På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed"

Transkript

1 På vej mod endnu bedre adresser Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed Juni 2013

2 Gør gode adresser bedre Danmark er et af de lande, der har de bedste adresser. Det har kommunerne som adressemyndighed en stor del af æren for. Brugen af de gode offentlige adressedata har allerede givet mange gevinster. De seneste år har det dog vist sig, at der er et stort uudnyttet potentiale. Mange steder bruges der stadig ressourcer på at registrere adresser, som det offentlige allerede har, og der sker fejl, som koster tid og penge, og som i en ulykkessituation kan have alvorlige konsekvenser. Der er med andre ord stadig betydelige gevinster at høste i både den offentlige og den private sektor. Som led i KL s og regeringens aftale i oktober 2012 om gode grunddata til alle er der derfor aftalt en række yderligere forbedringer på området. Forbedringerne, som gennemføres samlet under navnet Adresseprogrammet, omfatter adresserne samt grunddata for stednavne og administrative inddelinger. Programmet involverer alle centrale myndigheder på området, dvs. både Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL), KL, CPR, CVR, SKAT, Geodatastyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen. Som adressemyndighed spiller kommunerne en meget vigtig rolle i programmet. Dette hæfte giver et hurtigt overblik over de vigtigste opgaver, som hver enkelt kommune skal løse i de kommende år. Ekstra opgaver til kommunerne I gennemførelsesfasen vil kommunens adressemyndighed få en betydelig ekstra opgave. Det gælder først og fremmest i , hvor den nuværende adressebestand skal suppleres og udvides. Hver kommune vil få 2

3 Adresseopgaven nu... Kommunens adresseopgave er fordelt på mange systemer... og i fremtiden Færre systemer i spil. Hele opgaven samles i et adresseregister DATA- DISTRI- BUTION cvr virksomheder DATA- DISTRI- BUTION Ejerfortegnelse CPR personer Digitale kort GIS ADRessepunkt BBR ADResse ESR CPR vej Digitale kort Adresse register VEJNAVN OG ADRESSE VEJNAVN OG ADRESSE konkret bistand til at løse denne del af opgaven, som samlet set er vurderet til at omfatte omkring 80 årsværk. Adresseprogrammet vil også betyde, at kommunens driftsopgaver på adresseområdet vil blive større end i dag. Det skyldes især, at der vil være væsentlig mere fokus på løbende og hurtigt at rette fejl og ajourføre data. Denne blivende udvidelse af opgaven er anslået til i alt cirka 40 årsværk pr. år. Adresseprogrammet sikrer, at kommunerne får stillet nye og mere enkle it-redskaber til rådighed, så de kan løse opgaven. Samtidig kan en række ældre og ineffektive it-systemer udfases. Programmet sikrer også, at kommunens medarbejdere uddannes i at bruge de nye systemer og regler. Søren Rude Formand for styregruppen Kontorchef i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gevinster ved bedre adressedata Bedre grunddata om adresser, stednavne og administrative enheder skal: Danne et fælles grundlag for en effektiv digital forvaltning. Det kan fx ske i fremtidige, digitale selvbetjeningsløsninger. Bidrage til virksomhedernes konkurrencedygtighed, vækst og innovation. Det kan fx være i form af bedre logistik og GPS-systemer. Være en entydig reference for politi, ulykkes- og kriseberedskab. Det kan fx vise sig ved færre fejl, når brand, politi og ambulance rykker ud. Stærkere infrastruktur Adresseprogrammet skal styrke infrastrukturen. Det sker især ved at: forenkle de it-systemer som anvendes øge datakvaliteten sikre, at data hænger godt sammen på tværs opnå et systematisk genbrug af adresserne i fx CVR og CPR tilbyde data via effektive og sikre nettjenester. 3

4 Kommunens nye opgaver Forbedringerne på adresseområdet gennemføres i et tæt samarbejde mellem parterne. KL og kommunerne har en central rolle i samarbejdet. Supplerende adresser Langt den største opgave for kommunerne bliver at supplere adressebestanden med en række nye adresser i områder, hvor der i dag kun er få adresser (se boks nedenfor). Opgaven er relativt størst i storbykommunerne og i kommuner, som har mange store virksomheder. Det er hver enkelt kommunes opgave som adressemyndighed at fastsætte og registrere de nye adresser. Opgaven vil ofte kræve, at kommunen er i dialog med de berørte ejere og virksomheder. Kommunen får imidlertid konkret hjælp og vejledning til arbejdet fra en særlig taskforce, som også vil bistå med at udpege de områder og ejendomme, der er tale om. Taskforcen er sammensat af kommunale adresseeksperter, KL og faglige eksperter fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL). Taskforcen skal have tæt dialog med kommunerne og vil blive bistået af blandt andre CVR, CPR og Post Danmark. Før opgaven igangsættes, bliver der udviklet nye kortbaserede it-løsninger til at støtte netop denne opgave; dels en løsning, hvor kommunen skal oprette adresserne og angive deres geografiske placering, dels en løsning, hvor kommunen kan føre dialog med ejer og andre parter i sagen. Supplerende adresser Butikscentre og kontorhoteller med mange lejemål/virksomheder Større erhvervsejendomme med mange lejemål/virksomheder Kommunale institutioner o.l. skoler, børnehaver o.l. Større statslige eller regionale institutioner sygehuse, universiteter o.l. Kolonihaver, som ikke har adresser Bopæl uden adresser feriebebyggelser, husbåde mm. Tekniske anlæg, fx vindmøller Ubebyggede arealer, fx idrætsanlæg. Tidsplan for kommunen Efterår 2013 rette fejl i den eksisterende adressebestand Hver kommune vil fra MBBL modtage en oversigt over fejl og mangler, som ikke kan rettes maskinelt, og som kommunen derfor skal korrigere. Denne opgave kan løses i de eksisterende it-systemer: BBR, CPR osv fastsætte de supplerende adresser I maj 2014 er det nye it-værktøj klar til opgaven med de supplerende adresser. Det betyder, at kommunen i stedet for at bruge flere forskellige it-systemer kan nøjes med ét. 4

5 De kommunale medarbejdere vil i månederne inden blive grundigt introduceret til it-værktøjet og opgaven. Det forventes at foregå på regionale møder af cirka fire timers varighed. Maj 2014 april 2015: Personadresser (fx kolonihaver) Juli 2014 april 2015: Erhvervsadresser (inkl. offentlige institutioner) November 2014 oktober 2015: Øvrige adresser (tekniske anlæg mv.). Herefter kan kommunen for alvor gå i gang med at oprette de supplerende adresser. Hovedparten af arbejdet kommer til at foregå i Der vil være tre hovedtyper af adresser, som kommunerne ventes at skulle fastsætte i følgende tidsperioder: I god tid inden hver af disse perioder udsender taskforcen et materiale, som udpeger de adresser og ejendomme, der skal kigges på. Flere Ressourcer til opgaven Gennemførelsen af programmet kræver i alt ca. 80 ekstra årsværk få i 2013, flest i 2014 og færre i Programmet betyder desuden at kommunens løbende adresseopgave vokser svarende til ca. 40 årsværk om året. Ekstra ressourcer til Implementering 40 årsværk Kommunens adresseopgave er vokset Blivende opgaver 8 årsværk Rette adressefejl Afstemningsområder 48 årsværk Fastsætte supplerende adresser Diverse administrative inddelinger 24 årsværk Fastsætte supplerende adresser (afslutning) 40 årsværk Kommunens adresseopgave er vokset

6 Administrative inddelinger Tidsplan for kommunen Adresseprogrammet fører også til forbedringer i vedligeholdelsen af grunddata om Danmarks administrative, geografiske inddeling (DAGI). Samlet set bliver opgaven mere enkel, fordi kommunen fremover kun skal holde styr på de inddelinger, som den selv har ansvaret for. Eksempelvis vil det ikke længere være kommunerne, som har ansvar for, at sogne og postnumre registreres korrekt. Hertil kommer, at vedligeholdelsen af inddelingerne bliver flyttet fra CPR s Vejregister til en rent geografisk registrering af grænserne, som fx kan ske i et GIS e.l. Det betyder, at CPR s Vejregister efterhånden helt kan udfases. De to obligatoriske kommunale inddelinger for afstemningsområder og supplerende bynavne (som indgår i adressebetegnelsen) skal fortsat vedligeholdes af kommunen. Data vil blive opbevaret i DAGISYS, der er et nyt, geografisk grunddatasystem hos Geodatastyrelsen (GST). Herfra stilles data frit til rådighed, således at de kan indgå i adressen og dermed i CPR og anvendes af alle andre parter. Efterår 2013 GST udarbejder på basis af CPR Vej et oplæg til afstemningsområder som geografiske polygoner. Oplægget udsendes til kommunerne, som kontrollerer det mod egne data og retter eventuelle fejl I løbet af 2014 udarbejder GST et tilsvarende oplæg til de supplerende bynavne som geografiske polygoner. Proceduren vil være den samme, det vil sige, at kommunerne også her skal berigtige og rette eventuelle fejl. I begyndelsen af 2014 er GST s nye grunddatasystem for administrative inddelinger klar til test. Så snart testen er vel overstået, kan DAGISYS tages i brug. CPR Vej eksisterer dog fortsat i en periode, indtil alle de nye grunddatasystemer er klar. De øvrige, rent kommunale distrikter (fx skoledistrikter), som i dag registreres i tabelform i CPR s Vejregister, kan efter behov samles i en kommunal geodatabase e.l. Kommunernes opgaver i forbindelse med etableringen af det nye og mere simple system er relativt små. For en typisk kommune vil de formentlig kræve et par ugers arbejde til kvalitetssikring af udvalgte administrative inddelinger ved overgangen til DAGISYS. 6

7 Geografisk sammenhæng Ud over adresser indgår også administrative inddelinger og stednavne i adresseprogrammet. Den geografiske sammenhæng mellem de tre temaer kan sammenlignes med et nålestik Vejnavne og adresser Administrative inddelinger Det fremtidige grunddatasystem (DAGISYS) skal indeholde data om de nuværende inddelinger: kommuner regioner sogne politikredse retskredse opstillingskredse postnumre. Stednavne Samt nye data for: afstemningsområder supplerende bynavne. Administrative inddelinger og flere andre ikke-kommunale temaer. 7

8 Adresseopgaven i fremtiden Kommunen spiller en vigtig rolle i hele processen med at forbedre adresser og adressedata. Når programmet er fuldt gennemført, står den kommunale adressemyndighed med en både mere ansvarsfuld og større opgave. Kommunen kommer fremover til at håndtere autoritative grunddata, som bliver brugt direkte i et væld af private og offentlige systemer. Det stiller større krav end hidtil om aktualitet, hurtige fejlrettelser mv. Se også boksen Syv løfter om bedre adressedata på næste side. Der er ikke tvivl om, at det vil føre til et større antal sagsbehandlinger, lovliggørelser og borgerhenvendelser og større forventninger og nye regler om, at eventuelle fejl rettes hurtigt. Kommunens udvidede ansvar og myndighed vil blive fastlagt i en ny bekendtgørelse, så alle parter ved, hvilke regler der gælder. Færre it-systemer Adressemyndighedens udvidede opgaver vil blive understøttet af enklere og bedre it-værktøjer. I dag kræver det op til seks forskellige it-systemer at registrere et vejnavn eller en adresse korrekt. Det betyder, at hver adresse ofte skal passere flere skriveborde og sagsbehandlere. Fremover vil alle centrale opgaver for både vejnavne og adresser kunne samles omkring et nyt adresseregister i tilknytning til BBR. Det it-værktøj, som kommunen skal benytte, vil integrere kortvisning (fx matrikelkort, FOT og ortofoto) som en naturlig del af arbejdsprocessen. Forenklet datamodel Parterne i adresseprogrammet er enige om en mere simpel datamodel. De tre centrale begreber bliver: Navngiven vej: Den vej, som giver adgang til en bestemt adresse. Adgangspunkt: Det geografiske sted, hvor man går ind i en bygning, dvs. indgangen. Adresse: Betegnelse, der bruger vejnavn, husnummer samt evt. etage og dør til at identificere en bestemt adgang til en bygning eller del af en bygning, fx en bolig. Modellen ophæver dermed det tidligere, lidt uklare hierarki af adgangsadresser og enhedsadresser. Værktøjerne skal både understøtte selve fastsættelsen af adressen i forbindelse med udstykning og byggeri og dialogen omkring vejnavne og adresser i forbindelse med fx partshøring eller politisk behandling. De vil derfor blive kravspecificeret og udviklet i samarbejde med kommunerne. Fremtidens adressedata vil være mere geografiske end i dag. Som noget nyt vil de være knyttet digitalt til vejnettet og dermed bedre egnet til GPSbaseret navigation uden fejl. Det vil også være en forenkling, at vejnavnes og adressers beliggenhed i administrative områder og tilhørsforhold til en bestemt ejendom dannes automatisk, når kommunens adresseansvarlige blot har placeret adressen geografisk med et klik på kortet. 8

9 Syv løfter om bedre adressedata Adressedata indgår i tusindvis af offentlige og private it-løsninger og produkter. Fremtidens brugere skal opleve adressedata som: 1 Frie og tilgængelige: Data er til rådighed for de it-systemer, der skal bruge dem, med så få barrierer som muligt. Det sker via solide og kraftige digitale tjenester mv., som løbende supporteres og udvikles. 2 Pålidelige: Data er kontrollerede og kvalitetssikrede gennem daglig brug og opfylder aftalte normer. Fejl og mangler indberettes på en nem måde og rettes effektivt og hurtigt. 3 Konsistente: De store grunddatadomæner CPR, CVR og BBR/ejendom anvender samme adressegrundlag som facitliste. Det betyder, at oplysninger fra flere kilder med sikkerhed kan knyttes sammen. 4 Tidligt på færde: Data registreres så tidligt, som det er muligt, fx så byggevareleverandøren, entreprenøren og elselskabet har en adresse på byggepladsen, selv om folk ikke er flyttet ind endnu. 5 Aktuelle: Data opdateres løbende, dvs. ikke per kvartal eller år. Og når data er opdateret, vil de være digitalt til rådighed for brugerne i løbet af minutter eller timer og ikke som i dag i løbet af uger eller måneder. 6 Dækkende: Adresserne er dér, hvor de behøves, og der er ikke hvide pletter på landkortet, dvs. områder uden adresser, hvor mennesker skal have leveret tjenester (fx varer, post, hjemmehjælp, ambulance). 7 Præcise og navigationsegnede: Data er entydige og har en geografisk nøjagtighed, som svarer til den teknologiske udvikling fx i smartphones. Adresserne er knyttet til vejnettet, så de er grydeklare til GPS-navigation. 9

10 Sådan er adresseprogrammet organiseret Adresseprogrammet er en del af det samlede grunddataprogram, som ledes af Grunddatabestyrelsen med Digitaliseringsstyrelsen for bordenden. Adresseprogrammets styregruppe, som ledes af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL), har repræsentanter fra KL, Geodatastyrelsen, CPR-kontoret, Erhvervsstyrelsen, SKAT og Digitaliseringsstyrelsen. MBBL har desuden ansvaret for det såkaldte Ejendomsdataprogram, der også indgår i grunddataprogrammet. Adresseprogrammets samlede aktiviteter er organiseret i ni parallelle projekter, som koordineres af en daglig programledelse. Et af disse projekter er særligt dedikeret den store opgave med supplerende adresser og har organiseret sig i taskforcen. Et andet projekt har ansvaret for at udvikle det nye adresseregister og de it-værktøjer, som kommunens adressemyndighed skal benytte. Geodatastyrelsen har ansvaret for to projekter om hhv. de administrative inddelinger (DAGI) og stednavnene. 10

11 Følg med undervejs Alle de vigtige nye regler og vejledninger, lister til kommunerne mm. vil løbende blive publiceret på webstedet adresse-info.dk, der vil blive moderniseret i løbet af efteråret. Særligt interesserede kan herudover følge adresseprogrammets udvikling og læse dets vigtigste dokumenter på adresseprogrammet.dk. Her kan man også tilmelde sig det elektroniske nyhedsbrev Nyt om Danmarks adresser, der udsendes cirka hver anden måned gennem hele programperioden. KL har også en sektion om ejendomsdata og adresser på sit websted kl.dk. Desuden afholder programmet løbende orienteringsmøder o.l. for adressemedarbejdere i kommunerne. Kontakt Kontakt programledelsen med eventuelle spørgsmål til adresseprogrammets indhold og forløb. Tanja Haagh Jensen, programsekretær, MBBL: Morten Lind, programleder, MBBL: Else Marie Ulvsgaard, projektleder Taskforce, MBBL: Tine Garbers, kommunernes kontaktperson, KL: Morten Winkler, projektleder DAGI, Geodatastyrelsen: Øvrige kontaktpersoner kan findes på adresseprogrammet.dk På vej mod endnu bedre adresser Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Juni 2013 Redaktion: Ola Jørgensen, Klartekst Grafisk design: Karen Krarup Tryk: Prinfo trekroner ISBN: ISBN: PDF 11

12 Gammel Mønt 4, København K

Fastsættelse af vejnavne og adresser

Fastsættelse af vejnavne og adresser Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning Marts 2009 , vejledning Vejledningen findes på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk Oplag:

Læs mere

Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret

Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret Afrapportering fra projektforløb 2001 Marts 2002 CVR-kontoret, Told- og Skattestyrelsen Kort &

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Forenkling også et kommunalt ansvar

Forenkling også et kommunalt ansvar Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Forenkling også et kommunalt ansvar Inspiration til intern forenkling i kommunerne 1. Hvad er intern forenkling? 10 2. 10 veje til forenkling på tværs af sektorer og

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

INSPIRE hvorfor er det en god ide?

INSPIRE hvorfor er det en god ide? INSPIRE hvorfor er det en god ide? Ulla Kronborg Mazzoli Geodatastyrelsen Vi kender alle billederne fra de store oversvømmelser i Centraleuropa. Kæmpe store arealer sat under vand, mennesker og dyr truet

Læs mere

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 1 De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunaløkonomisk Forum 2015 2 De effektive kommuner

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Informationer og systemer i den offentlige forvaltning

Informationer og systemer i den offentlige forvaltning Informationer og systemer i den offentlige forvaltning - set fra Statens Arkiver 2011 Maj 2012 Stat, kommuner og regioner GIS og GML Digitaliseringsstrategi, før og nu Integrerede systemer Bevaringsværdige

Læs mere

Ambitioner om mere Nyt kapitel

Ambitioner om mere Nyt kapitel Ambitioner om mere Nyt kapitel Dansk økonomi er fremtidssikret ambitioner om mere I kølvandet på den internationale økonomiske krise manglede der 47 mia. kr. i 2020 for at få indtægter og udgifter til

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER MAJ 2014 SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER Smart City i de danske kommuner status og initiativer er udarbejdet af CEDI for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Analysen og de

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

Nøgletal. nu også i det almene byggeri - -

Nøgletal. nu også i det almene byggeri - - Nøgletal nu også i det almene byggeri Fra 1. marts 2007 vil der blive stillet krav om nøgletal til de virksomheder, som vil byde på almennyttigt byggeri nøjagtig som de i dag skal fremlægge nøgletal i

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Ledere sammen og hver for sig

Ledere sammen og hver for sig Ledere sammen og hver for sig Få mere ud af områdeledelse lederweb.dk 2 Kolofon Ledere sammen og hver for sig Væksthus for Ledelse 2015 Projektledelse Sanne Brønserud Larsen, KL Susanne Hyldborg Jensen,

Læs mere

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden National strategi for cyber- og informationssikkerhed Øget professionalisering og mere viden December 2014 INFORMATIONSSIKKERHED OG CYBERSIKKERHED I denne strategi anvendes to begreber: Informationssikkerhed

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Projekt: CVR-numre til andet end juridiske enheder, fase 1: Indholdsfortegnelse

Projekt: CVR-numre til andet end juridiske enheder, fase 1: Indholdsfortegnelse Projekt: CVR-numre til andet end juridiske enheder, fase 1: Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Baggrund for projektet... 2 1.2 Metode... 2 2. Identifikation af enheder, herunder udfordringer og

Læs mere

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Social- og Integrationsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet National

Læs mere