Roskilde Festival-gruppen. Organisationen. Ansvar og kompetencer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roskilde Festival-gruppen. Organisationen. Ansvar og kompetencer"

Transkript

1 Roskilde Festival-gruppen Organisationen Ansvar og kompetencer 1. Indledning 1.1 Roskilde Festival-gruppen er i sit udspring og i sin virkelighed én fælles og samlet organisation. Opsplitning i 3 juridiske enheder er alene betinget af ønsket om, at opnå det økonomisk mest hensigtsmæssige resultat, i forhold til de for almennyttig virksomhed gældende rammebetingelser. Det er således, på den ene side, nødvendigt, af hensyn til det ønskede råderum og de deraf følgende muligheder for at investere i indhold og udvikling, at have 3 juridiske enheder, og deraf følgende 3 forskellige bestyrelser. På den anden side, er det lige så nødvendigt, at de 3 juridiske enheder arbejder sammen i ét koordineret fællesskab, med et fælles mål og en fælles strategiplan. Med dette regelsæt, Ansvar og kompetencer, ønsker bestyrelserne i de 3 enheder, at sætte rammerne for de enkelte juridiske enheders rolle og opgaver, og de enkelte bestyrelsers ansvar og kompetence inden for rammerne af den fælles organisation Roskilde Festival. 2. Foreningen Roskilde Festival 2.1 Foreningen har ejerskabet til det årlige arrangement Roskilde Festival, festivallens form og indhold, den kulturpolitiske manifestation, de humanitære fokusområder og donationspolitikken. Foreningen står for udviklingen, planlægningen, afviklingen og evaluering af den årlige Roskilde Festival inden for rammerne af den fastlagte fælles strategiplan og det fælles økonomiske råderum. 2.2 Bestyrelsen for Foreningen Roskilde Festival: har det overordnede og strategiske ansvar for planlægning og afvikling af den årlige Roskilde Festival, godkender budgettet og de overordnede rammer for hvert års festival. har det overordnede ansvar for sikkerheden på Roskilde Festival. lægger retningslinjer for og træffer beslutninger om uddeling af de momsfritagede og andre midler i overensstemmelse med foreningens formålsbestemmelse og i lyset af strategiplanen og det fælles økonomiske råderum. Understøtter og udvikler frivilligheden Bestyrelsen udpeger 4 medlemmer til bestyrelsen i Fonden Roskilde Festival, således at bestyrelsen til enhver tid er sammensat således, at den har de komplementære kompeten- 1

2 cer, som afspejler Fonden Roskilde Festivals og den samlede organisations behov. Udpegning sker på baggrund af indstillinger fra Fondens bestyrelse, men således at formanden for Foreningen Roskilde Festival er født som udpeget medlem (ikke formand) i Fonden Roskilde Festival bestyrelse. Højest 2 medlemmer af Foreningens bestyrelse kan være medlemmer af Fondens bestyrelse medlemmer af bestyrelsen i Foreningen vælges af medlemmerne på generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægterne og de således generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer kan i fællesskab udpege yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer med henblik på at sikre, at bestyrelsens sammensætning så vidt muligt afspejler komplementære kompetencer der svarer til foreningens behov og udvikling. Formanden for bestyrelsen udøver en aktiv rolle og har det overordnede ansvar for at sikre ovennævnte komplementære kompetencer i videst muligt omfang. 3. Fonden Roskilde Festival 3.1 Fonden Roskilde Festival (tidligere Foreningen Roskilde Festivals Støtteforening) har som primært formål at opbygge et økonomisk beredskab til støtte for arrangementet Roskilde Festival og opfyldelsen af Foreningens og Fondens formål. Det er herunder Fondens medfødte opgave at varetage de funktioner, som Foreningen Roskilde Festival som følge af rammebetingelserne er forhindret i. 3.2 Bestyrelsen for Fonden Roskilde Festival varetager den overordnede strategiske ledelse af Fonden og dens virksomheder, og godkender budgetter og overordnede rammer for de enkelte virksomhedsområder og deres udvikling inden for rammerne af den fælles strategiplan og det fælles økonomiske råderum. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for, at beslutte interne og eksterne uddelinger inden for rammerne af den fælles donationspolitik og det fælles økonomiske råderum. 3.3 Fondens bestyrelse består af 4-6 medlemmer, hvoraf 4 medlemmer udpeges af Foreningen Roskilde Festivals bestyrelse medens bestyrelsen selv kan udpege indtil 2 medlemmer. Højest 2 af Fondens bestyrelsesmedlemmer kan samtidig være medlem af Foreningens bestyrelse. Bestyrelsen sammensættes med komplementære kompetencer, der svarer til Fondens forretningsområder og strategiplanen, herunder økonomisk indsigt, forretningsmæssigt overblik og påpasselighed. 4. Roskilde Kulturservice A/S 4.1 Roskilde Kulturservice (RKS) udgør den organisatoriske ramme for de fastansatte og deres samspil med hele frivilligheden. RKS forestår tilvejebringelsen af det samlede driftsapparat, med alt hvad dertil hører, med henblik på optimal servicering af Foreningens og Fondens virksomhed og andre, hvor dette er hensigtsmæssigt og kan ske inden for rammerne af strategiplanen. 4.2 Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af selskabet, og skal herved sikre en koordineret og rationel udnyttelse af det samlede driftsapparat, i forhold Foreningens og Fondens virksomhed og forretningsområder, med fokus på at skabe en arbejdsplads der understøtter fastholdelsen af kompetente fastansatte. 2

3 4.3 RKS bestyrelse består af 4 generalforsamlingsvalgte og 2 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. De 4 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges, sålkedes at 2 indstilles af bestyrelsen for Foreningen og 2 af bestyrelsen for Fonden. Det skal herved tilstræbes, at bestyrelsen sammensættes med komplementære kompetencer, der matcher RKS forretningsområder og strategiplanen, herunder bestyrelsesmedlemmer med erfaring fra ledelse af driftsorganisationer og erfaring med organisationsudvikling i store og komplekse virksomheder og kompetencer inden for HR, også med fokus på frivillighed. RKS bestyrelse indstiller kandidater til Fonden og Foreningen med henblik på valg på RKS generalforsamling. Formanden for Foreningens bestyrelse kan ikke være medlem af RKS bestyrelse og formanden for Fondens bestyrelse kan ikke være formand i RKS og højest 2 medlemmer af Fondens bestyrelse kan samtidig være medlem af RKS bestyrelse. 5. Forretningsudvalget 5.1 Forretningsudvalget har ansvaret for at koordinere den overordnede og strategiske ledelse af den samlede Roskilde Festival organisation med henblik på, at sikre den i pkt. 1 nævnte sammenhæng og forretningsudvalget har ansvaret for at udarbejde oplæg om: strategiplanen og dens ajourføring retningslinjer for konsolideringen og rammer for interne og eksterne uddelinger (herunder fastsættelse af uddelingsramme) på tværs af den samlede organisation rammer for den tværgående økonomi i organisationen og de enkelte enheder retningslinjer for løbende ledelsesevaluering (bestyrelser og direktion)planlægning af fælles strategi- og udviklingsmøder for Roskilde Festival organisationens bestyrelser og direktion Forretningsudvalget: fastlægger rammer for løn- og arbejdsvilkår for direktionen og de i RKS ansatte medarbejdere og overordnede vilkår for de frivillige ansættelse og afskedigelse af direktionen tager stilling til i hvilket eller hvilke fora sager eller projekter skal behandles Forretningsudvalget træffer beslutning i uopsættelige sager eller hvor fortrolighed, af hensyn til den samlede organisation, er af afgørende betydning, med efterfølgende orientering, når og hvor dette i sagens natur er muligt. 3

4 5.2 Forretningsudvalget består af formanden og næstformanden for Foreningens bestyrelse, formanden for Fondens bestyrelse og formanden for RKS bestyrelse. Foreningens formand er formand for forretningsudvalget. Juridisk rådgiver er tilforordnet forretningsudvalget og deltager uden stemmeret i forretningsudvalgsmøderne. 6. Direktionen 6.1 Direktionen varetager den daglige ledelse af den samlede Roskilde Festival organisation og registreres i Erhvervsstyrelsen som direktion i Fonden og RKS. Direktionen har det overordnede ledelsesansvar for Roskilde Festival organisationens, administration og økonomi med henblik på at skabe sunde og levedygtige virksomheder, der kan danne ramme om den langsigtede løsning af Roskilde Festival organisationens opgaver. Direktionens opgave og ansvar er: udarbejdelse af langsigtede strategiplaner, mål og visioner og godkendte planers eksekvering. sikring af en god og sammenhængende økonomi i organisationen og de enkelte enheder fremlæggelse og kvalificering af ideer til udvikling af igangværende opgaver og igangsætning af nye opgaver og aktiviteter, som de enkelte enheder forestår. løbende rapportering til organisationens bestyrelser udvikling af tidssvarende politikker og processer i den samlede organisation udvikling af rammerne for den frivillige indsats i organisationen Den administrerende direktør varetager koordination af den samlede direktion og samarbejdet med bestyrelserne i organisationen. Den administrerende direktør refererer til formanden for foreningens bestyrelse. Direktionen udarbejder en årsplan, der godkendes- og ved årets udgang evalueres- i forretningsudvalget. Samarbejdet mellem direktion og bestyrelser, samt direktionens arbejde evalueres årligt i sammenhæng med bestyrelsernes evaluering. 7. Juridisk rådgiver 7.1 Juridisk rådgiver, der udpeges af forretningsudvalget, har det overordnede ansvar for, at rådgive forretningsudvalget, bestyrelserne og direktionen om alle juridiske og organisatoriske spørgsmål af betydning for opretholdelsen og udviklingen af den mest hensigtsmæssige struktur, herunder i forhold til momsfritagelse og SKAT, samt al øvrig lovgivning og offentlig regulering af betydning for Roskilde Festival organisationen som helhed - og i de enkelte enheder. 7.2 Juridisk rådgiver, deltager som tilforordnet i forretningsudvalgets møder og i Foreningens og Fondens årsregnskabsmøder, og i øvrigt når dette ønskes af enten af forretningsudvalget, den enkelte bestyrelse eller direktionen. Juridisk rådgiver deltager i RKS bestyrelsesmøder, hvor compliance og overholdelse af rammebetingelser, herunder i forhold til momsfritagelsen er af betydning, samt når dette ønskes af enten forretningsudvalget, bestyrelsen eller direktionen. 4

5 Således vedtaget i maj 2017: Bestyrelsen for Foreningen Roskilde Festival Bestyrelsen for Fonden Roskilde Festival Bestyrelsen for Roskilde Kulturservice A/S Tiltrådt af direktionen: Signe Lopdrup og Frederik Nemeth 5

VEDTÆGTER. for. Musholmfonden

VEDTÆGTER. for. Musholmfonden VEDTÆGTER for Musholmfonden 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Fonden er en erhvervsdrivende fond, etableret i overensstemmelse med lov om erhvervsdrivende fonde. 1.02 Fondens navn er Musholmfonden. 1.03 Fondens

Læs mere

God Fondsledelse KFBU-

God Fondsledelse KFBU- God Fondsledelse KFBU- Fonden følger Fonden forklarer 1. Åbenhed og kommunikation Retningslinjerne for ekstern kommunikation fremgår af KFBU- Fondens forretningsorden punkt 6.01: *Bestyrelsens formand

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Roskilde Festival

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Roskilde Festival FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Roskilde Festival 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 6.07. 1.02. Originaleksemplaret skal opbevares

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Den Danske Naturfond.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Den Danske Naturfond. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Den Danske Naturfond. Den Danske Naturfond 1 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77

Læs mere

Kommissorium for Nomineringsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr

Kommissorium for Nomineringsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr Vejledende oversættelse af Nomination Committee Charter. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske originalversion og nærværende oversættelse vil den engelske version være gældende. Kommissorium

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Den Danske Naturfond. Den Danske Naturfond

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Den Danske Naturfond. Den Danske Naturfond Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Den Danske Naturfond. Den Danske Naturfond Den Danske Naturfond 1 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf.

Læs mere

Anbefalinger for god fondsledelse for Fonden Roskilde Festival

Anbefalinger for god fondsledelse for Fonden Roskilde Festival Anbefalinger for god fondsledelse for Fonden Roskilde Festival Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN 3. december For. bestyrelsen for Aage V. Jensen Naturfond

FORRETNINGSORDEN 3. december For. bestyrelsen for Aage V. Jensen Naturfond FORRETNINGSORDEN 3. december 2015 For bestyrelsen for Aage V. Jensen Naturfond Bestyrelsen for Aage V. Jensen Naturfond har fastsat denne forretningsorden for bestyrelsens arbejde. 1. Fondens bestyrelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Bygningsfonden MonAA

V E D T Æ G T E R. for. Bygningsfonden MonAA UDKAST 9. marts 2018 V E D T Æ G T E R for Bygningsfonden MonAA 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Fondens navn er Bygningsfonden MonAA. Fonden er en erhvervsdrivende fond. 1.02 Fondens hjemsted er Aalborg. 2. FORMÅL

Læs mere

Anbefalinger for god fondsledelse for Bygningsfonden Roskilde Festival Højskole

Anbefalinger for god fondsledelse for Bygningsfonden Roskilde Festival Højskole Anbefalinger for god fondsledelse for Bygningsfonden Roskilde Festival Højskole Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside

Læs mere

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg 1 Indhold 1. Indledning 2. Bestyrelsens sammensætning 3. Repræsentantskab 4. Kontaktudvalg 5. Valg til Bestyrelsen 6. Kontaktudvalg og forretningsorden

Læs mere

VEJLEDNING OM. bestyrelsens forretningsorden

VEJLEDNING OM. bestyrelsens forretningsorden VEJLEDNING OM bestyrelsens forretningsorden UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 1 Indhold 1. Indledning... 1 2. Forretningsordenen... 1 3. Forretningsordenens indhold... 2 4. Anbefalingerne for

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse 2017, jf. årsregnskabslovens 77 a

Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse 2017, jf. årsregnskabslovens 77 a Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse 2017, jf. årsregnskabslovens 77 a Anbefaling 1.1. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem, der kan, og

Læs mere

Anbefalinger for god fondsledelse for Fonden Roskilde Festival

Anbefalinger for god fondsledelse for Fonden Roskilde Festival Anbefalinger for god fondsledelse for Fonden Roskilde Festival - 2016 Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Læs mere

Kommissorium for Aflønningsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Aflønningsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Aflønningsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Aflønningsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Aflønningsudvalget

Læs mere

SKEMA TIL REDEGØRELSE VEDRØRENDE ANBEFALINGERNE FOR GOD SELSKABSLEDELSE

SKEMA TIL REDEGØRELSE VEDRØRENDE ANBEFALINGERNE FOR GOD SELSKABSLEDELSE SKEMA TIL REDEGØRELSE VEDRØRENDE ANBEFALINGERNE FOR GOD SELSKABSLEDELSE Udgiver: DANVA, Dansk Affaldsforening, Dansk Fjernvarme og Danske Vandværker Udarbejdet af: DANVA, Vandhuset, Godthåbsvej 83, 8660

Læs mere

Redegørelse for god selskabsledelse i KLAR Forsyning A/S pr

Redegørelse for god selskabsledelse i KLAR Forsyning A/S pr Redegørelse for god selskabsledelse i KLAR Forsyning A/S pr. 01.04.2019 Redegørelsen forholder sig til anbefalingerne i Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber og angiver, hvorvidt

Læs mere

Kommissorium for vederlagsudvalget i Nykredit A/S og Nykredit Realkredit A/S

Kommissorium for vederlagsudvalget i Nykredit A/S og Nykredit Realkredit A/S Kommissorium for vederlagsudvalget i Nykredit A/S og Nykredit Realkredit A/S 1. Formål 1.1 I henhold til anbefalingerne for god selskabsledelse og lov om finansiel virksomhed har Nykredit A/S og Nykredit

Læs mere

Vedtægt for Den Erhvervsdrivende Fond Dansk Kyst- og Naturturisme

Vedtægt for Den Erhvervsdrivende Fond Dansk Kyst- og Naturturisme Vedtægt for Den Erhvervsdrivende Fond Dansk Kyst- og Naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1. Fondens navn er Den Erhvervsdrivende Fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2. Fonden er stiftet

Læs mere

Kommissorium for Aflønningsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr

Kommissorium for Aflønningsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr Vejledende oversættelse af Charter of the Remuneration Committee. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske originalversion og nærværende oversættelse vil den engelske version være gældende.

Læs mere

Forretningsorden for Kodas bestyrelse

Forretningsorden for Kodas bestyrelse 17. september 2014 Forretningsorden for Kodas bestyrelse 1. Bestyrelsens konstituering 1.1. Konstituering og sammensætning Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I FLUGGER A/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I FLUGGER A/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I FLUGGER A/S 1. Bestyrelsens pligter 1.1 Denne forretningsorden for bestyrelsen fastlægger, sammen med de til enhver tid gældende: Regler i selskabsloven, herunder særligt

Læs mere

God fondsledelse COPENHAGEN JAZZ FESTIVAL FONDEN

God fondsledelse COPENHAGEN JAZZ FESTIVAL FONDEN God fondsledelse Copenhagen Jazz Festival Fonden er omfattet af Komitéen for god Fondsledelses Anbefalinger for god Fondsledelse. Læs i det vedlagte skema, hvordan fonden forholder sig til anbefalingerne.

Læs mere

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 77 A

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 77 A LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 77 A Bemærk! Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 2017 ANBEFALINGER

Læs mere

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING Bilag 2: Notat om kompetencefordeling og bestyrelsessammensætning 27. marts 2015 version 1.0 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 165947

Læs mere

Anbefalinger for god Fondsledelse

Anbefalinger for god Fondsledelse Novo Nordisk Fonden, 21. marts 2017 er for god Fondsledelse Fonden er omfattet af erne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk. IKKE

Læs mere

Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet )

Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet ) Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet ) 1. Baggrund og formål 1.1 Udvalget er etableret af Selskabets bestyrelse med henblik på at bistå og rådgive Selskabets

Læs mere

Vedtægter. for. Fonden Rytmisk Musik Esbjerg

Vedtægter. for. Fonden Rytmisk Musik Esbjerg Vedtægter for Fonden Rytmisk Musik Esbjerg 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Fondens navn er Fonden Rytmisk Musik Esbjerg. Fonden er en erhvervsdrivende fond. 1.02 Fondens hjemsted er Esbjerg Kommune. 2. FORMÅL

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen BLOXHUB

VEDTÆGTER. Foreningen BLOXHUB 24. maj 2016 VEDTÆGTER for Foreningen BLOXHUB 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er BLOXHUB. 1.02 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningens formål og virksomhed

Læs mere

Anbefalinger for god Fondsledelse

Anbefalinger for god Fondsledelse Novo Nordisk Fonden, 16. marts 2018 er for god Fondsledelse Fonden er omfattet af erne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk. IKKE

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Fonden er almennyttig og kan støtte andre teater- og kulturrelaterede initiativer og institutioner på Frederiksberg.

Fonden er almennyttig og kan støtte andre teater- og kulturrelaterede initiativer og institutioner på Frederiksberg. VEDTÆGTER for Aveny-T Fonden 1. Navn, hjemsted og stifter 1.1 Fondens navn er Aveny-T Fonden. Fondens binavn er Aveny Teatret ERF. 1.2 Fondens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 1.3 Fonden er stiftet af

Læs mere

Fonden følger anbefalingen.

Fonden følger anbefalingen. NOTAT s stillingtagen til Komitéen for god Fondsledelses 16 anbefalinger til god fondsledelse Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses

Læs mere

KFI Erhvervsdrivende Fond

KFI Erhvervsdrivende Fond Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. KFI Erhvervsdrivende Fond Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Følg

Læs mere

Forretningsorden for DAF s bestyrelse

Forretningsorden for DAF s bestyrelse for DAF s bestyrelse Fremlagt for DAF s bestyrelse til vedtagelse på bestyrelsesmøde den 17/12 2014 Forbundets ledelse Bestyrelsen forestår ledelsen af forbundets anliggender, og skal sørge for en forsvarlig

Læs mere

Fonden følger anbefalingen.

Fonden følger anbefalingen. Bilag 3.2 NOTAT s stillingtagen til Komitéen for god Fondsledelses 16 anbefalinger til god fondsledelse Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet V E D T Æ G T E R for Foreningen Musik i Lejet 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er Musik i Lejet. 1.02 Foreningen har hjemsted i Gribskov Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningen har til formål på

Læs mere

Stiftelsen Sorø Akademis skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Stiftelsen Sorø Akademis skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Stiftelsen Sorø Akademis skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 2 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet er tænkt som et hjælperedskab for de erhvervsdrivende

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 1. januar til 31. december 2015 Anbefaling s 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 77 A

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 77 A LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 77 A Bemærk! Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 2015 ANBEFALINGER

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

Forretningsorden for DAF s bestyrelse

Forretningsorden for DAF s bestyrelse for DAF s bestyrelse Forbundets ledelse Bestyrelsen forestår ledelsen af forbundets anliggender, og skal sørge for en forsvarlig organisation af aktiviteterne. Til de opgaver, det påhviler bestyrelsen

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE Anbefalingerne for god Fondsledelse fra Komitéen for god Fondsledelse. I det følgende er Anbefalingerne (og Supplerende Anbefalinger) skrevet i kursiv, mens Aage V. Jensen

Læs mere

Tak for din mail af 29. september 2017 med bestyrelsens kommentarer til den seneste udgave af forretningsorden.

Tak for din mail af 29. september 2017 med bestyrelsens kommentarer til den seneste udgave af forretningsorden. Sendt per mail signe.breuning@roskildefestival.dk Fonden Roskilde Festival Havsteensvej 11 4000 Roskilde Att.: Signe Breuning Paragraf Plus Advokater Rådhusstræde 6, 2. sal 1466 København K +45 7199 4044

Læs mere

2018 / Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

2018 / Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 2018 / Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Anbefalinger for god Fondsledelse

Læs mere

Redegørelse for god selskabsledelse i Reno Djurs I/S

Redegørelse for god selskabsledelse i Reno Djurs I/S Redegørelse for god selskabsledelse i Reno Djurs I/S Anbefaling Forklaring på / 2. Introduktion 2.3 Redegørelse for god selskabsledelse 2.3.1. Det anbefales, at alle forsyningsselskaber hvert år redegør

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Vedtægt for Fonden Bagsværd Rostadion

Vedtægt for Fonden Bagsværd Rostadion Præambel Bagsværd Rostadion trænger til en omfattende opgradering. Bygninger, Bagsværd Sø og udstyret på søen er nu i en tilstand, der ikke længere er tidssvarende i forhold til at facilitere træningen

Læs mere

Fonden følger anbefalingen. Bestyrelsen har vedtaget en åbenhedspolitik,

Fonden følger anbefalingen. Bestyrelsen har vedtaget en åbenhedspolitik, NOTAT s besvarelse af Komitéen for god fondsledelses 16 anbefalinger til god fondsledelse Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses

Læs mere

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN Advokat Steen Marslew Sags nr. 800020.20.34 FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN 1 Navn Fondens navn er Holbæk Fonden. 2 - Hjemsted Fondens hjemsted er Holbæk kommune. 3 Stiftelse Fonden er stiftet den 17. november

Læs mere

Samarbejdet med bestyrelsen Kursus for nye forstandere Thor West Nielsen /FFD

Samarbejdet med bestyrelsen Kursus for nye forstandere Thor West Nielsen /FFD Samarbejdet med bestyrelsen Kursus for nye forstandere 2018 Thor West Nielsen /FFD Forskel bestyrelse - forstander BESTYRELSE - FORSTANDER Overordnet ledelse - Daglig ledelse og det pæd. ansvar Valgt -

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar 31.

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar 31. Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Bemærk! Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar 31.

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar 31.

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar 31. Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Bemærk! Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar 31.

Læs mere

Vedtægter DI Rådgiverne

Vedtægter DI Rådgiverne November 2015 Vedtægter DI Rådgiverne 1 Navn Branchefællesskabets navn er DI Rådgiverne. Branchefællesskabets navn forkortes DI- R. Branchefællesskabet er en del af Dansk Industri (DI) og dermed underlagt

Læs mere

Kommissorium for Nomineringsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Nomineringsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Nomineringsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Nomineringsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Nomineringsudvalget

Læs mere

KFI Erhvervsdrivende Fond

KFI Erhvervsdrivende Fond Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. KFI Erhvervsdrivende Fond Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Følg eller

Læs mere

FONDEN BORNHOLMS MIDDELALDERCENTER ÅRSRAPPORT 2016

FONDEN BORNHOLMS MIDDELALDERCENTER ÅRSRAPPORT 2016 FONDEN BORNHOLMS MIDDELALDERCENTER ÅRSRAPPORT 2016 Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN. Det historiske oplevelsescenter ANDELSLANDSBYEN NYVANG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN. Det historiske oplevelsescenter ANDELSLANDSBYEN NYVANG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN Det historiske oplevelsescenter ANDELSLANDSBYEN NYVANG I forbindelse med oprettelsen af Andelslandsbyen Nyvang den 28. maj 1992 er Foreningen, Det historiske oplevelsescenter,

Læs mere

KFBU-Fonden for regnskabsåret 2017

KFBU-Fonden for regnskabsåret 2017 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a KFBU-Fonden for regnskabsåret 2017 Anbefalinger for god Fondsledelse Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar 31.

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar 31. Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Bemærk! Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar 31.

Læs mere

Anbefalinger for God Fondsledelse i Fonden Gjethuset

Anbefalinger for God Fondsledelse i Fonden Gjethuset Anbefalinger for God Fondsledelse i Fonden Gjethuset Fonden er omfattet af Anbefalingerne for God Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for God Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

Vedtægter. for. UdviklingVejen

Vedtægter. for. UdviklingVejen VEJEN Torvegade 16 DK 6600 Vejen Tlf. +45 76 10 00 88 vejen@advodan.dk sikkermail6600@advodan.dk CVR-nr. 25 57 52 88 Sag nr. 670-17625-JWN Vedtægter for UdviklingVejen Navn og hjemsted UdviklingVejen er

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold Greve Fodbold Bestyrelsens Forretningsorden Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold 1. Formål 1.1 Nærværende forretningsorden fastlægger rammerne for Greve Fodbolds bestyrelses ageren under iagttagelse

Læs mere

Kodeks for god selskabsledelse i Guldborgsund Forsyning.

Kodeks for god selskabsledelse i Guldborgsund Forsyning. Forklaring på / anbefalingen: 2. Introduktion 2.3 Redegørelse for god selskabsledelse 2.3.1. Det anbefales, at alle forsyningsselskaber hvert år redegør for god selskabsledelse og offentliggør redegørelsen,

Læs mere

BILAG 1: SKEMA TIL REDEGØRELSE

BILAG 1: SKEMA TIL REDEGØRELSE BILAG 1: SKEMA TIL REDEGØRELSE VEDRØRENDE DATO: 07. juli 2017 Udgiver: DANVA, Dansk Affaldsforening, Dansk Fjernvarme og Danske Vandværker Udarbejdet af: DANVA, Vandhuset, Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Anbefalinger for god Fondsledelse

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Hvad kan skemaet bruges til? Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Skemaet

Læs mere

FUNDATS FOR FONDEN KULTURSTEDET LINDEGAARDEN. Fondens navn er Fonden Kulturstedet Lindegaarden.

FUNDATS FOR FONDEN KULTURSTEDET LINDEGAARDEN. Fondens navn er Fonden Kulturstedet Lindegaarden. 20.MAJ 2015 J.NR. 20963 EH/HJ FUNDATS FOR FONDEN KULTURSTEDET LINDEGAARDEN 1. Navn, hjemsted og stiftelse. Fondens navn er Fonden Kulturstedet Lindegaarden. Fondens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

Udpegning, sammensætning og betjening af FGU-bestyrelser

Udpegning, sammensætning og betjening af FGU-bestyrelser Udpegning, sammensætning og betjening af FGU-bestyrelser KL har i forbindelse med udpegning, sammensætning og betjening af bestyrelserne for de nye FGU-institutioner bedt Undervisningsministeriet uddybe

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Offentliggørelse af oplysninger vedrørende overholdelse af ledelseskrav.

Offentliggørelse af oplysninger vedrørende overholdelse af ledelseskrav. Offentliggørelse af oplysninger vedrørende overholdelse af ledelseskrav. Med baggrund i 80 c i Lov om Finansiel Virksomhed skal pengeinstitutter på hjemmesiden redegøre for efterlevelse af en række centrale

Læs mere

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 07.04.2014 VEDTÆGTER For Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 1. Foreningens navn og formål 1.1 Foreningens navn er Turistforeningen for Frederikshavn Kommune. Foreningen er stiftet ved fusion af

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening Dansk Cøliaki Forening Forretningsorden 1. Indledning I dette dokument fastlægger bestyrelsen mandat samt beføjelser for: - Bestyrelsen - Forretningsudvalget - Sekretariatslederen med sekretariat - Aktivgrupper

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LINDØ PORT OF ODENSE A/S

VEDTÆGTER FOR LINDØ PORT OF ODENSE A/S 7553-130 BA/LW VEDTÆGTER FOR LINDØ PORT OF ODENSE A/S 1. Selskabets navn og formål 1.1. Selskabets navn er Lindø Port of Odense A/S. 1.2. Selskabets formål er at eje og udleje arealer og bygninger samt

Læs mere

Anbefalinger for God Fondsledelse i EuroVenue (Fond)

Anbefalinger for God Fondsledelse i EuroVenue (Fond) Anbefalinger for God Fondsledelse i EuroVenue (Fond) Fonden er omfattet af Anbefalingerne for God Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for God Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

FONDEN BORNHOLMS MIDDELALDERCENTER ÅRSRAPPORT 2017

FONDEN BORNHOLMS MIDDELALDERCENTER ÅRSRAPPORT 2017 FONDEN BORNHOLMS MIDDELALDERCENTER ÅRSRAPPORT 2017 Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens

Læs mere

ERHVERVSDRIVENDE FONDE LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE. Gisselfeld Kloster, CVR.NR

ERHVERVSDRIVENDE FONDE LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE. Gisselfeld Kloster, CVR.NR 321-185176 ALA/lbs 09.12.2015 ERHVERVSDRIVENDE FONDE LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE Gisselfeld Kloster, CVR.NR. 52407915 Afgivet i henhold til årsregnskabsloven og lov om erhvervsdrivende fonde

Læs mere

Bestyrelsens redegørelse for, hvordan man forholder sig til anbefalinger om god fondsledelse, jf. 60 i lov om erhvervsdrivende fonde.

Bestyrelsens redegørelse for, hvordan man forholder sig til anbefalinger om god fondsledelse, jf. 60 i lov om erhvervsdrivende fonde. Bestyrelsens redegørelse for, hvordan man forholder sig til anbefalinger om god fondsledelse, jf. 60 i lov om erhvervsdrivende fonde. 1 Indledning: Følg eller forklar Det følger af årsregnskabslovens 77

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Glad Fonden. Redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Cvr

Glad Fonden. Redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Cvr Glad Fonden Redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Cvr. 27610013 Skema udarbejdet af Komitéen for god Fondsledelses december 2014 Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Redegørelse for god selskabsledelse i TÅRNBYFORSYNING A/S 2018

Redegørelse for god selskabsledelse i TÅRNBYFORSYNING A/S 2018 Redegørelse for god selskabsledelse i TÅRNBYFORSYNING A/S 2018 Følg eller forklar Anbefalingerne følger princippet Følg eller forklar -princippet. Forventningen er, at selskabet hvert år redegør for arbejdet

Læs mere

Dagsordenpunkt. Udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer i kommunens selskaber SAGSRESUMÉ

Dagsordenpunkt. Udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer i kommunens selskaber SAGSRESUMÉ Dagsordenpunkt Udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer i kommunens selskaber Åbent - 2013/071480 SAGSRESUMÉ I lighed med anbefalingerne for god selskabsledelse fra Komitéen for god Selskabsledelse anbefaler

Læs mere

Redegørelse for God Fondsledelse for Fonden CAPNOVA Invest Zealand, vedtaget af Fondens bestyrelse for 2016

Redegørelse for God Fondsledelse for Fonden CAPNOVA Invest Zealand, vedtaget af Fondens bestyrelse for 2016 Redegørelse for God Fondsledelse for Fonden CAPNOVA Invest Zealand, vedtaget af Fondens bestyrelse for 2016 Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for

Læs mere