Spildevandsplan for Lemvig Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spildevandsplan for Lemvig Kommune 2013-2021"

Transkript

1 Lemvig Kommune Teknik og Miljø Rådhusgade Lemvig 11. marts 2013 Spildevandsplan for Lemvig Kommune Teknik & Miljø Rådhusgade Lemvig Telefon: Mail: J.nr.: P S.nr.: B.nr.: Ref.: SUDO Dir.tlf.: MILJØSCREENING Brevpapir - blankt papir - sort, Version 4, Q-gruppen 10/

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Forslag til spildevandsplan Screening for miljøvurdering af forslag til spildevandsplan Konklusion Offentliggørelse af afgørelse om ikke at udføre miljøvurdering af spildevandsplanen Side 2 af 11 Sagsnummer: Brevnr:

3 1. Indledning Dette notat er udarbejdet af Lemvig Kommune i forbindelse med udarbejdelse af forslag til Spildevandsplan Lov om miljøvurdering af planer og programmer trådte i kraft den 5. maj 2004 med senere ændringer jf. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/ Dette indebærer, at offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Lemvig Kommune har i den forbindelse foretaget en screening af forslag til spildevandsplan Screeningen er gennemført for at undersøge, om der foreligger pligt til at udarbejde en miljøvurdering i forbindelse med Lemvig Kommunes forslag til Spildevandsplan Screeningen er baseret på retningslinjer, der er beskrevet i vejledningen til loven (Vejledning nr af 18/ Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer). Ved miljøvurdering af planer og programmer anvendes en tjekliste. Fremgangsmåden for screeningen er beskrevet nedenfor. Step 1 Indledende screening: Indledningsvis undersøges det om planen er omfattet af lovens bilag 3 og 4, og om området, omfattet af planen, er beliggende indenfor eller i nærheden af et internationalt naturbeskyttelsesområde. Er en af disse to betingelser opfyldt skal der gennemføres en miljøvurdering (gå videre til step 2 scoping). Er disse to betingelser ikke opfyldt, vurderes det, om planen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet i det hele taget (gå til step 2 screening). Step 2 Planens indvirkning på miljøet (scoping/screening): Tjeklisten omfatter de miljøparametre, der typisk skal tages i betragtning ved en miljøvurdering. For hver enkel parameter foretages en kvalitativ vurdering, ved afkrydsning, af planens indvirkning på den pågældende miljøparameter. Skal der jf. step 1 foretages en miljøvurdering, anvendes tjeklisten som en afgrænsning af omfanget af miljøvurderingen (scoping). De miljøparametre, der vurderes at have en væsentlig indvirkning på miljøet (positiv/negativ indvirkning) ved brug af tjeklisten, skal indgå i den videre miljøvurdering. Skal der jf. step 1 foretages en screening af, om spildevandsplanen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet i det hele taget, anvendes tjeklisten som et screeningsværktøj. Hvis én eller flere miljøparametre vurderes at blive påvirket ved gennemførelse af spildevandsplanen, skal der foretages en miljøvurdering. I dette tilfælde vil den udfyldte tjekliste direkte kunne anvendes som scoping af hvilke miljøparametre, der skal medtages i miljøvurderingen. Side 3 af 11

4 2. Forslag til spildevandsplan Spildevandsplan for Lemvig Kommune omfatter alle spildevandsanlæg i kommunen, såvel de eksisterende anlæg som de planlagte anlæg i forbindelse med byudvikling. Planen beskriver overordnet de ændringer og udvidelser af spildevandsselskabets spildevandsanlæg, som forventes i perioden til og med år Spildevandsplanen erstatter den hidtil gældende spildevandsplan. Indtil år 2013 er der arbejdet med en udbygning af kloakken og centralisering af rensningen. Der er udført kloakfornyelsesplanlægning for hele spildevandsanlægget, og kommunen er langt med en planmæssig fornyelse af spildevandsanlægget. Der er gjort en stor indsats for at reducere belastningen af recipienterne fra regnbetinget udløb. I planperioden for vil indsatsen blive koncentreret omkring følgende hovedområder: Løbende udbygning af spildevandsanlæg ved byudvikling i overensstemmelse med kommuneplan og lokalplaner. Kloakering af sommerhusområder. Reduktion af mængden af uvedkommende vand til renseanlæg. Fortsat forbedring af spildevandsrensningen fra spredt bebyggelse i det åbne land. Etablering af bassiner på de regnbetingede udløb således, at indsatsen for en bedre tilstand i recipienter opretholdes, og at udledningerne ikke hindrer at recipienternes målsætning opfyldes. Nedenfor er hovedpunkterne i spildevandsplanen nærmere beskrevet i et kort sammendrag. Spildevandsanlæg I Lemvig Kommune er der ca fastboende indbyggere. Det samlede kloakerede opland udgør ca ha i Heraf udgør fælleskloakerede oplande ca. 10 ha og separatkloakerede oplande ca ha. Kloakfornyelse Der er foretaget en digital registrering af hovedparten af spildevandsselskabet ledninger. Kloakfornyelsen vil i de kommende år ske i form af tiltag til reducering af uvedkommende vand, dels ved indsivning af grundvand, dels ved fejltilslutninger af regnvand. Etablering af nye kloakoplande I planperioden forventes det kloakerede opland i kommunen øget fra ca ha i 2013 til maksimalt ca ha i Væksten i det kloakerede areal er, dels en mulig tilvækst på ca. 166 ha ved byggemodning, dels en kloakering af eksisterende ejendomme på ca. 393 ha. I nye byområder skal spilde- og regnvand afledes i hver sin ledning. Hvis det er muligt skal tag- og overfladevand nedsives på egen grund og på grundejerens foranstaltning. I dette tilfælde skal det også undersøges, om det er muligt at nedsive vejvandet. Kloakering med fællessystem vil ikke forekomme. Side 4 af 11

5 Etablering af nye ejendomme i eksisterende oplande Ved kloakering af nye ejendomme i eksisterende oplande, f.eks. på ubebyggede grunde eller ved byfornyelse, skal tag- og overfladevand nedsives på egen grund og på grundejerens foranstaltning, hvis det er muligt. Der er ikke afsat et beløb i forbindelse med etablering af nye kloakoplande, da udgiften forventes at blive finansieret gennem tilslutningsbidraget. Kloakfornyelse sker gennem separering af fælleskloakken samt udskiftning af dårlige ledninger generelt. I perioden er afsat 63,0 mio. kr. til kloakfornyelse herunder klimatilpasning. Renseanlæg Spildevandsrensningen foregår på spildevandsselskabet renseanlæg i Lemvig, Harboøre og Fjaltring. Disse kan samlet rense en spildevandsmængde svarende til personer. Den gennemsnitlige teoretiske belastning af renseanlæggene er svarende til ca personer, fordelt med spildevand fra ca personer og ca fra erhverv. For den spredte bebyggelse renses og afledes spildevandet individuelt oftest ved nedsivning og sjældnere ved udledning til vandløb eller søer. For disse private spildevandsanlæg skal der som minimum være en velfungerende bundfældningstank. Planlægning Spildevandet fra Remmerstrand og Gjeller Odde vil blive ført til Lemvig Renseanlæg, som har tilstrækkelig kapacitet. Renseanlægget i Fjaltring vil blive nedlagt, da det miljømæssigt, teknisk og økonomisk set er en fordel at pumpe spildevandet til Harboøre. Spildevandet fra sommerhusområderne Vejlby og Vrist vil blive ført til Harboøre Renseanlæg, som har tilstrækkelig kapacitet. Dermed vil kommunens spildevand blive renset på Harboøre Renseanlæg og Lemvig Renseanlæg. Slam fra renseanlæggene behandles på et biogasanlæg, hvorefter det udbringes på landbrugsjord. Transportsystemet fra Ramme til Harboøre Renseanlæg er dimensioneret for at spildevandet fra Møborg, Bækmarksbro, Brandborg, Nees, Bøvlingbjerg, Brørup og Fåre som i dag ledes til Lemvig Renseanlæg, kan blive ledt til Lomborg og videre til Harboøre Renseanlæg. Det vil først på et senere tidspunkt blive besluttet, om dette skal udføres. Der vil i perioden blive investeret 27,4 mio. kr. i Harboøre og Lemvig Renseanlæg. Regnbetinget udløb I hele kommunen er der følgende udløb fra de kloakerede områder: Side 5 af 11

6 Udløbstype Fælleskloak, overløb uden bassin Fælleskloak, overløb med bassin Separatkloak, regnvandsudløb direkte (uden bassin) Separatkloak, regnvandsudløb gennem bassin Overløb/udløb i alt Tabel 1 Regnbetinget udløb til vandløb, fjord m.m. Antal 1 stk. 1 stk. 80 stk. 31 stk. 113 stk. Det er en forudsætning for etablering af nye kloakoplande samt nye udløb, at der gives udledningstilladelse, dvs. at der skal ske en godkendelse af udledningssted og -mængder. Målsætninger i recipienter I kommunen er der mange attraktive vandområder med høj målsætning. Desværre er målsætningen i mange vandløb og søer ikke overholdt. Årsagen til dette er primært spildevand fra ejendomme i det åbne land, intensiv landbrugsdrift, vandløbenes fysiske forhold og påvirkningen fra regnbetinget udledninger af spildevand. Tiltag i planperioden På de eksisterende udløb fra separatkloak er der planlagt 13 stk. bassiner samt 9 stk. sand- og oliefang på udløb, hvor der ikke skal anlægges bassin. De eksisterende overløbsbygværker på fælleskloakken planlægges nedlagt gennem separering. Nødoverløb fra pumpestationer er normalt ikke at betragte som et regnbetinget udløb. Dog er der flere steder fejlagtigt tilsluttet regnvand på spildevandskloakken. Dette betyder, at der sker nødoverløb fra nogle pumpestationer under regn. Spildevandsselskabet har lokaliseret de berørte pumpestationer og vil minimere nødoverløbene, så de ikke er til gene for recipienterne. Etablering af foranstaltninger på de regnbetinget udløb har en samlet investering på ca. 11,1 mio. kr. Derudover vil spildevandsselskabet minimere regnbetingede nødoverløb fra pumpestationer, hvor der fejlagtigt er tilsluttet regnvand. Der er afsat 4,5 mio. kr. til dette. Spildevand fra spredt bebyggelse i det åbne land I Lemvig Kommune er udpeget de recipienter, hvor målsætningen ikke er overholdt pga. spildevand fra spredt bebyggelse i det åbne land. Kommunen har arbejdet på denne opgave i forgangne planperiode, men er ikke helt færdig. Derudover forventes det, at de nye udpegede områder i vandplanen vil blive vedtaget. Tiltag i planperioden Der er opstillet en tidsplan for gennemførelse af forbedret rensning i oplandene til de udpegede recipienter. Tidsplanen er vist i tabel 9.3 og 9.4 i afsnit 9 i spildevandsplanen. Den viser, hvor langt kommunen er nået med udsendelse af påbud, samt hvornår kommunen senest vil give påbud om forbedret rensning, hvis afløbsforholdene ikke er i orden. Sammen med påbuddet skal spildevandsselskabet tilbyde at etablere forbedret rensning. Ønsker ejeren at tage imod tilbuddet om forbedret rensning, skal der betales tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget forfalder, når spildevandsselskabet har etableret en tilslutningsmulighed. Ved etablering af et biologisk minirenseanlæg forfalder tilslutningsbidraget Side 6 af 11

7 allerede ved indgåelse af kontrakten. Vandafledningsbidrag opkræves fra det tidspunkt anlægget tages i brug. I flere områder er det valgt, at ejendomme skal tilsluttes spildevandsselskabet anlæg. Disse områder kaldes kloakopland. Det forventes, at ejere af ejendomme med de individuelle løsninger, i stor udstrækning selv vil stå for dette, hvorfor der ikke er sat midler til dette. Til den planlagte kloakering af ejendomme i det åbne land er der afsat ca. 8,0 mio. kr. Sommerhusområder Tiltag i planperioden Sommerhusområdet ved Vrist, Vejlby, Gjeller Odde og Remmerstrand skal kloakeres af spildevandsselskabet. Ejerne skal selv bortskaffe overfladevandet på egen grund. Kloakeringen forventes udført i perioden 2013 til Investeringen ved kloakeringen af de: ca sommerhus/grunde i Vrist/Vejlby er ca. 39,6 mio. kr. ca. 725 sommerhuse/grunde på Gjeller Odde er ca. 25,0 mio. kr. ca. 60 sommerhuse/grunde i Remmerstrand er ca. 6,0 mio. kr. Den efterfølgende tabel viser investeringens hovedposter i de enkelte år samt for perioden Beløbsangivelser er i mio. kr. ekskl. moms. Bortset fra udgifter til byggemodning, finansieres drift og investeringer primært gennem en indtjening på de tilsluttede ejendommes vandforbrug. Nr I alt 1 Lemvig og Harboøre Renseanlæg 3,0 5,1 2,4 3,0 13,9 27,4 2 Diverse mindre anlægsarbejder 1,5 1,5 1,5 1,5 7,5 13,5 3 Etablering af "spildevandsmålere" 0,3 0,3 0,3 0,3 1,5 2,7 4 Kloakseparering af Gudumstad 0, ,5 5 Renovering af pumpestationer 1,1 1,1 1,1 1,1 5,5 9,9 6 Nye dæksler og brøndringe 0,4 0,4 0,4 0,4 2,0 3,6 7 Regnvandsbassiner 1,7 2,0 2,5 1,5 3,4 11,1 8 Spildevand i det åbne land 4,0 4, ,0 9 Harboøreland - Kloakering af sommerhuse 14,6 10,0 10,0 5,0-39,6 10 Thyborøn - Renovering af hovedpumpestation 1, ,5 11 Remmerstrand - Kloakering 3,0 2,7 0, ,0 12 Gjeller Odde - Kloakering 5,5 10,0 9, ,0 13 Lemvig - Separering af Alahärmävej 2,4 0, ,5 14 Nees - Separering 4,5 0, ,0 15 Generel kloakfornyelse/klimatilpasning - - 9,0 9,0 45,0 63,0 16 Lemvig - Renovering af fjordledning - 4, ,5 17 Lokalisering af uvedkommende vand 0,5 0, ,0 18 Aflastningsbassiner ved pumpestationer - - 1,0 1,5 2,0 4,5 - Samlede anlægsudgifter [mio. kr.] 44,4 42,7 38,0 23,3 80,8 229,3 Tabel 2 Anlægsudgifter ekskl. moms i mio. kr. prisniveau 2012 Side 7 af 11

8 Ikke relevant/ikke væsentlig påvirkning Positiv påvirkning Væsentlig /vurderes nærmere 3. Screening for miljøvurdering af forslag til spildevandsplan Spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer jf. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/ Formålet med screeningen er at afgøre, om der skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Indledende screening (step 1) Ja Nej Bemærkninger Er planen omfattet af lovens bilag Bilag 4 pkt., 11.: Andre projekter, punkt c: rens- 3 og 4, jf. 3, stk.1, nr. 1 ningsanlæg (projekter, som ikke er omfattet af bi- Kan planen påvirke et internationalt beskyttelsesområde, jf. 3, stk. 1 nr. 2 lag 3). Det vurderes ikke at være direkte påvirkninger af habitatområder, som følge af eksempelvis udledninger. Nedenstående skema indeholder en vurdering af spildevandsplanens påvirkninger på miljøet indenfor en række temaer. Punkterne i skemaet er hentet dels fra lovens bilag 2 og dels fra vejledningen til loven. Screening / scoping (step 2) for spildevandsplanens indvirkning på miljøet. Bemærkninger/begrundelser Biologisk mangfoldighed Dyre-og planteliv samt mangfoldighed Spildvandsplanen medfører reduceret stof-og hydraulisk belastningen af vandløb, søer og kystvande. Herved øges sandsynligheden for en øget biodiversitet for flora og fauna. Samtidig bedres muligheden for at opfylde miljømålene i vandplanerne. Fredning og naturbeskyttelse Spildevandsplanen vurderes ikke at have nogen negativ indflydelse på naturbeskyttede-områder. Planen forudsætter neddrosling af udledninger til vandløb. Næringsstofbelastningen vil ikke blive øget til Natura 2000 områder, og der er ikke planlagt nogle aktiviteter, der griber forstyrrende ind i de naturtyper, arter og fugle som er beskyttet i forhold til Habitatdirektivet. Der er i planen ingen indgriben i fredede områder eller aktiviteter, der kan virke forstyrrende herpå. Befolkning/materielle goder Friluftsliv/rekreative interesser På grund af den vandmiljøforbedrende effekt kan planen have en væsentlig positiv indvirkning på friluftsaktiviteter såsom lystfiskeri og badning. Materielle goder Mindre risiko for oversvømmelser fra kloaksystemet. Sundhed Sikkerhed og sundhed Spildevand og aerosoler indeholder mange mikroorganismer, hvoraf nogle er sygdomsfremkaldende og smitsomme. Der skal derfor af hensyn til sikkerheden og sundheden for renseanlæggenes ansatte arbejdes efter en række regler og retningslinjer, der er fastsat i loven om Side 8 af 11

9 Ikke relevant/ikke væsentlig påvirkning Positiv påvirkning Væsentlig /vurderes nærmere Screening / scoping (step 2) for spildevandsplanens indvirkning på miljøet. Bemærkninger/begrundelser Jordbund Jordforurening (registreret/ikke registreret) arbejdsmiljø. Ved indførelse af separatkloakering og udbygning med regnvandsbassiner, vil risikoen for hændelser med overløb af urenset spildevand reduceres, derved reduceres risikoen for, at personer bliver syge, som følge af kontakt med urenset spildevand. Forbedret spildevandsrensning i det åbne land vil minimere risikoen for lokale påvirkninger af drikkevandsboringer. Badevandskvaliteten vil forbedres som følge af ovenstående. Arealerne, hvor der er planlagt regnvandsbassiner er ikke kortlagt på V1 eller V2 niveau. Risiko for forurening Arealerne, hvor der er planlagt regnvandsbassiner er ikke kortlagt på V1 eller V2 niveau. Jordhåndtering/flytning Hvis der under anlægsarbejdet konstateres forurenet jord, enten ved etablering af bassiner eller ledninger, skal arbejdet standses. Den forurenede jord skal håndteres jf. retningslinjerne i jordforureningsloven. Vand Overfladevand Ved tiltag i det åbne land, tiltag til reducering af uvedkommende vand på renseanlæggene, bedre rensning ved spildevandsudløb samt nedsivning af tag- og overfladevand reduceres udledningen af forurenende stoffer til vandområder. Udledning af spildevand Reducering af uvedkommende vand til renseanlæggene, tiltag i det åbne land og bedre rensning ved spildevandsudløb vil reducerer udledning af forurenende stoffer til vandområder. Dette vil resultere i en forbedring af miljøtilstanden i de lokale recipienter. Risiko for forurening af grundvand Luft, støj, støv Renovering af kloaksystemer vil resultere i tætte ledningsnet med minimal risiko for udsivning af spildevand til grundvandet. Derudover vil forbedret spildevandsrensning ligeledes mindske risikoen for forurening af grundvandsressourcerne. Luft Der må påregnes støvende arbejde i anlægsperioden. Støj og vibrationer I anlægsfasen kan der være øget støjpåvirkning fra entreprenørmaskiner. Der forventes ikke øget støj i forbindelse med driften af renseanlæg eller pumpningen af spildevand. Side 9 af 11

10 Ikke relevant/ikke væsentlig påvirkning Positiv påvirkning Væsentlig /vurderes nærmere Screening / scoping (step 2) for spildevandsplanens indvirkning på miljøet. Bemærkninger/begrundelser Trafik og transport Sikkerhed/tryghed Trafikafvikling/belastning Ved anlægsarbejder ved etablering af spildevandsledninger m.v. vil der under udførelsen kunne forekomme hastighedsbegrænsning og omkørsel. Øget trafik kan forekomme under anlægsfasen. Ressourcer Arealforbrug Mindre arealer anvendes til etablering af bassiner og trykledninger. Energiforbrug Etablering af pumpestationer og trykledninger øger elforbruget. Vandforbrug Ved planen forventes ikke en øgning eller ændring af vandforbruget. Ressourcer Produkter, materialer, råstoffer Kemikalier, miljøfremmede stoffer Etablering af bassiner og ledninger vil medføre forbrug af materialer. Stigningen vurderes at være underordnet på regionalt niveau. Det forventes ikke at ske ændringer i anvendelse af fældningsmidler på forsyningens renseanlæg. Affald Der forventes en mindre forøgelse af slamproduktionen som følge af etablering af nye kloakoplande. Målsætningen for slamhåndteringen er fortsat, at anvende slammet som jordforbedringsmiddel på landbrugsjord. Landskab Landskabelig værdi /byarkitektonisk værdi I forbindelse med etableringen af regnvandsbassiner, pumpestationer og ledninger tages der højde for udformningen, så de naturligt og visuelt indpasses i omgivelserne. Grønne områder Regnvandsbassiner i grønne områder kan etableres enten som lukkede, underjordiske eller åbne bassiner, der tilpasses og udformes, så de falder naturligt ind i omgivelserne. Skovrejsning /skovnedlæggelse Kulturarv Ved placering af regnvandsbassiner, pumpestationer og ledninger tages der højde for eksisterende skovområder. Kulturhistoriske forhold Regnvandsbassiner, pumpestationer og ledninger placeres under hensyntagen til beskyttelseslinjer omkring fredede fortidsminder og eventuelle andre kulturarvsværdier. Landbrug Slamhåndtering Nuværende slamhåndtering med udspredning på landbrugsjord fortsætter i planperioden. Side 10 af 11

11 Ikke relevant/ikke væsentlig påvirkning Positiv påvirkning Væsentlig /vurderes nærmere Screening / scoping (step 2) for spildevandsplanens indvirkning på miljøet. Bemærkninger/begrundelser Klimatiske faktorer Eventuel påvirkning af klima Planen vurderes ikke at medføre negative påvirkninger på klimaet. Derimod er klimatiske ændringer, såsom kraftigere regnhændelser indarbejdet i planen, således håndteringen af regn- og spildevand er mere fremtidssikret. Miljøvurdering? Ja Nej Bemærkninger De negative effekter, der er identificeret ved realisering af spildevandsplanen, vurderes at være af mindre betydning. Planen vurderes overordnet set at medfører positive effekter på vandmiljøet. 4. Konklusion I screeningen af spildevandsplanens indvirkning på miljøet, er der undersøgt 27 specifikke punkter. Det er vurderet, at spildevandsplanen ikke vil have nogen væsentlig påvirkning på miljøet på en række områder. De planlagte tiltag i spildevansplanen for har overordnet set en positiv effekt på en række miljøparametre, som er præsenteret i screeningsskemaet. Det gælder især i forhold til vandmiljøet, hvor miljøtilstanden i en række recipienter forventes forbedret. Dette medfører, at Vandplanens miljømål for de enkelte recipienter har større mulighed for at opfyldes. Anlægsarbejder kan medføre negative påvirkninger af de trafikale forhold og kan give støvende og støjende gener under anlægsfasen. Forslaget til spildevandsplanen vurderes samlet set ikke at kunne få væsentligt indvirkning på miljøet jævnfør Miljøvurderingslovens 3 stk. 2 1, hvorfor det konkluderes, at der ikke skal udføres en miljøvurdering af planen. 5. Offentliggørelse af afgørelse om ikke at udføre miljøvurdering af spildevandsplanen Screeningen har resulteret i en afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering af Spildevandsplanen i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Denne afgørelse skal offentliggøres med begrundelse og klagevejledning. Klagefristen er jævnfør Lov om miljøvurdering af planer og programmer 4 uger. 1 Lov nr. 936 af 24/ om miljøvurdering af planer og programmer. Side 11 af 11

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan.

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan. Bilag 1, scoping skema Landskab Landskabelig værdi/ Byarkitektonisk værdi Ved placering af regnvandsbassiner for landskabelige og geologiske interesseområder. Nyanlæg indpasses således ift. disse områder.

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan 2009-2018 for Skanderborg Kommune Udført af Tue Skov og Marcus Tranbjerg Dato: 20-03-2014 Indhold 1 Indledning og baggrund 3 2 Planens

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 65 Dato: 14. marts 2011 Deltagere ved screeningsmøde Mette Vestergaard

Læs mere

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST UDKAST Miljøscreeningsskema Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 2016-03 Odsherred Kommune har i samarbejde med Lejerbo udarbejdet en plan for en boligbebyggelse på ejendommen teglværkskrogen

Læs mere

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SAMSØ KOMMUNE Teknisk Afdeling SØTOFTE 10, TRANEBJERG 8305 SAMSØ TELEFON 87 92 22 00 TELEFA 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SCREENING FOR

Læs mere

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk 19-09-2017 Sagsnr. 01.02.05-P16-116-17 Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk.. Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.14

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Dato: 18. juni 2015 Sags nr. 820-2014-58070 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.7 for Skansevej Dato marts 2013 Deltagere ved screeningsmøde Jørgen krog Læservejledning: Lov om af planer

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

SMV-screening af planer og programmer

SMV-screening af planer og programmer Generelle oplysninger Navn på plan Tillæg 5 til Spildevandsplan 2012-2020: Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gammel Stevns Dato for screeningen Januar 2015 Screenet af AnniJJ, Heidkjae, SteRoe,

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE TILLÆG 1-2008 TIL SPILDEVANDSPLAN 2007 2013. Klostermarken 12 8800 Viborg. Teknik og Miljø Projektgruppen Rådhusgade 2 7620 Lemvig

LEMVIG KOMMUNE TILLÆG 1-2008 TIL SPILDEVANDSPLAN 2007 2013. Klostermarken 12 8800 Viborg. Teknik og Miljø Projektgruppen Rådhusgade 2 7620 Lemvig LEMVIG KOMMUNE TILLÆG 1-2008 TIL SPILDEVANDSPLAN 2007 2013 Kunde Rådgiver Lemvig Kommune Teknik og Miljø Projektgruppen Rådhusgade 2 7620 Lemvig Orbicon A/S Klostermarken 12 8800 Viborg Tlf. 96 63 12 00

Læs mere

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Skema A Screening af Forslag til tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Planens overordnende

Læs mere

Screening vedvarende energi

Screening vedvarende energi Dato: 5. januar 2017 qweqwe Screening vedvarende energi Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Kommuneplan 2013 vedvarende energikilder ved boliger

Læs mere

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 faktorer)

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 faktorer) screening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 ) Herlev Kommune Dato Marts 2016 Projektbeskrivelse Udarbejdelse af tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2010 2019.

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer - 1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer Planen skal skabe grundlaget for at Skive Vand A/S kan udføre alle kloakeringsopgaver. Det drejer sig om separering af flere

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Miljøvurdering 4 Areal og ejerforhold 5. Ændring af kloakopland og kloakeringsprincip

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN Sammenfattende skema JA NEJ Bemærkninger Skal planen miljøvurderes: Det vurderes at planen vil have en positiv indflydelse på vandmiljø og en uvæsentlig miljøpåvirkning inklusive de kumulative effekter

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer Notat Vandforsyningsplan 2013 Dato: 13. marts 2013 Udarbejdet af: Ulrik Mathiasen Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer Indledning Notatet omfatter en vurdering af

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 37/2016 Separatkloakering af nyt boligområde ved Over Hornbæk - Lokalplan 620 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej Bilag Skema til miljøscreening Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes.

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 091 for udstykning af ejendom på Jerichausvej Dato: 15. februar 2016 Sagsbehandler: mfels J.nr.:01.02.

Forslag til lokalplan nr. 091 for udstykning af ejendom på Jerichausvej Dato: 15. februar 2016 Sagsbehandler: mfels J.nr.:01.02. NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 091 for udstykning af ejendom på Jerichausvej Dato: 15. februar 2016 Sagsbehandler: mfels J.nr.:01.02.05-P16-14-15

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 041, Mejerigårdsvej i Lyngerup Dato: August 2011 Sagsbehandler: prybo J.nr.: 018561-2010 Dok.

Læs mere

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 Den 25. juni 2012 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010-2012. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og -pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Forhold relevant (væsentligt) Forhold relevant (uvæsentligt) Forhold ikke relevant Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 029 Dato: 5. oktober 2009 Sagsbehandler: jrhan J.nr.: 017684-2008 Dok. nr.: 454708 LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering Screening for miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer, jf. lovbek. nr. 936 af 24. september 2009 Screeningsskema, Planens navn og nr. Tårnby kommunes Spildevandsplan for 2015-2027

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING. Forslag Lokalplan 4.12 og Forslag Kommuneplantillæg 9 Vestskoven Gymnasium 2017

SCREENING FOR MILJØVURDERING. Forslag Lokalplan 4.12 og Forslag Kommuneplantillæg 9 Vestskoven Gymnasium 2017 SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag Lokalplan 4.12 og Forslag Kommuneplantillæg 9 Vestskoven Gymnasium 2017 + 1 Screening for miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

2. Screening for miljøvurdering af Spildevandsplan for Skanderborg Kommune

2. Screening for miljøvurdering af Spildevandsplan for Skanderborg Kommune 2. Screening for miljøvurdering af Spildevandsplan 2016-2020 for Skanderborg Kommune Indhold 1 Spildevandsplanen for Skanderborg Kommune 2016-2020 ------------------------3 1.1 Spildevandsplanen ------------------------------------------------------------3

Læs mere

TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLAN FOR FAXE LADEPLADS

TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLAN FOR FAXE LADEPLADS Forslag 22. januar 2015 FAXE KOMMUNE TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLAN FOR FAXE LADEPLADS Tillæg til Spildevandsplan 2012 2015 Separering af Nylandsvej og Alfavej samt enkelte ejendomme langs Hovedgaden, Gartnerhaven,

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5.

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5. Dato: 5. februar 2017 qweqwe 7.2.6) Al ny og forøget spildevandsudledning til stillestående vandområder skal så vidt muligt undgås. 7.2.7) Vandplanen identificerer et antal overløb af opspædet spildevand

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 8 By- og Udviklingsforvaltningen Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Sagsnr. 14/2022 April 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning.

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. Niveau 1 Overordnet målsætning for spildevandsplanen. At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. At håndtere og behandle spildevand og regnvand i kommunen på en stabil,

Læs mere

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan 138 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

Kirsten Coolidge. Kommune plan 2013

Kirsten Coolidge. Kommune plan 2013 1 of 5 Udkast til screening efter miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer m. senere ændringer). Plan / program: Kommuneplantillæg nr. 20

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2013 om spildevandsrensning i det åbne land Projektansvarlig: Natur v/henrik Thue Pedersen vurderingen er påbegyndt den: 27.

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring Baggrund og formål Formålet med planerne er at

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 015 Dato: 14-01-2015 Sagsbehandler: Mkchr J.nr.: 01.02.15-P16-15

Forslag til kommuneplantillæg nr. 015 Dato: 14-01-2015 Sagsbehandler: Mkchr J.nr.: 01.02.15-P16-15 NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til kommuneplantillæg nr. 015 Dato: 14-01-2015 Sagsbehandler: Mkchr J.nr.: 01.02.15-P16-15 LÆSEVEJLEDNING Lov om

Læs mere

Afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering skal offentliggøres af myndigheden med begrundelsen herfor og medfølgende klagevejledning.

Afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering skal offentliggøres af myndigheden med begrundelsen herfor og medfølgende klagevejledning. UDKAST Miljøscreening af regnvandsbassin ved Teglværksvej Nørre Snede Nord - Tillæg nr. 8 til Ikast Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Planen er omfattet af 3 i lovbekendtgørelse nr. 936 af 03-07-2013

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING

SCREENING FOR MILJØVURDERING Bilag 1 SCREENING FOR MILJØVURDERING Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet Baggrund og formål Indsatsplanen for Guldbæk og Øster Hornum

Læs mere

Screeningen er gennemført for at afklare, hvorvidt nedlæggelsen af DuPonts interne renseanlæg, kan føre til væsentlige påvirkninger på miljøet.

Screeningen er gennemført for at afklare, hvorvidt nedlæggelsen af DuPonts interne renseanlæg, kan føre til væsentlige påvirkninger på miljøet. Bilag 2b: Miljøscreening af tillæg 5 (Dupont) til Spildevandsplanen for Billund Kommune 2011-2018 Byg & Plan, den 21/12/16 Billund Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

FORSLAG Faxe Kommune

FORSLAG Faxe Kommune FORSLAG TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLAN 2012-2015 (HØRINGSFORSLAG) Kloakering i det åbne land: Køgevej/Sanderhusvej, Teestrup Nedenvej og enkeltejendomme tæt på eksisterende kloakledning. April 2014. INDHOLD

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 6 Regnbetingede udløb Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt 4 2 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande 4 2.1 Regnvandsudledning

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2015 Odder Kommune 2015 (Sag. nr Dok. nr.

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2015 Odder Kommune 2015 (Sag. nr Dok. nr. Værktøj til miljøvurdering af planer og programmer Odder Kommune 2007 (Sag. nr. 727-2009-72461 Dok. nr. 727-2009-687873, senest revideret 28.06.2010 af AMA) Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 1 til

Læs mere

Rebild Kommune. Tillæg nr. 2-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Spildevandsplantillæg for

Rebild Kommune. Tillæg nr. 2-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Spildevandsplantillæg for Side 1 Rebild Kommune Tillæg nr. 2-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Spildevandsplantillæg for Detailkloakering af Terndrup SØ Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

Resume. Spildevandsplan 2014-2017

Resume. Spildevandsplan 2014-2017 Resume Spildevandsplan 2014-2017 1. Indledning Spildevandsplanlægning handler om hygiejne, håndtering og behandling af spildevand, vandmiljø i vores vandløb, søer, fjorden og havet herunder badevand. Denne

Læs mere

Miljøvurdering - screening

Miljøvurdering - screening Miljøvurdering - screening Plan nr.: Tekst: Lokalplan for grønt område ved Sønderparken Skema status Dato Udfyldt/rev. Beskrivelse af rev. af Bygherre A 26/10-2012 LIFA v/jch Team Plan B Miljøvurderingsgruppen

Læs mere

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads Bornholms Regionskommune Screening vedr. evt. miljøvurdering af planer for vindmøller ved Krashave Forsiden skal altid udfyldes. De øvrige sider er hjælpeværktøj til brug for udfyldelse af forsiden. Navn

Læs mere

Spildevandsplanen er kommunens administrationsgrundlag og plan for, hvordan spildevand skal håndteres i Ballerup Kommune. Med planen vedtages:

Spildevandsplanen er kommunens administrationsgrundlag og plan for, hvordan spildevand skal håndteres i Ballerup Kommune. Med planen vedtages: screening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 ) Ballerup Kommune Dato September 2016 Projektbeskrivelse Forslag til spildevandsplan 2017-2027 Sagsnummer Vedlagte

Læs mere

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013-2016. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland Q007A, Risvangen/Vorrevangen. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2013-2021

SPILDEVANDSPLAN 2013-2021 SPILDEVANDSPLAN 2013-2021 Indholdsfortegnelse 1 Om denne plan 6 1.1 Læsevejledning 7 2 Indledning 8 2.1 Ansvar for administration af spildevandsplanen 9 2.2 Revision af spildevandsplanen 9 3 Sammendrag

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

Tønder Kommune. Udkast til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af Bredebro Øst. September 2015 (revision 1) Kongevej Tønder

Tønder Kommune. Udkast til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af Bredebro Øst. September 2015 (revision 1) Kongevej Tønder Tønder Kommune Udkast til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af Bredebro Øst September 2015 (revision 1) Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej 57 6720 Tønder Udarbejdet af: Orbicon A/S

Læs mere

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Offentlig og privat service ved Tøndervej Skærbæk

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering af boligområdet Asminderødhave i Fredensborg Februar 2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Grundlaget for tillægget... 4 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 38/2017 Spildevandskloakering af nyt boligområde ved Assentoft - Lokalplan 638 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund

Læs mere

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling Screening for pligt til miljøvurdering af forslag til Lokalplan 4.27 for boligområde ved Skibstrup Stationsvej og Tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013-2025 samt udkast til udbygningsaftale Lokalplanens,

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Separatkloakering af Rosenfeldthusene. Delopland 274.1

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Separatkloakering af Rosenfeldthusene. Delopland 274.1 Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Separatkloakering af Rosenfeldthusene Delopland 274.1 Forslaget er behandlet i Teknisk Udvalg den 19.08.2015. Forslaget er vedtaget af Byrådet til 8 ugers offentlig

Læs mere

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort Udarbejdet den 3. marts 2016 T i l l æ g n r. 12 t i

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 13 Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Eksisterende forhold...

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering ved Kongevejen og Højsagervej November 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Grundlag... 1 3 Planforhold... 1 4 Dimensioneringsforudsætninger

Læs mere

Spildevandsplanen

Spildevandsplanen Spildevandsplanen 2016-2020 Den nye spildevandsplan indeholder en kortlægning af nuværende spildevandsforhold, samt en plan for udbygningen af spildevandsanlæg frem til 2020. Denne udgave af spildevandsplanen

Læs mere

MILJØVURDERING AF PLANER - TJEKLISTE 26. marts 2015

MILJØVURDERING AF PLANER - TJEKLISTE 26. marts 2015 MILJØVURDERING AF PLANER - TJEKLISTE 26. marts 2015 Læsevejledning Lov om miljøvurdering af planer og programmer indebærer, at offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Lokalplan nr. 110 for Park Teatret Dato: 18. januar 2018 Sagsbehandler: rburv J.nr.: P

Lokalplan nr. 110 for Park Teatret Dato: 18. januar 2018 Sagsbehandler: rburv J.nr.: P NOTAT Miljøscreening Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr 448 af 10/05/2017) Lokalplan nr. 110 for Park Teatret Dato: 18. januar 2018 Sagsbehandler: rburv

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Den 6. oktober Afgørelse om miljøvurdering af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Den 6. oktober Afgørelse om miljøvurdering af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Den 6. oktober 2016 Afgørelse om miljøvurdering af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 1 Indledning Odsherred Kommune har i samråd med Grundvandsrådet i Odsherred Kommune udarbejdet et forslag til indsatsplan

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.:

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: 2016-9 og Kommuneplantillæg nr. 22 Kirstine M. Tommerup 31. august 2016 01.02.05-P16-19-15 // 01.02.15-P15-1-15

Læs mere

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02) Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2011-2014 for Brønderslev Kommune. Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B-14.01 og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Læs mere

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. juni 2012 Sagsbehandler Hans Sonne-Frederiksen Telefon direkte 76 16 13 93 Sagsid 2012-9211 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: - Kommende

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Korning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Korning... 3 5. Arealer

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 2/2010 Randers Regnskovs udvidelse på Snepladsen Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund side 2 Afløbsforhold side 2

Læs mere

Miljøscreening. i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening. i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til kommuneplantillæg nr. 018 Håndværksområde ved Skuldelev Dato: 10. marts 2015 Sagsbehandler: dejds J.nr.: Dok.

Læs mere

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, den xx. måned Rev. dato:

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, den xx. måned Rev. dato: Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, den xx. måned 2013. Rev. dato: Tjekliste til afgørelse af behov for miljøvurdering af lokalplan for åben-lav boligområde ved Lauritshøj i Skødstrup Vejledning Lov om miljøvurdering

Læs mere

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2007-2012 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Lov- og plangrundlag 4 2.1 Lovgrundlag 4 2.2 Plangrundlag 4 3 Administrative forhold 6 3.1 Betalingsvedtægt

Læs mere

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk RAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2020 Opdateringer i Videbæk Godkendt af Byrådet den 9.10.2012 T i l l æ g n r. 2 t i l s p i l d e v a n d s p l a n S i d e 2 I

Læs mere