HUNDEANSVARSFORSIKRING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUNDEANSVARSFORSIKRING"

Transkript

1 FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på eller Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med FIRST udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler og Lov om finansiel virksomhed i det omfang, disse ikke er fraveget. I henhold til forsikringsaftalelovens kapitel 1a om regler om oplysningspligt og fortrydelsesret mv. samt som supplement til tilbud og/eller forsikringsbetingelser skal vi oplyse følgende: FORTRYDELSESRET Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34 i. Er forbrugeraftalen indgået ved fjernsalg, gælder endvidere følgende: Ud over oplysning om fortrydelsesretten har du, i forbindelse med indgåelse af aftalen, krav på en række yderligere oplysninger blandt andet om forsikringsydelsen jf. forsikringsaftaleloven 34 e. Får du ikke disse oplysninger, kan du have ret til at ophæve forsikringen. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, fx skrevet under på kontrakten. Du har efter forsikringsaftaleloven krav på at få en række oplysninger, blandt andet om fortrydelsesretten og Forsikringsydelsen. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift (fx på papir eller ). Hvis du fx afgiver din bestilling mandag den 1. og også har fået de ovennævnte oplysninger, har du frist til og med d. 15. Har du først fået oplysningerne senere, fx onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Hvordan fortryder du? Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette FIRST om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil give denne underretning skriftligt - fx pr. brev eller skal du blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du fx sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til: FIRST Nytorv København K Hvis du fortryder Udnytter du din fortrydelsesret, vil aftalen blive ophævet fra start, og parterne har ikke noget krav på hinanden. 1

2 Er aftalen indgået ved fjernsalg*, og ønsker du at ophæve aftalen, fordi du ikke har fået de oplysninger, der omtales i forsikringsloven 34 e, vil ophævelse dog først ske fra det tidspunkt, du kommer med anmodningen. FIRST vil fastholde kravet på præmie for hele perioden bortset fra de første 14 dage. Præmien beregnes på grundlag af den oprindeligt indgåede aftale og beregnes forholdsmæssigt. * Der er tale om fjernsalg, når aftalen indgås, uden at parterne mødes fysisk. 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Sikrede Geografisk område Forsikringen dækker Forsikringen dækker ikke Forsikringssummer Medforsikret... 4 Udvidet hundeansvar Forsikringen dækker Forsikringen dækker ikke... 4 Fælles bestemmelser Betaling af præmie Indeksregulering Ændringer i præmie, forsikringssummer, selvrisici eller forsikringsvilkår Forsikringens varighed og opsigelse Anmeldelse af skade Forsikring i andet selskab Krigs, jordskælvs- og atomskader Klagemulighed

4 1. Sikrede Ansvarsforsikringen dækker den/de i policen nævnte antal hund(e). 2. Geografisk område Forsikringen dækker uden geografiske begrænsninger, så længe den person, der besidder hunden, har fast bopæl i Danmark og er tilmeldt Folkeregisteret. 3. Forsikringen dækker Forsikringen dækker skade på ting, herunder skade på dyr, og skade på sagesløs person, som er forvoldt af den forsikrede hund i forsikringstiden, og som ejeren/besidderen af hunden er erstatningsansvarlig for. 4. Forsikringen dækker ikke Forsikringen dækker ikke skade, som hunden måtte forvolde på ejerens/besidderens person eller på personer tilhørende ejerens/besidderens husstand. Forsikringen dækker heller ikke skade på ting, herunder dyr, som hundens ejer/besidder eller dennes husstand ejer eller har til brug, lån, leje, opbevaring, bearbejdelse, behandling eller har sat sig i besiddelse af. 5. Forsikringssummer Forsikringen dækker med indtil kr. for personskade og kr. for skade på ting, herunder dyr for hver forsikringsbegivenhed. 6. Medforsikret Hundehvalpe er medforsikret, så længe de opholder sig hos moderdyret og ikke er over 4 måneder gamle. Udvidet hundeansvar (Det fremgår af policen om denne dækning er tegnet) 7. Forsikringen dækker Ud over den lovpligtig hundeansvar (punkt 1-6) dækkes tillige skade - både personskade og tingskade som den forsikrede hund måtte påføre medvirkende, ikke sagesløse personer, under deltagelse i et af en hundeforening eller af en underafdeling af en hundeforening afholdt arrangement, herunder skade i forbindelse med kollektiv og/eller individuel træning. Forsikringen dækker inden for de samme summer nævnt i punkt Forsikringen dækker ikke Forsikringen dækker ikke skade på figuranters beskyttelsespåklædning. Fælles bestemmelser 9. Betaling af præmie Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier skal betales på de forfalds- eller ændringsdatoer, som fremgår af policen. Sammen med præmien opkræves eventuelle afgifter, fx stempelafgift og statsafgift samt eventuelle gebyrer, morarenter og andre omkostninger. Præmien opkræves via Betalingsservice, giro eller efter aftale - på anden måde. Forsikringstageren betaler alle udgifter ved opkrævning og indbetaling af præmien. Opkrævningen sendes til den betalingsadresse, FIRST har fået oplyst. Hvis betalingsadressen ændres, skal FIRST straks have besked. Hvis præmien ikke betales senest sidste rettidige indbetalingsdag, sender FIRST en påmindelse med oplysning om, at forsikringens dækning ophører, hvis præmien ikke betales senest 21 dage, efter påmindelsen blev modtaget. Hvis der sendes en påmindelse, har FIRST ret til at opkræve morarenter og andre omkostninger. FIRST har endvidere ret til at beregne sig ekspeditionsgebyr, gebyr for udskrivning af dokumenter og øvrige serviceydelser svarende til FIRST s omkostninger herved. Såfremt disse omkostninger stiger, er FIRST berettiget til at hæve renter og gebyrer, så de svarer til de faktiske omkostninger. 10. Indeksregulering Indeksregulering sker i takt med udviklingen i "lønindeks for den private sektor" beregnet af Danmarks Statistik. Ophører udgivelsen af dette indeks, eller ændres grundlaget for dets udregning, er FIRST berettiget til at benytte lignende indeks fra Danmarks Statistik. Forsikringssummer, selvrisici og andre beløbsangivelser indeksreguleres, medmindre andet fremgår af forsikringsbetingelserne eller policen. Indeksreguleringen sker hvert år pr. 1. januar. Beregningsgrundlaget er indekset for januar kvartal året før. Præmien indeksreguleres en gang om året på forsikringens første forfaldsdato i kalenderåret. 4

5 11. Ændringer i præmie, forsikringssummer, selvrisici eller forsikringsvilkår Såfremt FIRST ønsker at foretage ændringer i forsikringsvilkår, præmie, forsikringssummer og selvrisici ud over ændringer som følge af afsnit 12, kan dette kun ske ved udløbet af en forsikringsperiode ifølge policen, og kun med respekt af det i afsnit 12.1 angivne opsigelsesvarsel. Såfremt ændringen sker i forbindelse med en skade, gælder punkt Forsikringens varighed og opsigelse 12.1 Forsikringen er tegnet for ét-årige perioder og er fortløbende, indtil den af én af parterne skriftligt opsiges med mindst 1 måneds varsel til en forsikringsperiodes udløb Mod et gebyr på 65 kr. (2012 indeks) kan forsikringstageren vælge at opsige forsikringen med kun 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned. Opsiges forsikringen inden for det første forsikringsår, opkræves et supplerende gebyr på 350 kr. (2012 indeks) Efter enhver anmeldt skade er såvel forsikringstageren som FIRST indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller efter afvisning af skaden berettiget til at ophæve forsikringen med 14 dages varsel Hvis den forsikrede hund overdrages til ny ejer, ophører forsikringen Skifter hunden ejer og ny ejer fortsat ønsker hunden forsikret skal FIRST have en meddelelse herom fra ny ejer inden 14 dage fra ejerskiftet. 13. Anmeldelse af skade Såfremt der rejses eller kan forventes rejst krav, der må antages at være dækket under forsikringen, skal der hurtigst muligt gives FIRST meddelelse herom. Anerkendelse af erstatningspligt eller udbetaling af erstatning må ikke ske uden FIRST s samtykke 14. Forsikring i andet selskab Er der tegnet forsikring mod samme risiko i et andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold nærværende forsikring, således at erstatningen i det indbyrdes forhold mellem selskaberne betales forholdsmæssigt af selskaberne. 15. Krigs, jordskælvs- og atomskader Forsikringen dækker ikke skade som direkte eller indirekte følge af: 15.1 Krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelser, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker dog i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud, hvis forhold af den nævnte karakter indtræffer i et land, hvori den sikrede opholder sig på rejse uden for Danmark. Det forudsættes at der ikke foretages rejse ind i et land der befinder sig i en af de nævnte situationer Jordskælv eller andre naturforstyrrelser i Danmark. Dog dækkes på Færøerne og Grønland Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. 16. Klagemulighed Såfremt man ønsker at fremsætte en klage over selskabets police- eller skadesmæssige behandling af policen eller en skade, kan man rette henvendelse til den klageansvarlige i FIRST. Navn på den klageansvarlige findes på selskabets hjemmeside Fører denne henvendelsen ikke til et tilfredsstillende resultat, kan du klage til: Ankenævnet for forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf mellem

6 En klage til Ankenævnet skal indsendes på et specielt skema, som du kan få hos FIRST, eller hos Ankenævnet. Det koster et mindre beløb. Hvis tvister om forsikringsaftalen bringes for retten afgøres disse efter dansk ret ved danske domstole og efter retsplejelovens regler om værneting. Giver ovenstående heller ikke et tilfredsstillende resultat for klager, kan fornyet henvendelse ske til Lloyd s General Representative i Danmark: Hr. Jes Anker Mikkelsen Lloyd's General Representative in Denmark Langelinie Allé 35 DK-2100 København Ø 6

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2 FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN Forsikringsbetingelser nr. 05N2 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Hundeforsikring. Nr. VP 1505. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Hundeforsikring. Nr. VP 1505. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 15 3 Alm. Brand Hundeforsikring Betingelser Nr. VP 1505 Indholdsfortegnelse Side 2 af 15 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Bil

Forsikringsvilkår. for. Bil Forsikringsvilkår for Bil Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt - alt det med småt Her har du mulighed for at læse om hvilke forsikringer du kan vælge samt regler om oplysningspligt og fortrydelsesret m.v. FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt Her har du mulighed

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår for Ulykkesforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 SELVRISIKOFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014 Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014 Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70252595. Cvr.nr. 32358314 www.motorforsikring.dk Forsikringen er tegnet gennem Alpha Sales

Læs mere

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC Finansiering & Forsikring Alpha Sales Group A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70 25 25 95 www.motorforsikring.dk

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Betingelsesnummer: Motorcykel 1.1

Betingelsesnummer: Motorcykel 1.1 MOTORCYKELFORSIKRING Betingelsesnummer: Motorcykel 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Betingelser nr. 11-31 Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1

Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1 BILFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MC-Forsikring

Forsikringsbetingelser for MC-Forsikring Forsikringsbetingelser for MC-Forsikring 01.07.2013 Indholdsfortegnelse for MC-Forsikring 1. Ansvarsdækning 2. Kaskodækning 3. Branddækning Forsikringsbetingelserne for ovennævnte dækninger gælder kun,

Læs mere

Betingelsesnummer: HOG 1.1

Betingelsesnummer: HOG 1.1 HARLEY DAVIDSON FORSIKRING Betingelsesnummer: HOG 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Autoforsikring

Forsikringsbetingelser for Autoforsikring Forsikringsbetingelser for Autoforsikring 29.03.2012 Indholdsfortegnelse for Autoforsikring 1. Ansvarsdækning 2. Kaskodækning 3. Friskadedækning 4. Afsavnsdækning Forsikringsbetingelserne for ovennævnte

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0906

Forsikringsbetingelser nr. 0906 0 Forsikringsbetingelser nr. 0906 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne. Vi anbefaler,

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser for Motorkøretøjsforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7.

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7. Præmieskala...

Læs mere

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1 Betingelser Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Nr 101 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Fællesbestemmelser 11 Sikrede 4 12 Geografisk område 4 13 Køretøjets registrering og anvendelse - risikoforandring

Læs mere

Betingelser. Motorcykelforsikring. Mortorcykelforsikring Nr. MC 1406

Betingelser. Motorcykelforsikring. Mortorcykelforsikring Nr. MC 1406 Betingelser Motorcykelforsikring Mortorcykelforsikring Nr MC 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Hvornår dækker forsikringen?

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 BILFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Formidlet af: Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret.

Læs mere

Betingelser. Lystfartøjsforsikring. Nr. LF 1406. Lystfartøjsforsikring

Betingelser. Lystfartøjsforsikring. Nr. LF 1406. Lystfartøjsforsikring Betingelser Lystfartøjsforsikring Lystfartøjsforsikring Nr LF 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor og hvornår dækker forsikringen? 3 13 Flytning og

Læs mere

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0906

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0906 Tryg Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0906 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere