Politik for bekæmpelse af svig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politik for bekæmpelse af svig"

Transkript

1 Politik til forhindring og modvirkning af ulovlig adfærd i forbindelse med Den Europæiske Investeringsbanks aktiviteter

2

3 POLITIK FOR FORHINDRING OG MODVIRKNING AF ULOVLIG ADFÆRD I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANKS AKTIVITETER ("EIB'S POLITIK FOR BEKÆMPELSE AF SVIG") EIB tolererer ikke forbudt adfærd (dvs. korruption, svig, underhåndsaftaler, tvang, obstruktion, hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme) i forbindelse med Bankens aktiviteter og forretninger. Påstande om forbudt adfærd kan indberettes pr. telefon ( ), fax ( ) eller Påstande kan også indberettes direkte til Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF). I. PRÆAMBEL 1. Dette dokument udstikker Den Europæiske Investeringsbanks (EIB eller Banken) politik for forhindring og modvirkning af korruption, svig, underhåndsaftaler, tvang, obstruktion, hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (samlet benævnt "forbudt adfærd") i forbindelse med EIB's aktiviteter. Det opdaterer og erstatter EIB's politik for bekæmpelse af svig af 8. april Retsgrundlaget for EIB's politik for bekæmpelse af svig og EIB's beføjelse til at foretage undersøgelser fremgår af: i) artikel 325 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) ii) artikel 18 i EIB's vedtægter iii) Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 iv) EIB's styrelsesråds beslutning af 27. juli 2004 om EIB's samarbejde med OLAF. 3. EIB, som blev oprettet ved Romtraktaten, er Den Europæiske Unions finansieringsorgan. Som sådan gennemfører Banken sine aktiviteter i overensstemmelse med EU's lovrammer og er bundet af EIB's vedtægter, som i artikel 18 fastslår følgende: "Banken skal ved sine finansieringstransaktioner [ ] påse[ ], at dens midler anvendes i Unionens interesse på den mest rationelle måde". 4. Banken skal derfor sikre, at dens lån anvendes til de tilsigtede formål. I denne sammenhæng skal Banken bestræbe sig på at sikre, at der ikke finder forbudt adfærd sted i forbindelse med dens aktiviteter. 5. Banken vil som følge heraf arbejde for at forhindre og modvirke forekomsten af forbudt adfærd og håndtere denne adfærd rettidigt og effektivt, hvor den forekommer. Til dette formål indføres desuden undersøgelsesprocedurer. 6. I denne henseende og med det formål at bringe politikker og procedurer i overensstemmelse med international praksis er Banken bekendt med de principper, der 17. september 2013 side 1 / 14

4 er fastlagt i: i) De Forenede Nationers konvention mod korruption 1 ; ii) Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udviklings konvention om bekæmpelse af bestikkelse af udenlandske tjenestemænd i forbindelse med internationale forretningstransaktioner 2 ; iii) Europarådets strafferetskonvention om korruption 3 ; iv) Den Finansielle Aktionsgruppes anbefalinger 4 og v) de internationale finansielle institutioners aktionsgruppe til bekæmpelse af korruptions fælles rammer 5. II. GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER 7. Medlemmer af EIB's ledelsesorganer og personale, EIB's projektrelaterede parter, modparter og samarbejdspartnere (begge som defineret i stk. 9 nedenfor) opretholder den højeste grad af integritet og effektivitet i alle EIB's aktiviteter. EIB vil ikke tolerere forbudt adfærd i forbindelse med Bankens aktiviteter. 8. i) Enhver form for forbudt adfærd, som finder sted, indberettes omgående og underkastes en grundig og fair undersøgelse. Der træffes straffeforanstaltninger over for lovovertrædere i henhold til gældende politikker og procedurer og tages passende retlige skridt til at geninddrive misbrugte midler. ii) Bankens generalinspektorat, gennem afdelingen for undersøgelser vedrørende svig, undersøger påstande om forbudt adfærd. iii) EIB's afdeling for undersøgelser vedrørende svig arbejder tæt sammen med OLAF. III. POLITIKKENS ANVENDELSESOMRÅDE 9. Denne politik finder anvendelse på alle EIB's aktiviteter, herunder projekter, som er finansieret af EIB ved brug af ressourcer fra tredjeparter, og indkøb for Bankens egen regning. Den finder anvendelse på følgende personer og enheder: a. medlemmerne af EIB's bestyrelse, direktion, personale og konsulenter, uanset disses stilling, titel og anciennitet (herefter "medlemmer af EIB's ledelsesorganer og personale") b. låntagere, initiativtagere til projekter, kontrahenter, underkontrahenter, konsulenter, leverandører, støttemodtagere (alt efter omstændighederne) og generelt relevante personer og enheder, som er involveret i EIB-finansierede aktiviteter (herefter "projektrelaterede parter") c. konsulenter, leverandører, tjenesteydere og andre personer eller enheder, som EIB har købt varer eller ydelser af for egen regning d. alle modparter og andre, der fungerer som mellemled i EIB's låntagningseller likviditetsaktiviteter (herefter benævnes c. og d. samlet "EIB's øvrige modparter og samarbejdspartnere") september 2013 side 2 / 14

5 IV. DEFINITIONER 10. I forbindelse med gennemførelsen af denne politik omfatter forbudt adfærd korruption, svig, tvang, underhåndsaftaler, obstruktion, hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, der defineres således: 6 a. Korrupt adfærd vil sige direkte eller indirekte at tilbyde, give, modtage eller kræve noget af værdi for på utilbørlig vis at øve indflydelse på en anden parts handlinger. b. Svigagtig adfærd vil sige enhver handling eller undladelse, herunder vildledende oplysninger, hvor man bevidst eller ubesindigt vildleder, eller forsøger at vildlede, en part for at opnå en økonomisk eller anden fordel eller for at undgå en forpligtelse 7. c. Anvendelse af tvang vil sige adfærd, der hæmmer eller skader, eller truer med at hæmme eller skade, direkte eller indirekte, en part eller denne parts ejendom, for på utilbørlig vis at øve indflydelse på en parts handlinger. d. Underhåndsaftaler vil sige en aftale mellem to eller flere parter, der er indgået for at opnå et utilbørligt formål, herunder på utilbørlig vis at øve indflydelse på en anden parts handlinger. e. Obstruktiv adfærd vil sige a) adfærd, hvor man forsætligt destruerer, forfalsker, ændrer eller skjuler bevismateriale, som er af betydning for undersøgelsen, og/eller truer, chikanerer eller intimiderer en part for at forhindre denne i at give oplysninger om anliggender, der er relevante for undersøgelsen, eller i at fortsætte undersøgelsen, eller b) handlinger, der har til formål at lægge hindringer i vejen for udøvelsen af EIB's aftalemæssige rettigheder til revision eller adgang til oplysninger eller de rettigheder, som enhver banktilsynsmyndighed, reguleringsmyndighed eller undersøgelsesmyndighed eller andet tilsvarende EU-organ eller medlemsstatsorgan måtte have i henhold til love, regler eller traktater eller i medfør af en aftale, som EIB har indgået med henblik på gennemførelsen af love, regler eller traktater. Hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme er defineret som følger i EFdirektiver 8 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, som ændret og suppleret flere gange (herefter "direktivet om hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme"): f. Hvidvaskning af penge vil sige: i) konvertering eller overførsel af formuegoder, vel vidende, at de stammer fra en kriminel handling eller fra medvirken i en sådan handling, med det formål at fortie eller tilsløre formuegodernes ulovlige oprindelse eller at hjælpe personer, som er involveret i en sådan handling, til at unddrage sig de retlige konsekvenser heraf ii) fortielse eller tilsløring af formuegodernes art, oprindelse, lokalisering, disposition eller bevægelser eller af ejendomsretten til disse formuegoder eller dertil knyttede rettigheder, vel vidende, at de stammer fra en kriminel handling eller fra medvirken i en sådan handling 6 Definitionerne under a.-d. stammer fra de ensartede rammer for hindring og bekæmpelse af svig og korruption, "Uniform Framework for Preventing and Combating Fraud and Corruption", som blev vedtaget i september 2006 af lederne af syv store internationale finansieringsinstitutioner, heriblandt EIB, jf. fodnote 5. 7 Dette kan omfatte skattesvig. 8 På nuværende tidspunkt direktiv 2005/60 og 2006/70. Desuden omfatter EU-lovgivningen om aspekter af svig og andre ulovlige handlinger bl.a. følgende lovgivning, som ændret og suppleret flere gange:. EF-direktiv 2004/17 og 2004/18 om offentlige kontrakter. EF-direktiv 2003/6 om insiderhandel og kursmanipulation. Forordning (EF) nr. 881/2002, senest ændret ved forordning (EF) 1685/2006 om blacklisting med EU-Rådets fælles holdning 2006/380/FUSP af 29. maj september 2013 side 3 / 14

6 iii) erhvervelse, besiddelse eller anvendelse af formuegoder, vel vidende ved modtagelsen af disse goder at de stammer fra en kriminel handling eller fra medvirken i en sådan handling iv) medvirken i en af de handlinger, som er nævnt under de foregående litraer, samarbejde om eller forsøg på at begå en sådan handling, hjælp, tilskyndelse eller rådgivning med henblik på en sådan handling eller lettelse af dens gennemførelse. g. Finansiering af terrorisme vil sige: levering eller indsamling af midler på en hvilken som helst måde, både direkte og indirekte, med den hensigt at anvende dem eller med viden om, at de vil blive anvendt, helt eller delvist, til at gennemføre en af de lovovertrædelser, der er omhandlet i artikel 1-4 i rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme 9. V. FORANSTALTNINGER MED HENBLIK PÅ AT FORHINDRE OG MODVIRKE FORBUDT ADFÆRD A) Generelt 11. Artikel 325 TEUF fastsætter følgende: "Unionen og medlemsstaterne bekæmper svig og enhver anden ulovlig aktivitet, der skader Unionens finansielle interesser, ved hjælp af foranstaltninger, der træffes i overensstemmelse med denne artikel, som virker afskrækkende og er af en sådan art, at de yder en effektiv beskyttelse i medlemsstaterne samt i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer." 12. Endvidere fastsættes det i EIB's vedtægter, at Banken skal påse, at dens midler anvendes i Unionens interesse på den mest rationelle måde. 13. Som følge heraf skal vilkårene og reglerne for Bankens forretninger sikre en effektiv beskyttelse mod og modvirkning af forbudt adfærd. 14. Især indeholder EIB's vejledning om udbud en række foranstaltninger, som skal sikre gennemsigtighed og integritet i forbindelse med udbudsprocedurer, og EIB's finansieringsdokumentation skal indeholde passende aftalemæssige rettigheder, som giver Banken og andre kompetente EU-institutioner mulighed for kontrol og adgang til oplysninger. (B) Projektbedømmelse og fornøden omhu med hensyn til integritet 15. EIB udøver fornøden omhu i form af en "kend din kunde-procedure" vedrørende alle nye modparter og fornøden omhu i forbindelse med alle nye forretninger for at blive opmærksom på eventuelle compliance- eller integritetsproblemer. Denne omhu udøves i overensstemmelse med de centrale krav i direktiverne om hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme og standarder anvendt af andre store internationale finansieringsinstitutioner ifølge betingelserne i Bankens relevante procedurer. 9 EFT L 164 af , s. 3. Herunder legemsangreb, der kan have døden til følge, bortførelse, massive ødelæggelser af et regeringsanlæg eller et offentligt anlæg, kapring af luftfartøjer, skibe eller andre transportmidler, fremstilling, besiddelse, erhvervelse, transport eller levering eller brug af kernevåben, biologiske og kemiske våben, spredning af farlige stoffer, brandstiftelse, fremkaldelse af oversvømmelser eller eksplosioner, hvorved menneskeliv bringes i fare, forstyrrelse eller afbrydelse af vandforsyning (artikel 1), strafbare handlinger med forbindelse til en terroristgruppe (artikel 2), tyveri af særlig grov beskaffenhed, afpresning og forfalskning af dokumenter (artikel 3) og anstiftelse og medvirken til eller forsøg på at begå de i artikel 1-3 omhandlede strafbare handlinger (artikel 4). 17. september 2013 side 4 / 14

7 16. EIB's operationelle afdelinger udgør det første beskyttelsesled i bestræbelserne på at hindre forbudt adfærd i projektbedømmelsesprocessen. De er det første led, som i projektbedømmelsesprocessen undersøger, om der er eventuelle integritetsproblemer, ud fra deres viden om de potentielle projektinitiativtagere, låntagere og omstændighederne omkring projektets udførelse. Integritetsproblemer, som opstår i forbindelse med bedømmelsen af lånet, vil blive indberettet i god tid til EIB's compliancefunktion. 17. EIB's compliancefunktion er ansvarlig for: i) bedømmelsen af eventuelle væsentlige integritets- eller complianceproblemer; ii) udvælgelse af mulige løsninger og eventuelle risikoreducerende foranstaltninger og iii) rettidig indberetning af eventuelle problemer: - til Bankens ledelse, for at den kan afgøre, hvorvidt det pågældende forretningsforhold skal fortsætte eller opgives, og i givet fald - til afdelingen for undersøgelser vedrørende svig med henblik på yderligere undersøgelse ifølge Bankens gældende procedurer. Når eventuelle compliance- og integritetsproblemer identificeres allerede i bedømmelsesfasen, giver det Banken mulighed for at undlade at indgå forretningsforhold eller gennemføre aktiviteter, som kan udsætte EIB for alvorlige finansielle risici og omdømmerisici, og bidrager til den generelle integritet og gennemsigtighed i de økonomiske forhold, som Banken opererer i. (C) Långivningsforretninger i EU 18. i) Lande i Den Europæiske Union, som EIB yder lån til, har vedtaget lovgivning, der skal sikre gennemsigtighed og integritet (bl.a. i udbudsprocedurer, nærmere bestemt EFdirektiv 2004/17, 2004/18, 89/665 og 92/13). ii) Udbudsprocedurerne i forbindelse med EU-projekter, som finansieres af EIB, skal overholde ovennævnte direktiver i den gældende udgave og andre regler fastsat i EIB's vejledning om udbud. iii) Banken har derfor pligt til i det omfang, det er nødvendigt, at kontrollere, at gældende EU-lovgivning og, i givet fald artikel 325 TEUF, er overholdt, at foretage alle undersøgelser og træffe alle nødvendige foranstaltninger for at forhindre og modvirke forbudt adfærd i forbindelse med EIB's aktiviteter og herved påse, at Bankens midler anvendes rationelt i Unionens interesse 10. (D) Långivningsforretninger uden for EU 19. i) Uden for Den Europæiske Union, hvor EU's direktiver om offentlige kontrakter ikke finder anvendelse, kræver Banken alligevel, at hovedmekanismerne i direktiverne følges med de nødvendige proceduremæssige tilpasninger. ii) Som følge heraf har EIB implementeret en række vigtige foranstaltninger for at sikre, at der gælder tilsvarende standarder for beskyttelse og foranstaltninger til at forhindre og modvirke forbudt adfærd som i EU. Disse foranstaltninger er beskrevet nedenfor. 20. Vejledningen om udbud indeholder som et generelt princip for finansieringsforretninger uden for EU et krav om, at de relevante tilbudsgivere/kontrahenter indgår en "forpligtelse til integritet" over for initiativtageren til projektet, som omfatter en erklæring om, at tilbudsgiveren/kontrahenten samt joint venture-partnere, repræsentanter eller underkontrahenter, hvor disse findes og handler på deres vegne med beføjelse hertil eller med deres vidende, samtykke eller støtte, efter bedste overbevisning ikke har 10 Som anført i EIB's vedtægter. 17. september 2013 side 5 / 14

8 anvendt eller vil anvende nogen form for forbudt adfærd i forbindelse med udbudsproceduren eller aftalens gennemførelse. 21. Forpligtelsen til integritet omfatter desuden tilsagn fra kontrahenten vedrørende videregivelse af oplysninger om forbudt adfærd, ret til at udføre kontrol samt tilsagn om at føre fortegnelser. 17. september 2013 side 6 / 14

9 (E) Finansieringsaftaler 22. Bankens finansieringsaftaler skal indeholde relevante aftalemæssige bestemmelser til forhindring og modvirkning af forbudt adfærd. (F) Overvågning af projektgennemførelse 23. Formålet med EIB's operationelle personales overvågning af projektet efter undertegnelsen af de(n) relevante finansieringsaftale(r) er at sikre, at det underliggende EIB-finansierede projekt gennemføres efter planen, og at alle risici, som måtte opstå, håndteres på passende vis. 24. Bankens compliancefunktion inddrages regelmæssigt i overvågningen af projekternes gennemførelse som en vigtig del af den løbende overvågning af Bankens aktiviteter. Formålet med denne overvågning er at blive opmærksom på integritets- og complianceproblemer, som måtte opstå efter projektbedømmelsesfasen, herunder, men ikke udelukkende, i forbindelse med omstrukturering og ejerskifte. 25. Alle væsentlige integritets- og complianceproblemer indberettes omgående til Bankens ledelsesorganer, for at de kan afgøre, hvilke skridt der skal tages, samt give konkrete anbefalinger med hensyn til mulige løsninger og eventuelle risikoreducerende faktorer. 26. Ud over den rutinemæssige overvågning af projekter kan EIB's afdeling for undersøgelser vedrørende svig foretage en proaktiv integritetskontrol. Formålene med en proaktiv integritetskontrol er at: (i) (ii) (iii) (iv) bidrage til at forhindre og opdage forbudt adfærd på et tidligt tidspunkt fastslå, om aftaler er blevet gennemført i overensstemmelse med betingelserne sikre, at EIB's midler er blevet anvendt til de(t) påtænkte formål fremsætte anbefalinger til politikker, procedurer og kontrol med henblik på at reducere mulighederne for forbudt adfærd i aktuelle og fremtidige projekter. Afdelingen for undersøgelser vedrørende svig varetager uafhængigt udvælgelsen, i en grundig risikovurderingsproces, af de projekter, som underkastes en proaktiv integritetskontrol. Projekter, som udvælges til en proaktiv integritetskontrol, underkastes en tilbundsgående kontrol for at identificere mulige indikatorer på forbudt adfærd. (G) Sanktioner og afhjælpningsforanstaltninger, som Banken kan anvende (a) Aftalemæssige afhjælpningsforanstaltninger 27. EIB's finansieringsaftaler skal indeholde passende afhjælpningsforanstaltninger til håndtering af tilsidesættelse af de relevante forpligtelser i henhold til disse finansieringsaftaler. Afhjælpningsforanstaltningerne kan omfatte mulighed for at suspendere udbetalinger eller kræve førtidig tilbagebetaling af lånet (eller en del af lånet). 28. Banken vil desuden tage retlige skridt til at geninddrive misbrugte midler, hvor dette er relevant. (b) Afhjælpningsforanstaltninger og sanktioner i forbindelse med udbudsprocedurer 17. september 2013 side 7 / 14

10 29. i) Hvis det fastslås, at en projektrelateret part har indladt sig på en forbudt adfærd i løbet af en udbudsprocedure eller gennemførelsen af et projekt, kan Banken endvidere: a. kræve passende og tilfredsstillende afhjælpning af den forbudte adfærd b. erklære, at den pågældende projektrelaterede part er uegnet til at blive tildelt kontrakten c. undlade at give sin accept til tildelingen af kontrakten og anvende passende aftalemæssige afhjælpningsforanstaltninger, der kan omfatte suspendering og annullering, medmindre den forbudte adfærd er blevet håndteret til Bankens tilfredshed. ii) Derudover, vedrørende projekter i EU i henhold til artikel 45, stk. 1, i direktiv 2004/18/EF og artikel 54, stk. 4, i direktiv 2004/17/EF, skal enhver ansøger eller tilbudsgiver, mod hvem der er afsagt en endelig dom for deltagelse i en kriminel organisation, bestikkelse, svig eller hvidvaskning af penge, som initiativtageren til projektet har kendskab til (finansiering af terrorisme blev tilføjet til listen senere 11 ), udelukkes fra deltagelse i et projekt finansieret af Banken i et tidsrum, der afhænger af overtrædelsens alvor. (c) EIB s udelukkelsesproces 30. Såfremt det konstateres, at en person eller en enhed har indladt sig på en forbudt adfærd, kan denne udelukkes fra deltagelse i EIB-finansierede projekter eller forretninger (herunder finansielle forretninger) i overensstemmelse med de bestemmelser og processer, der er anført i EIB's udelukkelsesprocedurer. 31. EIB skal udelukke en person eller enhed fra deltagelse i EIB-finansierede projekter eller forretninger, hvis denne er registreret i den centrale udelukkelsesdatabase, som Europa- Kommissionen forvalter, i henhold til bestemmelserne i EIB's udelukkelsesprocedurer. 32. EIB's udelukkelsesprocedurer indeholder en bestemmelse, som giver EIB mulighed for at indgå et forlig med personer eller enheder, som påstås at have indladt sig på en forbudt adfærd. Forligsforhandlingerne kan (helt eller delvis) løse den sag, der er rejst mod dem, på grundlag af de nærmere vilkår, der fastsættes i forligsaftalen mellem Banken og de(n) involverede part(er). (H) Foranstaltninger vedrørende EIB's likviditets- og låntagningsforretninger 33. EIB har implementeret foranstaltninger, bl.a. nedenstående eksempler, med henblik på at forhindre og modvirke forbudt adfærd i forbindelse med dens likviditets- og låntagningsforretninger: a. Udvisning af fornøden omhu over for modparter i likviditets- og låntagningsforretninger i samarbejde med tjenestegrenene og compliancefunktionen i overensstemmelse med Bankens gældende procedurer b. integritets- og compliancekontrol af alle nye produkter, der udføres af udvalget for nye produkter, som omfatter repræsentanter for compliancefunktionen og de øvrige relevante tjenestegrene c. likviditetsforretninger gennemføres i overensstemmelse med principperne i den internationale kodeks ("mønsterkodeksen"), som er opstillet af foreningen for finansielle markeder (Financial Markets Association, ACI) d. låntagnings- og likviditetsforretninger gennemføres kun med velansete modparter ved brug af strenge complianceforanstaltninger. Disse modparter (f.eks. ledende emissionsgaranter, som er behørigt godkendt og bemyndiget af den øverste ledelse) overvåges løbende af direktoratet for risikostyring og kontrolleres om nødvendigt af Bankens compliancefunktion 11 Jf. direktiv 2005/60 og 2006/ september 2013 side 8 / 14

11 e. forretningerne (herunder anliggender med relation til prisfastsættelse) dokumenteres, telefonsamtaler optages, omfanget af transaktioner med hver enkelt modpart overvåges nøje og revideres jævnligt, både internt inden for de interne kontrolrammer og eksternt f. vedrørende porteføljeinvesteringer, som er underlagt resultatmål, registreres alle priser, der er indhentet fra modparter, som er blevet konsulteret i forbindelse med en transaktion, og de opbevares til referenceformål g. i forbindelse med tilbagekøb fra markedet af EIB's gæld fastsættes priserne i overensstemmelse med en intern afregningspris, og EIB opererer udelukkende på grundlag af reverse-inquiries og køber ikke aktivt eksisterende gældspositioner med tilbagekøb som formål h. EIB sikrer en streng adskillelse af opgaver mellem front office og back office og en uafhængig kontrol af prissætning foretaget af direktoratet for risikostyring. (I) Foranstaltninger gældende for medlemmer af EIB's ledelsesorganer og personale 34. EIB's compliancefunktion har bl.a. ansvar for administrationen af adfærdskodeksen for de ansatte 12 og administrationen af adfærdskodeksen for direktionen vedrørende anliggender, som ikke hører under udvalget vedrørende deontologi og compliances ansvarsområde Adfærdskodekser for ledelsesorganer og ansatte: Medlemmer af EIB's ledelsesorganer og personale skal overholde de regler for adfærd og etiske normer, der er opstillet i de respektive adfærdskodekser 14, som gælder for dem, herunder regler og normer vedrørende forbudt adfærd. Såfremt et medlem af EIB's ledelsesorganer eller personale ikke overholder disse kodekser, vil der blive taget disciplinære og retlige skridt over for den pågældende i overensstemmelse med de gældende regler for henholdsvis medlemmerne af ledelsesorganer og personale. 36. Chartret for integritetspolitik og compliance 15 : I henhold til dette charter skal medlemmer af Bankens ledelsesorganer og personale overholde alle regler og forskrifter gældende for EIB samt iagttage gældende nationale love og forskrifter. VI. FORPLIGTELSER TIL AT INDBERETTE MISTANKER OM FORBUDT ADFÆRD (A) EIB's ansattes indberetningsforpligtelser 37. EIB's whistleblowingpolitik 16 udgør en omfattende ramme for ansattes indberetning af mistanker om forbudt adfærd. 38. I henhold til whistleblowingpolitikken og adfærdskodeksen for de ansatte skal medlemmer af EIB's personale indberette alle mistanker om tilfælde af ulovlig adfærd i forbindelse med Bankens aktiviteter, alvorlige forseelser og alvorlige overtrædelser af Bankens regler, politikker og retningslinjer og enhver anden handling, som er eller kan være til skade for Bankens formål eller omdømme, umiddelbart efter at de er blevet opmærksom på det pågældende tilfælde Udvalget vedrørende deontologi og compliances beføjelser vedrørende medlemmerne af EIB's direktion er fastsat i den gældende adfærdskodeks: 14 Bestemmelserne i adfærdskodeks for EIB's ansatte gælder desuden for kontrahenter og konsulenter i henhold til betingelserne i deres kontrakter september 2013 side 9 / 14

12 (B) Indberetningsforpligtelser for parter med relation til EIB-projekter 39. Låntagere skal oplyse Banken om alle omstændigheder eller oplysninger med relation til mulig forbudt adfærd. 40. I henhold til integritetsforpligtelsen skal tilbudsgivere, kontrahenter, underkontrahenter, leverandører og konsulenter indberette enhver form for forbudt adfærd til initiativtageren til projektet, som en hvilken som helst person i deres organisation med ansvar for forpligtelsens overholdelse måtte få kendskab til. (C) Sådan indberettes mistanker 41. Såfremt medlemmer af EIB's personale, parter med relation til EIB's projekter, andre modparter og samarbejdspartnere eller andre borgere har mistanke om forbudt adfærd, bør deres påstande i henhold til denne politik indberettes til EIB's afdeling for undersøgelser vedrørende svig, som vil bekræfte modtagelsen af påstanden. Indberetning kan ske: pr. brev 17 pr. til via en onlineformular, der findes på EIB's hjemmeside 18 pr. telefon ( ), eller pr. fax ( ). 19 (D) Uafhængig klagemekanisme 42. Ud over påstande om forbudt adfærd kan en person eller gruppe, som mener, at der har været et tilfælde af fejl og forsømmelser inden for EIB-Gruppen, indgive en klage til EIB's generalsekretær gennem EIB's klagemekanisme 20. (E) Beskyttelse af ansatte og eksterne klagere 43. Alle påstande om forbudt adfærd behandles strengt fortroligt af EIB (jf. stk. 55 og 56 nedenfor) og kan fremsættes anonymt. 44. Hvad angår indberetninger foretaget af et medlem af EIB's personale, fastsættes det i adfærdskodeksen for de ansatte og i EIB's whistleblowingpolitik, at Banken garanterer fortrolig behandling, når ansatte i god tro indberetter mistanker om forseelser, og at Banken vil bistå og beskytte de pågældende ansatte. 17 Adresseret til: The Head of the Fraud Investigations Division, European Investment Bank, 100 Bd. Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg Påstande vedrørende forbudt adfærd kan også indberettes direkte til Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF). Oplysninger om, hvordan OLAF kan kontaktes, findes på: Forretningspartnere kan desuden bede deres sædvanlige EIB-kontakter om at formidle kontakten til undersøgelsesafdelingen, når dette er hensigtsmæssigt. 20 Fejl eller forsømmelser betyder dårlig eller forfejlet administration. Dette opstår, når EIB-Gruppen undlader at handle i overensstemmelse med gældende lovgivning og/eller vedtagne politikker, standarder og procedurer, ikke overholder god forvaltningsskik eller tilsidesætter menneskerettighederne. Den Europæiske Ombudsmand har givet følgende eksempler på manglende overholdelse af god forvaltningsskik: administrative uregelmæssigheder, urimeligheder, diskrimination, magtmisbrug, manglende svar, unødig afvisning af at give oplysninger og unødig forsinkelse. Fejl og forsømmelser kan også vedrøre miljømæssige eller sociale virkninger af EIB-Gruppens aktiviteter, politikker vedrørende projektcyklussen og andre gældende EIB-politikker. Link til denne politik: 17. september 2013 side 10 / 14

13 VII. PRINCIPPER FOR GENNEMFØRELSEN AF UNDERSØGELSER 21 (A) Beføjelse til at foretage undersøgelser 45. Generalinspektoratet er, via dets afdeling for undersøgelser vedrørende svig, og i tæt samarbejde med OLAF, med fuld gennemsigtighed, ansvarlig for: a. modtagelsen af indberetninger af påstande eller mistanker om forbudt adfærd, som involverer EIB's aktiviteter eller medlemmer af EIB's ledelsesorganer og personale b. undersøgelsen af disse anliggender og direkte samarbejde med OLAF med henblik på at lette sidstnævntes undersøgelser c. indberetning af undersøgelsernes resultater til formanden, OLAF og revisionsudvalget, der udfører en tilsynsfunktion, samt eventuelle andre ansatte, som bør have kendskab til disse. 46. I forbindelse med interne undersøgelser af påstande vedrørende medlemmer af EIB's ledelsesorganer og personale, som eventuelt kan give anledning til disciplinærsager eller straffesager, anmoder OLAF EIB's afdeling for undersøgelser vedrørende svig om at samarbejde, medmindre OLAF anser dette for at kunne skade undersøgelsen. I situationer, som kræver øjeblikkelig handling, kan afdelingen for undersøgelser vedrørende svig, i samråd med OLAF, træffe alle foranstaltninger, som måtte være nødvendige for undersøgelsen, især med henblik på at sikre bevismateriale. (B) Uafhængighed 47. Afdelingen for undersøgelser vedrørende svig udøver sine beføjelser i fuld uafhængighed. Uden at dette berører de beføjelser, som er tillagt OLAF, har chefen for afdelingen for undersøgelser vedrørende svig fuld beføjelse til at indlede, gennemføre, afslutte samt foretage indberetning vedrørende en undersøgelse inden for afdelingens ansvarsområde uden først at underrette, indhente samtykke fra eller inddrage andre personer eller enheder. (C) Faglige standarder 48. Alle undersøgelser, som foretages af afdelingen for undersøgelser vedrørende svig, skal være rimelige og upartiske med behørig hensyntagen til alle involverede personers eller enheders rettigheder. Princippet om uskyldsformodning gælder for alle, der påstås at have begået en forseelse. Alle involverede i undersøgelsen (både de, der undersøges, og de, der foretager undersøgelsen) bør være bekendt med deres rettigheder og forpligtelser og sikre fuld iagttagelse af disse. 49. Disse undersøgelser vil blive udført i overensstemmelse med EIB's procedurer for undersøgelser foretaget af EIB's generalinspektorat (eller "undersøgelsesprocedurerne"). (D) Afdelingen for undersøgelser vedrørende svigs og OLAF's adgang til oplysninger 21 I dette afsnit opstilles procedurerne for undersøgelser af forbudt adfærd, som varetages af generalinspektoratet via afdelingen for undersøgelser vedrørende svig i overensstemmelse med og med forbehold af forordning (EF) nr. 1073/1999 og forordning (Euratom) nr. 1074/1999 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), som fortolket af Den Europæiske Unions Domstol i dom af 10. juli 2003 (sag C-15/00, Europa-Kommissionen mod EIB) og styrelsesrådets beslutning af 27. juli 2004 om EIB's samarbejde med OLAF. Påstande vedrørende hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme undersøges af afdelingen vedrørende undersøgelser af svig i tæt samarbejde med Bankens compliancefunktion. 17. september 2013 side 11 / 14

14 50. Medlemmer af EIB's ledelsesorganer og personale skal omgående, i fuldt omfang, effektivt og på den måde, som er angivet af afdelingen for undersøgelser vedrørende svig, samarbejde med afdelingen for undersøgelser vedrørende svig og OLAF, herunder ved at besvare relevante spørgsmål og efterkomme anmodninger om oplysninger og fortegnelser. 51. Afdelingen for undersøgelser vedrørende svig og OLAF skal med henblik på en undersøgelse have fuld adgang til alle relevante medarbejdere, oplysninger, dokumenter og data, herunder elektroniske data, i EIB i overensstemmelse med gældende procedurer. 52. Afdelingen for undersøgelser vedrørende svig og OLAF skal have ret til at undersøge og kopiere de relevante projektrelaterede parters eller, alt efter omstændighederne, andre af EIB's modparters og samarbejdspartneres relevante regnskaber og fortegnelser. 53. Banken kan undertegne et aftalememorandum med retshåndhævende myndigheder eller lignende instanser for at lette udvekslingen af information i tilfælde af gensidig interesse vedrørende mistanke om forbudt adfærd, forudsat at gældende databeskyttelsesbestemmelser overholdes. 54. Banken kan ligeledes anmode om at blive partie civile i retssager med relation til dens undersøgelser, når dette anses for at være i Bankens interesse, især for at sikre, at Banken har adgang til mest mulig information og bevismateriale vedrørende mistanker om forbudt adfærd. (E) Fortrolighed 55. Inden for Bankens regler om adgang til oplysninger skal alle oplysninger og alle dokumenter, som er indsamlet og frembragt i forbindelse med en undersøgelse, og som endnu ikke er offentligt tilgængelige, holdes strengt fortrolige. De indsamlede oplysningers fortrolighed skal respekteres både af hensyn til dem, de vedrører, og undersøgelsens integritet. 56. Navnlig skal genstanden for undersøgelsens, vidners og informanters identitet holdes fortroligt, såfremt dette ikke strider mod undersøgelsens interesser. 57. Afdelingen for undersøgelser vedrørende svig må kun videregive fortrolige skriftlige oplysninger og dokumenter til personer eller enheder, som er bemyndiget til at modtage disse, eller til personer, som bør have kendskab hertil. (F) Medlemmer af EIB's ledelsesorganers og personales rettigheder 58. Et medlem af EIB's ledelsesorganer eller personale, som er genstand for en undersøgelse, har ret til en retfærdig proces, og især til at blive informeret herom så tidligt som muligt, medmindre det vurderes, at dette vil skade undersøgelsen. Bestemmelserne i denne politik, undersøgelsesprocedurerne og den relevante adfærdskodeks danner rammen for medlemmer af ledelsesorganers og personales rettigheder under en undersøgelse. 59. Under alle omstændighed skal et medlem af et ledelsesorgan eller personalet, som er genstand for en undersøgelse, informeres om påstandene og bevismaterialet mod den pågældende og have mulighed for at svare, før der træffes negative foranstaltninger over for ham eller hende. 60. Undersøgelsen af mistanker om forseelser bør indledes omgående og afsluttes inden for et rimeligt tidsrum. 17. september 2013 side 12 / 14

15 VIII. DATABESKYTTELSE 61. Behandlingen af personoplysninger inden for rammerne af denne politik foregår under overholdelse af principperne og bestemmelserne i de forordninger, som finder anvendelse på Banken 22, og de relevante udtalelser afgivet af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS). 62. Alle involverede personer har ret til indsigt i, berigtigelse af og (under visse omstændigheder) blokering af data vedrørende den pågældende. Dette sker ved at kontakte den ansvarlige for databehandlingen 23. De involverede kan desuden til enhver tid kontakte EDPS 24 for at kontrollere, om rettighederne i henhold til de relevante bestemmelser er blevet overholdt. IX. DISCIPLINÆRE FORANSTALTNINGER 63. Bankens formand tager stilling til, hvilke disciplinære foranstaltninger der er passende og rimelige, i overensstemmelse med tjenestemandsvedtægtens artikel Der tages i denne forbindelse hensyn til forseelsens alvor og eventuelle forværrende og/eller formildende omstændigheder. 64. Hvis et medlem af Bankens ledelsesorganer er involveret, skal formanden eller revisionsudvalget, alt efter omstændighederne, informere Bankens kompetente ledelsesorgan. 65. Afgørelser om ophævelse af immunitet i forbindelse med en intern undersøgelse skal træffes i overensstemmelse med protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter 25. X. HENVISNINGER OG BISTAND TIL ANDRE INSTANSER (a) Nationale myndigheder 66. Afdelingen for undersøgelser vedrørende svig kan henvise mistanker om forbudt adfærd til nationale myndigheder i og/eller uden for EU med henblik på yderligere undersøgelse og/eller strafferetlig forfølgelse og yde yderligere bistand, hvis de anmoder herom. I de tilfælde, hvor OLAF har foretaget en undersøgelse, forelægger kontoret dog sin endelige rapport for de kompetente myndigheder, hvor dette er relevant. 67. Hvis en undersøgelse af mistanker om forbudt adfærd er indledt af en national myndighed og kan involvere EIB-finansiering, skal afdelingen for undersøgelser vedrørende svig, i samråd med de relevante tjenestegrene, arbejde sammen med og yde passende bistand til de nationale myndigheder. 68. Såfremt judicielle myndigheder, retshåndhævende myndigheder, administrative myndigheder, retlige myndigheder eller skattemyndigheder foretager en undersøgelse, 22 Navnlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af , s. 1). 23 Den ansvarlige for databehandling kan kontaktes på adressen (Jf. artikel 18, 19 og 22). 17. september 2013 side 13 / 14

16 kan afdelingen for undersøgelser vedrørende svig beslutte at afvente resultaterne af denne undersøgelse og anmode om en kopi af undersøgelsens konklusioner, før der tages yderligere skridt. (b) Internationale organisationer 69. Under iagttagelse af Bankens regler og procedurer for offentliggørelse af oplysninger og gældende databeskyttelsesregler kan afdelingen for undersøgelser vedrørende svig yde bistand til og formidle sine konklusioner og/eller relevante oplysninger til undersøgelsesfunktioner i andre internationale finansieringsinstitutioner. 70. På samme måde kan afdelingen for undersøgelser vedrørende svig yde bistand til andre internationale organisationer og kontorer vedrørende mistanker om forbudt adfærd. XI. DIVERSE 71. Afdelingen for undersøgelser vedrørende svig vil udarbejde en årsrapport vedrørende undersøgelser med en generel beskrivelse af afdelingens aktiviteter i det foregående år. Rapporten forelægges bestyrelsen og revisionsudvalget, før den offentliggøres på Bankens websted. 72. Der vil være en regelmæssig formel gennemgang af denne politik. EIB har en særlig mailadresse på sit websted hvortil der kan sendes kommentarer. 73. Denne politik vil blive opdateret på grundlag af: a. ændringer i EU-lovgivning, f.eks. direktiver m.m. b. aftaler mellem de internationale finansieringsinstitutioner samt international bedste praksis c. ændringer af politikker og procedurer i EIB d. andre ændringer, som EIB anser for nødvendige og hensigtsmæssige. 17. september 2013 side 14 / 14

17

18 Kontakt Generelle oplysninger: Informationsskranken U Den Europæiske Investeringsbank , boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg EIB 01/2015 EIB GraphicTeam

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline.

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Novozymes Whistleblower Hotline er oprettet for at understøtte Novozymes forpligtelse til at sikre en ansvarlig og etisk korrekt virksomhedsadfærd. Ved at

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

14.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 335/3

14.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 335/3 14.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 335/3 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1332/2013 af 13. december 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen

Læs mere

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Indledning og formål Dansk Handicap Forbund (DHF) arbejder i Asien, Afrika og Latinamerika i lande, som alle har store problemer

Læs mere

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 06.07.2012 ARBEJDSDOKUMENT om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING

ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING INDHOLD 1. Tro og love erklæring Gæld til det offentlige 1 2. Tro og

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE Offentliggjort på www.udbud.dk: [23.08.2013] SKABELON

Læs mere

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering Jan Trzaskowski!"#$%&!'($) %**) + Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Fjernsalgsdirektivet (Direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997) Forbrugerkøbsdirektivet (Direktiv

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU 1.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 142/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til information under straffesager EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 349/20 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1290/2014 af 4. december 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund

Læs mere

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler)

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Indhold 1. Introduktion 2. Område og anvendelse 3. Gennemsigtighed og underretning 4. Rimelig behandling og afgrænsning af formål

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.3.2014 C(2014) 1229 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Risikovurdering for svig og effektive og proportionale foranstaltninger til bekæmpelse af svig

Risikovurdering for svig og effektive og proportionale foranstaltninger til bekæmpelse af svig EGESIF_14-0021-00 16/06/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT De europæiske struktur- og investeringsfonde Vejledning for medlemsstater og programmyndigheder Risikovurdering for svig og effektive

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 8.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 326/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1227/2011 af 25. oktober 2011 om integritet og gennemsigtighed

Læs mere

Advokat (H), partner Anders Aagaard. Ledelsesansvar for IT-sikkerhed

Advokat (H), partner Anders Aagaard. Ledelsesansvar for IT-sikkerhed Advokat (H), partner Anders Aagaard Ledelsesansvar for IT-sikkerhed 1 AGENDA Ledelsens opgaver og ansvar Persondataforordningen Cases 2 Ledelsens opgaver og ansvar Selskabsloven hard law: SL 115: I kapitalselskaber,

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk 18. januar 2015 Høring vedr. vedtagne retsakter inden for det civil-, handels-, og familieretlige område samt det strafferetlige og

Læs mere

L 385/74 Den Europæiske Unions Tidende 29.12.2004

L 385/74 Den Europæiske Unions Tidende 29.12.2004 L 385/74 Den Europæiske Unions Tidende 29.12.2004 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 27. december 2004 om ændring af beslutning 2001/497/EF for at indføre en alternativ standardkontrakt om overførsel af personoplysninger

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

EUROPÆISK ARRESTORDRE 1

EUROPÆISK ARRESTORDRE 1 EUROPÆISK ARRESTORDRE 1 Denne arrestordre er udstedt af en kompetent judiciel myndighed. Der anmodes om, at nedenstående person anholdes og overgives med henblik på strafforfølgning eller fuldbyrdelse

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213, L 217/18 DA EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/48/EF af 20. juli 1998 om ændring af direktiv 98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Bilag 1 Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om ansøger... 3 3. Beskrivelse af virksomheden... 3 4. Udvælgelse og mindstekrav

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001 om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium (CON/00/32) 1. Den 22. december 2000 modtog Den Europæiske

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde

Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde Skatteudvalget 2009-10 SAU alm. del Bilag 172 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager I ønsket om at tilslutte sig bestræbelserne

Læs mere

DET ER IKKE FORBUDT AT KENDE SINE RETTIGHEDER

DET ER IKKE FORBUDT AT KENDE SINE RETTIGHEDER Det er vigtigt at få rettet fejl og mangler uden at det har konsekvenser for nogen. Med den hastighed alting ændres og omstruktureres og effektiviseres, kan det ikke undga s, der bega s fejl, så det vigtigste

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter; BGC Partners, Inc. s Kodeks for god forretningsførelse og etik Omdømmet for og integriteten af BGC Partners, Inc. ("Selskabet") er værdifulde aktiver, der er afgørende for virksomhedens succes. Hver medarbejder

Læs mere

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og 12.9.2014 L 271/3 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 960/2014 af 8. september 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 103 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.:

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Kredit- og risikoudvalgs opgaver og beføjelser.

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EU)

RÅDETS FORORDNING (EU) L 90/4 Den Europæiske Unions Tidende 28.3.2013 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 296/2013 af 26. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 329/2007 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske

Læs mere

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN 29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 14. december 2004 om fremme af en passende ordning for aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 36 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Kongeriget Danmarks

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse 11601/DA WP 90 Udtalelse nr. 5/2004 om uanmodet kommunikation med henblik på markedsføring, jf. artikel 13 i direktiv 2002/58/EF Vedtaget den 27. februar 2004

Læs mere

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA-BoS-14/177 DA Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær EUROPA-PARLAMENTET SJ-0190/01 JDW/cn Luxembourg, den 17. august 2001 SJ(00)D/27266 Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær Om: Udtalelse om tjenestemænds ret til godtgørelse af ikke afholdt ferie ved

Læs mere