BERETNING OM ÆLDRERÅDSARBEJDET I KØBENHAVNS KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BERETNING OM ÆLDRERÅDSARBEJDET I KØBENHAVNS KOMMUNE"

Transkript

1 BERETNING OM ÆLDRERÅDSARBEJDET I KØBENHAVNS KOMMUNE

2 Indhold Forord Ældrerådenes struktur indtil udgangen af 2012 Ældrerådsarbejdet med videre i 2012 Høringer af ældrerådene, oversigt Høringer i 2012 Temamøder/Fællesrådsmøder Storby/7 by møder i De lokale ældreråd Mødeoversigt - bydelenes ældreråd Mødeoversigt - centrale møder Samarbejdet på tværs af Øresund Afslutningen af valgperioden Lovgivningen om ældreråd Beretningen er redigeret af Lars Markersen December 2012 Oplag: 300 Foto: Lars Markersen Tryk: Københavns Kommune Design: Etcetera 2

3 FORORD Hermed foreligger en beretning for arbejdet i De københavnske Ældreråd i 2012 med det primære sigte at give en oversigt over rådenes fællesaktiviteter. Året har været det sidste år med lokale ældreråd i kommunen, og overgangen til ét ældreråd fra den 1. januar 2013 har præget arbejdet i det år, der er gået. Beretningen vil flere steder komme ind på den udvikling, der er foregået siden ældrerådene blev etableret den 1. januar 1997, men i øvrigt henvises til beretningen for 2010, hvor der er et afsnit med overskriften: Ældrerådenes udvikling i årene, der er gået. København, december 2012 Bent Johansen Formand for De Københavnske Ældreråd Lars Markersen Sekretariatsleder 1

4 Fællesråd (samtlige ældrerådsmedlemmer) 12 københavnske ældreråd V V V Høringsudvalg Budget Bolig Omsorg Trafik Kultur og Fritid Integration Region V V Formandsgruppen FORRETNINGS- UDVALG AD-HOC UDVALG 2

5 ÆLDRERÅDSARBEJDET Med videre I 2012 Ældrerådenes hidtidige overordnede struktur i er vist på skemaet på foregående side. Da denne beretning er den sidste med lokalt forankrede ældreråd i Københavns Kommune, er der flere steder helt overordnet redegjort for aktiviteter siden den 1. januar 1997, hvor ældrerådene blev lovgivningsmæssigt fastsat. Ældrerådene 2012 har som nævnt været det sidste år med flere ældreråd i kommunen ét i hvert Lokaludvalgsområde. Medlemstallet i et ældreråd blev i sin tid fastsat til 7 og et tilsvarende antal stedfortrædere. Flere ældreråd havde ved udgangen af 2012 ikke et medlemstal på 7, og var i øvrigt uden stedfortrædere. Det enkelte råd har i reglen holdt ét møde om måneden i et lokale i nærområdet efter rådets egen bestemmelse. Der har været udarbejdet dagsorden samt skrevet referat fra møderne. Mødedatoerne er fremgået af Ældrerådenes fælles hjemmeside. Udover de egentlige rådsmøder er der holdt møder med bl.a. de lokale administrative enheder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, ligesom der har været kontakt til områdets plejeboligbebyggelser. Flere ældreråd har holdt lokale møder for interesserede med ældrerelevante emner, ligesom rådene har modtaget henvendelser fra områdets beboere om sådanne emner. Der blev ydet diæter for deltagelse i 5 årlige møder i de enkelte ældreråd, men adskillige ældreråd har dog holdt væsentligt flere møder. Rådsmedlemmerne har herudover haft stor mødeaktivitet sammen med ældrerådsmedlemmer fra øvrige ældreråd. ÆLDRERÅDENES FÆLLESSKAB Fællesrådet Forsamlingen af alle ældrerådsmedlemmer er blevet betegnet Fællesrådet. Dette råd afholdt det årlige generalforsamlingslignende møde den 14. juni På mødet aflagde formanden Bent Johansen en beretning for det fælles ældrerådsarbejde i det forløbne år, og udvalgsformændene gjorde rede for arbejdet i de nedsatte fagudvalg, hvor medlemmerne kommer fra de forskellige ældreråd. Endvidere aflagde formanden for Regionsældrerådet, formand for Frederiksberg Ældreråd, Axel Mossin, beretning om arbejdet i dette råd, og endelig var der beretning om arbejdet i Danske Ældreråd, ved bestyrelsesmedlemmerne, Hanne Simonsen fra de københavnske ældreråd og Kirsten Christensen fra Frederiksberg Ældreråd. Om det nærmere arbejde i de nævnte udvalg og råd, se side 6. 3

6 Besøg på Center for Sundhed og Kræft. På mødet i Fællesrådet den 14. juni 2012 blev følgende udtalelse enstemmigt vedtaget: De forsamlede københavnske ældrerådsmedlemmer har drøftet regeringens planer om at sænke folkepensionens grundbeløb mod til gengæld at hæve pensionstillægget. Ældrerådene ser en række problemstillinger i det foreslåede, som man meget gerne vil være med til at drøfte, men det må ske i en større sammenhæng, hvor alle generelle aspekter tages med. Ældrerådsmedlemmerne anbefaler, at regeringens planer om at begrænse folkepensionens pristalsregulering trækkes tilbage snarest muligt, da pristalsreguleringen i forvejen bruges til indbetalinger til satspuljen. Folkepensionisterne mangler allerede i dag mere end kr. årligt på grund af dette. 4

7 Formandsgruppen bestod i 2012 af følgende: Navn Ældreråd Funktion Bent Johansen Christianshavn Formand for Formandsgruppen, formand for Budgetudvalget og Regionsudvalget. Arne Mikkelsen Amager Vest Ældrerådsformand Mona Sillemann Amager Øst Ældrerådsformand Tove Auda Bispebjerg Ældrerådsformand og formand for Integrationsudvalget Knud Andersen Brønshøj-Husum Ældrerådsformand Mark Winthrop Christianshavn Næstformand for ældrerådet (Fungere under møderne i Formandsgruppen som formand for ældrerådet) Ulla Skærved indre By Ældrerådsformænd og formand for Boligudvalget Otto Stampe Kongens Enghave Ældrerådsformand Lissi Kjær nørrebro Ældrerådsformand Birgitte Vind valby Ældrerådsformand Erik Nielsen vanløse Ældrerådsformand Per Schrader vesterbro Ældrerådsformand Annette Hellmann Østerbro Ældrerådsformand og næstformand for formandsgruppen Hanne Simonsen Bispebjerg Medl. af bestyrelsen i Danske Ældreråd Merete Raaschou Indre By Formand for Kultur- og Fritidsudvalget Jette Olesen vesterbro Formand for Omsorgsudvalget Bjarne Petersen Bispebjerg Formand for Trafikudvalget Formandsgruppen I forbindelse med vedtagelsen i Borgerrepræsentationen af oprettelsen af ældrerådene blev det besluttet at etablere et samarbejde mellem rådenes formænd. Dette samarbejde blev senere udvidet til også at omfatte formændene for de nedsatte udvalg, samt det københavnske ældreråds medlem af bestyrelsen i Danske Ældreråd, hvorved deltagerkredsen har været 17 ældrerådsmedlemmer. Formandsgruppen, der i de første år siden 1997 blev betegnet som Fællesudvalget, har i gennemsnit afholdt 11 møder om året. Formandsgruppen afholdt i alt 12 møder i Arbejdet i Formandsgruppen blev tilrettelagt af Forretningsudvalget. 5

8 Forretningsudvalget Formandsgruppen nedsatte i sin tid et forretningsudvalg på 5 ældrerådsformænd. I 2012 holdt udvalget 12 møder for at drøfte løbende sager, diverse henvendelser m.v. Herudover har forretningsudvalget haft en lang række opgaver på fællesskabets vegne, bl.a. en række mødeaktiviteter. Forretningsudvalget bestod af følgende 5 ældrerådsformænd: Bent Johansen, formand Annette Hellmann, næstformand Tove Auda Mona Sillemann Per Schrader Christianshavn Østerbro Bispebjerg amager Øst vesterbro Forretningsudvalget holdt 6 møder i 2012 med direktionen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, hvor bl.a. en række principielle problemstillinger blev taget op. På disse møder har der herudover været gensidig orientering, og direktionen gav forretningsudvalget en løbende oversigt over større igangværende problemstillinger, herunder af budgetmæssig art. UDVALGENE De nedsatte fagspecifikke udvalg svarede i princippet til de politiske udvalg på Rådhuset. Udvalgenes hovedopgave var at fremkomme med udkast til høringssvar i de sager, der blev sendt til høring i ældrerådene. Se listen med årets høringer under Høringer 2012, oversigt på side 15. Ud over afgivne svar i egentlige høringssager, er der afsendt 2 udtalelser til Sundheds- og Omsorgsudvalget vedr. budgetforslag Udvalgene refererede til Formandsgruppen. Der var nedsat udvalg på følgende områder: Bolig - Budget - Kultur- og Fritid - Integration - Omsorg - Trafik - Region. 6

9 Særligt om de enkelte udvalg Boligudvalget Ulla Skærved, Indre Bys Ældreråd, var formand for udvalget, der i 2012 afholdt 11. møder. Hovedopgaverne i året, som i årene før, har været den meget omfattende moderniseringsplan på plejeboligområdet, bl.a med en drøftelse af ønskerne til fremtidig størrelse på en plejebolig, samt vilkår m.v. i forbindelse med overdragelse af hidtidige ældreboliger til Socialforvaltningen. Vedr. sidstnævnte har der været et godt samarbejde med Socialforvaltningen. Herudover har boligforholdene generelt for ældre været debatteret på flere af møderne, hvor der i almindelighed har været repræsentanter fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Boligsekretariat til stede. Udvalget var i 2012 på besøg i følgende plejeboligkomplekser: 2 gange på Fælledgården og herudover på Ryholtgård, Verdishave, Ørestaden og Langgadehus. Endvidere har udvalget besøgt Socialforvaltningens botilbud Grøndalsvænge. Boligudvalget lytter godt efter på besøget på Fælledgården. 7

10 Budgetudvalget Bent Johansen, Christianshavns Ældreråd var formand for udvalget, der i 2012 afholdt 2 møder, primært til behandlingen af budgetforslag Budgetforslaget har endvidere været behandlet på en række møder i såvel Forretningsudvalget som i Formandsgruppen. Kultur- og Fritidsudvalget Merete Raaschou, Indre Bys Ældreråd var formand for udvalget, der i 2012 afholdt 4 møder. Blandt emnerne var 79-området, udviklingen på biblioteksområdet og der blev gennemført et besøg på Stadsbiblioteket i Malmö. Efter besøg på det nye bibliotek på Rentemestervej påpegede ældrerådene i et brev til borgmester for Kultur- og Fritidsforvaltningen Pia Allerslev en række forhold, der burde forbedres, så indretningen m.v. blev mere ældrevenlig. En række af disse forbedringer er efterfølgende blevet gennemført. Integrationsudvalget Tove Auda, Bispebjerg Ældreråd var formand for udvalget, der i 2012 afholdt 4 møder. Ud over drøftelse af en række forskellige forhold generelt på områderne for integration af ældre medborgere af anden etnisk herkomst end dansk, har der særligt i den sidste del af året været drøftelser om den vedtagne beslutning om etablering af de såkaldte profilpleje-hjem. Omsorgsudvalget Jette Olesen, Vesterbro Ældreråd var formand for udvalget, der i 2012 afholdt 9 møder. I udvalget blev drøftet en lang række høringssager. I forbindelse hermed har medarbejdere var Sundheds- og Omsorgsforvaltningen adskillige gange til stede i udvalget for at besvare spørgsmål om de enkelte sager. Trafikudvalget Bjarne Petersen, Bispebjerg Ældreråd var formand for udvalget, der i 2012 har afholdt 5 møder. Mange forskellige forhold af trafikal art, i særdeleshed vedr. tilgængelighed i bred forstand, har været berørt i udvalget, der afgav en række kommentarer til den udtalelse om budgetforslag 2013, ældrerådene afgav. Udvalget var tidligt på året på besøg på METROENS vedligeholdelsescenter. Regionsudvalget Bent Johansen, Christianshavns Ældreråd var formand for udvalget, der særligt varetager opgaver på Regionsniveau omkring hospitalsområdet. 2 repræsentanter for Frederiksberg Ældreråd er medlem af dette udvalg. Udvalget havde som sin væsentligste opgave at forberede ældrerådenes deltagelse i møderne i Regionsældrerådet, jfr. nærmere herom nedenfor. Udvalget afholdt i 2012 ét møde, men herudover er udvalgsemnerne ofte blevet drøftet i såvel Forretningsudvalget, som i Formandsgruppen. 8

11 ØVRIGE SAMARBEJDSFORA 7-by møder En gang om året har der gennem en årrække på skift mellem byerne været afholdt møder for ældrerådene i Odense, Ålborg, Århus, på Frederiksberg og i København. Her er der blevet udvekslet erfaringer på ældrerådsområdet, og i reglen foretaget besigtigelse af ældrerelevante institutioner m.v. i den pågældende by. De københavnske ældreråd tog i 2010 initiativ til et møde med ældrerådene i de såkaldte 6-byer: Odense, Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Randers og København. Det første møde fandt sted i dagene juni Det blev på dette møde aftalt, at fremtidige Storbymøder omfatter ældrerådene fra 6-byerne, og at Frederiksberg tillige inviteres med, herefter 7-by møder. Samarbejde består herefter af ældrerådene i: Aalborg, Aarhus, Odense, Randers, Esbjerg, Frederiksberg og København Det er i samarbejdskredsen aftalt, at hovedvægten på møderne skal lægges på udveksling på et fagligt niveau og mindre på besøg på institutioner m.v., end det tidligere har været tilfældet. Mødet i 2012 foregik i Esbjerg den 24. april. Hovedpunkterne på dagsordenen, hvor den indledende del af mødet foregik på byens Rådhus, var følgende: 7-by arbejdsgruppemødet i Odense den 13. februar

12 Alvorlige miner på et 7-by arbejdsgruppemøde i Odense > redegørelse for socialområdet: Hvor er vi på vej hen på Socialområdet?, herunder Esbjerg Kommunes seniorpolitik, -længst muligt aktiv i eget liv > Besøg på gerontopsykiatrisk botilbud Ud over disse årlige 7-bymøder har der med mellemrum været holdt møder for en mindre kreds af deltagere fra de 7 byers ældreråd med afgrænsede emner fælles for de deltagende byer. Der har i 2012 i denne kreds været afholdt møder følgende dage: Den 4. januar, den 13. februar og den 4. oktober. Alle 3 møder er holdt i Seniorhuset i Odense. Emnet har ved alle møder været om strukturen i landsforeningen Danske Ældreråd. Oversigt over dette samarbejde siden 1997 kan ses under Storby/7-by møder side 18. Samarbejde med Malmö Ældrerådene har siden 1999 haft et samarbejde med Den Centrala Pensionärsorganisation i Malmö. Samarbejdet har i de senere år bestået i, at man på skift har besøgt hinanden én gang om året. Uanset strukturen i Sverige er meget forskellig fra den danske ældrerådsmodel har samarbejdet været til stor gavn på begge sider af Øresund. Frederiksberg Ældreråd har i de senere år deltaget i dette samarbejde. Der blev i dette samarbejde afholdt møde på Frederiksberg den 23. april 2012 og i København den 3. oktober Mødet den 23. april 2012 blev afholdt på Frederiksberg Rådhus. Emnerne var: > oplæg og drøftelse af Den gode by Sund, grøn og Pulserende > Besøg i Nimbusparkens plejeboliger Mødet den 3. okt fandt sted i Festsalen i De Gamles By. Emnerne var: > redegørelse for status på samarbejdet på tværs af Øresund, ved direktør Finn Lauritzen fra Øresundskomiteen > Københavns Madhus, redegørelse for det kommunale arbejde på kostområdet. Oversigt over dette samarbejde siden 1999 kan ses på side

13 Møde med Den Centrala Pensionärsorganisation fra Malmö den 3. oktober 2012 i Festsalen i De Gamles By. Regionsældrerådet Der er oprettet et ældreråd i Region Hovedstaden med repræsentanter for samtlige ældreråd i regionen til behandling af især hospitalsspørgsmål, et meget omfattende arbejde i disse år. Ældrerådene havde 12 pladser i dette samarbejde, der har holdt møder på Regionsgården i Hillerød. Formanden for Frederiksberg Ældreråd, Aksel Mossin, er formand for dette råd, og formanden for de københavnske ældreråd, Bent Johansen var næstformand. Rådets Forretningsudvalg har holdt sine møder i de københavnske ældreråds lokaler på Henrik Pontoppidans Vej 4. Der er i regionens ældreråd en meget stor interesse for det regionale samarbejde, og der er i almindelighed omkring 60 ældrerådsmedlemmer til stede ved møderne. Der har i 2012 været afholdt 4 møder i Regionsældrerådet, i almindelighed med deltagelse af ledende medarbejdere i Regionsforvaltningen. 11

14 Møde i Regionsældrerådet den 7. marts Lars Engberg formand for Danske Patienter er på talerstolen. Danske Ældreråd De københavnske ældreråd har siden stiftelsen af landsforeningen været medlem på linje med alle landets øvrige ældreråd. Man har i samarbejde med Frederiksberg Ældreråd 2 medlemmer i bestyrelsen, hvoraf det ene tillige er medlem af forretningsudvalget. Medlem heraf har i 2012 været Kirsten Christensen fra Frederiksberg Ældreråd. Et fremlagt forslag til ændrede vedtægter for Danske Ældreråd blev i årets løb drøftet ved talrige møder i Formandsgruppen, og i øvrigt på møder mellem repræsentanter fra 7-byernes ældreråd. På mødet i Repræsentantskabet på Nyborg Strand i Danske Ældreråd den 14. maj 2012 blev der mod ønsker fra både København og Frederiksberg vedtaget en fremtidig sammensætning af repræsentantskabet, der giver storbyerne en væsentlig forholdsmæssig mindre repræsentation end efter antal 60+ årige, ligesom der for Københavns vedkommende vedtages en stor kontingentstigning (fra kr. til kr./år) Selve afviklingen af mødet var efter ældrerådenes og i øvrigt også mange andres opfattelse meget ustruktureret og kaotisk. 12

15 De københavnske ældreråd sendte på denne baggrund den 15. juni 2012 et brev til Danske Ældreråd med følgende indhold: De københavnske Ældreråd har på et møde den 14. juni 2012 besluttet at melde sig ud af Danske Ældreråd med virkning fra den 1. januar Forløbet af repræsentantskabsmødet og de beslutninger, der blev truffet på mødet har desværre medført, at man ikke længere ser sig i stand til at deltage i fællesskabet. Der har i øvrigt været et fast punkt på dagsordenen på møderne i Formandsgruppen om Nyt fra Danske Ældreråd, hvor ældrerådsmedlem Hanne Simonsen, som medlem af bestyrelsen i Danske Ældreråd, orienterede om udviklingen. Ved flere af møderne har endvidere medlem af forretningsudvalget, Kirsten Christensen fra Frederiksberg Ældreråd, været til stede. Ældrerådsvalg 2012 Ældrerådsmedlemmerne Ulla Skærved, Indre By og Torben Knud, Østerbro, har som repræsentanter for ældrerådene deltaget i en række møder i den Valgbestyrelse, der har stået for afholdelsen af valget til det nye ældreråd. Frederiksberg Ældreråd Samarbejdet med Frederiksberg Ældreråd er i de senere år blevet betydeligt forstærket. Repræsentanter fra ældrerådet deltager i møderne i Regionsudvalget, ligesom der mellem København og Frederiksberg, som nævnt ovenfor, er et fællesskab om bestyrelsespladserne i Danske Ældreråds bestyrelse. Hjemmesiden På nær de allerførste år, har ældrerådene haft deres egen hjemmeside udenfor Københavns Kommunes hjemmeside med adressen: Der har været to hovedformål med hjemmesiden, dels et ansigt udadtil, dels et internt ældrerådsmæssigt arbejdsredskab. Hjemmesiden giver bl.a. et godt overblik over de mange ældrerådsaktiviteter i Møde mellem ældrerådene og Sundheds- og Omsorgsudvalget den 26. april

16 Høring af ældrerådene, oversigt Hovedhjørnestenen i ældrerådsarbejdet er høringer, hvorom der i 30, stk. 3 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område er fastsat følgende: Kommunalbestyrelsen skal i samarbejde med ældrerådet fastlægge de nærmere rammer for rådets virke, herunder aftale nærmere om, hvordan og i hvilket omfang ældrerådet skal høres. Såfremt der ikke kan opnås enighed om, hvordan og i hvilket omfang ældrerådet skal høres, skal kommunalbestyrelsen høre ældrerådet om alle forslag, der vedrører de ældre År Antal høringer Der er ikke foretaget særskilte opgørelser over høringer i årene , ligesom antallet af høringer i er meget beskedent. Tallene i disse år kendetegner ikke de gennemførte høringer, der i særdeles stort omfang blev gennemført på selve møderne i Ældrerådenes Fællesudvalg, senere omdøbt til Formandsgruppen. Baggrunden for denne praksis var, at der så godt som altid på møderne var medarbejdere til stede fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, så en høring blev gennemført på denne uformelle måde med en redegørelse for sagen og med efterfølgende udveksling af synspunkter og en stillingtagen. Høringskompetencen er efter lovgivningen hos de enkelte ældreråd, hvilket ofte medførte få og indbyrdes forskellige høringssvar. Efter nogle år gennemførte formandskredsen en mere centraliseret behandling af høringssagerne i forbindelse med etablering af en udvalgsstruktur, og fra da af er der altid afgivet egentlige høringssvar i sagerne. Efter lovgivningen kan der efter aftale mellem ældrerådet og kommunen gennemføres en begrænsning af de sager ældrerådet høres om, men en sådan begrænsning har aldrig været på tale i Københavns Kommune. Listen ovenfor vedrører de egentlige høringer, men ældrerådene inddrages herudover ved møder eller på anden måde i en lang række sager, der således ikke er registreret som egentlige høringer, uanset det indholdsmæssigt kan sammenlignes. 14

17 Høringer Ældrerådene har afgivet fællessvar på følgende høringer 1. Tilsynsrapport, Hjemmeplejen Nørrebro 2. Tilsynsrapport, Kærkommen 3. Tilsynsrapport, Hjemmeplejen VKV 4. Hjemmehjælpen ApS 5. Kvalitetsstandarder for bo- og dagtilbud på Handicap- og psykiatriområdet 6. Ældrerådsvalg Én indgang til Frivilligheden i København 8. Justering af model vedr. forebyggende arbejde 9. Psykiatriboligplan 10. Brug af rampesten 11. Servicebeviser på madserviceområdet 12. Afdelingsbestyrelser, principper for udpegning 13. Mad- og måltidspolitik 14. Brugerundersøgelser Tværsektoriel udredningsenhed 16. Magtanvendelse Reduktion af 79 tilskud 18. Socialforvaltningens kvalitetsstandarder 19. Sundhedspolitik handicapområdet 20. Moderniseringsplan Tilsyn Budgetforslag Udbud af indkøbsordning 24. Socialforvaltningens reviderede handicapplan 25. Borgerrådgivers beretning Tilsynsrapport, Falck Hjemmepleje 27. Normas Hjemmeservice 28. Ældre i København, nye tilbud m.v., Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 29. Katalog over tilbud om social hjemmehjælp, socialforvaltningen 30. Udbudsbetingelser, offentlige bisættelser m.v. 31. Tilsynsrapport, hjemmehjælp, Clara Service Gruppen 32. Tilsynsrapport, hjemmehjælp, Elite Miljø A/S 33. Tilsynsrapport Valby, Kgs. Enghave, Vesterbro, hjemmeplejen 34. Dansk Husmor Hjælp A/S 35. Hjemmeplejen Din Pleje Aps. 36. Forenede Care A/S 15

18 TEMAMØDER / FÆLLESRÅDSMØDER År Antal møder Dato Emne Marts Møder over 3 dage om ældrerådsarbejdet lokalt og centralt /11 Status på ældrerådsarbejdet og emner af Ældrefaglig interesse /2 Emner som 17/ /4 Overgreb over for Ældre 17/6 Emner som 17/ /11 Emner som 17/ /3 Demens 15/5 Emner som 17/ /1 Emner som 17/ /2 Status på ensartet serviceniveau og visitation 12/4 Budgetmøde 22/11 Visioner om Ældre- og Klagerådsarbejdet /4 Personlige tillæg, Vaske- og Indkøbsordninger 16/5 Træningscentres virksomhed 18/11 Hverdagens Demokrati og status på arbejdet /3 Samfundsprofilen 21/5 De økonomisk svageste pensionister 25/8 Tur til Skovly på Bakken, sommerfrokost 09/10 Demens 04/12 Pensionisters økonomi og bolig /5 Møde om valget- fotografering med Overborgmesteren 16/6 Havnerundfart med Overborgmesteren 30/8 Tur til Bakkens Perle, sommerfrokost 02/12 Status på ældrerådsarbejdet og tak for perioden, ældrerådsvalget 08/12 Valg af klageråd /1 Møde for de nye ældrerådsmedlemmer 13/1 Som ovenfor 01/3 Ældrerådsarbejdet og profilering 07/4 Fremtidens ældre 09/6 Bliver man klogere med alderen, eller? 25/8 Tur til Bakkens Perle, sommerfrokost 06/9 Plejehjemmet Lotte ved Thyra Frank 23/11 Status på Ældre- og Klagerådsarbejdet 16

19 År Antal møder Dato Emne /2 Demens 20/6 Status på ældrerådsarbejdet og strukturændringer 28/11 Status på ældrerådsarbejdet 29/11 Kontrol og mistillid presser omsorgen ud (Frederiksdal) (8) 24-25/1 Seminar på hotel Frederik d. II 31/1 Besøg i storkøkkenet Bystævneparken 07/3 Forslag til Hospitalplanen 27/3 Kollektiv trafik 19/4 Integrationspolitik 21/6 Status på ældrerådsarbejdet 25/9 Statistik på ældreområdet muligheder og begrænsninger 27/11 Status på ældrerådsarbejdet /6 Status på ældrerådsarbejdet 27/11 Status på ældrerådsarbejdet (4) 05/2 Koordinering af visse opgaver på Sundhedsområdet og udskrivningsforløb 18/6 Beretning m.m. fra formanden og udvalgene en række udtalelser vedtaget 22/10 Vælgermøde Regionen 29/10 Vælgermøde BR (3) 25/3 Status på ældrerådsarbejdet, orientering om Ældrerådsarbejdet i Odense og multimedie-skatten 10/6 Beretning m.m. fra formanden og udvalgene 21/9 Demensmøde på Rigshospitalet (4) 24/3 Brugerundersøgelse 2010 på plejebolig- og Hjemmeplejeområdet 09/6 Beretning m.m. fra formanden og udvalgene 29/9 At samarbejde med pårørende 29/11 Projekt aktiv hjemmehjælp og Moderniseringsplan (2) 15/3 Realdanias rapport om Ældres boligforhold 14/6 Beretning m.m. fra formanden og udvalgene, en udtalelse om folkepension blev vedtaget 17

20 STORBY/7BY MØDE Deltagerkreds : Aalborg, Frederiksberg, København, Odense og Århus, fra 2011 deltager endvidere: Esbjerg og Randers År Sted Emne 1997 Odense Forestående ændringer i sociallovgivningen 1998 København De nye tiltag på socialområdet 1999 Århus Besøg på Caritas, Videncenter for arbejdet med demens O orientering om Århus kommunes ældrepolitik 2000 Frederiksberg Besøg på forskellige plejehjem og drøftelse af fælles sociale og ældrefaglige emner 2001 Aalborg orientering om Ældre- og Handicapforvaltningen Besøg på optræningscentret Solsiden 2002 Odense Besøg på forskellige plejehjem 2003 København tur med METROen og besøg på plejehjemmet Huset William og De Gamles By 2004 Århus rundvisning på Lokalcenter Koltgården, rundvisning og middag på Lokalcenter Carl Blochs Gade 2005 Frederiksberg Besøg på og orientering om Frederiksberg Hospital 2006 Aalborg Besøg på forskellige plejehjem 2007 Odense Besøg i lokalområderne 2008 København Boligtilbud for fremtidens ældre. Malmö deltager, da der arrangeret besøg til 3 plejehjem/ældrebebyggelser i Malmö 2009 Århus Demens 2010 Frederiksberg Besøg på Dronning Anne-Marie Centret og det nye Sundhedscenter 2011 Aalborg Besøg på Nordkraft, orientering om Online ældreomsorg og en erstatning for klagerådet 2012 Esbjerg orientering om Sundheds- og Omsorgsarbejdet i Esbjerg kommune og besøg på E esehuset, Esbjerg kommunes gerontopsykiatriske tilbud 18

21 DE LOKALE ÆLDRERÅD Oversigt over sammensætningen ved valgperiodens afslutning den 31. december 2012 Ældreråd Amager Vest Ældreråd Amager Øst Ældreråd Bispebjerg Ældreråd Brønshøj-Husum Ældreråd Christianshavns Ældreråd Indre By Ældreråd Kongens Enghave Ældreråd Nørrebro Ældreråd Valby Ældreråd Vanløse Ældreråd Vesterbro Ældreråd Østerbro Ældreråd Sammensætning arne Mikkelsen, Tina Nørløv, Bente Brandt, Max Bruun, arne Bjørn Nielsen og Jørgen Melskens mona Sillemann, Tonyia Hammerlund, Elly Jørgensen, Hanne Mia Kirchheiner, Peter Sonne, Svend Aage Sørensen og Birthe Illemann Poulsen tove Auda, Hanne Simonsen, Bjarne Petersen, Erling Jacobsen, noomi Mortensen, Grethe Friis Petersen og Ella Meisner Knud S. Andersen, Stella Andersen, Inge Lise Bøgelund, Brynhild Djurhuus og Nelly Petersen Bent Johansen, Mark Winthrop, Toni Kyhl, Annelise Jeppesen, Birgit Jepsen, Kirsten Mortensen og Lizzie Kiarie ulla Skærved, Else Stenbak, Ketty Kjærbye, Frank Hansen, lise Helweg, Ruth Hanson og Merete Raaschou otto Stampe, Gylna Guldbrandsen, Per Elshave, Anna Dahl og Henri Guldbrandsen lissi Kjær, Lian Henriksen, Regner Hessellund, Bength Brodersen og mogens Bøger Birgitte Vind, Susanne Nyboe, Bente Hansen, Aase Mieritz, lillian Jacobsen og Grethe Mørk erik Nielsen, Lise Thygesen, Vita Bruun, Sven Grønsund, randi Madsen, Ib Helge Rasmussen og Hans Thomsen per Schrader, Rita Christensen, Sonja Jensen, Danny Langkjær, Jette Olesen og Helmut Sørensen-Salz annette Hellmann, Torben Knud, Johnn Lagermann, Hjørdis Espensen, Benna Lis Jacobsen, Knud Johnsen og Flemming Jensen 19

22 MødeOVERSIGT - BYDELENeS ÆLDRERÅD 2012 Ældreråd Antal møder Amager Vest 11 Amager Øst 10 Bispebjerg 11 Brønshøj - Husum 6 Christianshavn 11 Indre By 5 Kongens Enghave 4 Nørrebro 9 Valby 10 Vanløse 10 Vesterbro 13 Østerbro 11 7-by møde i Esbjerg den 24. april

23 MødeOVERSIGT - CENTRALE MØDER 2012 Deltagerkreds Antal møder Formandsgruppen 12 Forretningsudvalget (internt) 12 Forretningsudvalget med direktionen (i SUF) 6 Budgetudvalget 2 Boligudvalget 11 Kultur- og fritidsudvalget 4 Integrationsudvalget 4 Omsorgsudvalget 9 Trafikudvalget 5 Regionsudvalget 1 Møde med Den Centrale Pensionärsorganisation og Frederiksberg Ældreråd i festsalen den 3. oktober

24 Samarbejdet på tværs af øresund - oversigt År Sted Emne 20. maj 1999 Malmö Indledning af samarbejdet, præsentation af deltagerne. 07.sept København Rundvisning på Rådhuset, orientering om arbejdet på ældreområdet i Malmö og København. 21. jan Malmö Studiebesøg på TREVNADEN, orientering om Pensionärsrådet opgaver. 17. maj 2000 Frederiksberg Besøg på Ældrecentret ØSTERVANG, orientering om en folkepensionists økonomi. 29. nov Malmö Rundvisning på Rådhuset, sammenligning af arbejdsmarked, skattelovgivning og forsikringssystemer. 28. maj 2001 København Besøg på bofællesakabet Østerfælled Torv og Nabo Østerbro, orientering om frivilligt socialt arbejde. 06. dec Malmö Pensionärsrådets og Ældrerådenes indflydelse i fremtiden. 06. juni 2002 Malmö Besøg på Højskolen for Pensionister og Sund By butikken på Frederikssundsvej. 22. nov Malmö Besøg på Bellevue Park og orientering om Pensionärsorganisationens arbejde. 11. juni 2003 København Besøg på og orientering om Sølund. 27. nov Malmö Besøg på og information om Södertorpsgården. 17. maj 2004 København Sundheds- og Omsorgsforvaltningen orienterer om frit valg på hjemmehjælpsområdet og forebyggende hjemmebesøg. orientering om forebyggelse på sundhedsområdet. 11. nov Malmö Besøg på Rådhuset, sammenligning af velfærdssystemer på tværs af Øresund. 23. maj 2005 København Besøg på Nybodergården med orientering. Bestillerstaben om BUM og kvalitetsstandarder. 28. sept Malmö Kvalitetsarbejde i Malmö og orientering ved Forsknings- och utvecklingsenheten for äldre. 22. feb Malmö Besøg på og orientering om Bellevue Park 17. maj 2006 København Besøg på Den danske Diakonissestiftelse og orientering der. Besøg på nybodergården, orientering om hjælp til den ældre i plejebolig. 22

25 År Sted Emne 05. okt Malmö Besøg til Neptuna og Attendo Care. 25. april 2007 København De københavnske Ældreråds 10 års jubilæum på hotel Imperial. 24. okt Malmö Pensionärsrådets årskonferens i Malmö, regeringens satsninger på vård och omsorg ved Minister Maria Larsson. 22. april 2007 København Boliger for ældre, boligtilbud for fremtidens ældre. 11. sept Malmö Besøg på Viktoria Park og Havsuttern. 21. apr København Københavns Rådhus. Markering af 10 års samarbejde. Orientering fra Öresundskomiteen. Orientering om sundhed. 30. sept Malmö Møde i Malmö Arena. Dagens emner var: - Malmö stads samarbete med Region Skåne - Jämförelse i folkhälse mellem Danmark ogsverige. 19. apr København Møde på Sankt Joseph. Niels Bøttger-Rasmussen orienterer om Et samfund domineret af unge ældre. 13. okt Malmö Mødet blev holdt i Malmö Börshus. Orientering om Tendens Öresund ved Birgitte Steenstrup, Öresundskomiteen, og orientering om kostnad för läkarvård/sjukhusvård. 11. maj 2011 København Mødet blev holdt i Festsalen i De Gamles by. Frederiksberg deltog. orientering om: - Forebyggende hjemmebesøg - Sundhedscenter for kræftramte - on-line Omsorg. Sluttelig orienterede borgmester Ninna Thomsen om AKTIV & TRYG hele livet 14. nov Malmö Møde på Stadsbiblioteket i Malmö. Frederiksberg deltog. Rundvisning på og orientering om biblioteket. Kokken Roy Blad demonstrerede mad for småtspisende 23. apr Frederiksberg Mødet blev holdt på Frederiksberg Rådhus. Orientering om: - Den gode By Sund, Grøn og Pulserende - Frederiksbergs nye ældrepolitik tur til og orientering om Nimbusparkens plejeboliger. 3. okt København Mødet blev holdt i Festsalen i De Gamles By. Öresundskomiteen gav en status på samarbejdet på tværs af Öresund Københavns Madhus om den kommunale indsats på madområdet. 23

26 ØVRIGE MØDER 2012 Ældrerådsmedlemmers deltagelse i møder Regionsældrerådet 7-by samarbejdet Den Centrala Pensionärsorganisation i Malmö Teknik- og Miljøudvalget Socialudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Borgerservice Repræsentantskabsmøde og konference og Danske Ældreråd Dato i 2012 og mødested regionsgården i Hillerød: 4 møder Det årlige storbymøde, i 2012 i Esbjerg den 24. april. Herudover 3 møder i en mindre arbejdsgruppe Den 23. april på Frederiksberg og den 3. oktober i Festsalen i De Gamles By Den 27. februar på Rådhuset Den 25. april og 27. september, på Rådhuset Den 26. april på Rådhuset 23. maj og 2. oktober, Hans Knudsens Plads maj, Nyborg Strand FÆLLESMØDER - ALLE ÆLDRERÅDSMEDLEMMER 2012 Møder TEMAMØDE Emne: Ældres boligforhold Redegørelse for undersøgelse foretaget af REALDANIA Dato og mødested 15. marts 2012 i Festsalen i De Gamles By FÆLLESRÅDET Emne: Beretninger fra alle udvalg, fra Regionsældrerådet og fra Danske Ældreråd Sidste møde for alle ældrerådsmedlemmer i denne valgperiode. Julefrokost i Festsalen på Rådhuset 14. juni 2012 i Festsalen i De Gamles By 11. december 2012 på Rådhuset 24

27 Afslutningen af valgperioden Det afsluttende møde for alle ældrerådsmedlemmer blev afholdt tirsdag den 11. december 2012 på Københavns Rådhus. Det egentlige møde fandt sted i Hovedkassen med følgende punkt på dagsordenen: Kl. 10:30 Formanden for De københavnske Ældreråd, Bent Johansen bød velkommen og aflagde beretning om det fælles ældrerådsarbejde i 2012, og giver et tilbageblik over perioden. I forbindelse med aflæggelsen af sin beretning takkede formanden Bent Johansen ældrerådsmedlem Ketty Kærbye for indsatsen i ældrerådene gennem 16 år. 25

28 ældreråd i 16 år Ældrerådene blev indført den 1. januar 1997, så det er 16 år siden. Rådene fik fra starten en lokal struktur. Valget i 1997: Valget i 2000: Ekstraordinært valg i 2001 på Amager: Valget i 2004: Valget i 2008: Valget i 2012: Der var 15 bydele og derfor 15 ældreråd Stadig 15 ældreråd Amagerbro, Sundbynord og Sundbysyd blev til Vestamager, Sundbyøster og Sundbyvester Stadig 15 ældreråd Der er nu kun 10 bydele, men 12 Lokaludvalgsområder. Derfor 12 ældreråd Valg til ét ældreråd Kompetancer Efter lovgivningen er kompetencen til bla. at afgive høringssvar i det enkelte ældreråd og der blev derfor helt fra starten etableret en slags uformelt samarbejdsorgan mellem de 15 ældrerådsformænd. I de første mange år var benævnelsen Ældrerådenes Fællesudvalg, senere ændret til Ældrerådenes Formandsgruppe. Formandsgruppen 4 formænd Der har i de 16 år været 4 formænd for det, der i dag hedder Formandsgruppen: Otto Madsen, daværende formand for Amagerbros Ældreråd, var formand fra 1. januar 1997 til 10. april 2001, hvor Frank Hansen, daværende formand for Ældrerådet i Indre By, overtog posten. Han blev den 7. januar 2008 afløst af daværende formand for Ældrerådet på Ydre Østerbro Steen R. Jeppson, og den 1. januar 2009 blev formanden for Christianshavns Ældreråd, Bent Johansen formand. Formandsgruppen var fra begyndelse alene tænkt som et relativt uformelt mødeforum til udveksling af synspunkter mellem byens mange ældreråd, men efterhånden kom der formelle rammer om dette arbejde. Formandsgruppen har i stort set alle årene afholdt et månedligt møde - dog ikke i juli måned - med en formel dagsorden og mødereferat. Det er her alle de overordnede fælles ældrerådsemner er drøftet, og udviklingen i opgaver har medført, at denne gruppe har fået en meget stor uformel kompetence, bla. på området: Afgivelse af høringssvar. 26

29 Ældrerådsformand på Østerbro Annette Hellmann takkede på mødet den 11. december 2012 formanden Bent Johansen for varetagelsen af hvervet igennem 4 år. Forretningsudvalget Dette udvalg har i alle årene haft regelmæssige møder med direktionen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udvalgene I løbet af 2001 var der i Formandsgruppen mange drøftelser om samarbejdet mellem bydelenes ældreråd og om afgivelse af høringssvar i øvrigt, og på møder i gruppen i begyndelsen af 2002 blev det besluttet at nedsætte et antal fagudvalg, hvor alle ældrerådene blev opfordret til at lade sig repræsentere. Udvalgenes opgaver og antal har vekslet gennem tiden, men strukturen har gennem alle årene vist sig at være meget anvendelig i det fælles ældrerådsarbejde. Høringssvar Kompetencen til at afgive høringssvar er, som nævnt, efter lovgivningen i det enkelte ældreråd, og det kan efter bestemmelserne ikke vedtages, at Formandsgruppen afgiver et svar på alles vegne. Alle høringssager blev derfor sendt til alle ældreråd til afgivelse af svar. 27

30 Fra ældrerådenes afskedsarrangement på Københavns Rådhus den 11. december Denne praksis ændredes i de senere år, hvor hjemmesiden er blevet anvendt i stadig større udstrækning. I de første år var der ganske få høringssager om året, og de blev ofte klaret ved, at de blev drøftet på møderne i Fællesudvalget, hvor der var medarbejdere med fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Skriftlige høringssvar blev ikke i alle tilfælde udarbejdet. Uanset alle høringssager blev sendt ud til alle ældreråd var det i realiteten slet ikke alle, der afgav et høringssvar, og svarene var heller ikke altid overensstemmende. Det var noget der kunne svække ældrerådene, for så kunne politikerne jo vælge det svar, man syntes bedst om. Bl.a. sidstnævnte var en betydelig medvirkende grund til nedsættelse af de udvalg, der er nævnt ovenfor. I de sidste mange år er høringssager behandlet i udvalgene, udkast sendt ud til alle ældreråd, og svar afsendt, hvis der ikke fremkom bemærkninger til udkastet. Såfremt det tidsmæssigt har kunnet indpasses, har udkast til høringssvar været forelagt på møder i Formandsgruppen. Det største antal høringssager var 47 i 2009, i 2010 var der 38, i 2011var der 41 og i 2012 er det blevet til

31 Det altovervejende antal sager kommer fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, men også Socialudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, samt Økonomiudvalget (det årlige budget) har sendt sager til høring i ældrerådene. Som et eksempel på indflydelse blev omtalt en henvendelse til Kultur- og Fritidsborgmester Pia Allerslev om meget uhensigtsmæssige forhold for de ældre på det netop indviede bibliotek på Rentemestervej. Henvendelsen medførte, at bla. visse møbler m.v. blev skiftet ud. Faglige møder (temamøder m.v.) Ældrerådene har gennem alle årene afholdt fællesmøder nogle gange om året for alle ældrerådsmedlemmer. Møderne har oftest været afholdt i Festsalen i De Gamles By. Emnerne har været ældrefaglige meget bredt, hvor der har været indlæg fra eksperter og efterfølgende diskussion Fællesrådet I de senere år har der hvert år i juni måned været afholdt møde i det såkaldte Fællesråd, der har bestået af alle ældrerådsmedlemmer. Møderne har haft generalforsamlingslignende karakter, hvor formanden har aflagt beretning, og der ligeledes er aflagt beretninger af udvalgsformændene om arbejdet i de respektive udvalg. Danske ældreråd Er en forening af alle ældreråd i Danmark. Dog er København (og Frederiksberg) fra den 1. januar 2013 ikke længere medlemmer. Strukturen i foreningen har ældrerådene gennem det sidste halvandet års tid brugt meget tid på at diskutere, men beslutningen på foreningens repræsentantskabsmøde den 14. maj 2012 om en repræsentation, der slet ikke tager højde for antallet af ældre i landets storbyer, har medført udmeldelsen. Malmö Ældrerådene har siden 1999 haft et samarbejde med Den Centrala Pensionärsorganisation i Malmö i de sidste mange år med halvårsvise møder i henholdsvis København og Malmö. I de senere år er også Frederiksberg Ældreråd kommet med i dette samarbejde. Man har gennem samarbejdet set mange eksempler på byernes forskellige plejeboliger, ældreboliger m.m., og samarbejdet har givet anledning til rigtig mange gode diskussioner om emner i relation til ældrerådsarbejdet. Uanset der ikke er ret langt til Malmö, er der på visse områder alligevel stor forskel. Frederiksberg Ældreråd Samarbejdet med Frederiksberg Ældreråd er i de senere år blevet intensiveret, til glæde for begge parter. Der har været et intenst samarbejde omkring udviklingen i Danske Ældreråd, og arbejdet i Regionsældrerådet foregår i tæt kontakt med formanden for Frederiksberg Ældreråd, Axel Mossin. 29

32 7Byerne Der har siden ældrerådene blev dannet været et samarbejdet mellem ældrerådene i Odense, Aalborg, Aarhus, Frederiksberg og København. Der har været afholdt årsmøder på skift mellem byerne, hvor man så forskellige institutioner, udvekslede erfaringer m.v. Dette samarbejde blev i 2012 udvidet til at omfatte også Esbjerg og Randers, således at det nu er 7 byers ældreråd, der mødes. Ud over det årlige møde i en af de 7 byer, har der været afholdt en række såkaldte arbejdsgruppemøder med repræsentanter fra alle byerne til drøftelse af fælles emner, senest forholdet til landsforeningen Danske Ældreråd Regionsældrerådet Dette ældreråd har repræsentanter fra alle regionens ældreråd. Regionsældrerådet, hvor formanden for Frederiksberg Ældreråd, Axel Mossin er formand, har givet dette råd en ikke ubetydelig indflydelse på hospitalsspørgsmål i bred forstand i Region Hovedstaden, ligesom rådet er blevet særdeles godt modtaget i Regionen. Sidstnævnte har bl.a. medført, at man er kommet på høringslisten. Rådet holder 4 møder om året på Regionsgården i Hillerød. Opgaver Centrale - lokale Efter lovgivningen skal ældrerådene høres om alt, der vedrører de ældre, og det er meget formelt en særdeles stor opgave. Der har gennem årene været en tendens til, at forskellige lokale ældrespørgsmål har overtaget så meget af debatten, at det mere overordnede sigte på ældreområdet i hele kommunen er blevet nedtonet. De overordnede problemstillinger og retningslinjer er jo de samme i hele kommunen, og det må nødvendigvis indgå i debatten i det fremtige nye ældreråd, hvor der så ikke længere er lokale ældreråd tilbage. Indflydelse Ældrerådene er mange gange gennem årene blevet spurgt, om man da overhovedet har nogen indflydelse. Ældrerådene har klart haft indflydelse, og der bliver lyttet til rådenes argumenter, og det hænger sammen med, at man har været saglig. Rådene har f. eks. ofte fået forelagt Sundheds- og Omsorgsforvaltningens budgetudspil til en slags forhåndsdrøftelse, og man har da adskillige gange opnået at nogle af tidslerne så er blevet taget ud af buketten. Indflydelse er også, at man på møder med embedsmænd og politikere giver udtryk for rådenes opfattelse og føler, at der bliver lyttet. I beretningen for ældrerådsarbejdet i 2011 er omtalt 5 sager i Sundheds- og Omsorgsudvalget, hvor der i høj grad er taget hensyn til ældrerådenes bemærkninger. Så sent som i Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 15. november 2012 står 30

33 i indstillingen om tilsynsredegørelsen for 2011, at en række af ældrerådenes kommentarer vil indgå i den måde tilsynene bliver tilrettelagt fremover. Rådene har bestemt haft indflydelse! 12 Ældreåd til ét (de sidste 2 år) For 2 år siden fik ældrerådene et chok som lyn fra en klar himmel. Budgetforliget for 2011 indebar, at ældrerådenes samlede budget blev halveret, og der skulle fra 1. januar 2011 kun være ét ældreråd i byen. Budgetreduktionen var der ikke noget at gøre ved, men takket være en ihærdig indsats fra ældrerådene blev beslutningen om ændringen til kun ét ældreråd udsat til udløbet af valgperioden, dvs. til den 1. januar Uanset ældrerådene fortsatte arbejdet kunne det ikke undgås, at perioden blev præget af beslutningen, hvor man ind imellem mødte bemærkningen om, at så kunne det også være lige meget! Når man tænker på den aktivitet på området, der trods alt har været på det samlede område i de sidste 2 år, kan man bestemt ikke man sige, at tempoet har været sat ned. Samarbejde Tak for samarbejdet med de forskellige politiske udvalg på Rådhuset. Her på falderebet skal siges en særlig tak til de mange embedsmænd fra Sundhedsog Omsorgsforvaltningen, som altid har været parate til at komme til ældrerådenes forskellige møder for at redegøre for de forskellige sager, bla. de mange høringer, så høringssvar kunne blive så kvalificerede som muligt. I de senere år er endvidere etableret et rigtig godt samarbejde med både Borgerservice og Borgerrådgiveren, som rådene har mødtes med ind imellem. Overborgmester Frank Jensen takker ældrerådene for indsatsen gennem 4 år. 31

34 Jytte Abildstrøm stod for underholdningen på Rådhuset den 11. december Kl. 11:15 Sendte Sundheds- og Omsorgsborgmester Ninna Thomsen og overborgmester Frank Jensen ældrerådene en hilsen og takkede for indsatsen. Overborgmester Frank Jensen takkede ældrerådene for en stor indsats gennem årene og omtalte Københavns Kommunes meget store udfordringer de kommende år med en stor befolkningstilvækst. Det bliver ikke mindre brug for ældrerådsarbejdet i årene fremover. Sundheds- og Omsorgsborgmester Ninna Thomsen takkede ligeledes ældrerådene for en flot indsats gennem 4 år og rettede en særlig tak til Bent Johansen for indsatsen som formand for ældrerådene gennem hele perioden. Afslutningsvis ønskede borgmesteren held og lykke i det videre arbejde til de mange, der var blevet genvalgt til det nye ældreråd Herefter var der afsluttende julefrokost med indbudte gæster i Rådhusets Festsal med underholdning af Jytte Abildstrøm. 32

35 Lovgivningen om ældreråd, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 30 I hver kommune etableres mindst ét ældreråd. Ældrerådets medlemmer vælges ved direkte valg. Ældrerådet rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre. Stk. 2. Ældrerådet består af mindst 5 medlemmer, og for hvert medlem kan vælges en stedfortræder. Der kan ikke anvendes listeopstillinger eller indgås valgforbund i forbindelse med valg til ældreråd. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal i samarbejde med ældrerådet fastlægge de nærmere rammer for rådets virke, herunder aftale nærmere om, hvordan og i hvilket omfang ældrerådet skal høres. Såfremt der ikke kan opnås enighed om, hvordan og i hvilket omfang ældrerådet skal høres, skal kommunalbestyrelsen høre ældrerådet om alle forslag, der vedrører de ældre. 31 Kommunalbestyrelsen fastsætter i samarbejde med ældrerådet vedtægter for ældrerådet. Ældrerådet fastsætter selv sin forretningsorden Stk. 2. Kommunalbestyrelsen betaler udgifterne ved ældrerådets virksomhed og stiller sekretariatsbistand til rådighed, hvis rådet ønsker dette. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen yder diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i 16a i lov om kommunernes styrelse til ældrerådets medlemmer. Stk. 4. Et medlem af rådet er ikke forpligtet til at modtage diæter eller udgiftsgodtgørelse, der tilkommer den pågældende efter stk Kommunalbestyrelsen sørger for, at der holdes valg til ældrerådet mindst hvert fjerde år, og fastsætter i samarbejde med ældrerådet regler for, hvordan valget skal afholdes. Stk. 2. Personer, der har fast bopæl i kommunen, og som er fyldt 60 år, har valgret og er valgbare til ældrerådet Stk. 4. Er der ikke 4 uger før valgdagen opstillet det nødvendige antal kandidater, kan kommunalbestyrelsen i samråd med det siddende ældreråd beslutte at aflyse afstemningen. Alle de opstillede kandidater er i så fald valgt. 33 Socialministeren kan efter ansøgning fra kommunalbestyrelsen give dispensation fra reglerne i

36 Ældrerådene Sekretariatet Henrik Pontoppidans Vej København N Telefon

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Notat fra møde i Ældrerådet 21. november 2013 Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Mødet fandt sted i rådets mødelokale Henrik Pontoppidans Vej 4 DAGSORDEN 1.Valg af ordstyrer og godkendelse af

Læs mere

DAGSORDEN. Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 14. december 2016 kl Sted: Københavns Rådhus, Snapstinget

DAGSORDEN. Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 14. december 2016 kl Sted: Københavns Rådhus, Snapstinget DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 14. december 2016 kl. 10.00 12.30 Sted: Københavns Rådhus, Snapstinget Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets møde 3. Høring

Læs mere

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl. 10 15 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Valg af formand 2. Politikeroplæg: Henrik Appel Esbensen

Læs mere

BERETNING OM ÆLDRERÅDSARBEJDET I KØBENHAVNS KOMMUNE

BERETNING OM ÆLDRERÅDSARBEJDET I KØBENHAVNS KOMMUNE BERETNING OM ÆLDRERÅDSARBEJDET I KØBENHAVNS KOMMUNE 2011 1 Indhold FORORD 1 2 3 15 16 18 19 22 23 26 Forord Ældrerådenes struktur, skema Ældrerådenes struktur og arbejdsopgaver Høringer 2011, oversigt

Læs mere

Referat. Møde i Ældrerådet 26. februar 2014 kl. 10.

Referat. Møde i Ældrerådet 26. februar 2014 kl. 10. Referat Møde i Ældrerådet 26. februar 2014 kl. 10. Tilstede: Arne Bjørn Nielsen, Arvin Storgaard, Arne Mikkelsen, Benna Lis Jacobsen, Bent Johansen, Bente Hansen, Gylna Guldbrandsen, Hanne Simonsen, Hjørdis

Læs mere

Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10:00-14:30 på Københavns Rådhus Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10:00-14:30 på Københavns Rådhus Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Den 14. maj 2014 Kære Ældreråd I indkaldes hermed til møde i Ældrerådet: Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10:00-14:30 på Københavns Rådhus Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Per Christensen, leder af Boligsekretariatet,

Læs mere

DAGSORDEN. Møde i Ældrerådet. Dato: Onsdag den 18. februar 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103.

DAGSORDEN. Møde i Ældrerådet. Dato: Onsdag den 18. februar 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103. DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 18. februar 2014 kl. 10 15 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Siden sidst 3. Høringssag:

Læs mere

DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden

DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 24. februar 2016 kl. 10 14 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 1. sal, lokale 207 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets møde

Læs mere

REFERAT. Ordinært møde i Ældrerådet. Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103. Dagsorden:

REFERAT. Ordinært møde i Ældrerådet. Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103. Dagsorden: REFERAT Ordinært møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 26. november 2014 kl. 10 14 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Siden sidst 3.

Læs mere

REFERAT. Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 18. februar 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103.

REFERAT. Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 18. februar 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103. REFERAT Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 18. februar 2014 kl. 10 14.50 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Siden sidst 3. Høringssag:

Læs mere

Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 16. december 2015 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 16. december 2015 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 REFERAT Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 16. december 2015 kl. 10 12 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Julefrokost: Der holdes julefrokost kl. 12.30 på Christianshavns Færgecafé,

Læs mere

Punkt 5: Procedure vedrørende kontakt til medarbejdere i Københavns Kommunes forvaltninger m.v.

Punkt 5: Procedure vedrørende kontakt til medarbejdere i Københavns Kommunes forvaltninger m.v. Referat Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 25. maj 2016 kl. 10 14 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal, værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets

Læs mere

Ældrerådets årsberetning 2014

Ældrerådets årsberetning 2014 Ældrerådets årsberetning 2014 Forord Københavns Ældreråd har en helt særlig opgave: Vi er de ældre borgeres direkte talerør til politikere i Københavns Kommune. Vi er valgt af ældre borgere i København

Læs mere

BERETNING OM ÆLDRERÅDSARBEJDET I KØBENHAVNS KOMMUNE

BERETNING OM ÆLDRERÅDSARBEJDET I KØBENHAVNS KOMMUNE BERETNING OM ÆLDRERÅDSARBEJDET I KØBENHAVNS KOMMUNE 2010 1 Indhold 1 3 6 7 10 13 14 17 19 23 24 Forord Ældrerådenes udvikling m.v. i årene der er gået Ældrerådenes struktur, skema Ældrerådenes struktur

Læs mere

Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd

Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd Dette dokument beskriver rammerne for samarbejdet mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd. Dokumentet indeholder også de

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt REFERAT Møde: Omsorgs- og Boligudvalget Dato: Tirsdag den 10. marts 2015 kl. 10:00 14:00 Mødested: Mødelokalet i207, Sjællandsgade 40, bygn. i, 1. sal Til stede: Arne Bjørn Nielsen, Hanne Simonsen, Jette

Læs mere

Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 18. november 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 18. november 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 REFERAT Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 18. november 2014 kl. 10-15.00 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat fra Forretningsudvalgets

Læs mere

ÅRSBERETNING Seniorrådet i Gentofte Kommune. Seniorrådet. ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar

ÅRSBERETNING Seniorrådet i Gentofte Kommune. Seniorrådet. ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar Seniorrådet ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar Årsrapport 2012 Seniorrådet i Gentofte ÅRSBERETNING 2013 Seniorrådet i Gentofte Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formål og opgaver

Læs mere

Dato: Onsdag den 27. maj 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Dato: Onsdag den 27. maj 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 27. maj 2014 kl. 10 14 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Siden sidst 3. Referat fra Forretningsudvalgets

Læs mere

Punkt 4: Kultur- og Fritidsforvaltningens opdaterede procesplan vedrørende afholdelse af ældrerådsvalget 2016.

Punkt 4: Kultur- og Fritidsforvaltningens opdaterede procesplan vedrørende afholdelse af ældrerådsvalget 2016. Referat Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 21. september 2016 kl. 10 14 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal, værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets

Læs mere

BERETNING OM ÆLDRERÅDSARBEJDET I KØBENHAVNS KOMMUNE

BERETNING OM ÆLDRERÅDSARBEJDET I KØBENHAVNS KOMMUNE BERETNING OM ÆLDRERÅDSARBEJDET I KØBENHAVNS KOMMUNE 2009 1 Indhold 1 3 5 6 13 14 17 19 23 24 Forord Ældrerådenes struktur Øvrige samarbejdsfora Fællesrådet Lovgivningen om ældreråd, lov om retssikkerhed

Læs mere

ÅRSBERETNING Seniorrådet i Gentofte Kommune. Seniorrådet. ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar

ÅRSBERETNING Seniorrådet i Gentofte Kommune. Seniorrådet. ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar Seniorrådet ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar Årsrapport 2012 Seniorrådet i Gentofte ÅRSBERETNING 2012 Seniorrådet i Gentofte Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formål og opgaver

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Bente Hansen indledte mødet med en lykønskning til Bent Johansen, der er fyldt 80.

1. Godkendelse af dagsorden Bente Hansen indledte mødet med en lykønskning til Bent Johansen, der er fyldt 80. REFERAT Møde i Forretningsudvalget Dato: Den 20. maj 2015 kl. 10 14. Sted: Mødelokale i 207, Sjællandsgade 40 Til stede: Kirsten Nissen (formand), Bente Hansen (næstformand), Bent Johansen, Merete Raaschou,

Læs mere

Ældreråd. Lukket Referat. Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15

Ældreråd. Lukket Referat. Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15 Lukket Referat Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen, Helmut

Læs mere

REFERAT. Ordinært møde i Ældrerådet. Dagsorden:

REFERAT. Ordinært møde i Ældrerådet. Dagsorden: REFERAT Ordinært møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 27. august 2014 kl. 10 15 Sted: Sjællandsgade 40, bygning i, 1. sal, lokale i207 Dagsorden: 1. Åbning af Sund Vækst Huset 2. Godkendelse af dagsordenen

Læs mere

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd.

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 8. august 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 2. sal, lokale 302 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Arne Bjørn Nielsen, Arvin

Læs mere

Punkt 7: Henvendelse til Kultur- og Fritidsudvalget om møde vedr. tilgængelighed m.v.

Punkt 7: Henvendelse til Kultur- og Fritidsudvalget om møde vedr. tilgængelighed m.v. Referat Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 27. april 2016 kl. 10 15 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal, værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets

Læs mere

Vedtægter. for. Ældrerådet

Vedtægter. for. Ældrerådet Dato 19.02.13 Dok.nr. 26636-13 Sagsnr. 13-3527 Ref. elth Vedtægter for Ældrerådet 1/5 Vedtægter for Ældrerådet 1 Formål Ældrerådet er etableret efter reglerne i Lov om retssikkerhed og administration på

Læs mere

1 - Vedtægter for Tønder Kommunes Ældreråd

1 - Vedtægter for Tønder Kommunes Ældreråd 1 - Vedtægter for Tønder Kommunes Ældreråd Vedtægter for Tønder Kommunes Ældreråd. 1: Formål Stk. 1. I henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 30-33, nedsætter Kommunalbestyrelsen

Læs mere

ÆLDRERÅDET. Årsberetning 2010

ÆLDRERÅDET. Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 ÆLDRERÅDET Ældrerådet har 15. medlemmer, der blev valgt / genvalgt ved ældrerådsvalget den 17. november 2009 med virkning fra 1. januar 2010: Ann Marie Cordua Bente Bang Fritz Voss Inger

Læs mere

Dagsordnen blev godkendt med følgende ekstra punkt, som formanden ønskede: Orientering fra en tilgængelighedsgruppe, nedsat af Københavns Kommune.

Dagsordnen blev godkendt med følgende ekstra punkt, som formanden ønskede: Orientering fra en tilgængelighedsgruppe, nedsat af Københavns Kommune. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 9. maj 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 3. sal, lokale 402 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Knud Johnsen (næstformand),

Læs mere

Eksterne deltagere: Lokalområdechef Dorte Dahl deltog fra kl. 12 under punkt 4.

Eksterne deltagere: Lokalområdechef Dorte Dahl deltog fra kl. 12 under punkt 4. REFERAT Møde: Omsorgs- og Boligudvalget Dato: Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 10:00 14:00 Mødested: Sjællandsgade 40, bygning i, 1. sal, lokale i207 Til stede: Arne Bjørn Nielsen, Hanne Simonsen, Jette R.

Læs mere

Vedtægter for Ældrerådet 2014.

Vedtægter for Ældrerådet 2014. Punkt 5. Vedtægter for Ældrerådet 2014. 2014-913. Det tidligere Ældreråd har udarbejdet forslag til reviderede vedtægter for Ældrerådet i Aalborg Kommune. Forslaget har været til 1. behandling i Ældrerådet

Læs mere

Ældrerådsmødet sluttede kl , hvorefter rådet holdt sin årlige sommerfrokost.

Ældrerådsmødet sluttede kl , hvorefter rådet holdt sin årlige sommerfrokost. Referat Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 22. juni 2016 kl. 10 13 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal, værelse 103 Ældrerådsmødet sluttede kl. 13.00, hvorefter rådet holdt sin årlige sommerfrokost.

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet

Forretningsorden for Handicaprådet Forretningsorden for Handicaprådet I medfør af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a har kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune nedsat et handicapråd, og i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Dato: 21. maj 2014 Tid: Kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Dato: 21. maj 2014 Tid: Kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 REFERAT Møde i Ældrerådet Dato: 21. maj 2014 Tid: Kl. 10 14.00 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Tilstede: Annette Hellmann, Arne Bjørn Nielsen, Arne Mikkelsen, Arvin Storgaard,

Læs mere

Til stede: Per Schrader (formand), Merete Raaschou (næstformand), Jette Ruth Nielsen, Svend Aage Sørensen.

Til stede: Per Schrader (formand), Merete Raaschou (næstformand), Jette Ruth Nielsen, Svend Aage Sørensen. REFERAT Møde i Kultur- og Fritidsudvalget Dato: Fredag den 5. februar 2016 kl. 10-12 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 3. sal, lokale 402 Til stede: Per Schrader (formand), Merete Raaschou (næstformand),

Læs mere

Ad pkt. 1) Godkendelse af Styregruppens forslag til dagsorden for det 19. ordinære møde i Ældrerådet den 15. december 2015

Ad pkt. 1) Godkendelse af Styregruppens forslag til dagsorden for det 19. ordinære møde i Ældrerådet den 15. december 2015 REFERAT til Ældrerådets 19. ordinære møde tirsdag den 15. december 2015 kl. 09.00 til ca. 13.30 I M1 på DOKK1 Til stede Kate Runge (KR) Eigil Ege (EE) Carl Aksel Kragh Sørensen (CA) Birthe Skov Ryberg

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Tirsdag den kl i mødelokale 1

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Tirsdag den kl i mødelokale 1 Ældrerådet Tirsdag den 06.05.14 kl. 9-12 i mødelokale 1 Niels Kjøller (formand) Kirsten Andersen (næstformand) Anne Grethe Krogager Elo Knudsen Flemming Vahlgreen Palle Jacobsen Afbud: Finn Brozek Sigurd

Læs mere

Inspirationspapir til revision af vedtægt for et ældreråd/seniorråd, september 2010

Inspirationspapir til revision af vedtægt for et ældreråd/seniorråd, september 2010 Inspirationspapir til revision af vedtægt for et ældreråd/seniorråd, september 2010 Folketinget har ved lovbekendtgørelse nr. 629 af 11. juni 2010, ændret Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

ÆLDREPOLITISK ARBEJDE I 2015

ÆLDREPOLITISK ARBEJDE I 2015 1 ÅRSBERETNING 2015 2 FORORD Københavns Ældreråd er de ældre borgeres stemme i Københavns Kommune. Det er vores opgave og privilegium at tale direkte til politikerne i Københavns Kommune om ældre københavneres

Læs mere

Til stede: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Bent Johansen, Merete Raaschou, Per Schrader og Svend Aage Sørensen.

Til stede: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Bent Johansen, Merete Raaschou, Per Schrader og Svend Aage Sørensen. REFERAT Møde i Forretningsudvalget Dato: Onsdag den 16. marts 2016 kl. 10-14 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 3. sal, lokale 402 Til stede: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand),

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNES ÆLDRERÅD

SYDDJURS KOMMUNES ÆLDRERÅD SYDDJURS KOMMUNES ÆLDRERÅD Årsberetning 2016 Formand: Karen Møller, Vrinners Næstformand: Bende Ingstrup Andersen, Kolind Bent Salminen, Kolind Ole Kragelund, Rønde Gurli Juel Sørensen, Tirstrup Poul Andersen,

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNES ÆLDRERÅD

SYDDJURS KOMMUNES ÆLDRERÅD SYDDJURS KOMMUNES ÆLDRERÅD Årsberetning 2015 Formand: Karen Møller, Vrinners Næstformand: Bende Ingstrup Andersen, Kolind Anna S. Jørgensen, Ebeltoft Bent Salminen, Kolind Ole Kragelund, Rønde Gurli Juel

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 10.-12.-2014 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 10. december 2014 Tidsrum 10.00 12.00 (med efterfølgende spisning

Læs mere

Til stede: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Bent Johansen, Per Schrader og Svend Aage Sørensen.

Til stede: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Bent Johansen, Per Schrader og Svend Aage Sørensen. REFERAT Møde i Forretningsudvalget Dato: Torsdag den 11. februar 2016 kl. 10-14 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 2. sal, lokale 302 Til stede: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand),

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

Sag Ældrerådsvalg 2013 Sagsnr. 13/661 Initialer anetha. Åben sag

Sag Ældrerådsvalg 2013 Sagsnr. 13/661 Initialer anetha. Åben sag Sag Ældrerådsvalg 2013 Sagsnr. 13/661 Initialer anetha Åben sag Resumé Ældrerådets valgperiode udløber med udgangen af 2013, og der skal således afvikles ældrerådsvalg i indeværende år. I henhold til Lov

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 08.-06.-2016 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 08. juni 2016 Tidsrum 10.00 ca. 12.30 Deltagere Bjørn Bjerking,

Læs mere

Tid: Mandag d kl Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand

Tid: Mandag d kl Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 1, Mandag d. 06.01.2014 kl. 9.00. Tid: Mandag d. 06.01.2014 kl. 9.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand

Læs mere

I henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, 30-33, etableres et ældreråd i Odense Kommune.

I henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, 30-33, etableres et ældreråd i Odense Kommune. Vedtægter for Ældrerådet i Odense Kommune Lovgrundlag: I henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, 30-33, etableres et ældreråd i Odense Kommune. 1. Formål 2. Kompetence

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg at anbefale Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg at anbefale Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Etablering af handicapråd i Hvidovre Kommune 509009 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg at anbefale Kommunalbestyrelsen 1. at orientering om handicapråd

Læs mere

Medlemmer: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Bent Johansen, Merete Raaschou, Per Schrader og Svend Aage Sørensen.

Medlemmer: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Bent Johansen, Merete Raaschou, Per Schrader og Svend Aage Sørensen. Referat Møde i Forretningsudvalget Dato: onsdag den 8. juni 2016 kl. 10-15 Sted: Rådhuset, Udvalgsværelse A, 1. sal. Medlemmer: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Bent Johansen,

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Afbud: Birgitte Vind, Hjørdis Espensen, Kirsten Nissen, Johnn Lagermann og Torben Knud. Orlov: Tina Nørløv

Afbud: Birgitte Vind, Hjørdis Espensen, Kirsten Nissen, Johnn Lagermann og Torben Knud. Orlov: Tina Nørløv REFERAT Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 25. marts 2014 kl. 10 14.15 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Siden sidst 3. Referat fra

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOER- OG PÅRØRENDERÅD

VEDTÆGTER FOR BEBOER- OG PÅRØRENDERÅD BILAG 1 VEDTÆGTER FOR BEBOER- OG PÅRØRENDERÅD Revideret: nov. 2014 INDHOLD: Kapitel 1: Formål Kapitel 2: Hvor etableres der beboer- og pårørenderåd Kapitel 3: Opgaver Kapitel 4: Sammensætning og valg Kapitel

Læs mere

Overordnede vedtægter for. bruger- og pårørenderåd. i Handicapområdet i Brønderslev Kommune

Overordnede vedtægter for. bruger- og pårørenderåd. i Handicapområdet i Brønderslev Kommune Lovgrundlaget for brugerinddragelse ifølge Lov om Social Service afsnit 3: 16. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud efter denne lov får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen

Læs mere

Vedtægt for Holstebro Handicapråd

Vedtægt for Holstebro Handicapråd Ajurført d. 10.06.2014 Vedtægt for Holstebro Handicapråd 01 Navn Navnet er Holstebro Handicapråd. Rådets hjemsted er Holstebro Kommune. 02 Lovgrundlag Rådet er oprettet i medfør af 37a i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Bruger- og pårørenderåd. Voksenhandicap- og psykiatriområdet. Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt

Bruger- og pårørenderåd. Voksenhandicap- og psykiatriområdet. Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt Bruger- og pårørenderåd Voksenhandicap- og psykiatriområdet Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt Juni 2013 1 Indledning, lovgrundlag m.v. Indtil 1. juli 2010 skulle Kommunalbestyrelsen efter 17 i lov om

Læs mere

Vedtægter for Handicaprådet. Lovhjemmel

Vedtægter for Handicaprådet. Lovhjemmel Vedtægter for Handicaprådet Lovhjemmel Handicaprådet er oprettet i medfør af kap. 4, 37a, stk. 2-4 i Retssikkerhedsloven (LBK nr. 877 af 03/09/2008) samt Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt. Dagsorden. 2. Sager til behandling. Afbud fra: Inge Lorentzen, Erling Høholt

Referat for bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt. Dagsorden. 2. Sager til behandling. Afbud fra: Inge Lorentzen, Erling Høholt Referat for bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt Tirsdag d. 31. maj 2011, Vejle Afbud fra: Inge Lorentzen, Erling Høholt Formand Kirsten Feld bød såvel nye som gamle bestyrelsesmedlemmer velkommen

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 5. december 2016 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 5. december 2016 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Referat af Ældrerådets møde mandag den 5. december 2016 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld X Dorthe

Læs mere

Vedtægter for Ældrerådet i Odense Kommune

Vedtægter for Ældrerådet i Odense Kommune Vedtægter for Ældrerådet i Odense Kommune 1. Formål 2. Kompetence 3. Valg og valgbarhed 4. Ældrerådets funktionsperiode 5. Ældrerådets konstituering 6. Ældrerådets arbejdsform 7. Ikrafttræden og ændring

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009. Ældrerådet i Norddjurs Kommune

ÅRSBERETNING 2009. Ældrerådet i Norddjurs Kommune ÅRSBERETNING 2009 Ældrerådet i Norddjurs Kommune Møder: Ældrerådet har i 2009 holdt 12 ordinære møder. Herudover har de af ældrerådet nedsatte arbejdsgrupper holdt et antal møder: Arbejdsgruppe for sundhed

Læs mere

Kapitel 1 Navn, formål og opgaver.

Kapitel 1 Navn, formål og opgaver. Socialforvaltningen NOTAT Dato: Sagsnr.: 293579 Dok.nr.: 1803883 Vedtægter for Kontaktudvalget for frivilligt socialt arbejde i Københavns Kommune Vedtægterne er vedtaget første gang i Borgerrepræsentationen

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 12. januar 2015 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Mogens Lehd Pedersen ( ) næstformand Annette Kjærsgaard ( ) John Rolsted

Læs mere

Øvrige deltagere: Esben Vognsen-Jensen Kun pkt. 1 Formand, Social- og Sundhedsudvalget Erik Petersen Kun pkt. 1 Centerchef, Ældrecentret

Øvrige deltagere: Esben Vognsen-Jensen Kun pkt. 1 Formand, Social- og Sundhedsudvalget Erik Petersen Kun pkt. 1 Centerchef, Ældrecentret Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 4, 5. marts 2012. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 2012 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse Rådhus Ulla Gundtoft

Læs mere

Eksterne deltagere: Under punkt 4 kl til deltog specialkonsulent Helene Bothilde Rønne, Afdeling for folkesundhed.

Eksterne deltagere: Under punkt 4 kl til deltog specialkonsulent Helene Bothilde Rønne, Afdeling for folkesundhed. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 11. januar 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 2. sal, lokale 302 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Knud Johnsen (næstformand),

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen Benny Dyhr Jens Chr. Nielsen John Rasmussen

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen Benny Dyhr Jens Chr. Nielsen John Rasmussen Referat Ældrerådet Møde nr.: 4/2014 Dannet den: Mandag den 28-04-2014 Mødedato: Torsdag den 24-04-2014 Mødetidspunkt: 09:00-11:00 Mødested: Grønt mødelokale Amtstue Allé 71 Medlemmer Inger Glerup Jørgen

Læs mere

Ældrerådet. Referat af Ældrerådets møde mandag den 14. august 2017 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Referat af Ældrerådets møde mandag den 14. august 2017 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 14. august 2017 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen Inge Lund Christensen X Kirsten Feld X

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 FURESØ KOMMUNE Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl. 19.00 Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 Afbud: Kurt Bork Christensen og Sidika Yalin REFERAT Susanne Mortensen (C), formand

Læs mere

Regionsældreråd Hovedstaden

Regionsældreråd Hovedstaden Regionsældreråd Hovedstaden Ændringsforslag til : VEDTÆGTER FOR REGIONSÆLDRERÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN. Gældende vedtægter 1. Grundlag Regionsældrerådet er et ældrepolitisk samarbejdsforum for regionens

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 1. december 2014 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Mogens Lehd Pedersen ( ) næstformand Lone Karakavuk ( ) Ella Bertelsen

Læs mere

REFERAT. Møde: Ordinært møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 22. oktober 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1.

REFERAT. Møde: Ordinært møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 22. oktober 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. REFERAT Møde: Ordinært møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 22. oktober 2014 kl. 10 15 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Siden sidst

Læs mere

MØDETITEL: Ordinært møde MØDEDATO: 28. marts MØDESTED: Lokale H MØDETID: Kl. 10:00-12:00

MØDETITEL: Ordinært møde MØDEDATO: 28. marts MØDESTED: Lokale H MØDETID: Kl. 10:00-12:00 RÅD: ÆLDRERÅDET MØDE NR.: 16 SAGSTYPE: DAGSORDEN MØDETITEL: Ordinært møde MØDEDATO: 28. marts 2011 MØDESTED: Lokale H MØDETID: Kl. 10:00-12:00 TILSTEDE: Lisa Dahl Christensen, Karin Mørch, Gunner Svendsen,

Læs mere

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 18. februar 2014, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 18. februar 2014, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 18. februar 2014, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Lotte Vestergaard, Hans Ole Olesen, Leif Rasmussen,

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Tid: Onsdag den 10. april 2013 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Fraværende: Aase Stær og Preben Jansen 1. Velkomst 2.

Læs mere

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld X Dorthe Friis

Læs mere

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Den 26. maj 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 18. og 24. februar 2004 af Sct. Hans Hospital. I rapporten

Læs mere

Formanden orienterede om, at pressen var inviteret til at overvære første del af mødet.

Formanden orienterede om, at pressen var inviteret til at overvære første del af mødet. 26. juni 2006 1. møde i Danmarks Vækstråd Eksp.nr. 278979 15. juni 2006 /hlm-dep Til stede fra Danmarks Vækstråd: Direktør Lars Nørby Johansen (formand) Finansdirektør Birgit Aagaard-Svendsen (deltog fra

Læs mere

Vedtægter for Seniorrådet Ishøj Kommune

Vedtægter for Seniorrådet Ishøj Kommune Vedtægter for Ishøj Kommune 1 i Ishøj Kommune c/o Rådhuset, Sundhed og ældre, Store Torv 20, 2635 Ishøj. Navn Lovgrundlag 2 Lov om retssikkerhed og administration 30-33 (Lovbekendtgørelse nr. 930 af 17

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE Kapitel 1 Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver 1. Det Lokale Beskæftigelsesråd skal rådgive kommunen og skal samordne og

Læs mere

Ældrerådet. Halsnæs Kommune. Referat

Ældrerådet. Halsnæs Kommune. Referat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Referat af møde den 22. marts 2013 kl. 9.15 i Paraplyen Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN SAGER TIL BEHANDLING 1 GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE... 2 GODKENDELSE AF

Læs mere

til Ældrerådets 6. ordinære møde tirsdag den 15. marts 2016 kl til ca i 1.86 i Frichsparken

til Ældrerådets 6. ordinære møde tirsdag den 15. marts 2016 kl til ca i 1.86 i Frichsparken REFERAT til Ældrerådets 6. ordinære møde tirsdag den 15. marts 2016 kl. 09.00 til ca. 13.00 i 1.86 i Frichsparken Til stede Jan Radzewicz (JR) Poul L. Ellekrog (PE) Carl Aksel Kragh Sørensen (CA) Kate

Læs mere

Ministerialtidende Udgivet den 19. maj Vejledning om ældreråd. 11. maj Nr. 40.

Ministerialtidende Udgivet den 19. maj Vejledning om ældreråd. 11. maj Nr. 40. Ministerialtidende 2011 Udgivet den 19. maj 2011 11. maj 2011. Nr. 40. Vejledning om ældreråd Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område: 30. I hver kommune etableres mindst ét ældreråd.

Læs mere

Notat. i Københavns Kommune. København Kommunes organisering og Styreforms- og Strukturudvalg Styreforms- og Strukturudvalget.

Notat. i Københavns Kommune. København Kommunes organisering og Styreforms- og Strukturudvalg Styreforms- og Strukturudvalget. Notat Emne: Til: Kopi: til: København Kommunes organisering og Styreforms- og Strukturudvalg Styreforms- og Strukturudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 04/10 2012 Københavns Kommune Dette

Læs mere

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg. Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april 2015 1 af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i 2014. Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.) Ud over hvad koordinatorerne lige har berettet, vil

Læs mere

Ældrerådet. Årsberetning 2013. Ældrerådet er nedsat af Byrådet i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Ældrerådet. Årsberetning 2013. Ældrerådet er nedsat af Byrådet i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Dato 13.02.14 Dok.nr. 19584-14 Sagsnr. 14-835 Ref. elth Ældrerådet Årsberetning 2013 Ældrerådet er nedsat af Byrådet i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Ældrerådet

Læs mere

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Hedensted Rådhus mødelokale nr. 3 Deltagere:Kirsten Blume Schmidt, Elin Kristensen, Anker Andersen, Lilian Andersen, Jens Peter L. Rasmussen, Ole Flemming Lyse,

Læs mere

Vejledning til at blive godkendt som leverandør af personlig og praktisk hjælp

Vejledning til at blive godkendt som leverandør af personlig og praktisk hjælp Vejledning til at blive godkendt som leverandør af personlig og praktisk hjælp Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen 8. april 2005 Indhold 1. INDLEDNING...1 1.1 MATERIALETS OPBYGNING...1 2. BESKRIVELSE

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 30. november 2015 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Lone Karakavuk ( ) Annette Kjærsgaard ( ) Mogens Lehd Pedersen ( )

Læs mere

Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 4. marts 2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse Rådhus Ulla

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Konstitueringsmøde Ældrerådet Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 13:00-14:00

Referat. Ældrerådet. Konstitueringsmøde Ældrerådet Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 13:00-14:00 Referat Ældrerådet Møde nr.: Konstitueringsmøde Ældrerådet Dannet den: Tirsdag den 03-12-2013 Mødedato: Onsdag den 27-11-2013 Mødetidspunkt: 13:00-14:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/03 Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/03 Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/03 Mødedato: torsdag den 24-03-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 16. april 2013 kl. 14.30 Mødelokale 1, Landemærket 26 i Rønne. Referat

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 16. april 2013 kl. 14.30 Mødelokale 1, Landemærket 26 i Rønne. Referat Referat HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 16. april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering - Overgang fra barn til voksen... 2 3. Orientering - Reform af førtidspension

Læs mere