Betingelser nr Veterankøretøjer og klassiske køretøjer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer"

Transkript

1 Betingelser nr Veterankøretøjer og klassiske køretøjer

2 Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har fået meddelelse om aftalens indgåelse. Fortrydelsesfristen løber dog tidligst fra det tidspunkt, du skriftligt har fået nærværende oplysning om fortrydelsesretten. Hvis du fx har fået underretning om aftalens indgåelse mandag den 1. og også har fået oplysning om fortrydelsesretten, har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningen senere, fx onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, jule aftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Hvordan fortryder du Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette forsikringsselskabet om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil give denne underretning skriftligt, skal du blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du fx sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til: GF Forsikring Jernbanevej Odense NV Såfremt du ønsker at benytte dig af fortrydelsesretten, beder vi dig oplyse eventuelt policenummer samt gerne returnere eventuel police og opkrævning. 2 Veteranbil/-motorcykel eller klassisk bil/motorcykel

3 Indledning Til forsikringstageren Forsikringsbetingelserne er opbygget på en sådan måde, at du let ved brug af indholdsfortegnelsen kan finde frem til svarene på de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med forsikringen. Er du i tvivl om, hvordan forsikringsbetingelserne skal forstås, er du altid velkommen til at kontakte forsikringsklubben eller selskabet. Vi håber, du bliver tilfreds med din forsikring for veteranbil/motorcykel eller klassisk bil/motorcykel. Med venlig hilsen GF Forsikring Veteranbil/-motorcykel eller klassisk bil/motorcykel 3

4 Indhold Grundlaget for forsikringsaftalen er dansk lov, herunder lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed Disse forsikringsbetingelser og din police udgør vilkårene for den aftale, der gælder mellem dig og GF Forsikring. Forsikring for veteranbil/-motorcykel eller klassisk bil/motorcykel i GF Forsikring kan omfatte: Ansvarsforsikring alene Ansvarsforsikring med trækkrog Ansvars- og kaskoforsikring Ansvars- og kaskoforsikring med trækkrog Stilstandsforsikring Det fremgår af din police, hvad din forsikring omfatter. Almindelige regler for forsikringen Side 1. Forsikringens oprettelse og ikrafttrædelse Hvem er dækket (de sikrede) Hvor dækker forsikringen Forsikringens varighed og opsigelse Betaling af præmien Indeksregulering m.m Præmie Selvrisiko Årsopgørelsen overskud Flytning, navne- eller risikoændring Køb, salg eller afmelding Regler for ansvarsforsikringen 12. Hvad dækker ansvarsforsikringen Hvad dækker ansvarsforsikringen ikke Regres for ansvarsskader Ansvarsforsikring for trækkrog Veteranbil/-motorcykel eller klassisk bil/motorcykel

5 Regler for kaskoforsikringen og stilstandsforsikringen Side 16. Hvad dækker kaskoforsikringen Hvad dækker kaskoforsikringen ikke Hvad dækker stilstandsforsikringen Hvad dækker stilstandsforsikringen ikke SOS-redningsforsikring i udlandet (det røde kort) Retshjælpsforsikring Andre regler for forsikringen 22. Naturkatastrofer, krig og atomenergi m.m Orienterings- og pålidelighedsløb o.l Hvis du kommer ud for en skade 24. Anmeldelse af skade Hvordan erstattes skaden Ankeinstanser 26. Ankeinstanser Klausul 27. Klausul individuel aftale Veteranbil/-motorcykel eller klassisk bil/motorcykel 5

6 Almindelige regler for forsikringen 1. Forsikringens oprettelse og ikrafttrædelse 1.1 For at tegne og opretholde forsikring i GF Forsikring kræves medlemskab af en forsikringsklub tilknyttet GF Forsikring a/s. Endvidere kræves det, at forpligtelserne over for forsikringsklubben er overholdt. 1.2 Følgende betingelser skal være opfyldt for at tegne forsikring for henholdsvis veteranbil/-motorcykel og klassisk bil/motorcykel: forsikringstager og den faste bruger er fyldt 30 år. veteranbil/-motorcykel er ældre end 35 år fra første indregistrering. klassisk bil/-motorcykel er ældre end 25 år fra første indregistrering. bilen/motorcyklen anvendes ikke som dagligt befordringsmiddel/brugskøretøj. det årlige kørselsforbrug overstiger ikke km. 1.3 Forsikringen dækker fra det tidspunkt, hvor GF Forsikring eller forsikringsklubben godkender en begæring eller fra et aftalt senere tidspunkt. 2. Hvem er dækket (de sikrede) 2.1 Forsikringstageren og enhver, der med forsikringstagerens tilladelse benytter bilen/motorcyklen som fører eller passager, er dækket af forsikringen. Det er en betingelse for dækning, at fører er fyldt 30 år. I forbindelse med orienterings- og pålidelighedsløb o.l., jf. punkt 23, kan der søges særlig tilladelse til at føre køretøjet i et konkret løb, selvom fører ikke er fyldt 30 år. Reparatører, forhandlere eller andre, som har bilen/motorcyklen til reparation, service eller salg, er dog ikke dækket af forsikringen. 2.2 Ny ejer er dækket i henhold til lovgivningen. 3. Hvor dækker forsikringen 3.1 Ansvarsforsikringen dækker i Danmark og i de lande, der er tilsluttet grøntkortordningen, efter de pågældende landes love om biler/motorcykler Ved kørsel til lande, der ikke har tilsluttet sig grøntkortordningen, må der tegnes særlig ansvarsforsikring ved grænserne. 3.2 Kaskoforsikringen dækker i Danmark og i de lande, hvor SOS-redningsforsikringen (det røde kort) dækker. 6 Veteranbil/-motorcykel eller klassisk bil/motorcykel

7 3.3 Udlandsdækningen kan af GF Forsikring ændres med 14 dages varsel uden retsvirkning for de øvrige dele af forsikringsaftalen. 3.4 Nærmere oplysninger om, hvilke lande grøntkortordningen og SOS-redningsforsikringen (det røde kort) omfatter, samt hvortil der skal medbringes grønt kort, kan fås i forsikringsklubben eller GF Forsikring. 3.5 GF Forsikring er berettiget til at opkræve et gebyr for udstedelse af grønt og/eller rødt kort. 4. Forsikringens varighed og opsigelse 4.1 Forsikringen gælder for etårige perioder og kan af forsikringstageren eller GF Forsikring opsiges skriftligt inden 1. december til ophør 1. januar. Forsikringstageren har dog en særlig mulighed for at opsige forsikringen med 30 dages varsel til den første i en måned. Benyttes denne mulighed, kan GF Forsikring opkræve gebyr. Det eventuelle gebyr kan ses på og kan oplyses ved henvendelse til GF Forsikring. 4.2 Efter enhver skade er både forsikringstageren og GF Forsikring indtil en måned efter skadens afslutning berettiget til at opsige forsikringen med 14 dages varsel Endvidere kan GF Forsikring indtil en måned efter skadens afslutning som betingelse for forsikringens fortsættelse kræve skærpede betingelser i form af fx en forhøjelse af selvrisikoen i en nærmere fastsat periode. 4.3 Forsikringen kan endvidere af GF Forsikring opsiges med 14 dages varsel til enhver tid, såfremt selvrisiko ifølge afsnit 8 ikke betales ved påkrav. 4.4 Endelig kan forsikringen af GF Forsikring opsiges med 14 dages varsel til enhver tid, såfremt forsikringstagerens medlemskab af forsikringsklubben ophører. 4.5 Hvis GF Forsikring på grund af forsikringens forløb, fx efter gentagne skadetilfælde, stiller skærpede betingelser for dens fortsættelse eller opsiger forsikringen, kan der ske registrering heraf i den del af Automobilforsikringsselskabernes Fællesregister for Motorkøretøjsforsikring, som vedrører forsikringstagere, der frembyder en særlig risiko. Samtidig med en sådan registrering gives der forsikringstageren meddelelse herom med nærmere oplysning om klageadgang m.v. Registrering i det nævnte fællesregister (D.F.I.M., Philip Heymans Alle 1, 2900 Hellerup, tlf ) sker på grundlag af en tilladelse, meddelt af Datatilsynet på en række vilkår. Veteranbil/-motorcykel eller klassisk bil/motorcykel 7

8 5. Betaling af præmien 5.1 Forskudspræmien opkræves på indbetalingskort eller via BetalingsService/ Nets. Præmien opkræves helårligt med hovedforfald 1. januar. 5.2 Sammen med præmien opkræves et opkrævnings- og administrationsgebyr. 5.3 Betales præmien ikke til tiden, udsendes et rykkerbrev. Forsikringstageren er forpligtet til at betale opkrævnings- og administrationsgebyr for rykkerbrevet. 5.4 Betales præmien stadig ikke, slettes forsikringen, og eventuel panthaver underrettes. Endvidere underrettes politiet med henblik på inddragelse af bilens/motorcyklens nummerplader. 5.5 Hvis forsikringen er ophørt på grund af præmierestance, kan den ikke sættes i kraft igen, før restancen er betalt. 5.6 Sammen med præmien opkræver GF Forsikring afgifter eller gebyrer til det offentlige ifølge til enhver tid gældende lovgivning, p.t.: Stempelafgift Afgift af ansvarsforsikringspræmien Gebyr ved udstedelse af forsikringsbevis Miljøafgift 5.7 Hvis GF Forsikring på grund af præmierestance sletter forsikringen, registreres restanceforholdet i forsikringsselskabernes fælles register. Samtidig med en sådan registrering gives der forsikringstageren meddelelse med nærmere oplysning om klageadgang m.v. Registrering i det fælles register Automobilforsikringsselskabernes Fællesregister for Motorkøretøjsforsikring, der føres af Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring (D.F.I.M.), Philip Heymans Alle 1, 2900 Hellerup, tlf , efter indhentet tilladelse på nærmere angivne vilkår fra Datatilsynet. 8 Veteranbil/-motorcykel eller klassisk bil/motorcykel

9 6. Indeksregulering m.m. 6.1 Forskudspræmie, ansvarsforsikringssummer og selvrisiko indeksreguleres hvert år pr. 1. januar på grundlag af et af Danmarks Statistiks offentliggjorte lønindeks for foregående års januar kvartal. Forsikringssum og selvrisiko under retshjælpsforsikringen indeksreguleres dog ikke, jf. afsnit 21. Ophører udgivelsen af dette indeks, eller ændres grundlaget for dets udregning, er GF Forsikring berettiget til at benytte lignende indeks fra Danmarks Statistik. 6.2 Er indeksreguleringen ikke tilstrækkelig til at imødegå den forventede udvikling i skadeudgifterne og andre omkostninger, kan GF Forsikring foretage ekstraordinære forhøjelser af forskudspræmien med virkning fra enhver 1. januar Ekstraordinær forhøjelse over 5% meddeles forsikringstageren i forbindelse med opkrævning af forskudspræmien. Forsikringstageren har i disse tilfælde ret til at lade forsikringen udgå. GF Forsikring skal i så fald have skriftlig besked inden ophørsdagen. 7. Præmie 7.1 Præmien er beregnet under forudsætning af, at forsikringstager og den faste bruger er fyldt 30 år, at bilen/motorcyklen er en henholdsvis veteranbil/-motorcykel eller en klassisk bil/motorcykel, at bilen/motorcyklen ikke anvendes som dagligt befordringsmiddel (brugskøretøj), og at det årlige kørselsforbrug ikke overstiger km, jf. punkt 1.2 samt det oplyste om bilens/motorcyklens dagsværdi/handelsværdi på tegningstidspunktet, jf. policen. 7.2 Forsikringen er tegnet med fast præmie. Dette betyder, at der ikke sker ændring af præmien på grund af skade eller skadefri kørsel. 8. Selvrisiko 8.1 Af enhver ansvars- og/eller kaskoskade bærer forsikringstageren en selv risiko på kr. (basisår 2012). 8.2 For retshjælpsforsikringen gælder særlig selvrisiko, jf. afsnit Der beregnes ikke selvrisiko ved følgende skadetyper: Skade, hvor skadevolderen er kendt og har erkendt eller er blevet idømt erstatningspligt, men ikke har nogen forsikring, der dækker, eller ikke har økonomisk mulighed for selv at betale skaden. Veteranbil/-motorcykel eller klassisk bil/motorcykel 9

10 8.3.2 Skade forvoldt af en skadevolder, hvis erstatningsansvar bortfalder i medfør af erstatningsansvarslovens bestemmelser Personskadeerstatning i henhold til færdselslovens bestemmelser herom, hvor skyld ikke foreligger hos den for bilen/motorcyklen ansvarlige. 8.4 Sammen med selvrisikoen opkræves et opkrævningsgebyr, som forsikringstageren er forpligtet til at betale. 8.5 Betales selvrisikoen ikke til den anførte betalingsdato, udsendes et rykkerbrev. Forsikringstageren er forpligtet til at betale opkrævnings- og administrations gebyr for rykkerbrevet. 8.6 Såfremt selvrisikoen herefter ikke betales, er GF Forsikring berettiget til at opsige forsikringen med 14 dages varsel og at modregne i eventuel overskydende præmie. 9. Årsopgørelsen overskud 9.1 Forsikringsklubben har eget præmie- og skaderegnskab. 9.2 Efter udløbet af hvert kalenderår foretages opgørelse af erstatningsudgifterne for forsikringsklubben som summen af erstatningsudgifterne for skader sket i det pågældende år, og ændringer i erstatningsudgifterne for skader sket i de foregående to kalenderår. Opgørelsens resultat fradrages i summen af de fra forsikringsklubbens medlemmer opkrævede forskudspræmier efter fradrag af statsafgift, administrationsbidrag, reassurancebidrag og henlæggelse til klubskadereserver. Differencen fordeles forholdsmæssigt efter opkrævet forskudspræmie på klubbens medlemmer. 9.3 Overskud udbetales til medlemmerne. 10. Flytning, navne- eller risikoændring 10.1 Forsikringstager skal straks give meddelelse til forsikringsklubben eller GF Forsikring, hvis der sker ændringer i betingelserne for forsikringen og præmien, jf. policen og punkt 1.2 og Når forsikringstageren eller den faste bruger skifter bopæl eller navn Når der i øvrigt sker forandring i risikoen, fx bilens/motorcyklens anvendelse, faktisk bruger eller dagsværdien/handelsværdien i forhold til den på policen anførte, fx i forbindelse med renovering. 10 Veteranbil/-motorcykel eller klassisk bil/motorcykel

11 10.2 En risikoændring kan betyde regulering af præmien fra tidspunktet for ændring af risikoen i overensstemmelse med den til enhver tid gældende præmietarif eller opsigelse af forsikringen Undladelse af at give oplysninger om risikoændringer kan medføre, at retten til erstatning bortfalder helt eller delvist. 11. Køb, salg eller afmelding 11.1 Forsikringstager skal straks give meddelelse til forsikringsklubben eller GF Forsikring i tilfælde af køb af anden bil/motorcykel, salg eller afmelding af den forsikrede bil/motorcykel Hvis forsikringstager køber en anden bil/motorcykel, bliver den placeret ifølge den til enhver tid gældende præmietarif, eller GF Forsikring kan se sig nødsaget til at bringe forsikringen til ophør Hvis GF Forsikring ikke kan tilbyde forsikring for den nyanskaffede bil/motor cykel, er denne dog dækket i indtil 14 dage efter, at GF Forsikring har meddelt, at forsikring ikke kan tegnes Sælger eller afmelder forsikringstager den forsikrede bil/motorcykel, ophører forsikringen herfor straks. Ved afmelding kan der dog tegnes en stilstandsforsikring, såfremt bilen/motorcyklen fremstår som et samlet brugbart køretøj Forsikringen kan ikke overføres til ny ejer Betalt præmie for den tid, der ligger efter forsikringens ophør, tilbagebetales Forsikringens ophør medfører ikke bortfald af ret til tilbagebetaling af eventuelt overskud på klubbens samlede skadeopgørelse, jf. afsnit 9, for det år, forsikringen ophører Nummerplader kan ikke deponeres. Veteranbil/-motorcykel eller klassisk bil/motorcykel 11

12 Regler for ansvars forsikringen 12. Hvad dækker ansvarsforsikringen 12.1 Ansvarsforsikringen dækker i perioden fra 15. marts til 31. oktober erstatningsansvar ifølge færdselslovens bestemmelser for skade forvoldt ved bilens/motorcyklens brug som køretøj. Ved kørsel uden for Danmark, jf. punkt 3.1, dækker forsikringen med de pågældende landes regler og erstatningssummer GF Forsikring er berettiget til at indgå forlig om erstatningsspørgsmålet. Forsikringstageren er pligtig til at befuldmægtige GF Forsikring til på sine vegne at føre eventuelle retssager og forhandlinger Ud over dækningssummerne betales pålagte omkostninger og renter af erstatningsbeløb Endvidere dækkes førerens ansvar for skade på forsikringstagerens person, når denne ikke er fører af bilen. 13. Hvad dækker ansvarsforsikringen ikke Ansvarsforsikringen dækker ikke: 13.1 I perioden fra 1. november til 14. marts Skade påført førerens person. Endvidere skade på ting eller ejendom, der tilhører føreren, den faste bruger, forsikringstageren, dennes ægtefælle/ samlever eller virksomheder helt eller delvist ejet af disse Skade på tilkoblet køretøj, påhængsredskab eller sidevogn Skade på transporterede ting Skade der indtræffer, medens bilen/motorcyklen er udlejet. 14. Regres for ansvarsskader 14.1 GF Forsikring har regres mod føreren af den forsikrede bil/motorcykel, hvis denne har forvoldt skaden med forsæt, jf. færdselslovens bestemmelser herom Er skaden forvoldt ved uagtsomhed, har GF Forsikring kun regres, hvis uagtsomheden kan betegnes som grov hensynsløshed, jf. færdselslovens bestemmelser herom. 12 Veteranbil/-motorcykel eller klassisk bil/motorcykel

13 14.3 GF Forsikring har regres for skader, som er indtruffet, medens bilen/ motor cyklen har været udlejet GF Forsikring har regres mod den, der er ansvarlig for skaden, hvis GF Forsikring har måttet betale en skade, der ikke er dækket af forsikringen. 15. Ansvarsforsikring for trækkrog 15.1 Ansvarsforsikringen dækker under anvendelse af trækkrog. Veteranbil/-motorcykel eller klassisk bil/motorcykel 13

14 Regler for kaskoforsikringen og stilstandsforsikringen 16. Hvad dækker kaskoforsikringen 16.1 Kaskoforsikringen dækker i perioden fra 15. marts til 31. oktober enhver skade på og tyveri af bilen/motorcyklen med de i punkterne 17.1 til nævnte undtagelser. I perioden fra 1. november til 14. marts dækker forsikringen udelukkende brand, eksplosion, kortslutning, lynnedslag, røveri, tyveri eller hærværk Kaskoforsikringen dækker tilbehør, der er fastmonteret, omfattende originalt, tilsvarende originalt og tidstypisk tilbehør, herunder sidevogn Følgende tilbehør er dog dækket, selv om det ikke er fastmonteret: Tilbehør der alene anvendes til den forsikrede bil/motorcykel Værktøj der udelukkende anvendes til den forsikrede bil/motorcykel. Maks. erstatning kr. 17. Hvad dækker kaskoforsikringen ikke Kaskoforsikringen dækker ikke: 17.1 Forringelse af bilens/motorcyklens værdi som følge af alder og brug herunder slitage, rusttæring, lakskader på grund af stenslag eller ridser i ruder Skade der alene opstår i og er begrænset til bilens/motorcyklens mekaniske eller elektriske dele (fx motor, transmission, styretøj, starter, generator, tændingslås, ledningsnet). Disse skader er dog dækket, hvis skaden skyldes brand, lynnedslag, røveri, tyveri eller hærværk Skade der påføres bilen/motorcyklen under privat reparation Skade som er en følge af kørsel med utilstrækkeligt vand eller olie og skade som følge af frostsprængning Skade der sker, når bilen/motorcyklen er udlejet Tab og tyveri af brændstof Erstatningsbil/-motorcykel og værdiforringelse. 14 Veteranbil/-motorcykel eller klassisk bil/motorcykel

15 17.8 Skade forvoldt med forsæt, ved grov uagtsomhed eller ved kørsel i spiritus-, medicin- eller narkotikapåvirket tilstand Skade sket mens bilen/motorcyklen blev ført af en person, der ikke havde lovbefalet kørekort Skade som følge af, at bilen/motorcyklen var forsynet med et eller flere ulovlige dæk Forsikringstager er dog dækket i skadetilfældene nævnt under punkterne 17.8 til og med 17.10, hvis forsikringstager ikke var fører af bilen/motorcyklen og ikke vidste, at der forelå omstændigheder som beskrevet, forudsat at det ikke skyldes grov uagtsomhed, at forsikringstager ikke vidste det Forsikringstager er dog ikke dækket i følgende tilfælde: Når forsikringstagers ægtefælle/samlever var fører Når forsikringstagers hjemmeboende børn var fører Når den faste bruger ifølge policen var fører Har GF Forsikring måttet betale erstatning for en skade, der ikke er dækket af kaskoforsikringen, har GF Forsikring regres mod den ansvarlige skadevolder Har GF Forsikring betalt erstatning til en panthaver eller andre for en skade, som ikke er dækket af kaskoforsikringen, har GF Forsikring regres mod forsikringstager. 18. Hvad dækker stilstandsforsikringen 18.1 Der gælder de samme regler som for kaskoforsikringen, jf. afsnit 16, dog er udelukkende skade som følge af brand, eksplosion, kortslutning, lynnedslag, røveri, tyveri eller hærværk dækket. 19. Hvad dækker stilstandsforsikringen ikke 19.1 Der gælder de samme regler som for kaskoforsikringen, jf. afsnit SOS-redningsforsikring i udlandet (det røde kort) 20.1 Forsikringen dækker udelukkende, hvis der er tegnet kaskoforsikring De fuldstændige vilkår for SOS-redningsforsikring i udlandet findes i det røde kort, som kan rekvireres hos forsikringsklubben eller GF Forsikring. Veteranbil/-motorcykel eller klassisk bil/motorcykel 15

16 21. Retshjælpsforsikring 21.1 Retshjælpsforsikringen dækker udelukkende, hvis der er tegnet kaskoforsikring Dækning ydes i henhold til forsikringsbetingelserne for retshjælpsforsikring udstedt af Forsikring & Pension gældende for alle forsikringsselskaber. Forsikringsbetingelserne udleveres efter ønske Som almindelig vejledning kan oplyses, at retshjælpsforsikringen dækker forsikringstagers omkostninger i en vis udstrækning ved visse tvister, hvori forsikringstager er part i sin egenskab af ejer, bruger eller fører af den kaskoforsikrede bil/motorcykel. Erstatning kan højst andrage kr., og selvrisiko udgør 10% af omkostningerne dog mindst kr. Hvis den sikrede kan opnå fri proces, dækkes uden beregning af selvrisiko For at opnå retshjælp skal forsikringstager kontakte en advokat. Hvis advokaten mener, at der er mulighed for at opnå retshjælp, skal advokaten anmode GF Forsikring om retshjælp på forsikringstagers vegne, hvorefter GF Forsikring tager endelig stilling. Vedrørende muligheden for fri proces skal forsikringstager til advokaten medbringe forsikringstagers og eventuel ægtefælles eller samlevers årsopgørelse fra skattevæsenet Hvis forsikringstager har spørgsmål vedrørende retshjælpsforsikringen, bedes forsikringstager kontakte GF Forsikring. 16 Veteranbil/-motorcykel eller klassisk bil/motorcykel

17 Andre regler for forsikringen 22. Naturkatastrofer, krig og atomenergi m.m Forsikringen dækker ikke skader, der er en følge af krig, oprør eller borgerlige uroligheder samt jordskælv eller andre naturforstyrrelser Forsikringen dækker dog, hvis sådanne forhold indtræffer i det land, jf. punkterne 3.1 og 3.2, hvori forsikrede opholder sig på rejse uden for Danmark i indtil en måned efter konfliktens udbrud. Det forudsættes, at der ikke foretages kørsel til et land, der befinder sig i en af de nævnte situationer Forsikringen dækker ikke skader, der sker ved udløsning af atomenergi. 23. Orienterings- og pålidelighedsløb o.l Forsikringen dækker skade, som opstår under orienterings-, pålidelighedseller økonomiløb eller træning dertil, under forudsætning af: At kørslen foregår i Danmark. Hvis løbet foregår i udlandet, kræves Forsikringsklubbens godkendelse. At foreskrevne løbsregler overholdes Forsikringen dækker øvelseskørsel (glatføre, manøvre eller lignende) på steder godkendt af politiet og afspærret til formålet, hvis kørslen foregår under instruktion af godkendt kørelærer, motororganisation eller tilsvarende sagkyndig Forsikringen dækker ikke skade, som opstår under terræn-, kap-, væddeløbs- eller rallykørsel eller træning dertil eller enhver kørsel på bane eller på område, der er afspærret til formålet, bortset fra tilfælde, der er omfattet af punkt 23.1 og Veteranbil/-motorcykel eller klassisk bil/motorcykel 17

18 Hvis du kommer ud for en skade 24. Anmeldelse af skade 24.1 Enhver skade, der er omfattet af forsikringen, skal straks anmeldes til forsikringsklubben eller GF Forsikring. Ved tyveri skal der altid ske skriftlig anmeldelse, jf. punkt Røveri, tyveri eller hærværk skal tillige straks anmeldes til politiet Aftaler om reparation eller erstatningskrav må ikke træffes uden GF Forsikrings samtykke. 25. Hvordan erstattes skaden 25.1 GF Forsikring kan lade bilen/motorcyklen reparere eller erstatte skaden med et kontant beløb Reparation Forsikringstager kan efter aftale med GF Forsikring inden for visse grænser vælge selv at udføre reparationen. GF Forsikring hæfter ikke for fejl eller mangler fra reparatørens side Forsikringstager skal selv vælge, hvilket værksted der skal udføre reparationen. GF Forsikring har dog ret til i specielle tilfælde at bestemme, hvor reparationen skal udføres. Reparationen må ikke påbegyndes eller udføres uden aftale med GF Forsikring, GF Forsikrings taksator eller forsikringsklubben Medfører reparationen forbedring af bilen/motorcyklen (fx grundet rusttæring eller slitage), skal forsikringstager selv betale den del af reparationsudgiften, der svarer til den skete forbedring Bliver reparationen udført uden for normal arbejdstid, betaler GF Forsikring ikke de ekstraudgifter, dette medfører GF Forsikring dækker udelukkende reparation af den eller de beskadigede dele. Fx erstattes ikke farvenuancer efter lakering eller forskelle i fælge efter reparation eller udskiftning af en eller flere fælge. 18 Veteranbil/-motorcykel eller klassisk bil/motorcykel

19 Forsikringstager bærer risikoen for, at reservedele tilsvarende de skadede ikke kan skaffes. Eventuel forringelse af bilens/motorcyklens handelsværdi som følge af reparationen eller skaden erstattes ikke Er skaden sket, mens bilen/motorcyklen var solgt eller overladt til reparatør eller forhandler, og reparatør eller forhandler er ansvarlig for skaden, skal reparationer, som kan udføres på den pågældendes eget værksted eller andet værksted i samme koncern, udføres til nettopriser ekskl. moms. Skader, som udbedres på andre værksteder, erstattes med det beløb, som reparatøren normalt betaler for en sådan reparation Transportomkostninger GF Forsikring betaler nødvendige transportomkostninger til bilens/ motor cyklens hjemsted eller nærmeste værksted under forudsætning af, at der er tale om en erstatningsberettiget skade, og at der ikke er tegnet abonnement hos redningskorps eller lignende Ved tyveri betales nødvendige omkostninger til transport af bilen/ motorcyklen til dennes hjemsted Kontanterstatning Såfremt GF Forsikring afgør skaden ved kontant betaling, ansættes dagsværdien/handelsværdien af bilen/motorcyklen, inkl. tilbehør (jf. afsnit 16), til det beløb, som en bil/motorcykel samt tilbehør af samme mærke, alder og stand vil kunne anskaffes for mod kontant betaling, uanset de oplysninger, der er afgivet ved tegning af forsikring. Hvis dagsværdien/handelsværdien overstiger den i policen anførte maksimale dagsværdi/handelsværdi, kan erstatningen maksimalt udgøre den i policen anførte dagsværdi/handelsværdi Ved tyveri er det en betingelse, at bilen/motorcyklen ikke bliver fundet inden fire uger efter, at GF Forsikring og politiet har modtaget anmeldelse om tyveriet. Det er en betingelse, at anmeldelsen til GF Forsikring er sket skriftligt Hvis GF Forsikring har udbetalt kontanterstatning, er bilen/motorcyklen GF Forsikrings ejendom Merværdiafgift (moms). Veteranbil/-motorcykel eller klassisk bil/motorcykel 19

20 For biler/motorcykler, som tilhører merværdiafgiftregistrerede ejere, gælder følgende: Hvis ejeren kan medregne merværdiafgiften til den indgående afgift, lægger GF Forsikring merværdiafgiften ud ved at betale beløbet til reparatøren. Ejeren har derefter pligt til at godtgøre GF Forsikring merværdiafgiften Ved kontanterstatning trækkes merværdiafgiften fra erstatningsbeløbet. 20 Veteranbil/-motorcykel eller klassisk bil/motorcykel

21 Ankeinstanser 26. Ankeinstanser 26.1 Opstår der uenighed om erstatningens størrelse, kan sagen forelægges for forsikringsklubben Uenighed om værdien af bilen/motorcyklen kan afgøres ved syn og skøn, hvis forsikringstager og selskab er enige herom I givet fald udpeger forsikringstager og selskab en uvildig sagkyndig, som skal fastsætte værdien af bilen/motorcyklen Syns- og skønsmandens afgørelse er bindende for såvel forsikringstager som selskab Hvis syns- og skønsmandens afgørelse medfører en højere værdi af bilen/motorcyklen end den af GF Forsikring tilbudte, betaler GF Forsikring alle omkostninger til syns- og skønsmanden. Hvis afgørelsen medfører en tilsvarende eller lavere værdi end den af GF Forsikring tilbudte, skal forsikringstager betale halvdelen af omkostningerne til syns- og skønsmanden Hverken forsikringstager eller selskab kan efter syn og skøn indbringe spørgsmålet om værdien af bilen/motorcyklen eller erstatningens størrelse for Ankenævnet eller domstolene GF Forsikring er tilsluttet: Ankenævnet for Forsikring, som er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension Er der opstået uoverensstemmelse mellem forsikrede og GF Forsikring om forsikringen, og fører en fornyet skriftlig henvendelse til GF Forsikring ikke til et tilfredsstillende resultat, kan forsikringstager klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade 2, 1. sal, 1572 København V Telefon kl Veteranbil/-motorcykel eller klassisk bil/motorcykel 21

22 I forbindelse med en klage skal betales et gebyr, som skal indsættes på Ankenævnets postgirokonto som forudsætning for, at Anke nævnet kan behandle klagen. Såfremt forsikrede får helt eller delvist medhold i klagen, eller Ankenævnet afviser at behandle klagen, tilbagesendes gebyret Klager til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, der kan fås hos: GF Forsikrings skadeafdeling. Forsikringsoplysningen. Ankenævnets sekretariat. Der er også mulighed for at klage direkte til GF Forsikrings klageansvarlige. Nærmere oplysninger herom kan ses på GF Forsikrings hjemmeside gfforsikring.dk Klage til Ankenævnet har ikke opsættende virkning for eventuel betaling af selvrisiko og forhøjet præmie. 22 Veteranbil/-motorcykel eller klassisk bil/motorcykel

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring Til Forsikringstageren Forsikringsbetingelserne er opbygget på en sådan måde, at du let ved brug af indholdsfortegnelsen kan finde frem til svarene på de spørgsmål,

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Indledning Forsikringstager er Founders A/S, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde MinbilDinbil Side 2 Indledning Forsikringstager er MinbilDinbil ApS, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk Bilejer

Læs mere

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS Betingelser nr. 11-61 Bilforsikring i samarbejde med Minbildinbil ApS Forudsætninger: Forsikringstager er Minbildinbil ApS, benævnes efterfølgende som Minbildinbil, der driver hjemmesiden Minbildinbil.dk

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Knallertforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for knallert/eu-knallert FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber Vilkår for Traktorer og Motorredskaber 5586-11 Januar 2011 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201 Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Version 20-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Motorcykelforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Motorcykelforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Motorcykelforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER MOTORCYKEL Forsikringsbetingelser nr. MC

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Motorcykel

Forsikringsvilkår. for. Motorcykel Forsikringsvilkår for Motorcykel Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. KASKOFORSIKRING (Gælder kun hvis det fremgår af policen).

Læs mere

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med trinregulering Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.1 SIKREDE PERSONER... 3 1.2 HVOR DÆKKES?... 3 1.3 UNDTAGET... 3 1.4 MOTORLØB, ØVELSESKØRSEL,

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-51

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-51 Motorcykelforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2-51 1 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING Indholdsfortegnelse Særlige betingelser...3 Ansvar og kasko...3 1 Hvem er sikret... 3 2 Hvor dækkes...

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj

Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj M20-02 Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt

Læs mere

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC Finansiering & Forsikring Alpha Sales Group A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70 25 25 95 www.motorforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MOTORKØRETØJ i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende dækninger, når

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med fastpræmie Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 1.1 SIKREDE PERSONER... 1.2 HVOR DÆKKES?... AFSNIT 2 BILFORSIKRING GENERELT... 2.1 FORSIKRINGEN

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 BILFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Formidlet af: Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret.

Læs mere

Vilkår for. Varebil elite

Vilkår for. Varebil elite Vilkår for Varebil elite 6515-2 Maj 2006 Personoplysninger mv. Som kunde har De naturligvis mulighed for at se hvilke personoplysninger, vi har om Dem. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse,

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 MOTORCYKELFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Fællesbestemmelser for motorcykelforsikring Disse bestemmelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 SELVRISIKOFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af

Læs mere

6757-1 Februar 2015. vilkår for motorcykel standard

6757-1 Februar 2015. vilkår for motorcykel standard 6757-1 Februar 2015 vilkår for motorcykel standard Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Motorcykel standard 6757-1 Februar 2015 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 MOTORCYKELFORSIKRING HOS MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Fællesbestemmelser for motorcykelforsikring Disse bestemmelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 GENERELLE BETINGELSER.... 3 1.Præmiens betaling.... 3 2.Indeksregulering af præmien.... 3 3.Præmieændring m.v.... 3 4.Flytning og risikoforandring.... 3 5.Opsigelse....

Læs mere

MC-/EU-knallertforsikring. Version 1103003

MC-/EU-knallertforsikring. Version 1103003 MC-/EU-knallertforsikring Version 1103003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 16-18 Side 7 Kaskodækning Afsnit 19-24 Side

Læs mere

Fællesbetingelser. Forsikringsbetingelser. Version Privat 01

Fællesbetingelser. Forsikringsbetingelser. Version Privat 01 Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser Version Privat 01 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Campingvogn / Trailerforsikring

Campingvogn / Trailerforsikring Campingvogn / Trailerforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100%

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014 Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG Hvem dækkes Hvor dækkes Undtagen

Læs mere

Betingelser. Motorcykelforsikring. Mortorcykelforsikring Nr. MC 1406

Betingelser. Motorcykelforsikring. Mortorcykelforsikring Nr. MC 1406 Betingelser Motorcykelforsikring Mortorcykelforsikring Nr MC 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Hvornår dækker forsikringen?

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4.

Læs mere

Motorcykel Forsikringsbetingelser QBE 2012-01-150

Motorcykel Forsikringsbetingelser QBE 2012-01-150 Motorcykel Forsikringsbetingelser QBE 2012-01-150 QBE Insurance (Europe) Limited, England, dansk filial Vester Farimagsgade 7, 4 DK-1606 København V Danmark motor@dk.qbe.com telefon: +45 33 45 03 00 telefax:

Læs mere

DF20399-1 Februar 2015. vilkår for motorcykel elite

DF20399-1 Februar 2015. vilkår for motorcykel elite DF20399-1 Februar 2015 vilkår for motorcykel elite Danske Forsikring A/S Vilkår for Motorcykler elite DF20399-1 Februar 2015 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har ret

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-401

Veterankøretøjsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-401 Forsikringsbetingelser Veterankøretøjsforsikring Version 20-401 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

ETU FORSIKRING - MOTORCYKEL BETINGELSER

ETU FORSIKRING - MOTORCYKEL BETINGELSER ETU FORSIKRING - MOTORCYKEL BETINGELSER Indholdsfortegnelse: Fællesbestemmelser Definationer Forudsætninger Generelt Forsikringssummer 1. Hvem er dækket? 2. Hvor dækker forsikringen? 2.1 Begrænset dækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MC-Forsikring

Forsikringsbetingelser for MC-Forsikring Forsikringsbetingelser for MC-Forsikring 01.07.2013 Indholdsfortegnelse for MC-Forsikring 1. Ansvarsdækning 2. Kaskodækning 3. Branddækning Forsikringsbetingelserne for ovennævnte dækninger gælder kun,

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter

Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter 5587-14 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt - alt det med småt Her har du mulighed for at læse om hvilke forsikringer du kan vælge samt regler om oplysningspligt og fortrydelsesret m.v. FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt Her har du mulighed

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MOTORCYKEL PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER MOTORCYKEL PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER MOTORCYKEL PRIVAT Indholdsfortegnelse: Fællesbestemmelser Definitioner Forudsætninger Generelt Forsikringssummer 1. Hvem er dækket? 2. Hvor dækker forsikringen? 2.1 Begrænset dækning

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Motorcykelforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Motorcykelforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Motorcykelforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Motorcykelforsikring.

Læs mere

Ducati mc Forsikringsbetingelser QBE 2012-01-154

Ducati mc Forsikringsbetingelser QBE 2012-01-154 Ducati mc Forsikringsbetingelser QBE 2012-01-154 QBE Insurance (Europe) Limited, England, dansk filial Vester Farimagsgade 7, 4 DK-1606 København V Danmark motor@dk.qbe.com telefon: +45 33 45 03 00 telefax:

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1

Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1 BILFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Betingelser for auto, motorcykel, campingvogn og trailer Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er dækket af forsikringen

Læs mere

Personbiler Bil elite

Personbiler Bil elite Vilkår for Personbiler Bil elite DF20095-2 Juli 2008 DF20095-2_07.08.indd 1 28/07/08 11:26:28 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde,

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER VERSION 01-02 JULI 2012. ADMINISTRATION ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER VERSION 01-02 JULI 2012. ADMINISTRATION ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER VERSION 01-02 JULI 2012 ADMINISTRATION ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk COVER UNDERWRITTEN

Læs mere

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Betingelsesnummer: Motorcykel 1.1

Betingelsesnummer: Motorcykel 1.1 MOTORCYKELFORSIKRING Betingelsesnummer: Motorcykel 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere