ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014"

Transkript

1 Robert Krogsgaard registreret revisor ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014 OG LIKVIDITETSBUDGET 2014 H P Hansensvej 19 * 4500 Nykøbing Sjælland * Tlf.: * Fax: * Mobil: * Web: * CVR-nr.: Bank: Sparekassen Sjælland, Algade 12, 4500 Nykøbing Sjælland, konto nr

2 A/B TJØRNEGAARDEN I I. SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse og bestyrelsens underskrifter 1 Revisionspåtegning 2 Resultatopgørelse 1. januar til 31. december Driftsbudget Balance pr. 31. december Noter Fælleshusregnskab Likviditetsbudget Nærværende årsregnskab for perioden 1. januar til 31. december 2013 for A/B TJØRNEGAARDEN I I forelægges herved til godkendelse på generalforsamlingen. Bestyrelsens underskrifter: Roskilde, den. marts Bjørn Dahlberg Inger Burup Petersen Ellen Olsen Camilla Heurlin Elsebeth Meyer Vedtaget på generalforsamlingen, den 8. april Dirigent:

3 A/B TJØRNEGAARDEN I I. SIDE 2 REGNSKABSPÅTEGNING: Jeg har udarbejdet årsrapporten 2013 for Andelsboligforeningen TJØRNEGAARDEN II. Jeg har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte regnskabsprincipper tilrettelagt og udført gennemgangen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler. Under gennemgangen har jeg ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsrapporten anførte beløb og øvrige oplysninger. Jeg har desuden foretaget en vurdering af, om årsrapportens informationer er fyldestgørende. Gennemgangen har ikke givet anledning til forbehold. Det er min opfattelse, at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. Nykøbing Sjælland, den 12. marts 2014 Robert Krogsgaard revisor.

4 A/B TJØRNEGAARDEN I I. Side 3 R E S U L T A T O P G Ø R E L S E. Indtægter: Note Budget 2013 Faktisk 2013 Budget 2014 nr. 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 Nykredit/Nordea , , ,00 Fællesudgifter , , ,00 Hybridnet , , ,00 Indmeldelsesgebyr 2.000, Venteliste 2.000, , ,00 Renteindtægter , , ,00 Indtægter i alt , , ,00 Udgifter: Porto og gebyrer 5.000, , ,00 Telefon/internet 9.000, , ,00 Kontorartikler 1.000,00 459, ,00 Kontingenter 4.800, , ,00 Ansvarsforsikring 1.600, , ,00 Revision , , ,00 Rådgivere 8.000, , ,00 Kursus/kursusmaterialer 1.000, ,00 Fester 8.000, , ,00 Gaver 2.000, , ,00 Møder/Generalforsamling 5.000, , ,00 Ejendomsskat , , ,00 Renovation , , ,00 El , , ,00 Hybridnet , , ,00 Ejendomsforsikring , , ,00 Måleraflæsning , , ,00 Fællesanlæg , , ,00 Drift, fælleshus 2.000,00 (4.378,06) 2.000,00 Investering, fælleshus Snerydning , , ,00 Prioritetsrenter , , ,00 Rentesikring , , ,00 Afdrag, prioritetsgæld Udgifter i alt , , ,00 Regnskabsmæssigt resultat i alt , , ,00 Som af bestyrelsen foreslås fordelt som følger: Henlæggelse vedligehold , , ,00 Overførsel til , , , , , ,00

5 A/B TJØRNEGAARDEN I I. Side 4 Aktiver: B A L A N C E P R. 31. D E C E M B E R Ejendommens værdi ( note 1 ) ,00 Anlægsarbejder ,09 Vinduer ,00 Forudbetalte omkostninger ,83 Tilgodehavende fælleshus ,36 Tilgodehavende medlemmer vand 2013 ( note 6 ) 8.002,06 Tilgodehavende Roskilde Forsyning 7.529,80 Nordea, plus 709,92 Nordea, swap 2.232,05 Nykredit Bank 57,56 Kasse 6, ,92 Passiver: Egenkapital: Kapitalkonto ( note 2 ) ,00 Resultatkonto ( note 3 ) ( ,41) Afdrag prioritetsgæld ( note 8 ) - Henlæggelse vedligehold ( note 4 ) ,00 Egenkapital i alt , ,59 Henlæggelser: Henlæggelse vedligehold ( note 4 ) ,00 Henlæggelser i alt , ,00 Gæld: Nykredit, cibor 6 lån ( note 7 ) ,00 Nordea Kredit, cibor 6 lån ( note 7 ) ,00 Nordea, drift ,36 Gæld medlemmer, varme 2013 ( note 6 ) ,98 Gæld TG ,34 Skyldige omkostninger ,65 Gæld i alt , ,33 Passiver i alt ,92

6 A/B TJØRNEGAARDEN I I. Side 5 1. Ejendommen TJØRNEGAARDEN II Matr. nr. 16 i Skyttemarken, Roskilde Jorder N O T E R Alm. vurdering pr ,00 Anskaffelsespris pr : Ejendom ,00 Andels fælleshus ( 25/63 ) ,00 Anlægsarbejder ,09 Vinduer , ,09 Valuarvurdering pr ,00 2. Andelshaverindskud/værdi Indskud hidrørende fra 25 andele opgøres således: 5 andele á kr ,00 11 andele á kr ,00 5 andele a kr ,00 4 andele a kr , ,00 Andelens værdi opgjort på grundlag af ejendommens anskaffelsessum og kontantvurderingsprincippet og valuarvurdering opgøres således: Anskaffelse Kontant Valuar Egenkapital , , ,70 Indskudskapital Andelskrone 0, , , Indskud Boligareal Anskaffelse Kontant Valuar Andelsbolig type A Andelsbolig type B Andelsbolig type C Andelsbolig type D Egenkapital efter kontantprincippet. Regnskabsmæssig egenkapital ,59 Anskaffelsessum for ejendom ( ,09) Kontantvurdering ejendom ,00 Prioritetsrestgæld ,00 Prioritetsgæld til kursværdi ( ,80) Renteswap Nykredit ( ,00) Renteswap Nordea ( ,00) Egenkapital pr ,70

7 A/B TJØRNEGAARDEN I I. Side 6 Egenkapital efter valuarvurdering. N O T E R Regnskabsmæssig egenkapital ,59 Anskaffelsessum for ejendom ( ,09) Valuarvurdering ejendom ,00 Prioritetsrestgæld ,00 Prioritetsgæld til kursværdi ( ,80) Renteswap Nykredit ( ,00) Renteswap Nordea ( ,00) Egenkapital pr ,70 3. Overført resultat Saldo ( ,25) Årets resultat ,56 Årets henlæggelse til vedligehold (59.936,72) Afdrag prioritetsgæld - Saldo ( ,41) 4. Henlæggelse til vedligehold. Saldo ,00 Årets forbrug (17.936,72) Årets henlæggelse ,72 Saldo ,00 Årets forbrug: VVS - reparationer ,22 Fugemasse 54, ,72 5. Fællesanlæg. RTR Kloakservice 1.090,64 Opretning fliser 5.574,50 Havedag incl materialer + benzin m.m. til plæneklipper , ,78

8 A/B TJØRNEGAARDEN I I. Side 7 N O T E R 6. Vand og varme. Afregning af regulering af vand-og varmeforbrug vil ske i De enkelte mellemværender er opgjort på grundlag af andelshavernes forbrug i 2013 jf. måler. 7. Prioritetsgæld. Nykredit har ydet 1 lån med hovedstol på kr. Lånet er et Cibor - 6 lån 30 - års løbetid afdragsfrit i 10 år på kr. Rentesikret til 4,57% til Saldo ,00 Afdrag Restgæld pr ,00 Kursværdi pr ,80 Nordea har ydet 1 lån med hovedstol på kr. Lånet er et Cibor - 6 lån 30-års løbetid afdragsfrit i 10 år. Rentesikret til 4,2% til Saldo ,00 Afdrag Restgæld pr ,00 Kursværdi pr ,00 Samlet restgæld pr ,00 Samlet kursværdi pr ,80

9 A/B TJØRNEGAARDEN I I. Side 8 9. Nøgletal N O T E R Der er 25 andelsboliger med et samlet boligareal på kvm jvf BBR Der er ingen lejemål alle boliger bebos af andelshavere. Fordelingstal: Opgørelse af andelsværdi: Boligareal Opgørelse af boligafgift: Boligareal Hæftelse: Foreningens medlemmer hæfter for foreningens forpligtelser med deres indskud. Herudover hæfter andelshaverne personligt og prorata for kassekredit i pengeinstitut Vurderingsprincip: Valuarvurdering Pr kvm: Generalforsamlingsbestemte reserver: Pr kvm: 138 Offentlig støtte: Foreningen har pr modtaget støtte fra stat og kommune. Beløbets størrelse er endnu ikke modtaget fra Statens Administration Beløbet kan kræves tilbagebetalt ved foreningens opløsning jvf 160 K i lov om almene boliger og andre bofællesskaber. Ejendommen er ikke pålagt tilskudsbestemmelser eller hjemfaldspligt. Boligafgift december 2013 pr kvm: 63 Årets resultat 2013 pr. kvm. 102 Andelsværdi pr. kvm: Gæld-omsætningsaktiver pr. kvm Teknisk andelsværdi pr. kvm Vedligehold incl henlæggelse pr. kvm 35 Friværdi i % af regnskabsmæssig værdi af ejendom 7 Årets afdrag pr. kvm intet

10 FÆLLESHUSET Side 9 PEBLINGEVEJ 71, 4000 ROSKILDE. Resultatopgørelse Indtægter: Budget Faktisk Budget Lejeindtægt , , ,00 Deposita/erstatning 1.000, , ,00 Renteindtægt - 22,88 - Indtægter i alt , , ,00 Udgifter: El 5.000, , ,00 Varme , , ,00 Vand 2.500, , ,00 Renovation 2.500, , ,00 Rengøring 2.000, , ,00 Vedligehold 5.000, , ,00 Porto og gebyrer 200,00 16,00 100,00 Kontorartikler 500,00 674, ,00 Småanskaffelser 8.000, , ,00 Ejendomsforsikring 4.000, , ,00 Internet 1.500,00 627, ,00 Udgifter i alt , , ,00 Årets resultat (2.700,00) , ,00 Som fordeles således: A/B TJØRNEGAARDEN I (1.628,57) 6.654, ,65 A/B TJØRNEGAARDEN I I (1.071,43) 4.378, ,35 (2.700,00) , ,00

11 FÆLLESHUSET Side 10 PEBLINGEVEJ 71, 4000 ROSKILDE. Aktiver Balance pr Anlægsaktiver: Fælleshus ,00 Anlægsaktiver i alt , ,00 Omsætningsaktiver: Bankbeholdning ,87 Kassebeholdning 3.610,00 Omsætningsaktiver i alt , ,87 Aktiver i alt ,87 Passiver Egenkapital: A/B TJØRNEGAARDEN I ,00 A/B TJØRNEGAARDEN I I ,00 Egenkapital i alt , ,00 Gæld: Gæld A/B TJØRNEGAARDEN I 3.442,56 Gæld A/B TJØRNEGAARDEN I I ,36 Gæld Roskilde Forsyning 1.081,95 Depositum lejere ,00 Gæld i alt , ,87 Passiver i alt ,87 N O T E R 1. Mellemregning Faktisk TJØRN I TJØRN II Mellemregning pr (7.480,89) (3.212,09) 7.848,18 Driftsresultat , , ,06 Mellemregning i alt , , ,24 Betaling ,68 Udlæg 2013 (2.666,80) - (2.666,80) Mellemregning pr (18.335,60) (3.442,56) (12.358,36) Egenkapital: Saldo , , ,00 Årets resultat , , ,06 Årets investering Årets indskud (11.032,71) (6.654,65) (4.378,06) Saldo , , ,00

12 A/B TJØRNEGAARDEN II. Likviditetsbudget 2014 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Indtægter: Likviditet primo (78.330) (78.330) Debitorer Kreditforeninger Fællesudgifter Antenne Indmeldelsesgebyr Ventelistegebyr Renteindtægter Indtægter i alt Udgifter: Kreditorer Porto og gebyrer Telefon /internet Kontorartikler Kontingenter Ansvarsforsikring Revision Konsulent Kursus Fester Gaver Møder Ejendomsskat Renovation El Antenne Ejendomsforsikring Måleraflæsning Fællesanlæg Fælleshus Snerydning Nykredit/Nordea Udgifter i alt Netto (40.611) ( ) ( ) ( ) ( ) Netto akkumuleret (40.611) ( ) Side 11

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

A/B Jæger Jægersborggade 34 DK 2200 København N. CVR-nr. 18190591. årsregnskab 2012 19. Regnskabsår. 8 q ;, Algg. w q8$g /j.

A/B Jæger Jægersborggade 34 DK 2200 København N. CVR-nr. 18190591. årsregnskab 2012 19. Regnskabsår. 8 q ;, Algg. w q8$g /j. A/B Jæger Jægersborggade 34 DK 22 København N CVR-nr. 1819591 årsregnskab 212 19. Regnskabsår J 8 q ;, Algg w q8$g /j RggppG A A/ Ja:ger BESTYRELSESPATEGNING Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDStatsautoriseret Visionsvej 51 DK 9000 Aalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisions aktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPRT 2011/12 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 20. december 2013. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. 16. december 2013. Nr. 1539.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 20. december 2013. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. 16. december 2013. Nr. 1539. Lovtidende A 2013 Udgivet den 20. december 2013 16. december 2013. Nr. 1539. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v.

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1716 af 16. december 2010,

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted INDHOLDSFORTEGNELSE Side Revisors erklæring 1 Anvendt regnskabspraksis 2 Bestyrelsens underskrift af årsregnskabet 3 Resultatopgørelse

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8962. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8962. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8962 CVR-nr. 50258610 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 2011/12 Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 Selskabsoplysninger 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 9 Hoved- og nøgletalsoversigt

Læs mere

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den.

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den. RØS regnskab og balance pr. 31 august 2006 side 1 af 5 Rørvig Sejlklub Regnskab 2005/2006 Balance pr. 31 august 2006 Budget 2006/2007 Godkendt på foreningens generalforsamling, den Dirigent Regnskabsår

Læs mere

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledningen er udarbejdet til brug for varmeforsyninger, revisorer m.fl. og indeholder gældende regler i henhold til varmeforsyningsloven 1 og

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning ÅRSRAPPORT 2007 2008 Hjørring Varmeforsyning INDHOLD Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Udviklingen i hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE ÅRSRAPPORT BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE Reno Djurs Årsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsoplysninger.................................................. 3 2. Ledelsespåtegning...................................................

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2013/14. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere