Velkommen til. ordinær generalforsamling i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til. ordinær generalforsamling i"

Transkript

1 Velkommen til ordinær generalforsamling i

2 Dagsorden 1. Valg af dirigent.

3 Punkt 1: Valg af dirigent. Forslag: Bestyrelsen foreslår Henrik Welinder, fra RSM Plus. Valg af stemmetæller

4 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for år 2012, v. formand John Andersen. 3. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse v. kasserer Boje Henriksen. 4. Forelæggelse og godkendelse af budget 2013, honorar til bestyrelsen og forhøjelse af kontingent, v. Kasserer Boje Henriksen. 5. Behandling af indkommende forslag. Renovationsafgift til kommunen, v. John Bünger Forslag til omlægning af Poppel Allé, v. Claus Fenger 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 7. Valg af revisor, v. kasserer Boje Henriksen 8. Eventuelt.

5 Praktiske informationer Rygning udendørs. Mobiltelefoner slukkes. Ved indlæg venligst præsentér jer selv med navn, adresse og husnummer.

6 Punkt 2: Bestyrelsens beretning for år 2012 v/formand John Andersen.

7 Udviklingen: 827 medlemmer pr. 31. december I løbet af året er der kommet yderligere 16 medlemmer til. Pr. 31. december 2012 var der 843 medlemmer. Henover sommeren 2013 forventer vi at der kommer et mindre antal nye medlemmer til, som vedrøre de allerede eksisterende grunde og vi må nok forvente at der i de kommende år komme flere til, alt afhængig af udviklingen.

8 Bestyrelsens hovedformål: At drive GF Poppelen på en enkel, overskuelig og professionel måde, til gavn for alle medlemmer af grundejerforeningen, både socialt, fagligt og økonomisk.

9 Bestyrelses opgaver: Administrations- & serviceaftale med Lalandia Billund A/S Hvor vi har aftalt en 3½ årig aftale med Lalandia Billund. Udløb Vedligeholdelse af alle udendørs områder. Administrative opgaver for GF Poppelen. Opkrævning af kontingent, betalinger af regninger, bogføring/regnskab i samarbejde med kassereren. Administration af forsikringsskader. Aftale om opsyn med feriebyen Aftalen for løber uden anmærkninger og derfor er den også blevet genforhandlet. Aftalen er indgået med Lego Security. Udløb Holder opsyn med området og være telefoncentral om natten. Levering af tv-pakke og internet Aftalen løber til 1. maj Mulighed for tilføjelser af kanaler 1. april hvert år. Vi ændrer tidligst tv-pakkens sammensætning i Prisen er steget kr. 10 pr. md. i P.g.a større efterspørgsmål på fri internet i husene i 2012, ligger bestyrelsen op til at generalforsamlingen beslutter om vi skal tilbyde fri internet til alle, på bekostning af kontingent forhøjelse.

10 Aftale om service og vedligeholdelse af legepladser Udskydelse af opsætning af hoppepuder til foråret 2013 Udvidelse af legefaciliteterne i området, hænger sammen med Poppel Alle en og derfor er de også blevet udskud til 2013 og Alle legepladser skal være og er godkendt. Der skal være løbende kontrol. Alle legepladserne er forsikret. Aftale med eksternt autoriseret firma som både laver kontrol og rapport af legepladserne. Aftale om forebyggelse af insektangreb og rottebekæmpelse Ny aftale er lavet, og den udløber den 31. december Vi har skiftet leverandør, da den tidligere ikke levede op til aftalen. Prisen er desuden blevet mindre. Aftale om bortskaffelse af genanvendeligt affald Marius Pedersen A/S. Da aftalen har forløbet uden anmærkninger, har vi valgt at forlænge den til 1. april Vi forventer at fastholde denne aftale i de kommende år, p.g.a. samarbejdet.

11 Aftale om servicering af bomanlæg Vi deler udgiften med Lalandia Billund. Aftalen er forlænget indtil videre. Aftale om slamsugning Sker efter behov. Lalandia Billund bruger underleverandør. Aftale vedr. forsikringer Forsikringsmægler Opal-Danmark. Pristjek via Opal. Aftalen løber med TopDanmark indtil den Der har ikke været de store forsikringsuheld i Forsikringer dækker: Fritidshus m. lejerskadeforsikring. Erhvervsansvarsforsikring. Bestyrelsesansvarsforsikring.

12 Bestyrelses øvrige arbejdsopgaver i 2012: Restancer og tvangsauktioner: Restancerne og tvangsauktionerne er på et lavt niveau. Procedure: Rykkerbrev. Stopper med vedligeholdelse af pågældende hus, afmelding af programpakke til tv og så videre. Konsekvens: Lalandia lukker ned for udlejningen, p.g.a. manglende vedligeholdes. Overdragelse af fællesarealer Kontrol af områder ved overdragelse. Opfølgning på beplantningen i de overdragede områder, pga. garanti fra leverandører. Løbende kontrol af vedligeholdelse af fællesarealerne og legepladserne. Kontakt til den ansvarlige i bestyrelsen (p.t. Knud Lambertsen). Fællesarealer Generelt er beplantningen tilfredsstillende i hele området Tiden nærmere sig til vedligeholdes af alle de større planter i området, men der er ikke udført noget i Græsset kommer pænt op i området, men der er et problem på Hyldestien Hyldestien har fået en stor ekstra behandling af kalk i efteråret Endnu et år uden de store sne mængder, meget positivt for økonomien. Poppel Allen skal ombygges, men vi har fået 2 til 5 år ekstra tid at løbe på.

13 Maling af træværk udendørs Vi opstarter en plan for maling af træværk udendørs i 2012 Der bliver præsenteret en plan under evt. senere i dag Regnskab og budget Administrativt arbejde udføres af Lalandia Billund under kontrol af kassereren. Kontrol af regninger og gennemgang af regnskab og budget. Aftalen er ved at blive genforhandlet i 2013 Hjemmeside 2012 var endnu et år med problemer for hjemmesiden Ny platform blev præsenteret i starten af januar 2013, bestyrelsen er meget tilfreds med den. Hjemmeside Husejer forum er flyttet til Face book. Nye tiltag, gode ideer, ret henvendelse til It-ansvarlig John Bünger i GF Poppelen

14 Samarbejde med Lalandia Brugt en del tid på at genopbygge samarbejdet med Lalandia. Der bliver lyttet meget mere til medlemmernes forslag. De oplyser og informere mere Vi er fuldstændig afhængig af hinanden Poppel Allé Bestyrelsen har arbejdet meget med Poppel Allé Hvordan skal den se ud fremadrettet. Oplæg præsenteres senere Appel Tilmelding til generalforsamlingen må gerne ske ud fra sidste tilmeldings dag, som står på indkaldelsen

15 Afslutningen Vi vil gerne takke Lalandia administrationen og service afdelingen, Billund og Vejle kommuner, RSM Plus revision samt alle vores medlemmer for et godt samarbejde.

16 Punkt 3: Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse v/kasserer Boje Henriksen

17 Årsregnskab 2012 Grundejerforeningen Poppelen

18 Overordnet forhold 1. Regnskabet er behandlet og godkendt af den samlede bestyrelse. 2. Stat.aut. Revisor Henrik Welinder har givet regnskabet en blank påtegning.

19 Resultatopgørelse (TDKK) (TDKK) INDTÆGTER: Kontingenter OMKOSTNINGER: Fællesudgifter Administrationsomkostninger Finansielle Indtægter 32 6 Årets resultat FORDELING AF ÅRETS RESULTAT: Overført til fremtidig investering jf. vision Overført til konsolidering jf. vision Overført resultat Årets resultat

20 Balancen (TDKK) (TDKK) AKTIVER: Tilgodehavende Likvide midler Aktiver i alt PASSIVER: Egenkapital, henlagt til investeringer Egenkapital, henlagt til konsolidering Egenkapital, Overført resultat Egenkapital i alt Mellemregning med Lalandia Anden gæld Passiver i alt

21 Note 1, Fællesudgifter (TDKK) (TDKK) Pasning af fællesarealer: Serviceaftale med Lalandia Billund A/S Snerydning Område vedligehold mv Skadedyrsbekæmpelse Fællesarealer i alt Øvrige udgifter: Tv-kanaler Renovation Vagtselskab El-forbrug Forsikring Øvrige udgifter i alt Fællesudgifter i alt

22 Note 2, Administrationsomkostninger (TDKK) (TDKK) Honorar Lalandia Billund A/S Forsikringsmægler Revisions- og regnskabsmæssig assistance Bestyrelseshonorar Kørsel Møder, bestyrelse og generalforsamling Porto og gebyrer Tilbageførelse af hensættelse til BatchFlow Øvrige omkostninger 11 5 Administrationsomkostninger i alt

23 Punkt 4: Forelæggelse af Budget 2013 til godkendelse v/kasserer Boje Henriksen

24 Budget 2013 Grundejerforeningen Poppelen

25 Overordnet forhold 1. Budgettet er behandlet og godkendt af den samlede bestyrelse.

26 Budget: Budget (TDKK) Regnskab (TDKK) INDTÆGTER: Kontingenter (9.500 kr./år pr. medlem) OMKOSTNINGER: Fællesudgifter 1) Administrationsomkostninger 2) Finansielle Indtægter Årets resultat FORDELING AF ÅRETS RESULTAT: Overført til fremtidig investering jf. vision Overført til konsolidering jf. vision Overført resultat Årets resultat

27 Note 1, Fællesudgifter Budget (TDKK) Regnskab (TDKK) Pasning af fællesarealer: Serviceaftale med Lalandia Billund A/S Snerydning Område vedligehold mv Skadedyrsbekæmpelse Investering i nye legeredskaber Fællesarealer i alt Øvrige udgifter: Tv-kanaler og radio Internet Renovation Vagtselskab El-forbrug Forsikring Øvrige udgifter i alt Fællesudgifter i alt

28 Note 2, Administrationsomkostninger Budget Regnskab (TDKK) (TDKK) Honorar Lalandia Billund A/S Forsikringsmægler Revisions- og regnskabsmæssig assistance Bestyrelseshonorar Bestyrelseshonorar - Pulje til ekstra arbejde 25 - Kørsel Møder, bestyrelse og generalforsamling Porto, PBS og gebyrer Advokat 20 - Øvrige omkostninger 9 11 Administrationsomkostninger i alt

29 Bestyrelseshonorar: 1) Ekstra pulje på TDKK 25 a) Formålet er honorering af ekstra arbejde ved f.eks. snerydning b) Årlig redegørelse på generalforsamlingen for bruge af puljen 2) Stigning i honorar a) Fra 761 hus til 843 hus (11%) b) Stigende aktivitet i bestyrelsen a) Forøget dialog med Lalandia b) Flere fælles initiativer (Plan for området, maling af huse mv.) c) Genforhandling af Serviceaftalen d) Genforhandling af Administrationsaftalen Nyt honorar udgør 118 kr. pr. hus Nyt honorar svare til en timeløn omkring kr. pr time

30 Punkt 5: Behandling af indkommende forslag. Renovationsafgift til kommunen Forslag til omlægning af Poppel Allé

31 Punkt 5: Ejendomsskat: Renovationsafgift til kommunen Vi arbejder på en dialog med Billund kommune om at få omlagt renovation, rottebekæmpelsesgebyr og genbrugsplads gebyr fra opkrævning over ejendomsskat til GF Poppelen

32 Punkt 5: Forslag til omlægning af Poppel Allé. V. Claus Finger

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 Pris

43 Pris

44 Pris

45 Punkt 6: Valg til bestyrelsen.

46 Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter. Ved næst kommende bestyrelsesmøde konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og menige medlemmer.

47 Følgende er på valg, og to er villige til genvalg: - John Andersen (Formand) Villig til genvalg - Boje Henriksen Villig til genvalg - Knud Lambertsen Villig til genvalg Er der andre, som ønsker at stille op?

48 Kandidater til bestyrelsen: Venligst præsentér dig med navn, feriehusnummer og hustype. Endvidere bedes du fortælle forsamlingen, hvad du kan bidrage med i bestyrelsesarbejdet.

49 Kandidater til bestyrelsen: - John Andersen - Boje Henriksen - Knud Lambertsen - - -

50 Punkt 7: Valg af revisor v. Kasserer Boje Henriksen Forslag: Bestyrelsen foreslår nuværende revisor: RSM Plus.

51 Punkt 8: Eventuelt:?

52 Punkt 8: Radio og TV kanaler: Tv aftalen er forlænget. Har du WAOO der hjemme kan du benytte internettet til at se TV på og have kanaler som der hjemme. Der er forhandlet radiokanaler med i pakken.

53 Punkt 8: Face Book: Der er etableret en face book gruppe i stedet for det tidligere debatforum Efter sommerferien bliver der gennemført kontrol jf. Opdateret ejerliste. Skulle du uretmæssigt blive smidt ud så skriv til GF Poppelen.

54 Punkt 8: Maling af hus: Procedure/ansvar: Maler selv eller finder egen maler. Ejer booker selv eget sommerhus via Lalandia Ejer Portal Der kan males i tidsrummet 8 17 på hverdage Der kan males i perioden indtil uge 25 og fra uge 33 Det er husejeren selv der har det fulde ansvar for at huset bliver malet korrekt. Det er GF Poppelen som har det endelige ansvar for at området ser attraktivt og indbydende ud og GF Poppelen har ret til at udfører malerarbejde på husejerens vegne, hvis huset ikke repræsentere området pænt, iflg. vedtægterne.

55 Punkt 8: Maling af hus: Tilbud fra CF Invest Børkop ApS var mere end 40% billigere end billigste tilbud. Der er indhentet 3 skriftlige tilbud. Classic 4 kr Classic 4 plus kr Design plus 6 kr Nordic plus 8 kr Classic plus 8 kr Alle priser er incl. moms, arbejdsløn, maling, afdækning i almindelig grundrens, fjerne harpiks inden huset males samt lidt/rulle stillads. Der bruges Nordsjø Tinova den som Design 6 er malet med Der kan tilkøbes Bio Clean af husene Brug af tilbuddet er en aftale mellem ejer og CF Invest Børkop ApS. GF Poppelen har ingen ansvar. Ejer aftaler selv med CF Invest Børkop ApS hvornår der skal males.

56 Punkt 8: Køb af maling selv: Vores huse er malet med forskellige mærker maling. Så derfor har vi indhentet priser på forskellige mærker i samme kvalitet. Beck & Jørgensen bedste pris er kr. 70 pr liter 70 kr. pr. liter, sælges i 2,7 l., 4,5 l. og 9,0 l. Ligeledes mulighed for tilkøb af algebekæmpelse og grundrens Købes ved 13 Grossist Centre i hele landet Absolut bedste pris på kvalitets tilbehør til alt malerarbejde Fremvis Lalandia Ejerkort + legimentation Se

57 Punkt 8: Nordsjø Tinava bedst i pris er kr. 50 pr. liter: 50 kr. pr. liter Der gives derudover 25% på hjælpemidler Kan leveres ved feriehuset for + 5 kr. pr. liter Købes ved Sadolin Farveland i Vejle Sig at du kommer fra Lalandia Se mere

58 Punkt 8: Hvor finder jeg flere oplysninger: FACEBOOK GF Poppelen

59 Punkt 8: Eventuelt:?

60 Tak for i dag En mindre pause på ca. 20 min. inden Lalandia overtager scenen

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling AB Nymindegaard 2013 Tirsdag d. 19. marts 2013 kl. 19.00 Sted: Krypten, Ved Kildevældskirken 2, 2100 København Ø Nymindegaard den 4. marts 2013 Indkaldelse til

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER Se inde i bladet billederne fra Fastelavn, læs bl.a. referaterne fra Egebjergklubben og Fælleshusets generalforsamlinger og læs nyt fra Egebjergnettet med info om kabel-tv / digital TV. Besøg vores websted:

Læs mere

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal:

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: FORENINGENS ØKONOMI Vejledning for kasserer Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: 1. Varetage daglig bogføring Det skal

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Ad. 2. Bestyrelsens beretning Ole Kloth-Jørgensen afgav bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling:

Ad. 2. Bestyrelsens beretning Ole Kloth-Jørgensen afgav bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling: Referat fra generalforsamling i A/B Korsdal den 21. april 2015 Generalforsamlingen blev afholdt på Nyager Skole, og var repræsenteret ved bolig 1 (Ole), bolig 2 (Jeppe), bolig 3 (Adrian og Marie), bolig

Læs mere

AB bladet 12. årgang nr. 1

AB bladet 12. årgang nr. 1 AB bladet 12. årgang nr. 1 Nyt byggeri: Nu er byggeriet af 12 nye almene familieboliger startet på Buskelundhøjen Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere