Fremtid i frihed og fællesskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtid i frihed og fællesskab"

Transkript

1 Venstres Landsmøde 2006 Fremtid i frihed og fællesskab Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre Oktober 2006

2 Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre er sendt til: Venstres delegerede til landsmødet, hovedbestyrelsens medlemmer, medlemmer af Redaktørforeningen, folketingsmedlemmer og -kandidater, medlemmer af Landsorganisationens udvalg, VU s Landsstyrelse, LOF s Landsstyrelse, borgmestre eller gruppeformænd samt øvrige landsmødedeltagere. Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre oktober

3 Fremtid i frihed og fællesskab Afstemningsoplæg til Venstres Landsmøde Efter 3 års debat om et nyt principprogram er vi nu fremme ved, at de delegerede skal behandle forslag og ændringsforslag på Venstres Landsmøde den november i Odense. I marts måned 2006 blev forslaget til nyt principprogram udsendt. Der var mulighed for at stille ændringsforslag frem til midt i juni måned. Interessen for at deltage i debatten var overvældende. Ved tidsfristens udløb var der indkommet 936 principielle ændringsforslag, redaktionelle forslag og kommentarer fra lige knap 100 foreninger, udvalg og enkeltpersoner. Hen over sommeren behandlede en redaktionsgruppe bestående af Claus Horsted, Torsten Schack Pedersen, Per Paludan Hansen, Mette Toft, Jacob Jensen, Troels Lund Poulsen og undertegnede forslagene. En række redaktionelle forslag er blevet indarbejdet og en række principielle forslag er blevet sammenskrevet. En række forslag var meget konkrete og er sendt videre til Venstres ordførere til inspiration til Folketingsgruppens arbejde. Der var en del kommentarer og gode råd, der kan indgå i arbejdet fremover, når principprogrammet skal præsenteres i pjecer m.v. Efter redaktionsgruppens arbejde stod 77 forslag tilbage til behandling på landsmødet. De blev udsendt i slutningen af august med mulighed for at stille ændringsforslag til de stillede 77 ændringsforslag frem til den 7. oktober. Det var der 20 foreninger, udvalg og enkeltpersoner, der benyttede sig af. De stillede ændringsforslag til ændringsforslag er ligeledes blevet behandlet i redaktionsudvalget. Og resultatet er nu, at der på landsmødet skal behandles 77 ændringsforslag og 16 ændringsforslag til ændringsforslag. Der er grund til at sige tak til alle forslagsstillere for deres fleksibilitet og forståelse for det nødvendige i at samle sig om et antal ændringsforslag, således at landsmødet har mulighed for at debattere og stemme om forslagene. Bagerst i hæftet er en oversigt over samtlige foreninger og enkeltpersoner, der har indsendt forslag i de to runder. Vi har været igennem en flot debat i Venstre. Mange har bidraget med forslag og givet deres mening til kende. Det materiale, som Landsmødet skal behandle, vidner om et idérigt og levende parti. Et parti som er stærkt optaget af at forny og udvikle politikken, så den også giver svarene på fremtidens problemer og udfordringer, så vi sammen kan skabe en fremtid i frihed og fællesskab. Nu er det så op til landsmødet at afgøre, hvordan Venstres nye principprogram skal se ud. Lars Løkke Rasmussen Næstformand for Venstre Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre oktober

4 Det liberale menneskesyn 1. Mennesket trives bedst i frihed under ansvar. 2. Frihed betyder fravær af tvang - men også, at mennesket er frit til at tage ansvar for sit eget liv og medansvar for andre mennesker og fællesskabet. 1. Punkt 2 til 4 ændres til Det liberale menneskesyn bygger på, at hvert menneske har ret og pligt til at tage ansvar for sit eget liv. Hvis mennesket berøves det personlige ansvar, bliver det umyndiggjort, magtesløst og ansvarsløst. Dragør. 3. I ethvert menneske er der en trang til at tage ansvar for sit eget liv. Hvis mennesket berøves det personlige ansvar, bliver det umyndiggjort, magtesløst og ansvarsløst. Det liberale menneskesyn bygger på, at ethvert menneske har ret til ansvar for sit eget liv. 4. Det enkelte menneske har også pligt til ansvar for sit eget liv. Forudsætningen for et godt samfund er, at hver enkelt føler et personligt ansvar for at yde en indsats og bidrage til fællesskabet. Frihed og fællesskab 5. Når det enkelte menneske får størst mulig frihed til at stræbe efter et godt liv, bliver der skabt værdier, som kan komme fællesskabet til gode. Derved bliver fællesskabet stærkest. 6. Der er ikke nogen modsætning mellem frihed og fællesskab. De stærkeste fællesskaber er netop de fællesskaber, hvor mennesker frivilligt er gået sammen for at løse en opgave eller dyrke en interesse. 7. Det menneske, der kan klare sig selv, har en moralsk forpligtelse til at bistå de mennesker, der ikke kan - privat og via samfundet. Frisind 8. Frisind er en vigtig del af det liberale tankesæt. Frisind betyder, at man anerkender det andet menneskes ret til frit at tænke, tro og tale og til frit at vælge sin livsform. 9. Frisind betyder ikke, at det enkelte menne- Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre oktober

5 ske skal acceptere alle livsværdier og livsmønstre som lige gode. Frisind er ikke det samme som holdningsløshed. Frisind er, at den, der selv har en fast overbevisning, ikke blot kæmper for sin egen holdning men også kæmper for andres ret til at have en anden opfattelse. Retten til at leve sit eget liv 10. Mennesket har ret til at leve sit liv i frihed og gå sine egne veje - alene eller sammen med andre forudsat, at det ikke krænker noget andet menneskes tilsvarende frihed. Statens opgave er at håndhæve de individuelle frihedsrettigheder, så ingen bliver undertrykt af andre. 11. Liberale lægger afgørende vægt på den personlige frihed, privatlivets ukrænkelighed, den private ejendomsret, ytringsfriheden, trosfriheden, foreningsfriheden, forsamlingsfriheden og erhvervsfriheden, som det fremgår af Grundloven. 2. Nyt punkt 11A Ytringsfriheden er en hel fundamental rettighed og skal ikke begrænses. Derfor skal blasfemi og racismeparagraffen afskaffes. Vi skal ikke forbyde holdninger, kun trusler og handlinger. Anders Basbøll, Odense, Henrik Fruergaard, Holstebro og Torben Raahede, København. 2A. Ændring til ændringsforslag nr. 2 Ordene og racisme slettes. Venstre på Vesterbro & Kgs. Enghave. 12. Frihedsrettighederne skal gælde lige for alle uanset køn eller politisk, religiøs, etnisk og seksuel baggrund. 13. Der skal gælde en ubrydelig respekt for det enkelte menneskes integritet. Derfor skal staten straffe med fasthed og konsekvens ved overgreb mod andre menneskers liv, helbred og ejendom. 14. Lovene skal være klare, entydige og forståelige. Lovene skal værne om borgernes retssikkerhed og beskytte mod vilkårlighed, og borgerne skal være beskyttet mod lovgivning med tilbagevirkende kraft. Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre oktober

6 15. Det enkelte menneske skal sikres retssikkerhed i forhold til lovgivningsmagten og den offentlige administration. 16. Retssikkerheden skal sikres, uden at hensynet til lovovertræderen går forud for beskyttelsen af lovlydige borgere. 17. I retssager, hvor det offentlige er modpart som myndighedsinstans, skal borgernes retsstilling sikres ved, at det offentlige har pligt til at fremlægge sagens oplysninger og pålægges en særlig bevisbyrde. Det skal sikres, at der sker en hurtig og effektiv sagsbehandling. 3. Nyt punkt 17A Central registrering og overvågning af enkeltpersoner skal begrænses. Praktiske administrative hensyn må aldrig gå forud for frihedsrettighederne. Give kredsen. Privat ejendomsret 18. Frihed betyder også, at mennesket har ret til udbyttet af sin egen indsats. Den private ejendomsret er en grundpille i et frit samfund. 19. Privat ejendomsret er den vigtigste garanti for såvel økonomisk som politisk frihed. Når ejendomsretten er fordelt på mange private ejere, har ingen enkeltperson magt til at bestemme over andre. Liberale lægger derfor vægt på, at så mange som muligt er ejere og dermed nyder godt af den private ejendomsret. 20. Offentlige indgreb i den private ejendomsret skal begrænses til et absolut minimum. Ved ekspropriation skal de berørte ejere være sikret fuldt dækkende erstatning. Et levende folkestyre 21. Et liberalt demokrati bygger på, at hver enkelt borger har mulighed for indflydelse på ledelsen af samfundet gennem frie valg til folkevalgte forsamlinger og direkte folkeafstemninger om vigtige spørgsmål. 22. Det er afgørende for et ægte folkestyre, at såvel den enkelte borger som de folkevalgte Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre oktober

7 repræsentanter kan overskue og forstå konsekvenserne af de beslutninger, der bliver truffet. Folkestyre må ikke blive til ekspertstyre. Derfor skal det sikres, at der forud for mere vidtrækkende beslutninger er tilstrækkelig tid til og mulighed for oplysning og debat. 23. Den frie meningsdannelse og nyhedsformidling er afgørende for et velfungerende folkestyre. Såvel de trykte som de elektroniske medier skal sikres frihed og uafhængighed af det offentlige. Inden for de rammer, som teknologien muliggør, skal der være fri adgang til privat etablering af radio, TV og andre elektroniske medier. 24. Den nye informationsteknologi bør benyttes til at forbedre oplysningen og åbenheden om vigtige politiske spørgsmål og dermed til at inddrage befolkningen mere direkte i de politiske beslutninger. 25. Folkestyre er karakteriseret ved, at den enkelte har indflydelse på de beslutninger, der træffes. Men folkestyre er også at lade folk selv bestemme uden politisk indblanding. Et ægte folkestyre sætter grænser for politik og regulering. 26. Udgangspunktet skal være, at opgaver løses på privat initiativ af den enkelte, af familien, af private virksomheder eller af private organisationer. Det offentlige skal kun påtage sig løsningen af almene samfundsopgaver, som ikke kan løses forsvarligt på privatøkonomisk grundlag. 27. For at sikre det enkelte menneskes medbestemmelse og indflydelse på beslutningerne skal disse træffes så tæt på den enkelte som muligt. De folkevalgte forsamlinger skal tage sig så kvalificeret som muligt af så lidt som forsvarligt. 28. I et levende folkestyre skal opgaver og ansvar være placeret i det yderste bæredygtige led. Den offentlige administration skal løbende tilpasse sig ændrede vilkår med henblik på så effektiv opgaveløsning og administration som muligt. Det nære samfund 29. Det nære samfund rummer en række positive værdier, som løbende skal udvikles og styrkes. De velfungerende lokalsamfund danner rammen om et nært, ægte og for- Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre oktober

8 pligtende fællesskab, som både kan løse opgaver, der lægges ud fra centrale myndigheder, og forebygge og løse sociale problemer. 30. Lokalsamfundene skal sikres gode udviklingsmuligheder. Det offentlige, herunder kommunerne, har et særligt ansvar herfor. Lokalsamfundenes iværksættere skal sikres de bedste muligheder. Hindringer i lovgivning og administration skal fjernes eller reduceres. 4. Nyt punkt 30A Det er vigtigt at understøtte og udvikle et Danmark i balance. Dette skal ske ved at skabe mulighed for vækst gennem uddannelse, forskning, erhvervsudvikling og privat/offentlig samarbejde. Danmark skal være et godt land at arbejde, bo og leve i. Dette sker gennem et varieret udbud af familie, kultur, fritids - og sportsfaciliteter i lokalsamfundene. Viborg Storkommune. 31. Den kommunale struktur skal til enhver tid sikre borgerne god service, et højt fagligt niveau, mulighed for at efterprøve om borgerne modtager den korrekte service og være præget af høj effektivitet. Derfor er det vigtigt, at borgerne er tæt på beslutningerne. Borgernes mulighed for at vælge deres egne løsninger i kraft af frit valg skal kombineres med en betydelig brugerinddragelse i offentlige institutioner, gennem bestyrelser, borgerpaneler osv. 32. Brugerinddragelse i de offentlige institutioner må ikke gå på tværs af fællesskabets interesse. De offentlige institutioner tilhører fællesskabet. Hvis man ønsker vidtgående individuelle hensyn, må man benytte sig af mulighederne for private løsninger. 5. Nyt punkt 32A Private løsninger skal understøttes på lige fod med offentlige institutioner efter princippet om, at pengene følger det enkelte menneske. Palle Marcher, Nivå. 33. Mangfoldighed skaber udvikling. Venstre vil derfor værne om det kommunale selvstyre og retten til lokal handlefrihed. Samtidig skal kommunerne løbende dokumentere, hvordan de løser deres opgaver og med hvilke resultater til følge. Kommunerne skal i den forbindelse lade sig sammenligne indbyrdes. Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre oktober

9 Det danske fællesskab 34. I det danske fællesskab står visse grundlæggende værdier over andre. Det er bl.a. de vestlige samfunds traditionelle værdier om individuel frihed, omsorg for de svageste medlemmer i samfundet, lighed for loven, lighed mellem kønnene, begrænset statsmagt, folkestyre, uafhængige domstole, retten til at ytre sig frit samt skelnen mellem religion og politik. 6. Punkt 34 ændres Første sætning ændres til: I det danske fællesskab, som bygger på det kristne livssyn med respekt for andres tro og holdninger, står visse grundlæggende værdier over andre. Palle Marcher, Nivå, Hans Larsen, Gentofte, Otterup kredsen, Fredericia kredsen, Aars kredsen, Gørlev, Det Fynske Venstre og Give kredsen. 7. Punkt 34 ændres til Fællesskabet i det danske samfund bygger på værdier, der har deres baggrund i det kristne livssyn samt en række rettigheder og principper som f.eks. den individuelle frihed, omsorg for de svageste medlemmer i samfundet, lighed for loven, lighed mellem kønnene, begrænset statsmagt, folkestyre, uafhængige domstole, retten til at ytre sig frit samt skelnen mellem religion og politik. Kjeld Petrus Beyer, Gadstrup og Gentofte. 35. I kraft af disse værdier har vi ret til frit at dyrke vores religion, leve med vores kultur og vælge vores livsform - i respekt for andres ret til at gøre det samme. 8. Nyt punkt 35A Venstre ønsker at bevare monarkiet som styreform i Danmark, som fastsat af rammerne i Grundloven. Venstre ønsker at bevare rigsfællesskabet med Færøerne og Grønland med respekt for de færøske og grønlandske befolkningers ønsker til fællesskabet. Gentofte. 8A. Ændring til ændringsforslag nr sætning slettes. Århus Kommune og Venstre på Vesterbro & Kgs. Enghave. Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre oktober

10 8B. Ændringsforslag nr. 8 ændres til Ordene med respekt for de færøske og grønlandske befolkningers ønsker til fællesskabet. slettes. Venstres Erhvervsudvalg i København. 36. Det er ikke statens opgave at bestemme, hvordan vi skal leve sammen, spise, dyrke vores religion, bruge vores penge eller klæde os. 37. Friheden til at gå egne veje er både friheden til at slå sig sammen med andre i alle slags frivillige fællesskaber og friheden til at forlade disse fællesskaber. Mødet med andre kulturer 38. I det åbne og frie møde med fremmede kulturer bør vi være bevidste om, at vor verden udgår fra Danmark og det danske. 9. Punkt 38 til 39 slettes Anders Basbøll, Odense Henrik Fruergaard, Holstebro og Torben Raahede, København. 39. I det liberale kultursyn er vore historiske og folkelige rødder afgørende. Dem skal vi kende for at undgå at blive ofre for manipulation og ideologiske modebølger. Statsborgerskab 40. Danmark skal være et åbent samfund. Alle, der kan og vil gøre en indsats, og som vil respektere de demokratiske spilleregler, skal være velkomne til at bo og arbejde i Danmark. 41. Det danske arbejdsmarked skal være åbent for udenlandsk arbejdskraft, som lever op til en række objektive krav om uddannelse og selvforsørgelse. 10. Nyt punkt 41A Udlændinge, der allerede bor i Danmark, skal kunne forbedre deres chancer for at få statsborgerskab gennem færdiggjort uddannelse, arbejde m.v. Venstre på Vesterbro og Kgs. Enghave. 42. Udlændinge, der ønsker dansk statsborgerskab med de hertil hørende rettigheder, skal beherske det danske sprog, kende det danske samfund, dansk kultur og historie samt godtgøre, at de kan bidrage til det danske Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre oktober

11 samfund ved at være selvforsørgende. 43. Udlændinge, der har begået alvorlige forbrydelser, skal være udelukket fra at få dansk statsborgerskab. Kultur giver fællesskab 11. Punkt 43 tilføjes Udlændinge, der har begået alvorlige eller gentagne forbrydelser, skal kunne fratages deres danske statsborgerskab og kunne udvises af landet. Kjeld Petrus Beyer. 44. Kultur er med til at forme det folkelige fællesskab. For stadig at udvikle såvel det enkelte menneskes som den nationale identitet er det nødvendigt at frembringe værker, som både provokerer til nytænkning og står som nationale symboler, der kan binde generationers historie sammen. 45. Alle skal have fuld frihed til at udtrykke sig gennem deres kunstværker. Den kunstneriske frihed er afgørende for at skabe betydelig, nyskabende og udfordrende kunst. 46. Særlige præstationer skal stimuleres ved at belønne dem, der sætter i gang og skaber betydelige resultater inden for kunst, arkitektur, design og andre områder, hvor Danmark og det danske bliver kendt og synligt. Det er vigtigt at opmuntre til private investeringer i kunst- og kulturinstitutioner og privat sponsering af kunstneriske frembringelser. 47. Kunsten er til glæde for mange mennesker, men det gør ikke alle til kunstnere. Det offentlige skal kun støtte den højeste kvalitet. Støtten skal administreres af uafhængige nævn, hvis medlemmer løbende udskiftes. 12. Punkt 47 slettes Dragør. 13. Punkt 47 ændres til Den offentlige støtte til kunst, arkitektur, design m.v. bør udelukkende bestå i at lægge de mest fornuftige rammer for den kunstneriske udfoldelse. Venstres Ungdoms Landsorganisation. 14. Punkt 47 ændres til Kunsten er til glæde for mange mennesker, men det gør ikke alle til kunstnere. Det offentli- Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre oktober

12 ge skal kunne støtte og give mulighed for mangfoldige kunstneriske tiltag og virksomheder. Niels Kristian Sandgaard, Herning. Kvalitet og bredde i kulturlivet 48. Den liberale kulturpolitik har udviklet sig og skal fortsat udvikle sig nedefra gennem andelsbevægelsen, højskolerne, aftenskolerne, idrætsforeningerne og meget mere. 15. Punkt 48 til 49 slettes Anders Basbøll, Odense Henrik Fruergaard, Holstebro og Torben Raahede, København. 16. Punkt 48 tilføjes Der skal sikres frie og gode udviklingsmuligheder for det frivillige og folkelige foreningsarbejde, og rammerne for udviklingen af det brede fritids- og kulturliv skal sikres bl.a. af det offentlige. Viborg Storkommune, Give kredsen og Fredericia kredsen. 49. Den liberale kulturpolitik udspringer altid af en bæredygtig kulturel fødekæde. Det giver kulturlivet et rekrutteringsgrundlag af udøvere, som har potentialet til at bidrage til kulturlivets mangfoldighed med frembringelser af høj kvalitet. Derved vil Danmark få et alsidigt kulturliv, der giver de bedste betingelser for, at en udøver kan professionalisere sine frembringelser til det højeste niveau inden for sit felt og derved sikre kvalitet i verdensklasse. 50. Der skal være gode muligheder for et frit og aktivt kulturliv i de nære medmenneskelige fællesskaber. Derved styrker vi mangfoldigheden i dansk kunst og kulturliv. Folkekirke og religion 51. Folkekirkens grundlovssikrede særstilling skal fastholdes. Rummeligheden i Folkekirken med vidtgående forkyndelsesfrihed og respekt for mindretallene skal til stadighed forfægtes. Folkekirkens organisation og struktur skal være forankret i sognemenighederne. 17. Punkt 51 erstattes af Religion er en privat sag. Der skal være grænser for politik, og derfor skal staten ikke blande sig i religion. Adskillelsen af kirke og stat skal igangsættes, således der sker en afvikling af folkekirkeordningen. Der skal selvfølgelig være nogle fornuftige overgangsbestemmelser, så den evangeliske lutherske kirke har en chance for at klare sig. Folkekirkens fremtidige organisation som kirke må herefter være op til menigheden Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre oktober

13 selv at fastsætte. Kirkebygningernes bevarelse kan efterfølgende være en opgave for staten. Anders Basbøll, Odense, Henrik Fruergaard, Holstebro, Torben Raahede, København, VU i Gentofte og Venstres Ungdoms Landsorganisation. 52. Religionsfriheden er en grundlæggende frihed for alle borgere. Derfor skal staten afholde sig fra indblanding i frikirkernes og andre trossamfunds forhold. Staten skal alene sikre den enkeltes ret til at udøve sin religion, herunder at skifte religion. Den etiske udfordring 53. Menneskelivet er ukrænkeligt. Enhver har ret til liv, til frihed og til at råde over sin egen krop. 18. Punkt 53 tilføjes Det er de folkevalgte repræsentanters ansvar at sætte de fornødne grænser for at sikre den enkelte borgers selvstændighed og frihed til at foretage de personlige etiske valg. Region Sjælland. 54. Venstre vil sikre, at al forskning i og anvendelse af bio- og genteknologier sker med respekt for menneskets og kommende generationers integritet og værdighed samt i respekt for naturen. 55. Venstre vil give mulighed for, at bio- og genteknologier kan bruges til at behandle kroniske og invaliderende sygdomme. Venstre vil også give mulighed for, at bio- og genteknologier kan bruges til at behandle og råde bod på barnløshed. 19. Punkt 55 ændres Ordene Kroniske og invaliderende erstattes med alle. Anders Basbøll, Odense, Henrik Fruergaard, Holstebro og Torben Skytte Raahede, København. 19A. Ændring til ændringsforslag til nr. 19 Ordene Kroniske og invaliderende udgår, men erstattes ikke med alle. Århus Kommune. Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre oktober

14 56. Behandlingstilbud skal stilles til rådighed fra offentlig side uden diskrimination baseret på sundhedstilstand, alder, køn, seksualitet, civil stand, religion, etnisk eller kulturel baggrund. 57. Det offentlige skal stille fri, lige og gratis behandling til rådighed for borgerne i tilfælde af sygdom. Nogle behandlingstilbud er dog ikke sygdomsbetingede. Her skal det offentlige ikke være forpligtet til at stille tilbud til rådighed. 20. Punkt 56 til 57 erstattes af Et sundhedsvæsen i verdensklasse Et velfungerende sundhedsvæsen er vigtigt for et godt liv. Derfor skal der være fri, lige og gratis adgang til sundhedsydelser og en sundhedsfaglig kvalitet på internationalt niveau. Sundhedsvæsenet er til for borgerne. De skal opleve gennemsigtighed, sammenhæng i tilbuddene og en ensartet behandling. Samtidig skal der sikres borgerne fuld indsigt og nem adgang til egne patientdata. Vi har et personligt ansvar for eget helbred, men vi har også i fællesskab et ansvar for at understøtte det personlige ansvar. Derfor vil Venstre i højere grad sætte fokus på forebyggelse og sundhedsfremme. Kommunerne har her en nøglerolle, fordi forebyggelse lykkes bedst, når den tilrettelægges lokalt og i et tæt samspil med borgerne. Al aktivitet på sundhedsområdet skal bygge på højest mulig viden og fagkundskab. Derfor skal sundhedsvæsenet i større grad gennemføre forskning og udnytte den nyeste viden og teknologi. Christian Møller Nielsen, Århus amt, Birgitte Josefsen, Brønderslev og Venstres Sundhedsudvalg i Fyns amt. 20A. Ændring til ændringsforslag nr. 20 Tilføjelse til 1. afsnit: Pengene skal følge patienten. Det skal dog være muligt at opkræve en vis brugerbetaling i praksissektoren. Gladsaxe. 20B. Ændring til ændringsforslag nr. 20 Tilføjelse til 1. afsnit: Nogle behandlingstilbud er dog ikke sygdomsbetingede. Her skal det offentlige ikke være forpligtet til at stille tilbud til rådighed. Århus Kommune og Svendborg-Langelands kredsens Venstre. Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre oktober

15 20C. Ændring til ændringsforslag nr. 20 Tilføjelse til 1. afsnit: Det er politikerne, der prioriterer ressourcerne til behandlingsområderne indenfor den offentlige del af sundhedssektoren. Det er lægerne, der har ansvaret for de lægefaglige dispositioner indenfor de givne ressourcer. Venstres Erhvervsudvalg i København. 20D. Ændring til ændringsforslag nr. 20 Tilføjelse til 1. afsnit: Sundhedsydelser bør i samme omfang som på andre områder også omfatte tandbehandling. Venstres Erhvervsudvalg i København. Familieliv med valgfrihed 20E. Ændring til ændringsforslag nr. 20: Tilføjelse til 3. afsnit Forebyggelse skal også være en del af tilbuddet fra praktiserende læger og hospitaler. Venstres Erhvervsudvalg i København. 58. Familien er kernen i samfundet, som skal indrettes, så familierne får de bedst tænkelige muligheder for at give trygge rammer for børns opvækst. Der skal være rum for forskellige familietyper. På arbejdsmarkedet bør arbejdstider og arbejdsvilkår være så fleksible, at forældre får gode muligheder for at være sammen med deres børn. 59. Børnenes trivsel og opdragelse er forældrenes ansvar. Det er vigtigt, at det offentlige ikke fratager familien muligheden for at forme deres eget liv. Det offentlige skal tilpasse sig de ønsker og krav om fleksibilitet og valgfrihed, som den moderne familie har. 60. Pengene skal følge børnefamilien, som selv skal råde over beløb, kommunen normalt yder til børnepasning. Familien får dermed frihed til at vælge, om børnene skal passes i det offentlige system, hjemme eller af en privat leverandør, der lever op til de kvalitetskrav, som politikerne har opstillet. Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre oktober

16 61. Det skal være op til den enkelte familie at afgøre, hvordan barselsorloven skal fordeles. Lige rettigheder for alle 62. Ligestilling i et liberalt perspektiv handler om lige værd og lige rettigheder - ikke om at alle skal være ens. Mennesker skal have lige rettigheder uanset køn, race, etnisk tilhørsforhold eller religion. For Venstre er individets frihed til at bestemme over sin egen tilværelse et afgørende og ufravigeligt princip. 63. Danmark har sikret lige rettigheder til sine borgere. Alligevel er der fortsat forskel på f.eks. mænds og kvinders arbejdsliv, karrierevalg, deltagelse i politik osv. Ingen må tvinges til at afstå fra at udnytte sine talenter. Derfor skal såvel kvinder som mænd opmuntres til at gøre brug af deres muligheder. Vejen til bedre ligestilling går ikke gennem signallovgivning men gennem debat og oplysning. Social tryghed 21. Punkt 63 ændres til Danmark har sikret lige rettigheder og pligter til alle borgere. Der skal fortsat arbejdes for mere ligestilling mellem mænd og kvinder, samtidig med at samfundet accepterer og drager nytte af de forskelle, der er mellem kønnene. Ingen skal afskæres fra at udnytte sine evner. Gørlev og Venstres Erhvervsudvalg i København. 64. Forudsætningen for social tryghed er, at enhver, der kan forsørge sig selv, gør det. Til gengæld har vi et medansvar for de mennesker i vort samfund, der ikke kan klare sig selv, og vi har pligt til at yde ordentlig hjælp. 65. De stærke og raske har et ansvar for at støtte de svage og de syge. Det indebærer, at de stærke og de raske skal opmuntres til at gøre en indsats på arbejdsmarkedet i så lang tid som muligt. 66. Medansvaret for de svageste skal kendetegnes ved, at vi skal yde hjælpen i respekt for det enkelte menneskes integritet, men også at hjælpen skal være udformet sådan, at modtageren føler et personligt ansvar for og har tilskyndelse til selv at bringe sig ud af den sociale situation. 22. Punkt 66 tilføjes Derfor må sociale ydelser aldrig vokse mere end prisudviklingen. Jan E. Jørgensen, Frederiksberg og Venstres Ungdoms Landsorganisation. 67. De mennesker, som ikke kan forsørge sig selv gennem arbejde, skal sikres en rimelig levefod. Den sociale indsats skal navnlig komme de særligt udsatte grupper til gode. Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre oktober

17 68. Socialpolitikken skal sikre, at alle kan udnytte deres ressourcer og deres evner maksimalt. Vi fremmer social tryghed bedst ved at give alle mulighed for at få en uddannelse og et arbejde. Derfor er det vigtigt, at man forsøger at hjælpe mennesker til et aktivt arbejdsliv. Ingen skal på forhånd opgives eller parkeres på passiv forsørgelse på kanten af samfundet. For en sådan laden stå til fører uvilkårligt til skel i samfundet. Social tryghed handler ikke alene om penge men i nok så høj grad om deltagelse i fællesskaber med andre på arbejdsmarkedet, i foreningslivet eller i lokalsamfundet. 69. Alle skal have mulighed for at få del i den sociale og økonomiske fremgang. Det skal være muligt at arbejde sig ud af en vanskelig social situation. Derfor skal den negative sociale arv bekæmpes - navnlig gennem uddannelse - med henblik på at give alle lige muligheder for at skabe sig en god og tryg tilværelse. Boliger til alle 70. Alle i det danske samfund skal have mulighed for at have en god og sund bolig. Mennesker har brug for forskellige boligformer, afhængigt af deres livssituation. Det forudsætter et bredt udbud af boliger. Derfor skal det kunne betale sig at stille jord til rådighed, at finansiere boliger, at bygge boliger og at stille boliger til rådighed hvad enten det er som ejerboliger eller lejeboliger. 71. Der ønskes lige konkurrencevilkår imellem ejerboligen, andelsboligen, lejeboligen og de almene boliger, så der bliver reelt frit valg af boligtype afhængigt af borgernes behov. 72. Ejerskab fremmer individuelt engagement, opmuntrer til vedligeholdelse og øger interessen i opsparing. Alle lejere i alment eller offentligt ejet byggeri skal derfor have mulighed for at overtage deres bolig på favorable vilkår. Og alle, der har mulighed for at købe egen bolig, skal have adgang til at få den finansieret så billigt som muligt i kraft af et velfungerende privat lånemarked. 73. Alle skal sikres adgang til en bolig uanset deres sociale og økonomiske forhold. Den boligsociale opgave skal primært varetages gennem direkte tilskud til personer frem for 23. Punkt 72 tilføjes Lokale afdelinger af almene boligforeninger skal have frihed til selv at vælge administrationsselskab. Venstres Landsboligudvalg. 24. Punkt 73 tilføjes Den almene sektor skal sikres samme finansiering og lånemuligheder samt samme rettighe- Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre oktober

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Venstres principprogram. Fremtid i frihed og fællesskab

Venstres principprogram. Fremtid i frihed og fællesskab Venstres principprogram Fremtid i frihed og fællesskab Vedtaget på Venstres Landsmøde den 18. november 2006 i Odense Det liberale menneskesyn Mennesket trives bedst i frihed under ansvar. Frihed betyder

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Procesbeskrivelse og læsevejledning Op til afholdelsen af DM s kongres har der været mulighed for at fremsende ændringsforslag til det forslag til

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug grundloven og kongeriget frihed og tryghed vi står vagt om de svage verdens bedste sundhedsvæsen dansk skik og brug et trygt land uden terrorisme Danmark på rette kurs et troværdigt og stærkt forsvar danmark

Læs mere

gladsaxe.dk Integrationspolitik

gladsaxe.dk Integrationspolitik gladsaxe.dk Integrationspolitik 2017 1 retning Forord I 2006 besluttede det daværende byråd, at Gladsaxe Kommune for første gang skulle have en egentlig integrationspolitik. Resultatet blev en politik,

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Principprogram Kommunalvalget 2013. Ikast - Brande. Politik handler om mennesker Alle mennesker

Principprogram Kommunalvalget 2013. Ikast - Brande. Politik handler om mennesker Alle mennesker Principprogram Kommunalvalget 2013 Ikast - Brande Politik handler om mennesker Alle mennesker Ikast - Brande Politik handler om mennesker De socialdemokratiske kandidater er hver for sig forskellige, men

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Integration. - plads til forskellighed

Integration. - plads til forskellighed Integration - plads til forskellighed Plads til forskellighed Integration handler ikke om forholdet til de andre. Men om forholdet til én anden - det enkelte medmenneske. Tryghed, uddannelse og arbejde

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

danmark på rette kurs

danmark på rette kurs grundloven og kongeriget frihed og tryghed vi står vagt om de svage verdens bedste sundhedsvæsen dansk skik og brug et trygt land uden terrorisme et troværdigt og stærkt forsvar danmark som et suverænt

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering Frihed og folkestyre Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Her og nu situation Evaluering Undersøgelsesværktøj. Skolens arbejde med frihed og folkestyre. Kapitel 5. Mulige indfaldsvinkler

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK

BØRNE- OG UNGEPOLITIK BØRNE- OG UNGEPOLITIK INDLEDNING Vision for området Kære borger i Varde Kommune Du præsenteres hermed for Varde Kommunes Børne- og Ungepolitik. Politikken danner grundlag for en fælles forståelse og indsats

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for handicappolitikken Handicappolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Læs mere

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 TID TIL FORNYELSE Venstre i s valgprogram 2013 Venstre i Parkovsvej 36 2820 www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 Tid til fornyelse Venstre søger et bredt borgerligt samarbejde Venstre er

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget, Sundhedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 8. januar 2009 Grønbog om sundhedspersonalet i

Læs mere

Borgerintegration. Resume

Borgerintegration. Resume Borgerintegration Oplæg til en ny integrationspolitik i Københavns Kommune, der styrker etniske minoriteters VILJE, EVNE og MULIGHED for at være ligeværdige, demokratiske borgere. Integration betragtes

Læs mere

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED 2017 VENSTRE I FREDERICIA Vision Fremtidens Fredericia skal være centrum for udvikling og vækst. Med stolthed skal vi i Fredericia gå endnu

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

BILAG 1 GLADSAXE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK JANUAR 2008

BILAG 1 GLADSAXE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK JANUAR 2008 Forord Byrådet besluttede i august 2006 at igangsætte et arbejde med at formulere en integrationspolitik for Gladsaxe Kommune. Resultatet er nu klar. Baggrunden er, at der i disse år stilles øgede krav

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND RM på tværs af de decentrale enheder og fag Sundhed Psykiatri og Social Regional Udvikling Stabsfunktioner BUDSKABSTEMAER via analysen > Indholdsrigt job > Modig

Læs mere

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Den 1. august 007 Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Regeringen fremlægger i dag tre store, markante og visionære planer for Danmarks

Læs mere

Ungepolitik Ballerup Kommune

Ungepolitik Ballerup Kommune www.ballerup.dk Ungepolitik Ballerup Kommune Vi satser på mennesker Ny ungepolitik Den 26. januar 2009 vedtog Kommunalbestyrelsen den nye Ungepolitik Forud var gået en god, lang og grundig proces, hvor

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

sl Der er behov for at udvikle velfærds- og serviceydelsernes kvalitet

sl Der er behov for at udvikle velfærds- og serviceydelsernes kvalitet Statsministeriet Statsminister Hr. Anders Fogh Rasmussen Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Regeringens kvalitetsreform Kære Anders Fogh Rasmussen. Vedlagt fremsendes FOA Fag og Arbejdes oplæg/bemærkninger

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik Odense Kommunes Integrationspolitik Integrationspolitikken i Odense Kommune Den nye integrationspolitik adskiller sig fra den hidtidige indsats blandt andet ved at: Visionen fremhæver mangfoldigheden i

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

l. Hvad er problemstillingen (kort)

l. Hvad er problemstillingen (kort) Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Finansudvalget PØU alm. del - Bilag 54 Offentligt l. Hvad er problemstillingen (kort) I fremtidens samfund bliver der flere ældre. Fremtidens ældre vil desuden have en stigende

Læs mere

Menneskets værdighed skal respekteres. Derfor værner vi om retssamfundet og de grundlæggende menneskerettigheder.

Menneskets værdighed skal respekteres. Derfor værner vi om retssamfundet og de grundlæggende menneskerettigheder. Tillid til mennesket - tro på fremtiden Socialdemokratiets idégrundlag er den demokratiske socialisme. Vort mål er at frigøre mennesket, sikre dets tryghed og give det mulighed for frit at bestemme sit

Læs mere

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati Formål for faget samfundsfag Samfundsfag Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne opnår viden om samfundet og dets historiske forandringer. Undervisningen skal forberede eleverne til aktiv

Læs mere

Pengene eller livet? Kristendemokraterne

Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Naturligvis skal vi have styr på økonomien, men penge er ikke alt. Økonomien skal tjene det gode liv. Kristendemokraterne vender sig mod den

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune 2013 HR og Personalejura 29-10-2013 Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har en lang tradition for at sætte ligestilling på dagsordenen. Gennem næsten 20 år havde

Læs mere

BØRNEKONVENTIONEN. FNs Konvention om Barnets Rettigheder GADENS BØRN

BØRNEKONVENTIONEN. FNs Konvention om Barnets Rettigheder GADENS BØRN BØRNEKONVENTIONEN FNs Konvention om Barnets Rettigheder 1 GADENS BØRN Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram

Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram 2017-2019 Procesbeskrivelse og læsevejledning Op til afholdelsen af DM s kongres har der været mulighed for at fremsende ændringsforslag til det arbejdsprogram,

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Temaer for kommende drøftelser Overordnede temaer, som partnerskabet skal drøfte 1. Nye teknologier og forretningsmodeller 2. Fremtidens kompetencer 3.

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Undervisningsplan 1617

Undervisningsplan 1617 Undervisningsplan 1617 Valgfag Samfundsfag Aktuel status Formål Politik Magt, beslutningsprocesser & demokrati Eleverne forventes fra 9. klasse at have gennemgået pensum og i tilstrækkelig grad have kompetencer

Læs mere

Det kreative Århus Frihed Omsorg Kreativitet Kommunalpolitiske visioner 2005-2009 Århus Radikale Vælgerforening

Det kreative Århus Frihed Omsorg Kreativitet Kommunalpolitiske visioner 2005-2009 Århus Radikale Vælgerforening Det kreative Århus Frihed Omsorg Kreativitet Kommunalpolitiske visioner 2005-2009 1 Det kreative Århus I fremtiden skal vi tænke kreativt for at fastholde og udvikle vores samfund. Det gør vi allerede

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark

En national vision for folkeoplysningen i Danmark En national vision for folkeoplysningen i Danmark Baggrund Baggrundsoplysninger: et demokratisk dokument som kulturministeren tager ansvar for En involverende og dialogisk proces Hvorfor var/er dette vigtigt

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

FNs børnekonvention i forkortet version

FNs børnekonvention i forkortet version FNs børnekonvention i forkortet version ARTIKEL 1 Definitionen på et barn Alle personer under 18 år, medmindre den nationale lovgivning fastsætter en lavere myndighedsalder. ARTIKEL 2 Ligestilling og beskyttelse

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK Esbjerg Kommunes BØRN - og UNGEPOLITIK Sammenhæng og helhed 2014 August 2014 Forord For to år siden blev Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik sendt ud i verden for at være den røde tråd, som skaber helhed

Læs mere

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID HK MEDLEMMERNES VALGOPLÆG 2015 INDLEDNING I løbet af 2015 skal der være folketingsvalg i Danmark. HK støtter ikke bestemte partier eller politikere. Vi samarbejder

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Ung, Aktiv, Ansvarlig. Struer Kommunes. Ungdomspolitik. Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober Struer Kommune - Ung, Aktiv, Ansvarlig.

Ung, Aktiv, Ansvarlig. Struer Kommunes. Ungdomspolitik. Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober Struer Kommune - Ung, Aktiv, Ansvarlig. Ung, Aktiv, Ansvarlig s Ungdomspolitik side 1 Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober 2008 Forord Unge i Struer ligner unge i resten af landet på alle væsentlige områder. De har en travl hverdag med venner,

Læs mere

Vision Visionen er formuleret med udgangspunkt i, at borgere i Herning Kommune skal sikres ligestilling og ligebehandling.

Vision Visionen er formuleret med udgangspunkt i, at borgere i Herning Kommune skal sikres ligestilling og ligebehandling. Handicappolitik for Herning Kommune December 2007 Indledning Med opgave- og strukturreformens ikrafttræden 1. januar 2007 overtog Herning Kommune en lang række nye opgaver på handicapområdet fra Ringkjøbing

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

Uddannelse er vejen til vækst

Uddannelse er vejen til vækst Uddannelsespolitisk oplæg fra Dansk Metal - juni 2010 Uddannelse er vejen til vækst Industrien er en afgørende forudsætning for vækst i Danmark. Forestillingen om, at dansk produktionsindustri er døende

Læs mere

Ottawa Charter. Om sundhedsfremme

Ottawa Charter. Om sundhedsfremme Ottawa Charter Om sundhedsfremme Forord Komiteen for Sundhedsoplysning ønsker med denne publikation at udbrede kendskabet til en væsentlig international aktivitet for at fremme sundhed. Charteret er udarbejdet

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Region Midtjylland en attraktiv arbejdsplads. Personalepolitik for Region Midtjylland

Region Midtjylland en attraktiv arbejdsplads. Personalepolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland en attraktiv arbejdsplads Personalepolitik for Region Midtjylland Vedtaget af regionsrådet 16. januar 2008 2 Forord Personalepolitikken er sammen med regionens Ledelses- og Styringsgrundlag

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere