SVENDSEN. J.nr Administrationsafdelingen. 14. marts 2013 Sekretær: Vivi Jensen Tlf k!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SVENDSEN. J.nr. 00196-50 Administrationsafdelingen. 14. marts 2013 Sekretær: Vivi Jensen Tlf 56365607 k!. 9.30-12.00."

Transkript

1 ADVOKATFIRMAET SVENDSEN ADVOKAT~ SAMFUNDET HENRIK LUND, AUKTIONSLEDER (H) AUT. BOBESTYRER #'TORSTEN SVENDSEN (L) Cerlificeret Dansk BOLIGadvokat STEN CORFIX JENSEN (L) BRIAN HEBEL ANDERSEN (H) #'LOTTE HEBEL ANDERSEN (H) Certificeret Dansk BOLIGadvokat J.nr Administrationsafdelingen 14. marts 2013 Sekretær: Vivi Jensen Tlf k! Andelsboligforeningen Terslev Skovpark Årsrapport 2012 Drifts- og likviditetsbudget 2013 samt noter \

2 ADVOKATFIRMAET SVENDSEN Andelsboligforeningen Terslev Skovpark Foreningens regnskabsår er Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse. Ved opgørelsen af foreningens formue og værdien af andel ene i foreningen (basisprisen) benyttes anskaffelsesprisen (kostprisen), jf. andelsboliglovens 5, stk. 2, litra a. Indtægter og udgifter bogføres og optages som hovedregel i regnskabet ved forfald. Foreningen henlægger til fælles vedligeholdelse, jf. note til regnskab og budget. Foreningen har ikke påtaget sig kautionsforpligtelse Budgettet for det løbende regnskabsår er baseret på forventninger til foreningens indtægter og udgifter på grundlag af bestyrelsens forslag til budgettet, udgifter i det forgangne år samt meddelte oplysninger fra kreditforening, kommune m.v. Ved budgetlægningen af posten "renteindtægt" er der som grundlag benyttet en rentesats, der svarer til den gældende ved budgetårets start. Da renten kan variere meget, må der tages forbehold for ændringer i løbet af året. \

3 RESULTATOPGØRELSE INDTÆGTER Boligydelser, note 4 Renteindtægter Ekstraordinære indtægter, note 5 INDTÆGTER I ALT Regnskab 2012 Budget 2012 Budget ,78 600, , ,00 500, , ,00 500, , , ,00 UDGIFTER Udgifter vedr. ejendommen Renteudgifter kreditforeningslån , , ,00 Rente/omkostninger kassekredit. m.v , ,00 Ejendomsskat, note , ,30 El 6.063, , ,00 Bygningsforsikring , , ,00 Henlæggelse til vedligeh., note , , ,00 Udgifter vedr. ejendommen i alt , , ,30 Øvrige udgifter Snerydning , , ,00 Administrationshonorar, note , , ,50 Generalforsamling/bestyrelsesmøder 191, , ,00 Diverse gebyrer, bank, giro, pbs 1.316, , ,00 Kontor, porto, gaver m.v., note 9-259, , ,00 Diverse udgifter 1.000, ,00 Telefontilskud 1.200, , ,00 Ekstraordinære udgifter, note , , ,00 Øvrige udgifter i alt , , ,50 Vedligeholdelsesudgifter Løbende vedligeholdelse , , ,00 Vedligeholdelse af fællesareal , , ,00 Vedligeholdelsesudgifter i alt , , ,00 UDGIFTER I ALT , , ,80 PERlODENS RESULTAT , ,80 Side 1

4 BALANCE AKTIVER Ejendommen Ejendommens Ejendommen værdi ialt Regnskab , ,86 Afskrivning ejendommen, prioritetsafdrag Ejendommens værdi ultimo ,86 Øvrige aktiver Restancekonto, note 11 Kassebeholdning, bestyrelsen Diverse tilgodehavender, note 12 Mellemregning/klientkonto Øvrige aktiver i alt AKTIVER I ALT ,36 985, , , , ,25 PASSIVER Gæld Skyldige omkostninger, note 13 Gæld til kreditforeningen Kassekredit Nordea Gæld i alt Henlæggelser til fælles vedligeholdelse, note 7 Egenkapital Årets resultat Egenkapital Andelshaverindskud Egenkapital i alt , ,00 18, , , , , , ,98 PASSIVER I AL T ,25 Side 2

5 Administrator: Foranstående regnskab indstilles til godkendelse Haslev, den e Hebel Andersen Administrator Foranstående årsregnskab med tilhørende noter har jeg gennemgået og kontrolleret. Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskab s- og revisionsskik samt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, og giver efter min opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, økonomisk stilling og resultat. Revisor: Revisor har ønsket at vedhæfte særlige bemærkninger henvises. (l så fald sæt kryds). til dette regnskab som tillæg, hvortil der Arsregnskabet indstilles til godkendelse. Terslev den % 2013 Bestyrelsen: Foranstående årsregnskab indeholder efter bestyrelsens opfattelse alle oplysninger til bedømmelse af årets resultat og foreningens økonomiske stilling pr. 31/ Hvis revisor har vedhæftet særlige bemærkninger til regnskabet som tillæg, erklærer bestyrelsen, at have gjort sig bekendt med indholdet af dette tillæg i sin helhed. Arsregnskabet indstilles til godkendelse. Terslevden ÆI~ 2013 Side 3

6 NOTER TIL REGNSKAB Andelenes værdi (beregnet ud fra kostprisen) I henhold til lov om boligforeninger og andre boligfællesskaber og i tilslutning til regnskab opgøres værdierne af andelene i andelsboligforeningen således: Egenkapital iflg. balance ,98 Regulering vedr. ejendommen Kostpris - Ejendommens værdi ultimo + henlæggelse til vedligeholdelse Foreningens formue , , , , , , ~-- Andelenes værdi af foreningens formue (basis pris ) Bolig, type 91 ml udgør 4,945652% svarende til Bolig, type 101 ml udgør 5,489130% svarende til Bolig, type 114 ml udgør 6,195652% svarende til , , ,70 V ærdierne er gældende indtil næste ordinære generalforsamling. 2. Kautionsforpligtelse Foreningen har ikke påtaget sig kautionsforpligtelse. 3. Ejendomsværdi Kontant ejendomsværdi pr. 1. oktober 2012 udgør , Boligydelser 1. 1/1-30/ Boliger, type 92 m 2 Boligafgift 5.778,04 Pr. bolig 5.778,04 i 7 måneder ,28 Bolig afgift i alt 2 i 7 måneder ,56 2. Boliger, type 101 m 2 Boligafgift 6.349,37 Pr. bolig 6.349,37 i 7 måneder ,59 Bolig afgift i alt 4 i 7 måneder ,36 Side 4

7 3. Boliger, type 114 m 2 Boligafgift 7.170,18 Pr. bolig 7.170,18 i 7 måneder ,26 Bolig afgift i alt 11 i 7 måneder , Boliger, type 92 m 2 Boligafgift 5.193,00 Pr. bolig 5.193,00 i 5 måneder ,00 Bolig afgift i alt 2 i 5 måneder ,00 2. Boliger, type 1Olm 2 Boligafgift 5.764,00 Pr. bolig 5.764,00 i 5 måneder ,00 Bolig afgift i alt 4 i 5 måneder ,00 3. Boliger, type 114 m 2 Boligafgift 6.505,00 Pr. bolig 6.505,00 i 5 måneder ,00 Bolig afgift i alt 11 i 5 måneder ,00 Boligydelser i alt ,78 Der er mellem de budgetterede og realiserede boligydelser en forskel på ,78 som skyldes at den budgetterede nedsættelse afboligydelseme pr. 1. juli 2012 først kunne realiseres pr. 1. august Ekstraordinære indtægter Beløbet er tilbagebetaling af for meget opkrævet ejendomsskat. 6. Ejendomsskat Det er konstateret, at det vedtagne 5 års budget ikke er korrekt vedrørende ejendomsskat. Kommune opkrævet ,16. Der er fra Faxe 7. Henlæggelser til vedligeholdelse Saldo ultimo 2011 Henlæggelse i anvendt til Tømrermester Sefo, maling. Tømrermester Sefo, maling. I alt ultimo , , , , ,75 Side 5

8 8. Administrationshonorar Af beløbet udgør 3750,00 honorar for administration af kassekredit, i henhold til omdelte taktsblad. 9. Kontor, porto, gaver m.v. Beløbet er negativt, da der er opkrævet 1700,00 til fælles gavekasse og kun samlet anvendt 1410,90 til gaver og kontorartikler. 10. Ekstraordinære udgifter Honorar Andelssoliditet Restance afskrevet som tab, nr. 14 b Restance afskrevet som tab, nr. 20 Restance afskrevet som tab, nr. 22 Restance afskrevet som tab, nr. 24 Restance afskrevet som tab, nr. 26 Forbrugsafgifter på tomme boliger Salgsomkostninger og annoncer, herunder energimærker og istandsættelse 0reafrunding bestyrelseskasse I alt , , , , , , , ,64-1, , Restancekonto Beløbet er forudbetalte boligydelser pr. 31/ for 2 boliger. 12. Diverse tilgodehavender Beløbet vedrører en vurderingsrapport fra B.K. Consult som foreningen lagde ud for i Skyldige omkostninger Beløbet udgør udgift til Henrik Karlshøj Madsen for sne- og glatførebekæmpelse. Ovenstående udgift vedrører 2012, men er betalt i Side 6

9 DRIFTS- OG LIKVIDITETSBUDGET 2013 Hele året INDTÆGTER Boligydelser, note l ,00 Renteindtægter 500,00 INDTÆGTER I ALT ,00 UDGIFTER Udgifter vedr. ejendommen Renteudgifter kreditforeningslån ,00 Rente/omkostninger, kassekredit. m.v. Ejendomsskat ,30 El 6.500,00 Bygningsforsikring ,00 Henlæggelse til vedligeholdelse, note ,00 Udgifter vedr. ejendommen i alt ,30 Øvrige udgifter Snerydning ,00 Administrationshonorar, note ,50 Generalforsamling/bestyrelsesmøder 1.250,00 Diverse gebyrer, bank, giro, pbs 1.050,00 Kontor, porto, gaver m.v ,00 Diverse udgifter 2.050,00 Telefontilskud 1.200,00 Øvrige udgifter i alt ,50 Vedligeholdelsesudgifter Løbende vedligeholdelse 6.000,00 Vedligeh. af fællesareal 2.050,00 Vedligeholdelsesudg. I alt 8.050,00 UDGIFTER I ALT ,80 PERlODENS RESULTAT ,80 LIKVIDITET Overført fra ,39 Budgetteret saldo ,59 øvrige aktiver 31/ ,39 -;-Skyldige omkostninger ,25 -;-Henlæggelse til vedligeholdelse ,75 Overføres til år ,39 Side 7

10 NOTER TIL BUDGET Boligydelser 1. Boliger, type 92 m 2 Boligafgift 5.297,00 Pr. bolig 5.297,00 i 12 måneder ,00 Bolig afgift i alt 2 i 12 måneder ,00 2. Boliger, type 101 m 2 Boligafgift 5.879,00 Pr. bolig 5.879,00 i 12 måneder ,00 Bolig afgift i alt 4 i 12 måneder ,00 3. Boliger, type 114 m 2 Boligafgift 6.636,00 Pr. bolig 6.636,00 i 12 måneder ,00 Bolig afgift i alt 11 i 12 måneder ,00 Boligydelser i alt ,00 2. Henlæggelser til vedligeholdelse Saldo ultimo 2012 Henlæggelse i I alt ultimo , , ,75 3. Administrationshonorar Beløbet er pristalsreguleret i henhold til omdelte takstblad. Der er ikke budgetteret med honorar for kassekredit, da det vurderes, at denne ikke vil blive anvendt nævneværdigt i Hvis den anvendes, opkræves 3750,00. Side 8

SVENDSEN. J.nr. 00196-50 Administrationsafdelingen. Årsrapport 2014. Drifts- og likviditetsbudget 2015. samt noter ADVOKATFIRMAET

SVENDSEN. J.nr. 00196-50 Administrationsafdelingen. Årsrapport 2014. Drifts- og likviditetsbudget 2015. samt noter ADVOKATFIRMAET ADVOKATFIRMAET SVENDSEN ADVOKATrsl SAMFUNDET "TORSTEN SVENDSEN (L) Certificeret Dansk BOLIGadvokat STEN CORFIX JENSEN (L) BRIAN HEBEL ANDERSEN (H) "LOTTE HEBEL ANDERSEN (H) Certificeret Dansk BOLIGadvokat

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET CVR-nr. 30 63 09 04 ÅRSRAPPORT FOR 2012 24. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger: Foreningsoplysninger 1 Påtegninger: Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR.

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. 15 65 97 77 ÅRSRAPPORT 2013 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Sølvgade

Læs mere

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT UDKAST TIL ÅRSRAPPORT A/B Refsnæsgaard II Refsnæsgade 39-45, Arresøgade 11-13 Guldbergs Plads 10 2200 Købehavn N ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2008-31.12.2008 84. regnskabsår CVR. Nr.: 16 29 91 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN, HJØRRING ÅRSRAPPORT 2008

ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN, HJØRRING ÅRSRAPPORT 2008 ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN, HJØRRING ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: ERKLÆRINGER m.v. Hovedoplysninger 2 Administrators påtegning.. 3 Ledelsespåtegning.. 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis.

Læs mere

~~(11] [/(11] M~D@~@mJ~@mJ

~~(11] [/(11] M~D@~@mJ~@mJ ~~(11] [/(11] M~D@~@mJ~@mJ Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Andelsboligforeningen Jæger Jægersborggade 20, kld., 2200 København N. Årsregnskab for perioden 1. august 1996-31. juli 1997 (4. regnskabsår)

Læs mere

Deloitte. Årsrapport 2004. Brorsonsgade 1-3 CVR-nr. 19988473. A/B Vesterbrogade 106A/ Deldtte. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu

Deloitte. Årsrapport 2004. Brorsonsgade 1-3 CVR-nr. 19988473. A/B Vesterbrogade 106A/ Deldtte. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu .., Deloitte. Deldtte Statsautoriseret CVR-nr.: 24213714 Klædemålet 9 2100 København ø Telefon: 39 17 03 33 Telefax: 39 27 03 33 www.deldtte.dk Revisimsaktieselskab A/B Vesterbrogade 106A/ Brorsonsgade

Læs mere

Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V

Andelsboligforeningen Sønderhus Krusågade 3-9 1719 København V Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V Årsrapport for 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger 2 Påtegninger Bestyrelsespåtegning 3 Administratorerklæring

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014 Robert Krogsgaard registreret revisor ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014 OG LIKVIDITETSBUDGET 2014 H P Hansensvej 19 * 4500 Nykøbing Sjælland

Læs mere

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Nymølle Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS HARALDSGADE 18-42 2200 KØBENHAVN

Læs mere

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Årsrapport 2012 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk

Læs mere

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

IN REVISION STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S. Ejerforeningen Blåbærhaven c/o Kuben Ejendomsadministration Ragnagade 7, 2100 København Ø

IN REVISION STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S. Ejerforeningen Blåbærhaven c/o Kuben Ejendomsadministration Ragnagade 7, 2100 København Ø Ejerforeningen Blåbærhaven c/o Kuben Ejendomsadministration Ragnagade 7, 2100 København Ø Årsrapport for 2006 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2007 dirigent

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 2300 København S Telefon: 36 10 20 30 Telefax: 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR.

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. 63 71 49 17 ÅRSRAPPORT 2013 ª ªÆ ± º øºª Ô Èi ÛÔÎÎÓ (æª ø i à ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈi ø Ê ÌÌ ÔÎ ÏÈ Ïi Û ø Ê Æª

Læs mere

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30.

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. september 2002 (5. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

Revisor Robert Krogsgaard

Revisor Robert Krogsgaard Revisor Robert Krogsgaard ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN I. ÅRSRAPPORT 2014. (21. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2015 OG LIKVIDITETSBUDGET 2015 H P Hansensvej 19 * 4500 Nykøbing Sjælland * Tlf.:

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2011

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 9635 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRSEBÆRDALEN. Kirsebærdalen 1 11. 8654 Bryrup. CVR nummer 30 29 66 56 Å R S R E G N S K A B

ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRSEBÆRDALEN. Kirsebærdalen 1 11. 8654 Bryrup. CVR nummer 30 29 66 56 Å R S R E G N S K A B ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRSEBÆRDALEN Kirsebærdalen 1 11 8654 Bryrup CVR nummer 30 29 66 56 Å R S R E G N S K A B 2011 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 26. marts 2012 Dirigent 2 Bestyrelsens

Læs mere

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Vejrøgade /

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp 2012/13 GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

Grundejerforeningen Torstorp 2012/13 GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Resultatopgørelse for perioden 1. juni 2012 til 31. maj 2013 og Balance pr. 31. maj 2013 SOM ADMINISTRATOR: DAB, Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg INDHOLD Side Bestyrelsens

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Søtoften

Andelsboligforeningen Søtoften Søtoften 7, 8660 Skanderborg. CVR-nr. 34673926 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april 2015. Jens Lützen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2004 30. september 2005 Balance pr. 30. september 2005 (8. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

Møllevænget Boligforeningen Møllevænget Årsregnskab 2010. Regnskab pr. 31/12-2010

Møllevænget Boligforeningen Møllevænget Årsregnskab 2010. Regnskab pr. 31/12-2010 Boligforeningen Møllevænget Afdeling: Møllevænget Regnskab pr. 31/12-2010 Regnskabsår og periode. regnskab 01-01-2010 31-12-2010 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 191 Kommune nr. 259 Boligforeningen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010/2011 E S B Ø N D E R U P S K O V H U S E V A N D V Æ R K AMBA. Cvr: 10 57 95 97

ÅRSRAPPORT 2010/2011 E S B Ø N D E R U P S K O V H U S E V A N D V Æ R K AMBA. Cvr: 10 57 95 97 REVISOR FDR, P E T E R B R U U N ***************************************** Post: Sandbjergvej 33, 2970 Hørsholm. Mail: bruun@70200632.dk Tlf.: 70 20 06 32 Cvr: 8296 3928 ÅRSRAPPORT 2010/2011 E S B Ø N

Læs mere

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Maltahus I Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2005 POSTBOX 229, VAGTELVEJ 58, DK-2000 FREDERIKSBERG Phone: + 45 38 88 87 23, fax: + 45 38 88 20 16,

Læs mere