Foto: fra forberedelserne til Aquarium

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foto: fra forberedelserne til Aquarium"

Transkript

1 Foto: fra forberedelserne til Aquarium Virksomhedsplan 2014/2015

2 Herning Musikskole Virksomhedsplan 2014/2015 Indhold Virksomhedsplan... 4 Statusbeskrivelse pr. april Formål... 6 Musikskolens formålsparagraf... 6 Mission... 6 Vision... 6 Organisation... 8 Samarbejdsudvalg:... 8 Sikkerhedsudvalg:... 8 Koncertudvalg:... 8 Festudvalg:... 9 Fagudvalg/... 9 lærerteams:... 9 Lærerrådet... 9 Visionsudvalg... 9 Budgetudvalg... 9 IT-udvalg... 9 Fyraftenskoncertmøder... 9 Personalepolitik... 9 Efteruddannelse Fastansatte/timelærere Ansættelser Samarbejde Økonomi Instrument- og nodebeholdning Lokaler Tilmelding til musikskolen Generelt: Prioritering: Musikskolens undervisning De yngstes undervisning /6 år: Undervisning af daginstitutionsbørn En go halv times tid Biblioteksarrangementer Børnehold på musikskolen Spireviphold Musikklasse år: Forskolehold Music Mind Games Musik for elever med særlige behov Instrumentalundervisning:

3 Fokuslinje Musikskolens kor-, orkester- og sammenspilstilbud Koncerter Lejrskoler Projekter Samarbejdspartnere Formidlernetværk i Herning Kommune Skoler som har været/er involveret i samarbejde Daginstitutioner/dagplejere Kulturinstitutioner, f.eks.: DAMUSA Musikskolesamrådet MidtVest DMKL Fagforeninger Uddannelsesinstitutioner, herunder konservatorier, MGK, etc Kultursamarbejdet

4 Virksomhedsplan for den selvejende institution Herning Musikskole Nørregade 7 C DK-7400 Herning Telefon Internet: Kontortid: se Bestyrelsen består af 7 repræsentanter og er besat på følgende måde: udpeget af byrådet elevrepræsentant forældrerepræsentant forældrerepræsentant udpeget af og blandt byrådet udpeget af Folkeskolens Musikudvalg medarbejderrepræsentant Herning Musikskole har indgået driftsaftale med Herning Kommune, se Oversigt over medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer samt vedtægter og forretningsorden for bestyrelsen se også Denne virksomhedsplan for 2014/2015 er udarbejdet af musikskolens leder. Virksomhedsplanen er dels et øjebliksbillede af musikskolen dels et blik ud i fremtiden. En ny virksomhedsplan for skoleåret 2015/2016 udarbejdes i løbet af det kommende år og skal være klar omkring 1. maj 2015, hvor denne og budget 2016 samt overslag budget 2017 afleveres til Herning Kommune. April 2014 Ole Vels Poulsen musikskoleleder 4

5 Statusbeskrivelse pr. april 2014 Der er ansat pt. 30 undervisere, 2 sekretærer, 1 servicemedarbejder, 1 nyttejobber samt musikskolens leder og en administrativ koordinator. Rengøring købes hos Herning Kommunes rengøringskontor. Musikskolen tilbyder undervisning for alle i Herning Kommune. Undervisningen finder primært sted centralt i Herning By, men en stor del af undervisningen foregår på kommunens skoler - enten som almindelig musikskoleundervisning eller som projekter i samarbejde med den enkelte (folke)skole. - Arbejdet i sæson 2013/2014 har båret præg af: - Talentlinjen skiftede navn til fokuslinje. Optagelsesprøver afholdt efteråret elever går på linjen. Kulturministeriet støtter fokuslinjen med kr , over 3 år med start august Nye optagelsesprøver afvikles forår Musikskolen har været medlem af arbejdsgruppe under Herning Kommune vedr. Åben Skole i forb. med folkeskolereformen. Inspirationskatalog udarbejdet. - Yamaha Blæserklasse blev etableret på Gjellerupskolen, sammen med Struer de første klasser af sin art i DK i 2012 og blev i 2013/2014 udvidet med endnu en klasse. I næste skoleår forsøges projektet at gøres obligatorisk for samtlige spor på 4. og 5. årgang. - Der indledtes samarbejde med FASTFORWARD omkring fripladser for børn og unge. - Endn en familielytteklub afviklet i samarbejde med Herning Bibliotekerne. Næste hold i efteråret 2014 er allerede booket og besat og denne gang med Ensemble MidtVest som samarbejdspartner. - I samarbejde med Herning Billedskole og Herning Scenekunstskole forsøges at lave et kulturprojekt for samtlige skolebørn i Herning Kommune. - Samarbejde med Herning Ungdomsskole påbegyndt og indeholder bla. koncertfællesskab på Torvet maj Kulturfestivalen Bølgen foregik i hele midt- og vestjylland. Musikskolens Aquarium var et at de mest spektakulære indslag i festivalen. CD blev udgivet og 100 vis af børn og unge besøgte udstillingen i den uge, som var øremærket til festivalen på Herning Musikskole. - Rockband spiller til uddeling af årets sportspriser på rådhuset. - Musikloven blev ændret og det er nu obligatorisk at indøre læreplaner. - Herning Kommune bevilgede penge til at starte musisk talentklasse på Sønderagerskolen. Den Jyske Sangskole og Herning Musikskole skal samarbejde om det faglige indhold på musikdelen. - Kultur- og fritidsudvalget bevilgede kr ,- til indkøb af mobile øvelokaler i samarbejde med Rytmisk Musik Herning. Elevtilgangen har været stor nok til, at stort set al opstået ledig tid i løbet af skoleåret, har kunnet besættes. Dette afspejles også i årets elevindtægter, som igennem de sidste 3 år har været stabile. Dermed er der optimisme om næste års elevtal. Dog er den nye folkeskolereform på samme tid en ny mulighed og en ny trussel. Vi kender endnu ikke de praktiske konsekvenser af reformen konsekvenser, som kan betyde nye muligheder i skoletiden men mindre tid efter skoletid til f.eks. musikskoletilbud. 5

6 Formål Musikskolens formålsparagraf Musikskolens formålsparagraf er et resultat af den sidste store gennemgribende renovering af skolens vedtægter (1996). Formålsparagraffen er udarbejdet i samarbejde mellem den daværende bestyrelse, Statens Musikråd (rammeplan 1995) samt Juridisk kontor (Herning Kommune). I forbindelse med kommunesammenlægningen 2007 er musikloven en skal -lov, dvs. alle kommuner skal tilbyde musikskoleundervisning. Kunststyrelsen har i den forbindelse udsendt nye retningslinjer for vedtægter. Musikskolens vedtægter er sidst ændret i Musikskolen har til formål: gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for musikalske udtryk at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere, at bibringe den enkelte elev instrumentale/vokale færdigheder som forudsætning for personlig musikudfoldelse såvel i fællesskab med andre som individuelt, idet der tages hånd om den enkeltes forudsætninger og talent gennem beskæftigelse med musik at medvirke til elevens personlighedsudvikling, samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab, at virke til fremme af det lokale musikmiljø. Mission Musikskolens mission beskrives fyldestgørende i musikskolens formålsparagraf. Vision Samarbejdet mellem underviserne skal udbygges og styrkes løbende, dialogen med elever og forældrene optimeres. Skolens ledelse lægger vægt på samarbejde, inddragelse, medindflydelse og vil sammen med administrationen skabe velfungerende rammer som støtter op om undervisningsaktiviteterne. I det kommende skoleår arbejdes videre med en ny organisation/arbejdsform. Nye tiltag skaber også nye samarbejdsformer mellem alle ansatte. Konsekvensen bliver en ny arbejdskultur på skolen, som sikrer en fortsat udvikling og fornyelse af skolens undervisningstilbud og samarbejdsformer mellem de ansatte. Der skal være plads og frihed til udvikling af skolens undervisere og undervisningstilbud. Målet er at skabe en musikskole, hvor den enkelte, det være både den ansatte, eleven, forældrene - opfatter sig som en del af en større helhed og er med i et musikalsk fællesskab. Musikskolen er med, hvor der udvikles og tænkes i musikundervisning, musikfrembringelse, musikaktiviteter i det hele taget i hele kommunen. Dermed fremstår Herning Musikskole som en seriøs og troværdig samarbejdspartner for hele musiklivet i Herning Kommune. 6

7 2014/2015 Sammenhæng Mål Tiltag Tegn Evaluering Arbejdstid At skabe plads til udvikling af musikskolen og rammer til lærerne, når projekter eller nye ideer skal muliggøres Drøftelser mellem bestyrelsesmedlemmer, ledelse og medarbejderrepræsentanter Vi får en arbejdsmodel, som fungerer i forhold til den udvikling, vi ønsker på netop Herning Musikskole Status Sammenhæng Mål Tiltag Tegn Evaluering Læreplaner Musikskolen udarbejder generel læreplan Der er allerede afholdt møder i skoleåret 2013/2014 Der er udarbejdet en første udgave efter sommerferien 2014 Status Sammenhæng Mål Tiltag Tegn Evaluering Folkeskolereform At samarbejde med flere skoler om undervisningsprojekter i skoletiden enten via åben skole eller som understøttende Dialog og kontakt til skolerne Musikskolen er meget synlig på flere skoler også hvor vi ikke underviser pt. undervisning Status Sammenhæng Mål Tiltag Tegn Evaluering Fokuslinje Udvide fokuslinjen Der optages op til 12 elever. Pt. 6 elever. Der er givet tilskud fra kunststyrelsen. Status Sammenhæng Mål Tiltag Tegn Evaluering IT At få implementeret IT Indkøb af udstyr og Af på nogle undervisningsområder programmel lærere melder sig Status Sammenhæng Mål Tiltag Tegn Evaluering Synlighed At musikskolens tilbud bliver kendt af flere særligt uden for Målrettet markedsføring Flere elever melder sig i omegnsbyerne Herning By. Status Sammenhæng Mål Tiltag Tegn Evaluering CD Involvere hele skolen i CD projekt i projektugen 2014 Planlægning af indspilninger, hvem, hvilken musik, hvor mange osv. Eleverne tilmelder sig projektet, tilbuddet udsendes efter sommerferien 7

8 Organisation Lærerne kan organiseres i mindst ét fagudvalg eller lærerteam. Fagudvalgenes opgave er at diskutere fagets faglige og pædagogiske udvikling udveksle ideer, materialer, arrangere projekter for faggruppens elever og lærere, forholde sig til virksomhedsplanen, fagfordelingen, skemalægning samt faggruppens sammenspilstilbud. Hvert fagudvalg kan vælge en formand. Herning Byråd Kultur- og Fritidsudvalget Bestyrelsen (Selvejende institution) Dritsaftale Budgetudvalg Visionsudvalg Ledelsen Samarbejdsudvalg Lærerråd Koncertudvalg Festudvalg Sikkerhedsudvalg Udsmykningsudvalg Ad hoc udvalg Fagudvalg lærerteams Samarbejdsudvalg: 1 repræsentant for ledelsen 4 repræsentanter for lærerne 1 repræsentant for teknisk/administrativt personale Sikkerhedsudvalg: Sikkerhedsudvalgets opgave er løbende at vurdere musikskolen som arbejdsplads og anvise forbedringer af både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Udarbejder APV. Musikskolelederen Sikkerhedsrepræsentanten Koncertudvalg: Koncertudvalgets opgave består i at planlægge skolens traditionelle koncerter samt udarbejde forslag til, hvordan koncertformen kan udvikles og forbedres. 8

9 Festudvalg: Fagudvalg/ lærerteams: Festudvalgets opgave er at foreslå og arrangere festligt kollegialt samvær. Her drøftes det enkelte fags/områdes formål, metoder og pædagogik. I fagudvalgene drøftes fagets problemstillinger og udviklingsønsker samt lærernes ønsker for faglig udvikling. Lærerrådet Alle musikskoleoverenskomstansatte samt ledelsen er medlem af lærerrådet. Rådet fastsætter selv sin forretningsorden i hht. musikskolens vedtægter. Visionsudvalg Visionsudvalget arbejder løbende med input til skolens udvikling generelt. Fungerer ad hoc. Der er udarbejdet et idekatalog, som løbende kan opdateres som ide-bank til fremtidige tiltag. Musikskoleleder Bestyrelsesformand 2 medarbejderrepræsentanter Visionsudvalgets arbejde er pt. indstillet, da arbejdet pt. foregår i de øvrige udvalg og råd, herunder bestyrelsen. Budgetudvalg Budgetudvalget drøfter og udfærdiger oplæg til bestyrelsen vedr. vedtagelse af budget. Musikskoleleder Bestyrelsesformand Et eller flere medlemmer udpeget af bestyrelsen Medarbejderrepræsentant Administrativ koordinator IT-udvalg Der har i indeværende skoleår været nedsat et adhoc it-udvalg. Fyraftenskoncertmøder Lærerne indkaldes til planlægningsmøder i forhold til ugedage, de er på skolen Personalepolitik Undervisningen på Herning Musikskole varetages af en veluddannet og engageret lærerstab. Det er en forudsætning for undervisningens fortsatte kvalitet og udvikling, at niveauet for såvel uddannelse som engagement vedligeholdes for dermed at være i stand til at kunne følge med den musik(skole)pædagogiske udvikling samt bidrage hertil. Det er vigtigt for musikskolen, at lærerne opfatter deres egen undervisning som en del af det samlede musikskoletilbud og således vejleder den enkelte elev i forhold til musikskolens sammenspilstilbud. Derfor skal lærerne have en tidssvarende faglig-pædagogisk indsigt, være velorienterede om alle musikskolens tilbud til eleverne, være inspirerende som musiske mennesker samt være aktive i arbejdet med at udvikle musikskolen. Musikskolens bestyrelse har endvidere tilsluttet sig Herning Kommunes syge-fraværspolitik. 9

10 Efteruddannelse For at lærerne skal kunne leve op til ovenstående krav er det afgørende, at musikskolen er i stand til at kunne tilbyde eller formidle kvalificerende og relevante efteruddannelsestilbud, der dækker alle områder. Via pædagogiske dage, faggruppekurser, inspirationskurser osv. forsøges dette mål indfriet. Fastansatte/timelærere Det tilstræbes, at den enkelte lærer tilknyttes Herning Musikskole med så højt et timetal som muligt. Dette er af betydning for, at den enkelte lærer opnår høj grad af musikskoleidentitet og ser sig selv som en del af en samarbejdende organisation. Ansættelser Musikskolen ansætter undervisere, der ud fra en faglig-pædagogisk og menneskelig synsvinkel skønnes bedst egnede til den konkrete ansættelse. Ansættelser sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende overenskomst. Ved nyansættelser indhentes børneattest iht. retningslinjer for Herning Kommune. Kravet om uddannelse er meget bredt, men pt. er nedenstående liste udtryk for sammensætningen af lærernes uddannelse: -konservatorier -universiteter -seminarier -personer med en anden musikalsk baggrund eller erfaring, som skønnes relevant for at kunne udføre den konkrete opgave -studerende På Herning Musikskole er over 70 % af de ansatte konservatorieuddannede. Samarbejde Det overordnede samarbejde mellem skolens ledelse og ansatte sker først og fremmest via samarbejdsudvalget. Økonomi Musikskolens virksomhed gennemføres inden for den bevilling der er fastsat af kommunalbestyrelsen og ved tilskud fra stat og andre. Elevbetalingen må i henhold til lov om musikskoler ikke overstige 1/3 af bruttopersonaleudgifterne. Musikskolens leder fremlægger en virksomhedsplan for det kommende skoleår, der godkendes af musikskolens bestyrelse inden for de af kommunalbestyrelsen afstukne økonomiske rammer. Fastsættelse af takster for undervisningen foretages af bestyrelsen efter indstilling fra skolens ledelse. Instrument- og nodebeholdning Musikskolen råder over et vist antal instrumenter. De fleste instrumenter er anskaffet for en del år siden og er for en stor del nedslidte og i dårlig stand. Musikskolens nodebeholdning består af materiale indkøbt eller doneret igennem en årrække. Undervisernes brug af noder fremadrettet peger i retning af de digitaliserede medier. Lokaler Herning Musikskole er en musikskole med egne bygninger placeret i Herning city. Hertil kommer ekstern undervisning på skoler og daginstitutioner o.lign. over hele kommunen. Se oversigt på 10

11 Tilmelding til musikskolen Generelt: Herning Musikskole tilbyder undervisning for børn, unge og voksne i alle aldre. Børn og unge prioriteres højt når der er tale om instrumentalundervisning. Optagelse på musikskolen kan dog kun ske i det omfang, de økonomiske rammer tillader. Prioritering: Elever, som ønsker at gentilmelde sig den undervisning, som de er i gang med. Alle, der ønsker at tilmelde sig børnehold optages, såfremt der kan oprettes et hold. Nye tilmeldinger Orkesterinstrumenter prioriteres højt med henblik på at kunne sammensætte og bevare nuværende eller kommende orkestertilbud. Lærerskift betragtes som nytilmelding og eleven kan kun skifte lærer såfremt der er ledige pladser. Elever, som tager på efterskole, kan søge om orlov for 1 sæson og vende tilbage igen, i det omfang der er ledige pladser. Musikskolens undervisning De yngstes undervisning Formålet med undervisningen er at bevare, styrke og udvikle børnenes naturlige lyst til musik, sang og bevægelse. Såfremt eleven fortsætter i musikskolen bør de tilegnede færdigheder udgøre et fundament, hvorpå den videre undervisning kan bygge. Musikskolen indgår endvidere i ad hoc projekter med interesserede institutioner. I det omfang, som det er muligt, afholdes fællesarrangementer f.eks. juleafslutning og sæsonafslutning. Efteruddannelse: Det tilstræbes at lærere, som underviser de yngste tilbydes relevant efteruddannelse. Det bør overvejes hvorvidt den nuværende fremgangsmåde er hensigtsmæssig, f.eks. mht. mødetidspunkter. 0 5/6 år: Undervisning af daginstitutionsbørn Undervisningen foregår enten på musikskolen eller på daginstitutionen. Institutionerne køber moduler á 3 mdr. De samme børn og pædagoger bør følge undervisningen under hele forløbet for at få fuldt udbytte af undervisningen. 11

12 En go halv times tid Sidste onsdag i månederne september oktober november februar marts april på musikskolen Musik, leg og bevægelse for 1 1/2-3 årige i følge med voksne Biblioteksarrangementer Musik, sang og bevægelse for de yngste, eventuelt præsentation af forskellige instrumenter, som akkompagnement. Børnehold på musikskolen 45 minutters undervisning for børn og forældre. Tilbydes børn fra 0 år. Spireviphold Max. 8 elever i 45 min. Holdene har fokus på at rekruttere til instrumentalundervisning. Musikklasse Musikklassen er et samarbejde mellem instrumentallærere, som planlægger fælles undervisning. Pt. ingen klasser etableret. 6 8 år: Forskolehold Musikskolen har forskolehold på Hammerum Skole og Brændgårdskolen integreret i børnehaveklassen (hhv. slagtøj og violin) Endvidere er der MUFO (musikalsk forskole) i nogle af oplandsbyerne. Se hjemmesiden. Music Mind Games For de, der allerede spiller et instrument eller synger på musikskolen. Der arbejdes med de forskellige ting som musikken består af f. eks. noder, rytmer, dynamik. Musik for elever med særlige behov Musiktilbuddet er et forsøg på at styrke den enkelte elevs selvopfattelse via sang og musik, for derigennem at få forbedret sin livskvalitet i forhold til det særlige behov/handicap. Instrumentalundervisning: Musikskolen tilbyder instrumentalundervisning for børn, unge og voksne. Børn og unge prioriteres højt. Ledelsen fordeler i samarbejde med lærerne elevtider før sæsonstart. Der tilbydes instrumentalundervisning som følger: Holdundervisning Soloundervisning 15/20 min. pr. elev pr. uge 20, 25 eller 30 minutter pr. uge. Alle elever tilbydes 20 minutter v. soloundervisning (sang dog 25). Yderligere tid kan fås på lærerens anbefaling i det omfang, der er ressourcer til rådighed. Projekter på folkeskoler indledes som regel med et antal gratis undervisningsgange. 12

13 Fokuslinje Er et tilbud, som retter sig mod elever, der har evner, vilje og lyst til at bruge meget tid på musikken. Vi samarbejder med talentlinjer fra andre skoler i vores område. Musikskolens kor-, orkester- og sammenspilstilbud Trommeministeriet Slagtøjsværksted Marimbaorkester Hammerum Marimbaorkestret El Rico Mambo (Vildbjerg) Strygerskole/strygersammenspil Blæserskole Ungdomsharmoniorkester Ungdomssymfoniorkester Ensemblesang Rytmisk kor RumKlang Hedekoret Herning Koncertorkester Herning Amatørsymfoniorkester Musikskolens Bigband Night Train Rytmisk sammenspil Herning Korforening Koncerter Musikskolens elever, ensembler, kor og orkestre deltager i mange arrangementer og koncerter i Herning Kommune. Ud over musikskolens egne koncerter lægger vi hus til for andre koncertarrangører efter nærmere aftale. Hvert år godkendes en årsplan, hvor egne koncerter fastlægges. Koncertklub Musikskolen kan én gang om året skaffe gratis adgang for musikskolens elever til en symfonikoncert i Herning Kongrescenter. Forældre og pårørende kan få rabat. Lejrskoler Musikskolen afholder lejrskoler for primært ungdomsorkestre i det omfang, der er ressourcer til det. Projekter Såfremt det er økonomisk muligt deltager musikskolen i diverse løbende projekter, som involverer en eller flere musikskoleelever, kor eller orkestre. Samarbejdspartnere Formidlernetværk i Herning Kommune Herning Musikskole er medlem af formidlernetværket i Herning Kommune. Se Skoler som har været/er involveret i samarbejde Herningsholmskolen Gjellerupskolen Vestervangskolen Brændgårdskolen Sønderagerskolen Lundgårdskolen Børneskolen Bifrost 13

14 Midtjyllands Kristne Friskole Herning Friskole Daginstitutioner/dagplejere Samarbejder løbende omkring kortere eller længerevarende undervisningsforløb af projektkarakter. Kulturinstitutioner, f.eks.: Den Jyske Sangskole Fermaten Billedskolen Kulturellen Kulturelt Samråd Herning Bibliotekerne Herning Kongrescenter Herning Kirke Rytmisk Musik Herning DAMUSA Dansk Musikskolesammenslutning DAMUSA er musikskolebestyrelsernes samarbejdsorgan. Musikskolesamrådet MidtVest Musikskolelederne fra de 6 nye kommuner (tidligere hele Ringkøbing Amt) mødes ca. 4 6 gange årligt og drøfter musikskolespørgsmål af fælles interesse. Samrådet er endvidere arrangør af en række fælles tiltag for musikskoleelever og lærere, herunder den fællespædagogiske dag for musikskoleansatte fra de 6 kommuner. Hertil kan nævnes strygerstævne, klaverfestival, kurser etc. Endvidere er alle musikskoler i region midt organiseret i et samråd med repr. fra hver kommune. DMKL Danske musik- og kulturskoleledere er en forholdsvis ny paraplyorganisation, som blev etableret i forlængelse af kommunesammenlægningen og de nye regioner. Har eget sekretariat og afholder kurser, konferencer mv. Se Fagforeninger DMpF og DMF. Musikskoleansatte er overvejende organiseret i Dansk Musikpædagogisk Forening samt Dansk Musikerforbund hvormed der er indgået overenskomst via FMM. Uddannelsesinstitutioner, herunder konservatorier, MGK, etc. Via skoleforvaltningen aftales løbende praktikforløb for elever i overbygningen. Kultursamarbejdet Musikskolen er medlem af kultursamarbejdet, som består af de 6 kommuner i det tidligere Ringkøbing Amt. Endvidere er Skive Kommune optaget som nyt område. 14

Indholdsfortegnelse... 2 Virksomhedsplan Statusbeskrivelse pr. april Formål... 6 Musikskolens formålsparagraf... 6

Indholdsfortegnelse... 2 Virksomhedsplan Statusbeskrivelse pr. april Formål... 6 Musikskolens formålsparagraf... 6 Virksomhedsplan 2013/2014 Herning Musikskole Virksomhedsplan 2013/2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Virksomhedsplan... 4 Statusbeskrivelse pr. april 2013... 5 Formål... 6 Musikskolens formålsparagraf...

Læs mere

Herning Musikskole spiller på den store scene v. Liv i Sdr. Anlæg 200 børn spiller med!

Herning Musikskole spiller på den store scene v. Liv i Sdr. Anlæg 200 børn spiller med! Herning Musikskole spiller på den store scene v. Liv i Sdr. Anlæg 200 børn spiller med! Virksomhedsplan 2015/2016 Indholdsfortegnelse Forord Fakta Virksomhedsplan Bestyrelse Driftsaftale Undervisningstilbud

Læs mere

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Gældende: Overskrift: Vedtægter for Ballerup Musikskole 1. Navn og status: Ballerup Musikskole er en kommunal institution i Ballerup Kommune 2. Formål: Musikskolen

Læs mere

Vedtægter for. Hedensted Musikskole. (ændring fra: Musikskolen. Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.

Vedtægter for. Hedensted Musikskole. (ændring fra: Musikskolen. Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted. Vedtægter for Hedensted Musikskole (ændring fra: Musikskolen Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1. Navn Hedensted Musikskole er en kommunal musikskole med

Læs mere

Kulturskolen Syddjurs. September 2014

Kulturskolen Syddjurs. September 2014 Kulturskolen Syddjurs September 2014 Indhold 1. Navn og status... 3 2. Formål... 3 3. Indhold... 3 4. Kulturskolens ledelse og daglige drift... 3 5. Bestyrelsens sammensætning... 4 6. Bestyrelsen opgaver

Læs mere

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 Den åbne skole Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 1. Music Mind Games i 0. klasse 2. Stryg, strenge og Blæs i 2. klasse 3. Kor- og sangskole i 3. klasse 4. Blæserklasse

Læs mere

Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014. Idékatalog. Be happy and sing it out loud!

Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014. Idékatalog. Be happy and sing it out loud! 1 Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014 Idékatalog Be happy and sing it out loud! Mere sang og musik i skolen skaber grobund for fordybelse, faglighed og trivsel 2 Forord: Folkeskolen står over for

Læs mere

Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole

Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole www.aalborgkulturskole.dk 1) Indledning 2) Ansættelsesudvalg 3) Tidsplan 4) Aalborg Kommunale Skolevæsen 5) Præsentation af Aalborg Kulturskole 6)

Læs mere

Jamen, hvorfor nu det?

Jamen, hvorfor nu det? Jamen, hvorfor nu det? Hvem har dog fundet på sådan noget? Er det den tilbagevendende snak om den musikalske fødekæde? Er det, fordi der et eller andet sted står, at det er noget, vi skal? Og har vi for

Læs mere

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Samrådet for Musikskoler på Fyn v/ formand Anders Richard Pedersen arp@nyborg.dk Tlf. 21 335 206 Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Den lokale medfinansiering, som Fyns 11. Musikskole

Læs mere

Musikundervisning i den nye skolereform.

Musikundervisning i den nye skolereform. Musikundervisning i den nye skolereform. Den nye skolereform vil give et kæmpe løft til samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne i Lemvig Kommune. Det er en enestående chance for at understøtte

Læs mere

Vision og indsatsområder 2011/2012

Vision og indsatsområder 2011/2012 Vision og indsatsområder 2011/2012 Baggrund Med udgangspunkt i Fredericia Kommunes vision og værdigrundlag har Den Kreative Skoles bestyrelse udarbejdet sin vision for skolen og peger på en række indsatsområder,

Læs mere

Beskrivelse af Holstebro Musikskoles musikprofilskole.

Beskrivelse af Holstebro Musikskoles musikprofilskole. Beskrivelse af Holstebro Musikskoles musikprofilskole. 1. Hvornår startede samarbejdet og hvordan. Samarbejdet startede i 2004 med etableringen af Nørrelandsskolens Harmoniorkester (i dag er Nørrelandsskolen

Læs mere

Aftale mellem Byrådet og Randers Musikskole & MGK 2008

Aftale mellem Byrådet og Randers Musikskole & MGK 2008 Aftale mellem Byrådet og Randers Musikskole & MGK 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Musikskole Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Økonomi 6. Gensidige aftaleforhold

Læs mere

Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE

Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE Indsatsområder 2013. Den levende by kunst, kultur og bevægelse i byrummet. Musikskolen har 44 højtuddannede musiklærere, som alle er meget kompetente på deres instrumenter.

Læs mere

Resultataftale 2012 WEBUDGAVE HORSENS MUSIKSKOLE

Resultataftale 2012 WEBUDGAVE HORSENS MUSIKSKOLE Resultataftale 2012 HORSENS MUSIKSKOLE Indsatsområder 2012 Den levende by kunst, kultur og bevægelse i byrummet. Musikskolen vil arbejde med at øge sin synlighed bl.a. ved at lave flere arrangementer

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole TALENTKLASSE I MUSIK HVAD ER TALENTKLASSER? Musik hele ugen Talentklassen i musik er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk.

Læs mere

Idékatalog. Samarbejde mellem Musikskolen og Folkeskolen

Idékatalog. Samarbejde mellem Musikskolen og Folkeskolen Idékatalog Samarbejde mellem Musikskolen og Folkeskolen Hillerøds folkeskoler og musikskolen har igennem mange år haft et særdeles godt og tæt samarbejde, som nu udvides gennem læringsreformen. Dette katalog

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole MUSIKKLASSER HVAD ER MUSIKKLASSER? Musik hele ugen Musikklassen er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk. I august 2015 optager

Læs mere

www.aalborgkulturskole.dk

www.aalborgkulturskole.dk Job og kravprofil Aalborg Kulturskole - med særligt fokus på folkeskolesamarbejde www.aalborgkulturskole.dk Vil du være med til at sætte retning, udvikle og indfri ambitiøse mål for samarbejdet mellem

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE SÆSONPROGRAM

FAVRSKOV MUSIKSKOLE SÆSONPROGRAM FAVRSKOV MUSIKSKOLE SÆSONPROGRAM 2009-2010 VELKOMMEN! Favrskov Musikskole tilbyder musikundervisning for alle mellem 0 og 25 år, med bopæl i Favrskov Kommune. Vi har 27 dygtige lærere, som er parate til

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :..

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :.. KOP\. :.. Samarbejdsaftale for Korinth Efterskole - Spejderskolen Gældende for perioden 2009 til 2011 Side l af S SAMARBEJDSAFTALE FOR 1 KORINTH EFTERSKOLE - SPEJDERSKOLEN 1 FORMÅL 3 BESTYRELSENS ANSVAR

Læs mere

Slagelse Musikskole og MGK Virksomhedsaftale 2010-2011

Slagelse Musikskole og MGK Virksomhedsaftale 2010-2011 Slagelse Musikskole og MGK Virksomhedsaftale 2010-2011 - 1 - Indledning Aftalen indgås mellem Slagelse Musikskole og MGK, musikskoleleder Berit Paludan og Chef for Center for Kultur og Fritid, Susanne

Læs mere

b) at formuleringen kunst- og kulturskoler for at undgå fejltolkninger udgår af lovteksten

b) at formuleringen kunst- og kulturskoler for at undgå fejltolkninger udgår af lovteksten København, 17. september 2013 Til Undervisningsministeriet Høringssvar - folkeskolereform Høringssvar fra Danske Musik- og kulturskoleledere, DMKL: Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler

Læs mere

Aftale mellem Randers Byråd og Randers Musikskole 2013-2014

Aftale mellem Randers Byråd og Randers Musikskole 2013-2014 1 Aftale mellem Randers Byråd og Randers Musikskole 2013-2014 2 Aftalekontrakt 2013 og 2014 1. Formål med aftalen: Randers Byråd har besluttet, at der skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers

Læs mere

Rapport. om musikskolevirksomheden 2004

Rapport. om musikskolevirksomheden 2004 Rapport om musikskolevirksomheden 2004 Indhold 3 Indledning 4 Sæsonlængde 4 Organisationsform 5 Eleverne 5 Aldersfordeling 6 Instrumentfordeling 10 Ventelister 11 Sammenspil 12 Lokaler 12 Samarbejdet med

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Oprindeligt budget. Korrigeret budget 2015 2015. Budget.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Oprindeligt budget. Korrigeret budget 2015 2015. Budget. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2014 Oprindeligt Korrigeret 2015 2015 Budget 2016 Kultur- og Fritidsudvalg 61.454 64.191 64.424 63.862 Kultur og Fritid

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Det spirer frem alle vegne, nu hvor sommeren er på vej. Det betyder, at musikskolens sæson nærmer sig sin afslutning.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Det spirer frem alle vegne, nu hvor sommeren er på vej. Det betyder, at musikskolens sæson nærmer sig sin afslutning. Sæson 2014/15 Volume 4 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Sommerhilsen...1 Kommende arrangementer...2 Tak til tournéholdet... 2 Ny sæson 2015/16...2 Om Bazartilbud...3 Musikskolen og Folkeskolereform.3

Læs mere

Hvad er MGK? Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven

Hvad er MGK? Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Hvad er MGK? Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Det bedste springbræt til din musikalske karriere Landets største søgning uden for København Højt fagligt niveau blandt

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Børne- og kulturforvaltningen 2010 1 2 Indhold Skolebestyrelsen... 4 Sammensætning og valg... 4 Mødevirksomhed... 5 Beføjelser...

Læs mere

Forslag til undervisningsplan for MGK

Forslag til undervisningsplan for MGK Forslag til undervisningsplan for MGK Rytmisk linje Udarbejdet af Bodil Ørum og Hans Mydtskov. Indhold Indledning 1 Instrumental fagblok Hovedinstrument 4 Klaver 5 Teoretisk fagblok Hørelære/teori 6 Musikkundskab

Læs mere

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra:

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Oplæg til handleplan Forslag til handleplaner for Kunstrådet i 2012 2013 Billedskole / Kulturskole / Kreativ skole Som et supplement til Musikskolen foreslår Kunstrådet,

Læs mere

Folkeskolereformen og den musikalske fødekædestrategi

Folkeskolereformen og den musikalske fødekædestrategi 1 Folkeskolereformen og den musikalske fødekædestrategi Katalog over musikskolens tilbud om samarbejde i forbindelse med folkeskolereformen Den kommende folkeskolereform indebærer, at folkeskolerne og

Læs mere

Notat. Partnerskab mellem folkeskoler, ungdomsskolen og musikskolen. Udarbejdet af: Fagsekretariat Undervisning. Dato: 8. januar 2014. Sagsnummer.

Notat. Partnerskab mellem folkeskoler, ungdomsskolen og musikskolen. Udarbejdet af: Fagsekretariat Undervisning. Dato: 8. januar 2014. Sagsnummer. Notat Partnerskab mellem folkeskoler, ungdomsskolen og musikskolen Udarbejdet af: Fagsekretariat Undervisning Dato: 8. januar 2014 Sagsnummer.: 17.00.00-G01-1-13 1. Om den åbne skole Intentionen med den

Læs mere

Principper vedtaget af Skolebestyrelsen

Principper vedtaget af Skolebestyrelsen Principper for skole/hjem-samtale Skolebestyrelsen ser samarbejdet mellem skole og hjem som et helt afgørende fundament for elevens muligheder i folkeskolen. Det er vigtigt at sikre dialogen gennem arrangementer

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 16 Februar 2016.

Nyhedsbrev Nr. 16 Februar 2016. Nyhedsbrev Nr. 16 Februar 2016. Kære alle elever og forældre. Så nærmer foråret sig lige så stille, og det er igen tid til at tage stilling til, om I vil fortsætte med at gå til musik. Der er tilmelding

Læs mere

Referat. Musikskolebestyrelsen

Referat. Musikskolebestyrelsen Referat 31. januar 2012, kl. 19:00 Musikskolen, mødelokalet, Holmegårdsvej 101, 2980 Rådhuset, Fredensborg Kommune Egevangen 3B, Kokkedal Til stede: Thomas von Jessen Ole Bergmann Signe Kamstrup Ulla Jacobsen

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Forslag til undervisningsplan for MGK

Forslag til undervisningsplan for MGK Forslag til undervisningsplan for MGK Klassisk linje Udarbejdet af Bodil Ørum og Hans Mydtskov. Indhold Indledning 1 Instrumental fagblok Hovedinstrument 4 Klaver 5 Teoretisk fagblok Hørelære/teori 6 Musikkundskab

Læs mere

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9 Musikskolen frivillige undervisningstilbud Tilmelding senest 1. juni Sæson 2015-16 af 9 Velkommen Undervisere Kåre Tórður Anette Det er mig en stor glæde, at kunne byde velkommen til en ny sæson i Musikskolen

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen

FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen Skoleåret 2011-2012 Gratis tilbud til musiklærere ved folkeskoler i Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner når børn finder

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Januar 2015 Det følger af folkeskolelovens 41, at byrådet efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af Aalborg

Læs mere

HÅNDBOG FOR MUSIKSKOLER:

HÅNDBOG FOR MUSIKSKOLER: HÅNDBOG FOR MUSIKSKOLER: En bog til inspiration Målgruppe: Bestyrelser ved musik- og kulturskoler Musikskoleledere, souschefer og afdelingsledere m.fl. Musikskolesekretærer Musikskolelærere Forvaltningspersonale

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen.

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. I henhold til Lov om folkeskolen 41, Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen (VEJ nr. 169 af 08/11/1999) samt valgforordningen

Læs mere

Referat fra møde i Aftagerpanel mandag den 21. november 2011 kl. 12 til 15, lokale: rektors kontor, Det Jyske Musikkonservatorium

Referat fra møde i Aftagerpanel mandag den 21. november 2011 kl. 12 til 15, lokale: rektors kontor, Det Jyske Musikkonservatorium Referat Oprettet: november 2010 Senest rev.: 111201 J.nr.: 2011-000411 Aftagerpanel møder 2011 Ref: Meo Behandlet / godkendt af: Aftagerpanel Referat fra møde i Aftagerpanel mandag den 21. november 2011

Læs mere

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til!

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Kære elever og forældre! I uge 15 vender musikskolen op og ned på, hvordan vi gør tingene. Den normale undervisning bliver

Læs mere

Frivillig musikundervisning

Frivillig musikundervisning Frivillig musikundervisning Sct. Ibs Skole 2015-2016 Til forældrene Hermed information om frivillig musikundervisning på Sct. Ibs Skole for skoleåret 2015-2016. Undervisningen i alle instrumenter foregår

Læs mere

Odder Musikskole. Overskrift. Sæson 2009/10. www.oddermusikskole.dk. Samsø. Odder Kommune

Odder Musikskole. Overskrift. Sæson 2009/10. www.oddermusikskole.dk. Samsø. Odder Kommune Samsø Odder Musikskole Overskrift Sæson 2009/10 www.oddermusikskole.dk Odder Kommune Velkommen til sæson 2009/2010 Musikskolen tilbyder undervisning i musik til børn og unge i Odder Kommune. Tilbuddene

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

2+2= 4. a b c SKOLEBESTYRELSESVALG 2010 GENTOFTE KOMMUNE SKOLE OG FRITID

2+2= 4. a b c SKOLEBESTYRELSESVALG 2010 GENTOFTE KOMMUNE SKOLE OG FRITID 2+2= 4 a b c SKOLEBESTYRELSESVALG 2010 GENTOFTE KOMMUNE SKOLE OG FRITID Invitation til at deltage i udviklingen af dit barns skole Hvem kan blive medlem af skolebestyrelserne? Alle kan deltage i arbejdet

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt 2013-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommunalbestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsens beføjelser...side 05 Pædagogisk Råd...side 06 Elevråd...side 07 Samråd...side

Læs mere

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfatter punkterne 1 9)

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfatter punkterne 1 9) Møde i Kultur- og Fritidsudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 9) Meddelelser a) Kulturstregier, - en del af Københavns Amts kulturpolitik er en pjece, der omhandler stregien for de tværgående

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Ørsted Børneby

Forretningsorden for bestyrelsen i Ørsted Børneby Rougsøvej 168 Ørsted den 12. oktober 2011 8950 Ørsted Forretningsorden for bestyrelsen i Ørsted Børneby 1 Forretningsordenens område Denne forretningsorden er gældende for bestyrelsen ved Ørsted Børneby.

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Korr. Budget 31.05. 2009* Oprindeligt budget 2009. Regnskab 2008

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Korr. Budget 31.05. 2009* Oprindeligt budget 2009. Regnskab 2008 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Oprindeligt budget 2009 Korr. Budget 31.05. 2009* Regnskab 2008 Budget 2010 032 Udvikling 17.682 21.691 21.482 21.351 05 Ubestemte

Læs mere

KUNST TALENT KLASSEN SKÆLSKØR SKOLE 2016/2017

KUNST TALENT KLASSEN SKÆLSKØR SKOLE 2016/2017 KUNSTTALENTKLASSEN SKÆLSKØR SKOLE 2016/2017 VIL DU DYRKE DIT TALENT? Skal du i 7. klasse efter sommerferien 2016? Elsker du musik, kunst, design eller performance? Drømmer du om at skabe dit eget professionelle

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Den Kreative Skole (DKS) og Skoleafdelingen, Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Den Kreative Skole (DKS) og Skoleafdelingen, Silkeborg Kommune 29. september 2014 Samarbejdsaftale mellem Den Kreative Skole (DKS) og Skoleafdelingen, Silkeborg Kommune Målsætning og motivation, vision og succeskriterier - Folkeskolereformen har som et af sine overordnede

Læs mere

Aftale mellem Randers Byråd og Randers Musikskole

Aftale mellem Randers Byråd og Randers Musikskole 1 Aftale mellem Randers Byråd og Randers Musikskole 2015-2016 2 Aftalekontrakt 2015 og 2016 1. Formål med aftalen: Randers Byråd har besluttet, at der skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Horsens Musikskole Undervisningstilbud 2011-2012 MUSIKSKOLEN

Horsens Musikskole Undervisningstilbud 2011-2012 MUSIKSKOLEN Horsens Musikskole Undervisningstilbud 2011-2012 MUSIKSKOLEN Velkommen i Horsens Musikskole år 2011-2012 Musik er fællesskab. Jørn Steffensen, Musikskoleleder I musikskolen lærer du at spille og synge

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

i den åbne skole Idekatalog januar 2014 vers. II

i den åbne skole Idekatalog januar 2014 vers. II i den åbne skole Idekatalog januar 2014 vers. II Formål Vi på Den Kreative Skole ser frem til at være med til at styrke kreativiteten ude på folkeskolerne i Fredericia: dér, hvor børnene er. Vi glæder

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Indhold KAPITEL 1 2 KOMMUNALBESTYRELSEN 2 SKOLEBESTYRELSEN 2 SAMMENSÆTNING OG VALG 2 MØDEVIRKSOMHED 4 KAPITEL 2 6 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER 6 KAPITEL

Læs mere

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Resumé: Musikskolen har gennemført syv projekter i samarbejde med syv forskellige folkeskoler i Lyngby-

Læs mere

SKANDERBORG MUSIKSKOLE. Skanderborg. Musikskole. kreativitet og faglighed

SKANDERBORG MUSIKSKOLE. Skanderborg. Musikskole. kreativitet og faglighed SKANDERBORG MUSIKSKOLE infofolder til forældre og elever 2009/10 Velkommen til Velkommen til I denne folder finder du de fleste grundoplysninger om, men hvis der er noget du er i tvivl om. Så skal du ikke

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE 1. Skolebestyrelsen fører tilsynet med den kommunale folkeskole på Kommunalbestyrelsens vegne i.h.t. bestemmelserne i 44 i gældende folkeskolelov, samt under hensyn til de mål

Læs mere

VEDTÆGT for den selvejende institution. Østbyens Børnecenter

VEDTÆGT for den selvejende institution. Østbyens Børnecenter VEDTÆGT for den selvejende institution Østbyens Børnecenter 1 Institutionens forankring Institutionen er tilsluttet landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem gennem lokalforeningen Frie Børnehaver

Læs mere

INfoRMATIONS folder. forældre og elever

INfoRMATIONS folder. forældre og elever INfoRMATIONS folder til forældre og elever JANUAR 2011 VELKOMMEN TIL SKANDERBORG MUSIKSKOLE I denne folder findes de fleste grundoplysninger om Skanderborg Musikskole. Skanderborg Musikskole har omkring

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Kommissorier. Udvalgsarbejde i Kulturskoler i Nordjylland. Side 1. Koordinator Lisbeth Joensen tlf.

Kommissorier. Udvalgsarbejde i Kulturskoler i Nordjylland. Side 1. Koordinator Lisbeth Joensen tlf. Kommissorier Udvalgsarbejde i Kulturskoler i Nordjylland Side 1 Kommissorier Udvalgsarbejde i Kulturskoler i Nordjylland Indholdsfortegnelse Udvalget for Symfonisk Musik for Unge i Nordjylland (USMUN)...3

Læs mere

Rådgivningsstruktur for Læreruddannelsen i Skive

Rådgivningsstruktur for Læreruddannelsen i Skive Rådgivningsstruktur for Læreruddannelsen i Skive I. Indledning Denne Rådgivningsstruktur er udformet i henhold til Lov om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen af 9. juni 2006, Institutionsgrundlaget

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag)

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag) Udklip (paragraffer), der handler om musik - og kulturskoler i lovændringerne i forbindelse med folkeskolereformen: Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2013 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag

Børnehavens værdigrundlag Vedtægt for den selvejende institution Villa Kastanie Kapitel 1 Navn og hjemsted 1 Den selvejende institutions navn er Børnehaven Villa Kastanie Dens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune, og er beliggende

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN JANUAR 2015 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN DEN ÅBNE SKOLE 3 NY ROLLE TIL KULTURINSTITUTIONER OG FORENINGER Hvis du som kulturinstitution, idrætsklub, frivillig

Læs mere

Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus

Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus REPRÆSENTANTSKAB ( 1 gang årligt i begyndelsen af oktober) (Vælger bestyrelse, vedtægtsændringer). Alle kirker og skoler, der aktivt har tilmeldt sig har én

Læs mere

MUSIKSKOLER I DANMARK

MUSIKSKOLER I DANMARK MUSIKSKOLER I DANMARK TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE - FRA TANKE TIL PRAKSIS KÅRE ELERS Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele af den er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om

Læs mere

Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014

Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014 Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014 Tilmelding senest den 23. maj 2013 Velkommen til Musikskolen Ringkøbing-Skjern sæson 2013/2014 Husk Musikskolen. Sådan lyder sloganet til en kampagne i forbindelse

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg 1 Indhold 1. Indledning 2. Bestyrelsens sammensætning 3. Repræsentantskab 4. Kontaktudvalg 5. Valg til Bestyrelsen 6. Kontaktudvalg og forretningsorden

Læs mere

LAD MUSIKKEN SPIRE OG GRO!

LAD MUSIKKEN SPIRE OG GRO! Velkommen i Favrskov Musikskole FAVRSKOV MUSIKSKOLE vil gerne hjælpe dig med at vokse i musikken. Der er mange forskellige ting som kan hjælpe dig til, at du kan gro i musikskolen. Denne folder er en hjælp

Læs mere

Indstilling. Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice.

Indstilling. Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice 13. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume Magistratsafdelingen

Læs mere

Musiktalenter skal brande kommunen

Musiktalenter skal brande kommunen Musiktalenter skal brande kommunen Hedensted Kommune vil gerne være kendt for at satse på musikken. Tørring Skole og Hedensted Musikskole skal folde drømmen ud med projektet Musik Talent Tørring. Af Jakob

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Projektbeskrivelse 2012-2014. YAMAHA Blæserklasse et samarbejdsprojekt mellem folkeskoler, musikskoler og basisensemblet i Midt- og Vestjylland

Projektbeskrivelse 2012-2014. YAMAHA Blæserklasse et samarbejdsprojekt mellem folkeskoler, musikskoler og basisensemblet i Midt- og Vestjylland YAMAHA Blæserklasse et samarbejdsprojekt mellem folkeskoler, musikskoler og basisensemblet i Midt- og Vestjylland 2012-2014 1 YAMAHA BLÆSERKLASSE De seks musikskoler i kulturaftaleregionen Midt- og Vestjylland

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt og Bilag til styrelsesvedtægten udgør Holbæk Kommunes styringsgrundlag for den kommunale folkeskole. Vedtægt og bilag bygger på Folkeskolelovens

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Sæson 2013/2014 Nyhedsbrev 5. Der afholdes ÅBENT HUS i Favrskov Musikskole. i Kulturhus Sløjfen i Hadsten. Alle er velkomne!

Sæson 2013/2014 Nyhedsbrev 5. Der afholdes ÅBENT HUS i Favrskov Musikskole. i Kulturhus Sløjfen i Hadsten. Alle er velkomne! Kære elever og forældre, Her får du de seneste nyheder fra musikskolen. I denne udgave kan du læse om bl.a. Summer Camp i uge 27, Åbent Hus på lørdag, tilmelding til sæson 2014/15, datoer for sommerkoncerter

Læs mere

Styrelsesvedtægter for de kommunale institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune

Styrelsesvedtægter for de kommunale institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune S t y r e l s e s v e d t æ g t e r Styrelsesvedtægter for de kommunale institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune Dagtilbud og Undervisning Godkendt den 17. december 2013 af Byrådet Tillæg til styrelsesvedtægten

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

INTET OPSTÅR AF INTET UNDTAGEN LOMMEULD

INTET OPSTÅR AF INTET UNDTAGEN LOMMEULD INTET OPSTÅR AF INTET UNDTAGEN LOMMEULD Musik kræver ikke bare musikinstrumenter men også nogen, der har lært at spille på dem. Fra 1. januar 2007 er det er lovkrav, at alle kommuner har en musikskole.

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler

Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler August 2007 KAPITEL 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg. 1. Skolebestyrelse ved hver skole består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Næstved Kommune.

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Næstved Kommune. Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Næstved Kommune. Lovgrundlag. I henhold til dagtilbudslovens 14 skal der ved alle kommunale daginstitutioner og den kommunale dagpleje oprettes en bestyrelse

Læs mere