Betinget positiv akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiud- dannelsen inden for laboratorieområdet Akkrediteringsrådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betinget positiv akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiud- dannelsen inden for laboratorieområdet Akkrediteringsrådet"

Transkript

1 Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Niels Peter Horsted Jan Holler Foget Sendt pr. Betinget positiv akkreditering af eksisterende e udbud af erhvervsaka demiud- dannelsen inden for laboratorieområdet Akkrediteringsrådet har 20. juni 2014 truffet afgørelse om akkreditering g af det eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for laboratorieområdet. Rådet akkrediterer uddannelser og udbud af uddannelser efter beslutning fra Ud- dannelsesministeren. 1 Udbudsstedet er akkrediteret betinge positivt 2. Afgørelsen er truffet på baggrund b af vedlagte akkrediteringsrapport, udarbejdet af Danmarks Akkreditering gsinstituti- on. Det er Akkrediteringsrådets faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet samlet set ikke er opfyldt. Rådet lægger vægt på, att der er væsentlige kvalitetsmangler med udbuddets kontakt til aftagere og dimittender, udbuddets videngrundlag, laboratoriefaciliteter og internationalisering jf. j uddy- bende forklaring nedenfor. Akkrediteringsrådet 3. juli Bredgade København K Tel Fax Mail Web CVR nr. Sagsbehandler Malene Hyldekrog Tel Mail Ref. nr / Rådets begrundelse Rådet lægger vægt på, at udbudsstedets aftagerkontakt ikke er dækkende i forhold til det samlede aftagerfelt. Institutionen har for få kontakter til relevante aftagere, a og kontakten foregår ikke løbende. Derudover err institutionens kontakt til dimitikke sy- tenderne utilstrækkelig og foregår ikke løbende, og der indsamles derfor stematisk viden fra aftager- og dimittendkontakten, som kan tilgå ledelsen. Dette får den betydning, at institutionen efter rådets opfattelse mangler et vigtig redskab i forhold til det løbende arbejde med at sikre udbuddets relevans. Rådet har videre lagt vægt på, at underviserne ikke er ajourført med den nyeste viden om centrale tendenser i erhverv og profession samt inden for relevant forsk- ning. Underviserne tilegner sig ikke ny viden fraa relevant forsøgs- og udviklingsar- bejde udover praktikbesøg m.v.. Dette betyder samlet, at udbudsstedets viden-v grundlag efter rådets opfattelse er på et utilstrækkeligt niveau. 1 jf. 15 i Lovbekendtgørelsee nr. 882 af 8. august a 2011 omm erhvervsakademiuddannelserr og professi- for videregående uddannelser. 2 jf. 13, stk. 2, 2. pkt. i Bekendtgørelse nr. 684 af 27. juni 2008 om akkreditering og godkendelse af onsbacheloruddannelser og 12, stk. 1 i lovv nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser m.v. med senere ændringer Side 1/33

2 Rådet lægger også vægt på, at indretning og brugg af udbudsstedets laboratoriefaci- liteter modvirker, at de studerende kan nå et af uddannelsenss læringsmål.. Endelig er det efter rådets opfattelse også en kvalitetsmangel, at udbudsstedet ikke i tilat a gennem- strækkelig grad fremmer og understøtter de studerendes muligheder for føre en del af uddannelsen i udlandet. Ansøger gives en frist på 12 måneder til at rettee op på ovenstående forhold be- ansø- regnet fra meddelelse af denne afgørelse. Indenn udløbet af denne frist skal ger indsende tilstrækkelig og relevant dokumentation for ændringer af ovenstå-o en sup- ende forhold, hvorefter Danmarks Akkrediterin ngsinstitutionn udarbejder plerende akkrediteringsrapport. Herefter vil Akkrediteringsrådet træffe afgørelse om akkreditering på baggrund af den supplerende akkrediteringsrapport. 3 Såfremt udbuddet på dette tidspunkt lever op till betingelserne for en positiv ak- Klagevejledning kreditering, vil den kunne blive godkendt for den resterende turnusperiode. Danmarks Akkrediteringsinstitution Rådets afgørelser kan ikke indbringes for andenn administrativ myndighed. 4 Retli- for ge spørgsmål vedrørende denne afgørelse kan dog indbringes for Styrelsen Videregående Uddannelser. 5 Det betyder, at I kan klage til styrelsen, hvis I mener, at afgørelsen ikke er e foretaget i overensstemmelse med de regler, som s gælder for akkreditering af professions- og erhvervsakademiuddannelser. Der kan ikke klages over de faglige vurderinger, der er indgået i afgørelsen, idet Akkrediteringsrådetss faglige vurderinger er endelige. e Fristen for at klage over retlige spørgsmål vedrørende denne afgørelse err fastsat til senest 14 dage efter, at afgørelsen err meddelt Professionshøjskolen University Col- lege Nordjylland. 6 En eventuel klage skal indsendes til: Styrelsen for Videregående e Uddannelser Bredgade Københavnn K Eller på k 3 Jf. 15 i bekendtgørelse nr. 684 af 27. junii 2008 om akkreditering og godkendelse af erhvervsaka- demiuddannelser og professionsbacheloruddannelser m.v. 4 Jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1 5 Jf. akkrediteringslovens 14, stk. 2 6 Jf. akkrediteringslovens 14, stk. 2 Side 2/33

3 Med venlig hilsen Per B. Christensen Formand Akkrediteringsrådet Anette Dørge Direktør Danmarks Akkrediteringsinstitution Danmarks Akkrediteringsinstitution Bilag: Kopi af akkrediteringsrapport Enslydendee brev er sendt til Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Videregående Uddannelser Side 3/33

4 Dsk lklklklklklklkl Ælælæ Erhvervsakademiuddannelsen inden for laboratorieområdet Professionshøjskolen UC Nordjylland, Aalborg Eksisterende udbud, 2014 (revideret rapport juni 2014)

5 Erhvervsakademiuddannelsen inden for laboratorieområdet (laborant AK) ved Professionshøjskolen UC Nordjylland Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet Juni 2014 revideret rapport Sagsnummer: 14/ DANMARKS AKKREDITERINGSINSTITUTION

6 Erhvervsakademiuddannelsen inden for laboratorieområdet (laborant AK) ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg 2014 Danmark Akkrediteringsinstitution Citat med kildeangivelse er tilladt Rapporten er tilgængelig i elektronisk form via

7 Indhold 1 Indstilling 4 2 Indledning 8 3 Præsentation af uddannelsen på udbudsstedet 12 4 Vurdering af de enkelte kriterier 14

8 1 Indstilling Danmarks Akkrediteringsinstitution (AI) har sammen med et panel af eksterne eksperter gennemført en akkrediteringsvurdering af Professionshøjskolen UC Nordjyllands udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for laboratorieområdet (laborant AK). AI indstiller udbudsstedet til: Betinget positiv akkreditering Indstillingen bygger på en vurdering i to led: På baggrund af institutionens redegørelse og bilag har ekspertpanelet og AI først vurderet, at kriterierne for relevans og kvalitet samlet set ikke er opfyldt. Da problemerne er omfattende, er institutionen blevet bedt om at indsende en opfølgningsplan for at belyse, hvordan institutionen vil følge op på problemerne. På baggrund af opfølgningsplanen har ekspertpanelet og AI dernæst vurderet, at institutionen har sandsynliggjort, at det vil være muligt for institutionen at følge op på problemerne inden for 12 måneder, som er en betinget positiv akkrediterings varighed. I de følgende afsnit begrundes indstillingen ved en uddybning af de to forhold: dels hvorfor ekspertpanelet og AI vurderer, at kriterierne samlet set ikke er opfyldt. Og dels hvorfor ekspertpanelet og AI vurderer, at kriterierne vil kunne opfyldes inden for en periode på 12 måneders varighed. Kriterierne er samlet set ikke opfyldt Dette afsnit gennemgår kort de problemer, ekspertpanelet har identificeret på udbudsstedet, og de områder hvor udbudsstedet har en tilfredsstillende praksis. (Den detaljerede vurdering af de enkelte kriterier findes i kapitel 4.) Ekspertpanelet har identificeret følgende problemer med uddannelsen på udbudsstedet, der knytter sig til otte forskellige kriterier. Angående udbudsstedets aftager- og dimittendkontakt konstaterer ekspertpanelet, at udbudsstedets undervisere har få kontakter til relevante aftagere, at disse samlet set ikke er dækkende for udbuddets aftagerfelt, og at kontakten ikke foregår løbende. Desuden vurderer ekspertpanelet, at undervisernes kontakt til dimittenderne er uformel og ikke foregår løbende, og at viden fra aftager- og dimittendkontakten ikke i tilstrækkelig og systematisk grad tilgår ledelsen og derfor ikke kan anvendes i arbejdet med fortsat at sikre udbudsstedets relevans. Ekspertpanelet vurderer, at underviserne ikke er ajourført med den nyeste viden om centrale tendenser i erhverv og profession samt inden for relevant forskning. Da underviserne desuden ikke tilegner sig ny viden fra relevant forsøgs- og udviklingsarbejde, er uddannelsesudbuddets videngrundlag ikke dækkende i forhold til uddannelsens opgave og formål. Underviserne tilegner sig ny viden gennem få aktiviteter som fx praktikbesøg, vejledning af de studerendes projekter på 3. og 5. semester og virksomhedsbesøg, men i et for lille omfang til, at videngrundlaget på laborantuddannelsen kan siges at være tilstrækkeligt ajourført med den nyeste relevante viden. Ekspertpanelet vurderer desuden, at udbudsstedet ikke har udar- 4

9 bejdet en systematik for, hvordan videngrundlaget holdes opdateret inden for de relevante områder, og at hverken ledelsen eller underviserne giver sikring af videngrundlaget for uddannelsen på udbudsstedet det nødvendige fokus. Herudover har ekspertpanelet identificeret et problem på uddannelsen i forhold til kravet om at tilvejebringe det nødvendige antal praktikpladser, ligesom udbudsstedet heller ikke fremmer og understøtter, at de studerende tager en del af uddannelsen i udlandet. Ekspertpanelet vurderer derudover, at indretning og brug af udbudsstedets laboratoriefaciliteter modvirker, at de studerende kan nå ét af de forventede læringsmål. Udover de nævnte problemer har ekspertpanelet vurderet, at udbudsstedet har en tilfredsstillende praksis på følgende områder. Udbudsstedets kvalitetsarbejde er dækkende og systematisk, idet der gennemføres undervisningsevalueringer samt en årlig tilfredshedsundersøgelse. Kvalitetsarbejdets resultater drøftes med hhv. underviserne og de eksterne interessenter i uddannelsesudvalget. Uddannelsen på udbudsstedets indhold og tilrettelæggelse sikrer, at uddannelsen på udbudsstedet er på det rette niveau, jf. den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse, og at det er muligt for de studerende at nå målene for læringsudbytte. Praktikkens tilrettelæggelse og gennemførelse er hensigtsmæssig og understøtter de studerendes opnåelse af læringsmålene, og praktikken er integreret i den teoretiske undervisning, så de studerendes læring styrkes i et samspil mellem teori og praksis. Ekspertpanelet bemærker positivt, at alle udbudsstedets dimittender finder beskæftigelse, og at frafaldet på udbudsstedet er det mindste for uddannelsen på landsplan. Kriterierne vil kunne opfyldes inden for 12 måneder Dette afsnit indeholder ekspertpanelets og AI s vurdering af institutionens opfølgningsplan. Opfølgningsplanen er udarbejdet af institutionen med henblik på at sikre, at der for hvert af de otte kriterier vil blive iværksat aktiviteter, der højner kvaliteten på udbudsstedet. Ekspertpanelet og AI vurderer, at opfølgningsplanen er med til at sandsynliggøre, at problemerne samlet set vil kunne løses i løbet af 12 måneder. Der kan nævnes følgende eksempler fra opfølgningsplanen: For at forbedre sin aftager- og dimittendkontakt har udbudsstedet planer om at igangsætte en række tiltag. Angående aftagerkontakt har udbudsstedet planer om årligt at gennemføre to virksomhedsbesøg for undervisere og studieleder samt indføre et ekstra praktikbesøg på hvert praktiksted og dermed besøge alle praktiksteder to gange pr. praktikforløb. Angående dimittendkontakten har udbudsstedet planer om, i samarbejde med institutionens kvalitetsafdeling, at igangsætte en systematisk dimittendundersøgelse for hvert hold der dimitterer i juni måned startende fra Ifølge planen udsendes undersøgelsen til dimittenderne seks måneder efter dimission og igen halvandet år efter dimission. På nuværende tidspunkt (maj 2014) er der udarbejdet en spørgeramme for dimittendundersøgelsen, som tillige er udsendt til dimittender fra udbudsstedet i perioden For at forbedre uddannelsens videngrundlag har udbudsstedet igangsat et samarbejde med Institut for Kemi, Miljø og Bioteknologi på Aalborg Universitet med henblik på at sikre inddragelse af relevant forskning og samarbejde om forsøgs- og udviklingsarbejde. I denne forbindelse er der indgået aftale om at anvende relevante forskere til at gæsteforelæse. Derudover vil udbudsstedet samarbejde med instituttet om forsøgs- og udviklingsaktiviteter, der kan indgå i den kommende lektorkvalificering af udbudsstedets undervisere. For at forbedre undervisernes ajourføring med ny viden om centrale tendenser inden for erhvervet og relevant forskning har udbudsstedet afsat midler til lektorkvalificering af underviserne. Udbudsstedet har desuden øget ressourcerne til undervisernes kompetenceudvikling i 5

10 2015 gennem et overskud fra 2013, der overføres. Herunder sikres det, at der vil være ressourcer til, at underviserne kan deltage i videngenererende aktiviteter, fx gæsteforelæsningerne med de tidligere omtalte forskere. Derudover vil udbudsstedets planer om aktiviteter med aftagere og forskningsmiljøer tillige styrke undervisernes ajourføring med viden inden for erhverv og relevant forskning. Udbudsstedet vil desuden styrke samarbejdet med institutionens Forsknings- og Udviklingsenhed, og udbudsstedet og enheden skal i august 2014 drøfte mulighederne for at igangsætte samarbejdsprojekter. Udbudsstedet har etableret et forum for laboratorieansatte i Region Nordjylland, som inviteres til to årlige arrangementer. Arrangementerne vil indeholde faglige oplæg og efterfølgende erfaringsudvikling om udviklingen inden for laborantfaget. Det første arrangement er allerede gennemført med stort fremmøde. Desuden har institutionen planer om at udvide repræsentationen af relevante aftagere i det uddannelsesudvalg, som udbudsstedet er tilknyttet. For at øge antallet af praktikpladser har udbudsstedet i løbet af foråret 2014 kontaktet ca. 20 virksomheder med henblik på at indgå aftale om oprettelse af nye eller flere praktikpladser. Af planen fremgår det, at udbudsstedet vil gentage en lignende aktivitet i efteråret 2014 og efterfølgende hvert år i november. For at sikre at de studerende kan opnå alle forventede læringsmål inden for laboratoriearbejde, har udbudsstedet igangsat tiltag for at forbedre laboratorieadfærden. Det fremgår af opfølgningsplanen, at reglerne for ophold i og brug af laboratoriefaciliteterne allerede er blevet gennemgået og opstrammet. Dernæst vil udbudsstedet ændre undervisningsaktiviteterne, så uhensigtsmæssig laboratorieadfærd undgås. Overholdelse af den nye laboratorieadfærd og ændring af undervisningsaktiviteterne skal ifølge planen sikres gennem opfølgning på teammøderne, der afholdes mellem underviserne og uddannelseslederen, samt i det daglige kvalitetsarbejdet med de studerende i laboratorierne. For at forbedre internationaliseringsindsatsen har udbudsstedet indgået aftale om øget samarbejde med institutionens internationale afdeling. Afdelingen vil bl.a. bidrage til, at der hvert år i oktober afholdes informationsmøde for de studerende på laborantuddannelsen om mulighederne for udlandsophold. Af planen fremgår det desuden, at udbudsstedet og international afdeling vil udarbejde en informationsbrochure til de studerende med gennemgang af muligheder for praktikophold i udlandet. Ekspertpanelet og AI finder, at der er alvorlige kvalitetsproblemer på udbudsstedet, men at de ovennævnte aktiviteter vil adressere problemerne. Ekspertpanelet har især lagt vægt på, at opfølgningsplanen systematisk opstiller opfølgningstiltag for samtlige problemområder, at den angiver en klar ansvars- og rollefordeling, og at der systematisk vil blive afholdt opfølgningsog statusmøder. Opfølgnings- og statusmøder indbefatter blandt andet kvartalsvise statusmøder mellem studieleder, uddannelseschef, kvalitetschef og prorektor, månedlige statusmøder mellem studieleder og uddannelseschef samt månedlige opfølgningsmøder mellem studieleder og underviserne. Det skal dog understreges, at en fremtidig positiv akkreditering vil afhænge af aktiviteternes endelige udformning, tilrettelæggelse og implementering, samt af hvordan aktiviteterne fungerer sammen med den øvrige praksis, når udbudsstedet om et år vurderes igen i forbindelse med en supplerende akkreditering. Ekspertpanelets vurdering af de enkelte kriterier ser i oversigtsform sådan ud: 6

11 Opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet opfylder kriterierne om: Beskæftigelse (kriterium 1) Læringsudbytte (kriterium 6) Indhold og tilrettelæggelse (kriterium 7) Kvalitetssikring af praktik (kriterium 10) Kvalitetssikring af internationaliseringen (kriterium 13) Systematisk og kontinuerligt kvalitetsarbejde (kriterium 14) Gennemførelse (kriterium 15) Vurdering af læringsudbytte (kriterium 16) Opnåelse af læringsudbytte (kriterium 17). Delvist opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet delvist opfylder kriterierne om: Erhvervs- og professionsbasering (kriterium 3), fordi der ikke tilgår udbudsstedets undervisere tilstrækkelig relevant viden om centrale tendenser inden for de beskæftigelsesområder, som udbudsstedet retter sig mod Undervisere (kriterium 8), fordi udbudsstedets undervisere ikke i tilstrækkelig grad er ajourført med den nyeste viden om centrale tendenser i erhverv samt relevant forskning Praktik (kriterium 9), fordi udbudsstedet ikke tilvejebringer det nødvendige antal praktikpladser til de studerende Faciliteter og ressourcer (kriterium 11), fordi indretning og brug af laboratoriefaciliteter modvirker, at de studerende kan nå de forventede læringsmål. Ikke opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet ikke opfylder kriterierne om: Aftager- og dimittendkontakt (kriterium 2), fordi udbudsstedets ledelse ikke i tilstrækkelig og systematisk grad får viden fra aftagere og dimittender, der kan være med til at sikre udbudsstedets fortsatte relevans Udviklingsbasering i relation til erhverv og profession (kriterium 4), fordi der ikke tilgår tilstrækkelig viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde til udbudsstedet Udviklingsbasering i relation til forskningsviden (kriterium 5), fordi der ikke tilgår tilstrækkelig ny viden om relevant forskning til udbudsstedet Internationalisering (kriterium 12), fordi udbudsstedet ikke fremmer og understøtter internationaliseringen. Mere information Ekspertpanelets vurderinger af, om de enkelte kriterier er opfyldt, uddybes i rapportens kapitel 4. I rapportens indledning findes mere information om ekspertpanelets sammensætning og den faglige vurderingsproces. Juridiske opmærksomhedspunkter Eksamensbekendtgørelsens 5, stk. 2, (bekendtgørelse nr. 714 om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser af ) hjemler ikke studieordningens krav om, at det er en betingelse for, at den studerende kan få adgang til prøver på et semester, at alle obligatoriske opgaver og bundne forudsætninger skal være godkendte, jf. studieordningens kapitel 7. Efter bekendtgørelsens bestemmelse kan der alene stilles krav om deltagelse i undervisning og opgaveaflevering, men ikke om, at opgaverne også skal være godkendte. 7

12 2 Indledning Denne rapport indeholder AI s akkrediteringsvurdering af Professionshøjskolen UC Nordjyllands eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for laboratorieområdet (laborant AK). Rapportens formål i akkrediteringsprocessen Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering, betinget positiv akkreditering eller afslag på akkreditering af udbudsstedet. Akkrediteringsrådet meddeler afgørelsen til institutionen og Uddannelsesministeriet. Uddannelsesministeren træffer herefter beslutning om endelig godkendelse. Godkendelse gives til en institutions udbud af en uddannelse uden binding til geografiske steder, men under forudsætning af, at alle de steder, institutionen udbyder uddannelsen, er blevet positivt akkrediteret af Akkrediteringsrådet. Den faglige vurdering En akkrediteringsvurdering er en faglig vurdering af, om et udbudssted lever op til foruddefinerede kriterier for relevans og kvalitet. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget ud fra de kriterier for udbuds relevans og kvalitet, som er fastsat i bilag 2 til bekendtgørelse nr. 684 af om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. AI har nedsat et eksternt ekspertpanel til at foretage de faglige vurderinger af udbudsstedet. Ekspertpanelet består af personer med viden om de relevante fag-, uddannelses- og beskæftigelsesområder (se afsnittet om organisering nedenfor). Ekspertpanelet har gennemført akkrediteringsvurderingen på baggrund af det samlede dokumentationsmateriale. Det består dels af institutionens skriftlige redegørelse og bilag og dels af de oplysninger, som ekspertpanelet og AI har fået under besøget på udbudsstedet. I kriterierne 1, 15 og 17 indgår nøgletal for udbudsstedet, og der er for hvert af disse kriterier fastsat en vejledende grænseværdi for, hvornår kriteriet er opfyldt af udbud af laborantuddannelsen. De vejledende grænseværdier er fastlagt på baggrund af datamateriale, der er opgjort ens på alle udbudsstederne. Der gælder samme vejledende grænseværdier for alle steder, hvor uddannelsen udbydes. Hvis et eller flere af udbudsstedets nøgletal ligger over de vejledende grænseværdier, har institutionen haft mulighed for at dokumentere evt. særlige forhold, som institutionen mener har indflydelse på nøgletallet. Hvis institutionen har indsendt supplerende oplysninger, er disse indgået i ekspertpanelets vurdering af det pågældende kriterium. Det fremgår af begrundelsen for vurderingen af det enkelte kriterium i kapitel 4, om dette er tilfældet. 8

13 Mål for læringsudbytte Akkrediteringsvurderingen er foretaget på baggrund af de mål for læringsudbytte, som aktuelt gælder for uddannelsen, og som er fastlagt i bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet (laborant AK) BEK nr. 976 af 19/10/2009. Organisering Ekspertpanelet er sammensat, så dets medlemmer tilsammen har: Fagspecifik viden og erfaring Uddannelsesmæssig og pædagogisk viden og erfaring Viden om og erfaring med uddannelsen i et studenterperspektiv Viden om og erfaring fra relevante beskæftigelsesområder. Medlemmerne af ekspertpanelet er: Morten Pedersen, dr.pharm., ph.d. Selvstændig inden for kemisk forskning og udvikling. Tidligere afdelingschef i Formulation Innovation, Cheminova. Vejleder for ph.d.-, scholar- og specialestuderende. Censor ved civil- og diplomingeniøruddannelserne i kemi. Fungerer som referee på flere internationale tidskrifter. Har udtaget en række patenter og forfattet en række publikationer i diverse videnskabelige tidsskrifter. Karen Munk Rasmussen, kemiingeniør. Uddannelseschef og souschef ved Social- og Sundhedsskolen i Esbjerg. Tidligere afdelingsleder for teknisk designer, frisør, klinikassistent og AspIT på EUC Vest. Tidligere teamkoordinator og underviser på både kursuscentret og laborantuddannelsen på EUC Vest. Arendse Ross Agner, cand.mag., BSc i Chemical and Biochemical Engineering. Projektleder i Novo Nordisk. Censor ved laborantuddannelsen. Tidligere projektansvarlig og kemiker i Novo Nordisk. Christina Clausen, forsikringsrådgiver, nyuddannet laborant fra Erhvervsakademi Aarhus. Ansat på hospitalsapoteket, Aarhus Sygehus. Tidligere laborantpraktikant ved Institut for Kemi, Aarhus Universitet. Institutionen har haft mulighed for at gøre indsigelse, hvis den har betvivlet en eller flere eksperters habilitet. Alle eksperter har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Akkrediteringskonsulent Kirstine Fabricius fra AI har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringsvurderingen. Chefkonsulent Christel Sølvhjelm har haft det overordnede projektansvar, bl.a. ansvaret for at sikre tværgående konsistens i forhold til AI s øvrige akkrediteringsvurderinger af eksisterende uddannelsesudbud. Metode og proces Akkrediteringsvurderingen bygger på metodiske elementer, som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelse. Akkrediteringsvurderingen omfatter derfor: Selvevaluering (redegørelse og bilag) Ekstern vurdering ved et fagligt ekspertpanel Institutionsbesøg ved ekspertpanelet og AI Offentliggørelse af en rapport. AI har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale, som ekspertpanelet kan foretage sin vurdering på baggrund af. Processen er forløbet på følgende måde: 9

14 Institutionen har været inviteret til et vejledende informationsmøde om akkrediteringsopgaven. Institutionen har indsendt skriftlig dokumentation (redegørelse og bilag) på grundlag af en skriftlig vejledning fra januar 2013, som findes på Ekspertpanelet og AI har analyseret materialet og bedt institutionen om at indsende supplerende oplysninger ved tvivlsspørgsmål. Ekspertpanelet og AI har været på besøg på udbudsstedet. AI har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af ekspertpanelets faglige vurderinger. Rapporten er efterfølgende godkendt af ekspertpanelet. Rapporten har været sendt i høring på uddannelsesinstitutionen. Ansøgeren har indsendt et høringssvar. Høringssvaret er indgået i det samlede vurderingsgrundlag (se selvstændigt afsnit nedenfor) AI har sendt akkrediteringsrapporten (version 1) til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rapporten på AI har på Akkrediteringsrådets anmodning bedt institutionen om at indsende opfølgningsplan, som skal gøre det klart, hvordan institutionen forventer samlet set at kunne løse de problemer, akkrediteringsrapporten peger på. Ekspertpanelet og AI har analyseret og vurderet opfølgningsplanen. AI har udarbejdet en revideret akkrediteringsrapport (version 2) på baggrund af ekspertpanelets faglige vurderinger. Akkrediteringsrapporten er efterfølgende godkendt af ekspertpanelet. AI har sendt den reviderede rapport (version 2) til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rapporten på Ændringer på baggrund af høringen Institutionen har indgivet høringssvar ang. kriterium 11 og kriterium 12. Høringssvaret har ikke medført ændringer i rapporten. I institutionens høringssvar for kriterium 11 oplyses, at udbudsstedet i efteråret 2013 havde besøg af Arbejdstilsynet i forbindelse med risikobaseret tilsyn. Institutionen oplyser, at Arbejdstilsynet blandt andet lagde vægt på udbudsstedets gode laboratorieskik. Ekspertpanelet finder dog, at denne ikke yderligere dokumenterede oplysning ikke giver grund til at foretage ændringer i kriteriet, og at den laboratoriepraksis, som ekspertpanelet var vidne til på institutionsbesøget, fortsat må vurderes som uhensigtsmæssig. I institutionens høringssvar for kriterium 12 er der nye oplysninger om udbudsstedets internationaliseringsindsats. De nye oplysninger er, at der har været besøg på to udenlandske professionshøjskoler og besøg hos en studerende, der er i praktik på et universitet i Schweiz, samt at udbudsstedets internationaliseringsansvarlige arbejder på at få tre praktikpladser i Norge. Ekspertpanelet finder dog, at disse ikke yderligere uddybede oplysninger ikke substantielt ændrer ved vurderingen af, at udbudsstedet ikke i tilstrækkelig grad fremmer og understøtter de studerendes mulighed for at tage en del af uddannelsen i udlandet. Institutionen har ikke indsendt dokumentation for arbejdet med at finde praktikpladser i Norge, ligesom det ikke er klart, hvem der har besøgt de udenlandske uddannelsesinstitutioner, og hvordan disse tiltag bidrager til internationaliseringsindsatsen. Ekspertpanelet vurderer på denne baggrund fortsat, at udbudsstedet ikke i tiltrækkelig grad understøtter de studerendes mulighed for at tage en del af uddannelsen i udlandet. Lovgrundlag Pr. 1. juli 2013 har AI overtaget opgaven med at akkreditere videregående uddannelser fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) som følge af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner nr. 601 af

15 Akkrediteringsansøgninger, som er indsendt inden ansøgningsfristen i juni 2013, behandles på baggrund af bekendtgørelse nr. 684 af om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. 11

16 3 Præsentation af uddannelsen på udbudsstedet Dette kapitel indeholder institutionens egen præsentation af udbudsstedet taget direkte fra institutionens redegørelse. Adresse Akkrediteringsvurderingen omfatter udbud af uddannelsen på denne adresse: Laborantuddannelsen i Nordjylland University College Nordjylland Sofiendalsvej Aalborg SV Studiets struktur Laborantuddannelsen i den nordjyske region ligger på University College Nordjylland (UCN) under teknologiuddannelserne i afdelingen for industriuddannelser. Udbuddet har fysisk adresse på Sofiendalsvej 60 i laboratoriebygninger opført i Bygningen består af 5 laboratorier, der er åbne ud mod et fælles areal (LAB Street), således at der er gennemsigtighed bygningsmæssigt, og man kan følge med i det liv, der er i laboratorierne. Uddannelsen er, såvel i relation til UCN som i forhold til andre udbud i Danmark, lille, med et maksimalt optag på 26 studerende om året. Uddannelsen er inden for de seneste år vokset, således at det har været muligt at starte fuldt hold på de seneste optag. Uddannelsen har sammen med det øvrige Nordjyllands Erhvervsakademi (NOEA) været igennem en fusionsproces i forbindelse med en fusion mellem UCN og NOEA tilbage i Laborantuddannelsen er normeret til 2½ år, hvilket svarer til 150 ECTS-point. Kerneområder obligatoriske 1. og 2. semester ECTS-point Laboratorieteknik og -forståelse semester ECTS-point 4. og 5. semester ECTS-point Bioteknologi Kemiteknologi Valgfrit uddannelseselement 10 Praktik 50 Afsluttende eksa

17 mensprojekt De centrale fagområder De centrale fagområder er: Kemi Analysemetoder Mikrobiologi og bioteknologi Statistik Apparatteknik Sikkerhed Laboratorieteknik Kvalitetssikring Antal studerende og undervisere på uddannelsen på udbudsstedet Antal indskrevne studerende aktuelt: 38 Antal optagne studerende pr. semester de seneste tre år Dato og årstal Antal optagne studerende Antal undervisere og årsværk Antal undervisere: assistent Antal årsværk: 2,81 De centrale praktiksteder De studerende kommer typisk i praktik i et bredt spekter af virksomheder og virksomhedstyper, fra offentlige (universitetet) til private virksomheder og inden for forskellige brancher, fra fødevareindustri til medicinalindustri. 13

18 4 Vurdering af de enkelte kriterier Kriterium 1: Beskæftigelse Uddannelsesudbuddets dimittender er i tilstrækkeligt omfang i relevant beskæftigelse, eller de deltager i videre uddannelse. Udbuddet skal redegøre for og dokumentere tilfredsstillende overgangsfrekvenser til relevant beskæftigelse i erhverv eller profession samt videre uddannelse, set i forhold til resultaterne for det uddannelsesområde, som akkrediteres, eller i forhold til resultaterne for beslægtede uddannelsesområder. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet konstaterer, at 0 % af udbudsstedets dimittender er ledige. Denne ledighedsfrekvens er ikke over den vejledende maksimumgrænse på 32 %, som er fastsat i forbindelse med denne akkrediteringsvurdering, og er derfor tilfredsstillende. Den vejledende maksimumgrænse gælder for alle udbud af uddannelsen. Det skal bemærkes, at datamaterialet ikke indeholder oplysninger om beskæftigelsens relevans, hvorfor denne dimension ikke er indgået i vurderingen. Dokumentation: Statistik over aktiviteten for nyuddannede dimittender fra erhvervsakademiuddannelsen inden for laboratorieområdet (laborant AK) er baseret på data fra Danmarks Statistiks Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik (RAS) og Uddannelsesstatistikkens Elevregister. 14

19 Kriterium 2: Aftager- og dimittendkontakt Uddannelsesudbuddets relevans søges sikret gennem løbende kontakt med aftagere og dimittender. Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at der indhentes relevant viden fra et felt af aftagere og dimittender, som er dækkende for udbuddet, at denne viden anvendes til at understøtte udbuddets fortsatte relevans. Vurdering: Kriteriet er ikke opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Samlet set Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet ikke i tilstrækkelig grad har løbende kontakt med et dækkende felt af aftagere og dimittender. Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet ikke i tilstrækkelig grad henter viden fra aftagere og dimittender, som ledelsen kan anvende til at sikre uddannelsens relevans, og at kriteriet derfor samlet set ikke er opfyldt. Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet ikke har løbende kontakt med et felt af aftagere, som er dækkende for udbudsstedets aftagerfelt, der bl.a. omfatter videnskabelige laboratorier, kemisk industri og industriel produktion. Udbudsstedets ledelse har systematisk kontakt med en repræsentant for aftagerne, som sidder i det uddannelsesudvalg, der mødes to til fire gange årligt. Denne aftager repræsenterer forskningslaboratorier og dækker således ikke uddannelsens samlede beskæftigelsesområde. Desuden har udbudsstedets undervisere kontakt med aftagerne, når de som praktikvejledere besøger de studerende i praktikvirksomhederne. Ekspertpanelet vurderer, at praktikbesøgene ikke gennemføres i en udstrækning, der bidrager med tilstrækkelig viden til at sikre uddannelsens relevans i forhold til det samlede beskæftigelsesområde. Underviserne har inden for de seneste tre år været i kontakt med tre erhvervscensorer. Dette var i forbindelse med en ekskursion til Cheminova og DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug samt på en leantemadag afholdt hos Novo Nordisk. Ekspertpanelet vurderer, at den viden, underviserne får gennem praktikbesøg og gennem kontakt til erhvervscensorer, kan bidrage med relevant viden, men at det foregår i for lille et omfang. Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedets dimittendkontakt ikke er tilfredsstillende. Institutionen redegør for, at der ikke er en systematiseret kontakt til dets dimittender, og at kontakten foregår uformelt og sporadisk gennem underviserne og via en gruppe på Facebook. Det fremgik af interviewet med underviserne under institutionsbesøget, at udbudsstedet en gang imellem har to dimittender inde og fortælle om deres praktikforløb ved udbudsstedets åbent husarrangement. Ekspertpanelet vurderer, at den viden, underviserne får fra dimittender, kan bidrage med relevant viden, men at det foregår i for lille et omfang. 15

20 Ekspertpanelet vurderer derfor, at udbudsstedet ikke i tilstrækkelig grad indhenter viden fra et dækkende felt af aftagere og dimittender, som kan tilgå ledelsen, der kan anvende denne viden til fortsat at sikre relevansen af uddannelsen på udbudsstedet, og derfor vurderer ekspertpanelet, at kriteriet ikke er opfyldt. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 2, interview med underviserne under institutionsbesøget, supplerende oplysninger og følgende bilag: Bilag 0.2: Liste over praktikvirksomheder. 16

21 Kriterium 3: Erhvervs- og professionsbasering Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden om centrale tendenser fra det eller de beskæftigelsesområder, udbuddet retter sig mod. : Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at ny viden om centrale tendenser fra det eller de relevante beskæftigelsesområder løbende tilgår udbuddet og medvirker til, at det til stadighed er tidssvarende. Dette kan fx ske gennem undervisernes kontakt med praksis gennem samarbejde og/eller undervisning af praktikere i efter- og videreuddannelsesregi, via udbuddets kontakt med eller viden om videncenteraktiviteter og/eller kurser og praksisorienterede temadage, deltagelse i netværk mv. Vurdering: Kriteriet er delvist opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Samlet set Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedets undervisere tilegner sig viden om centrale tendenser inden for uddannelsens beskæftigelsesområder. Udbudsstedet har blot få videnkanaler og aktiviteter, og ekspertpanelet vurderer, at underviserne ikke i tilstrækkelig grad løbende tilegner sig relevant ny viden om centrale tendenser, og derfor er kriteriet samlet set delvist opfyldt. Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedets undervisere ikke i tilstrækkelig grad tilegner sig relevant viden om centrale tendenser inden for uddannelsens beskæftigelsesområder. Institutionen redegør for, at udbudsstedets undervisere får viden om centrale tendenser på beskæftigelsesområderne gennem besøg på de studerendes praktikpladser, og når underviserne vejleder de studerende i forbindelse med deres afgangsprojekter, som omfatter emner fra en aftagervirksomhed. Det fremgik dog af interviewene med hhv. ledelsen og underviserne under institutionsbesøget, at der kun gennemføres praktikbesøg i forbindelse med nogle praktikforløb, og ekspertpanelet vurderer derfor, at omfanget af den indhentede viden er moderat. Institutionen redegør for, at underviserne og de studerende inden for de seneste tre år har været på ekskursion til Cheminova og DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, og underviserne har deltaget i en leantemadag hos Novo Nordisk og har herigennem fået viden om centrale tendenser. Institutionen redegør for, at underviserne får ny viden om centrale tendenser i beskæftigelsesområderne ved at deltage i de seminarer, som Netværket for Laborantuddannelsen Laborant AK i Danmark holder hvert andet år. Det fremgik af interviewet med underviserne under institutionsbesøget, at en videnkanal er kontakten til leverandører af laboratorieudstyr. Underviserne får viden herfra, når udbudsstedet skal købe nyt udstyr, og når de læser leverandørernes nyhedsbreve. 17

22 Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 3 og interview med ledelsen og underviserne under institutionsbesøget. 18

23 Kriterium 4: Udviklingsbasering i relation til erhverv eller profession Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde, som er relevant for det eller de beskæftigelsesområder, udbuddet retter sig mod. Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at der løbende tilgår udbuddet erfaringer og resultater fra relevant, aktuelt og praksisorienteret forsøgs- og udviklingsarbejde samt rådgivning, som kan bidrage til at styrke de studerendes kompetencer til at løse problemer i praksis. Forsøgs- og udviklingsarbejdet kan dreje sig om fx udvikling af nye redskaber, produkter og metoder for og/eller med praksisfeltet eller slutbrugere af det udviklede. Vurdering: Kriteriet er ikke opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Samlet set Ekspertpanelet vurderer, at der ikke gennemføres aktiviteter, som sikrer en tilstrækkelig tilgang af ny viden om forsøgs- og udviklingsarbejde, som er relevant og dækkende for udbudsstedets beskæftigelsesområder, og derfor er kriteriet samlet set ikke opfyldt. Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedets undervisere tilegner sig ny viden om relevant forsøgs- og udviklingsarbejde gennem vejledning i forbindelse med de studerendes projekter på 3. og 5. semester. Projekterne er baseret på samarbejder med aftagervirksomheder fx FF Skagen og FL Smidth. Institutionen redegør desuden for tre øvrige projekter, der er kilder til ny viden. Imidlertid vurderer ekspertpanelet, at den viden, som disse projekter genererer, ikke er ny viden om relevant forsøgs- og udviklingsarbejde inden for beskæftigelsesområdet. Projekterne har i stedet pædagogisk karakter og handler fx om at gøre underviserne fortrolige med nyindkøbte mikroskoper eller at indføre kendte analysemetoder i undervisningen. Ekspertpanelet vurderer, at de aktiviteter, der giver underviserne ny viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde, er utilstrækkelige til at sikre udbudsstedets videngrundlag. Derfor er kriteriet ikke opfyldt. Ekspertpanelet bemærker samtidig kritisk, at undervisernes videntilegnelse er båret individuelt og ikke baseret på en ledelsesmæssigt forankret strategi om at sikre laborantuddannelsens videngrundlag. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 4 og 3 og supplerende oplysninger. 19

24 Kriterium 5: Udviklingsbasering i relation til forskningsviden Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden fra forskningsfelter, der er relevante for udbuddets fagområder. Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at der løbende tilgår udbuddet ny relevant forskningsviden, som kan bidrage til at kvalificere erhvervs- eller professionsudøvelse i praksis. Dette kan fx ske gennem undervisernes deltagelse i konferencer, netværk og andet, ved eksterne oplæg for de studerende, eller ved at viden fra institutionens samarbejde og videnudveksling med forskningsinstitutioner tilgår udbuddet. Vurdering: Kriteriet er ikke opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Samlet set Ekspertpanelet vurderer, at der ikke gennemføres aktiviteter, som sikrer en tilstrækkelig tilgang af ny viden fra relevante forskningsfelter. Derfor vurderes kriteriet som ikke opfyldt. Ekspertpanelet vurderer, at underviserne tilegner sig ny relevant forskningsviden gennem få aktiviteter. En underviser har deltaget i en endags Scanlab-konference, hvor der bl.a. var indlæg om ny forskning inden for laborantuddannelsens fagområder. Laborantuddannelsen er involveret i et forskningsindsatsprojekt et spireprojekt under Professionshøjskolen UC Nordjylland, og institutionen redegør for, at en af underviserne er involveret i planlægning og gennemførelse af projektet. Udbudsstedets andel i projektet omhandler bestemmelser af indholdet i fødevaredeklarationer med opstart i efteråret Projektet var på akkrediteringstidspunktet endnu ikke påbegyndt, og desuden fremgik det af interviewet med ledelsen under institutionsbesøget, at udbudsstedets involvering i projektet ikke bidrager med ny viden om relevant forskning til udbudsstedet. Ekspertpanelet vurderer, at der på udbudsstedet ikke er gennemført tiltag eller aktiviteter, der kan understøtte undervisernes opgave med at holde sig ajour med viden om ny relevant forskning. Derfor er kriteriet ikke opfyldt. Ekspertpanelet bemærker samtidig kritisk, at undervisernes videntilegnelse er båret individuelt og ikke baseret på en ledelsesmæssigt forankret strategi om at sikre laborantuddannelsens videngrundlag. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 5, interview med ledelsen under institutionsbesøget, supplerende oplysninger og følgende bilag: Bilag 5.1: Samarbejdsaftale med Universitetet. 20

25 Kriterium 6: Læringsudbytte Uddannelsesudbuddets mål for læringsudbytte er niveaumæssigt i overensstemmelse med den relevante gradstypebeskrivelse i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse, og der er tilstrækkelig sammenhæng mellem disse overordnede mål for læringsudbytte og læringsmålene for udbuddets elementer. Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1 hvilke mål for læringsudbytte, der er fastlagt for udbuddet, 2 at der samlet set er god sammenhæng mellem læringsmålene for udbuddets enkelte elementer og de overordnede mål for læringsudbytte, så en studerende, der realiserer elementernes læringsmål også realiserer de overordnede mål for læringsudbytte. Som ét udtryk for sammenhængen skal udbuddet redegøre for og dokumentere vægtningen af elementerne, som den kommer til udtryk i ECTS-fordelingen. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer, at de overordnede mål for læringsudbytte, der gælder for uddannelsen på udbudsstedet, er på rette niveau for en erhvervsakademiuddannelse. Ekspertpanelet vurderer dette på baggrund af de overordnede mål for læringsudbytte for laborantuddannelsen, som er fastlagt i bilag 1 til uddannelsesbekendtgørelsen fra 2009, sammenholdt med gradstypebeskrivelsen for erhvervsakademigraden i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse. Ekspertpanelet vurderer, at der er en tilfredsstillende sammenhæng mellem de overordnede mål for læringsudbytte og læringsmålene for uddannelsens elementer. Uddannelsens elementer består af ni obligatoriske uddannelseselementer, der hver især udgør 5 eller 10 ECTSpoint, valgfrie uddannelseselementer på 10 ECTS-point, praktik på 50 ECTS-point og et afsluttende eksamensprojekt på 10 ECTS-point. Læringsmålene for uddannelsens elementer er beskrevet i den nationale studieordning for laborantuddannelsen. Studieordningen er opdelt i en fælles del, der gælder for alle udbud af uddannelsen, og en institutionsspecifik del, der gælder for det enkelte udbud. Den fælles del af studieordningen beskriver læringsmål opdelt i viden, færdigheder og kompetencer, indhold og vægtning (udtrykt i ECTS-point) for alle elementer i uddannelsen på nær de valgfrie uddannelseselementer, som er beskrevet i den institutionsspecifikke del, og det afsluttende eksamensprojekt, som der ikke er beskrevet læringsmål for. Den fælles studieordning indeholder også læringsmål for uddannelsens tre kerneområder laboratorieteknik og -forståelse (30 ECTS-point), bioteknologi (30 ECTS-point) og kemiteknologi (30 ECTS-point), beskrevet i viden, færdigheder og kompetencer. Hvert kerneområde indeholder tre af de førnævnte obligatoriske uddannelseselementer. Ud over denne beskrivelse af læringsmål for uddannelseselementer og kerneområder i den fælles del af studieordningen har udbudsstedet valgt at beskrive læringsmål for de temaer, som udbudsstedet har valgt at strukturere uddannelsen efter. Disse læringsmål er beskrevet i den institutionsspecifikke del af studieordningen. Ekspertpanelet vurderer også, at der er en tilstrækkelig sammenhæng mellem disse læringsmål og de overordnede mål for læringsudbytte. 21

26 Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 6, uddannelsesbekendtgørelsens bilag 1 og følgende bilag: Bilag 0.1: Bilag 6.1: Bilag 6.2: Bilag 6.3: Bilag 6.4: Bilag 6.5: Bilag 6.6: Bilag 6.7: Bilag 6.8: Bilag 6.9: Studieordning Introduktion Drikkevand Levnedsmidler Frementering Synteser Miljø Genteknologi Bio og kemiteknologi, avancerede metoder Speciale. 22

27 Kriterium 7: Indhold og tilrettelæggelse Indhold og tilrettelæggelse af uddannelsesudbuddets elementer samt anvendte undervisnings- og arbejdsformer er passende for, at de studerende kan realisere de fastsatte læringsmål. Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1 at det faglige indhold af udbuddets elementer har passende bredde, dybde og relevans set i forhold til læringsmålene, 2 at de valgte undervisnings- og arbejdsformer er hensigtsmæssige for, at læringsmålene kan realiseres, 3 at elementernes samspil understøtter realiseringen af uddannelsens mål for læringsudbytte. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer, at det faglige indhold af uddannelsens elementer har en passende bredde, dybde og relevans i forhold til de læringsmål, der er beskrevet for elementerne. Institutionen redegør på tilfredsstillende vis for det faglige indhold i to dele af uddannelsen på udbudsstedet og viser herunder, hvordan det metodefaglige indhold understøtter udviklingen af den studerendes kompetencer. Institutionen har redegjort for følgende dele af uddannelsen: Del 1: drikkevand. Denne del er placeret på 1. semester og strækker sig over seks uger. I drikkevandstemaet indgår fagene apparatteknik, kemi, mikrobiologi, it, sikkerhed og statistik. Del 2: mikrobiologi og bioteknologi. Denne del er placeret på 1. til 3. semester samt i det afsluttende eksamensprojekt. Ekspertpanelet vurderer, at underviserne anvender hensigtsmæssige undervisnings- og arbejdsformer, som understøtter, at de studerende når de tilsigtede læringsmål. Eksempler på anvendte undervisnings- og arbejdsformer er: klasseundervisning, opgaveløsning (selvstændigt og i grupper), laboratoriearbejde, rapportskrivning og foredrag. Ekspertpanelet vurderer, at uddannelsen på udbudsstedet er tilrettelagt på en måde, som understøtter de studerendes realisering af mål for læringsudbytte. Af uddannelsesbekendtgørelsen for laborantuddannelsen fremgår det, hvilke dele uddannelsen skal bestå af, og hvilke kerneområder der skal dækkes. I studieordningen for laborantuddannelsen institutionsdelen er de enkelt temaer og ECTS-point angivet, samt hvordan de obligatoriske uddannelseselementers ECTS-point indgår. Uddannelsens temaer er ikke centralt fastlagt, men det ligger fast, hvordan de er fordelt på uddannelsens tre første semestre. Temaernes læringsmål tilgodeser, at den studerende når de læringsmål, der er fastsat for hhv. 2. og 3. semester. Placeringen af temaerne på 1. og 2. semester er delvist bundet, så den faglige progression sikres. Således skal tema 1 placeres først for at sikre, at den studerende får en grundlæggende viden, men der er ingen binding i forbindelse med tema 2 og tema 3. Det valgfrie uddannelseselement skal pla- 23

28 ceres efter tema 8 og 9, så den studerende kan uddybe sin viden og sine færdigheder og kompetencer inden for et allerede gennemført kerneområde. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 7, uddannelsesbekendtgørelsen og følgende bilag: Bilag 6.2: Bilag 6.3: Bilag 6.4: Bilag 6.6: Bilag 6.7: Bilag 6.8: Drikkevand Levnedsmidler Fermentering Miljø Genteknologi Bio og kemiteknologi, avancerede metoder. 24

29 Kriterium 8: Undervisere Undervisernes kvalifikationer og kompetencer er samlet set tilstrækkelige i forhold til uddannelsesudbuddets niveau og mål for læringsudbytte, og undervisergruppen er ajourført med den nyeste viden om centrale tendenser i erhverv eller professioner samt relevant forskning. Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1 at undervisergruppen samlet set lever op til de krav til teoretiske, faglige, pædagogiske og erhvervs- eller professionsmæssige kvalifikationer og kompetencer, der følger af reglerne for uddannelsen, 2 at undervisergruppen gennem løbende kompetenceudvikling og andre aktiviteter er ajourført med den nyeste viden om centrale tendenser i erhverv eller professioner samt relevant forskning. Vurdering: Kriteriet er delvist opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Samlet set Ekspertpanelet vurderer det positivt, at undervisergruppen lever op til kravene til teoretiske, faglige, pædagogiske og erhvervsmæssige kvalifikationer og kompetencer, som følger af reglerne for uddannelsen, og at undervisernes faglige og teoretiske kompetencer samt erhvervsmæssige erfaringer samlet set dækker de fagområder, der indgår i uddannelsen. Ekspertpanelet vurderer også, at udbudsstedets allokering af undervisere med erhvervsmæssig kompetence på uddannelsens centrale fag er tilstrækkelig. Dog vurderer ekspertpanelet, at udbudsstedets undervisere ikke i tilstrækkelig grad er ajourført med den nyeste viden om centrale tendenser inden for erhvervet samt relevant forskning, og derfor er kriteriet samlet set delvist opfyldt. Ekspertpanelet vurderer, at undervisergruppen lever op til kravene til teoretiske, faglige, pædagogiske og erhvervsmæssige kvalifikationer og kompetencer, som følger af reglerne for uddannelsen. Alle de tre undervisere, der er ansat på udbudsstedet, har en relevant kandidat- eller masteruddannelse, som er på et højere niveau end den akkrediterede uddannelse, nemlig cand.brom., cand.polyt. og master i miljøvurdering. To af underviserne har opnået pædagogiske kvalifikationer gennem pædagogikum hhv. en pædagogisk diplomuddannelse, og en af underviserne har taget et introkursus til en pædagogisk grunduddannelse. Alle underviserne har desuden relevante erhvervserfaringer, da de har arbejdet som laborant eller laboratoriechef. Ekspertpanelet vurderer undervisernes samlede kvalifikationer positivt og mener, at undervisernes faglige og teoretiske kompetencer samt erhvervserfaringer samlet set dækker de fagområder, der indgår i uddannelsen. Fx underviser en cand.brom. i mikrobiologi, bioteknologi, statistik, kvalitetsstyring og kemi. Ekspertpanelet vurderer også, at udbudsstedets allokering af undervisere med erhvervsmæssig kompetence på uddannelsens centrale fag er tilstrækkelig, fx har alle underviserne arbejdet med laboratorieteknik i relevante virksomheder. 25

Erhvervsakademiuddannelsen inden for laboratorieområdet Professionshøjskolen UC Nordjylland, Aalborg

Erhvervsakademiuddannelsen inden for laboratorieområdet Professionshøjskolen UC Nordjylland, Aalborg Dsk lklklklklklklkl Ælælæ Erhvervsakademiuddannelsen inden for laboratorieområdet Professionshøjskolen UC Nordjylland, Aalborg Eksisterende udbud, 2014 (revideret rapport juni 2014) Erhvervsakademiuddannelsen

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Professionshøjskolen UC Nordjylland, Aalborg

Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Professionshøjskolen UC Nordjylland, Aalborg Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Professionshøjskolen UC Nordjylland, Aalborg Eksisterende udbud, 2014 Erhvervsakademiuddannelsen inden for laboratorieområdet (laborant AK) ved Professionshøjskolen

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-585/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-547/HME DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK)

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) Professionshøjskolen University College Nordjylland Thilde Kielsgaard Heidemann Sendt pr. e-mail: ucn@ucn.dk tkh@eucnordvest.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-568/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-504/MA DANMARKS

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-488/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Professionshøjskolen Metropol, København

Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Professionshøjskolen Metropol, København Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Professionshøjskolen Metropol, Eksisterende udbud, 2014 Erhvervsakademiuddannelsen inden for laboratorieområdet (laborant AK) ved Professionshøjskolen

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Jnr. 2008-473/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Erhvervsakademi SydVest, Esbjerg

Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Erhvervsakademi SydVest, Esbjerg Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Erhvervsakademi SydVest, Esbjerg Eksisterende udbud, 2014 Erhvervsakademiuddannelsen inden for laboratorieområdet (laborant AK) ved Erhvervsakademi

Læs mere

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-520/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0237/JSR DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Erhvervsakademi Sydvest Att.: Rektor Henrik Larsen. Sendt pr. e-mail: easv@easv.dk, hl@easv.dk

Erhvervsakademi Sydvest Att.: Rektor Henrik Larsen. Sendt pr. e-mail: easv@easv.dk, hl@easv.dk Erhvervsakademi Sydvest Att.: Rektor Henrik Larsen Sendt pr. e-mail: easv@easv.dk, hl@easv.dk Betinget positiv akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for laboratorieområdet

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser m.v. med senere ændringer.

erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser m.v. med senere ændringer. Copenhagen Business Academy Att.: Rektor Ole Gram-Olsen Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, gc@cphbusiness.dk Positiv akkreditering af eksisterende udbud af

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen i Roskilde Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-519/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-549/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-491/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-92/MSN

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0128 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0145 DANMARKS

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-506/MA

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Per Justesen Sendt pr. e-mail: pju@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0083/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0086/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering

Læs mere

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Læs mere

Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2012

Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2012 Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2012 Sagsnummer: 2011-620 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) 2012

Læs mere

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Metropol - Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-500/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Att.: Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i International

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelsen

Læs mere

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Erhvervsakademi MidtVest, Holstebro

Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Erhvervsakademi MidtVest, Holstebro Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Erhvervsakademi MidtVest, Holstebro Eksisterende udbud, 2014 Erhvervsakademiuddannelsen inden for laboratorieområdet (laborant AK) ved Erhvervsakademi

Læs mere

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Erhvervsakademi Midtjylland Att.: Uddannelseschef Henriette Slebsager Sendt pr. e-mail henriette.slebsager@ceuherning.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr.

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Vejledning til akkreditering af eksisterende udbudssteder

Vejledning til akkreditering af eksisterende udbudssteder Vejledning til akkreditering af eksisterende udbudssteder For erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 5. revideret udgave, november 2011 Vejledning til akkreditering af eksisterende

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-557/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-534/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-483/SPN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af professionsbachelor i spiludvikling

Læs mere

Vejledning til akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud

Vejledning til akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Vejledning til akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud For erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 3. revideret udgave, december 2009 Vejledning til akkreditering af eksisterende

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole

Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-551/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Erhvervsakademiet Copenhagen Business Acedemy, Hillerød

Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Erhvervsakademiet Copenhagen Business Acedemy, Hillerød Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Erhvervsakademiet Copenhagen Business Acedemy, Hillerød Eksisterende udbud, 2014 Erhvervsakademiuddannelsen inden for laboratorieområdet (laborant

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0084/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Professionsbacheloruddannelse i sygepleje VIA University College, Horsens

Professionsbacheloruddannelse i sygepleje VIA University College, Horsens Professionsbacheloruddannelse i sygepleje VIA University College, Horsens Supplerende akkreditering af eksisterende udbud, 2014 Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved professionshøjskolen

Læs mere

Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0243/MTS DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af diplomingeniøruddannelsen i sundheds- og omsorgsteknologi ved Ingeniørhøjskolen i København

Udbud af diplomingeniøruddannelsen i sundheds- og omsorgsteknologi ved Ingeniørhøjskolen i København Udbud af diplomingeniøruddannelsen i sundheds- og omsorgsteknologi ved Ingeniørhøjskolen i København Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-515/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk ACE Denmark Professionshøjskolen University College Att.: Marianne Kemény Hviid Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk Akkreditering af nyt udbud af profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Ole Faaborg og Henriette Eduardsen Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk heed@noea.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard. Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk

VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard. Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelsen

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen. Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen. Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser m.v. med senere ændringer.

erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser m.v. med senere ændringer. Professionshøjskolen Metropol Att.: Rektor Stefan Hermann Anette Kjeldal Lausten Sendt pr. e-mail: info@phmetropol.dk, sthe@phmetropol.dk, aela@phmetropol.dk Positiv akkreditering af eksisterende udbud

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi Professionshøjskolen Metropol, København

Erhvervsakademiuddannelse inden for ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi Professionshøjskolen Metropol, København Erhvervsakademiuddannelse inden for ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi Professionshøjskolen Metropol, Eksisterende udbud, 2014 Erhvervsakademiuddannelsen inden for ernæring-, fødevare-,

Læs mere

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) (ENGELSKSPROGET)

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) (ENGELSKSPROGET) Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) (ENGELSKSPROGET) COPENHAGEN BUSINESS ACADEMY, LYNGBY Erhvervsakademiuddannelse inden

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Uddannelsesleder Hanne Feld Sendt pr. e-mail: hafe@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Eftersom nyt profilforløb i human resources har fået afslag på akkreditering, er forudsætningen for oprettelsen af udbuddet ikke tilstede.

Eftersom nyt profilforløb i human resources har fået afslag på akkreditering, er forudsætningen for oprettelsen af udbuddet ikke tilstede. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen CPH West Att.: Afdelingsleder Anne Louise Vaarby Sendt pr. e-mail: anlv@cphwest.dk cphwest@cphwest.dk Akkreditering af nyt udbud af nyt profilforløb i human resources

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-586/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi MidtVest i Holstebro

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi MidtVest i Holstebro Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi MidtVest i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2011 Journalnummer: 2010-195

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i eksport og teknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-570/CW,RKP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Haderslev

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Haderslev Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen. Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk

Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen. Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse i webudvikling

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Udviklingschef Pernille Berg Sendt pr. e-mail: ogr@cphbusiness.dk pbe@brock.dk kontakt@cphbusiness.dk Afslag på akreditering af nyt

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Ansøgt i 2008 og genansøgt (kriterium 1 og 3) i august 2009 Journalnummer: 2008-0578 og 2009-0217/CFP

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Jnr. 2008-474/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen

Læs mere

Professionshøjskolen Via University College Att.: Mette Lyager. Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk

Professionshøjskolen Via University College Att.: Mette Lyager. Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk ACE Denmark Professionshøjskolen Via Att.: Mette Lyager Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration Akkrediteringsrådet

Læs mere

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og Konsulent Rex Andersen. Sendt pr. .:

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og Konsulent Rex Andersen. Sendt pr.  .: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og Konsulent Rex Andersen Sendt pr. e-mail.: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk Akkreditering af nyt udbud af

Læs mere

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk Akkreditering af nyt udbud af

Læs mere

Diplomuddannelse i e-konceptudvikling ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg

Diplomuddannelse i e-konceptudvikling ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg Diplomuddannelse i e-konceptudvikling ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2013 Sagsnummer: 2012-649

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ACE Denmark Professionshøjskolen Att.: Jens Juulsgaard Sendt pr. e-mail: jj@cfu.dk ucsyd@ucsyd.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og

Læs mere

Aalborg Universitet Att.: AC Fuldmægtig Tina Christiansen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Att.: AC Fuldmægtig Tina Christiansen. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Aalborg Universitet Att.: AC Fuldmægtig Tina Christiansen Sendt pr. e-mail: tic@adm.aau.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Professionshøjskolen Sjælland University College Campus Roskilde Att.: Johny Lauritsen Sendt pr. e-mail: jol@ucsj.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af den eksisterende pædagogiske diplomuddannelse

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0127 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og Konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail.: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og Konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail.: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og Konsulent Rex Andersen Sendt pr. e-mail.: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk Akkreditering af nyt udbud af

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-524/SHC DANMARKS Evalueringsinstitut Udbud

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi Sjælland (Slagelse(

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi Sjælland (Slagelse( Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi Sjælland (Slagelse( Slagelse) Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0228/KZP DANMARKS

Læs mere