Opgørelse af solvens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgørelse af solvens"

Transkript

1 CS01 Opgørelse af solvens 1. Basiskapital efter fradrag (CS03, post 12) Vægtede poster i alt (CS06, post 8) Solvensprocent, jf. 124, stk. 2, eller 125, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed (FiL) 3 pct. 4. Kernekapital (inkl. hybrid kernekapital) efter fradrag i procent af vægtede poster i alt... 4 pct. 5. Solvensbehov, jf. 124, stk. 4, eller 125, stk. 7, i FiL... 5 pct. 6. Solvensbehov, jf. 124, stk. 4, eller 125, stk. 7, i FiL opgjort uden hensyntagen til 124, stk. 2, nr. 1-2, eller 125, stk. 2, nr. 1-2 og 4, og 125, stk. 3 og 5, i FiL... 6 pct. 7. Solvenskrav, jf. 124, stk. 5, eller 125, stk. 8, i FiL... 7 pct. 8. Minimumskapitalkrav, jf. 124, stk. 2, nr. 2, og stk. 3, eller 125, stk. 2, nr. 2-4, i FiL Kapitalkrav og tillæg til minimumskapitalkravet for investeringsforvaltningsselskaber (CS03, post 15) Krav til basiskapital for fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber, jf. 125, stk. 5, i Fil. (CS03, post 17) Supplerende oplysninger vedrørende ultimo december: 11. Basiskapital efter fradrag opgjort efter principperne for månedsregnskaber henholdsvis kvartalsregnskaber Solvensprocent, jf. 124, stk. 2, eller 125, stk. 2, i FiL, opgjort efter principperne for månedsregnskaber henholdsvis kvartalsregnskaber pct. Supplerende oplysninger for virksomheder, som anvender IRB-metoden for kreditrisiko eller den avancerede målemetode for operationel risiko: 13. Nødvendig solvensprocent (Solvensprocenten, hvor basiskapitalen opgøres som 6,4 pct. af de risikovægtede poster opgjort efter reglerne for opgørelse af de risikovægtede poster pr. 31. december 2006, eventuelt modificeret efter aftale med Finanstilsynet) pct.

2 CS02 Opgørelse af basiskapital 1. Egentlig kernekapital (sum af post 1.1 til post 1.8) Aktiekapital/garantkapital/andelskapital, jf. 4, stk. 1, nr. 1-3, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Overkurs ved emission, jf. 4, stk. 1, nr. 4, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Reserver, jf. 4, stk. 1, nr. 5, 6 og 9, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Overført overskud eller underskud, jf. 4, stk. 1, nr. 7, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Årets løbende overskud, jf. 4, stk. 1, nr. 10, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Garantkapital i sparekasseaktieselskaber, jf. 208, stk. 2, i FiL og 44 i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Reserver i serier med tilbagebetalingspligt, jf. 4, stk. 1, nr. 8, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Reserver i serier uden tilbagebetalingspligt, jf. 4, stk. 1, nr. 8, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Primære fradrag i den egentlige kernekapital (-) (sum af post 2.1 til post 2.6) Årets løbende underskud, jf. 28, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Foreslået udbytte, jf. 28, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Immaterielle aktiver, jf. 28, stk. 1, nr. 3, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Udskudte aktiverede skatteaktiver, jf. 28, stk. 1, nr. 4, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Engagementer, der undtages fra grænserne for store engagementer, jf. 28, stk. 1, nr. 5, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Værdien af aktier, garant- eller andelsbeviser, jf. 28, stk. 1, nr. 6, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-)... 16

3 Opgørelse af basiskapital (fortsat) 3. Egentlig kernekapital efter primære fradrag (post 1 + post 2) Hybrid kernekapital, jf. 12, stk. 1-3, og 42 i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (højst 50 pct. af post 5) (sum af post 4.1 til post 4.3) Hybrid kernekapital, jf. 12, stk. 1, og 42, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Hybrid kernekapital, jf. 12, stk. 2, og 42, stk. 1 og 3, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Hybrid kernekapital, jf. 12, stk. 3, og 42, stk. 1, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Kernekapital inklusiv hybrid kernekapital efter primære fradrag (post 3 + post 4) Andre fradag i kernekapitalen (sum af post 6.1 til post 6.14) Forskellen mellem værdiansættelsen af aktiver i handelsbeholdningen, jf. 28, stk. 1, nr. 7 i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (+/-) Den akkumulerede værdiregulering af sikringsinstrumenter ved sikring af betalingsstrømme, jf. 28, stk. 1, nr. 8, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (+/-) Den akkumulerede værdiændring af forpligtelser til dagsværdi som følge af ændring i egen kreditrisiko, jf. 28, stk. 1, nr. 9, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (+/-) Halvdelen af kapitalkravet i datterselskaber eller associerede virksomheder, der driver forsikringsvirksomhed, jf. 28, stk. 1, nr. 10, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Halvdelen af direkte og indirekte ejede kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder, jf. 28, stk. 1, nr. 11, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Halvdelen af kapitalandele > 10 pct., jf. 28, stk. 1, nr. 12, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Halvdelen af summen af kapitalandele m.v. > 10 pct., jf. 28, stk. 1, nr. 13, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Halvdelen af kapitalandele > 15 pct., jf. 28, stk. 1, nr. 14, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Halvdelen af kapitalandele > 60 pct., jf. 28, stk. 1, nr. 15, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Halvdelen af forskellen mellem de forventede tab og de regnskabsmæssige værdireguleringer og hensættelser, jf. 28, stk. 1, nr. 16, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Halvdelen af det forventede tab på kapitalandele uden for handelsbeholdningen ved anvendelse af den enkle risikovægtmetode eller PD/LGD-metoden, jf. 28, stk. 1, nr. 17, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Halvdelen af værdien af overførte betalinger m.v. med leveringsrisiko, jf. 28, stk. 1, nr. 18, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Halvdelen af værdien af securitiseringspositioner, jf. 28, stk. 1, nr. 19, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Overskydende fradrag iht. 28, stk. 12, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Kernekapital, inkl. hybrid kernekapital, efter fradrag (post 5 + post 6)... 38

4 CS03 Opgørelse af basiskapital (fortsat) 8. Supplerende kapital (sum af post 8.1 til post 8.7) Ansvarlig lånekapital, jf. 24, stk. 1, nr. 1, 25, stk. 2, og 26, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Opskrivningshenlæggelser, jf. 24, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Hybrid kernekapital, jf. 24, stk. 1, nr. 3, og 42 i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (ekskl. post 4) Forskellen mellem de forventede tab og de regnskabsmæssige værdireguleringer og hensættelser, jf. 24, stk. 1, nr. 4, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Tilbagebetalingspligtige seriereserver, jf. 24, stk. 1, nr. 5, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Indbetalt garantkapital i medfør af 208, stk. 2, i Fil og 24, stk. 1, nr. 6, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Aktie-, garant- eller andelskapital, der ikke kan medregnes i den egentlige kernekapital, jf. 24, stk. 1, nr. 7, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Medregnet supplerende kapital (højst 100 pct. af post 5) Basiskapital før fradrag (sum af post 7 og post 9) Fradrag i basiskapital: (-) (sum af post 11.1 til post 11.12) Halvdelen af kapitalkravet i datterselskaber eller associerede virksomheder, der driver forsikringsvirksomhed, jf. 28, stk. 1, nr. 10, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Halvdelen af direkte og indirekte ejede kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder, jf. 28, stk. 1, nr. 11, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Halvdelen af kapitalandele > 10 pct., jf. 28, stk. 1, nr. 12, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Halvdelen af summen af kapitalandele m.v. > 10 pct., jf. 28, stk. 1, nr. 13, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Halvdelen af kapitalandele > 15 pct., jf. 28, stk. 1, nr. 14, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Halvdelen af kapitalandele > 60 pct., jf. 28, stk. 1, nr. 15, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Halvdelen af forskellen mellem de forventede tab og de regnskabsmæssige værdireguleringer og hensættelser, jf. 28, stk. 1, nr. 16, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Halvdelen af det forventede tab på kapitalandele uden for handelsbeholdningen ved anvendelse af den enkle risikovægtmetode eller PD/LGD-metoden, jf. 28, stk. 1, nr. 17, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Halvdelen af værdien af overførte betalinger m.v. med leveringsrisiko, jf. 28, stk. 1, nr. 18, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Halvdelen af værdien af securitiseringspositioner, jf. 28, stk. 1, nr. 19, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Fradrag for solvensmæssige nedskrivninger af aktiver m.v., jf. 124, stk. 6, og 125, stk. 9, i FiL (-)

5 Modregning af det overskydende fradrag, jf. 28, stk. 12, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Basiskapital efter fradrag (sum af post 10 og post 11) (overføres til skema CS01, post 1.) Tillæg til minimumskapitalkravet, jf. 125, stk. 3, og 141 i FiL, på 0,02 pct. af investeringsforvaltningsselskabers portefølje Den del af tillægget til investeringsforvaltningsselskabers minimumskapitalkrav, der er garanteret af et kreditinstitut eller et forsikringsselskab (højst 50 pct. af post 13), jf. 125, stk. 4, i FiL Kapitalkrav og tillæg til minimumskapitalkravet for investeringsforvaltningsselskaber Foregående års faste omkostninger for fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber, jf. 143, stk. 1, nr. 5, i FiL Krav til basiskapitalen for fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber (25 pct. af post 16), jf. 125, stk. 5, i FiL (overføres til skema CS01, post 10.)

6 CS04 Specifikation af ansvarlig lånekapital/hybrid kernekapital 1. Ansvarlig lånekapital (sum af post 1.1 til post 1.3) (overføres til skema CS03, post 8.1) Ansvarlig lånekapital, brutto, jf. 26, stk. 1, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Reduktion med 25 pct. pr. år de sidste 3 år inden forfald, jf. 25, stk. 2, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Beholdning af egne beviser samt egne beviser, der tjener til sikkerhed for lån eller garantier ydet af virksomheden, jf. 25, stk. 2, nr. 4, og 27, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Hybrid kernekapital (post post 2.2) Hybrid kernekapital, brutto, jf. 10, stk. 2, 14, 21, stk. 1 og 42 i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Beholdning af egen hybrid kernekapital, jf. 14, stk. 5, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (-) Yderligere specifikation af hybrid kernekapital: 3.1. Hybrid kernekapital, jf. 12, stk. 1, og 42, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Heraf hybrid kernekapital udstedt i medfør af lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter Hybrid kernekapital, jf. 12, stk. 2, og 42, stk. 1 og 3, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Heraf hybrid kernekapital udstedt i medfør af lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter Hybrid kernekapital, jf. 12, stk. 3, og 42, stk. 1, i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital Heraf hybrid kernekapital udstedt i medfør af lov om kapitalindskud i kreditinstitutter... 13

7 CS05 Opgørelse af risikovægtede poster 1. Vægtede poster med kredit-, modparts-, udvandings- og leveringsrisiko (sum af post 1.1 til post 1.5) Standardmetoden (sum af post til post ) Eksponeringer mod centralregeringer eller centralbanker (skema CS07, post 9) Eksponeringer mod regionale eller lokale myndigheder (skema CS08, post 9) Eksponeringer mod offentlige enheder (skema CS09, post 9) Eksponeringer mod multilaterale udviklingsbanker (skema CS10, post 9) Eksponeringer mod internationale organisationer (skema CS11, post 9) Eksponeringer mod institutter (skema CS12, post 9) Eksponeringer mod erhvervsvirksomheder m.v. (skema CS13, post 9) Eksponeringer mod detailkunder (skema CS14, post 9) Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom (skema CS15, post 9) Eksponeringer hvorpå der er restance eller overtræk (skema CS16, post 9) Dækkede obligationer (skema CS17, post 9) Eksponeringer mod erhvervsvirksomheder m.v. med en kortsigtet kreditvurdering (skema CS18, post 9) Eksponeringer mod kollektive investeringsordninger (skema CS19, post 9) Andre eksponeringer, herunder aktiver uden modparter (skema CS20, post 9) Anvendelse af standardmetoden under IRB-metoden (sum af post til post 1.2.5) Statseksponeringer (skema CS49, post 8) Instituteksponeringer (skema CS50, post 8) Erhvervseksponeringer (skema CS51, post 8) Detaileksponeringer (skema CS52, post 8) Aktieeksponeringer IRB-metoden (sum af post til post 1.3.9) Statseksponeringer (skema CS24, post 10) Instituteksponeringer (skema CS27, post 10) Erhvervseksponeringer (skema CS30, post 10) Detaileksponeringer med sikkerhed i fast ejendom (skema CS34, post 10) Kvalificerede revolverende detaileksponeringer (skema CS37, post 10) Øvrige detaileksponeringer (skema CS40, post 10) Aktieeksponeringer (summen af skema CS44, post 5, skema CS45, post 5 og skema CS48, post 1) Aktiver uden modparter Leveringsrisiko (100 pct. risikovægtning) Securitiseringspositioner Standardmetoden (skema CS23, post 12) Securitiseringspositioner IRB-metoden (skema CS55, post 13)... 34

8 CS06 Opgørelse af risikovægtede poster (fortsat) 2. Vægtede poster med afviklingsrisiko Vægtede poster med markedsrisiko (sum af post 3.1 til post 3.6): Gældsinstrumenter (skema CS58, post 6) Aktier (skema CS59, post 1.5) Kollektive investeringsordninger (skema CS59, post 2.2) Valutakursrisiko (skema CS59, post 3.3) Råvarerisiko (skema CS59, post 4.3) Interne modeller (VaR+sVaR) (skema CS60, post 9) Vægtede poster med operationel risiko (post 4.1, post 4.2 eller post 4.3) Basisindikatormetoden (skema CS61, post 1.2) Standardindikatormetoden (skema CS61, post 2.2) Den avancerede målemetode (AMA-modeller) (skema CS61, post 3.5) Vægtede poster i alt før hhv. tillæg for overskridelse af grænserne for store engagementer handelsbeholdningen og fradrag af gruppevise nedskrivninger under standardmetoden (sum af post 1 til post 4) Tillæg for overskridelse af grænserne for store engagementer i handelsbeholdningen Gruppevise nedskrivninger under standardmetoden (-) Vægtede poster i alt (post 5 + post 6 + post 7)... 16

9 CS07 Standardmetoden: Eksponeringer mod centralregeringer eller centralbanker 1. Eksponeringerne efter værdireguleringer og hensættelser (sum af post 1.1 til post 1.5) Balanceførte poster Ikke-balanceførte poster Værdipapirfinansieringsinstrumenter og terminsforretninger Afledte finansielle instrumenter Netting på tværs af produkter Kreditrisikoreducerende metoder med substitutionseffekt for eksponeringerne: 2.1. Garantier (-) Kreditderivater (-) Den enkle metode for finansielle sikkerheder (-) Anden kreditrisikoafdækning (-) Samlet afgang (sum af post 2.1 til post 2.4) (-) Samlet tilgang Eksponeringerne efter substitutionseffekter (post 1 + post post 2.6) Kreditrisikoreduktion efter den udbyggede metode for finansielle sikkerheder: 4.1. Volatilitetsjustering af eksponeringerne Sikkerhedernes dækning: Justerede værdi (-) Heraf volatilitets- og løbetidsjusteringer (-) Eksponeringerne efter kreditrisikoreducerende metoder (post 3 + post post 4.2) Heraf ikke-balanceførte poster Ikke-balanceførte poster opdelt efter konverteringsfaktorer (uvægtet): 6.1. Lav 0 % Mellemliggende/lav 20 % Mellemliggende 50 % Fuld 100 % Eksponeringerne efter kreditrisikoreducerende metoder og konverteringsfaktorer (post 5 - post 6.1-0,8*post 6.2-0,5*post 6.3) Opdeling af eksponeringerne efter risikovægte: Uvægtet Vægtet 8.1. Vægt 0 % Vægt 10 % Vægt 20 % Vægt 50 % Vægt 100 % Vægt 150 % Risikovægtet beløb (sum af post 8.1 til post 8.9) (overføres til skema CS05, post 1.1.1) 36

10 CS08 Standardmetoden: Eksponeringer mod regionale eller lokale myndigheder 1. Eksponeringerne efter værdireguleringer og hensættelser (sum af post 1.1 til post 1.5) Balanceførte poster Ikke-balanceførte poster Værdipapirfinansieringsinstrumenter og terminsforretninger Afledte finansielle instrumenter Netting på tværs af produkter Kreditrisikoreducerende metoder med substitutionseffekt for eksponeringerne: 2.1. Garantier (-) Kreditderivater (-) Den enkle metode for finansielle sikkerheder (-) Anden kreditrisikoafdækning (-) Samlet afgang (sum af post 2.1 til post 2.4) (-) Samlet tilgang Eksponeringerne efter substitutionseffekter (post 1 + post post 2.6) Kreditrisikoreduktion efter den udbyggede metode for finansielle sikkerheder: 4.1. Volatilitetsjustering af eksponeringerne Sikkerhedernes dækning: Justerede værdi (-) Heraf volatilitets- og løbetidsjusteringer (-) Eksponeringerne efter kreditrisikoreducerende metoder (post 3 + post post 4.2) Heraf ikke-balanceførte poster Ikke-balanceførte poster opdelt efter konverteringsfaktorer (uvægtet): 6.1. Lav 0 % Mellemliggende/lav 20 % Mellemliggende 50 % Fuld 100 % Eksponeringerne efter kreditrisikoreducerende metoder og konverteringsfaktorer (post 5 - post 6.1-0,8*post 6.2-0,5*post 6.3) Opdeling af eksponeringerne efter risikovægte: Uvægtet Vægtet 8.1. Vægt 0 % Vægt 10 % Vægt 20 % Vægt 50 % Vægt 100 % Vægt 150 % Risikovægtet beløb (sum af post 8.1 til post 8.9) (overføres til skema CS05, post 1.1.2) 36

11 CS09 Standardmetoden: Eksponeringer mod offentlige enheder 1. Eksponeringerne efter værdireguleringer og hensættelser (sum af post 1.1 til post 1.5) Balanceførte poster Ikke-balanceførte poster Værdipapirfinansieringsinstrumenter og terminsforretninger Afledte finansielle instrumenter Netting på tværs af produkter Kreditrisikoreducerende metoder med substitutionseffekt for eksponeringerne: 2.1. Garantier (-) Kreditderivater (-) Den enkle metode for finansielle sikkerheder (-) Anden kreditrisikoafdækning (-) Samlet afgang (sum af post 2.1 til post 2.4) (-) Samlet tilgang Eksponeringerne efter substitutionseffekter (post 1 + post post 2.6) Kreditrisikoreduktion efter den udbyggede metode for finansielle sikkerheder: 4.1. Volatilitetsjustering af eksponeringerne Sikkerhedernes dækning: Justerede værdi (-) Heraf volatilitets- og løbetidsjusteringer (-) Eksponeringerne efter kreditrisikoreducerende metoder (post 3 + post post 4.2) Heraf ikke-balanceførte poster Ikke-balanceførte poster opdelt efter konverteringsfaktorer (uvægtet): 6.1. Lav 0 % Mellemliggende/lav 20 % Mellemliggende 50 % Fuld 100 % Eksponeringerne efter kreditrisikoreducerende metoder og konverteringsfaktorer (post 5 - post 6.1-0,8*post 6.2-0,5*post 6.3) Opdeling af eksponeringerne efter risikovægte: Uvægtet Vægtet 8.3. Vægt 20 % Vægt 50 % Vægt 100 % Vægt 150 % Risikovægtet beløb (sum af post 8.3 til post 8.9)(overføres til skema CS05, post 1.1.3) 32

12 CS10 Standardmetoden: Eksponeringer mod multilaterale udviklingsbanker 1. Eksponeringerne efter værdireguleringer og hensættelser (sum af post 1.1 til post 1.5) Balanceførte poster Ikke-balanceførte poster Værdipapirfinansieringsinstrumenter og terminsforretninger Afledte finansielle instrumenter Netting på tværs af produkter Kreditrisikoreducerende metoder med substitutionseffekt for eksponeringerne: 2.1. Garantier (-) Kreditderivater (-) Den enkle metode for finansielle sikkerheder (-) Anden kreditrisikoafdækning (-) Samlet afgang (sum af post 2.1 til post 2.4) (-) Samlet tilgang Eksponeringerne efter substitutionseffekter (post 1 + post post 2.6) Kreditrisikoreduktion efter den udbyggede metode for finansielle sikkerheder: 4.1. Volatilitetsjustering af eksponeringerne Sikkerhedernes dækning: Justerede værdi (-) Heraf volatilitets- og løbetidsjusteringer (-) Eksponeringerne efter kreditrisikoreducerende metoder (post 3 + post post 4.2) Heraf ikke-balanceførte poster Ikke-balanceførte poster opdelt efter konverteringsfaktorer (uvægtet): 6.1. Lav 0 % Mellemliggende/lav 20 % Mellemliggende 50 % Fuld 100 % Eksponeringerne efter kreditrisikoreducerende metoder og konverteringsfaktorer (post 5 - post 6.1-0,8*post 6.2-0,5*post 6.3) Opdeling af eksponeringerne efter risikovægte: Uvægtet Vægtet 8.1. Vægt 0 % Vægt 10 % Vægt 20 % Vægt 50 % Vægt 100 % Vægt 150 % Risikovægtet beløb (sum af post 8.1 til post 8.9) (overføres til skema CS05, post 1.1.4) 36

13 CS11 Standardmetoden: Eksponeringer mod internationale organisationer 1. Eksponeringerne efter værdireguleringer og hensættelser (sum af post 1.1 til post 1.5) Balanceførte poster Ikke-balanceførte poster Værdipapirfinansieringsinstrumenter og terminsforretninger Afledte finansielle instrumenter Netting på tværs af produkter Kreditrisikoreducerende metoder med substitutionseffekt for eksponeringerne: 2.1. Garantier (-) Kreditderivater (-) Den enkle metode for finansielle sikkerheder (-) Anden kreditrisikoafdækning (-) Samlet afgang (sum af post 2.1 til post 2.4) (-) Samlet tilgang Eksponeringerne efter substitutionseffekter (post 1 + post post 2.6) Kreditrisikoreduktion efter den udbyggede metode for finansielle sikkerheder: 4.1. Volatilitetsjustering af eksponeringerne Sikkerhedernes dækning: Justerede værdi (-) Heraf volatilitets- og løbetidsjusteringer (-) Eksponeringerne efter kreditrisikoreducerende metoder (post 3 + post post 4.2) Heraf ikke-balanceførte poster Ikke-balanceførte poster opdelt efter konverteringsfaktorer (uvægtet): 6.1. Lav 0 % Mellemliggende/lav 20 % Mellemliggende 50 % Fuld 100 % Eksponeringerne efter kreditrisikoreducerende metoder og konverteringsfaktorer (post 5 - post 6.1-0,8*post 6.2-0,5*post 6.3) Opdeling af eksponeringerne efter risikovægte: Uvægtet Vægtet 8.1. Vægt 0 % Vægt 10 % Vægt 20 % Vægt 100 % Risikovægtet beløb (sum af post 8.1 til post 8.7) (overføres til skema CS05, post 1.1.5).. 32

14 CS12 Standardmetoden: Eksponeringer mod institutter 1. Eksponeringerne efter værdireguleringer og hensættelser (sum af post 1.1 til post 1.5) Balanceførte poster Ikke-balanceførte poster Værdipapirfinansieringsinstrumenter og terminsforretninger Afledte finansielle instrumenter Netting på tværs af produkter Kreditrisikoreducerende metoder med substitutionseffekt for eksponeringerne: 2.1. Garantier (-) Kreditderivater (-) Den enkle metode for finansielle sikkerheder (-) Anden kreditrisikoafdækning (-) Samlet afgang (sum af post 2.1 til post 2.4) (-) Samlet tilgang Eksponeringerne efter substitutionseffekter (post 1 + post post 2.6) Kreditrisikoreduktion efter den udbyggede metode for finansielle sikkerheder: 4.1. Volatilitetsjustering af eksponeringerne Sikkerhedernes dækning: Justerede værdi (-) Heraf volatilitets- og løbetidsjusteringer (-) Eksponeringerne efter kreditrisikoreducerende metoder (post 3 + post post 4.2) Heraf ikke-balanceførte poster Ikke-balanceførte poster opdelt efter konverteringsfaktorer (uvægtet): 6.1. Lav 0 % Mellemliggende/lav 20 % Mellemliggende 50 % Fuld 100 % Eksponeringerne efter kreditrisikoreducerende metoder og konverteringsfaktorer (post 5 - post 6.1-0,8*post 6.2-0,5*post 6.3) Opdeling af eksponeringerne efter risikovægte: Uvægtet Vægtet 8.1. Vægt 0 % Vægt 10 % Vægt 20 % Vægt 50 % Vægt 100 % Vægt 150 % Risikovægtet beløb (sum af post 8.1 til post 8.9) (overføres til skema CS05, post 1.1.6) Denne post anvendes til eksponeringer mod pengeinstitutter, som er tilsluttet garantiordningen under lov om finansiel stabilitet, og som risikovægtes med nulvægt som følge af statsgarantien i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen.

15 CS13 Standardmetoden: Eksponeringer mod erhvervsvirksomheder m.v. 1. Eksponeringerne efter værdireguleringer og hensættelser (sum af post 1.1 til post 1.5) Balanceførte poster Ikke-balanceførte poster Værdipapirfinansieringsinstrumenter og terminsforretninger Afledte finansielle instrumenter Netting på tværs af produkter Kreditrisikoreducerende metoder med substitutionseffekt for eksponeringerne: 2.1. Garantier (-) Kreditderivater (-) Den enkle metode for finansielle sikkerheder (-) Anden kreditrisikoafdækning (-) Samlet afgang (sum af post 2.1 til post 2.4) (-) Samlet tilgang Eksponeringerne efter substitutionseffekter (post 1 + post post 2.6) Kreditrisikoreduktion efter den udbyggede metode for finansielle sikkerheder: 4.1. Volatilitetsjustering af eksponeringerne Sikkerhedernes dækning: Justerede værdi (-) Heraf volatilitets- og løbetidsjusteringer (-) Eksponeringerne efter kreditrisikoreducerende metoder (post 3 + post post 4.2) Heraf ikke-balanceførte poster Ikke-balanceførte poster opdelt efter konverteringsfaktorer (uvægtet): 6.1. Lav 0 % Mellemliggende/lav 20 % Mellemliggende 50 % Fuld 100 % Eksponeringerne efter kreditrisikoreducerende metoder og konverteringsfaktorer (post 5 - post 6.1-0,8*post 6.2-0,5*post 6.3) Opdeling af eksponeringerne efter risikovægte: Uvægtet Vægtet 8.3. Vægt 20 % Vægt 50 % Vægt 100 % Vægt 150 % Risikovægtet beløb (sum af post 8.3 til post 8.9) (overføres til skema CS05, post 1.1.7).. 32

16 CS14 Standardmetoden: Eksponeringer mod detailkunder 1. Eksponeringerne efter værdireguleringer og hensættelser (sum af post 1.1 til post 1.5) Balanceførte poster Ikke-balanceførte poster Værdipapirfinansieringsinstrumenter og terminsforretninger Afledte finansielle instrumenter Netting på tværs af produkter Kreditrisikoreducerende metoder med substitutionseffekt for eksponeringerne: 2.1. Garantier (-) Kreditderivater (-) Den enkle metode for finansielle sikkerheder (-) Anden kreditrisikoafdækning (-) Samlet afgang (sum af post 2.1 til post 2.4) (-) Eksponeringerne efter substitutionseffekter (post 1 + post 2.5) Kreditrisikoreduktion efter den udbyggede metode for finansielle sikkerheder: 4.1. Volatilitetsjustering af eksponeringerne Sikkerhedernes dækning: Justerede værdi (-) Heraf volatilitets- og løbetidsjusteringer (-) Eksponeringerne efter kreditrisikoreducerende metoder (post 3 + post post 4.2) Heraf ikke-balanceførte poster Ikke-balanceførte poster opdelt efter konverteringsfaktorer (uvægtet): 6.1. Lav 0 % Mellemliggende/lav 20 % Mellemliggende 50 % Fuld 100 % Eksponeringerne efter kreditrisikoreducerende metoder og konverteringsfaktorer (post 5 - post 6.1-0,8*post 6.2-0,5*post 6.3) Opdeling af eksponeringerne efter risikovægte: Uvægtet Vægtet 8.6. Vægt 75 % Risikovægtet beløb (post 8.6) (overføres til skema CS05, post 1.1.8)... 25

17 CS15 Standardmetoden: Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom 1. Eksponeringerne efter værdireguleringer og hensættelser (sum af post 1.1 til post 1.5) Balanceførte poster Ikke-balanceførte poster Værdipapirfinansieringsinstrumenter og terminsforretninger Afledte finansielle instrumenter Netting på tværs af produkter Kreditrisikoreducerende metoder med substitutionseffekt for eksponeringerne: 2.1. Garantier (-) Kreditderivater (-) Den enkle metode for finansielle sikkerheder (-) Anden kreditrisikoafdækning (-) Samlet afgang (sum af post 2.1 til post 2.4) (-) Eksponeringerne efter substitutionseffekter (post 1 + post 2.5) Kreditrisikoreduktion efter den udbyggede metode for finansielle sikkerheder: 4.1. Volatilitetsjustering af eksponeringerne Sikkerhedernes dækning: Justerede værdi (-) Heraf volatilitets- og løbetidsjusteringer (-) Eksponeringerne efter kreditrisikoreducerende metoder (post 3 + post post 4.2) Heraf ikke-balanceførte poster Ikke-balanceførte poster opdelt efter konverteringsfaktorer (uvægtet): 6.1. Lav 0 % Mellemliggende/lav 20 % Mellemliggende 50 % Fuld 100 % Eksponeringerne efter kreditrisikoreducerende metoder og konverteringsfaktorer (post 5 - post 6.1-0,8*post 6.2-0,5*post 6.3) Opdeling af eksponeringerne efter risikovægte: Uvægtet Vægtet 8.4. Vægt 35 % Vægt 50 % Vægt 125 % Vægt 200 % Risikovægtet beløb (sum af post 8.4 til post 8.10) (overføres til skema CS05, post 1.1.9) 31

18 CS16 Standardmetoden: Eksponeringer hvorpå der er restance eller overtræk 1. Eksponeringerne efter værdireguleringer og hensættelser (sum af post 1.1 til post 1.5) Balanceførte poster Ikke-balanceførte poster Værdipapirfinansieringsinstrumenter og terminsforretninger Afledte finansielle instrumenter Netting på tværs af produkter Kreditrisikoreducerende metoder med substitutionseffekt for eksponeringerne: 2.1. Garantier (-) Kreditderivater (-) Den enkle metode for finansielle sikkerheder (-) Anden kreditrisikoafdækning (-) Samlet afgang (sum af post 2.1 til post 2.4) (-) Eksponeringerne efter substitutionseffekter (post 1 + post 2.5) Kreditrisikoreduktion efter den udbyggede metode for finansielle sikkerheder: 4.1. Volatilitetsjustering af eksponeringerne Sikkerhedernes dækning: Justerede værdi (-) Heraf volatilitets- og løbetidsjusteringer (-) Eksponeringerne efter kreditrisikoreducerende metoder (post 3 + post post 4.2) Heraf ikke-balanceførte poster Ikke-balanceførte poster opdelt efter konverteringsfaktorer (uvægtet): 6.1. Lav 0 % Mellemliggende/lav 20 % Mellemliggende 50 % Fuld 100 % Eksponeringerne efter kreditrisikoreducerende metoder og konverteringsfaktorer (post 5 - post 6.1-0,8*post 6.2-0,5*post 6.3) Opdeling af eksponeringerne efter risikovægte: Uvægtet Vægtet 8.5. Vægt 50 % Vægt 100 % Vægt 150 % Risikovægtet beløb (sum af post 8.5 til post 8.9) (overføres til skema CS05, post ) 29

19 CS17 Standardmetoden: Dækkede obligationer 1. Eksponeringerne efter værdireguleringer og hensættelser (lig med post 1.1) Balanceførte poster Kreditrisikoreducerende metoder med substitutionseffekt for eksponeringerne: 2.6. Samlet tilgang Eksponeringerne efter substitutionseffekter (post 1 + post 2.6) 4 5. Eksponeringerne efter kreditrisikoreducerende metoder (lig med post 3) 5 7. Eksponeringerne efter kreditrisikoreducerende metoder og konverteringsfaktorer (lig med post 5) 6 8. Opdeling af eksponeringerne efter risikovægte: Uvægtet Vægtet 8.2. Vægt 10 % Vægt 20 % Vægt 50 % Vægt 100 % Risikovægtet beløb (sum af post 8.2 til post 8.7) (overføres til skema CS05, post ) 15

20 CS18 Standardmetoden: Eksponeringer mod erhvervsvirksomheder m.v. med en kortsigtet kreditvurdering 1. Eksponeringerne efter værdireguleringer og hensættelser (sum af post 1.1 til post 1.5) Balanceførte poster Ikke-balanceførte poster Værdipapirfinansieringsinstrumenter og terminsforretninger Afledte finansielle instrumenter Netting på tværs af produkter Kreditrisikoreducerende metoder med substitutionseffekt for eksponeringerne: 2.1. Garantier (-) Kreditderivater (-) Den enkle metode for finansielle sikkerheder (-) Anden kreditrisikoafdækning (-) Samlet afgang (sum af post 2.1 til post 2.4) (-) Samlet tilgang Eksponeringerne efter substitutionseffekter (post 1 + post post 2.6) Kreditrisikoreduktion efter den udbyggede metode for finansielle sikkerheder: 4.1. Volatilitetsjustering af eksponeringerne Sikkerhedernes dækning: Justerede værdi (-) Heraf volatilitets- og løbetidsjusteringer (-) Eksponeringerne efter kreditrisikoreducerende metoder (post 3 + post post 4.2) Heraf ikke-balanceførte poster Ikke-balanceførte poster opdelt efter konverteringsfaktorer (uvægtet): 6.1. Lav 0 % Mellemliggende/lav 20 % Mellemliggende 50 % Fuld 100 % Eksponeringerne efter kreditrisikoreducerende metoder og konverteringsfaktorer (post 5 - post 6.1-0,8*post 6.2-0,5*post 6.3) Opdeling af eksponeringerne efter risikovægte: Uvægtet Vægtet 8.3. Vægt 20 % Vægt 50 % Vægt 100 % Vægt 150 % Risikovægtet beløb (sum af post 8.3 til post 8.9) (overføres til skema CS05, post ) 32

Finanstilsynet 14. marts juli 2012

Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

Konvertering af CS-skemaer til COREP-poster (Standardmetoden)

Konvertering af CS-skemaer til COREP-poster (Standardmetoden) Finanstilsynet 4. juli 2007 J.nr. 122-0009 /jbj Konvertering af CS-skemaer til COREP-poster (Standardmetoden) Til brug for indberetning i medfør af de nye kapitaldækningsregler (bekendtgørelse nr. 10.113

Læs mere

Finanstilsynet 14. marts 2012

Finanstilsynet 14. marts 2012 1 Finanstilsynet 14. marts 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1399 af 16. december 2011 om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse nr. 1399 af 16. december 2011 om kapitaldækning 1) 1 Bekendtgørelse nr. 1399 af 16. december 2011 om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 885 af 8. august 2011, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 8. april 2011, fastsættes:

Læs mere

Risiko- og Solvensrapport 2013

Risiko- og Solvensrapport 2013 Risiko- og Solvensrapport 2013 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Risikoforhold.. 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Basiskapital 6 4. Solvenskrav

Læs mere

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital)

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) (Uppskot til)* Kunngerð um at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) Við heimild í 83, stk. 2, 83 a og 215, stk. 4, í løgtingslóg nr. 55 frá 9. juni 2008

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 9. november Resume FIH har de tre første kvartaler opnået et resultat før nedskrivninger og skat, eksklusive Axcel III-fonden, på 547,2

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Koncernrisikorapport AKTIESELSKABET

Koncernrisikorapport AKTIESELSKABET Koncernrisikorapport 2009 AKTIESELSKABET 02 Koncern-risikorapport for Arbejdernes Landsbank 2009 3 Den overordnede risikostyring 4 Kreditrisiko på kundeudlån i banken 13 Kreditrisiko på kreditinstitutter

Læs mere

Ordforklaring for PenSam gruppen

Ordforklaring for PenSam gruppen Ordforklaring for PenSam gruppen Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Handels- og administrationsomkostninger, der kan henføres til forvaltningen af investeringsaktiverne.

Læs mere

Tilsyn, risikovægtede aktiver og kapital. 31. oktober 2013

Tilsyn, risikovægtede aktiver og kapital. 31. oktober 2013 Tilsyn, risikovægtede aktiver og kapital 31. oktober 2013 IRB fordele og udfordringer Med implementering af Basel II primo 2007 blev standardiserede risikovægte suppleret med muligheden for at anvende

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

Manual Sammenligning af MFI- og regnskabsindberetning

Manual Sammenligning af MFI- og regnskabsindberetning DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Sagsnr.: 115723 Dokumentnr.: 1200480 Manual Sammenligning af MFI- og regnskabsindberetning Indhold 1 Formål... 2 2 Aktiver... 2 2.1 Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender

Læs mere

Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013

Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013 Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013 www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Velkomst fra direktionen...side 4 Glimt fra det forløbne halvår...side

Læs mere

FUSION. HD Finansiel Rådgivning. Speciale 8. semester Aalborg Universitet. En tænkt. Udarbejdet af: Peter Lynge - Studienr.

FUSION. HD Finansiel Rådgivning. Speciale 8. semester Aalborg Universitet. En tænkt. Udarbejdet af: Peter Lynge - Studienr. En tænkt FUSION HD Finansiel Rådgivning Speciale 8. semester Aalborg Universitet Udarbejdet af: Peter Lynge - Studienr. 20102235 Email: pelo@nykredit.dk Vejleder: Jesper Raalskov Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Å rsrapport 2013 1 Sydbank-koncernens årsrapport for 2013 Bestyrelsen for Sydbank-koncernen har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2013. Hovedpunkter Sydbank-koncernen fik i 2013

Læs mere

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs J.nr. 31007346 KD/ck Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12 Årsrapport 26 1 Årsrapport 26 Indholdsfortegnelse Generalforsamling s. 4 5 års hovedtal s. 5 Beretning s. 6 Anvendt regnskabspraksis s. 12 Resultatopgørelse s. 14 Balance s. 15 Noter s. 16 Nøgletal s.

Læs mere

Årsrapport 2012. Formuepleje A/S. Fondsmæglerselskab. 1. januar 2012-31.december 2012 // 27. regnskabsår

Årsrapport 2012. Formuepleje A/S. Fondsmæglerselskab. 1. januar 2012-31.december 2012 // 27. regnskabsår Årsrapport 2012 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab 1. januar 2012-31.december 2012 // 27. regnskabsår 03 Indhold: 04 // Fakta om Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab 06 // Ledelsesberetning 09 // Ledelsens

Læs mere

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013 ÅRSRAPPORT for BRFkredit-koncernen 2013 KORT OM BRFKREDIT-KONCERNEN * MISSION BRFkredit finansierer fast ejendom og til byder dertil knyttede finansielle produkter og services. VISION Konkurrencedygtig

Læs mere

01.01-30.06.2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461

01.01-30.06.2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461 HALVårsrapport 2014 01.01-30.06.2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra

Læs mere

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent Spar Vest Fonden Årsrapport for 211 CVR-nr. 1399776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde den / 212 Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

VEJ nr. 9048 af 07/02/2013 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter

VEJ nr. 9048 af 07/02/2013 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter VEJ nr. 9048 af 07/02/2013 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Metoder Risikoområde: 3. Indtjening 4. Udlånsvækst 5. Kreditrisici

Læs mere

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metoder Risikoområder: 3. Indtjening 4. Udlånsvækst 5. Kreditrisici 6. Markedsrisici

Læs mere

DANICA PENSION I Årsrapport 2008

DANICA PENSION I Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 DANICA Pension i Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal Resume Markedsudviklingen Nye tiltag i 2008 Kunder og service Udenlandske aktiviteter Risikostyring Investeringsstrategi

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1) I medfør af 196 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx fastsættes:

Læs mere