16. maj 2017 FM 2017/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "16. maj 2017 FM 2017/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger"

Transkript

1 16. maj 2017 FM 2017/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er udarbejdet som følge af det forslag til Inatsisartutbeslutning, som blev behandlet i og vedtaget af Inatsisartut på efterårssamlingen i 2015 (EM 2015/120). Det fremgår af Inatsisartutbeslutningen, at Naalakkersuisut skal udarbejde et forslag om ændring af landstingslov om Grønlands Råstoffond (landstingslov nr. 6 af 5. december 2008 om Grønlands Råstoffond, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 25 af 9. december 2015 og Inatsisartutlov nr. 31 af 28. november 2016). Forslaget skal bidrage til at sikre, at det kun vil være muligt at udbetale afkast af fondens midler til dækning af selvstyrets investeringer i råstofvirksomhed, udgifter ved råstofvirksomhed og udgifter ved varetagelse af hjemtagne opgaver i overensstemmelse med landstingslovens regler og i henhold til vedtagelse i Inatsisartutfinanslove eller tillægsbevillinger. Efter forslaget skal det således ikke være muligt at udbetale fondens midler til dækning af de nævnte investeringer og udgifter. De nærmere forhold i forbindelse med Inatsisartutbeslutningens behandling og vedtagelse i Inatsisartut omtales nedenfor i afsnit Hovedpunkter i forslaget 2.1. Gældende ret Den gældende lovgivning på området er landstingslov nr. 6 af 5. december 2008 om Grønlands Råstoffond, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 25 af 9. december 2015 og Inatsisartutlov nr. 31 af 28. november 2016, (herefter landstingsloven). Når landstingsloven træder i kraft, skal Naalakkersuisut oprette Grønlands Råstoffond. Det følger af landstingslovens 1. Naalakkersuisut skal derefter sørge for, at alle råstofindtægter, der er omfattet af landstingsloven, overføres fra landskassen til Grønlands Råstoffond. Det følger af landstingslovens 3 og 5. Fondens formue skal forvaltes og må alene udbetales og anvendes i overensstemmelse med landstingslovens regler. Det fremgår af landstingslovens 2, stk. 1, at lovens formål er at regulere placering og disponering af selvstyrets råstofindtægter og at underbygge langsigtede hensyn ved anvendelse af FM 2017/xx ISNN Sagsnr xxxx 1

2 selvstyrets råstofindtægter. I overensstemmelse dermed fremgår det af bemærkningerne til landstingsloven, at formålet med fonden er at sikre, at indtægterne fra råstofsektoren anvendes med henblik på en stabil og bæredygtig udvikling af den grønlandske økonomi, uafhængig af de enkelte års indtægter. Etablering af fonden har endvidere til formål at sikre, at anvendelsen af Grønlands indtægter fra råstofindustrien underbygger overordnede, langsigtede hensyn til den grønlandske økonomi, som også vil komme fremtidige generationer til gode. Det følger af landstingslovens 2, stk. 2, nr. 3, at fondens midler må anvendes til dækning af selvstyrets investeringer i råstofvirksomhed, udgifter ved råstofvirksomhed og udgifter ved varetagelse af hjemtagne opgaver i overensstemmelse med landstingslovens regler og i henhold til vedtagelse i Inatsisartutfinanslove eller tillægsbevillinger. Det følger af landstingslovens 2, stk. 2, nr. 4, at fondens midler derudover kun må udbetales til selvstyret i overensstemmelse med landstingslovens regler og i henhold til vedtagelse i Inatsisartutfinanslove eller tillægsbevillinger. Der gælder generelt den begrænsning, at fonden skal medvirke til at sikre, at fondens midler anvendes således, at det grønlandske samfund på lang sigt opnår de samfundsøkonomisk størst mulige afkast og mest gavnlige virkninger. Det følger af landstingslovens 2, stk. 2, nr. 5. Formuleringen af landstingslovens 2, stk. 2, nr. 3-5, er på nuværende tidspunkt meget bred med hensyn til, hvilke investeringer og udgifter som vil kunne dækkes helt eller delvist ved brug af fondens midler. Det medfører generelt en vis risiko for, at fondens midler ikke udbetales og anvendes korrekt og i overensstemmelse med landstingslovens generelle formål og hensyn. Formuleringen af de nævnte bestemmelser, herunder særligt landstingslovens 2, stk. 2, nr. 3, medfører videre generelt en betydelig risiko for udhuling af fondens midler, da fondens midler må udbetales og anvendes til dækning af investeringerne og udgifterne nævnt i landstingslovens 2, stk. 2, nr. 3. Efter landstingslovens 30 skal fondens midler placeres i aktiver uden for Grønland. Fondens midler skal placeres i henholdsvis renterelaterede instrumenter (75-85%) og egenkapitalrelaterede instrumenter (15-25%) Forslaget Forslaget er udarbejdet som følge af det forslag til Inatsisartutbeslutning, som blev behandlet i og vedtaget af Inatsisartut på efterårssamlingen i 2015 (EM 2015/120). Se ovenfor i afsnit 1. Inatsisartutbeslutningen havde den følgende ordlyd: 2

3 Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte ændringsforslag til Landstingslov nr. 6 af 5. december 2008 om Grønlands Råstoffond, således at det kun vil være muligt at benytte afkastet af den i fonden opsparede formue. Forslaget skelner generelt mellem udbetaling af fondens midler og udbetaling af afkast af fondens midler. Der henvises generelt til afsnit og nedenfor. Ved afkast forstås efter forslagets 3, stk. 7, det nominelle afkast efter inflation (realafkast) af fondens midler i et eller flere finansår med fradrag af udgifter til administration og drift af fonden i det eller de pågældende finansår. Der henvises generelt til den nævnte bestemmelse og bemærkningerne dertil Udbetaling af afkast af fondens midler Forslaget har generelt til formål at sikre, at det kun er afkast af fondens midler, som må udbetales til dækning af selvstyrets investeringer i råstofvirksomhed, udgifter ved råstofvirksomhed og udgifter ved varetagelse af hjemtagne opgaver i overensstemmelse med landstingslovens regler og i henhold til vedtagelse i Inatsisartutfinanslove eller tillægsbevillinger efter landstingslovens 2, stk. 2, nr. 3. Efter forslaget må fondens midler således ikke udbetales til dækning af de nævnte investeringer og udgifter. Der henvises generelt til forslagets 2, stk. 2, nr. 3, og bemærkningerne dertil. Forslagets ordning er generelt i overensstemmelse med den investeringsregel for økonomier med udtømmelige ressourcer, som professor John M. Hartwick formulerede i 1977 (den såkaldte Hartwick-regel). Hartwick-reglen omtales blandt andet i afsnit i Økonomisk Råds rapport fra september 2012 om naturressourcer som vækststrategi. En udtømmelig ressource er for eksempel en naturressource, herunder for eksempel mineralske råstoffer. Udgangspunktet efter Hartwick-reglen er, at overskuddet fra udtømningen af en udtømmelig ressource (ressourcerenten) skal investeres i nærmere bestemte aktiver, således at det sikres, at forbruget og velfærden i samfundet vil kunne holdes på det samme niveau over tid. Den ressource, der udtømmes, (naturkapitalen), vil således generelt blive erstattet af en såkaldt ressourcerente, der kan investeres i nærmere bestemte aktiver (finansiel kapital) og udnyttes af fremtidige generationer. Ressourcerenten investeres for så vidt muligt at holde den samlede formue (summen af naturkapital og finansiel kapital) konstant. Efter Hartwick-reglen er hensynet til fremtidige generationer således generelt ikke et spørgsmål om at bevare bestemte goder, herunder for eksempel bestemte naturressourcer, men derimod et spørgsmål om at sikre fremtidige generationer en generel mulighed for at sikre og skabe forbrug og velfærd i samfundet i fremtiden. Den samlede formue, som en generation i et samfund giver videre til den næste generation i samfundet, bør således generelt ikke være 3

4 mindre end den formue, som generationen selv modtog fra den tidligere generation. Forslagets ordning svarer videre blandt andet generelt til ordningen i den norske oliefond (Statens Pensjonsfond utland). Efter lovgivningen om den norske oliefond er det kun afkastet af fondens midler, som må anvendes til dækning af nærmere bestemte investeringer og udgifter med videre. Forslaget har særligt til formål at beskytte fremtidige generationers interesser ved at sikre, at fondens midler kun må udbetales i særlige tilfælde, og at fondens midler dermed generelt opspares og ikke udhules. Det afgørende er således, at fondens realværdi bevares over tid. Forslaget medfører ingen ændringer med hensyn til, hvilke investeringer og udgifter som må dækkes efter bestemmelsen i landstingslovens 2, stk. 2, nr. 3, som ændret ved forslaget Udbetaling af fondens midler Efter forslaget må fondens opsparede midler (fondens hovedstol) ikke udbetales til dækning af selvstyrets investeringer i råstofvirksomhed, udgifter ved råstofvirksomhed og udgifter ved varetagelse af hjemtagne opgaver i overensstemmelse med landstingslovens regler og i henhold til vedtagelse i Inatsisartutfinanslove eller tillægsbevillinger efter landstingslovens 2, stk. 2, nr. 3, som ændret ved forslaget. Der henvises generelt til forslagets 2, stk. 2, nr. 3, og bemærkningerne dertil. Bortset fra det anførte i forslagets 2, stk. 2, nr. 3, må fondens hovedstol udbetales som hidtil. Der henvises generelt til landstingslovens 2, stk. 2, nr. 3-5, og landstingslovens 6-8, som ændret ved forslaget, og bemærkningerne dertil. Fondens hovedstol må under nærmere angivne betingelser for eksempel udbetales til dækning af en reduktion af statens bloktilskud til selvstyret i henhold til lovgivningen om selvstyrets ret til råstofindtægter og bloktilskud. Det følger af landstingslovens 7. Finansieringen af eventuelle reduktioner af bloktilskuddet fra staten vil generelt ske ved brug af fondens hovedstol. Eventuelle reduktioner af bloktilskuddet vil generelt blive finansieret med 2 års forskydning, hvorved fonden i denne periode kan opnå afkast af de midler, som efterfølgende vil blive brugt til udligning af bloktilskudsreduktionerne. Fondens midler må udbetales til dækning af et reduceret bloktilskud fra staten, selvom det beløb, der udbetales, overstiger afkastet af fondens midler. Bestemmelserne i forslagets 6, stk. 3 og 4, finder ikke anvendelse i forbindelse med udbetaling af fondens midler Placering af fondens midler 4

5 Forslagets 30, stk. 2, fastsætter nye regler for placering af fondens midler. Efter bestemmelsen investeres fondens midler i mere risikofyldte aktiver end hidtil. Forslaget tager generelt i et vist omfang udgangspunkt i den ordning for investering af fondsmidler, som findes i den norske oliefond (Statens Pensjonsfond utland). Den norske oliefond søger generelt at udnytte fondens langsigtede perspektiv og betydelige størrelse til at skabe høje afkast og sikre de bedst mulige værdier for fremtidige generationer. Den norske oliefonds midler investeres efter den følgende fordeling: 60 % af fondens midler investeres i aktier, % af fondens midler investeres i rentebærende papirer (obligationer), og op til 5 % af fondens midler investeres i fast ejendom. Investeringerne foretages globalt uden for Norge. Ligesom den norske oliefond har Grønlands Råstoffond et langsigtet perspektiv. Fonden kan derfor med fordel generelt foretage mere risikofyldte investeringer for dermed at søge at opnå det størst mulige afkast af fondens midler. Det foreslås derfor, at Grønlands Råstoffonds midler investeres efter den følgende fordeling: % af fondens midler investeres i aktier, % af fondens midler investeres i rentebærende papirer (obligationer), og 5-8 % af fondens midler investeres i fast ejendom. Investeringerne foretages som hidtil i aktiver uden for Grønland, jf. landstingslovens 30, stk Fondens ledelse og administration Forslaget indeholder i 51 en overgangsbestemmelse, der indeholder særlige regler for fondens ledelse og administration i en kortere eller en længere periode efter landstingslovens ikrafttrædelse, hvor fondens formue er mindre omfattende. I en kortere eller en længere periode efter landstingslovens ikrafttrædelse forventes fondens formue og råstofindtægterne generelt at være mindre omfattende. Det forventes derfor, at der i denne periode generelt vil være behov ledelse, drift og administration af fonden i mindre omfang end det, der er følger af landstingslovens kapitel 7. En sådan ordning vil videre generelt medvirke til at sikre, at omkostningerne til fondens ledelse, drift og administration står i rimeligt forhold til størrelsen af fondens formue. Forslagets 52 indeholder derfor bestemmelser om en mindre omfattende ledelse, drift og administration af fonden. Bestemmelserne finder anvendelse indtil den 31. december i det år, hvor de følgende 2 betingelser begge er opfyldt 1. gang: 1) Fondens formue er større end 1 milliard kroner. 2) Årets afkast af fondens midler er større end 50 millioner kroner. 5

