VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR:"

Transkript

1 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR:

2 Vedtægter for Hugo Games A/S Articles of Association for Hugo Games A/S 2. Navn og formål 1. Name and Object 1.1 Selskabets navn er Hugo Games A/S. Selskabets binavn er Haaloo Games A/S. 1.1 The name of the Company is Hugo Games A/S. The second name of the Company is Haaloo Games A/S. 1.2 Selskabets formål er at udøve erhvervsmæssig virksomhed, herunder udvikling af software og IT-baseret spil samt al virksomhed som efter direktionens skøn er beslægtet hermed. 1.2 The object of the Company is to exercise commercial activities, including developing software and IT-based games and all activities which according to the management is deemed related hereto. 2. Selskabskapital 2. Share Capital 2.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 22,637,074 fordelt i aktier á DKK 0,50 eller multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 2.2 Bestyrelsen er indtil den 6. februar 2020 bemyndiget til i en eller flere runder at udstede warrants, der samlet giver ret til at tegne op til aktier af DKK 0,50 i selskabet ved kontant betaling svarende til op til nominelt DKK og til efterfølgende en eller flere gange at forhøje aktiekapitalen i forbindelse med udstedelsen af nye aktier til bestyrelsen (kun til markedspris), direktionen og medarbejdere (i Selskabet eller Selskabets datterselskaber) efter bestyrelsens nærmere beslutning, uden fortegningsret for eksisterende aktionærer. 2.1 The share capital is nominal DKK 22,637,074 divided into shares of DKK 0.50 each or multiples thereof. The share capital is fully paid up. 2.2 Until 6 February 2020, the Board of Directors is authorized, in one round or more, to issue warrants giving the right to subscribe up to 10,000,000 shares of DKK 0.50 in the Company by cash payment corresponding to a nominal amount of DKK 5,000,000 and subsequently, in one round or more, to increase the Company s share capital without preferential rights for the Company s existing shareholders in connection with the issue of new shares to the Board of Directors (only at market value), the executive board and the employees (in the Company or the Company s subsidiaries) as determined by the Board of Directors. 2

3 Warrants giver ret til at tegne aktier i selskabet til en udnyttelsespris, som fastsættes af bestyrelsen og som kan være op til 25 % lavere end markedskursen, dog således at udnyttelsesprisen for bestyrelsesmedlemmer ikke kan være lavere end markedskursen. Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte de nærmere vilkår for udnyttelse af warrants og gennemførelse af kapitalforhøjelser i henhold til ovennævnte bemyndigelse. Bestyrelsen bemyndiges desuden til at foretage sådanne ændringer i nærværende vedtægter, som måtte være nødvendige som led i udnyttelsen af denne bemyndigelse. Bestyrelsen skal årligt fastsætte konkrete målsætninger af økonomisk eller tilsvarende målbar karakter og af reel betydning for Selskabets værdi som betingelse for udnyttelse af warrants. Udnyttelse af warrant i form af nytegning af aktier kan kun ske i nærmere af bestyrelsen definerede perioder, som løber i forlængelse af godkendt årsrapport i året efter opfyldelse af de fastlagte målsætninger. For de nytegnede aktier skal i øvrigt gælde, at de nye aktier skal lyde på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog, samt at de nye aktier er omsætningspapirer og har i øvrigt i enhver henseende samme rettigheder som de eksisterende aktier. Warrants entitle the holder to subscribe for shares in the Company at a subscription exercise price determined by the Board of Directors - which may be up to 25% lower than the market price. However, for members of the Board of Directors the subscription exercise price cannot be lower than market price. The Board of Directors is authorized to lay down the terms and conditions governing exercise of warrants and execution of capital increases pursuant to the above authorization. The Board of Directors is also authorized to make such amendments to the Company s Articles of Association as may be required as a part of the exercise of this authority. The Board shall annually determine concrete goals of economic or equivalent measurable nature of real importance to the Company s value as a condition for the exercise of warrants. Exercise of a warrant in the form of subscription of new shares may only take place during further defined periods made by the Board subsequent to the approved annual report for the year after fulfillment of the established goals. The new shares shall be issued in the name of the holder and shall be recorded in the name of the holder in the Company s register of shareholders, shall be negotiable instruments, and shall in every respect carry the same rights as the existing shares. 3

4 2.3 Bestyrelsen er i perioden indtil den 6. februar 2020 bemyndiget til at træffe beslutning om optagelse af lån mod udstedelse af konvertible gældsbreve (konvertible lån) samt til at træffe beslutning om den dertilhørende kapitalforhøjelse, jf. pkt. 2.5., for i alt op til nominelt DKK Ovennævnte bemyndigelse kan udnyttes ad én eller flere gange. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret ved bestyrelsens udnyttelse af denne bemyndigelse - det være sig i forbindelse med udstedelse af konvertible gældsbreve eller i forbindelse med udnyttelsen af konvertering af gældsbrevene - og de konvertible gældsbreve udstedes til en konverteringskurs, som mindst svarer til markedskursen på tidspunktet for bestyrelsens beslutning. De nærmere vilkår for udstedelse af konvertible gældsbreve fastsættes af bestyrelsen, herunder regler om lånevilkår og konvertering af gældsbrevene, samt om modtagerens retsstilling i tilfælde af kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udstedelse af nye konvertible gældsbreve samt selskabets opløsning, fusion eller spaltning inden konverteringstidspunktet. Bestyrelsen kan efter de til enhver tid gældende regler i selskabsloven genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne ikke udnyttede konvertible gældsbreve, 2.3 Until 6 February 2020, the Board of Directors is authorized to decide to obtain loans against issue of convertible notes with the right to subscribe for shares in the Company (convertible loans), and the Board of Directors is authorized to make the related capital increase, cf. provision 2.5, for up to a total nominal amount of DKK 5,000,000. The abovementioned authorization can be used one or more times. The shareholders of the Company shall not have pre-emption right when the Board of Directors makes use of the abovementioned authorization neither in connection to the issuing of convertible notes nor in connection to the conversion of such convertible notes and the convertible notes shall be issued at a conversion price which as a minimum corresponds to the market value at the time of the Board of Directors decision to issue such convertible notes. The terms and conditions for the convertible notes shall be determined by the Board of Directors, including rules of terms of loan and conversion of the notes, and the legal position of the recipient in case of a capital increase, capital decrease, issuance of new convertible notes or the dissolution, merger or demerger of the company before the time of conversion. The Board of Directors can under due consideration of the Danish Companies Act reuse or reissue potentially lost, unused convertible notes, on the condition that the 4

5 forudsat at genanvendelsen eller genudstedelsen finder sted inden for de vilkår og tidsmæssige begrænsninger, der fremgår af ovennævnte bemyndigelse. Ved genanvendelse forstås adgangen for bestyrelsen til at lade en anden aftalepart indtræde i en allerede bestående aftale om konverteringsret. Ved genudstedelse forstås bestyrelsens mulighed for indenfor samme bemyndigelse at genudstede nye konvertible gældsbreve, hvis de allerede udstedte, er bortfaldet. Bestyrelsens beslutning om optagelse af konvertible lån skal optages i vedtægterne. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de dertilhørende fornødne vedtægtsændringer. 2.4 Bestyrelsen er i perioden indtil den 6. februar 2020 bemyndiget til med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at træffe beslutning om at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med i alt op til nominelt DKK ved kontant betaling. Forhøjelsen kan ske til under markedskursen. For de nytegnede aktier skal i øvrigt gælde, at de nye aktier skal lyde på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog, samt at de nye aktier er omsætningspapirer og i øvrigt i enhver henseende har samme rettigheder som de eksisterende aktier. Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser i henhold til ovenstående bemyndigelse og til at foretage de ændringer i selskabets reuse or reissue is done within the terms and time limits of the abovementioned authorization. By reuse is meant the opportunity for the Board of Directors to let another party enter into an existing agreement on conversion right. By reissue is meant the opportunity for the Board of Directors within the same authorization to reissue new convertible notes if those already issued are lapsed. The decision of the Board of Directors to raise convertible loans must be recorded in the Articles of Association and the Board of Directors is authorised to amend the articles accordingly. 2.4 Until 6 February 2020, the Board of Directors is authorized, with preferential right for the existing shareholders of the Company, to increase the Company s share capital one or more times by up to a total nominal amount of DKK 45,000,000 by cash payment. The capital increase can take place below market price. New shares issued pursuant to the above shall be issued in the name of the holder and shall be recorded in the name of the holder in the Company s register of shareholders, shall be negotiable documents and shall in every respect carry the same rights as the existing shares. The Board of Directors is authorized to lay down the terms and conditions for capital increases pursuant to the above authorization and to make any such amendments in the Company s Articles of Association as may be required as a result of the Board of 5

6 vedtægter, der måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af nævnte bemyndigelse. På den ordinære generalforsamling afholdt den 25. april 2017, blev bestyrelsens bemyndigelse udvidet fra nominelt DKK til nominelt DKK Bestyrelsen er i perioden indtil den 6. februar 2020 bemyndiget til uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at træffe beslutning om at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med i alt op til nominelt DKK ved kontant betaling, gældskonvertering eller betaling i andre værdier end kontanter. Forhøjelsen skal ske til markedskursen. Directors exercise of the said authorization. On the annual general meeting held on 25 April 2017, the authorization to the Board of Directors was extended from nominal DKK 25,000,000 to nominal DKK 45,000, Until 6 February 2020, the Board of Directors is authorized, without preferential right for the existing shareholders of the Company, to increase the Company s share capital one or more times by up to a total nominal amount of DKK 45,000,000 by cash as well as non-cash payment or by conversion of debt. The capital increase shall take place at market price. For de nytegnede aktier skal i øvrigt gælde, at de nye aktier skal lyde på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog, samt at de nye aktier er omsætningspapirer og i øvrigt i enhver henseende har samme rettigheder som de eksisterende aktier. Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser i henhold til ovenstående bemyndigelse og til at foretage de ændringer i selskabets vedtægter, der måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af nævnte bemyndigelse. På den ordinære generalforsamling afholdt den 25. april 2017, blev bestyrelsens bemyndigelse udvidet fra nominelt DKK til New shares issued pursuant to the above shall be issued in the name of the holder and shall be recorded in the name of the holder in the Company s register of shareholders, shall be negotiable documents and shall in every respect carry the same rights as the existing shares. The Board of Directors is authorized to lay down the terms and conditions for capital increase pursuant to the above authorization and to make any such amendments in the Company s Articles of Association as may be required as a result of the Board of Directors exercise of the said authorization. On the annual general meeting held on 25 April 2017, the authorization to the Board of Directors was extended from nominal DKK 25,000,000 to 6

7 nominelt DKK nominal DKK 45,000, Bestyrelsen er i perioden indtil den 6. februar 2020 bemyndiget til med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at træffe beslutning om at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med i alt op til nominelt DKK ved overførsel af selskabets reserver til selskabskapital ved fondsforhøjelse. Forhøjelsen skal ske til markedskursen. For de nytegnede aktier skal i øvrigt gælde, at de nye aktier skal lyde på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog, samt at de nye aktier er omsætningspapirer og i øvrigt i enhver henseende har samme rettigheder som de eksisterende aktier. Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser i henhold til ovenstående bemyndigelse og til at foretage de ændringer i selskabets vedtægter, der måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af nævnte bemyndigelse. På den ordinære generalforsamling afholdt den 25. april 2017, blev bestyrelsens bemyndigelse udvidet fra nominelt DKK til nominelt DKK Den samlede kapitalforhøjelse, som kan gennemføres ved udnyttelse af bemyndigelserne i punkt 2.3, 2.4, 2.5 og 2.6, kan ikke overstige nominelt DKK Until 6 February 2020, the Board of Directors is authorized, with preferential right for the existing shareholders of the Company, to increase the Company s share capital one or more times by up to a total nominal amount of DKK 45,000,000 by conversion of the company's reserves into share capital by the issue of bonus shares (in Danish: fondsforhøjelse. The capital increase shall take place at market price. New shares issued pursuant to the above shall be issued in the name of the holder and shall be recorded in the name of the holder in the Company s register of shareholders, shall be negotiable documents and shall in every respect carry the same rights as the existing shares. The Board of Directors is authorized to lay down the terms and conditions for capital increase pursuant to the above authorization and to make any such amendments in the Company s Articles of Association as may be required as a result of the Board of Directors exercise of the said authorization. On the annual general meeting held on 25 April 2017, the authorization to the Board of Directors was extended from nominal DKK 25,000,000 to nominal DKK 45,000, The combined total share capital increase, performed pursuant to the given authorisations in provision 2.3, 2.4, 2.5 and 2.6, cannot exceed nominal DKK 45,000,000. 7

8 På den ordinære generalforsamling afholdt den 25. april 2017, blev den samlede bemyndigelse i henhold til punkt 2.3, 2.4, 2.5 og 2.6 udvidet fra nominelt DKK til nominelt DKK On the annual general meeting held on 25 April 2017, the total authorization pursuant to provision 2.3, 2.4, 2.5 and 2.6 extended from nominal DKK 25,000,000 to nominal DKK 45,000, Selskabets aktier 3. Shares 3.1 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 0,50 én stemme. 3.1 Each share of DKK 0.50 entitles the shareholder to one vote at the general meetings. 3.2 Aktierne skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog. Ejerbogen føres af Nordea Bank, Norge ASA, selskabsregistreringsnummer i Norge, Middelthunsgt. 17, N-0368 Oslo, Norge, som selskabets operatør af konto i Verdipapirsentralen. Ejerbogen er ikke tilgængelig for aktionærerne, medmindre andet fremgår af lovgivningen. 3.3 Aktierne er omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. 3.4 Ingen kapitalejer skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse. 3.5 Ingen aktier har særlige rettigheder. 3.6 Selskabets aktier er registreret i den norske værdipapircentral, Verdipapirsentralen ASA, og selskabet udsteder ikke fysiske ejerbeviser. Rettigheder vedrørende 3.2 The shares shall be issued in the name of the holder and shall be recorded in the name of the holder in the Company s register of shareholders. The register of shareholders shall not be available for inspection by the shareholders unless otherwise prescribed by law. 3.3 The shares are negotiable instruments. No restrictions shall apply to the transferability of the shares. 3.4 No shareholder is obliged to have his or her shares redeemed. 3.5 No shares carry any special rights. 3.6 The Company s shares are registered with the Norwegian securities centre, Verdipapirsentralen ASA, and the Company shall not issue any physical share certificates. All rights 8

9 selskabets aktier skal anmeldes til Verdipapirsentralen ASA efter de herom fastsatte regler. Hvis selskabets aktier ophører med at være noteret på Oslo Axess, kan bestyrelsen beslutte, at selskabets aktier ikke længere skal være registreret i Verdipapirsentralen. concerning the shares shall be notified to Verdipapirsentralen ASA in accordance with the applicable rules. If the Company s shares cease to be admitted to listing on the Oslo Axess, the Board of Directors may determine that the shares shall no longer be registered with Verdipapirsentralen. 4. Elektronisk kommunikation 4. Electronic Communication 4.1 Al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer, herunder indkaldelse til generalforsamlinger, kan ske elektronisk via offentliggørelse på selskabets hjemmeside og/eller ved udsendelse via . Generelle meddelelser gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside og på sådan anden måde, som måtte være foreskrevet i henhold til lov. Selskabet kan til enhver tid vælge i stedet at fremsende meddelelser mv. med almindelig post. 4.2 Kommunikation fra aktionærer til selskabet kan ske ved eller ved almindelig post. 4.3 Selskabet anmoder de navnenoterede aktionærer om en adresse, hvortil meddelelser mv. kan sendes. Det er den enkelte aktionærs ansvar at sikre, at selskabet til stadighed er i besiddelse af korrekte oplysninger om adresse. Selskabet har ingen pligt til at søge oplysningerne berigtiget eller til at fremsende meddelelserne på anden måde. 4.4 Oplysningerne om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden ved elektronisk kommunikation findes på 4.1 All communication from the Company to the individual shareholders, including the convening of general meetings, may be sent electronically via publication on the Company s website and/or by sending . General notices are available on the Company s website and in such other manner as may be prescribed by applicable laws. The Company may at all time choose to send notices, etc., by ordinary mail instead. 4.2 Communication from a shareholder to the Company may take place by or by ordinary mail. 4.3 The Company shall request all shareholders registered by name to submit an address to which notices, etc., can be sent. Each shareholder is responsible for ensuring that the Company has the correct address at all times. The Company is not obliged to verify such contact information or to send notices in any other way. 4.4 The Company s website, contains information about system requirements and electronic 9

10 selskabets hjemmeside, communication procedures. 5. Generalforsamlinger 5. General Meetings 5.1 Generalforsamlingen er inden for de ved lovgivningen og vedtægterne fastsatte grænser den højeste myndighed i selskabet. 5.2 Selskabets generalforsamlinger afholdes i Region Hovedstaden (København) eller i Oslo. 5.3 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april hvert år. Senest 8 uger før dagen for den påtænkte afholdelse af den ordinære generalforsamling offentliggør selskabet datoen for generalforsamlingen samt datoen for den seneste fremsættelse af krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen. 5.4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller revisor forlanger det. Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere afholdes, når det forlanges af aktionærer, der tilsammen ejer mindst 5 % af aktiekapitalen. Sådan begæring skal ske skriftligt til bestyrelsen og være ledsaget af et bestemt angivet forslag til dagsordenspunkt. Bestyrelsen indkalder til en ekstraordinær generalforsamling senest to uger efter, at det er forlangt. 5.5 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers og højest 5 ugers varsel. Indkaldelsen offentliggøres på selskabets 5.1 The general meeting is within the law and the Articles of Association laid down, the supreme authority of the Company. 5.2 The general meetings of the Company shall be held in the Capital Region of Denmark (Copenhagen), or in Oslo. 5.3 The annual general meeting of the Company shall be held before the end of April every year. No later than 8 weeks before the contemplated date of the annual general meeting, the Company shall publish the date of the general meeting and the deadline for submitting requests for specific proposals to be included on the agenda. 5.4 Extraordinary general meetings shall be held when determined by the Board of Directors or requested by the Company s auditor. Furthermore, an extraordinary general meeting shall be held when requested by shareholders holding at least 5 % of the share capital. Such request shall be in writing to the Board of Directors and be accompanied by a specific draft agenda. The Board of Directors shall convene an extraordinary general meeting no later than two weeks after such request is made. 5.5 General meetings shall be convened by the Board of Directors with at least 3 weeks and no more than 5 weeks notice. Notice will be 10

11 hjemmeside. Indkaldesen sendes endvidere til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom. 5.6 I indkaldelsen skal angives tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvor af det fremgår, hvilke anliggender, der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Indkaldelse til generalforsamlingen, hvor der træffes beslutning efter selskabslovens 77, stk. 2, 92, stk. 1, eller 107, stk. 1 eller 2, skal indeholde den fulde ordlyd af forslaget. 5.7 Senest 3 uger før enhver generalforsamling, inklusiv datoen for generalforsamlingens afholdelse skal følgende oplysninger gøres tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside a) Indkaldelsen b) Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen c) De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen d) Dagsordenen og de fuldstændige forslag e) De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelser pr. fuldmagt eller skriftligt ved brevstemme. 5.8 Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling. published on the Company s website. Furthermore, a notice of the general meeting shall be sent to all shareholders recorded in the Company s register of shareholders who have so requested. 5.6 The notice shall specify the time and place of the general meeting and the agenda containing the business to be transacted at the general meeting. If a proposal to amend the Articles of Association is to be considered at the general meeting, the main contents of the proposal must be specified in the notice. Notices convening general meetings at which a resolution shall be passed pursuant to Section 77 (2), Section 92 (1), or Section 107 (1) or (2) of the Danish Companies Act must set out the full wording of the proposal. 5.7 No later than 3 weeks prior to any general meeting, including the date of the general meeting, the following information shall be made available on the Company s website a) The notice convening the general meeting b) The total numbers of shares and voting rights on the date of the notice c) The documents to be presented at the general meeting d) The agenda and the complete proposals e) The forms to be used for voting by proxy or voting by correspondence. 5.8 Every shareholder shall be entitled to have a specific subject considered at the annual general meeting. Such 11

12 Begæring herom skal fremsættes skriftligt over for bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. 5.9 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b) Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport, herunder fastsættelse af bestyrelsens honorar c) Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktion d) Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport e) Valg af medlemmer til bestyrelsen f) Valg af revisor g) Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer h) Eventuelt 5.10 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende behandling af dagsordenspunkterne, stemmeafgivning og resultaterne heraf Der føres en protokol over generalforsamlingen, der underskrives af dirigenten. Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse gøres protokollen eller en bekræftet udskrift af denne tilgængelig for aktionærerne på selskabets hjemmeside. proposals must be submitted in writing to the Board of Directors not later than 6 weeks prior to the general meeting. 5.9 The agenda for the annual general meeting shall include the following a) The Board of Directors report on the Company s activities in the past year b) Presentation and adoption of the audited annual report, including the determination of the remuneration for the Board of Directors c) Discharge from liability of the Board of Directors and the Executive Management d) Distribution of profit or loss as recorded in the adopted annual report e) Election of members to the Board of Directors f) Appointment of auditor g) Any proposals from the Board of Directors or shareholders h) Any other business 5.10 The general meeting shall be presided over by a chairman elected by the Board of Directors. The chairman shall decide all questions regarding the business transacted the casting of votes and the results of voting Minutes of the proceedings of the general meeting shall be entered into a minute book to be signed by the chairman. The minutes or a certified copy of the minutes shall be available for inspection by the shareholders on the Company s website no later than 2 weeks after the general meeting. 12

13 5.12 En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærernes ejerforhold i ejerbogen samt eventuelle meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen En aktionær, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, og som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest 3 dage før dens afholdelse anmode om adgangskort En aktionær kan møde personligt eller ved fuldmægtig, og både aktionæren og fuldmægtigen kan møde med en rådgiver Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herom. Stemmeseddel udøvet i henhold til fuldmagt skal forholde sig til de på dagsordenen individuelle punkter De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt afgivne stemmer, medmindre andet følger af lovgivningen eller disse vedtægter The right of a shareholder to attend and vote at a general meeting is determined by the shares held by the shareholder at the record date. The record date is one week prior to the general meeting. The shares held by each shareholder at the record date is calculated based on the registration of the number of shares held by that shareholder in the Company s register of shareholders as well as on any notification of ownership received by the Company for the purpose of registration in the Company s register of shareholders, but which have not yet been registered A shareholder who is entitled to attend the general meeting and who wants to attend the general meeting shall request to receive an admission card not later than 3 days prior to the date of the general meeting A shareholder may attend in person or by proxy, and the shareholder or the proxy may attend together with an adviser The right to vote may be exercised by a written and dated instrument of proxy in accordance with applicable laws. The voting paper practiced according to proxy shall deal with each item of the agenda individually Resolutions by the general meeting shall be passed by a simple majority of votes cast unless otherwise prescribed by law or by Articles of Association Til vedtagelse af beslutning om 5.17 Adoption of changes of Articles of 13

14 vedtægtsændringer, selskabets opløsning, fusion, eller spaltning kræves, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, med mindre der i medfør af lovgivningen stilles strengere eller lempeligere vedtagelseskrav eller tillægges bestyrelsen eller andre organer selvstændig kompetence Bestyrelsen kan beslutte, at der som supplement til fysisk fremmøde på generalforsamlingen gives adgang til, at aktionærerne kan deltage elektronisk i generalforsamlingen, herunder stemme elektronisk, uden at være fysisk til stede på generalforsamlingen 5.19 Såfremt bestyrelsen udnytter sin ret efter punkt 5.18, skal indkaldelsen til den pågældende generalforsamling tillige indeholde information om a) de elektroniske systemer, som anvendes, b) hvordan aktionærerne tilmelder sig den elektroniske generalforsamling, og c) hvor aktionærerne kan finde oplysning om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk deltagelse i generalforsamlingen. Association, dissolution of the Company, merger or demerger requires that the decision is adopted with at least 2/3 of the votes cast as well as the share capital represented at the general meeting, unless applicable laws prescribe stricter or less strict adoption requirements or applicable laws confer independent competence to the Board of Directors or other bodies The Board can decide to allow digital attendance to the general meeting as a supplement to the physical attendance, including the possibility of electronic voting without being physically present at the general meeting In case the Board carries out an electronic general meeting in accordance with provision 5.18, the notice convening the general meeting shall contain information on a) The electronic systems to be used, b) How the shareholders can sign up and gain access to the electronic general meeting, and c) Where the shareholders can find information on the procedure in connection to the electronic participation to the general meeting. 6. Bestyrelse og direktion 6. Board of Directors and Executive Board 6.1 Den overordnede ledelse af 6.1 The overall management of the 14

15 selskabets anliggender forestås af en bestyrelse bestående af 3-5 medlemmer som vælges hvert år på selskabets ordinære generalforsamling for perioden frem til næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. 6.2 Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. 6.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Formandens stemme er afgørende ved stemmelighed. 6.4 Bestyrelsen vedtager en forretningsorden for sit arbejde, og det på bestyrelsesmødet passerede indføres som referat i forhandlingsprotokollen, som herefter underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Et tilstedeværende bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i en beslutning, har ret til at få sin mening indført i forhandlingsprotokollen. 6.5 Bestyrelsen kan beslutte at kommunikere elektronisk ved afholdelse af bestyrelsesmøder, herunder ved telefonmøder. Bestyrelsen kan endvidere beslutte at afholde skriftlige bestyrelsesmøder, herunder ved e- mail. 6.6 Bestyrelsens medlemmer oppebærer et årligt honorar, der fastsættes af generalforsamlingen i forbindelse med godkendelsen af Company s affairs is the responsibility of the Board of Directors consisting of 3-5 directors elected each year at the annual general meeting of the company for the period until the next annual general meeting. The directors are eligible for re-election. 6.2 The Board of Directors shall appoint its own chairman and vice-chairman. 6.3 The Board of Directors forms a quorum when more than half of all directors are represented. Board resolutions are adopted by simple majority. The chairman has the casting vote in case of equality of votes. 6.4 The Board of Directors shall adopt rules of procedure for its work, and minutes of the business transacted at Board meetings must be entered into the minute book which must then be signed by all directors present. A director who is present and is against the adoption of a resolution is entitled to have his or her opinion entered into the minute book. 6.5 The Board of Directors may decide to communicate electronically through the holding of board meetings, including conference calls. The Board of Directors may also decide to hold written board meetings, including by Directors receive an annual fee determined by the general meeting in connection with the approval of the annual report. 15

16 årsrapporten. 6.7 Et bestyrelsesmedlem kan ikke opstille til genvalg efter vedkommende er fyldt 70 år. 6.8 Bestyrelsen udnævner selskabets direktion, som består af 1-4 medlemmer, som er ansvarlige for selskabets daglige drift. Heraf udnævnes et medlem som administrerende direktør (Chief Executive Officer (CEO)). 6.9 Bestyrelsen har udarbejdet generelle retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen og medarbejdere. Disse generelle retningslinjer blev godkendt af selskabets generalforsamling den 15. april 2015, jf. 139 i selskabsloven. De generelle retningslinjer er gjort tilgængelige for offentligheden på selskabets hjemmeside på A Board member cannot apply for re-election from the time the person has reached the age of The Board of Directors appoints the Company s Executive Management, which consists of 1-4 members to be in charge of the day-to-day management of the Company. One of these members shall be appointed as Chief Executive Officer (CEO). 6.9 The Board of Directors has adopted overall guidelines for incentive remuneration of Directors and employees. These overall guidelines were approved by the Company s general meeting on 15 April 2015, cf. Section 139 of the Danish Companies Act. The overall guidelines are made available to the public on the Company s website, 7. Tegningsregel 7. Power to Bind the Company 7.1 Selskabet tegnes af den administrerende direktør og et bestyrelsesmedlem i forening eller af den samlede bestyrelse. 7.1 The Company is bound by the joint signatures of the chief executive officer and a member of the Board of Directors, or the joint signatures of all members of the Board of Directors. 8. Ekstraordinært udbytte 8. Extraordinary Dividends 8.1 Bestyrelsen, er bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med selskabslovens regler. 8.1 The Board of Directors is authorized to resolve on the distribution of extraordinary dividends in accordance with the rules of the Companies Act. 9. Revision 9. Auditing 9.1 Selskabets regnskaber revideres af 9.1 The financial statements of the 16

17 en af selskabets generalforsamling valgt statsautoriseret revisor. Revisor vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Som revisor kan vælges et revisionsselskab. Company must be audited by an authorized auditor appointed at the general meeting.. The auditor is appointed for one year at a time. The auditor is eligible for reappointment. An auditing firm can also be appointed. 10. Regnskabsår m.v. 10. Financial Year, Etc Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december Årsrapporten skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets finansielle stilling samt resultater, jf. den til enhver tid gældende regnskabslovgivning The financial year of the Company runs from January 1 until December The annual report must provide a true and fair view of the assets and liabilities, the financial position and the results of the Company as set out in the financial statements legislation applicable at any time. 11. Sprog 11. Language 11.1 Selskabets koncernsprog er engelsk The Company s corporate language is English Generalforsamlinger afholdes på dansk og/eller engelsk efter bestyrelsens beslutning, uden at der samtidig gives mulighed for simultantolkning til og fra dansk for samtlige deltagere Selskabets årsrapport udarbejdes og aflægges på engelsk. Bestyrelsen kan beslutte, at årsrapporten tillige udarbejdes på dansk The language of the general meeting is Danish and/or English according to the decision of the Board of Directors without any option for simultaneous interpretation to and from Danish for all attendants The Company s annual report is prepared and presented in English. The Board of Directors may decide that the annual report shall be prepared in Danish as well. Således vedtaget på ekstraordinærgeneralforsamling den 6. februar 2015 og ændret ved den ordinære generalforsamling af 15. april 2015 samt ved bestyrelsesmøde den 18. juni 2015 og ekstraordinær generalforsamling den 6. Adopted at the extraordinary general meeting on 6 February 2015 and amended at the annual general meeting of 15 April 2015, as well as the board meeting of 18 June 2015 and the extraordinary general meeting of 6 17

18 januar 2016, bestyrelsesmøde den 26. januar 2016, ekstraordinær generalforsamling den 20. juni 2016, bestyrelsesmøde den 3. august 2016 og på den ordinære generalforsamling den 25. april January 2016, the board meeting of 26 January 2016, the extraordinary general meeting of 20 June 2016, the board meeting of 3 August 2016, and on the annual general meeting held on 25 April Som dirigent: Chairman of the meeting: 18

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR:

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42 Vedtægter for Hugo Games A/S Articles of Association for Hugo Games A/S 2. Navn og formål 1. Name and Object 1.1 Selskabets navn er

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR:

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42 Vedtægter for Hugo Games A/S Articles of Association for Hugo Games A/S 2. Navn og formål 1. Name and Object 1.1 Selskabets navn er

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR:

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42 Vedtægter for Hugo Games A/S Articles of Association for Hugo Games A/S 2. Navn og formål 1. Name and Object 1.1 Selskabets navn er

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42 Vedtægter for Hugo Games A/S Articles of Association for Hugo Games A/S 2. Navn, hjemsted og formål 1. Name, Registered Office and Object

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR:

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42 Vedtægter for Hugo Games A/S Articles of Association for Hugo Games A/S 2. Navn og formål 1. Name and Object 1.1 Selskabets navn er

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR:

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42 Vedtægter for Hugo Games A/S Articles of Association for Hugo Games A/S 1. Navn og formål 1. Name and Object 1.1 Selskabets navn er

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S Side 1 Vedtægter for Serendex Pharmaceuticals A/S Articles of Association for Serendex Pharmaceuticals A/S 1 Navn, hjemsted og formål 1 Name,

Læs mere

FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING. I ERRIA A/S, CVR-nr ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15.

FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING. I ERRIA A/S, CVR-nr ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15. FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ERRIA A/S, CVR-nr. 15300574 ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15.00 AMAGER STRANDVEJ 390, 2., KASTRUP. Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Bestyrelsen i Photocat A/S, CVR-nr , ( Selskabet ) indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes

Bestyrelsen i Photocat A/S, CVR-nr , ( Selskabet ) indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes Bestyrelsen i Photocat A/S, CVR-nr. 32 35 79 03, ( Selskabet ) indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes The Board of Photocat A/S, Danish CVR No 32 35 79 03 (the Company ) hereby

Læs mere

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

VEDTÆGTER A R T I C L E S O F A S S O C I A T I O N PHOTOCAT A/S. CVR-nr./registration no

VEDTÆGTER A R T I C L E S O F A S S O C I A T I O N PHOTOCAT A/S. CVR-nr./registration no VEDTÆGTER A R T I C L E S O F A S S O C I A T I O N PHOTOCAT A/S CVR-nr./registration no. 32357903 Februar 2017 1. Selskabets navn 1. The Company s name 1.1 Selskabets navn er Photocat A/S. 1.1 The name

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S, CVR-NR. 30532228

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S, CVR-NR. 30532228 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S, CVR-NR. 30532228 Serendex Pharmaceuticals A/S // www.serendex.com // info@serendex.com // Slotsmarken 12, 1.th, DK-2970 Hørsholm

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Bilag A Appendix A. The following applies to the authorisation: For bemyndigelsen gælder:

Bilag A Appendix A. The following applies to the authorisation: For bemyndigelsen gælder: Bilag A Appendix A Den 8. juni 2016 besluttede generalforsamlingen i TCM Group A/S at bemyndige bestyrelsen til indtil 8. juni 2021 (i) at udstede og tildele warrants ad en eller flere omgange til medarbejdere

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENOVA A/5

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENOVA A/5 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENOVA A/5 VEDTÆGTER FOR SERENOVA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION FOR SERENOVA A/S 1. NAVN, H7EMSTED OG FORMÅL 1. NAME, REGISTERED OFFICE AND OBJECT 1.1 Selskabets navn

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99 Vedtægter Articles of Association ISS A/S ISS A/S CVR-nr. 28 50 47 99 CVR no. 28 50 47 99 1. Navn, formål og koncernsprog 1. Name, objects and official group language 1.1 Selskabets navn er ISS A/S. 1.1

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

Serendex Pharmaceuticals A/S. Serendex Pharmaceuticals A/S. Minutes of the annual general meeting. Generalforsamlingsprotokollat

Serendex Pharmaceuticals A/S. Serendex Pharmaceuticals A/S. Minutes of the annual general meeting. Generalforsamlingsprotokollat Serendex Pharmaceuticals A/S Generalforsamlingsprotokollat Den 30. april 2015 kl. 10:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Serendex Pharmaceuticals A/S, CVR-nr. 30532228, hos Bech-Bruun, Langelinie

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

ARTICLES OF ASSOCIATION

ARTICLES OF ASSOCIATION VEDT,IEGTER ARTICLES OF ASSOCIATION PHOTOCAT A/S CVR-nr./registration no. 323 57 903 September 2015 1. Selskabets navn 1. The Company's name l.l Selskabets navn er Photocat A/S. 1.1 The name of the Company

Læs mere

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S. CVR-nr./CVR No. 28 31 86 77

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S. CVR-nr./CVR No. 28 31 86 77 VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S CVR-nr./CVR No. 28 31 86 77 1. Navn 1. Name 1.1 Selskabets navn er Chr. Hansen Holding A/S. 1.1 The Company s name is Chr. Hansen Holding A/S.

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S. CVR-nr./CVR No

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S. CVR-nr./CVR No VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S CVR-nr./CVR No. 28 31 86 77 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Chr. Hansen Holding A/S. 1. Name 1.1 The Company s name is Chr. Hansen Holding A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of Strategic Investments A/S CVR-nr./71 06 47 19 1 C V R - N R. : D K 6 2 6 0 6 7 1 1. R E G. A D R.

Læs mere

LAW FIRM ASSOCIATION FOR

LAW FIRM ASSOCIATION FOR LAW FIRM BILAG 8.1.C TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS...

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER / ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER / ARTICLES OF ASSOCIATION Bilag 1 VEDTÆGTER / ARTICLES OF ASSOCIATION FOR / OF SOLRØD BIOGAS A/S CVR NR. 35 86 29 51 /CVR NO. 35 86 29 51 28. MAJ 2014 1. Selskabets navn 1. The name of the Company 1.1 Selskabets navn er "Solrød

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of Strategic Investements A/S CVR-nr./71 06 47 19 1 26. AUGUST 2013 C V R - N R. : D K 6 2 6 0 6 7 1

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of ATP ALPHA FONDSMÆGLERSELSKAB A/S CVR-nr. 27455743/Company Registration Number 27455743 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION 1. NAVN NAME 1.1 Selskabets navn er ATP

Læs mere

Vedtægter for Vestas Wind Systems A/S

Vedtægter for Vestas Wind Systems A/S Vedtægter for Vestas Wind Systems A/S 1. Vedtægter for Vestas Wind Systems A/S Indholdsfortegnelse 3 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 11 11 1 Selskabets navn og formål 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S VEDTÆGTER for Network Capital Group Holding A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Network Capital Group Holding A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Vedtægter for Cheminova A/S. Articles of association of Cheminova A/S

Vedtægter for Cheminova A/S. Articles of association of Cheminova A/S Vedtægter for Articles of association of CVR-nr.12760043 SE no. 12760043 Page 1 of 6 Dansk Vedtægter for CVR-nr. 12760043 ("Selskabet") English Articles of Association of (SE no. 12760043) (the Company

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER. for DSV A/S Navn UDKAST. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af A/S (DSV A/S).

VEDTÆGTER. for DSV A/S Navn UDKAST. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af A/S (DSV A/S). VEDTÆGTER for DSV A/S ----------------------- Navn 1. Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Formål 2. Selskabets formål er at drive

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42 Vedtægter for Hugo Games A/S Articles of Association for Hugo Games A/S 2. Navn og formål 1. Name and Object 1.1 Selskabets navn er

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Copenhagen Network A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Copenhagen Network A/S. 2 Formål 2.1 Selskabets formål er at drive IT Business virksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr VEDTÆGTER for Alm. Brand A/S CVR-nr. 77333517 Udgave 2010 1. 1.1. Selskabets navn er Alm. Brand A/S. 2. 2.1. Selskabets formål er - direkte eller indirekte - at eje kapitalandele i forsikringsselskaber

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr Vedtægter A/S Det Østasiatiske Kompagni CVR-nr. 26 04 17 16 Med ændringer som vedtaget på ØK s ordinære generalforsamling den 24. marts 2010 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er A/S Det Østasiatiske

Læs mere

Vedtægter for Cheminova A/S DK/UK CVR-nr.12760043

Vedtægter for Cheminova A/S DK/UK CVR-nr.12760043 Vedtægter for Cheminova A/S DK/UK CVR-nr.12760043 Side 1 af 6 Dansk Vedtægter for Cheminova A/S CVR-nr. 12760043 ("Selskabet") English Articles of Association of Cheminova A/S (CVR no. 12760043) (the Company

Læs mere

ARTICLES OF ASSOCIATION

ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER LAND & LEISURE A/S ARTICLES OF ASSOCIATION LAND & LEISURE A/S VEDTÆGTER LAND & LEISURE A/S (CVR-NR.: 31 22 65 11) ARTICLES OF ASSOCIATION LAND & LEISURE A/S (CVR NO.: 31 22 65 11) 1 Navn Name

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Danionics A/S CVR-nr. 71 06 47 19. ARTICLES of ASSOCIATION OF Danionics A/S CVR-no. 71 06 47 19

VEDTÆGTER FOR Danionics A/S CVR-nr. 71 06 47 19. ARTICLES of ASSOCIATION OF Danionics A/S CVR-no. 71 06 47 19 ADVOKAT Henrik Ottosen Lundborgvej 18 8800 VIBORG TLF. 87 27 11 00 J.NR. 062061-250-HOT-CCH VEDTÆGTER FOR Danionics A/S CVR-nr. 71 06 47 19 ARTICLES of ASSOCIATION OF Danionics A/S CVR-no. 71 06 47 19

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr VEDTÆGTER For Blue Vision A/S, CVR- nr. 26 79 14 13 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Blue Vision A/S med binavnet Vision A/S (Blue Vision A/S). 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at investere i fast ejendom.

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of ASETEK A/S CVR-nr. Central Business Register (CVR) no. 34880522 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION 1. NAVN NAME 1.1 Selskabets navn er Asetek A/S. The Company s

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION Proposed new Articles of Association as of 4 April 2012 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of Trigon Agri A/S CVR-nummer 29801843/Company reg.no. 29801843 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION 1. NAVN NAME

Læs mere

AJ Vaccines A/S CVR-nr.: AJ Vaccines A/S CVR-no.:

AJ Vaccines A/S CVR-nr.: AJ Vaccines A/S CVR-no.: VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION for of AJ Vaccines A/S CVR-nr.: 37 91 11 43 AJ Vaccines A/S CVR-no.: 37 91 11 43 1 NAVN 1 NAME 1.1 Selskabets navn er AJ Vaccines A/S. 1.1 The company's name is AJ Vaccines

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR

VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR. 55660018 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Victoria Properties A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder ved investering

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

30 August 2013 File no.: 1017301/4796 VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION for for EDB Gruppen Holding A/S EDB Gruppen Holding A/S 30 August 2013 File no.: 1017301/4796 1 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 NAME

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Udkast til vedtægter Nilfisk Holding A/S

Udkast til vedtægter Nilfisk Holding A/S Bilag 2 Udkast til vedtægter Nilfisk Holding A/S Nilfisk Holding A/S Vedtægter 10. oktober 2017 Side 1/9 Selskabets navn og formål 1 1.1 Selskabets navn er Nilfisk Holding A/S. 1.2 Selskabets formål er

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER 30. juni 2016 Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr. 29824088 VEDTÆGTER Side 2 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Scandinavian Private Equity A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under navnet

Læs mere

VEDTÆGTER. for MONDO A/S

VEDTÆGTER. for MONDO A/S VEDTÆGTER for MONDO A/S 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Mondo A/S. 2 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 3 FORMÅL 3.1 Selskabets formål er udvikling, drift og vedligeholdelse af Internet

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

ordinær generalforsamling i Lauritz.com Group A/S annual general meeting in Lauritz.com Group A/S

ordinær generalforsamling i Lauritz.com Group A/S annual general meeting in Lauritz.com Group A/S Herved indkaldes til Notice to convene the ordinær generalforsamling i Lauritz.com Group A/S CVR-nr. 37627542 ( Selskabet ) annual general meeting in Lauritz.com Group A/S Company registration no. 37627542

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

3.1 Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt andre aktiviteter i henhold til lov om finansiel virksomhed.

3.1 Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt andre aktiviteter i henhold til lov om finansiel virksomhed. [Oversættelse] Vedtægter for P/F BankNordik 1.0 Navn 1.1 Bankens navn er Partafelagið BankNordik. 1.2 Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: Norðoya Banki, Sjóvinnubankin, Føroya Banki,

Læs mere

V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION. for. Newcap Holding A/S. (CVR-nr ) (Central Business Register No.

V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION. for. Newcap Holding A/S. (CVR-nr ) (Central Business Register No. V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION for Newcap Holding A/S (CVR-nr. 13 25 53 42) (Central Business Register No. 13 25 53 42) 11. november 2016 Translation This text has been prepared in Danish and

Læs mere

VEDTÆGTER / ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER / ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER / ARTICLES OF ASSOCIATION For/of Asetek A/S CVR-nr./Central Business Register (CVR) no. 34880522 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION 1. NAVN NAME 1.1 Selskabets navn er Asetek A/S. The Company

Læs mere

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S.

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION FORM 6-K. Filing Date: 2014-11-18 Period of Report: 2014-11-17 SEC Accession No. 0001104659-14-081391

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION FORM 6-K. Filing Date: 2014-11-18 Period of Report: 2014-11-17 SEC Accession No. 0001104659-14-081391 SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION FORM 6-K Current report of foreign issuer pursuant to Rules 13a-16 and 15d-16 Amendments Filing De: 2014-11-18 Period of Report: 2014-11-17 SEC Accession No. 0001104659-14-081391

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Deltaq a/s

VEDTÆGTER. for. Deltaq a/s 32144 jkj/ja VEDTÆGTER for Deltaq a/s 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Deltaq a/s. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets formål er: (i) at investere i mindre og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere