LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 til SOSU-hjælper 20 uger. Opdateret den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 til SOSU-hjælper 20 uger. Opdateret den"

Transkript

1 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløb 2 til SOSU-hjælper 20 uger Opdateret den

2 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende love og bekendtgørelser: BEK nr af 18/08/ Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til socialog sundhedshjælper BEK nr. 367 af 19/04/ Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser LBK nr af 08/07/2016 Erhvervsuddannelsesloven Bekendtgørelse 41 af 16/01/ Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser BEK nr. 683 af 08/06/ Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne 2

3 Indhold 1 Generelt for skolen Værdigrundlag Pædagogiske og didaktiske overvejelser Overordnet bestemmelse om elevernes arbejdstid Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser Vurdering af elevens kompetencer Grundforløb 2 SOSU hjælper Praktiske oplysninger Grundforløb 2 - organisering Bedømmelsesplan Eksamensregler Læringsaktiviteter Læringsaktiviteter Tema beskrivelse: Certifikatfag: førstehjælp - 2 dage Grundfag Valgfag Afsluttende grundforløbsprøve

4 1 Generelt for skolen Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg er en selvejende erhvervsskole, der varetager almen uddannelse og kompetenceudvikling af de uddannelsessøgende, så de kvalificeres til at varetage opgaver inden for social- og sundhedsområdet. Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg udbyder grundforløb og hovedforløb inden for hovedområdet Omsorg, Sundhed og pædagogik Skolen består af følgende lokaliteter: Skive afdeling Arvikavej Skive Tlf.: Thisted afdeling Lerpyttervej Thisted Tlf.: Viborg afdeling Reberbanen Viborg Tlf.: Læs mere om skolen på hjemmesiden: 4

5 1.1 Værdigrundlag Vores fælles bestræbelser er at sætte SPOR hver dag. Derfor står vi for at: Forskellighed giver styrke Engagement skaber energi Humor bliver livgivende oxygen Faglighed danner grobund - og det står vi op for. Skolen hviler på en anerkendende tilgang. Det betyder at: Forskellighed er omdrejningspunktet for arbejdet på skolen Engagement i det daglige arbejde er drivkraften i gode læreprocesser hos os selv og eleverne Arbejdsmiljøet er præget af en nærværende omgangstone Høj faglig viden, færdigheder og reflekterede holdninger er forudsætningen for en inspirerende og udfordrende dagligdag. Skolens ansatte, elever og kursister tager i fællesskab ansvar for læring, skolens udvikling og miljø. 1.2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg arbejder fokuseret på at skabe et målrettet, rummeligt og eksperimenterende læringsmiljø. Inden for social- og sundhedsområdet har skolen fokus på innovation og kreativitet, så vi til stadighed kan imødekomme nye krav og forventninger. Eleven skal gennem uddannelsen udvikle erhvervsfaglige kompetencer med henblik på aktiv deltagelse i et arbejdsliv, hvor det at indgå i andre menneskers hverdagsliv er vigtigt, og hvor forandring, omstilling, udvikling og fortsat læring er et vilkår. Eleven skal udvikle etik i forhold til at arbejde med andre mennesker. Dette indbefatter forståelse og respekt for det enkelte menneske, menneskelig rummelighed samt accept af borgerindflydelse og forskellighed. Eleven skal udvikle evnen til selvstændig stillingtagen og aktiv deltagelse i et samfundsliv, der hviler på et demokratisk grundlag. Endvidere skal eleven udvikle forståelse for, samt eventuelt opnå interesse i, videreuddannelse. 5

6 Pædagogisk og didaktisk fundament Vores tilgang til læring hviler på en konstruktivistisk forståelse, hvor læring opstår, når handling, opmærksomhed, følelser, hukommelse, tænkning og omgivelsernes udformning i en bred betydning spiller sammen. Læring fordrer således både en individuel og en social proces for at lykkes: En individuel proces, hvor læring ses som egne konstruktioner. Læring er en aktiv proces, noget man gør selv. Denne forståelse og tolkning af nye erfaringer påvirkes af tidligere erfaring og af den lærendes aktuelle interesser og hensigter En social proces, hvor læring altid sker i forhold til en praksis og i et samspil med omverdenen. 1.2 Læringsmiljø Vi tror på, at læring bedst sker i et miljø, der indeholder: Anerkendende relationer, der er præget af ligeværd og respekt for den andens oplevelsesverden Forpligtende sociale fællesskaber Interesserede samt fagligt og personligt udfordrende vejledere og undervisere Undervisning, der tager hensyn til den enkelte. Skolen etablerer et læringsmiljø, hvor læringsmulighederne for eleven er alsidige og fleksible. Eleven skal have mulighed for at arbejde med passende læringsaktiviteter i forhold til udfordring, indhold, niveau og måder at lære på, samt indgå i et forpligtende fællesskab. Læringsaktiviteter tilrettelægges med progression, så eleven hele tiden udvikler allerede erhvervede kompetencer. I tilrettelæggelsen af uddannelsen anvendes forskellige metoder og undervisningsmidler i et samarbejde mellem underviser og elev. Elevens evne til at reflektere over egne læreprocesser, og udvikle bevidsthed om læreprocessernes mening, mål og indhold, understøttes aktivt i uddannelsen gennem arbejdet med den personlige uddannelsesplan samt individuel vejledning. Skolens pædagogiske intension er: At alle elever færdiggør deres uddannelse på højest mulig faglige niveau i en skolehverdag præget af et rummeligt, eksperimenterende og målrettet læringsmiljø. Skolens fokuserer særligt på: Praksisnærhed Differentiering Synlige læring virtuelt IT læringsplatform 6

7 Praksisnærhed Undervisningen tilrettelægges i praksisnære temaer, der tager udgangspunkt i praksisrelaterede situationer, som bearbejdes med henblik på at styrke elevens forståelse af tværfaglige sammenhænge samt udvikle personlige kompetencer. Der arbejdes fx med Simulation af praksissituationer, færdighedstræning, cases. Differentiering Hensigten med differentiering er at fremme et godt socialt og fagligt læringsmiljø, hvor undervisningen tilrettelægges ud fra elevens læringsforudsætninger. Synlige læring Eleven involveres aktivt i egne læreproces. Læringsmålene er synlige, og der arbejdes målrette med feedback, hvor eleven er aktiv i forhold til egen læring og i arbejdet med at indfri af målene. 7

8 1.3 Overordnet bestemmelse om elevernes arbejdstid Jvf. hovedbekendtgørelsen 46 stk. 1, 17 og 61 Skolens mødetider for elever er Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 8.10 til til til til til Ud over skolens fremmøde tid vil der være lektielæsning, opgaveløsning samt andet relevant forarbejde/bearbejdning til/af skolehverdagen svarende til fuldtidsbeskæftigelse på arbejdsmarkedet 1.4 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser Bedømmelsesplanen har til formål at sikre, at skolen lever op til de krav, der stilles til løbende og afsluttende bedømmelse af elevens udvikling og standpunkt, jævnfør hovedbekendtgørelsen. Skolebedømmelsen skal medvirke til at: Klarlægge elevens viden om eget niveau Udpege områder, som kræver forstærket indsats Inspirere eleven til yderligere læring På skolen opfatter vi evaluering og bedømmelse som et praktisk og konstruktivt redskab til at vurdere såvel den enkelte elevs udvikling som undervisningen i det hele taget. Al evaluering skal dog udføres med omtanke og i respekt for de involverede personer, da evaluering altid går tæt på den enkelte person, lærer som elev. I skoleuddannelsen for GF2 SOSU vil der være bedømmelser i form af: Løbende evaluering i læringsforløbene Standpunktsbedømmelse i det uddannelsesrettet fag, dansk og naturfag efter 7- trins skalaen Den afsluttende grundforløbsprøve bedømmes med bestået/ ikke bestået Se endvidere skolens bedømmelsesplan og prøveprocedurer. 1.5 Vurdering af elevens kompetencer Forud for udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan foretages følgende vurdering: 1. Vurdering af elevens reelle kompetencer: Formelle kompetencer defineret som det, eleven har papir på Ikke-formelle kompetencer defineret som det, der kan dokumenteres, for eksempel i forbindelse med job og beskæftigelse i foreningsliv 8

9 Denne vurdering har primært sigte på uddannelsesplan, godskrivning og eventuel afkortelse af uddannelsen. 2. Vurdering af elevens forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen, herunder vurdering af elevens faglige og almene kompetencer. Denne vurdering har primært sigte på at afklare, om uddannelsen er den rigtige for eleven. 3. Vurdering af elevens behov for indsatser, der skal sikre elevens mulighed for at gennemføre den ønskede uddannelse, herunder specialpædagogisk støtte, længere tid, tilvalg af faglig/almen karakter og brug af øvrige støttemuligheder. Denne vurdering har primært sigte på at afklare, om eleven har behov for supplerende kvalificering for at kunne gennemføre uddannelsen. 2 Grundforløb 2 SOSU hjælper 2.1 Praktiske oplysninger Grundforløb 2 SOSU hjælper har en varighed af 20 uger. Skolen tilbyder en række muligheder i uddannelsesforløbet: Kontaktlærer Den enkelte elev får tilknyttet en kontaktlærer i hele uddannelsesforløbet. Formålet med kontaktlærerfunktionen er at understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udvikling i uddannelsesforløbet. I løbet af uddannelsen afholder kontaktlæreren løbende uddannelsessamtaler med den enkelte elev med afsæt i elevens uddannelsesplan. Kontaktlæreren koordinerer ligeledes klassens aktiviteter og fælles aftaler. Specialpædagogisk støtte Skolen har en specialpædagogisk koordinatorer, hvis opgave er at koordinere støtte til elever med særlige behov, så de bliver i stand til at gennemføre deres uddannelse. Skolen tilbyder specialpædagogisk støtte i form af: IT hjælpermidler i form af fx. IT-startspakke, Intowords til Mac og GoogleCrome og/eller Ipad med talegenkendelsesprogrammet Siri Studiestøttetimer til udvikling af læse- og skrivestrategier Studiestøttetimer til udvikling af generelle studieteknikker Særlige vilkår i forbindelse med prøver individuel vejledning og støtte til lektier i skolens læringsspor adgang til E-bøger, som kan give støtte til læsning og til at tage notater Skolen tilbyder elever med læse- og/eller skrivevanskeligheder en ordblindetest ved mistanke om ordblindhed. 9

10 Uddannelsesvejledning Skolen tilbyder vejledning om gennemførelse af den valgte uddannelse. Vejledningen tilrettelægges af uddannelsesinstitutionen som individuel eller kollektiv vejledning, der gensidigt støtter og supplerer hinanden. Den individuelle vejledning tager udgangspunkt i elevens personlige forudsætninger og i formålet, indholdet og strukturen af den uddannelse, som eleven er tilmeldt eller begyndt på. Uddannelsesstøtte/personlig støtte Skolen har koordinatorer, hvis primære opgave bl.a. er at støtte elever, som i en periode har brug for særlig støtte til at håndtere problemer af personlig eller social karakter, der har indflydelse på elevens mulighed for at gennemføre den påbegyndte uddannelse. 2.2 Grundforløb 2 - organisering Grundforløb 2 er en praksisnær, fleksibel indledende del af erhvervsuddannelsen. Grundforløbets undervisning retter sig mod SOSU hovedforløb indenfor den erhvervsfaglige fællesindgang omsorg, sundhed og pædagogik. Der lægges vægt på elevens erhvervsfaglige, almene og personlige kompetencer. De uddannelsesmæssige forudsætninger og behov afklares i løbet af grundforløbets første 2 uger. Kompetencevurderingen foretages med henblik på at vurdere elevens forudsætninger for uddannelsen. På baggrund af vurderingen udarbejdes en personlig uddannelsesplan. Kompetencevurderingen indebærer eventuelt godskrivning eller supplerende tilbud på baggrund af tidligere gennemført forløb, anden uddannelse, vurdering af reelle kompetencer samt særlige behov. Afklaringen resulterer i en tilpasset uddannelsesplan med eksempelvis, mulighed for at arbejde mere med de obligatoriske fag, fag på højere niveau eller særlig støtte Undervisningen på grundforløb 2 organiseres i læringsforløb. Læringsforløbet tager udgangspunkt i praktiske situationer og problemstillinger fra elevens kommende arbejdsområde. Undervisningen organiseres, så den styrker elevernes forståelse af tværfaglige sammenhænge og helheder samt bidrager til udviklingen af personlige kompetencer. Fagtyper på grundforløb 2: Uddannelsesrettet fag Grundfag - Dansk D niveau (overgangskrav) - Naturfag E niveau (overgangskrav) Valgfag: - Støttefag der støtter elevens boglige eller praktiske læring - Bonusfag mulighed for fordybelse i særlige faglige elementer - Grundfag 10

11 2.5 Bedømmelsesplan Skolens bedømmelsesgrundlag har til formål at sikre, at skolen lever op til de krav, der stilles for løbende og afsluttende bedømmelse af elevernes udvikling og standpunkt, jævnfør hovedbekendtgørelsen Bedømmelse er det praktiske og konstruktive redskab, der anvendes i forhold til elevens udvikling og opnåelse af personlige og faglige kompetencer. Den løbende bedømmelse er et centralt element i afdelingens kvalitetssikring og består af: bedømmelse af elevens faglige kompetencer og bedømmelse af elevens personlige kompetencer. Bedømmelse af elevens personlige kompetencer bygger dels på selvevaluering dels på undervisernes bedømmelse. Rent praktisk sker denne bedømmelse gennem en løbende vurdering af eleven i undervisningen. Underviserteamet foretager en fælles vurdering af elevernes udvikling. De personlige kompetencer bedømmes ud fra en faglig synsvinkel ved en vurdering af, hvordan eleven optræder i professionsmæssig sammenhæng. Gennemførelsen af prøver fremgår af skolens bedømmelsesplan for GF2 SOSU. 2.6 Eksamensregler Grundfagsprøve: Grundfagsprøve er i Dansk D niveau eller naturfag E niveau. Faget udtrækkes til prøve af UVM. Det grundfag, der ikke udtrækkes, vurderes udelukkende med en standpunktskarakter ud fra 7-trins skalaen. Prøven i Naturfag gennemføres på grundlag af en case, hvor eleven skal kunne identificere og uddrage områder, som hører ind under naturfag. Ligeledes skal eleven kunne redegøre for relevante teorier/fagbegreber i forhold hertil og inddrage relevante forsøg og en beregning. Bedømmelsen foretages ud fra den individuelle mundtlige præstation, og foregår ud fra undervisningens formål i naturfag jf. grundfagsbekendtgørelsen og tager udgangspunkt i en elevudarbejdet disposition, som ikke bedømmes. Prøven i dansk gennemføres med udgangspunkt i en tekstsamling med et fælles tema, der knytter sig til social- og sundhedsområdet. Mindst en af disse delopgaver skal give mulighed for, at eleven inddrager tekster fra sin portofolio. Bedømmelsen foretages ud fra den individuelle mundtlige præstation, og foregår ud fra undervisningens formål i dansk jf. grundfagsbekendtgørelsen og tager udgangspunkt i besvarelsen af alle delopgaver. Gældende for begge grundfagsprøver er, at opgaven tidligst må udleveres 24 timer før eksaminationen. Begge eksaminationer er berammet til 5 minutters oplæg, 15 minutters eksamination og 10 minutters votering. 11

12 Grundforløbsprøven: Grundforløbsprøvens formål er at bedømme elevens opfyldelse af de overgangskrav i det uddannelsesspecifikke fag, som er fastsat for det pågældende grundforløb jvf. 3 i hovedbekendtgørelsen. I grundforløbsprøven arbejdes der med en praksisorienteret case, der tager udgangspunkt i overgangskravenes kompetencemål ud fra temaerne og emnerne fra læringsforløbene i det uddannelsesrettede fag. Prøven er berammet til at vare 30 minutter: 5 minutters oplæg, 15 minutters eksamination og 10 minutters votering. Prøven bedømmes med bestået/ikke bestået. Grundforløbsprøven skal være bestået, for at eleven kan overgå til uddannelsens hovedforløb. Link til klageregler og særlige prøvevilkår: 12

13 3 Læringsaktiviteter 3.1 Læringsaktiviteter I det følgende oplistes en temaoversigt for det obligatoriske grundforløb 2 SOSU Varighed i alt 20 uger = 100 dage Tema 1 Introduktion Læringsforløb 1A Kom godt i gang (2 dage) Tema 2 Kroppens opbygning og sundhed Læringsforløb 2A Kroppens opbygning og aldring (4 dage) Læringsforløb 2B Sundhedsfremme og forebyggelse (3 dage) Tema 3 Dig som professionel fagperson Læringsforløb 3A: Ansat som fagperson (3 dage) Læringsforløb 3B: Mødet med borgeren (6 dage) Tema 4 Borgeren med funktionsnedsættelse og livsstilsrelaterede sygdomme Læringsforløb 4A: Personlig og praktisk pleje og omsorg (3 dage) Læringsforløb 4B: Livsstilsrelaterede sygdomme (5 dage) Læringsforløb 4C: Borgere med demens (3 dage) Tema 5 Borgeren i rehabiliteringsforløb Læringsforløb 5A: Den rehabiliterende tilgang (5 dage) Læringsforløb 5B: Den gode arbejdsplads (4 dage) Læringsforløb 5C: Ny teknologi (2 dage) Tema 8: Læringsforløb specifikt rettet mod SOSU-hjælper Læringsforløb 8A: SOSU hjælper teoretisk fundament (6 dage) Læringsforløb 8B: SOSU hjælper i praksis (7 dage) Certifikat fag: Førstehjælp og brandbekæmpelse (2 dage) Afsluttende prøve (5 dage) Valgfag: (20 dage) Grundfag: Naturfag E-niveau (20 dage) 13

14 3.2 Tema beskrivelse: Tema 1: kom godt i gang Læringsforløb 1A Kom godt i gang (2 dage) De første to dage på SOSU-skolen vil være et introduktionsforløb. Her vil du få kendskab til skolen, møde personalet og dine elevkammerater, og du vil blive introduceret til de muligheder og rammer, der er gældende, når du går på SOSUskolen. Du vil desuden skulle arbejde med, hvordan du i det daglige kan arbejde med læringsforløbene, så du lærer så meget som muligt gennem din uddannelse. Du vil blive introduceret til at arbejde med læringsmål som læringsredskab. Du skal arbejde med at blive bevidst om dine ressourcer og begrænsninger og vi forventer du er aktiv og tager ansvar, så du lærer så meget som muligt gennem din uddannelse. Mål der indgår i læringsforløbet: Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 6) udvise motivation og tage aktivt ansvar for egen læring med fokus på egne ressourcer og begrænsninger Tema 2: Sundhed og kroppen I dette tema skal du have fokus på sundhedsbegrebet og hvordan du kan støtte borgeren med at fremme sundhed og forebygge sygdom. Du skal arbejde med hygiejne og hvordan man bryder smitteveje. Du vil få viden om, hvordan kroppen er opbygget og fungerer samt de forandringer, der naturligt sker i kroppen med alderen. Temaet handler også om hvordan du hjælper borgeren med praktiske opgaver som fx affaldssortering efter gældende retningslinjer. Læringsforløbene som du vil arbejde med er: Læringsforløb 2A Kroppens opbygning og naturlig aldring (4 dage) I dette læringsforløb skal du have viden, så du kan forklare kroppens basale opbygning og funktion, samt hvordan kroppen ældes naturligt. Denne viden er vigtig, så du kan observere, når der opstår forandringer hos borgeren. Du skal også arbejde med sanserne og sansernes betydning. Mål der indgår i læringsforløbet: Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 4) Kroppens opbygning, dens organsystemer og basale funktioner. Læringsforløb 2B Sundhedsfremme og forebyggelse (4 dage) I dette læringsforløb får du viden om sundhedsbegrebet og du bliver i stand til at forklare hvad det vil sige at arbejde sundhedsfremmende og sundhedsforebyggende. Du lærer også om hygiejne, så du kan anvende denne viden i arbejdet med borgeren herunder, hvordan du afbryder smitteveje. 14

15 I læringsforløbet vil du desuden lære om, hvordan du sorterer vasketøj og affald samt, hvilke rengøringsmidler du må bruge og hvilke hudplejemidler der er relevante. Mål der indgår i læringsforløbet: Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 5) Sortere vasketøj og affald samt udvælge relevante hudplejemidler og rengøringsmidler. 6) Hygiejniske retningslinjer og afbrydelse af smitteveje. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 3) forklare hvordan man kan igangsætte og understøtte sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende aktiviteter Tema 3: dig som professionel fagperson Du arbejder i dette tema med, hvad det vil sige at være en fagperson og hvad der kendetegner det, at være SOSU-hjælper og SOSU-assistent. Du vil få viden om det danske sundhedsvæsen, og hvilke faggrupper du skal samarbejde med. Du vil få kendskab til, hvilke lovmæssige pligter du har som sundhedsfagligt personale, men også hvilke rettigheder borgere og patienter er sikret i vores demokratiske samfund. Du vil opnå viden om, hvordan du elektronisk dokumenterer dine observationer og handlinger hos borgeren. Desuden skal du øve dig i, hvordan du kommunikerer professionelt med de borgere og samarbejdspartnere. Læringsforløbene som du vil arbejde med er: Læringsforløb 3A: Ansat som fagperson (3 dage) I dette læringsforløb, vil du få viden om det danske sundhedsvæsen, og hvilke faggrupper du skal samarbejde med. Du skal arbejde med, hvad der kendetegner det at være SOSU-hjælper, så du har et bedre grundlag, når du skal træffe dit uddannelsesvalg. Du vil også få kendskab til, hvilke pligter og rettigheder du har som SOSU-hjælper. Mål der indgår i læringsforløbet: Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 1) Social- og sundhedsvæsnets opbygning og faggruppens placering heri. 2) Rettigheder og pligter som fagperson i et ansættelsesforhold på social- og sundhedsområdet. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 1) forklare borgerens forløb i social- og sundhedsvæsenet og faggruppens rolle heri 15

16 Læringsforløb 3B: Mødet med borgeren (6 dage) I dette læringsforløb, skal du arbejde med at opnå viden om, hvordan du kommunikerer med og etablerer relationer til borgeren og dennes pårørende. Du skal øve dig i at bruge kommunikation som et redskab i dit professionelle samarbejde med borgeren. Du skal også arbejde med det gode samarbejde, og med hvordan konflikter kan forebygges. Du vil opnå viden om, hvordan du anvender digital teknologi til at dokumentere og søge viden Mål der indgår i læringsforløbet: Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 8) Kendskab til metodiske tilgange i faggruppens udøvelse af faget. 9) Sundhedsfaglig dokumentation og ansvar herfor. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 3) Professionelt fagsprog og kommunikation i det tværprofessionelle samarbejde. 4) Brancherettet informationsteknologi, herunder elektronisk kommunikation og informationsindsamling. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 5) møde borgere og pårørende på en etisk og respektfuld måde, herunder medvirke til at forebygge konflikter i jobudøvelsen, Tema 4: Borgeren med funktionsnedsættelse og livsstilsrelaterede sygdomme. Du vil i dette tema få viden om de hyppigst forekommende livsstilsrelaterede sygdomme herunder KOL, diabetes og hjerte-kar lidelser. Du skal arbejde med at fremme motivation og egenomsorg i forhold til livsstilsændringer. Du vil lære de grundlæggende principper i forbindelse med personlig pleje, samt om vigtigheden af at respektere borgerens intimsfære og blufærdighed. Du skal arbejde med hvad demens er og hvordan du kan støtte en borger med demenssymptomer i hverdagen. Du lærer også om, hvordan du møder borgeren på en etisk, empatisk og respektfuld måde, og hvordan du kan anvende konfliktnedtrappende kommunikation. Læringsforløbene som du vil arbejde med er: Læringsforløb 4A: Personlig og praktisk pleje og omsorg (3 dage) I dette forløb vil du starte at få en viden om hvad Serviceloven er og hvad borgere med funktionsnedsættelse er berettiget til. Resten af forløbet vil du arbejde aktivt i vores sengestue og SIM træningslokale, hvor du skal arbejde med din faglige viden og praktiske færdigheder i forhold til at kunne varetage den personlige og praktiske pleje og omsorg på bedst mulig måde. Du skal også arbejde med hygiejniske principper og ergonomi i forhold til dit eget arbejdsmiljø. 16

17 Mål der indgår i læringsforløbet: Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 7) Omsorg, personlig og praktisk hjælp til borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, under hensyntagen til etik, borgerens intimsfære og blufærdighed. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 2) Yde omsorg, personlig og praktisk hjælp til borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse under hensyntagen til borgens helbredstilstand og intimsfære. 5) Sortere vasketøj og affald samt udvælge relevante hudplejemidler og rengøringsmidler Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 7) udøve jobfunktionen under hensyntagen til de sikkerhedsmæssige, arbejdsmiljømæssige, ergonomiske og hygiejniske principper. Læringsforløb 4B: Livsstilsrelaterede sygdomme (5 dage) I dette forløb vil du komme til at arbejde med nogle livsstilssygdomme. Du vil få en grundlæggende viden om de enkelte sygdomme (herunder KOL, Diabetes type 2 og hjertekar lidelser) og du vil få en forståelse for hvilke livsstilsændringer det kræver af den enkelte borger for at kunne forebygge sygdommen eller de komplikationer sygdommen kan medføre. Du kommer til at prøve hvad det kræver af dig som plejepersonale at motivere en borger til at ændre nogle af sine måder at leve livet på. Du vil få en øget viden og forståelse for hvad der kan fremme og hæmme en motivation. Mål der indgår i læringsforløbet: Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 3) Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg samt kendskab til metoder til vejledning og guidning. 5) Hyppigst forekommende livsstilsrelaterede sygdomme, herunder KOL, diabetes, demens og hjerte-kar lidelser. 6) Kost og motions betydning for fysisk og psykisk velvære. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 3) forklare hvordan man kan igangsætte og understøtte sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende aktiviteter Læringsforløb 4C: Borgere med demens (3 dage) I dette forløb vil du få en grundlæggende viden om demens og især demenstypen Alzheimer. Du vil have fokus på, hvilke symptomer du skal være opmærksom på og hvordan du kan støtte en borger med demens i hverdagen. Du vil arbejde med konflikthåndtering og træne dine færdigheder i at kunne arbejde konfliktnedtrappende. 17

18 Mål der indgår i læringsforløbet: Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 3) Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg samt kendskab til metoder til vejledning og guidning. 5) Hyppigst forekommende livsstilsrelaterede sygdomme, herunder KOL, diabetes, demens og hjerte-kar lidelser. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 1) Normalt forekommende arbejdsredskaber, hjælpemidler og velfærdsteknologi. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 5) møde borgere og pårørende på en etisk og respektfuld måde, herunder medvirke til at forebygge konflikter i jobudøvelsen Tema 5: Borgeren i rehabiliteringsforløb I dette tema opnår du viden om, hvad rehabilitering er. Du vil få indsigt i, hvad aktivitet betyder for et menneskes sundhed og livskvalitet. Du skal opnå viden om teorier og arbejdsmodeller, som belyser borgerens helhedssituation, så du kan planlægge, hvordan borgeren når frem til sit ønskede mål. Du vil lære om digitale og teknologiske hjælpemidler, som kan anvendes i samarbejdet med borgeren. Du skal arbejde med at bruge din krop hensigtsmæssigt i forbindelse med personlig og praktisk hjælp hos borgeren. Herunder hvordan du inddrager relevante hjælpemidler og teknikker for at forebygge arbejdsskader. Læringsforløb 5A: Den rehabiliterende tilgang (5 dage) I dette læringsforløb får du grundlæggende viden om, hvad rehabilitering, mestring, døgnrytme, aktiviteter og aktivitetsanalyse betyder for borgeren. Du får også viden om, hvad der kan fremme og hæmme motivation for egenomsorg. Du bliver introduceret til arbejdsmodeller, som du skal bruge til at sætte rehabiliterende aktiviteter i gang. Mål der indgår i læringsforløbet: Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 3) Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg samt kendskab til metoder til vejledning og guidning. 8) Kendskab til metodiske tilgange i faggruppens udøvelse af faget. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 2) forstå og forklare rammerne for den rehabiliterende tilgang, herunder faggruppens funktion i forhold til at støtte borgeren i mestring af eget liv. Læringsforløb 5B: Den gode arbejdsplads (4 dage) I dette læringsforløb finder du ud af, hvad ergonomi betyder. Du får en grundlæggende viden om gældende ergonomiske principper, som du skal bruge ved personlig og praktisk hjælp. Du skal vise, hvordan man indretter en arbejdsplads, så du kan bruge din krop sikkert i forhold til ergonomiske og arbejdsmiljømæssige regler. Du skal også demonstrere, hvordan du afbryder smitteveje hos borgeren. 18

19 Mål der indgår i læringsforløbet: Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 10) Arbejdsrelaterede digitale og velfærdsteknologiske hjælpemidler. 11) Gældende ergonomiske principper ved personlig og praktisk hjælp med og uden hjælpemidler. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 7) Demonstration af hvordan man indretter arbejdspladsen og bruger sin krop under hensyntagen til de sikkerhedsmæssige, arbejdsmiljømæssige og ergonomiske regler. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 7) udøve jobfunktionen under hensyntagen til de sikkerhedsmæssige, arbejdsmiljømæssige, ergonomiske og hygiejniske principper. Læringsforløb 5C: Ny teknologi (2 dage) I dette forløb får du viden om, hvad velfærdsteknologi er, og hvilke der er mest anvendt inden for dit arbejdsområde. Du skal også kunne anvende både digitale og teknologiske hjælpemidler og være i stand til at vejlede borgere i at bruge digitale og teknologiske hjælpemidler. Mål der indgår i læringsforløbet: Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 10) Arbejdsrelaterede digitale og velfærdsteknologiske hjælpemidler. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 4) Brancherettet informationsteknologi, herunder elektronisk kommunikation og informationsindsamling. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 4) vejlede borgeren i brugen af velfærdsteknologiske hjælpemidler samt vejlede og støtte borgere i kontakten med det digitale Danmark. Tema 8: Kompetencer som SOSU-hjælper Du vil i dette tema arbejde yderligere med de teorier som du har tilegnet dig på GF2 og de kompetencer som du har erhvervet dig. Du får mulighed for at dygtiggøre dig yderligere i forhold til at koble det på den praksis, som du kommer til at arbejde i som fagperson. Læringsforløb specifik rettet mod SOSU-hjælper (13 dage) I dette læringsforløb vil du i de sidste dage af dit uddannelsesforløb på GF2 SOSU arbejde yderligere med dine kompetencemål. Du vil arbejde med dine teoretiske forudsætninger og koble disse på en case og i forhold til 19

20 forskelige scenarier der kan opstå. Du vil i dette arbejde blive trænet i at koble din tillærte teori på den praksis, som du skal ud og arbejde i. Samtidig bliver du trænet i at arbejde med simulation. Du bliver trænet i at demonstrere praktiske færdigheder relateret til den case du arbejder med. Læringsforløb 8A: SOSU- Hjælper teoretisk fundament (6 dage) Du vil i dette læringsforløb som varer 6 dage arbejde med dine teoretiske forudsætninger og de kompetencer du har erhvervet dig via GF2 SOSU forløbet - for i det efterfølgende forløb at koble det på en case. Læringsforløb 8B: SOSU-Hjælper i praksis (7 dage) Du vil i dette læringsforløb have mulighed for at træne dine færdigheder og have mulighed for at koble dine tillærte teorier med den praksis du skal ud og arbejde i. Du skal i denne sektion arbejde med en case. Du vil træne såvel dine teoretiske som dine praktiske forudsætninger. 3.3 Certifikatfag: førstehjælp - 2 dage Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende: 1) Kompetencer svarende til Førstehjælp på erhvervsuddannelserne, efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. august ) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september Grundfag Dansk DANSK FAGMÅL D niveau Kommunikation 1d. Eleven kan kommunikere reflekteret i komplekse almene og erhvervsfaglige situationer med brug af relevante tale-, lytte- og samtalestrategier i forhold til formål og situation 1c. Eleven kan kommunikere reflekteret og nuanceret i komplekse almene og erhvervsfaglige situationer med brug af relevante tale-, lytte- og samtalestrategier i forhold til formål og situation 2d. Eleven kan diskutere og kommunikere hensigtsmæssigt i samarbejde og samvær med andre og reflektere over forskellige former for kommunikation 2c. Eleven kan diskutere, argumentere og kommunikere hensigtsmæssigt i samarbejde og samvær med andre og reflektere over samspillet mellem formål og forskellige former for kommunikation 3d. Eleven kan vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt og reflekteret til kommunikation, informationssøgning og formidling 3c. Eleven kan vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt, 20

21 reflekteret og kritisk til kommunikation, informationssøgning og formidling 4d. Eleven kan skelne mellem, reflektere over og vurdere virksomheders interne og eksterne kommunikation 4c. Eleven kan skelne mellem, reflektere over, vurdere og indgå i kritisk dialog om virksomheders interne og eksterne kommunikation 5d. Eleven kan forklare sproglige normer i diverse kontekster inden for erhverv, uddannelse og samfund 5c. Eleven kan forklare og reflektere over sproglige normer i diverse kontekster inden for erhverv, uddannelse, samfund og danskfaget Læsning 1d. Eleven kan læse, forstå og diskutere teksters betydning i almene og erhvervsmæssige sammenhænge og anvende relevante læsestrategier i forhold til læseformål, teksttype og kontekst 1c. Eleven kan læse, forstå og diskutere teksters betydning i almene og erhvervsmæssige sammenhænge og anvende relevante læsestrategier i forhold til læseformål, teksttype og kontekst 2d. Eleven kan gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning med relevans for erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag 2c. Eleven kan gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning med relevans for erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag 3d. Eleven kan ud fra læseformål, kontekst og kendskab til teksttyper forberede, gennemføre og redegøre for læsning af relevans for erhverv, uddannelse og samfund og efterfølgende diskutere disse læsninger 3c. Eleven kan ud fra læseformål, kontekst og kendskab til teksttyper forberede og gennemføre læsning af relevans for erhverv, uddannelse og samfund og efterfølgende indgå i kritisk dialog om denne læsning Fortolkning 1d. Eleven kan forholde sig til kultur, sprog, erhverv og uddannelse gennem analyse og diskussion af tekster 1c. Eleven kan forholde sig til kultur, sprog, historie, erhverv og uddannelse gennem analyse og diskussion af tekster 2d. Eleven kan vælge og analysere diverse tekster, som er relateret til erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag og anvende relevante analysemodeller 2c. Eleven kan vælge og analysere diverse tekster, som er relateret til erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag og anvende relevante analysemodeller 3d. Eleven kan tolke og/eller uddrage relevant betydning af tekster, relateret til erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag, på grundlag af analyse og diskutere tolkningen 21

22 3c. Eleven kan tolke og/eller uddrage relevant betydning af tekster, relateret til erhverv, historie, uddannelse, samfund og dagligdag, på grundlag af analyse 4d. Eleven kan reflektere over og vurdere tekster relateret til erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag på grundlag af analyse 4c. Eleven kan metodisk reflektere over og vurdere tekster relateret til erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag på grundlag af analyse og indgå i kritisk dialog om sin vurdering 5c. Eleven kan perspektivere tekster relateret til erhverv, historie, uddannelse, samfund og dagligdag på grundlag af analyse Fremstilling 1d. Eleven kan anvende relevante skrivestrategier og udtrykke sig forståeligt og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation 1c. Eleven kan anvende relevante skrivestrategier og udtrykke sig forståeligt, varieret og nuanceret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation 2d. Eleven kan planlægge, forberede og fremstille formelt korrekte skriftlige og mundtlige tekster ved brug af teksttyper, der er relevante i forhold til emner og kontekster inden for erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag 2c. Eleven kan planlægge, forberede og fremstille formelt korrekte, varierede og nuancerede skriftlige og mundtlige tekster ved brug af teksttyper, der er relevante i forhold til emner og kontekster inden for erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag 3d. Eleven kan sammenligne og gå i dialog i erhverv og uddannelse om egne og andres skriftlige produkter, herunder skriveformål, målgruppe, genre og sprog 3c. Eleven kan sammenligne og gå i kritisk dialog med folk fra uddannelse og erhverv om egne og andres skriftlige produkter, herunder om skriveformål, målgruppe, genre og sproglig stil og grammatisk forståelse 4d. Eleven kan vælge og anvende hensigtsmæssige repræsentationsformer med relevans for erhverv og uddannelse 4c. Eleven kan vælge, anvende og begrunde hensigtsmæssige repræsentationsformer med relevans for erhverv, uddannelse og samfund 22

23 NATURFAG E Niveau E 4 uger Naturfaget består af elementer fra fagene fysik, kemi, biologi og matematik. I faget arbejdes teoretisk og praktisk med problemstillinger inden for teknologi, miljø, natur og sundhed. Faget benytter sig af naturvidenskabelige metoder, hvor viden og forståelse udvikles gennem på den ene side praktiske eksperimenter og på den anden side teorier og modeller. Dette danner udgangspunkt for forståelse af naturen, samspillet mellem mennesker og dets omgivelser og af menneskets fysiologiske processer. Faget forholder sig til aktuelle erhvervsfaglige og samfundsmæssige problemer med naturvidenskabeligt indhold. Niveau F 1. Har kendskab til naturfaglige begreber og enkle modeller, så eleven kan forklare erhvervsfaglige problemstillinger med naturfagligt indhold 2. kan foretage enkle beregninger i sammenhæng med det naturfaglige arbejde, 3. under vejledning kan arbejde eksperimentelt med faget, 4. under vejledning kan arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier, 5. under vejledning kan anvende relevante naturfaglige informationer fra forskellige informationskilder, herunder it-baserede og 6. under vejledning kan dokumentere og formidle resultater af sit arbejde med naturfaglige emner. Niveau E 1. Har kendskab til naturfaglige begreber og enkle modeller, så eleven kan forklare erhvervsfaglige problemstillinger med naturfagligt indhold 2. har kendskab til matematiske udtryk og kan redegøre for enkle beregninger i sammenhæng med det naturfaglige arbejde, 3. under vejledning kan arbejde eksperimentelt med faget, 4. kan diskutere fagets betydning for den teknologiske udvikling og for dets påvirkning af mennesket, erhverv og samfund, 5. kan arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier, 6. under vejledning kan indhente og anvende relevante naturfaglige informationer fra forskellige informationskilder, samt anvende relevante it-værktøjer og 7. kan dokumentere og formidle resultater af sit arbejde med naturfaglige emner 23

24 Der vil arbejdes med følgende læringsforløb 1. Læringsforløb: Intro til naturfag og dokumentation: 1 dag 2. Læringsforløb: Cellen: 1 dage 3. Læringsforløb: Mikroorganismer i og omkring dig: 3 dage 4. Læringsforløb: Stoffers opbygning og egenskaber: 2 dage 5. Læringsforløb: Miljøet i din hverdag: 4 dage 6. Læringsforløb: Om energibehov og energiforbrug herunder beregninger: 5 dage 7. Læringsforløb: De fysiske love: 1 dag 3.5 Valgfag Se valgfagskataloget 3.6 Afsluttende grundforløbsprøve Ved afslutningen af undervisningen afholdes grundforløbsprøven. Det er prøvens formål at bedømme elevens opfyldelse af de krav, som er fastsat for den pågældende uddannelse i medfør af 3, stk. 2, i hovedbekendtgørelsen. De væsentlige udvalgte mål for prøven er kompetencemålene, som kendetegner den kernefaglighed, der ligger i social- og sundhedshjælperuddannelsen. Bestemmelser for afsluttende prøve Prøven skal give eleven mulighed for med et fagligt fokus at demonstrere kompetencer inden for det uddannelsesspecifikke fag. Kravet for at bestå er, at eleven på grundlæggende niveau demonstrerer kompetencer inden for det udsnit af de udvalgte væsentlige mål, der er relevante for elevens eksaminationsgrundlag. Eleven skal ikke nødvendigvis berøre alle udvalgte væsentlige mål for at bestå. Kompetencemål: 1) forklare borgerens forløb i social- og sundhedsvæsenet og faggruppens rolle heri, 2) forstå og forklare rammerne for den rehabiliterende tilgang, herunder faggruppens funktion i forhold til at støtte borgeren i mestring af eget liv, 3) forklare hvordan man kan igangsætte og understøtte sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende aktiviteter, 4) vejlede borgeren i brugen af velfærdsteknologiske hjælpemidler samt vejlede og støtte borgere i kontakten med det digitale Danmark 5) møde borgere og pårørende på en etisk og respektfuld måde, herunder medvirke til at forebygge konflikter i jobudøvelsen, 6) udvise motivation og tage aktivt ansvar for egen læring med fokus på egne ressourcer og begrænsninger og 7) udøve jobfunktionen under hensynstagen til de sikkerhedsmæssige, arbejdsmiljømæssige, ergonomiske og hygiejniske principper. 24

25 Den mundtlige prøve. Der afsættes i alt 30 min. inkl. votering og eksamination, heraf 5 min. til elevens eget oplæg og 15 min. til drøftelse mellem eleven og eksaminator med udgangspunkt i elevens oplæg og målene for prøven samt 10 min. til votering og tilbagemelding til eleven. Prøven bedømmes med bestået/ikke bestået. Eksaminationsgrundlag Eksaminationsgrundlaget tones mod kompetenceområdet for social- og sundhedshjælperuddannelsen: Professionel omsorg, pleje og praktisk hjælp i et rehabiliterende perspektiv inden for det primærkommunale område. BEK nr af 18/08/ Eksaminationsgrundlaget er en praktisk funderet opgave, der giver eleven mulighed for at: Præsentere en grundlæggende faglig viden. Demonstrere et forberedt praksiseksempel af en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling. Demonstrere en grundlæggende evne til at reflektere over teori og praksiseksempel. Prøveform og afholdelse Eksaminationsgrundlaget tager udgangspunkt i en case. I tillæg til casen trækker eleven et scenarie, som er praksisfunderet, og som eleven skal forklare og demonstrere ved hjælp af relevant viden, færdigheder og kompetencer, som eleven har tilegnet sig igennem uddannelsen. Eleven arbejder med scenariet og den tilhørende case og forbereder sig til prøven gennem dette arbejde. Forberedelsen til prøven strækker sig over 3 dage. Plan for forberedelse til prøven: Dag 1 Dag 1-3 Eleven trækker case og scenarie Forberedelse til prøve med mulighed for vejledning Under forberedelsen arbejder eleverne individuelt eller i grupper med mulighed for vejledning. Eleven kan gøre brug af digitale hjælpemidler, bøger og andet materiale udleveret i undervisningen samt egne noter. Bedømmelsesgrundlag Prøven er mundtlig og individual og omfatter teoretiske og praktiske elementer. Det er elevens mundtlige præstation, der udgør bedømmelsesgrundlaget. Det er elevens forståelse for teori og begreber sammen med elevens refleksion over praksiseksemplet, der vægtes i bedømmelsen. Praksiseksemplet er i sig selv ikke genstand for bedømmelse ved prøven. 25

26 Eleven behøver ikke at demonstrere kompetencer inden for alle kompetencemål for at bestå. Prøven består af tre elementer: En præsentation af en grundlæggende faglig viden. En demonstration af et forberedt praksiseksempel ud fra scenariet for at understøtte refleksion. En demonstration af en grundlæggende evne til at reflektere over teori og praksiseksempel. Bedømmelseskriterier Bedømmelsesgrundlaget og kriterierne er retningsgivende for bedømmelse af præstationen ved prøven. Bedømmelseskriterierne skal støtte det nødvendige skøn, der sammenfattes i bedømmelsen. Med skønnet vejes præstationens styrker og mangler op i forhold til hinanden. Grundforløbsprøven bedømmes bestået/ikke bestået. Kravet for at bestå er, at eleven på grundlæggende niveau demonstrerer kompetencer inden for det udsnit af de udvalgte væsentlige mål, der er relevante for elevens eksaminationsgrundlag. Der kan således være kompetencemål, som ikke bliver berørt under eksaminationen. Bedømmelsen sker alene på grundlag af den mundtlige præstation. For at opnå bedømmelsen bestået lægges der i bedømmelsen særlig vægt på, at eleven på grundlæggende niveau kan: Demonstrere en basal faglig viden. Eleven viser en grundlæggende forståelse for teori og begreber i sin formidling af egne overvejelser om disse. Referere til relevante metodiske tilgange. Eleven kan i afgrænset omfang forklare valgte metodiske tilgange. Benytte fagudtryk og fagbegreber i et afgrænset omfang. Eleven demonstrerer et grundlæggende kendskab til relevante fagudtryk og fagbegreber. Foretage etiske overvejelser og udvise respekt for andre mennesker. Eleven demonstrerer respekt for andre og en basal forståelse af relevante etiske problemstillinger. Skelne mellem professionel kommunikation og hverdagssprog. Eleven demonstrerer evnen til at skelne mellem professionel kommunikation og hverdagssprog i et afgrænset omfang. 26

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 til SOSU-assistent 20 uger. Opdateret den

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 til SOSU-assistent 20 uger. Opdateret den LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløb 2 til SOSU-assistent 20 uger Opdateret den 06.01.2017 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende love og bekendtgørelser: BEK nr. 1116 af 18/08/2016 - Bekendtgørelse

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Nov. 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3

Læs mere

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse.

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse. Læringsaktiviteter GF 2 SOSU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg, samt metoder til

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 SOSU 20 uger. Opdateret den

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 SOSU 20 uger. Opdateret den LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløb 2 SOSU 20 uger Opdateret den 01.07.2016 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende love og bekendtgørelser: Bekendtgørelse om lov om erhvervsuddannelser nr.

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for December 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 SOSU 20 uger. Opdateret den 08.03.2016

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 SOSU 20 uger. Opdateret den 08.03.2016 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløb 2 SOSU 20 uger Opdateret den 08.03.2016 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende love og bekendtgørelser: Bekendtgørelse om lov om erhvervsuddannelser nr.

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 SOSU 20 uger. August 2015

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 SOSU 20 uger. August 2015 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløb 2 SOSU 20 uger August 2015 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende love og bekendtgørelser: Bekendtgørelse 298 af 24/03 2015 Bekendtgørelse om den pædagogiske

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for December 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER...

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Social- og Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2017 Indhold Vejledende uddannelsestid... 3 Fagets formål og profil... 3 Fagets formål...

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 4 Overgangsordning... 4 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C

Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C Bedømmelseskriterierne tager afsæt i fagets mål i relation til de fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.

Læs mere

Vidensmål 5 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe.

Vidensmål 5 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe. Læringsaktiviteter på GF 2 PAU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 5 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe. 6 Relevante pædagogiske metoder, herunder konflikthåndtering,

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper BEK nr 1117 af 18/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Social- og sundhedsuddannelserne Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015 1 Indhold Vejledende uddannelsestid... 3 1. Fagets formål

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 PAU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 PAU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for December 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER...

Læs mere

Grundforløb 2 mod sosu hjælper og sosu assistent

Grundforløb 2 mod sosu hjælper og sosu assistent Grundforløb 2 mod sosu hjælper og sosu assistent GF2 mod social og sundhedshjælper og GF 2 mod social og sundhedsassistentuddannelsen består af 5 temaer af fire ugers varighed. TEMA 1 PÅ VEJ IND I SOSU

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbets anden del PA Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold Generelt om skolen... 2 2.0 grundforløbets anden del...

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbets anden del SOSU Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold Generelt om skolen... 2 2.0 grundforløbets anden del...

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Silkeborg den 05.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Vejledende uddannelsestid 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Grundforløb 2 SOSU: Social- og sundhedshjælperuddannelse og Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Grundforløb 2 SOSU: Social- og sundhedshjælperuddannelse og Social- og sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Grundforløb 2 SOSU: Social- og sundhedshjælperuddannelse og Social- og sundhedsassistentuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. januar 2017 0 Indhold Generelt...

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

Prøvebestemmelser UDDANNELSESSPECIFIKKE FAG

Prøvebestemmelser UDDANNELSESSPECIFIKKE FAG Prøvebestemmelser UDDANNELSESSPECIFIKKE FAG Grundforløb 2, Social- og Sundhedsuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2015 Prøvebestemmelser for prøve i det uddannelsesspecifikke

Læs mere

Grundforløb 2 SOSU: Social- og sundhedshjælperuddannelse og Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Grundforløb 2 SOSU: Social- og sundhedshjælperuddannelse og Social- og sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Grundforløb 2 SOSU: Social- og sundhedshjælperuddannelse og Social- og sundhedsassistentuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. januar 2017 0 Indhold Generelt...

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Lokal undervisningsplan, GF2- SOSU, SOSU Østjylland

Lokal undervisningsplan, GF2- SOSU, SOSU Østjylland Lokal undervisningsplan, GF2- SOSU, SOSU Østjylland Erhvervsfagligt hovedområde; Omsorg, Sundhed og Pædagogik Gældende fra august 2017 Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelserne Aarhus 1 Lokal undervisningsplan,

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløb 1 Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold 2.0 Indgangen Omsorg, sundhed og pædagogik... 1 2.0 Fagretninger...

Læs mere

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1.

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. Prøvebestemmelser Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på GF2 pædagogisk assistentuddannelse...

Læs mere

Grundforløb 2 SOSU: Social- og sundhedshjælperuddannelse og Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Grundforløb 2 SOSU: Social- og sundhedshjælperuddannelse og Social- og sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Grundforløb 2 SOSU: Social- og sundhedshjælperuddannelse og Social- og sundhedsassistentuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. april 2017 0 Indhold Generelt...

Læs mere

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold Fysik C-niveau Indhold Fagets identitet og formål:... 2 Mål og indhold... 2 Dokumentation... 3 Didaktiske principper... 4 Løbende evaluering... 4 Standpunktsbedømmelse... 4 Afsluttende prøve... 4 Bilag

Læs mere

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer 1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN Navn Uddannelsesretning og holdnummer 2 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede Indholdsfortegnelse: Præsentation og

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbets anden del PA Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold Generelt om skolen... 2 2.0 grundforløbets anden del...

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Prøvevejledning for afsluttende prøve på Grundforløb 2 Det uddannelsesspecifikke fag: Sosu- faglighed

Prøvevejledning for afsluttende prøve på Grundforløb 2 Det uddannelsesspecifikke fag: Sosu- faglighed Prøvevejledning for afsluttende prøve på Grundforløb 2 Det uddannelsesspecifikke fag: Sosu- faglighed Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbets anden del SSH/SSA Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2017 Indhold Generelt om skolen... 2 2.0 Grundforløbets anden

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015 Indhold: 1. Fagets formål og profil... 3 1.1 Fagets formål...

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Lokal uddannelsesplan

Lokal uddannelsesplan Gældende fra januar 2017 LUP GF 2 Social- og sundhedshjælper Lokal uddannelsesplan Indhold Lokal undervisningsplan for Grundforløb 2 rettet mod social- og sundhedshjælper-uddannelsen (GF2 SSH)... 3 Skolens

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU Januar 2016

Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU Januar 2016 Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU Januar 2016 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 1 20 uger. August 2015

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 1 20 uger. August 2015 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløb 1 20 uger August 2015 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 298 af 24/03 2015 Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Læs mere

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1.

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. Prøvebestemmelser Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på GF2 pædagogisk assistentuddannelse...

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter (Til elever med godskrivning for dansk, samfundsfag, idræt og psykologi) Gældende for elever med opstart

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet social- og sundhedsuddannelsen 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Silkeborg den 10.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Vejledende uddannelsestid: 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i Grundfaget dansk

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i Grundfaget dansk Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i Grundfaget dansk Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven kan dokumentere

Læs mere

GRUNDFORLØB 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN. Lokal undervisningsplan, GF2- SOSU, SOSU Østjylland

GRUNDFORLØB 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN. Lokal undervisningsplan, GF2- SOSU, SOSU Østjylland GRUNDFORLØB 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN Lokal undervisningsplan, GF2- SOSU, SOSU Østjylland Erhvervsfagligt hovedområde; Omsorg, Sundhed og Pædagogik Gældende fra august 2017 Afdelingen for Social-

Læs mere

Bedømmelseskriterier Dansk

Bedømmelseskriterier Dansk Bedømmelseskriterier Dansk Grundforløb 1 Grundforløb 2 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DANSK NIVEAU E... 2 DANSK NIVEAU D... 5 DANSK NIVEAU C... 9 Gældende for

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 PAU 20 uger. August 2015

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 PAU 20 uger. August 2015 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløb 2 PAU 20 uger August 2015 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende love og bekendtgørelser: Bekendtgørelse 298 af 24/03 2015 Bekendtgørelse om den pædagogiske

Læs mere

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1.

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. Prøvebestemmelser Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på GF2 pædagogisk assistentuddannelse...

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX Januar 2017 Sidst redigeret juni 2017

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX Januar 2017 Sidst redigeret juni 2017 Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX Januar 2017 Sidst redigeret juni 2017 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Ikrafttræden...

Læs mere

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Lovgrundlag Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Undervisningsministeriet bekendtgørelse

Læs mere

LUP GF 2 SOSU. Lokal uddannelsesplan. Gældende fra august Sidst revideret marts 2016

LUP GF 2 SOSU. Lokal uddannelsesplan. Gældende fra august Sidst revideret marts 2016 Gældende fra august 2015 Sidst revideret marts 2016 LUP GF 2 SOSU Lokal uddannelsesplan Indhold Lokal undervisningsplan for Grundforløb 2 rettet mod Social- og sundhedsuddannelserne... 3 Skolens pædagogiske

Læs mere

Prøvevejledning for afsluttende prøve på Grundforløb 2 rettet mod SSH og SSA

Prøvevejledning for afsluttende prøve på Grundforløb 2 rettet mod SSH og SSA Prøvevejledning for afsluttende prøve på Grundforløb 2 rettet mod SSH og SSA Det uddannelsesspecifikke fag Maj 2017 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen er reguleret af: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 SSH, GF2 SSA og GF2 SSA EUX Januar 2017 Sidst redigeret december 2016

Lokal Undervisningsplan GF2 SSH, GF2 SSA og GF2 SSA EUX Januar 2017 Sidst redigeret december 2016 Lokal Undervisningsplan GF2 SSH, GF2 SSA og GF2 SSA EUX Januar 2017 Sidst redigeret december 2016 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur...

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR GRUNDFORLØBET

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR GRUNDFORLØBET BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR ET Opdateret marts 2014 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 32 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 32 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 32 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August Redigeret november 2017

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August Redigeret november 2017 Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2017 Redigeret november 2017 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Ikrafttræden...

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløb 1 Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold 2.0 Indgangen Omsorg, sundhed og pædagogik... 1 2.0 Fagretninger...

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets anden del på SOPU Social- og Sundhedsuddannelsen GF 2 SOSU

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets anden del på SOPU Social- og Sundhedsuddannelsen GF 2 SOSU Lokal undervisningsplan for Grundforløbets anden del på SOPU Social- og Sundhedsuddannelsen GF 2 SOSU Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Beskrivelse af

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 SSH, GF2 SSA og GF2 SSA EUX Januar 2017 Sidst redigeret maj 2017

Lokal Undervisningsplan GF2 SSH, GF2 SSA og GF2 SSA EUX Januar 2017 Sidst redigeret maj 2017 Lokal Undervisningsplan GF2 SSH, GF2 SSA og GF2 SSA EUX Januar 2017 Sidst redigeret maj 2017 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur...

Læs mere

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet Social- og sundhedsuddannelsen Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER...

Læs mere

GRUNDFORLØB 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN. Lokal undervisningsplan, GF2- SOSU, SOSU Aarhus

GRUNDFORLØB 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN. Lokal undervisningsplan, GF2- SOSU, SOSU Aarhus GRUNDFORLØB 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN Lokal undervisningsplan, GF2- SOSU, SOSU Aarhus Erhvervsfagligt hovedområde; Omsorg, Sundhed og Pædagogik Gældende fra 1. august 2015 Afdelingen for Social-

Læs mere

Lokal Undervisnings- Plan. Grundforløb 2 mod social- og sundhedsassistentuddannelsen

Lokal Undervisnings- Plan. Grundforløb 2 mod social- og sundhedsassistentuddannelsen Lokal Undervisnings- Plan Grundforløb 2 mod social- og sundhedsassistentuddannelsen gældende fra januar 2017 Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU Nykøbing Falster... 2 1.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 Kompetencemål for

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 PAU 20 uger. August 2015

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 PAU 20 uger. August 2015 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløb 2 PAU 20 uger August 2015 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende love og bekendtgørelser: Bekendtgørelse 298 af 24/03 2015 Bekendtgørelse om den pædagogiske

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Grundforløb 1 revideret oktober 2016

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Grundforløb 1 revideret oktober 2016 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 (EUD og EUX) Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1 EUD... 2 Prøver for elever

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Dato: jan 2016

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Dato: jan 2016 Uddannelsesbog for grundforløbet GF2 Side: Side 21 af 63 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Dato: jan 2016 Grundforløb 2 (GF2) Tema 0: Intro til GF2 Velkomst Godskrivning/bibliotek Elevplan Personlig uddannelsesplan

Læs mere

Indhold af GF 2- Sosu

Indhold af GF 2- Sosu GF 2 - sosu Indhold af GF 2- Sosu Undervisningen består af valgfag, grundfag, samt et uddannelsesspecifikt fag, og bidrager til udvikling af elevens faglige og personlige kompetencer. Uddannelsesspecifikt

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØBET LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GRUNDFORLØBET GF PAKKE 32 UGER SOSU

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØBET LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GRUNDFORLØBET GF PAKKE 32 UGER SOSU LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GF PAKKE 32 UGER SOSU INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1.1 PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER 5 2 DEN ERHVERVSFAGLIGE FÆLLESINDGANG SUNDHED, OMSORG OG PÆDAGOGIK

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR JANUAR 2013 NY UDDANNELSESORDNING Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Lokal Undervisnings- Plan. Grundforløb 2 mod social- og sundhedsassistentuddannelsen

Lokal Undervisnings- Plan. Grundforløb 2 mod social- og sundhedsassistentuddannelsen Lokal Undervisnings- Plan Grundforløb 2 mod social- og sundhedsassistentuddannelsen gældende fra januar 2017 Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU Nykøbing Falster... 2 1.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Social- og sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. januar 201 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Forudsætninger for afsluttende prøve...

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2016 Sidst redigeret maj 2016

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2016 Sidst redigeret maj 2016 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2016 Sidst redigeret maj 2016 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning...

Læs mere

Obligatorisk grundforløb PA retning

Obligatorisk grundforløb PA retning Lokal undervisningsplan læringsaktivitetsniveau Grundforløb Obligatorisk grundforløb PA retning Elevrettet beskrivelse: Det obligatoriske grundforløb med retning mod Pædagogisk Assistent uddannelsen er

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen

Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen BEK nr 395 af 24/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.26T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2016

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2016 Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2016 Sidst redigeret juni 2016 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Ikrafttræden...

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Prøvebestemmelser for afsluttende prøve på Socialog Sundhedsuddannelsen, Trin

Læs mere

Prøvevejledning til den afsluttende prøve

Prøvevejledning til den afsluttende prøve Prøvevejledning til den afsluttende prøve Den pædagogiske assistentuddannelse Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Lokal uddannelsesplan

Lokal uddannelsesplan Gældende fra august 2017 LUP GF 2 Social- og sundhedsassistent Lokal uddannelsesplan Indhold Lokal undervisningsplan for Grundforløb 2 rettet mod social- og sundhedsassistentuddannelsen (GF 2 SSA)... 3

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Social- og sundhedshjælper uddannelsen Gældende fra Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet - PAU 32 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet - PAU 32 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet - PAU 32 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

Undervisningsplan for grundforløb for to-sprogede rettet mod social- og sundhedsuddannelsen ved Randers Social- og Sundhedsskole

Undervisningsplan for grundforløb for to-sprogede rettet mod social- og sundhedsuddannelsen ved Randers Social- og Sundhedsskole Undervisningsplan for grundforløb for to-sprogede rettet mod social- og sundhedsuddannelsen ved Gældende fra januar 2013 Indholdsfortegnelse 1 RANDERS SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLE... 3 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER

Læs mere

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER...

Læs mere

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende skoleperioder er under udarbejdelse medio foråret 2017 3. Læringsaktiviteter:

Læs mere