Foto: fra forberedelserne til Aquarium

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foto: fra forberedelserne til Aquarium"

Transkript

1 Foto: fra forberedelserne til Aquarium Virksomhedsplan 2014/2015

2 Herning Musikskole Virksomhedsplan 2014/2015 Indhold Virksomhedsplan... 4 Statusbeskrivelse pr. april Formål... 6 Musikskolens formålsparagraf... 6 Mission... 6 Vision... 6 Organisation... 8 Samarbejdsudvalg:... 8 Sikkerhedsudvalg:... 8 Koncertudvalg:... 8 Festudvalg:... 9 Fagudvalg/... 9 lærerteams:... 9 Lærerrådet... 9 Visionsudvalg... 9 Budgetudvalg... 9 IT-udvalg... 9 Fyraftenskoncertmøder... 9 Personalepolitik... 9 Efteruddannelse Fastansatte/timelærere Ansættelser Samarbejde Økonomi Instrument- og nodebeholdning Lokaler Tilmelding til musikskolen Generelt: Prioritering: Musikskolens undervisning De yngstes undervisning /6 år: Undervisning af daginstitutionsbørn En go halv times tid Biblioteksarrangementer Børnehold på musikskolen Spireviphold Musikklasse år: Forskolehold Music Mind Games Musik for elever med særlige behov Instrumentalundervisning:

3 Fokuslinje Musikskolens kor-, orkester- og sammenspilstilbud Koncerter Lejrskoler Projekter Samarbejdspartnere Formidlernetværk i Herning Kommune Skoler som har været/er involveret i samarbejde Daginstitutioner/dagplejere Kulturinstitutioner, f.eks.: DAMUSA Musikskolesamrådet MidtVest DMKL Fagforeninger Uddannelsesinstitutioner, herunder konservatorier, MGK, etc Kultursamarbejdet

4 Virksomhedsplan for den selvejende institution Herning Musikskole Nørregade 7 C DK-7400 Herning Telefon Internet: Kontortid: se Bestyrelsen består af 7 repræsentanter og er besat på følgende måde: udpeget af byrådet elevrepræsentant forældrerepræsentant forældrerepræsentant udpeget af og blandt byrådet udpeget af Folkeskolens Musikudvalg medarbejderrepræsentant Herning Musikskole har indgået driftsaftale med Herning Kommune, se Oversigt over medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer samt vedtægter og forretningsorden for bestyrelsen se også Denne virksomhedsplan for 2014/2015 er udarbejdet af musikskolens leder. Virksomhedsplanen er dels et øjebliksbillede af musikskolen dels et blik ud i fremtiden. En ny virksomhedsplan for skoleåret 2015/2016 udarbejdes i løbet af det kommende år og skal være klar omkring 1. maj 2015, hvor denne og budget 2016 samt overslag budget 2017 afleveres til Herning Kommune. April 2014 Ole Vels Poulsen musikskoleleder 4

5 Statusbeskrivelse pr. april 2014 Der er ansat pt. 30 undervisere, 2 sekretærer, 1 servicemedarbejder, 1 nyttejobber samt musikskolens leder og en administrativ koordinator. Rengøring købes hos Herning Kommunes rengøringskontor. Musikskolen tilbyder undervisning for alle i Herning Kommune. Undervisningen finder primært sted centralt i Herning By, men en stor del af undervisningen foregår på kommunens skoler - enten som almindelig musikskoleundervisning eller som projekter i samarbejde med den enkelte (folke)skole. - Arbejdet i sæson 2013/2014 har båret præg af: - Talentlinjen skiftede navn til fokuslinje. Optagelsesprøver afholdt efteråret elever går på linjen. Kulturministeriet støtter fokuslinjen med kr , over 3 år med start august Nye optagelsesprøver afvikles forår Musikskolen har været medlem af arbejdsgruppe under Herning Kommune vedr. Åben Skole i forb. med folkeskolereformen. Inspirationskatalog udarbejdet. - Yamaha Blæserklasse blev etableret på Gjellerupskolen, sammen med Struer de første klasser af sin art i DK i 2012 og blev i 2013/2014 udvidet med endnu en klasse. I næste skoleår forsøges projektet at gøres obligatorisk for samtlige spor på 4. og 5. årgang. - Der indledtes samarbejde med FASTFORWARD omkring fripladser for børn og unge. - Endn en familielytteklub afviklet i samarbejde med Herning Bibliotekerne. Næste hold i efteråret 2014 er allerede booket og besat og denne gang med Ensemble MidtVest som samarbejdspartner. - I samarbejde med Herning Billedskole og Herning Scenekunstskole forsøges at lave et kulturprojekt for samtlige skolebørn i Herning Kommune. - Samarbejde med Herning Ungdomsskole påbegyndt og indeholder bla. koncertfællesskab på Torvet maj Kulturfestivalen Bølgen foregik i hele midt- og vestjylland. Musikskolens Aquarium var et at de mest spektakulære indslag i festivalen. CD blev udgivet og 100 vis af børn og unge besøgte udstillingen i den uge, som var øremærket til festivalen på Herning Musikskole. - Rockband spiller til uddeling af årets sportspriser på rådhuset. - Musikloven blev ændret og det er nu obligatorisk at indøre læreplaner. - Herning Kommune bevilgede penge til at starte musisk talentklasse på Sønderagerskolen. Den Jyske Sangskole og Herning Musikskole skal samarbejde om det faglige indhold på musikdelen. - Kultur- og fritidsudvalget bevilgede kr ,- til indkøb af mobile øvelokaler i samarbejde med Rytmisk Musik Herning. Elevtilgangen har været stor nok til, at stort set al opstået ledig tid i løbet af skoleåret, har kunnet besættes. Dette afspejles også i årets elevindtægter, som igennem de sidste 3 år har været stabile. Dermed er der optimisme om næste års elevtal. Dog er den nye folkeskolereform på samme tid en ny mulighed og en ny trussel. Vi kender endnu ikke de praktiske konsekvenser af reformen konsekvenser, som kan betyde nye muligheder i skoletiden men mindre tid efter skoletid til f.eks. musikskoletilbud. 5

6 Formål Musikskolens formålsparagraf Musikskolens formålsparagraf er et resultat af den sidste store gennemgribende renovering af skolens vedtægter (1996). Formålsparagraffen er udarbejdet i samarbejde mellem den daværende bestyrelse, Statens Musikråd (rammeplan 1995) samt Juridisk kontor (Herning Kommune). I forbindelse med kommunesammenlægningen 2007 er musikloven en skal -lov, dvs. alle kommuner skal tilbyde musikskoleundervisning. Kunststyrelsen har i den forbindelse udsendt nye retningslinjer for vedtægter. Musikskolens vedtægter er sidst ændret i Musikskolen har til formål: gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for musikalske udtryk at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere, at bibringe den enkelte elev instrumentale/vokale færdigheder som forudsætning for personlig musikudfoldelse såvel i fællesskab med andre som individuelt, idet der tages hånd om den enkeltes forudsætninger og talent gennem beskæftigelse med musik at medvirke til elevens personlighedsudvikling, samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab, at virke til fremme af det lokale musikmiljø. Mission Musikskolens mission beskrives fyldestgørende i musikskolens formålsparagraf. Vision Samarbejdet mellem underviserne skal udbygges og styrkes løbende, dialogen med elever og forældrene optimeres. Skolens ledelse lægger vægt på samarbejde, inddragelse, medindflydelse og vil sammen med administrationen skabe velfungerende rammer som støtter op om undervisningsaktiviteterne. I det kommende skoleår arbejdes videre med en ny organisation/arbejdsform. Nye tiltag skaber også nye samarbejdsformer mellem alle ansatte. Konsekvensen bliver en ny arbejdskultur på skolen, som sikrer en fortsat udvikling og fornyelse af skolens undervisningstilbud og samarbejdsformer mellem de ansatte. Der skal være plads og frihed til udvikling af skolens undervisere og undervisningstilbud. Målet er at skabe en musikskole, hvor den enkelte, det være både den ansatte, eleven, forældrene - opfatter sig som en del af en større helhed og er med i et musikalsk fællesskab. Musikskolen er med, hvor der udvikles og tænkes i musikundervisning, musikfrembringelse, musikaktiviteter i det hele taget i hele kommunen. Dermed fremstår Herning Musikskole som en seriøs og troværdig samarbejdspartner for hele musiklivet i Herning Kommune. 6

7 2014/2015 Sammenhæng Mål Tiltag Tegn Evaluering Arbejdstid At skabe plads til udvikling af musikskolen og rammer til lærerne, når projekter eller nye ideer skal muliggøres Drøftelser mellem bestyrelsesmedlemmer, ledelse og medarbejderrepræsentanter Vi får en arbejdsmodel, som fungerer i forhold til den udvikling, vi ønsker på netop Herning Musikskole Status Sammenhæng Mål Tiltag Tegn Evaluering Læreplaner Musikskolen udarbejder generel læreplan Der er allerede afholdt møder i skoleåret 2013/2014 Der er udarbejdet en første udgave efter sommerferien 2014 Status Sammenhæng Mål Tiltag Tegn Evaluering Folkeskolereform At samarbejde med flere skoler om undervisningsprojekter i skoletiden enten via åben skole eller som understøttende Dialog og kontakt til skolerne Musikskolen er meget synlig på flere skoler også hvor vi ikke underviser pt. undervisning Status Sammenhæng Mål Tiltag Tegn Evaluering Fokuslinje Udvide fokuslinjen Der optages op til 12 elever. Pt. 6 elever. Der er givet tilskud fra kunststyrelsen. Status Sammenhæng Mål Tiltag Tegn Evaluering IT At få implementeret IT Indkøb af udstyr og Af på nogle undervisningsområder programmel lærere melder sig Status Sammenhæng Mål Tiltag Tegn Evaluering Synlighed At musikskolens tilbud bliver kendt af flere særligt uden for Målrettet markedsføring Flere elever melder sig i omegnsbyerne Herning By. Status Sammenhæng Mål Tiltag Tegn Evaluering CD Involvere hele skolen i CD projekt i projektugen 2014 Planlægning af indspilninger, hvem, hvilken musik, hvor mange osv. Eleverne tilmelder sig projektet, tilbuddet udsendes efter sommerferien 7

8 Organisation Lærerne kan organiseres i mindst ét fagudvalg eller lærerteam. Fagudvalgenes opgave er at diskutere fagets faglige og pædagogiske udvikling udveksle ideer, materialer, arrangere projekter for faggruppens elever og lærere, forholde sig til virksomhedsplanen, fagfordelingen, skemalægning samt faggruppens sammenspilstilbud. Hvert fagudvalg kan vælge en formand. Herning Byråd Kultur- og Fritidsudvalget Bestyrelsen (Selvejende institution) Dritsaftale Budgetudvalg Visionsudvalg Ledelsen Samarbejdsudvalg Lærerråd Koncertudvalg Festudvalg Sikkerhedsudvalg Udsmykningsudvalg Ad hoc udvalg Fagudvalg lærerteams Samarbejdsudvalg: 1 repræsentant for ledelsen 4 repræsentanter for lærerne 1 repræsentant for teknisk/administrativt personale Sikkerhedsudvalg: Sikkerhedsudvalgets opgave er løbende at vurdere musikskolen som arbejdsplads og anvise forbedringer af både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Udarbejder APV. Musikskolelederen Sikkerhedsrepræsentanten Koncertudvalg: Koncertudvalgets opgave består i at planlægge skolens traditionelle koncerter samt udarbejde forslag til, hvordan koncertformen kan udvikles og forbedres. 8

9 Festudvalg: Fagudvalg/ lærerteams: Festudvalgets opgave er at foreslå og arrangere festligt kollegialt samvær. Her drøftes det enkelte fags/områdes formål, metoder og pædagogik. I fagudvalgene drøftes fagets problemstillinger og udviklingsønsker samt lærernes ønsker for faglig udvikling. Lærerrådet Alle musikskoleoverenskomstansatte samt ledelsen er medlem af lærerrådet. Rådet fastsætter selv sin forretningsorden i hht. musikskolens vedtægter. Visionsudvalg Visionsudvalget arbejder løbende med input til skolens udvikling generelt. Fungerer ad hoc. Der er udarbejdet et idekatalog, som løbende kan opdateres som ide-bank til fremtidige tiltag. Musikskoleleder Bestyrelsesformand 2 medarbejderrepræsentanter Visionsudvalgets arbejde er pt. indstillet, da arbejdet pt. foregår i de øvrige udvalg og råd, herunder bestyrelsen. Budgetudvalg Budgetudvalget drøfter og udfærdiger oplæg til bestyrelsen vedr. vedtagelse af budget. Musikskoleleder Bestyrelsesformand Et eller flere medlemmer udpeget af bestyrelsen Medarbejderrepræsentant Administrativ koordinator IT-udvalg Der har i indeværende skoleår været nedsat et adhoc it-udvalg. Fyraftenskoncertmøder Lærerne indkaldes til planlægningsmøder i forhold til ugedage, de er på skolen Personalepolitik Undervisningen på Herning Musikskole varetages af en veluddannet og engageret lærerstab. Det er en forudsætning for undervisningens fortsatte kvalitet og udvikling, at niveauet for såvel uddannelse som engagement vedligeholdes for dermed at være i stand til at kunne følge med den musik(skole)pædagogiske udvikling samt bidrage hertil. Det er vigtigt for musikskolen, at lærerne opfatter deres egen undervisning som en del af det samlede musikskoletilbud og således vejleder den enkelte elev i forhold til musikskolens sammenspilstilbud. Derfor skal lærerne have en tidssvarende faglig-pædagogisk indsigt, være velorienterede om alle musikskolens tilbud til eleverne, være inspirerende som musiske mennesker samt være aktive i arbejdet med at udvikle musikskolen. Musikskolens bestyrelse har endvidere tilsluttet sig Herning Kommunes syge-fraværspolitik. 9

10 Efteruddannelse For at lærerne skal kunne leve op til ovenstående krav er det afgørende, at musikskolen er i stand til at kunne tilbyde eller formidle kvalificerende og relevante efteruddannelsestilbud, der dækker alle områder. Via pædagogiske dage, faggruppekurser, inspirationskurser osv. forsøges dette mål indfriet. Fastansatte/timelærere Det tilstræbes, at den enkelte lærer tilknyttes Herning Musikskole med så højt et timetal som muligt. Dette er af betydning for, at den enkelte lærer opnår høj grad af musikskoleidentitet og ser sig selv som en del af en samarbejdende organisation. Ansættelser Musikskolen ansætter undervisere, der ud fra en faglig-pædagogisk og menneskelig synsvinkel skønnes bedst egnede til den konkrete ansættelse. Ansættelser sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende overenskomst. Ved nyansættelser indhentes børneattest iht. retningslinjer for Herning Kommune. Kravet om uddannelse er meget bredt, men pt. er nedenstående liste udtryk for sammensætningen af lærernes uddannelse: -konservatorier -universiteter -seminarier -personer med en anden musikalsk baggrund eller erfaring, som skønnes relevant for at kunne udføre den konkrete opgave -studerende På Herning Musikskole er over 70 % af de ansatte konservatorieuddannede. Samarbejde Det overordnede samarbejde mellem skolens ledelse og ansatte sker først og fremmest via samarbejdsudvalget. Økonomi Musikskolens virksomhed gennemføres inden for den bevilling der er fastsat af kommunalbestyrelsen og ved tilskud fra stat og andre. Elevbetalingen må i henhold til lov om musikskoler ikke overstige 1/3 af bruttopersonaleudgifterne. Musikskolens leder fremlægger en virksomhedsplan for det kommende skoleår, der godkendes af musikskolens bestyrelse inden for de af kommunalbestyrelsen afstukne økonomiske rammer. Fastsættelse af takster for undervisningen foretages af bestyrelsen efter indstilling fra skolens ledelse. Instrument- og nodebeholdning Musikskolen råder over et vist antal instrumenter. De fleste instrumenter er anskaffet for en del år siden og er for en stor del nedslidte og i dårlig stand. Musikskolens nodebeholdning består af materiale indkøbt eller doneret igennem en årrække. Undervisernes brug af noder fremadrettet peger i retning af de digitaliserede medier. Lokaler Herning Musikskole er en musikskole med egne bygninger placeret i Herning city. Hertil kommer ekstern undervisning på skoler og daginstitutioner o.lign. over hele kommunen. Se oversigt på 10

11 Tilmelding til musikskolen Generelt: Herning Musikskole tilbyder undervisning for børn, unge og voksne i alle aldre. Børn og unge prioriteres højt når der er tale om instrumentalundervisning. Optagelse på musikskolen kan dog kun ske i det omfang, de økonomiske rammer tillader. Prioritering: Elever, som ønsker at gentilmelde sig den undervisning, som de er i gang med. Alle, der ønsker at tilmelde sig børnehold optages, såfremt der kan oprettes et hold. Nye tilmeldinger Orkesterinstrumenter prioriteres højt med henblik på at kunne sammensætte og bevare nuværende eller kommende orkestertilbud. Lærerskift betragtes som nytilmelding og eleven kan kun skifte lærer såfremt der er ledige pladser. Elever, som tager på efterskole, kan søge om orlov for 1 sæson og vende tilbage igen, i det omfang der er ledige pladser. Musikskolens undervisning De yngstes undervisning Formålet med undervisningen er at bevare, styrke og udvikle børnenes naturlige lyst til musik, sang og bevægelse. Såfremt eleven fortsætter i musikskolen bør de tilegnede færdigheder udgøre et fundament, hvorpå den videre undervisning kan bygge. Musikskolen indgår endvidere i ad hoc projekter med interesserede institutioner. I det omfang, som det er muligt, afholdes fællesarrangementer f.eks. juleafslutning og sæsonafslutning. Efteruddannelse: Det tilstræbes at lærere, som underviser de yngste tilbydes relevant efteruddannelse. Det bør overvejes hvorvidt den nuværende fremgangsmåde er hensigtsmæssig, f.eks. mht. mødetidspunkter. 0 5/6 år: Undervisning af daginstitutionsbørn Undervisningen foregår enten på musikskolen eller på daginstitutionen. Institutionerne køber moduler á 3 mdr. De samme børn og pædagoger bør følge undervisningen under hele forløbet for at få fuldt udbytte af undervisningen. 11

12 En go halv times tid Sidste onsdag i månederne september oktober november februar marts april på musikskolen Musik, leg og bevægelse for 1 1/2-3 årige i følge med voksne Biblioteksarrangementer Musik, sang og bevægelse for de yngste, eventuelt præsentation af forskellige instrumenter, som akkompagnement. Børnehold på musikskolen 45 minutters undervisning for børn og forældre. Tilbydes børn fra 0 år. Spireviphold Max. 8 elever i 45 min. Holdene har fokus på at rekruttere til instrumentalundervisning. Musikklasse Musikklassen er et samarbejde mellem instrumentallærere, som planlægger fælles undervisning. Pt. ingen klasser etableret. 6 8 år: Forskolehold Musikskolen har forskolehold på Hammerum Skole og Brændgårdskolen integreret i børnehaveklassen (hhv. slagtøj og violin) Endvidere er der MUFO (musikalsk forskole) i nogle af oplandsbyerne. Se hjemmesiden. Music Mind Games For de, der allerede spiller et instrument eller synger på musikskolen. Der arbejdes med de forskellige ting som musikken består af f. eks. noder, rytmer, dynamik. Musik for elever med særlige behov Musiktilbuddet er et forsøg på at styrke den enkelte elevs selvopfattelse via sang og musik, for derigennem at få forbedret sin livskvalitet i forhold til det særlige behov/handicap. Instrumentalundervisning: Musikskolen tilbyder instrumentalundervisning for børn, unge og voksne. Børn og unge prioriteres højt. Ledelsen fordeler i samarbejde med lærerne elevtider før sæsonstart. Der tilbydes instrumentalundervisning som følger: Holdundervisning Soloundervisning 15/20 min. pr. elev pr. uge 20, 25 eller 30 minutter pr. uge. Alle elever tilbydes 20 minutter v. soloundervisning (sang dog 25). Yderligere tid kan fås på lærerens anbefaling i det omfang, der er ressourcer til rådighed. Projekter på folkeskoler indledes som regel med et antal gratis undervisningsgange. 12

13 Fokuslinje Er et tilbud, som retter sig mod elever, der har evner, vilje og lyst til at bruge meget tid på musikken. Vi samarbejder med talentlinjer fra andre skoler i vores område. Musikskolens kor-, orkester- og sammenspilstilbud Trommeministeriet Slagtøjsværksted Marimbaorkester Hammerum Marimbaorkestret El Rico Mambo (Vildbjerg) Strygerskole/strygersammenspil Blæserskole Ungdomsharmoniorkester Ungdomssymfoniorkester Ensemblesang Rytmisk kor RumKlang Hedekoret Herning Koncertorkester Herning Amatørsymfoniorkester Musikskolens Bigband Night Train Rytmisk sammenspil Herning Korforening Koncerter Musikskolens elever, ensembler, kor og orkestre deltager i mange arrangementer og koncerter i Herning Kommune. Ud over musikskolens egne koncerter lægger vi hus til for andre koncertarrangører efter nærmere aftale. Hvert år godkendes en årsplan, hvor egne koncerter fastlægges. Koncertklub Musikskolen kan én gang om året skaffe gratis adgang for musikskolens elever til en symfonikoncert i Herning Kongrescenter. Forældre og pårørende kan få rabat. Lejrskoler Musikskolen afholder lejrskoler for primært ungdomsorkestre i det omfang, der er ressourcer til det. Projekter Såfremt det er økonomisk muligt deltager musikskolen i diverse løbende projekter, som involverer en eller flere musikskoleelever, kor eller orkestre. Samarbejdspartnere Formidlernetværk i Herning Kommune Herning Musikskole er medlem af formidlernetværket i Herning Kommune. Se Skoler som har været/er involveret i samarbejde Herningsholmskolen Gjellerupskolen Vestervangskolen Brændgårdskolen Sønderagerskolen Lundgårdskolen Børneskolen Bifrost 13

14 Midtjyllands Kristne Friskole Herning Friskole Daginstitutioner/dagplejere Samarbejder løbende omkring kortere eller længerevarende undervisningsforløb af projektkarakter. Kulturinstitutioner, f.eks.: Den Jyske Sangskole Fermaten Billedskolen Kulturellen Kulturelt Samråd Herning Bibliotekerne Herning Kongrescenter Herning Kirke Rytmisk Musik Herning DAMUSA Dansk Musikskolesammenslutning DAMUSA er musikskolebestyrelsernes samarbejdsorgan. Musikskolesamrådet MidtVest Musikskolelederne fra de 6 nye kommuner (tidligere hele Ringkøbing Amt) mødes ca. 4 6 gange årligt og drøfter musikskolespørgsmål af fælles interesse. Samrådet er endvidere arrangør af en række fælles tiltag for musikskoleelever og lærere, herunder den fællespædagogiske dag for musikskoleansatte fra de 6 kommuner. Hertil kan nævnes strygerstævne, klaverfestival, kurser etc. Endvidere er alle musikskoler i region midt organiseret i et samråd med repr. fra hver kommune. DMKL Danske musik- og kulturskoleledere er en forholdsvis ny paraplyorganisation, som blev etableret i forlængelse af kommunesammenlægningen og de nye regioner. Har eget sekretariat og afholder kurser, konferencer mv. Se Fagforeninger DMpF og DMF. Musikskoleansatte er overvejende organiseret i Dansk Musikpædagogisk Forening samt Dansk Musikerforbund hvormed der er indgået overenskomst via FMM. Uddannelsesinstitutioner, herunder konservatorier, MGK, etc. Via skoleforvaltningen aftales løbende praktikforløb for elever i overbygningen. Kultursamarbejdet Musikskolen er medlem af kultursamarbejdet, som består af de 6 kommuner i det tidligere Ringkøbing Amt. Endvidere er Skive Kommune optaget som nyt område. 14

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Læreplaner i Faaborg-Midtfyn Musikskole kompetenceudvikling og talentpleje. 2014 og fremefter

Læreplaner i Faaborg-Midtfyn Musikskole kompetenceudvikling og talentpleje. 2014 og fremefter Læreplaner i Faaborg-Midtfyn Musikskole kompetenceudvikling og talentpleje 2014 og fremefter 1 Forord Musikskolens kerneydelse er musikalsk indskoling, vokal - og instrumentalundervisning, med vægt på

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2007 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 EN NY KOMMUNE ET NYT SKOLESYN...3 1. SKOLESYN FOR VEJLE KOMMUNE... 4 1.1. LÆRINGSSYN...5 1.2.

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens I Sønderborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitet og Indhold... 4 Overbygningsskoler med to til tre spor... 5 Inklusion fokus på sociale relationer...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Herningegnens Lærerforening

Herningegnens Lærerforening Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33 FAX 97 21 27 19 Skriftlig beretning 18. februar 2008 0. OVERSIGT 1. INDLEDNING

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning TEMA Skolebyggeri Godt skolebyggeri Branchevejledning Indhold Indledning Side 5 Trin 1 Initiativfasen Beslutningsfasen Side 7 Resumé Side 7 Hvorfor bygger man skoler Side 8 Helheds- og udbygningsplaner

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 April 2015 Kvalitetsrapport Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Afdelingen for Dagtilbud Fotos: Susan Klausen og Bøgebjerg Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM KOLOFON Udgivet af: Velfærdsministeriet, www.vfm.dk, og Undervisningsministeriet, www.uvm.dk, februar

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere