Indholdsfortegnelse. Specifikationer Dansk - 1 -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning af forbindelser Bagtilslutninger... 7 Visning af forbindelser sidetilslutninger... 8 Strømnetsforbindelse... 8 Antenneforbindelse... 8 Brug af USB-indgange... 9 Tilslutning af LCD-TV til PC Brug af AV-sidetilslutninger Tilslutning af dvd-afspiller via HDMI Tilslutning af dvd-afspiller...11 Anbringelse af batterier...11 Tænding og slukning...11 Sådan tændes der for tv et...11 Sådan slukkes tv et...11 Indgangsvalg Grundlæggende betjening Betjening med knapperne på Tv et Lydstyrke Programvalg Visning af hovedmenu AV-funktion Brug af fjernbetjeningen Programvalg (direkte adgang) Visning af elektronisk programguide (EPG) Optagelse via EPG-skærm Programindstillinger Førstegangsinstallation Installation Brug af menuen til automatisk kanalscanning Manuel tuning Digital antenne manuel søgning Digital kabel manuel søgning Analog manuel søgning Analog finindstilling Network Channel Scan Ryd serviceliste (*) Administration af stationer: Kanalliste Brug af kanallisten Flytning af kanal Sletning af kanal Omdøbning af kanal Låsning af kanal Kanpfunktioner Administration af stationer: Sortering af kanallisten Informationer på skærmen Medieafspilning via mediebrowser Videovisning via USB Fotovisning via USB Slideshow-indstillinger Musikafspilning via USB Optagelsesbibliotek Indstillinger for mediebrowser Tidsforskudt optagelse Øjeblikkelig optagelse Visning af optagede programmer Konfiguration af billedindstillinger Brug af ikoner i menuen Billedindstillinger Ikoner i menuen Billedindstillinger Strømsparetilstand PC billedindstillinger Konfigurering af lydindstillinger Brug af ikoner i menuen Lydindstillinger Ikoner i menuen Lydindstillinger Konfiguration af tv ets indstillinger Brug af ikoner i menuen Indstillinger Ikoner i menuen Indstillinger Brug af et modul til betinget adgang Modul Visning af menu for betinget adgang (*) Konfiguration af sprogpræferencer Forældrekontrol Brug af menuen Forældreindstillinger Timere Indstilling af sove-timer Indstilling af program-timere Tilføjelse af en timer Tilføjelse af en timer Redigering af en timer Sletning af en timer Optagelseskonfiguration Konfiguration af dato-/tidsindstillinger Konfiguration af kildeindstillinger Konfiguration af andre indstillinger Anvendelse Andre funktioner Tekst-tv Tillæg A: Pc input typiske skærmtilstande Bilag B: AV- og HDMI-signalkompatibilitet (typer indgangssignal) Appendiks C: Understøttede DVI-opløsninger Appendiks E: Understøttede filformater til USBtilstand Specifikationer Dansk - 1 -

3 Funktioner Fjernbetjent farve LCD-tv. Fuldt integreret terrestrielt digitalt tv (DVB-T - MPEG2) (DVB-T- MPEG4). HDMI stik til digital video og lyd. Denne forbindelse er også designet til at acceptere højdefinitionssignaler. USB-indgang programmer (analog+digital). OSD-menusystem. Indbygget tuner DVB-T HD, MPEG 2 / MPEG 4 kompatibel. Scart stik til eksterne enheder (eks. video, videospil, lydenhed osv.). Stereo lydsystem. (Tysk+Nicam) Tekst-tv, fastext, TOP-tekst. Forbindelse af høretelefoner. Automatisk programmeringssystem. Manuel indstilling fremad eller bagud. Sove-timer / Børnesikring. Automatisk lydløs, når der ingen udsendelse er. NTSC-afspilning. AVL (Automatisk volumegrænse). Automatisk slukning. PLL (frekvenssøgning). PC indgang. Plug&Play til Windows 98, Windows 7, ME, 2000, XP, Vista. Spilletilstand. Indledning Læs de tilsvarende instruktioner i denne vejledning, før enheden anvendes første gang. Dette skal gøres, selv når du er fortrolig med brug af elektronisk udstyr. Bemærk især kapitlet SIKKERHEDSFORSKRIFTER. Opbevar håndbogen som fremtidig reference. Hvis enheden sælges eller bortgives, er det obligatorisk, at denne vejledning medfølger. Tak, fordi du har valgt dette produkt. Denne brugervejledning vil hjælpe dig til den rette brug af TV et. Læs venligst vejledningen grundigt, før TV et tages i brug. Opbevar venligst denne vejledning på et sikkert sted til fremtidig brug. Denne enhed er beregnet til at modtage og vise tvprogrammer. De forskellige tilslutningsmuligheder udvider antallet af mulige modtagelses- og visningskilder (modtager, DVD-afspiller, DVDoptager, VCR, PC osv). Denne enhed er kun egnet til brug i indendørs på tørre steder. Denne enhed er udelukkende beregnet til privat brug og må ikke anvendes til erhvervsmæssige eller kommercielle formål. Vi fraskriver principielt ethvert ansvar, hvis enheden ikke anvendes som tilsigtet, eller hvis der er foretaget uautoriserede ændringer af den. Vi fraskriver principielt ethvert ansvar, hvis enheden ikke anvendes som tilsigtet, eller hvis der er foretaget uautoriserede ændringer af den. Hvis LCD tv et anvendes ved meget høje eller lave temperaturer, kan det blive beskadiget. Klargøring Af hensyn til ventilationen skal der være mindst 10 cm fri plads rundt om tv et. For at undgå fejl og usikre situationer, må der ikke anbringes ting ovenpå tv et. Brug dette apparat i et moderat klima. Sikkerhedsforskrifter Læs af hensyn til din sikkerhed følgende anbefalede sikkerhedsforskrifter grundigt. Strømkilde Apparatet må kun anvendes med strøm fra en V~50 Hz-stikkontakt. Sørg for at vælge den korrekte spændingsindstilling. Strømkabel Tv et, møbler mv. må ikke stilles oven på strømkablet (netledningen) og kablet må ikke klemmes. Tag kun fat i stikket på ledningen. Træk ikke stikket ud af kontakten ved at hive i kablet og berør aldrig strømkablet med våde hænder, da dette kan forårsage kortslutning og give elektrisk stød. Slå aldrig knude på ledningen og bind den aldrig sammen med andre ledninger. Ledningerne skal anbringes på sådan en måde, at der ikke trædes på dem. En beskadiget ledning kan forårsage brand eller give elektrisk stød. Hvis ledningen bliver beskadiget og skal udskiftes, skal dette gøres af kvalificerede fagfolk. Fugt og vand Dette udstyr må ikke bruges på fugtige steder (undgå badeværelset, køkkenvasken og nær vaskemaskinen). Udsæt ikke dette udstyr for regn eller vand, da dette kan være farligt, og placer ikke ting fyldt med væske, såsom blomstervaser, oven på apparatet. Undgå dryp og stænk. Dansk - 2 -

4 Hvis der skulle komme faste fremmedlegemer eller væske ind i kabinettet, skal apparatet tages ud af stikkontakten og undersøges af kvalificerede personer, før det tages i brug igen. Rengøring Før rengøring skal apparatet kobles fra stikkontakten. Anvend ikke flydende rengøringsmidler eller rengøringsmidler på spraydåse. Brug en blød og tør klud. Ventilation Sprækker og åbninger på TV et er beregnet til ventilation og skal sikre pålidelig drift. For at undgå overophedning må disse åbninger ikke på nogen måde blokeres eller tildækkes. Varme og åben ild Apparatet bør ikke placeres i nærheden af åben ild eller kraftige varmekilder såsom et elektrisk varmeapparat. Sørg for, at der ikke befinder sig åben ild, såsom tændte stearinlys, oven på apparatet. Batterier må ikke udsættes for stærk varme som direkte solskin, ild og lignende. Lynnedslag I tilfælde af lyn- eller tordenvejr, samt når du skal på feries, skal strømkablet tages ud af stikkontakten. Reservedele Hvis der skal bruges reservedele, skal serviceteknikeren benytte reservedele, der er specificeret af prodecenten eller har samme specifikationer som de originale. Uautoriseret udskiftning kan resultere i brand, elektrisk stød eller andre farer. Service Overlad service til kvalificerede fagfolk. Fjern ikke selv dækslet, da dette kan resultere i elektrisk stød. Affaldshåndtering Instruktioner for bortskaffelse: Indpakning og indpakningsmidler er genanvendelige og bør hovedsagelig genbruges. Indpakningsmaterialer såsom plastikposer skal holdes væk fra børn. Batterier, herunder dem uden tungmetaller, bør ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Bortskaf brugte batterier på miljørigtig måde. Find ud af hvilke love og regler der gælder i dit område. Batterierne må ikke genoplades. Eksplosionsfare. Udskift kun batterier med nogle af samme eller tilsvarende type. Dette symbol på produktet eller dets emballage betyder at dit elektriske og elektroniske apparat, når det ikke længere virker, skal bortskaffes separat fra Dansk dit husholdningsaffald. Der findes separate indsamlingssystemer tilgebrug i EU. Få mere at vide ved at kontakte kommunen eller den forhandler, hvor du købte produktet. Frakobling af enheden Strømstikket bruges til at afbryde TV et fra strømnettet og skal derfor hele tiden være tilgængeligt og brugbart. Lydstyrke i hovedtelefoner For kraftig lyd fra øre- og hovedtelefoner kan medføre tab af hørelse. Installation For at undgå skader, skal denne enhed fæstnes sikkert til væggen i overensstemmelse med installationsanvisningerne (hvis denne mulighed er tilgængelig). LCD-skærm LCD-skærmen er et højteknologisk produkt med omkring en million tyndfilmstransistorer, der giver skarpe billeddetaljer. En gang imellem vil få ikke-aktive pixels ses på skærmen som faste blå, grønne eller røde punkter. Bemærk venligst, at dette ikke påvirker produktets ydelse. Advarsel! Lad ikke TV et stå på standby eller være tændt, når du forlader huset. Standby / On/off-knappen frakobler ikke strømtilførslen helt fra denne enhed. Enheden bruger også strøm i standby-tilstanden. For helt at frakoble strømtilførslen til enheden, skal netstikket trækkes ud af stikkontakten. På grund af dette skal enheden opstilles således, at der sikres uhindret adgang til netstikket, så netstikket kan trækkes ud med det samme i nødsituationer. Så i nødstilfælde kan netstikket trækkes ud med det samme. For at forhindre risiko for brand, skal strømkablet tages ud af stikkontakten, hvis enheden ikke skal anvendes i længere tid, eks. i forbindelse med ferier. Hold elektriske apparater væk fra børn Børn må aldrig anvende elektrisk udstyr uden opsyn. Børn er ikke altid klar over de mulige farer. Batterier og akkumulatorer kan være livsfarlige, hvis de sluges. Batterier skal opbevares utilgængeligt for små børn.

5 Ved slugning Af et batteri skal der øjeblikkeligt søges læge. Alle former for emballage skal også holdes væk fra børn, da disse kan udgøre en kvælningsfare. Disse udgør kvælningsfare. Licensmeddelelse (ekstraudstyr) Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. ANDERKENDELSE AF VAREMÆRKER Dolby og dobbelt-d symbolet er varemærker fra Dolby Laboratories. Pakkens indhold LCD TV Tilslutning til et tv-distributionssystem (kabel-tv osv.) fra tuner Udstyr tilsluttet til jord i bygningens installation gennem nettilslutning eller gennem andre apparater med en forbindelse til jord -og et tv-distributionssystem ved bruger af coaxial kabel, kan under visse omstændigheder udgøre en brandfare. Tilslutning til et kabeldistributionssystem skal derfor ledes gennem en anordning, der giver elektrisk isolation under et vist frekvensområde (galvanisk isolator, se EN ). Bemærk:HDMI-forbindelsen mellem computeren og tv et kan forårsage radiointerferens. Hvis dette sker, anbefales det at bruge VGA(DSUB-15) forbindelsen. Batterier: 2 X AAA Brugervejledning Fjernbetjening Bemærk: Tilbehøret skal kontrolleres efter købet. Sørg for at alle dele medfølger. Sørg for at alt tilbehør er inkluderet. Dansk - 4 -

6 Miljøinformation Dette tv er udviklet til at bruge mindre energi for at skåne miljøet. Du bidrager ikke blot til at redde miljøet, men du kan også spare penge ved at reducere elregningen takket været tv ets energieffektivitet. Gør følgende for at reducere energiforbruget: Du kan bruge strømsparetilstanden (Power Save Mode) som findes i funktionsmenuen. Hvis du aktiverer strømsparetilstanden, skifter tv et til energisparetilstande og tv ets luminansniveau reduceres mest muligt. Bemærk at visse billedindstillinger ikke kan ændres, når tv et er i strømsparetilstand. Når tv et ikke anvendes, skal det slukkes eller kobles fra strømforsyningen. Dette nedbringer også energiforbruget. Afbryd strømtilførslen når tv et ikke skal anvendes i længere tid. Bemærk at hvis tv et anvendes i strømsparetilstand året rundt, har det større strømeffektivitet end hvis det står i standby-tilstand Derfor anbefales det kraftigt at aktivere strømsparetilstanden for at reducere strømforbruget på årsbasis. Desuden anbefales det også at koble tv et fra strømforsyningen for at spare mere energi når det ikke er i brug. Hjælp os med at skåne miljøet ved at følge disse trin. Reparationsoplysninger Al reparation skal foretages af autoriserede teknikere. Kun kvalificerede personer må reparere tv et. Kontakt din lokale forhandler, du har købt tv et hos, for yderligere oplysninger. Dansk - 5 -

7 Fjernbetjeningsknapper Standby Billedstørrelse /videozoom (i mediebrowserens videotilstand) Sove-timer Mono/Stereo - Dual I-II / Aktuelt sprog (*) (i DVB kanaler) Valg af favorittilstand Numeriske knapper Elektronisk programguide (i DVB-kanaler) Ingen funktion Mediebrowser 10. Navigationsknapper (Op/Ned/Venstre/Højre) 11. Ingen funktion 12. Ingen funktion 13. Program ned / Side op / Program op / Side ned 14. Lydløs 15. Program optagelse 16. Pause (i Mediebrowserens videotilstand) / Tidsforskudt optagelse 17. Hurtig tilbagespoling (i Mediebrowsertilstand) 18. Play (i Mediebrowserens videotilstand) 19. Rød knap/stop (i mediebrowser) 20. Grøn knap Listeoversigt (i EPG)/Vælg/ Fravælg alle (på favoritliste)/afspil-slideshow (i mediebrowser) 21. Billedformatvalg. / Ændrer billedtilstand (i Medibrowserens videotilstand) 22. Ingen funktion 23. Tekst-tv / Mix (i TXT tilstand) 24. Undertekst til/fra (i DVB-kanaler) 25. Forrige program 26. AV / kildevalg 27. Menu til-fra 28. Ok (Bekræft)/ Stop (i tekst-tv tilstand)rediger kanalliste 29. Luk /Retur / Indeksside (i tekst-tv tilstand) 30. Ingen funktion 31. Info / Vis (i Tekst-tv tilstand) 32. Lydstyrke op/ned 33. Ingen funktion 34. Ingen funktion 35. Hurtig fremadspoling (i Mediebrowserens videotilstand) 36. Stop (i Mediebrowserens videotilstand) 37. Blå knap/rediger kanalliste/filter (under Favoritliste og EPG)/Loop-Shuffle (i mediebrowser) 38. Gul knap/pause (i mediebrowser)/planlæg tidslinje (i EPG) Dansk - 6 -

8 LCD-TV og betjeningsknapper Set fra siden og bagfra Kontrolknapper VISNING Kontrolknapper Standby-knap TV / AV-knap Program op / Program ned Lydstyrke op / Lydstyrke ned Bemærk: Tryk på / samtidigt for at se hovedmenuen Visning af forbindelser Bagtilslutninger 1. HDMI 1: HDMI Indgang HDMI indgange er til tilslutning af enhed med HDMI stik. LCD tv et kan vise HD-billeder fra enheder som f.eks. en HD satellitmodtager eller DVD-afspiller. Disse apparater skal forbindes via HDMI- eller komponentstikket. Disse stik kan modtage enten 720p eller 1080i signaler. Ingen lydtilslutning er nødvendig for en HDMI-til-HDMI forbindelse. 2. RF-indgang tilslutter et antennesystem eller et kabel. Bemærk, at man skal tilslutte antennekablet gennem dekoder eller medieoptager, hvis sådanne benyttes, med et passende antennekabel til Tv et som vist i illustrationen på de følgende sider. 3. SCART-indgange og -udgange til eksterne enheder. Forbind SCART-kabel mellem SCART-stik på TV og SCART-stik på ekstern enhed (såsom dekoder, video- eller DVD-afspiller). Bemærk: Hvis en ekstern enhed er forbundet via SCART stikket, skifter tv et automatisk til AV-tilstand. Bemærk: S-VHS signal understøttes via scart stikket. Bemærk: ved modtagelse af DTV-kanaler (Mpeg4 H.264) eller i mediebrowsertilstand, vil der ikke være tilgængelig udgang via scart-stikket. PC Indgang 4. bruges til at tilslutte en pc til Tv et. Forbind pc-kablet mellem PC INDGANG på TV et og PC output (pc-udgang) på din pc. Bemærk: Du kan bruge YPbPr til VGA kabel (medfølger ikke) til at aktivere YPbPr-signal via pcindgangen. Dansk - 7 -

9 ADVARSEL: Du kan ikke bruge PC og YPbPr på samme tid. 5. S/PDIF Coaxial Out leverer digitale lydsignaler fra den aktuelt viste kilde. Brug et SPDIF koaksialkabel til at overføre lydsignaler til en enhed med S/PDIF-indgang Visning af forbindelser sidetilslutninger 1. CI indstikket bruges til anbringelse af CI kort. Med et CI kort kan du se alle kanalerne, der abonneres på. For yderligere oplysninger, se afsnittet Betinget adgang. 2. USB-sideindgang. 3. Videoindgang bruges til at tilslutte videosignaler fra eksterne enheder. Tilslut videon mellem VIDEO IN-stikket (videoindgang) på fjernsynet og VIDEO OUT-stikket (videoudgang) på enheden. Bemærk: Hvis du forbinder en enhed til tv et via VIDEO INPUT, skal du også forbinde enheden til tv ets AUDIO INPUTS (LYD INPUT) med et lydkabel for at aktivere lyden. 5Vdc-Max500mA 4. Audio-indgange benyttes til etablering af lydsignaler fra eksterne enheder. Forbind lydkablet mellem AUDIO INPUTS (AUDIO INDGANGE) på TV og AUDIO OUTOUT-stikkene (udgange) på enheden. 5. Stik til hovedtelefoner benyttes til at forbinde eksterne hovedtelefoner til systemet. Forbind til Hovedtelefon-stikket for at lytte til fjernsynets lyd ved hjælp af hovedtelefoner (tilbehør). Strømnetsforbindelse VIGTIGT: Tv-apparatet er designet til at køre på V vekselstrøm, 50Hz. Efter udpakning skal De lade TV-apparatet komme op på den omgivende rumtemperatur, før De tilslutter det til strømforsyningen. Anbring strømkablet i stikkontakten. Antenneforbindelse Forbind antennekablet eller stikket til kabel-tv til stikket ANTENNE-INDGANG på tv et. HDMI 1 Antenne / Kabel SPDIF Coax.OUT Dansk - 8 -

10 Brug af USB-indgange USB-forbindelse Du kan forbinde et USB-haddiskdrev eller USBhukommelsesnøgle til dit tv via tv ets USB-indgange. Denne funktion gør det muligt for dig at afspille filer gemt på et USB-drev eller optage programmer. 2,5 og 3,5 (hdd med ekstern strømforsyning) eksterne harddiske understøttes. For at optage et program skal du først forbinde en USB-disk til dit tv, mens tv et er slukket. Du skal derefter tænde tv et for at aktivere optagefunktionen. Ellers er optagefunktionen ikke tilgængelig. VIGTIGT: Du kan lave backup af dine filer, før du foretager nogen tilslutning til TV et for at undgå muligt datatab. Bemærk at producenten ikke kan holdes ansvarlig for skadede filer og datatab. Visse USB-enheder (eks. MP3-afspillere) og USBharddiske/hukommelsesnøgler er muligvis ikke kompatible med dette tv. VIGTIGT: TV et understøtter kun FAT32 diskformatering. NTFS-formatet understøttes ikke. Hvis du forbinder en USB-disk med NTFS-format, vil tv et bede dig om at formatere indholdet. Se under afsnittet Diskformatering på de følgende sider for flere oplysninger om diskformatering. Bemærk at ALLE lagrede data på USB-disken bliver slettet og at diskformatet i dette tilfælde derefter konverteres til FAT32. Tilslutning af USB-disk Du kan tilslutte din USB-enhed til USB-indgangen på TV et. Bemærk: Tilslut eller frakobl din USB-disk mens tv et er slukket. Bemærk: Hvis du vil tilslutte en USB-harddisk til tv et. Det USB-kabel, der anvendes mellem diskdrevet og tv et, skal have et USB-logo og være så kort som muligt. Bemærk: Ved formatering af en USB-harddisk som har en filkapacitet på 1TB (Tera Byte) eller mere, kan der forekomme problemer med formateringsprocessen. I dette tilfælde skal du formatere disken med din pc og den formaterede disktype skal være FAT32. Hurtig til- og frakobling af USB-enheder kan være risikofyldt. Enheden må især ikke til- og frakobles gentagne gange hurtigt efter hinanden. Dette kan forårsage fysisk skade på USB-afspillerne og især på selve USB-enheden. Undlad at tage USB-modulet ud under afspilning eller optagelse af en fil. Programoptagelse For at optage et program skal du først forbinde en USBdisk til dit tv, mens tv et er slukket. Du skal derefter tænde tv et for at aktivere optagefunktionen. VIGTIGT: Hvis der bruges en ny USB-harddisk, anbefales det at du først formaterer disken med tv ets diskformateringsfunktion. For at bruge optagefunktionen skal du tilslutte en USB-disk eller en ekstern harddisk til tv et. Den tilsluttede disk skal være på mindst 1 GB og skal have en kompatibilitetshastighed på 2,0. Hvis din tilsluttede USB-enhed ikke understøtter 2,0 hastighed, vises der en fejlmeddelelse. Optagede programmer gemmes på USB-disken i.ts format (MPEG-2 transport stream). Hvis det ønskes kan du lave backup/kopiere disse gemte optagelser på en pc. B e m æ r k : D e t e r m u l i g t a t d e o p t a g e d e udsendelser i.ts.formatet ikke understøttes af medieafspilningssoftwaren. I dette tilfælde skal du installere passende medieafspilningssoftware på din computer. En times optagelse fylde ca. 2 GB. For flere oplysninger om optagelse af programmer henvises der til afsnittene Øjeblikkelig optagelse, Tidsforskydning, Elektronisk programguide, Optagelsesbibliotek og Optagelsestimere. Optagede programmer opdeles i partitioner på 1GB (ca. én time) Navnene på de gemte optagelsers sidste tre cifre angiver dette: Som f.eks ts, ts. Optagede programmer gemmes i den følgende mappe på den tilsluttede USB-disk: \DVR\RECS. Alle optagelser er anført med et nummer (såsom ts). Der oprettes en tekstfil (txt) til hver optagelse. Denne tekstfil indeholder oplysninger som f.eks. kanal, program og optagetid. SET FRA SIDEN FORSIGTIG! USB-HUKOMMELSE Hvis skrivehastigheden på den tilsluttede USB-disk ikke er tilstrækkelig, kan optagelsen mislykkes og tidsforskydningsfunktionen vil muligvis ikke være tilgængelig. Optagelser af HD-programmer kan fylde mere på USB-disken afhængigt af programmets opløsning. Af denne grund anbefales det, at bruge USDharddiske til at optage HD-programmer. Dansk - 9 -

11 USB/harddisken må ikke tilsluttes under optagelsen. Dette kan beskadige den tilsluttede USB/HDD. Harddiske med flere partitioner understøttes op til to partitioner. Nogle streampakker kan muligvis ikke optages på grund af signalproblemer, så nogle gang kan videoen fryse under afspilning. Tasterne Optag, Afspil, Pause, Vis (til PlayListDialog) kan ikke bruges, når tekst-tv er aktiveret. Hvis en optagelse starter fra timeren, når tekst-tv er aktiveret, deaktiveres tekst-tv automatisk. Brug af tekst-tv er også deaktiveret, under igangværende optagelser eller afspilning. Tilslutning af LCD-TV til PC For at se computerens skærmbillede på fjernsynet, kan man tilslutte computeren til Tv-apparatet. Sluk for computeren og Tv et, inden der foretages nogle tilslutninger. Brug et 15-bens D-sub skærmkabel til at forbinde en pc til LCD-tv et. Ved tilslutning skal du skifte til PC kilde. Se sektionen Input selection (Valg af indgange). Indstil den opløsning som passer til dine visningskrav. Information om opløsninger kan findes i tillægget. Brug af AV-sidetilslutninger Der kan tilsluttes en række forskelligt udstyr til LCDtv et. For tilslutning af videokamera skal du forbinde stikkene VIDEO IN (VIDEO-INDGANG) og AUDIO SOCKETS (LYDSTIK). Forbind ikke videokameraet til stikkene VIDEO IN (VIDEO-INDGANG) på samme tid, da det kan give forstyrrelser i billedet. For valg af tilknyttet kilde henvises til sektionen Input selection (Valg af indgang) i nedenstående. For at lytte til lyd gennem hovedtelefoner, skal du forbinde til stikket HEADPHONE (HOVEDTELEFONER) på Tv et. Tilslutning af dvd-afspiller via HDMI Se dvd-afspillerens brugervejledning for yderligere oplysninger. Sluk for både tv og apparat, inden du foretager nogen form for tilslutninger. Bemærk: Bemærk, at ikke alle kabler vist på illustrationen medfølger. Hvis din dvd-afspiller har et HDMI-stik, kan du forbinde via HDMI for at opnå bedre video- og lydkvalitet. Lydindgang på tv'et PC-indgang på tv'et PC-lydkabel (medfølger ikke) Lydudgang på PC'en. PC VGA-kabel (medfølger ikke) Skærmudgang på PC'en. Når du tilslutter en dvd-afspiller som vist nedenfor, skal du skifte til den forbundne HDMI-kilde. Se afsnittet Indgangsvalg for yderligere oplysninger om ændring af kilder. Dansk

12 Tilslutning af dvd-afspiller Hvis man ønsker at forbinde en dvd-afspiller til LCDtv et, kan man benytte stikkene på Tv-apparatet. DVD-afspillere kan have forskellige former for stik. Se dvd-afspillerens brugervejledning for yderligere oplysninger. Sluk for både tv og apparat, inden du foretager nogen form for tilslutninger. Bemærk: Kabler der er vist på illustrationen medfølger ikke. Hvis din dvd-afspiller har et HDMI-stik, kan du forbinde via HDMI. Når man tilslutter en dvd-afspiller som vist nedenfor, skal man skifte til HDMI-kilde. Se sektionen Input selection (Valg af indgange). Du kan også forbinde via SCART. Brug et SCARTkabel som vist herunder. Bemærk: Disse tre tilslutningsmåder tjener samme funktion, men på forskelligt kvalitetsniveau. Der er ikke nødvendigt at tilslutte på alle tre måder. Fjernbetjening Anbringelse af batterier Fjern batteridækslet, der er placeret på bagsiden af fjernbetjeningen, ved forsigtigt at trække nedad fra den viste del. Indsæt to AAA/R3 eller batterier af lignende type i den. Kontroller at polariteten er korrekt (+/-), når du sætter batterierne i. Sæt derefter batteridækslet på. Dansk Bemærk: Fjern batterierne fra fjernbetjeningen, når den ikke skal bruges i længere tid. Ellers kan den blive skadet. hvis batterierne bliver utætte. Fjernbetjeningens rækkevidde er ca. 7m/23ft. Tænding og slukning Sådan tændes der for tv et Sæt strømkablet til strømkilden på V AC 50 Hz. Standby-LCD en tænder derefter. (LCD en vil blinker i standby On/Off-tilstanden) For at tænde for TV et i standby-tilstand skal De enten: Tryk på knappen, P+ / P- eller en taltast på fjernbetjeningen. Tryk på, - eller + på tv et. Tv et tændes herefter. Bemærk: Hvis du tænder tv et via Program Op/Ned på fjernbetjeningen eller på tv et, genvælges det program, du sidst så. Begge metoder vil tænde tv et. Sådan slukkes tv et Tryk på knappen på fjernbetjeningen eller tryk på knappen på tv et, så tv et skifter til standbytilstand. For at slukke helt for TV et skal du koble strømkablet fra strømstikket. Bemærk: Når tv et er i standby-tilstand, kan standby- LCD blinke for at indikere, at funktioner såsom standby-søgning, trådløst download eller timer er aktiveret.

13 Indgangsvalg Når du har tilsluttet eksterne systemer til dit TV, kan du skifte til forskellige indgangskilder.tryk på SOURCE knappen på fjernbetjeningen fortløbende for at ændre kilder direkte. Bemærk: YPbPr kan kun anvendes, når du forbinder en enhed, som har en YPbPr-udgang gennem pc indgangen med YPbPr til pc-kabel. Grundlæggende betjening Du kan betjene dit Tv både ved hjælp af fjernbetjeningen og ved hjælp af knapperne på Tv et. Betjening med knapperne på Tv et Lydstyrke Tryk på knappen for at reducere lyden og på knappen for at hæve lyden. En lydstyrkebjælke ses på skærmen. Programvalg Tryk på P/CH + knappen for at vælge det næste program eller P/CH - knappen for at vælge det foregående program. Visning af hovedmenu Tryk på V+/V- samtidigt for at se hovedmenuen. I Hovedmenuen kan du vælge undermenu ved hjælp af P/CH - eller P/CH + knappen, og du kan gå ind i undermenuen ved hjælp af eller knappen. Oplysninger om brug af menuerne findes i afsnittet Menusystem (Menu System). AV-funktion (ekstra) Tryk på TV/AV -knappen på kontrolpanelet på TV et for at skifte til TV ets AV-funktioner. Brug af fjernbetjeningen TV ets fjernbetjening er beregnet til at styre alle funktioner på den valgte model. Funktionerne vil blive beskrevet i henhold til TV ets menusystem. Funktionerne i menusystemet beskrives i de følgende afsnit. Indstilling af lydstyrke Tryk på V+ knappen for a hæve lyden. Tryk på knappen V- for at skrue ned for lyden. Der vises en lydstyrkebjælke (glidebjælke) nederst på skærmen. Programvalg (foregående eller næste program) Tryk på knappen P- for at vælge det foregående program. Tryk på knappen P+ for at vælge det næste program. Programvalg (direkte adgang) Tryk på tasterne på fjernbetjeningen for at vælge programmerne fra 0 til 9. Tv et vil skifte til det valgte program. Tryk på talknapperne for at vælge programmer. Når tiden for at trykke på den anden tast overskrides, vil programmet på den først valgte kanal blive vist. Tryk programnummeret direkte, når du genvælger enkelt-ciffer-programmer. Visning af elektronisk programguide (EPG) Du kan se den elektroniske programguide (EPG) for at se oplysninger om tilgængelige programmer. For at få vist EPG-menuen skal du trykke på EPG-knappen på fjernbetjeningen. Tryk på / knapperne for at navigere igennem kanalerne. Tryk på / knapperne for at navigere igennem programlisten. EPG-menuen viser tilgængelige oplysninger på alle kanaler. Bemærk, at disse oplysninger opdateres automatisk. Hvis der ikke er nogen programoplysninger for kanalerne, vises EPG med tomme felter. OK (valgmuligheder): Viser/optager eller indstiller timer til fremtidige programmer. INFO (programdetaljer): Viser programdetaljer. Grøn knap: Programoversigten vises Gul knap: Viser EGP-data i overensstemmelse med programoversigten. Blå knap (Filter): Viser filterindstillinger. Dansk

14 (OPTAG): Tv et vil optage det valgte program. Du kan trykke igen for at stoppe optagelsen. Rød knap (forr. Tidsplads): Viser programmerne fra forrige tidsplads. Grøn knap (Næste tidsplads): Viser programmerne fra næste tidsplads. Gul knap (Forr. Dag): Viser programmerne fra forrige dag. Blå knap (Næste dag): Viser programmerne for næste dag. Numeriske Taster (Spring): Springer til den foretrukne kanal direkte via numeriske taster. OK (valgmuligheder): Viser/optager eller indstiller timer til fremtidige programmer. Tekstknap (Filter): Viser filterindstillinger. INFO (Detaljer): Viser programdetaljer. (OPTAG): Tv et vil optage det valgte program. Du kan trykke igen for at stoppe optagelsen. Rød knap (Forr. Dag): Viser programmerne fra forrige dag. Grøn knap (Næste dag): Viser programmerne for næste dag. Gul knap (Zoom): Udvider programoplysningerne. Blå knap (Filter): Viser filterindstillinger. INFO (Detaljer): Viser programdetaljer. Numeriske Taster (Spring): Springer til den foretrukne kanal direkte via numeriske taster. OK (valgmuligheder): Viser/optager eller indstiller timer til fremtidige programmer. Tekst (søgning): Viser menuen Guidesøgning. Dansk SUBTITLE: Tryk på SUBTITLE-knappen for at åbne menuen Vælg genre. Med denne funktion kan du søge efter genrer i programguidens database. Programguidens oplysninger gennemsøges, og resultater, der passer med dine kriterier, vises. (Now) : Viser det aktuelle program. Optagelse via EPG-skærm VIGTIGT: For at optage et program skal du først forbinde en USB-disk til dit tv, mens tv et er slukket. Du skal derefter tænde tv et for at aktivere optagefunktionen. Ellers er optagefunktionen ikke tilgængelig. (OPTAG): Tv et vil optage det valgte program. Du kan trykke igen for at stoppe optagelsen. Bemærk: Skifter til et andet program eller kilden er ikke tilgængelig under afspilning. / : Venstre side / højre side Programindstillinger Tryk på OK i EPG-menuen for at åbne menuen Programindstillinger. Valg af kanal Denne indstilling i EPG-menuen kan bruges til at skifte til den valgte kanal. Optag / slet optagelsestimer VIGTIGT: For at optage et program skal du først forbinde en USB-disk til dit tv, mens tv et er slukket. Du skal derefter tænde tv et for at aktivere optagefunktionen. Ellers er optagefunktionen ikke tilgængelig. Når du har valgt et program i EPG-menuen, skal du trykke på OK, hvorefter skærmen Indstillinger vises. Vælg Optag og tryk på OK. Efter denne handling indstilles en optagelse til det valgte program. Hvis du vil annullere en allerede indstillet optagelse, skal du markere programmet og trykke på OK og vælge funktionen Slet optage timer Optagelsen annulleres. Bemærk: Du kan ikke skifte til en anden kanal eller kilde, mens der er en aktiv optagelse på den aktuelle kanal. Indstil timer / slet timer Når du har valgt et program i EPG-menuen, skal du trykke på OK, hvorefter skærmen Indstillinger vises. Vælg Indstil timer til begivenhed og tryk på OK. Du kan indstille en timer til kommende programmer.

15 Hvis du vil annullere en allerede indstillet påmindelse, skal du markere det pågældende program og trykke på OK. Vælg derefter Slet timer. Timeren annulleres. Bemærk: Det er ikke muligt at optage eller indstille en timer for to eller flere individuelle begivenheder på det samme tidsinterval. Førstegangsinstallation VIGTIGT: Sørg for at antennen eller kablet er forbundet, og at et fælles interfacemodul ikke er sat i, før tv et tændes for første gang. N å r t v e t t æ n d e s f ø r s t e g a n g, v i l installationsvejledningen føre dig gennem processen. Skærmen til valg af sprog vil blive vist på skærmen: Tryk på knappen OK på fjernbetjeningen for at fortsætte. Den følgende meddelelse vises på skærmen: Vælg Ja eller Nej ved at markere elementet med eller knapperne og trykke på OK. Derefter vises følgende OSD på skærmen. Hvis du vælger KABEL, vises følgende skærm: Brug knapperne eller til at vælge dit sprog og tryk på OK for at indstille det valgte sprog og fortsætte. Når du har valgt sprog, vises, Velkomstskærmen! hvor du skal angive indstillinger for Land,Tekst-TV sprog og Scanning kodet. Vælg det land du ønsker at bruge, med og og tryk derefter på for at markere indstillingen Tekst-TV sprog. Brug eller knappen til at vælge de ønskede sprog. Tryk på knappen når du har indstillet funktionen tekst-tv-sprog. Scanning kodet bliver herefter markeret. Du kan indstille Scanning kodet til Ja hvis du ønsker at scanne kodede stationer. Derefter skal du vælge det ønskede tekst-tv sprog. Du kan vælge frekvensområdet fra denne skærm. Brug eller knapperne til at fremhæve de linjer du ser. Du kan åbne frekvensområdet manuelt med taltasterne på fjernbetjeningen. Indstil start- og stopfrekvens med talknapperne på fjernbetjeningen. Efter denne handling, kan du indstille Søgetrin as 8000 KHz eller 1000 KHz. Hvis du vælger 1000 KHZ, udfører tv et søgningen detaljeret. Varigheden af søgningen vil imidlertid stige som følge heraf. Tryk på OK knappen for at starte den automatiske søgning, når du er færdig. Hvis du vælger ANTENNE på søgetypeskærmen, så vil det tv et søge efter digitalt fjernsyn sendt terrestrielt. Vælg Automatic Channel Scan (Automatisk kanalsøgning) ved at trykke på / og tryk derefter på OK. Indstillingerne for automatisk kanalsøgning vises. Du kan vælge indstillinger med / og OK knapperne. Dansk

16 Bemærk: Du kan trykke på MENU -knappen for at annullere. Når alle de tilgængelige stationer er lagret, vises Kanalliste på skærmen. Hvis du kan lide de sorterede kanaler iht. LCN skal du vælge Ja og derefter trykke OK. Tryk på OK for at lukke kanallisten og se TV. Installation Tryk på MENU -knappen på fjernbetjeningen og vælg Installation ved at bruge eller. Tryk på OK for at få vist følgende menu. Brug af menuen til automatisk kanalscanning Digital antenne: Søger efter og gemmer antenne DVB-stationer Digital kabel: Søger efter og gemmer kabel DVBstationer Analoge: Søger efter og gemmer analoge stationer. Digital antenne og analoge: Søger efter og gemmer både analoge og antenne DVB-stationer Digital kabel og analoge: Søger efter og gemmer både analoge og kabel DVB-stationer Når du vælger en automatisk søgningstype og trykker på OK, vises en bekræftelsesmeddelse på skærmen. Vælg Ja, for at begynde installationsprocessen; vælg Nej for at annullere. Tryk på eller og OK. Når den automatiske kanalscanningstype er indstillet og valgt og bekræftet, starter installationsprocessen og statusbjælken åbnes. Tryk på MENU -knappen for at annullere processen. Hvis du gør dette, gemmes de fundne kanaler ikke. Manuel tuning TIP: Denne funktion kan bruges til indtastning af direkte udsendelser. Vælg Manuel kanalscanning fra installationsmenuen ved at bruge knapperne / og OK. Skærmoversigten med indstillinger for Manuel kanalscanning vises. Vælg den ønskede Søgningstype med eller. Indstillingerne for manuel søgning ændres tilsvarende. Tryk på knapperne / for at markere et ikon og indstil derefter med eller. Du kan trykke på MENU -knappen for at annullere. Digital antenne manuel søgning Vælg Automatic Channel Scan (Automatisk kanalsøgning) ved at trykke på / og tryk derefter på OK. Indstillingerne for automatisk kanalsøgning vises. Du kan vælge indstillinger med / og OK knapperne. Ved manuel kanascannin indtastes multiplex- eller frekvenstallet manuelt og der søges kun efter kanaler på den pågældende multiplex eller frekvens. Når du har valgt søgetypen Digital, kan du indtaste multiplexeller frekvensnummeret med de numeriske taster og trykke OK for at starte søgningen. Dansk

17 Digital kabel manuel søgning Under manuel kabelsøgning kan du indtaste søgeindstillinger for frekvens, modulation, symbolhastighed og netværkskanal. Når du have valgt søgningstype som Digital kabel, kan du angive de ønskede indstillinger og trykke på OK for at starte søgningen. Hvis du starter den digitale antennesøgningproces, starter den automatisk søgning. Du kan trykke på MENU -knappen for at annullere. Hvis du starter den digitale kabelsøgningsproces, vises følgende skærm. Analog manuel søgning Når du har indstillet en søgetype til analog, kan du bruge knapperne / til at markere et ikon og derefter indstille med eller. Indtast kanalnummeter eller frekvensen med det numeriske tastatur. Du kan trykke på knappen OK for at søge. Når kanalen er fundet, vil alle nye kanaler, som ikke er på listen, blive gemt. Analog finindstilling Vælg Analog finindstilling fra installationsmenuen med eller og OK knapperne. Skærmen Analog finindstilling vises. Funktionen Analog finindstilling er ikke tilgængelig, hvis der ikke er lagret nogen analoge kanalaer, digitale kanaler eller eksterne kilder. Tryk på OK for at fortsætte. Benyt eller til finindstilling. Tryk på OK igen, når du er færdig. Network Channel Scan Vælg Network Channel Scan (netværks kanalsøgning) fra installationsmenuen ved at bruge knapperne eller / og OK. Valgskærmen for Network Channel Scan vises. Vælg Digital antenne eller Digital kabel og tryk på OK for at fortsætte. Følgende meddelelse vises. Vælg YES (Ja) for at fortsætte eller No (Nej) for at annullere. Du kan vælge frekvensområdet fra denne skærm. Brug eller knapperne til at fremhæve de linjer du ser. Du kan åbne frekvensområdet manuelt med taltasterne på fjernbetjeningen. Indstil start- og stopfrekvens med talknapperne på fjernbetjeningen. Efter denne handling, kan du indstille Søgetrin as 8000 KHz eller 1000 KHz. Hvis du vælger 1000 KHZ, udfører tv et søgningen detaljeret. Varigheden af søgningen vil imidlertid stige som følge heraf. Tryk på OK knappen for at starte den automatiske søgning, når du er færdig. Skærmen for den automatiske søgning ses under processen. Bemærk: Hvis du udvider afstanden mellem start- og stop-frekvenraten, vil den automatiske søgning tage længere tid. Ryd serviceliste (*) (*) Denne indstilling er kun synlig når landevalg er Danmark, Sverige, Norge eller Finland. Brug denne indstilling til at rydde de lagrede kanaler. Tryk eller knap for at vælge Slet serviceliste og tryk OK. Følgende OSD vises på skærmen. Dansk

18 Vælg Yes (Ja) og tryk på OK for at forsætte eller vælg NO (Nej) og tryk på OK for at annullere. Administration af stationer: Kanalliste Tv et sorterer alle gemte stationer i kanallisten. Du kan redigere denne kanalliste, indstille favoritter eller indstille aktive stationer som skal vises med kanallisteindstillingerne. Tryk på knappen MENU for at åbne Hovedmenuen. Vælg kanallisteikonet med eller. Tryk på OK for at se indholdet af menuen. Vælg Rediger kanalliste for at administrere alle gemte kanaler. Brug knapperne eller og OK til at vælge Redigér kanalliste. Brug af kanallisten Tryk på eller for at vælge den kanal, der skal behandles. Tryk på eller for at vælge en funktion i menuen, Kanalliste. Brug knapperne P+/P- til at flytte siden op eller ned. T r y k p å d e n B L Å k n a p f o r a t s e filtreringsindstillinger. Tryk på MENU for at afslutte. Flytning af kanal Vælg først den ønskede kanal. Vælg indstillingen Flyt i kanallisten og tryk på OK. Skærmen Rediger nummer vises. Indtast det ønskede kanalnummer med talknapperne på fjernbetjeningen. Hvis der findes en tidligere gemt kanal på dette nummer, vises der en advarselsmeddelelse. Vælg Ja hvis du vil flytte kanalen og tryk på OK. Tryk på OK for at fortsætte. Den valgte kanal er nu flyttet. Sletning af kanal Tryk på den GRØNNE knap for at vælge/fravælge alle kanaler, den GULE knap for at vælge/fravælge kanal. Vælg den kanal du vil slette og vælg indstillingen Slet. Tryk på knappen OK for at fortsætte. Der vises en advarselsmeddelse. Vælg JA for at slette, Nej for at annullere. Tryk på knappen OK for at fortsætte. Omdøbning af kanal Vælg den kanal du vil omdøbe og vælg funktionen Rediger navn. Tryk på knappen OK for at fortsætte. Hvis du nu trykker på eller, går du til det foregående/næste tegn. Hvis du trykker på eller, ændres det aktuelle tegn; f.eks. bliver b til a ved og c ved. Ved tryk på de numeriske taster 0-9 udskiftes det markerede tegn med de tegn, som er vist ovenover knappen, et efter et når der trykkes på knappen. Tryk på OK knappen for at gemme, når du er færdig. Tryk MENU for at annullere. Låsning af kanal Du kan trykke på den GRØNNE knap for at vælge/ fravælge alle kanaler; GUL knap for at vælge/fravælge en enkelt kanal. Vælg den kanal du vil låse og vælg indstillingen Lås. Tryk på knappen OK for at fortsætte. Du vil blive bedt om at indtaste PIN-kode til forældrekontrol. PIN-koden er som standard indstillet til Indtast PIN-nummeret. Tryk på OK når den ønskede kanal er markeret for at låse/åbne kanalen. Lås-symbolet vises ved siden af den valgte kanal. Dansk

19 Administration af stationer: Favoritter Du kan oprette en liste med favoritprogrammer. Tryk på knappen MENU for at åbne Hovedmenuen. Vælg kanallisteikonet med eller. Tryk på OK for at se indholdet af menuen. Vælg Favoritter for at administrere favoritlisten. Brug knapperne / og OK til at vælge Favoritter. De kan angive forskellige kanaler som favoritter, så der kun skal navigeres imellem favoritkanalerne. Vælg en kanal med eller. Tryk på OKknappen for at tilføje den valgte kanal til favorittlisten Tryk på OK-knappen igen for at fjerne kanalen. Kanpfunktioner OK: Tilføj/fjern en station. GUL: Vælger/fravælger en kanal. GRØN: Vælg/fravælg alle kanaler. BLÅ: Viser filterindstillinger. Administration af stationer: Sortering af kanallisten Du kan vælge udsendelser, som skal vises på kanallisten. For at vise konkrete udsendelsestyper, skal du bruge indstillingen Aktiv kanal. Vælg Aktiv kanalliste fra kanallistemenuen med eller knappen. Tryk på knappen OK for at fortsætte. Informationer på skærmen Du kan trykke på INFO -knappen for at få vist informationer på skærmen. Oplysninger om stationen og det aktuelle program vises på informationslinjen. Informationslinjen giver oplysninger om den valgte kanal og det program, der sendes. Kanalens navn og listenummer ses. Tip: Ikke alle kanaler udsender programdata. Hvis programmets navn og tid ikke er til rådighed, ses et tomt informationsbanner. Hvis den valgte kanal er låst, skal du for at kunne se kanalen indtaste den korrekte, firecifrede kode (koden er som standard 0000). I dette tilfælde vises Indtast PIN-kode på skærmen: Medieafspilning via mediebrowser Hvis USB-nøglen ikke genkendes efter du har slukket og tændt for TV et eller ved førstegangsinstallationen, skal du tage USB-enheden ude og slukke og tænde for boksen igen. Tilslut USB-enheden igen. For at åbne Mediebrowser-vinduet skal du enten trykke på MENU knappen på fjernbetjeningen og derefter vælge Media Browser ved at trykke på eller. Tryk på knappen OK for at fortsætte. Mediebrowser-menuens indstillinger vises. Når du tilslutter USB-enheder vises medie-browserskærmen automatisk: Du kan afspille musik-, billede- og videofiler fra den tilsluttede USB-nøgle. Brug eller til at vælge videoer, fotos, musik eller indstillinger. Videovisning via USB Du kan vælge indstilling for udsendelsestype fra listen ved hjælp af / og OK. Dansk

20 Når du vælger Videoer fra hovedmenuen, filtreres de tilgængelige videofiler og bliver vist på skærmen. Du kan bruge eller til at vælge en videofil og trykke på OK for at afspille en video. Hvis du vælger en undertekstfil og trykker på OK, kan du vælge eller fravælge den pågældende undertekstfil. Følgende menu vises under afspilning af en videofil: Jump (numerisk knapper): Tv-hopper til filen der starter med det bogstav, du input via de numeriske knapper på fjernbetjeningen. Afspil Denne (OK): Afspiller den valgte fil. Op / Ned: Naviger. Play ( knap): Afspiller alle mediefiler starter med den valgte. Lang (Play Preview): Viser valgte fil i et lille preview skærm. RED Button: Sorterer filer ved navn. GUL Button: Skifter visning stil. GRØN Button: Aktiverer Loop / Shuffle-funktioner. BLUE Button: Ændringer medietype. Afspil ( knap): Starter videoafspilning. STOP ( knap): Stopper videoafspilning. Pause ( knap): Sætter videoafspilning på pause. Tilbagespoling ( knap): Kører tilbage. Fremadspoling ( knap): Kører fremad. Undertekst/Lyd (LANG-knap): Indstiller undertekst/ lyd. Spring (GRØN knap): Springer til tidspunkt. Brug talknapperne til at indtaste det ønskede tidspunkt og tryk på den GRØNNE knap igen for at fortsætte. Gul: Åbner tidskorrigeringsmenu for undertekster Fotovisning via USB Når du vælger Fotos fra hovedmenuen, filtreres de tilgængelige billedfiler og bliver vist på skærmen. Jump (numerisk knapper): Gå til valgte fil ved hjælp af de numeriske knapper. OK: Visninger det valgte billede i fuld skærm. Op / Ned: Naviger. Slideshow (grøn knap): Starter slideshow med alle billeder. GRØN Button: Views billeder i miniaturer. RED Button: Sorterer filer efter dato. INFO: Ændringer filtreringsmuligheder. GUL Button: Skift visning stil. BLUE Button: Ændringer medietype. Slideshow-indstillinger Pause ( knap): Sætter slideshowet på pause. Fortsæt ( knap): Fortsættre slideshowet. Sløjfe/bland (grøn knap): Tryk én gang for at deaktivere sløjfe. Tryk igen for både at deaktivere sløjfe og bland. Tryk en gang mere for kun at aktivere Bland. Tryk igen for at aktivere alle. Du kan følge de deaktiverede funktioner på ikonændringerne. Forrige/næste (venstre/højre knapper): Springer til den forrige eller næste fil i slideshowet. Roter (Op/ned knapper): Roterer billeder med op/ ned-knapperne. RETURN: Tilbage til filliste. INFO: Viser skærmen Hjælp. Tryk på SWAP for at gå til foregående menu. Dansk

21 Musikafspilning via USB. Når du vælger Musik fra hovedmenuen, filtreres de tilgængelige lydfiler og bliver vist på skærmen. Op / Ned: Naviger. Afspil ( knap): Afspiller alle mediefiler i mappen og starter med den markerede fil. STOP ( knap): Stopper afspilningen Pause ( knap): Sætter den valgte afspilning på pause. RØD: Sorterer filer efter titel, kunstner og album. Sløjfe/bland (grøn knap): Tryk én gang for at deaktivere sløjfe. Tryk igen for både at deaktivere sløjfe og bland. Tryk en gang mere for kun at aktivere Bland. Tryk igen for at aktivere alle. Du kan følge de deaktiverede funktioner på ikonændringerne. Bemærk: Hvis du starter afspilningen med knappen og aktiverer symbolet, afspiller tv et den næste musik-/videofil. Afspilningen fortsætter, og når slutningen på listen er nået, afspilles den igen fra begyndelsen (sløjfefunktion). Hvis du starter afspilningen med OK-knappen og aktiverer -symbolet, afspilles den samme musikeller videofil i en sløjfe (gentagefunktion). Hvis du starter afspilningen med eller OK-knappen og aktiverer -symbolet, afspilles dmusik- eller videofilerne vilkårligt (blandes). Hvis du starter afspilningen med eller OK-knappen og aktiverer, symbolerne, fortsæter musik- eller videoafspilningen vilkårligt, og den vilkårligr afspilning fortsættes (Taltaster): Tv et springer til filen, der starter med det bogstav, du indtastede med de numeriske knapper på fjernbetjeningen. Afspil denne (OK knap): Afspiller den valgte fil. Forrige/næste (venstre/højre knapper): Springer til den forrige eller næste fil på listen. GUL: Skifter visningsstil. BLÅ: Ændrer medietype. Optagelsesbibliotek VIGTIGT: For at åbne optagelsesbiblioteket skal du først tilslutte en USB-disk til dit tv, mens tv et er slukket. Du skal derefter tænde tv et for at aktivere optagefunktionen. Ellers er optagefunktionen ikke tilgængelig. For at se listen over optagelser skal du vælge Optagelsesbibliotek og trykke på OK. Optagelsesbiblioteket vises med de tilgængelige optagelser. Alle optagelserne registreres på en liste i optagelsesbiblioteket. RØD knap (Slet): sletter den valgte optagelse. GRØN KNAP (REDIGÉR): Foretager ændringer på den valgte optagelse. BLÅ KNAP (SORTÉR): Ændrer rækkefølgen af optagelserne. Du kan vælge mellem en lang række sorteringsindstillinger. OK-knap: Aktiverer menuen Afspilning. Afspil fra begyndelsen: Afspiller optagelsen fra begyndelsen. Genoptag: Fortsætter optagelsen. Afspil fra forskudt: Angiver et afspilningspunkt. Bemærk: Visning af hovedmenuen og menuelementer er ikke tilgængelige under afspilningen. (GENOPTAG): Fortsætter optagelsen. INFO (DETALJER): Viser det korte / udvidede program med detaljer. Dansk

22 Indstillinger for mediebrowser Du kan indstille din Mediebrowsers indstillinger med dialogboksen Indstillinger. Tryk på knapperne eller for at markere et ikon og indstil derefter med eller. Visningsstil: Indstiller standard søgetilstand. Hastighed: for fremad-/tilbagespoling af musik Indstiller hastighed for fremad-/tilbagespoling Slideshowinterval: Indstiller intervaltid for slideshow. Vis undertekster: Indstiller etableringspræference for undertekster. Undertekstposition: Indsitller underteksternes position til op eller ned. Undertekststørrelse: Angiver skriftstørrelse for undertekster (højst 54pkt). Tidsforskudt optagelse VIGTIGT: For at optage et program skal du først forbinde en USB-disk til dit tv, mens tv et er slukket. Du skal derefter tænde tv et for at aktivere optagefunktionen. Ellers er optagefunktionen ikke tilgængelig. Tryk på knappen (PAUSE) mens du ser et program for at skifte til tidsforskydningstilstand. I tidsforskydningstilstand sættes programmet på pause og optages samtidig til den tilsluttede USBdisk(*). Tryk på knappen (AFSPIL) igen for at se programmet, der var sat på pause, fra det stoppede øjeblik. Denne afspilning udføres ved x1 afspilningshastighed. Du kan se tidsforskydningen mellem det virkelige og det tidsforskudte program på infobjælken. Brug knapperne / (FORRIGE/NÆSTE) til at gå frem eller tilbage i den tidsforskudte afspilning. Når tidsforskydningen er nået, afsluttets tidsforskydningstilstanden og der skiftes tilbage til normal programvisning. Tryk på knappen (STOP) for at afslutte tidsforskydningstilstand. (*) Varigheden af den samtidige tidsforskudte optagelse afhænger af den tilsluttede USB-disks filstørrelse og definerede Maks. Tidsforskydning i menuen Optagelseskonfiguration. Se det nye afsnit Optagelser for flere oplysninger om indstilling af Maks. tidsforskydning. Bemærk: Skift til et andet program eller kilde samt visning af hovedmenuen er ikke tilgængelig under tidsforskydning. Øjeblikkelig optagelse VIGTIGT: For at optage et program skal du først forbinde en USB-disk til dit tv, mens tv et er slukket. Du skal derefter tænde tv et for at aktivere optagefunktionen. Ellers er optagefunktionen ikke tilgængelig. Tryk på knappen (OPTAG) for at starte optagelsen af et program, mens du ser det. Følgende meddelelse vises på skærmen: Optagelsesmeddelelsen vises i et kort øjeblik og det nuværende program optages. Du kan trykke på knappen (RECORD) på fjernbetjeningen igen for at optage det næste program i EGP en. I dette tilfælde viser skærmmeddelelsen de programmer, der er vil blive optaget. Tryk på knappen (STOP) for at annullere øjeblikkelig optagelse. Følgende meddelelse vises på skærmen: Vælg Ja med eller /OK-knapperne for at annullere øjeblikkelig optagelse. Bemærk: Skift til et andet program eller kilde samt visning af mediebrowseren er ikke tilgængelig under tidsforskydning. Dansk

23 Visning af optagede programmer Brug eller i hovedmenuen til at vælge Mediebrowser Markér elementet Optagelsesbibliotek med eller og tryk på OK for at åbne. Optagelsesbiblioteket vises. VIGTIGT: For at åbne optagelsesbiblioteket skal du først tilslutte en USB-disk til dit tv, mens tv et er slukket. Du skal derefter tænde tv et for at aktivere optagefunktionen. Ellers er optagefunktionen ikke tilgængelig. Vælg et optaget element på listen (hvis der er nogle) med eller. Tryk på ok for at se flere afspilningsindstillinger. Vælg en indstilling med / eller OK. Ændring af billedstørrelse: Billedformater i forskellige zoom-tilstande. Tryk gentagne gange på knappen SCREEN for at ændre billedstørrelsen. Tilgængelige zoom-tilstande (zoom modes) er som nedenfor. Autom. Når AUTO er valgt, justeres skærmens billedformat med oplysningerne fra den valgte kilde (hvis der er en) Formatet, der vises i AUTO-tilstand, er helt uafhængigt af WSS-oplysninger, der kan indgå i udsendelsen signal eller signalet fra en ekstern enhed. Bemærk: Auto-tilstand er kun tilgængelig i HDMI-, YPbPr- og DTV-kilder. 16:9 Dette strækker sig lige meget ud over højre og venstre side af et normalt billede (4:3 billedformat) og fylder hele den brede TV-skærm. Tilgængelige afspilningsindstillinger: Afspil fra begyndelsen: Afspiller optagelsen fra begyndelsen. Genoptag: Fortsætter optagelsen. Afspil fra forskydning: Angiver et afspilningspunkt. Bemærk: Visning af hovedmenuen og menuelementer er ikke tilgængelige under afspilningen. Tryk på (STOP) knappen for at stoppe en afspilning og returnere til Optagelsesbiblioteket. Langsom fremadspoling Hvis du trykker på (PAUSE) mens du ser optagede programmer, vil funktionen langsom fremadspoling være tilgængelig. Du kan bruge knappen til af spole langsomt fremad Tryk på knappen flere gange for at skifte den langsomme spolehastighed. Med 16:9 format billeder, der er blevet presset ind i et normalt billede (4:3 billedformat), skal De bruge tilstanden 16:9 til at genskabe billedets oprindelige form. Undertekst Dette zoomer et bredt billede (16:9 billedformat) med undertekster op til fuld skærm. Bemærk: Du kan køre skærmen op og ned ved at trykke på på /, når billed-zoom er valgt som Panoramisk, 14:9, Biograf eller Undertekst. 14:9 Dette zoomer et bredt billede (14:9 billedformat) op til skærmens øverste og nederste grænser. Dansk

24 14:9 Zoom Konfiguration af billedindstillinger Du kan bruge forskellige billedindstillinger i detaljer. Tryk på MENU -knappen og vælg det femte ikon med eller knappen. Tryk på OK for at gå ind i menuen Billedindstillinger. Denne funktion bruges til at zoome ind til 14:9 billedet. 4:3 Bruges til at se et almindeligt billede (4:3 billedformat), da dette er dets oprindelige form. Panorama Dette strækker sig lige meget ud over højre og venstre side af et normalt billede (4:3 billedformat) for at fylde skærmen, uden at billedet ser unormalt ud. Toppen og bunden af billedet beskæres en smule. Biograf Dette zoomer et bredt billede (16:9 billedformat) op til fuld skærm. Dansk Brug af ikoner i menuen Billedindstillinger Tryk på eller -knappen for at markere et ikon. Brug eller til at vælge et ikon. Tryk på MENU for at afslutte. Ikoner i menuen Billedindstillinger Tilstand: Alt efter, hvordan du ønsker at se skærmen, kan du indstille de tilhørende muligheder for mode (funktion). Billedtilstand kan indstilles til en af følgende: Biograf, spil, dynamisk og naturlig. Kontrast: Indstiller skærmens værdier for lys og mørke. Lysstyrke: Indstiller skærmens lysstyrkeværdi. Skarphed: Indstiller skarphedsværdien for de genstande, der vises på skærmen. Farve: Indstiller farveværdien og justerer farverne. Strømsparetilstand Brug eller knappen til at vælge Power Save Mode. Tryk på eller for at aktivere eller deaktivere Power Save Mode.

25 Se afsnittet Miljøinformation i denne vejledning for yderligere oplysninger om Power Save Mode. Bemærk: Baglysfunktionen deaktiveres, hvis Power Save Mode aktiveres. Backlight (baggrundslys) (ekstra): Denne indstilling styrer baggrundsbelysningens niveau, og det kan indstilles til Low (lav), Medium (middel), High (høj) og Auto (automatisk). Støjreduktion: Hvis signalet er for svagt og der er støj på billedet, benyttes Støjreduktion indstillingen til reduktion af støj. Støjreduktion kan indstilles til en af følgende: Lav, Medium, Høj eller Fra. Advanced Settings Farvetemperatur: Indstiller den ønskede farvetone. Indstillingen Kølig (Cool) giver hvide farver en anelse blåt skær. For normale farver skal man vælge indstillingen Normal. Indstillingen Varm (Warm) giver hvide farver en anelse rødt skær. Billedzoom: indstiller billedstørrelsen til Auto, 16:9, undertekst, 14:9, 14:9 zoom, 4:3, panorama eller biograf. HDMI True Black (ekstraudstyr): Denne funktion vil være tilgængelig i menuen Picture Settings (billedindstillinger) ved visning fra en HDMI-kilde. Du kan bruge denne funktion til at forstærke de sorte farver i billedet. Du skal sætte funktionen til On for at aktivere tilstanden HDMI True Black. Film Mode (filmtilstand) (ekstraudstyr): Film optages med et andet antal billeder per sekund end normale tv-programmer. Tryk på eller for at vælge Filmtilstand. Tryk på eller for at indstille denne funktion til Auto (auomatisk) eller Off (slukket) Slå denne funktion til Auto, når du ser film for at se scener med hurtige bevægelser klart. Farveskift: Indstiller den ønskede farvetone. Nulstil: Nulstiller billedindstillingerne til fabriksstandarderne. I VGA (PC) tilstand er visse ikoner i Billedmenuen ikke tilgængelige. I stedet vil indstillingerne for VGAtilstand blive tilføjet til Billedindstillingerne, så længe den er i PC-tilstand. indstillingerne defineret i tv-billedmenuen under Hovedmenusystem. Lyd,indstillinger og kildeindstillinger er identiske med de indstillinger, som er beskrevet i hovedmenusystemet. PC-position: Vælg denne for at vise menuikonerne for PC-position. Autoposition: Optimerer automatisk skærmen. Tryk OK for at optimere. H-position: Dette punkt rykker billedet vandret mod skærmens højre eller venstre side. V-position: Denne funktion rykker billedet lodret mod skærmens top eller bund. Pixeltakt: Pixeltakt-justeringer korrigerer interferens, der ses som lodrette bånd i pixel-intensive præsentationer som regneark eller sætninger eller tekst i lille skriftstørrelse. Fase: A f h æ n g i g t a f o p l ø s n i n g e n o g scanningsfrekvensen, der indlæses i TV et, kan der forekomme slørede eller støjende billeder på skærmen. I så tilfælde kan du bruge denne funktion til at få et klart billede ved at prøve dig frem. Konfigurering af lydindstillinger Lydindstillinger kan konfigureres i overensstemmelse med dine personlige præferencer. Tryk på MENU -knappen og vælg ikonet med eller knappen. Tryk på OK for at gå ind i menuen Lydindstillinger. PC billedindstillinger For justering af PC billede gøres følgende: Tryk på eller knappen for at bælge billedikonet. Billedmenuen ses på skærmen. Kontrast, Lysstyrke, Farve, Farvetemp og Billede Zoom-indstillingerne i denne menu er identiske til Dansk

26 Brug af ikoner i menuen Lydindstillinger Tryk på eller -knappen for at markere et ikon. Brug eller til at vælge et ikon. Tryk på MENU for at afslutte. Ikoner i menuen Lydindstillinger Lydstyrke: Justerer lydstyrken. Equalizer: Tryk på OK knappen for at åbne Equalizerundermenu. Konfiguration af tv ets indstillinger Detaljerede indstillinger kan konfigureres i overensstemmelse med dine personlige præferencer. Tryk på MENU -knappen og vælg ikonet for indstillinger med eller knappen. Tryk på OK for at se menuen Indstillinger. I equalizermenuen kan der vælges mellem Musik, Film, Tale, Flad, Klassisk og Brugerdefineret tilstandene. Tryk på MENU -knappen for at vende tilbage til den forrige menu. Bemærk: Indstillingerne i equalizermenuen kan kun ændres når Equalizertilstanden er på Personlig. Balance: Denne indstilling benyttes til at justere balance mellem venstre og højre højttaler. Hovedtelefoner: I n d s t i l l e r l y d s t y r k e f o r hovedtelefoner. Sound Mode (lydtilstand): Du kan vælge Mono, Stereo, Dual I eller Dual II tilstand, hvis den valgte kanal understøtter denne indstilling. Lydtilstand: Du kan kun vælge mellem Mono, stereo, dual-i eller dual-ii-indstilling, hvis den valgte kanal understøtter denne indstilling. AVL: F u n k t i o n e n f o r AV L A u t o m a t i s k Volumenbegrænsning justerer lyden for at opnå et fast udgangsniveau mellem programmer (eksempelvis er reklamer ofte højere end programmer). Dynamisk bas: Dynamisk Bas bruges til at øge baseffekten i tv et. Digital Out: Indstiller lydtype for digital udgang. Brug af ikoner i menuen Indstillinger Tryk på eller -knappen for at markere et ikon. Tryk på OK-knappen for at vælge et ikon. Tryk på MENU for at afslutte. Ikoner i menuen Indstillinger Betinget adgang: Styrer moduler for betinget adgang, når tilgængelig. Sprog: Konfigurerer sprogindstillinger. Forældre: Konfigurerer forældreindstillinger. Timere: Indstiller timere til valgte programmer. Dato/Tid: Indstiller dato og klokkeslæt. Kilder: Aktiverer eller deaktiverer valgte kildeindstillinger. Andre indstillinger: Vi s e r t v e t s a n d r e indstillingsmuligheder. Dansk

27 Brug af et modul til betinget adgang Modul VIGTIGT: CI modulet må kun isættes eller fjernes, når fjernsynet er på STAND-BY eller HELT SLUKKET. For at kunne se visse digitale kanaler kan det være nødvendigt at bruge et modul til betinget adgang. Dette modul skal indsættes i CI-indstikket på tv et. Anskaf dig et CAM-modul og et tilhørende kort ved at abonnere hos et betalingskanalfirma og tilslut det så til TV-apparatet på følgende måde. Sæt CAM-modulet og derefter kortet i indstikket, der sidder bag terminallåget bag på tv et. CAM-modulet skal sættes rigtigt i; det er umuligt at sætte det helt i, hvis det vender forkert. CAMmodulet eller TV-terminalen kan blive beskadiget, hvis der bruges vold til at indsætte CAM-modulet. Tilslut tv-apparatet til stikkontakten, tænd for det og vent et øjeblik, indtil kortet er aktiveret. Hvis der ikke er sat noget modul i, vises beskeden Intet Common Interface modul fundet på skærmen. Se instruktionsmanualen til modulet for detaljer omkring indstillinger. Visning af menu for betinget adgang (*) (*) Disse menuindstillinger kan blive ændret afhængigt af serviceudbyderen. Tryk på MENU -knappen og vælg ikonet med eller knappen. Tryk på OK for at se menuen Indstillinger. Brug eller til at markere Betinget adgang og tryk på OK for at se menuikonerne. Konfiguration af sprogpræferencer Du kan angive tv ets sprogindstillinger med denne menu. Tryk på MENU -knappen og vælg ikonet med eller knappen. Tryk på OK for at se menuen Indstillinger. Brug eller til at markere Sprog Tryk på OK for at fortsætte: Dansk Brug eller til at vælge et ikon. Indstillingerne gemmes automatisk. Menu: Viser systemsproget. Foretrukket Disse indstillinger vil blive brugt, hvis de er tilgængelige. Ellers vil de aktive indstillinger blive brugt. Audio: Indstiller det foretrukne lydsprog. Undertekst: Indstiller undertekstsproget. Underteksterne vil blive vist i det valgte sprog. Tekst-tv: Indstillet tekst-tv-sprog. Guide: Indstiller det foretrukne vejledningssprog. Nuværende (*) (*) Disse indstillinger kan kun ændres, hvis udsendelsen understøtter dem. I modsat fald vil indstillingerne ikke være tilgængelige til at blive ændret. Audio: Indstiller lydsproget for den aktuelle kanal. Undertekst: Indstiller undertekstsproget for den aktuelle kanal. Sprogindstillinger Bemærk: Hvis landefunktionen er indstillet på Danmark, Sverige, Norge eller Finland, fungerer sprogindstillingsmenuen som nedenfor beskrevet: Sprogindstillinger I konfigurationsmenuen kan du fremhæve Language Settings ( Sprogindstillinger ) ved at trykke på eller. Tryk på OK, og undermenuen Language Settings ( Sprogindstillinger ) ses på skærmen: Brug eller til at fremhæve menupunktet, som skal indstilles, og tryk derefter på eller for at indstille. Bemærk: System Language ( Systemsprog ) definerer skærmmenusproget. Audio Language ( Lydsprog ) bruges til at vælge en kanals lydspor. Primary settings ( Primære indstillinger ) har førsteprioritet, når en udsendelse tilbyder flere valg. Secondary settings ( Sekundære indstillinger )

28 er alternativerne, når de første muligheder ikke findes. Forældrekontrol Du kan bruge forældrekontrolsystemet til at spærre visning af bestemte programmer, kanaler og menuer. Denne funktion aktiverer eller deaktiverer menubeskyttelsessystemet og gør det muligt at ændre PIN-koden. Tryk på MENU -knappen og vælg ikonet med eller knappen. Tryk på OK for at se menuen Indstillinger. Brug eller til at markere Forældre og tryk på OK for at fortsætte: For at vise menufunktionerne for forældrelås, skal PIN-koden indtastes. PIN-koden er som standard indstillet til Når den korrekte PIN-kode er indtastet, vises menuen med forældreindstillinger: Brug af menuen Forældreindstillinger Vælg et punkt med eller. Brug eller til at vælge et ikon. Tryk på OK for at se flere indstillinger. Menulås: Menulås aktiverer eller deaktiverer menuadgangen. Du kan deaktivere adgang til installationsmenuen eller hele menusystemet. Aldersgrænse: Når dette er aktiveret, vil apparatet modtage forældreinformation fra udsendelsen, og hvis denne forældrelås er aktiveret, vil der ikke blive afspillet video eller audio. Børnesikring: Når Børnesikring er valgt, kan tv et kun betjenes med fjernbetjeningen. I dette tilfælde vil kontrolpanelets knapper ikke virke, med undtagelse af Standby-/-on-knappen. Når børnesikring aktiveres, kan du sætte tv et i standby-tilstand med standby/onknappen. Hvis tv et skal tændes igen, skal du bruge fjernbetjeningen. Hvis der trykkes på en af disse knapper, vil der således blive vist Børnesikring tændt på skærmen, når menuskærmen ikke vises. Indstil PIN-kode: Angiver en ny PIN-kode. Brug taltasterne til at indtaste en ny PIN-kode. Du skal indtaste koden en ekstra gang af bekræftelseshensyn. VIGTIGT: Det fabriksindstillede pin-nummer er Hvis du ændrer pin-nummeret, skal du sørge for at skrive det ned og opbevare det et sikkert sted. Timere Timer-menuen kan vises ved at trykke på MENUknappen og vælge kanallisteikonet eller ved at vælge eller knappen. Brug eller til at markere Timere og tryk på OK for at fortsætte: Indstilling af sove-timer Denne indstilling bruges til at slukke for tv et efter et bestemt stykke tid. Marker med Sove-timer med eller. Benyt eller til indstilling. Timeren kan indstilles mellem Slukket og 120 minutter med 30 minutters intervaller. Indstilling af program-timere Du kan indstille program-timere til et bestemt program med denne funktion. Tryk på for at indstille timere på et program. Programmets timer-funktionsknapper vises på skærmen. Tilføjelse af en timer Tilføj en timer ved at trykke på den GULE knap på fjernbetjeningen. Følgende menu vises på skærmen: Tilføjelse af en timer Tilføj en timer ved at trykke på den GULE knap på fjernbetjeningen. Følgende menu vises på skærmen: Netværkstype Denne funktion kan ikke indstilles. Timer-type: Du kan vælge timertype som Optag eller Timer. Kanal: Ændrer kanal med eller. Registreringstype: Denne funktion kan ikke indstilles. Dato: Indtast en dato med taltasterne. Start: Indtast et starttidspunkt med taltasterne. Slut: Indtast et sluttidspunkt med taltasterne. Varighed: Viser varigheden mellem start- og sluttidspunktet. Gentag: Du kan indstille en timer til aktivering én gang, dagligt eller ugentligt. Brug og til at vælge et punkt. Rediger/Slet: Indstiller tilladelse for redigering og sletning. Afspil: Indstil afspilningstilladelserne og forældeindstillinger. Dansk

29 Tryk på den grønne knap for at gemme timeren. Tryk på den røde knap for at annullere. Redigering af en timer Vælg den timer du ønsker at ændre ved at trykke på eller. Tryk på den GRØNNE knap. Skærmen Rediger timer vises. Tryk på den GRØNNE knap for at gemme, når du er færdig. Du kan trykke på MENU-knappen for at annullere. Sletning af en timer Vælg den timer du ønsker at slette ved at trykke på eller. Tryk på den RØDE knap. Vælg JA med eller knapperne for at slette timeren. Vælg NEJ for at annullere. Optagelseskonfiguration V æ l g p u n k t e t O p t a g e l s e s k o n f i g u r a t i o n i menuen Indstillinger for at konfigurere optagelsesindstillinger. Den følgende menu vises til optagelseskonfiguration. VIGTIGT: Bemærk at ALLE lagrede data på USBdisken bliver slettet og at diskformatet konverteres til FAT32, hvis du aktiverer denne funktion. Hvis du vil slette alle filerne på den tilsluttede USB-disk eller hukommelsesnøgle, kan du bruge funktionen Formater disk. Hvis din USB-disk ikke virker korrekt, kan du også forsøge at formatere den. I de fleste tilfælde vil formatering af USB-disken få den til at fungere normalt, men ALLE data der er gemt på disken vil blive slettet. Tryk på OK mens indstillingen Formater disk er markeret. Der vises en menu på skærmen, som beder dig om at indtaste en pinkode. Hvis du ikke har ændre pinkoden, er fabriksstandaraden Når du indtaster pinkoden, vises en pop-op-menu på skærmen for at kontrollere, at harddisken skal formateres. Vælg JA og tryk på OK for at formatere harddisken. Vælg Nej og tryk på OK for at annullere. Husk at tage backup af vigtige optagelser, før du formaterer USB-disken. Harddisk info Hvis du vil se USB-diskens detaljer, skal du markere Harddisk info med eller og trykke på OK. USB-diskens oplysninger vises. Konfiguration af dato-/ tidsindstillinger Vælg Dato/Tidspunkt i menuen Indstillinger for at konfigurere Dato/Tid-indsitllingerne. Tryk på OK. Følgende indstillinger kan bruges til justeringer: Start tidligt (*) Du kan bruge denne indstilling til at indstille optagelsestimerens starttidspunkt til at starte tidligere. (*) Kun til rådighed i EU lande Slut sent (*) Du kan bruge denne indstilling til at indstille optagelsestimerens starttidspunkt til at starte senere. (*) Kun til rådighed i EU lande Maks. tidsforskydning Denne indstilling gør det muligt for dig at indstille den maksimalt tilladte tid til tidsforskydning. Indstillingerne for varighed er omtrentlige og kan derfor ændres afhængigt af programmet. Formater disk: Brug eller til at markere Dato/tid. Dato, tid. Tilstand for tidsindstillinger og tidszone vil være tilgængelige. Brug eller til at markere Tidstindstillingstilstanden. Tidsindstillingstilstanden indstilles med eller knapperne. Den kan indstilles til AUTO eller MANUEL. Når AUTO er valg, vi indstilingerne for dato/tid og tidszone ikke kunne indstilles. Hvis funktionen MANUEL er valg som tidszone, kan den ændres: Vælg Tidszone ved at trykke på eller knappen. Brug eller knapperne til at skifte tidszone mellem GMT-12 of GMT+12. Dato/tidspunkt øverst i menulisten ændres derefter i henhold til den valgte tidszone. Dansk

30 Indstillingerne gemmes automatisk. Tryk MENU for at lukke. Konfiguration af kildeindstillinger Du kan aktivere eller deaktivere valgte kildeindstillinger. Tv et skifter ikke til de deaktiverede kildeindstillinger, når der trykkes på knappen SOURCE. (ekstra) Anvendelse Tryk på eller -knappen for at vælge et punkt. Brug og til at vælge en indstilling. Tryk på OK for se en undermenu. OSD Timeout: Ændrer timeout-varighed for menuskærme. Scan krypterede: Når denne indstilling er aktiveret, findes også de kodede kanaler under søgeprocessen. Hvis der er stillet på FRA, findes manuelt kodede kanaler ikke under automatisk og manuel søgning. Blå Baggrund: Aktiverer eller deaktiverer blå baggrundssystem, når signalet er svagt eller mangler. Softwareopgradering: Brug denne indstilling til at sikre, at dit TV altid har de mest opdaterede informationer. For at sikre korrekt funktion skal tv et indstilles til standbytilstand. Vælg Kilder i menuen Indstillinger og tryk på OK. Tryk på eller for at vælge en kilde. Brug eller til at aktivere eller deaktivere den valgte kilde. Indstillingerne gemmes automatisk. Bemærk: YPbPr kan kun anvendes, når du forbinder en enhed, som har en YPbPr-udgang gennem pc indgangen med YPbPr til pc-kabel. Konfiguration af andre indstillinger For at se de overordnede konfigurationspræferencer skal du vælge Andre indstillinger i menuen Indstillinger og trykke på OK. Du kan aktivere eller deaktivere automatisk opgradering ved at indstille funktionen Automatisk Scanning. Du kan søge efter ny software manuelt ved at vælge Scan efter opgradering. Programversion: V i s e r d e n a k t u e l l e programversion. Hørehæmmede: Hvis stationen udsender specielle lydsignaler kan denne funktion aktiveres for modtagelse af disse. Lydbeskrivelse: Beskrivelse-i-lyd refererer til et yderligere speaker-spor for blinde og svagtsynede seere ved visuelle medier, herunder tv og film. Fortælleren taler under præsentationen; beskriver, hvad der sker på skærmen i de naturlige pauser i lyden (og om nødvendigt nogle gange under dialogen). Du kan kun bruge denne funktion, hvis sendestationen understøtter dette ekstra speaker-spor. Automatisk slukning af tv: Du kan indstille timeoutværdien for funktionen automatisk slukning. Når timeout-værdien er nået og tv et ikke anvendes i det valgte tidsrum, slukkes tv et. Udsendelsestype (tilvalg): Når du indstiller den ønskede udsendelsestype med eller knappen, viser tv et den relaterede kanaliste. Hvis den relaterede kilde ikke inkluderer nogen lagrede kanaler, ses Ingen kanaler af denne type fundet på skærmen. Dansk

31 Standby-søgning (tilvalg): Brug og til at vælge Standby Search ( Standby-søgning ) og tryk derefter på og for at deaktivere / aktivere denne indstilling. Hvis Standby-søgning ændres til Off, vil funktionen ikke være tilgængelig. For at bruger standby-søgning skal det sikres, at du sætter Standby-søgning til ON. Hvis Standby-søgningen sættes til On, når tv et er i standby-tilstand, søges der i tilgængelige programmer. Hvis tv et finder nye eller manglende programmer, vises der en menuskærm, som spørger om du ønsker at udføre ændringerne eller ej. Andre funktioner Visning af TV-information: Programnummer, Programnavn, Lydindikator, tidspunkt, tekst-tv, kanaltype og information om opløsning vises på skærmen, når der vælges et nyt program, og når der trykkes på INFO knappen. Mute-funktion: Tryk på knappen for at deaktivere lyden. Mute-indikatoren vises øverst på skærmen. For at afbryde lydløs er der to muligheder; den første er at trykke på knappen, den anden er at øge lydniveauet. Indstillinger for billedformat: Ved at trykke på PRESETS-knappen kan du vælge indstillinger for Billedtilstand efter dine ønsker til visningen. De tilgængelige indstillinger er Dynamisk og Naturlig og Biograf. Visning af undertekster: Du kan aktivere undertekster ved at trykke på knappen SUBTITLE på fjernbetjeningen. Tryk på SUBTITLE-knappen igen for at deaktivere undertekstfunktionen. Hvis undertekst er aktiveret, vises følgende advarsel ved tryk på knappen: (** kun for Storbritannien) Tekst-tv Systemer med Tekst-TV transmitterer information som nyheder, sport og vejr til TV et. Bemærk, at signalet forringes under dårligt vejr og der kan opstå tekstfejl eller udfald af tekst-tv. Funktionsknapperne til Tekst-TV er beskrevet nedenfor: TXT Tekst-tv / Mix : Aktiverer tekst-tv, når der trykkes én gang. Tryk igen for at placere tekst-tvskærmen over programmet (mix). Tryk igen for at afslutte tekst-tv-tilstand. RETURN - Indeks: Til at vælge tekst-tv indekssiden. INFO Vis: Viser skjult information (f.eks. løsninger på opgaver). OK Hold: Fastholder en tekstside, når dette er nødvendigt. Tryk igen for at fortsætte. / underkodesider : Til at vælge eventuelle underkodesider, når tekst-tv er aktiveret. CH / CH og numrene (0-9): Tryk for at vælge en side. Bemærk: De fleste TV-stationer benytter kode 100 til deres indeks-sider. Farvede knapper (RØD/GRØN/GUL/BLÅ) Dit TV understøtter både FASTEXT og TOP text systemer. Når disse systemer er tilgængelige, vil siderne deles ind i grupper eller emner. Når FASTEXT systemet er tilgængeligt, vil sektioner på Tekst-TV siden blive farvekodet og kan vælges ved hjælp af de farvede knapper. Tryk på en farvet knap, der svarer til dit formål. Når TOP text er tilgængeligt, vil farvet tekst komme frem og vise, hvilke farvede knapper, der skal benyttes. Tryk på kommandoerne eller vil henholdsvis hente den næste eller forrige side. Dansk

32 Tips Vedligehold af skærmen: Gør skærmen ren med en let fugtig, blød klud. Brug ikke slibende rengøringsmidler, da de kan skade TV-skærmens belægning. Af sikkerhedsmæssige hensyn skal man tage stikket ud af stikkontakten under rengøring. Når fjernsynet flyttes, skal det holdes korrekt under bunden. Billedpersistens: Bemærk at ghosting kan forekomme når der vises et still-billede. LCT tv ets billedpersistens kan forsvinde efter kort tid. Prøv at slukke for fjernsynet i et stykke tid. For at undgå billedpersistens skal man ikke benytte still-billeder i længere perioder. Ingen strøm: Hvis TV-apparatet ikke har strøm, skal man undersøge strømkabel og -stik samt stikkontakten. Dårligt billede: Har De valgt det rigtige TV-system? Er TV et eller stueantennen anbragt for tæt på ikkejordforbundet lydedstyr eller neonlys osv.? Bjerge eller høje bygninger kan forårsage dobbeltbilleder eller spøgelsesbilleder. I nogle tilfælde kan De forbedre billedkvaliteten ved at ændre antennens retning. Er billede eller Tekst-TV uigenkendeligt? Kontroller om De har indstillet den rigtige frekvens. Venligst finindstil kanalerne. Billedkvaliteten kan blive forringet når to perifere enheder er tilsluttet til TV et på samme tid.i et sådant tilfælde, skal en af de perifere enheder afbrydes. Intet billed: Er antenneledningen korrekt tilsluttet? Sidder stikkene korrekt i antennestikket? Er antenneledningen beskadiget? Er der brugt de rigtige stik til tilslutning af antennen? Hvis De er i tvivl, skal De kontakte din forhandler. Intet billede betyder, at tv et ikke modtager en udsendelse. Har De trykket på den rigtige knap på fjernbetjeningen? Prøv igen. Check også valg af korrekt indgangskilde. Lyd: Der er ingen lyd. Har De måske afbrudt lyden ved tryk på knappen? Der er kun lyd i den ene højttaler. Er balancen indstillet helt til den ene side? Se menuen Lyd. Fjernbetjening: T V e t r e a g e r e r i k k e p å fjernbetjeningen. I så fald kan du stadig anvende lokalknapperne på tv et. Kilder til input: Hvis man ikke kan vælge en signalkilde, kan det være fordi, at ingen enheder er blevet tilsluttet. Undersøg AV-kabler og forbindelser, hvis du har forsøgt at forbinde en enhed. Dansk

33 Tillæg A: Pc input typiske skærmtilstande Skærmen har en maksimalopløsning på 1360x768. Den følgende tabel illustrerer nogle a de typiske video-displaytilstande. Det kan være, at dit TV ikke understøtter forskellige opløsninger. Understøttede opløsninger ses nedenfor. Hvis man skifter sin PC til et ikke-understøttet format, vil en advarselsbesked (OSD) komme frem på skærmen. Indeks (Index) Opløsning Frekvens 1 640x Hz 2 640x Hz 3 640x x600 60Hz-66Hz-72Hz -75Hz-85Hz 56Hz-60Hz-70Hz-72Hz -75Hz-85Hz 5 832x Hz x x864 60Hz-66Hz-70Hz-72Hz -75Hz 60Hz-70Hz-75Hz -85 Hz x HzA x HzB x768 75Hz-85Hz x960 60Hz-75Hz-85Hz x Hz-75Hz-85Hz x Hz x HzA x HzB x Hz-85Hz x900 65Hz-75Hz x Hz x Hz x HzA x HzB x HzA x Hz Bilag B: AV- og HDMIsignalkompatibilitet (typer indgangssignal) Kilde EXT (SCART) Side AV YPbPr HDMI Understøttede signaler PAL 50/60 NTSC 60 RGB 50 RGB 60 PAL 50/60 NTSC 60 Tilgængelig O O O O O O 480I 60Hz O 480P 60Hz O 576I 50Hz O 576P 50Hz O 720P 50Hz O 720P 60Hz O 1080I 50Hz O 1080I 60Hz O 1080P 50Hz O 1080P 60Hz O 480I 60Hz O 480P 60Hz O 576I 50Hz O 576P 50Hz O 720P 50Hz O 720P 60Hz O 1080I 50Hz O 1080I 60Hz O 1080P 50Hz O 1080P 60Hz O 1080P 24Hz O (X: Ikke tilgængelig, O: Tilgængelig) I visse tilfælde kan et signal ikke vises ordentligt på LCD- TV et. Problemet kan være manglende ovberensstemmelse med standarder fra kildeudstyr (DVD, antennebox etc.). Hvis man oplever sådanne problemer, bør man kontakte forhandleren samt producenten. Dansk

34 Ved tilslutning af enheder til tv ets forbindelser ved brug af DVI til HDMI-kabler (medfølger ikke), skal du se følgende opløsningsinformationer. Indeks (Index) Opløsning Frekvens 1 640x400 70Hz 2 640x x600 60Hz-66Hz-72Hz -75Hz Appendiks C: Understøttede DVIopløsninger 56Hz-60Hz-70Hz- 72Hz -75Hz 4 832x Hz x768 60Hz-66Hz-70Hz- 72Hz -75Hz x864 60Hz-70Hz-75Hz x870 75Hz x Hz x768 75Hz x960 60Hz-75Hz x Hz-75Hz x Hz x Hz x Hz x900 65Hz-75Hz x Hz x Hz x Hz i-480p 60Hz i-576p 50Hz Appendiks D: Softwareopgradering Tv et kan finde og opdatere nye softwareopdateringer via tv-kanaler. Ved søgning i udsendte kanaler finder tv et de tilgængelige kanaler, som er gemt i dine indstillinger. Så før der sges efter softwareopgraderinger anbefales det at foretage automatisk søgning og opdatere alle tilgængelige kanaler. 1)Søgning efter softwareopgradering via brugerggrænseflade Det er muligt at kontrollere om der er en ny softwareopgradering til tv et manuelt. Du skal blot gå til hovedmenuen. Vælge Indstillinger og derefter menuen Andre indstillinger. I menuen Andre indstillinger, skal du vælge punktet Softwareopgradering og trykke på OK for at åbne menuen Opgraderingsindstillinger. I menuen Opgraderingsindstillinger skal du vælge Søg efter opgradering og trykke på OK. Hvis der finds en ny opgradering, påbegyndes installationen af denne. En statusbjælke viser installationens status. Når installationen er gennemført, vises en genstartmeddelelse, for at aktivere den nye software. Tryk OK for at genstarte. 2) 3 AM-søgning og opgraderingsfunktion Hvis Automatisk signing i menuen Opgraderingsfunktioner er aktiveret, aktiveret tv et kl og søger efter nye softwareopgraderinger på kanaludsendelserne. Hvis der findes ny software som bliver installeret, åbnes tv et med den nye softwareversion, næste gang det tændes. Bemærkning om genstart: Genstart er det sidste trin i softwareopgraderingen, hvis installationen af den nye software blev gennemført. Under genstart foretager tv et de endelige initialiseringer. Under genstartsekvensens lukkes strømpanelet og lysdioden på fronten angiver aktiviteten ved at blinke. Cirka 5 minutter genstartes tv et med ny software. Hvis tv et ikke genstarter inden for 10 minutter, skal strømmen kobles fra i 10 minutter og derefter kobles til igen. Tv et skal tændes sikkert med den nye software. Hvis du stadig ikke kan få tv et til at virke, skal du gentage tilkoblingsog frakoblingssekvensen et par gange mere. Hvis tv et stadig ikke virker, skal du kontakte servicepersonalet for at få udbedret problemet. Advarsel: Når lysdioden blinker under genstart, må tv ets strømtilførsel ikke blive frakoblet. Hvis dette gøres, kan det medføre, at tv et ikke tændes igen og kun kan repareres af servicepersonale. Dansk

35 Appendiks E: Understøttede filformater til USB-tilstand Medie Film Formater Kommentarer Filformat Video Audio (Maks. opløsning /Bitrate osv.).mpg,.mpeg MPEG1, 2 MPEG Layer 1/2/3.dat MPEG1, 2.vob MPEG2 MPEG2.mkv H.264, MPEG1,2,4 EAC3 / AC3.mp4.avi MPEG4, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid beta1/2 H.264 MPEG2, MPEG4 Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2 H.264 PCM/MP3 PCM/MP3 PCM MAX 30P 20Mbit/sek MAX 30P 20Mbit/sek Musik.mp3 - MPEG 1 Layer 1 / 2 32Kbps ~ 320Kbps(Bithastighed) (MP3) 32KHz ~ 48KHz(Sampling-hastighed) Baseline JPEG Maks. BxH = 15360x byte.jpg.jpeg Foto Progressiv JPEG Maks. BxH = 1024x byte.bmp - Maks. BxH = 9600x byte Undertekster.srt.sub - - Oplysninger til brugere vedrørende bortskaffelse af brugt udstyr og batterier Produkter Batteri [Kun i EU] Disse symboler angiver, at udstyret med disse symboler ikke må bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Hvis du vil bortskaffe produktet eller batteriet, bedes du anvende de systemer eller faciliteter som anvendes til indsamling af produkter til genbrug. NB: Pb-mærket som sidder under batterisymbolet angiver, at dette batteri indeholder bly. Dansk

36 Specifikationer TV-UDSENDELSE PAL/SECAM B/G D/K K I/I L/L MODTAGELSESKANALER VHF (BÅND I/III) UHF (BÅND U) HYPERBÅND ANTAL FORUDINDSTILLEDE KANALER 1000 KANALINDIKATOR Skærmmenu RF ANTENNEINDGANG 75 ohm (ubalanceret) DRIFTSSPÆNDING V AC, 50 Hz. AUDIO German + Nicam Stereo LYDUDGANGSEFFEKT (W RMS. ) (10% THD) 2 x 6 STRØMFORBRUG (W) 150 W (max.) PANEL 16:9 visning, 32 skærmstørrelse DIMENSIONER (mm) DxLxH (med fod): 212 x 788 x 567 Vægt (Kg): 10,50 DxLxH (uden fod): 94 x 788 x 518,5 Vægt (Kg): 9,50 Digital modtagelse (DVB-C) Transmissionsstandarder: DVB-C, MPEG2, DVB-C, MPEG4 I. DEMODULERING - Symbolrate 4.0 Msymbols/s to 7.2 Msymbols/s -Modulering: 16-QAM, 32-QAM,64-QAM, 128-QAM og 256-QAM II. VIDEO -Alle MPEG2 med opkonvertering og filtrering til CCIR601-format. -CVBS analoge udgange. III. AUDIO - Alle MPEG1 Layer 1 og 2 modus -Understøttede samlingsfrekvenser er 32, 44.1 & 48 KHz Digital modtagelse MHEG-5 ENGINE stemmer overens med ISO / IEC Object carousel support stemmer overens med ISO/IEC oguk DTT profil. Frekvensområde: MHz for Britiske modeller MHz for EU-modeller Transmissionsstandarder: DVB-T, MPEG-2, MPEG-4 Demodulering: COFDM med 2K/8K FFT funktion FEC: alle DVB-funktioner Video: PAL, 4:3/16:9 Audio: MPEG Layer I&II 32/44.148kHz Dansk For Storbritannien

37 Indholdsfortegnelse Funktioner Generelle funktioner Bemærkninger om cd er Håndtering af diske Licence Notification Sådan afspilles en DVD Oversigt over fjernbetjeningen Almindelig anvendelse Almindelig afspilning Normal afspilning Til din orientering: Bemærkninger til afspilning: Opsætningsmenuens punkter Videoopsætningsside TV-type DivX VOD Sprogindstilling OSD-SPROG AUDIO DISK MENU UNDERTEKST Indstillinger STANDARD DOWNMIX KODEORD (ændring af kodeord): SPDIF-UDGANG Fejlfinding Billedkvaliteten er dårlig (DVD) Cd en spiller ikke Forkert OSD-sprog Nogle funktioner (vinkel, zoom etc.) fungerer ikke. 42 Intet billede Ingen lyd Forvrænget lyd Fjernbetjeningen reagerer ikke Hvis intet fungerer Definition af termer Cd-typer som er kompatible med denne enhed Specifikationer Funktioner Generelle funktioner DVD / CD / CD-R / CD-RW / MP3 / JPEG / MPEG / DivX afspilning. NTSC/PAL afspilning (afhængigt diskindhold) LPCM lyd via koaksial digital lydudgang (ekstraudstyr). Multi-audio (op til 8) understøttelse (afhængigt af diskindhold) Multi-undertekster (op til 32) understøttelse (afhængigt af diskindhold) Multi-vinkel understøttelse (op til 9) (afhængigt af diskindhold) 8 niveauer af forældrekontrol Hurtig fremadspoling og tilbagespoling på 5 forskellige hastigheder. (2x, 4x, 8x, 16x, 32x) Slowmotion-afspilning i 4 forskellige hastigheder. (1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x fremad) Billede-for-billede afspilning. Søgetilstand Gentag Koaksial lydudgang (ekstra) Kopierede diske kan være inkompatible. Bemærk Der kan forekomme MP3-optagelser, som denne DVD-afspiller ikke understøtter på grund af forskellige optagelsesformater eller disktyper. Læs venligst brugsanvisningen om MP3-afspilning. CD-R/CD-RW diske der er optaget med CD-DAmetoden kan afspilles. Visse CD-R/CD-RW diske kan være inkompatible grundet disk- og laserdesign. DVD-R/RW diske optaget med DVD-Video-metoden kan afspilles. Nogle DVD-R/RW -diske kan være inkompatible på grund af laser-pick-up og diskdesign. Visse diske kan være inkompatible med JPEG Viewerfunktionen på grund af forskelligt optageformat eller diskens tilstand. For at sikre korrekt drift, må der kun anvendes 12 cm skiver. Dansk

38 Sikkerhedsoplysninger ADVARSEL DVD-afspilleren er et klasse 1 laserprodukt. Dog bruger dette produkt en synlig laserstråle, som kan forårsage skadelig stråling. Sørg for at benytte afspilleren korrekt i overensstemmelse med vejledningen. Rengøring Før afspilning skal cd en renses med en renseklud. Tør cd en af fra midten og ud. CLASS 1 LASER PRODUCT RISIKO FOR ELEKTRISK STØD Lynsymbolet i advarselstrekanten skal advare brugeren om, at der er uisoleret farlig spænding inden i apparatets kasse, som kan være kraftig nok til at udgøre en risiko for elektrisk stød. U d r å b s t e g n e t i n d e i e n advarselstrekant skal oplyse brugeren om, at der er vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner i apparatets medfølgende vejledning. Bemærkninger om cd er Håndtering af diske Cd en bør kun berøres på dens kanter for at holde den ren. Overfladen bør ikke berøres. Sæt ikke papir eller tape på cd en. Hvis cd en er tilsmudset med en substans - såsom lim - skal dette fjernes, før cd en anvendes. Brug ikke opløsningsmidler såsom benzin, fortynder, kommercielt tilgængelige rengøringsmidler eller antistatisk spray der beregnet til vinyl-lp er. Licence Notification Dette produkt indeholder copyrightbeskyttelsesteknologi som er beskyttet af Amerikanske patenter samt andre intellektuelle ejendomsrettigheder. Brug af denne copyrightbeskyttelsesteknologi skal være godkendt af Rovi Corporation og er kun tilsigtet hjemmeafspilning og andre begrænsede afspilninger, medmindre anden autorisation er givet af Rovi Corporation. Reverse Engineering og demontering er forbudt. Sådan afspilles en DVD Når der placeres en disk i diskbakken, skal den etiketforsynede side vende opad: Udsæt ikke cd en for direkte sollys eller varmekilder såsom varmerør. Lad den heller ikke cd en ligge i en parkeret bil i direkte sollys, da temperaturen hurtigt kan stige og beskadige den. Efter afspilning skal cd en opbevares i sin kassette. Når TV et tændes, skal du skifte til DVD-kilden med knappen SOURCE på fjernbetjeningen. Tryk på afspil, på fjernbetjeningen eller tryk direkte på afspil på frontpanelet. Hvis der ikke er nogen disk i loaderen, skal du først anbringe en dvd og trykke på afspil. Dansk

39 Knapper på DVD ens kontrolpanel A. Stop/Åbn Stopper afspilningen af diske / Åbn eller indlæs disken NB: Du kan ikke åbne diskbakken med fjernbetjeningen. Når du afspiller en fil, skal du trykke på STOP-knappen tre gange for at åbne. B. Afspil/Pause Afspilning/pause af disk. Når DVD-menuen (hovedmenuen) er aktiv, fungerer denne knap som (vælger den fremhævede enhed), hvis disken tillader det. C. Diskindlæser Oversigt over fjernbetjeningen 1. Standby Spogvalg (indstil sprog) Botões numéricos Navigationsknapper (Op/Ned/Venstre/Højre) Ryd Vis tid / DVD-menu Cortar som Pause Hurtig tilbagespoling. 10. Afspil (Play) 11. Zoom 12. Gentag 13. Undertekst 14. AV / kildevalg 15. Menu 16. OK 17. Retur 18. Søgetilstand 19. Info 20. Lydstyrke op/ned 21. Spring til forrige 22. Spring til næste 23. Hurtig fremadspoling 24. Stop 25. Titel 26. Stioversigt Bemærk: Knapper, der ikke er angivet med et tal, virker ikke i DVD-tilstand. Dansk

40 Almindelig anvendelse Du kan navigere i DVD, film-cd, musik og billed-cd ers indhold ved hjælp af de korrekte knapper på din fjernbetjening. Herunder vises hovedfunktionerne til almindeligt anvendte fjernbetjeningsknapper. Knapper på fjernbetjeningen Dvd Afspilning Film Afspilning Billedafspilning Afspilning af musik Afspil (Play) Afspil (Play) Afspil (Play) Afspil (Play) Pause Pause Pause Pause Stop Stop Stop Stop / Spol frem/tilbage Spol frem/tilbage Foregående/Næste Foregående/Næst e / Drejer det zoomede billede til venstre eller højre (hvis tilgængeligt). / Markerer et menupunkt. Drejer det zoomede billede til op eller ned (hvis tilgængeligt). / Hurtig fremspoling / Hurtig tilbagespoling ANGLE (VINKEL) DISPLAY Viser scenen fra forskellige vinkler (hvis tilgængeligt). Ændre slideeffekt (afhængigt af indholdet). Viser tidspunkt/ Viser hovedopsætningsmenuen INFO Valg af tidstællingstilstand (under afspilning). Tryk igen for at skifte til næste tilstand. SPROG Lydsprog. X X MENU OK / Vælg GENTAG Viser tv-menuen. Åbn/Vis/Afspil Viser gentagelsesfunktioner. RETUR (RETURN) Skifter til forrige menu (hvis tilgængelig). STI Skifter til stimappen (hvis tilgængelig). SØGEMODUS (*) Direkte valg af scener eller tidspunkt. Vælger den ønskede fil. UNDERTEKST Undertekster Til-Fra (**) Tryk igen for at skifte til næste tilstand. X TITLE (TITEL) ZOOM Viser diskmenu (hvis tilgængelig). Viser diskmenu (hvis tilgængelig). Zommer billede. Tryk igen for at skifte til næste tilstand. X X Vælger den ønskede fil. Andre funktioner - Knapkombinationer (Under afspilning) + Langsom fremadspoling [ + ] + Indstiller hastighed for langsom fremadspoling + Indstiller hastighed for hurtig fremadspoling + Indstiller hastighed for hurtig tilbagespoling + Bekræfter stopkommando. + Tryk på gentagne gange for at spole fremad manuelt. (*) Du kan skifte til titel ved at trykke direkte på talknapperne. Du skal trykke på 0 og derefter ciffertasten for at skifte til en af ciffertitlerne (eksempel: Tryk på 0 og 5 for at vælge 5.) X X Dansk

41 Almindelig afspilning Normal afspilning Tryk på power-knappen Sæt en disk i diskbakken. Diskbakken lukkes, og afspilningen begynder med det samme, hvis der ikke er nogen menuer optaget på disken. Der vises måske en menu på Tv-skærmen efter et øjeblik, eller filmen starter måske straks efter introduktionen af filmselskabet. Dette afhænger af cd ens indhold og kan variere. NB: Trin 3 og 4 er kun tilgængelige, når der er optaget en menu på disken. 3. Tryk på / / / eller talknappen/rne for at vælge den ønskede titel. 4. Tryk på OK [VÆLG]. Afspilning af de valgte enheder begynder nu. Den afspillede enhed kan have et bevægeligt billede, et stillbillede eller en anden undermenu, afhængig af disken. Til din orientering: Hvis der foretages en handling med en knap, der er forbudt, vises symbolet. Bemærkninger til afspilning: Der høres ingen lyd under hurtig frem- og tilbagespoling. Der kan ikke høres lyd ved afspilning i langsom gengivelse. Tilbagefunktionen for slowmotion er ikke tilgængelig. I visse tilfælde, ændres undertektstens sprog ikke umiddelbart til den valgte. 5. Når det foretrukne sprog ikke vælges, selv efter gentagne tryk på knappen, betyder det at sproget ikke er tilgængeligt på disken. 6. Når afspilleren genstartes eller disc en ændres, vil undertekst selektionen automatisk ændres tilbage til de indledende indstillinger. 7. Hvis et sprog blev valgt, som ikke understøttes af disken, vil undertekstsproget automatisk være diskens 1. prioritetssprog. 8. Normalt finder en cirkulation sted, hvis du skifter til et andet sprog. Du kan fjerne undertekster ved at trykke knappen flere gange, indtil Undertekst fra vises på skærmen. 9. Hvis afspilleren er slukket eller disken blev fjernet, er det sprog du hører det sprog, der blev valgt ved den oprindelige indstilling. Hvis dette sprog ikke er optaget på cd en, vil kun de tilgængelige sprog på cd en kunne høres. Dansk Nogle DVD er har ingen rod og/eller titelmenuer. 11. Baglænsspring er ikke muligt. 12. For bekvemmelighed: Hvis du prøver på at indtaste et tal, der er større end den samlede længde af den aktuelle titel, vil Tid-søgefeltet forsvinde og meldingen INPUT UGYLDIGT vises i det øverste venstre hjørne af skærmen. 13. Slide Show deaktiveres når ZOOM-tilstand er aktiveret. Opsætningsmenuens punkter Videoopsætningsside TV-type Tv-type er kun tilgængelig som PAL Tv et understøtter også NTSC-signaler, dog bliver signalet omdannet til PAL, når det kommer frem på skærmen. DivX VOD DivX VOD gør streaming af video bekvemt, når det kommet til kvalitet og ydelse. Sprogindstilling OSD-SPROG Du kan vælge, hvad der skal være standard OSDsprog på afspillernes menuer AUDIO Du kan vælge standard lydsproget, hvis det understøttes af DVD-cd en. DISK MENU Du kan vælge cd ens menusprog blandt disse sprog. Diskmenuen vil vises på det udvalgte sprog, hvis det understøttes af DVD-cd en.

42 UNDERTEKST Du kan vælge standardsproget på undertekster, hvis det understøttes af DVD-cd en. Indstillinger NB: Koden er som standard indstillet til Du skal indtaste et XXXX digitalt kodeord, hver gang du ønsker at ændre børnesikringsniveauet. Kontakt venligst den tekniske service, hvis du har glemt kodeordet. SPDIF-UDGANG STANDARD Hvis du vælger RESET og så trykker OK, bliver fabrikindstillingerne indlæst. Børnespærring og forældreadgangskoden ændres ikke. DOWNMIX Dette kan vælges, når Tv ets digitale lydsignal bruges. SURROUND: Surround lydudgang. STEREO: To-kanals stereo. BØRNESPÆRRING (sikringsniveau) Afspilning af nogle DVD er kan være begrænset til nogle aldersgrupper. Funktionen Børnesikring gør det muligt at begrænse afspilningen til et niveau, der kan indstilles af forældrene. Dette sikringsniveau kan indstilles til et af de otte niveauer. Indstillingen niveau 8 VOKSNE tillader, at alle titler på en DVD kan afspilles uafhængigt af børnesikringen på DVD en. Du kan kun se DVD er, som har samme eller et lavere niveau end børnesikringens niveau. KODEORD (ændring af kodeord): Med denne funktion kan du ændre den aktuelle kod. For at ændre kodeordet vil du blive spurgt om at indtaste det gamle kodeord. Efter du har indtastet det gamle kodeord, kan du indtaste et nyt kodeord med 4 cifre. Dansk Du kan indstille Spdif-udgangen til PCM eller RAW. Hvis du vælger PCM fra SPDIF-udgang i DVDmenuen og afspiller DVD en med Dolby audio, kan du få lydudgang med to kanaler via højttalerne og SPDIF-udgangen. Hvis du vælger RAW fra SPDIFudgang i DVD-menuen og afspiller DVD en med Dolby audion, afbrydes lyden fra højttalerne og du vil få 5+1 Dolby audio via SPDIF-udgangen. Fejlfinding Billedkvaliteten er dårlig (DVD) Sørg for at DVD diskens overflade ikke er beskadiget. (Ridser, fingeraftryk, osv.) Rengør DVD-disken og prøv igen. Se instruktionere der er beskrevet i Noter om Diske for at se, hvordan disken rengøres ordentligt. Sørg for at DVD en ligger i bakken med den rigtige side opad. En fugtig DVD eller kondensering kan have indflydelse på udstyret. Vent 1 til 2 timer i Standby for at tørre udstyret. Cd en spiller ikke Ingen disk i maskinen. Anbring en disk i loaderen. Disk er indsat forkert. Sørg for at DVDen sidder i bakken med den rigtige side opad. Forkert disktype. Maskinen kan ikke afspille Cdrom er m.v. DVD ens regionalkode skal svare til afspillerens kode. Forkert OSD-sprog Vælg sprog i opsætningsmenuen. Lydsporets eller underteksternes sprog kan ikke ændres på en DVD.

43 Flersproglig lyd og/eller undertekster kan ikke optages på DVD en. Forsøg at ændre lyd eller undertekster ved hjælp af DVD ens titelmenu. Nogle DVD er giver ikke brugeren mulighed for at ændre disse indstillinger uden at bruge disk-menuen Nogle funktioner (vinkel, zoom etc.) fungerer ikke Disse funktioner er ikke tilgængelige på DVD en. Vinkler kan kun ændres når vinkelsymbolet vises. Intet billede Er der trykket på de rigtige knapper på fjernbetjeningen? Prøv igen. Ingen lyd Kontroller at lydstyrken er sat til et hørbart niveau. Kontroller at du ikke har slukket for lyden ved et uheld. Forvrænget lyd Kontroller at den passende aflytningsindstilling er korrekt. Fjernbetjeningen reagerer ikke Vær sikker på at fjernbetjeningen er i den korrekte tilstand. Kontroller om batterierne sidder rigtigt. Udskift batterierne. Hvis intet fungerer Hvis du har prøvet de ovennævnte muligheder og intet fungerer, bør du slukke TV/DVD og tænde den igen. Hvis dette ikke virker, skal du kontakte din forhandler eller en TV/DVD reparatør. Forsøg aldrig selv at reparere et defekt TV/DVD. Definition af termer Vinkel På nogle DVD er er der optaget scener som samtidigt blev skudt fra et antal af forskellige vinkler (samme scene blev skudt fra forsiden, fra venstre side, fra højre side etc.). Ved en sådan disk kan man bruge VINKEL knappen for at se scenen fra forskellige vinkler. Kapitelnummer Disse numre er optaget på DVD cd en. En titel er opdelt i mange afsnit, hvert afsnit er nummereret og specielle dele af en videopræsentation kan findes hurtigt ved hjælp af disse numre. DVD Det henviser til en high-density optisk disk på hvilken billeder med høj kvalitet og lyd blev optaget ved hjælp af digitale signaler. Forening af en ny teknologi til videokomprimering (MPEG II) og high-density optagelsesteknologi. DVD gør det muligt at optage æstetisk fuldbevægeligt video over lange tidsperioder (f eks. kan en hel film optages). Strukturen på en DVD består af to 0,6 mm tynde diske som klæber ved hinanden. Jo tyndere cd en er desto højere er tætheden på hvilken informationer kan optages. En DVD disk har en større kapacitet end en 1,2 mm tyk disk. Da de to tynde diske klæber på hinanden vil det i den nærmere fremtid måske være muligt at optage på begge sider og dermed forlænge spilletiden. Undertekster Det er trykte linjer som vises på bunden af skærmen og som oversætter eller gengiver dialoger. De er optaget på DVD en. Tidstal Viser afspilningstiden som er afløbet fra starten af cd en eller en title. Den kan bruges for hurtigt at finde en speciel scene. (Ikke alle disk tillader brugen af denne tidsfunktion. Muligheden fastlægges af diskproducenten.) Titelnummer Disse numre er optaget på DVD cd en. Hvis en disk indeholder to eller flere film er disse film nummereret som titel 1, titel 2, etc. Track-nummer Disse numre er tildelt til tracks som blev optaget på audio Cd er. Det gør det muligt at finde specielle tracks hurtigt. LPCM LPCM står for Pulse Code Modulation og er digitalt lyd. MPEG Forkortelse for Moving Picture Experts Group. Det er en international standard til komprimering af billeder. På nogle DVD er blev digitalt lyd komprimeret og optaget i dette format. DivX DivX er en teknologi baseret på MPEG-4 til komprimering af digital video og er udviklet af DivX Networks Inc. Dansk

44 Cd-typer som er kompatible med denne enhed Specifikationer Understøttede disktyper Video Type Audio Type Lydudgang DVD: SS/SL 4.7 (DVD-5) CD-DA SS/DL 4.7 (DVD-9) CD-R DS/SL 4.7 (DVD-10) CD-RW DS/DL 4.7 (DVD-18) MP-3/JPEG MPEG-2 Video Standard Decoding (MPEG-1 understøttet) Helskærms video-display på 720 x 576 (PAL) & 720 x 480 (NTSC) pixels 50 og 60 rammefornyelsesrater (PAL & NTSC) Digital bitstream overførelseshastighed op til 108Mbits/sek Linjeopløsning mere end 500 linier Flerkanals MPEG afkodning. LPCM Analoge Outputs: 24 bit /48, 44.1kHz down-sampling DAC Dansk

45 Contents Features Preparation Safety Precautions Information for users in the EU Connection to a Television Distribution System (Cable TV etc.) from Tuner Package Contents Repair Information Remote Control Buttons TV and Operating Buttons Viewing the Connections - Back Connectors Viewing the Connections - Side Connectors Aerial Connection Power Connection Connecting the LCD TV to a PC Connecting to a DVD Player via HDMI Using Side AV Connectors Connecting to a DVD Player Remote Control Handset Inserting Batteries Switching On/Off To Switch the TV On To Switch the TV Off Basic Operations Operation with the Buttons on the TV Volume Setting Programme Selection Viewing Main Menu AV Mode Operation with the Remote Control Volume Setting Programme Selection (Previous or Next Programme) Programme Selection (Direct Access) Viewing Electronic Programme Guide (EPG) EPG Timeline Schedule EPG Channel Schedule EPG Now and Next Digital Teletext (** for UK only) Analogue Teletext Recording via EPG Screen Programme Options First Time Installation Installation Auto Channel Scan (Retune) Menu Operation. 59 Manual Tuning Digital Aerial Manual Search Digital Cable Manual Search Analogue Manual Search Analogue Fine Tune Network Channel Scan Clear Service List (*) Managing Stations: Channel List Operating the Channel List Moving a Channel Deleting a Channel Renaming a Channel Locking a Channel Button Functions Managing Stations: Sorting the Channel List On-Screen Information Media Playback Using Media Browser Viewing Videos via USB Viewing Photos via USB Slideshow Options Playing Music via USB Recordings Library Media Browser Settings Timeshift Recording Instant Recording Changing Image Size: Picture Formats Operating Picture Settings Menu Items Picture Settings Menu Items PC Picture Settings Configuring Sound Settings Operating Sound Settings Menu Items Sound Settings Menu Items Configuring Your TV s Settings Operating Settings Menu Items Settings Menu Items Using a Conditional Access Module (not included) Viewing Conditional Access Menu (*) Parental Control Parental Settings Menu Operation Setting Sleep Timer Setting Programme Timers Adding a Timer Editing a Timer Deleting a Timer Recording Configuration Configuring Date/Time Settings Configuring Other Settings Operation Tips Appendix A: PC Input Typical Display Modes Appendix B: AV and HDMI Signal Compatibility (Input Signal Types) Appendix C: Supported DVI Resolutions Appendix E : Supported File Formats for USB Mode Specifications

46 Features Remote controlled colour LCD TV. Fully integrated Terrestrial digital-cable TV (DVB-T C- MPEG2) (DVB-T-C MPEG4). HDMI connectors for digital video and audio. USB input. Programme recording Programme timeshifting 1000 programmes (analogue+digital). On Screen Display (OSD) menu system. Integrated tuner DVB-T-C HD, MPEG 2 / MPEG 4 compatible. Scart socket for external devices. Stereo sound system. (Nicam) Teletext, fastext, TOP text. Headphone connection. Automatic programming system. Forward or backward manual tuning. Sleep timer / Child lock. Automatic sound mute when no transmission. NTSC playback. AVL (Automatic Volume Limiting). Auto power down. PLL (Frequency Search). PC input. Plug&Play for Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7. Game Mode Introduction Thank you for choosing this product. This manual will guide you through the proper operation of your TV. Before operating the TV, please read this manual thoroughly. Please keep this manual in a safe place for future reference. This device is intended to receive and display TV programmes. The different connection options make an additional expansion of the reception and display sources possible (receiver, DVD player, DVD recorder, VCR, PC etc.). This device is only suitable for dry indoor use. This appliance is intended solely for private domestic use and may not be used for industrial and commercial purposes. We exclude liability in principle, if the device is not used as intended, or unauthorized modifications have been made. To operate your LCD TV in extreme ambient conditions may cause the damage of the device. Preparation For ventilation, leave a free space of at least 10 cm all around the set. To prevent any fault and unsafe situations, please do not place any objects on top of the set. Use this device in moderate climates Safety Precautions Read the following recommended safety precautions carefully. Power Source The TV set should be operated only from a V AC, 50 Hz outlet. Ensure that you select the correct voltage setting for your convenience. Power Cord Do not place the set, a piece of furniture, etc. on the power cord or pinch the cord. Handle the power cord by the plug. Do not unplug the appliance by pulling from the power cord and never touch the power cord with wet hands as this could cause a short circuit or electric shock. Never make a knot in the cord or tie it with other cords. The power cord should be placed in such a way that they are not likely to be stepped on. A damaged power cord can cause fire or give you an electric shock. When it is damaged and needs to be replaced, it should be done by qualified personnel.

47 Moisture and Water Do not use this device in a humid and damp place (avoid the bathroom, the sink in the kitchen etc). Do not expose this device to rain or water, as this may be dangerous and do not place objects filled with liquids, such as flower vases, on top. If any solid object or liquid falls into the cabinet, unplug the TV and have it checked by qualified personnel before operating it any further. Cleaning Before cleaning, unplug the TV set from the wall outlet. Do not use liquid or aerosol cleaners. Use a soft, dry cloth. Ventilation The slots and openings on the TV set are intended for ventilation and to ensure reliable operation. To prevent overheating, these openings must not be blocked or covered in anyway. Heat and Flames The set should not be placed near to open flames or sources of intense heat such as an electric heater. Ensure that no open flame sources, such as candles, are placed on top of the TV. Batteries should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like. Lightning In case of storm and lightning or when going on holiday, disconnect the power cord from the wall outlet. Replacement Parts When replacement parts are required, make sure that the service technician has used replacement parts, which are specified by the manufacturer or have the same specifications as the original one. Unauthorized substitutions may result in fire, electrical shock or other hazards. Servicing Please refer all servicing to qualified personnel. Do not remove the cover yourself as this may result in an electric shock. Waste Disposal Instructions for waste disposal: Packaging and packaging aids are recyclable and should principally be recycled. Packaging materials, such as a foil bag, must be kept away from children. Batteries, including those which are heavy metalfree, should not be disposed of with household waste. Please dispose of used batteries in an environmentally friendly manner. Find out about the legal regulations which apply in your area. Do not try to recharge batteries, there is a danger of explosion. Replace batteries only with the same or equivalent type. Information for users in the EU This symbol on the product or on its packaging means that your electrical device should be disposed at the end of its service life separately from your household wastes. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or the dealer where you purchased the product. Disconnecting the Device The mains plug is used to disconnect the TV set from the mains and therefore it must remain readily operable. Headphone Volume Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss. Installation To prevent injury, this device must be securely attached to the wall in accordance with the installation instructions when mounted to the wall (if the option is available). LCD Screen The LCD panel is a very high technology product with about a million thin film transistors, giving you fine picture details. Occasionally, a few non-active pixels may appear on the screen as a fixed blue, green or red point. Please note that this does not affect the performance of your product. Warning! Do not leave your TV in standby or operating mode when you leave your house. Connection to a Television Distribution System (Cable TV etc.) from Tuner Devices connected to the protective earthing of the building installation through the mains connection or through other apparatus with a connection to protective earthing-and to a television distribution system using a coaxial cable, may in some circumstances create a fire hazard. Connection to a cable distribution system has therefore to be provided through a device providing electrical isolation below a certain frequency range (galvanic isolator, see EN )

48 Package Contents LCD TV TRADEMARK ACKNOWLEDGMENT Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Licence Notification (Optional) M a n u f a c t u r e d u n d e r l i c e n s e f r o m D o l b y Laboratories. Electrical devices not in the hands of children Never let children use electrical devices unsupervised. Children cannot always recognize properly any possible danger. Batteries / accumulators can be life threatening when swallowed. Store batteries out of the reach of small children. In case of swallowing a battery, medical aid has to be sought immediately. Also keep the packaging away from children as there is danger of suffocation. The Standby button does not fully switch off this product. Moreover, the device continues to consume power in standby mode. In order to separate the device completely from mains, the mains plug has to be pulled from the mains socket. Because of that the device should be set up in a way, that an unobstructed access to the mains socket is guaranteed, so that in case of emergency the mains plug can be pulled immediately. During periods of prolonged non-use, the TV should be disconnected from the mains power supply. Remote Control Batteries: 2 X AAA Instruction Book Note: You should check the contents after opening your purchase and make sure that every item is included

49 Environmental Information This television is designed to consume less energy to save environment. You not only help to save the environment but also you can save money by reducing electricity bills thanks to the energy efficiency feauture of this TV. To reduce energy consumption, you should take the following steps: You can use Power Save Mode setting, located in the Feature menu. If you set Power Save Mode as On, the TV will switch to energy-saving mode and luminance level of TV set will be decreased to optimum level. Note that some picture settings will be unavailable to be changed when the TV is in Power Save Mode. When the TV is not in use, please switch off or disconnect the TV from the mains plug. This will also reduce energy consumption. Disconnect power when going away for longer time. Note that annually, using the TV set in Power Save Mode has more power efficiency than disconnecting the TV from the mains plug instead of keeping stand-by mode. Therefore it is highly recommended to activate Power Save Mode setting to reduce your annual power consumption.and also it is recommended to disconnect the TV from the mains plug to save energy more when you do not use. Please helps us to save environment by following these steps. Repair Information Please refer all servicing to qualified personnel. Only qualified personnel must repair the TV. Please contact your local dealer, where you have purchased this TV for further information

50 Remote Control Buttons Standby Image size / Zooms videos (in Media Browser video mode) Sleep Timer Mono/Stereo - Dual I-II / Currrent Language (*) (in DVB channels) Favourite channels Numeric buttons Electronic programme guide(in DVB channels) No function Media Browser 10. Navigation buttons (Up/Down/Left/Right) 11. No function 12. Recordings library 13. Programme Down / Page up - Programme Up / Page down 14. Mute 15. Programme recording 16. Pause (in Media Browser mode) / Timeshift recording 17. Rapid reverse (in Media Browser mode) 18. Play (in Media Browser mode) 19. Red button/stop(in Media Browser) 20. Green button / List Schedule (in EPG) / Tag/ Untag All(in favourite list) / Play-Slideshow(in Media Browser) 21. Picture mode selecion. / Changes picture mode (in Media Browser video mode) 22. No function 23. Teletext / Mix (in TXT mode) 24. Subtitle on-off (in DVB channels) 25. Previous programme 26. AV / Source selection 27. Menu on-off 28. Okay (Confirm) / Hold (in TXT mode)/ Edit Channel List 29. Exit / Return / Index page (in TXT mode) 30. No function 31. Info / Reveal (in TXT mode) 32. Volume Up / Down 33. No function 34. No function 35. Rapid advance (in Media Browser mode) 36. Stop (in Media Browser mode) 37. Blue button/edit Channel List/Filter (İn Favourite List&EPG)/Loop-Shuffle (in Media Browser) 38. Yellow button/pause (in Media Browser)/ Timeline Schedule(in EPG)

51 TV and Operating Buttons FRONT and REAR VIEW Control switch VIEW Control Switch Standby button TV/AV button Programme Up/Down buttons Volume Up/Down buttons Note: Press / buttons at the same time to view main menu. Viewing the Connections - Back Connectors 1. HDMI 1: HDMI Input HDMI Inputs are for connecting a device that has a HDMI socket. Your TV is capable of displaying High Definition pictures from devices such as a High Definition Satellite Receiver or DVD Player. These devices must be connected via the HDMI or Component source. These sockets can accept either 720p or 1080i signals. No sound connection is needed for a HDMI to HDMI connection. 2. RF Input connects to an aerial antenna system or a cable. Note: If you use a decoder or a media recorder, you should connect the aerial cable through the device to the television with an appropriate antenna cable, as shown in the illustration in the following pages. SCART 3. input or output for external devices. Connect the SCART cable between the SCART socket on the TV and the SCART socket on your external device (such as a decoder, a VCR or a DVD player). Note: If an external device is connected via the SCART socket, the TV will automatically switch to AV mode. Note: S-VHS signal is supported via the scart socket(optional)

52 4. VGA Input is for connecting a personal computer to the TV set. Connect the PC cable between the PC INPUT on the TV and the PC output on your PC. 5. SPDIF Out outputs audio signals of the currently watched source. Use an SPDIF cable to trasfer audio signals to a device that has SPDIF input. 1. Viewing the Connections - Side Connectors The CI Slot is used for inserting a CI card. A CI card allows you to view all the channels that you subscribe to. For more information, see Conditional Access section. 2. Side USB input. Note that programme recording feature is available via this USB input. You can connect external hard disk drives to this input. 3. Video Input is used for connecting video signals of external devices.connect the video cable between the VIDEO IN socket on the TV and the VIDEO OUT jack on your device. 4. Audio Inputs are used for connecting audio signals of external devices. Connect the audio cable between the AUDIO INPUTS on the TV and the AUDIO OUTPUT jacks on your device. Note: If you connect a device to the TV via the VIDEO INPUT, you should also connect your device with an audio cable to the AUDIO INPUTS of the TV to enable audio. 5. Headphone jack is used for connecting an external headphone to the system. Connect to the HEADPHONE jack to listen to the TV from headphones (optional).. Aerial Connection Connect the aerial to the AERIAL INPUT (ANT) socket located at the rear of the TV. Power Connection IMPORTANT: The TV set is designed to operate on V AC, 50 Hz. After unpacking, allow the TV set to reach the ambient room temperature before you connect the set to the mains

53 Using USB Media USB Connection You can connect a USB hard disk drive or USB memory stick to your TV by using the USB inputs of the TV. This feature allows you to play files stored in a USB drive or record programmes. 2.5 and 3.5 inch (hdd with external power supply) external hard disk drives are supported. To record a programme, you should first connect a USB disk to your TV while the TV is switched off. You should then switch on the TV to enable recording feature. Otherwise, recording feature will not be available. IMPORTANT! You may back up your files before making any connections to the TV set in order to avoid any possible data loss. Note that manufacturer will not be responsible for any file damage or dataloss. It is possible that certain types of USB devices (e.g. MP3 Players) or USB hard disk drives/memory sticks may not be compatible with this TV. IMPORTANT: The TV supports only FAT32 disk formatting. NTFS format is not supported. If you connect a USB disk with NTFS format, the TV will ask you to format the content. See the section, Format Disk in the following pages for more information on disk formatting. Note that ALL the data stored on the USB disk will be lost and then the disk format will be converted to FAT32 in such a case. USB Disk Connection Plug your USB device to the USB input of the TV. Note: Plug or unplug your USB disk while the TV is switched off. Note: If you are going to connect a USB hard disk drive to the TV set, USB connection cable used between the disk drive and the TV should have a USB logo and should be as short as possible. Note: While formatting a USB hard disk that has 1TB (Tera Byte) or more file capacity, you can experience problems with the formatting process. In such a case, you should format the disk with your personal computer and the formatted disk type should be FAT32. SIDE VIEW USB 5Vdc Max:500mA USB MEMORY CAUTION! Quickly plugging and unplugging USB devices, is a very hazardous operation. Especially, do not repeatedly quickly plug and unplug the drive. This may cause physical damage to the USB player and especially the USB device itself. Do not pull out USB module while playing or recording a file. Programme Recording To record a programme, you should first connect a USB disk to your TV while the TV is switched off. You should then switch on the TV to enable recording feature. IMPORTANT: When using a new USB hard disk drive, it is recommended that you first format the disk using your TV s Format Disk option. For using recording function, you should connect a USB disk or an external hard disk drive to the TV and connected USB disk should have at least 1 GB capacity and should have 2.0 speed compatibility. If the connected USB device does not support 2.0 speed, an error message will be displayed. Note: Recorded programmes are saved into the connected USB disk. If desired, you can store/copy recordings on a computer; however, these files will not be available to be played on a computer. You can play the recordings only via your TV. For more information on recording programmes, see sections Instant Recording, Timeshifting, Electronic Programme Guide, Recordings Library or Recording Timers in the following parts. Recorded programmes are split into 4GB partitions. Recorded programmes are stored in the following directory of the connected USB disk: \DVR\RECS. All recordings are indicated with a number. A text (txt) file is created for each recording. This text file includes information such as broadcaster, programme, and recording time. Timeshifting may be stopped according to USB device write speed. If the USB device speed is not enough for video stream bitrate, timeshifting may be stopped and recording may fail. If HD service bitrate is greater than 13 Mbp/sec. some freeze can be seen during timeshifting on both USB disk and on external HDD. Recordings of HD programmes can occupy bigger size on the USB disk depending on the broadcast s resolution. For this reason it is recommended to use USB hard disk drives for recording HD programmes. Do not plug out the USB/HDD during the recording. This may harm the connected USB/HDD

54 Multipartiton support is available. Maximum two different partitions are supported. If the disk have more than two partitions, crash may occur. First partition of the usb disk is used for PVR ready features. It also must be formatted as primary partition to be used for PVR ready features. Some stream packets may not be recorded because of signal problems, so sometimes video may freezes during playback. Record, Play, Pause, Display (for PlayListDialog) keys could not be used when teletext is ON. If a recording starts from timer when teletext is ON, teletext is automatically turned off. Also teletext usage is disabled when there is ongoing recording or playback. Radio record is not supported. The Tv can record programmes up to ten hours. Connecting the LCD TV to a PC For displaying your computer s screen image on your LCD TV, you can connect your computer to the TV set. Power off both computer and display before making any connections. Use 15-pin D-sub display cable to connect a PC to the LCD TV. When the connection is made, switch to PC source. See Input selection section. Set the resolution that suits your viewing requirements. Resolution information can be found in the appendix parts. Note: If you connect a PC to the TV using HDMI connection, radio interference may occur. Therefore this type of connection is not recommended. You should use VGA connection instead. Connecting to a DVD Player via HDMI Please refer to your DVD player s instruction book for additional information. Power off both the TV and the device before making any connections. Note: Not all cables shown in the illustration are supplied. If your DVD player has an HDMI socket, you can connect via HDMI for better video and audio quality. HDMI Cable (not supplied) External device When you connect to DVD player as illustrated above, switch to the connected HDMI source. See, Input Selection section for more information on changing sources. Using Side AV Connectors You can connect a range of optional equipment to your TV using the side connectors of the TV. For connecting a camcorder, connect to the VIDEO IN socket and the AUDIO SOCKETS. Do not connect the camcoder to VIDEO IN socket at the same time since it can cause noise in the picture. For selecting the related source, see the section Input selection in the following parts. Afterwards, you should switch to Side AV source. See the section Input selection in the following sections for more information. Headphone Camcorder To listen the TV sound from headphones, you should connect headphones to your TV by using the HEADPHONE jack as illustrated above

55 Connecting to a DVD Player If you want to connect a DVD player to your TV, you can use the connectors of the TV set. DVD players may have different connectors. Please refer to your DVD player s instruction book for additional information. Power off both the TV and the device before making any connections. Note: Cables shown in the illustration are not supplied. If your DVD player has an HDMI socket, you can connect via HDMI. When you connect to a DVD player as illustrated below, switch to the HDMI source. See Input Selection section. Some DVD players are connected through COMPONENT SOCKETS (YPbPr). YPbPr can be used only when you connect a device that has a YPbPr output through the PC input with YPbPr to PC cable (YPbPr cable is not supplied). You may also connect through the SCART sockets. Use a SCART cable as shown below. Note: These three methods of connection perform the same function but in different levels of quality. It is not necessary to connect by all three methods. Remote Control Handset Inserting Batteries Remove the battery cover located on the back of the handset by gently pulling backwards from the indicated part. Insert two AAA/R3 or equivalent type batteries inside. Observe the correct polarity (+/-) when inserting batteries and replace the battery cover. Note: Remove the batteries from the remote control handset when it is not to be used for a long period. Otherwise it can be damaged due to any leakage of batteries. Remote range is approximately 7m/23ft. Switching On/Off To Switch the TV On Connect the power cord to the V AC, 50 Hz. Then the standby LCD lights up (The led will blink during the standby On/Off). To switch the TV on from standby mode either: Press the button, P+ or P- or a numeric button on the remote control. Press the control switch on the left hand side of the TV. The TV will then switch on. Note: If you switch on your TV via P+ or P- buttons on the remote control or on the TV set, the programme that you were watching last will be reselected. To Switch the TV Off Press the button on the remote control or hold the control switch on the TV until shut down, so the TV will switch to standby mode. To power down the TV completely, unplug the power cord from the mains socket. Note: When the TV is switched to standby mode, the standby LCD can blink to indicate that features such as Standby Search, Over Air Download or Timer is active

56 Input Selection Once you have connected external systems to your TV, you can switch to different input sources. Press SOURCE button on your remote control consecutively for directly changing sources. Note : YPbPr mode can be used only when you connect a device that has a YPbPr output through the PC input with YPbPr to PC cable (not supplied). Basic Operations You can operate your TV using both the remote control and onset buttons. Operation with the Buttons on the TV Volume Setting Press button to decrease volume or button to increase volume, so a volume level scale (slider) will be displayed on the screen. Programme Selection Press P/CH + button to select the next programme or P/CH - button to select the previous programme. Viewing Main Menu Press / buttons at the same time to view main menu. In the Main menu select submenu using P/CH - or P/CH + buttons and enter the sub-menu using or buttons. To learn the usage of the menus, refer to the menu system sections. AV Mode (optional) Press the TV/AV button in the control panel on the TV to switch between AV modes. Operation with the Remote Control The remote control of your TV is designed to control all the functions of the model you selected. The functions will be described in accordance with the menu system of your TV Volume Setting Press V button to increase the volume. Press V button to decrease the volume. A volume level scale (slider) will be displayed on the screen. Programme Selection (Previous or Next Programme) Press CH button to select the previous programme. Press CH button to select the next programme. Programme Selection (Direct Access) Press the numeric buttons on the remote control to select programmes between 0 and 9. The TV will switch to the selected programme. Viewing Electronic Programme Guide (EPG) You can view the electronic programme guide (EPG) to see information about available programmes.to view the EPG menu please press EPG button on the remote control. Press / buttons to navigate through channels. Press / buttons to navigate through the programme list. Please note that event information is updated automatically. If there is no event information data available for channels, the EPG will be displayed with blanks. EPG Timeline Schedule / / / : Navigate OK (Options): Views/records or sets timer for future programmes. Blue button (Filter): Views filtering options. INFO (Event Details): Displays the programmes in detail. Green button: Programme schedule will be listed Yellow button: Display EPG data in accordane with timeline schedule (RECORD): the TV will start to record the selected programme. You can press again to stop the recording.

57 EPG Channel Schedule / / / : Navigate Red button (Prev Time Slice): Displays the programmes of previous time slice. Green button (Next Time Slice): Displays the programmes of the next time slice. Yellow button (Prev Day): Displays the programmes of previous day. Blue button (Next day): Displays the programmes of the next day. TXT button (Filter): Views filtering options. Numeric buttons (Jump): Jumps to the preferred channel directly via numeric buttons. OK (Options): Views/records or sets timer for future programmes. INFO (Details): Displays the programmes in detail. (RECORD): the TV will start to record the selected programme. You can press again to stop the recording. EPG Now and Next Red button (Prev Day): Displays the programmes of previous day. Green button (Next day): Displays the programmes of the next day. Yellow button (Zoom): Expands programme information. Blue button (Filter): Views filtering options. Numeric buttons (Jump): Jumps to the preferred channel directly via numeric buttons. INFO (Details): Displays the programmes in detail OK (Options): Views/records or sets timer for future programmes. TXT (Search): Displays Guide Search menu. SUBTTL: Press SUBTITLE button to view Select Genre menu. Using this feature, you can search the programme guide database in accordance with the genre. Info available in the programme guide will be searched and results matching your criteria will be listed. SWAP(Now) : Shows the current programme. (RECORD): the TV will start to record the selected programme. You can press again to stop the recording. Digital Teletext (** for UK only) Press the TXT button. The digital teletext information appears. Operate it with the coloured buttons, cursor buttons and OK button. The operation method may differ depending on the contents of the digital teletext. Follow the instructions displayed on digital teletext screen. When the TXT button is pressed, the TV returns to television broadcasting. With digital terrestrial broadcasting (DVB-T-C), in addition to digital teletext broadcasting together with the normal broadcasting, there are also channels with just digital teletext broadcasting. The aspect ratio (picture shape) when watching a channel with just digital teletext broadcasting is the same as the aspect ratio of the picture viewed previously. When you press the TXT button again, the digital teletext screen will be displayed. Analogue Teletext Use of teletext and its functions are identical to the analogue text system. Please do refer to the TELETEXT explanations. Recording via EPG Screen IMPORTANT: To record a programme, you should first connect a USB disk to your TV while the TV is switched off. You should then switch on the TV to enable recording feature. Otherwise, recording feature will not be available. (RECORD): the TV will start to record the selected progamme. You can press again to stop the recording. Note: Switching to a different broadcast or source is not available during the recording. / : Page left / Page right.

58 Programme Options In EPG menu, press the OK button to enter the Event Options menu. First Time Installation IMPORTANT: Ensure that the aerial or cable is connected before switching on the TV for the first time installation. When the TV is operated for the first time, the installation wizard will guide you through the process. First, the language selection screen will be displayed: Select Channel In EPG menu, using this option, you can switch to the selected channel. Record / Delete Record Timer IMPORTANT: To record a programme, you should first connect a USB disk to your TV while the TV is switched off. You should then switch on the TV to enable recording feature. Otherwise, recording feature will not be available. After you have selected a programme in EPG menu, press the OK button and and Options screen will be displayed. Select Record option and press the OK button. After this operation, a recording becomes set to the selected programme. To cancel an already set recording, highlight that programme and press the OK button and select the option Delete Rec. Timer. The recording will be cancelled. Note: You cannot switch to any other channel or source while there is an active recording on the current channel. Set Timer / Delete Timer After you have selected a programme in EPG menu, press the OK button and and Options screen will be displayed. Select Set Timer on Event option and press OK button. You can set a timer for future programmes. To cancel an already set reminder, highlight that programme and press the OK Sbutton. Then select Delete Timer option. The timer will be cancelled. Note: It is not possible to record or set timer for two or more individual events at the same time interval. Use or buttons to select your language and press OK button to set the selected language and continue. After selecting the language, Welcome! screen will be displayed, requiring you to set Country,Teletext Language and Scan Encrypted options. By pressing or button, select the country you want to set and press button to highlight Teletext Language option. Use or button to select desired Teletext Language. Press button after setting Teletext Language option. Scan Encrypted will be then highlighted. You should set the Scan Encrypted as Yes if you want to scan coded stations.afterwards select the desired Teletext Language. Press OK button on the remote control to continue and the following message will be displayed on the screen:

59 To select the Yes or No option, highlight the item by using or buttons and press OK button. Afterwards, the following OSD will be displayed on the screen: If you select CABLE option, the following screen will be displayed: After all the available stations are stored, Channel List will be displayed on the screen. If you like the sort channels, according to the LCN, please select Yes and than press OK. You can select frequency ranges from this screen. For highlighting lines you see, use or button. You can enter the frequency range manually by using the numeric buttons on the remote control. Set Start and Stop Frequency as desired by using numeric buttons on the remote control. After this operation, you can set Search Step as 8000 KHz or 1000 KHz. If you select 1000 KHz, the Tv will perform search process in a detailed way. Searching duration will thus increase accordingly. When finished, press OK button to start automatic search. If you select AERIAL option from the Search Type screen, the television will search for digital terrestrial TV broadcasts. End of the search process, Choose Region osd will be displayed on the screen (if any multiple region variants are detected).please select country and region choice then press OK to continue. Press OK button to quit channel list and watch TV. Installation Press MENU button on the remote control and select Installation by using or button. Press OK button and the following menu screen will be displayed. Select Automatic Channel Scan (Retune) by using / button and press OK button. Automatic Channel Scan (Retune) options will be displayed. You can select options by using / and OK buttons

60 Auto Channel Scan (Retune) Menu Operation Digital Aerial: Searches and stores aerial DVB stations. Digital Cable: Searches and stores cable DVB stations. Analogue: Searches and stores analogue stations. Digital Aerial & Analogue: Searches and stores both analogue and aerial DVB stations. Digital Cable & Analogue: Searches and stores both analogue and cable DVB stations. Whenever you select an automatic search type and press OK button, a confirmation screen will appear on the screen. To start installation process, select Yes, to cancel select No by using. or and OK button. After the auto channel scan type is set and selected and confirmed, the installation process will start and the progress bar will move along. Press MENU button to cancel process. Located channels are not stored if the process is cancelled. Manual Tuning HINT: This feature can be used for direct broadcast entry. Select Manual Channel Scan from the Installation menu by using / and OK buttons. Manual Scan options screen will be displayed. Select the desired Search Type using or button. Manual search options will change accordingly. Use / button to highlight an item and then press or button to set an option. You can press MENU button to cancel. Digital Aerial Manual Search In manual channel scan, the number of the multiplex or frequency are entered manually and only that multiplex or frequency are searched for the channels. After selecting search type as Digital, you can enter the multiplex or frequency number using the numeric buttons and press OK button to search. Digital Cable Manual Search In cable manual scan, you can enter frequency, modulation, symbol rate and network channel scan options. After selecting search type as Digital Cable, you can set the desired options and press OK button to search. Analogue Manual Search After selecting search type as analogue, you can use / button to highlight an item and then press or button to set an option. Enter the channel number or frequency using the numeric buttons. You can then press OK button to search. When the channel is located, any new channels that are not on the list will be stored. Analogue Fine Tune Select Analogue Fine Tune from the Installation menu by using or and OK buttons. The analogue fine tune screen will be displayed. The Analogue Fine Tune feature will not be available if there are no analogue channels, digital channels and external sources stored. Press OK button to proceed. Use or button to set Fine Tune. When finished, press OK button again. Network Channel Scan Select Network Channel Scan from the installation menu by using or and OK buttons. Network Channel Scan selection screen will be displayed. Select Digital Aerial or Digital Cable and press OK button to continue. The following message will be asked. Select Yes to continue or select No to cancel

61 If you start Digital Aerial scan process, automatic scanning will start. You can press MENU button to cancel. If you start Digital Cable scan process, the following screen will be displayed. Managing Stations: Channel List The TV sorts all stored stations in the Channel List. You can edit this channel list, set favourites or set active stations to be listed by using the Channel List options. Press MENU button to view main menu. Select the Channel List item by using or button. Press OK to view menu contents. Select Edit Channel List to manage all stored channels. Use or and OK buttons to select Edit Channel List. Operating the Channel List You can select frequency ranges from this screen. For highlighting lines you see, use or button. You can enter the frequency range manually by using the numeric buttons on the remote control. Set Start and Stop Frequency as desired by using numeric buttons on the remote control. After this operation, you can set Search Step as 8000 KHz or 1000 KHz. If you select 1000 KHz, the Tv will perform search process in a detailed way. Searching duration will thus increase accordingly. When finished, press OK button to start automatic search. Automatic searching screen will be displayed during the process. Note: If you select an extended gap between Start and Stop frequency rate, automatic search duration will take a longer time. Clear Service List (*) (*) This setting is visible only when the Country option is set to Denmark, Sweden, Norway or Finland. Use this setting to clear channels stored. Press or button to select Clear Service List and then press OK. The following OSD will be displayed on the screen: Select YES and press OK to continue or select NO and press OK button to cancel. Press or button to select the channel that will be processed. Press or button to select a function on Channel List menu. Use P+ or P- buttons to move page up or down. Press BLUE button to view filtering options. Press MENU button to exit. Moving a Channel First select the desired channel. Select Move option in the channel list and press the OK button. Edit Number screen will be displayed. Enter the desired channel number by using the numeric buttons on the remote control. If there is a previously stored channel on that number, a warning screen will be displayed. Select Yes if you want to move the channel and press OK. Press the OK button to process. Selected channel is now moved. Deleting a Channel You can press GREEN button to tag/untag all channels; YELLOW button to tag/untag channel

62 Select the channel that you want to delete and select Delete option. Press the OK button to continue. A warning screen will appear. Select YES to delete, select No to cancel. Press the OK button to continue. Renaming a Channel Select the channel that you want to rename and select Edit Name option. Press OK button to continue. Pressing or button moves to the previous/ next character. Pressing or button toggles the current character, i.e., b character becomes a by and c by. Pressing the numeric buttons replaces the highlighted character with the characters printed above the button one by one as the button is pressed. When finished, press the OK button to save. Press MENU to cancel. Locking a Channel You can press GREEN button to tag/untag all channels; YELLOW button to tag/untag a single channel. Select the channel that you want to lock and select Lock option. Press OK button to continue. You will be asked to enter parental control PIN. Default PIN is set as Enter the PIN number. Press OK button when the desired channel is highlighted to lock/unlock the channel. The Lock symbol will be displayed next to the selected channel. Managing Stations: Favourites You can create a list of favourite programmes. Press MENU button to view the main menu. Select Channel List item by using or button. Press OK to view menu contents. Select Favourites to manage favourite list. Use / and OK buttons to select Favourites. You can set various channels as favourites so that only the favourite channels are navigated. Select a channel by using or button. Press OK button to add selected channel to favourites list. Press OK button again to remove. Button Functions OK: Add/remove a station. YELLOW: Tag/untag a channel. GREEN: Tag/untag all channels. BLUE: Displays filtering options. Managing Stations: Sorting the Channel List You can select broadcasts to be listed in the channel list. To display specific types of broadcast, you should use the Active channel list setting. Select Active channel list from the Channel list menu by using or button. Press OK button to continue. You can select a broadcast type option from the list by using / and OK buttons

63 On-Screen Information You can press INFO button to display on-screen information. Details of the station and current programme will be displayed on the information banner. Viewing Videos via USB The information banner gives information on the channel selected and the programmes on it. The name of the channel is displayed, along with its channel list number. Hint: Not all channels broadcast the programme data. If the name and time of the programme are not available, then the information banner will be displayed with blanks. If the selected channel is locked, you must enter the correct four-digit numeric code to view the channel (default code is 0000). Enter PIN will be displayed on the screen. Media Playback Using Media Browser If the USB stick is not recognized after power off/on or First Time Installation, unplug the USB device, turn the TV off and on again and re-insert the USB device. To display the Media Browser window, press either MENU button on the remote control and then select Media Browser by pressing or button. Press OK button to continue. Media Browser menu options will be displayed. Also, when you insert USB devices, the media browser screen will be displayed automatically: When you select Videos from the main options, available video files will be filtered and listed on this screen. You can use or button to select a video file and press OK button to play a video. If you select a subtitle file and press OK button, you can select or deselect that subtitle file. The following menu will be displayed while playing a video file: Jump (Numeric buttons):the TV will jump to the file starting with the letter you input via the numeric buttons on your remote control. Play This (OK button) : Plays the selected file. / : Navigate menu Lang (Play Preview): Displays selected file in a small preview screen. RED: Sorts files by name. Play ( button) : Plays all media files starting with the selected one. Yellow Button: Change viewing style Loop/Shuffle (GREEN button): Press once to disable Loop. Press again to disable both Loop and Shuffle. Press once more to enable only Shuffle. Press again to enable all. You can follow the disabled functions with the change of the icons. BLUE: Changes media options. You can play music, picture and video files from the connected USB memory stick. Use or button to select Videos, Photos, Music, Recordings library or Settings. Play button): Starts the video playback. Stop ( button): Stops the video playback. Pause ( button): Pause the video playback. Rewind ( button): Goes backward. Forward ( button): Goes forward. Subtitle/Audio (LANG. button): Sets subtitle/audio. Jump (GREEN button): Jumps to time. Use numeric buttons to type the desired time and press GREEN button again to proceed. Yellow: Opens subtitle time correction menu. Ret/Back: Back to previous menu

64 Press OK to confim Press BLUE button for clear Press SWAP (Exit) button to switch back to previous menu. Viewing Photos via USB When you select Photos from the main options, available image files will be filtered and listed on this screen. Rotate (Up/Down buttons): Rotates the image using up/down buttons. RETURN (Exit): Back to file list. INFO: Displays help screen. Playing Music via USB When you select Music from the main options, available audio files will be filtered and listed on this screen. Jump (Numeric buttons):jump to selected file using the numeric buttons. OK: Views the selected picture in full screen. / : Navigate menu Slideshow ( button): Starts the slideshow using all images. GREEN button: Views images in thumbnails. RED button: Sorts files by date. Yellow Button: Change viewing style BLUE: Changes media options. Slideshow Options Pause ( button) : Pauses the slideshow. Continue ( button) : Continues the slideshow. Loop/Shuffle (GREEN button): Press once to disable Loop. Press again to disable both Loop and Shuffle. Press once more to enable only Shuffle. Press again to enable all. You can follow the disabled functions with the change of the icons. Previous/Next (Left/Right buttons): Jumps to previous or next file on slideshow / : Navigate menu Play button): Starts the playback. Stop ( button) : Stops playback. Pause ( button) : Pauses the selected playback. RED button: Sorts files by Title,Artist or Album. Loop/Shuffle (GREEN button): Press once to disable Loop. Press again to disable both Loop and Shuffle. Press once more to enable only Shuffle. Press again to enable all. You can follow the disabled functions with the change of the icons. Note: If you start the playback with the button and activate the symbol, the TV will play the next music/video file. The playback will proceed accordingly and when the end of the list is reached, it will be played again from the beginning (loop function). If you start the playback with the OK button and activate the symbol, the same music or video file will be played in a loop (repeat function). If you start the playback with or OK button and activate the symbol, music or video file will be played in a shuffle. If you start the playback with or OK button and activate, symbols, music or video file playback will continue randomly and the random playback will continue (Numeric buttons): The TV will jump to the file starting with the letter you input via the numeric buttons on your remote control. Play This (OK button) : Plays the selected file. Previous/Next (Left/Right buttons) : Jumps to previous or next file to play.

65 Yellow Button: Change viewing style BLUE: Changes media options. Note: If the Viewing Style is set to Folder in Media Browser Settings, Music folder will be displayed as sorted and there is no need to sort files again by pressing FAV button. INFO: Changes filter options. Recordings Library IMPORTANT: To view recordings library, you should first connect a USB disk to your TV while the TV is switched off. You should then switch on the TV to enable recording feature. Otherwise, recording feature will not be available. To view the list of recordings, select Recordings Library and press the OK button. Recordings Library will then be displayed with available recordings. All the recordings are kept in a list in the recordings library. RED button (Delete):Erases the selected recording. GREEN button (Edit): Makes changes on the selected recording. BLUE button (Sort): Changes the order of the recordings. You can select from a wide range of sorting options. OK button: Activates play options menu: Play from start: Plays the recording from the beginning. Resume: Recommences the recordings. Play from offset: Specifies a playing point. Note: Viewing main menu and menu items will not ve available during the playback. (Resume): Recommences the recordings. INFO (Details): Displays the short extended programmes in detail. Media Browser Settings You can set your Media Browser preferences by using the Settings dialog. Press or button to highlight an item and use or button to set. View Style: Sets default browsing mode. Music FF/FR Speed: Sets forwarding/advancing speed. Slide Show Interval: Sets slide show interval time. Show Subtitle: Sets subtitle enabling preference. Subtitle Language: Sets supported subtitle language. Subtitle Position: Sets subtitle position as up or down. Subtitle Font Size: Sets subtitle font size (max. 54pt). Timeshift Recording IMPORTANT: To record a programme, you should first connect a USB disk to your TV while the TV is switched off. You should then switch on the TV to enable recording feature. Otherwise, recording feature will not be available. Press (PAUSE) button while watching a broadcast for switching to timeshifting mode. In timeshifting mode, the programme is paused and simultaneously recorded to the connected USB disk (*). Press (PLAY) button again to watch the paused programme from the stopped moment. This playback is performed in x1 playback speed. You will see the timeshift gap between the real and the timeshifted programme in the info bar. Use / (PREVIOUS/NEXT) buttons to move forward or backward on timeshift playback. When the timeshift is reached, timeshifting mode will be quitted and you will switch back to watching normal broadcast. Press (STOP) button to quit timeshifting mode. (*) Similtaneous timeshifting recording s duration depends on your connected USB disk s file size and defined Max. Timeshift in the Recordings Configuration menu. See the section, Recordings for more information on setting Max. Timeshift

66 Note: Switching to a different broadcast or source; and viewing main menu are not available during the timeshifting. Lip Sync delay may occur during the timeshifting. Instant Recording IMPORTANT: To record a programme, you should first connect a USB disk to your TV while the TV is switched off. You should then switch on the TV to enable recording feature. Otherwise, recording feature will not be available. Press (RECORD) button to start recording an event instantly while watching a programme. The following OSD appears on the screen: Watching Recorded Programmes In the main menu, use or buttons to select Media Browser. Highlight Recordings Library item by using or button and press OK button to enter. Recordings Library will then be displayed. IMPORTANT: To view recordings library, you should first connect a USB disk to your TV while the TV is switched off. You should then switch on the TV to enable recording feature. Otherwise, recording feature will not be available. Record OSD will then be displayed for a short time and the current event will be recorded. You can press (RECORD) button on the remote control again to record the next event on the EPG. In this case, OSD will display the programmed events for recording. Select a recorded item from the list (if previously recorded) by using / button. Press OK button to view Play Options. Select an option by using / or OK buttons. Press (STOP) button to cancel instant recording. The following OSD will be displayed: Select Yes by using or / OK buttons to cancel instant recording. Note: Switching to a different broadcast or source; and viewing Media Browser are not available during the recording. Available playback options: Play from start: Plays the recording from the beginning. Resume: Recommences the recordings. Play from offset: Specifies a playing point. Note: Viewing main menu and menu items will not be available during the playback. Press (STOP) button to stop a playback and return to return to Recordings Library. Slow Forward If you press (PAUSE) button while watching recorded programmes, slow forward feature will be available. You can use button to slow forward. Pressing button consecutively will change slow forwarding speed

67 Changing Image Size: Picture Formats You can change the aspect ratio (image size) of the TV for viewing the picture in different zoom modes. Press the SCREEN button repeatedly to change the image size. Available zoom modes are listed below. Auto When AUTO is selected, the aspect ratio of the screen is adjusted by the information provided by the selected source(if available) Note: Auto mode only will be available in HDMI, YPbPr and DTV sources. 16:9 This uniformly stretches the left and right sides of a normal picture (4:3 aspect ratio) to fill the wide TV screen. 14:9 Zoom This option zooms to the 14:9 picture. 4:3 Use to view a normal picture (4:3 aspect ratio) as this is its original size. Panoramic This stretches the left and right sides of a normal picture (4:3 aspect ratio) to fill the screen, without making the picture appear unnatural. For 16:9 aspect ratio pictures that have been squeezed into a normal picture (4:3 aspect ratio), use the 16:9 mode to restore the picture to its original shape. Subtitle This zooms up the wide picture (16:9 aspect ratio) with subtitles to the full screen. The top and bottom of the picture are slightly cut off. Cinema This zooms up the wide picture (16:9 aspect ratio) to the full screen. Note: You can shift to screen up or down by pressing / buttons while picture zoom is selected as panaromic, 14:9 Zoom, Cinema or Subtitle. 14:9 This zooms up the wide picture (14:9 aspect ratio) to the upper and lower limits of the screen

68 Configuring Picture Settings You can use different picture settings in detail. Press MENU button and select the Picture icon by using or button. Press OK button to view Picture Settings menu. Operating Picture Settings Menu Items Press or button to highlight a menu item. Use or button to set an item. Press MENU button to exit. Picture Settings Menu Items Mode: For your viewing requirements, you can set various screen modes. The Picture mode can be set to one of these options: Cinema,Game,Dynamic and Natural. Contrast: Sets the lightness and darkness values of the screen. Brightness: Sets the brightness value for the screen. Sharpness: Sets the sharpness value for the objects displayed on the screen. Colour: Sets the colour value, adjusting the colors. Power Save Mode: Use or button to select Power Save Mode. Press or button to set Power Save Mode as On or Off. See the section, Environmental Information in this manual for further information on Power Save Mode. Note: Backlight function will be invisible if Power Save Mode is set to on. Backlight : This setting controls the backlight level and it can be set to Low, Medium, High and Auto. Noise Reduction: If the broadcast signal is weak and the picture is noisy, use Noise Reduction setting to reduce the noise amount. Noise Reduction can be set to one of these options: Low, Medium, High or Off. Advanced Settings Colour Temp: Sets the desired colour tone.setting Cool option gives white colours a slight blue stress.for normal colours, select Normal option. Setting Warm option gives white colours a slight red stress. Picture Zoom:Sets the picture size to Auto,16:9, Subtitle,14:9, 14:9 Zoom, 4:3, Panoramic or Cinema. HDMI True Black: While watching from HDMI source, this feature will be visible in the Picture Settings menu. You can use this feature to enhance blackness in the picture. You can set this feature as On for activating HDMI True Black mode. Film Mode(optional) : Films are recorded at a different number of frames per second to normal television programmes. Press or buttons to select Film mode. Press or buttons to set this feature Auto or Off. Turn this feature to Auto when you are watching films to see the fast motion scenes clearly. Colour Shift: Adjust the desired colour tone. Reset: Resets the picture settings to factory default settings. While in VGA (PC) mode, some items in Picture menu will be unavailable. Instead, VGA mode settings will be added to the Picture Settings while in PC mode. PC Picture Settings For adjusting PC picture items, do the following: Press or button to select Picture icon. Picture menu appears on the screen. Contrast, Brightness, Colour, Colour Temp and Picture Zoom settings in this menu are identical to settings defined in TV picture menu under Main Menu System. Sound,Settings and Source settings are identical to the settings explained in main menu system. PC Position: Select this to display PC position menu items. Autoposition: Automatically optimizes the display. Press OK to optimize. H Position: This item shifts the image horizontally to right hand side or left hand side of the screen.

69 V Position: This item shifts the image vertically towards the top or bottom of the screen. Dot Clock: Dot Clock adjustments correct the interference that appear as vertical banding in dot intensive presentations like spreadsheets or paragraphs or text in smaller fonts. Phase: Depending on the resolution and scan frequency that you input to the TV set, you may see a hazy or noisy picture on the screen. In such a case you can use this item to get a clear picture by trial and error. Configuring Sound Settings Sound settings can be configured according to your personal preferences. Press MENU button and select the Sound icon by using or button. Press OK button to view Sound Settings menu. In the equalizer menu, the preset can be changed to Music, Movie, Speech, Flat, Classic and User. Press the MENU button to return to the previous menu. Note: Equalizer menu settings can be changed manually only when the Equalizer Mode is in User. Balance: This setting is used for emphasizing left or right speaker balance. Headphone: Sets headphone volume. Sound Mode: You can select Mono, Stereo, Dual I or Dual II mode, only if the selected channel supports that mode. AVL: Automatic Volume Limiting (AVL) function sets the sound to obtain fixed output level between programmes (For instance, volume level of advertisements tend to be louder than programmes). Dynamic Bass: Dynamic Bass is used to increase bass effect of the TV set. Digital Out: Sets digital out audio type. Configuring Your TV s Settings Detailed settings can be configured to suit your personal preferences. Press MENU button and select Settings icon by using or button. Press OK button to view Settings menu. Operating Sound Settings Menu Items Press or button to highlight a menu item. Use or button to set an item. Press MENU button to exit. Sound Settings Menu Items Volume: Adjusts volume level. Equalizer: Press OK button to view equalizer submenu. Operating Settings Menu Items Press or button to highlight a menu item. Press OK button to select an item. Press MENU button to exit. Settings Menu Items Conditional Access: Controls conditional access modules when available. Language: Configures language settings. Parental: Configures parental settings

70 Timers: Sets timers for selected programmes. Date/Time: Sets date and time. Sources: Enables or disables selected source options. Other Settings: Displays other setting options of the TV set. Using a Conditional Access Module (not included) IMPORTANT: Insert or remove the CI module only when the TV is SWITCHED OFF. In order to watch certain digital channels, a conditional access module (CAM) may be necessary. This module must be inserted in the CI slot of your TV. Obtain the Conditional Access Module (CAM) and the viewing card by subscribing to a pay channel company, then insert those to the TV using the following procedure. Insert the CAM and then the viewing card to the slot that is located in the terminal cover at the rear side of the TV. The CAM should be correctly inserted, it is impossible to insert fully if reversed. The CAM or the TV terminal may be damaged if the CAM is forcefully inserted. Connect the TV to the mains supply, switch on and then wait for few moments until the card is activated. When no module is inserted, No Common Interface module detected message appears on the screen. Refer to the module instruction manual for details of the settings. Viewing Conditional Access Menu (*) (*) These menu settings may change depending on the service provider. Press MENU button and select the icon by using or button. Press OK button to view Settings menu. Use or button to highlight Conditional Access and press OK to view menu items. Configuring Language Preferences You can operate the TV s language settings using this menu. Press MENU button and select the Settings icon by using or button. Press OK button to view Settings menu. Use or button to highlight Language and press OK to continue: Use or button to set an item. Settings are stored automatically. Menu: displays the system language. Preferred These settings will be used if available. Otherwise the current settings will be used. Audio: Sets the preferred audio language. Subtitle: Sets the subtitle language. Selected language will be seen in subtitles. Teletext: Sets teletext language. Guide: Sets the preferred Guide language. Current (*) (*) These settings can be changed if only the broadcaster supports. Otherwise, settings will not be available to be changed. Audio: Changes the audio language for the current channel. Subtitle : Sets the subtitle language for the current channel

71 Parental Control To prohibit viewing of certain programmes, channels and menus can be locked by using the parental control system. This function enables or disables the menu protection system and allows the PIN code to be changed. Press MENU button and select the Settings icon by using or button. Press OK button to view Settings menu. Use or button to highlight Parental and press OK to continue: To display parental lock menu options, the PIN number should be entered. The factory default PIN number is After coding the correct PIN number, parental settings menu will be displayed: Parental Settings Menu Operation Select an item by using or button. Use or button to set an item. Press OK button to view more options. Menu Lock: Menu lock setting enables or disables the menu access. You can disable access to the installation menu or the whole menu system. Maturity Lock: When set, this option gets the maturity information from the broadcast and if this maturity level is disabled, disables access to the broadcast. Child Lock: When Child Lock is set, the TV can only be controlled by the remote control. In this case the control panel buttons will not work. Hence, if one of those buttons is pressed, Child Lock Is On will be displayed on the screen when the menu screen is not visible. Set PIN: Defines a new PIN number. Use numeric buttons to enter a new pin number. You will need to enter your new pin a second time for verification purposes. IMPORTANT: The factory default pin number is 0000, if you change the pin number make sure you write it down and keep it safe Timers To view Timers menu, press MENU button and select Settings icon by using or button. Press OK button to view Settings menu. Use or button to highlight Timers and press OK to continue: Setting Sleep Timer This setting is used for setting the TV to turn off after a certain time. Highlight Sleep Timer by using or button. Use or button to set. The timer can be programmed between Off and 2.00 hours (120 minutes) in steps of 30 minutes. Setting Programme Timers You can set programme timers for a particular programme using this feature. Press button to set timers on an event. Programme timer function buttons will be displayed on the screen. Adding a Timer Press YELLOW button on the remote control to add a timer. The following menu appears on the screen: Channel: Changes network type by using or. Timer Type: You can select timer type as Record or Timer. Date: Enter a date using the numeric buttons. Start: Enter a starting time using the numeric buttons. End: Enter an ending time using the numeric buttons. Duration: Displays duration between the starting and ending time. Repeat: Sets a timer to be repeated as Once, Daily or Weekly. Use or buttons to select an option. Change/Delete: S e t s t h e c h a n g e / d e l e t e permission. Playback: Sets the playback permission and parental settings. Press GREEN button to save the timer. Press RED button to cancel. Change/Delete:Controls parental settings on timers. Editing a Timer Select the timer you want to edit by pressing or button. Press GREEN button. Edit Timer menu screen will be displayed.

72 When finished with editing, press GREEN button to save. You can press MENU button to cancel. Deleting a Timer Select the timer you want to delete by pressing or button. Press RED button. Select YES by using or buttons to delete the timer. Select NO to cancel. Recording Configuration Select Recording Configuration item in the Settings menu to configure recording settings. The following menu is displayed for recording configuration. requiring you to enter a pin number. If you have not changed the pin number, the factory default is After you enter the pin, a pop-up menu appears on the screen to ensure that the hard disk should be formatted, select YES and press OK to format the hard disk. Select NO and press OK to cancel. Ensure you back up important recordings before you format the USB disk unit. Hard Disk Info To view the details about the USB disk, highlight Hard Disk Info by using or key and press OK. USB disk information will be displayed: Configuring Date/Time Settings Select Date/Time in the Settings menu to configure Date/Time settings. Press OK button. The following options are available for adjustments: Start Early (*) You set recording timer s starting time to start earlier by using this setting. (*) Available only for EU country options. End Late (*) You set recording timer s end time to end later by using this settings. (*) Available only for EU country options. Max Timeshift This setting allows you to set the maximum time allowed for timeshifting. Duration options are approximate and can change accordingly, depending on the broadcast received. Format Disk IMPORTANT: Note that ALL the data stored on the USB disk will be lost and then the disk format will be converted to FAT32 if you activate this feature. If you want to delete all files on the connected USB hard disk drive or memory stick, you can use Format Disk option. Also, if your USB disk malfunctions, you can try formatting the USB disk. In most cases formatting the USB disk will restore normal operation; however, ALL the data stored on the USB disk will be lost in such a case. Press OK button while the Format Disk option is highlighted. A menu will appear on the screen, Use or buttons to highlight Date/Time. Date,Time,Time Settings Mode and Time Zone Setting will be available. Use or buttons to highlight the Time Settings Mode. Time Settings Mode is set using or buttons. It can be set to AUTO or MANUAL. When AUTO is selected, Date/Time and Time Zone options will not be available to be set. If MANUAL option is selected as the Time Zone can be altered: By pressing or buttons select Time Zone. Use or buttons to change the Time Zone between GMT-12 or GMT+12. Date/Time on the top of the menu list will then change according to the selected Time Zone. Changes are automatically stored. Press MENU to exit.

73 Configuring Source Settings You can enables or disable selected source options. The TV will not switch to the disabled source options when SOURCE button is pressed. (optional) Press OK button to view a sub-menu. Menu Timeout: Changes timeout duration for menu screens. Scan Encrypted Channels: When this setting is on, search process will locate the encrypted channels as well. If it is set as Off, encrypted channels will not be located in automatic search or manual search. Blue Background (Optional): Activates or deactivates blue background system when the signal is weak or absent. Software Upgrade: To ensure that your TV always has the most update information, you can use this setting. In order for the proper operation, please ensure that the TV is set to standby mode. Select Sources in the Settings menu and press OK button. Press or buttons to select a source. Use or button to enable or disable the selected source. Changes are automatically stored. Note : YPbPr mode can be used only when you connect a device that has a YPbPr output through the PC input with YPbPr to PC cable (not supplied). Configuring Other Settings To view general configuration preferences, select Other Settings in the Settings menu and press OK button. You can enable or disable automatic upgrade by setting Automatic Scanning option. You can manually search for new software by selecting Scan for upgrade. Application version: Displays the current application version. Hard of Hearing: If the broadcaster enables any special signal concerning the audio, you can set this setting as On to receive such signals. Audio Description: Audio description refers to an additional narration track for blind and visually impaired viewers of visual media, including television and movies. The description narrator talks through the presentation, describing what is happening on the screen during the natural pauses in the audio (and sometimes during dialogue, if deemed necessary). You can use this feature, only if the broadcaster supports that additional narration track. Auto TV Off: You can set the timeout value of auto off feature.after the timeout value is reached and the TV is not operated for selected time, the TV will go off. Operation Press or buttons to select an item. Use or button to set an option. Broadcast Type (optional): When you set the desired broadcast type by using or button, the TV will display the related channel list. If the related source has does not include any stored channels, No channels for this type have been found. message will be displayed on the screen. Standby Search (optional): Use or button to select Standby Search and then press or button to set this setting as On or Off. If you change Standby Search to Off, this function will be unavailable.to use Standby search please make sure that you select Standby Search as On

74 Other Features Displaying TV Information: Programme Number, Programme Name, Sound Indicator, time, teletext, channel type and resolution information is displayed on the screen when a new programme is entered or INFO button is pressed. Mute Function: Press button to disable sound. Mute indicator will be displayed in the upper side of the screen. To cancel mute, there are two alternatives; the first one is pressing the button and the second one is increasing the volume level. Picture Mode Selection: By pressing PRESETS button, you can change Picture Mode settings in accordance with your viewing requirements. Available options are Dynamic, Natural, Cinema and Game. Displaying Subtitles: You can enable subtitles by pressing the SUBTITLE button of the remote control. Press LANG button to select subtitle language and press SUBTITLE button to display available subtitles. If Subtitle is On, pressing the button causes the following warning message display on the screen (** for UK only) Teletext The teletext system transmits information such as news, sports and weather on your TV. Note that if the signal degrades, for example in poor/adverse weather conditions, some text errors may occur or the teletext mode may be aborted. Teletext function buttons are listed below: TXT Teletext / Mix : Activates teletext mode when pressed once. Press again to place the teletext screen over the programme (mix).pressing again will quit the teletext mode. RETURN Index: Selects the teletext index page. INFO Reveal: Shows hidden information (e.g. solutions of games). OK Hold: Holds a text page when convenient. Press again to resume. / Subcode Pages : Selects subcode pages if available when the teletext is activated. CH or CH and numbers (0-9): Press to select a page. Note: Most TV stations use code 100 for their index pages. Coloured Buttons (RED/GREEN/YELLOW/ BLUE) Your TV supports both FASTEXT and TOP text systems. When these systems are available, the pages are divided into groups or topics. When FASTEXT system is available, sections in a teletext page will become colour-coded and can be selected by pressing the coloured buttons. Press a coloured button that corresponds to with your needs. The coloured writings will appear, showing you which coloured buttons to use when TOP text transmission is present. Pressing or commands will request the next or previous page respec tively

75 Tips Screen Care: Clean the screen with a slightly damp, soft cloth. Do not use abrasive solvents as they may damage the coating layer of the TV screen. For your safety, unplug the mains plug when cleaning the set. When moving the TV, hold it properly from the bottom of the unit. Image Persistence: Please note that ghosting may occur while displaying a persistent image. On LCD TVs image persistence may disappear after a short time. Try turning the TV off for a while. To avoid this, do not leave the screen in still picture for extended periods. No Power: If your TV system has no power, please check the main power cable and connection to the mains socket outlet. Poor Picture: Have you selected the correct TV system? Is your TV set or house aerial located too close to a non-earthed audio equipment or neon lights, etc.? Mountains or high buildings can cause double pictures or ghost images. Sometimes you can improve the picture quality by changing the direction of the aerial. Is the picture or teletext unrecognisable? Check if you have entered the correct frequency. Please retune the channels. The picture quality may degrade when two peripherals are connected to the TV at the same time. In such a case, disconnect one of the peripherals. No Picture: Is the aerial connected properly? Are the plugs connected tightly to the aerial socket? Is the aerial cable damaged? Are suitable plugs used to connect the aerial? If you are in doubt, consult your dealer. No Picture means that your TV is not receiving a transmission. Have you selected the correct button on the remote control? Try once more. Also make sure the correct input source has been selected. Sound: If you cannot hear any sound, check to see if the button has been pressed. If sound is coming from only one speaker, check if the audio balance has been set to one extreme. Remote Control: Your TV no longer responds to the remote control. Perhaps the batteries are exhausted. If so you can still use the local buttons on the TV. Input Sources: If you cannot select an input source, it is possible that no device is connected. Check the AV cables and connections if you have tried to connect a device Recording Unavailable: To record a programme, you should first connect a USB disk to your TV while the TV is switched off. You should then switch on the TV to enable recording feature. Otherwise, recording feature will not be available. If you cannot perform recording, try switching off the TV and then re-inserting the USB device while the TV is switched off. USB Is too Slow: If USB is too slow message is displayed on the screen while starting a recording, try restarting the recording. If you still get the same error, it is possible that your USB disk does not meet the speed requirements. Try connecting another USB disk

76 Appendix A: PC Input Typical Display Modes The display has a maximum resolution of 1920 x The following table is an illustration of some of the typical video display modes. Your TV may not support different resolutions. Supported resolution modes are listed below. If you switch your PC to an unsupported mode, a warning OSD will appear on the screen. Index Resolution Frequency 1 640x Hz 2 640x Hz 3 640x x600 60Hz-66Hz-72Hz -75Hz-85Hz 56Hz-60Hz-70Hz-72Hz -75Hz-85Hz 5 832x Hz x x864 60Hz-66Hz-70Hz-72Hz -75Hz 60Hz-70Hz-75Hz -85 Hz x HzA x HzB x768 75Hz-85Hz x960 60Hz-75Hz-85Hz x Hz-75Hz-85Hz x Hz x HzA x HzB x Hz-85Hz x900 65Hz-75Hz x Hz x Hz x HzA x HzB x HzA x Hz Appendix B: AV and HDMI Signal Compatibility (Input Signal Types) Source Supported Signals Available EXT (SCART ) Side AV YPbPr HDMI PAL 50/60 NTSC 60 RGB 50 RGB 60 PAL 50/60 NTSC 60 O O O O O O 480I 60Hz O 480P 60Hz O 576I 50Hz O 576P 50Hz O 720P 50Hz O 720P 60Hz O 1080I 50Hz O 1080I 60Hz O 1080P 50Hz O 1080P 60Hz O 480I 60Hz O 480P 60Hz O 576I 50Hz O 576P 50Hz O 720P 50Hz O 720P 60Hz O 1080I 50Hz O 1080I 60Hz O 1080P 24Hz O 1080P 25Hz O 1080P 30Hz O 1080P 50Hz O 1080P 60Hz O (X: Not Available, O: Available) In some cases a signal on the LCD TV may not be displayed properly. The problem may be an inconsistency with standards from the source equipment (DVD, Set-top box, etc. ). If you do experience such a problem please contact your dealer and also the manufacturer of the source equipment

77 Appendix C: Supported DVI Resolutions When connecting devices to your TV s connectors by using DVI to HDMI cables (not supplied), you can refer to the following resolution information. Index Resolution Frequency 1 640x400 70Hz 2 640x x600 60Hz-66Hz-72Hz -75Hz 56Hz-60Hz-70Hz- 72Hz -75Hz 4 832x Hz x768 60Hz-66Hz-70Hz- 72Hz -75Hz x864 60Hz-70Hz-75Hz x870 75Hz x Hz x768 75Hz x960 60Hz-75Hz x Hz-75Hz x Hz x Hz x Hz x900 65Hz-75Hz x Hz x Hz x Hz i-480p 60Hz i-576p 50Hz Appendix D: Software Upgrade Your TV is capable of finding and updating new software upgrades over broadcast channels. For broadcast channels search, the TV looks at the available channels stored in your settings. So before the software upgrade search, it is advised to auto search and update all available channels. 1) Software upgrade search via user interface It is possible to manually to check if there is a new software upgrade for your TV set. Simply navigate on your main menu. Choose Settings and select Other Settings menu. In Other Settings menu navigate on to the Software Upgrade item and press OK button to open Upgrade Options menu. In Upgrade Options menu select Scan for upgrade and press OK button. If a new upgrade is found, it starts to download the upgrade. A progress bar indicates the remaining download progress. When the download completes successfully a message is displayed for reboot to activate new software. Press OK to continue with the reboot operation. 2) 3.AM search and upgrade mode If Automatic scanning in Upgrade Options menu is enabled, the TV wakes up at 03:00 and searches the broadcast channels for new software upgrade. If new software is found and downloaded successfully, with the next power up the TV opens with new software version. Note on reboot operation: Reboot is the last step in software upgrade operation if download of new software is finished successfully. During reboot TV makes final initializations. In the reboot sequence panel power is closed and front led indicates the activity with blinking. Around 5 minutes later TV restarts with new software activated. If your TV fails to restart in 10 minutes, unplug power for 10 minutes and re-plug again. TV should open with new software safely. If you still can not get TV working, please kindly repeat unplug and plug sequence a few times more. If your set still can not operate, please call the service personnel to fix the problem for you. Caution: While the LCD is blinking during reboot do not unplug your TV s power. Doing this may cause your TV not to re-start again and can only be fixed by service personnel

78 Appendix E : Supported File Formats for USB Mode Media Movie File Format Remarks Extension Video Audio (Maximum resolution/bit rate etc.).mpg,.mpeg MPEG1, 2 MPEG Layer 1/2/3.dat MPEG1, 2.vob MPEG2 MPEG2.mkv H.264, MPEG1,2,4 EAC3 / AC3.mp4.avi MPEG4, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid beta1/2 H.264 MPEG2, MPEG4 Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2 H.264 PCM/MP3 PCM/MP3 PCM MAX 30P 20Mbit/sec MAX 30P 20Mbit/sec MPEG 1 Layer 1 / 2 32Kbps ~ 320Kbps(Bit rate) Music.mp3 - (MP3) 32KHz ~ 48KHz(Sampling rate) Baseline JPEG max WxH = 15360x bytes.jpg.jpeg Photo Progressive JPEG max WxH = 1024x bytes.bmp - max WxH = 9600x bytes.sub Subtitle - -.srt Information for Users on Disposal of old Equipment and Batteries Products Battery [European Union only] These symbols indicate that equipment with these symbols should not be disposed of as general household waste. If you want to dispose of the product or battery, please consider the collection systems or facilities for appropriate recycling. Notice: The sign Pb below the symbol for batteries indicates that this battery contains lead

79 Specifications TV BROADCASTING PAL/SECAM B/G D/K K I/I L/L RECEIVING CHANNELS VHF (BAND I/III) UHF (BAND U) HYPERBAND NUMBER OF PRESET CHANNELS 1000 CHANNEL INDICATOR On Screen Display RF AERIAL INPUT 75 Ohm (unbalanced) OPERATING VOLTAGE V AC, 50 Hz AUDIO German + Nicam Stereo AUDIO OUTPUT POWER (W RMS. ) (10% THD) 2 x 6 POWER CONSUMPTION (W) 150 W (max) PANEL 16:9 display, 32 Screen Size DIMENSIONS (mm) DxLxH (With foot): 212 x 788 x 567 Weight (Kg): 10,50 DxLxH (Without foot): 94 x 788 x 518,5 Weight (Kg): 9,50 Digital Reception (DVB-C) Transmission Standards: DVB-C, MPEG2, DVB-C, MPEG4 i. DEMODULATION -Symbolrate: 4.0 Msymbols/s to 7.2 Msymbols/s - Modulation: 16-QAM, 32-QAM,64-QAM, 128-QAM and 256-QAM ii. VIDEO - All MPEG2 formats with up-conversion and filtering to CCIR601 format. -CVBS analogue output iii. AUDIO -All MPEG1 Layer 1 and 2 modes -Sampling frequencies supported are 32, 44.1 & 48 khz MHEG-5 ENGINE compliant with ISO/IEC UK engine Profile 1 Object carousel support compliant with ISO/IEC and UK DTT profile for UK Frequency range: MHz for UK models Digital Reception DVB-T MHz for EU models Transmission standard: DVB-T. MPEG-2, MPEG-4 Demodulation: COFDM with 2K/8K FFT mode FEC: all DVB modes Video: PAL, 4:3/16:9 Audio: MPEG Layer I&II 32/44.148kHz

80 Contents Features General Properties Notes on Discs On handling discs Licence Notification How to Watch a DVD Overview of the Remote Control General Operation General Playback Basic Play For your reference: Notes on Playback: Setup Menu Items Vıdeo Setup Page TV Type DivX VOD Language Setup OSD LANG AUDIO DISC MENU SUBTITLE Preferences DEFAULT DOWNMIX PASSWORD (Change Password): SPDIF OUTPUT Troubleshooting The picture quality is poor (DVD) Disc does not play Wrong OSD language Some functions (Angle, Zoom etc) do not work.85 No picture No sound Distorted sound No response from remote control If nothing works Definition of Terms Disc Types Compatible with This Unit Specifications Features General Properties DVD / CD / CD-R / CD-RW / MP3 / JPEG / MPEG / DivX playback. NTSC/PAL playback (according to disc content) LPCM audio via coaxial digital audio output. (optional) Multi-Audio (up to 8) support (According to disc content) Multi-Subtitle (up to 32) support (According to disc content) Multi-Angle (up to 9) support (According to disc content) 8 level parental control Fast forward and rewind in 5 different speeds. (2x, 4x, 8x, 16x, 32x) Slow motion playback in 4 different speeds. (1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x forward) Frame by frame forward playback. Search Mode Repeat Coaxial audio output (optional) Copied disks may be incompatible. Note This DVD player may not support some MP3 recordings due to differences in recording formats or disc type. Please read the owner s manual about MP3 playback. CD-R/CD-RW discs recorded by CD-DA method can be played. Some CD-R/CD-RW discs may be incompatible due to laser pick-up and disc design. DVD-R/RW discs recorded by DVD-Video method can be played. Some DVD-R/RW discs may be incompatible due to laser pick-up and disc design. Some discs may be incompatible with JPEG Viewer function due to different recording format or condition of the discs. For proper operation, only 12 cm discs must be used. English

81 Safety Information CAUTION DVD Player is a class 1 laser product. However this product uses a visible laser beam which could cause hazardous radiation exposure. Be sure to operate the player correctly as instructed. On cleaning Before playing, clean the disc with a cleaning cloth. Wipe the disc from the center out. CLASS 1 LASER PRODUCT RISK OF ELECTRIC SHOCK The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product s enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock of persons. The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance. Notes on Discs On handling discs To keep the disc clean, handle the disc by its edge. Do not touch the surface. Do not stick paper or tape on the disc. If the disc is contaminated with any substance like glue remove before using it. Do not use solvents such as benzine, thinner, commercially available cleaners or anti-static spray intended for vinyl LPs. Licence Notification This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Rovi Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Rovi Corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited. How to Watch a DVD When placing a disc into the loader, labeled side of the disc should be on the front: Do not expose the disc to direct sunlight or heat sources such as hot air ducts, or leave it in a car parked in direct sunlight as the temperature can rise quickly and damage the disc. After playing, store the disc in its case. When TV set is turned on, first switch to DVD source by using the SOURCE button on the remote control. Press play on the remote control, or directly press play button at the front panel. If there is no disc inside the loader, place a DVD first and press play. English

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35 Digital modtagelse (DVB-C)... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35 Digital modtagelse (DVB-C)... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35 Digital modtagelse (DVB-C)... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35 Digital modtagelse (DVB-C)... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Appendiks E: Softwareopgradering... 33 Specifi kationer... 34. Digital modtagelse (DVB-C)... 34 Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Appendiks E: Softwareopgradering... 33 Specifi kationer... 34. Digital modtagelse (DVB-C)... 34 Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 3 Pakkens indhold... 5 Miljøinformation... 5 Reparationsoplysninger... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LED-TV

Læs mere

LCD-TV / DVD COMBI WITH DVB-T/C TUNER ALED2606TBK

LCD-TV / DVD COMBI WITH DVB-T/C TUNER ALED2606TBK LCD-TV / DVD COMBI WITH DVB-T/C TUNER ALED2606TBK 1 40 82 Indholdsfortegnelse Funktioner... 83 Indledning... 83 Klargøring... 83 Sikkerhedsforskrifter... 83 Pakkens indhold... 85 Miljøinformation... 86

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 85 Indledning... 85 Klargøring... 85 Sikkerhedsforskrifter... 85 Pakkens indhold... 87 Miljøinformation... 88 Fjernbetjeningsknapper... 89 LCD-TV og betjeningsknapper...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 85 Indledning... 85 Klargøring... 85 Sikkerhedsforskrifter... 85 Pakkens indhold... 87 Miljøinformation... 88 Fjernbetjeningsknapper... 89 LCD-TV og betjeningsknapper...

Læs mere

LED TV WITH DVB-T TUNER AL2605TBK

LED TV WITH DVB-T TUNER AL2605TBK LED TV WITH DVB-T TUNER AL2605TBK 1 31 63 Indhold Funktioner... 64 Klargøring... 64 Sikkerhedsforskrifter... 65 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.) fra tuner... 66 Pakkens indhold...

Læs mere

54,6 cm/22 tv med LED-baggrundslys, indbygget dvd-afspiller og HD-DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P13031 (MD21111)

54,6 cm/22 tv med LED-baggrundslys, indbygget dvd-afspiller og HD-DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P13031 (MD21111) 54,6 cm/22 tv med LED-baggrundslys, indbygget dvd-afspiller og HD-DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P13031 (MD21111) Betjeningsvejledning Indhold Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631)

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) 42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) Betjeningsvejledning Indhold Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

Indhold. Dansk - 29 -

Indhold. Dansk - 29 - Indhold Funktioner... 30 Kære SHARP-kunde... 30 Indledning... 30 Klargøring... 30 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 31 Sikkerhedsforskrifter... 32 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel-tv etc.)

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Tilbehør... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Strømkilde... 2 Strømkabel... 2 Fugt og vand... 3 Rengøring... 3 Ventilation... 3 Varme og åben

Læs mere

Indhold. Dansk - 45 -

Indhold. Dansk - 45 - Indhold Funktioner... 47 Kære SHARP-kunde... 47 Indledning... 47 Klargøring... 47 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 48 Sikkerhedsforskrifter... 49 Pakkens indhold... 51 Miljøinformation... 51 Reparationsinformation...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 3 Tilbehør... 3 Indledning... 4 Klargøring... 4 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Strømkilde... 4 Strømkabel... 4 Fugt og vand... 4 Rengøring... 4 Ventilation... 4 Varme

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 07-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Start Hvad følger med Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

LC-32LE351E-BK LC-32LE351E-WH LC-39LE351E-BK LC-39LE351E-WH

LC-32LE351E-BK LC-32LE351E-WH LC-39LE351E-BK LC-39LE351E-WH LC-32LE351E-BK LC-32LE351E-WH LC-39LE351E-BK LC-39LE351E-WH SRPSKI HRVATSKI 50245007 DANSK LCD FARVE-TV LCD TELEVIZOR U BOJI LCD TELEVIZOR U BOJI BRUGSANVISNING PRIRUÈNIK O RUKOVANJU KORISNIÈKI PRIRUÈNIK

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Tilslutning af TV boks

Tilslutning af TV boks Tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 5 Medfølgende udstyr 6 Airties (7210 og 7310) 7 Installation

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

betjeningsvejledning colour television 32FLKR160LV lcd tv med fjernbetjening owner s manual

betjeningsvejledning colour television 32FLKR160LV lcd tv med fjernbetjening owner s manual betjeningsvejledning colour television 32FLKR160LV lcd tv med fjernbetjening owner s manual Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation... 3 TV - Funktioner... 3

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

Bredbånds-tv. Brugervejledning. ComX brugervejledning v. 3.2 1

Bredbånds-tv. Brugervejledning. ComX brugervejledning v. 3.2 1 Bredbånds-tv Brugervejledning ComX brugervejledning v. 3.2 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til portalen side 4 Tilslutning

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Oktober 2013 02 03 Indhold Velkommen 4 Medfølgende udstyr 6 Airties 7210 og 7310 7 Når du skal installere TV-boksen 8 Når du skal hente TV-portalen

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

betjeningsvejledning colour television 39FLHKR185L lcd tv med fjernbetjening owner s manual

betjeningsvejledning colour television 39FLHKR185L lcd tv med fjernbetjening owner s manual betjeningsvejledning colour television 39FLHKR185L lcd tv med fjernbetjening owner s manual Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Klargøring... 1 Tiltænkt anvendelse... 1 Strømkilde... 1 Placering af

Læs mere

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9 InstallationsGuide til TV boks VIP1910-9 Velkommen Indhold Tillykke med din nye TV boks! I denne InstallationsGuide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV. InstallationsGuiden

Læs mere

OPERATING INSTRUCTIONS BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING FÖR 32LCD VD7X

OPERATING INSTRUCTIONS BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING FÖR 32LCD VD7X OPERATING INSTRUCTIONS BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING FÖR 32LCD VD7X COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FARVE - TV MED FJERNETJENING FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL Indholdsfortegnelse Funktioner...

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2 LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2 LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2 LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 Model 7210 Kom godt i gang med AirTies TV boks 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 30-10-2013 10:00:59 Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder i bunden

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Váš manuál SHARP LC-32/39LE351E http://sk.yourpdfguides.com/dref/5184138

Váš manuál SHARP LC-32/39LE351E http://sk.yourpdfguides.com/dref/5184138 Môžete čítať odporúčnia v uživateľskej príručke, technickej príručke alebo inštalovať sprievodcu pre. Odpovede na všetky vaše otázky o nájdete v použivateľskej príručke (informácie, špecifiká, bezbečnostné

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

betjeningsvejledning colour television 32FLKR160B lcd tv med fjernbetjening owner s manual

betjeningsvejledning colour television 32FLKR160B lcd tv med fjernbetjening owner s manual betjeningsvejledning colour television 32FLKR160B lcd tv med fjernbetjening owner s manual Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Klargøring... 1 Tiltænkt anvendelse... 1 Strømkilde... 1 Placering af

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk OneRemote EXT-RCA-J1 Converter Type 34003116 Brugervejledning Beokompatible funktioner Maximum TS-4000 XO-4100 34003119u2dk Daglig betjening med Beo4, Beo5 or Beo6 Afspilning og optagelse OO oq oe ow or

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af TV-portal...12

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

BRUGERMANUAL E7450 DANSK

BRUGERMANUAL E7450 DANSK BRUGERMANUAL E7450 DANSK 2 PRODUKTET PRODUKTET Tak fordi du valgte en E7450 modtager til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellittv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale modtager anbefales

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

Brugermanual til Smile tv-portal

Brugermanual til Smile tv-portal Brugermanual til tv-portal Brugermanual til Smile tv-portal TV 1 Indholdsfortegnelse Generelt om portalen side 3 Hovedmenu side 4 Favoritter side 4 SmileTV side 6 Optagelser side 9 Video on demand side

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box 305013 Brugervejledning Tak fordi du valgte TRIAX ST-HD527CI til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellit tv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale

Læs mere

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING 19 LED TV Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold 1. Oversigt over TV'et 1 2. Medfølgende tilbehør 1 3. Frontpanelet 2 4. Bagpanelet 3 5. Fjernbetjeningen 4 6. Kom godt i gang 5 7. OSD menuen

Læs mere

HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning OneRemote Boxer SmartBox TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012738u1dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere