Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger"

Transkript

1 18. august 2015 EM 2015/146 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning I forbindelse med at mulighederne for at udøve erhvervsmæssige aktiviteter på søterritoriet er stigende, er det fundet væsentligt at lave en generel lovgivning herom, således at det vil være muligt at fastsætte vilkår for udøvelsen af sådanne aktiviteter. Det grønlandske søterritorium omfatter havet ud til tre sømil, hvorved forstås det grønlandske søterritorium bestående af de indre farvande på den landvendte side af søterritoriets basislinie og farvandet ud til søterritoriets ydre grænse, som er den linie, som i ethvert punkt har en afstand fra det nærmeste punkt på basislinien svarende til søterritoriets bredde. Forslaget har primært til formål at sikre, at Grønland får en vis indtægt fra erhvervsaktiviteter, der foretages i det grønlandske søterritorium, men som ikke har en varighed eller tilknytning til Grønland, der gør at ansatte eller selskabet kan beskattes i Grønland. Der udover sikres ligeledes, at der ikke udføres uønskede aktiviteter i det grønlandske søterritorium ved at indføre krav om tilladelse herfor. 2. Hovedpunkter i forslaget Forslaget angiver, at længerevarende erhvervsmæssige aktiviteter udført fra skibe i det grønlandske søterritorium kræver tilladelse fra Naalakkersuisut, og at der kan stilles vilkår for en sådan tilladelse. Som erhvervsaktivitet kræves, at aktiviteten har et kommercielt sigte og ikke er reguleret af anden lovgivning eller internationale aftaler, såsom traktater og konventioner. Den almindelige færdsel med skibe samt jurisdiktion med videre ombord på disse er blandt andet omfattet af søloven og havretskonventionen. Forslaget vil således alene regulere aktiviteter, der rækker udover almindelig sejlads. De almindelige regler for erhvervsaktiviteter gælder ligeledes i det grønlandske søterritorium, således gælder de grønlandske regler om arbejdsmiljø for aktivitetens udførelse. EM 2015/146 ISNN Sagsnr.:

2 Forhold vedrørende natur og miljø reguleres af de til enhver tid gældende regler herfor. Hvorvidt en aktivitet således skal udarbejde VVM eller en naturkonsekvens analyse afgøres af reglerne herom. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Forslaget forventes at have positive økonomiske konsekvenser for Grønland, idet forslaget sikrer, at det vil være muligt at opkræve et vederlag for udførelse af aktiviteter på søterritoriet. Forslaget forventes at ville have visse administrative konsekvenser for det offentlige i forbindelse med modtagelse af ansøgning om tilladelse, behandling heraf og i forhold til tilsyn med aktiviteterne. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget forventes ikke at have umiddelbare økonomiske konsekvenser for erhvervslivet, da der ikke i øjeblikket foregår aktiviteter, der vil være omfattet af forslaget. For erhvervsaktiviteter omfattet af forslaget vil konsekvensen være, at der vil skulle ansøges om tilladelse til udførelse af aktiviteten, der skal muligvis udarbejdes en VSB og endelige kan der være tale om, at der vil skulle betales et vederlag til Grønlands Selvstyre. 5. Konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed Forslaget indeholder ikke materielle regler om forhold vedrørende miljø, natur eller folkesundhed. Aktiviteter skal udføres i henhold til de almindelige regler om beskyttelse af natur og miljø, samt overholde gældende regler om arbejdsmiljø med videre. En øget skibstrafik kan medføre øget risiko for forurening og ulykker. 6. Konsekvenser for borgerne Forslaget forventes ikke at have konsekvenser for borgerne. 7. Andre væsentlige konsekvenser Forslaget forventes ikke at have øvrige konsekvenser. 8. Høring af myndigheder og organisationer m.v. Forslaget har i perioden 3. juni til 29. juni 2015 ligget på høringsportalen samt været i høring hos følgende myndigheder, organisationer og virksomheder: Samtlige departementer, KANUKOKA, Søfartsstyrelsen, Arktisk Kommando, NUSUKA og Grønlands Erhverv (GE). Der er modtaget høringssvar fra: Formandens Departement, Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender, 2

3 Departementet for Sundhed, Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet, GE, KANU- KOKA, Søfartsstyrelsen og Arktisk Kommando. I det følgende behandles høringssvarene og de forslag til ændringer, der er indkommet under høringen. Det bemærkes at høringssvarene, som er anført i kursiv, kun er gengivet i hovedtræk på baggrund af en foretaget væsentlighedsvurdering. Formandens Departement har bemærket, at det bør tydeliggøres, hvilke regler, der skal lægges til grund for eventuelt udarbejdelse af en VVM, naturkonsekvensvurdering samt VSB. Det fremgår nu af forslaget, at forhold vedrørende miljø og natur vurderes efter de til enhver tid gældende regler herom. Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender og KANUKOKA har ingen bemærkninger til forslaget. Departementet for Sundhed har forespurgt, hvorvidt forslaget giver anledning til, at Departementet vil skulle afgive vurderinger i forhold til Sundhedsforhold i forbindelse med en tilladelse. Der er ikke med forslaget lagt op til, at Departementet for Sundhed skal vurdere generelle sundhedsforhold i forhold til forslaget. Sundhed ombord på skibe er reguleret af flagstatens regler. Referencen til sundhed er derfor udgået af forslaget. Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet har anført, at eftersom forslaget ikke har til formål at regulere forhold vedrørende natur og miljø, der skal reguleres af de til enhver tid gældende regler herom, nøjes med en henvisning hertil i forslaget. Forslaget er fulgt. Grønlands Erhverv (GE) har anført, at det er vanskeligt at se, hvilke rammevilkår, der gælder for operation på Grønlands Søterritorium. GE anfører samtidig, at det bør være mere klart, hvilke regler, der gælder for udarbejdelse af henholdsvis VVM og VSB, eventuelt ved en henvisning til de regler, der gælder for råstofprojekter. Forslaget er netop udformet som en rammelov, der har til formål at sikre, at Grønlands Selvstyre kan få et vist vederlag for erhvervsmæssige aktiviteter, der udføres på det grønlandske søterritorium. Derudover er aktiviteter til søs reguleret af den til enhver tid gældende lovgivning i Grønland. Således lovgivning om arbejdsmiljø, sikker sejlads medvidere. Da de omfattede aktiviteter kan være mange artede og ikke har andet til fælles end at de udføres fra skibe vil det således være særdeles vanskeligt at udforme udfyldende rammevilkår herfor. Forslaget 3

4 sikrer i stedet, at der ikke kan foregå uønskede erhvervsmæssige aktiviteter i det grønlandske søterritorium ved at stille krav om, at der kræves tilladelse hertil. For så vidt angår VVM og VSB fremgår det nu klart, at natur- og miljø forhold, herunder udarbejdelse af VVM reguleres af de til enhver gældende regler for natur og miljø. Forslaget er endvidere blevet udbygget i forhold til udarbejdelse af VSB. Søfartsstyrelsen har generelt anført, at området sikkerhed til søs er et rigsanliggende, hvorfor en eventuel regelfastsættelse om sikkerhed til søs bør ske gennem søfartslovgivningen. Forslaget har ikke til formål, at regulere sikkerhed til søs. Forslaget regulerer alene tilladelse til erhvervsaktiviteter på det grønlandske søterritorie i overensstemmelse med gældende lovgivning. I forbindelse med en tilladelse efter forslaget, vil Søfartsstyrelsen ligeledes blive inddraget i forbindelse med fastlæggelse og godkendelse af planer om sikker sejllads. Forslaget er tydeliggjort i forhold til, at der ikke fastsættes regler om sikkerhed til søs. Søfartsstyrelsen anbefaler, at der rettes henvendelse til Justitsministeriet vedrørende forholdet til grundlovens 43 og forholdet til vederlagsbestemmelsen. Justitsministeriet er blevet kontaktet herom og har ingen bemærkninger hertil, men har dog anbefalet at bestemmelsen angiver, at vederlagets størrelse fastsættes efter aftale. Anbefalingen er fulgt i forslaget. Søfartsstyrelsen forespørger, hvorvidt undtagelsen i forslagets 2, stk. 2, er formuleret, så den rammer noget andet, end hvad der er tilsigtet. Bemærkningerne er blevet uddybet. Søfartsstyrelsen anfører, at der virker uklart, hvilke konkrete aktiviteter, der påtænkes omfattet af forslaget. Søfartsstyrelsen anfører, at omlastning af malm ligeledes er omfattet af lov om sikkerhed til søs. Forslaget medfører at længerevarende erhvervsaktiviteter udført fra skibe på det grønlandske søterritorium kræver tilladelse fra Grønlands Selvstyre og der vil kunne stilles vilkår herfor overfor rettighedshaveren. Forslaget fastsætter ikke regler om sikkerhed til søs, der reguleres efter den relevante rigslovgivning. Søfartsstyrelsen anfører ligeledes, at forslaget kan have negative konsekvenser, hvis forslaget medfører, at disse aktiviteter i stedet udføres udenfor søterritoriet. 4

5 Såfremt aktiviteten kan udføres udenfor søterritoriet vil den pågældende aktivitet næppe være omfattet af forslaget. Forslaget omfatter alene længerevarende aktiviteter, der har behov for at kunne udføres tæt på eller i nærheden af land. Hvor dette er tilfældet, udgør tilladelsen således en rettighed og repræsenterer en markedsværdi, der medfører at Grønlands Selvstyre kan modtage et vederlag. Søfartsstyrelsen anfører, at der alene bør fastsættes vilkår om forhold, der er overtagne sagsområder. Forslaget har som nævnt ikke til formål, at regulere forhold, der er omfattet af anden lovgivning. Erhvervsaktivitet er et overtaget område, hvor Grønlands Selvstyre kan fastsætte regler og vilkår for udøvelse heraf. Grønlands Selvstyre vil således kunne fastsætte regler og vilkår som rettighedshaver skal opfylde for at kunne udøve aktiviteten. Søfartsstyrelsen anfører, at regler om erstatningsansvar, herunder ansvarsgrundlag og pligt til at tegne forsikring i forbindelse med drift af skibe er reguleret i søloven og bør udgå af forslaget. Bestemmelsen om objektivt ansvar for rettighedshaver er udgået af forslaget. Da der ikke er fundet behov for yderlige bestemmelser herom. Forsvarsministeriet har forslået en række tekniske rettelser. Herudover har de vedlagt et udkast til bekendtgørelse om overførsel af bunkersprodukter og spurgt om en afgrænsning hertil. Forsvarsministeriet har endelig anmodet om, at Arktisk Kommando inddrages i forbindelse med behandling af ansøgninger i medfør af forslaget, da Arktisk Kommando varetager opgaver i forbindelse med beskyttelse af havmiljøet med videre. Forsvarsministeriets bemærkninger er i vidt omfang indarbejdet i forslaget. Arktisk Kommando vil sammen med andre relevante selvstyre og rigsmyndigheder blive inddraget i forbindelse med myndighedsbehandlingen af en tilladelse. I forhold til afgrænsning til det vedlagte forslag om overførelse af bunkersprodukter, bemærkes at forslaget ikke har til formål at fastsætte sikkerhedsmæssige regler, da disse varetages gennem anden lovgivning. I forhold til den konkrete afgrænsning, vil overførelse af bunkersprodukter mellem skibe som udgangspunkt ikke være omfattet af forslaget, med mindre der er tale om en længerevarende aktivitet, der udøves på det samme sted til de samme aftagere og overførelsen ikke sker til brug for brændstof for det modtagne skib. 5

6 Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser Til 1 Bestemmelsen fastslår, at længerevarende erhvervsmæssige aktiviteter, der udføres fra skibe på Grønlands søterritorium kræver tilladelse fra Naalakkersuisut. Som erhvervsaktivitet kræves, at aktiviteten har et kommercielt sigte og ikke er reguleret af anden lovgivning eller internationale aftaler, såsom traktater, konventioner med videre. Ved at stille krav om tilladelse sikres, at der alene udføres aktiviteter der er ønskelige. Ved længerevarende forstås, at den erhvervsmæssige aktivitet ønskes foretaget over en længere periode på det samme sted. Enkeltstående kortvarige aktiviteter er således ikke omfattet af forslaget. I forbindelse med behandling af en ansøgning om tilladelse efter forslaget inddrages relevante selvstyre og rigsmyndigheder. Herunder Departementet for Miljø og Natur, Søfartsstyrelsen og Arktisk Kommando. Til 2 Til stk. 1. Bestemmelsen fastslår, at forslaget alene gælder erhvervsmæssige aktiviteter, der udføres fra skibe på det grønlandske søterritorium. Til stk. 2 Bestemmelsen fastslår, at forslaget ikke finder anvendelse på aktiviteter, der er reguleret gennem anden lovgivning eller internationale aftaler. Opregningen i bestemmelsen er ikke udtømmende, men det eksemplificeres, at forslaget ikke gælder for aktiviteter, der er omfattet af fiskerilovgivningen, ligesom chartersejlads m.v. ikke er omfattet er forslaget. De fleste forhold vedrørende skibe er allerede reguleret i medfør af havretskonventionen, søloven med flere. Det fremgår udtrykkeligt, at forslaget ikke regulerer disse forhold. Det vil være ganske omfattende at liste alle undtagelser i medfør af denne bestemmelse, men som udgangspunkt er forhold/aktiviteter, der er reguleret af særlovgivning undtaget, hvis der samtidig er taget stilling til betaling af afgifter, skat eller vederlag herfor. I disse tilfælde er der ikke behov for yderligere regulering og forholdet falder således uden for formålet med forslaget. 6

7 Til stk. 3 Bestemmelsen angiver, at det vil være de til enhver tid gældende regler om miljø og natur, der regulerer aktiviteter omfattet af forslaget. Til 3 Til stk. 1 Bestemmelsen angiver, at tilladelse gives for et afgrænset område, der angives i tilladelsen og at der i tilladelsen fastsættes nærmere vilkår vedrørende udførelse af de tilladte aktiviteter. De konkrete vilkår, der rent faktisk vil blive fastsat i en tilladelse, vil afhænge af aktiviteten, og skal i overensstemmelse med god forvaltningsskik være saglige, begrundede og proportionelle med den aktivitet der ønskes udøvet. Bestemmelsen skal således også læses i sammenhæng med stk. 3, der netop angiver, at der vil kunne fastsættes vilkår om samtlige forhold vedrørende tilladelsen. Til stk. 2 Bestemmelsen fastslår, at vilkår om betaling af vederlag aftales i forbindelse med ansøgning om en tilladelse. Det omtalte vederlag udgør landskassens provenu. Størrelsen af vederlaget aftales ud fra de gældende markedsforhold inden for den branche, som aktiviteten falder ind under. Bestemmelserne vedrører betaling af vederlag til Grønlands Selvstyre. Bestemmelsens formulering betaling af vederlag findes tilsvarende i råstofloven. Der er således ikke tale om påligning af en skat eller afgift. Til stk. 3 Bestemmelsen hjemler, at der i en tilladelse kan fastsættes vilkår om alle relevante forhold vedrørende den pågældende aktivitet. Bestemmelsen svarer til råstoflovens 84, stk. 2. Der vil alene kunne stilles vilkår i tilladelsen, i det omfang forholdet er omfattet af dette forslag. Vilkår skal være saglige, begrundede og proportionale. Det er nødvendigt at kunne meddele individuelle vilkår på baggrund af konkrete omstændigheder, type og omfanget af den pågældende virksomhed. Af typiske vilkår, der vil blive fastsat i en tilladelse kan nævnes tilladelsens varighed, mulighed for forlængelse samt tilbagekaldelse og bortfald af tilladelsen. Bestemmelsen hjemler ligeledes, at vil kunne fastsættes vilkår om, hvilke forpligtigelser rettighedshaver i øvrigt har til at påse og stille krav til eventuelle underleverandører med videre. 7

8 Til stk. 4 Bestemmelsen er identisk med råstofloven 86, stk. 4. Bestemmelsen vedrører rettighedshaveres rapportering til myndighederne. Efter bestemmelsen skal rettighedshaveren løbende rapportere om den udførte virksomhed under dette forslag og resultaterne af aktiviteterne. Der fastsættes nærmere vilkår om indrapportering i tilladelsen, herunder eksempelvis om form, hyppighed og indhold. Derudover fastsættes nærmere vilkår om fortrolighed for rapportering og resultater. Det er nødvendigt at fastsætte regler om fortrolighed, idet visse oplysninger kan karakteriseres som erhvervshemmeligheder. Til 4 Til stk. 1 Bestemmelsen angiver, at i tilfælde, hvor en aktivitet omfattet af inatsisartutloven må antages at kunne få væsentlig indvirkning på samfundsmæssige forhold, skal der udarbejdes en VSB og en redegørelse herom (VSB-redegørelse), der skal godkendes af Naalakkersuisut, inden der vil kunne meddeles en tilladelse. Til stk. 2 VSB-redegørelsen skal blandt andet indeholde en beskrivelse af de samfundsmæssige - positive og negative - virkninger af de overvejede aktiviteter og anlæg, samt en beskrivelse af de foranstaltninger, der planlægges for at modvirke negative virkninger, og de tiltag, der skal tages for bedst muligt at kunne udnytte udviklingsmuligheder. En VSB-redegørelse bør indeholde beskrivelse og vurdering af virkningerne på samfundslivet i de berørte lokalsamfund, herunder beskæftigelsesmuligheder, den sociale ligevægt og de kulturelle værdier. Endvidere bør en VSB-redegørelse omhandle foranstaltninger til at sikre, at samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag. VSB-redegørelsen skal ikke blot omfatte de enkelte samfundsmæssige forhold, men også redegøre for samspillet mellem forholdene, indbyrdes påvirkninger mellem forholdene og kumulerede virkninger af påvirkninger af forholdene. Hermed tilsigtes en helhedsorienteret redegørelse for aktiviteternes samfundsmæssige virkninger. Til stk. 3 Det er Naalakkersuisut, der afgør, hvorvidt der skal udarbejdes VSB og en redegørelse herom, samt hvorvidt der vil skulle indgås en aftale om samfundsmæssig bæredygtighed. Bestemmelsen svarer i indhold stort set til råstoflovens 76, stk. 2. 8

9 Til stk. 4 Bestemmelsen fastslår, at Naalakkersuisut fastsætter nærmere regler vedrørende foretagelse af VSB og udarbejdelse af redegørelse herom. Til 5 Til stk. 1 En tilsvarende bestemmelse findes i råstoflovens 86, stk. 2. Efter bestemmelsen fører Naalakkersuisut tilsyn med rettighedshaveres virksomhed og anden virksomhed og aktivitet omfattet af inatsisartutloven. Bestemmelsen udgør desuden hjemmelsgrundlaget for, at tilsynsmyndigheden til enhver tid mod behørig legitimation har adgang til alle dele af virksomheden og aktiviteten omfattet af dette forslag. Dette gælder i det omfang, det er påkrævet for, at medarbejderne, der udfører tilsynet, kan varetage dette hverv. Udtrykket "tilsynsmyndighedens medarbejdere" er valgt frem for "Naalakkersuisut" for at markere, at kun en begrænset kreds af medarbejdere, som kan legitimere sig som tilsynsmedarbejdere, kan kræve adgang efter denne bestemmelse. I forhold til bestemmelsen bemærkes, at de fleste forhold vedrørende skibe er reguleret gennem anden lovgivning, med dertil hørende kontrolmyndigheder. Bestemmelsen om tilsyn kan derfor alene anvendes til konkret at føre tilsyn med selve aktiviteten. Naalakkersuisut har efter bestemmelsen adgang til at meddele påbud til rettighedshavere efter dette forslag. Påbudsadgangen er imidlertid ikke begrænset dertil, idet enhver, der udøver aktivitet omfattet af dette forslag, vil kunne meddeles et påbud i medfør af bestemmelsen. Med andre, menes virksomheder, personer med videre, der ikke har en tilladelse efter inatsisartutloven, men alligevel udøver en omfattet aktivitet. I et sådant tilfælde, kan Naalakkersuisut udstede et påbud direkte til virksomheden eller personen om at stoppe med den pågældende aktivitet eller at lovliggøre denne. Til 6 Bestemmelsen fastslår, at rettighedshavere, der er omfattet af dette forslag, har pligt til at give Naalakkersuisut og andre myndigheder de fornødne oplysninger om deres virksomhed. Bestemmelsen pålægger en vis oplysningspligt for rettighedshavere omfattet af dette forslag. Bestemmelsen omfatter alle oplysninger, som er nødvendige for myndighedsbehandling i forbindelse med eksempelvis behandling af ansøgning om tilladelse efter dette forslag eller oplysninger til brug for et fyldestgørende tilsyn med aktiviteter efter dette forslag. 9

10 Til stk. 2 Naalakkersuisut har i medfør af bestemmelsen mulighed for at pålægge de af bestemmelsen omfattede fysiske eller juridiske personer at indsende oplysninger, som Naalakkersuisut finder nødvendige til brug for Naalakkersuisuts vurdering af sagen. Naalakkersuisut har mulighed for at bestemme, at indsendelse skal ske i bestemt form, herunder eksempelvis på CD- ROM eller andet egnet medie. Til stk. 3 Bestemmelsen svarer til råstoflovens 86, stk. 5. Bestemmelsen vedrører opkrævning af betaling af udgifter i forbindelse med myndighedsbehandling vedrørende rettighedshavere omfattet af loven. Betalingen for myndighedsbehandlingen planlægges opkrævet på baggrund af en timesats for det aktuelle timeforbrug ved tilsynets udøvelse, herunder meddelelse af tilladelser. Bestemmelsen udgør hjemmelsgrundlaget for Naalakkersuisuts fremsættelse af krav og godtgørelse af udgifter i forbindelse med sags- og myndighedsbehandling efter loven. Bestemmelsen omfatter for eksempel udgifter til sagsbehandling, tilsyn, anden myndighedsbehandling, tjenesterejser og eksterne rådgivere og konsulenter m.v. Enhver udgift kan opkræves som gebyr eller udgiftsrefusion, i det omfang betalingen modsvarer den ydelse, der leveres af myndigheden. Der tilsigtes således ikke, at der med hjemmel i denne bestemmelse kan opkræves gebyrer, afgifter eller udgiftsrefusion udover, hvad myndigheden har afholdt eller forventes at anvende til sags- og myndighedsbehandling af den pågældende sag. Betalingen for myndighedsbehandlingen kan ske på baggrund af en timesats for det aktuelle tidsforbrug ved tilsynets udøvelse, herunder ved meddelelse af tilladelser og godkendelser. Til 7 Bestemmelsen fastslår, at tilladelse i henhold til forslaget ikke fritager rettighedshavere for at indhente de fornødne godkendelser eller tilladelser efter anden lovgivning. Den foreslåede bestemmelse fastslår, at en rettighedshaver, der er meddelt en tilladelse efter dette lovforslag, ikke derved er undtaget fra pligten til at indhente fornødne godkendelser eller tilladelser efter anden lovgivning. Øvrige godkendelser, der kan være nødvendige efter anden lovgivning, vil eksempelvis kunne være generelle krav til de anvendte skibe med videre. 10

11 Det fastslås i bestemmelsen, at det påhviler rettighedshaveren at sikre sig, at de fornødne tilladelser eller godkendelser indhentes. Naalakkersuisut er derfor ikke ansvarlig for sådanne forhold, herunder heller ikke i tilfælde, hvor Naalakkersuisut ikke har givet vejledning om anden lovgivning. Til stk. 2 Bestemmelsen svarer til råstoflovens 87, stk. 2. Da forslaget omhandler aktiviteter udført fra skibe, vil disse sædvanligvis ikke være omfattet af krav om arealtildeling, da dette normalt kræver at området unddrages almenhedens almindelige benyttelse, ved bebyggelse eller andre faste installationer. Aktiviteter fra skibe vil normalvis ikke indebære en sådan unddragelse af et areal. For at undgå tvivltilfælde, hvor et skib i forbindelse med udførelsen af aktiviteten ligger midlertidig fast på en placering i medfør af tilladelsen anfører bestemmelsen, at tilladelse i medfør af 1 fritager fra kravet om arealtildeling. En tilladelse efter forslagets 1 skal således også forstås som en tilladelse til anvendelse af arealet i medfør af 38, stk. 4 i inatsisartutlov om planlægning og arealanvendelse. 2. punktum fastlægger at rettighedshaver med en tilladelse får ret til at udføre de aktiviteter, der er omfattet af tilladelsen, hvilket således også giver ret til at drive næring.. Til 8 Bestemmelsen omhandler idømmelse af foranstaltninger. Dette forslag er i udgangspunktet rettet mod erhvervsmæssig virksomhed, hvorfor der ikke er fundet behov for en omfattende sanktionering af bestemmelserne i forslaget. Det er forudsat, at mulighederne for at tilbagekalde tilladelse med videre langt hen af vejen vil have en præventiv effekt. Til stk. 1 Bestemmelsen fastslår, at der som udgangspunkt skal foranstaltes med bøde, såfremt nogen udøver erhvervsmæssig aktivitet på Grønlands søterritorium uden tilladelse. Bestemmelsen skal ses i lyset af forslagets formål, hvorefter der indføres et krav om at sådanne aktiviteter alene kan foregå på grundlag af en meddelt tilladelse, således at der er fuld indsigt i virksomheden, og det kan påses, at aktiviteten udøves forsvarligt. Til stk. 2 Bestemmelsen hjemler, at der kan idømmes bøde til den der, 11

12 1) forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger, som en myndighed har krav på i henhold til forslaget eller i henhold til bestemmelser og vilkår fastsat i medfør heraf. Bestemmelsen skal ses i forhold til, at det er en nødvendighed for at kunne føre tilsyn efter dette forslag, at samtlige relevante oplysninger meddeles korrekt. 2) Overtræder vilkår meddelt i tilladelsen eller bestemmelser fastsat i medfør af forslaget. Bestemmelsen skal sikre, at aktiviteter udføres i overensstemmelse med forslagets formål. Der kan være tilfælde, hvor vilkår er blevet overtrådt, men hvor en tilbagekaldelse af tilladelsen ikke er proportional med den foretagne overtrædelse. I sådanne tilfælde kan Naalakkersuisut i stedet anmelde personen eller virksomheden til politiet med henblik på at rejse sag om foranstaltning i form af bøde. 3) Undlader at efterkomme påbud udstedt efter forslaget eller bestemmelser udstedt i medfør af forslaget. Bestemmelsen skal ses i forhold til, at det er nødvendigt for myndighedernes opgavevaretagelse efter denne lov at kunne sikre, at udstedte påbud bliver overholdt. Påbud, der tilsidesættes, kan derfor medføre, at den pågældende idømmes bøde. Til stk. 3 Bestemmelsen fastslår, at der i regler, der udstedes i medfør af forslaget, kan fastsættes, at overtrædelse heraf kan idømmes bøde. Til stk. 4 Bestemmelsen fastslår, at juridiske personer kan idømmes bøde for overtrædelse af bestemmelser i forslaget eller vilkår fastsat i tilladelser meddelt i medfør af forslaget. Til stk. 5 Bestemmelsen fastslår, at idømte bøder tilfalder landskassen. Til 9 Det forslås at inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar

1. juni 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

1. juni 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 1. juni 2015 EM 2015/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning I forbindelse med at mulighederne for at udøve erhvervsmæssige aktiviteter på søterritoriet er stigende, er det

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1.

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Landstingsloven regulerer udnyttelse af is og vand med henblik

Læs mere

til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter

til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter 10. november 2012 EM 2012/110 Ændringsforslag til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandling. 1.

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi.

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. Inatsisartutlov nr. 12 af 1. december 2009 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi Historisk Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer

Læs mere

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. december 2016 FM2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingsforordning om revalidering er fra 2001 og senest ændret i 2006. Der pågår i øjeblikket en række

Læs mere

EM2016/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

EM2016/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 29-07-2016 EM2016/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (isog vandeksportloven)

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om udnyttelse af genetiske ressourcer og aktiviteter i forbindelse dermed

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om udnyttelse af genetiske ressourcer og aktiviteter i forbindelse dermed xx. xxx 2016 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om udnyttelse af genetiske ressourcer og aktiviteter i forbindelse dermed Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner med videre

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af x. [måned] 2013 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi (Helhedsbaseret forvaltning af vandkrafttilladelser og præcisering af hjemmel til modelaftaler

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 9 af 3. juni 2015 om havne Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Anlæg og drift af havne med tilhørende landanlæg, med undtagelse af de i 2 nævnte havne med tilhørende landanlæg, der anvendes

Læs mere

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. august 2012 EM 2012/84 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med forslaget er at indsætte bestemmelse om gebyrer i fiskeriloven. Indføringen er reelt set ikke ny,

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2013 om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet og betaling for miljøtilsyn

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2013 om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet og betaling for miljøtilsyn Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2013 om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet og betaling for miljøtilsyn I medfør af 10, stk. 1, nr. 8, 10, stk. 1, nr. 20, 42, 48, 66, stk. 3 og

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 25 af 18. december 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter

Inatsisartutlov nr. 25 af 18. december 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter Inatsisartutlov nr. 25 af 18. december 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde m.v. 1. Ved inatsisartutloven tilstræbes at fremme investeringer i og

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. Kapitel 1 Anvendelsesområde 20. november 2018 FM 2018/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven finder anvendelse

Læs mere

Lov om ændring af færdselslov for Grønland

Lov om ændring af færdselslov for Grønland 1 Udkast Forslag til Lov om ændring af færdselslov for Grønland (Periodisk syn af registrerede køretøjer) 1 I færdselslov for Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 26. oktober 2009, foretages følgende

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget De almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget De almindelige bemærkninger xx.xx.2016 FM 2016/xx Bemærkninger til lovforslaget De almindelige bemærkninger 1. Indledning Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale anliggender har under tilsyn med kommunernes forvaltning

Læs mere

Kapitel 1. Inatsisartutlovens anvendelsesområde

Kapitel 1. Inatsisartutlovens anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 5 af 3. juni af 2015 om arkivvæsen Kapitel 1 Inatsisartutlovens anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands Selvstyre og

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt xx. februar 2017 EM 2017/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal der svares en

Læs mere

20. august 2015 EM 2015/164. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM 2015/164. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM 2015/164 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Overordnet baggrund for forslaget Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse

Læs mere

10. juni 2014 EM 2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. juni 2014 EM 2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. juni 2014 EM 2014/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønland har på nuværende tidspunkt ikke en jobbank på internettet med et struktureret udbud af ledige jobs, hvor

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven (Lovforslag L 83)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven (Lovforslag L 83) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven (Lovforslag L 83) Oktober 2016 Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven har i perioden 11. 26. oktober

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer: 27. september 2012 EM 2012/112 Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) (Ændringer af

Læs mere

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger 30. april 2012 FM 2012/43 Bemærkninger til Lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget har til hensigt at sikre en strukturtilpasning for den del af den kystnære flådekomponent, som udøver

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer LBK nr 959 af 24/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 3. juli 2014 EM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger har

Læs mere

Departementet for Miljø og Natur Forslag til inatsisartutlov om beskyttelse af havmiljøet

Departementet for Miljø og Natur Forslag til inatsisartutlov om beskyttelse af havmiljøet Departementet for Miljø og Natur apn@nanoq.gl 14. juli 2014 Vores reference: FBM Forslag til inatsisartutlov om beskyttelse af havmiljøet Selvstyret har bedt om bemærkninger til et forslag til inatsisartutlov

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet. Formål og anvendelsesområde.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet. Formål og anvendelsesområde. Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. 2011 om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet 1. 2. Stk.3. 3. Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 4. 5. Formål og anvendelsesområde Generelt Kommentar [NN1]: Bekendtgørelsen

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

EM 2017/95. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

EM 2017/95. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt 16-08-2017 EM 2017/95 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal virksomheder og personer

Læs mere

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende 27. november BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens. Fremsat af Naalakkersuisoq

Læs mere

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 13. januar 2011 FM 2011/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Formålet med forslaget er at få en mere effektiv håndhævelse af reglerne i Inatsisartutloven om indhentning

Læs mere

Forslag. Lov for Grønland om kontrol med den fredelige udnyttelse af nukleart materiale. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2.

Forslag. Lov for Grønland om kontrol med den fredelige udnyttelse af nukleart materiale. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. 2015/1 LSV 155 (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. 2015-38533 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2016 Forslag til

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende. i Grønland. (Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer) Afgivet til forslagets 2.

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende. i Grønland. (Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer) Afgivet til forslagets 2. 30. april 2012 FM20121Sl. BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til lnatsisartutbeslutning om udtalelse til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland. (Naalakkersuisoq for Erhverv

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer: Inatsisartutlov nr. 26 af 18. december 2012 om ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) (Ændringer af regler om råstofmyndigheden,

Læs mere

20. august 2015 EM2015/147. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM2015/147. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM2015/147 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Naalakkersuisut planlægger at oprette en landsdækkende jobportal til registrering og administration af arbejdssøgende

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal virksomheder og personer med kvoter, licenser eller

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv har til formål at styrke udviklingen af det grønlandske

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 17. marts 2006 FM 2006/21 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Baggrunden for forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004, der trådte i kraft den 1.

Læs mere

12. juni 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

12. juni 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 12. juni 2014 EM 2014/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven)

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1)

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1) BEK nr 68 af 26/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 25. november 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0033

Læs mere

NAALAKKERSUISUT. Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut. Kære Jens Immanuelsen

NAALAKKERSUISUT. Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut. Kære Jens Immanuelsen Aningaasaqarnermut Nunamullu Namminermut Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT af GREENLAND Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut

Læs mere

Bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Tidspresset under Inatsisartutsamlingerne har i de senere år været stigende, ikke mindst under efterårssamlingerne. Dette vanskeliggør

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

21. april 2017 FM 2017/21 RETTELSESBLAD 2. Erstatter rettelsesblad af 19. april 2017

21. april 2017 FM 2017/21 RETTELSESBLAD 2. Erstatter rettelsesblad af 19. april 2017 21. april 2017 FM 2017/21 RETTELSESBLAD 2 Erstatter rettelsesblad af 19. april 2017 Begrundelse På grund af sent indkommet lovteknisk høringssvar, er det fundet nødvendigt at fremsende et nyt rettelsesblad

Læs mere

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 24. august 2012 EM 2012/79 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Naalakkersuisut har besluttet at foreslå en skatteomlægning. Omlægningen indebærer bl.a., at

Læs mere

9. august 2016 EM2016/133. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. august 2016 EM2016/133. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. august 2016 EM2016/133 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er et led i en modernisering af arbejdsmarkedslovgivningen. Formålet er at sikre, at jobs i Grønland

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

Bekendtgørelse om lodsning m.v. ved Grønland

Bekendtgørelse om lodsning m.v. ved Grønland Bekendtgørelse om lodsning m.v. ved Grønland I medfør af 1, stk. 3, 3, 6 og 32 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2010, som ændret ved lov nr. 1384 af 23. december 2012

Læs mere

09. maj 2016 EM2016/xxx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

09. maj 2016 EM2016/xxx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 09. maj 2016 EM2016/xxx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (isog vandeksportloven)

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 15. august 2008 25. januar 2008 31.07.2007 EM 2008/10 FM 2008/39 EM 2007/39 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn

Læs mere

8. august 2013 EM 2013/101. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

8. august 2013 EM 2013/101. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 8. august 2013 EM 2013/101 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Forslaget er foranlediget af de berørte rederiers ønske om at gøre op med de svagheder, som den

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

27. september 2010 EM 2010/29. Forslag til: Inatsisartut lov nr. xx af xx. xxxx 2010 om miljøafgift på produkter til energifremstilling

27. september 2010 EM 2010/29. Forslag til: Inatsisartut lov nr. xx af xx. xxxx 2010 om miljøafgift på produkter til energifremstilling 27. september 2010 EM 2010/29 Forslag til: Inatsisartut lov nr. xx af xx. xxxx 2010 om miljøafgift på produkter til energifremstilling Miljøfgift af energiprodukter med videre 1. Der betales miljøafgift

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser Udgave 2, 10. marts 1993 I medfør af 52, 148 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

KONCESSION NR. 2013/[xx] TIL TURISTVIRKSOMHED

KONCESSION NR. 2013/[xx] TIL TURISTVIRKSOMHED KONCESSION NR. 2013/[xx] TIL TURISTVIRKSOMHED Naalakkersuisut [måned] [år] KONCESSION TIL TURISTVIRKSOMHED I henhold til 7 i lov nr. 19 af 3. december 2012 om koncession til turistvirksomhed i udvalgte

Læs mere

Principiel tilladelse til opfyldning i Fordgraven, Københavns

Principiel tilladelse til opfyldning i Fordgraven, Københavns Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 Københavns S Sendt elektronisk til arj@m.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Principiel tilladelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer: [dag]. [måned] 2012 EM 2012/xxx Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven) (Ændringer af regler om råstofmyndigheden,

Læs mere

Bemærkninger til forslag til ændring af Landstingsforordning om beskyttelse af havmiljøet. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslag til ændring af Landstingsforordning om beskyttelse af havmiljøet. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslag til ændring af Landstingsforordning om beskyttelse af havmiljøet. Almindelige bemærkninger Ansvaret for Grønlands havmiljø er delt mellem Grønland og Danmark, idet landstingsforordning

Læs mere

Kapitel 1 POST Greenlands virksomhed

Kapitel 1 POST Greenlands virksomhed 28. februar 2011 FM 2011/27 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx. af xx. xxxx 2011 om post Kapitel 1 POST Greenlands virksomhed 1. POST Greenland er en del af TELE Greenland A/S, der kan oprette et datterselskab

Læs mere

Høringspartnere. Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål, indhold og konsekvenser af at indføre Persondataloven i Grønland.

Høringspartnere. Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål, indhold og konsekvenser af at indføre Persondataloven i Grønland. Naalakkersuisut Government of Greenland Digitaliseringsstyrelsen Høringspartnere Supplerende høringsmateriale om Kongelig Anordning af Persondataloven Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is LBK nr 1248 af 05/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0856595 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 19. august 2002 om betalingsjagt og -fiskeri

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 19. august 2002 om betalingsjagt og -fiskeri Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 19. august 2002 om betalingsjagt og -fiskeri I medfør af 7 og 8, 10, 12 og 13, 15, stk. 4, 17 og 18 i landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1999 om fangst og jagt som

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til uddybning i en del af Sillerslev Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til uddybning i en del af Sillerslev Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor. Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing Mors Sendt til jap@morsoe.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/00081-8 Ref. Thomas Larsen 23-03-2015 Tilladelse til uddybning i en del af Sillerslev Havn, Havnevej, matr.nr.

Læs mere

UDKAST. Vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler om vinteren i det åbne land i Kommuneqarfik Sermersooq

UDKAST. Vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler om vinteren i det åbne land i Kommuneqarfik Sermersooq UDKAST Vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler om vinteren i det åbne land i Kommuneqarfik Sermersooq I medfør af 6, 7, stk. 2, 9, stk. 1, og 12 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 10.

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

05. november 2015 EM 2015/21. Ændringsforslag. til

05. november 2015 EM 2015/21. Ændringsforslag. til 05. november 2015 Ændringsforslag til Forslag til: Inatsisartutlov nr. XX af XX. XXX 2015 om ændring af inatsisartutlov om afgift på hellefisk og makrel i det havgående fiskeri Fremsat af Naalakkersuisut

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 22. april 2004 om myndighedsbehandling af ansøgninger i henhold til is og vandeksportloven

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 22. april 2004 om myndighedsbehandling af ansøgninger i henhold til is og vandeksportloven Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 22. april 2004 om myndighedsbehandling af ansøgninger i henhold til is og vandeksportloven I medfør af 19 og 27 i landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse

Læs mere

28. november 2013 FM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

28. november 2013 FM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 28. november 2013 FM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er udarbejdet som følge af en Inatsisartutbeslutning på efterårssamlingen i 2013. Det blev besluttet,

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 62 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: MDT Sagsnr.: 2012-801-0007 Dok.: 559067 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om registrering af ledningsejere

Bekendtgørelse af lov om registrering af ledningsejere LBK nr 578 af 06/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 11/02842

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Xx august 2016 Bemærkninger til lovforslaget EM 2016/xx Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog i 1993 at oprette et boligselskab til at administrere Selvstyrets udlejningsboliger. En

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Julemærkehjemmet Fjordmark Att. Jesper Lildholdt Fjordvejen 20 6340 Kruså Kystdirektoratet J.nr. 16/02074-16 Ref. Peter Lomholt Langdahl 05-07-2016 Sendt på mail til: jesper.lildholdt@julemaerket.dk Tilladelse

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 8. december 2009 FM 2010/84 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Inatsisartut behandlede på EM 2009/23 et beslutningsforslag om, at ændre afgifterne for indførsel

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att.

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att. Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland Att. inin@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) LBK nr 244 af 10/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2018 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 17-0129145 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 8. september 2000 om forvaltning af græsningsområder og husdyr.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 8. september 2000 om forvaltning af græsningsområder og husdyr. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 8. september 2000 om forvaltning af græsningsområder og husdyr. I medfør af 5, 6, stk. 1 og stk. 2, 8, stk. 1, 9, 12 og 15, stk. 2 i landstingslov nr. 5 af 2. maj

Læs mere

Vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler i det åbne land i Qaasuitsup Kommunia.

Vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler i det åbne land i Qaasuitsup Kommunia. Vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler i det åbne land i Qaasuitsup Kommunia. I medfør af Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 10. oktober 2013 fastsættes følgende bestemmelser: Anvendelsesområder

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut

Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut Kapitel 1 Selvstyret 1. Grønlands Selvstyre har den lovgivende og udøvende magt inden for overtagne sagsområder. Domstole,

Læs mere

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ]

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ] Lovafdelingen Dato: 22. maj 2013 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-750-0098 Dok.: 773805 Notat om visse juridiske aspekter i forbindelse med overvejelser om

Læs mere

Høringssvar Udkast til bekendtgørelse om overførsel af flydende laster på territorialfarvandet ved Danmark og Grønland (STS-operationer)

Høringssvar Udkast til bekendtgørelse om overførsel af flydende laster på territorialfarvandet ved Danmark og Grønland (STS-operationer) Høringssvar Udkast til bekendtgørelse om overførsel af flydende laster på territorialfarvandet ved Danmark og Grønland (STS-operationer) to 06-06-2013 16:04 ----------------------------- Det forekommer

Læs mere

Lov om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v. (* 1)

Lov om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v. (* 1) LOV nr 308 af 17/05/1995 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-05-1995 Økonomi- og Erhvervsministeriet www.retsinformation.dk LOV nr 1051 af 11/12/1996 Yderligere dokumenter: Alle bekendtgørelser m.v. og

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartut lov om sprogpolitik. Afgivet til lovforslagets 2. behandling

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

9. august 2016 EM 2016/29. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

9. august 2016 EM 2016/29. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 9. august 2016 EM 2016/29 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Naalakkersuisut og den danske regering nedsatte i 2013 en arbejdsgruppe, der inden for rammerne af selvstyreordningen

Læs mere

20. september 2012 EM 2012/107. Almindelige bemærkninger

20. september 2012 EM 2012/107. Almindelige bemærkninger 20. september 2012 EM 2012/107 Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1. Indledende bemærkninger Forslaget gør det muligt for turismeerhvervet at få en koncession til levering af et eller flere turistprodukter

Læs mere

20. august 2015 EM2015/165. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM2015/165. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM2015/165 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Ændringerne foretages ud fra et ønske om at øge mulighederne for at søge mobilitetsfremmeydelser. For at

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

8. maj 2015 FM2015/101 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

8. maj 2015 FM2015/101 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen. Afgivet til

Læs mere

(Begrænsning af arbejdsgiverens kriminalretlige ansvar og skærpelse af det kriminalretlige ansvar, indførelse af koordinatoruddannelse m.v.

(Begrænsning af arbejdsgiverens kriminalretlige ansvar og skærpelse af det kriminalretlige ansvar, indførelse af koordinatoruddannelse m.v. Udkast 21. januar 2011 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland (Begrænsning af arbejdsgiverens kriminalretlige ansvar og skærpelse af det kriminalretlige ansvar, indførelse af koordinatoruddannelse

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen

Lov om offentlighed i forvaltningen Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde 1 Loven gælder for al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning, jf. dog 2 og 3. Loven gælder endvidere for 1) elforsyningsvirksomheder, der producerer,

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere

Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere BEK nr 1011 af 25/10/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2662 Senere

Læs mere

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven Kommunaludvalget 2012-13 L 4 Bilag 1 Offentligt Enhed IT og CPR Sagsbehandler GK Koordineret med [INI] Sagsnr. 1207136 Doknr.1033168 Dato 25. september 2012 Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg

Læs mere