Adresseregister Løsningsarkitektur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adresseregister Løsningsarkitektur"

Transkript

1 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister Løsningsarkitektur MBBL-REF: Version: 1.1 Status: Godkendt i styregruppen Dato: 30. oktober 2013 Fil:GD2c_AdrReg_Løsningsarkitektur_v1.1.docx

2 Dokument historie Version Dato Beskrivelse Initialer Oprettet SD-KFC Første udgave til internt review i MBBL SD-KFC Klargøring til internt review Uddybninger og tydeligere referencer til detaljering i bilag Rettelser fra internt review tilføjet. Indsat diagram med løsningsarkitektur i A3-format sidst i dokumentet. SD-KFC SD-KFC 0.9a Rettelser fra review d SD-KFC 0.9b Enkelte rettelser af hensyn til harmonisering i forhold til termer og øvrige aftaler MLI-MBBL Versionsnummer ændret KSK-MBBL Drøftet og godkendt af Projektforum THJ-MBBL Godkendt af styregruppen THJ-MBBL Afklaringer indskrevet KSK-MBBL Tilrettet efter konsulent review KSK-MBBL - 2 af 19 - MBBL-REF:

3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING DOKUMENTETS FORMÅL DOKUMENTETS SAMMENHÆNG TIL ØVRIGE DOKUMENTER PROCES LÆSEVEJLEDNING ARKITEKTURRAMMER MÅLARKITEKTUREN LØSNINGSARKITEKTUR - OVERBLIK SAMMENHÆNG TIL ANDRE PROJEKTER OVERGANGSLØSNINGER LØSNINGSELEMENTER BRUGERFLADER Interne brugerflader Eksterne brugerflader ADRESSEREGISTER Ajourføringsservices Registerfunktionalitet Konfigureringsfunktionalitet Infrastrukturfunktionalitet Data og metadata LEVERANCER TIL DATAFORDELER Data Hændelser ØVRIGE INTEGRATIONER Datafordeler CPR DAGISYS BBR Fælleskommunale hændelseskilder udenfor Datafordeler ØVRIGE VILKÅR GRUNDDATAPROGRAMMETS RAMMER af 19 - MBBL-REF:

4 1. Indledning 1.1 Dokumentets formål Dokumentet tjener to hovedformål: For at sikre at adressedataprogrammet forretningsmæssigt og arkitekturmæssigt hænger sammen på løsningsniveau udarbejdes der en løsningsarkitektur, som kvalitetssikres i sammenhæng. Dokumentet her beskriver adresseregisterets løsningsarkitektur til brug for denne tværgående kvalitetssikring. Derudover danner løsningsarkitekturen rammerne for kravspecificering og udvikling af et Adresseregister til Adressedataprogrammet. 1.2 Dokumentets sammenhæng til øvrige dokumenter Figur 1. Løsningsarkitekturens sammenhæng til andre dokumenter. Løsningsarkitekturen er opbygget af et hoveddokument og tre underbilag. Herudover er der yderligere tre afklaringer der har resulteret i dokumenter, som det er fundet mest hensigtsmæssigt at vedlægge som bilag, og ikke indarbejde i Løsningsarkitekturens dokumenter: Bilag 1: Løsningsbeskrivelse gadepostnumre Bilag 2: Løsningsbeskrivelse supplerende bynavne Bilag 3: Adressescenarier Dokumentet her udgør hoveddokumentet og opsummerer bilagene, samt detaljerer målarkitekturen til et niveau der kan anvendes til kvalitetssikring på tværs af projekter i grunddataprogrammet. Løsningsarkitekturen er en detaljering af målarkitekturen hvor Processerne er beskrevet i detaljer inkl. et første bud på use cases der skal understøtte anvendelsen er identificeret. Listen over use cases er ikke fyldestgørende, men giver en ide om løsningens omfang og understøtter planlægningen af det efterfølgende forløb. Detaljerede procesbeskrivelser kan findes i bilag C I forbindelse med use case identificeringen er der listet en række ajourføringsservices som skal udstilles af adresseregisteret til brug i forbindelse med ajourføring af adressedata fra såvel interne som eksterne klienter. For yderligere detaljer vedrørende de identificerede services, se bilag A. - 4 af 19 - MBBL-REF:

5 Med udgangspunkt i begrebsmodellen er der udarbejdet en informationsmodel med alle vigtige forretningsmæssige attributter og relationer. Informationsmodellen er beskrevet i detaljer i bilag B. Målarkitekturens arkitekturtegninger er detaljeret for så vidt angår elementer der er indenfor scope af Adresseregisterprojektet og tilhørende snitflader/integrationer indenfor og udenfor GD2. Rammerne omkring løsningsarkitekturen kommer primært fra fire kilder: Grunddataprogrammet, som har udstukket rammerne for den overordnede løsningsarkitektur herunder krav om udstilling af grunddata via Datafordeleren. Grunddataprogrammet har også udstukket rammer ift. en fællesoffentlig datamodel og dertil hørende standarder. Adressedataprogrammet, som gennem en målarkitektur og tilhørende bilag har udstukket rammerne for adressedata som grunddata. Eksisterende dokumentation for adressedelen i BBR. Adressebekendtgørelse m.m. 1.3 Proces Dette dokument er udarbejdet på baggrund af en række arbejdsmøder, workshops og kommenteringsrunder med deltagelse af MBBL, kommuner (Københavns Kommune, Odense Kommune, Aalborg Kommune, Holstebro Kommune, Næstved Kommune, Høje Taastrup Kommune), KL og Kombit. 1.4 Læsevejledning Udover dette indledende kapitel indeholder dokumentet følgende kapitler: Kapitel 2 Arkitekturrammer Indeholder en beskrivelse af løsningens overordnede arkitekturmæssige sammenhænge og strukturer samt andre arkitekturmæssige rammer, som er styrende for et efterfølgende design af løsningen. Kapitel 3 Løsningselementer Indeholder en beskrivelse af de elementer der indgår i løsningen og de forskellige integrationer der skal understøttes. Kapitel 4 Øvrige vilkår Indeholder en beskrivelse af øvrige vilkår for løsningen, som ikke er fastlagt i rammerne beskrevet i kapitel 2 og 3. Bilag Sidst i dokumentet er løsningsarkitekturen indsat i A3-format for at øge læsevenligheden ved udskrift. I tilknytning til løsningsarkitekturdokumentet er der tre bilag: Bilag A: Servicebeskrivelser og integrationer Indeholder en beskrivelse af de forskellige ajourføringsservices som Adresseregisteret udstiller, samt Adresseregisterets behov for grunddataservices fra Datafordeleren og ajourføringsservices i andre systemer. Bilag B: Informationsmodel Indeholder en beskrivelse af informationsmodellen i relation til Adresseregisteret. Informationsmodellen beskriver de informationer der kan vedligeholdes gennem de udstillede ajourføringsservices. - 5 af 19 - MBBL-REF:

6 Bilag C: Processer (set indefra) Indeholder en beskrivelse af de til løsningsarkitekturen hørende processer inkl. et første bud på use cases til at understøtte anvendelsen. Der er her tale om en detaljering af målarkitekturens processer udefra med processer ift. Adresseregisteret processer set indefra. - 6 af 19 - MBBL-REF:

7 2. Arkitekturrammer 2.1 Målarkitekturen Figur 2 Adresseregisteret - fra målarkitekturen Ovenstående figur illustrerer elementerne i grunddataprogrammets delprogram 2 om effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne. Målarkitekturen danner grundlaget for effektivt og konsekvent genbrug af grunddata om adresser, stednavne og administrative inddelinger med henblik på, at disse grunddata: Danner et fælles grundlag for en effektiv, sammenhængende digital forvaltning Bidrager til konkurrencedygtighed, vækst og innovation hos virksomhederne Anvendes som entydig reference for politi-, ulykkes- og kriseberedskab. Datagrundlaget forbedres og samtidig etableres der en sammenhængende infrastruktur, der sikrer, at data stilles rådighed for offentlige og private brugere på en effektiv og sikker måde som vist i ovenstående figur. Løsningsarkitekturen beskrevet i dette dokument og tilhørende bilag, omhandler etableringen af et adresseregister med autoritative grunddata på adresseområdet (inkl. navngivne veje) der skal genbruges i offentlige it-løsninger og processer gennem klienter og snitflader. Det nye adresseregister har snitflader, ifm. opdatering, til hhv. CPR og DAGISYS. For at sikre, at det ikke er muligt at folkeregistrere på en adresse under nedlæggelse, kalder Adresseregisteret en ajourføringsservice i CPR, som derefter låser adressen indtil denne er nedlagt. Adresseregisteret registrerer og vedligeholder supplerende bynavne i DAGISYS. Når der skal oprettes et nyt supplerende bynavn sker det ved et kald til en ajourføringsservice i DAGISYS. - 7 af 19 - MBBL-REF:

8 Grunddata om adresser distribueres via Datafordeleren og kan frit anvendes af myndigheder og private til kommercielle og ikke-kommercielle formål. Adresseservices i Datafordeleren udvikles og etableres i forbindelse med Adresseprogrammets projekt Adressetjenester. Nærværende projekts tekniske løsning omfatter etablering af et nyt adresseregister inkl. klienter (rammet ind med rødt i ovenstående figur) til hhv. vedligehold og dialog, samt services til ajourføring af adressedata. Services til distribuering af data etableres af projektet Adressetjenester. 2.2 Løsningsarkitektur - overblik Figur 3. Løsningsarkitektur - overblik Ovenstående figur giver et overblik over adresseregisterets løsningsarkitektur. Løsningen består af et nyt adresseregister, der kan anvendes fra interne såvel som eksterne brugergrænseflader. Adressebrugerflader Adresseregisterprojektet etablerer to brugerflader til ajourføring af registerets indhold. En Adresseklient til kommunens adressemyndighed og en Dialogklient til borgere såvel som andre parter. Uddybes i kapitel 3. Eksterne brugerflader Det er aftalt at ajourføring af visse typer af adressedata også skal kunne finde sted gennem Matri- - 8 af 19 - MBBL-REF:

9 kelklienten og BBR-klienten, der anvendes af bl.a. Landinspektører og BBR-sagsbehandlere. Derudover vil det være muligt at etablere ajourføring af adressedata fra andre klienter (hvor det giver mening) gennem de udstillede ajourføringsservices. Adresseregister Autoritative adressedata med tilhørende funktionalitet og ajourføringsservices. Adresseregisterets anvendelse af grunddataservices i Datafordeleren Adresseregisteret trækker på hændelser og data fra andre grunddatasystemer via den fællesoffentlige Datafordeler. I det omfang Adresseregisteret anvender andre grunddata, tilgås disse udelukkende gennem datafordelerens udstillingsservices. Uddybes i kapitel 3. Adresseregisterets leverancer til Datafordeleren Adresseregisteret synkroniserer hændelser og data vedrørende adresser og navngivne veje til datafordeleren, således at de kan udstilles til andre grunddataanvendere. Selve etableringen af services til udstilling af data og hændelser fra Adresseregisteret sker gennem projektet Adressetjenester. Data og hændelser som adresseregisteret synkroniserer til Datafordeleren er nærmere beskrevet i afsnit 3.3. Integration a. CPR For at sikre konsistens, således at det ikke er muligt at registrere ophold på adresser der er under nedlæggelse. CPR trækker øvrige adressedata via Datafordeleren, herunder også synkronisering til CPR-vej indtil denne udfases. b. DAGISYS Supplerende bynavne registreres via Adresseregisteret og dets brugerklienter, men det supplerende bynavn lagres som en administrativ geografisk inddeling i DAGISYS. c. BBR 1.6 Indtil BBR 2.0 igangsættes, skal der replikeres adressedata til BBR 1.6 således at eksisterende funktionalitet kan køre videre. - 9 af 19 - MBBL-REF:

10 2.3 Sammenhæng til andre projekter Figur 4 Projekter der påvirker løsningsarkitekturen Løsningsarkitekturen for Adresseregisteret kan ikke forstås uden at kende den sammenhæng som registeret skal indgå i. Grunddataprogrammets delprogram 2 Adresseprogrammet, er opdelt i en lang række projekter, der alle indgår i en større sammenhængende helhed. Derfor påvirker de forskellige løsningsarkitekturer også hinanden. Projekt/løsning Adressetjenester (AWS) Derudover benytter Adresseregisteret også udstillingsservices fra andre løsninger i grunddataprogrammet ligesom andre forventes at benytte udstillingsservices fra Adresseregisteret (håndteret af Adressetjenester). Delprogram GD2 Beskrivelse Projektet Adressetjenester leverer AWS 5, der udstiller data og hændelser fra Adresseregisteret gennem Datafordeleren. Adressers tilknytning til administrative inddelinger udstilles også. Endvidere udstilles stormodtagerpostnumre modtaget direkte fra Post- Danmark. De håndteres derfor ikke i Adresseregisteret. CPR GD2 CPR benytter adresser til personregistrering, kaldet ophold-danskadresse. CPR skal benytte data og hændelser gennem Datafordeleren (AWS5 med forudgående pilottest med AWS 4) Speciel integration for at sikre at der kun registreres ophold på gældende adresser af 19 - MBBL-REF:

11 DAGISYS GD2 DAGISYS (Administrative Inddelinger) udstiller data og hændelser vedr. administrative inddelinger gennem Datafordeleren. Inddelingerne falder i tre grupper: a) de der indgår i adressebetegnelsen (Supplerende bynavn og Postnummer), b) de der er obligatoriske for adresser til personregistrering (fx Kommune og Sogn), og andre, hvor adressers tilknytning udstilles i AWS, samt endelig c) øvrige, som ikke direkte er adresserelevante. DAGISYS stiller ajourføringsservice til rådighed for supplerende bynavne. DSSYS GD2 DSSYS (Danske Stednavne) benytter adresser til registrering af visse stednavne. Adresser og hændelser skaffes gennem Datafordeleren (AWS 4 hhv. 5) DSSYS udstiller data og hændelser vedr. danske stednavne, men det er ikke relevant for Adresseregisteret. CVR (inkl. SKAT og DST) GD2 CVR benytter adresser til virksomhedsregistrering. CPR/SKAT/DST skal benytte data og hændelser gennem Datafordeleren (AWS 5 måske med forudgående brug af AWS 4) FOT ajourføring GD2 Adresseregisterets data vedr. nye/ændrede navngivne veje, herunder vejnavneområde mv., udstilles via Adressetjenester i Datafordeleren mhp. at FOT kan anvende hændelser og data som grundlag for ajourføring af FOT s vejmidtetema Matrikel-, BBR- og Ejerfortegnelseudstilling GD1 Udstiller data og hændelser vedr. jordstykker, ejendomme, BBRbygninger, BBR-enheder, og ejerforhold gennem Datafordeleren. FOT udstilling GD4 Udstiller data og hændelser vedr. FOT-objekter, først og fremmest vejmidte og bygning af 19 - MBBL-REF:

12 2.4 Overgangsløsninger Figur 5 Afgrænsning af løsningsarkitektur i forhold til overgangsløsninger I forbindelse med idriftsættelse af Adresseregisteret, vil der ikke skulle etableres paralleldrift. Adressedata replikeres til BBR 1.6 indtil BBR 2.0 går i luften. I løsningsarkitekturen er der ikke specifikt arbejdet med beskrivelse af Dialogklient 1.0 og Adresseklient 1.0 til brug i forbindelse med adressesuppleringsprojektet. Men listen af use cases til Adresseklient 2.0 og Dialogklient 2.0 er gennemgået og er blevet brugt som udgangspunkt for, at identificere use cases, der også kunne tænkes anvendt i forbindelse med adressesuppleringsarbejdet (se bilag C for yderligere detaljer). I forhold til målarkitekturen, er ovenstående figur justeret således at Dialogklienten også figurerer under GD2-slut. For yderligere informationer om overgangsløsninger henvises til målarkitekturen af 19 - MBBL-REF:

13 3. Løsningselementer Nedenstående figur illustrerer de forskellige elementer der indgår i løsningsarkitekturen. 3.1 Brugerflader Figur 6 Løsningsarkitektur Adresseregisteret stiller interne klienter til rådighed for ajourføring af adressedata. Samtidig bliver det muligt for eksterne klienter at etablere ajourføring af adressedata. Brugerfladerne skal baseres på den fælleskommunale rammearkitektur og benyttes sig af de faciliteter, standarder og guidelines der er gældende for rammearkitekturen, i det omfang dette er specificeret når Brugerfladerne udvikles. Den fælleskommunale rammearkitektur, rammeværkets indhold, herunder sammenhæng til brugerautorisation, login, ESDH og egne kommunale baggrundskort, undersøges nærmere i forbindelse med det efterfølgende arbejde med kravspecificeringen Interne brugerflader Adresseregisterets brugerflade består konceptuelt af to brugerflader: Adresseklienten og Dialogklienten. Hvorvidt de konceptuelle brugerflader implementeres i en eller flere fysiske brugerflader skal afgøres i forbindelse med kravspecificeringen af 19 - MBBL-REF:

14 Derudover planlægges en adressefejlmelderkomponent eller vejledning til eksterne hjemmesider fx Rejseplanen/fagsystemer der giver mulighed for nemt at fejlmelde adresser Eksterne brugerflader Derudover skal andre brugergrænseflader udbygges med funktionalitet til ajourføring af adressedata (fx Matrikel- og BBR-klient). 3.2 Adresseregister Ajourføringsservices Fra adresseregisteret udstilles veldefinerede servicesnitflader (se beskrivelser i bilag A) til brug for Adresseregisterbrugerflader samt eksterne brugerflader, som har behov for at ajourføre adressedata. Adressedata vedligeholdes udelukkende gennem disse ajourføringsservices, som sikrer overholdelsen af de til en hver tid gældende forretningsregler for adressedata. De enkelte services etableres med sikkerhed i henhold til de fællesoffentlige standarder herfor Registerfunktionalitet Indeholder funktionalitet til visning og ajourføring af adressedata dvs. funktionalitet i relation til forretningsbegreberne Reserveret vejnavn, Navngiven vej, Kommunedel af navngiven vej, Adresse, Dørpunkt, Supplerende bynavn, Adgangspunkt, Vejpunkt og Sagsreference jf. Informationsmodellen i Bilag B. Stormodtagerpostnummer er et postalt alias for en gyldig postadresse. Stormodtagerpostnumre håndteres ikke af Adresseregisteret, men udstilling af Stormodtagerpostnumre vil være en del af leverancen fra projektet Adressetjenester. Forretningslogikken understøtter kravene fra grunddataprogrammet og understøtter informationsmodellen. Der er fuld historik på alle forretningsbegreber i Adresseregisteret håndteres som versioner med bitemporale egenskaber Konfigureringsfunktionalitet Funktionalitet til konfigurering af Adresseregisteret både globalt og individuelt i den enkelte kommune. Konfigurationsstyringen dækker fx opsætning af hvordan adresseregisteret skal kunne reagere på forskellige hændelsestyper, og opsætning af hvordan den enkelte kommune ønsker intern reaktion på, udløb af reserveret vejnavn, opsætning af entydighedsregler og advisregler fx ved ikrafttrædelse Infrastrukturfunktionalitet Funktionalitet til håndtering af sikkerhed, rollestyring, logning mv. Sikkerhed skal baseres på fællesoffentlige standarder og koncepter. I denne sammenhæng er det vigtigt med et sammenhængende sikkerhedskoncept på tværs af de enkelte grunddataregistre og Datafordeleren. Rollestyring skal etableres således, at den enkelte kommune kan fordele arbejde og ansvar på medarbejdere efter behov. Logning af brugerens anvendelse af registeret skal ske i henhold til gældende standarder og retningslinjer Data og metadata Registeret indeholder informationer om: Reserveret vejnavn, Navngiven vej, Kommunedel af navngiven vej, Adresse, Dørpunkt, Supplerende bynavn, Adgangspunkt, Vejpunkt og Sagsreference og relationer mellem begreberne i henhold til informationsmodellen (se bilag B) af 19 - MBBL-REF:

15 Adresseregisteret skal opfylde Grunddataprogrammets minimumskrav til udstilling af metadata herunder krav identificeret med udgangspunkt i INSPIRE. 3.3 Leverancer til Datafordeler Adresseregisteret synkroniserer data og hændelser til den fællesoffentlige datafordeler, hvor de udstilles til brug for grunddatasystemer og andre adresseanvendere. Leverancen forventes at ske i henhold til servicespecifikation der efterfølgende skal aftales med projektet Adressetjenester. Adresseregisteret forventer at Datafordeleren kan distribuere data og hændelser ud fra de af Datafordeleren fastlagte mønstre. Oplysningerne (data og hændelser) dannes i grunddataregistrene, men det forventes, at det er muligt at foretage spatial søgning og alfanumerisk sammenstilling af data på tværs af grunddata. Modtagelse af hændelser forventes løst via en abonnementsordning via Datafordelerens hændelsesfordeling, således at det enkelte grunddatasystem ikke skal bekymre sig om, hvem der er modtager af de enkelte hændelser. Abonnement på hændelser er centralt i virkemåden for Adresseregisteret. Adresseregisterets data og hændelser leveres til projekt Adressetjenester og håndteres derefter af dette projekt Data Adresseregisteret synkroniserer følgende begreber (data og relationer) til datafordeleren i henhold til informationsmodellen (se bilag B), således at de kan udstilles til grunddataanvendere. Udstillingstyper håndteres af projekt Adressetjenester. Navngiven vej inkl. kommunedel af navngiven vej (vejkode) Adresse inkl. evt. dørpunkt Adgangspunkt inkl. vejpunkt Supplerende bynavn Postnummer Evt. kan der udstilles, at der er en aktiv sagsreference på et begreb Hændelser Når begivenheder af forretningsmæssig karakter indtræffer (herunder især ved statusskift på adresseobjekterne, fx ved skift af tilstand fra foreløbig adresse til godkendt adresse), så registrerer adresseregisteret det som en hændelse og sender disse til datafordeleren således at adressedataanvendere, om nødvendigt, kan reagere på hændelsen. Adresseregisteret forventer at kunne anvende datafordelerens infrastruktur (abonnement) til udstilling af hændelser. Det forventes, at Adresseregisteret udstiller ændringshændelser på adressedata i to varianter: ændring og korrektion. Ændringer er ændringer i data, der fx medfører at en given adresse ændrer husnummer fra 2 til 2A. Korrektioner er mindre ændringer, af teknisk karakter, fx at et adgangspunkt flyttes 0,5 meter i forhold til indgangsdøren, dvs. som ikke giver ændret adressebetegnelse. Automatiske ændringer baseret på eksterne hændelser betragtes også som korrektioner. Adresseregisteret registrerer og synkroniserer følgende hændelser til datafordeleren: - 15 af 19 - MBBL-REF:

16 Navngiven vej oprettet Navngiven vej ændret Navngiven vej korrigeret Navngiven vej nedlagt Kommunedel af navngiven vej oprettet Kommunedel af navngiven vej ændret Kommunedel af navngiven vej slettet Kommunedel af navngiven vej korrigeret Adresse oprettet Adresse ændret Adresse korrigeret Adresse nedlagt Adgangspunkt (inkl. vejpunkt) oprettet Adgangspunkt (inkl. vejpunkt) ændret Adgangspunkt (inkl. vejpunkt) korrigeret Adgangspunkt (inkl. vejpunkt) nedlagt Supplerende bynavn oprettet Supplerende bynavn ændret Supplerende bynavn slettet Postnummer oprettet Postnummer ændret Postnummer slettet Evt. kan sagsreference medsendes i forbindelse med de enkelte hændelser. Ovenstående liste udvides efter behov fra anvendere af adressedata. 3.4 Øvrige integrationer Datafordeler Adresseregisteret har behov for en række data og hændelser leveret af andre grunddatasystemer gennem Datafordeleren. Detaljer om data og hændelser fra andre grunddatasystemer kan findes i bilag A CPR CPR stiller en service til rådighed der kan låse en adresse, således at der ikke kan oprettes ophold på adressen. I forbindelse med nedlæggelse af en adresse vil adresseregisteret anvende denne service således at adressen låses i CPR indtil den er nedlagt i Adresseregisteret og CPR. Hvis der er registreret ophold på adressen, vil det ikke være muligt at låse adressen og en nedlæggelse af adressen i adresseregisteret vil ikke være mulig DAGISYS Administrative geografiske inddelinger håndteres i Geodatastyrelsens DAGISYS. Adressemyndigheden er ansvarlig for at ajourføre supplerende bynavne via Adresseregisteret og dets brugerklienter, men deres navn og geografiske udstrækning mv. grundregistreres og håndteres i DAGISYS. Når der skal oprettes nye supplerende bynavne eller foretages ajourføring af eksisterende, så anvender adresseklienten en service i DAGISYS til at foretage ajourføring af 19 - MBBL-REF:

17 3.4.4 BBR 1.6 Indtil BBR 2.0 går i luften vil det være nødvendigt at replikere adressedata fra adresseregisteret til BBR 1.6, da adressedelen af BBR ikke er udfaset før. I forbindelse med den efterfølgende kravspecificering vil det nærmere skulle afdækkes hvilke data der konkret skal replikeres til BBR Fælleskommunale hændelseskilder udenfor Datafordeler Adresseregisteret skal også kunne reagere på hændelser, fra fælleskommunale hændelseskilder, der ikke er udstillet gennem Datafordelerens hændelsesfordeler. Det kunne fx være hændelser fra system Byg & Miljø. Det skal nærmere afklares i forbindelse med kravspecificering om hvorvidt adresseregistret skal kunne håndtere flere forskellige hændelsesformater af 19 - MBBL-REF:

18 4. Øvrige vilkår 4.1 Grunddataprogrammets rammer Fra Grunddataprogrammets side er der udstukket en række rammer i forhold til opbygning af grunddatasystemer og ikke mindst i forhold til udstilling af disse grunddata via den fællesoffentlige datafordeler. Ikke alle rammer er endeligt fastlagt p.t., så der vil komme justeringer hertil også efter at denne løsningsarkitektur for Adresseregisteret er blevet godkendt. Væsentlige elementer herfra, som der skal holdes fokus på i den udarbejdede løsning, er: Krav i forhold til de udstillede data og services. Informationsmodellen skal være i overensstemmelse med den fællesoffentlige model, og begreber skal etableres med fuld historik ( bitemporale egenskaber ). I forhold til historik så etableres dette fremadrettet, når Adresseregisteret implementeres. Krav i forhold til hændelser og hændelsesformater. I den fælles infrastruktur etableres en hændelsesfordeler i forbindelse med Datafordeleren. Detaljeret struktur og krav til hændelsesformater er ikke endeligt fastlagt p.t. Adresseregisterets hændelser vil skulle tilpasses disse fællesoffentlige krav, når disse foreligger i endelig form af 19 - MBBL-REF:

19 BILAG: Figur 3. Løsningsarkitektur - overblik A3-format Fil:GD2c_AdrReg_Løsningsarkitektur_v1.1.docx

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo. Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013

Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo. Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013 Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013 Overblik Indhold: Hvad er aftalt? Mål: Hvilke forbedringer? Midler: Hvordan er det muligt?

Læs mere

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013 Implementeringsplan produktflows 25. April 2013 Produktflow - Fællesprodukter # 1.1 Afklar GD2 projekters aflevering af geometri til FOT # 1.2 Afklar placering af bygningsnavne # 1.3 Afklar løsning for

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Cover til Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 - kravbilag til brug for GD1-GD2 s kravspecificering Version:

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag B - Informationsmodel

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag B - Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 202 205 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Bilag B - Produktbeskrivelser

Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Endnu bedre adresser kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Adresseprogrammets mål grundlag for en effektiv, sammenhængende digital forvaltning bidrage til konkurrencedygtighed,

Læs mere

Adresser. nu med meget mere geo. Hvad er der i det for brugerne?

Adresser. nu med meget mere geo. Hvad er der i det for brugerne? Adresser nu med meget mere geo Hvad er der i det for brugerne? Morten Lind, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter mli@mbbl.dk adresser@mbbl.dk Adresseprogrammet - en del af grunddataprogrammet Adresser

Læs mere

Adresseprogrammet. Dialogmøde 23. maj 2016

Adresseprogrammet. Dialogmøde 23. maj 2016 Adresseprogrammet Dialogmøde 23. maj 2016 Side 1 Program for GD2-dialogmødet Velkomst og dagens program Louise Nordskov 11.15-11.20 Præsentation af Adresseprogrammet Louise Nordskov 11.20- DAR Henrik Ravn

Læs mere

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 4. september 2014 Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 1. KOMBIT bød velkommen og gennemgik dagens agenda. Agenda blev fremlagt som vist: Kl. 13.00 Velkomst v. Simon Mark Pedersen, KOMBIT Kl. 13.10

Læs mere

Strategi og plan for grunddataforbedringer

Strategi og plan for grunddataforbedringer GD2 - Adresseprogrammet: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Strategi og plan for grunddataforbedringer Version: 1.0 Status: Godkendt Oprettet: 04-07-2013

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 1 og 2 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Implementeringsplan. Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne

Implementeringsplan. Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan MBBL-REF:

Læs mere

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superfriske adresser Til kort og GIS og alle andre 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superkort overblik Adresser i verdensklasse Mere præcis adresser Bedre infrastruktur Nye brugere 11-06-2015 GD2 -

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Bilag A - Milepælsplan for GD1

Bilag A - Milepælsplan for GD1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Bilag A - Milepælsplan for GD1 Dette bilag indeholder

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag D - Arkitekturrammer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag D - Arkitekturrammer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Plan for grunddataforbedringer efterår 2013 forår 2014

Plan for grunddataforbedringer efterår 2013 forår 2014 Plan for grunddataforbedringer efterår 2013 - forår GD2 - Adresseprogrammet: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Plan for grunddataforbedringer efterår 2013

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Overordnet tidslinje for BBR & DAR Nyt BBR i produktion Flere nye versioner Udbud BBR

Læs mere

DAGI Løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser og integrationer

DAGI Løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser og integrationer Bilag 9 Fælles arkitekturramme for GD1GD2GD7 Grunddataprogrammets delaftale 2 om effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne DAGI Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser

Læs mere

Implementeringsplan for GD2 - Adresseprogrammet

Implementeringsplan for GD2 - Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 2 om effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Effektivt genbrug af

Læs mere

Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013

Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013 Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013 Fakta om Digitaliseringsstyrelsen Pt. ca. 140 medarbejdere Direktør Lars Frelle-Petersen og vicedirektør Rikke

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 27. august 2013 Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Grunddataprogrammet Side 1 af 11 Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Side 1 af 11 11. oktober 2013 SAR Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Formål Formålet med aftalen er at sikre

Læs mere

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog.

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. MBBL 26. august 2013 Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. GD1/Ejendomsdataprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 4. april 2014 SRS Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF: 2012-3566 Version: 1.0 Status: Godkendt af styregruppen

Læs mere

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed På vej mod endnu bedre adresser Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed Juni 2013 Gør gode adresser bedre Danmark er et af de lande, der har de bedste adresser. Det har kommunerne som adressemyndighed

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 NOTAT VERSION 0.4 Dato: 19. december 2013 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 1.

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 NOTAT VERSION 0.5 Dato: 17. februar 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 1. Indledning

Læs mere

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur Grunddataprogrammet Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur deng@nanoq.gl Overordnede mål og perspektiver Strategiske mål for programmet: Grunddataprogrammet skal sikre korrekte grunddata, der

Læs mere

Bilag A - Arbejdspakkebeskrivelser

Bilag A - Arbejdspakkebeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Tættere offentligt, digitalt samarbejde

Tættere offentligt, digitalt samarbejde Agenda Den fælles offentlige digitaliserings strategi Grunddataprogrammet Standardisering af vej- og trafikdata Ny model for vejreference Stigruppens arbejde Resultat i relation til vejman.dk Tættere

Læs mere

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Endnu bedre adresser kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Adresseprogrammets mål grundlag for en effektiv, sammenhængende digital forvaltning bidrage til konkurrencedygtighed,

Læs mere

Grunddata. hvor er vi i dag? Landinspektørernes årsmøde den 30. januar 2015. Thorben Hansen, Geodatastyrelsen

Grunddata. hvor er vi i dag? Landinspektørernes årsmøde den 30. januar 2015. Thorben Hansen, Geodatastyrelsen Grunddata hvor er vi i dag? Landinspektørernes årsmøde den 30. januar 2015 Thorben Hansen, Geodatastyrelsen Hvor er vi i dag? De første tre strategier sigtede på udog opbygningen af den fælles, digitale

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 NOTAT VERSION 0.6 Dato: 31. marts 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag

Læs mere

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Version: 0.8 Status: udkast Oprettet: 10.3.2014 Dato: 16. juni 2014 Dokument historie

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17-06-2014 MST Oprettelse af krav 0.2 18-05-2014 MST Tilretning af tabeller 0.3 18.06.2014 PKR

Læs mere

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Grunddataprogrammet Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata 1 Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Version: 0.5 Status: Godkendt 2 Versionshistorik Version Dato Status Bemærkninger 0.1

Læs mere

Plan for tilbagekonvertering til OIS. - fra de nye versioner af grunddataregistrene

Plan for tilbagekonvertering til OIS. - fra de nye versioner af grunddataregistrene Plan for tilbagekonvertering til OIS - fra de nye versioner af grunddataregistrene Version 1.0 10. maj 2017 Indhold 1. INDLEDNING... 2 1.1 BAGGRUND... 2 1.2 TILBAGEKONVERTERINGENS FORMÅL OG AFGRÆSNING...

Læs mere

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet.

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ GD1, Ejendomsdataprogrammet Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ en er inddelt i fire dele: først spørgsmål/svar om række generelle emner,

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Programstyringsdokument

Programstyringsdokument Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne MBBL-REF: 2012-3566 Version:

Læs mere

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Gevinster ved grunddataforbedringer på Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser Publiceret 19. august 2011 2 Grunddataprogrammets

Læs mere

GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser

GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 11 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser Udbudsoption vedrørende supplerende forretningsbeskrivelser.

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. BBRregistrering

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag B Begrebsmodel

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag B Begrebsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Brug adresserne bedre Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Marts 2012 Forord Fremtidens adressedata Indhold Fremtidens adressedata 3 Tre vigtige forbedringer 4 Smartere arbejdsgange

Læs mere

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg Grunddata 7. Marts 2012 Peter Falkenberg pfl@kl.dk Vision Grunddata er den offentlige sektors fælles forvaltningsgrundlag af høj kvalitet, der effektivt opdateres ét sted og anvendes af alle Hvad er grunddata?

Læs mere

ADR Adresseklient version 0.9.2. Kom godt i gang. Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015

ADR Adresseklient version 0.9.2. Kom godt i gang. Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015 Kom godt i gang Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015 Side 1 af 69 sider INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 5 Begreber... 6 Adgangspunkter, husnumre og adresser... 6 Status af

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Grunddata som kilde til vækst og innovation Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Agenda 1. Data som driver for vækst og velfærd 2. Det offentliges initiativer på

Læs mere

Velkommen til sessionen Intelligente transportløsninger. Løbende opdatering af adresser og stednavne Hvordan kan det udnyttes i transportløsninger?

Velkommen til sessionen Intelligente transportløsninger. Løbende opdatering af adresser og stednavne Hvordan kan det udnyttes i transportløsninger? Velkommen til sessionen Intelligente transportløsninger Løbende opdatering af adresser og stednavne Hvordan kan det udnyttes i transportløsninger? Stednavne og adresser som frie data Anvendelsen af frie

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 20.06.2014 PKR Første udgave 0.2 21.06.2014 PKR Tilføjet toppanel krav 0.3 26.06.2014 PKR Klargjort

Læs mere

Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet

Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet Indholdet og forandringerne hvor er de nye muligheder for effektivsering og andre gevinster Vejmans Årsmøde 10-10-2013 GD2 - Adresseprogrammet 1 Oversigt

Læs mere

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen BBR-programmet - til understøttelse af ejendomsvurderingen BBR-programmet Version 0.2 28. oktober 2015 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. IDENTIFICEREDE

Læs mere

Notat om metadata om grunddata

Notat om metadata om grunddata Bilag 16 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Notat om metadata om grunddata 6. december 2013 SAR & PLACE Indledning Metadata data om data betegner ikke en entydig klasse af data. Anvendelsen af betegnelsen

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

Krav til beskedfordeler, dannelse og abonnement

Krav til beskedfordeler, dannelse og abonnement Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 4 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Krav til beskedfordeler, dannelse og abonnement Version: 0.4 Status: udkast Oprettet: 2. juni 2014

Læs mere

Landerapport Danmark: Adresser Country report, Denmark: Addressing

Landerapport Danmark: Adresser Country report, Denmark: Addressing 17. maj 2013 MBBL/kla Nordisk Adressemøde 2013 Landerapport Danmark: Adresser 2012-2013 Country report, Denmark: Addressing 2012-2013 For English version see pages X XX Begivenheder, aktiviteter og nyheder

Læs mere

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Løsningsarkitektur Ejerfortegnelsen

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Fokus er nu rettet på kvalitetssikring af de eksisterende adresse- og vejdata.

Fokus er nu rettet på kvalitetssikring af de eksisterende adresse- og vejdata. Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister juli 2016 1. Indledning I forbindelse med adresseprogrammet er det aftalt, at kvaliteten af de nuværende adresse-data skal forbedres

Læs mere

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Projektet i KOMBIT Udfasning af EjendomsStamRegistret (ESR) Anskaffelse af en ny fælleskommunal it-løsning

Læs mere

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata v/ Peter Lindbo Larsen 15-02-2016 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser

Læs mere

Brug adresserne bedre. Kommunemøder om adresserne i grunddataprogrammet

Brug adresserne bedre. Kommunemøder om adresserne i grunddataprogrammet Brug adresserne bedre Kommunemøder 2012-2013 om adresserne i grunddataprogrammet Emner og tidsplan 9:30 13:30 Om grunddataprogrammet og adresserne forarbejderne Delaftalen: Hvem gør hvad det store billede

Læs mere

Udfasning KMD-Aktiv. Kravspecifikation. 15. juni 2012 ver.1.0. Side 1/22

Udfasning KMD-Aktiv. Kravspecifikation. 15. juni 2012 ver.1.0. Side 1/22 Udfasning KMD-Aktiv Kravspecifikation 15. juni 2012 ver.1.0 Side 1/22 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Opbygning af dokumentet... 3 2 Kravproces... 4 2.1 Tilbudsproces udfasningsassistance...

Læs mere

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Peter Lindbo Larsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Grunddataprogrammets delprogrammer Grunddatamodellen GD1 -Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen,

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet EJENDOMSDATAPROGRAMMET Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 23-05-2016 1 Ejendomsdataprogrammet vil gøre det

Læs mere

STEDBEVIDST UDVIKLING. Jes Ryttersgaard Kort og Matrikeldtyrelsen

STEDBEVIDST UDVIKLING. Jes Ryttersgaard Kort og Matrikeldtyrelsen STEDBEVIDST UDVIKLING Jes Ryttersgaard Kort og Matrikeldtyrelsen - bevidst om at bruge stedet som indgang til digital forvaltning - bevidst om hvordan vi sikrer, at det giver mening at bruge stedet - bevidst

Læs mere

Nyt fra Geodatastyrelsen

Nyt fra Geodatastyrelsen Nyt fra Kåre Clemmesen, Jysk Fynsk GIS konference 2013 SIDE 1 Rammerne omkring os Finanskrisen: pres på offentlige budgetter Grøn omstilling Øget krav om frie data Krav om at effektivisere offentlige forvaltning

Læs mere

UDKAST Analyse af mulighederne for at grønlandske adresser kan lagres i det nye adresseregister

UDKAST Analyse af mulighederne for at grønlandske adresser kan lagres i det nye adresseregister UDKAST Analyse af mulighederne for at grønlandske adresser kan lagres i det nye adresseregister Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i samarbejde med Grønlands Selvstyre 6. juni 2014 CONNECTING

Læs mere

Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring

Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring REF: 2015-0103 Version: 1.0 Status: Godkendt Dato: 27.11.2015 Dokument historie Version Dato Beskrivelse

Læs mere

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi

Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF:

Læs mere

Plan for grunddataforbedringer februar-april 2014

Plan for grunddataforbedringer februar-april 2014 Plan for grunddataforbedringer februar-april GD2 - Adresseprogrammet: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Plan for grunddataforbedringer februar-april Version:

Læs mere

GD6: Effektivt genbrug og deling af grunddata om virksomhederne. v/ Henning Steensig, Chief Data Officer, Erhvervsstyrelsen

GD6: Effektivt genbrug og deling af grunddata om virksomhederne. v/ Henning Steensig, Chief Data Officer, Erhvervsstyrelsen GD6: Effektivt genbrug og deling af grunddata om virksomhederne v/ Henning Steensig, Chief Data Officer, Erhvervsstyrelsen Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) en entydig og generelt anvendelig fælles

Læs mere

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD2, Adresseprogrammet.

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD2, Adresseprogrammet. FAQ GD2, Adresseprogrammet Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD2, Adresseprogrammet. FAQ en er inddelt i fire dele: først spørgsmål/svar om række generelle emner, derefter tre

Læs mere

Mads Bjørn-Møldrup Områdechef, Geodatastyrelsen Oplæg Rigsarkivet 2015. Ny infrastruktur - Datafordeleren SIDE 1

Mads Bjørn-Møldrup Områdechef, Geodatastyrelsen Oplæg Rigsarkivet 2015. Ny infrastruktur - Datafordeleren SIDE 1 Mads Bjørn-Møldrup Områdechef, Geodatastyrelsen Oplæg Rigsarkivet 2015 Ny infrastruktur - Datafordeleren SIDE 1 Agenda Intro til Grunddataprogrammet Intro til Datafordeleren Datafordelerens arkitektur

Læs mere

Bilag 2: Kravspecifikation

Bilag 2: Kravspecifikation Side 1 af 142. Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.7 Følgende opdatering er gjort i kravspecifikationen på baggrund af intern review: Kapitel 1 Indledning og

Læs mere