Landerapport Danmark: Adresser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landerapport Danmark: Adresser 2014-2015"

Transkript

1 NOTAT Dato: 27. april 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: THJ/MLI Landerapport Danmark: Adresser Country report, Denmark: Addressing For English version see pages 8 14 Begivenheder, aktiviteter og nyheder på adresseområdet i perioden maj 2013 til maj Danmark Adresseprogrammet under Grunddataprogrammet I perioden maj 2014 til maj 2015 har fokus i adressearbejdet i Danmark i høj grad været på frembringelsen af leverancer i Adresseprogrammet under Grunddataprogrammet. Adresseprogrammet indgår i det fællesoffentlige Grunddataprogram, som regeringen, kommunerne og regionerne i oktober 2012 besluttede at gennemføre. De forretningsmæssige mål med Adresseprogrammet er, at etablere et grundlag for effektivt og konsekvent genbrug af grunddata om adresser, stednavne og administrative inddelinger med henblik på, at disse grunddata: Danner et fælles grundlag for en effektiv, sammenhængende digital forvaltning Bidrager til konkurrencedygtighed, vækst og innovation hos virksomhederne Anvendes som entydig reference for politi-, ulykkes- og kriseberedskab. Programmet omfatter også en forbedring af datagrundlaget og etablerer en sammenhængende infrastruktur, der sikrer, at data stilles rådighed for offentlige og private brugere på en effektiv og sikker måde. Gammel Mønt København K T E

2 Myndighederne involveret i Adresseprogrammet er MBBL, Geodatastyrelsen (GST), Kommunernes Landsforening (K), Kontoret for det Centrale Personregister (CPR), Erhvervsstyrelsen (CVR), SKAT, Danmarks Statistik (DSt) og Digitaliseringsstyrelsen. Adresseprogrammet består pt. af 11 projekter. Projekterne er styret af de forskellige parter, der hver især har ansvaret for organiseringen og styringen af det enkelte projekt dog indenfor rammerne af den fælles implementeringsplan for programmet. Herunder ses Adresseprogrammets projekter: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) forestår den daglige programledelse af programmet og har til den opgave et sekretariat bestående af en koordinator og en programleder. Adresseprogrammet har betydet, at MBBL har fået tildelt betydelig ekstra ressourcer på adresseområdet. Samlet set er der i MBBL tilknyttet 14 personer til programmet. I årsværk svarer det til ca. 10 årsværk. Adresseprogrammets projekter præsenteres med formål og status i det følgende. Projekt Danmarks Administrative, Geografiske Grundlag Projektet har til formål at flytte registreringen af administrative geografiske inddelinger fra CPR s Vejregister til et nyt robust system hos Geodatastyrelsen, DAGIsys. I DAGIsys lagres og ajourføres landinddelinger som geografiske temaer, således at bl.a. adresseregisteret har sikker online adgang til dem. Det gælder for kommuner, regioner, sogne, politikredse, retskredse, opstillingskredse, postnumre supplerende bynavne og afstemningsområder. DAGI stilles til rådighed for adresseregisteret og dettes brugerklienter således at DAGI s temaer kan anvendes som geografiske baggrund for registreringen af vejnavne og adresser, og således at 2 af 14

3 adresseregisteret via en webservice kan indhente oplysning om en navngiven vejs, hhv. en adresses beliggenhed i et bestemt område (f.eks. postnummer). Geodatastyrelsen (GST) har etableret DAGISYS, og systemets datamodel følger Grunddataprogrammets Modelregler for Grunddata. De eksisterende syv administrative temaer: Sogne, kommuner, regioner, retskredse, politikredse, opstillingskredse og postnumre, vedligeholdes nu i DAGISYS. Gadepostnumre er etableret som et nyt DAGI-tema og der er etableret prototyper for temaerne afstemningsområder og supplerende bynavne. DGI-data udstilles pt. gennem GST s Kortforsyning i gammel og ny datamodel. Parallelt hermed er første bølge af DAGI s data og services ved at blive etableret på Datafordeleren 1. Projekt Danske Stednavne Projektet skal modernisere Geodatastyrelsens stednavnesystem, så det er muligt for andre parter at etablere integration til egne systemer og indmelde nye navne. GST har etableret DSsys, der er et moderne it-system til lagring og vedligeholdelse af Danmarks ca stednavne. Systemets datamodel følger modelreglerne. Systemet har snitflader som betyder, at eksterne parter, som fx 112, Rejseplanen og Naturstyrelsen, vil kunne indmelde nye stednavne. Ca bygnings- og gårdnavne fra CPR-systemet er overført til det nye stednavnesystem. DSSYS har været i pilotdrift og er nu i fuld drift med et stigende dataindhold fra april Projekt Danmarks Adresseregister har til formål at etablere et nyt adresseregister, der skal fungere som autoritativt grunddataregister for vejnavne og adresser. I dag registreres adresser sammen med data om bygninger og boliger i Bygnings og boligregisteret (BBR). Adressedelen vil blive udskilt og placeret i det nye adresseregister, som har fået navnet Danmarks Adresseregister (DAR). I DAR vil indgå registreringen af vejnavne og oplysninger om vejnavnes og adressers beliggenhed i administrative enheder, som i dag foregår i det Centrale Personregister. For at sikre adressers og vejnavnes kvalitet udbygges DAR med et tilhørende geografisk baseret indberetningsværktøj (adresseklient), således at alle kommuner kan håndtere vedligeholdelsen af adresser og vejnavne på en ensartet og effektiv måde. Adresseklienten vil også understøtte indberetninger af fejl således, at hvis man opdager en fejl i en adresse, er det let at aflevere den oplysning til den relevante adressemyndighed, som efterfølgende kan rette op på fejlen. Derudover indeholder klienten mulighed for en dialog med borgeren, således at fastsættelsen kan ske i direkte dialog med de nødvendige parter. I løbet af 2014 er der udviklet værktøjer, som skal støtte kommunernes registrering af adresser i BBR, indtil DAR i 2016 kan idriftsættes med tilhørende brugerapplikation. 1 Datafordeleren er en leverance under delprogram 7 i Grunddataprogrammet. Datafordeleren skal distribuerer grunddata til både offentlige og private brugere har til formål at distribuere alle grunddata til myndigheder og andre brugere. Læs mere: 3 af 14

4 Adresseklient 0.9 er et kort- og web-baseret værktøj, mens AdresseLink er et desktop-gis baseret værktøj. Efter kommunalt ønske har MBBL desuden udviklet AdresseBrug.dk, der giver adressemedarbejderen overblik over hvilke grunddataregistre, der anvender en bestemt adresse. Værktøjerne har været forsinket, men er nu til rådighed for alle kommuner. Udover de to adresseværktøjer som stilles gratis til rådighed, kan kommunerne fortsætte med de adresseværktøjer som de plejer at bruge. Kombit og MBBL er pt. ved at kravspecificere DAR mhp. et snarligt udbud. Projekt Adressetjenester har til formål at etablere gratis adresse-webtjenester, som udstiller adresser, vejnavne, postnumre og supplerende bynavne overfor andre it-systemer på en sikker, enkel og effektiv måde. MBBL publicerede i juni 2014 AWS 4, der en vifte af helt nye adressetjenester, som gør det nemt for løsningsudviklere at tilgå de nuværende adressedata uden betaling eller andre restriktioner. AWS 4 suiten indeholder bl.a. DAWA, som er et web-api, hvormed man kan bygge adressefunktionalitet ind i et it-system, af AWS download hvormed man kan hente og synkronisere lokale kopier af data, af AWS korttjenester der gør det nemt at integrere tidstro adresser i en kort- eller GISapplikation, af en AutoComplete der finder en adresse frem med få tastetryk. AWS 4 er baseret på aktuelle data, idet der kun går 2-3 minutter fra kommunens registrering til adressen er i AWS. Tjenesterne er 24/7 overvåget og har autoskalering, så driftsmiljøets ydelse skaleres op ved spidsbelastninger. AWS 4 anvendes pt. af >100 it-systemer som foretager >1 mio. requests/uge. Oppetiden er pt. målt til 99,97%. Næste version af adressetjenesterne (AWS 5) vil være baseret på adressedata fra det kommende DAR og placeret på Datafordeleren. Kravene til AWS 5 er ved at blive fastlagt. Projekt Supplerende Adresser skal sørge for, at den nuværende adressebestand suppleres med en række adresser i områder og bebyggelser, der i dag kun har få adresser, herunder for erhvervsvirksomheder, institutioner samt kolonihaveområder mv. MBBL er ansvarlig, men det er den kommunale adressemyndighed som skal fastsætte adresserne. Projektet assisteres i sit arbejde af en Adresse taskforce, som skal forberede og bistå kommunerne i den største enkeltopgave i adresseprogrammet: Fastsættelse af præcise adresser i områder og bebyggelser, hvor der i dag kun er få eller ingen adresser, fx kolonihaveområder, større erhvervsejendomme, butikscentre og sygehuse. Taskforcen er bemandet af tre MBBL-medarbejdere, tre indstationerede kommunale medarbejdere og en medarbejder fra Kommunernes Landsforening. Taskforcen har, bl.a. på baggrund af en række pilotprojekter, afgrænset og defineret opgaverne for kommunerne. Herefter har taskforcen i tre bølger publiceret materiale som konkret udpeger de områder eller ejendomme hvor hver kommune skal sætte ind. Som støtte til arbejdet har taskforcen udformet en værktøjskasse til kommunerne med vejledende kogebøger, informationsskrivelser, brevskabeloner, materiale til kommunernes hjemmesider mv. 4 af 14

5 Taskforcen rullede de tre bølger ud i maj, juni og oktober 2014, og kommunerne er nu i gang med suppleringsopgaven, hvorefter taskforcens arbejde har skiftet fokus mod konkret vejledning, afholdelse af workshops for kommuner og interessenter samt overvågning af fremdrift. Projekt Adresseregler har til formål at opdatere de nuværende regler for fastsættelse af vejnavne og adresser, så de afspejler de forbedringer i datakvalitet og aktualitet, som adresseprogrammet skal opnå. MBBL har i maj 2014 udsendt en ny bekendtgørelse om vejnavne og adresser. Bekendtgørelsen fastlægger de nye krav til fastsættelse af præcise adresser i områder og bebyggelser, som traditionelt kun har haft få eller ingen adresser. Bekendtgørelsen er suppleret af en 80-siders illustreret vejledning, som viser eksempler på hvordan reglerne kan og bør udmøntes. Bekendtgørelsens regler blev bl.a. udformet efter en række dialogmøder med de store erhvervsorganisationer, med politi og beredskab, regionerne, Post Danmark samt flere kort- og GPSleverandører. Hertil om en række værdifulde input fra adresse taskforcen. De nye regler er desuden kommunikeret ud i de landsdækkende og regionale medier samt i DR-tv og TV2-regionerne via et kort, men effektivt OBS-spot. Selv borgere, virksomheder og ejere af ejendomme vil kunne opfatte det som en byrde at få ny eller ændret adresse, er de nye regler blevet modtaget positivt, og der har indtil videre ikke været negative historier. Der arbejdet pt. med en egentlig revision af BBR-lovens adressebestemmelser sammen med lovprojektet for grunddataprogrammets delprogram 1 om Ejendomsdata. Projekterne Adresseanvendelse til virksomhedsregistrering, CVR, SKAT og Danmarks Statistik Projekterne skal sikre, at de autoritative adresser tages i brug som grundlag for erhvervsregistreringen i CVR, SKAT og Danmarks Statistik. Erhvervsstyrelsen (ERST) har, i forbindelse med deres moderniseringsprogram for virksomhedsregistreringen, forberedt CVR-systemet til anvendelsen af de autoritative adresser fra DAR som adressegrundlag. Systemets centrale adressekomponent har implementeret adressetjenesterne i AWS 4 og CVR-databasen er omlagt til at kunne udstille DAR s adresser. Enkelte systemer, fx Register for udenlandske tjenesteydere (RUT), har taget AWS 4 i brug. CVR s generelle Ibrugtagen af det nye adressegrundlag afventer dels, at MBBL og kommunerne afslutter opgaven med de supplerende adresser, dels at CVR s registreringsløsninger er omstillet til at bruge AWS. Samtidig skal SKAT s og Danmarks Statistiks erhvervsregistreringsløsninger være omstillet til de autoritative adresser. Projekt Adresseanvendelse til folkeregistrering, CPR Projektet skal sikre, at de autoritative adresser tages i brug som grundlag for personregistreringen i CPR. CPR-kontoret har i 2014 igangsat den grundige forberedende analyse af, hvordan de autoritative adresser fra DAR og oplysningernes om adressernes beliggenhed i DAGI s sogn, postnummer og afstemningsområde mv., skal implementeres i CPR-Systemet. 5 af 14

6 Opgaven er dels at sikre en sikker overgang til anvendelsen af de autoritative adresser som grundlag for personregistreringen, dels at sikre at kommunernes manuelle ajourføring af CPR s vejregister kan udfases, uden at CPR s mange brugere berøres. Delprogramledelsens aktiviteter i Grunddataprogrammet er et program med mange aktører og høj teknisk kompleksitet. Dette giver anledning til mange udfordringer og der er i brugt mange ressourcer til styring og koordinering af Adresseprogrammet og især ift. det samlede Grunddataprogram. Etablering af Danmarksadresser.dk Webstedet blev i september 2013 erstattet af Danmarksadresser.dk. Danmarks Adresser er således Danmarks nye officielle adressehjemmeside. Hjemmesiden rummer information og værktøjer med luftfotos og kort, som viser samtlige de adresser som kommunerne har registreret. Den henvender sig både til de borgerne, der har spørgsmål om adresser, til kommunerne, som fastsætter og registrerer adresser, og til virksomheder, der ønsker at bruge adressedata i digitale løsninger. Danmarks adresser indeholder daglige målinger af kvaliteten af de adressedata som kommunen registrerer, og i forbindelse med Adresseprogrammet præsenteres de opgavelister som kommunerne skal bruge, når de skal finde eventuelle fejl og mangler i de nuværende adresser og opgavelister til kommunerne til brug for suppleringsopgaven. i april 2015 blev hjemmesiden opdateret, så den nu viser adressen få minutter efter, at en kommune har oprettet eller ændret en adresse. Udenlandske Adresser I foråret 2013 gennemførte MBBL i samarbejde med Erhvervsstyrelsen (ERST) en analyse af myndighedernes behandling af udenlandske adresser. Undersøgelsen viste, at en række offentlige myndigheder som led i deres opgavevaretagelse håndterer udenlandske adresser af et meget betydeligt omfang, og at der er et væsentligt forbedringspotentiale. Analysen anbefalede en løsning med en Fælles adresseservice (udland). Denne løsning indgår nu i det videre grunddataarbejde. På baggrund af analysen blev MBBL og Erhvervsstyrelsen bestilt til at udarbejde en fælles standard for danske myndigheders håndtering af udenlandske adresser. Standarden blev godkendt i november MBBL har i 2014 ansvar for at markedsføre og vejlede de berørte myndigheder i at tage standarden i brug inden for deres myndighedsområde. Standarden for Udenlandske adresser og analysematerialet findes på 6 af 14

7 Analyse af Adresser på Grønland I forbindelse med det danske grunddataprogram, har MBBL og Grønlands Selvstyre aftalt at undersøge om adressedata fra Grønland vil kunne registreres i det kommende Danske adresseregister. Undersøgelsen er endnu ikke afsluttet. Hvis den giver et positivt resultat, skal der træffes beslutning om hvordan et egentligt adressesystem kan etableres og formaliseres i Grønland. Løbende myndighedsopgaver Der er afholdt to adressekursuser for kommunale medarbejdere i hhv. september 2014 og marts af 14

8 Events, activities and news in the address area in the period of May 2014 to May Denmark The Address programme under the Basic Data programme In the period of May 2014 to May 2015 the focus of the address work in Denmark has been on the delivery of results in the Address programme under the Basic Data programme. The Address programme is part of the Danish common public-sector Basic Data program e, which was agreed upon by the Danish government, the municipalities and the regions in October The business goals of the Address programme is to create a basic for an efficient re-use of basic data on addresses, place names and administrative units, for these basic data to: Form a common basic for an efficient, coherent digital public administration Contribute to competitiveness, growth and innovation within the public sector Use as an unambiguous reference for police and emergency service The programme also includes improvements in the data basic and creates a coherent infrastructure, which ensures that data is made available for public and private users in an efficient and secure way. The public authorities involved in the Address programme are the Ministry of Housing, Urban and Rural Affairs (MBB), the Geodata Agency (GST), the Local Government Denmark (The interest group and member authority of Danish municipalities) (KL), The Office for the Civil Registration System (CPR), the Business Authority (ERST), The Tax Authority (SKAT), the central authority on Danish statistics (DSt) and the Agency for Digitalisation. In total the Address programme consists of 11 projects. The projects are managed by the partners involved in the programme. Each of them has the responsibility for organizing and managing their project within the framework of the common programme plan. 8 af 14

9 The projects of the Address programme are listed below: The Ministry of Housing, Urban and Rural Affairs (MBBL) manages the programme and for this task, a Programme secretariat with a programme manager and a coordinator has been established. The Address Programme has given rise to a considerable growth in resources in the address area. In 2015, a total of 14 people are working on the programme in MBBL, which corresponds to 10 full-time equivalent employees. The purpose and status of the projects of the Address Programme is presented below. Project Danish administrative, geographical units - DAGI The purpose of the DAGI project is to move the registration of administrative, geographical units from the road register of the Civil Registration System to a new robust system in the Geodata Agency called DAGIsys. Administrative units are stored and updated in DAGIsys as geographical themes, and the new Address register will have secure online access to them. DAGIsys contains the administrative units; municipalities, regions, parishes, police districts, judicial districts, constituencies, postcodes, additional town names and voting areas among others. DAGI is made available to the Address register and its user-clients in order for DAGI's themes to be used as a geographical basis for registration of street names and addresses, and so that the Address register via a web service can request information on a named road and the location of an address in a particular area (eg. postcode). The Geodata Agency established DAGIsys in The existing seven administrative themes: regions, parishes, police districts, judicial districts, constituencies and postcodes are now being maintained in DAGIsys. Street postcodes is established as a new DAGI-theme and prototypes of the themes voting areas and additional town names have been established. 9 af 14

10 DAGI data is currently displayed through the Geodata agency s MapSupply (kortforsyningen.dk) and will be deployed on the public basic data distributor in Project Danish Place Names The project will modernize The Geodata agency s (GST) place name system, and make it possible for other parties to establish integration to their own systems and register new names. In spring 2015 GST established DSsys, a modern it-system for the registration and maintenance of Denmark s about 150,000 place names. The system has interfaces which mean that external partners, such as 112 the emergency service, the Journey planner (rejseplanen.dk) and the Nature Agency will be able to register new place names. Approximately 10,000 building and farm names from the Civil registration system is transferred to the new place names system. DSsys has been in pilot operation and is now fully operational with growing data content from April Project Address Register The purpose of the Address Register project is to create a new Address Register, which will be the authoritative basic data register for road names and addresses. Today addresses are registered together with data on buildings and dwellings in the Building and Dwelling Register (BBR). The address part of the register will be separated into a new address register with the name Danmarks adresseregister (DAR). The registration of road names and information about the location of addresses and road names in administrative units will be part of the new Address register. Today this information is registered in the Civil Registration System. To ensure high quality of the data on addresses and road names, a geographical based it-tool for maintaining the data in an efficient and uniformly way among the municipalities is developed in relation to the Address register. The tool is called Address client and in addition to facilitating geographical registration of data the service will support the reporting of inaccuracies so that if you discover an inaccuracy or error in an address, it will be easy to inform the relevant address authority, which then can rectify the error. Moreover the Address Client will contain the possibility for dialogue with the citizen, thus making the assignment of the address in direct dialogue with the necessary partners possible. In the course of 2014 tools to support municipalities when registering addresses in the Building and Dwellings register has been developed. These tools will be used until the new Address register including user application is implemented in "Address Client 0.9" is a short and web-based tool, while "Video Link" is a desktop GIS based tool. On request by the municipalities MBBL has also developed "AdresseBrug.dk which provides addressemployees an overview of the basic data systems using a specific address. 2 Read about the public basic data distributor: Datafordeler 10 af 14

11 The tools have been delayed, but are now available to all municipalities. Besides the two address tools provided free of charge, municipalities can continue using the address tools they usually use. The requirements specification for DAR is currently being prepared in order to start an early tender. Project Address web-services (AWS) The purpose of the project is to make free address web services available services that display addresses, road names, postal codes and additional town-names to other IT systems in a simple, secure and efficient way. In June 2014 MBBL published AWS 4, a range of brand new address services that make it easy for developers of It-solutions to access the current address data without payment or other restrictions. AWS 4 suite (aws.dk) includes "DAWA", which is a Web API that makes it possible to build address functionality into an IT system, the "AWS download" that makes it possible to download and synchronize local copies of data, the "AWS map services" that makes it easy to integrate real-time addresses on maps or in a GIS application, and the "AutoComplete" that finds an address with a few keystrokes. AWS 4 is based on up-to-date data. It only takes 2-3 minutes from the registration of an address by the municipality until it appears in AWS. The services are monitored 24/7 and have auto scaling which means that the operating environment performance is scaled up at peak periods. AWS 4 is currently used by more than 100 IT systems which make more than 1 million requests per week. Up-time is measured at 99.97%. Next version of address services (AWS 5) will be based on address data from DAR and placed on the public basic data distributor. The requirements for AWS 5 are being established. Project Additional Addresses The purpose of the project additional addresses is to ensure that additional addresses will be added in areas with few addresses such as shopping centers, larger business properties and institutions, allotment gardens etc. MBBL is responsible for the project, but the municipal address authority is responsible for the task of adding the additional addresses. The project is assisted by an Address taskforce. The taskforce consists of 7 address experts from the municipalities, KL (the interest organization for the municipalities) and academic experts from MBBL. Based on a number of pilot projects the taskforce has defined the scope of the task of adding additional addresses for the municipalities. The taskforce has published material that identifies areas or large building complexes where each municipality must make additional addresses. To support the municipalities in their work the Taskforce has developed a "toolbox" for municipalities with guiding "cookbooks", notes, letter templates, material for municipal websites etc. The municipalities are now in the process of completing the task and the taskforce has shifted its focus towards specific guidance, organization of workshops for municipalities and stakeholders, and monitoring progress. 11 af 14

12 Project Address Rules The purpose of this project is to update the existing regulation for assigning road names and addresses to reflect the improvements in data quality and timeliness, which the Address programme introduces. In May 2014 MBBL released a new departmental order on road names and addresses. Emphasis is on the new regulations for additional addresses. The order is supplemented by an 80-page illustrated guide that shows examples of how the rules can and should be pursued. The new regulations were designed after conducting dialogue meetings with the major business organizations, with police and the emergency service, regions, Post Denmark, as well as several map and GPS suppliers. The Address taskforce also contributed with valuable input. The new regulations were communicated in national and regional media as well as national TV by a short but effective TV information spot. Even though citizens, businesses and property owners could perceive it as a burden having a new or changed address, the new regulations have been positively received and so far there have been no negative stories. Currently the project is working on the revision of the provisions on addresses in the BBR Act (Building and dwelling Register Act) together with the basic data sub-programme on Property Data. Projects Applying addresses in business registration at the Business Authority, The Tax Authority, and Danish Statistics The projects ensure that the authoritative addresses are used as a basis for business registration in the Business Authority, The Tax Authority, and Danish Statistics. The Business Authority (ERST) has, in the context of their modernization programme for business registration, prepared the Business registration system (CVR) for the use of addresses from DAR. The system's central "address component" has implemented the address service AWS 4. Some systems, such as the "Register for foreign service" has already started using AWS 4. CVR and the registers for business registration of The Tax Authority and Danish Statistics will all start using the new addresses when 1) the task of additional addresses is completed, and 2) the registers for business registration of the three agencies have been changed to use the new addresses in DAR. Project Applying addresses for national registration in the Civil Registration System (CPR). The project ensures that the authoritative addresses are used as a basis for registration of individuals in the Civil Registration System (CPR). In 2014 the CPR office prepared an analysis of how the authoritative addresses from DAR and the data on the location of an address in the DAGI division; parish, postcode and voting area can be implemented into the CPR System. 12 af 14

13 CPR has to ensure a safe transition to the use of the authoritative addresses as a basis for registration in the Civil Registration System and at the same time ensure that registration in the CPR road register by the municipalities can be phased out without affecting CPR's many users. Program management in The Basic data programme is a programme with many players and high technical complexity. This gives rise to many challenges and in many resources have been spent on management and coordination in relation to the Basic Data Programme. Establishing Danmarksadresser.dk The site was replaced by Danmarksadresser.dk in September The website contains information and tools with aerial photographs and maps showing all the addresses that the municipalities have registered. The website address citizens who have questions about addresses, municipalities that assign addresses and private companies that want to use address data in digital solutions. Danmarksadresser.dk contains daily measurements of the quality of address data registered by the municipalities. In relation to the Address programme the lists of tasks that the municipalities need in order to correct errors in the current addresses or adding additional addresses are published on this website. In April 2015 the website was updated and new or changed addresses is now displays at the website just a few minutes after the municipality has created or changed an address. Foreign Addresses In the spring of 2013, MBBL in cooperation with the Business Authority (ERST) completed an analysis of the authorities' treatment of foreign addresses. The study showed that a number of public authorities as part of their tasks handle a very significant number of foreign addresses, and that there is a major potential for improvements. The analysis recommended a solution with a Common Address service (Foreign). This solution is now included in work of the Basic Data programme. On the basic of the analysis MBBL and ERST were asked to develop a common standard for the Danish authorities' handling of foreign addresses. The standard was approved in November In 2014 MBBL has the responsibility for the promotion of the standard and provision of guidance to the concerned authorities in start using the standard within their jurisdiction. The standard for foreign addresses and the documents from the analysis is available in Danish on 13 af 14

14 Ongoing administrative functions Trainings on the Address rules of the municipal employees working with addresses were conducted in September 2014 and March af 14

Nordic Address Forum 22.-23. May 2013 Faroe Islands. Country Report Denmark

Nordic Address Forum 22.-23. May 2013 Faroe Islands. Country Report Denmark Nordic Address Forum 22.-23. May 2013 Faroe Islands Country Report Denmark 2 Grunddataprogrammet Basic Data Program Grundataprogrammet er en væsentlig hjørnesten i den offentlige digitaliseringsstrategi

Læs mere

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superfriske adresser Til kort og GIS og alle andre 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superkort overblik Adresser i verdensklasse Mere præcis adresser Bedre infrastruktur Nye brugere 11-06-2015 GD2 -

Læs mere

Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo. Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013

Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo. Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013 Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013 Overblik Indhold: Hvad er aftalt? Mål: Hvilke forbedringer? Midler: Hvordan er det muligt?

Læs mere

Adresseregister Løsningsarkitektur

Adresseregister Løsningsarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister Løsningsarkitektur

Læs mere

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Endnu bedre adresser kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Adresseprogrammets mål grundlag for en effektiv, sammenhængende digital forvaltning bidrage til konkurrencedygtighed,

Læs mere

Højdepunkter. Highlights from Addressing in Denmark since last meeting

Højdepunkter. Highlights from Addressing in Denmark since last meeting Højdepunkter Highlights from Addressing in Denmark since last meeting Hilsner fra Grønland Greetings from Greenland Interessen for adresser er meget, meget stor på Grønland Dorthe Bøge Sørensen, Chef for

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Nordisk adressemøde 2012 Oslo

Nordisk adressemøde 2012 Oslo Nordisk adressemøde 2012 Oslo Udvalgt fra den danske landerapport Selected highlights from Danish country report 30.-31. maj 2012 Nordisk adressemøde 2012 Oslo 1 Oversigt / Overview Ny regering nyt ministerie

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 NOTAT VERSION 0.6 Dato: 31. marts 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Landerapport Danmark: Adresser Country report, Denmark: Addressing

Landerapport Danmark: Adresser Country report, Denmark: Addressing 17. maj 2013 MBBL/kla Nordisk Adressemøde 2013 Landerapport Danmark: Adresser 2012-2013 Country report, Denmark: Addressing 2012-2013 For English version see pages X XX Begivenheder, aktiviteter og nyheder

Læs mere

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed På vej mod endnu bedre adresser Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed Juni 2013 Gør gode adresser bedre Danmark er et af de lande, der har de bedste adresser. Det har kommunerne som adressemyndighed

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

The Post Code in the Address. legal framework, maintenance processes and data registration of Danish post codes

The Post Code in the Address. legal framework, maintenance processes and data registration of Danish post codes The Post Code in the Address legal framework, maintenance processes and data registration of Danish post codes Adresseprogrammet 2 Nordisk Adressemøde, Kokkola 21.-22. maj 2014 Topics Background: Why postcodes

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 NOTAT VERSION 0.4 Dato: 19. december 2013 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 1.

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 NOTAT VERSION 0.5 Dato: 17. februar 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 1. Indledning

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Overview of education statistics in Denmark

Overview of education statistics in Denmark Overview of education statistics in Denmark Christian Vittrup Peter Bohnstedt Anan Hansen Education Statistics Statistics Denmark A simple model Basic information on the students Who Where What When Okt.

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Sammenligning af adresser til folkeregistrering (CPR) og de autoritative adresser

Sammenligning af adresser til folkeregistrering (CPR) og de autoritative adresser Sammenligning af adresser til folkeregistrering (CPR) og de autoritative adresser Comparison of addresses used in the population register and the authentic addresses Side 1 Formål Purpose Undersøge omfanget

Læs mere

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Endnu bedre adresser kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Adresseprogrammets mål grundlag for en effektiv, sammenhængende digital forvaltning bidrage til konkurrencedygtighed,

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Adresser. nu med meget mere geo. Hvad er der i det for brugerne?

Adresser. nu med meget mere geo. Hvad er der i det for brugerne? Adresser nu med meget mere geo Hvad er der i det for brugerne? Morten Lind, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter mli@mbbl.dk adresser@mbbl.dk Adresseprogrammet - en del af grunddataprogrammet Adresser

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Landerapport Danmark: Adresser 2015-2016 Country report, Denmark: Addressing 2015-2016

Landerapport Danmark: Adresser 2015-2016 Country report, Denmark: Addressing 2015-2016 Landerapport Danmark: Adresser 2015-2016 Country report, Denmark: Addressing 2015-2016 For English version see pages 5 8 Begivenheder, aktiviteter og nyheder på adresseområdet i perioden maj 2015 til maj

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet

Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet Indholdet og forandringerne hvor er de nye muligheder for effektivsering og andre gevinster Vejmans Årsmøde 10-10-2013 GD2 - Adresseprogrammet 1 Oversigt

Læs mere

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder extreme Programming Software Engineering 13 1 Kunders og udvikleres menneskerettigheder Kunder: At sætte mål og få projektet til at følge dem At kende varighed og pris At bestemme softwarefunktionalitet

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Personspecifikke identifikationsnumre (PID)

Personspecifikke identifikationsnumre (PID) Dansk standard DS 843-1 2. udgave 2003-12-16 Personspecifikke identifikationsnumre (PID) Person-specific identification numbers (PID) DS 843-1 København DS projekt: 53652 ICS: 35.040 Deskriptorer: personspecifikke

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla SOFTWARE PROCESSES Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla Hvad er en software proces? Et struktureret sæt af AKTIVITETER, hvis mål er udvikling af software. En software proces model er en abstrakt

Læs mere

Adresseprogrammet. Dialogmøde 23. maj 2016

Adresseprogrammet. Dialogmøde 23. maj 2016 Adresseprogrammet Dialogmøde 23. maj 2016 Side 1 Program for GD2-dialogmødet Velkomst og dagens program Louise Nordskov 11.15-11.20 Præsentation af Adresseprogrammet Louise Nordskov 11.20- DAR Henrik Ravn

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission 5 Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Grunddataprogrammet Side 1 af 11 Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Side 1 af 11 11. oktober 2013 SAR Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Formål Formålet med aftalen er at sikre

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010

Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010 Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010 Why cooperation between rural (LEADER) and fisheries groups

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

Nordic Address Forum 3.-4. June 2010 Odense. Country Report Denmark

Nordic Address Forum 3.-4. June 2010 Odense. Country Report Denmark Nordic Address Forum 3.-4. June 2010 Odense Country Report Denmark by Katrine Langballe Danish Enterprise and Construction Authority (EBST) kla@ebst.dk Ændringer i lovgivningen Since last meeting Nem Oplysning

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Strategi og plan for grunddataforbedringer

Strategi og plan for grunddataforbedringer GD2 - Adresseprogrammet: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Strategi og plan for grunddataforbedringer Version: 1.0 Status: Godkendt Oprettet: 04-07-2013

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013 Implementeringsplan produktflows 25. April 2013 Produktflow - Fællesprodukter # 1.1 Afklar GD2 projekters aflevering af geometri til FOT # 1.2 Afklar placering af bygningsnavne # 1.3 Afklar løsning for

Læs mere

Fællesoffentlige komponenter

Fællesoffentlige komponenter Fællesoffentlige komponenter Helle Schade-Sørensen Chief consultant FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERING OG STYRING Siden 2001 har staten, kommuner og regioner arbejdet sammen om at anvende digitalisering til

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen

Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen A4 Associated beneficiary declaration and mandate 1/2 A4 skal underskrives og afleveres senest 1. April. Eksempel med Horsens: I, the undersigned,

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Agenda. Ny Digital Strategi Data og Vækst Smart Government. Carsten Ingerslev: caring@erst.dk

Agenda. Ny Digital Strategi Data og Vækst Smart Government. Carsten Ingerslev: caring@erst.dk Agenda Ny Digital Strategi Data og Vækst Smart Government Carsten Ingerslev: caring@erst.dk Roadmap for forudsætninger Indsatsområder 1 2 Vision og rammefortælling 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 Digital

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Brug adresserne bedre. Kommunemøder om adresserne i grunddataprogrammet

Brug adresserne bedre. Kommunemøder om adresserne i grunddataprogrammet Brug adresserne bedre Kommunemøder 2012-2013 om adresserne i grunddataprogrammet Emner og tidsplan 9:30 13:30 Om grunddataprogrammet og adresserne forarbejderne Delaftalen: Hvem gør hvad det store billede

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Formålet med INSPIRE er : at støtte tilgængeligheden af geografisk information til brug ved formulering, implementering og

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities.

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Rapid Urbanization! Between 2014 and 2050 India is projected to add 404 million urban dwellers and China

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate Marking Scheme. Danish. Higher Level

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate Marking Scheme. Danish. Higher Level Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission Leaving Certificate 2016 Marking Scheme Danish Higher Level Note to teachers and students on the use of published marking schemes Marking schemes

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere