Fremtiden findes på Fur. Finding the future on the island of Fur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtiden findes på Fur. Finding the future on the island of Fur"

Transkript

1 Fremtiden findes på Fur Finding the future on the island of Fur

2 FREMTIDENs energisamfund Danmark, og resten af verden, står over for nogle store energimæssige udfordringer: Vi har i høj grad bygget vores produktion og forbrug op om fossile brændstoffer som olie, kul og gas. Det er naturressourcer, der både forurener og de slipper også på et tidspunkt op. Derfor har vi i Danmark besluttet, at vedvarende energikilder som fx solceller, vindmøller og varmepumper skal spille en meget større rolle i vores energisystem. Faktisk skal hele Danmarks energiforsyning (el, varme, industri og transport) omstilles til vedvarende energi i Det skal det, fordi det både er godt for miljøet og klodens bæredygtighed men også fordi vi i Danmark gerne vil være uafhængige af olieproducerende lande. På den måde kan vi undgå ustabile forsyningskilder og svingende energipriser. Grønne energikilder Vedvarende energikilder som fx solceller og vindmøller producerer strøm. Når det blæser meget og solen skinner, og der er overskud af el fra vindmøller og solceller, kan overskuddet i fremtidens energisystem bruges til opvarmning og transport. På fjernvarmeværkerne skal eldrevne varmepumper supplere varmeproduktionen, varmen skal opbevares på varmelagre, der så kan bruges, når vinden ikke blæser. Man kan også have varmepumper og varmelagre decentralt altså i private husstande. Overskudsstrømmen kan også lagres på elbilens batteri og tappes efter behov. forbrug. Kablerne er ganske enkelt ikke stærke og store nok. For at løse den udfordring, er man gået i gang med at udvikle et såkaldt intelligent elnet, også kaldet Smart Grid. Smart Grid er et elnet, der samtænker produktionen af energi med forbruget: Når det blæser meget eller på solrige dage, vil der være en stor produktion af strøm i nettet. Dermed falder prisen og overskudsstrømmen bruges til at lade enheder op fx elbiler eller varmepumpeanlæg. Når der tilsvarende ikke bliver produceret så meget strøm, stiger elprisen, og man kan tage energi, fra de enheder, der blev ladet, mens der var meget strøm. Fur som testområde Innovation Fur sætter fokus på fremtidens energisamfund. Ved at have Fur som afgrænset testområde med mange vedvarede energikilder, kan man undersøge, hvordan fremtidens elnet, Smart Grid, skal indrettes. Det er også det, det store EU-projekt, GreenCom skal udvikle på Fur frem til Tak for engagementet! Visionen for Innovation Fur er løbende at omdanne Fur til en minimodel af fremtidens bæredygtige og energirigtige velfærdssamfund. Det involverer mange facetter inden for både energi, velfærd, digitalisering og grøn adfærd. Indtil videre har Innovation Fur sammen med borgerne på Fur igangsat en masse forskellige initiativer. I denne brochure vil vi gerne fortælle om nogle af tiltagene og samtidig takke for den store opbakning, vi har mødt på Fur. Gitte Wad Thybo, Projektleder, Innovation Fur Et intelligent elnet Udsigten til at få mere og varierende mængder af vedvarende energi ind i vores energisystem giver nogle udfordringer for fremtidens 2 Innovation Fur er et visionært samarbejde mellem Fur, Skive Kommune og EnergiMidt.

3 The energy society of the future Denmark and the rest of the world are facing major energy challenges: We have to a large extent based our production and consumption on fossil fuels such as oil, coal and gas. These are natural resources that pollute the environment, and at some point they will be depleted. This is why a decision has been made in Denmark that renewable sources of energy such as solar cells, wind turbines and heat pumps are to play a much greater role in our energy system. In fact, by 2050 all of Denmark s energy (power, heating, industry and transportation) must come from renewable energy. The reason is that this benefits the environment and contributes to a sustainable planet, but also that Denmark aspires to become independent of oil producing countries. In this way, we may avoid unstable supply sources and fluctuating energy prices. Green sources of energy Renewable sources of energy such as solar cells and wind turbines produce electricity. When the wind blows and the sun is shining, generating surplus electricity from wind turbines and solar cells, this surplus may be used for heating and transportation in tomorrow s energy system. At the power plants, electric heating pumps produce heat that is then stored in heat storage facilities and will subsequently be available in cold, windless months. Heating pumps and heat storage facilities may also be installed locally that is, in private homes. Surplus electricity may also be stored in the battery of an electric car and can be used regularly. An intelligent power grid The prospect of increased and varying amounts of renewable energy in our power system results in a number of future challenges. The cables quite simply are not large and strong enough. To overcome this challenge, development of a so-called intelligent power grid, also known as a Smart Grid, is underway. A Smart Grid is a power grid that coordinates the production and consumption of energy: On windy or sunny days, there will be a large amount of power in the grid. As a consequence, power prices drop, and the surplus power is used for charging devices such as electric cars or heating pumps. Conversely, when less electricity is produced, power prices rise, and consumers may use power from the devices that were charged while there was plenty of electricity. The island of Fur as a test site Innovation Fur focuses on the energy society of the future. By using the island of Fur as a clearly defined test site with many renewable sources of energy, it is possible to investigate how the power grid of the future, the Smart Grid, should be set up. This is also the aim of GreenCom, a large-scale EU project doing development work on Fur until Thanks for your support! The vision behind Innovation Fur is to continuously transform Fur into a miniature model of the sustainable and energy-friendly welfare society of the future. This involves many aspects within energy, welfare, digitalisation and green behaviour. Innovation Fur in cooperation with the citizens of Fur has already launched a number of different initiatives. In this folder, we will describe some of these efforts and take the opportunity to express our gratitude for the great support we have received on Fur. Gitte Wad Thybo, Project manager, Innovation Fur Innovation Fur is a visionary cooperation between the island of Fur, Skive municipality, and EnergiMidt. 3

4 Testimonials Vi har benyttet os af tilbuddet om at få et gratis energitjek. Efter en gennemgang af huset, blev vi præsenteret for de forskellige muligheder, vi havde for at spare på energien. De råd fulgte vi, og det har både givet konkrete økonomiske besparelser og et forbedret indeklima. Forbedringerne kunne mærkes fra dag et! We took advantage of the offer of a free energy check. Following an inspection of our house, we were presented with the various energy saving options open to us. We followed this advice which has resulted in concrete economic savings as well as an improved indoor climate. The improvements were notable from day one! JETTE HERNE Vi fandt ud af, at solceller var en rigtig god idé for os. Det er noget, vi har investeret i, fordi vi først og fremmest har lyst til at være CO2- venlige. Men derudover er der også en ret markant besparelse at hente: Med en investering på ca kroner, kan vi spare 8000 kroner om året på vores elregning. We found out that solar cells were a really good solution for us. The main reason why we invested in this is that we want to be CO2 friendly, but there are also pretty significant savings to be made: With an investment of around DKK 100,000, we may save DKK 8,000 annually on our electricity bill. Anne-Lise og Poul Erik Nielsen Jeg har været med i en workshop, der handler om Fursund Skole. Der bliver arbejdet videre med et interessant projekt, hvor det er tanken, at alle elever skal have tablets. Det er noget, der virkelig vil være med til at markere skolen som et attraktivt og nytænkende sted. Jeg glæder mig over, at Fursund Skole arbejder meget aktivt med projektet og er opmærksom på de mange muligheder undervisningen med tablets åbner for. I participated in a workshop about the Fursund school. They are working on an interesting project which aims to provide all pupils with tablet PCs. That is definitely something that will make the school stand out as an attractive and forward-thinking place. I m happy that the Fursund school is very active on the project and is aware of the many possibilities that tablet PC tuition provides. ELKE MØLGAARD Jeg benyttede mig af muligheden for at få højhastighedsfiber, og det har gjort det meget nemmere for mig at koordinere og samarbejde med mine kollegaer i andre lande. Nu forstår de også bedre, hvordan det er muligt for mig at bo på smukke Fur. I took advantage of the high speed Internet offer and I m pleased with the improvement it gives for coordinating quickly with my colleagues in other countries. Now they understand how it is possible for me to live on a beautiful island like Fur. Theodore Diehl 4

5 I forbindelse med Innovation Fur fik vi energitestet vores hus. Efterfølgende har vi bl.a. isoleret loft og installeret solceller. Alt i alt har vi investeret godt kr. Det ser ud til at give en årlig besparelse på kr. In connection with Innovation Fur, we had our house energy tested. We subsequently insulated our attic and put in solar cells. We invested just over DKK 100,000, all told. We stand to achieve annual savings of DKK 12-15,000. HOLGER LUNDGAARD Takket være lokal opbakning fra Fur har forsamlingshuset fået solceller på taget. Det er vi rigtig glade for. Det vil skabe flere spændende muligheder for både arrangementer og brugere af forsamlingshuset fremover. Så det er noget, der kommer alle på Fur til gavn. Thanks to local support on Fur, solar cells have been installed on the roof of the village hall. We re very happy with that. It will give us opportunities for more exciting events and benefit the users of the village hall in the future. It s something, then, that is good for everyone on Fur. På Fur Ældrecenter blev der afholdt en velfærdsteknologidag, hvor vi så nærmere på nogle af de teknologiske muligheder inden for plejeområdet. Det var en vellykket og interessant dag, der gav stof til eftertanke. A welfare technology event was staged at the retirement home on Fur, focusing on some of the technological possibilities in the care sector. The day was a great success and very interesting, giving us something to think about. JOHN LARSEN Grethe POULSEN I mit hus har jeg fået installeret en Supervizor. Det er en elektronisk enhed, der både kan fungere som energistyring og alarm og jeg kan styre den via min smartphone. Det giver tryghed, at jeg fx kan være på ferie i Spanien og tjekke over telefonen, om jeg nu har husket at slukke for kaffemaskinen og tjekke, at min alarm er slået til. I had a Supervizor installed in my home. It s an electronic device that manages energy and functions as an alarm and I can control it using my smart phone. It gives me a great sense of security knowing that I can be off on vacation in Spain and use my phone to check that I remembered to turn off the coffee machine and set the alarm. MILDRED FOG Jeg har været med til at udvikle Det er spændende at være med til at hjælpe med den tekniske side og selvfølgelig løbende at følge med i projektet. I was involved in developing It s exciting to help out with the technical aspects of the project and to follow the progress of the project itself, of course. JESPER SCHRØDER 5

6 Lokalt engagement og vedvarende energi EnergiMidt kørte en alternativ solcellekampagne på Fur: For hvert solgt anlæg donerede de et gratis solcellemodul til Fur Forsamlingshus. Det endte med 10 gratis solcellemoduler til forsamlingshuset. Det betyder, at forsamlingshuset næsten får halveret de årlige udgifter til el. Og en bedre økonomi betyder endnu flere spændende arrangementer på Fur. Local dedication and renewable energy EnergiMidt ran an alternative solar cell campaign on Fur: For every installation sold, they donated a solar cell module to the Fur village hall. The end result was 10 free solar cell modules for the village hall. This means that the village hall's annual electricity bill is almost cut in half. And better economy means even more exciting events on Fur. Få gratis energirådgivning Over 30 procent af husstandene på Fur har allerede benyttet sig af at få et gratis energitjek. Og der kan både være gode råd og bedre økonomi at hente. Ring på og aftal et møde med en energirådgiver. Har du spørgsmål om projektet, idéer eller forslag er du altid velkommen til at kontakte Innovation Fur ring på eller kig forbi vores kontor på Fur Skole, hvor vi sidder hver onsdag fra kl Get free energy counselling More than 30 percent of all homes on Fur have already taken advantage of the offer of a free energy check. Such a check may result in good advice as well as sounder economy. Call us at to book a meeting with an energy counsellor. If you have any questions about the project or if you have any ideas or suggestions, you are always welcome to contact Innovation Fur call us at or drop by our office at Fur school. We will be there every Wednesday from 1 to 4 PM. EU-millioner til grønt projekt på Fur Energiselskabet EnergiMidt har sammen med seks andre samarbejdspartnere fået EU-midler til at gennemføre et projekt om fremtidens intelligente elnet. Smart Grid-projektet har fået en samlet bevilling på 3,4 mio. Euro. Læs mere om projektet på innovationfur.dk 6

7 Klar til det digitale samfund Der er udrullet fiber mange steder på Fur det giver ikke bare mulighed for lynhurtigt internet, det er også en fremtidssikring af Fur. Med fiber får man både mulighed for at etablere hjemmearbejdspladser og mulighed for tiltag som fx telemedicin og digital ældrepleje. Skive Kommune har startet en række gratis it-kurser, så alle har mulighed for at blive fortrolig med it og hjælpe med at gøre det trygt at bruge nettet. Ready for the digital society Fibre cables have been installed in many places on Fur. Not only does this make lightning fast Internet connections possible; it also prepares Fur for the future. Fibre makes it possible to set up telecommuting and enables innovations such as telemedicine and digital senior care. Skive municipality has launched a series of free IT courses, giving everybody the opportunity to become comfortable with IT and making them feel safer using the Internet. Fursund Skole bliver til fremtidens skole Innovation Fur har taget initiativ til at udvikle et stort projekt, hvor Fursund Skole skal afprøve nye undervisningsformer. Fursund Skole bliver en førende og trendsættende skole på e-lærings- og udeskoleområdet, fordi projektet indeholder ny teknologi og nye måder at undervise på. Koblingen mellem e-læring, QR-koder og udeskole er et innovativt og nytænkende initiativ, der uden tvivl vil vække stor opsigt og interesse. Fursund school will become the school of the future Innovation Fur has initiated the development of a large-scale project for Fursund school, the purpose of which is to test new tuition formats. Fursund school is becoming a leading and trendsetting school in the fields of e-learning and outdoor learning because the project encompasses new technology and new ways of teaching. The link between e-learning, QR codes and outdoor learning is an innovative and inventive initiative that will undoubtedly attract much attention and interest. EU funding for Smart Grid project In cooperation with six partners, power company EnergiMidt has applied for, and been granted, EU funding to carry out a project on the intelligent power grid of the future. The project has received a total grant of EUR 3.4 million. Read more on innovationfur.dk 7

8 Læs mere om projektet på Read more about the project at

Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025 The Path to an Even More Sustainable Bornholm 2025 Energy Strategy for Bornholm

Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025 The Path to an Even More Sustainable Bornholm 2025 Energy Strategy for Bornholm Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025 The Path to an Even More Sustainable Bornholm 2025 Energy Strategy for Bornholm B o r n h o l m s R e g i o n s k o m m u n e 2 0 0

Læs mere

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION Årsberetning 2010 Annual report 2010 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre 2 Årsberetning Annual report 2010 DGC Hvem er vi? Who are

Læs mere

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N agency Agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N MISSION AGENCY ER EN ERFAREN DESIGNVIRKSOMHED PÅ EN SÆRLIG

Læs mere

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark 1 Indhold Et fælles sprog og en nyttig værktøjskasse Indledning v/projektleder Anette Hutzen Kjær Fremtidens talenter skal til Syddanmark Sådan

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2010

Årsskrift/ Annual review 2010 Årsskrift/ Annual review 2010 Tro på fremtiden/ Believe in the future 2010 var første år for vores virksomheder efter den kraftige krise, som ramte globalt i 2008/09. Der er stadig udfordringer som resultat

Læs mere

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1 Project Acronym: Class 1 REF EC: 038572 Technical coordinator org.: Cenergia Energy Consultants DOCUMENT: Work package 4, Deliverable 23 first version Project Coordinator: Jacob Madsen Project coordination

Læs mere

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Forord Med denne rapport gøres der status over projektet Odense Danmarks Nationale Cykelby. Ideen om en

Læs mere

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere

Haraldvangen - en perle i det Norske.

Haraldvangen - en perle i det Norske. John Lyngby Jepsen, 06V1 og Rio Hensel (R.). Erasmus-studerende Haraldvangen, Hurdal, Norge Haraldvangen - en perle i det Norske. Vi er to studerende, som har valgt, at tage vores, henholdsvis 1. og 2.

Læs mere

Business Plan. GreenFleet An empty taxi is good for nobody. Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F.

Business Plan. GreenFleet An empty taxi is good for nobody. Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F. Business Plan GreenFleet An empty taxi is good for nobody Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F. Lund EXECUTIVE SUMMARY... 3 MOTIVATION AND BACKGROUND FOR THE GREEN-TAXI

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand & Redningsberedskab

Frederikssund-Halsnæs Brand & Redningsberedskab Frederikssund-Halsnæs Brand & Redningsberedskab - og i øvrigt slukker vi også ildebrande! - we also put out fires! W W W. F H - B R A N D. D K 2 Frederikssund-Halsnæs Brand & Redningsberedskab Frederikssund-Halsnæs

Læs mere

RFID Conference. RFID i Danmark presents: International RFID Conference in Copenhagen May 22 nd

RFID Conference. RFID i Danmark presents: International RFID Conference in Copenhagen May 22 nd RFID i Danmark presents: RFID Conference International RFID Conference in Copenhagen May 22 nd One of the largest RFID Events in Scandinavia in 2014 We are very pleased to invite to what is probably the

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

It-sikkerhed på tværs af grænser

It-sikkerhed på tværs af grænser It-sikkerhed på tværs af grænser Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Projektledelse i Teknologirådets sekretariat: Bjørn Bedsted, projektleder Jonas Egmose Mortensen, projektmedarbejder

Læs mere

SøSikker. Brev fra en sømandsenke. Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere. undersøges, opfordrer. The risk of cancer and tankers

SøSikker. Brev fra en sømandsenke. Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere. undersøges, opfordrer. The risk of cancer and tankers SøSikker ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Nr. 3 - Oktober 2001 Brev fra en sømandsenke Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere bør undersøges, opfordrer formanden I 1992 sagde

Læs mere

Long term strategic collaboration in the construction industry

Long term strategic collaboration in the construction industry Long term strategic collaboration in the construction industry Case studies from Denmark and Sweden A pre-study Long term strategic collaboration in the construction industry case studies from Denmark

Læs mere

SÅDAN FÅR DU DINE FØRSTE FEM TUSINDE FOLLOWERS PÅ FACEBOOK

SÅDAN FÅR DU DINE FØRSTE FEM TUSINDE FOLLOWERS PÅ FACEBOOK SÅDAN FÅR DU DINE FØRSTE FEM TUSINDE FOLLOWERS PÅ FACEBOOK 5000 BRO Wauw! En allitteration! SÅDAN FÅR DU DINE FØRSTE FEM TUSINDE FOLLOWERS PÅ FACEBOOK Kommunikation og Sprog har netop rundet 5.000 fans,

Læs mere

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Marts 2013 March 2013 Udgivet af Spillemyndigheden Marts 2013 ISBN 978 87 7121 629 5 Tryk Rosendahls Schults Grafisk

Læs mere

Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog

Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog SPROGFORUM NO. 9 Dansk som andetsprog ISSN: 0909 9328 ISBN: 87 7701 525 8 Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog Redaktionen for nr. 9: Jørgen Gimbel, Bergthóra Kristjánsdóttir, Karen Lund, Peter Villads

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 261 Offentligt. Gældsramte danskere. En kvalitativ undersøgelse gennemført for Penge- og Pensionspanelet

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 261 Offentligt. Gældsramte danskere. En kvalitativ undersøgelse gennemført for Penge- og Pensionspanelet Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 261 Offentligt Gældsramte danskere En kvalitativ undersøgelse gennemført for Penge- og Pensionspanelet August 2010 Gældsramte danskere En kvalitativ undersøgelse

Læs mere

EXPERIMENTARIUMS ÅRSrapport 2010 / ANNUAL REPORT 2010

EXPERIMENTARIUMS ÅRSrapport 2010 / ANNUAL REPORT 2010 Årsrapport 2010 Annual report 2010 EXPERIMENTARIUMS ÅRSrapport 2010 / ANNUAL REPORT 2010 Ansvarshavende / Chief Editor Lise Rud Kinch Redaktion / Editor Asger Høeg, Erik Johansen, Charlotte Koldbye, Mikkel

Læs mere

Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding.

Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding. K o n ta k t H e r l u f s h o l m S k o l e D e c e m b e r 2 0 1 1 Leder For nogle år tilbage bragte DR en TV-serie i bedste sendetid om Herlufsholm Skole- særligt med fokus på kostskolelivet. Det blev

Læs mere

Data Management. Tema

Data Management. Tema Data Management Tema Data Management handler om mange forskellige aktiviteter og discipliner med det centrale formål at sikre virksomhedens data og at sikre at værdien af disse data bliver realiseret.

Læs mere

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller R ESUME AF T EKNISK DI AL O G S U M M AR Y OF TECHNI C AL D I AL OGUE P LE AS E FI N D ENG LISH VERSION BELOW 9. oktober 2014 J.nr. 1031/2002-0003 Center for Energiressourcer Resume af kommentarer indkommet

Læs mere

Sidste Nyt fra Albanien, Kosóva og

Sidste Nyt fra Albanien, Kosóva og 1 / 37 Sidste Nyt fra Albanien, Kosóva og Makedonien The Latest News from Albania, Kosóva and Macedonia # 300-8' årgang - 28.04.2006 Version 1.2 PDF for printing Info om»sidste Nyt«Udgiver: Bjørn Andersen

Læs mere

Definitions and best practice models and processes

Definitions and best practice models and processes Definitions and best practice models and processes 1 Category management = Category development Yes we know that it is a valuable opportunity The key challenges are clear It only works when you can go

Læs mere

GR ATIS? Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport. vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

GR ATIS? Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport. vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet GR ATIS? GR ATIS? Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport

Læs mere

P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I

P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I En varm tak til følgende sponsorer, som har gjort udstillingen mulig: The following sponsors, who

Læs mere

TechMatch LAND & MILJØ 2010. Health & Food Days 2010. Pro Energy Meetings. B2B 4 Energy. Elmia World Bioenergy 2010

TechMatch LAND & MILJØ 2010. Health & Food Days 2010. Pro Energy Meetings. B2B 4 Energy. Elmia World Bioenergy 2010 TechMatch 02 E LAND & MILJØ 2010 Health & Food Days 2010 Pro Energy Meetings B2B 4 Energy Elmia World Bioenergy 2010 Teknologisøgninger Sustainable Packaging Trays for Fresh or Frozen Meat Products Harvesting

Læs mere

Bærekraftig økologisk veksthusproduksjon for fremtiden Sustainable ecological greenhouse production for the future

Bærekraftig økologisk veksthusproduksjon for fremtiden Sustainable ecological greenhouse production for the future March 2006 Bærekraftig økologisk veksthusproduksjon for fremtiden Sustainable ecological greenhouse production for the future økologisk dyrking i veksthus vedvarende energi til veksthus markedsundersøkelse

Læs mere