Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål"

Transkript

1 Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen 3. Forældreundersøgelse på Borbjerg Skole Folkeskoleloven Kapitel 1 Folkeskolens formål 1. Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige, personlige udvikling. Stk. 2. Folkeskolen må søge at skabe sådanne rammer for oplevelse, virkelyst og fordybelse, fantasi og lyst til at lære, således at de opnår tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. Stk. 3. Folkeskolen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og bidrage til deres forståelse for andre kulturer og for menneskets samspil med naturen. Skolen forbereder eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens undervisning og hele dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati. 2. Folkeskolen er en kommunal opgave. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at børn i kommunen sikres vederlagsfri undervisning i folkeskolen. Kommunalbestyrelsen fastlægger, jf. 40, mål og rammer for skolernes virksomhed inden for denne lov. Stk. 2. Den enkelte skole har inden for de givne rammer ansvaret for undervisningens kvalitet i henhold til folkeskolens formål, jf. 1, og fastlægger selv undervisningens organisering og tilrettelæggelse.

2 Stk. 3. Elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens formål. Barnet og den enkelte klasse Skolen er et sted med glade og trygge børn. Skolen er et sted, hvor den enkelte er en del af fællesskabet. Børnene er sociale og ansvarsfulde. Det gør vi bl.a. ved at: have to årlige barn-lærer-samtaler. have to årlige skole-hjem-samtaler. have forældrekontakt efter behov. samarbejde med SFO og klub omkring det enkelte barn. lave mobbeundersøgelse. udarbejde handleplan, som følger op på mobbeundersøgelsen. have samtaler i temaet omkring det enkelte barn og klassen. revidere Ordens- og samværsregler løbende. give fælles oplevelser: skolefest, emneuge, tværfaglige uger, hyttetur i 4. kl., 6. kl. overnatter i/ved fortidshuset, skolerejse i 7. kl. hænge en fødselsdagstavle op i aulaen med den kommende måneds fødselsdagsbørn. arbejde med det sociale miljø i klassen bl.a. gennem materialet Trin for Trin i børnehaveklassen 3. kl. have et elevråd, der arbejder med den demokratiske proces. 7. kl. passer Bixen fra sommerferie til jul for at tjene penge til skolerejsen kl. passer Bixen på skift fra jul til sommerferie. den enkelte klasse har opgaver i forbindelse med skolefesten. Undervisning

3 Skolens undervisning skaber rammer for tryghed, ligeværd og demokrati. Undervisningsdifferentiering er princippet for al undervisning, hvor det fælles og det individuelle til stadighed støtter og styrker hinanden. Børnene har medindflydelse og medansvar for lærerprocesser. Alsidige arbejdsformer præger barnets hverdag. Fagenes arbejds- og erkendelsesformer sikres i tværfaglige-, emne- og projektorienterede forløb. Målfastsættelse og evaluering indarbejdes som en integreret del af undervisningen. Hjælpemidler og undervisningsmaterialer er tidssvarende og informationsteknologien udbygges så hurtigt, det er muligt. Skolens undervisning og hele pædagogiske udvikling sikres. Skolen er fortsat åben for og parat til at samarbejde med/bruge det omgivende samfund. De fysiske rammer virker fremmende og inspirerende for leg og læring ved omhyggelig vedligeholdelse og renovering. Det gør vi bl.a. ved at: fokusere på barnets stærke sider. danne hold på tværs af klasser. arbejde med forskellige organisationsforme (klassen, par, grupper, individuelt). lærere/pædagoger medinddrager børnene ved valg af emne og målfastsættelse for klasen. to årlige barn-lærer-samtaler. pædagoger/lærere er fælles om planlægning, gennemførsel og evaluering af skoledagen og undervisningen i børnehaveklassen 2. klasse.

4 lærerne jævnligt er på kursus. faglæreren udarbejder en årsplan for klassen med angivelse af mål og begrundelse for disse. teamet laver en årsplan for klassen med angivelse af sociale mål og mål for tværfaglige forløb. der er udarbejdet handleplan for brugen af IT på det enkelte klassetrin. der arbejdes med virksomhedsplan for skolen. invitere gæstelærere. arrangere ud-af-huset-arrangementer. vedligeholde/udskifte ødelagte skolemøbler. Ledelsen Skolens ledelse er åben over for konstruktiv kritik. Skolens ledelse har elevers, forældres og medarbejderes tillid. Skolens ledelse skaber rum for udvikling. Det gør den bl.a. ved at: lytte og stille uddybende spørgsmål. enhver henvendelse tages alvorligt og behandles så hurtigt som muligt. skabe rum for medarbejderes efter- og videreuddannelse. afsætte tid til den pædagogiske debat blandt skolens pædagogiske personale (Pædagogisk Råd, lærermøder, udviklingstimer, pædagogiske dage). sikre, at der i hvert skoleår udvælges områder, som får særlig opmærksomhed. Dette sker i et tæt samarbejde med pædagogiske medarbejdere og skolebestyrelse. medinddrage skolebestyrelsen i udarbejdelsen af handleplaner for udvalgte fokusområder.

5 invitere skolebestyrelsen med til relevante pædagogiske dage sammen med skolens pædagogiske medarbejdere. udarbejde årsberetning og virksomhedsplan. skrive indlæg til borgerbladet Kværnen. skrive informationsbreve til skolens forældrekreds mindst tre gange årligt. skabe rum for opfølgning på handleplan vedr. Mobning. skabe rum for løbende evaluering af vedtagne principper. gennemføre arbejdspladsvurdering hvert andet år, udarbejde handleplaner samt følge op på disse sammen med sikkerhedsrepræsentanten. medvirke til konfliktløsning. afholde medarbejdersamtale, hvor bl.a. den enkelte medarbejders undervisning står til debat. deltage i teammøder, hvor undervisningsforløb planlægges eller evalueres. sikre, at der udarbejdes årsplaner til børn og forældre i det enkelte fag. Skolebestyrelsen Skolebestyrelsen er forældrekredsens talerør over for kommunen. Skolebestyrelsen fungerer som bindeled mellem forældre og skole. Skolebestyrelsen er med til at sikre, at skolen er en del af lokalsamfundet. Skolebestyrelsen sikrer, at skolen arbejder ud fra gældende love og regler. Det gør vi bl.a. ved at: deltage i dialogmøder med politikere og forvaltningen. afgive høringssvar til kommunen. deltage ved ansættelser af fast personale. udarbejde forslag til visioner til videre politisk behandling. videresende godkendt årsberetning og virksomhedsplan. vælge en repræsentant til hver klasse. indkalde til et årsmøde for skolens forældre, hvor skolebestyrelsens arbejde beskrives. orientere forældrene om skolebestyrelsens arbejde via Kværnen. skolebestyrelsen aflægger en skriftlig beretning en gang årligt. sikre, at skolelederen orienterer forældre om ændringer vedr. skolens virke. sikre, at skolen inviterer lokalbefolkningen til arrangementer. udarbejde principper for skolens virke. godkende skolens budget.

6 føre tilsyn med SFO.

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Skolebestyrelsen og den nye folkeskole

Skolebestyrelsen og den nye folkeskole Skolebestyrelsen og den nye folkeskole -Skolereform og forældreindflydelse Ved næstformand for Skole og Forældre Finn Juel Larsen Det primære håb for en nation ligger i den rette uddannelse af dens unge.

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skolens navn: Gjern Skole. Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning:

Kvalitetsrapport. Skolens navn: Gjern Skole. Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens navn: Gjern Skole Kvalitetsrapport Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Gjern skoles mål: at skolen udvikler sig i et demokratisk forum af elever, lærere og forældre. at eleverne

Læs mere

Pædagogmedhjælpere. F O A f a g o g a r b e j d e. Nye muligheder i heldagsskolen

Pædagogmedhjælpere. F O A f a g o g a r b e j d e. Nye muligheder i heldagsskolen Pædagogmedhjælpere F O A f a g o g a r b e j d e Nye muligheder i heldagsskolen Indhold Indledning side 4 Hvad siger overenskomsten side 5 Pædagogmedhjælperen i undervisningstiden side 7 Nye muligheder

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Inden for rammerne af mål- og indholdsbeskrivelsen udfyldes det lokale råderum for den enkelte skolefritidsordning gennem skolebestyrelsens

Læs mere

Hvad siger loven? Formelle bestemmelser om skole-hjemsamarbejdet Af lektor Jens Peter Christiansen, Læreruddannelsen i Odense, UC Lillebælt

Hvad siger loven? Formelle bestemmelser om skole-hjemsamarbejdet Af lektor Jens Peter Christiansen, Læreruddannelsen i Odense, UC Lillebælt Hvad siger loven? Formelle bestemmelser om skole-hjemsamarbejdet Af lektor Jens Peter Christiansen, Læreruddannelsen i Odense, UC Lillebælt Artiklen gennemgår i kort form, hvordan samarbejdet mellem skole

Læs mere

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER Aalykkeskolen AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Værdigrundlag 2. Skolens rammer 2.1 Skolens organisering 2.2 Undervisningsmidler 2.3 Fagfordeling 2.4 Klassedannelse 2.5 Skemalægning 2.6

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 998 af 16. august 2010, med de ændringer, der følger af i lov nr. 1569 af 21. december 2010, 1 i lov

Læs mere

Velkommen til et nyt skoleår

Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til et nyt skoleår Med modtagelsen af de nye elever i børnehaveklassen er alle ombord på det gode skib Matthæus, og kursen er sat mod nye mål. Et nyt skoleår på Matthæusgades Skole er som et

Læs mere

EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE

EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE Al undervisning kan altid blive bedre For at skolen som samlet organisation hele tiden udvikler sig og bliver bedre, er det et grundvilkår,

Læs mere

Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus

Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus Skolepolitik for Århus Kommune 2004-2008 Indledning Børnene i Århus har brug for en skole, der klæder dem på til fremtiden Skolen skal være en positiv

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 09/2981

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 09/2981 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Oplæg til mål- og indholdsbeskrivelser for SFO-området Til: Børneudvalget og Byrådet Dato: Version 5. oktober 2009 Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 09/2981

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

Hvor skal folkeskolen evalueres hen?

Hvor skal folkeskolen evalueres hen? Hvor skal folkeskolen evalueres hen? Om intern evaluering i skolens hverdag Af Signe Holm Larsen Intern evaluering hvad og hvorfor? Nyt om evaluering i folkeskoleloven Fra høringsforslag af 17.10.05: 13,

Læs mere

EN GOD SKOLE. Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr.

EN GOD SKOLE. Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr. 8/2003 EN GOD SKOLE Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen Danmarks Skolelederforening INDHOLD FÆLLES MÅL, FORSKELLIGE

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM KOLOFON Udgivet af: Velfærdsministeriet, www.vfm.dk, og Undervisningsministeriet, www.uvm.dk, februar

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk INSPIRATIONSHÆFTE skole/hjem-samarbejde Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk Inspirationshæfte om Skole/hjem-samarbejde Redaktion: Ulla Fog, pædagogisk konsulent Ida Kampmann,

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet August 2005 Verdens bedste folkeskole vision og strategi Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet 18. og 19. august 2005 1 Indledning: Folkeskolen og globaliseringen Folkeskolen har et hovedansvar

Læs mere

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Drejebog Folkeskolereform Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Rebild Kommune. Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune Samtlige

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

God skoleledelse. Målet med god skoleledelse er at skabe et optimalt lærings- og dannelsesmiljø

God skoleledelse. Målet med god skoleledelse er at skabe et optimalt lærings- og dannelsesmiljø God skoleledelse Målet med god skoleledelse er at skabe et optimalt lærings- og dannelsesmiljø Aalborg Kommunale Skolevæsen. Januar 2000 3 4 6 8 10 12 Indhold Hvad er god skoleledelse? Teamledelse Pædagogisk

Læs mere

A. P. Møller Skolen Værdigrundlag og skoleprofil

A. P. Møller Skolen Værdigrundlag og skoleprofil A. P. Møller Skolen Værdigrundlag og skoleprofil Værdigrundlaget og skoleprofilen for A.P. Møller Skolen, fællesskole med gymnasial overbygning, er en rammebeskrivelse, der skal drøftes og videreudvikles

Læs mere