Fremtid i frihed og fællesskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtid i frihed og fællesskab"

Transkript

1 Venstres Landsmøde 2006 Fremtid i frihed og fællesskab Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre Oktober 2006

2 Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre er sendt til: Venstres delegerede til landsmødet, hovedbestyrelsens medlemmer, medlemmer af Redaktørforeningen, folketingsmedlemmer og -kandidater, medlemmer af Landsorganisationens udvalg, VU s Landsstyrelse, LOF s Landsstyrelse, borgmestre eller gruppeformænd samt øvrige landsmødedeltagere. Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre oktober

3 Fremtid i frihed og fællesskab Afstemningsoplæg til Venstres Landsmøde Efter 3 års debat om et nyt principprogram er vi nu fremme ved, at de delegerede skal behandle forslag og ændringsforslag på Venstres Landsmøde den november i Odense. I marts måned 2006 blev forslaget til nyt principprogram udsendt. Der var mulighed for at stille ændringsforslag frem til midt i juni måned. Interessen for at deltage i debatten var overvældende. Ved tidsfristens udløb var der indkommet 936 principielle ændringsforslag, redaktionelle forslag og kommentarer fra lige knap 100 foreninger, udvalg og enkeltpersoner. Hen over sommeren behandlede en redaktionsgruppe bestående af Claus Horsted, Torsten Schack Pedersen, Per Paludan Hansen, Mette Toft, Jacob Jensen, Troels Lund Poulsen og undertegnede forslagene. En række redaktionelle forslag er blevet indarbejdet og en række principielle forslag er blevet sammenskrevet. En række forslag var meget konkrete og er sendt videre til Venstres ordførere til inspiration til Folketingsgruppens arbejde. Der var en del kommentarer og gode råd, der kan indgå i arbejdet fremover, når principprogrammet skal præsenteres i pjecer m.v. Efter redaktionsgruppens arbejde stod 77 forslag tilbage til behandling på landsmødet. De blev udsendt i slutningen af august med mulighed for at stille ændringsforslag til de stillede 77 ændringsforslag frem til den 7. oktober. Det var der 20 foreninger, udvalg og enkeltpersoner, der benyttede sig af. De stillede ændringsforslag til ændringsforslag er ligeledes blevet behandlet i redaktionsudvalget. Og resultatet er nu, at der på landsmødet skal behandles 77 ændringsforslag og 16 ændringsforslag til ændringsforslag. Der er grund til at sige tak til alle forslagsstillere for deres fleksibilitet og forståelse for det nødvendige i at samle sig om et antal ændringsforslag, således at landsmødet har mulighed for at debattere og stemme om forslagene. Bagerst i hæftet er en oversigt over samtlige foreninger og enkeltpersoner, der har indsendt forslag i de to runder. Vi har været igennem en flot debat i Venstre. Mange har bidraget med forslag og givet deres mening til kende. Det materiale, som Landsmødet skal behandle, vidner om et idérigt og levende parti. Et parti som er stærkt optaget af at forny og udvikle politikken, så den også giver svarene på fremtidens problemer og udfordringer, så vi sammen kan skabe en fremtid i frihed og fællesskab. Nu er det så op til landsmødet at afgøre, hvordan Venstres nye principprogram skal se ud. Lars Løkke Rasmussen Næstformand for Venstre Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre oktober

4 Det liberale menneskesyn 1. Mennesket trives bedst i frihed under ansvar. 2. Frihed betyder fravær af tvang - men også, at mennesket er frit til at tage ansvar for sit eget liv og medansvar for andre mennesker og fællesskabet. 1. Punkt 2 til 4 ændres til Det liberale menneskesyn bygger på, at hvert menneske har ret og pligt til at tage ansvar for sit eget liv. Hvis mennesket berøves det personlige ansvar, bliver det umyndiggjort, magtesløst og ansvarsløst. Dragør. 3. I ethvert menneske er der en trang til at tage ansvar for sit eget liv. Hvis mennesket berøves det personlige ansvar, bliver det umyndiggjort, magtesløst og ansvarsløst. Det liberale menneskesyn bygger på, at ethvert menneske har ret til ansvar for sit eget liv. 4. Det enkelte menneske har også pligt til ansvar for sit eget liv. Forudsætningen for et godt samfund er, at hver enkelt føler et personligt ansvar for at yde en indsats og bidrage til fællesskabet. Frihed og fællesskab 5. Når det enkelte menneske får størst mulig frihed til at stræbe efter et godt liv, bliver der skabt værdier, som kan komme fællesskabet til gode. Derved bliver fællesskabet stærkest. 6. Der er ikke nogen modsætning mellem frihed og fællesskab. De stærkeste fællesskaber er netop de fællesskaber, hvor mennesker frivilligt er gået sammen for at løse en opgave eller dyrke en interesse. 7. Det menneske, der kan klare sig selv, har en moralsk forpligtelse til at bistå de mennesker, der ikke kan - privat og via samfundet. Frisind 8. Frisind er en vigtig del af det liberale tankesæt. Frisind betyder, at man anerkender det andet menneskes ret til frit at tænke, tro og tale og til frit at vælge sin livsform. 9. Frisind betyder ikke, at det enkelte menne- Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre oktober

5 ske skal acceptere alle livsværdier og livsmønstre som lige gode. Frisind er ikke det samme som holdningsløshed. Frisind er, at den, der selv har en fast overbevisning, ikke blot kæmper for sin egen holdning men også kæmper for andres ret til at have en anden opfattelse. Retten til at leve sit eget liv 10. Mennesket har ret til at leve sit liv i frihed og gå sine egne veje - alene eller sammen med andre forudsat, at det ikke krænker noget andet menneskes tilsvarende frihed. Statens opgave er at håndhæve de individuelle frihedsrettigheder, så ingen bliver undertrykt af andre. 11. Liberale lægger afgørende vægt på den personlige frihed, privatlivets ukrænkelighed, den private ejendomsret, ytringsfriheden, trosfriheden, foreningsfriheden, forsamlingsfriheden og erhvervsfriheden, som det fremgår af Grundloven. 2. Nyt punkt 11A Ytringsfriheden er en hel fundamental rettighed og skal ikke begrænses. Derfor skal blasfemi og racismeparagraffen afskaffes. Vi skal ikke forbyde holdninger, kun trusler og handlinger. Anders Basbøll, Odense, Henrik Fruergaard, Holstebro og Torben Raahede, København. 2A. Ændring til ændringsforslag nr. 2 Ordene og racisme slettes. Venstre på Vesterbro & Kgs. Enghave. 12. Frihedsrettighederne skal gælde lige for alle uanset køn eller politisk, religiøs, etnisk og seksuel baggrund. 13. Der skal gælde en ubrydelig respekt for det enkelte menneskes integritet. Derfor skal staten straffe med fasthed og konsekvens ved overgreb mod andre menneskers liv, helbred og ejendom. 14. Lovene skal være klare, entydige og forståelige. Lovene skal værne om borgernes retssikkerhed og beskytte mod vilkårlighed, og borgerne skal være beskyttet mod lovgivning med tilbagevirkende kraft. Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre oktober

6 15. Det enkelte menneske skal sikres retssikkerhed i forhold til lovgivningsmagten og den offentlige administration. 16. Retssikkerheden skal sikres, uden at hensynet til lovovertræderen går forud for beskyttelsen af lovlydige borgere. 17. I retssager, hvor det offentlige er modpart som myndighedsinstans, skal borgernes retsstilling sikres ved, at det offentlige har pligt til at fremlægge sagens oplysninger og pålægges en særlig bevisbyrde. Det skal sikres, at der sker en hurtig og effektiv sagsbehandling. 3. Nyt punkt 17A Central registrering og overvågning af enkeltpersoner skal begrænses. Praktiske administrative hensyn må aldrig gå forud for frihedsrettighederne. Give kredsen. Privat ejendomsret 18. Frihed betyder også, at mennesket har ret til udbyttet af sin egen indsats. Den private ejendomsret er en grundpille i et frit samfund. 19. Privat ejendomsret er den vigtigste garanti for såvel økonomisk som politisk frihed. Når ejendomsretten er fordelt på mange private ejere, har ingen enkeltperson magt til at bestemme over andre. Liberale lægger derfor vægt på, at så mange som muligt er ejere og dermed nyder godt af den private ejendomsret. 20. Offentlige indgreb i den private ejendomsret skal begrænses til et absolut minimum. Ved ekspropriation skal de berørte ejere være sikret fuldt dækkende erstatning. Et levende folkestyre 21. Et liberalt demokrati bygger på, at hver enkelt borger har mulighed for indflydelse på ledelsen af samfundet gennem frie valg til folkevalgte forsamlinger og direkte folkeafstemninger om vigtige spørgsmål. 22. Det er afgørende for et ægte folkestyre, at såvel den enkelte borger som de folkevalgte Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre oktober

7 repræsentanter kan overskue og forstå konsekvenserne af de beslutninger, der bliver truffet. Folkestyre må ikke blive til ekspertstyre. Derfor skal det sikres, at der forud for mere vidtrækkende beslutninger er tilstrækkelig tid til og mulighed for oplysning og debat. 23. Den frie meningsdannelse og nyhedsformidling er afgørende for et velfungerende folkestyre. Såvel de trykte som de elektroniske medier skal sikres frihed og uafhængighed af det offentlige. Inden for de rammer, som teknologien muliggør, skal der være fri adgang til privat etablering af radio, TV og andre elektroniske medier. 24. Den nye informationsteknologi bør benyttes til at forbedre oplysningen og åbenheden om vigtige politiske spørgsmål og dermed til at inddrage befolkningen mere direkte i de politiske beslutninger. 25. Folkestyre er karakteriseret ved, at den enkelte har indflydelse på de beslutninger, der træffes. Men folkestyre er også at lade folk selv bestemme uden politisk indblanding. Et ægte folkestyre sætter grænser for politik og regulering. 26. Udgangspunktet skal være, at opgaver løses på privat initiativ af den enkelte, af familien, af private virksomheder eller af private organisationer. Det offentlige skal kun påtage sig løsningen af almene samfundsopgaver, som ikke kan løses forsvarligt på privatøkonomisk grundlag. 27. For at sikre det enkelte menneskes medbestemmelse og indflydelse på beslutningerne skal disse træffes så tæt på den enkelte som muligt. De folkevalgte forsamlinger skal tage sig så kvalificeret som muligt af så lidt som forsvarligt. 28. I et levende folkestyre skal opgaver og ansvar være placeret i det yderste bæredygtige led. Den offentlige administration skal løbende tilpasse sig ændrede vilkår med henblik på så effektiv opgaveløsning og administration som muligt. Det nære samfund 29. Det nære samfund rummer en række positive værdier, som løbende skal udvikles og styrkes. De velfungerende lokalsamfund danner rammen om et nært, ægte og for- Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre oktober

8 pligtende fællesskab, som både kan løse opgaver, der lægges ud fra centrale myndigheder, og forebygge og løse sociale problemer. 30. Lokalsamfundene skal sikres gode udviklingsmuligheder. Det offentlige, herunder kommunerne, har et særligt ansvar herfor. Lokalsamfundenes iværksættere skal sikres de bedste muligheder. Hindringer i lovgivning og administration skal fjernes eller reduceres. 4. Nyt punkt 30A Det er vigtigt at understøtte og udvikle et Danmark i balance. Dette skal ske ved at skabe mulighed for vækst gennem uddannelse, forskning, erhvervsudvikling og privat/offentlig samarbejde. Danmark skal være et godt land at arbejde, bo og leve i. Dette sker gennem et varieret udbud af familie, kultur, fritids - og sportsfaciliteter i lokalsamfundene. Viborg Storkommune. 31. Den kommunale struktur skal til enhver tid sikre borgerne god service, et højt fagligt niveau, mulighed for at efterprøve om borgerne modtager den korrekte service og være præget af høj effektivitet. Derfor er det vigtigt, at borgerne er tæt på beslutningerne. Borgernes mulighed for at vælge deres egne løsninger i kraft af frit valg skal kombineres med en betydelig brugerinddragelse i offentlige institutioner, gennem bestyrelser, borgerpaneler osv. 32. Brugerinddragelse i de offentlige institutioner må ikke gå på tværs af fællesskabets interesse. De offentlige institutioner tilhører fællesskabet. Hvis man ønsker vidtgående individuelle hensyn, må man benytte sig af mulighederne for private løsninger. 5. Nyt punkt 32A Private løsninger skal understøttes på lige fod med offentlige institutioner efter princippet om, at pengene følger det enkelte menneske. Palle Marcher, Nivå. 33. Mangfoldighed skaber udvikling. Venstre vil derfor værne om det kommunale selvstyre og retten til lokal handlefrihed. Samtidig skal kommunerne løbende dokumentere, hvordan de løser deres opgaver og med hvilke resultater til følge. Kommunerne skal i den forbindelse lade sig sammenligne indbyrdes. Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre oktober

9 Det danske fællesskab 34. I det danske fællesskab står visse grundlæggende værdier over andre. Det er bl.a. de vestlige samfunds traditionelle værdier om individuel frihed, omsorg for de svageste medlemmer i samfundet, lighed for loven, lighed mellem kønnene, begrænset statsmagt, folkestyre, uafhængige domstole, retten til at ytre sig frit samt skelnen mellem religion og politik. 6. Punkt 34 ændres Første sætning ændres til: I det danske fællesskab, som bygger på det kristne livssyn med respekt for andres tro og holdninger, står visse grundlæggende værdier over andre. Palle Marcher, Nivå, Hans Larsen, Gentofte, Otterup kredsen, Fredericia kredsen, Aars kredsen, Gørlev, Det Fynske Venstre og Give kredsen. 7. Punkt 34 ændres til Fællesskabet i det danske samfund bygger på værdier, der har deres baggrund i det kristne livssyn samt en række rettigheder og principper som f.eks. den individuelle frihed, omsorg for de svageste medlemmer i samfundet, lighed for loven, lighed mellem kønnene, begrænset statsmagt, folkestyre, uafhængige domstole, retten til at ytre sig frit samt skelnen mellem religion og politik. Kjeld Petrus Beyer, Gadstrup og Gentofte. 35. I kraft af disse værdier har vi ret til frit at dyrke vores religion, leve med vores kultur og vælge vores livsform - i respekt for andres ret til at gøre det samme. 8. Nyt punkt 35A Venstre ønsker at bevare monarkiet som styreform i Danmark, som fastsat af rammerne i Grundloven. Venstre ønsker at bevare rigsfællesskabet med Færøerne og Grønland med respekt for de færøske og grønlandske befolkningers ønsker til fællesskabet. Gentofte. 8A. Ændring til ændringsforslag nr sætning slettes. Århus Kommune og Venstre på Vesterbro & Kgs. Enghave. Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre oktober

10 8B. Ændringsforslag nr. 8 ændres til Ordene med respekt for de færøske og grønlandske befolkningers ønsker til fællesskabet. slettes. Venstres Erhvervsudvalg i København. 36. Det er ikke statens opgave at bestemme, hvordan vi skal leve sammen, spise, dyrke vores religion, bruge vores penge eller klæde os. 37. Friheden til at gå egne veje er både friheden til at slå sig sammen med andre i alle slags frivillige fællesskaber og friheden til at forlade disse fællesskaber. Mødet med andre kulturer 38. I det åbne og frie møde med fremmede kulturer bør vi være bevidste om, at vor verden udgår fra Danmark og det danske. 9. Punkt 38 til 39 slettes Anders Basbøll, Odense Henrik Fruergaard, Holstebro og Torben Raahede, København. 39. I det liberale kultursyn er vore historiske og folkelige rødder afgørende. Dem skal vi kende for at undgå at blive ofre for manipulation og ideologiske modebølger. Statsborgerskab 40. Danmark skal være et åbent samfund. Alle, der kan og vil gøre en indsats, og som vil respektere de demokratiske spilleregler, skal være velkomne til at bo og arbejde i Danmark. 41. Det danske arbejdsmarked skal være åbent for udenlandsk arbejdskraft, som lever op til en række objektive krav om uddannelse og selvforsørgelse. 10. Nyt punkt 41A Udlændinge, der allerede bor i Danmark, skal kunne forbedre deres chancer for at få statsborgerskab gennem færdiggjort uddannelse, arbejde m.v. Venstre på Vesterbro og Kgs. Enghave. 42. Udlændinge, der ønsker dansk statsborgerskab med de hertil hørende rettigheder, skal beherske det danske sprog, kende det danske samfund, dansk kultur og historie samt godtgøre, at de kan bidrage til det danske Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre oktober

11 samfund ved at være selvforsørgende. 43. Udlændinge, der har begået alvorlige forbrydelser, skal være udelukket fra at få dansk statsborgerskab. Kultur giver fællesskab 11. Punkt 43 tilføjes Udlændinge, der har begået alvorlige eller gentagne forbrydelser, skal kunne fratages deres danske statsborgerskab og kunne udvises af landet. Kjeld Petrus Beyer. 44. Kultur er med til at forme det folkelige fællesskab. For stadig at udvikle såvel det enkelte menneskes som den nationale identitet er det nødvendigt at frembringe værker, som både provokerer til nytænkning og står som nationale symboler, der kan binde generationers historie sammen. 45. Alle skal have fuld frihed til at udtrykke sig gennem deres kunstværker. Den kunstneriske frihed er afgørende for at skabe betydelig, nyskabende og udfordrende kunst. 46. Særlige præstationer skal stimuleres ved at belønne dem, der sætter i gang og skaber betydelige resultater inden for kunst, arkitektur, design og andre områder, hvor Danmark og det danske bliver kendt og synligt. Det er vigtigt at opmuntre til private investeringer i kunst- og kulturinstitutioner og privat sponsering af kunstneriske frembringelser. 47. Kunsten er til glæde for mange mennesker, men det gør ikke alle til kunstnere. Det offentlige skal kun støtte den højeste kvalitet. Støtten skal administreres af uafhængige nævn, hvis medlemmer løbende udskiftes. 12. Punkt 47 slettes Dragør. 13. Punkt 47 ændres til Den offentlige støtte til kunst, arkitektur, design m.v. bør udelukkende bestå i at lægge de mest fornuftige rammer for den kunstneriske udfoldelse. Venstres Ungdoms Landsorganisation. 14. Punkt 47 ændres til Kunsten er til glæde for mange mennesker, men det gør ikke alle til kunstnere. Det offentli- Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre oktober

12 ge skal kunne støtte og give mulighed for mangfoldige kunstneriske tiltag og virksomheder. Niels Kristian Sandgaard, Herning. Kvalitet og bredde i kulturlivet 48. Den liberale kulturpolitik har udviklet sig og skal fortsat udvikle sig nedefra gennem andelsbevægelsen, højskolerne, aftenskolerne, idrætsforeningerne og meget mere. 15. Punkt 48 til 49 slettes Anders Basbøll, Odense Henrik Fruergaard, Holstebro og Torben Raahede, København. 16. Punkt 48 tilføjes Der skal sikres frie og gode udviklingsmuligheder for det frivillige og folkelige foreningsarbejde, og rammerne for udviklingen af det brede fritids- og kulturliv skal sikres bl.a. af det offentlige. Viborg Storkommune, Give kredsen og Fredericia kredsen. 49. Den liberale kulturpolitik udspringer altid af en bæredygtig kulturel fødekæde. Det giver kulturlivet et rekrutteringsgrundlag af udøvere, som har potentialet til at bidrage til kulturlivets mangfoldighed med frembringelser af høj kvalitet. Derved vil Danmark få et alsidigt kulturliv, der giver de bedste betingelser for, at en udøver kan professionalisere sine frembringelser til det højeste niveau inden for sit felt og derved sikre kvalitet i verdensklasse. 50. Der skal være gode muligheder for et frit og aktivt kulturliv i de nære medmenneskelige fællesskaber. Derved styrker vi mangfoldigheden i dansk kunst og kulturliv. Folkekirke og religion 51. Folkekirkens grundlovssikrede særstilling skal fastholdes. Rummeligheden i Folkekirken med vidtgående forkyndelsesfrihed og respekt for mindretallene skal til stadighed forfægtes. Folkekirkens organisation og struktur skal være forankret i sognemenighederne. 17. Punkt 51 erstattes af Religion er en privat sag. Der skal være grænser for politik, og derfor skal staten ikke blande sig i religion. Adskillelsen af kirke og stat skal igangsættes, således der sker en afvikling af folkekirkeordningen. Der skal selvfølgelig være nogle fornuftige overgangsbestemmelser, så den evangeliske lutherske kirke har en chance for at klare sig. Folkekirkens fremtidige organisation som kirke må herefter være op til menigheden Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre oktober

13 selv at fastsætte. Kirkebygningernes bevarelse kan efterfølgende være en opgave for staten. Anders Basbøll, Odense, Henrik Fruergaard, Holstebro, Torben Raahede, København, VU i Gentofte og Venstres Ungdoms Landsorganisation. 52. Religionsfriheden er en grundlæggende frihed for alle borgere. Derfor skal staten afholde sig fra indblanding i frikirkernes og andre trossamfunds forhold. Staten skal alene sikre den enkeltes ret til at udøve sin religion, herunder at skifte religion. Den etiske udfordring 53. Menneskelivet er ukrænkeligt. Enhver har ret til liv, til frihed og til at råde over sin egen krop. 18. Punkt 53 tilføjes Det er de folkevalgte repræsentanters ansvar at sætte de fornødne grænser for at sikre den enkelte borgers selvstændighed og frihed til at foretage de personlige etiske valg. Region Sjælland. 54. Venstre vil sikre, at al forskning i og anvendelse af bio- og genteknologier sker med respekt for menneskets og kommende generationers integritet og værdighed samt i respekt for naturen. 55. Venstre vil give mulighed for, at bio- og genteknologier kan bruges til at behandle kroniske og invaliderende sygdomme. Venstre vil også give mulighed for, at bio- og genteknologier kan bruges til at behandle og råde bod på barnløshed. 19. Punkt 55 ændres Ordene Kroniske og invaliderende erstattes med alle. Anders Basbøll, Odense, Henrik Fruergaard, Holstebro og Torben Skytte Raahede, København. 19A. Ændring til ændringsforslag til nr. 19 Ordene Kroniske og invaliderende udgår, men erstattes ikke med alle. Århus Kommune. Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre oktober

14 56. Behandlingstilbud skal stilles til rådighed fra offentlig side uden diskrimination baseret på sundhedstilstand, alder, køn, seksualitet, civil stand, religion, etnisk eller kulturel baggrund. 57. Det offentlige skal stille fri, lige og gratis behandling til rådighed for borgerne i tilfælde af sygdom. Nogle behandlingstilbud er dog ikke sygdomsbetingede. Her skal det offentlige ikke være forpligtet til at stille tilbud til rådighed. 20. Punkt 56 til 57 erstattes af Et sundhedsvæsen i verdensklasse Et velfungerende sundhedsvæsen er vigtigt for et godt liv. Derfor skal der være fri, lige og gratis adgang til sundhedsydelser og en sundhedsfaglig kvalitet på internationalt niveau. Sundhedsvæsenet er til for borgerne. De skal opleve gennemsigtighed, sammenhæng i tilbuddene og en ensartet behandling. Samtidig skal der sikres borgerne fuld indsigt og nem adgang til egne patientdata. Vi har et personligt ansvar for eget helbred, men vi har også i fællesskab et ansvar for at understøtte det personlige ansvar. Derfor vil Venstre i højere grad sætte fokus på forebyggelse og sundhedsfremme. Kommunerne har her en nøglerolle, fordi forebyggelse lykkes bedst, når den tilrettelægges lokalt og i et tæt samspil med borgerne. Al aktivitet på sundhedsområdet skal bygge på højest mulig viden og fagkundskab. Derfor skal sundhedsvæsenet i større grad gennemføre forskning og udnytte den nyeste viden og teknologi. Christian Møller Nielsen, Århus amt, Birgitte Josefsen, Brønderslev og Venstres Sundhedsudvalg i Fyns amt. 20A. Ændring til ændringsforslag nr. 20 Tilføjelse til 1. afsnit: Pengene skal følge patienten. Det skal dog være muligt at opkræve en vis brugerbetaling i praksissektoren. Gladsaxe. 20B. Ændring til ændringsforslag nr. 20 Tilføjelse til 1. afsnit: Nogle behandlingstilbud er dog ikke sygdomsbetingede. Her skal det offentlige ikke være forpligtet til at stille tilbud til rådighed. Århus Kommune og Svendborg-Langelands kredsens Venstre. Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre oktober

15 20C. Ændring til ændringsforslag nr. 20 Tilføjelse til 1. afsnit: Det er politikerne, der prioriterer ressourcerne til behandlingsområderne indenfor den offentlige del af sundhedssektoren. Det er lægerne, der har ansvaret for de lægefaglige dispositioner indenfor de givne ressourcer. Venstres Erhvervsudvalg i København. 20D. Ændring til ændringsforslag nr. 20 Tilføjelse til 1. afsnit: Sundhedsydelser bør i samme omfang som på andre områder også omfatte tandbehandling. Venstres Erhvervsudvalg i København. Familieliv med valgfrihed 20E. Ændring til ændringsforslag nr. 20: Tilføjelse til 3. afsnit Forebyggelse skal også være en del af tilbuddet fra praktiserende læger og hospitaler. Venstres Erhvervsudvalg i København. 58. Familien er kernen i samfundet, som skal indrettes, så familierne får de bedst tænkelige muligheder for at give trygge rammer for børns opvækst. Der skal være rum for forskellige familietyper. På arbejdsmarkedet bør arbejdstider og arbejdsvilkår være så fleksible, at forældre får gode muligheder for at være sammen med deres børn. 59. Børnenes trivsel og opdragelse er forældrenes ansvar. Det er vigtigt, at det offentlige ikke fratager familien muligheden for at forme deres eget liv. Det offentlige skal tilpasse sig de ønsker og krav om fleksibilitet og valgfrihed, som den moderne familie har. 60. Pengene skal følge børnefamilien, som selv skal råde over beløb, kommunen normalt yder til børnepasning. Familien får dermed frihed til at vælge, om børnene skal passes i det offentlige system, hjemme eller af en privat leverandør, der lever op til de kvalitetskrav, som politikerne har opstillet. Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre oktober

16 61. Det skal være op til den enkelte familie at afgøre, hvordan barselsorloven skal fordeles. Lige rettigheder for alle 62. Ligestilling i et liberalt perspektiv handler om lige værd og lige rettigheder - ikke om at alle skal være ens. Mennesker skal have lige rettigheder uanset køn, race, etnisk tilhørsforhold eller religion. For Venstre er individets frihed til at bestemme over sin egen tilværelse et afgørende og ufravigeligt princip. 63. Danmark har sikret lige rettigheder til sine borgere. Alligevel er der fortsat forskel på f.eks. mænds og kvinders arbejdsliv, karrierevalg, deltagelse i politik osv. Ingen må tvinges til at afstå fra at udnytte sine talenter. Derfor skal såvel kvinder som mænd opmuntres til at gøre brug af deres muligheder. Vejen til bedre ligestilling går ikke gennem signallovgivning men gennem debat og oplysning. Social tryghed 21. Punkt 63 ændres til Danmark har sikret lige rettigheder og pligter til alle borgere. Der skal fortsat arbejdes for mere ligestilling mellem mænd og kvinder, samtidig med at samfundet accepterer og drager nytte af de forskelle, der er mellem kønnene. Ingen skal afskæres fra at udnytte sine evner. Gørlev og Venstres Erhvervsudvalg i København. 64. Forudsætningen for social tryghed er, at enhver, der kan forsørge sig selv, gør det. Til gengæld har vi et medansvar for de mennesker i vort samfund, der ikke kan klare sig selv, og vi har pligt til at yde ordentlig hjælp. 65. De stærke og raske har et ansvar for at støtte de svage og de syge. Det indebærer, at de stærke og de raske skal opmuntres til at gøre en indsats på arbejdsmarkedet i så lang tid som muligt. 66. Medansvaret for de svageste skal kendetegnes ved, at vi skal yde hjælpen i respekt for det enkelte menneskes integritet, men også at hjælpen skal være udformet sådan, at modtageren føler et personligt ansvar for og har tilskyndelse til selv at bringe sig ud af den sociale situation. 22. Punkt 66 tilføjes Derfor må sociale ydelser aldrig vokse mere end prisudviklingen. Jan E. Jørgensen, Frederiksberg og Venstres Ungdoms Landsorganisation. 67. De mennesker, som ikke kan forsørge sig selv gennem arbejde, skal sikres en rimelig levefod. Den sociale indsats skal navnlig komme de særligt udsatte grupper til gode. Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre oktober

17 68. Socialpolitikken skal sikre, at alle kan udnytte deres ressourcer og deres evner maksimalt. Vi fremmer social tryghed bedst ved at give alle mulighed for at få en uddannelse og et arbejde. Derfor er det vigtigt, at man forsøger at hjælpe mennesker til et aktivt arbejdsliv. Ingen skal på forhånd opgives eller parkeres på passiv forsørgelse på kanten af samfundet. For en sådan laden stå til fører uvilkårligt til skel i samfundet. Social tryghed handler ikke alene om penge men i nok så høj grad om deltagelse i fællesskaber med andre på arbejdsmarkedet, i foreningslivet eller i lokalsamfundet. 69. Alle skal have mulighed for at få del i den sociale og økonomiske fremgang. Det skal være muligt at arbejde sig ud af en vanskelig social situation. Derfor skal den negative sociale arv bekæmpes - navnlig gennem uddannelse - med henblik på at give alle lige muligheder for at skabe sig en god og tryg tilværelse. Boliger til alle 70. Alle i det danske samfund skal have mulighed for at have en god og sund bolig. Mennesker har brug for forskellige boligformer, afhængigt af deres livssituation. Det forudsætter et bredt udbud af boliger. Derfor skal det kunne betale sig at stille jord til rådighed, at finansiere boliger, at bygge boliger og at stille boliger til rådighed hvad enten det er som ejerboliger eller lejeboliger. 71. Der ønskes lige konkurrencevilkår imellem ejerboligen, andelsboligen, lejeboligen og de almene boliger, så der bliver reelt frit valg af boligtype afhængigt af borgernes behov. 72. Ejerskab fremmer individuelt engagement, opmuntrer til vedligeholdelse og øger interessen i opsparing. Alle lejere i alment eller offentligt ejet byggeri skal derfor have mulighed for at overtage deres bolig på favorable vilkår. Og alle, der har mulighed for at købe egen bolig, skal have adgang til at få den finansieret så billigt som muligt i kraft af et velfungerende privat lånemarked. 73. Alle skal sikres adgang til en bolig uanset deres sociale og økonomiske forhold. Den boligsociale opgave skal primært varetages gennem direkte tilskud til personer frem for 23. Punkt 72 tilføjes Lokale afdelinger af almene boligforeninger skal have frihed til selv at vælge administrationsselskab. Venstres Landsboligudvalg. 24. Punkt 73 tilføjes Den almene sektor skal sikres samme finansiering og lånemuligheder samt samme rettighe- Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre oktober

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Bilag. Forslagsstillernes kommentarer

Bilag. Forslagsstillernes kommentarer Bilag. Forslagsstillernes kommentarer 44C-61C. Fordeling af samfunds indtægter (Morten Blaabjerg) Det er i debattens forløb kommet til at stå klart for undertegnede, at vi må lave en formulering af forslaget

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Hovedkonklusioner og anbefalinger Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik. Hovedkonklusioner og anbefalinger

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

FUNKTIONÆRERNES OG TJENESTEMÆNDENES FÆLLESRÅD. Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K

FUNKTIONÆRERNES OG TJENESTEMÆNDENES FÆLLESRÅD. Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K FUNKTIONÆRERNES OG TJENESTEMÆNDENES FÆLLESRÅD Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K Tlf. 33 36 88 00 Fax 33 36 88 80 Email: ftf@ftf.dk www.ftf.dk FTF OG VELFÆRDSSAMFUNDET FTF og velfærdssamfundet

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Ønsker til en ny grundlov

Ønsker til en ny grundlov Ønsker til en ny grundlov Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 1. februar 2014. Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN DANMARK 1 DET BEDSTE LAND FOR VERDEN Alternativets ambition er at udvikle det danske samfund, så Danmark ikke bare er det bedste land i verden, men det bedste land for verden. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND Alternativet

Læs mere

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N B Ø R N E K O N V E N T I O N E N FNs Konvention om Barnets Rettigheder Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

Principprogram for PROSA

Principprogram for PROSA Principprogram for PROSA Politik og visioner PROSAs formål er at varetage medlemmernes faglige, uddannelsesmæssige, økonomiske og sociale interesser på et partipolitisk neutralt grundlag. Dette formål

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND FællesListens ARBEJDSPROGRAM - din stemme FOLKESTYRETS VAGTHUND Fælleslistens ARBEJDS- PROGRAM De 10 punkter, som Fælleslisten offentliggjorde den 19. august er indarbejdet i Fælleslistens foreløbige arbejdsprogram

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Pengene eller livet? Kristendemokraterne

Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Naturligvis skal vi have styr på økonomien, men penge er ikke alt. Økonomien skal tjene det gode liv. Kristendemokraterne vender sig mod den

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik 2010 Folkeoplysningsudvalget Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

LFS visioner for den pædagogiske faglighed

LFS visioner for den pædagogiske faglighed 1 LFS visioner for den pædagogiske faglighed Visioner for den pædagogiske faglighed udgør et fælles afsæt for LFS medlemmer samt foreningens ansatte og tillidsvalgte. Det danner baggrund for at navigere

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Vedtaget af SF s landsmøde 15. april 2012. Principprogram for SF Socialistisk Folkeparti

Vedtaget af SF s landsmøde 15. april 2012. Principprogram for SF Socialistisk Folkeparti Principprogram for SF Socialistisk Folkeparti Vedtaget af SF s landsmøde 15. april 2012 SF er et folkeligt socialistisk parti med afsæt i den demokratiske venstrefløj, den danske arbejderbevægelse, selvforvaltningstraditionen

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Fremtidens velfærd Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Udgave: 10. juni 2014 1 Ansvaret tilbage til danskerne Mere end 800.000 personer i den arbejdsdygtige alder lever i dag af offentlige

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP

Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP glostrup.enhedslisten.dk Din garanti, for et rødt Glostrup Glostrup er en fantastisk by, en by hvor der skal være plads til alle - høj som lav, unge som gamle, danskere

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 1 Indhold Den Samordnede Indskoling Den samordnede Indskoling............ 3 Indskolningen.......................... 4 Teori bliver praksis...................... 5 Vælg mere

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde?

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde? Indledende afstemninger: Hvem er vi i salen? A. Hvad er dit køn 1. Kvinde 2. Mand 3. Kan / vil ikke svare B. Hvad er din alder 1. 6. Kan / vil ikke svare Tema 1:

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 8. december 2014 Dette notat belyser et konkret forslag om obligatorisk minimumspensionsopsparing.

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015 COK Magtanvendelse over for børn Holbæk Kommune Den 12. august 2015 Dagsorden Hvem bestemmer over barnet Barnet og barnets rettigheder Forældremyndigheden rettigheder og pligter Institutionens overtagelse

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14.

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14. Til Pensionsstyrelsen Høring vedrørende forslag til Lov om ændring af Lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension), L72 29.11.10 Pensionsstyrelsen har i mail

Læs mere

Mærkesager for Liberal Alliance Vordingborg

Mærkesager for Liberal Alliance Vordingborg Indledning Liberal Alliance ønsker at udbrede partiets fire mærkesager Lavere skat Gang i væksten Mindre bureaukrati Færre forbud mest muligt i vores nærområde Vordingborg Kommune. Det er også lokalt vi

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Vedtaget på HK/Danmarks 30. ordinære kongres Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforbund og arbejdspladsens foretrukne

Læs mere

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere

Faglighed i. Fællesskabets skole. Danmarks Lærerforening

Faglighed i. Fællesskabets skole. Danmarks Lærerforening Faglighed i Fællesskabets skole Danmarks Lærerforening Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Fremtidens velfærd. Principper for fremtidens velfærdssamfund. Debatoplæg

Fremtidens velfærd. Principper for fremtidens velfærdssamfund. Debatoplæg Fremtidens velfærd Principper for fremtidens velfærdssamfund Debatoplæg Udgave: 09. juni 2014 1 Indhold Indledning...3 Principper for fremtidens velfærdssamfund...4 1. Overførselssystemet skal sikre den

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen Center for Forskning i Økonomisk Politik (EPRU) Københavns Universitets Økonomiske Institut Den

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere