Tilsyn, risikovægtede aktiver og kapital. 31. oktober 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsyn, risikovægtede aktiver og kapital. 31. oktober 2013"

Transkript

1 Tilsyn, risikovægtede aktiver og kapital 31. oktober 2013

2 IRB fordele og udfordringer Med implementering af Basel II primo 2007 blev standardiserede risikovægte suppleret med muligheden for at anvende interne modeller til opgørelse af kreditrisikoen Principielle fordele: Mere præcis opgørelse af risici på tværs af samme eksponeringsklasse Forbedret risikostyring Ensartet intern måling og vurdering af risici Forbedret datakvalitet Forøget fokus på svaghedstegn, herunder elementer der forøger risikoen Forbedret information om faktisk risiko i relation til søjle III 2

3 IRB fordele og udfordringer Udfordringer i praksis: Mere procyklisk system Mindre forsigtighed Fortsat udfordringer mht. sammenlignelighed som følge af metodefrihed på en række områder Manglende sammenlignelighed som følge af utilstrækkelig information i søjle III 3

4 IRB institutter i Danmark Der er 7 danske koncerner, der har en IRB tilladelse Både banker og realkreditinstitutter Erhverv: 4 avancerede institutter og 2 grundlæggende institutter Detail: 7 institutter IRB institutterne dækker en stor del af markedet IRB bankernes markedsandel er 84 % målt i forhold til udlån IRB realkreditinstitutternes markedsandel er 94 % målt i forhold til udlån 4

5 IRB-modeller og risikovægte: Hvor stort er problemet? EBA: Half of the variation can be explained roll-out, exposure types etc. Basel: Three quarters of RWA variation reflects variation across banks in actual risk exposure 5

6 Gennemsnitlig risikovægt på erhverv, IRB institutter Risikovægten for usikrede erhvervseksponeringer under standardmetoden er 100 pct. For eksponeringer med en ekstern rating kan mapning til risikovægt foretages 6

7 Gns. risikovægt på detaileksponeringer med pant i fast ejendom Risikovægten for eksponeringer med pant i beboelsesejendomme er 35 pct. under standardmetoden 7

8 Kredittab i realkredit- og pengeinstitutter, ,00 Pct. 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 - (0,50) Realkreditinstitutternes nedskrivningspct. Pengeinstitutternes nedskrivningspct. Årets udgiftsførte nedskrivninger i pct. af udlån og garantier 8

9 Besparelse ved overgang til IRB metoden Effekt: Besparelsen ved overgang til IRB metoden har været størst for eksponeringer med pant i fast ejendom, herunder til privatkunder Fald i risikovægtede poster ved overgang til IRB metoden fra Basel I uden hensyntagen til overgangsregler: Minimum Kilde: Institutternes kvartalsvise indberetning til tilsynet, Q Maksimum Koncern 15% 58% IRB banker 15% 41% IRB realkreditinstitutter 29% 69% Den reelle besparelse er mindre på grund af overgangsreglerne: Danske IRB institutter kan maksimalt opnå en besparelse på 20% i kravet til basiskapitalen 9

10 Nedskrivninger på udlån, IRB vs. ikke-irb banker 1,6 Pct. af udlån og garantier 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 IRB institutter Ikke-IRB institutter På institutniveau - pengeinstitutterne 10

11 Finanstilsynets fokus på risikovægte I henhold til tilsynets strategi 2015 vil der være øget fokus på IRBinstitutternes kapitalgrundlag, herunder: IRB-institutter skal ikke imødegå de øgede kapitalkrav i den internationale regulering ved at gøre modellerne mindre forsigtige Dette skal blandt andet sikres ved at skabe større sammenlignelighed mellem IRB-institutternes interne modeller 11

12 Finanstilsynets fokus på risikovægte Sammenligneligheden sikres blandt andet ved udarbejdelse af benchmark analyser af risikovægte og IRB parametre på tværs af IRB institutter: Dansk IRB-analyse af erhvervsporteføljen med institutspecifikke tilbagemeldinger Nordisk EBA IRB-analyse med hovedfokus på erhverv Top-down analyse Low Default Portfolio SME & Residential Mortgage (analysearbejdet er igangværende) 12

13 Dansk IRB analyse Grundlag 5 IRB-banker (2 AIRB banker og 3 FIRB banker) Analyse af erhvervsporteføljen, herunder opdelt på store erhverv og øvrige erhverv Hovedkonklusioner RW bliver påvirket af mange faktorer, herunder bonitetsforskelle, sikkerhedsafdækning, ratingfilosofi, forsigtighed i anvendte parametre (eks. downturn tillæg), misligholdelsestidspunkt, rating Niveauforskel i RW mellem AIRB og FIRB banker Omfang af registrerede sikkerheder større for AIRB banker PD og LGD øver væsentlig indflydelse på RW, men analysen viste også at PD fordelingen øver en ikke uvæsentlig effekt 13

14 Nordisk IRB analyse Grundlag 16 IRB-institutter fra Norge, Sverige, Finland og Danmark Heraf 4 danske Metode Afvigelser i forhold til benchmark (RW, PD, LGD) Dekomponering af IRB-parametrenes partielle effekter for RW via genberegning ved anvendelse af nordisk gennemsnit for øvrige parametre (kun for erhvervsporteføljerne) Sammenligning af PD og observerede defaultrater (kun for erhvervsporteføljerne) 14

15 Nordisk IRB analyse Hovedkonklusioner På tværs af lande påvirkes RW også af makroøkonomiske forhold RW niveau for erhvervseksponeringer i danske institutter ligger gennemsnitligt i den lave ende PD, LGD og fordeling af PD væsentligste bidrag Effekt af modpartsrisiko særlig udtalt for danske institutter (poster med modpartsrisiko også omfattet) Forsigtighedstillæg i søjle 1 (andre lande) eller 2 (DK på daværende tidspunkt) RW niveau for detaileksponeringer i danske institutter ligger gennemsnitligt i den høje ende 15

16 EBA Top-down analyse Grundlag 89 IRB institutter fra 16 EU lande Metode Afvigelser i forhold til benchmark RWA+EL (global charge, GC) Forklarende faktorer af strukturel karakter (type A effekter) Anvendt metode (standard/irb) Omfang af roll-out IRB porteføljesammensætning på eksponeringskategorier Omfang af eksponeringer i misligholdelse på IRB-metoden Forklarende faktorer relateret til det enkelte IRB-institut (type B effekter) Som f.eks. risikoprofil/kreditbonitet, IRB-parametre m.v. Er ikke omfattet af top-down analysen

17 Max GC (%) - Min GC (%) EBA Top-down analyse A-type effect B-type effect 0.0 Initial GC difference Controlling for RO effect Controlling for SA effect Controlling for IRB portfolio mix Controlloing for IRB share of default eff 17

18 EBA Top-down analyse Hovedkonklusion baseret på analyse af samtlige institutter samt de 20 største institutter Godt halvdelen af forskelle kan forklares af strukturelle faktorer (Atype effekter) IRB porteføljesammensætning på eksponeringskategorier og omfanget af eksponeringer i misligholdelse udgør de 2 væsentligste faktorer For IRB eksponeringskategorier er spredningen blandt institutterne størst for erhvervs- og detaileksponeringer 18

19 EBA Low Default Portfolio (LDP) analyse Grundlag: 35 IRB institutter fra 13 lande Heraf 3 danske Omfattede eksponeringer med stater, institutter og store erhverv Metode: Analyse af identiske modparter på tværs af deltagende institutter Analyse af hypotetiske eksponeringer Faktiske modparter men senior unsecured eksponering og løbetid 2,5 år Analyse af faktiske eksponeringer faktiske eksponeringer herunder egne LGD og løbetid Formål: Forklare den forskel i risikovægte, der resterer efter A-type effekterne 19

20 EBA Low Default Portfolio (LDP) analyse Stadig stor spredning i risikovægte for de udvalgte eksponeringer i særdeleshed for store erhverv. Er baseret på et begrænset antal modparter 20

21 EBA Low Default Portfolio (LDP) analyse Hovedkonklusioner Top-down analysen gentaget for disse del-segmenter med samme overordnet resultat Omkring halvdelen af volatiliteten kan forklares af A-type effekterne Store forskelle i anvendte parameterværdier PD Korrelation er høj, men absolutte værdier er forskellige Ratingfilosofi (Through the Cycle, Hybrid, Point in Time) Ratingskala Information anvendt til rating LGD Forskel i antallet af ratingklasser Begrænset data Downturn effekter Anvendelse af gulve Default definition Forskellig behandling af defaultede eksponeringer for AIRB 21

22 Indsatsområder Håndtere outliere Større gennemsigtighed Floors Leverage ratio 22

23 Rapport fra Udvalget om finanskrisens årsager Rangvid rapporten fremførte 2 anbefalinger med relation til anvendelse af IRB metoden Anbefaling nr. 8 Institutter, der anvender interne modeller, skal også offentliggøre, hvad det regulatoriske kapitalkrav ville være ved anvendelse af standardmetoden Anbefaling nr. 9 der bør fastsættes en nedre grænse for de risikovægte, der kan benyttes i interne modeller Anbefaling nr. 10 Der bør nedsættes en ekspertgruppe, som skal vurdere om der bør fastlægges et højere niveau for den generelle leverage ratio. 23

24 IRB påbud til Danske Bank Resultaterne fra alle analyserne har været vigtigt input i afgørelsen relateret til IRB risikovægte i Danske Bank Påbud om forøgelse af risikovægten for erhverv Identificerede svagheder var tidligere blevet dækket af tillæg i søjle II Konklusioner anvendt fra den nordiske analyse Resultatet fra EBA øvelsen var baseret på meget begrænset antal modparter, men resultatet pegede i samme retning Påbud om forøgelse af risikovægten for institutter Analysen i EBA omfattede omkring halvdelen af bankens portefølje og resultaterne kunne i højere fra anvendes Institutporteføljen var ikke omfattet af den nordiske og danske analyse Resultaterne af benchmark analyserne bruges også aktivt i tilsynets løbende tilsynet med øvrige IRB institutter 24

25 Øvrigt IRB tilsyn Anvendelse af IRB metoden kræver tilsynets tilladelse Væsentlige ændringer til modellerne mv. kræver også tilsynets forudgående godkendelse Udover benchmark analyser omfatter tilsynet med IRB institutterne endvidere: Kreditundersøgelser med subjektiv vurdering af eksponeringernes tildelte rating IRB undersøgelser, hvor institutternes egne valideringer og øvrige dokumentation gennemgås Løbende dialog med IRB institutterne Løbende overvågning af kvartalsvise indberetninger Øvrige analyser udvalgte elementer undersøges på tværs Internationalt arbejde eksempelvis ensartet fortolkning af regelsættet 25

26 Opgørelse af kapitalkrav ved anvendelse af standardmetoden I nuværende regelsæt er der allerede en overgangsregel, Basel I gulv, hvor reduktionen af IRB institutternes basiskapital begrænses. Denne begrænsning opgøres i forhold til standardmetoden under Basel I regimet Med de nye kapitalkravsregler, der træder i kraft 1. januar 2014, forlænges dette gulv frem til udgangen af 2017 Mulighed for yderligere forlængelse IRB-institutterne oplyser i dag allerede Basel I gulvet Intet krav om ensartet fremstilling giver anledning til forskelligheder i fremstillingen Fremadrettet skal fremstillingen gøres mere ensartet 26

27 Nedre grænse for anvendte risikovægte De nye kapitalkravsregler omfatter indførelsen af en single rule book og dermed fælles regler for hele EU Begrænsede muligheder for at indføre strengere krav på landeniveau Skal generelt kunne begrundes med betydningen for den finansielle stabilitet I vid udstrækning kan nedre grænser (gulve) kun fastsættes for en begrænset periode Mulighederne for fastsættelse af gulve er i høj grad begrænset til eksponeringer, som er sikret ved pant i fast ejendom Ved fastsættelse af gulve skal EBA (LGD), og i nogle tilfælde også Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, ESRB (RW) underrettes herom 27

28 Nedre grænse i Sverige og Norge for boliglån I Sverige og Norge er der implementeret gulve for risikovægten for så vidt angår boliglån I Sverige er indført et gulv for risikovægten på 15% for svenske boliglån som led i vurdering af solvensbehovet Det er et søjle 2 krav, og det gælder for alle svenske IRB banker I Norge forøges minimumsværdien for LGD for boliglån fra 10% til 20% Forøgelsen af minimumsværdien for LGD er et søjle 1 krav Gælder også for udenlandske bankers filialer i Norge 28

29 Leverage ratio Fra den 1. januar 2014: Søjle II Ved implementering af det nye regelsæt skal institutterne opgive eksponeringsmål samt gearingsgrad (søjle 2) Tilsynet skal foretage individuel vurdering af institutternes opgjorte tærskel for gearing under hensyntagen til deres forretningsmodel På længere sigt Kommissionen skal ultimo 2016 udsende rapport og eventuelt forslag om et fremtidigt søjle 1 gearingskrav. Indførelse af eventuelt søjle 1 krav fra 2018? 29

30 Forretningsmodel afgørende for leverage ratio Leverage ratio i % 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 Sydbank Jyske Bank Lån & Spar Bank Danske Bank Nykredit BRFKredit 2,0 1,0 0, Koncerntal 30

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metoder Risikoområder: 3. Indtjening 4. Udlånsvækst 5. Kreditrisici 6. Markedsrisici

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1399 af 16. december 2011 om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse nr. 1399 af 16. december 2011 om kapitaldækning 1) 1 Bekendtgørelse nr. 1399 af 16. december 2011 om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 8. april 2011, fastsættes:

Læs mere

Industrigruppe Finans September 2013. Nye kapitalkrav til pengeinstitutter.

Industrigruppe Finans September 2013. Nye kapitalkrav til pengeinstitutter. Industrigruppe Finans September 2013 Nye kapitalkrav til pengeinstitutter. Baggrund 2 I april 2013 blev den mest omfattende regulering af banker til dato vedtaget af parlamentet i EU, herunder implementering

Læs mere

DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN

DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN ECB har den 4. november 2014 overtaget ansvaret for tilsynet med de største kreditinstitutter i euroområdet som led i etableringen af bankunionen. 1 Forud er gået en grundig

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013 Til bestyrelsen og direktionen 19. december 2013 Ref. CLA J.nr. 10120-0015 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2013 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold,

Læs mere

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 9. november Resume FIH har de tre første kvartaler opnået et resultat før nedskrivninger og skat, eksklusive Axcel III-fonden, på 547,2

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU L 176/338 Den Europæiske Unions Tidende 27.6.2013 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter

Læs mere

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr. er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk årsrapport 2013 013 2013 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE 21 1780 KØBENHAVN

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2009 Danske bank koncernen fokus bank Sampo pankki Danske Bank sverige Danske Bank danske bank danske bank skt.rusland Petersborg Sampo pank Danica Pension Realkredit Danmark Danske BANKA Nordania

Læs mere

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Å rsrapport 2013 1 Sydbank-koncernens årsrapport for 2013 Bestyrelsen for Sydbank-koncernen har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2013. Hovedpunkter Sydbank-koncernen fik i 2013

Læs mere

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Cathrine Fisker Pape Studienr. 20102212 HD Finansiel Rådgivning Vejleder: Christian Farø Afleveringsdato: 30.04.2012 English summary The following

Læs mere

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forår 2008 HD 8. semester HD Finansiel Rådgivning Ledelse & Projektledelse Afhandling En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forfatter: Martin Bjærge Vejleder: Uffe

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2007 Danske bank koncernen Fokus Bank Sampo pankki Danske Bank Sweden ZAO danske bank Northern Bank Danske Bank Danica Pension Realkredit Danmark Nordania Leasing Danske Markets Danske capital

Læs mere

DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK. årsager, konsekvenser og læring

DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK. årsager, konsekvenser og læring 1 DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK årsager, konsekvenser og læring 2 DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK årsager, konsekvenser og læring Publikationen kan hentes på Erhvervs- og Vækstministeriets hjemmeside:

Læs mere

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland En tænkt situation Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland Speciale HD Finansiel Rådgivning Aalborg Universitet Vejleder : Jesper Raalskov Afleveringsdato : 30.04.2013 Udarbejdet af: Simon Birk Svendsen

Læs mere

Makroøkonomiske ubalancer - Danmark 2014

Makroøkonomiske ubalancer - Danmark 2014 Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Økonomiske og Finansielle Anliggender Makroøkonomiske ubalancer - Danmark 2014 ENTER PUBLICATION NUMBER KILDER OG BIDRAGYDERE Denne rapport er udarbejdet i Generaldirektoratet

Læs mere

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR HD Finansiering Copenhagen Business School Afgangsprojekt forår 2012 Alternativer til VaR Afleveringsdato: 14. maj 2012 Vejleder: Udarbejdet af: Robert Neumann Mie Birck Jensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 2 danske bank / Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2012 3 DANSKE BANK KONCERNEN 15 lande 491 filialer 20.308 ansatte 5.000.000 kunder INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN?

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? FONDEN KRAKA / FINANSKRISEKOMMISSIONEN BLIND TILLID Tænketanken Kraka har sat to af de vise mænd, der ikke så den forrige krise komme, til at opdage den næste.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02 ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 24 26 04 02 FORORD... 4 LEDELSESBERETNING... 5 ÅRET I OVERBLIK... 5 Pensionskassen... 5 Banken... 7 STRATEGISK FUNDAMENT, MISSION OG VÆRDIER... 7 Strategi... 7 Mission... 8 Vision...

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

Parterne er derfor enige om, at det er nødvendigt at tilbyde penge- og realkreditinstitutterne statslige kapitalindskud.

Parterne er derfor enige om, at det er nødvendigt at tilbyde penge- og realkreditinstitutterne statslige kapitalindskud. 18. januar 2009 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om en kreditpakke

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Retningslinjer for brug af interne modeller

Retningslinjer for brug af interne modeller EIOPA-BoS-14/180 DA Retningslinjer for brug af interne modeller EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere