100 år som fuglenes fagforening. Årsberetning 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "100 år som fuglenes fagforening. Årsberetning 2006"

Transkript

1 100 år som fuglenes fagforening Årsberetning 2006

2 Årsberetning år som fuglenes fagforening Fredag den 13. oktober 2006 vil for altid være mejslet ind i DOFs historie. Den dag markerede vi foreningens 100 års jubilæum ved et særdeles vellykket arrangement med både konference og reception. Ved receptionen talte miljøminister Connie Hedegaard. Hun sagde bl.a.: Medlemmernes engagerede indsats har gjort DOF til en af landets mest indflydelsesrige grønne organisationer og en god støtte i det politiske arbejde på at skabe en fremsynet naturpolitik. Jubilæumsfestlighederne overstråler selvfølgelig det hele, men der har været mange andre højdepunkter og minderige begivenheder i årets løb, hvoraf flere var arrangementer i anledning af jubilæets år. På Ørnens dag den 5. februar blev alle rastende ørne i Danmark optalt. Tællingen gav imponerende 110 Havørne og 5 Kongeørne. DOF inviterede familien Danmark på ørnetur den 19. februar, hvor ca deltog. Resultaterne af 30 års punkttællinger kom til offentlighedens kendskab, da DOF i starten af året udsendte rapporten Udviklingstendenser for bestande af almindelige fuglearter i Danmark Rapporten fik ros fra bl.a. Vildtforvaltningsrådet. Resultaterne fra DATSY-projektet bidrog på afgørende vis til, at antallet af fuglearter på rødlisten fra 2005 i 2006 blev forøget med yderligere 20 arter. Fugleværnsfonden indviede den 9. september et stort naturgenopretningsprojekt på Sydlangeland. I oktober udkom DOFT i et jubilæumsnummer. I 17 essays kan man læse om DOF gennem 100 år. Om ildsjælene og de markante personligheder, om sejre og nederlag for fuglebeskyttelsen. Ved receptionen den 13. oktober underskrev miljøministeren og DOFs formand en ny treårig aftale. Aftalen indebærer et årligt tilskud til DOF på kr for adgang til DOFs data. Ved jubilæumsfesten den 14. oktober deltog 415 medlemmer. I alt medlemmer ved årets udgang er det højeste medlemstal i foreningens historie. På fuglefronten kan vi glæde os over en pæn fremgang for Rød Glente, nu med 40 ynglepar, for Havørn, hvor de 16 par fik 23 unger på vingerne, og for Skestork, der satte rekord med 32 ynglepar. De store vingefang trives i Danmark. Men træerne vokser ikke ind i himlen. Regeringen og dens støtteparti undlod at udnytte den indlysende mulighed for at overføre 1,4 mia. om året af landbrugsstøttemidlerne til natur- og miljøfremmende landbrugsdrift i landdistrikterne. Og truslen om forsøg med falkejagt hænger stadig over os. Samlet set har 2006 dog været et overordentlig positivt år for DOF. Alle har arbejdet hårdt i jubilæets år. Belønningen for sliddet har været de mange fornemme resultater. Hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsen mødtes syv gange fordelt over året, heraf tre gange over mere end én dag. Arbejdet og samarbejdet i HB har været forbilledligt med et absolut højdepunkt i Vejlerne september. På mødet gennemdrøftede HB en række store emner, hvor vi fra starten ikke var enige så langt fra endda. Men ingen af os mødte op med ufravigelige holdninger og ultimative krav. Og efter en saglig debat blev flere af os flyttet af overbevisende og velformulerede argumenter, så vi nåede frem til enige og stærke beslutninger. Ung jagtfalk på Fugleværnsfondens reservat på Nyord. Foto: John Larsen Hovedbestyrelsen besluttede med tilslutning fra Repræsentantskabet, at tidsskriftets faglige profil styrkes, og at DOFT lægges på nettet. Det sker fra glædede sig over, at Navneudvalgets fremragende liste over alverdens fugle blev tilgængelig på DOFs hjemmeside gennemførte i årets løb nyttige og konstruktive møder med repræsentanter for Videnskabelig Udvalg, Feltornitologisk Udvalg og med Rovfuglegruppen. vedtog en ny pressestrategi. godkendte en projektbeskrivelse for DOF-basens drift og udvikling i perioden medvirkede til etablering af Anni og Lorenz Ferdinands Rejselegat, der vil blive uddelt første gang i besluttede at omlægge det langfristede flexlån i Fuglenes Hus fra årlig fornyelse til fornyelse hvert femte år. 2

3 Danmark er igen et land for ørne. I 2006 ynglede 16 par. Foto: John Larsen Naturbutikken 2006 blev endnu et år med rekordomsætning, samtidig med at butikken både blev udvidet og smukt renoveret. Igen et fantastisk resultat for DOF. Det nye Danmarkskort efter kommunalreformen Med nedlæggelse af amterne ved udgangen af 2006 mistede vore lokalafdelinger en mangeårige samarbejds- og sparringspartner. De nye større kommuner og de nyetablerede, statslige miljøcentre overtager amternes opgaver og bliver dermed de instanser, som lokalafdelingerne skal agere med fremover. Hærfuglen lod sig se for repræsentantskabet på Bornholm. Foto: Helge Røjle Christensen På repræsentantskabsmødet nov. drøftede vi indgående, hvordan lokalafdelingerne hurtigst muligt efter 1. januar 2007 etablerer en god kontakt til de nye kommuner. Repræsentantskabet vedtog, at den første kontakt skal være et velkomstbrev fra hver lokalafdeling til den enkelte nye kommune i lokalafdelingens område. Med brevet, der også fremhæver DOFs rettigheder, når det gælder klagesager i medfør af en række love på naturområdet, lægges der op til et godt og konstruktivt samarbejde. Brevet skal følges op af en personlig kontakt i form af et møde med nøglepersoner i kommunen. To fortræffelige repræsentantskabsmøder I dagene maj holdt Repræsentantskabet møde på Bornholm. Vi boede smukt i Allinge, stemningen var i top, møderne særdeles konstruktive, og med en række fugleekskursioner rundt på den smukke ø blev også den stærke trang til fugleoplevelser i maj måned opfyldt. Næsten hele forsamlingen så om lørdagen en meget samarbejdsvillig Hærfugl neden for Hammerknuden. Efterårsmødet november foregik for femte gang på Dalum Landbrugsskole, der er en perfekt ramme for arbejdet i de to dage. De vigtigste emner var lokalafdelingernes samarbejde med de nye kommuner og vedtægtsudvalgets foreløbige status. Lørdag aften blev Per Schiermacker-Hansen, Jesper Tofft og Johannes Bang hædret for deres årelange arbejde for DOF og for fuglesagen. En undersøgelse i slutningen af året blandt alle de nye kommuner viste, at langt den overvejende del forventer at etablere grønne råd og med DOF som deltager. Derfor planlægges der kurser i første halvår 2007 for de DOF-repræsentanter, der måske for første gang skal repræsentere foreningen i en naturpolitisk sammenhæng. Lokalafdelingerne og de nye kommunegrænser Hvordan afgrænsningen af lokalafdelingerne skal være fremover i forhold til de nye kommunegrænser, har været drøftet i både lokalafdelingerne, i HB og i Repræsentantskabet. Efter grundige overvejelser vedtog Repræsentantskabet i maj, at eneste større ændring i første omgang bliver, at der planlægges med etablering af en ny lokalafdeling DOF Nordsjælland omfattende seks nordsjællandske kommuner. De øvrige lokalafdelinger tilpasses de nye kommunegrænser, og enkelte lokalafdelinger får nyt navn. Repræsentantskabet nedsatte på forårsmødet i maj et vedtægtsudvalg,

4 Tryggelev Nor har allerede ynglende klyder og rørdrum der skal se på en nødvendig modernisering af foreningens vedtægter. Det forventes, at de nye vedtægter bliver så fleksible, at senere behov for flere lokalafdelinger eller andre grænser mellem de nuværende kan gennemføres ved beslutning i repræsentantskabet. DOF Nordsjælland kan først formelt etableres, når nye vedtægter er på plads i løbet af Indtil da er der etableret en velfungerende arbejdsgruppe på syv personer, der i slutningen af året afholdt det første møde for medlemmerne med ca. 100 deltagere. Kommunikation En meget brugt og citeret hjemmeside, ugentlige nyhedsbreve til pressen, tre magasiner og nem adgang til DOFbasens guldgrube af informationer har sikret optimal synlighed i medierne og over for befolkningen. I kommunikationsafdelingen er mange kræfter brugt på aktiviteter i forbindelse med jubilæets år. Et særligt jubilæumslogo blev produceret i starten af året som et blikfang for både medlemmer og den brede offentlighed. Kommunikationsafdelingen har støttet ørnetællingerne og Ørnens Dag i februar, Fuglenes Dag og Skagen Fuglefestival i maj, den omtalte indvielse af Tryggelev Nor i september og festlighederne omkring selve jubilæet i dagene oktober. Desuden har afdelingen serviceret lokalafdelingernes særlige jubilæumsarrangementer og andre lokale events. Over har deltaget i disse arrangementer. En del var selvfølgelig medlemmer i forvejen, men et pænt antal tog mod et tilbud om gratis abonnement på Fugle og Natur, hvoraf flere hundrede senere er blevet betalende medlemmer. Her har DOF for første gang nogensinde benyttet telemarketing. I slutningen af året satte DOF en historisk medlemsrekord med betalende medlemmer. En fin jubilæumsgave. Både Fugle og Natur og Fugle i felten har med interessante artikler om historiske perspektiver i DOFs virke og om fuglenørdernes store oplevelser i gamle dage bidraget til markeringen af jubilæet. Fugleværnsfonden som selvstændig, erhvervsdrivende fond Erhvervs- og Selskabsstyrelsen meddelte den 14. november, at Fugleværnsfonden med virkning fra 1. januar 2006 var registreret som en erhvervsdrivende fond. Et længe næret ønske fra Fugleværnsfondens side om at opnå status som en selvstændig juridisk enhed, var dermed opfyldt med tilbagevirkende kraft. Inden det nåede så vidt, foregik der grundige overvejelser i både HB og Fugleværnsfonden om, hvordan vore medlemmer og ikke mindst repræsentantskabet ville tage imod en sådan løsrivelse. Forslag til nye vedtægter, der stadig sikrer DOF bestemmende indflydelse, og en klar aftale for det fremtidige samarbejde blev præsenteret for repræsentantskabet i maj. Efter en grundig debat, hvor alle de mere følelsesmæssige aspekter ved adskillelsen blev endevendt, vedtog repræsentantskabet enstemmigt at søge Fugleværnsfonden udskilt som en selvstændig fond i juridisk forstand. Fest ved Tryggelev Nor Den 9. september inviterede Fugleværnsfonden til en storslået fest ved Tryggelev Nor for dels at fejre DOFs 100 års jubilæum, Fondens eget 40 års jubilæum og afslutningen på det vellykkede naturgenopretningsprojekt af

5 Søren Ryge Pedersen holdt festtalen ved DOF s 100års-jubilæum. Foto: Lene Holm delområdet, Nørreballe Nor. Ved samme lejlighed blev en række nye publikumsfaciliteter, betalt af Aage V. Jensens Fonde, præsenteret. HKH Prins Joachim foretog selve indvielsen og holdt også en fin tale for Fonden. Digteren Benny Andersen læste egne digte op. Især digtet Overbefugling fik latteren til at runge blandt de ca. 150 indbudte gæster, der efterfølgende beså de nye herligheder og sluttede af med en hyggelig frokost i et telt ved parkeringspladsen. Fugleværnsfonden havde meget stor ære af arrangementet, hvor også de mange frivillige i arbejdsgruppen omkring Noret ydede en flot indsats. DOFT som 100-års festskrift for Dansk Ornitologisk Forening Foreningens stiftere havde i 1906 sikkert ikke fantasi til at forestille sig DOF og DOFT fejre 100 års fødselsdag. De mange aktive medlemmer og de store begivenheder i DOFs historie lever kun i kraft af de skriftlige kilder, og her er DOFT en ren guldgrube. Derfor var det både rigtigt set og helt indlysende, at det blev et jubilæumsnummer af DOFT på 212 sider, der kom til at sætte det varigste og smukkeste minde over de første 100 år. En af DOFs største ildsjæle, Hans Meltofte, stod for idé, redaktion og layout. Han lagde gennem hundreder af timer al sin entusiasme i arbejdet med at få skabt det vægtigste nummer af tidsskriftet nogensinde. I 17 velskrevne essays kan man læse om DOF gennem de 100 år. Om ildsjælene og de markante personligheder, om sejre og nederlag for fuglebeskyttelsen. Festlighederne i dagene oktober Fredag og lørdag d oktober blev to uforglemmelige dage. Fredag med konference og reception i fine lokaliteter på Landbohøjskolen. I løbet af dagen deltog 161 indbudte gæster. De fleste til hele arrangementet. Formiddagens program var en faglig minikonference med inspirerende og veloplagte oplæg fra bl.a. Nils Wilhjelm, Poul Hald-Mortensen, Stinne Aastrup, Klaus Malling Olsen, Peter Johan Schei, Hans Meltofte og Christian Hjorth. Fotografen Jens Kr. Kjærgaard sluttede formiddagen af med en bevægende smuk billedsuite med fugle i deres landskab. Om eftermiddagen var der reception med deltagelse HM Dronning Margrethe, der fra 1951 og mere end 15 år frem var medlem af DOF. Søren Ryge Pedersen holdt festtalen og causerede smukt og forunderligt om fugle og fugleoplevelser i årets 12 måneder. Miljøminister Connie Hedegaard holdt en meget personlig og flot tale for DOF. Herefter var ordet frit, og det blev til mange flotte og anerkendende ord, men også enkelte skælmske bemærkninger. Dagen sluttede med kaffe og fødselsdagskage og en livlig og hyggelig samtale mellem de mange gode folk, der var forsamlet. Dronningen fik også lejlighed til at hilse på en række af gæsterne. Fra alle sider lød der stor anerkendelse til DOF for det flotte arrangement. Medlemsfest Festen lørdag aften den 14. var kun for medlemmer med ledsagere. 415 deltog i festen i hal D på Christianshavn. De blev en uforglemmelig aften, hvor Henrik Wejdling fra HB holdt en særdeles veloplagt festtale, hvor sangerinden Randi Laubek sang bevægende smukt for os, og hvor vi senere efter en dejlig middag serveret af Meyers køkken kunne træde dansen til tonerne fra bandet Max 60. Mange gamle medlemmer og fuglevenner mødtes måske for første gang i flere årtier, så snakken gik lystigt til længe efter, det var blevet den 15. oktober. Det var svært at løsrive sig og gå hjem. For mange af os vil de to dage altid stå i et særligt skær, for Nu bliver det ikke større i DOF, men det gør det jo nok. HM Dronning Margrethe overværede underskrivelsen af en aftale mellem DOF og Miljøministeren. Foto: Lene Holm

6 National fuglebeskyttelse På det verbale plan har regeringen sat natur- og miljøbeskyttelse noget højere op på den politiske dagsorden. F.eks. med løfte om én mia. mere over fire år, , til natur- og miljøformål, de første nationalparker i Danmark og en forstærket indsats mod den globale opvarmning. Miljømilliarden er vist svundet ind til 558 mio. kr., der primært skal bruges til naturgenopretning i 11 udvalgte indsatsområder, og blot de første spæde tegn på opfyldelse af 2010-målsætningen om stop for tab af biologisk mangfoldighed, er svære at få øje på. DOF har i regi af Det Grønne Kontaktudvalg presset på over for Miljøministeriet for at få sat gang i arbejdet og bl.a. foreslået et samarbejde om at få fastlagt indikatorer til måling af tilbagegang evt. fremgang. DGK påpegede i brevet også de største trusler mod den biologiske mangfoldighed og foreslog elementer, der kunne indgå i en handlingsplan. DOF tvivler stærkt på, at de nødvendige midler til at løfte så store opgaver vil være til stede til rette tid. Derfor er det også ekstra forbistret, at regeringen og dens støtteparti afstod fra muligheden for at modulere op til 1,4 mia. kr. om året i de næste syv år fra den almindelige landbrugsstøtte til en indsats i landdistrikterne til gavn for både lokalbefolkningen og den trængte natur. De første nationalparker I maj gav miljøminister Connie Hedegaard Folketinget en redegørelse om regeringens planer for etablering af nationalparker i Danmark. Redegørelsen fulgte i meget store træk Den National Følgegruppes anbefalinger til ministeren. DOF bemærker i sit høringssvar til det endelige lovforslag bl.a., at der bør være et nationalt Nationalparkråd, at enhver park skal indeholde et velbeskyttet kerneområde, og at en marin nationalpark bør med i første udpegningsrunde. I første runde forestiller DOF sig en nationalpark i Vestdanmark, f.eks. Thy eller Lille Vildmose, en park i Østdanmark, f.eks. Kongernes Nordsjælland og endelig Vadehavet med øer, forlandsarealer og marsken bag digerne som den første marine park. Vadehavet er i særklasse Danmarks vigtigste naturområde og derfor den mest oplagte, men samtidig også mest kontroversielle park. 6

7 Regeringen ønsker ikke, at landmændene dyrker enge, viber og lærker for deres landbrugsstøtte. Foto: Jan Skriver Vildtforvaltningsrådet Den 1. april tiltrådte Anders Danneskjold Lassen som ny formand for Vildtforvaltningsrådet. Han har i en lang årrække siddet som en særdeles kompetent og kompromissøgende repræsentant for Dansk Landbrug. Samme dag begyndte det nyudpegede råds fireårige funktionsperiode med helt nye repræsentanter for Danmarks Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Skovforening og Dansk Landbrug. Allerede på sit første møde skulle det nye råd stå sin prøve for om muligt at opnå forlig om regler for udsætning af Fasaner, Agerhøns og Gråænder. Efter meget vanskelige forhandlinger enedes rådet om nye regler for udsætninger bl.a krav om gennemførte biotopsforbedringer, hvis der skal udsættes Fasaner eller Agerhøns i større målestok. Det vil forhåbentlig medføre færre udsætninger og tilskynde jægerne til bedre biotopspleje. Caretakere på besøg fra Tanzania beundrede en vandnymfe sammen med Gentofte Søs caretakergruppe. Foto: Hanne Juhl Rådet anbefalede yderligere, at Ringduens jagttid afkortes med september måned. Det er ikke mindst EU-kommissionens skærpede opmærksomhed på, om medlemsstaterne efterlever reglerne i Fuglebeskyttelsesdirektivet, der har presset til denne for jægerne upopulære indskrænkning. I arbejdet i rådet har DOF kunnet glæde sig over, at der de kommende år bliver ledige penge af jagttegnsmidlerne til flere nye forskningsprojekter relateret til fuglebeskyttelse. Men den nye formand for Danmarks Jægerforbund lægger op til et brud med den kompromissøgende linje i rådet, som hans forgænger, Kristian Raunkjær, sammen med alle andre organisationer i rådet har fulgt gennem de sidste mange år. Det kan åbne helt nye perspektiver og muligheder for DOF. Forsøg med falkejagt spøger stadig. Rådet er desværre splittet i denne sag, og miljøministeren har bebudet, at rådet skal se på sagen igen. DOFs klare udmeldinger imod falkejagt, hvor der i givet fald skulle lovgives for mindre end 25 personers bizarre hobby, har fremkaldt ganske kraftige reaktioner fra dem, der følte sig stødt af vores markeringer. Det årlige møde om ministeraftalen Den 15. september holdt DOF møde med miljøministeren for bl.a. at foretage det årlige tjek af den såkaldte ministeraftale, der især retter sig mod en særlig indsats for en række truede og sjældne ynglefugle. Aftalen er gældende for perioden Her ved afslutningen af den treårige periode kunne miljøministeren og DOFs formand konstatere, at aftalen har fungeret fortræffeligt. Begge parter har leveret varen. Næsten alle steder er der etableret en god dialog mellem skovdistriktet og DOFs lokalafdeling. Styrelsen har på statens egne arealer meget fint udmøntet anbefalingerne om engfuglevenlig pleje, som beskrevet i deres egen handlingsplan. Dertil kommer, at Styrelsen fra Life-programmet har fået tildelt 5,3 mio. kr. til engfuglene. Sammen med Styrelsens eget bidrag af samme størrelse kan der på fire vigtige lokaliteter gøres en ekstraordinær indsats de kommende år. Samarbejdet om at hjælpe Hjejle, Hedehøg, Rød Glente og en fælles kampagne om at tage vare på alle vore rovfugle har fungeret fortræffeligt. DOF har i 2006 bidraget med vigtige informationer, så den danske rødliste er blevet udvidet med yderligere 20 arter. Det er sket i et forbilledligt samarbejde med DMU. I anledning af det forestående 100 års jubilæum overrakte vi Connie Hedegaard en ønskeseddel med 10 ønsker til fremme af fugle- og naturbeskyttelsen i Danmark. Ministeren tog meget positivt og med et glimt i øjet mod ønskesedlen, men lovede ikke her og nu at opfylde nogle af ønskerne. Danske projekter DOF gennemfører i disse år tre store overvågningsprojekter i Danmark: punkttællingsprogrammet, DATSY og caretaker-projektet. Aage V. Jensens Fonde yder en helt afgørende støtte til alle tre projekter. Midt på året orienterede vi bestyrelses-formand Leif Skov om fremdriften i de tre projekter. En samarbejdsaftale mellem DOF og miljøministeren underskrevet i oktober sikrede punkttællingsprogrammets økonomi i en femårig periode frem til Det betyder, at vi nu kan høste frugterne i form af videnskabelige analyser af de mange data, som det voksende korps af dygtige punkttællere indsamler. I forlængelse af punkttællingsprogrammet var DOF i april vært for en workshop betalt af Nordisk Ministerråd for at vurdere, hvordan overvågning af almindelige fugle kan anvendes i forbindelse med EU s såkaldte 2010-målsætning om at bremse tilbagegangen i EU-landenes biologiske mangfoldighed.

8 Som hjælp til de frivillige DATSY-koordinatorers arbejde er der i 2006 udarbejdet såkaldte monitoreringsvejledninger for i alt otte arter. Flere andre er under udarbejdelse. Én af de overvågede arter, Hvidbrystet Præstekrave, er begyndt at udvise markante svaghedstegn. Der kunne være behov for at undersøge artens status, forvaltning og habitatudnyttelse nærmere. Kongeørn etablerede sig i på en ny nordjysk lokalitet og med endnu et nyt territorium i vinteren tæller den danske bestand nu fire besatte yngleterritorier. Miljøministeriet med at sammenstille data til pligtige afrapporteringer til EU. Miljøministeren sagde ja tak og indgik i en ny treårig partnerskabsaftale, som viderefører de fleste af de elementer, som ministeriet og DOF så forbilledligt samarbejdede om i den gamle aftale. Den nye aftale giver også Miljøministeriet adgang til DOFs fugledata i DOFbasen, indsamlet gennem DATSY-projektet, Caretakerprojektet og den mere tilfældige indtastning i DOFbasen. Miljøministeriet giver i alt et årligt tilskud på kr til de to nye, store samarbejdsprojekter. Netværket af frivillige i caretakerprojektet dækker nu 114 lokaliteter, og mere end 500 personer er aktivt involverede. Mere end 100 hjemmesider under beretter om sidste nyt fra naturen. I en midtvejsrapport, der blev afsluttet ved årets slutning, er status for i alt 14 lokaliteter opgjort, og det står allerede nu klart, at nogle af Danmarks vigtige fuglelokaliteter trænger til et gevaldigt løft, hvis de fortsat skal huse de fuglearter, som de oprindeligt blev udpeget for at beskytte. For at styrke den løbende overvågning af disse vigtige fuglesteder er der i 2006 udviklet standardiserede metoder til optælling af rastefugle, ligesom der er udarbejdet lokalitetsmanualer for en stribe områder. Ny partnerskabsaftale underskrevet ved jubilæumsfesten Overvågningen af Danmarks fugleliv er efter DOFs opfattelse en statslig opgave, bl.a. for at leve op til kravene fra EU. I maj sendte DOF derfor et tilbud til miljøministeren om fremtidens punkttællinger. Vi tilbød, at Miljøministeriet mod en passende betaling fremover kan benytte resultaterne af 30 års punkttællinger. DOF vil så køre projektet videre med de mange hundrede frivillige og en projektadministration i Fuglenes Hus og hjælpe International fuglebeskyttelse DOF har vedtaget en ny strategi for sit internationale arbejde, blandt andet for at styrke involveringen af foreningens medlemmer. I 2006 har bidrag fra medlemmerne og Fugleværnsfonden sikret, at DOF kunne støtte optælling af vinterfugle i Bulgarien, ikke mindst de truede vinterbestande af Rødhalset Gås og Dværggås. Foreningens internationale projektarbejde, finansieret af DANIDA, omfatter pt. fire projekter, hvoraf to er afsluttet i Det drejer sig om et projekt i Kenya, der sigter på oprettelse af caretaker-grupper på otte vigtige lokaliteter. Projektet har opnået samme gode resultater som det danske caretakerprojekt, og DOF har derfor med årets udgang søgt om en fortsættelse i en fase II. Tilsvarende har DOF i 2006 afsluttet sin involvering i et allianceprojekt-kaldet PEMA, der sigter på at udveksle erfaringer om projekter, der kombinerer naturbeskyttelse med fattigdomsbekæmpelse. Projektlandene har været Uganda og Tanzania. De øvrige danske partnere har været WWF Danmark, Care og Center for Udviklingsforskning.

9 Hvidbrystet præstekrave er gået markant tilbage til kun 60 ynglepar i Foto: Helge Sørensen Tanzania og Indonesien DOFs projekt i Uluguru-bjergene i Tanzania afsluttes til næste år. I 2006 er implementeringen af projektets aktiviteter i bjergene gået planmæssigt, mens det har knebet med gennemførelsen af projektets mål om at udvikle den lokale BirdLife-partner, WCST. DOFs andet store projekt foregår på øen Sumba i Indonesien, hvor de lokale beboere inddrages i grænsedragningen omkring en stor nationalpark på øen, hvorefter de udvikler naturforvaltningsaftaler for at sikre bæredygtig forvaltning af naturressourcerne. DOF har i 2006 udformet en ansøgning til et tilsvarende projekt på øen Flores i Indonesien. Det internationale arbejde ved en skillevej På trods af de forholdsvis mange projektaktiviteter, skal det ikke være nogen hemmelighed, at DOF i stigende grad har fundet det vanskeligt at finde en balance mellem de mål, vi forfølger som naturbeskyttelsesorganisation, og DANIDA s ganske restriktive krav om, at fattigdomsbekæmpelse er den altoverskyggende målsætning for udviklingsprojekter bliver derfor afgørende for, om DOF skal fortsætte med sine internationale projektaktiviteter, eller om vi alene skal koncentrere os om politiske og medlemsrettede aktiviteter på det internationale område. Resultatopgørelse 1. januar 31. december 2006 (1.000 kr.) Regnskab 2006 Budget 2006 Regnskab 2005 Lille flagspætte er kommet på den danske rødliste. Foto: John Larsen Omsætning Kontingenter Offentlige tilskud og tipsmidler Øvrige tilskud Arv og gaver Danske projekter Internationale projekter DOF-blade og tidsskrifter Butikssalg Diverse indtægter Omsætning i alt Tilskud, lokalafdelinger Omkostninger, danske projekter Omkostninger, internationale projekter Udvalg og grupper DOF-blade og tidsskrifter Vareforbrug, butikssalg Omkostninger i alt Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger, Butikssalg Administrationsomkostninger Ejendommen, Fuglenes hus Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Årets resultat

10 Balance pr. 31. december 2006 (1.000 kr.) AKTIVER Anlægsaktiver under udførelse Grund og bygning Inventar og edb Indretning af lejede lokaler Obligationsbeholdninger ANLÆGSAKTIVER, I ALT Lager af handelsvarer Tilgodehavender Tilgodehavender hos lokalafdelinger og FVF Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER, I ALT AKTIVER I ALT PASSIVER Bunden egenkapital Disponibel egenkapital EGENKAPITAL I ALT LANGFRISTET GÆLD I ALT Afdrag langfristet gæld, der forfalder i det følgende regnskabsår Kreditinstitutter Reservationer, projekter Forudbetalinger Kreditorer Anden gæld KORTFRISTET GÆLD I ALT GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Økonomisk støtte Dansk Ornitologisk Forening kunne også i 2006 glæde sig over, at en lang række fonde og institutioner ønskede at støtte foreningens arbejde for fuglene såvel inden for som uden for landets grænser. Hovedbestyrelsen takker på foreningens vegne varmt for denne støtte, der er helt afgørende for, at DOF - set i forhold til foreningens medlemstal - kan opretholde et meget højt aktivitetsniveau. Af pladshensyn nævnes kun de, der har ydet bidrag på kr eller mere, men vi er naturligvis også meget taknemmelige for de hundreder af mindre og små bidrag. Oversigt over fonde og institutioner, som har støttet DOF i 2006: Aage V. Jensens Fonde Biblioteksstyrelsen Bodil Pedersen Fonden Carlsen-Langes Legatstiftelse DANIDA, Udenrigsministeriet Danske Banks Fond Det Bertouch ske Familielegat Ebba Celinders Legat Finansstyrelsen Fonden til Værn for Værgeløse Dyr Friluftsrådet Hede Nielsens Fond Karen Krieger Fonden Miljøministeriet Nordisk Ministerråd Robert Storm Petersen og Ellen Storm Petersens Fond Rodox Fonden Skov- og Naturstyrelsen Svalens Fond Frimodt-Heineke Fonden Tuborgfondet Undervisningsministeriet Vinhandler A. B. Olsen og hustrus legat Vivara / C. J. Wildbird Foods 15. Juni Fonden Endvidere skal foreningen takke medlemmerne for bidrag og donationerne til foreningens arbejde. 10

11 Efter kritik fra DOF reviderede Miljøministeriet rødlisten, som nu omfatter i alt 66 truede fuglearter, bl.a. storspove. Foto: Bo Tureby Foreningens økonomi DOF kom for første gang i mange år - ud af 2006 med et underskud. Foreningen havde budgetteret med et underskud på knap kr., men regnskabet viser et underskud på næsten kr. Det skyldes primært fire faktorer. Foreningens 100-års jubilæum blev dyrere end forventet som følge af overvældende interesse for jubilæumskonference og reception samt fest for foreningens medlemmer. Foreningens medlemstal steg, men ikke til det niveau, der var forudset i budgettet. En forventet effekt af DOFs 100 års jubilæum på fondes velvillighed udeblev desværre. Og endelig blev foreningens administrationsomkostninger højere end budgetteret. Det har blandt andet været nødvendigt at ansætte ekstra personale til at udarbejde projektforslag til DANIDA. dæmpe os lidt? Nu er der måske hul igennem. Nu kan vi tale naturens sag --- uden at komme i vanskeligheder. Den slags overvejelser har aldrig præget DOF. Når statsministeren f. eks. siger, at han ikke har hørt en fugl eller en frø eller en fisk brokke sig over alle nedskæringerne på miljøog naturområdet, så er det selvfølgelig rigtigt. Det er, fordi han ikke er opmærksom på, at fuglene har deres egen fagforening, og DOF har brokket sig hele vejen igennem. På hovedbestyrelsens vegne Christian Hjorth Formand for DOF Ved udgangen af 2006 havde DOF derfor en disponibel egenkapital på godt 2,7 mio. kr. Egenkapitalen er opbygget over en årrække som et helt nødvendigt værn om foreningens aktiviteter og ansatte, og den bør derfor på sigt udgøre minimum 2,5 mio. kr. Faldet i egenkapital er ikke umiddelbart alarmerende. DOFs økonomi er basalt set sund. Ikke desto mindre maner underskuddet til forsigtighed, da DOF ønsker at fortsætte den linie, der er lagt i de senere år, hvor foreningen selv finansierer en større og større del af sit naturbeskyttelsesarbejde. Det er kun muligt med en stram omkostningsstyring. Rødtoppet fuglekonge er også kommet på rødlisten. Foto: John Larsen Afslutning I starten af juli 2006 fremsendte EU-kommissionen to såkaldte åbningsskrivelser til Danmark om henholdsvis fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet. Kommissionen mener ikke, at direktiverne er korrekt gennemført i Danmark. I regeringens svarskrivelser er man på en række punkter indstillet på at imødekomme kommissionens kritik, mens andre afvises. I et brev til DOF fra 18. december skriver kommissionen, at den har startet en overtrædelsesprocedure mod Danmark. I brevet oplyser kommissionen, at DOFs klagesag fra 2002 vedr. den danske forvaltning af Tøndermarsken vil blive behandlet i sammenhæng med den omtalte åbningsskrivelse. I DOF er vi overbeviste om, at der i begge åbningsskrivelser ligger muligheder gemt for landvindinger, hvad fuglebeskyttelsen i Danmark angår. Vi er indstillet på at forfølge disse muligheder i Men lad denne beretning slutte et helt andet sted. Ved jubilæumsreceptionen den 13. oktober holdt tidligere miljøminister og modtager af BirdLife prisen i 1998, Svend Auken, en tale for DOF. At dømme efter de mange gæsters reaktioner, må vi vel konstatere, at han gav en rammende karakteristik af os: Men det er ingen hemmelighed, at DOF indtager en særlig plads i mit hjerte. Jeg tror ikke, der er nogen organisation, der mere vedholdende, mindre konjunkturbestemt, mere resultatorienteret og mere charmerende end DOF har fremført sine synspunkter i hele forløbet. Der er mange andre, der siger: Er det nu klogt at køre så hårdt på? Skal vi ikke 11

12 Miljøminister Connie Hedegaard deltog i DOFs 100-års jubilæumsreception, hvor hun underskrev en aftale mellem DOF og Miljøministeriet. Hun sagde i sin tale bl.a.: Tællingerne af fuglene er derfor en hel central indikator for, hvordan det går med den biologiske mangfoldighed i EU, og om det lykkes at standse tabet af biodiversitet i Jeg er derfor meget glad for aftalen, som sikrer, at vi fortsat kan trække på mange dygtige ornitologers frivillige arbejde på at skabe os dette overblik - både i Danmark og det øvrige EU. Miljøminister Connie Hedegaard sammen med DOFs formand Christian Hjorth og DOFs næstformand Egon Østergaard. Foto: Lene Holm Forside: Stor tornskade er en af de fugle, som kom på DMUs rødliste efter en revision af listen i samarbejde med DOF. Foto: Helge Sørensen DOF 2007 Tekst: Christian Hjorth Redaktion: Tine Stampe Layout og tryk: Grafikom Dansk Ornitologisk Forening Vesterbrogade København V tlf Læs mere på

Handling bag ordene. Årsberetning 2008

Handling bag ordene. Årsberetning 2008 Handling bag ordene Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Handling bag ordene De optimistiske meldinger om stadig fremgang for havørn, kongeørn, vandrefalk, rød glente og skestork kan ikke opveje, at 40

Læs mere

Referat af VFR-møde den 20. marts 2006

Referat af VFR-møde den 20. marts 2006 Referat af VFR-møde den 20. marts 2006 Referat af ordinært VFR-møde den 20. marts 2006 Godkendt den 11. august 2006 Deltagere: Fra Vildtforvaltningsrådet: Per Ole Olesen, formand Anders Lassen, De danske

Læs mere

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab regnskab 11 fsb årsberetning regnskab ledelsesberetning Ledelsesberetning Årets resultat udviser et overskud på 4,6 mio. kr. Egenkapitalen udgør ved årets udgang 415 mio. kr. mod 417 mio. kr. ved udgangen

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Referat for det 9. ordinære repræsentantskabsmøde i Jægernes Naturfond fredag den 12. juni 2009 på Odense Congress Center.

Referat for det 9. ordinære repræsentantskabsmøde i Jægernes Naturfond fredag den 12. juni 2009 på Odense Congress Center. Referat for det 9. ordinære repræsentantskabsmøde i Jægernes Naturfond fredag den 12. juni 2009 på Odense Congress Center. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Arne Greve Arne Greve blev valgt til

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2012

Resultatopgørelse for året 2012 Resultatopgørelse for året 2012 Kontingentindtægter.. 2.773.816 2.113 Omkostninger kontingentopkrævinger. -130.248-176 Modtagne gaver og legater 1.839.568 1.735 Modtagne Tipsmidler 220.253 221 Øremærkegebyrer

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Referat generalforsamling tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 19:00 Anlægspavillonen, Lokale 6, Tværallé 5, 4100 Ringsted.

Referat generalforsamling tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 19:00 Anlægspavillonen, Lokale 6, Tværallé 5, 4100 Ringsted. Foreningen Kværkeby Fuglereservats Venner Ringsted Kommune Referat generalforsamling tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 19:00 Anlægspavillonen, Lokale 6, Tværallé 5, 4100 Ringsted. Dagsorden ordinær generalforsamling:

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

miljøberetning Affaldssortering godt for miljø og pengepung Mange ønsker at gøre en indsats for miljøet Mindre forbrug af vand, varme og fælles-el

miljøberetning Affaldssortering godt for miljø og pengepung Mange ønsker at gøre en indsats for miljøet Mindre forbrug af vand, varme og fælles-el fsb regnskab miljøberetning var året, hvor alle talte om klima, miljøtiltag og energiforbedringer. FN s klimakonference i København i december gav ikke den internationale, bindende aftale om at reducere

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand.

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. september 2014. Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. Formand Ole Christensen indledte med, at byde alle

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR DBU SJÆLLAND ÅRSREGNSKAB 01.11.2012-31.10.2013 BUDGET FOR PERIODEN 01.11.2013-31.10.2014 I N D T Æ G T E R Budget 2013/2014 t.kr. Kontingent 482 Turneringsvirksomhed

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet 29.01.2007

Referat fra bestyrelsesmødet 29.01.2007 Referat fra bestyrelsesmødet 29.01.2007 Afbud fra Anni Jensen 1) Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet 11.12.2006 Referatet blev enstemmigt godkendt. 2) Ordinær generalforsamling 05.02.2007 Bestyrelsen

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 460 Generalforsamling den 24. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2011 + budget 2012 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD Dansk Revision Odense registreret revisionsaktieselskab Langelinie 79 DK-5230 Odense M Odense@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 66 13 03 31 Telefax: +45 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89 12

Læs mere

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 4. regnskabsår CVR-nr. 30 09 04 62 Indholdsfortegnelse Påtegning af regnskab Bestyrelsens påtegning 3 Revisors påtegning

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 9.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING kl. 8.00 kl. 9.00

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Fredagsbrev. Århus Friskole fredag d.7. februar 2014

Fredagsbrev. Århus Friskole fredag d.7. februar 2014 Fredagsbrev Århus Friskole fredag d.7. februar 2014 Rød viser Lillegul verden Tekst og billeder Ole I mandags fremlagde 5. og 6. klasse deres projektopgaver for inviterede gæster. Først kom lillegul på

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren Regnskab for perioden 22. november 2010 til 31. december 2011 (1. regnskabsår)

Grundejerforeningen Bæveren Regnskab for perioden 22. november 2010 til 31. december 2011 (1. regnskabsår) Grundejerforeningen Bæveren Regnskab for perioden 22. november 2010 til 31. december 2011 (1. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger side 3 Beretning side 4 Bestyrelsens påtegning side 6

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 8/3 2009. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Frivillighed skal kun tjene den gode sag

Frivillighed skal kun tjene den gode sag Frivillighed skal kun tjene den gode sag Hovedtale af Preben Brandt, tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte, ved Frivillig Fredag i Thisted 26. september 2014 Tak for indbydelsen til at komme

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Ledelsesberetning Aktivitet Foreningens primære aktivitet er at drive en håndboldklub, herunder underaktivitet i form af banko. Væsentlige

Læs mere

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30.

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N Dagsorden 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty GENERALFORSAMLING uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui LÆSØ BREDBÅND Bestyrelsens beretning opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Beretning og regnskab 2009/10

Beretning og regnskab 2009/10 Beretning og regnskab 2009/10 IDRÆTSUDVALGETS BERETNING FOR 2009/2010 Stouby motion har nu eksisteret i 2½ år, og det seneste år har været præget af, at vi har haft mere fokus på træningsfaciliteterne

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00 11. maj 2009 Til Husejeren Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00 i festsalen, Københavns Erhvervsakademi, Lersø Park Alle 2 Bemærk mødestedet! DAGSORDEN 1.

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen (Deltog fra kl. 15.00) Steen Colberg Jensen Michael

Læs mere

Hillerød GI Damefodbold af 2010. Årsrapport 2011

Hillerød GI Damefodbold af 2010. Årsrapport 2011 Hillerød GI Damefodbold af 2010 Årsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Årsberetning 2 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 3 Regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Tennisklubben Ryvang. Årsrapport 2014. (32. regnskabsår)

Tennisklubben Ryvang. Årsrapport 2014. (32. regnskabsår) Tennisklubben Ryvang Årsrapport 2014 (32. regnskabsår) Indhold Påtegninger og erklæring... 3 Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning... 5 Foreningsoplysninger... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Kirke Hyllinge skytteforening

Kirke Hyllinge skytteforening Deltagere: Johnny Jensen, Helle Lundgren, Frede Pedersen, Kim Christensen, Klaus Tjønn, Bent F. Hansen, Henning Sørensen, Henrik Tolstrup, Lars Ketelsen, Torben Bovien KHIF. Dagsorden/Referat Bestyrelsesmøde

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. februar 2014 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Andelsboligforeningen Thorsvang. Årsrapport for 2012 31. regnskabsår

Andelsboligforeningen Thorsvang. Årsrapport for 2012 31. regnskabsår Andelsboligforeningen Thorsvang Årsrapport for 2012 31. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Foreningsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis. 6 Resultatopgørelse.

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2013/14

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2013/14 Haderslev Fodbold Klub Årsregnskab for 2013/14 Aktivitet Foreningen er en fodboldklub Årsberetning Økonomiske udvikling Årets resultat udgør et underskud på kr. - 244.838. Hændelser efter regnskabsårets

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

VSVAvisen. September 2013. Vordingborg Sociale Virksomhed

VSVAvisen. September 2013. Vordingborg Sociale Virksomhed VSVAvisen September 2013 Vordingborg Sociale Virksomhed Nyt siden sidst - Regentparret var på besøg i vores kommune. - Miljøminister Ida Auken kom forbi Hyldevang. Danmarks Den 5. september besøgte Dronning

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00.

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00. Hvordan kan det være, at når vi kommer dertil på året, hvor der skal afholdes generalforsamling i Landsskuet, så har vi kun positive ting at berette om.---- For det første vil jeg sige, at der som sædvanlig

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Holstebro Handelsstandsforening CVR-nr. 68 87 46 53 Årsregnskab for 2010

Holstebro Handelsstandsforening CVR-nr. 68 87 46 53 Årsregnskab for 2010 CVR-nr. 68 87 46 53 Årsregnskab for 2010 Hostrupsvej 4 7500 Holstebro T 9610 6161 www.kroyerpedersen.dk Medlem af RevisorGruppen Danmark Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

i P-Lauget Frederikskaj afholdt den 25. marts 20l4t kl. 2O.OO 2. Bestyrelsens beretning

i P-Lauget Frederikskaj afholdt den 25. marts 20l4t kl. 2O.OO 2. Bestyrelsens beretning Referat af ordinær generalforsamling i P-Lauget Frederikskaj afholdt den 25. marts 2l4t kl. 2O.OO i fælleshuset Der var fremmødt repræsentanter inkl. fuldmagter for 32 P-plads ejere, med et samlet fordelingstat

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012 Juni 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelsen Medlemskontingenter er periodiseret med datoen 1/10 som skæringsdato, således at kun indtægter vedrørende regnskabsåret 2008/09 er medtaget i regnskabet. Samme

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A VEDTÆGTER for Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A Sidst revideret april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted:... 3 2. Formål:... 3 3. Organisation:... 3 4. Forum:... 4 5. Optagelse af andelshavere:...

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 15. maj 2013 kl 17.00 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab for 2007

Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab for 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Århus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere