Politik for bekæmpelse af svig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politik for bekæmpelse af svig"

Transkript

1 Politik til forhindring og modvirkning af ulovlig adfærd i forbindelse med Den Europæiske Investeringsbanks aktiviteter

2

3 POLITIK FOR FORHINDRING OG MODVIRKNING AF ULOVLIG ADFÆRD I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANKS AKTIVITETER ("EIB'S POLITIK FOR BEKÆMPELSE AF SVIG") EIB tolererer ikke forbudt adfærd (dvs. korruption, svig, underhåndsaftaler, tvang, obstruktion, hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme) i forbindelse med Bankens aktiviteter og forretninger. Påstande om forbudt adfærd kan indberettes pr. telefon ( ), fax ( ) eller Påstande kan også indberettes direkte til Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF). I. PRÆAMBEL 1. Dette dokument udstikker Den Europæiske Investeringsbanks (EIB eller Banken) politik for forhindring og modvirkning af korruption, svig, underhåndsaftaler, tvang, obstruktion, hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (samlet benævnt "forbudt adfærd") i forbindelse med EIB's aktiviteter. Det opdaterer og erstatter EIB's politik for bekæmpelse af svig af 8. april Retsgrundlaget for EIB's politik for bekæmpelse af svig og EIB's beføjelse til at foretage undersøgelser fremgår af: i) artikel 325 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) ii) artikel 18 i EIB's vedtægter iii) Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 iv) EIB's styrelsesråds beslutning af 27. juli 2004 om EIB's samarbejde med OLAF. 3. EIB, som blev oprettet ved Romtraktaten, er Den Europæiske Unions finansieringsorgan. Som sådan gennemfører Banken sine aktiviteter i overensstemmelse med EU's lovrammer og er bundet af EIB's vedtægter, som i artikel 18 fastslår følgende: "Banken skal ved sine finansieringstransaktioner [ ] påse[ ], at dens midler anvendes i Unionens interesse på den mest rationelle måde". 4. Banken skal derfor sikre, at dens lån anvendes til de tilsigtede formål. I denne sammenhæng skal Banken bestræbe sig på at sikre, at der ikke finder forbudt adfærd sted i forbindelse med dens aktiviteter. 5. Banken vil som følge heraf arbejde for at forhindre og modvirke forekomsten af forbudt adfærd og håndtere denne adfærd rettidigt og effektivt, hvor den forekommer. Til dette formål indføres desuden undersøgelsesprocedurer. 6. I denne henseende og med det formål at bringe politikker og procedurer i overensstemmelse med international praksis er Banken bekendt med de principper, der 17. september 2013 side 1 / 14

4 er fastlagt i: i) De Forenede Nationers konvention mod korruption 1 ; ii) Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udviklings konvention om bekæmpelse af bestikkelse af udenlandske tjenestemænd i forbindelse med internationale forretningstransaktioner 2 ; iii) Europarådets strafferetskonvention om korruption 3 ; iv) Den Finansielle Aktionsgruppes anbefalinger 4 og v) de internationale finansielle institutioners aktionsgruppe til bekæmpelse af korruptions fælles rammer 5. II. GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER 7. Medlemmer af EIB's ledelsesorganer og personale, EIB's projektrelaterede parter, modparter og samarbejdspartnere (begge som defineret i stk. 9 nedenfor) opretholder den højeste grad af integritet og effektivitet i alle EIB's aktiviteter. EIB vil ikke tolerere forbudt adfærd i forbindelse med Bankens aktiviteter. 8. i) Enhver form for forbudt adfærd, som finder sted, indberettes omgående og underkastes en grundig og fair undersøgelse. Der træffes straffeforanstaltninger over for lovovertrædere i henhold til gældende politikker og procedurer og tages passende retlige skridt til at geninddrive misbrugte midler. ii) Bankens generalinspektorat, gennem afdelingen for undersøgelser vedrørende svig, undersøger påstande om forbudt adfærd. iii) EIB's afdeling for undersøgelser vedrørende svig arbejder tæt sammen med OLAF. III. POLITIKKENS ANVENDELSESOMRÅDE 9. Denne politik finder anvendelse på alle EIB's aktiviteter, herunder projekter, som er finansieret af EIB ved brug af ressourcer fra tredjeparter, og indkøb for Bankens egen regning. Den finder anvendelse på følgende personer og enheder: a. medlemmerne af EIB's bestyrelse, direktion, personale og konsulenter, uanset disses stilling, titel og anciennitet (herefter "medlemmer af EIB's ledelsesorganer og personale") b. låntagere, initiativtagere til projekter, kontrahenter, underkontrahenter, konsulenter, leverandører, støttemodtagere (alt efter omstændighederne) og generelt relevante personer og enheder, som er involveret i EIB-finansierede aktiviteter (herefter "projektrelaterede parter") c. konsulenter, leverandører, tjenesteydere og andre personer eller enheder, som EIB har købt varer eller ydelser af for egen regning d. alle modparter og andre, der fungerer som mellemled i EIB's låntagningseller likviditetsaktiviteter (herefter benævnes c. og d. samlet "EIB's øvrige modparter og samarbejdspartnere") september 2013 side 2 / 14

5 IV. DEFINITIONER 10. I forbindelse med gennemførelsen af denne politik omfatter forbudt adfærd korruption, svig, tvang, underhåndsaftaler, obstruktion, hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, der defineres således: 6 a. Korrupt adfærd vil sige direkte eller indirekte at tilbyde, give, modtage eller kræve noget af værdi for på utilbørlig vis at øve indflydelse på en anden parts handlinger. b. Svigagtig adfærd vil sige enhver handling eller undladelse, herunder vildledende oplysninger, hvor man bevidst eller ubesindigt vildleder, eller forsøger at vildlede, en part for at opnå en økonomisk eller anden fordel eller for at undgå en forpligtelse 7. c. Anvendelse af tvang vil sige adfærd, der hæmmer eller skader, eller truer med at hæmme eller skade, direkte eller indirekte, en part eller denne parts ejendom, for på utilbørlig vis at øve indflydelse på en parts handlinger. d. Underhåndsaftaler vil sige en aftale mellem to eller flere parter, der er indgået for at opnå et utilbørligt formål, herunder på utilbørlig vis at øve indflydelse på en anden parts handlinger. e. Obstruktiv adfærd vil sige a) adfærd, hvor man forsætligt destruerer, forfalsker, ændrer eller skjuler bevismateriale, som er af betydning for undersøgelsen, og/eller truer, chikanerer eller intimiderer en part for at forhindre denne i at give oplysninger om anliggender, der er relevante for undersøgelsen, eller i at fortsætte undersøgelsen, eller b) handlinger, der har til formål at lægge hindringer i vejen for udøvelsen af EIB's aftalemæssige rettigheder til revision eller adgang til oplysninger eller de rettigheder, som enhver banktilsynsmyndighed, reguleringsmyndighed eller undersøgelsesmyndighed eller andet tilsvarende EU-organ eller medlemsstatsorgan måtte have i henhold til love, regler eller traktater eller i medfør af en aftale, som EIB har indgået med henblik på gennemførelsen af love, regler eller traktater. Hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme er defineret som følger i EFdirektiver 8 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, som ændret og suppleret flere gange (herefter "direktivet om hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme"): f. Hvidvaskning af penge vil sige: i) konvertering eller overførsel af formuegoder, vel vidende, at de stammer fra en kriminel handling eller fra medvirken i en sådan handling, med det formål at fortie eller tilsløre formuegodernes ulovlige oprindelse eller at hjælpe personer, som er involveret i en sådan handling, til at unddrage sig de retlige konsekvenser heraf ii) fortielse eller tilsløring af formuegodernes art, oprindelse, lokalisering, disposition eller bevægelser eller af ejendomsretten til disse formuegoder eller dertil knyttede rettigheder, vel vidende, at de stammer fra en kriminel handling eller fra medvirken i en sådan handling 6 Definitionerne under a.-d. stammer fra de ensartede rammer for hindring og bekæmpelse af svig og korruption, "Uniform Framework for Preventing and Combating Fraud and Corruption", som blev vedtaget i september 2006 af lederne af syv store internationale finansieringsinstitutioner, heriblandt EIB, jf. fodnote 5. 7 Dette kan omfatte skattesvig. 8 På nuværende tidspunkt direktiv 2005/60 og 2006/70. Desuden omfatter EU-lovgivningen om aspekter af svig og andre ulovlige handlinger bl.a. følgende lovgivning, som ændret og suppleret flere gange:. EF-direktiv 2004/17 og 2004/18 om offentlige kontrakter. EF-direktiv 2003/6 om insiderhandel og kursmanipulation. Forordning (EF) nr. 881/2002, senest ændret ved forordning (EF) 1685/2006 om blacklisting med EU-Rådets fælles holdning 2006/380/FUSP af 29. maj september 2013 side 3 / 14

6 iii) erhvervelse, besiddelse eller anvendelse af formuegoder, vel vidende ved modtagelsen af disse goder at de stammer fra en kriminel handling eller fra medvirken i en sådan handling iv) medvirken i en af de handlinger, som er nævnt under de foregående litraer, samarbejde om eller forsøg på at begå en sådan handling, hjælp, tilskyndelse eller rådgivning med henblik på en sådan handling eller lettelse af dens gennemførelse. g. Finansiering af terrorisme vil sige: levering eller indsamling af midler på en hvilken som helst måde, både direkte og indirekte, med den hensigt at anvende dem eller med viden om, at de vil blive anvendt, helt eller delvist, til at gennemføre en af de lovovertrædelser, der er omhandlet i artikel 1-4 i rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme 9. V. FORANSTALTNINGER MED HENBLIK PÅ AT FORHINDRE OG MODVIRKE FORBUDT ADFÆRD A) Generelt 11. Artikel 325 TEUF fastsætter følgende: "Unionen og medlemsstaterne bekæmper svig og enhver anden ulovlig aktivitet, der skader Unionens finansielle interesser, ved hjælp af foranstaltninger, der træffes i overensstemmelse med denne artikel, som virker afskrækkende og er af en sådan art, at de yder en effektiv beskyttelse i medlemsstaterne samt i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer." 12. Endvidere fastsættes det i EIB's vedtægter, at Banken skal påse, at dens midler anvendes i Unionens interesse på den mest rationelle måde. 13. Som følge heraf skal vilkårene og reglerne for Bankens forretninger sikre en effektiv beskyttelse mod og modvirkning af forbudt adfærd. 14. Især indeholder EIB's vejledning om udbud en række foranstaltninger, som skal sikre gennemsigtighed og integritet i forbindelse med udbudsprocedurer, og EIB's finansieringsdokumentation skal indeholde passende aftalemæssige rettigheder, som giver Banken og andre kompetente EU-institutioner mulighed for kontrol og adgang til oplysninger. (B) Projektbedømmelse og fornøden omhu med hensyn til integritet 15. EIB udøver fornøden omhu i form af en "kend din kunde-procedure" vedrørende alle nye modparter og fornøden omhu i forbindelse med alle nye forretninger for at blive opmærksom på eventuelle compliance- eller integritetsproblemer. Denne omhu udøves i overensstemmelse med de centrale krav i direktiverne om hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme og standarder anvendt af andre store internationale finansieringsinstitutioner ifølge betingelserne i Bankens relevante procedurer. 9 EFT L 164 af , s. 3. Herunder legemsangreb, der kan have døden til følge, bortførelse, massive ødelæggelser af et regeringsanlæg eller et offentligt anlæg, kapring af luftfartøjer, skibe eller andre transportmidler, fremstilling, besiddelse, erhvervelse, transport eller levering eller brug af kernevåben, biologiske og kemiske våben, spredning af farlige stoffer, brandstiftelse, fremkaldelse af oversvømmelser eller eksplosioner, hvorved menneskeliv bringes i fare, forstyrrelse eller afbrydelse af vandforsyning (artikel 1), strafbare handlinger med forbindelse til en terroristgruppe (artikel 2), tyveri af særlig grov beskaffenhed, afpresning og forfalskning af dokumenter (artikel 3) og anstiftelse og medvirken til eller forsøg på at begå de i artikel 1-3 omhandlede strafbare handlinger (artikel 4). 17. september 2013 side 4 / 14

7 16. EIB's operationelle afdelinger udgør det første beskyttelsesled i bestræbelserne på at hindre forbudt adfærd i projektbedømmelsesprocessen. De er det første led, som i projektbedømmelsesprocessen undersøger, om der er eventuelle integritetsproblemer, ud fra deres viden om de potentielle projektinitiativtagere, låntagere og omstændighederne omkring projektets udførelse. Integritetsproblemer, som opstår i forbindelse med bedømmelsen af lånet, vil blive indberettet i god tid til EIB's compliancefunktion. 17. EIB's compliancefunktion er ansvarlig for: i) bedømmelsen af eventuelle væsentlige integritets- eller complianceproblemer; ii) udvælgelse af mulige løsninger og eventuelle risikoreducerende foranstaltninger og iii) rettidig indberetning af eventuelle problemer: - til Bankens ledelse, for at den kan afgøre, hvorvidt det pågældende forretningsforhold skal fortsætte eller opgives, og i givet fald - til afdelingen for undersøgelser vedrørende svig med henblik på yderligere undersøgelse ifølge Bankens gældende procedurer. Når eventuelle compliance- og integritetsproblemer identificeres allerede i bedømmelsesfasen, giver det Banken mulighed for at undlade at indgå forretningsforhold eller gennemføre aktiviteter, som kan udsætte EIB for alvorlige finansielle risici og omdømmerisici, og bidrager til den generelle integritet og gennemsigtighed i de økonomiske forhold, som Banken opererer i. (C) Långivningsforretninger i EU 18. i) Lande i Den Europæiske Union, som EIB yder lån til, har vedtaget lovgivning, der skal sikre gennemsigtighed og integritet (bl.a. i udbudsprocedurer, nærmere bestemt EFdirektiv 2004/17, 2004/18, 89/665 og 92/13). ii) Udbudsprocedurerne i forbindelse med EU-projekter, som finansieres af EIB, skal overholde ovennævnte direktiver i den gældende udgave og andre regler fastsat i EIB's vejledning om udbud. iii) Banken har derfor pligt til i det omfang, det er nødvendigt, at kontrollere, at gældende EU-lovgivning og, i givet fald artikel 325 TEUF, er overholdt, at foretage alle undersøgelser og træffe alle nødvendige foranstaltninger for at forhindre og modvirke forbudt adfærd i forbindelse med EIB's aktiviteter og herved påse, at Bankens midler anvendes rationelt i Unionens interesse 10. (D) Långivningsforretninger uden for EU 19. i) Uden for Den Europæiske Union, hvor EU's direktiver om offentlige kontrakter ikke finder anvendelse, kræver Banken alligevel, at hovedmekanismerne i direktiverne følges med de nødvendige proceduremæssige tilpasninger. ii) Som følge heraf har EIB implementeret en række vigtige foranstaltninger for at sikre, at der gælder tilsvarende standarder for beskyttelse og foranstaltninger til at forhindre og modvirke forbudt adfærd som i EU. Disse foranstaltninger er beskrevet nedenfor. 20. Vejledningen om udbud indeholder som et generelt princip for finansieringsforretninger uden for EU et krav om, at de relevante tilbudsgivere/kontrahenter indgår en "forpligtelse til integritet" over for initiativtageren til projektet, som omfatter en erklæring om, at tilbudsgiveren/kontrahenten samt joint venture-partnere, repræsentanter eller underkontrahenter, hvor disse findes og handler på deres vegne med beføjelse hertil eller med deres vidende, samtykke eller støtte, efter bedste overbevisning ikke har 10 Som anført i EIB's vedtægter. 17. september 2013 side 5 / 14

8 anvendt eller vil anvende nogen form for forbudt adfærd i forbindelse med udbudsproceduren eller aftalens gennemførelse. 21. Forpligtelsen til integritet omfatter desuden tilsagn fra kontrahenten vedrørende videregivelse af oplysninger om forbudt adfærd, ret til at udføre kontrol samt tilsagn om at føre fortegnelser. 17. september 2013 side 6 / 14

9 (E) Finansieringsaftaler 22. Bankens finansieringsaftaler skal indeholde relevante aftalemæssige bestemmelser til forhindring og modvirkning af forbudt adfærd. (F) Overvågning af projektgennemførelse 23. Formålet med EIB's operationelle personales overvågning af projektet efter undertegnelsen af de(n) relevante finansieringsaftale(r) er at sikre, at det underliggende EIB-finansierede projekt gennemføres efter planen, og at alle risici, som måtte opstå, håndteres på passende vis. 24. Bankens compliancefunktion inddrages regelmæssigt i overvågningen af projekternes gennemførelse som en vigtig del af den løbende overvågning af Bankens aktiviteter. Formålet med denne overvågning er at blive opmærksom på integritets- og complianceproblemer, som måtte opstå efter projektbedømmelsesfasen, herunder, men ikke udelukkende, i forbindelse med omstrukturering og ejerskifte. 25. Alle væsentlige integritets- og complianceproblemer indberettes omgående til Bankens ledelsesorganer, for at de kan afgøre, hvilke skridt der skal tages, samt give konkrete anbefalinger med hensyn til mulige løsninger og eventuelle risikoreducerende faktorer. 26. Ud over den rutinemæssige overvågning af projekter kan EIB's afdeling for undersøgelser vedrørende svig foretage en proaktiv integritetskontrol. Formålene med en proaktiv integritetskontrol er at: (i) (ii) (iii) (iv) bidrage til at forhindre og opdage forbudt adfærd på et tidligt tidspunkt fastslå, om aftaler er blevet gennemført i overensstemmelse med betingelserne sikre, at EIB's midler er blevet anvendt til de(t) påtænkte formål fremsætte anbefalinger til politikker, procedurer og kontrol med henblik på at reducere mulighederne for forbudt adfærd i aktuelle og fremtidige projekter. Afdelingen for undersøgelser vedrørende svig varetager uafhængigt udvælgelsen, i en grundig risikovurderingsproces, af de projekter, som underkastes en proaktiv integritetskontrol. Projekter, som udvælges til en proaktiv integritetskontrol, underkastes en tilbundsgående kontrol for at identificere mulige indikatorer på forbudt adfærd. (G) Sanktioner og afhjælpningsforanstaltninger, som Banken kan anvende (a) Aftalemæssige afhjælpningsforanstaltninger 27. EIB's finansieringsaftaler skal indeholde passende afhjælpningsforanstaltninger til håndtering af tilsidesættelse af de relevante forpligtelser i henhold til disse finansieringsaftaler. Afhjælpningsforanstaltningerne kan omfatte mulighed for at suspendere udbetalinger eller kræve førtidig tilbagebetaling af lånet (eller en del af lånet). 28. Banken vil desuden tage retlige skridt til at geninddrive misbrugte midler, hvor dette er relevant. (b) Afhjælpningsforanstaltninger og sanktioner i forbindelse med udbudsprocedurer 17. september 2013 side 7 / 14

10 29. i) Hvis det fastslås, at en projektrelateret part har indladt sig på en forbudt adfærd i løbet af en udbudsprocedure eller gennemførelsen af et projekt, kan Banken endvidere: a. kræve passende og tilfredsstillende afhjælpning af den forbudte adfærd b. erklære, at den pågældende projektrelaterede part er uegnet til at blive tildelt kontrakten c. undlade at give sin accept til tildelingen af kontrakten og anvende passende aftalemæssige afhjælpningsforanstaltninger, der kan omfatte suspendering og annullering, medmindre den forbudte adfærd er blevet håndteret til Bankens tilfredshed. ii) Derudover, vedrørende projekter i EU i henhold til artikel 45, stk. 1, i direktiv 2004/18/EF og artikel 54, stk. 4, i direktiv 2004/17/EF, skal enhver ansøger eller tilbudsgiver, mod hvem der er afsagt en endelig dom for deltagelse i en kriminel organisation, bestikkelse, svig eller hvidvaskning af penge, som initiativtageren til projektet har kendskab til (finansiering af terrorisme blev tilføjet til listen senere 11 ), udelukkes fra deltagelse i et projekt finansieret af Banken i et tidsrum, der afhænger af overtrædelsens alvor. (c) EIB s udelukkelsesproces 30. Såfremt det konstateres, at en person eller en enhed har indladt sig på en forbudt adfærd, kan denne udelukkes fra deltagelse i EIB-finansierede projekter eller forretninger (herunder finansielle forretninger) i overensstemmelse med de bestemmelser og processer, der er anført i EIB's udelukkelsesprocedurer. 31. EIB skal udelukke en person eller enhed fra deltagelse i EIB-finansierede projekter eller forretninger, hvis denne er registreret i den centrale udelukkelsesdatabase, som Europa- Kommissionen forvalter, i henhold til bestemmelserne i EIB's udelukkelsesprocedurer. 32. EIB's udelukkelsesprocedurer indeholder en bestemmelse, som giver EIB mulighed for at indgå et forlig med personer eller enheder, som påstås at have indladt sig på en forbudt adfærd. Forligsforhandlingerne kan (helt eller delvis) løse den sag, der er rejst mod dem, på grundlag af de nærmere vilkår, der fastsættes i forligsaftalen mellem Banken og de(n) involverede part(er). (H) Foranstaltninger vedrørende EIB's likviditets- og låntagningsforretninger 33. EIB har implementeret foranstaltninger, bl.a. nedenstående eksempler, med henblik på at forhindre og modvirke forbudt adfærd i forbindelse med dens likviditets- og låntagningsforretninger: a. Udvisning af fornøden omhu over for modparter i likviditets- og låntagningsforretninger i samarbejde med tjenestegrenene og compliancefunktionen i overensstemmelse med Bankens gældende procedurer b. integritets- og compliancekontrol af alle nye produkter, der udføres af udvalget for nye produkter, som omfatter repræsentanter for compliancefunktionen og de øvrige relevante tjenestegrene c. likviditetsforretninger gennemføres i overensstemmelse med principperne i den internationale kodeks ("mønsterkodeksen"), som er opstillet af foreningen for finansielle markeder (Financial Markets Association, ACI) d. låntagnings- og likviditetsforretninger gennemføres kun med velansete modparter ved brug af strenge complianceforanstaltninger. Disse modparter (f.eks. ledende emissionsgaranter, som er behørigt godkendt og bemyndiget af den øverste ledelse) overvåges løbende af direktoratet for risikostyring og kontrolleres om nødvendigt af Bankens compliancefunktion 11 Jf. direktiv 2005/60 og 2006/ september 2013 side 8 / 14

11 e. forretningerne (herunder anliggender med relation til prisfastsættelse) dokumenteres, telefonsamtaler optages, omfanget af transaktioner med hver enkelt modpart overvåges nøje og revideres jævnligt, både internt inden for de interne kontrolrammer og eksternt f. vedrørende porteføljeinvesteringer, som er underlagt resultatmål, registreres alle priser, der er indhentet fra modparter, som er blevet konsulteret i forbindelse med en transaktion, og de opbevares til referenceformål g. i forbindelse med tilbagekøb fra markedet af EIB's gæld fastsættes priserne i overensstemmelse med en intern afregningspris, og EIB opererer udelukkende på grundlag af reverse-inquiries og køber ikke aktivt eksisterende gældspositioner med tilbagekøb som formål h. EIB sikrer en streng adskillelse af opgaver mellem front office og back office og en uafhængig kontrol af prissætning foretaget af direktoratet for risikostyring. (I) Foranstaltninger gældende for medlemmer af EIB's ledelsesorganer og personale 34. EIB's compliancefunktion har bl.a. ansvar for administrationen af adfærdskodeksen for de ansatte 12 og administrationen af adfærdskodeksen for direktionen vedrørende anliggender, som ikke hører under udvalget vedrørende deontologi og compliances ansvarsområde Adfærdskodekser for ledelsesorganer og ansatte: Medlemmer af EIB's ledelsesorganer og personale skal overholde de regler for adfærd og etiske normer, der er opstillet i de respektive adfærdskodekser 14, som gælder for dem, herunder regler og normer vedrørende forbudt adfærd. Såfremt et medlem af EIB's ledelsesorganer eller personale ikke overholder disse kodekser, vil der blive taget disciplinære og retlige skridt over for den pågældende i overensstemmelse med de gældende regler for henholdsvis medlemmerne af ledelsesorganer og personale. 36. Chartret for integritetspolitik og compliance 15 : I henhold til dette charter skal medlemmer af Bankens ledelsesorganer og personale overholde alle regler og forskrifter gældende for EIB samt iagttage gældende nationale love og forskrifter. VI. FORPLIGTELSER TIL AT INDBERETTE MISTANKER OM FORBUDT ADFÆRD (A) EIB's ansattes indberetningsforpligtelser 37. EIB's whistleblowingpolitik 16 udgør en omfattende ramme for ansattes indberetning af mistanker om forbudt adfærd. 38. I henhold til whistleblowingpolitikken og adfærdskodeksen for de ansatte skal medlemmer af EIB's personale indberette alle mistanker om tilfælde af ulovlig adfærd i forbindelse med Bankens aktiviteter, alvorlige forseelser og alvorlige overtrædelser af Bankens regler, politikker og retningslinjer og enhver anden handling, som er eller kan være til skade for Bankens formål eller omdømme, umiddelbart efter at de er blevet opmærksom på det pågældende tilfælde Udvalget vedrørende deontologi og compliances beføjelser vedrørende medlemmerne af EIB's direktion er fastsat i den gældende adfærdskodeks: 14 Bestemmelserne i adfærdskodeks for EIB's ansatte gælder desuden for kontrahenter og konsulenter i henhold til betingelserne i deres kontrakter september 2013 side 9 / 14

12 (B) Indberetningsforpligtelser for parter med relation til EIB-projekter 39. Låntagere skal oplyse Banken om alle omstændigheder eller oplysninger med relation til mulig forbudt adfærd. 40. I henhold til integritetsforpligtelsen skal tilbudsgivere, kontrahenter, underkontrahenter, leverandører og konsulenter indberette enhver form for forbudt adfærd til initiativtageren til projektet, som en hvilken som helst person i deres organisation med ansvar for forpligtelsens overholdelse måtte få kendskab til. (C) Sådan indberettes mistanker 41. Såfremt medlemmer af EIB's personale, parter med relation til EIB's projekter, andre modparter og samarbejdspartnere eller andre borgere har mistanke om forbudt adfærd, bør deres påstande i henhold til denne politik indberettes til EIB's afdeling for undersøgelser vedrørende svig, som vil bekræfte modtagelsen af påstanden. Indberetning kan ske: pr. brev 17 pr. til via en onlineformular, der findes på EIB's hjemmeside 18 pr. telefon ( ), eller pr. fax ( ). 19 (D) Uafhængig klagemekanisme 42. Ud over påstande om forbudt adfærd kan en person eller gruppe, som mener, at der har været et tilfælde af fejl og forsømmelser inden for EIB-Gruppen, indgive en klage til EIB's generalsekretær gennem EIB's klagemekanisme 20. (E) Beskyttelse af ansatte og eksterne klagere 43. Alle påstande om forbudt adfærd behandles strengt fortroligt af EIB (jf. stk. 55 og 56 nedenfor) og kan fremsættes anonymt. 44. Hvad angår indberetninger foretaget af et medlem af EIB's personale, fastsættes det i adfærdskodeksen for de ansatte og i EIB's whistleblowingpolitik, at Banken garanterer fortrolig behandling, når ansatte i god tro indberetter mistanker om forseelser, og at Banken vil bistå og beskytte de pågældende ansatte. 17 Adresseret til: The Head of the Fraud Investigations Division, European Investment Bank, 100 Bd. Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg Påstande vedrørende forbudt adfærd kan også indberettes direkte til Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF). Oplysninger om, hvordan OLAF kan kontaktes, findes på: Forretningspartnere kan desuden bede deres sædvanlige EIB-kontakter om at formidle kontakten til undersøgelsesafdelingen, når dette er hensigtsmæssigt. 20 Fejl eller forsømmelser betyder dårlig eller forfejlet administration. Dette opstår, når EIB-Gruppen undlader at handle i overensstemmelse med gældende lovgivning og/eller vedtagne politikker, standarder og procedurer, ikke overholder god forvaltningsskik eller tilsidesætter menneskerettighederne. Den Europæiske Ombudsmand har givet følgende eksempler på manglende overholdelse af god forvaltningsskik: administrative uregelmæssigheder, urimeligheder, diskrimination, magtmisbrug, manglende svar, unødig afvisning af at give oplysninger og unødig forsinkelse. Fejl og forsømmelser kan også vedrøre miljømæssige eller sociale virkninger af EIB-Gruppens aktiviteter, politikker vedrørende projektcyklussen og andre gældende EIB-politikker. Link til denne politik: 17. september 2013 side 10 / 14

13 VII. PRINCIPPER FOR GENNEMFØRELSEN AF UNDERSØGELSER 21 (A) Beføjelse til at foretage undersøgelser 45. Generalinspektoratet er, via dets afdeling for undersøgelser vedrørende svig, og i tæt samarbejde med OLAF, med fuld gennemsigtighed, ansvarlig for: a. modtagelsen af indberetninger af påstande eller mistanker om forbudt adfærd, som involverer EIB's aktiviteter eller medlemmer af EIB's ledelsesorganer og personale b. undersøgelsen af disse anliggender og direkte samarbejde med OLAF med henblik på at lette sidstnævntes undersøgelser c. indberetning af undersøgelsernes resultater til formanden, OLAF og revisionsudvalget, der udfører en tilsynsfunktion, samt eventuelle andre ansatte, som bør have kendskab til disse. 46. I forbindelse med interne undersøgelser af påstande vedrørende medlemmer af EIB's ledelsesorganer og personale, som eventuelt kan give anledning til disciplinærsager eller straffesager, anmoder OLAF EIB's afdeling for undersøgelser vedrørende svig om at samarbejde, medmindre OLAF anser dette for at kunne skade undersøgelsen. I situationer, som kræver øjeblikkelig handling, kan afdelingen for undersøgelser vedrørende svig, i samråd med OLAF, træffe alle foranstaltninger, som måtte være nødvendige for undersøgelsen, især med henblik på at sikre bevismateriale. (B) Uafhængighed 47. Afdelingen for undersøgelser vedrørende svig udøver sine beføjelser i fuld uafhængighed. Uden at dette berører de beføjelser, som er tillagt OLAF, har chefen for afdelingen for undersøgelser vedrørende svig fuld beføjelse til at indlede, gennemføre, afslutte samt foretage indberetning vedrørende en undersøgelse inden for afdelingens ansvarsområde uden først at underrette, indhente samtykke fra eller inddrage andre personer eller enheder. (C) Faglige standarder 48. Alle undersøgelser, som foretages af afdelingen for undersøgelser vedrørende svig, skal være rimelige og upartiske med behørig hensyntagen til alle involverede personers eller enheders rettigheder. Princippet om uskyldsformodning gælder for alle, der påstås at have begået en forseelse. Alle involverede i undersøgelsen (både de, der undersøges, og de, der foretager undersøgelsen) bør være bekendt med deres rettigheder og forpligtelser og sikre fuld iagttagelse af disse. 49. Disse undersøgelser vil blive udført i overensstemmelse med EIB's procedurer for undersøgelser foretaget af EIB's generalinspektorat (eller "undersøgelsesprocedurerne"). (D) Afdelingen for undersøgelser vedrørende svigs og OLAF's adgang til oplysninger 21 I dette afsnit opstilles procedurerne for undersøgelser af forbudt adfærd, som varetages af generalinspektoratet via afdelingen for undersøgelser vedrørende svig i overensstemmelse med og med forbehold af forordning (EF) nr. 1073/1999 og forordning (Euratom) nr. 1074/1999 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), som fortolket af Den Europæiske Unions Domstol i dom af 10. juli 2003 (sag C-15/00, Europa-Kommissionen mod EIB) og styrelsesrådets beslutning af 27. juli 2004 om EIB's samarbejde med OLAF. Påstande vedrørende hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme undersøges af afdelingen vedrørende undersøgelser af svig i tæt samarbejde med Bankens compliancefunktion. 17. september 2013 side 11 / 14

14 50. Medlemmer af EIB's ledelsesorganer og personale skal omgående, i fuldt omfang, effektivt og på den måde, som er angivet af afdelingen for undersøgelser vedrørende svig, samarbejde med afdelingen for undersøgelser vedrørende svig og OLAF, herunder ved at besvare relevante spørgsmål og efterkomme anmodninger om oplysninger og fortegnelser. 51. Afdelingen for undersøgelser vedrørende svig og OLAF skal med henblik på en undersøgelse have fuld adgang til alle relevante medarbejdere, oplysninger, dokumenter og data, herunder elektroniske data, i EIB i overensstemmelse med gældende procedurer. 52. Afdelingen for undersøgelser vedrørende svig og OLAF skal have ret til at undersøge og kopiere de relevante projektrelaterede parters eller, alt efter omstændighederne, andre af EIB's modparters og samarbejdspartneres relevante regnskaber og fortegnelser. 53. Banken kan undertegne et aftalememorandum med retshåndhævende myndigheder eller lignende instanser for at lette udvekslingen af information i tilfælde af gensidig interesse vedrørende mistanke om forbudt adfærd, forudsat at gældende databeskyttelsesbestemmelser overholdes. 54. Banken kan ligeledes anmode om at blive partie civile i retssager med relation til dens undersøgelser, når dette anses for at være i Bankens interesse, især for at sikre, at Banken har adgang til mest mulig information og bevismateriale vedrørende mistanker om forbudt adfærd. (E) Fortrolighed 55. Inden for Bankens regler om adgang til oplysninger skal alle oplysninger og alle dokumenter, som er indsamlet og frembragt i forbindelse med en undersøgelse, og som endnu ikke er offentligt tilgængelige, holdes strengt fortrolige. De indsamlede oplysningers fortrolighed skal respekteres både af hensyn til dem, de vedrører, og undersøgelsens integritet. 56. Navnlig skal genstanden for undersøgelsens, vidners og informanters identitet holdes fortroligt, såfremt dette ikke strider mod undersøgelsens interesser. 57. Afdelingen for undersøgelser vedrørende svig må kun videregive fortrolige skriftlige oplysninger og dokumenter til personer eller enheder, som er bemyndiget til at modtage disse, eller til personer, som bør have kendskab hertil. (F) Medlemmer af EIB's ledelsesorganers og personales rettigheder 58. Et medlem af EIB's ledelsesorganer eller personale, som er genstand for en undersøgelse, har ret til en retfærdig proces, og især til at blive informeret herom så tidligt som muligt, medmindre det vurderes, at dette vil skade undersøgelsen. Bestemmelserne i denne politik, undersøgelsesprocedurerne og den relevante adfærdskodeks danner rammen for medlemmer af ledelsesorganers og personales rettigheder under en undersøgelse. 59. Under alle omstændighed skal et medlem af et ledelsesorgan eller personalet, som er genstand for en undersøgelse, informeres om påstandene og bevismaterialet mod den pågældende og have mulighed for at svare, før der træffes negative foranstaltninger over for ham eller hende. 60. Undersøgelsen af mistanker om forseelser bør indledes omgående og afsluttes inden for et rimeligt tidsrum. 17. september 2013 side 12 / 14

15 VIII. DATABESKYTTELSE 61. Behandlingen af personoplysninger inden for rammerne af denne politik foregår under overholdelse af principperne og bestemmelserne i de forordninger, som finder anvendelse på Banken 22, og de relevante udtalelser afgivet af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS). 62. Alle involverede personer har ret til indsigt i, berigtigelse af og (under visse omstændigheder) blokering af data vedrørende den pågældende. Dette sker ved at kontakte den ansvarlige for databehandlingen 23. De involverede kan desuden til enhver tid kontakte EDPS 24 for at kontrollere, om rettighederne i henhold til de relevante bestemmelser er blevet overholdt. IX. DISCIPLINÆRE FORANSTALTNINGER 63. Bankens formand tager stilling til, hvilke disciplinære foranstaltninger der er passende og rimelige, i overensstemmelse med tjenestemandsvedtægtens artikel Der tages i denne forbindelse hensyn til forseelsens alvor og eventuelle forværrende og/eller formildende omstændigheder. 64. Hvis et medlem af Bankens ledelsesorganer er involveret, skal formanden eller revisionsudvalget, alt efter omstændighederne, informere Bankens kompetente ledelsesorgan. 65. Afgørelser om ophævelse af immunitet i forbindelse med en intern undersøgelse skal træffes i overensstemmelse med protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter 25. X. HENVISNINGER OG BISTAND TIL ANDRE INSTANSER (a) Nationale myndigheder 66. Afdelingen for undersøgelser vedrørende svig kan henvise mistanker om forbudt adfærd til nationale myndigheder i og/eller uden for EU med henblik på yderligere undersøgelse og/eller strafferetlig forfølgelse og yde yderligere bistand, hvis de anmoder herom. I de tilfælde, hvor OLAF har foretaget en undersøgelse, forelægger kontoret dog sin endelige rapport for de kompetente myndigheder, hvor dette er relevant. 67. Hvis en undersøgelse af mistanker om forbudt adfærd er indledt af en national myndighed og kan involvere EIB-finansiering, skal afdelingen for undersøgelser vedrørende svig, i samråd med de relevante tjenestegrene, arbejde sammen med og yde passende bistand til de nationale myndigheder. 68. Såfremt judicielle myndigheder, retshåndhævende myndigheder, administrative myndigheder, retlige myndigheder eller skattemyndigheder foretager en undersøgelse, 22 Navnlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af , s. 1). 23 Den ansvarlige for databehandling kan kontaktes på adressen (Jf. artikel 18, 19 og 22). 17. september 2013 side 13 / 14

16 kan afdelingen for undersøgelser vedrørende svig beslutte at afvente resultaterne af denne undersøgelse og anmode om en kopi af undersøgelsens konklusioner, før der tages yderligere skridt. (b) Internationale organisationer 69. Under iagttagelse af Bankens regler og procedurer for offentliggørelse af oplysninger og gældende databeskyttelsesregler kan afdelingen for undersøgelser vedrørende svig yde bistand til og formidle sine konklusioner og/eller relevante oplysninger til undersøgelsesfunktioner i andre internationale finansieringsinstitutioner. 70. På samme måde kan afdelingen for undersøgelser vedrørende svig yde bistand til andre internationale organisationer og kontorer vedrørende mistanker om forbudt adfærd. XI. DIVERSE 71. Afdelingen for undersøgelser vedrørende svig vil udarbejde en årsrapport vedrørende undersøgelser med en generel beskrivelse af afdelingens aktiviteter i det foregående år. Rapporten forelægges bestyrelsen og revisionsudvalget, før den offentliggøres på Bankens websted. 72. Der vil være en regelmæssig formel gennemgang af denne politik. EIB har en særlig mailadresse på sit websted hvortil der kan sendes kommentarer. 73. Denne politik vil blive opdateret på grundlag af: a. ændringer i EU-lovgivning, f.eks. direktiver m.m. b. aftaler mellem de internationale finansieringsinstitutioner samt international bedste praksis c. ændringer af politikker og procedurer i EIB d. andre ændringer, som EIB anser for nødvendige og hensigtsmæssige. 17. september 2013 side 14 / 14

17

18 Kontakt Generelle oplysninger: Informationsskranken U Den Europæiske Investeringsbank , boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg EIB 01/2015 EIB GraphicTeam

Den Europæiske Investeringsbank-Gruppe. Undersøgelsesprocedurer

Den Europæiske Investeringsbank-Gruppe. Undersøgelsesprocedurer PROCEDURER FOR UNDERSØGELSER VEDRØRENDE SVIG FORETAGET AF AFDELINGEN FOR UNDERSØGELSER VEDRØRENDE SVIG UNDER EIB-GRUPPENS GENERALINSPEKTORAT ("") 3. juli 2013 side 1 / 12 INDHOLD Side A) Indledning 3 B)

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 230/56 Den Europæiske Unions Tidende 30.6.2004 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 3. juni 2004 om de nærmere vilkår for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs

Læs mere

EU's liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme

EU's liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme DE EUPÆISKE U IO ~FACT SHEET~ EU's liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme Den 22. december 2009 (20.01) EU vedtog de første

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur

Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur Konsolideret udgave Vedtaget ved bestyrelsens afgørelse MB/11/2008 af 14. februar 2008 Ændret ved bestyrelsens

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128,

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128, 2.6.2015 L 135/23 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/855 af 12. marts 2015 om fastsættelse af principperne for en etisk ramme for Eurosystemet og om ophævelse af retningslinje

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

Revisionsudvalgets mandat

Revisionsudvalgets mandat Revisionsudvalgets mandat ECB-OFFENTLIGT Med et revisionsudvalg på højt niveau, som er oprettet af Styrelsesrådet i henhold til artikel 9a i forretningsordenen for ECB, styrkes de allerede eksisterende

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 11 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

Tro og Love erklæring

Tro og Love erklæring Tro og Love erklæring OPLYSNINGER OM DEN ØKONOMISKE AKTØR Identifikation: Navn: Momsregistreringsnummer (hvis et sådant haves): Hvis et momsregistreringsnummer ikke haves, anføres et andet nationalt identifikationsnummer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0473 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0473 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0473 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.9.2006 KOM(2006) 473 endelig 2004/0172 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

Læs mere

(Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET

(Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET 19.1.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende C 18/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET RÅDETS RESOLUTION VEDRØRENDE EN MODEL TIL EN AFTALE OM

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 14 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA)

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) 1 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren

Læs mere

RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP

RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP 31.7.2014 L 229/13 RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne ARTIKEL 29-Databeskyttelsesgruppen 02318/09/DA WP167 Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne Vedtaget den 1. december

Læs mere

PROTOKOL 3. om gensidig bistand i toldanliggender. Artikel 1. Definitioner

PROTOKOL 3. om gensidig bistand i toldanliggender. Artikel 1. Definitioner PROTOKOL 3 om gensidig bistand i toldanliggender Artikel 1 Definitioner I denne protokol forstås ved: a)»toldlovgivning«, gældende bestemmelser på de Kontraherende Parters område for indførsel, udførsel

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer, i forbindelse med hvilke der er offentliggjort en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions

Læs mere

(EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3)

(EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3) 2002F0475 DA 09.12.2008 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS RAMMEAFGØRELSE af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (2002/475/RIA)

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17 RETNINGSLINJER MED SPECIFIKATIONER AF BETINGELSERNE FOR KONCERNINTERN FINANSIEL STØTTE EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Retningslinjer med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Retningslinjer for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006O0004 DA 24.05.2013 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 7. april 2006 om Eurosystemets

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Artikel 1 Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND

DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND Den Europæiske Ombudsmand foretager undersøgelser af sager vedrørende fejl og forsømmelser i Den Europæiske Unions institutioner, organer, kontorer og agenturer og handler på

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 16. januar 2015 2013(0255(APP) UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om oprettelse

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Retningslinjer Retningslinjer for vurdering af viden og kompetence

Retningslinjer Retningslinjer for vurdering af viden og kompetence Retningslinjer Retningslinjer for vurdering af viden og kompetence 16. december 2015 ESMA/2015/1886 DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde... 3 II. Henvisninger, forkortelser og definitioner... 3

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 47, stk. 2, første og tredje punktum, samt artikel 95,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 47, stk. 2, første og tredje punktum, samt artikel 95, L 344/76 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 28.12.2001 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2001/97/EF af 4. december 2001 om ændring af Rådets direktiv 91/308/EØF om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 27.1.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1563/2014 af D. G., polsk statsborger, om den praksis, der Andragende nr. 1618/2014 af D. G.,

Læs mere

9718/17 kb/lao/ikn 1 DG D 2B

9718/17 kb/lao/ikn 1 DG D 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0414 (COD) 9718/17 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 9280/17 Komm. dok. nr.: 15782/16 Vedr.:

Læs mere

Vejledning om udelukkelsesgrunde

Vejledning om udelukkelsesgrunde Vejledning om udelukkelsesgrunde 1. Baggrund Denne vejledning, om brugen af udelukkelsesgrunde i forbindelse med udbud og tilbudsindhentninger, er udarbejdet på baggrund af byrådets beslutning af 7. november

Læs mere

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig BESLUTNING OM GENNEMFØRELSE AF EUROPA- PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 1049/2001 OM AKTINDSIGT I EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0207 (NLE) 16217/1/12 REV 1 LIMITE PUBLIC TELECOM 214 AUDIO 117 MI 730 RELEX 1040

Læs mere

Udtalelse nr. 5/ , rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu

Udtalelse nr. 5/ , rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu Udtalelse nr. 5/2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering

Læs mere

BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER

BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER Artikel 1 Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 5. juli 2017 (OR. en) 2012/0193 (COD) LEX 1745 PE-CONS 32/17 DROIPEN 88 JAI 612 GAF 31 FIN 389 CADREFIN 74 FISC 145 CODEC 1084 EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

for restancer og tvangsauktion

for restancer og tvangsauktion EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EBA retningslinjer for restancer og tvangsauktion 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Efterlevelses og indberetningsforpligtelser 3 Afsnit 2 Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden )

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Whistleblowing-systemet 5 3. Sådan rapporteres en bekymring via whistleblowing-systemet 7 4.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

INTERNATIONALE AFTALER

INTERNATIONALE AFTALER 30.11.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 320/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) INTERNATIONALE AFTALER Interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet og Den Europæiske Centralbank om de praktiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse 08/06/2017 ESMA70-151-294 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

12513/17 ADD 1 1 DPG

12513/17 ADD 1 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. oktober 2017 (OR. en) 12513/17 ADD 1 PV/CONS 49 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3560. samling i Rådet for Den Europæiske Union (almindelige anliggender) den

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 (OR. fr) 11323/01 DCL 1 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 27. november 2001 ny status: Vedr.: JUR 258 INST 69 INF 106 PESC 318 COSDP 215

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.3.2008 KOM(2008) 134 endelig 2008/0055 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2005/35/EF

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0045/2011 af Christian Frener, østrigsk statsborger, om manglende overholdelse af EU's udbudsprocedure

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside?

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Med udgangspunkt i betingelserne i spørgsmål 2 nedenfor giver L ORÉAL Etiks åben tale hjemmeside dig mulighed for at give udtryk for

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Side 1 af 19 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar 1.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 449/17 BERETNING om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar (2016/C 449/02)

Læs mere

EUROPA KOMMISSIONEN ADMINISTRATIV ADFÆRDSKODEKS

EUROPA KOMMISSIONEN ADMINISTRATIV ADFÆRDSKODEKS EUROPA KOMMISSIONEN ADMINISTRATIV ADFÆRDSKODEKS Forbindelser med offentligheden I hvidbogen om administrativ reform, som Kommissionen vedtog den 1. marts 2000, understreges nøgleprincipperne for en europæisk

Læs mere

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde 1 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

Politik om bekæmpelse af bestikkelse

Politik om bekæmpelse af bestikkelse Politik om bekæmpelse af bestikkelse Indledning RPC koncernen Plc ( selskabet ) fører en nultolerancepolitik i forhold til bestikkelse og korruption i sine globale forretningsaktiviteter, i både den offentlige

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar C 449/128 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar (2016/C

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 93/2 DA Den Europæiske Unions Tidende 20.3.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK Adfærdskodeks for medlemmer af Den Europæiske Centralbank Tilsynsråd (2015/C 93/02) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS TILSYNSRÅD HAR

Læs mere

1) Artikel 17 i forordningen om oprettelse af Oversættelsescentret lyder:

1) Artikel 17 i forordningen om oprettelse af Oversættelsescentret lyder: CT/CA-027/97-03 Bestemmelser til beskyttelse af visse opgavers fortrolighed (artikel 17, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94 af 28. november 1994 om oprettelse af et oversættelsescenter for Den

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS FORORDNING. om restriktive foranstaltninger i lyset af situationen i Den Centralafrikanske Republik

Fælles forslag til RÅDETS FORORDNING. om restriktive foranstaltninger i lyset af situationen i Den Centralafrikanske Republik EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 10.2.2014 JOIN(2014) 5 final 2014/0040 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS FORORDNING

Læs mere

6191/17 SDM/ks DGA SSCIS

6191/17 SDM/ks DGA SSCIS Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. marts 2017 (OR. en) 6191/17 CORLX 93 CSC 44 COEST 33 CFSP/PESC 131 JAI 106 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Aftale mellem Den

Læs mere

for vurdering af kreditværdighed

for vurdering af kreditværdighed EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EBA retningslinjer for vurdering af kreditværdighed 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Efterlevelses og indberetningsforpligtelser 3 Afsnit 2 Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 med myndighedens svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

LOVPLIGTIG SKORSTENSFEJERARBEJDE FOR HUSEJERE

LOVPLIGTIG SKORSTENSFEJERARBEJDE FOR HUSEJERE SOLRØD KOMMUNE UDBUD & INDKØB UDBUD LOVPLIGTIG SKORSTENSFEJERARBEJDE FOR HUSEJERE Oktober 2016 Indledning Solrød Kommune udbyder hermed lovpligtig skorstensfejerarbejde for husejere i Solrød Kommune. Byrådet

Læs mere