100 år som fuglenes fagforening. Årsberetning 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "100 år som fuglenes fagforening. Årsberetning 2006"

Transkript

1 100 år som fuglenes fagforening Årsberetning 2006

2 Årsberetning år som fuglenes fagforening Fredag den 13. oktober 2006 vil for altid være mejslet ind i DOFs historie. Den dag markerede vi foreningens 100 års jubilæum ved et særdeles vellykket arrangement med både konference og reception. Ved receptionen talte miljøminister Connie Hedegaard. Hun sagde bl.a.: Medlemmernes engagerede indsats har gjort DOF til en af landets mest indflydelsesrige grønne organisationer og en god støtte i det politiske arbejde på at skabe en fremsynet naturpolitik. Jubilæumsfestlighederne overstråler selvfølgelig det hele, men der har været mange andre højdepunkter og minderige begivenheder i årets løb, hvoraf flere var arrangementer i anledning af jubilæets år. På Ørnens dag den 5. februar blev alle rastende ørne i Danmark optalt. Tællingen gav imponerende 110 Havørne og 5 Kongeørne. DOF inviterede familien Danmark på ørnetur den 19. februar, hvor ca deltog. Resultaterne af 30 års punkttællinger kom til offentlighedens kendskab, da DOF i starten af året udsendte rapporten Udviklingstendenser for bestande af almindelige fuglearter i Danmark Rapporten fik ros fra bl.a. Vildtforvaltningsrådet. Resultaterne fra DATSY-projektet bidrog på afgørende vis til, at antallet af fuglearter på rødlisten fra 2005 i 2006 blev forøget med yderligere 20 arter. Fugleværnsfonden indviede den 9. september et stort naturgenopretningsprojekt på Sydlangeland. I oktober udkom DOFT i et jubilæumsnummer. I 17 essays kan man læse om DOF gennem 100 år. Om ildsjælene og de markante personligheder, om sejre og nederlag for fuglebeskyttelsen. Ved receptionen den 13. oktober underskrev miljøministeren og DOFs formand en ny treårig aftale. Aftalen indebærer et årligt tilskud til DOF på kr for adgang til DOFs data. Ved jubilæumsfesten den 14. oktober deltog 415 medlemmer. I alt medlemmer ved årets udgang er det højeste medlemstal i foreningens historie. På fuglefronten kan vi glæde os over en pæn fremgang for Rød Glente, nu med 40 ynglepar, for Havørn, hvor de 16 par fik 23 unger på vingerne, og for Skestork, der satte rekord med 32 ynglepar. De store vingefang trives i Danmark. Men træerne vokser ikke ind i himlen. Regeringen og dens støtteparti undlod at udnytte den indlysende mulighed for at overføre 1,4 mia. om året af landbrugsstøttemidlerne til natur- og miljøfremmende landbrugsdrift i landdistrikterne. Og truslen om forsøg med falkejagt hænger stadig over os. Samlet set har 2006 dog været et overordentlig positivt år for DOF. Alle har arbejdet hårdt i jubilæets år. Belønningen for sliddet har været de mange fornemme resultater. Hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsen mødtes syv gange fordelt over året, heraf tre gange over mere end én dag. Arbejdet og samarbejdet i HB har været forbilledligt med et absolut højdepunkt i Vejlerne september. På mødet gennemdrøftede HB en række store emner, hvor vi fra starten ikke var enige så langt fra endda. Men ingen af os mødte op med ufravigelige holdninger og ultimative krav. Og efter en saglig debat blev flere af os flyttet af overbevisende og velformulerede argumenter, så vi nåede frem til enige og stærke beslutninger. Ung jagtfalk på Fugleværnsfondens reservat på Nyord. Foto: John Larsen Hovedbestyrelsen besluttede med tilslutning fra Repræsentantskabet, at tidsskriftets faglige profil styrkes, og at DOFT lægges på nettet. Det sker fra glædede sig over, at Navneudvalgets fremragende liste over alverdens fugle blev tilgængelig på DOFs hjemmeside gennemførte i årets løb nyttige og konstruktive møder med repræsentanter for Videnskabelig Udvalg, Feltornitologisk Udvalg og med Rovfuglegruppen. vedtog en ny pressestrategi. godkendte en projektbeskrivelse for DOF-basens drift og udvikling i perioden medvirkede til etablering af Anni og Lorenz Ferdinands Rejselegat, der vil blive uddelt første gang i besluttede at omlægge det langfristede flexlån i Fuglenes Hus fra årlig fornyelse til fornyelse hvert femte år. 2

3 Danmark er igen et land for ørne. I 2006 ynglede 16 par. Foto: John Larsen Naturbutikken 2006 blev endnu et år med rekordomsætning, samtidig med at butikken både blev udvidet og smukt renoveret. Igen et fantastisk resultat for DOF. Det nye Danmarkskort efter kommunalreformen Med nedlæggelse af amterne ved udgangen af 2006 mistede vore lokalafdelinger en mangeårige samarbejds- og sparringspartner. De nye større kommuner og de nyetablerede, statslige miljøcentre overtager amternes opgaver og bliver dermed de instanser, som lokalafdelingerne skal agere med fremover. Hærfuglen lod sig se for repræsentantskabet på Bornholm. Foto: Helge Røjle Christensen På repræsentantskabsmødet nov. drøftede vi indgående, hvordan lokalafdelingerne hurtigst muligt efter 1. januar 2007 etablerer en god kontakt til de nye kommuner. Repræsentantskabet vedtog, at den første kontakt skal være et velkomstbrev fra hver lokalafdeling til den enkelte nye kommune i lokalafdelingens område. Med brevet, der også fremhæver DOFs rettigheder, når det gælder klagesager i medfør af en række love på naturområdet, lægges der op til et godt og konstruktivt samarbejde. Brevet skal følges op af en personlig kontakt i form af et møde med nøglepersoner i kommunen. To fortræffelige repræsentantskabsmøder I dagene maj holdt Repræsentantskabet møde på Bornholm. Vi boede smukt i Allinge, stemningen var i top, møderne særdeles konstruktive, og med en række fugleekskursioner rundt på den smukke ø blev også den stærke trang til fugleoplevelser i maj måned opfyldt. Næsten hele forsamlingen så om lørdagen en meget samarbejdsvillig Hærfugl neden for Hammerknuden. Efterårsmødet november foregik for femte gang på Dalum Landbrugsskole, der er en perfekt ramme for arbejdet i de to dage. De vigtigste emner var lokalafdelingernes samarbejde med de nye kommuner og vedtægtsudvalgets foreløbige status. Lørdag aften blev Per Schiermacker-Hansen, Jesper Tofft og Johannes Bang hædret for deres årelange arbejde for DOF og for fuglesagen. En undersøgelse i slutningen af året blandt alle de nye kommuner viste, at langt den overvejende del forventer at etablere grønne råd og med DOF som deltager. Derfor planlægges der kurser i første halvår 2007 for de DOF-repræsentanter, der måske for første gang skal repræsentere foreningen i en naturpolitisk sammenhæng. Lokalafdelingerne og de nye kommunegrænser Hvordan afgrænsningen af lokalafdelingerne skal være fremover i forhold til de nye kommunegrænser, har været drøftet i både lokalafdelingerne, i HB og i Repræsentantskabet. Efter grundige overvejelser vedtog Repræsentantskabet i maj, at eneste større ændring i første omgang bliver, at der planlægges med etablering af en ny lokalafdeling DOF Nordsjælland omfattende seks nordsjællandske kommuner. De øvrige lokalafdelinger tilpasses de nye kommunegrænser, og enkelte lokalafdelinger får nyt navn. Repræsentantskabet nedsatte på forårsmødet i maj et vedtægtsudvalg,

4 Tryggelev Nor har allerede ynglende klyder og rørdrum der skal se på en nødvendig modernisering af foreningens vedtægter. Det forventes, at de nye vedtægter bliver så fleksible, at senere behov for flere lokalafdelinger eller andre grænser mellem de nuværende kan gennemføres ved beslutning i repræsentantskabet. DOF Nordsjælland kan først formelt etableres, når nye vedtægter er på plads i løbet af Indtil da er der etableret en velfungerende arbejdsgruppe på syv personer, der i slutningen af året afholdt det første møde for medlemmerne med ca. 100 deltagere. Kommunikation En meget brugt og citeret hjemmeside, ugentlige nyhedsbreve til pressen, tre magasiner og nem adgang til DOFbasens guldgrube af informationer har sikret optimal synlighed i medierne og over for befolkningen. I kommunikationsafdelingen er mange kræfter brugt på aktiviteter i forbindelse med jubilæets år. Et særligt jubilæumslogo blev produceret i starten af året som et blikfang for både medlemmer og den brede offentlighed. Kommunikationsafdelingen har støttet ørnetællingerne og Ørnens Dag i februar, Fuglenes Dag og Skagen Fuglefestival i maj, den omtalte indvielse af Tryggelev Nor i september og festlighederne omkring selve jubilæet i dagene oktober. Desuden har afdelingen serviceret lokalafdelingernes særlige jubilæumsarrangementer og andre lokale events. Over har deltaget i disse arrangementer. En del var selvfølgelig medlemmer i forvejen, men et pænt antal tog mod et tilbud om gratis abonnement på Fugle og Natur, hvoraf flere hundrede senere er blevet betalende medlemmer. Her har DOF for første gang nogensinde benyttet telemarketing. I slutningen af året satte DOF en historisk medlemsrekord med betalende medlemmer. En fin jubilæumsgave. Både Fugle og Natur og Fugle i felten har med interessante artikler om historiske perspektiver i DOFs virke og om fuglenørdernes store oplevelser i gamle dage bidraget til markeringen af jubilæet. Fugleværnsfonden som selvstændig, erhvervsdrivende fond Erhvervs- og Selskabsstyrelsen meddelte den 14. november, at Fugleværnsfonden med virkning fra 1. januar 2006 var registreret som en erhvervsdrivende fond. Et længe næret ønske fra Fugleværnsfondens side om at opnå status som en selvstændig juridisk enhed, var dermed opfyldt med tilbagevirkende kraft. Inden det nåede så vidt, foregik der grundige overvejelser i både HB og Fugleværnsfonden om, hvordan vore medlemmer og ikke mindst repræsentantskabet ville tage imod en sådan løsrivelse. Forslag til nye vedtægter, der stadig sikrer DOF bestemmende indflydelse, og en klar aftale for det fremtidige samarbejde blev præsenteret for repræsentantskabet i maj. Efter en grundig debat, hvor alle de mere følelsesmæssige aspekter ved adskillelsen blev endevendt, vedtog repræsentantskabet enstemmigt at søge Fugleværnsfonden udskilt som en selvstændig fond i juridisk forstand. Fest ved Tryggelev Nor Den 9. september inviterede Fugleværnsfonden til en storslået fest ved Tryggelev Nor for dels at fejre DOFs 100 års jubilæum, Fondens eget 40 års jubilæum og afslutningen på det vellykkede naturgenopretningsprojekt af

5 Søren Ryge Pedersen holdt festtalen ved DOF s 100års-jubilæum. Foto: Lene Holm delområdet, Nørreballe Nor. Ved samme lejlighed blev en række nye publikumsfaciliteter, betalt af Aage V. Jensens Fonde, præsenteret. HKH Prins Joachim foretog selve indvielsen og holdt også en fin tale for Fonden. Digteren Benny Andersen læste egne digte op. Især digtet Overbefugling fik latteren til at runge blandt de ca. 150 indbudte gæster, der efterfølgende beså de nye herligheder og sluttede af med en hyggelig frokost i et telt ved parkeringspladsen. Fugleværnsfonden havde meget stor ære af arrangementet, hvor også de mange frivillige i arbejdsgruppen omkring Noret ydede en flot indsats. DOFT som 100-års festskrift for Dansk Ornitologisk Forening Foreningens stiftere havde i 1906 sikkert ikke fantasi til at forestille sig DOF og DOFT fejre 100 års fødselsdag. De mange aktive medlemmer og de store begivenheder i DOFs historie lever kun i kraft af de skriftlige kilder, og her er DOFT en ren guldgrube. Derfor var det både rigtigt set og helt indlysende, at det blev et jubilæumsnummer af DOFT på 212 sider, der kom til at sætte det varigste og smukkeste minde over de første 100 år. En af DOFs største ildsjæle, Hans Meltofte, stod for idé, redaktion og layout. Han lagde gennem hundreder af timer al sin entusiasme i arbejdet med at få skabt det vægtigste nummer af tidsskriftet nogensinde. I 17 velskrevne essays kan man læse om DOF gennem de 100 år. Om ildsjælene og de markante personligheder, om sejre og nederlag for fuglebeskyttelsen. Festlighederne i dagene oktober Fredag og lørdag d oktober blev to uforglemmelige dage. Fredag med konference og reception i fine lokaliteter på Landbohøjskolen. I løbet af dagen deltog 161 indbudte gæster. De fleste til hele arrangementet. Formiddagens program var en faglig minikonference med inspirerende og veloplagte oplæg fra bl.a. Nils Wilhjelm, Poul Hald-Mortensen, Stinne Aastrup, Klaus Malling Olsen, Peter Johan Schei, Hans Meltofte og Christian Hjorth. Fotografen Jens Kr. Kjærgaard sluttede formiddagen af med en bevægende smuk billedsuite med fugle i deres landskab. Om eftermiddagen var der reception med deltagelse HM Dronning Margrethe, der fra 1951 og mere end 15 år frem var medlem af DOF. Søren Ryge Pedersen holdt festtalen og causerede smukt og forunderligt om fugle og fugleoplevelser i årets 12 måneder. Miljøminister Connie Hedegaard holdt en meget personlig og flot tale for DOF. Herefter var ordet frit, og det blev til mange flotte og anerkendende ord, men også enkelte skælmske bemærkninger. Dagen sluttede med kaffe og fødselsdagskage og en livlig og hyggelig samtale mellem de mange gode folk, der var forsamlet. Dronningen fik også lejlighed til at hilse på en række af gæsterne. Fra alle sider lød der stor anerkendelse til DOF for det flotte arrangement. Medlemsfest Festen lørdag aften den 14. var kun for medlemmer med ledsagere. 415 deltog i festen i hal D på Christianshavn. De blev en uforglemmelig aften, hvor Henrik Wejdling fra HB holdt en særdeles veloplagt festtale, hvor sangerinden Randi Laubek sang bevægende smukt for os, og hvor vi senere efter en dejlig middag serveret af Meyers køkken kunne træde dansen til tonerne fra bandet Max 60. Mange gamle medlemmer og fuglevenner mødtes måske for første gang i flere årtier, så snakken gik lystigt til længe efter, det var blevet den 15. oktober. Det var svært at løsrive sig og gå hjem. For mange af os vil de to dage altid stå i et særligt skær, for Nu bliver det ikke større i DOF, men det gør det jo nok. HM Dronning Margrethe overværede underskrivelsen af en aftale mellem DOF og Miljøministeren. Foto: Lene Holm

6 National fuglebeskyttelse På det verbale plan har regeringen sat natur- og miljøbeskyttelse noget højere op på den politiske dagsorden. F.eks. med løfte om én mia. mere over fire år, , til natur- og miljøformål, de første nationalparker i Danmark og en forstærket indsats mod den globale opvarmning. Miljømilliarden er vist svundet ind til 558 mio. kr., der primært skal bruges til naturgenopretning i 11 udvalgte indsatsområder, og blot de første spæde tegn på opfyldelse af 2010-målsætningen om stop for tab af biologisk mangfoldighed, er svære at få øje på. DOF har i regi af Det Grønne Kontaktudvalg presset på over for Miljøministeriet for at få sat gang i arbejdet og bl.a. foreslået et samarbejde om at få fastlagt indikatorer til måling af tilbagegang evt. fremgang. DGK påpegede i brevet også de største trusler mod den biologiske mangfoldighed og foreslog elementer, der kunne indgå i en handlingsplan. DOF tvivler stærkt på, at de nødvendige midler til at løfte så store opgaver vil være til stede til rette tid. Derfor er det også ekstra forbistret, at regeringen og dens støtteparti afstod fra muligheden for at modulere op til 1,4 mia. kr. om året i de næste syv år fra den almindelige landbrugsstøtte til en indsats i landdistrikterne til gavn for både lokalbefolkningen og den trængte natur. De første nationalparker I maj gav miljøminister Connie Hedegaard Folketinget en redegørelse om regeringens planer for etablering af nationalparker i Danmark. Redegørelsen fulgte i meget store træk Den National Følgegruppes anbefalinger til ministeren. DOF bemærker i sit høringssvar til det endelige lovforslag bl.a., at der bør være et nationalt Nationalparkråd, at enhver park skal indeholde et velbeskyttet kerneområde, og at en marin nationalpark bør med i første udpegningsrunde. I første runde forestiller DOF sig en nationalpark i Vestdanmark, f.eks. Thy eller Lille Vildmose, en park i Østdanmark, f.eks. Kongernes Nordsjælland og endelig Vadehavet med øer, forlandsarealer og marsken bag digerne som den første marine park. Vadehavet er i særklasse Danmarks vigtigste naturområde og derfor den mest oplagte, men samtidig også mest kontroversielle park. 6

7 Regeringen ønsker ikke, at landmændene dyrker enge, viber og lærker for deres landbrugsstøtte. Foto: Jan Skriver Vildtforvaltningsrådet Den 1. april tiltrådte Anders Danneskjold Lassen som ny formand for Vildtforvaltningsrådet. Han har i en lang årrække siddet som en særdeles kompetent og kompromissøgende repræsentant for Dansk Landbrug. Samme dag begyndte det nyudpegede råds fireårige funktionsperiode med helt nye repræsentanter for Danmarks Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Skovforening og Dansk Landbrug. Allerede på sit første møde skulle det nye råd stå sin prøve for om muligt at opnå forlig om regler for udsætning af Fasaner, Agerhøns og Gråænder. Efter meget vanskelige forhandlinger enedes rådet om nye regler for udsætninger bl.a krav om gennemførte biotopsforbedringer, hvis der skal udsættes Fasaner eller Agerhøns i større målestok. Det vil forhåbentlig medføre færre udsætninger og tilskynde jægerne til bedre biotopspleje. Caretakere på besøg fra Tanzania beundrede en vandnymfe sammen med Gentofte Søs caretakergruppe. Foto: Hanne Juhl Rådet anbefalede yderligere, at Ringduens jagttid afkortes med september måned. Det er ikke mindst EU-kommissionens skærpede opmærksomhed på, om medlemsstaterne efterlever reglerne i Fuglebeskyttelsesdirektivet, der har presset til denne for jægerne upopulære indskrænkning. I arbejdet i rådet har DOF kunnet glæde sig over, at der de kommende år bliver ledige penge af jagttegnsmidlerne til flere nye forskningsprojekter relateret til fuglebeskyttelse. Men den nye formand for Danmarks Jægerforbund lægger op til et brud med den kompromissøgende linje i rådet, som hans forgænger, Kristian Raunkjær, sammen med alle andre organisationer i rådet har fulgt gennem de sidste mange år. Det kan åbne helt nye perspektiver og muligheder for DOF. Forsøg med falkejagt spøger stadig. Rådet er desværre splittet i denne sag, og miljøministeren har bebudet, at rådet skal se på sagen igen. DOFs klare udmeldinger imod falkejagt, hvor der i givet fald skulle lovgives for mindre end 25 personers bizarre hobby, har fremkaldt ganske kraftige reaktioner fra dem, der følte sig stødt af vores markeringer. Det årlige møde om ministeraftalen Den 15. september holdt DOF møde med miljøministeren for bl.a. at foretage det årlige tjek af den såkaldte ministeraftale, der især retter sig mod en særlig indsats for en række truede og sjældne ynglefugle. Aftalen er gældende for perioden Her ved afslutningen af den treårige periode kunne miljøministeren og DOFs formand konstatere, at aftalen har fungeret fortræffeligt. Begge parter har leveret varen. Næsten alle steder er der etableret en god dialog mellem skovdistriktet og DOFs lokalafdeling. Styrelsen har på statens egne arealer meget fint udmøntet anbefalingerne om engfuglevenlig pleje, som beskrevet i deres egen handlingsplan. Dertil kommer, at Styrelsen fra Life-programmet har fået tildelt 5,3 mio. kr. til engfuglene. Sammen med Styrelsens eget bidrag af samme størrelse kan der på fire vigtige lokaliteter gøres en ekstraordinær indsats de kommende år. Samarbejdet om at hjælpe Hjejle, Hedehøg, Rød Glente og en fælles kampagne om at tage vare på alle vore rovfugle har fungeret fortræffeligt. DOF har i 2006 bidraget med vigtige informationer, så den danske rødliste er blevet udvidet med yderligere 20 arter. Det er sket i et forbilledligt samarbejde med DMU. I anledning af det forestående 100 års jubilæum overrakte vi Connie Hedegaard en ønskeseddel med 10 ønsker til fremme af fugle- og naturbeskyttelsen i Danmark. Ministeren tog meget positivt og med et glimt i øjet mod ønskesedlen, men lovede ikke her og nu at opfylde nogle af ønskerne. Danske projekter DOF gennemfører i disse år tre store overvågningsprojekter i Danmark: punkttællingsprogrammet, DATSY og caretaker-projektet. Aage V. Jensens Fonde yder en helt afgørende støtte til alle tre projekter. Midt på året orienterede vi bestyrelses-formand Leif Skov om fremdriften i de tre projekter. En samarbejdsaftale mellem DOF og miljøministeren underskrevet i oktober sikrede punkttællingsprogrammets økonomi i en femårig periode frem til Det betyder, at vi nu kan høste frugterne i form af videnskabelige analyser af de mange data, som det voksende korps af dygtige punkttællere indsamler. I forlængelse af punkttællingsprogrammet var DOF i april vært for en workshop betalt af Nordisk Ministerråd for at vurdere, hvordan overvågning af almindelige fugle kan anvendes i forbindelse med EU s såkaldte 2010-målsætning om at bremse tilbagegangen i EU-landenes biologiske mangfoldighed.

8 Som hjælp til de frivillige DATSY-koordinatorers arbejde er der i 2006 udarbejdet såkaldte monitoreringsvejledninger for i alt otte arter. Flere andre er under udarbejdelse. Én af de overvågede arter, Hvidbrystet Præstekrave, er begyndt at udvise markante svaghedstegn. Der kunne være behov for at undersøge artens status, forvaltning og habitatudnyttelse nærmere. Kongeørn etablerede sig i på en ny nordjysk lokalitet og med endnu et nyt territorium i vinteren tæller den danske bestand nu fire besatte yngleterritorier. Miljøministeriet med at sammenstille data til pligtige afrapporteringer til EU. Miljøministeren sagde ja tak og indgik i en ny treårig partnerskabsaftale, som viderefører de fleste af de elementer, som ministeriet og DOF så forbilledligt samarbejdede om i den gamle aftale. Den nye aftale giver også Miljøministeriet adgang til DOFs fugledata i DOFbasen, indsamlet gennem DATSY-projektet, Caretakerprojektet og den mere tilfældige indtastning i DOFbasen. Miljøministeriet giver i alt et årligt tilskud på kr til de to nye, store samarbejdsprojekter. Netværket af frivillige i caretakerprojektet dækker nu 114 lokaliteter, og mere end 500 personer er aktivt involverede. Mere end 100 hjemmesider under beretter om sidste nyt fra naturen. I en midtvejsrapport, der blev afsluttet ved årets slutning, er status for i alt 14 lokaliteter opgjort, og det står allerede nu klart, at nogle af Danmarks vigtige fuglelokaliteter trænger til et gevaldigt løft, hvis de fortsat skal huse de fuglearter, som de oprindeligt blev udpeget for at beskytte. For at styrke den løbende overvågning af disse vigtige fuglesteder er der i 2006 udviklet standardiserede metoder til optælling af rastefugle, ligesom der er udarbejdet lokalitetsmanualer for en stribe områder. Ny partnerskabsaftale underskrevet ved jubilæumsfesten Overvågningen af Danmarks fugleliv er efter DOFs opfattelse en statslig opgave, bl.a. for at leve op til kravene fra EU. I maj sendte DOF derfor et tilbud til miljøministeren om fremtidens punkttællinger. Vi tilbød, at Miljøministeriet mod en passende betaling fremover kan benytte resultaterne af 30 års punkttællinger. DOF vil så køre projektet videre med de mange hundrede frivillige og en projektadministration i Fuglenes Hus og hjælpe International fuglebeskyttelse DOF har vedtaget en ny strategi for sit internationale arbejde, blandt andet for at styrke involveringen af foreningens medlemmer. I 2006 har bidrag fra medlemmerne og Fugleværnsfonden sikret, at DOF kunne støtte optælling af vinterfugle i Bulgarien, ikke mindst de truede vinterbestande af Rødhalset Gås og Dværggås. Foreningens internationale projektarbejde, finansieret af DANIDA, omfatter pt. fire projekter, hvoraf to er afsluttet i Det drejer sig om et projekt i Kenya, der sigter på oprettelse af caretaker-grupper på otte vigtige lokaliteter. Projektet har opnået samme gode resultater som det danske caretakerprojekt, og DOF har derfor med årets udgang søgt om en fortsættelse i en fase II. Tilsvarende har DOF i 2006 afsluttet sin involvering i et allianceprojekt-kaldet PEMA, der sigter på at udveksle erfaringer om projekter, der kombinerer naturbeskyttelse med fattigdomsbekæmpelse. Projektlandene har været Uganda og Tanzania. De øvrige danske partnere har været WWF Danmark, Care og Center for Udviklingsforskning.

9 Hvidbrystet præstekrave er gået markant tilbage til kun 60 ynglepar i Foto: Helge Sørensen Tanzania og Indonesien DOFs projekt i Uluguru-bjergene i Tanzania afsluttes til næste år. I 2006 er implementeringen af projektets aktiviteter i bjergene gået planmæssigt, mens det har knebet med gennemførelsen af projektets mål om at udvikle den lokale BirdLife-partner, WCST. DOFs andet store projekt foregår på øen Sumba i Indonesien, hvor de lokale beboere inddrages i grænsedragningen omkring en stor nationalpark på øen, hvorefter de udvikler naturforvaltningsaftaler for at sikre bæredygtig forvaltning af naturressourcerne. DOF har i 2006 udformet en ansøgning til et tilsvarende projekt på øen Flores i Indonesien. Det internationale arbejde ved en skillevej På trods af de forholdsvis mange projektaktiviteter, skal det ikke være nogen hemmelighed, at DOF i stigende grad har fundet det vanskeligt at finde en balance mellem de mål, vi forfølger som naturbeskyttelsesorganisation, og DANIDA s ganske restriktive krav om, at fattigdomsbekæmpelse er den altoverskyggende målsætning for udviklingsprojekter bliver derfor afgørende for, om DOF skal fortsætte med sine internationale projektaktiviteter, eller om vi alene skal koncentrere os om politiske og medlemsrettede aktiviteter på det internationale område. Resultatopgørelse 1. januar 31. december 2006 (1.000 kr.) Regnskab 2006 Budget 2006 Regnskab 2005 Lille flagspætte er kommet på den danske rødliste. Foto: John Larsen Omsætning Kontingenter Offentlige tilskud og tipsmidler Øvrige tilskud Arv og gaver Danske projekter Internationale projekter DOF-blade og tidsskrifter Butikssalg Diverse indtægter Omsætning i alt Tilskud, lokalafdelinger Omkostninger, danske projekter Omkostninger, internationale projekter Udvalg og grupper DOF-blade og tidsskrifter Vareforbrug, butikssalg Omkostninger i alt Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger, Butikssalg Administrationsomkostninger Ejendommen, Fuglenes hus Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Årets resultat

10 Balance pr. 31. december 2006 (1.000 kr.) AKTIVER Anlægsaktiver under udførelse Grund og bygning Inventar og edb Indretning af lejede lokaler Obligationsbeholdninger ANLÆGSAKTIVER, I ALT Lager af handelsvarer Tilgodehavender Tilgodehavender hos lokalafdelinger og FVF Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER, I ALT AKTIVER I ALT PASSIVER Bunden egenkapital Disponibel egenkapital EGENKAPITAL I ALT LANGFRISTET GÆLD I ALT Afdrag langfristet gæld, der forfalder i det følgende regnskabsår Kreditinstitutter Reservationer, projekter Forudbetalinger Kreditorer Anden gæld KORTFRISTET GÆLD I ALT GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Økonomisk støtte Dansk Ornitologisk Forening kunne også i 2006 glæde sig over, at en lang række fonde og institutioner ønskede at støtte foreningens arbejde for fuglene såvel inden for som uden for landets grænser. Hovedbestyrelsen takker på foreningens vegne varmt for denne støtte, der er helt afgørende for, at DOF - set i forhold til foreningens medlemstal - kan opretholde et meget højt aktivitetsniveau. Af pladshensyn nævnes kun de, der har ydet bidrag på kr eller mere, men vi er naturligvis også meget taknemmelige for de hundreder af mindre og små bidrag. Oversigt over fonde og institutioner, som har støttet DOF i 2006: Aage V. Jensens Fonde Biblioteksstyrelsen Bodil Pedersen Fonden Carlsen-Langes Legatstiftelse DANIDA, Udenrigsministeriet Danske Banks Fond Det Bertouch ske Familielegat Ebba Celinders Legat Finansstyrelsen Fonden til Værn for Værgeløse Dyr Friluftsrådet Hede Nielsens Fond Karen Krieger Fonden Miljøministeriet Nordisk Ministerråd Robert Storm Petersen og Ellen Storm Petersens Fond Rodox Fonden Skov- og Naturstyrelsen Svalens Fond Frimodt-Heineke Fonden Tuborgfondet Undervisningsministeriet Vinhandler A. B. Olsen og hustrus legat Vivara / C. J. Wildbird Foods 15. Juni Fonden Endvidere skal foreningen takke medlemmerne for bidrag og donationerne til foreningens arbejde. 10

11 Efter kritik fra DOF reviderede Miljøministeriet rødlisten, som nu omfatter i alt 66 truede fuglearter, bl.a. storspove. Foto: Bo Tureby Foreningens økonomi DOF kom for første gang i mange år - ud af 2006 med et underskud. Foreningen havde budgetteret med et underskud på knap kr., men regnskabet viser et underskud på næsten kr. Det skyldes primært fire faktorer. Foreningens 100-års jubilæum blev dyrere end forventet som følge af overvældende interesse for jubilæumskonference og reception samt fest for foreningens medlemmer. Foreningens medlemstal steg, men ikke til det niveau, der var forudset i budgettet. En forventet effekt af DOFs 100 års jubilæum på fondes velvillighed udeblev desværre. Og endelig blev foreningens administrationsomkostninger højere end budgetteret. Det har blandt andet været nødvendigt at ansætte ekstra personale til at udarbejde projektforslag til DANIDA. dæmpe os lidt? Nu er der måske hul igennem. Nu kan vi tale naturens sag --- uden at komme i vanskeligheder. Den slags overvejelser har aldrig præget DOF. Når statsministeren f. eks. siger, at han ikke har hørt en fugl eller en frø eller en fisk brokke sig over alle nedskæringerne på miljøog naturområdet, så er det selvfølgelig rigtigt. Det er, fordi han ikke er opmærksom på, at fuglene har deres egen fagforening, og DOF har brokket sig hele vejen igennem. På hovedbestyrelsens vegne Christian Hjorth Formand for DOF Ved udgangen af 2006 havde DOF derfor en disponibel egenkapital på godt 2,7 mio. kr. Egenkapitalen er opbygget over en årrække som et helt nødvendigt værn om foreningens aktiviteter og ansatte, og den bør derfor på sigt udgøre minimum 2,5 mio. kr. Faldet i egenkapital er ikke umiddelbart alarmerende. DOFs økonomi er basalt set sund. Ikke desto mindre maner underskuddet til forsigtighed, da DOF ønsker at fortsætte den linie, der er lagt i de senere år, hvor foreningen selv finansierer en større og større del af sit naturbeskyttelsesarbejde. Det er kun muligt med en stram omkostningsstyring. Rødtoppet fuglekonge er også kommet på rødlisten. Foto: John Larsen Afslutning I starten af juli 2006 fremsendte EU-kommissionen to såkaldte åbningsskrivelser til Danmark om henholdsvis fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet. Kommissionen mener ikke, at direktiverne er korrekt gennemført i Danmark. I regeringens svarskrivelser er man på en række punkter indstillet på at imødekomme kommissionens kritik, mens andre afvises. I et brev til DOF fra 18. december skriver kommissionen, at den har startet en overtrædelsesprocedure mod Danmark. I brevet oplyser kommissionen, at DOFs klagesag fra 2002 vedr. den danske forvaltning af Tøndermarsken vil blive behandlet i sammenhæng med den omtalte åbningsskrivelse. I DOF er vi overbeviste om, at der i begge åbningsskrivelser ligger muligheder gemt for landvindinger, hvad fuglebeskyttelsen i Danmark angår. Vi er indstillet på at forfølge disse muligheder i Men lad denne beretning slutte et helt andet sted. Ved jubilæumsreceptionen den 13. oktober holdt tidligere miljøminister og modtager af BirdLife prisen i 1998, Svend Auken, en tale for DOF. At dømme efter de mange gæsters reaktioner, må vi vel konstatere, at han gav en rammende karakteristik af os: Men det er ingen hemmelighed, at DOF indtager en særlig plads i mit hjerte. Jeg tror ikke, der er nogen organisation, der mere vedholdende, mindre konjunkturbestemt, mere resultatorienteret og mere charmerende end DOF har fremført sine synspunkter i hele forløbet. Der er mange andre, der siger: Er det nu klogt at køre så hårdt på? Skal vi ikke 11

12 Miljøminister Connie Hedegaard deltog i DOFs 100-års jubilæumsreception, hvor hun underskrev en aftale mellem DOF og Miljøministeriet. Hun sagde i sin tale bl.a.: Tællingerne af fuglene er derfor en hel central indikator for, hvordan det går med den biologiske mangfoldighed i EU, og om det lykkes at standse tabet af biodiversitet i Jeg er derfor meget glad for aftalen, som sikrer, at vi fortsat kan trække på mange dygtige ornitologers frivillige arbejde på at skabe os dette overblik - både i Danmark og det øvrige EU. Miljøminister Connie Hedegaard sammen med DOFs formand Christian Hjorth og DOFs næstformand Egon Østergaard. Foto: Lene Holm Forside: Stor tornskade er en af de fugle, som kom på DMUs rødliste efter en revision af listen i samarbejde med DOF. Foto: Helge Sørensen DOF 2007 Tekst: Christian Hjorth Redaktion: Tine Stampe Layout og tryk: Grafikom Dansk Ornitologisk Forening Vesterbrogade København V tlf Læs mere på

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Atlas III - en kort fortælling om den tredje store kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Oplæg til møde i Svendborgs Grønne Råd, den 23. april 2014 Niels Andersen Sådan arbejder DOF for fuglene Kort

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Referat af VFR-møde den 20. marts 2006

Referat af VFR-møde den 20. marts 2006 Referat af VFR-møde den 20. marts 2006 Referat af ordinært VFR-møde den 20. marts 2006 Godkendt den 11. august 2006 Deltagere: Fra Vildtforvaltningsrådet: Per Ole Olesen, formand Anders Lassen, De danske

Læs mere

Randers Fjord Golfklub

Randers Fjord Golfklub Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77 85 30

Læs mere

STRUKTURREFORMEN VIL PRÆGE NATURARBEJDET

STRUKTURREFORMEN VIL PRÆGE NATURARBEJDET DANSK ORNITOLOGISK FORENING ÅRSBERETNING 2004 ÅRSBERETNING 2004 STRUKTURREFORMEN VIL PRÆGE NATURARBEJDET 2004 har været præget af stor aktivitet overalt i foreningen: Aftalen med miljøministeren har vist

Læs mere

Handling bag ordene. Årsberetning 2008

Handling bag ordene. Årsberetning 2008 Handling bag ordene Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Handling bag ordene De optimistiske meldinger om stadig fremgang for havørn, kongeørn, vandrefalk, rød glente og skestork kan ikke opveje, at 40

Læs mere

Fuglebestandes udvikling I tid og rum: Betydning af citizen science-baseret fugleovervågning for naturforvaltning

Fuglebestandes udvikling I tid og rum: Betydning af citizen science-baseret fugleovervågning for naturforvaltning Fuglebestandes udvikling I tid og rum: Betydning af citizen science-baseret fugleovervågning for naturforvaltning Charlotte M. Moshøj, Thomas Vikstrøm, Timme Nyegaard, Henning Heldbjerg. Dansk Ornitologisk

Læs mere

Anden etape af trægangsti

Anden etape af trægangsti Anden etape af trægangsti Etape 4 og 5 Der bliver nu taget hul på anden etape af trægangstien omkring Hulemosesøen. Trægangstien bliver bygget for at forbedre adgangsforholdene, så man fremover kan gå

Læs mere

STABILITET OG STYRKE I DOF

STABILITET OG STYRKE I DOF DANSK ORNITOLOGISK FORENING ÅRSBERETNING 2005 ÅRSBERETNING 2005 STABILITET OG STYRKE I DOF Tranen fortsætter sin fremgang i Danmark med 58-66 ynglepar i 2005. Foto: Christian A. Jensen En af DOFs aktive,

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Regnskab for perioden fra 14. december 2012 til 31. december 2013 1. regnskabsår Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Formandens beretning... 4 Bestyrelsens

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen i Østjylland

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen i Østjylland REGNSKAB FOR ÅRET 2008 11. januar 2009 Dette regnskab indeholder 13 sider Udarbejdet af Ole Jensen 1 Resultatopgørelse Note Regnskab 2008 Budget 2008 Sammenligningstal 2007 Indtægter Tilskud fra DOF 35,426,38

Læs mere

Den røde drage. - anvisninger på, hvordan vi kan fremme bestanden af rød glente i Danmark

Den røde drage. - anvisninger på, hvordan vi kan fremme bestanden af rød glente i Danmark Den røde drage - anvisninger på, hvordan vi kan fremme bestanden af rød glente i Danmark Flyv, flyv glente! Tag ingen af mine, de er så små! Flyv hen til præsten, han har store grå! Børneremse fra 1800-tallet

Læs mere

Konsolidering og fokusering 2013-16

Konsolidering og fokusering 2013-16 Konsolidering og fokusering 2013-16 Med strategien DOF 2013-2016 sætter Dansk Ornitologisk Forening endnu en gang mål for de kommende års aktiviteter. Strategien er blevet til i et samarbejde mellem DOF

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2015

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2015 OG BERETNING OG REGNSKAB 2015 2 11 Sømandsforeningen Af 1856 PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2015 Sømandsforeningen har i årets løb fået flere nye medlemmer, som er anbefalet af nuværende medlemmer af

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 460 Generalforsamling den 24. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2011 + budget 2012 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016

HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 Beretning I min beretning vil jeg komme ind på følgende emner 1. Medlemstal og afdelinger 2. HG s vision og værdier

Læs mere

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark - Tidsplan og høringsproces 2 Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark Udgivet af Miljøministeriet Hæftet findes i PDF-udgave på www.skovognatur.dk

Læs mere

Der søges forsat fonde og andre samarbejdspartnere for nye initiativer og tilskud til eksisterende

Der søges forsat fonde og andre samarbejdspartnere for nye initiativer og tilskud til eksisterende Landsmøde 2015 Bilag 2: Regnskab 2014, forventet regnskab 2015 og budget 2016 Bemærkninger til regnskab og budgetter Af Christina Kvist Rydahl, regnskabschef i Cyklistforbundet Regnskabet for 2014 udviste

Læs mere

92-gruppen. Miljøminister Connie Hedegaard Miljøministeriet Højbro plads 4 1200 København K. København d. 26. februar 2007. Kære Connie Hedegaard,

92-gruppen. Miljøminister Connie Hedegaard Miljøministeriet Højbro plads 4 1200 København K. København d. 26. februar 2007. Kære Connie Hedegaard, Miljøminister Connie Hedegaard Miljøministeriet Højbro plads 4 1200 København K 92-gruppen c/o Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade 20, 2100 København Ø Tlf: 39 17 40 32, 39 17 40 00 Faxnummer:

Læs mere

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING IDRÆTSVEJ 14 3540 LYNGE 28. marts 2010 Referat af Generalforsamling afholdt onsdag d. 24. marts 2010 1. Valg af dirigent Thomas S. Lassen blev valgt som dirigent og konstaterede,

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

3) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed det forløbne år. 4) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab

3) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed det forløbne år. 4) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab Referat af generalforsamling i foreningen Sammen om Lolland-Falster 6. april 2017 kl. 19.00, der blev afholdt i Højrebyhallens cafeteria, Bøgevej 2, 4920 Søllested. Generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

I 2011 tilstræbes tillige gennemført en DOF-base-aften et centralt sted i Vestsjælland for nye og lettere trænede brugere.

I 2011 tilstræbes tillige gennemført en DOF-base-aften et centralt sted i Vestsjælland for nye og lettere trænede brugere. Handlingsplan for DOF-Vestsjælland, 2011 DOF arbejder i Danmark og internationalt indenfor følgende fire spor: indsamling og udbredelse af viden om fugle formidling af fugleoplevelser i naturen beskyttelse

Læs mere

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab regnskab 11 fsb årsberetning regnskab ledelsesberetning Ledelsesberetning Årets resultat udviser et overskud på 4,6 mio. kr. Egenkapitalen udgør ved årets udgang 415 mio. kr. mod 417 mio. kr. ved udgangen

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2010 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET

TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET Kronvildtgruppen 23. november 2006 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET Kronvildtgruppens redegørelse og indstilling på baggrund af rapporter fra arbejdet i de regionale grupper De regionale kronvildtgrupper skal

Læs mere

Referat Hjortevildtudvalgsmøde Den 24. august 2015 kl. 17.00-20.00

Referat Hjortevildtudvalgsmøde Den 24. august 2015 kl. 17.00-20.00 Referat Hjortevildtudvalgsmøde Den 24. august 2015 kl. 17.00-20.00 Sted Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle Mødedeltagere Lars Jensen, (HB) Formand Claus Lind Christensen (Formand DJ) Knud

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2013

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2013 OG BERETNING OG REGNSKAB 2013 2 11 Sømandsforeningen Af 1856 PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2013 Sømandsforeningen har i det forløbne år oplevet en fortsat interesse fra nye medlemmer for at melde sig

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

Beretning fra bestyrelsen til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 25. marts 2015.

Beretning fra bestyrelsen til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 25. marts 2015. Beretning fra bestyrelsen til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 25. marts 2015. På generalforsamlingen sidste år indledte jeg med at sige, at det har været et spændende år i Frivilligcenter

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMAN DSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2009 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

miljøberetning Affaldssortering godt for miljø og pengepung Mange ønsker at gøre en indsats for miljøet Mindre forbrug af vand, varme og fælles-el

miljøberetning Affaldssortering godt for miljø og pengepung Mange ønsker at gøre en indsats for miljøet Mindre forbrug af vand, varme og fælles-el fsb regnskab miljøberetning var året, hvor alle talte om klima, miljøtiltag og energiforbedringer. FN s klimakonference i København i december gav ikke den internationale, bindende aftale om at reducere

Læs mere

DOF ruster sig til fremtiden. Årsberetning 2007

DOF ruster sig til fremtiden. Årsberetning 2007 DOF ruster sig til fremtiden Årsberetning 2007 Årsberetning 2007 DOF ruster sig til fremtiden I 2007 satte DOF for første gang klima på dagsordenen. Ifølge de alvorlige meldinger fra FN s klimapanel vil

Læs mere

Vedtægter. for. Center for Regional- og Turismeforskning. Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Center for Regional- og Turismeforskning. Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den. Navn og hjemsted Vedtægter for Center for Regional- og Turismeforskning Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den Navn og hjemsted 1 Center for Regional- og Turismeforskning er en selvejende forsknings- og udviklingsinstitution

Læs mere

Resultatopgørelse for 2012

Resultatopgørelse for 2012 Resultatopgørelse for 2012 Provisioner 4.722.385 4.340 Administrationstilskud m.v. 1.895.002 1.581 Kontingenter 512.404 492 Regulering medlemsindskud 166.100 130 Transportregnskab -36.358-61 Indtægter

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Dato: 1. marts 2016 Årsberetning DOF København 2015

Dato: 1. marts 2016 Årsberetning DOF København 2015 Dato: 1. marts 2016 Årsberetning DOF København 2015 1: Bestyrelsen: Hans Harrestrup Andersen, formand, repræsentantskabet (R), dettes forretningsudvalg, Naturpolitisk udvalg (NPU), Grønt råd Lejre kommune,

Læs mere

50 år med Citizen Science Does size matter?

50 år med Citizen Science Does size matter? Does size matter? Dansk Ornitologisk Forening: Mark Desholm, Irina Levinsky, Thomas Vikstrøm, Iben Hove Sørensen, Timme Nyegaard, Michael Fink Jørgensen, Thomas Lehmberg, Nathia Brandtberg, Theo Askov,

Læs mere

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. april 2005 Med henblik

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

Referat af møde i Dansk Ornitologisk Forenings repræsentantskab 7. og 8. maj på Skærbæk Fritidscenter

Referat af møde i Dansk Ornitologisk Forenings repræsentantskab 7. og 8. maj på Skærbæk Fritidscenter Deltagere: Deltagerlisten er udsendt sammen med referatet Gert Fahlberg Fra DOF Sønderjylland bød velkommen til lokalafdelingens område. 1. Valg af dirigenter og referenter Susanne Primdahl fra DOF Nordvestjylland,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2012

Resultatopgørelse for året 2012 Resultatopgørelse for året 2012 Kontingentindtægter.. 2.773.816 2.113 Omkostninger kontingentopkrævinger. -130.248-176 Modtagne gaver og legater 1.839.568 1.735 Modtagne Tipsmidler 220.253 221 Øremærkegebyrer

Læs mere

Nyhedsmail nr. 20 27. feb. 2015. Sidste frist for tilmelding til frokost er fredag den 20. marts kl. 20

Nyhedsmail nr. 20 27. feb. 2015. Sidste frist for tilmelding til frokost er fredag den 20. marts kl. 20 Nyhedsmail nr. 20 27. feb. 2015 Så er det igen tid til lidt nyheder fra Vrist Pumpelag. Først en rettelse. Jeg har desværre i indvarslingen til generalforsamlingen anført, at bestyrelsen stiller forslag

Læs mere

Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933

Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933 Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933 Indledning og formål Formålet med årsberetningen er at orientere byggeforeningens interessenter om foreningens aktiviteter i forhold til foreningens formål.

Læs mere

Frivillighed skal kun tjene den gode sag

Frivillighed skal kun tjene den gode sag Frivillighed skal kun tjene den gode sag Hovedtale af Preben Brandt, tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte, ved Frivillig Fredag i Thisted 26. september 2014 Tak for indbydelsen til at komme

Læs mere

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Årsberetning for Aulum Fritidscenter 2005 Indledning Jeg afsluttede sidste års beretning med at fortælle lidt om, hvad den nærmeste fremtid ville byde på, og helt

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen (Deltog fra kl. 15.00) Steen Colberg Jensen Michael

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag, den 8. marts 2016

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag, den 8. marts 2016 Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag, den 8. marts 2016 Side 11: (Sidetal henviser til årsregnskabet) Jeg vil her give et udpluk af det samlede årsregnskab 2015. Resultatet

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 Sømandsforeningen Af 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2014 Sømandsforeningen har igen i 2014

Læs mere

ANDELSSELSKABET VITTEN FORSAMLINGSHUS ÅRSREGNSKAB 2015

ANDELSSELSKABET VITTEN FORSAMLINGSHUS ÅRSREGNSKAB 2015 ANDELSSELSKABET VITTEN FORSAMLINGSHUS ÅRSREGNSKAB 2015 Vitten Forsamlingshus INDHOLDSFORTEGNELSE Side Generelle oplysninger 1 Regnskabspåtegning 2 Revisionspåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

FORENINGEN OWBUNKERINVESTOR

FORENINGEN OWBUNKERINVESTOR FORENINGEN OWBUNKERINVESTOR Årsrapport 2016 Side 2 Bestyrelsens beretning 2016 har været et begivenhedsrigt år for foreningen. Foreningen blev startet i december 2014, kun en måned efter OW Bunker gik

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. maj 2015 Referat af ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligforeningen i København Mødedato og Tirsdag den 28. april 2015

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Vedtægter. for. Gesten Fritidscenter

Vedtægter. for. Gesten Fritidscenter Vedtægter for Gesten Fritidscenter 1 Institutionens navn er Gesten Fritidscenter. Gesten Fritidscenter er en selvejende institution med hjemsted i Gesten i Vejen Kommune. 2 Institutionens formål er at

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

... ... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse

... ... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse ... MILJØMINISTERIET.... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse Regeringens forslag til: Ny skovlov og Ændringer i naturbeskyttelsesloven.......... Vi skal beskytte

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Anvendt

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 110 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 110 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - på Spørgsmål 110 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet 29.01.2007

Referat fra bestyrelsesmødet 29.01.2007 Referat fra bestyrelsesmødet 29.01.2007 Afbud fra Anni Jensen 1) Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet 11.12.2006 Referatet blev enstemmigt godkendt. 2) Ordinær generalforsamling 05.02.2007 Bestyrelsen

Læs mere

i P-Lauget Frederikskaj afholdt den 25. marts 20l4t kl. 2O.OO 2. Bestyrelsens beretning

i P-Lauget Frederikskaj afholdt den 25. marts 20l4t kl. 2O.OO 2. Bestyrelsens beretning Referat af ordinær generalforsamling i P-Lauget Frederikskaj afholdt den 25. marts 2l4t kl. 2O.OO i fælleshuset Der var fremmødt repræsentanter inkl. fuldmagter for 32 P-plads ejere, med et samlet fordelingstat

Læs mere

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE Indhold Vadehavet / Nationalpark Vadehavet? Historien Loven Geografien Organisationen Økonomien Nationalparkplanen, vision og målsætninger Aktiviteterne

Læs mere

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Ledelsesberetning Aktivitet Foreningens primære aktivitet er at drive en håndboldklub, herunder underaktivitet i form af banko. Væsentlige

Læs mere

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR DBU SJÆLLAND ÅRSREGNSKAB 01.11.2012-31.10.2013 BUDGET FOR PERIODEN 01.11.2013-31.10.2014 I N D T Æ G T E R Budget 2013/2014 t.kr. Kontingent 482 Turneringsvirksomhed

Læs mere

Vedvarende udvikling af Den Kommunale Tandpleje

Vedvarende udvikling af Den Kommunale Tandpleje rsberetning 2004 årsberetning 2005 årsberet Vedvarende udvikling af Den Kommunale Tandpleje TNLs hovedbestyrelse sætter sundhedspolitikken til debat på generalforsamlingen den 7. oktober 2006 i Odense.

Læs mere

Bestyrelsesberetning 2015

Bestyrelsesberetning 2015 INSTITUTTETS ÅRSREGNSKAB Bestyrelsesberetning 2015 Den positive udvikling, som vi oplevede i 2014, er fortsat i 2015 med fremgang i Martinus Center Klint og en god modtagelse af bogen Det evige verdensbillede,

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

HUSTØMRERFORENINGEN I KØBENHAVN OG DENS STIFTELSER

HUSTØMRERFORENINGEN I KØBENHAVN OG DENS STIFTELSER HUSTØMRERFORENINGEN I KØBENHAVN OG DENS STIFTELSER Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/04/2015 Bjarne Petersen

Læs mere

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel havde den glæde, at vi fra borgmesteren modtog invitation til, på selve jubilæumsdagen den 19.marts kl. 12, at gæste Holbæk gl. Rådhus. Borgmester

Læs mere

DOFbasen fylder 10 år

DOFbasen fylder 10 år 15. maj 2012 DOFbasen fylder 10 år Af Timme Nyegaard, Henning Heldbjerg og Steen Brølling Den 15. maj 2002 var det for første gang muligt at gå ind på hjemmesiden www.dofbasen.dk og downloade et program,

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012 Referat torsdag den 24. maj 2012 Kl. 18:00 i Fasaneriet, Ledreborg Alle 2A Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

S T R AT E G I 2016-2019

S T R AT E G I 2016-2019 STRATEGI 2016-2019 INDHOLD 03 HVEM ER VI? HVAD VIL VI? 04 STRATEGI LANGSIGTEDE SIGTELINJER 06 STRATEGI PRIORITERINGER FOR 2016-2019 08 ÅBENHED. SAMARBEJDE. DIALOG 10 NATURFONDEN OM 10 ÅR 12 FAKTA 14 FONDENS

Læs mere

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat 1. Valg af ordstyrer og referent a. Søren Winther blev valgt som ordstyrer og Jon Møgelhøj blev valgt som referent. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra sektionsmødet sektion II d. 27/9 14, Nykøbing F.

Referat fra sektionsmødet sektion II d. 27/9 14, Nykøbing F. Referat fra sektionsmødet sektion II d. 27/9 14, Nykøbing F. Valg af dirigent: Erik Goth blev valgt Valg af referent: Tina Kværnø blev valgt Valg af stemmetællere: Eva Pedersen, Skovbo afdeling og Arne

Læs mere

Landsbranceklubben for kommunale specialarbejdere.

Landsbranceklubben for kommunale specialarbejdere. Landsbranceklubben for kommunale specialarbejdere. Referat fra 3.2.2011. 1) Der var velkomst og godtagelse af dagsordenen. Forretningsorden gældende fra ledelsesmødet 16 maj 2011, godkendt med de tilførte

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013:

Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013: Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013: Frivilligrådets arbejde i det forløbne år har bl.a. drejet sig om: - Etablering og drift af vores nye Frivillighus - Drøftelse af frivilligt arbejde

Læs mere

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Lørdag den 24. oktober 2015 Kl. 15.30

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Lørdag den 24. oktober 2015 Kl. 15.30 Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Lørdag den 24. oktober 2015 Kl. 15.30 Hermed indkaldes til Aktivitetsmøde i Udvalget Gymnastik for Alle Lørdag den 24. oktober 2015 kl. 15.30 Dagsorden 1. Velkomst

Læs mere

Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V

Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V Årsregnskab 2000 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsens årsberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

Nyhedsbrevet GLORIA. Marts Så er der snart. Datingfest

Nyhedsbrevet GLORIA. Marts Så er der snart. Datingfest Nyhedsbrevet GLORIA Marts 2-2014 Så er der snart Datingfest Redaktør: Ansvarshavende redaktør: Jacob Schelde Søren Christian Østerby Kontaktinfo: Telefon: 4048 6204 Mail: vn62@sof kk dk De indsendte bidrag

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2014 Tuborgfondet Vi har, i anledning af husets 90 års fødselsdag den 18. marts 2015, søgt Tuborgfondet om tilskud til nye stole og borde. Som I jo alle ved, har Tuborgfondet imødekommet vores

Læs mere