Referat fra mødet i HovedUdvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i HovedUdvalget"

Transkript

1 Mødedato: 13. april 2015 kl Mødested: Møderum 2 Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Henning Haahr (formand), Jette Lorenzen, Leo Kristoffersen, Jørgen Larsen, Erik Bjerrum Medarbejderrepræsentanter: Rita Ernstsen (FTF), Rikke Liboriussen (HK), Jette Harlund (AC), Torben Nielsen (DLF), Lone Bay (BUPL), Jonas Tscherning Sørensen (SL), Birgit Elkær Hegelund (FOA) Thomas Jørgensen (3F) Arbejdsmiljørepræsentanter: Niels Nejst, Christa Jacobsen Arbejdsmiljø/HR: Ulla Salling Afbud: Lone Bay, for Lone mødte Sten Andersen, Christa Jacobsen, Jette Harlund, for Jette mødte Casper Overgaard Andersen) Dagsorden/Referat: Mødet startede med en kort præsentationsrunde. 1. Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt, idet Arbejdsmiljømål for Odder Kommune, Virkemidler til arbejdet mod målene tilføjes en pind : Medarbejder Udviklings Samtale (MUS). 2. Godkendelse af dagsorden: Jørgen Bruun inviteres til at give en kort gennemgang af budgetprocessen på næste møde. Dagsorden godkendt. 3. Budgetoverførsler til information og drøftelse Information om overførsler af overskud og underskud på institutioner Bilag: Sagsfremstilling til Byråd vedr. overførsel af over- og underskud, doknr Henning Haahrs orientering til efterretning. 4. Til og fra Direktionen. Som udgangspunkt fastholdes nuværende normering (antallet af stillinger) i de 3 afdelinger Byggeri, Miljø og Plan, når de 3 afdelinger lægges sammen under én chef. Dokumentnr.: side 1

2 Stillingen som chef for teknik, miljø og plan besættes med bistand fra Mercuri Urval. Stillingen forventes besat Chef for teknik, miljø og plan refererer direkte til kommunaldirektøren. Afdelingerne Vej & Park og Tunø Færgen får fælles driftschef, som foreslås bliver Leo Kristoffersen. Stillingen refererer direkte til kommunaldirektøren. Ændringen forventes forhandlet på plads med virkning fra Jørgen Larsen går på pension og har sidste arbejdsdag 19. juni Der holdes fast i nuværende MED-struktur frem til næste valg som er i Status vedrørende arbejdsmiljøarbejdet til information og drøftelse Kort opfølgning på temadagen om forandringer den 4. marts. Møderne i arbejdsmiljøgruppen under Hovedudvalget har været sat i bero indtil den nye Direktion var på plads. Hovedudvalget drøfter mødernes fremtidige afholdelse herunder ledelsesrepræsentation og mulighed for deltagelse af en TR indtil Christa Jacobsen er tilbage fra barsel. Den tidligere udarbejdede arbejdsplan for gruppen kan ses på udvalget.pdf Hoveudvalget har tidligere drøftet muligheden for at vælge suppleanter for arbejdsmiljørepræsentanterne i Hovedudvalget og Områdeudvalgene. Spørgsmålet er rejst igen i Områdeudvalget for Social og Sundhed. Hovedudvalget har tidligere truffet beslutning om, at valg af suppleanter for arbejdsmiljørepræsentanter i udvalgene afventer valg til MED-organisationen i Hovedudvalget drøfter om der på baggrund af drøftelsen i Områdeudvalget for Social og Sundhed er behov for at ændre beslutningen eller denne fastholdes. Øvrig status vedr. arbejdsmiljøarbejdet behandles under særskilte punkter vedr. arbejdsmiljøregnskab, arbejdsmiljøcertificeringen og Cabi s undersøgelse af sygefravær. Besluttet at Rita Ernstsen træder ind på Christas plads i Arbejdsmiljøgruppen under Hovedudvalget, mens Christa er på barsel. Drøftet problematikken fravær f.eks. pga. barsel. Tidligere beslutning om, at valg af suppleanter for arbejdsmiljørepræsentanter i udvalgene afventer valg til MEDorganisationen i 2017 fastholdes. Dokumentnr.: side 2

3 6. Arbejdsmiljøcertificering til information og drøftelse Hovedvalget traf på sidste møde beslutning om at fortsætte arbejdsmiljøcertificeringen for endnu en periode. Kommunaldirektøren ønsker en fornyet drøftelse vedr. arbejdsmiljøcertificeringen med henblik på endelig beslutning på mødet i maj. Der ønskes en drøftelse af om pengene bruges rigtigt og om vi lærer nok. Det vi har fået ud af nuværende certificering er rigtig godt og arbejdsmiljøarbejdet skal fortsætte, men kan vi kigge på om pengene (3 x kr.)kan bruges til noget andet, f.eks. til mere fokus på sygefravær. Kommunens sygefravær ligger for højt. Arbejdsmiljøcertificeringen har givet arbejdsmiljøarbejdet et kæmpe løft, så hvad skal sættes i stedet. Hvis vi bruger tiden frem til næste certificering om 3 år til at drøfte hvad vi gør i stedet er der tid nok til at få indarbejdet nyt system? Vigtig ikke at flytte fokus det er godt med nogle udefra. Interne audit kan bevares. Nuværende arbejdsmiljøcertificering har også sin begrænsning, vi gør det samme hver gang og ingen uanmeldte besøg modsat Arbejdstilsynet der kommer uanmeldt. Vigtig at vi ikke mister det vi har fået Uanset hvilket system kan det ikke afløse ledelsesansvar og fokus på arbejdsmiljø og der vil blive meldt klart ud til lederne at et eventuelt stop for arbejdsmiljøcertificering ikke er et signal om at nedprioritere arbejdsmiljøet. Tværtimod forventes der en mere målrettet indsats og frem for alt resultater i form af faldende sygefravær og stigende trivsel på arbejdspladserne. På baggrund af drøftelse i dag udarbejder Arbejdsmiljøgruppen oplæg til drøftelse på næste møde. 7. Arbejdsmiljøregnskab 2014 til beslutning Arbejdsmiljøregnskabet indeholder en status på arbejdsmiljøforholdene, herunder statistik for sygefravær, opgørelse af arbejdsulykker, status på arbejdsmiljøcertificeringen m.m. Hovedudvalgets drøftelse af arbejdsmiljøregnskabet udgør den årlige arbejdsmiljødrøftelse i henhold til arbejdsmiljøloven, jf. også MED-aftalen. Hovedudvalget drøfter regnskabet og beslutter om der på den baggrund iværksættes nye tværgående indsatser til forbedring af arbejdsmiljøet. Det bemærkes, at mulige indsatser i forhold til sygefravær behandles særskilt under punkt 8 vedr. Cabi s undersøgelse. Dokumentnr.: side 3

4 Bilag: Arbejdsmiljøregnskab 2014, doknr Bilag 1 Sygefravær fordelt på andel af medarbejdere uden fravær, 1-5 dages fravær og mere end 5 dages fravær, doknr Arbejdsmiljøregnskabet godkendt. Arbejdsmiljøgruppen vil til næste møde komme med oplæg til indsats mod stigende sygefravær. Rikke efterlyste udmelding om hvornår der gennemføres Trivselsmåling på ledelsessiden 8. Rapport fra Cabi vedr. sygefravær til beslutning I 2014 gennemførte Cabi en undersøgelse af sygefravær på daginstitutioner i 6 kommuner 3 kommuner hvor sygefraværet var højt og 3 kommuner hvor sygefraværet var lavt. Odder Kommune var udvalgt til at deltage i undersøgelsen pga. højt sygefravær. Odder Kommune har bidraget med faktuelle oplysninger bl.a. via kvalitetsrapporten for daginstitutioner for 2013, fraværspolitik, uddannelsesniveau for ledere m.m Derudover har Cabi gennemført fokusgruppeinterviews med en række ledere og tillidsvalget for området samt konsulenter fra HR. Resultatet af undersøgelsen foreligger nu og Hovedudvalget drøfter resultatet, og beslutter, om der på den baggrund skal iværksættes fælles tværgående indsatser, der kan bidrage til nedbringelse af sygefraværet. Bilag: Resultat af Cabis undersøgelse, doknr Dias præsentation af resultat, doknr Ulla orienterede kort om baggrunden for rapporten og rapportens resultat. Arbejdsmiljøgruppen kommer med oplæg til hvordan arbejdet med nedbringelse af sygefravær kan iværksættes. 9. Introduktion til for formulering af nyt arbejdsgrundlag for Direktionens til information og drøftelse Direktionen skal i gang med at formulere et nyt fælles arbejdsgrundlag for direktionens arbejde. Henning Haahr informerer om den kommende proces. Processen blev startet op på det store ledermøde i torsdags og som konsulentfirma er valgt Mercuri Urval Dokumentnr.: side 4

5 Direktionens nye arbejdsgrundlag forventes færdig inden 1. november. HovedUdvalget vil blive orientering om status på næste møde. 10. Retningslinjer vedr. jobpulje på dagtilbudsområdet til information og drøftelse Jobpuljen er etableret i forbindelse med Fremtidens Dagtilbud og faldende børnetal. Der er uklarhed om, hvorvidt jobpuljen også omfatter pædagoger og pædagogmedhjælpere i SFO som afskediges grundet faldende børnetal. Bilag: Procedure for jobpuljen er vedlagt som bilag 4.pdf Jobpuljen omfatter også pædagoger og pædagogmedhjælpere i SFO som afskediges grundet faldende børnetal. Skrives ind i Procedure for Jobpulje i Odder Kommune, dagtilbudsområdet , dok.id Deltagelse i innovationsuddannelse Til beslutning KL og Forhandlingsfællesskabet udbyder igen den fælles innovationsuddannelse i løbet af Hovedudvalget skal tage stilling til, om vi i Odder Kommune ønsker at deltage med et antal medarbejdere og ledere. Ønsker vi at deltage skal antallet meldes ind til parterne inden 1. maj. Navne på deltagerne tilmeldes først senere. Vedlagt er informationsmateriale om uddannelsen. Heraf fremgår også at Hovedudvalget drøftelse af uddannelsen kan tage udgangspunkt i følgende spørgsmål: a. Hvordan kan uddannelsen i innovation understøtte tiltag, vi allerede har for at få bedre kvalitet, effektivitet og trivsel? b. Vil vi udpege et bestemt område, hvor vi gerne vil styrke medarbejdernes innovationskompetencer eller ønsker vi at deltage med repræsentanter for flere forskellige områder skal uddannelsen evt. uddybes frit efter først-til-mølleprincippet? c. Hvordan vil Hovedudvalget følge op på uddannelse? Såfremt Hovedudvalget beslutter at vi ønsker at deltage i uddannelsen skal der tages stilling til, hvordan deltagelsen finansieres. Bilag: Information om KL og Forhandlingsfællesskabets innovationsuddannelse, doknr Til næste møde kigger Henning, Jørgen og Ulla på hvad vi har af midler og kommer med oplæg til hvad midlerne kan bruges til. Dokumentnr.: side 5

6 12. MED-uddannelse til beslutning Lone Bay har udarbejdet et udkast til procedure for MED-uddannelse i Odder Kommune, herunder indhold af basisuddannelse. Hovedudvalget drøftet udkastet med henblik på beslutning om fremadrettet procedure for MED-uddannelse. Bilag: Udkast til MED-uddannelse for Odder Kommune, doknr Godkendt. 13. Opfølgning på Falck s psykologordning (udsat fra sidste møde), til information og drøftelse HR informerer om opfølgning med Falck Healthcare vedr. sager om stress og udbrædthed. Ulla orienterede om at sager om stress og udbrændthed fordeler sig bredt og ikke kun på et bestemt arbejdsområde. Orientering til efterretning. 14. Feriefonden (udsat fra sidste møde), til information og drøftelse Der vil i løbet af 2015 blive gennemført valg til feriefonden. Fonden udarbejder forinden nærmere informationsmateriale vedr. fondens opgaver, hvem der kan vælges m.v. Personalechefen informerer nærmere på mødet. Hovedudvalgets opgave er kun at vælge medlemmer til Feriefonden. Rikke nævnte at det er vigtigt at der er ens retningslinjer for dem der sidder i Feriefonden. 15. Status vedr. dannelse af nyt selskab på beredskabsområdet til information og drøftelse Med virkning fra 1. januar 2016 skal de kommunale beredskaber udskilles i en række nye 60 selskaber. Odder Kommune arbejder i øjeblikket sammen med Århus, Skanderborg og Samsø kommune om dannelse af et fælles selskab. Det forventes at de enkelte kommunalbestyrelsen inden sommerferien kan godkende selve selskabskonstruktionen. Status har været behandlet på Områdeudvalgsmøde for det tekniske område den 12. marts. Forventes ansat beredskabschef med start 1. september Orientering til efterretning. Dokumentnr.: side 6

7 16. Forslag om seminar for Hovedudvalget til beslutning Formand og næstformand har drøftet muligheden for at afholde seminar for Hovedudvalget efter sommerferien. Seminaret vil bl.a. kunne indeholde Hovedudvalgets strategiske drøftelse, som skal gennemføres igen i Forslag til datoer for seminaret: august eller september Datoerne reserveres. 17. Hovedudvalgets forretningsorden til beslutning Hovedudvalget drøfter den eksisterende forretningsorden og beslutter, hvorvidt der er behov for justeringer. Bilag: Forretningsorden for Hovedudvalget, vedtaget den 30. september 2013 Udsat til næste møde. 18. Årshjulet til beslutning (fast punkt) Hovedudvalget drøfter årshjulet og behov for evt. justeringer. Bilag: Årshjul for hovedudvalget Udsat til næste møde. 19. Til efterretning a. Referat fra møde i OmrådeUdvalget på børne- og ungeområdet dok.id b. Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset dok.id c. Referat fra møde i OmrådeUdvalget for social, sundheds og kultur området dok.id d. Referat fra møde i OmrådeUdvalget for det tekniske område dok.id Til efterretning. 20. Eventuelt Arbejder med at få HovedUdvalgets dagsorden over på e-dagsorden Formandens ambition er at holde tiden og at alle kommer til orde Dokumentnr.: side 7

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 8:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/830 Månedsstatistik April

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og SHK s fælles vejledning K-kommentar: K og KTO har indgået en selvstændig rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. ndholdsmæssigt

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole Afbud til Lisa: Deltagere: Jeanette, Lotte, Bo, elevråd, Henriette, Jonas, Torben, Louise, Carsten, Lauge, Lisa, 1) Godkendelse og underskrive referat fra sidste møde 2) Meddelelser: a) Formand Skolerådsmøde

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport FOA: Pædagogisk sektor F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Statusrapport Årsmøde 2003 Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Grinsted Public a/s Layout og indhold:

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. 1.1. Generelle lønforhøjelser. Pr. 1. januar 2014 ydes en generel lønforhøjelse på 0,50 pct.

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. 1.1. Generelle lønforhøjelser. Pr. 1. januar 2014 ydes en generel lønforhøjelse på 0,50 pct. KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Tid Den 16. februar 2013 Sted KL Emne Overenskomst- og aftalefornyelse pr. 1. april 2013 Deltagere Repræsentanter for Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

I denne undersøgelse har fokus været at få belyst de administrative konsekvenser af MEDsystemet.

I denne undersøgelse har fokus været at få belyst de administrative konsekvenser af MEDsystemet. Bilag 2: Måling af administrativ tid VAKKS-metoden Det administrative tidsforbrug er i undersøgelsen målt med inspiration fra VAKKS-metoden. VAKKS står for Vurdering af Administrative Konsekvenser for

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Torben Pilegaard Jensen, Helle Bendix Kleif, Jacob Ladenburg og Lene Sønderup Olesen. Pædagogers afskedigelse på grund af arbejdsmangel

Torben Pilegaard Jensen, Helle Bendix Kleif, Jacob Ladenburg og Lene Sønderup Olesen. Pædagogers afskedigelse på grund af arbejdsmangel Torben Pilegaard Jensen, Helle Bendix Kleif, Jacob Ladenburg og Lene Sønderup Olesen Pædagogers afskedigelse på grund af arbejdsmangel Publikationen Pædagogers afskedigelse på grund af arbejdsmangel kan

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og KTO s fælles vejledning 2013

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og KTO s fælles vejledning 2013 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og KTO s fælles vejledning 2013 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og KTO s fælles vejledning Rammer

Læs mere

Frederiksberg Ny Skole

Frederiksberg Ny Skole Referat af skolebestyrelsens møde onsdag den 27. august 2014 kl. 17 21 Første del af mødet er kursus med Per Carøe fra og forældre fra kl. 17 19. Tilstede: Lotte Trads Jensen, Anders Christian Hvid, Lea

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere