Foto: fra forberedelserne til Aquarium

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foto: fra forberedelserne til Aquarium"

Transkript

1 Foto: fra forberedelserne til Aquarium Virksomhedsplan 2014/2015

2 Herning Musikskole Virksomhedsplan 2014/2015 Indhold Virksomhedsplan... 4 Statusbeskrivelse pr. april Formål... 6 Musikskolens formålsparagraf... 6 Mission... 6 Vision... 6 Organisation... 8 Samarbejdsudvalg:... 8 Sikkerhedsudvalg:... 8 Koncertudvalg:... 8 Festudvalg:... 9 Fagudvalg/... 9 lærerteams:... 9 Lærerrådet... 9 Visionsudvalg... 9 Budgetudvalg... 9 IT-udvalg... 9 Fyraftenskoncertmøder... 9 Personalepolitik... 9 Efteruddannelse Fastansatte/timelærere Ansættelser Samarbejde Økonomi Instrument- og nodebeholdning Lokaler Tilmelding til musikskolen Generelt: Prioritering: Musikskolens undervisning De yngstes undervisning /6 år: Undervisning af daginstitutionsbørn En go halv times tid Biblioteksarrangementer Børnehold på musikskolen Spireviphold Musikklasse år: Forskolehold Music Mind Games Musik for elever med særlige behov Instrumentalundervisning:

3 Fokuslinje Musikskolens kor-, orkester- og sammenspilstilbud Koncerter Lejrskoler Projekter Samarbejdspartnere Formidlernetværk i Herning Kommune Skoler som har været/er involveret i samarbejde Daginstitutioner/dagplejere Kulturinstitutioner, f.eks.: DAMUSA Musikskolesamrådet MidtVest DMKL Fagforeninger Uddannelsesinstitutioner, herunder konservatorier, MGK, etc Kultursamarbejdet

4 Virksomhedsplan for den selvejende institution Herning Musikskole Nørregade 7 C DK-7400 Herning Telefon Internet: Kontortid: se Bestyrelsen består af 7 repræsentanter og er besat på følgende måde: udpeget af byrådet elevrepræsentant forældrerepræsentant forældrerepræsentant udpeget af og blandt byrådet udpeget af Folkeskolens Musikudvalg medarbejderrepræsentant Herning Musikskole har indgået driftsaftale med Herning Kommune, se Oversigt over medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer samt vedtægter og forretningsorden for bestyrelsen se også Denne virksomhedsplan for 2014/2015 er udarbejdet af musikskolens leder. Virksomhedsplanen er dels et øjebliksbillede af musikskolen dels et blik ud i fremtiden. En ny virksomhedsplan for skoleåret 2015/2016 udarbejdes i løbet af det kommende år og skal være klar omkring 1. maj 2015, hvor denne og budget 2016 samt overslag budget 2017 afleveres til Herning Kommune. April 2014 Ole Vels Poulsen musikskoleleder 4

5 Statusbeskrivelse pr. april 2014 Der er ansat pt. 30 undervisere, 2 sekretærer, 1 servicemedarbejder, 1 nyttejobber samt musikskolens leder og en administrativ koordinator. Rengøring købes hos Herning Kommunes rengøringskontor. Musikskolen tilbyder undervisning for alle i Herning Kommune. Undervisningen finder primært sted centralt i Herning By, men en stor del af undervisningen foregår på kommunens skoler - enten som almindelig musikskoleundervisning eller som projekter i samarbejde med den enkelte (folke)skole. - Arbejdet i sæson 2013/2014 har båret præg af: - Talentlinjen skiftede navn til fokuslinje. Optagelsesprøver afholdt efteråret elever går på linjen. Kulturministeriet støtter fokuslinjen med kr , over 3 år med start august Nye optagelsesprøver afvikles forår Musikskolen har været medlem af arbejdsgruppe under Herning Kommune vedr. Åben Skole i forb. med folkeskolereformen. Inspirationskatalog udarbejdet. - Yamaha Blæserklasse blev etableret på Gjellerupskolen, sammen med Struer de første klasser af sin art i DK i 2012 og blev i 2013/2014 udvidet med endnu en klasse. I næste skoleår forsøges projektet at gøres obligatorisk for samtlige spor på 4. og 5. årgang. - Der indledtes samarbejde med FASTFORWARD omkring fripladser for børn og unge. - Endn en familielytteklub afviklet i samarbejde med Herning Bibliotekerne. Næste hold i efteråret 2014 er allerede booket og besat og denne gang med Ensemble MidtVest som samarbejdspartner. - I samarbejde med Herning Billedskole og Herning Scenekunstskole forsøges at lave et kulturprojekt for samtlige skolebørn i Herning Kommune. - Samarbejde med Herning Ungdomsskole påbegyndt og indeholder bla. koncertfællesskab på Torvet maj Kulturfestivalen Bølgen foregik i hele midt- og vestjylland. Musikskolens Aquarium var et at de mest spektakulære indslag i festivalen. CD blev udgivet og 100 vis af børn og unge besøgte udstillingen i den uge, som var øremærket til festivalen på Herning Musikskole. - Rockband spiller til uddeling af årets sportspriser på rådhuset. - Musikloven blev ændret og det er nu obligatorisk at indøre læreplaner. - Herning Kommune bevilgede penge til at starte musisk talentklasse på Sønderagerskolen. Den Jyske Sangskole og Herning Musikskole skal samarbejde om det faglige indhold på musikdelen. - Kultur- og fritidsudvalget bevilgede kr ,- til indkøb af mobile øvelokaler i samarbejde med Rytmisk Musik Herning. Elevtilgangen har været stor nok til, at stort set al opstået ledig tid i løbet af skoleåret, har kunnet besættes. Dette afspejles også i årets elevindtægter, som igennem de sidste 3 år har været stabile. Dermed er der optimisme om næste års elevtal. Dog er den nye folkeskolereform på samme tid en ny mulighed og en ny trussel. Vi kender endnu ikke de praktiske konsekvenser af reformen konsekvenser, som kan betyde nye muligheder i skoletiden men mindre tid efter skoletid til f.eks. musikskoletilbud. 5

6 Formål Musikskolens formålsparagraf Musikskolens formålsparagraf er et resultat af den sidste store gennemgribende renovering af skolens vedtægter (1996). Formålsparagraffen er udarbejdet i samarbejde mellem den daværende bestyrelse, Statens Musikråd (rammeplan 1995) samt Juridisk kontor (Herning Kommune). I forbindelse med kommunesammenlægningen 2007 er musikloven en skal -lov, dvs. alle kommuner skal tilbyde musikskoleundervisning. Kunststyrelsen har i den forbindelse udsendt nye retningslinjer for vedtægter. Musikskolens vedtægter er sidst ændret i Musikskolen har til formål: gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for musikalske udtryk at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere, at bibringe den enkelte elev instrumentale/vokale færdigheder som forudsætning for personlig musikudfoldelse såvel i fællesskab med andre som individuelt, idet der tages hånd om den enkeltes forudsætninger og talent gennem beskæftigelse med musik at medvirke til elevens personlighedsudvikling, samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab, at virke til fremme af det lokale musikmiljø. Mission Musikskolens mission beskrives fyldestgørende i musikskolens formålsparagraf. Vision Samarbejdet mellem underviserne skal udbygges og styrkes løbende, dialogen med elever og forældrene optimeres. Skolens ledelse lægger vægt på samarbejde, inddragelse, medindflydelse og vil sammen med administrationen skabe velfungerende rammer som støtter op om undervisningsaktiviteterne. I det kommende skoleår arbejdes videre med en ny organisation/arbejdsform. Nye tiltag skaber også nye samarbejdsformer mellem alle ansatte. Konsekvensen bliver en ny arbejdskultur på skolen, som sikrer en fortsat udvikling og fornyelse af skolens undervisningstilbud og samarbejdsformer mellem de ansatte. Der skal være plads og frihed til udvikling af skolens undervisere og undervisningstilbud. Målet er at skabe en musikskole, hvor den enkelte, det være både den ansatte, eleven, forældrene - opfatter sig som en del af en større helhed og er med i et musikalsk fællesskab. Musikskolen er med, hvor der udvikles og tænkes i musikundervisning, musikfrembringelse, musikaktiviteter i det hele taget i hele kommunen. Dermed fremstår Herning Musikskole som en seriøs og troværdig samarbejdspartner for hele musiklivet i Herning Kommune. 6

7 2014/2015 Sammenhæng Mål Tiltag Tegn Evaluering Arbejdstid At skabe plads til udvikling af musikskolen og rammer til lærerne, når projekter eller nye ideer skal muliggøres Drøftelser mellem bestyrelsesmedlemmer, ledelse og medarbejderrepræsentanter Vi får en arbejdsmodel, som fungerer i forhold til den udvikling, vi ønsker på netop Herning Musikskole Status Sammenhæng Mål Tiltag Tegn Evaluering Læreplaner Musikskolen udarbejder generel læreplan Der er allerede afholdt møder i skoleåret 2013/2014 Der er udarbejdet en første udgave efter sommerferien 2014 Status Sammenhæng Mål Tiltag Tegn Evaluering Folkeskolereform At samarbejde med flere skoler om undervisningsprojekter i skoletiden enten via åben skole eller som understøttende Dialog og kontakt til skolerne Musikskolen er meget synlig på flere skoler også hvor vi ikke underviser pt. undervisning Status Sammenhæng Mål Tiltag Tegn Evaluering Fokuslinje Udvide fokuslinjen Der optages op til 12 elever. Pt. 6 elever. Der er givet tilskud fra kunststyrelsen. Status Sammenhæng Mål Tiltag Tegn Evaluering IT At få implementeret IT Indkøb af udstyr og Af på nogle undervisningsområder programmel lærere melder sig Status Sammenhæng Mål Tiltag Tegn Evaluering Synlighed At musikskolens tilbud bliver kendt af flere særligt uden for Målrettet markedsføring Flere elever melder sig i omegnsbyerne Herning By. Status Sammenhæng Mål Tiltag Tegn Evaluering CD Involvere hele skolen i CD projekt i projektugen 2014 Planlægning af indspilninger, hvem, hvilken musik, hvor mange osv. Eleverne tilmelder sig projektet, tilbuddet udsendes efter sommerferien 7

8 Organisation Lærerne kan organiseres i mindst ét fagudvalg eller lærerteam. Fagudvalgenes opgave er at diskutere fagets faglige og pædagogiske udvikling udveksle ideer, materialer, arrangere projekter for faggruppens elever og lærere, forholde sig til virksomhedsplanen, fagfordelingen, skemalægning samt faggruppens sammenspilstilbud. Hvert fagudvalg kan vælge en formand. Herning Byråd Kultur- og Fritidsudvalget Bestyrelsen (Selvejende institution) Dritsaftale Budgetudvalg Visionsudvalg Ledelsen Samarbejdsudvalg Lærerråd Koncertudvalg Festudvalg Sikkerhedsudvalg Udsmykningsudvalg Ad hoc udvalg Fagudvalg lærerteams Samarbejdsudvalg: 1 repræsentant for ledelsen 4 repræsentanter for lærerne 1 repræsentant for teknisk/administrativt personale Sikkerhedsudvalg: Sikkerhedsudvalgets opgave er løbende at vurdere musikskolen som arbejdsplads og anvise forbedringer af både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Udarbejder APV. Musikskolelederen Sikkerhedsrepræsentanten Koncertudvalg: Koncertudvalgets opgave består i at planlægge skolens traditionelle koncerter samt udarbejde forslag til, hvordan koncertformen kan udvikles og forbedres. 8

9 Festudvalg: Fagudvalg/ lærerteams: Festudvalgets opgave er at foreslå og arrangere festligt kollegialt samvær. Her drøftes det enkelte fags/områdes formål, metoder og pædagogik. I fagudvalgene drøftes fagets problemstillinger og udviklingsønsker samt lærernes ønsker for faglig udvikling. Lærerrådet Alle musikskoleoverenskomstansatte samt ledelsen er medlem af lærerrådet. Rådet fastsætter selv sin forretningsorden i hht. musikskolens vedtægter. Visionsudvalg Visionsudvalget arbejder løbende med input til skolens udvikling generelt. Fungerer ad hoc. Der er udarbejdet et idekatalog, som løbende kan opdateres som ide-bank til fremtidige tiltag. Musikskoleleder Bestyrelsesformand 2 medarbejderrepræsentanter Visionsudvalgets arbejde er pt. indstillet, da arbejdet pt. foregår i de øvrige udvalg og råd, herunder bestyrelsen. Budgetudvalg Budgetudvalget drøfter og udfærdiger oplæg til bestyrelsen vedr. vedtagelse af budget. Musikskoleleder Bestyrelsesformand Et eller flere medlemmer udpeget af bestyrelsen Medarbejderrepræsentant Administrativ koordinator IT-udvalg Der har i indeværende skoleår været nedsat et adhoc it-udvalg. Fyraftenskoncertmøder Lærerne indkaldes til planlægningsmøder i forhold til ugedage, de er på skolen Personalepolitik Undervisningen på Herning Musikskole varetages af en veluddannet og engageret lærerstab. Det er en forudsætning for undervisningens fortsatte kvalitet og udvikling, at niveauet for såvel uddannelse som engagement vedligeholdes for dermed at være i stand til at kunne følge med den musik(skole)pædagogiske udvikling samt bidrage hertil. Det er vigtigt for musikskolen, at lærerne opfatter deres egen undervisning som en del af det samlede musikskoletilbud og således vejleder den enkelte elev i forhold til musikskolens sammenspilstilbud. Derfor skal lærerne have en tidssvarende faglig-pædagogisk indsigt, være velorienterede om alle musikskolens tilbud til eleverne, være inspirerende som musiske mennesker samt være aktive i arbejdet med at udvikle musikskolen. Musikskolens bestyrelse har endvidere tilsluttet sig Herning Kommunes syge-fraværspolitik. 9

10 Efteruddannelse For at lærerne skal kunne leve op til ovenstående krav er det afgørende, at musikskolen er i stand til at kunne tilbyde eller formidle kvalificerende og relevante efteruddannelsestilbud, der dækker alle områder. Via pædagogiske dage, faggruppekurser, inspirationskurser osv. forsøges dette mål indfriet. Fastansatte/timelærere Det tilstræbes, at den enkelte lærer tilknyttes Herning Musikskole med så højt et timetal som muligt. Dette er af betydning for, at den enkelte lærer opnår høj grad af musikskoleidentitet og ser sig selv som en del af en samarbejdende organisation. Ansættelser Musikskolen ansætter undervisere, der ud fra en faglig-pædagogisk og menneskelig synsvinkel skønnes bedst egnede til den konkrete ansættelse. Ansættelser sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende overenskomst. Ved nyansættelser indhentes børneattest iht. retningslinjer for Herning Kommune. Kravet om uddannelse er meget bredt, men pt. er nedenstående liste udtryk for sammensætningen af lærernes uddannelse: -konservatorier -universiteter -seminarier -personer med en anden musikalsk baggrund eller erfaring, som skønnes relevant for at kunne udføre den konkrete opgave -studerende På Herning Musikskole er over 70 % af de ansatte konservatorieuddannede. Samarbejde Det overordnede samarbejde mellem skolens ledelse og ansatte sker først og fremmest via samarbejdsudvalget. Økonomi Musikskolens virksomhed gennemføres inden for den bevilling der er fastsat af kommunalbestyrelsen og ved tilskud fra stat og andre. Elevbetalingen må i henhold til lov om musikskoler ikke overstige 1/3 af bruttopersonaleudgifterne. Musikskolens leder fremlægger en virksomhedsplan for det kommende skoleår, der godkendes af musikskolens bestyrelse inden for de af kommunalbestyrelsen afstukne økonomiske rammer. Fastsættelse af takster for undervisningen foretages af bestyrelsen efter indstilling fra skolens ledelse. Instrument- og nodebeholdning Musikskolen råder over et vist antal instrumenter. De fleste instrumenter er anskaffet for en del år siden og er for en stor del nedslidte og i dårlig stand. Musikskolens nodebeholdning består af materiale indkøbt eller doneret igennem en årrække. Undervisernes brug af noder fremadrettet peger i retning af de digitaliserede medier. Lokaler Herning Musikskole er en musikskole med egne bygninger placeret i Herning city. Hertil kommer ekstern undervisning på skoler og daginstitutioner o.lign. over hele kommunen. Se oversigt på 10

11 Tilmelding til musikskolen Generelt: Herning Musikskole tilbyder undervisning for børn, unge og voksne i alle aldre. Børn og unge prioriteres højt når der er tale om instrumentalundervisning. Optagelse på musikskolen kan dog kun ske i det omfang, de økonomiske rammer tillader. Prioritering: Elever, som ønsker at gentilmelde sig den undervisning, som de er i gang med. Alle, der ønsker at tilmelde sig børnehold optages, såfremt der kan oprettes et hold. Nye tilmeldinger Orkesterinstrumenter prioriteres højt med henblik på at kunne sammensætte og bevare nuværende eller kommende orkestertilbud. Lærerskift betragtes som nytilmelding og eleven kan kun skifte lærer såfremt der er ledige pladser. Elever, som tager på efterskole, kan søge om orlov for 1 sæson og vende tilbage igen, i det omfang der er ledige pladser. Musikskolens undervisning De yngstes undervisning Formålet med undervisningen er at bevare, styrke og udvikle børnenes naturlige lyst til musik, sang og bevægelse. Såfremt eleven fortsætter i musikskolen bør de tilegnede færdigheder udgøre et fundament, hvorpå den videre undervisning kan bygge. Musikskolen indgår endvidere i ad hoc projekter med interesserede institutioner. I det omfang, som det er muligt, afholdes fællesarrangementer f.eks. juleafslutning og sæsonafslutning. Efteruddannelse: Det tilstræbes at lærere, som underviser de yngste tilbydes relevant efteruddannelse. Det bør overvejes hvorvidt den nuværende fremgangsmåde er hensigtsmæssig, f.eks. mht. mødetidspunkter. 0 5/6 år: Undervisning af daginstitutionsbørn Undervisningen foregår enten på musikskolen eller på daginstitutionen. Institutionerne køber moduler á 3 mdr. De samme børn og pædagoger bør følge undervisningen under hele forløbet for at få fuldt udbytte af undervisningen. 11

12 En go halv times tid Sidste onsdag i månederne september oktober november februar marts april på musikskolen Musik, leg og bevægelse for 1 1/2-3 årige i følge med voksne Biblioteksarrangementer Musik, sang og bevægelse for de yngste, eventuelt præsentation af forskellige instrumenter, som akkompagnement. Børnehold på musikskolen 45 minutters undervisning for børn og forældre. Tilbydes børn fra 0 år. Spireviphold Max. 8 elever i 45 min. Holdene har fokus på at rekruttere til instrumentalundervisning. Musikklasse Musikklassen er et samarbejde mellem instrumentallærere, som planlægger fælles undervisning. Pt. ingen klasser etableret. 6 8 år: Forskolehold Musikskolen har forskolehold på Hammerum Skole og Brændgårdskolen integreret i børnehaveklassen (hhv. slagtøj og violin) Endvidere er der MUFO (musikalsk forskole) i nogle af oplandsbyerne. Se hjemmesiden. Music Mind Games For de, der allerede spiller et instrument eller synger på musikskolen. Der arbejdes med de forskellige ting som musikken består af f. eks. noder, rytmer, dynamik. Musik for elever med særlige behov Musiktilbuddet er et forsøg på at styrke den enkelte elevs selvopfattelse via sang og musik, for derigennem at få forbedret sin livskvalitet i forhold til det særlige behov/handicap. Instrumentalundervisning: Musikskolen tilbyder instrumentalundervisning for børn, unge og voksne. Børn og unge prioriteres højt. Ledelsen fordeler i samarbejde med lærerne elevtider før sæsonstart. Der tilbydes instrumentalundervisning som følger: Holdundervisning Soloundervisning 15/20 min. pr. elev pr. uge 20, 25 eller 30 minutter pr. uge. Alle elever tilbydes 20 minutter v. soloundervisning (sang dog 25). Yderligere tid kan fås på lærerens anbefaling i det omfang, der er ressourcer til rådighed. Projekter på folkeskoler indledes som regel med et antal gratis undervisningsgange. 12

13 Fokuslinje Er et tilbud, som retter sig mod elever, der har evner, vilje og lyst til at bruge meget tid på musikken. Vi samarbejder med talentlinjer fra andre skoler i vores område. Musikskolens kor-, orkester- og sammenspilstilbud Trommeministeriet Slagtøjsværksted Marimbaorkester Hammerum Marimbaorkestret El Rico Mambo (Vildbjerg) Strygerskole/strygersammenspil Blæserskole Ungdomsharmoniorkester Ungdomssymfoniorkester Ensemblesang Rytmisk kor RumKlang Hedekoret Herning Koncertorkester Herning Amatørsymfoniorkester Musikskolens Bigband Night Train Rytmisk sammenspil Herning Korforening Koncerter Musikskolens elever, ensembler, kor og orkestre deltager i mange arrangementer og koncerter i Herning Kommune. Ud over musikskolens egne koncerter lægger vi hus til for andre koncertarrangører efter nærmere aftale. Hvert år godkendes en årsplan, hvor egne koncerter fastlægges. Koncertklub Musikskolen kan én gang om året skaffe gratis adgang for musikskolens elever til en symfonikoncert i Herning Kongrescenter. Forældre og pårørende kan få rabat. Lejrskoler Musikskolen afholder lejrskoler for primært ungdomsorkestre i det omfang, der er ressourcer til det. Projekter Såfremt det er økonomisk muligt deltager musikskolen i diverse løbende projekter, som involverer en eller flere musikskoleelever, kor eller orkestre. Samarbejdspartnere Formidlernetværk i Herning Kommune Herning Musikskole er medlem af formidlernetværket i Herning Kommune. Se Skoler som har været/er involveret i samarbejde Herningsholmskolen Gjellerupskolen Vestervangskolen Brændgårdskolen Sønderagerskolen Lundgårdskolen Børneskolen Bifrost 13

14 Midtjyllands Kristne Friskole Herning Friskole Daginstitutioner/dagplejere Samarbejder løbende omkring kortere eller længerevarende undervisningsforløb af projektkarakter. Kulturinstitutioner, f.eks.: Den Jyske Sangskole Fermaten Billedskolen Kulturellen Kulturelt Samråd Herning Bibliotekerne Herning Kongrescenter Herning Kirke Rytmisk Musik Herning DAMUSA Dansk Musikskolesammenslutning DAMUSA er musikskolebestyrelsernes samarbejdsorgan. Musikskolesamrådet MidtVest Musikskolelederne fra de 6 nye kommuner (tidligere hele Ringkøbing Amt) mødes ca. 4 6 gange årligt og drøfter musikskolespørgsmål af fælles interesse. Samrådet er endvidere arrangør af en række fælles tiltag for musikskoleelever og lærere, herunder den fællespædagogiske dag for musikskoleansatte fra de 6 kommuner. Hertil kan nævnes strygerstævne, klaverfestival, kurser etc. Endvidere er alle musikskoler i region midt organiseret i et samråd med repr. fra hver kommune. DMKL Danske musik- og kulturskoleledere er en forholdsvis ny paraplyorganisation, som blev etableret i forlængelse af kommunesammenlægningen og de nye regioner. Har eget sekretariat og afholder kurser, konferencer mv. Se Fagforeninger DMpF og DMF. Musikskoleansatte er overvejende organiseret i Dansk Musikpædagogisk Forening samt Dansk Musikerforbund hvormed der er indgået overenskomst via FMM. Uddannelsesinstitutioner, herunder konservatorier, MGK, etc. Via skoleforvaltningen aftales løbende praktikforløb for elever i overbygningen. Kultursamarbejdet Musikskolen er medlem af kultursamarbejdet, som består af de 6 kommuner i det tidligere Ringkøbing Amt. Endvidere er Skive Kommune optaget som nyt område. 14

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Gældende: Overskrift: Vedtægter for Ballerup Musikskole 1. Navn og status: Ballerup Musikskole er en kommunal institution i Ballerup Kommune 2. Formål: Musikskolen

Læs mere

Musikundervisning i den nye skolereform.

Musikundervisning i den nye skolereform. Musikundervisning i den nye skolereform. Den nye skolereform vil give et kæmpe løft til samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne i Lemvig Kommune. Det er en enestående chance for at understøtte

Læs mere

Jamen, hvorfor nu det?

Jamen, hvorfor nu det? Jamen, hvorfor nu det? Hvem har dog fundet på sådan noget? Er det den tilbagevendende snak om den musikalske fødekæde? Er det, fordi der et eller andet sted står, at det er noget, vi skal? Og har vi for

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Det spirer frem alle vegne, nu hvor sommeren er på vej. Det betyder, at musikskolens sæson nærmer sig sin afslutning.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Det spirer frem alle vegne, nu hvor sommeren er på vej. Det betyder, at musikskolens sæson nærmer sig sin afslutning. Sæson 2014/15 Volume 4 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Sommerhilsen...1 Kommende arrangementer...2 Tak til tournéholdet... 2 Ny sæson 2015/16...2 Om Bazartilbud...3 Musikskolen og Folkeskolereform.3

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole TALENTKLASSE I MUSIK HVAD ER TALENTKLASSER? Musik hele ugen Talentklassen i musik er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk.

Læs mere

Odder Musikskole. Overskrift. Sæson 2009/10. www.oddermusikskole.dk. Samsø. Odder Kommune

Odder Musikskole. Overskrift. Sæson 2009/10. www.oddermusikskole.dk. Samsø. Odder Kommune Samsø Odder Musikskole Overskrift Sæson 2009/10 www.oddermusikskole.dk Odder Kommune Velkommen til sæson 2009/2010 Musikskolen tilbyder undervisning i musik til børn og unge i Odder Kommune. Tilbuddene

Læs mere

INfoRMATIONS folder. forældre og elever

INfoRMATIONS folder. forældre og elever INfoRMATIONS folder til forældre og elever JANUAR 2011 VELKOMMEN TIL SKANDERBORG MUSIKSKOLE I denne folder findes de fleste grundoplysninger om Skanderborg Musikskole. Skanderborg Musikskole har omkring

Læs mere

SKANDERBORG MUSIKSKOLE. Skanderborg. Musikskole. kreativitet og faglighed

SKANDERBORG MUSIKSKOLE. Skanderborg. Musikskole. kreativitet og faglighed SKANDERBORG MUSIKSKOLE infofolder til forældre og elever 2009/10 Velkommen til Velkommen til I denne folder finder du de fleste grundoplysninger om, men hvis der er noget du er i tvivl om. Så skal du ikke

Læs mere

Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014

Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014 Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014 Tilmelding senest den 23. maj 2013 Velkommen til Musikskolen Ringkøbing-Skjern sæson 2013/2014 Husk Musikskolen. Sådan lyder sloganet til en kampagne i forbindelse

Læs mere

Frivillig musikundervisning

Frivillig musikundervisning Frivillig musikundervisning Sct. Ibs Skole 2015-2016 Til forældrene Hermed information om frivillig musikundervisning på Sct. Ibs Skole for skoleåret 2015-2016. Undervisningen i alle instrumenter foregår

Læs mere

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra:

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Oplæg til handleplan Forslag til handleplaner for Kunstrådet i 2012 2013 Billedskole / Kulturskole / Kreativ skole Som et supplement til Musikskolen foreslår Kunstrådet,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Den Kreative Skole (DKS) og Skoleafdelingen, Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Den Kreative Skole (DKS) og Skoleafdelingen, Silkeborg Kommune 22. april 2014 Samarbejdsaftale mellem Den Kreative Skole (DKS) og Skoleafdelingen, Silkeborg Kommune Målsætning og motivation, vision og succeskriterier - Folkeskolereformen har som sit overordnede formål,

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til!

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Kære elever og forældre! I uge 15 vender musikskolen op og ned på, hvordan vi gør tingene. Den normale undervisning bliver

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Odder Musikskole. Overskrift. Sæson 2008/09. www.oddermusikskole.dk. Samsø. Odder Kommune

Odder Musikskole. Overskrift. Sæson 2008/09. www.oddermusikskole.dk. Samsø. Odder Kommune Samsø Odder Musikskole Overskrift Sæson 2008/09 www.oddermusikskole.dk Odder Kommune Musikskolen glæder sig...... til at få nye medspillere Den 18. februar startede Odder Musikskole undervisningen i splinternye

Læs mere

FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen. Skoleåret 2013-2014. GRATIS tilbud til musiklærere i kommunerne

FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen. Skoleåret 2013-2014. GRATIS tilbud til musiklærere i kommunerne FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen Skoleåret 2013-2014 GRATIS tilbud til musiklærere i kommunerne Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer DEL AF KULTURAFTALEN 2011-2014

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

MUSIKSKOLE I UDVIKLING

MUSIKSKOLE I UDVIKLING MUSIKSKOLE I UDVIKLING Hvis der er nogle, der ved ordet musikskole får et billede på nethinden af lille Peter, der spiller på blokfløjte foran et publikum af stolte forældre og bedsteforældre, der smiler

Læs mere

Virksomhedsaftale for Aabenraa Musikskole 2015

Virksomhedsaftale for Aabenraa Musikskole 2015 Virksomhedsaftale for Aabenraa Musikskole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 3 2.1 Navn og kontakt... 3 2.2 Musikskolen som institution... 3 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Virksomhedsplan Kultur og Fritid

Virksomhedsplan Kultur og Fritid Virksomhedsplan Kultur og Fritid Kulturskolen JANUAR 2010 Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 www.gribskov.dk Kulturskolen Gribskov Skolegade 43 3200 Helsinge Tlf. 72496087 www.gribskov.dk

Læs mere

MUSIKSKOLER I DANMARK

MUSIKSKOLER I DANMARK MUSIKSKOLER I DANMARK TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE - FRA TANKE TIL PRAKSIS KÅRE ELERS Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele af den er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Vindblæs. Musikskole. Program

Vindblæs. Musikskole. Program Vindblæs Musikskole Program 2013/2014 Velkommen Velkommen til Vindblæs Musikskole! Det er en gave livet igennem at kunne spille på et instrument eller være god til at synge. At spille musik træner ens

Læs mere

Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus

Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus REPRÆSENTANTSKAB ( 1 gang årligt i begyndelsen af oktober) (Vælger bestyrelse, vedtægtsændringer). Alle kirker og skoler, der aktivt har tilmeldt sig har én

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Den åbne skole. En ny folkeskole

Den åbne skole. En ny folkeskole Den åbne skole En ny folkeskole 2 Den åbne skole Den åbne skole Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfag Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt Mestrer anvendelsen af musikteknologi som redskab til kreativ, skabende virksomhed og musikformidling Den studerende på kandidatuddannelsen er selv

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof Samarbejdsaftale For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6.

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

RAMMEBESKRIVELSE FOR MUSIKSKOLER

RAMMEBESKRIVELSE FOR MUSIKSKOLER RAMMEBESKRIVELSE FOR MUSIKSKOLER Indhold Indhold 2 Indledning 3 Spørgeskemaundersøgelse vedrørende bestemmelserne på musikskoleområdet 4 Uddrag af Musikloven Kapitel 2a. Musikskoler 4 De vejledende retningslinier

Læs mere

Bilag 3 Spørgsmål til og svar fra musikskoler

Bilag 3 Spørgsmål til og svar fra musikskoler *1. Hvilke af følgende orkestertyper tilbød musikskolen i sæson 2010-2011? Hvis musikskolen ikke tilbød nogen af disse orkestre, er spørgeskemaet ikke relevant. Type Blæseorkester, harmoniorkester, concert

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

Elevtalsprognose 2012/2013-2022/2023

Elevtalsprognose 2012/2013-2022/2023 sprognose 2012/2013-2022/2023 Indhold Indhold...1 Forord...3 1. Forudsætninger for elev- og klassetalsprognose...4 1.1. Skolestruktur...5 1.2. Overbygningselever... 2. Resultater af prognosen... 2.1.

Læs mere

Fakta Skolens værdigrundlag

Fakta Skolens værdigrundlag Job- og personprofilen Job- og personprofilen er udarbejdet på grundlag af samtaler mellem en række nøglepersoner blandt personalet og bestyrelsen samt tidligere udarbejdet materiale. Job- og personprofilen

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Ansøgning om fortsat at varetage opgaven som MGK-center i Region Hovedstaden, jf.

Ansøgning om fortsat at varetage opgaven som MGK-center i Region Hovedstaden, jf. 01-11-2012 København oktober 2012 MGK Hovedstaden Ansøgning om fortsat at varetage opgaven som MGK-center i Region Hovedstaden, jf. Statens Kunstråds Musikudvalgs rammer for indgåelse af flerårige aftaler

Læs mere

- et vindue til musikkens sjæl. Ballerup Musikskole. 25. april 2014 - og den sammenhængende skoledag

- et vindue til musikkens sjæl. Ballerup Musikskole. 25. april 2014 - og den sammenhængende skoledag - et vindue til musikkens sjæl Ballerup Musikskole 25. april 2014 - og den sammenhængende skoledag 2 Ballerup Musikskole Den sammenhængende skoledag Indholdsfortegnelse Et arbejdsredskab 3 Tradition for

Læs mere

IND I MUSIKKEN. 0 2 år: Babyrytmik 3 5 år: Minimusik på hold 6 8 år: Kæmpe musikværksted Fra 0. klasse: Cello/violin/klaver

IND I MUSIKKEN. 0 2 år: Babyrytmik 3 5 år: Minimusik på hold 6 8 år: Kæmpe musikværksted Fra 0. klasse: Cello/violin/klaver musik skolen IND I MUSIKKEN Det ku være sjovt at lære at spille... Ja og du kan sagtens lære det 0 2 år: Babyrytmik 3 5 år: Minimusik på hold 6 8 år: Kæmpe musikværksted Fra 0. klasse: Cello/violin/klaver

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

N. Kochs Musikskole 2012/2013

N. Kochs Musikskole 2012/2013 Sang, dans og rytmeleg Uden Strøm Multimusik Sammenspil Combo Workshops Trommer Bass Guitar Trompet Saxofon Sang Klaver Teori/hørelære Garagerock Sang, dans og rytmeleg Uden Strøm Multimusik Sammenspil

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Skoleåret 2015/16. Hent inspiration til samarbejdet mellem. Folkeskole & Musikskole

Skoleåret 2015/16. Hent inspiration til samarbejdet mellem. Folkeskole & Musikskole Idékatalog Skoleåret 2015/16 Hent inspiration til samarbejdet mellem Folkeskole & Musikskole Maj 2015 Udgave 5 (revideret udgave) Skolereformen - hvad kan vi? - Hent inspiration fra egen musikskole her

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Vedtægter for All Of Dance

Vedtægter for All Of Dance Vedtægter for All Of Dance 1 Navn/Hjemsted All Of Dance Halsnæs kommune. 2 Formål Foreningens formål er, at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven indenfor dans - og udbrede glæden

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

Det er Kommunalbestyrelsens mål - gennem en aktiv kulturpolitik - at gøre Ballerup Kommune kendt for:

Det er Kommunalbestyrelsens mål - gennem en aktiv kulturpolitik - at gøre Ballerup Kommune kendt for: MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 40.38 Kulturel virksomhed Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Kulturbevillingen omfatter: Fællessekretariat på Lautrupgård. Musik

Læs mere

Samarbejdsdag i Kulturskolen

Samarbejdsdag i Kulturskolen Samarbejdsdag i Kulturskolen Program Morgensang Læringsreformen i Gribskov Kommune Orientering og idéudvikling i plenum og grupper Opsamling på gruppedrøftelserne i plenum Frokost Medarbejderform i spil

Læs mere

Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor

Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor Viborg Borger- og Håndværkerforenings Sangforening af 1865 1 Formål Foreningens formål er at øve og synge flerstemmig mandskorsang, afholde koncerter samt hyggelig

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 8. juni 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg 1 Ved alle kommunens dagtilbud (børnehaver og vuggestuer) vælges en forældrebestyrelse, jf. Dagtilbudsloven. Stk. 2 En forældrebestyrelse består af:

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Kortype og regi. Diagram 4.14. for knap 98 % af de fastansatte er aflønning for forberedelse inkluderet i lønnen

Kortype og regi. Diagram 4.14. for knap 98 % af de fastansatte er aflønning for forberedelse inkluderet i lønnen Diagram 4.14 Aflønnes ikke for forberedelse 1,7% Aflønnes separat for forberedelse 0,3% Anden aflønningsform 0,3% for knap 98 % af de fastansatte er aflønning for forberedelse inkluderet i lønnen Forberedelse

Læs mere

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg)

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg) 16.12.1999/hmg redigeret i pkt. 1, 3.9 og 12.2, 22.02.2000/hmg godkendt af Aalborg Byråd 13. marts 2000 redigeret i pkt. 3.2, 4.2, og 5.2, 27.04.2004/ej redigeret i pkt. 3.1, 3.9, 3.10, og 4.5, 26.10.2004/ej

Læs mere

Fra Musikcentret: Henrik Wenzel Andreasen og Connie Nielsen (referent) samt de relevante sagsbehandlere, hvor det var nødvendigt.

Fra Musikcentret: Henrik Wenzel Andreasen og Connie Nielsen (referent) samt de relevante sagsbehandlere, hvor det var nødvendigt. 13. januar 2010 Til medlemmerne af Statens Kunstråds Musikudvalg Referat af møde nr. 12 i 2009 i Musikudvalget tirsdag den 15. december fra kl. 10.00 til 15.00 i Musikcentrets mødelokale på H.C. Andersens

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 MÅLGRUPPE Pædagoger, lærere og andre med mellemlang, videregående uddannelse eller

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere

Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere den 27. februar 2012 på Vinde Helsinge Fri- og efterskole i samarbejde med Vestmus University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Stenstuegade

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music STUDIEPLAN Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music Aarhus/Aalborg Gældende fra 2012 Senest revideret september 2012 1 Indhold Indhold... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Invitation til. Musikskolens Musikuge

Invitation til. Musikskolens Musikuge Invitation til Musikskolens Musikuge Uge 9 2014 1 Velkommen til Musikugen Musikskolen omlægger i uge 9 al den almindelige undervisning og tilbyder i stedet andre spændende, anderledes og alternative undervisningstilbud.

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014 Indhold Kapitel 1: Indledning... 1 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Stemmeret... 2 Valg... 2 Mødevirksomhed... 3

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

VILKÅR FOR DYNAMISKE SANGMILJØER I DANMARK

VILKÅR FOR DYNAMISKE SANGMILJØER I DANMARK VILKÅR FOR DYNAMISKE SANGMILJØER I DANMARK 1. Institutionsdata 1.1. Spørgeskemaet er udfyldt af (angiv navn(e). På steder med flere kor kan det være en fordel at lade de forskellige dirigenter udfylde

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget 8. Kultur- og Fritidsudvalget 79 80 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2013 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2013 Kultur U 7.980.660 I -142.866 Idræt U 9.438.124 I - 3.338.577 Folkeoplysning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2014 2017

Digitaliseringsstrategi 2014 2017 Digitaliseringsstrategi 2014 2017 Skole og Institutioner 0-18 år www.ballerup.dk Hvorfor? Hvorfor skal vi have en ny strategi og en samlet strategi 0-18 år? Ét fælles IT-fagligt grundlag for 0-18 år som

Læs mere