Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014"

Transkript

1 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned

2 Indhold 1. Indledning Modtagere af pensioner i december i årene Tilgang- og afgang af pensionsmodtagere Lovgrundlag Datagrundlag og metode... 9 Modtagere af offentlige pensioner side 2

3 1. Indledning Nærværende publikation beskriver modtagerne af grundbeløbet for den offentlige alders- og førtidspension. Publikationens struktur I publikationen opgøres antallet af alders- og førtidspensionister i december måned i årene I publikationens kapitel 2 opridses hovedtallene for alders- og førtidspensionister. Kapitel 2 opsummerer et udvalg af de i alt x statistikbanktabeller, der udgives i tilknytning til nærværende statistik. I Statistikbanktabellerne er der fokus på pensionisternes køn, alder og bopæl. Desuden er der fokus på om pensionisterne modtager pension som enlig eller par, om der fortages reduktioner i pensionistens grundbeløb på baggrund af egen eller partnerens indtægter og om pensionisten modtager reduceret grundbeløb (lommepenge) fordi vedkommende bor på alderdomshjem eller anden social døgninstitution. I Kapitel 3 fokuseres der på til- og afgang fra gruppen af pensionister i forhold til nærmest foregående år. Kapitel 3 er baseret på 2 statistikbanktabeller om til- og afgang fra gruppen af pensionister, der udgives i tilknytning til nærværende statistik. I kapitel 4 opridses lovgrundlaget og kriterierne for tildeling af offentlige pensioner. Statistikken er dannet på baggrund af udtræk af data fra de kommunale it-systemer, Grønlands Statistiks befolkningsregister og det offentliges lønsystem. I kapitel 5 redegøres der for datagrundlaget og databehandlingen samt metodiske problemstillinger. Publikationen indeholder et appendiks, der viser udviklingen i satser for alders- og førtidspensionens grundbeløb. Forskelle til andre opgørelser Grønlands Statistik udgiver statistikken Modtagere af sociale ydelser 2014, med andre tal for antallet af modtagere af alderspension og førtidspension. Forskellen i opgørelsesmetoderne fremgår af kapitel 5. Statistikbanken I statistikbanken er der mulighed for at lave særudtræk af statistikken ved at kombinere variable som bopæl, ydelsestype, alder, køn, år samt pensionens størrelse. Modtagere af offentlige pensioner side 3

4 2. Modtagere af pensioner i december i årene I nærværende statistik opgøres en person som pensionsmodtager, hvis personen er bosat i Grønland ultimo året og der både i det offentlige lønsystem og i det kommunale regnskabssystem er registeret udbetalinger af grundbeløb for alderspension eller førtidspension, som kan henføres til december måned i det pågældende regnskabsår. I december 2014 modtog personer alderspensionens grundbeløb. 373 af alderspensionsmodtagerne modtog et reduceret grundbeløb (lommepenge) som supplement til kost og logi, fordi de boede på plejehjem eller social døgninstitution. Hovedparten af de resterende alderspensionister i alt personer modtag alderspension som enlig, mens personer modtag alderspension som par. I alt personer modtog førtidspension i december. Hovedparten af førtidspensionisterne modtog pension som enlige. Oversigt 1: Modtagere af offentlige pensioner fordelt på pensionsform Alderspension I alt Enlig Par Institution Førtidspension I alt Enlig Par Institution Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/sodpen5) Sammenlignes antallet af pensionsmodtagere med folketallet ses det, at der er relativt flest førtidspensionister i Nanortalik og Qeqertarsuaq, hvor 13,2 % samt 13,7 % af befolkningen mellem år modtager førtidspension. I Nuuk og Sisimiut er det tilsvarende tal under 5 %. På landsplan modtager knap 87 % af befolkningen over 64 år alderspension. Nuuk ligger lavest med en andel på 72,9 %, mens Qasigiannguit ligger højest med en andel på 95 %. Oversigt 2: Pensionister fordelt på distrikter (dec. 2014). Alderspension Andel 65+ år Førtidspension Andel (18-64 år) Nanortalik ,2 Qaqortoq , ,4 Narsaq , ,8 Paamiut , ,5 Nuuk , ,4 Maniitsoq , ,8 Sisimiut , ,5 Kangaatsiaq ,6 72 9,6 Aasiaat , ,5 Qasigiannguit ,7 Ilulissat , Qeqertarsuaq , ,7 Uummannaq ,2 95 6,5 Upernavik , ,7 Modtagere af offentlige pensioner side 4

5 Qaanaaq , ,1 Tasiilaq , ,6 Ittoqortoormiit , ,6 I alt , ,9 Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/sodpen2 og ) Andelen af befolkningen der modtager førtidspension er naturligvis stigende med alderen. Således modtager 18,3 % af befolkningen mellem år førtidspension. Andelen af befolkningen, der modtager alderspension er over 90 % for aldersgruppen over 70 år. Oversigt 3: Pensionister fordelt på køn og alder (dec. 2014). Førtidspension Mand Kvinde I alt Andel år , år , år , år , år ,3 I alt ,8 Alderspension Mand Kvinde I alt Andel år , år , år år ,6 90 år I alt ,7 Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/sodape1) og (http://bank.stat.gl/sodfpe1) 3. Tilgang- og afgang af pensionsmodtagere Det er særlig relevant at se på tilgang og afgang fra gruppen af pensionister. Nedenstående oversigt 4 og 5 viser til og afgang fra gruppen af henholdsvis alderspensionister og førtidspensionister i perioden Personer der ophører med at få pension i 2014 er personer, der modtog pension i 2013 men ikke i 2014, mens nye pensionsmodtagere i 2014 er personer der modtog pension i 2014 men ikke i Oversigt 4: Tilgang og afgang af alderspensionister Afgang Tilgang Afgang Tilgang Afgang Tilgang I alt år år år år år Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/sodape3) Modtagere af offentlige pensioner side 5

6 Oversigt 5: Tilgang og afgang af førtidspensionister Afgang Tilgang Afgang Tilgang Afgang Tilgang I alt år år år år år Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/sodfpe3) I perioden 2012 til 2014 har afgangen fra førtidspension ligget på gennemsnitligt 237 personer, mens tilgangen gennemsnitligt har været på 183 personer. For alderspensionister har tilgangen i gennemsnit været 29 modtagere over afgangen. For alderspensionister er den største tilgang af ny modtagere naturligvis personer, der når pensionsalderen på 65 år. Tilsvarende er der en stor afgang af førtidspensionister når de fylder 65 år og overgår til alderspension. Modtagere af offentlige pensioner side 6

7 4. Lovgrundlag Nedenfor følger en kort gennemgang af lovgrundlaget for alders- og førtidspension. For yderligere oplysninger henvises der til Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender på Selvstyrets hjemmeside, hvor der findes en liste over gældende lovgivning på det sociale område og hvor der er mulighed for at se og downloade forordninger, bekendtgørelser m.v. Alderspension Fra 1. januar 2010 kan personer, der er fyldt 65 år, tilkendes alderspension. Alderspension udgør pr. 1. januar 2014 op til kr. årligt for en enlig alderspensionist. Maksimumsbeløbet er et andet når førtidspensionister danner par med en anden pensionist. Maksimum- og minimumsbeløb for forskellige grupper af alderspensionister fremgår af appendiks til nærværende publikation. Pensionsbeløbet reguleres i takt med egen eller partnerens øvrige indtægter. Uanset størrelsen på en eventuel ægtefælles eller samlevers skattepligtige indkomst, er en alderspensionist, der ikke selv har en personlig indtægt, berettiget til at få udbetalt 50 % af det højeste grundbeløb for en enlig pensionist. Der kan udbetales børnetillæg til alderspensionister, der har forsørgelsespligt overfor børn under 18 år. Udover alderspensionens grundbeløb kan der desuden ydes rådighedsbestemte tillæg og personlige tillæg. Når en alderspensionist flytter på alderdomshjem, plejeafdeling på sygehus eller anden social døgninstitution udbetales 20 % af højeste pensionsbeløb uanset om førtidspensionisten har anden indtægt. Denne ydelse kaldes reduceret grundbeløb eller lommepenge. Alderspensionens grundbeløb reguleres i takt med udviklingen i forbrugerprisindekset pr. 1. juli det foregående år. Alderspension ydes efter Landstingsforordning nr. 3 af 7. maj 2007 om alderspension, der trådte i kraft den 1. juli Førtidspension Førtidspension kan tilkendes personer, hvis erhvervsevne er varigt nedsat af fysiske, psykiske og/eller sociale årsager. Førtidspension kan tilkendes personer, som er fyldt 18 år, men som endnu ikke er fyldt 65 år. Ligeledes kan personer, som endnu ikke er fyldt 18 år tilkendes førtidspension, når ansøgeren har forsørgelsespligt over for ægtefælle, registreret partner eller barn. Førtidspension udgør op til kr. årligt for en enlig førtidspensionist. Maksimumsbeløbet er et andet når førtidspensionister danne par med en anden pensionist. Maksimum- og minimumsbeløb for forskellige grupper af førtidspensionister fremgår af appendiks til nærværende publikation. Pensionsbeløbet reguleres i takt med egen eller partnerens øvrige indtægter. Modtagere af offentlige pensioner side 7

8 Der kan udbetales børnetillæg til førtidspensionister der har forsørgelsespligt overfor børn under 18 år. Desuden kan kommunen tildele personlige tillæg. Når en førtidspensionist flytter på alderdomshjem, plejeafdeling på sygehus eller anden social døgninstitution udbetales 20 % af højeste pensionsbeløb uanset om førtidspensionisten har anden indtægt. Denne ydelse kaldes reduceret grundbeløb eller lommepenge. Førtidspension ydes efter Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension, der er ændret ved Inatsisartutforordning nr. 8 af 31. maj Forordningen trådte i kraft den 1. juli Modtagere af offentlige pensioner side 8

9 5. Datagrundlag og metode Udtræk fra de kommunale IT-systemer Pensionsstatistikkens data stammer fra det offentlige lønsystem. Desuden anvendes data fra de kommunale it-systemer og fra Grønlands Statistiks befolkningsregister. Dataudtrækkene er foretaget fra administrative registre, der ikke er opbygget med statistiske formål for øje, hvilket nødvendiggør en efterfølgende omstrukturering og validering. Afgræsning af population Nærværende statistik omhandler kun personer, der i Grønlands Statistiks befolkningsregister er opført som bosiddende i Grønland ultimo året indenfor den kommunale inddeling. Personen regnes som bosiddende på den lokalitet, der er angivet i befolkningsregisteret. Lokaliteten i befolkningsregisteret kan være en anden lokalitet end den lokalitet, der er angivet i kommunernes regnskabssystem. Alder Alder er opgjort ultimo november i det pågældende år. Alderspension kan tildeles fra måneden efter en person er fyldt 65 år. Alle personer, der er fyldt 65 år ultimo november kan således søge om alderspension i december, mens alle personer der er under 65 år ultimo november kan være berettiget til alderspension. Metode Opgørelsen af pensionsmodtagere baseres på et udtræk fra kommunernes regnskabssystem Winformatik. Fra regnskabssystemet udtrækkes bogføringer på personer, der konteres på konti der vedrører udbetalinger af grundbeløbet for alderspension eller førtidspension. Der arbejdes alene med konteringer, hvor det ud fra konteringsteksten kan konstateres, at optjeningsperioden er december måned i det pågældende regnskabsår. Fra konteringerne fremgår det, om udbetalingen vedrører et reduceret grundbeløb (lommepenge) som udbetales til pensionister med bopæl på institutioner herunder plejehjem og alderdomshjem. Fra det offentlige hentes lønsystem oplysninger om medtagerens pensionstype dvs. om der er tale om en enlig pensionist eller en pensionist i parforhold. Størrelsen af pensionsbeløbet til pensionister i parforhold afhænger af partnerens indkomst og hvorvidt partneren selv er alderspensionist eller førtidspensionist. Størrelsen af pensionsbeløbet til enlige afhænger kun af egne biindtægter. Oplysninger fra det offentlige lønsystem er udgangspunkt fra statistikken, mens oplysninger fra kommunernes regnskabssystem anvendes til fejlsøgning. Forskelle til andre opgørelser Grønlands Statistik i en længere årrække udgivet publikationen Modtagere af sociale ydelser 20xx. I denne udgivelse opgøres antallet af modtagere af Modtagere af offentlige pensioner side 9

10 alderspension og førtidspension til henholdsvis og personer mod henholdsvis og personer i nærværende publikation. Den væsentligste årsag til forskellen er, at i Modtagere af sociale ydelser 2014, tælles alle personer der modtagere pension på et tidspunkt i løbet af et år, hvorimod nærværende publikation kun omfatter personer, der bor i Grønland ultimo året og som modtager pension i december. Derfor medtælles eksempelvis ikke modtagere, der er døde eller udvandret ultimo år, ligesom en person i december måned kun kan være registeret som modtager af enten alderspension eller førtidspension. Andre forskelle mellem opgørelsen i nærværende publikation og Modtagere af sociale ydelser 2014 kan begrundes med forskellige kilder og forskellige metoder til validering af data. Kommuner og distrikter Den 1. januar 2009 blev de 18 gamle kommuner lagt sammen til fire større kommuner. Denne publikation benytter en opdeling der følger de gamle kommuner som benævnes distrikter. Distrikterne omfatter hovedbyen samt de tilhørende bygder og fåreholdersteder. Sammenhængen mellem de to inddelinger ses nedenstående oversigt. Tabel 1. Kommuner og distrikter Kommune Kommune Kujalleq Kommuneqarfik Sermersooq Qeqqata Kommunia Qaasuitsup Kommunia Distrikt Nanortalik Ivittuut Maniitsoq Kangaatsiaq Qaqortoq Paamiut Sisimiut Aasiaat Narsaq Nuuk Qasigiannguit Tasiilaq Illoqqortoormiut Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Qaanaaq Modtagere af offentlige pensioner side 10

11 Appendiks: Maksimums og minimumsbeløb Alderspension Højeste grundbeløb til enlige og til par, når kun den ene er berettiget til at få pension Højeste grundbeløb til alderspensionist når partner er alderspension Højeste grundbeløb til alderspensionist når partneren er førtidspensionist Lommepenge til alderspensionist Laveste grundbeløb til alderspensionist i par uden egen biindkomst Førtidspension Højeste grundbeløb til enlige og til par, når kun den ene er berettiget til at få pension Højeste grundbeløb til førtidspensionist når partner er førtidspensionist Højeste grundbeløb til førtidspensionist når partner er alderspensionist Lommepenge til førtidspensionist Minimumsbeløb for førtidspensionist PUBLSLUT Signatur forklaring: Oplysninger foreligger ikke.. Oplysninger for usikre til at angives eller diskretionshensyn. Tal kan efter sagens natur ikke forekomme 0 Mindre end halvdelen af den anvendte enhed - Nul * Foreløbigt eller anslået tal Modtagere af offentlige pensioner side 11

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed Skatte- og Velfærdskommissionen Social sikkerhed Baggrundsnotat marts 2011 Indholdsfortegnelse 2. Ressourceforbrug og fordeling...4 2.1 Fordeling imellem kommunerne og Selvstyret...4 2.2 Udviklingen i

Læs mere

landstingsforordningen om førtidspension

landstingsforordningen om førtidspension Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Vejledning om landstingsforordningen om førtidspension December 2010 VEJLEDNING OM FØRTIDSPENSION Indholdsfortegnelse: Side

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014 Sammenfatning Færre flypassagerer Bopælslande Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2013-30. september 2014 faldet til 69.362

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor Skatte- og Velfærdskommissionen Den offentlige sektor Baggrundsrapport marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Den offentlige sektors struktur...3 3. Udgifter...5 3.1 Real økonomisk fordeling...7

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 4: Kortlægning af antal plejefamilier i Danmark september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Opsummering

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2014 Nogle vigtige oplysninger 15. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

til at forværre den i forvejen svære situation.

til at forværre den i forvejen svære situation. Nr. 8 / Marts 2013 Forsikring ved kritisk sygdom er et vigtigt element i Pension- Danmarks tilbud til medlemmerne. Udbetalingen kan være med til at sikre ro om familiens økonomi i en situation, hvor der

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2015 Nogle vigtige oplysninger 16. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger

Læs mere

Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger

Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Retningslinjer for den tekniske undergruppe... 2 I. Indledning og resume... 4 II. Familietype

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011 Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Hjertekarsygdomme i 211 Incidens, prævalens og dødelighed samt udviklingen siden 22 Hjertekarsygdomme i

Læs mere

Ingen børn skal vokse op i fattigdom. i børnehøjde i Grønland

Ingen børn skal vokse op i fattigdom. i børnehøjde i Grønland Ingen børn skal vokse op i fattigdom Fattigdom og social ulighed i børnehøjde i Grønland Udarbejdet af Cecilia Petrine Pedersen, Stine Schou Mikkelsen og Peter Bjerregaard for MIO, 2013 Ingen børn skal

Læs mere

Styrelsen for Videregående Uddannelser

Styrelsen for Videregående Uddannelser Styrelsen for Videregående Uddannelser Statistik og Analyse 28. maj 2014 Typisk maksimale støttebeløb i de nordiske lande 1983/1984-2013/2014 I:\Tidligere V-KAS\Statistik og analyse\arob\typisk nordisk

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2011 Nogle vigtige oplysninger & Pensionisternes Samvirke 12. udgave LO Faglige Seniorer Udgiver: Pensionisternes Samvirke Griffenfeldsgade 58 2200 København N tlf: 35

Læs mere

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp Vejledning til Landstingsforordningen om offentlig hjælp Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 FORMÅL... 6 2.1 Formålet med offentlig

Læs mere

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012 Boligpolitisk redegørelse 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1.Indledning... 4 2.Udfordringerne på boligmarkedet i dag... 5 3.Strategi for byfornyelse af Selvstyrets boliger...

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag

Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag 1 482.102 Indholdsfortegnelse Side 2 Indledning... 3 1.0 Generelle betragtninger om statistikgrundlaget for reguleringsordningen... 4 1.1 Parternes generelle

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Gennemsnittet er 29.000 kr. blandt de, som påbegyndte alderspension i løbet af de første fem måneder af 2013.

Gennemsnittet er 29.000 kr. blandt de, som påbegyndte alderspension i løbet af de første fem måneder af 2013. Nr. 10 / Juli 2013 Alderspensionen fra PensionDanmark udgør for hver ny årgang af pensionister et stadigt større beløb og dermed også en voksende andel af den samlede pensionsindkomst. Fra 2012 til 2020

Læs mere

Serie C-II OVERENSKOMST

Serie C-II OVERENSKOMST NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Konstruktørforeningen for bygningskonstruktører i Grønland, der er uddannet i overensstemmelse med de fra 1970 gældende

Læs mere