Nordisk Engineering ApS. Boligrådgivning. Huseftersyn energiberegning - klimakontrol. Nordisk Engineering ApS Tlf.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordisk Engineering ApS. Boligrådgivning. Huseftersyn energiberegning - klimakontrol. Nordisk Engineering ApS Tlf.: 86 48 88 08 www.nordeng."

Transkript

1 Boligrådgivning Huseftersyn energiberegning - klimakontrol

2 Forord: Nordisk Engineering ApS er et velrenommeret ingeniør- og rådgivningsfirma der har eksisteret i branchen i mange år. Vi beskæftiger os med mange områder vedrørende bygningsforhold bl.a. projektering, statik, indeklima, tilstandsrapporter, energimærker, indeklimarådgivning, syn og skøn og energirammer m.m. Vi giver gerne et godt tilbud, men går aldrig på kompromis med kvalitet og kundebetjening. Kontakt oplysninger: Telefon nr.: Direktør: Søren Erik Krogh Mobil Ingeniør, energikonsulent og bygningssagkyndig Tekniskpersonale: Susanne Tulstrup Mobil Bygningskonstruktør Kontorpersonale: Lola Friis Mobil Bogholder og kontor- og forsikringsfunktionær Lise Boje - Mobil Kvalitetsstyringsansvarlig og advokatsekretær 2

3 Indhold: Nordisk Engineering ApS Side: Tilstandsrapporter/besigtigelsesrapporter. 4 Køberrapport.. 5 Ind- og fraflytningsrapporter. 5 Energimærker/automatmærker 6 Energirammer/varmetabsberegninger. 7 Syn og skøn 8 Tæthedsprøver... 9 Termografi Fugtmålinger.. 11 Radon Statik 13 Projektering.. 14 Teknisk hjælp i forbindelse med forsikringssag 15 Tilsyn med nybyggeri og ombygninger. 16 LC-varmfundamenter.. 17 Samarbejdspartnere Tilstandsrapporter 3

4 En tilstandsrapport har til formål at beskrive, i hvilket omfang bygningens fysiske tilstand er ringere end tilstanden i tilsvarende, intakte bygninger af samme alder. Tilstandsrapporten afdækker synlige skader, der nedsætter bygningens funktion eller værdi nævneværdigt. Endvidere afdækkes tegn på skader eller fysiske forhold som kan medføre at en skade udvikler sig. En tilstandsrapport udarbejdet af Nordisk Engineering Aps udføres professionelt og neutralt på baggrund af en visuel gennemgang af bygningens synlige og alment tilgængelige bygningsdele. Med en tilstandsrapport er det muligt for dig som sælger at frigøre dig for dit 10-årige ansvar overfor køber. For at du som sælger kan frigøre dig fra det 10-årige ansvar, skal du, inden købsaftalen skrives under af køber, gøre følgende: Fremlægge en tilstandsrapport og en el-installationsrapport for køber. Fremlægge et tilbud på en ejerskifteforsikring for køber. Give køber skriftligt tilsagn om, at du vil betale et beløb svarende til halvdelen af forsikringspræmien på den tilbudte forsikring. Informere køber om, at det almindelige ansvar for mangler bortfalder Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikringen dækker skjulte fejl og mangler. Sælger skal tilbyde køber at betale halvdelen af præmien, for at opnå ansvarsfraskrivelse. Nordisk Engineering ApS kan tilbyde at indhente et billigt tilbud. Sælgers oplysninger til tilstandsrapport Som en del af tilstandsrapporten indgår sælgers oplysninger om ejendommen. F.eks. om tidligere udførte reparationer samt information af reel viden om skader, der måtte være på salgstidspunktet. Sælger kan ikke fritages for denne oplysningspligt. Køberrapporter: 4

5 Hvor skal du hen? Nordisk Engineering ApS Når du skal købe fast ejendom kan du have brug for faglig rådgivning så risikoen for fejlkøb minimeres. Få en realistisk levetidsvurdering på f.eks. tag, vinduer m.m. Du kan også få et realistisk overslag på omkostninger forbundet med eventuelle udbedringer. Disse priser kan anvendes til at forhandle om nedslag i prisen. Vurdering af fast ejendom kan foretages med stor erfaring i kulturelle og sociale værdier. Ikke alt var bedre dengang, men vi vil alle gerne medvirke til rene madvarer og ren luft. Drømmen om en ren, ubesmittet jomfruelig klode er blevet den stærkeste af vores kulturelle værdier. Din drøm kan realiseres når din hushandel bliver en succes og hvor du kan glæde dig til en god fortælling. Ind- og fraflytningsrapport Ved ind- og fraflytning kan der hurtigt opstå uenighed omkring lejemålets stand. Derfor tilbyder Nordisk Engineering ApS at udføre en uvildig indflytningsrapport, der skriftligt og med billeddokumentation kortlægger lejlighedens tilstand inden indflytningen. Indflytningsrapporten kombineret med en fraflytningsrapport vil være en stor hjælp for jer, når der over for udlejer skal forhandles om fraflytningsbeløb. Energimærker 5

6 Energimærker udføres på et sagligt grundlag, for at definere bygningers energiforbrug og for at påvise eventuelle besparelsesforslag. Energimærket er lovpligtigt og udføres i forbindelse med salg af boliger, i forbindelse med nybyggeri, udlejning samt om- og tilbygning. Fra den 1. juli 2010 blev sælger og ejendomsformidler forpligtiget til at fremvise et gyldigt energimærke før en ejendommen annonceres til salg. En energimærkning er oplysninger om ejendommens forbrug af varme samt forslag til forbedringer. Beregningsgrundlaget er uafhængigt af brugervaner. Med denne forudsætning giver energimærkningen mulighed for, at forskellige ejendomme kan sammenlignes på et objektivt grundlag. I forbindelse med nybyggeri skal der foreligge et energimærke, når boligen færdigmeldes til kommunen. Energiplanen er en vurdering af, hvilke rentable energibesparende foranstaltninger der kan anbefales, og hvor meget de skønnes at ville koste, samt hvor stor besparelsen vil være. Automatmærker Efter 1. marts 2011 blev det muligt at udarbejde energimærkninger uden bygningsgennemgang for visse bygninger. Dette indebærer, at der udarbejdes en energimærkning for en bygning ud fra BBRoplysningerne og de oplysninger der tilvejebringes af ejeren, uden at bygningen gennemgås af energikonsulenten. Energimærkning uden bygningsgennemgang kan dog kun gennemføres hvis: Bygningen er et- eller tofamiliehus Stuehus til landbrugsejendom Række-, kæde-, eller dobbelthus Bygningen maksimalt er 25 år gammel Ejer erklæring udfyldes. Energirammeberegning Energirammeberegning udføres på nybyggeri og ombygning af eksisterende byggeri. Der udarbejdes en rapport, som skal indleveres til kommunen for at få byggetilladelse til 6

7 nyopførelse. Det er meget vigtigt at der ved byggeriets afslutning udarbejdes en opdateret energirammeberegning således sikres det, at byggeriet kan færdigmeldes korrekt. For at energirammeberegningen kan udføres, er det nødvendigt at Nordisk Engineering ApS modtager: Bygningstegninger med detaljerede fakta vedrørende ventilation og varmeanlæg. Oplysninger om vinduer har energiruder. Andre isoleringsmæssige forhold, alt i forhold til relevant bygningsreglement. Varmetabsberegning Hvis der opføres en tilbygning, kan der ikke udføres en samlet energirammeberegning på hele bygningen, som opfylder kravene. Der udføres i stedet en varmetabsberegning for tilbygningen alene, og den skal kun overholde kravene i det gældende bygningsreglement. For at varmetabsberegningen kan udføres er det nødvendigt at Nordisk Engineering ApS modtager følgende oplysninger: - Se venligst ovenstående faktaboks. Syn og skøn Ved Syn og skøn vurderer Nordisk Engineering ApS som uvildig en sag hvor 2 eller flere parter er blevet uenige. 7

8 Uenighed kan bero på mangelfuldt eller forkert udført arbejde i en byggesag eller prisen på det udførte. Alt skal bedømmes i forhold til den indgåede aftale eller mangel på samme. En skønserklæring kan blandt andet anvendes som hjælp til at indgå et forlig, således at en dyr retssag undgås. Formålet med et syn og skøn er at en sagkyndig fag person (skønsmand) foretager en teknisk og uvildig vurdering af sagen. Hvis tvisten ikke umiddelbart kan forliges, kan skønserklæringen indgå som bevis ved en retssag ved voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed. Tæthedsprøve/trykprøve En tæthedsprøve afklarer hvor utæt dit hus er, og hvor eventuel varmetabet forefindes. Med en tæthedsprøve er det nemt at få konstateret, om et nyt byggeri eller en renovering af en eksisterende bolig er udført korrekt så utætheder og unødvendigt varmetab undgås. 8

9 I forbindelse med nybyggeri kan der i byggetilladelsen være stillet krav om, at der skal foretages trykprøvning af den færdige bygning til dokumentation af, at kravet om lufttæthed er opfyldt. Kommunalbestyrelsen skal, i mindst 5 pct. af byggesagerne, stille krav om måling af lufttæthed. Kravet om måling af lufttæthed i 5 pct. af byggesagerne gælder kun for de bygninger, der er omfattet af regler om udførelse af energirammer og som opvarmes over 15 grader. For alle bygninger, der opføres jf. bygningsreglementet vedrørende lavenergibyggeri 2015 og bygningsklasse 2020, stilles der krav om dokumentation af klimaskærmens lufttæthed ved prøvning med Blowerdoor udstyr samt programmel. Resultatet af trykprøvningen udtrykkes ved gennemsnittet af måling ved over- og undertryk. Hvordan laves en tæthedsprøvning? Der monteres en fleksibel dør, med ventilator, i en af bygningens udvendige dørkarme. Udstyret kobles til en pc, der styrer ventilator m.m. og måler lufttætheden i bygningen. Når resultatet er tilfredsstillende, udarbejdes der en rapport som dokumentation overfor myndigheder eller til udlevering til en mulig køber af ejendommen. Opnås der ikke et tilfredsstillende resultat, så bygningen kan overholde kravene i bygningsreglementet, kan de konkrete fejl findes gennem en termografering, forudsat at forholdene til termografering er til stede. Tekniske data: Luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen må ikke overstige 1,5 l/s pr. m² opvarmet etageareal ved trykprøvning med 50 Pa. For lavenergibygninger, efter energiklasse 2015, må luftskiftet gennem klimaskærmen ikke overstige 1,0 l/s pr. m². For bygninger med høje rum, hvor klimaskærmens overflade divideret med etagearealet er større end 3, må luftskiftet ikke overstige 0,5 l/s pr. m² klimaskærm og for lavenergibygninger 0,3 l/s pr. m². Termografi Termografiundersøgelse af kuldebroer med mere: I disse tider, hvor olien og naturgassen, som er et fossilt brændstof, påvirker vores klima negativt, skal vi alle medvirke til at nedbringe det samlede CO2 udslip. Boligejere kan gøre 9

10 en ekstra indsats som giver besparelsesmulighed for boligejeren og samtidigt forbedre indeklimaet i boligen. En termografisk undersøgelse af din bolig kan vise, hvor dit hus trænger til at blive efterisoleret eller tætnet, så der ikke slipper unødvendig megen varme ud. Nordisk Engineering ApS kan være med til, på en let og billig måde, at finde de steder i boligen, hvor besparelsen er størst og mest hensigtsmæssig. Vi tilbyder at udføre en professionel og billig termografering af boligen, herunder at foretage en varmeteknisk undersøgelse af bygningens klimaskærm (loft, udvendige vægge, vinduer og gulve m.m.) uden ødelæggende indgreb. Endvidere er vi i stand til at registrere byggefejl, herunder kontrol af kvaliteten af et eventuelt udført efterisoleringsarbejde. Termografering udføres for at undersøge for kuldebroer og utætheder. Termografering anvendes for at sikre kvaliteten af byggeriet og for at leverandør har dokumentation for, at det udførte arbejde opfylder kravene i byggelovgivningen. Fugtmåling Fugt i bygninger fører hvert år til omfattende og kostbare skader i nyopførte og ældre bygninger. Nordiske Engineering ApS kan foretage fugtmåling i din bolig for at finde årsagen til 10

11 fugtproblemet, og rådgiver om hvorledes fugten kan fjernes eller begrænses, så der forebygges mod yderligere skader. På baggrund af undersøgelsen udarbejdes en let forståelig fugtrapport med beskrivelse af den gennemførte undersøgelse, samt med anbefalinger til udbedring eller begrænsning af fugtproblemerne. Vi foretager også måling af byggefugt i forbindelse med nybyggeri. Det er vigtigt at konstruktioner til en bygning ikke har for stort fugt indhold, da dette vil kunne give varige fugtskader. Målingen udføres oftest inden konstruktionerne lukkes for at undgå destruktive indgreb. På baggrund af undersøgelsen udarbejdes der dokumentation for korrekt affugtning, der kan anvendes i forbindelse med kvalitetssikring eller som dokumentation overfor forsikringsselskabet. Radonundersøgelse Radon er en radioaktiv luftart, som er kræftfremkaldende. Radon findes i vores boliger, ofte i for høj koncentration, hvilket vi desværre ikke er opmærksomme på. De fleste har aldrig hørt om radon, selv om det er videnskabeligt bevist, at radon er årsag til flest tilfælde af kræft om året næst efter rygning. 11

12 Radonniveauet varierer afhængigt af undergrunden, boligens radonsikring og ventilationsforholdene i boligen. Den største radonindtrængning sker gennem revner og utætheder i fundamenter og terrændæk, fordi lufttrykket ofte er lavere indenfor end udenfor, således at radon under huset bliver trukket ind i huset. Radon måles i Becquerel pr. m³ og forkortes til Bq/m³ De internationale anbefalinger er, at der bør foretages foranstaltninger med henblik på at reducere radonindholdet i indeklimaet, når niveauet ligger over 100 Bq/m³. Når radonniveauet ligger mellem 100 Bq/m³ og 200 Bq/m³, kan enkle og billige løsninger ofte bringe niveauet ned, eventuelt ved daglige ventilationer af boligen. Overstiger radon niveauet 200 Bq/m³, skal der ofte mere komplekse løsninger til. Nordisk Engineering ApS tilbyder at lave radonmålinger i din bolig, hvor vi klarlægger, om din bolig har et sundhedsskadeligt højt radonindhold, og vi kommer med forbedringsforslag, hvis radonkoncentrationen er for høj. Statik En statisk beregning beskriver bl.a. de bærende konstruktioners størrelse, styrke og hvordan de hænger sammen. Det vil sige, at beregningerne sikrer at huset bliver stående selv i kraftigt stormvejr. 12

13 For at opnå byggetilladelse til byggeri der kan betegnes som kompliceret byggeri, skal der blandt andet foreligge en statisk beregning. Loven definerer hovedsagligt kompliceret byggeri således: Etageboligbebyggelse. (vandret lejlighedsskel) Række/kæde/dobbelthuse (med flere end 2 boliger m. lodret lejlighedsskel) Kontorbebyggelse Erhvervsbyggeri Butikker Hoteller Institutioner Kirker Der findes flere eksempler på kompliceret byggeri end de nævnte. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt en byggesag er kompliceret eller af begrænset kompleksitet, afgøres dette af kommunen Projektering Har du lyst til at bygge om, bygge til eller bygge nyt? Lad Nordisk Engineering ApS hjælpe dig på vej. 13

14 Sammen kan vi afklare dine håb, drømme og behov, så du opnår det bedst mulige resultat - alt kan lade sig gøre! Lad os sammen finde muligheder, og lad os skabe det bedste rum at være menneske i. For at kunne få en byggetilladelse, skal teknisk forvaltning modtage et projekt som indeholder oplysninger om byggeriets omfang. Bygherren har derfor brug for at få egne ideer fastlagt, så drømmen kan realiseres og ideen visualiseres i form af anvendelige tegninger, som entreprenøren kan give sit tilbud ud fra. Sagsforløb: Ideoplæg med bygherre som beskriver arealer, varmekilde og økonomiske rammer. Skitseforslag Overslag ud fra prisbog Udbud og udbudsform som er licitation Kontrakt og tidsplan/rateplan Tidsplan med kontrakt herunder rateplan som informerer om udbetalinger til entreprenøren. Teknisk hjælp i tvister med forsikringsselskab Positive afgørelser i antallet af anmeldte forsikringssager vedrørende fast ejendom, er efterhånden så få, at erstatninger, blot i rimelig omfang, er en sjælden vare. 14

15 Vedrørende ejerskifteforsikringer er det et krævende forløb man skal igennem, hvis man vil anmode om erstatning for fejl og mangler på den ejendom man har købt. Især er den tidkrævende og generende for huskøber der gerne vil i gang med en påtænkt udbedring, ombygninger eller renoveringer. Tilstandsrapporten hæfter kun for de synlige skader/mangler Ejerskifteforsikringen dækker for skjulte fejl og mangler der ikke er nævnt i tilstandsrapporten Derfor anbefaler vi en teknisk og uvildig gennemgang, hvor der efterfølgende udføres en skriftlig rapport med billeddokumentation. Denne rapport anvendes som hjælp i forbindelse med en eventuel klage til et forsikringsselskab eller i en civil retssag, herunder en syn og skønssag. Vi har inden for det sidste år haft 22 uvildighedsrapporter hvor de 18, svarende til ca. 80 %, har været vellykkede. Derfor ser vi os kvalificeret til at påtage os, at yde dig den bedste assistance. Hvis det ønskes, kan vi ligeledes være jer behjælpelige med at indsende klage til diverse instanser bl.a. ankenævnet for huseftersyn og ejerskifteforsikringen m.m. Tilsyn med nybyggeri og ombygninger Som privat person/bygherre kan det være et stort projekt at igangsætte og holde styr på et større byggeri. Det kan dreje sig om renovering, tilbygning eller nybyggeri. 15

16 På basis af skriftlig aftale tilbyder vi at udføre det tilsyn, som sikrer økonomisk styring ved en rate-tidsplan. Vi kan også udføre nøglefærdigt projekt inklusiv energiramme beregning og statik samt indhente byggetilladelse og tilbud fra de af bygherren udpegede entreprenører. I disse tilfælde udfører entreprenøren selve byggeledelsen. Tilsynsforløb: Vi vil som din Byggerådgiver stå til rådighed under hele byggeprocessen. Vi står for korrespondancen med håndværkerne på dine vegne, men du vil løbende blive inddraget I de nødvendige beslutninger og rådgivet omkring disse. Ved byggepladsbesøg jf. tidsplan vil korrespondance til entreprenør være underlagt bygherrens beslutning/godkendelse. Vi deltager ved afleveringsforretning af byggeriet. Vi tilstræber at opnå en mangel fri aflevering, og kontrollerer at byggeriet opfylder den tidligere udarbejdede energirammeberegning. Her efter skal byggeriet meldes færdig overfor kommunen og sagen afsluttes. LC-varmfundamenter Dette fundament er et svensk patent og udføres blandt andet i Danmark, Sverige og Tyskland. 16

17 Fundamentet lægges på en sandpude, således at den traditionelle udgravning til fundament undgås og dermed eliminerer problemet med opståede revner og i værste fald sætningsskader. Ydermere er kanterne isoleret, således at kuldebro minimeres. Fundamentet er ligeledes radonsikret. Selve fundamentet er hurtigt og nemt at lægge efter de udførlige vejledninger, der følger med, eller det kan også udføres af vores leverandør i Sverige. Med LC-Varmt fundament kan vi levere en løsning, som tilgodeser de nye normer og som opfylder varmetabsrammen, herunder linietab. Kontakt os for et uforpligtende tilbud. Nordisk Engineering er medlem af Erfa-syn Hvad er Erfa-syn: Erfa-syn er en landsdækkende forening, som består af selvstændige og veldrevne ingeniør- og arkitektfirmaer. 17

18 Alle medlemmer er erfarne og kompetente ingeniører, arkitekter, bygningskonstruktører, bygningssagkyndige og energikonsulenter m.m. Erfa-syns fornemste opgave er at løse alle opgaver på kundernes præmisser, og at løse dem på en fleksibel måde uden at gå på kompromis med kvaliteten. Medlemmer af Erfa-syn: Nordisk Engineering ApS v/ Søren Erik Krogh Tlf Total-Tjek v/ Kenneth Madsen Tlf Arkitektfirma Jens Hedegaard v/ Jens Hedegaard Tlf Rådgivende ingeniørfirma Søren Sørensen A/S v/ Finn Nørgaard Tlf Dansk Bygningstermografi v/ Kurt Lynge Christensen Tlf Ingeniørfirmaet Noe Sørensen v/ Jens Peter Sørensen Tlf Jydsk Huseftersyn ApS v/ Freddy Vilhelmsen Tlf Nyland rådgivende ingeniør ApS v/ Ivan Nyland Tlf Energihuset A/S Tlf Arkitektfirma Max Sonne ApS v/ Max Sonne Tlf

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: KØBENHVNS KOMMUNE dresse Ove Billes Vej 12 Postnr. 2300 Dato 06-01-2015 By København S Udløbsdato 06-07-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-423034 Matrikel/Ejerlav: 928 Sundbyvester,

Læs mere

Generel beskrivelse af kloaksystemer

Generel beskrivelse af kloaksystemer HUSEFTERSYN HUSTYPEBESKRIVELSE C Generel beskrivelse af kloaksystemer Denne beskrivelse indeholder information om det oprindelige kloaksystem for de angivne perioder, herunder hvordan kloakken må formodes

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Merete og Peter Verner Krogh dresse Egevej 14 Postnr. 3650 Dato 24-10-2012 By Ølstykke Udløbsdato 24-04-2013 H-12-0-0210 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-9715 Matrikel/Ejerlav: 7TD Udlejre

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søborg. Udløbsdato 29-07-2014. Lb. nr. H-14-00445-0019. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søborg. Udløbsdato 29-07-2014. Lb. nr. H-14-00445-0019. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svend Erik Jensen dresse Dickens lle 21B Postnr. 2860 Dato 29-01-2014 By Søborg Udløbsdato 29-07-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 159-34062 Matrikel/Ejerlav: 21 iø Buddinge Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tony Selvig dresse Lærkevej 34 Postnr. 3200 Dato 04-03-2015 By Helsinge Udløbsdato 04-09-2015 H-15-0-0050 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-22463 Matrikel/Ejerlav: 8FQ Helsinge By, Helsinge

Læs mere

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Taksatorvejledning Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Forord... 2 20 Bygningstaksators

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Theodor ntonius Nyholm Ommen dresse Fjordvejen 95 Postnr. 6340 Dato 01-12-2014 By Kruså Udløbsdato 01-06-2015 H-14-0-0334 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-395 Matrikel/Ejerlav: 314 Hokkerup,

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig INDHOLD Fakta & tal... 4 Tilskudsmuligheder... 7 Husets Web... 13 Hvilke tiltag er rentable ex. 1, 2, 3.... 28 Energi & Penge... 42 Tilbudshentning, en gratis

Læs mere

Byggeguiden. Byggeproces. fra vision til virkelighed. Vores rolle er at sætte rammerne og give mulighederne

Byggeguiden. Byggeproces. fra vision til virkelighed. Vores rolle er at sætte rammerne og give mulighederne Byggeguiden fra vision til virkelighed Byggeproces Herunder en kort intro, hvad der kommer i teksten nedenunder. Dette må gerne fylde over et par linjer eller tre. Måke to en halv linje vil være det allerbedste.

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

BBR-nr.: 376-024302 Energimærkning nr.: 100066487 Gyldigt 5 år fra: 15-02-2008 Energikonsulent: Ole Premø Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 376-024302 Energimærkning nr.: 100066487 Gyldigt 5 år fra: 15-02-2008 Energikonsulent: Ole Premø Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Malkevej 4 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-024302 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Danbolig Vibeke Hauggard Ladegårdsvej 8, 1.sal 2770 Kastrup

Danbolig Vibeke Hauggard Ladegårdsvej 8, 1.sal 2770 Kastrup Næstved Kommune BorgerService Hovedcentret 4700 Næstved Tlf 55886000 Fax 55886099 Email teknik@naestved.dk Web www.naestved.dk Modtager Danbolig Vibeke Hauggard Ladegårdsvej 8, 1.sal 2770 Kastrup (11/03)

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice 14-08-2014 Houvej 54, 5953 Tranekær Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse

Læs mere

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008 Forord Vejledning i brug af håndbogen Dette kapitel er gældende fra 26. maj 2008 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice 03-04-2014 Birketinget 8, 8000 Århus C Ejendomsmægleren har

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice 04-05-2015 P A Wedels Vej 2, 5881 Skårup Fyn Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice 08-05-2015 Thistedvej 82, 9400 Nørresundby Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen dresse Grejsdalvej 9 Postnr. 2770 Dato 23-02-2010 By Kastrup Udløbsdato 23-08-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 185-31144 Matrikel/Ejerlav: 10DV Tårnby By, Tårnby

Læs mere

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010 andelsboliger og ejerlejligheder 03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark November 2010... en del af Dan-Ejendomme as Leder Ordentlighed

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse Fakta om energimærkning af enfamiliehuse ENFAMILIEHUSE Gældende fra 1. januar 2007 Nye energiregler for enfamiliehuse Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent

Læs mere

Tagbolig. Vejledning til bygherren

Tagbolig. Vejledning til bygherren Tagbolig Vejledning til bygherren Udarbejdet af arkitekt MAA Per Lüchtenmeier, sbs, for GI. ISBN 978-87-988882-8-4 Layout: Datagraf November 2009 Gennemførelsen af et konkret projekt kræver teknisk rådgivning

Læs mere

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen 3. udgave, august 2006 Redaktion: LOKALE PENGEINSTITUTTER v/morten Egholm Andersen, Berit Birkemose Hansen og Klavs Holten Toldbodgade 33 1253 København

Læs mere

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning Støjisolering af boliger mod trafikstøj Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning 2004 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon: 33 41 33

Læs mere

Hvad er sammenhængen mellem tilstandsrapportens øgede dækningsomfang og ejerskifteforsikringens prissætning/præmie?

Hvad er sammenhængen mellem tilstandsrapportens øgede dækningsomfang og ejerskifteforsikringens prissætning/præmie? Hvad er sammenhængen mellem tilstandsrapportens øgede dækningsomfang og ejerskifteforsikringens prissætning/præmie? Bachelorprojekt 17. december 2012 Allan Hansen Finansbacheloruddannelsen Speciale i ejendomshandel

Læs mere