Haderslev Kommunale Musikskoles strategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Haderslev Kommunale Musikskoles strategi"

Transkript

1 Haderslev Kommunale Musikskoles strategi

2 FORORD Du sidder nu med den nye strategi for Haderslev Kommunale Musikskole i hænderne. Det er en strategi, der har været længe undervejs, da vi i bestyrelsen har ønsket at få en strategi der både skaber retning for udvikling af morgendagens musikskole og som samtidig spiller ind i den lokal- og nationalpolitiske dagsorden i forhold til børn og unges læring og dannelse. Fra bestyrelsens side har vi ønsket at formulere en strategi, der tager udgangspunkt i, hvordan vi bredt kan være med til at øge børn og unges interesse og lyst til at gå på opdagelse i musikkens forunderlige verden, og derigennem styrke deres læring og dannelse. En ambition vi ikke kan løfte alene. Derfor har vi også i strategien sat en klar retning for et udvidet samarbejde med de 3 læringsuniverser og Haderslev Sangakademi. Der er ingen tvivl om, at vi med denne strategi lægger op til en meget decentral struktur i musikskolen. Samtidig er vi meget bevidst om, at dette ikke kan lykkes, hvis vi ikke samtidig fastholder fokus på den høje faglige specialisering og vigtigheden af tydelig ledelse, samt muligheden for kollegial sparring. Fra bestyrelsens side ser vi frem til de kommende 8 års udvikling af musikskolen og ikke mindst til samarbejdet med dig. På bestyrelsens vegne Jesper Ry Jørgensen Musikskoleleder Trine Kragelund Jensen Bestyrelsesformand

3 INDLEDNING Nærværende strategi er en langsigtet strategi, der sætter retningen for musikskolens arbejde og prioriteringer de kommende 8 år. Strategien består af 3 dele: Bestyrelsens mål for strategiperioden Lærernes og ledelsens handleplan for de kommende 2 år Musikskolens sociale værdier 1. del af strategien er bestyrelsens mål for strategiperioden, og er målrettet, samarbejdspartnere, forældre, børn og politikere. Bestyrelsens mål for strategiperioden er fundamentet i strategien, og er den folder du sidder med nu. De strategiske fokusområder og mål er langsigtede og skal ses i et 8 årigt perspektiv. Dette for at give den fornødne ro til at sætte kursen mod henholdsvis vores mission og vision. 2. del af strategien er målrettet samarbejdspartnere og politikere og vil derfor ikke findes i alle eksemplarer af strategien. For at strategien bliver dynamisk, og vejen til opfyldelse af strategien fleksibel, laves der 2 årige handleplaner. Handleplanerne er udarbejdet i et samspil mellem lærer, ledelse og aktører fra de 3 læringsuniverser, og er et udtryk for hvad der, på den korte bane, igangsættes af konkrete tiltag for at nå målene i strategien. Handleplanerne tager afsæt i de kompetencer og ressourcer, der er til stede i Haderslev Musikskole eller hvor der er potentiale for at tilegne andre kompetencer eller ressourcer. Handleplanerne findes som postkortindstik bagerst i denne strategi. 3. del af strategien er de sociale værdier, og er særligt målrettet elever, forældre, lærer og ledelse. De sociale værdier vil derfor ikke kunne findes i alle eksemplarer af strategien. Et vigtigt delelement for, at vi lykkes med strategien, er de sociale værdier. De sociale værdier bygger på fællesskab, forskellighed og fordybelse, og på de forskellige roller vi har som elever, lærer, ledelse og forældre. De sociale værdier kan findes som postkortindstik bagerst i denne strategi. Samtlige 3 dele af strategien, kan findes på Haderslev Kommunale Musikskoles hjemmeside:

4

5 MISSION At fremme og formidle glæden ved musik gennem sang og på alle instrumenttyper ved at tilbyde musikundervisning af høj faglig kvalitet, så børn og unge opnår kulturel dannelse gennem musik som samværsform. VISION Alle børn har taget del i et musikskoletilbud, inden de fylder 18 år, og musik er deres foretrukne fritidstilbud.

6 BESTYRELSENS MÅL FOR STRATEGIPERIODEN Med folkeskolereformen opstod der en helt unik mulighed for, at musikskolen kan blive en aktiv medspiller i udviklingen af børns læring i Haderslev Kommune. Samtidig er der, med Haderslevreformen, skabt en forbilledlig mulighed for nye og fleksible rammer for børn og unges uddannelse, hvor helhed, sammenhæng og tværfaglig indsats er omdrejningspunktet. Kobling mellem musik og læring kan spores helt tilbage til det antikke Grækenland, hvor musikken ofte blev anvendt som et værktøj til opdragelse og dannelse, og også i dag er der meget forskning, der peger på, hvordan musikken har en positiv indvirkning på læring i andre fag. Vi ønsker derfor, i Haderslev Musikskole, at fremme samarbejdet med daginstitutioner og skoler i Haderslev Kommune, for gennem musikken at præge børnenes læring og dannelse. Strategien tager afsæt i, at Haderslev Musikskole skal være en tydelig aktør i lokalområdet og i de skoleuniverser hvor børnene og de unge møder ind. Vi skal, som musikskole, understøtte læringen i grænsefladen mellem børnenes forskellige kompetencer. helhed, sammenhæng og tværfagligt samarbejde i udviklingen af børn og unges læring. Udover de mål, der er specifikke for det enkelte læringsunivers, har vi et mål om, at styrke samarbejdet med andre aktører, som dansestudier, teaterinstitutioner etc. på tværs af læringsuniverserne. Målene er formuleret ud fra en forudsætning om, at musik kan supplere de traditionelle læringsformer, og samtidig understøtte børn og unges dannelse gennem kendskabet til musikkens nuancer. Fælles for bestyrelsens mål er, at det tværfaglige samarbejde er en forudsætning for, at vi lykkes. Et samarbejde der forudsætter, at musikskolen aktivt faciliterer såvel formelle som uformelle netværk mellem aktørerne i lokalområderne og på tværs specialiseringerne. Bestyrelsens mål, tager afsæt i Haderslevreformen, og de 3 læringsuniverser samt et fokus på at understøtte

7 DET STRATEGISKE FOKUSOMRÅDE BØRNEUNIVERSET Børneuniverset dækker over børn i alderen 0-10 år. En alder hvor børns grundlæggende dannelse og læring får grokraft, og hvor fundamentet for børnenes fremtidige interesser lægges. Det er derfor musikskolens strategiske fokusområde at sikre, at børnene i Børneuniverset stifter bekendtskab med og oplever glæden ved musikken, som en naturlig del af deres hverdag. Musikskolen ønsker at være skolernes naturlige samarbejdspartner i forhold til udvikling af de musiske og kreative kompetencer hos børn - eksempelvis gennem tolærerordning. I samarbejde med dagplejer og vuggestuer etableres der musikalsk legestue for de 0-3 årige. Måltal: 10 steder i Samarbejdet med kommunens børnehaver om musikalsk legestue for de 3-6 årige udvides. Måltal: Alle institutioner har ét forløb i løbet af I samarbejde med byens skoler, indgår Maxmusik som en del af den understøttende undervisning. Måltal: Alle skoler i Eleverne har i forbindelse med Maxmusik fundet interesse for musikken og fortsætter efterfølgende i ét af musikskolens øvrige tilbud. Måltal: 10 % i % i % i % i Der etableres i samarbejde med Haderslev Kommune og skoleledelserne i kommunens musikklasser og skoler for 8-10 årige. Måltal: 5 skoler i

8

9 STRATEGISK FOKUSOMRÅDE JUNIORUNIVERSET Junioruniverset er betegnelsen for børn i klasse. I Haderslevreformen lægges der et særligt fokus på at understøtte elevernes faglighed, interesser og sociale relationer for denne målgruppe. Samtidig er der eksplicit lagt op til, at et af redskaberne hertil er at anvende musiske elementer med inddragelse af musikskolen. Elever fra 4. klasse og op har været elev i musikskolen i mindst 4 år. Måltal: Musikskolen faciliterer musikevents på tværs af kommunens junioruniverser Samtlige junioruniverser tilbyder i samarbejde med musikskolen mere uformelle sammenspilsmuligheder efter skole. Måltal: Et af musikskolens strategiske fokusområder er at skabe sociale relationer med musikken som omdrejningspunkt. Samtidig er det også i denne aldersgruppe, at fundamentet lægges for en livslang interesse for musikken.

10

11 STRATEGISK FOKUSOMRÅDE UNGEUNIVERSET Ungeuniverset er en fællesbetegnelse for klasse, hvor det her er afgørende, at de unge præsenteres for en mangfoldighed i faglige og sociale muligheder. Det er ofte denne målgruppe, der er svær at fastholde i musikskolen. Musikskolen har derfor valgt strategisk at fokusere på hvordan den musiske faglighed og elevernes sociale relationer kan udvikles, når flere aktører i samspil skaber nye muligheder. Musikskolen indgår konstruktivt i udviklingen af musiklivet på skolerne i kommunen. Måltal: Facilitere band/orkestre på alle overbygningsskoler De sociale relationer, der skabes gennem musikken, dyrkes, særligt i ungeuniverset. Måltal: 2 årlige sociale arrangementer, med afsæt i musikken, for alle elever i ungeuniverset I samarbejde med Haderslev Sangakademi og ungeuniverserne styrkes korsangen. Måltal: Samtlige ungeuniverser har kor som en del af den understøttende undervisning i I samarbejde med Sangakademiet og Haderslev Kommune etableres der musiktalentklasse på én af byens ungeuniverser. Måltal: En større andel, af musikskolens ældste elever fastholdes i musikskolen. Måltal: 10 % i

12

13 HANDLEPLAN Handleplanen er et udtryk for hvad der, på den korte bane, igangsættes af konkrete tiltag for at nå målene i bestyrelsens strategi. Handleplanerne tager afsæt i de kompetencer og ressourcer, der er til stede i Haderslev Musikskole eller er potentiale for at få. Handleplanerne kræver inddragelse og dialog af lærere og andre aktører som fx børnehaver og skoler. Ledelsens opgave er at operationalisere og facilitere alle tiltag og samtidig løbende melde tilbage til bestyrelse med måltal og evalueringer af strategiens indsatsområder.

14 HADERSLEV MUSIKSKOLES SOCIALE VÆRDIER Fællesskabsengagement det forpligter! Haderslev Musikskole bygger på tre sociale værdier: DE FIRE AKTØRER I DE SOCIALE VÆRDIER ELEVEN FORÆLDRE LÆREREN LEDELSEN FÆLLESSKAB Haderslev Musikskole er for alle som vil indgå i et fællesskab med musik som omdrejningspunkt - det gælder hele familien i samspil med musikskolens ansatte samt musikmiljøerne i hele kommunen. FORSKELLIGHED Forskellighed er netop det der kendetegnes ved den musikalske mangfoldighed i Haderslev Musikskole. Blandt såvel musikskolens elever som lærere er diversiteten nødvendig for at styrke det dynamiske musikmiljø i kommunen. FORDYBELSE Vi vægter det skabende element i musikken og tilstræber at give en musikalsk opdragelse for livet. Alle elever får en almen musisk viden, men for at kunne bidrage til fællesskabet, er det vigtigt at der også skabes rum til fordybelse for de elever der har behov andre elever vil måske blot fællesskabet. Der skal være plads til individuel udvikling uanset niveau, hvor brobygning fra instrumentalundervisningen til sammenspil er essentielt.

15 Indstik

16 Det strategiske fokusområde BØRNEUNIVERSET Børneuniverset dækker over børn i alderen 0-10 år. En alder hvor børns grundlæggende dannelse og læring får grokraft, og hvor fundamentet for børnenes fremtidige interesser lægges. Det er derfor musikskolens strategiske fokusområde at sikre, at børnene i Børneuniverset stifter bekendtskab med og oplever glæden ved musikken, som en naturlig del af deres hverdag. Musikskolen ønsker at være skolernes naturlige samarbejdspartner i forhold til udvikling af de musiske og kreative kompetencer hos børn - eksempelvis gennem tolærerordning.

17 HANDLEPLAN FOR BØRNEUNIVERSET ( ) INDSATSER: Efteråret 2017 deltager 14 børnehaver i et matemusik-førskoleprojekt. Fra sæson tilbydes 3. klasser matemusik på forskellige skoler i kommunen. Etablering og fortsættelse af 3 musikklasser sæson på Fællesskolen Favrdal Fjelstrup. Etablering af skoleorkester sæson 2017/18 på Fællesskolen Favrdal Fjelstrup. Etablering af 1 musikklasse sæson på Fællesskolen Hammelev Sct. Severin. Fra sæson etableres der musikklasser på alle folkeskoler i Haderslev Kommune. Fra sæson spiller alle musikklasser sammen på tværs af skoler flere gange årligt.

18 DET STRATEGISKE FOKUSOMRÅDE JUNIORUNIVERSET Junioruniverset er betegnelsen for børn i klasse. I Haderslevreformen lægges der et særligt fokus på at understøtte elevernes faglighed, interesser og sociale relationer for denne målgruppe. Samtidig er der eksplicit lagt op til, at et af redskaberne hertil er at anvende musiske elementer med inddragelse af musikskolen. Et af musikskolens strategiske fokusområder er at skabe sociale relationer med musikken som omdrejningspunkt. Samtidig er det også i denne aldersgruppe, at fundamentet lægges for en livslang interesse for musikken.

19 HANDLEPLAN FOR JUNIORUNIVERSET ( ) INDSATSER: Fra sæson tilbydes 4. og 5. klasser matemusik på forskellige skoler i kommunen. Etablering af 3 musikklasser sæson på Fællesskolen Favrdal Fjelstrup. Etablering af skoleorkester sæson på Fællesskolen Favrdal Fjelstrup. Fra sæson etableres der musikklasser på alle folkeskoler i Haderslev Kommune. Fra sæson spiller alle musikklasser sammen på tværs af skoler flere gange årligt.

20 Det strategiske fokusområde UNGEUNIVERSET Ungeuniverset er en fællesbetegnelse for klasse, hvor det her er afgørende, at de unge præsenteres for en mangfoldighed i faglige og sociale muligheder. Det er ofte denne målgruppe, der er svære at fastholde i musikskolen. Musikskolen har derfor valgt strategisk at fokusere på, hvordan den musiske faglighed og elevernes sociale relationer kan udvikles, når flere aktører i samspil skaber nye muligheder.

21 HANDLEPLAN FOR UNGEUNIVERSET ( ) INDSATSER: Fra sæson Etableres der, i samarbejde med Haderslev Sangakademi, talentklasser i musik på Sdr. Otting skole.

22 DET BETYDER DE SOCIALE VÆRDI- ER FOR ELEVEN: Eleven forpligter sig på, at møde ind til alle fælles aktiviteter i musikskolen lige fra sammenspil, orkesterprøver til de planlagte koncerter og events. Musikken er en fantastisk størrelse i forhold til sammenspillet og den individuelle stemme i den store sammenhæng. De sociale bånd knyttes gennem sammenspillet og de efterfølgende koncertoplevelser og rejser, øveweekends og lign. Eleven vil altid have mulighed for at fordybe sig instrumentalt hos sin lærer. Det forventes, at eleven forbereder sig hjemme til gavn for sammenspillet i de større sammenhænge, man er en del af.

23 HADERSLEV MUSIKSKOLES SOCIALE VÆRDIER (ELEVEN) FÆLLESSKAB Haderslev Musikskole er for alle, som vil indgå i et fællesskab med musik som omdrejningspunkt - det gælder hele familien i samspil med musikskolens ansatte samt musikmiljøerne i hele kommunen. FORSKELLIGHED Forskellighed er netop det, der kendetegnes ved den musikalske mangfoldighed i Haderslev Musikskole. Blandt såvel musikskolens elever som lærere er diversiteten nødvendig for at styrke det dynamiske musikmiljø i kommunen. FORDYBELSE Vi vægter det skabede element i musikken og tilstræber at give en musikalsk opdragelse for livet. Alle elever får en almen musisk viden, men for at kunne bidrage til fællesskabet, er det vigtigt at der også skabes rum til fordybelse for de elever der har behov andre elever vil måske blot fællesskabet. Der skal være plads til individuel udvikling uanset niveau, hvor brobygning fra instrumentalundervisningen til sammenspil er essentielt.

24 Det betyder de sociale værdier for FORÆLDRE: Forældrene støtter op om de aktiviteter der i gangsættes i musikskolen og sikrer, at eleverne møder op til musikskolens aktiviteter både instrumental undervisning, sammenspil, øvrige aktiviteter samt den daglige øvning og fordybelse i sit instrument. Omdrejningspunktet for en stor del af musikskolens aktiviteter sker gennem kommunikation via elev speedadmin (min musikskole). Forældrene kan desuden styrke indsatserne for det sociale miljø ved at blive en del af musikskolens støtteforening eller musikskolebestyrelsen eller deltage som frivillig ved forskellige arrangementer.

25 HADERSLEV MUSIKSKOLES SOCIALE VÆRDIER (FORÆLDRENE) FÆLLESSKAB Haderslev Musikskole er for alle som vil indgå i et fællesskab med musik som omdrejningspunkt - det gælder hele familien i samspil med musikskolens ansatte samt musikmiljøerne i hele kommunen. FORSKELLIGHED Forskellighed er netop det der kendetegnes ved den musikalske mangfoldighed i Haderslev Musikskole. Blandt såvel musikskolens elever som lærere er diversiteten nødvendig for at styrke det dynamiske musikmiljø i kommunen.. FORDYBELSE Vi vægter det skabende element i musikken og tilstræber at give en musikalsk opdragelse for livet. Alle elever får en almen musisk viden, men for at kunne bidrage til fællesskabet, er det vigtigt at der også skabes rum til fordybelse for de elever der har behov andre elever vil måske blot fællesskabet. Der skal være plads til individuel udvikling uanset niveau, hvor brobygning fra instrumentalundervisningen til sammenspil er essentielt.

26 Det betyder de sociale værdier for LÆREREN: Læreren sammentænker sine undervisningsaktiviteter med så mange lærerkollegaer som muligt og er medvirkende til at de sociale elevaktiviteter danner grobund for et sundt miljø i og omkring musikskolen. Læreren er garant for, at den enkelte elev oplever, at musikskolen er et fællesskab. Eleverne skal med læreren ud ad huset og spille koncerter sammen med andre elever og mærke musikerlivets særlige sammenholdskraft. Med fokus på en aktiv lærer/forældrekontakt styrkes tilknytningen og involveringen af de enkelte familier i musikskolens aktiviteter.

27 HADERSLEV MUSIKSKOLES SOCIALE VÆRDIER (LÆREREN) FÆLLESSKAB Haderslev Musikskole er for alle som vil indgå i et fællesskab med musik som omdrejningspunkt - det gælder hele familien i samspil med musikskolens ansatte samt musikmiljøerne i hele kommunen. FORSKELLIGHED Forskellighed er netop det der kendetegnes ved den musikalske mangfoldighed i Haderslev Musikskole. Blandt såvel musikskolens elever som lærere er diversiteten nødvendig for at styrke det dynamiske musikmiljø i kommunen. FORDYBELSE Vi vægter det skabende element i musikken og tilstræber at give en musikalsk opdragelse for livet. Alle elever får en almen musisk viden, men for at kunne bidrage til fællesskabet, er det vigtigt at der også skabes rum til fordybelse for de elever der har behov andre elever vil måske blot fællesskabet. Der skal være plads til individuel udvikling uanset niveau, hvor brobygning fra instrumentalundervisningen til sammenspil er essentielt.

28 Det betyder de sociale værdier for LEDELSEN: Ledelsen tager aktivt del i alle musikskolens sociale aktiviteter og er synlige for elever, forældre og lærerstab. Ledelsen bestræber sig på at kommunikere klart og tydeligt i det daglige, og er altid parat til at guide og inspirere musikskolens tre hovedaktører til øget fokus på de sociale værdier. Ledelsen er ansvarlig for, at der kommunikeres klart ud om musikskolens sociale aktiviteter, til alle parter - elever, forældre og lærere.

29 HADERSLEV MUSIKSKOLES SOCIALE VÆRDIER (LEDELSEN) FÆLLESSKAB Haderslev Musikskole er for alle som vil indgå i et fællesskab med musik som omdrejningspunkt - det gælder hele familien i samspil med musikskolens ansatte samt musikmiljøerne i hele kommunen. FORSKELLIGHED Forskellighed er netop det der kendetegnes ved den musikalske mangfoldighed i Haderslev Musikskole. Blandt såvel musikskolens elever som lærere er diversiteten nødvendig for at styrke det dynamiske musikmiljø i kommunen. FORDYBELSE Vi vægter det skabende element i musikken og tilstræber at give en musikalsk opdragelse for livet. Alle elever får en almen musisk viden, men for at kunne bidrage til fællesskabet, er det vigtigt at der også skabes rum til fordybelse for de elever der har behov andre elever vil måske blot fællesskabet. Der skal være plads til individuel udvikling uanset niveau, hvor brobygning fra instrumentalundervisningen til sammenspil er essentielt.

Økonomisk oversættelse af musikskolebestyrelsens strategi

Økonomisk oversættelse af musikskolebestyrelsens strategi Økonomisk oversættelse af musikskolebestyrelsens strategi Med udgangspunkt i musikskolebestyrelsens strategi følger her en økonomisk redegørelse for udmøntning af mål i strategiperioden. Investeringerne

Læs mere

TALENTKLASSER MUSIK. Kan du sige ja til følgende? Elsker du musik og kan ikke lade den ligge? Spiller du et instrument eller synger?

TALENTKLASSER MUSIK. Kan du sige ja til følgende? Elsker du musik og kan ikke lade den ligge? Spiller du et instrument eller synger? TALENTKLASSER MUSIK Kan du sige ja til følgende? Elsker du musik og kan ikke lade den ligge? Spiller du et instrument eller synger? Starter du i 7. 8. eller 9. klasse august 2017? Vil du gå i skole sammen

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Haderslev-reformen. Opvækst - udvikling. Dagpasning - skole. Sundhed - fritid og. Fremskudt indsats. børne-, junior- og ungeuniverser.

Haderslev-reformen. Opvækst - udvikling. Dagpasning - skole. Sundhed - fritid og. Fremskudt indsats. børne-, junior- og ungeuniverser. 1 Per Schultz Jørgensen, sept. 2010 Kort udgave Haderslev-reformen Opvækst - udvikling Dagpasning - skole Sundhed - fritid og Fremskudt indsats i børne-, junior- og ungeuniverser Udarbejdet for Børne-

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Talentklasser i musik. Haderslev Kommune

Talentklasser i musik. Haderslev Kommune Talentklasser i musik Haderslev Kommune Organisation Haderslev Musikskole - Kommunal institution - Kultur og fritid - Leder: Jesper Ry - Bestyrelse - 1200 elever (inkl. folkeskoleprojekter) - 30 lærere

Læs mere

Ændringsforslag til Principprogram

Ændringsforslag til Principprogram Haderslev Ungdomsråd Haderslev Kommune Haderslev Ungdomsråd 6100 Haderslev haderslevungdomsraad.dk info@haderslevungdomsraad.dk Ændringsforslag til Principprogram Forslag 1 stiller af Nicolai Boysen Første

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Kendte/eksisterende politikker, strategier mv., der har betydning for det videre tværgående arbejde

Kendte/eksisterende politikker, strategier mv., der har betydning for det videre tværgående arbejde Kendte/eksisterende politikker, strategier mv., der har betydning for det videre tværgående arbejde Forvaltning Hvilke(n) forvaltning(er) er politikken/strategien relevant? Titel Kort beskrivelse og formål

Læs mere

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune Integrationspolitik for Tønder Kommune Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 3 Indsatsområder... 4 Boligplacering... 4 Modtagelsen... 5 Danskundervisning... 6 Beskæftigelse... 6 Børn, unge og uddannelse...

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik FOREBYGGELSE TIDLIG INDSATS INDGRIBENDE INDSATS Sammenhængende børnepolitik Politik Stevns Kommunes sammenhængende børnepolitik har tre fokusområder: Forebyggelse, tidlig indsats og indgribende indsats.

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Lys i øjnene er bygget op omkring en række overordnede temaer. På baggrund af temaerne opstilles de konkrete indsatser, som vi i Viborg Kommune vil arbejde

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE Odense Musikskoles MUSIKKLASSE HVAD ER MUSIKKLASSE? Mere musik Musikklassen er et tilbud til elever i 7., 8. eller 9. klasse, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk. I august 2017

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder, særpræg og unikke tilbud

Læs mere

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen.

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Skolebakken 166-168, 6705 Esbjerg Ø Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Ved Cosmosskolen medvirker de etablerede fritidstilbud til udmøntning af Esbjerg kommunes sammenhængende

Læs mere

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Indledning Handleplanen tager afsæt i Kvalitetsrapporten 2012/13 og skal set som en løbende proces i kvalitetsudviklingen af folkeskolerne

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole MUSIKKLASSER HVAD ER MUSIKKLASSER? Musik hele ugen Musikklassen er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk. I august 2015 optager

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Holdningsnotat - Folkeskolen

Holdningsnotat - Folkeskolen Holdningsnotat - Folkeskolen På alle niveauer har der været arbejdet hårdt for Skolereformens start, og nu står vi overfor at samle op på erfaringerne fra år 1. Centralt for omkring folkeskolen står stadig,

Læs mere

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE Odense Musikskoles MUSIKKLASSE HVAD ER MUSIKKLASSE? Mere musik Musikklassen er et tilbud til elever i 7. 9. klasse, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk. I august 2016 optager

Læs mere

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Læring i universer Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Kære forælder Velkommen til folkeskolen i Haderslev Kommune! Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft. Dit barns skoledag vil på mange

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik. Forord. Indledning. Kultur- og Idrætsudvalget

Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik. Forord. Indledning. Kultur- og Idrætsudvalget Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik Forord Kultur- og Idrætsudvalget Indledning Allerød kommunes kulturhistorie går langt tilbage. Allerød er første gang nævnt i kilderne i år 1260 som Alryth. Al er

Læs mere

Temadrøftelse. Fullservicebegrebet og specialundervisning

Temadrøftelse. Fullservicebegrebet og specialundervisning Temadrøftelse Fullservicebegrebet og specialundervisning Haderslev-reformen I Haderslevreformen defineres en fullserviceskole på følgende måde: Her er alle funktionerne samlet: daginstitution, skole, specialtilbud,

Læs mere

Jamen, hvorfor nu det?

Jamen, hvorfor nu det? Jamen, hvorfor nu det? Hvem har dog fundet på sådan noget? Er det den tilbagevendende snak om den musikalske fødekæde? Er det, fordi der et eller andet sted står, at det er noget, vi skal? Og har vi for

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Ny Nordisk Skole-institution.

Ny Nordisk Skole-institution. Ny Nordisk Skole-institution. 1. GRUNDOPLYSNINGER OM ANSØGER: 2. MOTIVATION OG TILGANG TIL FORANDRINGSPROCESSEN: Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution og hvordan vil I skabe forandringen? Vi

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser.

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette er Ringsted Kommunes sprog- og læsestrategi

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE Hermed præsenteres et oplæg om folkeskole og dagtilbud (0 16 årige) i Viborg Kommune. Oplægget er udarbejdet af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole TALENTKLASSE I MUSIK HVAD ER TALENTKLASSER? Musik hele ugen Talentklassen i musik er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk.

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast)

SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast) SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast) Udkast 2016 Indhold National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik...2 Vision...3 Mål for Dragør skolevæsen...4 Prioriteter for skolevæsenet...5 Trivsel...5 Faglige

Læs mere

Tonedøve folk sætter dagsordenen

Tonedøve folk sætter dagsordenen Tonedøve folk sætter dagsordenen Musik er godt for indlæringen. Faktisk kan man kalde musik for fitness for hjernecellerne. Der er ingen discipliner, der aktiverer større dele af hjernen end musik. Kjeld

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Beskrivelse af Holstebro Musikskoles musikprofilskole.

Beskrivelse af Holstebro Musikskoles musikprofilskole. Beskrivelse af Holstebro Musikskoles musikprofilskole. 1. Hvornår startede samarbejdet og hvordan. Samarbejdet startede i 2004 med etableringen af Nørrelandsskolens Harmoniorkester (i dag er Nørrelandsskolen

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Notat Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Overordnede forventninger Lederen skal se sig selv som en del af en helhed, der omfatter det lokale område, og hele Århus Kommune. Lederrollen tager

Læs mere

GG strategi 27. juli Forord

GG strategi 27. juli Forord GG strategi 27. juli 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og unge

Læs mere

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Resumé: Musikskolen har gennemført syv projekter i samarbejde med syv forskellige folkeskoler i Lyngby-

Læs mere

Bilag 1. 1.Område udvikling af Musik & Billedskolen

Bilag 1. 1.Område udvikling af Musik & Billedskolen Bilag 1 1.Område udvikling af Musik & Billedskolen Det er værdifuldt at Musik & Billedskolen kontinuerligt er i dynamisk udvikling, med fokus på flg. områder Mangfoldighed i undervisningstilbud Kompetenceudvikling

Læs mere

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET Indhold Handleplan for inklusion i Skovvangsområdet.... 2 Sammenhæng... 2 Definition af inklusion.... 2 Område Skovvang... 3 Overordnede principper.... 3 Aktører....

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Hadsten By Området. Handleplan for inklusionsarbejdet

Hadsten By Området. Handleplan for inklusionsarbejdet Hadsten By Området Handleplan for inklusionsarbejdet 1 Indhold Indledning:... 3 Børn og Unge Politikkens vision for inklusion:... 3 Processen med at udarbejde inklusionshandleplan i området:... 4 Forældrebestyrelsen/forældregruppen:...

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF)

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Skolestarten som en del af en større sammenhæng i kommunen Baggrund Regeringen har nedsat et skolestartudvalg, der i februar 2006 har afgivet rapport En god skolestart.

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Signaturskolens mål- og indholdsbeskrivelse på fritidsdelen 2015/2016

Signaturskolens mål- og indholdsbeskrivelse på fritidsdelen 2015/2016 Indhold Indledning:... 2 Signaturskolens mission... 3 Konkrete mål- og indholdsbeskrivelser:... 3 Trivsel og fællesskab:... 3 Krop og bevægelse:... 4 Helhed og overgange:... 4 Læring og Science:... 4 Børn

Læs mere

Dagens program 1. Inspirationsoplæg v/ Louise Fredbo Nielsen. Mail louise@futurenavigator.dk Fremtidsscenarie

Dagens program 1. Inspirationsoplæg v/ Louise Fredbo Nielsen. Mail louise@futurenavigator.dk Fremtidsscenarie [1] Vojens d. 25. oktober 2014 Vision for breddeidrætten i Haderslev Kommune Dagens program 1. Inspirationsoplæg v/ Louise Fredbo Nielsen. Mail louise@futurenavigator.dk Fremtidsscenarie 2. Indsatsområder

Læs mere

Musik- & Kulturskolerne præsenterer SINUS. Et digitalt læringsunivers SINUS er et nyt praktisk onlineværktøj til musikskolelærere og elever

Musik- & Kulturskolerne præsenterer SINUS. Et digitalt læringsunivers SINUS er et nyt praktisk onlineværktøj til musikskolelærere og elever Musik- & Kulturskolerne præsenterer SINUS Et digitalt læringsunivers SINUS er et nyt praktisk onlineværktøj til musikskolelærere og elever Et socialt og kreativt fællesskab Et digitalt værktøj til musikundervisningen

Læs mere

Vicemusikskoleleder Herning Musikskole

Vicemusikskoleleder Herning Musikskole Vicemusikskoleleder Herning Musikskole Vil du være med til at videreføre og skærpe skolens faglige og pædagogiske profil, og sikre udvikling og implementering af tiltag, der fremmer musikskolen? Så er

Læs mere

Musikundervisning i den nye skolereform.

Musikundervisning i den nye skolereform. Musikundervisning i den nye skolereform. Den nye skolereform vil give et kæmpe løft til samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne i Lemvig Kommune. Det er en enestående chance for at understøtte

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

det enkelte dagtilbud udarbejdes en pædagogisk læreplan tages hensyn til sammensætningen de to aldersgrupper ½-2 år og 3 år til skolealderen

det enkelte dagtilbud udarbejdes en pædagogisk læreplan tages hensyn til sammensætningen de to aldersgrupper ½-2 år og 3 år til skolealderen Læreplan Indholdsfortegnelse: Lovgrundlaget Indledning Dokumentation og evaluering De 6 temaer Børn med særlige behov Årsplan Litteraturliste Godkendt af bestyrelsen i Børnehaven Mælkebøtten LOVGRUNDLAGET

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at:

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at: Baggrund Medio 2008 blev der i Børn og Unge nedsat et arbejdsudvalg på tværs af den pædagogiske afdeling. Udvalget skulle på tværs af indsatser og projekter i Børn og Unge beskrive, hvordan differentiering

Læs mere

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 Den åbne skole Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 1. Music Mind Games i 0. klasse 2. Stryg, strenge og Blæs i 2. klasse 3. Kor- og sangskole i 3. klasse 4. Blæserklasse

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: MITA Beslutningstema: Byrådet skal præsenteres for de indholdsmæssige rammer for en sammenhængende

Læs mere

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I Gearing til succes Lad os gøre en forskel VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I LOS DE PRIVATE SOCIALE TILBUD E M D R U P V E J 1 1 5 A, 2 4 0 0 K Ø B E N H A V N N V Indhold Indledning...

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 2015-2017 I Aalborg Kommune vil vi have at alle børn og unge trives. Byrådet besluttede den xx. juni 2015 Aalborg Kommunes nye Børne- og Ungepolitik. Politikken gælder byrådsperioden

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Samarbejdsguide - skoler og foreninger i den åbne skole

Samarbejdsguide - skoler og foreninger i den åbne skole Samarbejdsguide - skoler og foreninger i den åbne skole Det siger Folkeskole- og Haderslevreformen Med folkeskolereformen forpligtes kommunerne til at sikre et samarbejde mellem folkeskolerne og det lokale

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Vision og indsatsområder 2011/2012

Vision og indsatsområder 2011/2012 Vision og indsatsområder 2011/2012 Baggrund Med udgangspunkt i Fredericia Kommunes vision og værdigrundlag har Den Kreative Skoles bestyrelse udarbejdet sin vision for skolen og peger på en række indsatsområder,

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere