelsen er suppleret af en 80-siders illustreret vejledning, som viser eksempler på hvordan reglerne kan og bør udmøntes. Bekendtgørelsens regler blev bl.a. udformet efter en række dialogmøder med de store erhvervsorganisationer, med politi og beredskab, regionerne, Post Danmark samt flere kort- og GPSleverandører. Hertil om en række værdifulde input fra adresse taskforcen. De nye regler er desuden kommunikeret ud i de landsdækkende og regionale medier samt i DR-tv og TV2-regionerne via et kort, men effektivt OBS-spot. Selv borgere, virksomheder og ejere af ejendomme vil kunne opfatte det som en byrde at få ny eller ændret adresse, er de nye regler blevet modtaget positivt, og der har indtil videre ikke været negative historier. Der arbejdet pt. med en egentlig revision af BBR-lovens adressebestemmelser sammen med lovprojektet for grunddataprogrammets delprogram 1 om Ejendomsdata. Projekterne Adresseanvendelse til virksomhedsregistrering, CVR, SKAT og Danmarks Statistik Projekterne skal sikre, at de autoritative adresser tages i brug som grundlag for erhvervsregistreringen i CVR, SKAT og Danmarks Statistik. Erhvervsstyrelsen (ERST) har, i forbindelse med deres moderniseringsprogram for virksomhedsregistreringen, forberedt CVR-systemet til anvendelsen af de autoritative adresser fra DAR som adressegrundlag. Systemets centrale adressekomponent har implementeret adressetjenesterne i AWS 4 og CVR-databasen er omlagt til at kunne udstille DAR s adresser. Enkelte systemer, fx Register for udenlandske tjenesteydere (RUT), har taget AWS 4 i brug. CVR s generelle Ibrugtagen af det nye adressegrundlag afventer dels, at MBBL og kommunerne afslutter opgaven med de supplerende adresser, dels at CVR s registreringsløsninger er omstillet til at bruge AWS. Samtidig skal SKAT s og Danmarks Statistiks erhvervsregistreringsløsninger være omstillet til de autoritative adresser. Projekt Adresseanvendelse til folkeregistrering, CPR Projektet skal sikre, at de autoritative adresser tages i brug som grundlag for personregistreringen i CPR. CPR-kontoret har i 2014 igangsat den grundige forberedende analyse af, hvordan de autoritative adresser fra DAR og oplysningernes om adressernes beliggenhed i DAGI s sogn, postnummer og afstemningsområde mv., skal implementeres i CPR-Systemet. 5 af 14

6 Opgaven er dels at sikre en sikker overgang til anvendelsen af de autoritative adresser som grundlag for personregistreringen, dels at sikre at kommunernes manuelle ajourføring af CPR s vejregister kan udfases, uden at CPR s mange brugere berøres. Delprogramledelsens aktiviteter i Grunddataprogrammet er et program med mange aktører og høj teknisk kompleksitet. Dette giver anledning til mange udfordringer og der er i brugt mange ressourcer til styring og koordinering af Adresseprogrammet og især ift. det samlede Grunddataprogram. Etablering af Danmarksadresser.dk Webstedet blev i september 2013 erstattet af Danmarksadresser.dk. Danmarks Adresser er således Danmarks nye officielle adressehjemmeside. Hjemmesiden rummer information og værktøjer med luftfotos og kort, som viser samtlige de adresser som kommunerne har registreret. Den henvender sig både til de borgerne, der har spørgsmål om adresser, til kommunerne, som fastsætter og registrerer adresser, og til virksomheder, der ønsker at bruge adressedata i digitale løsninger. Danmarks adresser indeholder daglige målinger af kvaliteten af de adressedata som kommunen registrerer, og i forbindelse med Adresseprogrammet præsenteres de opgavelister som kommunerne skal bruge, når de skal finde eventuelle fejl og mangler i de nuværende adresser og opgavelister til kommunerne til brug for suppleringsopgaven. i april 2015 blev hjemmesiden opdateret, så den nu viser adressen få minutter efter, at en kommune har oprettet eller ændret en adresse. Udenlandske Adresser I foråret 2013 gennemførte MBBL i samarbejde med Erhvervsstyrelsen (ERST) en analyse af myndighedernes behandling af udenlandske adresser. Undersøgelsen viste, at en række offentlige myndigheder som led i deres opgavevaretagelse håndterer udenlandske adresser af et meget betydeligt omfang, og at der er et væsentligt forbedringspotentiale. Analysen anbefalede en løsning med en Fælles adresseservice (udland). Denne løsning indgår nu i det videre grunddataarbejde. På baggrund af analysen blev MBBL og Erhvervsstyrelsen bestilt til at udarbejde en fælles standard for danske myndigheders håndtering af udenlandske adresser. Standarden blev godkendt i november MBBL har i 2014 ansvar for at markedsføre og vejlede de berørte myndigheder i at tage standarden i brug inden for deres myndighedsområde. Standarden for Udenlandske adresser og analysematerialet findes på 6 af 14

7 Analyse af Adresser på Grønland I forbindelse med det danske grunddataprogram, har MBBL og Grønlands Selvstyre aftalt at undersøge om adressedata fra Grønland vil kunne registreres i det kommende Danske adresseregister. Undersøgelsen er endnu ikke afsluttet. Hvis den giver et positivt resultat, skal der træffes beslutning om hvordan et egentligt adressesystem kan etableres og formaliseres i Grønland. Løbende myndighedsopgaver Der er afholdt to adressekursuser for kommunale medarbejdere i hhv. september 2014 og marts af 14

8 Events, activities and news in the address area in the period of May 2014 to May Denmark The Address programme under the Basic Data programme In the period of May 2014 to May 2015 the focus of the address work in Denmark has been on the delivery of results in the Address programme under the Basic Data programme. The Address programme is part of the Danish common public-sector Basic Data program e, which was agreed upon by the Danish government, the municipalities and the regions in October The business goals of the Address programme is to create a basic for an efficient re-use of basic data on addresses, place names and administrative units, for these basic data to: Form a common basic for an efficient, coherent digital public administration Contribute to competitiveness, growth and innovation within the public sector Use as an unambiguous reference for police and emergency service The programme also includes improvements in the data basic and creates a coherent infrastructure, which ensures that data is made available for public and private users in an efficient and secure way. The public authorities involved in the Address programme are the Ministry of Housing, Urban and Rural Affairs (MBB), the Geodata Agency (GST), the Local Government Denmark (The interest group and member authority of Danish municipalities) (KL), The Office for the Civil Registration System (CPR), the Business Authority (ERST), The Tax Authority (SKAT), the central authority on Danish statistics (DSt) and the Agency for Digitalisation. In total the Address programme consists of 11 projects. The projects are managed by the partners involved in the programme. Each of them has the responsibility for organizing and managing their project within the framework of the common programme plan. 8 af 14

9 The projects of the Address programme are listed below: The Ministry of Housing, Urban and Rural Affairs (MBBL) manages the programme and for this task, a Programme secretariat with a programme manager and a coordinator has been established. The Address Programme has given rise to a considerable growth in resources in the address area. In 2015, a total of 14 people are working on the programme in MBBL, which corresponds to 10 full-time equivalent employees. The purpose and status of the projects of the Address Programme is presented below. Project Danish administrative, geographical units - DAGI The purpose of the DAGI project is to move the registration of administrative, geographical units from the road register of the Civil Registration System to a new robust system in the Geodata Agency called DAGIsys. Administrative units are stored and updated in DAGIsys as geographical themes, and the new Address register will have secure online access to them. DAGIsys contains the administrative units; municipalities, regions, parishes, police districts, judicial districts, constituencies, postcodes, additional town names and voting areas among others. DAGI is made available to the Address register and its user-clients in order for DAGI's themes to be used as a geographical basis for registration of street names and addresses, and so that the Address register via a web service can request information on a named road and the location of an address in a particular area (eg. postcode). The Geodata Agency established DAGIsys in The existing seven administrative themes: regions, parishes, police districts, judicial districts, constituencies and postcodes are now being maintained in DAGIsys. Street postcodes is established as a new DAGI-theme and prototypes of the themes voting areas and additional town names have been established. 9 af 14

10 DAGI data is currently displayed through the Geodata agency s MapSupply (kortforsyningen.dk) and will be deployed on the public basic data distributor in Project Danish Place Names The project will modernize The Geodata agency s (GST) place name system, and make it possible for other parties to establish integration to their own systems and register new names. In spring 2015 GST established DSsys, a modern it-system for the registration and maintenance of Denmark s about 150,000 place names. The system has interfaces which mean that external partners, such as 112 the emergency service, the Journey planner (rejseplanen.dk) and the Nature Agency will be able to register new place names. Approximately 10,000 building and farm names from the Civil registration system is transferred to the new place names system. DSsys has been in pilot operation and is now fully operational with growing data content from April Project Address Register The purpose of the Address Register project is to create a new Address Register, which will be the authoritative basic data register for road names and addresses. Today addresses are registered together with data on buildings and dwellings in the Building and Dwelling Register (BBR). The address part of the register will be separated into a new address register with the name Danmarks adresseregister (DAR). The registration of road names and information about the location of addresses and road names in administrative units will be part of the new Address register. Today this information is registered in the Civil Registration System. To ensure high quality of the data on addresses and road names, a geographical based it-tool for maintaining the data in an efficient and uniformly way among the municipalities is developed in relation to the Address register. The tool is called Address client and in addition to facilitating geographical registration of data the service will support the reporting of inaccuracies so that if you discover an inaccuracy or error in an address, it will be easy to inform the relevant address authority, which then can rectify the error. Moreover the Address Client will contain the possibility for dialogue with the citizen, thus making the assignment of the address in direct dialogue with the necessary partners possible. In the course of 2014 tools to support municipalities when registering addresses in the Building and Dwellings register has been developed. These tools will be used until the new Address register including user application is implemented in "Address Client 0.9" is a short and web-based tool, while "Video Link" is a desktop GIS based tool. On request by the municipalities MBBL has also developed "AdresseBrug.dk which provides addressemployees an overview of the basic data systems using a specific address. 2 Read about the public basic data distributor: Datafordeler 10 af 14

11 The tools have been delayed, but are now available to all municipalities. Besides the two address tools provided free of charge, municipalities can continue using the address tools they usually use. The requirements specification for DAR is currently being prepared in order to start an early tender. Project Address web-services (AWS) The purpose of the project is to make free address web services available services that display addresses, road names, postal codes and additional town-names to other IT systems in a simple, secure and efficient way. In June 2014 MBBL published AWS 4, a range of brand new address services that make it easy for developers of It-solutions to access the current address data without payment or other restrictions. AWS 4 suite (aws.dk) includes "DAWA", which is a Web API that makes it possible to build address functionality into an IT system, the "AWS download" that makes it possible to download and synchronize local copies of data, the "AWS map services" that makes it easy to integrate real-time addresses on maps or in a GIS application, and the "AutoComplete" that finds an address with a few keystrokes. AWS 4 is based on up-to-date data. It only takes 2-3 minutes from the registration of an address by the municipality until it appears in AWS. The services are monitored 24/7 and have auto scaling which means that the operating environment performance is scaled up at peak periods. AWS 4 is currently used by more than 100 IT systems which make more than 1 million requests per week. Up-time is measured at 99.97%. Next version of address services (AWS 5) will be based on address data from DAR and placed on the public basic data distributor. The requirements for AWS 5 are being established. Project Additional Addresses The purpose of the project additional addresses is to ensure that additional addresses will be added in areas with few addresses such as shopping centers, larger business properties and institutions, allotment gardens etc. MBBL is responsible for the project, but the municipal address authority is responsible for the task of adding the additional addresses. The project is assisted by an Address taskforce. The taskforce consists of 7 address experts from the municipalities, KL (the interest organization for the municipalities) and academic experts from MBBL. Based on a number of pilot projects the taskforce has defined the scope of the task of adding additional addresses for the municipalities. The taskforce has published material that identifies areas or large building complexes where each municipality must make additional addresses. To support the municipalities in their work the Taskforce has developed a "toolbox" for municipalities with guiding "cookbooks", notes, letter templates, material for municipal websites etc. The municipalities are now in the process of completing the task and the taskforce has shifted its focus towards specific guidance, organization of workshops for municipalities and stakeholders, and monitoring progress. 11 af 14

12 Project Address Rules The purpose of this project is to update the existing regulation for assigning road names and addresses to reflect the improvements in data quality and timeliness, which the Address programme introduces. In May 2014 MBBL released a new departmental order on road names and addresses. Emphasis is on the new regulations for additional addresses. The order is supplemented by an 80-page illustrated guide that shows examples of how the rules can and should be pursued. The new regulations were designed after conducting dialogue meetings with the major business organizations, with police and the emergency service, regions, Post Denmark, as well as several map and GPS suppliers. The Address taskforce also contributed with valuable input. The new regulations were communicated in national and regional media as well as national TV by a short but effective TV information spot. Even though citizens, businesses and property owners could perceive it as a burden having a new or changed address, the new regulations have been positively received and so far there have been no negative stories. Currently the project is working on the revision of the provisions on addresses in the BBR Act (Building and dwelling Register Act) together with the basic data sub-programme on Property Data. Projects Applying addresses in business registration at the Business Authority, The Tax Authority, and Danish Statistics The projects ensure that the authoritative addresses are used as a basis for business registration in the Business Authority, The Tax Authority, and Danish Statistics. The Business Authority (ERST) has, in the context of their modernization programme for business registration, prepared the Business registration system (CVR) for the use of addresses from DAR. The system's central "address component" has implemented the address service AWS 4. Some systems, such as the "Register for foreign service" has already started using AWS 4. CVR and the registers for business registration of The Tax Authority and Danish Statistics will all start using the new addresses when 1) the task of additional addresses is completed, and 2) the registers for business registration of the three agencies have been changed to use the new addresses in DAR. Project Applying addresses for national registration in the Civil Registration System (CPR). The project ensures that the authoritative addresses are used as a basis for registration of individuals in the Civil Registration System (CPR). In 2014 the CPR office prepared an analysis of how the authoritative addresses from DAR and the data on the location of an address in the DAGI division; parish, postcode and voting area can be implemented into the CPR System. 12 af 14

13 CPR has to ensure a safe transition to the use of the authoritative addresses as a basis for registration in the Civil Registration System and at the same time ensure that registration in the CPR road register by the municipalities can be phased out without affecting CPR's many users. Program management in The Basic data programme is a programme with many players and high technical complexity. This gives rise to many challenges and in many resources have been spent on management and coordination in relation to the Basic Data Programme. Establishing Danmarksadresser.dk The site was replaced by Danmarksadresser.dk in September The website contains information and tools with aerial photographs and maps showing all the addresses that the municipalities have registered. The website address citizens who have questions about addresses, municipalities that assign addresses and private companies that want to use address data in digital solutions. Danmarksadresser.dk contains daily measurements of the quality of address data registered by the municipalities. In relation to the Address programme the lists of tasks that the municipalities need in order to correct errors in the current addresses or adding additional addresses are published on this website. In April 2015 the website was updated and new or changed addresses is now displays at the website just a few minutes after the municipality has created or changed an address. Foreign Addresses In the spring of 2013, MBBL in cooperation with the Business Authority (ERST) completed an analysis of the authorities' treatment of foreign addresses. The study showed that a number of public authorities as part of their tasks handle a very significant number of foreign addresses, and that there is a major potential for improvements. The analysis recommended a solution with a Common Address service (Foreign). This solution is now included in work of the Basic Data programme. On the basic of the analysis MBBL and ERST were asked to develop a common standard for the Danish authorities' handling of foreign addresses. The standard was approved in November In 2014 MBBL has the responsibility for the promotion of the standard and provision of guidance to the concerned authorities in start using the standard within their jurisdiction. The standard for foreign addresses and the documents from the analysis is available in Danish on 13 af 14

14 Ongoing administrative functions Trainings on the Address rules of the municipal employees working with addresses were conducted in September 2014 and March af 14

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superfriske adresser Til kort og GIS og alle andre 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superkort overblik Adresser i verdensklasse Mere præcis adresser Bedre infrastruktur Nye brugere 11-06-2015 GD2 -

Læs mere

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed På vej mod endnu bedre adresser Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed Juni 2013 Gør gode adresser bedre Danmark er et af de lande, der har de bedste adresser. Det har kommunerne som adressemyndighed

Læs mere

Nordisk adressemøde 2012 Oslo

Nordisk adressemøde 2012 Oslo Nordisk adressemøde 2012 Oslo Udvalgt fra den danske landerapport Selected highlights from Danish country report 30.-31. maj 2012 Nordisk adressemøde 2012 Oslo 1 Oversigt / Overview Ny regering nyt ministerie

Læs mere

The Post Code in the Address. legal framework, maintenance processes and data registration of Danish post codes

The Post Code in the Address. legal framework, maintenance processes and data registration of Danish post codes The Post Code in the Address legal framework, maintenance processes and data registration of Danish post codes Adresseprogrammet 2 Nordisk Adressemøde, Kokkola 21.-22. maj 2014 Topics Background: Why postcodes

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet

Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet Indholdet og forandringerne hvor er de nye muligheder for effektivsering og andre gevinster Vejmans Årsmøde 10-10-2013 GD2 - Adresseprogrammet 1 Oversigt

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Formålet med INSPIRE er : at støtte tilgængeligheden af geografisk information til brug ved formulering, implementering og

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Grunddata som kilde til vækst og innovation Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Agenda 1. Data som driver for vækst og velfærd 2. Det offentliges initiativer på

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Cookie direktivet Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Af specialkonsulent Karen Gjølbo og fuldmægtig Vibeke Hansen Program Kort status på gennemførelsen

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Grunddataprogrammet Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata 1 Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Version: 0.5 Status: Godkendt 2 Versionshistorik Version Dato Status Bemærkninger 0.1

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 Case historien Usserød Å, kort Projektverdenen ifølge LIFE Kontrakten med LIFE Hvorfor er planen så vigtig? Hvad

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Bilag B - Produktbeskrivelser

Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Revit Server og Clarity løsninger

Revit Server og Clarity løsninger Revit Server og Clarity løsninger Peter Tranberg AEC Systemkonsulent NTI CADcenter A/S pt@nti.dk Reidar Ristesund Senior systemkonsulent bygg/bim NTI CADcenter A/S rer@ntinestor.no Agenda Autodesk - Revit

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Bilag 2 og 3 og værktøjer

Bilag 2 og 3 og værktøjer Bilag 2 og 3 og værktøjer Lars Erik Storgaard Geodatastyrelsen, laers@gst.dk Program for workshop Geodatastyrelsen Formål hvorfor workshop? Kvalificering af listen over myndigheder Temakammerater Opmærksomhed

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Rapport om standard og governance for danske myndigheders håndtering af udenlandske adresser

Rapport om standard og governance for danske myndigheders håndtering af udenlandske adresser Grunddataprogrammet under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Rapport om standard og governance for danske myndigheders håndtering af udenlandske adresser Version: 1.1a Status: Godkendt

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Registratormøde. Aarhus 6. maj 2014

Registratormøde. Aarhus 6. maj 2014 Registratormøde Aarhus 6. maj 2014 Dagsorden 09:30 Kaffe/te 10:00 Dialogmøde - Automatisering af fuldmægtigrollen og validering af data. 12:00 Frokost 13:00 Alm. registratormøde: - Orientering om nuværende

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Overordnet tidslinje for BBR & DAR Nyt BBR i produktion Flere nye versioner Udbud BBR

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 ADMINISTRATOR Mulighed for at udføre handlinger på flere servere

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Udfordringen Top down Lederskab visioner Buttom up Fakta om Informi GIS 90 medarbejdere Full-size IT hus; salg/rådgivning/

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Healthcare Information Suite. oktober 2010

Healthcare Information Suite. oktober 2010 Healthcare Information Suite oktober 2010 Agenda -Hvad er tanken bag en Suite? -Hvad indeholder den typisk i dag? -Hvor udvikler den sig? -Hvilke fordele kan fremhæves (med demo fra Cosmic Suiten)? -Hvorfor

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde 10.00-10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden 10.10-11.00 Status for INSPIRE-direktivforslaget og relaterede emner Direktivforslag (status på aktiviteter)

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Partner session 3 Mamut - Temadag

Partner session 3 Mamut - Temadag Partner session 3 Mamut - Temadag 27. & 28. oktober 2009 Agenda Mamut Priskalkulator inklusive Mamut One Gennemgang af værktøj v/anders L. Nielsen & Claus Buch Savanne Præsentation af scannings og mobil

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist Velkommen Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist 1 Agenda Fra backup til restore produkt Politikstyret Backup Live Demo 2 IBM XIV Snapshots - Næsten uden begrænsninger Snapshot

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Bernhard Fabricius, IT-afdelingen Version 0.1, 2009-05-23 Tilmelding For at få adgang til VPN klienten skal der udfyldes

Læs mere

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Miljø som konkurrenceparameter Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Hvad er container shipping? Hvad er container shipping? Verden forandres kravene til shipping forandres Før handlede det om at være

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere