Betingelser nr Veterankøretøjer og klassiske køretøjer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer"

Transkript

1 Betingelser nr Veterankøretøjer og klassiske køretøjer

2 Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har fået meddelelse om aftalens indgåelse. Fortrydelsesfristen løber dog tidligst fra det tidspunkt, du skriftligt har fået nærværende oplysning om fortrydelsesretten. Hvis du fx har fået underretning om aftalens indgåelse mandag den 1. og også har fået oplysning om fortrydelsesretten, har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningen senere, fx onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, jule aftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Hvordan fortryder du Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette forsikringsselskabet om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil give denne underretning skriftligt, skal du blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du fx sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til: GF Forsikring Jernbanevej Odense NV Såfremt du ønsker at benytte dig af fortrydelsesretten, beder vi dig oplyse eventuelt policenummer samt gerne returnere eventuel police og opkrævning. 2 Veteranbil/-motorcykel eller klassisk bil/motorcykel

3 Indledning Til forsikringstageren Forsikringsbetingelserne er opbygget på en sådan måde, at du let ved brug af indholdsfortegnelsen kan finde frem til svarene på de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med forsikringen. Er du i tvivl om, hvordan forsikringsbetingelserne skal forstås, er du altid velkommen til at kontakte forsikringsklubben eller selskabet. Vi håber, du bliver tilfreds med din forsikring for veteranbil/motorcykel eller klassisk bil/motorcykel. Med venlig hilsen GF Forsikring Veteranbil/-motorcykel eller klassisk bil/motorcykel 3

4 Indhold Grundlaget for forsikringsaftalen er dansk lov, herunder lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed Disse forsikringsbetingelser og din police udgør vilkårene for den aftale, der gælder mellem dig og GF Forsikring. Forsikring for veteranbil/-motorcykel eller klassisk bil/motorcykel i GF Forsikring kan omfatte: Ansvarsforsikring alene Ansvarsforsikring med trækkrog Ansvars- og kaskoforsikring Ansvars- og kaskoforsikring med trækkrog Stilstandsforsikring Det fremgår af din police, hvad din forsikring omfatter. Almindelige regler for forsikringen Side 1. Forsikringens oprettelse og ikrafttrædelse Hvem er dækket (de sikrede) Hvor dækker forsikringen Forsikringens varighed og opsigelse Betaling af præmien Indeksregulering m.m Præmie Selvrisiko Årsopgørelsen overskud Flytning, navne- eller risikoændring Køb, salg eller afmelding Regler for ansvarsforsikringen 12. Hvad dækker ansvarsforsikringen Hvad dækker ansvarsforsikringen ikke Regres for ansvarsskader Ansvarsforsikring for trækkrog Veteranbil/-motorcykel eller klassisk bil/motorcykel

5 Regler for kaskoforsikringen og stilstandsforsikringen Side 16. Hvad dækker kaskoforsikringen Hvad dækker kaskoforsikringen ikke Hvad dækker stilstandsforsikringen Hvad dækker stilstandsforsikringen ikke SOS-redningsforsikring i udlandet (det røde kort) Retshjælpsforsikring Andre regler for forsikringen 22. Naturkatastrofer, krig og atomenergi m.m Orienterings- og pålidelighedsløb o.l Hvis du kommer ud for en skade 24. Anmeldelse af skade Hvordan erstattes skaden Ankeinstanser 26. Ankeinstanser Klausul 27. Klausul individuel aftale Veteranbil/-motorcykel eller klassisk bil/motorcykel 5

6 Almindelige regler for forsikringen 1. Forsikringens oprettelse og ikrafttrædelse 1.1 For at tegne og opretholde forsikring i GF Forsikring kræves medlemskab af en forsikringsklub tilknyttet GF Forsikring a/s. Endvidere kræves det, at forpligtelserne over for forsikringsklubben er overholdt. 1.2 Følgende betingelser skal være opfyldt for at tegne forsikring for henholdsvis veteranbil/-motorcykel og klassisk bil/motorcykel: forsikringstager og den faste bruger er fyldt 30 år. veteranbil/-motorcykel er ældre end 35 år fra første indregistrering. klassisk bil/-motorcykel er ældre end 25 år fra første indregistrering. bilen/motorcyklen anvendes ikke som dagligt befordringsmiddel/brugskøretøj. det årlige kørselsforbrug overstiger ikke km. 1.3 Forsikringen dækker fra det tidspunkt, hvor GF Forsikring eller forsikringsklubben godkender en begæring eller fra et aftalt senere tidspunkt. 2. Hvem er dækket (de sikrede) 2.1 Forsikringstageren og enhver, der med forsikringstagerens tilladelse benytter bilen/motorcyklen som fører eller passager, er dækket af forsikringen. Det er en betingelse for dækning, at fører er fyldt 30 år. I forbindelse med orienterings- og pålidelighedsløb o.l., jf. punkt 23, kan der søges særlig tilladelse til at føre køretøjet i et konkret løb, selvom fører ikke er fyldt 30 år. Reparatører, forhandlere eller andre, som har bilen/motorcyklen til reparation, service eller salg, er dog ikke dækket af forsikringen. 2.2 Ny ejer er dækket i henhold til lovgivningen. 3. Hvor dækker forsikringen 3.1 Ansvarsforsikringen dækker i Danmark og i de lande, der er tilsluttet grøntkortordningen, efter de pågældende landes love om biler/motorcykler Ved kørsel til lande, der ikke har tilsluttet sig grøntkortordningen, må der tegnes særlig ansvarsforsikring ved grænserne. 3.2 Kaskoforsikringen dækker i Danmark og i de lande, hvor SOS-redningsforsikringen (det røde kort) dækker. 6 Veteranbil/-motorcykel eller klassisk bil/motorcykel

7 3.3 Udlandsdækningen kan af GF Forsikring ændres med 14 dages varsel uden retsvirkning for de øvrige dele af forsikringsaftalen. 3.4 Nærmere oplysninger om, hvilke lande grøntkortordningen og SOS-redningsforsikringen (det røde kort) omfatter, samt hvortil der skal medbringes grønt kort, kan fås i forsikringsklubben eller GF Forsikring. 3.5 GF Forsikring er berettiget til at opkræve et gebyr for udstedelse af grønt og/eller rødt kort. 4. Forsikringens varighed og opsigelse 4.1 Forsikringen gælder for etårige perioder og kan af forsikringstageren eller GF Forsikring opsiges skriftligt inden 1. december til ophør 1. januar. Forsikringstageren har dog en særlig mulighed for at opsige forsikringen med 30 dages varsel til den første i en måned. Benyttes denne mulighed, kan GF Forsikring opkræve gebyr. Det eventuelle gebyr kan ses på og kan oplyses ved henvendelse til GF Forsikring. 4.2 Efter enhver skade er både forsikringstageren og GF Forsikring indtil en måned efter skadens afslutning berettiget til at opsige forsikringen med 14 dages varsel Endvidere kan GF Forsikring indtil en måned efter skadens afslutning som betingelse for forsikringens fortsættelse kræve skærpede betingelser i form af fx en forhøjelse af selvrisikoen i en nærmere fastsat periode. 4.3 Forsikringen kan endvidere af GF Forsikring opsiges med 14 dages varsel til enhver tid, såfremt selvrisiko ifølge afsnit 8 ikke betales ved påkrav. 4.4 Endelig kan forsikringen af GF Forsikring opsiges med 14 dages varsel til enhver tid, såfremt forsikringstagerens medlemskab af forsikringsklubben ophører. 4.5 Hvis GF Forsikring på grund af forsikringens forløb, fx efter gentagne skadetilfælde, stiller skærpede betingelser for dens fortsættelse eller opsiger forsikringen, kan der ske registrering heraf i den del af Automobilforsikringsselskabernes Fællesregister for Motorkøretøjsforsikring, som vedrører forsikringstagere, der frembyder en særlig risiko. Samtidig med en sådan registrering gives der forsikringstageren meddelelse herom med nærmere oplysning om klageadgang m.v. Registrering i det nævnte fællesregister (D.F.I.M., Philip Heymans Alle 1, 2900 Hellerup, tlf ) sker på grundlag af en tilladelse, meddelt af Datatilsynet på en række vilkår. Veteranbil/-motorcykel eller klassisk bil/motorcykel 7

8 5. Betaling af præmien 5.1 Forskudspræmien opkræves på indbetalingskort eller via BetalingsService/ Nets. Præmien opkræves helårligt med hovedforfald 1. januar. 5.2 Sammen med præmien opkræves et opkrævnings- og administrationsgebyr. 5.3 Betales præmien ikke til tiden, udsendes et rykkerbrev. Forsikringstageren er forpligtet til at betale opkrævnings- og administrationsgebyr for rykkerbrevet. 5.4 Betales præmien stadig ikke, slettes forsikringen, og eventuel panthaver underrettes. Endvidere underrettes politiet med henblik på inddragelse af bilens/motorcyklens nummerplader. 5.5 Hvis forsikringen er ophørt på grund af præmierestance, kan den ikke sættes i kraft igen, før restancen er betalt. 5.6 Sammen med præmien opkræver GF Forsikring afgifter eller gebyrer til det offentlige ifølge til enhver tid gældende lovgivning, p.t.: Stempelafgift Afgift af ansvarsforsikringspræmien Gebyr ved udstedelse af forsikringsbevis Miljøafgift 5.7 Hvis GF Forsikring på grund af præmierestance sletter forsikringen, registreres restanceforholdet i forsikringsselskabernes fælles register. Samtidig med en sådan registrering gives der forsikringstageren meddelelse med nærmere oplysning om klageadgang m.v. Registrering i det fælles register Automobilforsikringsselskabernes Fællesregister for Motorkøretøjsforsikring, der føres af Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring (D.F.I.M.), Philip Heymans Alle 1, 2900 Hellerup, tlf , efter indhentet tilladelse på nærmere angivne vilkår fra Datatilsynet. 8 Veteranbil/-motorcykel eller klassisk bil/motorcykel

9 6. Indeksregulering m.m. 6.1 Forskudspræmie, ansvarsforsikringssummer og selvrisiko indeksreguleres hvert år pr. 1. januar på grundlag af et af Danmarks Statistiks offentliggjorte lønindeks for foregående års januar kvartal. Forsikringssum og selvrisiko under retshjælpsforsikringen indeksreguleres dog ikke, jf. afsnit 21. Ophører udgivelsen af dette indeks, eller ændres grundlaget for dets udregning, er GF Forsikring berettiget til at benytte lignende indeks fra Danmarks Statistik. 6.2 Er indeksreguleringen ikke tilstrækkelig til at imødegå den forventede udvikling i skadeudgifterne og andre omkostninger, kan GF Forsikring foretage ekstraordinære forhøjelser af forskudspræmien med virkning fra enhver 1. januar Ekstraordinær forhøjelse over 5% meddeles forsikringstageren i forbindelse med opkrævning af forskudspræmien. Forsikringstageren har i disse tilfælde ret til at lade forsikringen udgå. GF Forsikring skal i så fald have skriftlig besked inden ophørsdagen. 7. Præmie 7.1 Præmien er beregnet under forudsætning af, at forsikringstager og den faste bruger er fyldt 30 år, at bilen/motorcyklen er en henholdsvis veteranbil/-motorcykel eller en klassisk bil/motorcykel, at bilen/motorcyklen ikke anvendes som dagligt befordringsmiddel (brugskøretøj), og at det årlige kørselsforbrug ikke overstiger km, jf. punkt 1.2 samt det oplyste om bilens/motorcyklens dagsværdi/handelsværdi på tegningstidspunktet, jf. policen. 7.2 Forsikringen er tegnet med fast præmie. Dette betyder, at der ikke sker ændring af præmien på grund af skade eller skadefri kørsel. 8. Selvrisiko 8.1 Af enhver ansvars- og/eller kaskoskade bærer forsikringstageren en selv risiko på kr. (basisår 2012). 8.2 For retshjælpsforsikringen gælder særlig selvrisiko, jf. afsnit Der beregnes ikke selvrisiko ved følgende skadetyper: Skade, hvor skadevolderen er kendt og har erkendt eller er blevet idømt erstatningspligt, men ikke har nogen forsikring, der dækker, eller ikke har økonomisk mulighed for selv at betale skaden. Veteranbil/-motorcykel eller klassisk bil/motorcykel 9

10 8.3.2 Skade forvoldt af en skadevolder, hvis erstatningsansvar bortfalder i medfør af erstatningsansvarslovens bestemmelser Personskadeerstatning i henhold til færdselslovens bestemmelser herom, hvor skyld ikke foreligger hos den for bilen/motorcyklen ansvarlige. 8.4 Sammen med selvrisikoen opkræves et opkrævningsgebyr, som forsikringstageren er forpligtet til at betale. 8.5 Betales selvrisikoen ikke til den anførte betalingsdato, udsendes et rykkerbrev. Forsikringstageren er forpligtet til at betale opkrævnings- og administrations gebyr for rykkerbrevet. 8.6 Såfremt selvrisikoen herefter ikke betales, er GF Forsikring berettiget til at opsige forsikringen med 14 dages varsel og at modregne i eventuel overskydende præmie. 9. Årsopgørelsen overskud 9.1 Forsikringsklubben har eget præmie- og skaderegnskab. 9.2 Efter udløbet af hvert kalenderår foretages opgørelse af erstatningsudgifterne for forsikringsklubben som summen af erstatningsudgifterne for skader sket i det pågældende år, og ændringer i erstatningsudgifterne for skader sket i de foregående to kalenderår. Opgørelsens resultat fradrages i summen af de fra forsikringsklubbens medlemmer opkrævede forskudspræmier efter fradrag af statsafgift, administrationsbidrag, reassurancebidrag og henlæggelse til klubskadereserver. Differencen fordeles forholdsmæssigt efter opkrævet forskudspræmie på klubbens medlemmer. 9.3 Overskud udbetales til medlemmerne. 10. Flytning, navne- eller risikoændring 10.1 Forsikringstager skal straks give meddelelse til forsikringsklubben eller GF Forsikring, hvis der sker ændringer i betingelserne for forsikringen og præmien, jf. policen og punkt 1.2 og Når forsikringstageren eller den faste bruger skifter bopæl eller navn Når der i øvrigt sker forandring i risikoen, fx bilens/motorcyklens anvendelse, faktisk bruger eller dagsværdien/handelsværdien i forhold til den på policen anførte, fx i forbindelse med renovering. 10 Veteranbil/-motorcykel eller klassisk bil/motorcykel

11 10.2 En risikoændring kan betyde regulering af præmien fra tidspunktet for ændring af risikoen i overensstemmelse med den til enhver tid gældende præmietarif eller opsigelse af forsikringen Undladelse af at give oplysninger om risikoændringer kan medføre, at retten til erstatning bortfalder helt eller delvist. 11. Køb, salg eller afmelding 11.1 Forsikringstager skal straks give meddelelse til forsikringsklubben eller GF Forsikring i tilfælde af køb af anden bil/motorcykel, salg eller afmelding af den forsikrede bil/motorcykel Hvis forsikringstager køber en anden bil/motorcykel, bliver den placeret ifølge den til enhver tid gældende præmietarif, eller GF Forsikring kan se sig nødsaget til at bringe forsikringen til ophør Hvis GF Forsikring ikke kan tilbyde forsikring for den nyanskaffede bil/motor cykel, er denne dog dækket i indtil 14 dage efter, at GF Forsikring har meddelt, at forsikring ikke kan tegnes Sælger eller afmelder forsikringstager den forsikrede bil/motorcykel, ophører forsikringen herfor straks. Ved afmelding kan der dog tegnes en stilstandsforsikring, såfremt bilen/motorcyklen fremstår som et samlet brugbart køretøj Forsikringen kan ikke overføres til ny ejer Betalt præmie for den tid, der ligger efter forsikringens ophør, tilbagebetales Forsikringens ophør medfører ikke bortfald af ret til tilbagebetaling af eventuelt overskud på klubbens samlede skadeopgørelse, jf. afsnit 9, for det år, forsikringen ophører Nummerplader kan ikke deponeres. Veteranbil/-motorcykel eller klassisk bil/motorcykel 11

12 Regler for ansvars forsikringen 12. Hvad dækker ansvarsforsikringen 12.1 Ansvarsforsikringen dækker i perioden fra 15. marts til 31. oktober erstatningsansvar ifølge færdselslovens bestemmelser for skade forvoldt ved bilens/motorcyklens brug som køretøj. Ved kørsel uden for Danmark, jf. punkt 3.1, dækker forsikringen med de pågældende landes regler og erstatningssummer GF Forsikring er berettiget til at indgå forlig om erstatningsspørgsmålet. Forsikringstageren er pligtig til at befuldmægtige GF Forsikring til på sine vegne at føre eventuelle retssager og forhandlinger Ud over dækningssummerne betales pålagte omkostninger og renter af erstatningsbeløb Endvidere dækkes førerens ansvar for skade på forsikringstagerens person, når denne ikke er fører af bilen. 13. Hvad dækker ansvarsforsikringen ikke Ansvarsforsikringen dækker ikke: 13.1 I perioden fra 1. november til 14. marts Skade påført førerens person. Endvidere skade på ting eller ejendom, der tilhører føreren, den faste bruger, forsikringstageren, dennes ægtefælle/ samlever eller virksomheder helt eller delvist ejet af disse Skade på tilkoblet køretøj, påhængsredskab eller sidevogn Skade på transporterede ting Skade der indtræffer, medens bilen/motorcyklen er udlejet. 14. Regres for ansvarsskader 14.1 GF Forsikring har regres mod føreren af den forsikrede bil/motorcykel, hvis denne har forvoldt skaden med forsæt, jf. færdselslovens bestemmelser herom Er skaden forvoldt ved uagtsomhed, har GF Forsikring kun regres, hvis uagtsomheden kan betegnes som grov hensynsløshed, jf. færdselslovens bestemmelser herom. 12 Veteranbil/-motorcykel eller klassisk bil/motorcykel

13 14.3 GF Forsikring har regres for skader, som er indtruffet, medens bilen/ motor cyklen har været udlejet GF Forsikring har regres mod den, der er ansvarlig for skaden, hvis GF Forsikring har måttet betale en skade, der ikke er dækket af forsikringen. 15. Ansvarsforsikring for trækkrog 15.1 Ansvarsforsikringen dækker under anvendelse af trækkrog. Veteranbil/-motorcykel eller klassisk bil/motorcykel 13

14 Regler for kaskoforsikringen og stilstandsforsikringen 16. Hvad dækker kaskoforsikringen 16.1 Kaskoforsikringen dækker i perioden fra 15. marts til 31. oktober enhver skade på og tyveri af bilen/motorcyklen med de i punkterne 17.1 til nævnte undtagelser. I perioden fra 1. november til 14. marts dækker forsikringen udelukkende brand, eksplosion, kortslutning, lynnedslag, røveri, tyveri eller hærværk Kaskoforsikringen dækker tilbehør, der er fastmonteret, omfattende originalt, tilsvarende originalt og tidstypisk tilbehør, herunder sidevogn Følgende tilbehør er dog dækket, selv om det ikke er fastmonteret: Tilbehør der alene anvendes til den forsikrede bil/motorcykel Værktøj der udelukkende anvendes til den forsikrede bil/motorcykel. Maks. erstatning kr. 17. Hvad dækker kaskoforsikringen ikke Kaskoforsikringen dækker ikke: 17.1 Forringelse af bilens/motorcyklens værdi som følge af alder og brug herunder slitage, rusttæring, lakskader på grund af stenslag eller ridser i ruder Skade der alene opstår i og er begrænset til bilens/motorcyklens mekaniske eller elektriske dele (fx motor, transmission, styretøj, starter, generator, tændingslås, ledningsnet). Disse skader er dog dækket, hvis skaden skyldes brand, lynnedslag, røveri, tyveri eller hærværk Skade der påføres bilen/motorcyklen under privat reparation Skade som er en følge af kørsel med utilstrækkeligt vand eller olie og skade som følge af frostsprængning Skade der sker, når bilen/motorcyklen er udlejet Tab og tyveri af brændstof Erstatningsbil/-motorcykel og værdiforringelse. 14 Veteranbil/-motorcykel eller klassisk bil/motorcykel

15 17.8 Skade forvoldt med forsæt, ved grov uagtsomhed eller ved kørsel i spiritus-, medicin- eller narkotikapåvirket tilstand Skade sket mens bilen/motorcyklen blev ført af en person, der ikke havde lovbefalet kørekort Skade som følge af, at bilen/motorcyklen var forsynet med et eller flere ulovlige dæk Forsikringstager er dog dækket i skadetilfældene nævnt under punkterne 17.8 til og med 17.10, hvis forsikringstager ikke var fører af bilen/motorcyklen og ikke vidste, at der forelå omstændigheder som beskrevet, forudsat at det ikke skyldes grov uagtsomhed, at forsikringstager ikke vidste det Forsikringstager er dog ikke dækket i følgende tilfælde: Når forsikringstagers ægtefælle/samlever var fører Når forsikringstagers hjemmeboende børn var fører Når den faste bruger ifølge policen var fører Har GF Forsikring måttet betale erstatning for en skade, der ikke er dækket af kaskoforsikringen, har GF Forsikring regres mod den ansvarlige skadevolder Har GF Forsikring betalt erstatning til en panthaver eller andre for en skade, som ikke er dækket af kaskoforsikringen, har GF Forsikring regres mod forsikringstager. 18. Hvad dækker stilstandsforsikringen 18.1 Der gælder de samme regler som for kaskoforsikringen, jf. afsnit 16, dog er udelukkende skade som følge af brand, eksplosion, kortslutning, lynnedslag, røveri, tyveri eller hærværk dækket. 19. Hvad dækker stilstandsforsikringen ikke 19.1 Der gælder de samme regler som for kaskoforsikringen, jf. afsnit SOS-redningsforsikring i udlandet (det røde kort) 20.1 Forsikringen dækker udelukkende, hvis der er tegnet kaskoforsikring De fuldstændige vilkår for SOS-redningsforsikring i udlandet findes i det røde kort, som kan rekvireres hos forsikringsklubben eller GF Forsikring. Veteranbil/-motorcykel eller klassisk bil/motorcykel 15

16 21. Retshjælpsforsikring 21.1 Retshjælpsforsikringen dækker udelukkende, hvis der er tegnet kaskoforsikring Dækning ydes i henhold til forsikringsbetingelserne for retshjælpsforsikring udstedt af Forsikring & Pension gældende for alle forsikringsselskaber. Forsikringsbetingelserne udleveres efter ønske Som almindelig vejledning kan oplyses, at retshjælpsforsikringen dækker forsikringstagers omkostninger i en vis udstrækning ved visse tvister, hvori forsikringstager er part i sin egenskab af ejer, bruger eller fører af den kaskoforsikrede bil/motorcykel. Erstatning kan højst andrage kr., og selvrisiko udgør 10% af omkostningerne dog mindst kr. Hvis den sikrede kan opnå fri proces, dækkes uden beregning af selvrisiko For at opnå retshjælp skal forsikringstager kontakte en advokat. Hvis advokaten mener, at der er mulighed for at opnå retshjælp, skal advokaten anmode GF Forsikring om retshjælp på forsikringstagers vegne, hvorefter GF Forsikring tager endelig stilling. Vedrørende muligheden for fri proces skal forsikringstager til advokaten medbringe forsikringstagers og eventuel ægtefælles eller samlevers årsopgørelse fra skattevæsenet Hvis forsikringstager har spørgsmål vedrørende retshjælpsforsikringen, bedes forsikringstager kontakte GF Forsikring. 16 Veteranbil/-motorcykel eller klassisk bil/motorcykel

17 Andre regler for forsikringen 22. Naturkatastrofer, krig og atomenergi m.m Forsikringen dækker ikke skader, der er en følge af krig, oprør eller borgerlige uroligheder samt jordskælv eller andre naturforstyrrelser Forsikringen dækker dog, hvis sådanne forhold indtræffer i det land, jf. punkterne 3.1 og 3.2, hvori forsikrede opholder sig på rejse uden for Danmark i indtil en måned efter konfliktens udbrud. Det forudsættes, at der ikke foretages kørsel til et land, der befinder sig i en af de nævnte situationer Forsikringen dækker ikke skader, der sker ved udløsning af atomenergi. 23. Orienterings- og pålidelighedsløb o.l Forsikringen dækker skade, som opstår under orienterings-, pålidelighedseller økonomiløb eller træning dertil, under forudsætning af: At kørslen foregår i Danmark. Hvis løbet foregår i udlandet, kræves Forsikringsklubbens godkendelse. At foreskrevne løbsregler overholdes Forsikringen dækker øvelseskørsel (glatføre, manøvre eller lignende) på steder godkendt af politiet og afspærret til formålet, hvis kørslen foregår under instruktion af godkendt kørelærer, motororganisation eller tilsvarende sagkyndig Forsikringen dækker ikke skade, som opstår under terræn-, kap-, væddeløbs- eller rallykørsel eller træning dertil eller enhver kørsel på bane eller på område, der er afspærret til formålet, bortset fra tilfælde, der er omfattet af punkt 23.1 og Veteranbil/-motorcykel eller klassisk bil/motorcykel 17

18 Hvis du kommer ud for en skade 24. Anmeldelse af skade 24.1 Enhver skade, der er omfattet af forsikringen, skal straks anmeldes til forsikringsklubben eller GF Forsikring. Ved tyveri skal der altid ske skriftlig anmeldelse, jf. punkt Røveri, tyveri eller hærværk skal tillige straks anmeldes til politiet Aftaler om reparation eller erstatningskrav må ikke træffes uden GF Forsikrings samtykke. 25. Hvordan erstattes skaden 25.1 GF Forsikring kan lade bilen/motorcyklen reparere eller erstatte skaden med et kontant beløb Reparation Forsikringstager kan efter aftale med GF Forsikring inden for visse grænser vælge selv at udføre reparationen. GF Forsikring hæfter ikke for fejl eller mangler fra reparatørens side Forsikringstager skal selv vælge, hvilket værksted der skal udføre reparationen. GF Forsikring har dog ret til i specielle tilfælde at bestemme, hvor reparationen skal udføres. Reparationen må ikke påbegyndes eller udføres uden aftale med GF Forsikring, GF Forsikrings taksator eller forsikringsklubben Medfører reparationen forbedring af bilen/motorcyklen (fx grundet rusttæring eller slitage), skal forsikringstager selv betale den del af reparationsudgiften, der svarer til den skete forbedring Bliver reparationen udført uden for normal arbejdstid, betaler GF Forsikring ikke de ekstraudgifter, dette medfører GF Forsikring dækker udelukkende reparation af den eller de beskadigede dele. Fx erstattes ikke farvenuancer efter lakering eller forskelle i fælge efter reparation eller udskiftning af en eller flere fælge. 18 Veteranbil/-motorcykel eller klassisk bil/motorcykel

19 Forsikringstager bærer risikoen for, at reservedele tilsvarende de skadede ikke kan skaffes. Eventuel forringelse af bilens/motorcyklens handelsværdi som følge af reparationen eller skaden erstattes ikke Er skaden sket, mens bilen/motorcyklen var solgt eller overladt til reparatør eller forhandler, og reparatør eller forhandler er ansvarlig for skaden, skal reparationer, som kan udføres på den pågældendes eget værksted eller andet værksted i samme koncern, udføres til nettopriser ekskl. moms. Skader, som udbedres på andre værksteder, erstattes med det beløb, som reparatøren normalt betaler for en sådan reparation Transportomkostninger GF Forsikring betaler nødvendige transportomkostninger til bilens/ motor cyklens hjemsted eller nærmeste værksted under forudsætning af, at der er tale om en erstatningsberettiget skade, og at der ikke er tegnet abonnement hos redningskorps eller lignende Ved tyveri betales nødvendige omkostninger til transport af bilen/ motorcyklen til dennes hjemsted Kontanterstatning Såfremt GF Forsikring afgør skaden ved kontant betaling, ansættes dagsværdien/handelsværdien af bilen/motorcyklen, inkl. tilbehør (jf. afsnit 16), til det beløb, som en bil/motorcykel samt tilbehør af samme mærke, alder og stand vil kunne anskaffes for mod kontant betaling, uanset de oplysninger, der er afgivet ved tegning af forsikring. Hvis dagsværdien/handelsværdien overstiger den i policen anførte maksimale dagsværdi/handelsværdi, kan erstatningen maksimalt udgøre den i policen anførte dagsværdi/handelsværdi Ved tyveri er det en betingelse, at bilen/motorcyklen ikke bliver fundet inden fire uger efter, at GF Forsikring og politiet har modtaget anmeldelse om tyveriet. Det er en betingelse, at anmeldelsen til GF Forsikring er sket skriftligt Hvis GF Forsikring har udbetalt kontanterstatning, er bilen/motorcyklen GF Forsikrings ejendom Merværdiafgift (moms). Veteranbil/-motorcykel eller klassisk bil/motorcykel 19

20 For biler/motorcykler, som tilhører merværdiafgiftregistrerede ejere, gælder følgende: Hvis ejeren kan medregne merværdiafgiften til den indgående afgift, lægger GF Forsikring merværdiafgiften ud ved at betale beløbet til reparatøren. Ejeren har derefter pligt til at godtgøre GF Forsikring merværdiafgiften Ved kontanterstatning trækkes merværdiafgiften fra erstatningsbeløbet. 20 Veteranbil/-motorcykel eller klassisk bil/motorcykel

21 Ankeinstanser 26. Ankeinstanser 26.1 Opstår der uenighed om erstatningens størrelse, kan sagen forelægges for forsikringsklubben Uenighed om værdien af bilen/motorcyklen kan afgøres ved syn og skøn, hvis forsikringstager og selskab er enige herom I givet fald udpeger forsikringstager og selskab en uvildig sagkyndig, som skal fastsætte værdien af bilen/motorcyklen Syns- og skønsmandens afgørelse er bindende for såvel forsikringstager som selskab Hvis syns- og skønsmandens afgørelse medfører en højere værdi af bilen/motorcyklen end den af GF Forsikring tilbudte, betaler GF Forsikring alle omkostninger til syns- og skønsmanden. Hvis afgørelsen medfører en tilsvarende eller lavere værdi end den af GF Forsikring tilbudte, skal forsikringstager betale halvdelen af omkostningerne til syns- og skønsmanden Hverken forsikringstager eller selskab kan efter syn og skøn indbringe spørgsmålet om værdien af bilen/motorcyklen eller erstatningens størrelse for Ankenævnet eller domstolene GF Forsikring er tilsluttet: Ankenævnet for Forsikring, som er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension Er der opstået uoverensstemmelse mellem forsikrede og GF Forsikring om forsikringen, og fører en fornyet skriftlig henvendelse til GF Forsikring ikke til et tilfredsstillende resultat, kan forsikringstager klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade 2, 1. sal, 1572 København V Telefon kl Veteranbil/-motorcykel eller klassisk bil/motorcykel 21

22 I forbindelse med en klage skal betales et gebyr, som skal indsættes på Ankenævnets postgirokonto som forudsætning for, at Anke nævnet kan behandle klagen. Såfremt forsikrede får helt eller delvist medhold i klagen, eller Ankenævnet afviser at behandle klagen, tilbagesendes gebyret Klager til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, der kan fås hos: GF Forsikrings skadeafdeling. Forsikringsoplysningen. Ankenævnets sekretariat. Der er også mulighed for at klage direkte til GF Forsikrings klageansvarlige. Nærmere oplysninger herom kan ses på GF Forsikrings hjemmeside gfforsikring.dk Klage til Ankenævnet har ikke opsættende virkning for eventuel betaling af selvrisiko og forhøjet præmie. 22 Veteranbil/-motorcykel eller klassisk bil/motorcykel

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring Til Forsikringstageren Forsikringsbetingelserne er opbygget på en sådan måde, at du let ved brug af indholdsfortegnelsen kan finde frem til svarene på de spørgsmål,

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Motorcykel- forsikring

Motorcykel- forsikring Motorcykel- forsikring Betingelser nr. OK 13-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Indledning Forsikringstager er Founders A/S, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde MinbilDinbil Side 2 Indledning Forsikringstager er MinbilDinbil ApS, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk Bilejer

Læs mere

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS Betingelser nr. 11-61 Bilforsikring i samarbejde med Minbildinbil ApS Forudsætninger: Forsikringstager er Minbildinbil ApS, benævnes efterfølgende som Minbildinbil, der driver hjemmesiden Minbildinbil.dk

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring Indledning Forsikringstager er CarHub, som efterfølgende benævnes som CarHub, der driver hjemmesiden CarHub.dk Bilejer er ejer af personbilen, og som har bilen registreret i det Digitale Motorregister

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Veterankøretøjer og klassiske køretøjer

Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Betingelser nr. 11-32 maj 2016 GF Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 70 13 80 80 gf@gfforsikring.dk www.gfforsikring.dk CVR: 26 23 14 18 Indhold Grundlaget

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Betingelser nr Motorcykelforsikring

Betingelser nr Motorcykelforsikring Betingelser nr. 13-2 Motorcykelforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring Forsikringsvilkår for Knallertforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012 Knallertforsikring Version 1112003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 16-18 Side 7 Når skaden sker Afsnit 19 Side 8 Hvad

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Knallertforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-FORSIKRING VERSION 20-202 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk MC-Forsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for knallert/eu-knallert FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M06-1 M09-33 Betingelser 150317 Side A. Forsikringens omfang... 2 1

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201 Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Version 20-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber Vilkår for Traktorer og Motorredskaber 5586-11 Januar 2011 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

Motorcykelforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Motorcykelforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Motorcykelforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER MOTORCYKEL Forsikringsbetingelser nr. MC

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE Forsikringsbetingelser nr. FPA1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringen består af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med trinregulering Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.1 SIKREDE PERSONER... 3 1.2 HVOR DÆKKES?... 3 1.3 UNDTAGET... 3 1.4 MOTORLØB, ØVELSESKØRSEL,

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Motorcykel

Forsikringsvilkår. for. Motorcykel Forsikringsvilkår for Motorcykel Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. KASKOFORSIKRING (Gælder kun hvis det fremgår af policen).

Læs mere

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Forsikringens omfang fremgår

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE:

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE: Forsikringsselskabet FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE FAGUDTRYK

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-51

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-51 Motorcykelforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2-51 1 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING Indholdsfortegnelse Særlige betingelser...3 Ansvar og kasko...3 1 Hvem er sikret... 3 2 Hvor dækkes...

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj

Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj M20-02 Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Vilkår for Registreringspligtige knallerter

Vilkår for Registreringspligtige knallerter Vilkår for Registreringspligtige knallerter DF20028-4 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne Vilkår for Påhængs- og campingvogne 5590-12 Oktober 2010 Fortrydelsesret u har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MOTORKØRETØJ i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende dækninger, når

Læs mere

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC Finansiering & Forsikring Alpha Sales Group A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70 25 25 95 www.motorforsikring.dk

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke?

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Veterankøretøjsforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil (udgave per. 1.12.2008) 1 Forsikringens omfang: 1.1 Sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter køretøjet,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Forsikringsbetingelser For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

Vilkår for. Varebil elite

Vilkår for. Varebil elite Vilkår for Varebil elite 6515-2 Maj 2006 Personoplysninger mv. Som kunde har De naturligvis mulighed for at se hvilke personoplysninger, vi har om Dem. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse,

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2

FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2 Forsikringsvilkår af januar 2010 Bilforsikring FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2 Årsberetning og regnskab Side 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Din forsikring omfatter Ansvarsforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere