Landerapport Danmark: Adresser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landerapport Danmark: Adresser 2014-2015"

Transkript

1 NOTAT Dato: 27. april 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: THJ/MLI Landerapport Danmark: Adresser Country report, Denmark: Addressing For English version see pages 8 14 Begivenheder, aktiviteter og nyheder på adresseområdet i perioden maj 2013 til maj Danmark Adresseprogrammet under Grunddataprogrammet I perioden maj 2014 til maj 2015 har fokus i adressearbejdet i Danmark i høj grad været på frembringelsen af leverancer i Adresseprogrammet under Grunddataprogrammet. Adresseprogrammet indgår i det fællesoffentlige Grunddataprogram, som regeringen, kommunerne og regionerne i oktober 2012 besluttede at gennemføre. De forretningsmæssige mål med Adresseprogrammet er, at etablere et grundlag for effektivt og konsekvent genbrug af grunddata om adresser, stednavne og administrative inddelinger med henblik på, at disse grunddata: Danner et fælles grundlag for en effektiv, sammenhængende digital forvaltning Bidrager til konkurrencedygtighed, vækst og innovation hos virksomhederne Anvendes som entydig reference for politi-, ulykkes- og kriseberedskab. Programmet omfatter også en forbedring af datagrundlaget og etablerer en sammenhængende infrastruktur, der sikrer, at data stilles rådighed for offentlige og private brugere på en effektiv og sikker måde. Gammel Mønt København K T E

2 Myndighederne involveret i Adresseprogrammet er MBBL, Geodatastyrelsen (GST), Kommunernes Landsforening (K), Kontoret for det Centrale Personregister (CPR), Erhvervsstyrelsen (CVR), SKAT, Danmarks Statistik (DSt) og Digitaliseringsstyrelsen. Adresseprogrammet består pt. af 11 projekter. Projekterne er styret af de forskellige parter, der hver især har ansvaret for organiseringen og styringen af det enkelte projekt dog indenfor rammerne af den fælles implementeringsplan for programmet. Herunder ses Adresseprogrammets projekter: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) forestår den daglige programledelse af programmet og har til den opgave et sekretariat bestående af en koordinator og en programleder. Adresseprogrammet har betydet, at MBBL har fået tildelt betydelig ekstra ressourcer på adresseområdet. Samlet set er der i MBBL tilknyttet 14 personer til programmet. I årsværk svarer det til ca. 10 årsværk. Adresseprogrammets projekter præsenteres med formål og status i det følgende. Projekt Danmarks Administrative, Geografiske Grundlag Projektet har til formål at flytte registreringen af administrative geografiske inddelinger fra CPR s Vejregister til et nyt robust system hos Geodatastyrelsen, DAGIsys. I DAGIsys lagres og ajourføres landinddelinger som geografiske temaer, således at bl.a. adresseregisteret har sikker online adgang til dem. Det gælder for kommuner, regioner, sogne, politikredse, retskredse, opstillingskredse, postnumre supplerende bynavne og afstemningsområder. DAGI stilles til rådighed for adresseregisteret og dettes brugerklienter således at DAGI s temaer kan anvendes som geografiske baggrund for registreringen af vejnavne og adresser, og således at 2 af 14

3 adresseregisteret via en webservice kan indhente oplysning om en navngiven vejs, hhv. en adresses beliggenhed i et bestemt område (f.eks. postnummer). Geodatastyrelsen (GST) har etableret DAGISYS, og systemets datamodel følger Grunddataprogrammets Modelregler for Grunddata. De eksisterende syv administrative temaer: Sogne, kommuner, regioner, retskredse, politikredse, opstillingskredse og postnumre, vedligeholdes nu i DAGISYS. Gadepostnumre er etableret som et nyt DAGI-tema og der er etableret prototyper for temaerne afstemningsområder og supplerende bynavne. DGI-data udstilles pt. gennem GST s Kortforsyning i gammel og ny datamodel. Parallelt hermed er første bølge af DAGI s data og services ved at blive etableret på Datafordeleren 1. Projekt Danske Stednavne Projektet skal modernisere Geodatastyrelsens stednavnesystem, så det er muligt for andre parter at etablere integration til egne systemer og indmelde nye navne. GST har etableret DSsys, der er et moderne it-system til lagring og vedligeholdelse af Danmarks ca stednavne. Systemets datamodel følger modelreglerne. Systemet har snitflader som betyder, at eksterne parter, som fx 112, Rejseplanen og Naturstyrelsen, vil kunne indmelde nye stednavne. Ca bygnings- og gårdnavne fra CPR-systemet er overført til det nye stednavnesystem. DSSYS har været i pilotdrift og er nu i fuld drift med et stigende dataindhold fra april Projekt Danmarks Adresseregister har til formål at etablere et nyt adresseregister, der skal fungere som autoritativt grunddataregister for vejnavne og adresser. I dag registreres adresser sammen med data om bygninger og boliger i Bygnings og boligregisteret (BBR). Adressedelen vil blive udskilt og placeret i det nye adresseregister, som har fået navnet Danmarks Adresseregister (DAR). I DAR vil indgå registreringen af vejnavne og oplysninger om vejnavnes og adressers beliggenhed i administrative enheder, som i dag foregår i det Centrale Personregister. For at sikre adressers og vejnavnes kvalitet udbygges DAR med et tilhørende geografisk baseret indberetningsværktøj (adresseklient), således at alle kommuner kan håndtere vedligeholdelsen af adresser og vejnavne på en ensartet og effektiv måde. Adresseklienten vil også understøtte indberetninger af fejl således, at hvis man opdager en fejl i en adresse, er det let at aflevere den oplysning til den relevante adressemyndighed, som efterfølgende kan rette op på fejlen. Derudover indeholder klienten mulighed for en dialog med borgeren, således at fastsættelsen kan ske i direkte dialog med de nødvendige parter. I løbet af 2014 er der udviklet værktøjer, som skal støtte kommunernes registrering af adresser i BBR, indtil DAR i 2016 kan idriftsættes med tilhørende brugerapplikation. 1 Datafordeleren er en leverance under delprogram 7 i Grunddataprogrammet. Datafordeleren skal distribuerer grunddata til både offentlige og private brugere har til formål at distribuere alle grunddata til myndigheder og andre brugere. Læs mere: 3 af 14

4 Adresseklient 0.9 er et kort- og web-baseret værktøj, mens AdresseLink er et desktop-gis baseret værktøj. Efter kommunalt ønske har MBBL desuden udviklet AdresseBrug.dk, der giver adressemedarbejderen overblik over hvilke grunddataregistre, der anvender en bestemt adresse. Værktøjerne har været forsinket, men er nu til rådighed for alle kommuner. Udover de to adresseværktøjer som stilles gratis til rådighed, kan kommunerne fortsætte med de adresseværktøjer som de plejer at bruge. Kombit og MBBL er pt. ved at kravspecificere DAR mhp. et snarligt udbud. Projekt Adressetjenester har til formål at etablere gratis adresse-webtjenester, som udstiller adresser, vejnavne, postnumre og supplerende bynavne overfor andre it-systemer på en sikker, enkel og effektiv måde. MBBL publicerede i juni 2014 AWS 4, der en vifte af helt nye adressetjenester, som gør det nemt for løsningsudviklere at tilgå de nuværende adressedata uden betaling eller andre restriktioner. AWS 4 suiten indeholder bl.a. DAWA, som er et web-api, hvormed man kan bygge adressefunktionalitet ind i et it-system, af AWS download hvormed man kan hente og synkronisere lokale kopier af data, af AWS korttjenester der gør det nemt at integrere tidstro adresser i en kort- eller GISapplikation, af en AutoComplete der finder en adresse frem med få tastetryk. AWS 4 er baseret på aktuelle data, idet der kun går 2-3 minutter fra kommunens registrering til adressen er i AWS. Tjenesterne er 24/7 overvåget og har autoskalering, så driftsmiljøets ydelse skaleres op ved spidsbelastninger. AWS 4 anvendes pt. af >100 it-systemer som foretager >1 mio. requests/uge. Oppetiden er pt. målt til 99,97%. Næste version af adressetjenesterne (AWS 5) vil være baseret på adressedata fra det kommende DAR og placeret på Datafordeleren. Kravene til AWS 5 er ved at blive fastlagt. Projekt Supplerende Adresser skal sørge for, at den nuværende adressebestand suppleres med en række adresser i områder og bebyggelser, der i dag kun har få adresser, herunder for erhvervsvirksomheder, institutioner samt kolonihaveområder mv. MBBL er ansvarlig, men det er den kommunale adressemyndighed som skal fastsætte adresserne. Projektet assisteres i sit arbejde af en Adresse taskforce, som skal forberede og bistå kommunerne i den største enkeltopgave i adresseprogrammet: Fastsættelse af præcise adresser i områder og bebyggelser, hvor der i dag kun er få eller ingen adresser, fx kolonihaveområder, større erhvervsejendomme, butikscentre og sygehuse. Taskforcen er bemandet af tre MBBL-medarbejdere, tre indstationerede kommunale medarbejdere og en medarbejder fra Kommunernes Landsforening. Taskforcen har, bl.a. på baggrund af en række pilotprojekter, afgrænset og defineret opgaverne for kommunerne. Herefter har taskforcen i tre bølger publiceret materiale som konkret udpeger de områder eller ejendomme hvor hver kommune skal sætte ind. Som støtte til arbejdet har taskforcen udformet en værktøjskasse til kommunerne med vejledende kogebøger, informationsskrivelser, brevskabeloner, materiale til kommunernes hjemmesider mv. 4 af 14

5 Taskforcen rullede de tre bølger ud i maj, juni og oktober 2014, og kommunerne er nu i gang med suppleringsopgaven, hvorefter taskforcens arbejde har skiftet fokus mod konkret vejledning, afholdelse af workshops for kommuner og interessenter samt overvågning af fremdrift. Projekt Adresseregler har til formål at opdatere de nuværende regler for fastsættelse af vejnavne og adresser, så de afspejler de forbedringer i datakvalitet og aktualitet, som adresseprogrammet skal opnå. MBBL har i maj 2014 udsendt en ny bekendtgørelse om vejnavne og adresser. Bekendtgørelsen fastlægger de nye krav til fastsættelse af præcise adresser i områder og bebyggelser, som traditionelt kun har haft få eller ingen adresser. Bekendtgørelsen er suppleret af en 80-siders illustreret vejledning, som viser eksempler på hvordan reglerne kan og bør udmøntes. Bekendtgørelsens regler blev bl.a. udformet efter en række dialogmøder med de store erhvervsorganisationer, med politi og beredskab, regionerne, Post Danmark samt flere kort- og GPSleverandører. Hertil om en række værdifulde input fra adresse taskforcen. De nye regler er desuden kommunikeret ud i de landsdækkende og regionale medier samt i DR-tv og TV2-regionerne via et kort, men effektivt OBS-spot. Selv borgere, virksomheder og ejere af ejendomme vil kunne opfatte det som en byrde at få ny eller ændret adresse, er de nye regler blevet modtaget positivt, og der har indtil videre ikke været negative historier. Der arbejdet pt. med en egentlig revision af BBR-lovens adressebestemmelser sammen med lovprojektet for grunddataprogrammets delprogram 1 om Ejendomsdata. Projekterne Adresseanvendelse til virksomhedsregistrering, CVR, SKAT og Danmarks Statistik Projekterne skal sikre, at de autoritative adresser tages i brug som grundlag for erhvervsregistreringen i CVR, SKAT og Danmarks Statistik. Erhvervsstyrelsen (ERST) har, i forbindelse med deres moderniseringsprogram for virksomhedsregistreringen, forberedt CVR-systemet til anvendelsen af de autoritative adresser fra DAR som adressegrundlag. Systemets centrale adressekomponent har implementeret adressetjenesterne i AWS 4 og CVR-databasen er omlagt til at kunne udstille DAR s adresser. Enkelte systemer, fx Register for udenlandske tjenesteydere (RUT), har taget AWS 4 i brug. CVR s generelle Ibrugtagen af det nye adressegrundlag afventer dels, at MBBL og kommunerne afslutter opgaven med de supplerende adresser, dels at CVR s registreringsløsninger er omstillet til at bruge AWS. Samtidig skal SKAT s og Danmarks Statistiks erhvervsregistreringsløsninger være omstillet til de autoritative adresser. Projekt Adresseanvendelse til folkeregistrering, CPR Projektet skal sikre, at de autoritative adresser tages i brug som grundlag for personregistreringen i CPR. CPR-kontoret har i 2014 igangsat den grundige forberedende analyse af, hvordan de autoritative adresser fra DAR og oplysningernes om adressernes beliggenhed i DAGI s sogn, postnummer og afstemningsområde mv., skal implementeres i CPR-Systemet. 5 af 14

6 Opgaven er dels at sikre en sikker overgang til anvendelsen af de autoritative adresser som grundlag for personregistreringen, dels at sikre at kommunernes manuelle ajourføring af CPR s vejregister kan udfases, uden at CPR s mange brugere berøres. Delprogramledelsens aktiviteter i Grunddataprogrammet er et program med mange aktører og høj teknisk kompleksitet. Dette giver anledning til mange udfordringer og der er i brugt mange ressourcer til styring og koordinering af Adresseprogrammet og især ift. det samlede Grunddataprogram. Etablering af Danmarksadresser.dk Webstedet blev i september 2013 erstattet af Danmarksadresser.dk. Danmarks Adresser er således Danmarks nye officielle adressehjemmeside. Hjemmesiden rummer information og værktøjer med luftfotos og kort, som viser samtlige de adresser som kommunerne har registreret. Den henvender sig både til de borgerne, der har spørgsmål om adresser, til kommunerne, som fastsætter og registrerer adresser, og til virksomheder, der ønsker at bruge adressedata i digitale løsninger. Danmarks adresser indeholder daglige målinger af kvaliteten af de adressedata som kommunen registrerer, og i forbindelse med Adresseprogrammet præsenteres de opgavelister som kommunerne skal bruge, når de skal finde eventuelle fejl og mangler i de nuværende adresser og opgavelister til kommunerne til brug for suppleringsopgaven. i april 2015 blev hjemmesiden opdateret, så den nu viser adressen få minutter efter, at en kommune har oprettet eller ændret en adresse. Udenlandske Adresser I foråret 2013 gennemførte MBBL i samarbejde med Erhvervsstyrelsen (ERST) en analyse af myndighedernes behandling af udenlandske adresser. Undersøgelsen viste, at en række offentlige myndigheder som led i deres opgavevaretagelse håndterer udenlandske adresser af et meget betydeligt omfang, og at der er et væsentligt forbedringspotentiale. Analysen anbefalede en løsning med en Fælles adresseservice (udland). Denne løsning indgår nu i det videre grunddataarbejde. På baggrund af analysen blev MBBL og Erhvervsstyrelsen bestilt til at udarbejde en fælles standard for danske myndigheders håndtering af udenlandske adresser. Standarden blev godkendt i november MBBL har i 2014 ansvar for at markedsføre og vejlede de berørte myndigheder i at tage standarden i brug inden for deres myndighedsområde. Standarden for Udenlandske adresser og analysematerialet findes på 6 af 14

7 Analyse af Adresser på Grønland I forbindelse med det danske grunddataprogram, har MBBL og Grønlands Selvstyre aftalt at undersøge om adressedata fra Grønland vil kunne registreres i det kommende Danske adresseregister. Undersøgelsen er endnu ikke afsluttet. Hvis den giver et positivt resultat, skal der træffes beslutning om hvordan et egentligt adressesystem kan etableres og formaliseres i Grønland. Løbende myndighedsopgaver Der er afholdt to adressekursuser for kommunale medarbejdere i hhv. september 2014 og marts af 14

8 Events, activities and news in the address area in the period of May 2014 to May Denmark The Address programme under the Basic Data programme In the period of May 2014 to May 2015 the focus of the address work in Denmark has been on the delivery of results in the Address programme under the Basic Data programme. The Address programme is part of the Danish common public-sector Basic Data program e, which was agreed upon by the Danish government, the municipalities and the regions in October The business goals of the Address programme is to create a basic for an efficient re-use of basic data on addresses, place names and administrative units, for these basic data to: Form a common basic for an efficient, coherent digital public administration Contribute to competitiveness, growth and innovation within the public sector Use as an unambiguous reference for police and emergency service The programme also includes improvements in the data basic and creates a coherent infrastructure, which ensures that data is made available for public and private users in an efficient and secure way. The public authorities involved in the Address programme are the Ministry of Housing, Urban and Rural Affairs (MBB), the Geodata Agency (GST), the Local Government Denmark (The interest group and member authority of Danish municipalities) (KL), The Office for the Civil Registration System (CPR), the Business Authority (ERST), The Tax Authority (SKAT), the central authority on Danish statistics (DSt) and the Agency for Digitalisation. In total the Address programme consists of 11 projects. The projects are managed by the partners involved in the programme. Each of them has the responsibility for organizing and managing their project within the framework of the common programme plan. 8 af 14

9 The projects of the Address programme are listed below: The Ministry of Housing, Urban and Rural Affairs (MBBL) manages the programme and for this task, a Programme secretariat with a programme manager and a coordinator has been established. The Address Programme has given rise to a considerable growth in resources in the address area. In 2015, a total of 14 people are working on the programme in MBBL, which corresponds to 10 full-time equivalent employees. The purpose and status of the projects of the Address Programme is presented below. Project Danish administrative, geographical units - DAGI The purpose of the DAGI project is to move the registration of administrative, geographical units from the road register of the Civil Registration System to a new robust system in the Geodata Agency called DAGIsys. Administrative units are stored and updated in DAGIsys as geographical themes, and the new Address register will have secure online access to them. DAGIsys contains the administrative units; municipalities, regions, parishes, police districts, judicial districts, constituencies, postcodes, additional town names and voting areas among others. DAGI is made available to the Address register and its user-clients in order for DAGI's themes to be used as a geographical basis for registration of street names and addresses, and so that the Address register via a web service can request information on a named road and the location of an address in a particular area (eg. postcode). The Geodata Agency established DAGIsys in The existing seven administrative themes: regions, parishes, police districts, judicial districts, constituencies and postcodes are now being maintained in DAGIsys. Street postcodes is established as a new DAGI-theme and prototypes of the themes voting areas and additional town names have been established. 9 af 14

10 DAGI data is currently displayed through the Geodata agency s MapSupply (kortforsyningen.dk) and will be deployed on the public basic data distributor in Project Danish Place Names The project will modernize The Geodata agency s (GST) place name system, and make it possible for other parties to establish integration to their own systems and register new names. In spring 2015 GST established DSsys, a modern it-system for the registration and maintenance of Denmark s about 150,000 place names. The system has interfaces which mean that external partners, such as 112 the emergency service, the Journey planner (rejseplanen.dk) and the Nature Agency will be able to register new place names. Approximately 10,000 building and farm names from the Civil registration system is transferred to the new place names system. DSsys has been in pilot operation and is now fully operational with growing data content from April Project Address Register The purpose of the Address Register project is to create a new Address Register, which will be the authoritative basic data register for road names and addresses. Today addresses are registered together with data on buildings and dwellings in the Building and Dwelling Register (BBR). The address part of the register will be separated into a new address register with the name Danmarks adresseregister (DAR). The registration of road names and information about the location of addresses and road names in administrative units will be part of the new Address register. Today this information is registered in the Civil Registration System. To ensure high quality of the data on addresses and road names, a geographical based it-tool for maintaining the data in an efficient and uniformly way among the municipalities is developed in relation to the Address register. The tool is called Address client and in addition to facilitating geographical registration of data the service will support the reporting of inaccuracies so that if you discover an inaccuracy or error in an address, it will be easy to inform the relevant address authority, which then can rectify the error. Moreover the Address Client will contain the possibility for dialogue with the citizen, thus making the assignment of the address in direct dialogue with the necessary partners possible. In the course of 2014 tools to support municipalities when registering addresses in the Building and Dwellings register has been developed. These tools will be used until the new Address register including user application is implemented in "Address Client 0.9" is a short and web-based tool, while "Video Link" is a desktop GIS based tool. On request by the municipalities MBBL has also developed "AdresseBrug.dk which provides addressemployees an overview of the basic data systems using a specific address. 2 Read about the public basic data distributor: Datafordeler 10 af 14

11 The tools have been delayed, but are now available to all municipalities. Besides the two address tools provided free of charge, municipalities can continue using the address tools they usually use. The requirements specification for DAR is currently being prepared in order to start an early tender. Project Address web-services (AWS) The purpose of the project is to make free address web services available services that display addresses, road names, postal codes and additional town-names to other IT systems in a simple, secure and efficient way. In June 2014 MBBL published AWS 4, a range of brand new address services that make it easy for developers of It-solutions to access the current address data without payment or other restrictions. AWS 4 suite (aws.dk) includes "DAWA", which is a Web API that makes it possible to build address functionality into an IT system, the "AWS download" that makes it possible to download and synchronize local copies of data, the "AWS map services" that makes it easy to integrate real-time addresses on maps or in a GIS application, and the "AutoComplete" that finds an address with a few keystrokes. AWS 4 is based on up-to-date data. It only takes 2-3 minutes from the registration of an address by the municipality until it appears in AWS. The services are monitored 24/7 and have auto scaling which means that the operating environment performance is scaled up at peak periods. AWS 4 is currently used by more than 100 IT systems which make more than 1 million requests per week. Up-time is measured at 99.97%. Next version of address services (AWS 5) will be based on address data from DAR and placed on the public basic data distributor. The requirements for AWS 5 are being established. Project Additional Addresses The purpose of the project additional addresses is to ensure that additional addresses will be added in areas with few addresses such as shopping centers, larger business properties and institutions, allotment gardens etc. MBBL is responsible for the project, but the municipal address authority is responsible for the task of adding the additional addresses. The project is assisted by an Address taskforce. The taskforce consists of 7 address experts from the municipalities, KL (the interest organization for the municipalities) and academic experts from MBBL. Based on a number of pilot projects the taskforce has defined the scope of the task of adding additional addresses for the municipalities. The taskforce has published material that identifies areas or large building complexes where each municipality must make additional addresses. To support the municipalities in their work the Taskforce has developed a "toolbox" for municipalities with guiding "cookbooks", notes, letter templates, material for municipal websites etc. The municipalities are now in the process of completing the task and the taskforce has shifted its focus towards specific guidance, organization of workshops for municipalities and stakeholders, and monitoring progress. 11 af 14

12 Project Address Rules The purpose of this project is to update the existing regulation for assigning road names and addresses to reflect the improvements in data quality and timeliness, which the Address programme introduces. In May 2014 MBBL released a new departmental order on road names and addresses. Emphasis is on the new regulations for additional addresses. The order is supplemented by an 80-page illustrated guide that shows examples of how the rules can and should be pursued. The new regulations were designed after conducting dialogue meetings with the major business organizations, with police and the emergency service, regions, Post Denmark, as well as several map and GPS suppliers. The Address taskforce also contributed with valuable input. The new regulations were communicated in national and regional media as well as national TV by a short but effective TV information spot. Even though citizens, businesses and property owners could perceive it as a burden having a new or changed address, the new regulations have been positively received and so far there have been no negative stories. Currently the project is working on the revision of the provisions on addresses in the BBR Act (Building and dwelling Register Act) together with the basic data sub-programme on Property Data. Projects Applying addresses in business registration at the Business Authority, The Tax Authority, and Danish Statistics The projects ensure that the authoritative addresses are used as a basis for business registration in the Business Authority, The Tax Authority, and Danish Statistics. The Business Authority (ERST) has, in the context of their modernization programme for business registration, prepared the Business registration system (CVR) for the use of addresses from DAR. The system's central "address component" has implemented the address service AWS 4. Some systems, such as the "Register for foreign service" has already started using AWS 4. CVR and the registers for business registration of The Tax Authority and Danish Statistics will all start using the new addresses when 1) the task of additional addresses is completed, and 2) the registers for business registration of the three agencies have been changed to use the new addresses in DAR. Project Applying addresses for national registration in the Civil Registration System (CPR). The project ensures that the authoritative addresses are used as a basis for registration of individuals in the Civil Registration System (CPR). In 2014 the CPR office prepared an analysis of how the authoritative addresses from DAR and the data on the location of an address in the DAGI division; parish, postcode and voting area can be implemented into the CPR System. 12 af 14

13 CPR has to ensure a safe transition to the use of the authoritative addresses as a basis for registration in the Civil Registration System and at the same time ensure that registration in the CPR road register by the municipalities can be phased out without affecting CPR's many users. Program management in The Basic data programme is a programme with many players and high technical complexity. This gives rise to many challenges and in many resources have been spent on management and coordination in relation to the Basic Data Programme. Establishing Danmarksadresser.dk The site was replaced by Danmarksadresser.dk in September The website contains information and tools with aerial photographs and maps showing all the addresses that the municipalities have registered. The website address citizens who have questions about addresses, municipalities that assign addresses and private companies that want to use address data in digital solutions. Danmarksadresser.dk contains daily measurements of the quality of address data registered by the municipalities. In relation to the Address programme the lists of tasks that the municipalities need in order to correct errors in the current addresses or adding additional addresses are published on this website. In April 2015 the website was updated and new or changed addresses is now displays at the website just a few minutes after the municipality has created or changed an address. Foreign Addresses In the spring of 2013, MBBL in cooperation with the Business Authority (ERST) completed an analysis of the authorities' treatment of foreign addresses. The study showed that a number of public authorities as part of their tasks handle a very significant number of foreign addresses, and that there is a major potential for improvements. The analysis recommended a solution with a Common Address service (Foreign). This solution is now included in work of the Basic Data programme. On the basic of the analysis MBBL and ERST were asked to develop a common standard for the Danish authorities' handling of foreign addresses. The standard was approved in November In 2014 MBBL has the responsibility for the promotion of the standard and provision of guidance to the concerned authorities in start using the standard within their jurisdiction. The standard for foreign addresses and the documents from the analysis is available in Danish on 13 af 14

14 Ongoing administrative functions Trainings on the Address rules of the municipal employees working with addresses were conducted in September 2014 and March af 14

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed På vej mod endnu bedre adresser Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed Juni 2013 Gør gode adresser bedre Danmark er et af de lande, der har de bedste adresser. Det har kommunerne som adressemyndighed

Læs mere

Long term strategic collaboration in the construction industry

Long term strategic collaboration in the construction industry Long term strategic collaboration in the construction industry Case studies from Denmark and Sweden A pre-study Long term strategic collaboration in the construction industry case studies from Denmark

Læs mere

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Marts 2013 March 2013 Udgivet af Spillemyndigheden Marts 2013 ISBN 978 87 7121 629 5 Tryk Rosendahls Schults Grafisk

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk Dette glosar kan downloades gratis. Se yderligere

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk 1 Tak til Vi vil gerne takke Ashley Hanna (HP)

Læs mere

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere

Sammenfattende notat om teknisk dialog med markedet om IT-system til Bygningsstyrelsen, jf. vejledende forhåndsmeddelelse nr.

Sammenfattende notat om teknisk dialog med markedet om IT-system til Bygningsstyrelsen, jf. vejledende forhåndsmeddelelse nr. SAMMENFATTENDE NOTAT Sammenfattende notat om teknisk dialog med markedet om IT-system til Bygningsstyrelsen, jf. vejledende forhåndsmeddelelse nr. 2014/S 025-039537 18. september 2014 Jura - maral It og

Læs mere

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N agency Agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N MISSION AGENCY ER EN ERFAREN DESIGNVIRKSOMHED PÅ EN SÆRLIG

Læs mere

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller R ESUME AF T EKNISK DI AL O G S U M M AR Y OF TECHNI C AL D I AL OGUE P LE AS E FI N D ENG LISH VERSION BELOW 9. oktober 2014 J.nr. 1031/2002-0003 Center for Energiressourcer Resume af kommentarer indkommet

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Nye veje mod job. for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Nye veje mod job. for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Nye veje mod job for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet Marts 2015 Titel: Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats

Læs mere

National Glossary DENMARK. Central Danish spatial development and planning terms

National Glossary DENMARK. Central Danish spatial development and planning terms BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMmon MINdscapes COMMIN National Glossary DENMARK Central Danish spatial development and planning terms COMMIN.org COMMIN Danish Glossary

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2010

Årsskrift/ Annual review 2010 Årsskrift/ Annual review 2010 Tro på fremtiden/ Believe in the future 2010 var første år for vores virksomheder efter den kraftige krise, som ramte globalt i 2008/09. Der er stadig udfordringer som resultat

Læs mere

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark 1 Indhold Et fælles sprog og en nyttig værktøjskasse Indledning v/projektleder Anette Hutzen Kjær Fremtidens talenter skal til Syddanmark Sådan

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Forord Med denne rapport gøres der status over projektet Odense Danmarks Nationale Cykelby. Ideen om en

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Teknologi- og innovationsfremsyn Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Titel: Avancerede materialer som KET (Key Enabling Technology) for vækst i fremtidens industri Udarbejdet

Læs mere

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23 April 2003 Nr 17, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #17 NYHEDER 15 Oracle bedst og billigst e-mail Oracle salg i 3. kvartal Oracle får top placeringer ChangeGroup udgiver

Læs mere

Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025 The Path to an Even More Sustainable Bornholm 2025 Energy Strategy for Bornholm

Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025 The Path to an Even More Sustainable Bornholm 2025 Energy Strategy for Bornholm Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025 The Path to an Even More Sustainable Bornholm 2025 Energy Strategy for Bornholm B o r n h o l m s R e g i o n s k o m m u n e 2 0 0

Læs mere

Job Beskrivelse Primære opgaver Uddannelse og professionel erfaring Personlige kompetencer Akademiker til product care og produktions support

Job Beskrivelse Primære opgaver Uddannelse og professionel erfaring Personlige kompetencer Akademiker til product care og produktions support Job Beskrivelse Primære opgaver Uddannelse og professionel erfaring Personlige kompetencer Akademiker til product care og produktions support Production Support er én ud af i alt 6 afdelinger i produktionen.

Læs mere

MÅLBAR LIGESTILLING STATISTIK SOM VÆRKTØJ TIL FREMME AF KØNSLIGESTILLING I KOMMUNERNE

MÅLBAR LIGESTILLING STATISTIK SOM VÆRKTØJ TIL FREMME AF KØNSLIGESTILLING I KOMMUNERNE MÅLBAR LIGESTILLING STATISTIK SOM VÆRKTØJ TIL FREMME AF KØNSLIGESTILLING I KOMMUNERNE MÅLBAR LIGESTILLING Statistik som værktøj til fremme af kønsligestilling i kommunerne Ligebehandlingsafdelingen, Institut

Læs mere

GR ATIS? Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport. vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

GR ATIS? Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport. vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet GR ATIS? GR ATIS? Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport

Læs mere

IFRS 11 Joint Arrangements

IFRS 11 Joint Arrangements Aarhus Universitet Business and Social Sciences Foråret, 2012 Afhandling, HD(R) IFRS 11 Joint Arrangements Formår IASB at forbedre den regnskabsmæssige behandling af joint ventures i IFRS 11 sammenlignet

Læs mere

Hjertestart i Danmark - status og udviklingsmuligheder i et MTV-perspektiv

Hjertestart i Danmark - status og udviklingsmuligheder i et MTV-perspektiv Hjertestart i Danmark - status og udviklingsmuligheder i et MTV-perspektiv 2008 Hjertestart i Danmark - status og udviklingsmuligheder i et MTV-perspektiv 2008 Hjertestart i Danmark - status og udviklingsmuligheder

Læs mere

Sundhedsydelser med IT

Sundhedsydelser med IT Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare i den danske sundhedssektor Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Teknologirådets rapporter 2006/11 1 Sundhedsydelser med IT

Læs mere

Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.2 fra 2012)

Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.2 fra 2012) Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.2 fra 2012) Terminologilisten er baseret på den engelske version 2.2 fra 2012 udviklet af the Glossary Working Group, International Software Testing Qualification

Læs mere

Nordsøfonden. Årsrapport for 2010

Nordsøfonden. Årsrapport for 2010 Nordsøfonden Årsrapport for 2010 Danish North Sea Fund Annual Report for 2010 Indholdsfortegnelse / Contents Side Oplysninger om Nordsøfonden.................................................... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere