Betingelser nr Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil"

Transkript

1 Betingelser nr Bilforsikring i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil

2 Indledning Forsikringstager er Founders A/S, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk Bilejer er ejer af personbilen, og som har bilen registreret i det Digitale Motorregister (SKAT). Lejer af personbilen er fører. Indhold Grundlaget for forsikringsaftalen er dansk lov, herunder bl.a. lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed. Disse forsikringsbetingelser for privatejede biler, som MinbilDinbil formidler til udlejning i Danmark, udgør sammen med policen og lejekontrakten vilkårene for den aftale, der gælder mellem MinbilDinbil, bilejer og lejer. Bilforsikringen omfatter: Ansvar- og kaskoforsikring og dækning for kørsel med eventuel trækkrog. Almindelige regler for forsikringen Side 1. Forsikringens oprettelse og ikrafttrædelse 3 2. Hvem dækker forsikringen 3 3. Hvor dækker forsikringen 3 4. Forsikringens varighed og opsigelse 3 5. Betaling 4 6. Indeksregulering 4 7. Præmietrin 4 8. Selvrisiko 4 Regler for ansvarsforsikringen 9. Hvad dækker ansvarsforsikringen Hvad dækker ansvarsforsikringen ikke Regres for ansvarsskader Ansvarsforsikring for trækkrog 6 Regler for kaskoforsikringen 13. Hvad dækker kaskoforsikringen Hvad dækker kaskoforsikringen ikke 7 Andre regler for forsikringen 15. Naturkatastrofer, krig og atomenergi m.m Motorløb, øvelseskørsel m.m. 8 Forhold i skadetilfælde 17. Anmeldelse af skade Hvordan erstattes skaden 8 Klagemuligheder 19. Klagemuligheder 9 Klausul 20. Klausuler 10 2 Bilforsikring i samarbejde med Founders A/S MinbilDinbil

3 Almindelige regler for forsikringen 1. Forsikringens oprettelse og ikrafttrædelse 1.1 Det er en forudsætning for tegning af bilforsikring i GF Forsikring, at bilen er privatejet og indregistreret til privat personkørsel bilens totalvægt maksimalt er kg bilens handelsværdi ikke overstiger kr. bilen maksimalt har kørt km bilen ikke er ældre end 15 år regnet fra datoen for første indregistreringsdato. 1.2 Bilen, der udlejes må ikke være leaset. 1.3 Bilen må ikke bruges til kørsel af erhvervsmæssig karakter, såsom vareog/eller godstransport. 1.4 Lejer skal være fyldt 21 år. 1.5 Lejer skal endvidere minimum have haft kørekort i 3 år, og lejer skal til bilejer kunne fremvise gyldigt kørekort ved leje af bilen og kørekortnummeret skal noteres i lejekontrakten. 1.6 Forsikringsaftalen er indgået på grundlag af den med MinbilDinbil etablerede lejeaftale. Skader, i henhold til nærværende forsikringsbetingelser, erstattes således af GF Forsikring og ikke af MinbilDinbil. 1.7 Forsikringen gælder kun for lejeperioden, hvor start- og sluttidspunkt fremgår af lejekontrakten. 1.8 Hvis bilejer ikke overholder ovenstående, er der ikke forsikringsdækning for bilejeren i tilfælde af skade. 2. Hvem dækker forsikringen 2.1 Forsikringstager er MinbilDinbil, Indiakaj 12, 2100 København Ø, Danmark. 2.2 Den bilejer, der fremgår af lejekontrakten, er dækket af forsikringen. 3. Hvor dækker forsikringen 3.1 Ansvarsforsikringen dækker kun i Danmark. 3.2 Kaskoforsikringen dækker kun i Danmark. 4. Forsikringens varighed og opsigelse 4.1 Forsikringen gælder for et år ad gangen. Forsikringen fortsætter, hvis ikke forsikringstager MinbilDinbil eller GF Forsikring skriftligt opsiger forsikringen med mindst en måneds varsel. 3 Bilforsikring i samarbejde med Founders A/S MinbilDinbil

4 5. Betaling 5.1 Præmien for forsikringen opkræves hos MinbilDinbil. Forsikringspræmien opkræves kvartalsvis forud. 5.2 Sammen med præmien opkræves der et opkrævnings- og administrationsgebyr, som MinbilDinbil er forpligtet til at betale. 5.3 MinbilDinbil betaler, foruden forsikringspræmien, tillige afgifter eller gebyrer til det offentlige ifølge den til enhver tid gældende lovgivning, p.t.: Skadesforsikringsafgift Afgift af ansvarsforsikringspræmien Miljøbidrag 5.4 Der henvises i øvrigt til gældende betingelser vedrørende opkrævning og betaling af lejeydelse, jf. lejekontrakten med MinbilDinbil. 6. Indeksregulering 6.1 Indeksreguleringen sker i overensstemmelse med den årlige udvikling i lønindeks for den private sektor, offentliggjort af Danmarks Statistik. Beregningsgrundlaget er indekset for januar kvartal året før Ophører udgivelsen af dette indeks, eller ændres grundlaget for udregningen, er GF Forsikring berettiget til at benytte lignende indeks fra Danmarks Statistik. 6.2 Præmien indeksreguleres hvert år pr. 1. januar med den procent, som indekset er steget eller faldet med. 6.3 Forsikringssummer, generel selvrisiko og andre beløbsangivelser, der er nævnt i police eller betingelser, bliver indeksreguleret en gang om året den 1. januar Den særlige selvrisiko, der gælder under bortkomstdækningen i punkt indeksreguleres ikke, men følger udviklingen i reguleringen af beløbene i finansieringsdeklaration F. 7. Præmietrin 7.1 Forsikringen er tegnet med fast præmie. Dette betyder, at der ikke sker ændring af præmien på grund af skade eller skadefri kørsel. 8. Selvrisiko 8.1 Af enhver ansvar- og/eller kaskoskade bærer lejer en selvrisiko på kr. (basisår 2013). 8.2 Der beregnes ikke selvrisiko ved følgende skadetyper: Skade på frontruden alene, hvis frontruden repareres i stedet for at udskiftes. 4 Bilforsikring i samarbejde med Founders A/S MinbilDinbil

5 8.2.2 Skade, hvor skadevolderen er kendt og har erkendt eller er blevet idømt erstatningspligt, men ikke har nogen forsikring, der dækker, eller ikke har økonomisk mulighed for selv at betale skaden Skade forvoldt af en skadevolder, hvis erstatningsansvar bortfalder i medfør af erstatningsansvarslovens bestemmelser Personskadeerstatning i henhold til færdselslovens bestemmelser herom, hvor skyld ikke foreligger hos den for bilen ansvarlige. 8.3 Sammen med selvrisikoen opkræves et opkrævnings- og administrationsgebyr, som lejer er forpligtet til at betale. 8.4 Betales selvrisikoen ikke til den anførte betalingsdato, udsendes et rykkerbrev. Lejer er forpligtet til at betale opkrævnings- og administrationsgebyr for rykkerbrevet. 8.5 Såfremt selvrisikoen herefter ikke betales, er GF Forsikring berettiget til at overdrage kravet til MinbilDinbil inkl. opkrævnings- og administrationsgebyr. Regler for ansvarsforsikringen 9. Hvad dækker ansvarsforsikringen 9.1 Ansvarsforsikringen dækker erstatningsansvar ifølge færdselslovens bestemmelser for skade forvoldt ved bilens brug som køretøj. 9.2 GF Forsikring er berettiget til at indgå forlig om erstatningsspørgsmålet. MinbilDinbil er pligtig til at befuldmægtige GF Forsikring til på sine vegne at føre eventuelle retssager og forhandlinger. 9.3 Ud over dækningssummerne betales pålagte omkostninger og renter af erstatningsbeløb. 9.4 Endvidere dækkes førerens ansvar for skade på bilejers person, når denne ikke er fører af bilen. 10. Hvad dækker ansvarsforsikringen ikke Ansvarsforsikringen dækker ikke: 10.1 Skade påført førerens person. Endvidere skade på ting eller ejendom, der tilhører føreren, bilejeren, lejeren, disses ægtefæller/samlevere eller virksomheder helt eller delvist ejet af disse Skade på tilkoblet køretøj og påhængsvogne Skade på transporterede ting. 11. Regres for ansvarsskader 11.1 GF Forsikring har regres mod føreren af den forsikrede bil, hvis denne har forvoldt skaden med forsæt, jf. færdselslovens bestemmelser herom. 5 Bilforsikring i samarbejde med Founders A/S MinbilDinbil

6 11.2 Er skaden forvoldt ved uagtsomhed, har GF Forsikring kun regres, hvis uagtsomheden kan betegnes som grov hensynsløshed, jf. færdselslovens bestemmelser herom GF Forsikring har regres mod den, der er ansvarlig for skaden, hvis GF Forsikring har måttet betale en skade, der ikke er dækket af forsikringen. 12. Ansvarsforsikring for trækkrog 12.1 Ansvarsforsikringen dækker under anvendelse af trækkrog. Regler for kaskoforsikringen 13. Hvad dækker kaskoforsikringen 13.1 Kaskoforsikringen dækker enhver skade på og tyveri af bilen med de i punkterne 14.1 til nævnte undtagelser Ikke fabriksmonteret udstyr, som bilejer har ejendomsretten til, er dækket med indtil kr. inkl. montering, arbejdsløn og moms (basisår 2013). Hvis ovennævnte udstyr er monteret i stedet for tilsvarende fabriksmonteret udstyr fx aluminiumsfælge i stedet for almindelige fælge er værdien af det oprindelige fabriksmonterede udstyr ikke dækket Dele af eller udstyr til bilen er kun dækket, såfremt det er fastmonteret, dvs. at det ikke kan fjernes uden brug af værktøj Bortkomstdækning, i det tilfælde hvor bilen udlejes og 30 dage efter endt lejeperiode ikke er kommet i bilejerens genbesiddelse For at den lejede bil er omfattet af bortkomstdækningen skal der i forvejen være tegnet kaskoforsikring for bilen i GF Forsikring eller i andet selskab, der er offentligt registreret i det Digitale Motorregister. Dette uanset, om der er noteret panthaverdeklaration på bilen eller ej I tilfælde af bilens bortkomst ved udlejning gælder der en særlig selvrisiko på 20 % af bilens handelsværdi, dog minimum kr., jf. F-deklarationens vilkår Hvis bilen kommer til veje efter der er udbetalt erstatning for bortkomst, tilhører bilen GF Forsikring Erstatning i tilfælde af bilens bortkomst opgøres efter afsnit Bilforsikring i samarbejde med Founders A/S MinbilDinbil

7 14. Hvad dækker kaskoforsikringen ikke Kaskoforsikringen dækker ikke: 14.1 Forringelse af bilens værdi som følge af alder og brug herunder slitage, rusttæring, lakskader på grund af stenslag eller ridser i ruder Skade, der alene opstår i, og er begrænset til, bilens mekaniske, elektriske eller elektroniske dele fx motor, transmission, styretøj, starter, generator, tændingslås, ledningsnet eller elektroniske styreeller kontrolbokse. Disse skader er dog dækket, hvis skaden skyldes brand, lynnedslag, røveri, tyveri eller hærværk Skade påført bilen under erhvervsmæssig reparation, herunder behandling eller bearbejdning medmindre; skaden skyldes brand skaden sker i selvbetjent vaskehal skaden er sket under kørsel i bilejers interesse 14.4 Skade, der påføres bilen under privat reparation, herunder behandling eller bearbejdning Skade, der er en følge af kørsel med utilstrækkeligt vand eller olie og skade som følge af frostsprængning Skade, der alene består i tilsmudsning af bilen, hvor rengøring er nødvendig Tab og tyveri af brændstof Erstatningsbil og værdiforringelse Skade forvoldt med forsæt, ved grov uagtsomhed eller ved kørsel i spiritus-, medicin- eller narkotikapåvirket tilstand Skade sket medens bilen blev ført af en person, der ikke havde lovbefalet kørekort Skade som følge af, at bilen var forsynet med et eller flere ulovlige dæk Har GF Forsikring måttet betale erstatning for en skade, der ikke er dækket af kaskoforsikringen, har GF Forsikring regres mod den ansvarlige skadevolder. Andre regler for forsikringen 15. Naturkatastrofer, krig og atomenergi m.m Forsikringen dækker ikke skader, der er en følge af krig, oprør eller borgerlige uroligheder samt jordskælv eller andre naturforstyrrelser Forsikringen dækker ikke skader, der sker ved udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. 7 Bilforsikring i samarbejde med Founders A/S MinbilDinbil

8 16. Motorløb, øvelseskørsel m.m Forsikringen dækker ikke skade, som opstår under nogen former for orienterings-, pålideligheds- eller økonomiløb eller træning dertil Forsikringen dækker heller ikke konkurrencekørsel. Forhold i skadetilfælde 17. Anmeldelse af skade 17.1 Enhver skade, der er omfattet af forsikringen, skal straks eller senest umiddelbart efter lejeperiodens udløb anmeldes af lejer til MinbilDinbil. Skadeanmeldelse findes på minbildinbil.dk 17.2 Røveri, tyveri eller hærværk skal tillige straks anmeldes til politiet Aftaler om reparation eller erstatningskrav må ikke træffes uden GF Forsikrings samtykke. 18. Hvordan erstattes skaden 18.1 GF Forsikring kan enten erstatte en skade med et kontant beløb eller lade bilen reparere Reparation Bilejer vælger normalt selv, hvor reparationen skal udføres, og GF Forsikring hæfter ikke for fejl eller mangler fra værkstedets side. GF Forsikring har dog ret til i specielle tilfælde at bestemme, hvor reparationen skal udføres. Reparationen må ikke påbegyndes eller udføres uden aftale med GF Forsikring eller GF Forsikrings taksator Hvis der ved en reparation sker forbedring af bilen fx grundet rusttæring eller slitage, dækkes den del af reparationsudgiften, der svarer til den skete forbedring, ikke af forsikringen Bliver reparationen udført uden for normal arbejdstid, betaler GF Forsikring ikke de ekstraudgifter, dette medfører GF Forsikring dækker udelukkende reparation af den eller de beskadigede dele. Fx erstattes ikke farvenuancer efter lakering eller forskelle i fælge efter reparation eller udskiftning af en eller flere fælge. Bilejer bærer risikoen for, at reservedele tilsvarende de skadede ikke kan skaffes. Eventuel forringelse af bilens handelsværdi som følge af reparationen eller skaden erstattes ikke Er skaden sket, medens bilen var solgt eller overladt til reparatør eller forhandler, og reparatør eller forhandler er ansvarlig for skaden, skal reparationer, som kan udføres på den pågældendes eget værksted eller andet værksted i samme koncern, udføres til nettopriser ekskl. moms. Skader, som udbedres på andre værksteder, erstattes med det beløb, som reparatøren normalt betaler for en sådan reparation Transportomkostninger GF Forsikring har indgået aftale med Dansk Autohjælp om transport af bilen i tilfælde af en erstatningsberettiget skade. Såfremt Dansk 8 Bilforsikring i samarbejde med Founders A/S MinbilDinbil

9 Autohjælp ikke kan tilbyde transporthjælp, betaler GF Forsikring nødvendige transportomkostninger til nærmeste autoriserede værksted under forudsætning af, at der er tale om en erstatningsberettiget skade, og at der ikke er tegnet abonnement hos redningskorps eller lignende Ved tyveri betales nødvendige omkostninger til transport af bilen til dennes hjemsted Kontanterstatning Såfremt GF Forsikring afgør skaden ved kontant betaling, ansættes værdien af bilen til det beløb en bil af samme mærke, alder og stand vil kunne anskaffes for mod kontant betaling Ved tyveri er det en betingelse, at bilen ikke bliver fundet inden fire uger efter, at GF Forsikring og politiet har modtaget anmeldelse om tyveriet Hvis GF Forsikring har udbetalt kontanterstatning, er bilen GF Forsikrings ejendom Merværdiafgift (moms) For biler, som tilhører merværdiafgiftsregistrerede ejere, gælder følgende: Hvis ejeren kan medregne merværdiafgiften til den indgående afgift, lægger GF Forsikring merværdiafgiften ud ved at betale beløbet til reparatøren. Ejeren har derefter pligt til at godtgøre GF Forsikring merværdiafgiften Ved kontanterstatning trækkes merværdiafgiften fra erstatningsbeløbet. Klagemuligheder 19. Klagemuligheder For en uddybende beskrivelse af klagemuligheder se venligst GF Forsikrings hjemmeside Er der opstået uenighed mellem bilejer/minbildinbil og GF Forsikring om forsikringsforholdet, skal bilejer/minbildinbil i første omgang rette henvendelse til den afdeling, der har behandlet sagen. Giver henvendelsen ikke et tilfredsstillende resultat, har bilejeren/minbildinbil følgende muligheder: 19.1 Klageansvarlig Der er mulighed for at klage direkte til GF Forsikrings klageansvarlige: GF Forsikring a/s Jernbanevej Odense NV Nærmere oplysninger herom kan ses på GF Forsikrings hjemmeside 9 Bilforsikring i samarbejde med Founders A/S MinbilDinbil

10 19.2 Syn og skøn Uenighed om værdien af bilen kan afgøres ved syn og skøn, hvis bilejer og GF Forsikring er enige herom I givet fald udpeger bilejer og GF Forsikring en uvildig sagkyndig, som skal fastsætte værdien af bilen Hvis syn- og skønsmandens afgørelse medfører en højere værdi af bilen end den af GF Forsikring tilbudte, betaler GF Forsikring alle omkostninger til syn- og skønsmanden. Hvis afgørelsen medfører en tilsvarende eller lavere værdi end den af GF Forsikring tilbudte, skal bilejer betale halvdelen af omkostningerne til syn- og skønsmanden Ankenævnet for Forsikring Fører en fornyet skriftlig henvendelse til GF Forsikring ikke til et tilfredsstillende resultat, kan bilejer klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade 2, 1. sal, 1572 København V Telefon kl Klager til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, der kan fås hos: GF Forsikring skadeafdeling, Ankenævnets sekretariat, Forsikringsoplysningen Ankenævnet for Forsikring opkræver et gebyr, der tilbagebetales, hvis bilejer får helt eller delvist medhold i klagen Klage til Ankenævnet har ikke opsættende virkning for eventuel betaling af selvrisiko Hvis uenighed om forsikringsaftalen indbringes for retten afgøres disse efter dansk ret ved danske domstole og efter retsplejelovens regler om værneting. Klausuler 20. Klausuler 20.1 Eventuel individuel aftale fremgår af policen eller policetillæg. Odense, den 13. juli Bilforsikring i samarbejde med Founders A/S MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde MinbilDinbil Side 2 Indledning Forsikringstager er MinbilDinbil ApS, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk Bilejer

Læs mere

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Betingelser nr. 11-31 Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014 Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014 Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70252595. Cvr.nr. 32358314 www.motorforsikring.dk Forsikringen er tegnet gennem Alpha Sales

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Bil

Forsikringsvilkår. for. Bil Forsikringsvilkår for Bil Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med trinregulering Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.1 SIKREDE PERSONER... 3 1.2 HVOR DÆKKES?... 3 1.3 UNDTAGET... 3 1.4 MOTORLØB, ØVELSESKØRSEL,

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1

Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Vilkår for. Udlejningsbiler

Vilkår for. Udlejningsbiler Vilkår for Udlejningsbiler 5583-10 Oktober 2009 Indhold Fælles vilkår Et par ord til indledning 5 1. Hvem er omfattet? 6 2. Hvor dækker forsikringen? 6 3. Øvelseskørsel, motorløb mv. 6 4. Forsikringens

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring Personbil, vare- og lastvogn

Motorkøretøjsforsikring Personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår MOP-1308 Motorkøretøjsforsikring Personbil, vare- og lastvogn Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private

Læs mere

Forsikringsbetingelser Autoforsikring

Forsikringsbetingelser Autoforsikring M05-01 Forsikringsbetingelser Autoforsikring For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC Finansiering & Forsikring Alpha Sales Group A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70 25 25 95 www.motorforsikring.dk

Læs mere

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med fastpræmie Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 1.1 SIKREDE PERSONER... 1.2 HVOR DÆKKES?... AFSNIT 2 BILFORSIKRING GENERELT... 2.1 FORSIKRINGEN

Læs mere

Betingelser. Motorcykelforsikring. Mortorcykelforsikring Nr. MC 1406

Betingelser. Motorcykelforsikring. Mortorcykelforsikring Nr. MC 1406 Betingelser Motorcykelforsikring Mortorcykelforsikring Nr MC 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Hvornår dækker forsikringen?

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. AU03

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. AU03 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU03 For forsikringen gælder forsikringspolice, forsikringsbetingelser og lov om forsikringsaftaler i det omfang, loven ikke er fraveget.

Læs mere

MC-/EU-knallertforsikring. Version 1103003

MC-/EU-knallertforsikring. Version 1103003 MC-/EU-knallertforsikring Version 1103003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 16-18 Side 7 Kaskodækning Afsnit 19-24 Side

Læs mere

6602-5 Maj 2014. vilkår for Personbiler bil uden bonustab

6602-5 Maj 2014. vilkår for Personbiler bil uden bonustab 6602-5 Maj 2014 vilkår for Personbiler bil uden bonustab Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab 6602-5 Maj 2014 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer)

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelse for Motorcykelforsikring 1. Hvem er dækket 1.1 Forsikrede personer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Gælder fra 01.02.2009 TJM 500-3 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Motorcykelforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Motorcykelforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Motorcykelforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER MOTORCYKEL Forsikringsbetingelser nr. MC

Læs mere

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MOTORKØRETØJ i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende dækninger, når

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelse for Personbil+ 1. Hvem er dækket 1.1 Forsikrede personer Forsikringen

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 BILFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Formidlet af: Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

6740-1 Maj 2015. Vilkår for Personbiler Bil elite

6740-1 Maj 2015. Vilkår for Personbiler Bil elite 6740-1 Maj 2015 Vilkår for Personbiler il elite Topdanmark Forsikring /S Vilkår for Personbiler il elite 6740-1 Maj 2015 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har ret til

Læs mere