6 Først når de 2 nævnte betingelser begge er opfyldt, nedsættes en bestyrelse og et sekretariat efter reglerne i landstingslovens kapitel 7. Indtil da varetages fondens ledelse, drift og administration af Naalakkersuisut efter forslagets 52. Der henvises generelt til nævnte bestemmelse og bemærkningerne dertil. Forslaget sammenholdt med den gældende landstingslov Gældende formulering Forslaget 1 I landstingslov nr. 6 af 5. december 2008 om Grønlands Råstoffond, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 25 af 9. december 2015 og Inatsisartutlov nr. 31 af 28. november 2016, foretages følgende ændringer: 1. Overalt i landstingsloven ændres landstingsfinanslov til: Inatsisartutfinanslov, landstingsfinanslove til: Inatsisartutfinanslove, landstingsfinansloven til: Inatsisartutfinansloven og Landstingsfinansloven til: Inatsisartutfinansloven. 3) at sikre, at fondens midler anvendes til dækning af selvstyrets investeringer i råstofvirksomhed, udgifter ved råstofvirksomhed og udgifter ved varetagelse af hjemtagne opgaver i overensstemmelse med denne landstingslovs regler og i henhold til vedtagelse i landstingsfinanslove eller tillægsbevillinger, 2. I 2, stk. 2, nr. 3, ændres fondens midler til: afkast af fondens midler. 4) at sikre, at fondens midler derudover kun udbetales til selvstyret i overensstemmelse med denne landstingslovs regler og i henhold til vedtagelse i landstingsfinanslove eller tillægsbevillinger, og 5) at medvirke til at sikre, at fondens midler anvendes således, at det grønlandske sam- 3. I 2, stk. 2, nr. 4, ændres fondens midler til: fondens midler og afkast af fondens midler. 4. I 2, stk. 2, nr. 5, ændres fondens midler til: fondens midler og afkast af fondens 6

7 fund på lang sigt opnår de samfundsøkonomisk størst mulige afkast og mest gavnlige virkninger. midler. 5. Efter 3, stk. 6, indsættes som nyt stykke: Stk. 7. Ved afkast forstås det nominelle afkast efter inflation (realafkast) af fondens midler i et eller flere finansår med fradrag af udgifter til administration og drift af fonden i det eller de pågældende finansår. 4. Fonden formue opbygges af: 6. I 4, 1. pkt., ændres Fonden formue opbygges af: til: Fondens formue opbygges af:. 1) selvstyrets råstofindtægter. 7. I 4, nr. 1, ændres selvstyrets råstofindtægter. til: Selvstyrets råstofindtægter.. Fondens overførsel af midler til selvstyret 8. Kapiteloverskriften i kapitel 4 affattes således: Fondens overførsel af midler og afkast af midler til selvstyret Stk. 2. Fonden skal sørge for, at de i stk. 1 nævnte investeringer og udgifter dækkes af fondens midler i overensstemmelse med denne landstingslovs regler og i henhold til vedtagelse i landstingsfinanslove eller tillægsbevillinger. 9. 6, stk. 2, affattes således: Stk. 2. Fonden skal sørge for, at selvstyrets investeringer og udgifter nævnt i stk. 1 dækkes af afkast af fondens midler i overensstemmelse med denne landstingslovs regler og i henhold til vedtagelse i Inatsisartutfinanslove eller tillægsbevillinger, jf. dog stk. 3 og I 6 indsættes efter stk. 2 som nye stykker: Stk. 3. Fonden må i et finansår kun udbetale afkast til selvstyret efter stk. 2 til dækning af selvstyrets investeringer og udgifter nævnt i stk. 1 i finansåret. Desuden må fonden i et finansår kun udbetale afkast til selvstyret efter stk. 2, i det omfang det samlede udbetalingsbeløb i finansåret ikke er større 7

8 end det gennemsnitlige årlige afkast i de seneste 5 finansår før det pågældende finansår, jf. dog stk. 4. Stk. 4. Naalakkersuisut kan træffe afgørelse om, at fonden i et finansår kan udbetale afkast til selvstyret efter stk. 2 og 3, i det omfang det samlede udbetalingsbeløb i finansåret ikke er større end det samlede afkast, der er optjent og ikke er udbetalt til selvstyret i de seneste 5 finansår før det pågældende finansår. Stk. 3-6 bliver herefter stk Stk. 3. I det omfang fondens midler skal anvendes til dækning af de i stk. 1 nævnte investeringer og udgifter, skal fonden sørge for, at midlerne overføres fra fonden til landskassen senest 2 måneder efter vedtagelsen af landstingsfinansloven eller tillægsbevillingen, men dog tidligst den 1. januar i det pågældende finansår. Hvis økonomiske og forretningsmæssige forhold, herunder forhold vedrørende forvaltningen og investeringen af fondens midler, taler derfor, kan Naalakkersuisut efter indstilling fra fondens bestyrelse beslutte, at overførslen skal ske på et senere tidspunkt, dog ikke senere end 6 måneder efter vedtagelsen af landstingsfinansloven eller tillægsbevillingen. 7. Bortset fra det i 6 anførte må fondens midler kun udbetales til selvstyret i overensstemmelse med denne landstingslovs regler og i henhold til vedtagelse i landstingsfinanslove eller tillægsbevillinger, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Fondens midler må ikke udbetales til selvstyret før det tidspunkt, hvor selvstyrets råstofindtægter i et finansår første gang 11. I 6, stk. 5, 1. pkt., ændres fondens midler til: afkast af fondens midler og midlerne til: afkastet. I 6, stk. 5, 2. pkt., ændres fondens midler til: fondens midler og afkast af fondens midler. 12. Overalt i 7, stk. 1-3 og stk. 4, 3. pkt., ændres fondens midler til: fondens midler og afkast af fondens midler. I 7, stk. 4, 1. pkt., ændres nogle af fondens midler til: nogle af fondens midler eller noget af afkastet af fondens midler og midlerne til: midlerne eller afkastet. 8

9 er så store, at det medfører en reduktion af statens bloktilskud til selvstyret i henhold til lovgivningen om selvstyrets ret til råstofindtægter og bloktilskud. Efter dette tidspunkt må fondens midler kun udbetales til selvstyret, i det omfang selvstyrets råstofindtægter i et finansår medfører en reduktion af statens bloktilskud til selvstyret, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Når selvstyrets råstofindtægter i et finansår første gang er så store, at det medfører bortfald af statens bloktilskud til selvstyret, må fondens midler udbetales til selvstyret i større omfang end selvstyrets indtægter i det pågældende og de efterfølgende finansår reduceres ved bortfald af statens bloktilskud til selvstyret. Stk. 4. Når det er vedtaget i en landstingsfinanslov eller tillægsbevilling, at nogle af fondens midler skal udbetales til selvstyret, skal fonden udbetale midlerne til landskassen, i det omfang kravene i stk. 1 og 2 er opfyldt. Udbetalingen skal foretages seneste 2 måneder efter vedtagelsen af landstingsfinansloven eller tillægsbevillingen, men dog tidligst den 1. januar i det pågældende finansår. Hvis økonomiske og forretningsmæssige forhold, herunder forhold vedrørende forvaltningen og investeringen af fondens midler, taler derfor, kan Naalakkersuisut efter indstilling fra fondens bestyrelse beslutte, at udbetalingen skal ske på et senere tidspunkt, dog ikke senere end 6 måneder efter vedtagelsen af landstingsfinansloven eller tillægsbevillingen. Stk. 2. Fondens midler placeres efter følgende fordeling: 1) Renterelaterede instrumenter: %. 2) Egenkapitalrelaterede instrumenter: % , stk. 2, affattes således: Stk. 2. Fondens midler placeres efter følgende fordeling: 1) Aktier: 60-70%. 2) Obligationer: 25-35%. 9

10 Stk. 3. Fondens investeringer må ikke ske i aktiver vedrørende virksomhed, der er socialt uansvarlig. Ikrafttræden 3) Fast ejendom: 5-8%. 14. Kapiteloverskriften i kapitel 15 affattes således: Ikrafttræden og fondens ledelse og administration mens dens formue og årlige afkast er mindre 15. Efter 50 indsættes: 51. Bestemmelserne i 52 og 53 finder anvendelse indtil den 31. december i det år, hvor de følgende 2 betingelser begge er opfyldt 1. gang: 1) Fondens formue er større end 1 milliard kroner. 2) Årets afkast af fondens midler er større end 50 millioner kroner. 52. Fonden ledes, drives og administreres af Naalakkersuisut. Stk. 2. Naalakkersuisut leder, driver og administrerer fonden i overensstemmelse med dens formål, denne landstingslov og regler fastsat i medfør heraf. Stk. 3. Naalakkersuisut varetager de opgaver, der efter denne landstingslov varetages af fondens bestyrelse og sekretariat. Naalakkersuisut har og udøver de beføjelser, der efter denne landstingslov tilkommer og udøves af fondens bestyrelse og sekretariat. Bestemmelserne i denne landstingslov om bestyrelsens og sekretariatets opgaver, beføjelser, rettigheder og forpligtelser finder tilsvarende anvendelse for Naalakkersuisut med de nødvendige tilpasninger. Stk. 4. Naalakkersuisut offentliggør kvart- 10

11 årlige meddelelser med oplysninger, der kan have betydning for vurdering af fondens drift og udvikling. 2 Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Forslaget forventes ikke at have væsentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget forventes ikke at have væsentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. Konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed Forslaget indebærer ingen konsekvenser for miljøet, naturen eller folkesundheden. 6. Konsekvenser for borgerne Forslaget forventes ikke at have konsekvenser for borgerne. Formålet med forslaget er blandt andet særligt at beskytte fremtidige generationers interesser ved at sikre, at fondens midler kun må udbetales i særlige tilfælde, og at fondens midler dermed generelt opspares og ikke udhules. Der henvises generelt til landstingslovens 2, stk. 2, nr. 3-5, og landstingslovens 6-8, som ændret ved forslaget, og bemærkningerne dertil. Forslaget bidrager generelt til at sikre, at fondens formue, herunder fondens midler og afkast af fondens midler, placeres, forvaltes, udbetales og anvendes forsvarligt og mest hensigtsmæssigt, således at det grønlandske samfund på lang sigt opnår de samfundsøkonomiske størst mulige afkast og mest gavnlige virkninger deraf. 7. Andre væsentlige konsekvenser Forslaget påvirker ikke forholdet til rigsfællesskabet. Forslaget forventes videre ikke at have andre væsentlige konsekvenser. 8. Høring af myndigheder og organisationer m.v. 11

12 Forslaget var i perioden fra den [dag] [måned] til den [dag] [måned] 2017 offentliggjort på Grønlands Selvstyres høringsportal. Forslaget var endvidere i høring hos de følgende myndigheder, organisationer med videre: [ ] Naalakkersuisut modtog høringssvar fra de følgende myndigheder, organisationer med videre: [ ] Der er foretaget ændringer i forslaget og bemærkningerne på grundlag af de indkomne høringssvar. I det følgende behandles de høringssvar, der er indkommet under den eksterne høring. Det bemærkes, at høringssvarene er anført i kursiv, og at høringssvarene er gengivet i hovedtræk på grundlag af en foretaget væsentlighedsvurdering. Høringssvar fra [høringspart]: Høringsparten anførte [ ] Høringssvar fra [høringspart]: Høringsparten anførte [ ] 12

13 Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 (overalt i landstingsloven) Bestemmelsen er udtryk for konsekvensændringer som følge af, at Grønlands Landsting generelt omtales som Inatsisartut. Ord, der indeholder ordet landsting eller Landsting, er derfor generelt ændret således, at sådanne ord i stedet indeholder ordet Inatsisartut. Til nr. 2 ( 2, stk. 2, nr. 3) Bestemmelsen afgrænser, hvilken del af fondens samlede formue som må anvendes til dækning af selvstyrets investeringer i råstofvirksomhed, udgifter ved råstofvirksomhed og udgifter ved varetagelse af hjemtagne opgaver i overensstemmelse landstingsloven og i henhold til vedtagelse i Inatsisartutfinanslove eller tillægsbevillinger. Bestemmelsen medfører således en begrænsning med hensyn til, hvilken del af fondens samlede formue som må anvendes til dækning af de nævnte investeringer og udgifter. Forslaget skelner generelt mellem udbetaling af fondens midler og udbetaling af afkast af fondens midler. Ved afkast forstås efter forslagets 3, stk. 7, det nominelle afkast efter inflation (realafkast) af fondens midler i et eller flere finansår med fradrag af udgifter til administration og drift af fonden i det eller de pågældende finansår. Der henvises generelt til den nævnte bestemmelse og bemærkningerne dertil. Det følger af bestemmelsen i forslagets 2, stk. 2, nr. 3, at det kun er afkast af fondens midler, som må udbetales til dækning af selvstyrets investeringer i råstofvirksomhed, udgifter ved råstofvirksomhed og udgifter ved varetagelse af hjemtagne opgaver i overensstemmelse landstingsloven og i henhold til vedtagelse i Inatsisartutfinanslove eller tillægsbevillinger. Det er således ikke muligt at udbetale fondens midler til dækning af de nævnte investeringer og udgifter. Formålet med bestemmelsen er særligt at beskytte fremtidige generationers interesser ved at sikre, at fondens midler kun må udbetales i særlige tilfælde, og at fondens midler dermed generelt opspares og ikke udhules. Der henvises generelt til landstingslovens 2, stk. 2, nr. 3-5, og landstingslovens 6-8, som ændret ved forslaget, og bemærkningerne dertil. Forslaget medfører ingen ændringer med hensyn til, hvilke investeringer og udgifter som må dækkes efter bestemmelsen i 2, stk. 2, nr

14 Forslaget er generelt i overensstemmelse med den såkaldte Hartwick-regel. Forslagets ordning svarer videre generelt blandt andet i et vist omfang til ordningen for den norske oliefond (Statens Pensjonsfond utland). Der henvises generelt til afsnit og i de almindelige bemærkninger. Til nr. 3 ( 2, stk. 2, nr. 4) Bestemmelsen er ændret som følge af, at forslaget generelt skelner mellem udbetaling af fondens midler og udbetaling af afkast af fondens midler. Bestemmelsen præciserer, at fondens midler og afkast af fondens midler, bortset fra det, der følger af forslagets 2, stk. 2, nr. 3, kun må udbetales til selvstyret i overensstemmelse med landstingslovens regler og i henhold til vedtagelse i Inatsisartutfinanslove eller tillægsbevillinger. Der henvises generelt til bemærkningerne til forslagets 2, stk. 2, nr. 3, og afsnit og i de almindelige bemærkninger. Til nr. 4 ( 2, stk. 2, nr. 5) Bestemmelsen er ændret som følge af, at forslaget generelt skelner mellem udbetaling af fondens midler og udbetaling af afkast af fondens midler. Der henvises generelt til bemærkningerne til forslagets 2, stk. 2, nr. 3. Til nr. 5 ( 3, stk. 7) Bestemmelsen er ny i forhold til den gældende landstingslov. Bestemmelsen angiver, hvad der forstås ved afkast af fondens midler efter forslaget. Efter forslagets 3, stk. 7, forstås ved afkast det nominelle afkast efter inflation (realafkast) af fondens midler i et eller flere finansår med fradrag af udgifter til administration og drift af fonden i det eller de pågældende finansår. Til nr. 6 ( 4, 1. pkt.) Bestemmelsen er alene udtryk for en korrekturmæssig ændring. Til nr. 7 ( 4, nr. 1) Bestemmelsen er alene udtryk for en korrekturmæssig ændring. Til nr. 8 (kapiteloverskriften i kapitel 4) 14

15 Kapiteloverskriften i landstingslovens kapitel 4 er ændret som følge af, at forslaget generelt skelner mellem udbetaling af fondens midler og udbetaling af afkast af fondens midler. Der henvises generelt til forslagets 2, stk. 2, nr. 3, og bemærkningerne dertil. Til nr. 9 ( 6, stk. 2) Bestemmelsen præciserer og uddyber den gældende bestemmelse i landstingslovens 6, stk. 2. Bestemmelsen i forslagets 6, stk. 2, angiver, at fonden skal sørge for, at selvstyrets investeringer og udgifter nævnt i forslagets 6, stk. 1, dækkes af afkast af fondens midler i overensstemmelse med landstingslovens regler og i henhold til vedtagelse i Inatsisartutfinanslove eller tillægsbevillinger. Der henvises generelt til forslagets 2, stk. 2, nr. 3, og bemærkningerne dertil. Selvstyrets investeringer og udgifter nævnt i forslagets 6, stk. 1, må kun dækkes af afkast af fondens midler, i det omfang det er muligt i det pågældende finansår efter forslagets 3 og 4 og landstingsloven i øvrigt. Fonden er således ikke forpligtet til at udbetale afkast af fondens midler til dækning af de nævnte investeringer og udgifter, i det omfang der ikke er dækning i afkastet af fondens midler efter forslagets 3 og 4. Der henvises generelt til de nævnte bestemmelser og bemærkningerne dertil. Selvstyrets investeringer og udgifter nævnt i forslagets 6, stk. 1, må ikke dækkes ved udbetaling af fondens midler. Der henvises generelt til forslagets 2, stk. 2, nr. 3, og bemærkningerne dertil. Til nr. 10 ( 6, stk. 3) Bestemmelsen er ny i forhold til den gældende landstingslov. Bestemmelsen skal særligt ses i sammenhæng med forslagets 2, stk. 2, nr. 3, og forslagets 6, stk. 2 og 4. Der henvises generelt til de nævnte bestemmelser og bemærkningerne dertil. Bestemmelsen i forslagets 6, stk. 3, 1. pkt., angiver, at fonden i et finansår kun må udbetale afkast til selvstyret efter forslagets 6, stk. 2, til dækning af selvstyrets investeringer og udgifter nævnt i forslagets 6, stk. 1, i finansåret. Det følger således af bestemmelsen i forslagets 6, stk. 3, 1. pkt., at fonden i et finansår kun må udbetale afkast til selvstyret efter forslagets 6, stk. 2, til dækning af investeringer, som selvstyret har foretaget i det pågældende finansår, og til dækning af udgifter, som selvstyret har afholdt i det pågældende finansår. Det betyder for eksempel, at fonden i et finansår ikke må udbetale afkast til dækning af investeringer, som selvstyret har foretaget i et forudgående finansår, eller udgifter, som selvstyret har afholdt i et forudgående finansår. 15

16 Bestemmelsen i forslagets 6, stk. 3, 2. pkt., indeholder en øvre grænse for størrelsen af det samlede beløb, som fonden i et finansår må udbetale i afkast til selvstyret til dækning af selvstyrets investeringer og udgifter nævnt i forslagets 6, stk. 1. Bestemmelsen i forslagets 6, stk. 3, 2. pkt., angiver, at fonden i et finansår kun må udbetale afkast til selvstyret efter forslagets 6, stk. 2, i det omfang det samlede udbetalingsbeløb i finansåret ikke er større end det gennemsnitlige årlige afkast i de seneste 5 finansår før det pågældende finansår, jf. dog forslagets 6, stk. 4. Det er for eksempel i sig selv uden betydning, om fondens udbetaling af afkast i et finansår efter forslagets 6, stk. 2, overstiger det afkast, der er opsparet i fonden i det pågældende finansår, når blot det samlede udbetalingsbeløb i det finansår, hvor afkastet udbetales, ikke er større end det gennemsnitlige årlige afkast i de seneste 5 finansår før det pågældende finansår. De investering og udgifter, som dækkes ved fondens udbetaling af afkast i et finansår, skal som nævnt være foretaget eller afholdt i det finansår, hvor afkastet udbetales, jf. forslagets 6, stk. 3, 1. pkt. Fonden har i et vist omfang mulighed for at udbetale yderligere afkast til selvstyret til dækning af selvstyrets investeringer og udgifter nævnt i forslagets 6, stk. 1, hvis Naalakkersuisut træffer afgørelse derom efter forslagets 6, stk. 4. Der henvises generelt til den nævnte bestemmelse og bemærkningerne dertil. Til nr. 10 ( 6, stk. 4) Bestemmelsen er ny i forhold til den gældende landstingslov. Bestemmelsen skal særligt ses i sammenhæng med forslagets 2, stk. 2, nr. 3, og forslagets 6, stk. 2 og 3. Der henvises generelt til de nævnte bestemmelser og bemærkningerne dertil. Bestemmelsen indeholder en hjemmel for Naalakkersuisut til at træffe afgørelse om, at fonden i et finansår må udbetale afkast til selvstyret efter forslagets 6, stk. 2 og 3, i det omfang det samlede udbetalingsbeløb i finansåret ikke er større end det samlede afkast, der er optjent og ikke er udbetalt til selvstyret i de seneste 5 finansår før det pågældende finansår. Udgangspunktet efter forslagets 6, stk. 3, 2. pkt., er, at fonden i et finansår kun må udbetale afkast til selvstyret efter forslagets 6, stk. 2, i det omfang det samlede udbetalingsbeløb i finansåret ikke er større end det gennemsnitlige årlige afkast i de seneste 5 finansår før det pågældende finansår. Der henvises generelt til forslagets 6, stk. 3, og bemærkningerne dertil. Efter forslagets 6, stk. 4, har Naalakkersuisut mulighed for at træffe afgørelse om, at fonden i et konkret tilfælde må udbetale yderligere beløb i afkast til selvstyret end det, der følger af forslagets 6, stk. 2 og 3. Der gælder dog altid den begrænsning, at det samlede udbetalings- 16

17 beløb i et finansår ikke må være større end det samlede afkast, der er optjent og ikke er udbetalt til selvstyret i de seneste 5 finansår før det pågældende finansår. Bestemmelsen i forslagets 6, stk. 4, indeholder således en ufravigelig øvre grænse for, hvor stort et beløb fonden må udbetale i afkast i et finansår til dækning af selvstyrets investeringer og udgifter efter forslagets 6, stk. 2 og 3. Bestemmelsen har særligt til formål at sikre, at fondens formue ikke udhules. Hvis det samlede afkast, der er optjent i fonden i de seneste 5 finansår før det pågældende finansår, for eksempel er kr., og hvis fonden i de seneste 5 finansår før det pågældende finansår for eksempel har udbetalt i alt kr. i afkast efter forslagets 6, stk. 2 og 3, må fonden i det pågældende finansår udbetale op til kr. i afkast efter forslagets 6, stk. 4. Det gælder, uanset om beløbet på kr. er større end det gennemsnitlige årlige afkast i de seneste 5 finansår før det pågældende finansår som anført i forslagets 6, stk. 3. Fondens mulighed for at udbetale afkast efter forslagets 6, stk. 4, forudsætter generelt, at Naalakkersuisut træffer afgørelse derom. Naalakkersuisut træffer en sådan afgørelse på baggrund af en konkret vurdering af alle relevante forhold i det enkelte tilfælde og i overensstemmelse med almindelige forvaltningsretlige regler og principper, herunder principperne om saglighed, proportionalitet og ikke-diskrimination. Bestemmelsen vedrører alene udbetaling af afkast af fondens midler og ikke udbetaling af fondens midler. Der henvises generelt til bemærkningerne til forslagets 2, stk. 2, nr. 3. Til nr. 11 ( 6, stk. 5) Bestemmelsen er ændret som følge af, at forslaget generelt skelner mellem udbetaling af fondens midler og udbetaling af afkast af fondens midler. Det følger af forslagets 2, stk. 2, nr. 3, at det kun er afkast af fondens midler, som må udbetales til dækning af selvstyrets investeringer i råstofvirksomhed, udgifter ved råstofvirksomhed og udgifter ved varetagelse af hjemtagne opgaver i overensstemmelse landstingsloven og i henhold til vedtagelse i Inatsisartutfinanslove eller tillægsbevillinger. Det er således ikke muligt at udbetale fondens midler til dækning af de nævnte investeringer og udgifter. Der henvises generelt til den nævnte bestemmelse og bemærkningerne dertil. Til nr. 12 ( 7) Bestemmelsen er ændret som følge af, at forslaget generelt skelner mellem udbetaling af fondens midler og udbetaling af afkast af fondens midler. Der henvises generelt til forslagets 2, stk. 2, nr. 3, og bemærkningerne dertil. 17

18 Til nr. 13 ( 30, stk. 2) Bestemmelsen fastsætter nye regler for placering af fondens midler. Efter bestemmelsen investeres fondens midler i mere risikofyldte aktiver end hidtil. Investeringerne foretages som hidtil i aktiver uden for Grønland, jf. landstingslovens 30, stk. 1. Efter bestemmelsen investeres fondens midler efter den følgende fordeling: % af fondens midler investeres i aktier, % af fondens midler investeres i rentebærende papirer (obligationer), og 5-8 % af fondens midler investeres i fast ejendom. Bestemmelsen tager udgangspunkt i den ordning for investering af fondsmidler, som findes i den norske oliefond (Statens Pensjonsfond utland). Der henvises generelt til afsnit i de almindelige bemærkninger. Ligesom den norske oliefond har Grønlands Råstoffond et langsigtet perspektiv, og fonden kan derfor med fordel generelt foretage mere risikofyldte investeringer for dermed at søge at opnå det størst mulige afkast af fondens midler. Til nr. 14 (kapiteloverskriften i kapitel 15) Kapiteloverskriften i landstingslovens kapitel 15 er ændret som følge af, at der i forslagets er indsat nye bestemmelser om fondens ledelse og administration, mens dens formue er mindre omfattende. Til nr. 15 ( 51) Bestemmelsen er ny i forhold til den gældende landstingslov. Bestemmelsen er en overgangsbestemmelse, der indeholder særlige regler for fondens ledelse og administration i en kortere eller en længere periode efter landstingslovens ikrafttrædelse, hvor fondens formue er mindre omfattende. I en kortere eller en længere periode efter landstingslovens ikrafttrædelse forventes fondens formue og råstofindtægterne generelt at være mindre omfattende. Det forventes derfor, at der i denne periode generelt vil være behov ledelse, drift og administration af fonden i mindre omfang end det, der er følger af landstingslovens kapitel 7. En sådan ordning vil videre generet medvirke til at sikre, at omkostningerne til fondens ledelse, drift og administration står i rimeligt forhold til størrelsen af fondens formue. Forslagets 52 indeholder derfor bestemmelser om en mindre omfattende ledelse, drift og administration af fonden. Der henvises generelt til de nævnte bestemmelser og bemærkningerne dertil. 18

19 Bestemmelsen i forslagets 51 angiver, at forslagets 52 finder anvendelse indtil den 31. december i det år, hvor de følgende 2 betingelser begge er opfyldt 1. gang: 1) Fondens formue er større end 1 milliard kroner. 2) Årets afkast af fondens midler er større end 50 millioner kroner. Først når de 2 nævnte betingelser begge er opfyldt, nedsættes en bestyrelse og et sekretariat efter reglerne i landstingslovens kapitel 7. Det er således ikke tilstrækkeligt, at 1 af betingelserne er opfyldt, herunder at 1 af betingelserne er opfyldt i en længere periode. Når de 2 nævnte betingelser i forslagets 51 begge er opfyldt, finder reglerne i landstingslovens kapitel 7 anvendelse, uanset om 1 eller begge de 2 nævnte betingelser ikke måtte være opfyldt i 1 eller flere af de følgende år. Til nr. 15 ( 52, stk. 1) Bestemmelsen er ny i forhold til den gældende landstingslov. Bestemmelsen angiver et generelt udgangspunkt om, at fonden ledes, drives og administreres af Naalakkersuisut. Bestemmelsen finder kun anvendelse indtil den 31. december i det år, hvor de 2 betingelser i forslagets 51 begge er opfyldt 1. gang. Der henvises generelt til forslagets 51 og bemærkningerne dertil. Efter landstingslovens 11, stk. 1, og 22, stk. 1, ledes og drives fonden af en bestyrelse. Bestyrelsen kan bestå af personer, der er medlemmer af Naalakkersuisut eller ansatte i Naalakkersuisut, eller andre personer. Efter landstingslovens 23, stk. 1, administreres fonden af et sekretariat. Til nr. 15 ( 52, stk. 2) Bestemmelsen er ny i forhold til den gældende landstingslov. Bestemmelsen angiver, at Naalakkersuisut leder, driver og administrerer fonden i overensstemmelse med dens formål, landstingsloven og regler fastsat i medfør heraf. Bestemmelsen svarer generelt til landstingslovens 22, stk. 1, om bestyrelsens ledelse og drift af fonden efter den almindelige ordning i landstingslovens kapitel 7. Bestemmelsen finder kun anvendelse indtil den 31. december i det år, hvor de 2 betingelser i forslagets 51 begge er opfyldt 1. gang. Der henvises generelt til forslagets 51 og bemærkningerne dertil. 19

20 Til nr. 15 ( 52, stk. 3) Bestemmelsen er ny i forhold til den gældende landstingslov. Bestemmelsen angiver blandt andet, at Naalakkersuisut varetager de opgaver, der efter landstingsloven varetages af fondens bestyrelse og sekretariat. Bestemmelsen angiver videre, at Naalakkersuisut har og udøver de beføjelser, der efter landstingsloven tilkommer og udøves af fondens bestyrelse og sekretariat. Det følger desuden af bestemmelsen, at bestemmelserne i landstingsloven om bestyrelsens og sekretariatets opgaver, beføjelser, rettigheder og forpligtelser finder tilsvarende anvendelse for Naalakkersuisut med de nødvendige tilpasninger. Det betyder for eksempel blandt andet, at reglerne i landstingslovens 28 finder tilsvarende anvendelse for Naalakkersuisut, når Naalakkersuisut leder, driver og administrerer fonden efter forslagets 52, stk. 1. Bestemmelsen finder kun anvendelse indtil den 31. december i det år, hvor de 2 betingelser i forslagets 51 begge er opfyldt 1. gang. Der henvises generelt til forslagets 51 og bemærkningerne dertil. Til nr. 15 ( 52, stk. 4) Bestemmelsen er ny i forhold til den gældende landstingslov. Efter bestemmelsen offentliggør Naalakkersuisut kvartårlige meddelelser med oplysninger, der kan have betydning for vurdering af fondens drift og udvikling. Bestemmelsen svarer generelt til landstingslovens i 22, stk. 4, om bestyrelsens offentliggørelse af sådanne kvartårlige meddelelser efter den almindelige ordning i landstingslovens kapitel 7. Bestemmelsen finder kun anvendelse indtil den 31. december i det år, hvor de 2 betingelser i forslagets 51 begge er opfyldt 1. gang. Der henvises generelt til forslagets 51 og bemærkningerne dertil. Til 2 Bestemmelsen vedrører ikrafttrædelsestidspunktet for forslaget. Det foreslås, at forslaget træder i kraft den 1. januar

20. september 2017 EM 2017/90. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

20. september 2017 EM 2017/90. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 20. september 2017 EM 2017/90 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er udarbejdet som følge af den Inatsisartutbeslutning, som blev vedtaget som EM 2015/120 på efterårssamlingen

Læs mere

11. august 2016 EM 2016/23. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

11. august 2016 EM 2016/23. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 11. august 2016 EM 2016/23 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er udarbejdet som følge af det forslag til Inatsisartutbeslutning, der blev 1. behandlet af Inatsisartut

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger xx. august 2016 EM 2016/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er udarbejdet som følge af en Inatsisartutbeslutning på efterårssamlingen i 2015. Det blev ved

Læs mere

28. november 2013 FM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

28. november 2013 FM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 28. november 2013 FM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er udarbejdet som følge af en Inatsisartutbeslutning på efterårssamlingen i 2013. Det blev besluttet,

Læs mere

EM2017/90 J.nr EM-LABU-90 1

EM2017/90 J.nr EM-LABU-90 1 27-10-2017 BETÆNKNING Afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ændring af landstingslov om Grønlands Råstoffond (Anvendelse af fondens midler

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

10. juni 2014 EM 2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. juni 2014 EM 2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. juni 2014 EM 2014/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønland har på nuværende tidspunkt ikke en jobbank på internettet med et struktureret udbud af ledige jobs, hvor

Læs mere

21. september 2018 FM 2019/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

21. september 2018 FM 2019/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 21. september 2018 FM 2019/XX Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 25 af 18. december 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter (storskalaloven)

Læs mere

6. november 2017 FM 2018/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

6. november 2017 FM 2018/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 6. november 2017 FM 2018/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1. Den overordnede baggrund for forslaget Den overordnede baggrund for ændringsforslaget er et ønske fra

Læs mere

19. marts 2014 FM2014/128. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

19. marts 2014 FM2014/128. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 19. marts 2014 FM2014/128 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (isog vandeksportloven)

Læs mere

EM 2018/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

EM 2018/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 18-06-2018 EM 2018/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber (budget- og regnskabsloven) trådte

Læs mere

25. januar 2008 FM 2008/15 12. 08. 2007 EM 2007/55. Kapitel 1 Fondens oprettelse og formål med videre

25. januar 2008 FM 2008/15 12. 08. 2007 EM 2007/55. Kapitel 1 Fondens oprettelse og formål med videre 25. januar 2008 FM 2008/15 12. 08. 2007 EM 2007/55 Forslag til Landstingslov om Grønlands Råstoffond. Kapitel 1 Fondens oprettelse og formål med videre 1. Landsstyret opretter Grønlands Råstoffond. Stk.

Læs mere

23.august 2018 EM 2018/213. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

23.august 2018 EM 2018/213. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 23.august 2018 EM 2018/213 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Som konsekvens af vedtagelsen af Inatsisartutlov om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi

Læs mere

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. december 2016 FM2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingsforordning om revalidering er fra 2001 og senest ændret i 2006. Der pågår i øjeblikket en række

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv har til formål at styrke udviklingen af det grønlandske

Læs mere

FM 2019/19. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

FM 2019/19. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 30-01-2019 FM 2019/19 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget har dels til formål at bringe den grønlandske og den danske version af Inatsisartutlovens 6 i overensstemmelse

Læs mere

5. februar 2018 EM 2018/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

5. februar 2018 EM 2018/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 5. februar 2018 EM 2018/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget indeholder diverse ændringer og tilføjelser til landstingslov om indkomstkat, heriblandt mindre ændringer

Læs mere

x. x 2016 FM 2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger

x. x 2016 FM 2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger x. x 2016 FM 2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Med forslaget indføres en adgang for Naalakkersuisut til at fastsætte regler om krav til fakturering.

Læs mere

NAALAKKERSUISUT. Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut. Kære Jens Immanuelsen

NAALAKKERSUISUT. Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut. Kære Jens Immanuelsen Aningaasaqarnermut Nunamullu Namminermut Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT af GREENLAND Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut

Læs mere

9. august EM 2011/42. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2011 om Børnetalsmand og Børneråd. Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde

9. august EM 2011/42. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2011 om Børnetalsmand og Børneråd. Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde 9. august Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2011 om Børnetalsmand og Børneråd. Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde 1. Denne Inatsisartutlov har til formål at fremme børns rettigheder og interesser

Læs mere

EM2016/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

EM2016/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 29-07-2016 EM2016/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (isog vandeksportloven)

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger xx. februar 2018 EM 2018/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning På efterårssamlingen 2017 vedtog Inatsisartut Inatsisartutlov om beskatning af afkast af visse pensionskapitaler

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer: 27. september 2012 EM 2012/112 Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) (Ændringer af

Læs mere

09. maj 2016 EM2016/xxx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

09. maj 2016 EM2016/xxx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 09. maj 2016 EM2016/xxx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (isog vandeksportloven)

Læs mere

FM 2017/132

FM 2017/132 21.04.2017 FM 2017/132 Rettelsesblad Erstatter forslag af 14.03.2017. (Der er foretaget rettelser i 10, stk. 2 samt redaktionelle ændringer jf. lovteknisk notat af 24. marts 2017 fra Bureau for Inatsisartut)

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Hjemmestyret forventer, at råstofsektoren i de kommende år vil få stadig større betydning i Grønlands økonomi gennem en væsentlig forøgelse

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. august 2012 EM 2012/84 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med forslaget er at indsætte bestemmelse om gebyrer i fiskeriloven. Indføringen er reelt set ikke ny,

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger xx. august 2018 EM 2018/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag tager sigte på at tilpasse Inatsisartutloven på baggrund af de erfaringer som er indhøstet siden

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

20. august 2015 EM2015/147. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM2015/147. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM2015/147 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Naalakkersuisut planlægger at oprette en landsdækkende jobportal til registrering og administration af arbejdssøgende

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget De almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget De almindelige bemærkninger xx.xx.2016 FM 2016/xx Bemærkninger til lovforslaget De almindelige bemærkninger 1. Indledning Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale anliggender har under tilsyn med kommunernes forvaltning

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 17. november 2013 FM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge

Læs mere

8. august 2013 EM 2013/103. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

8. august 2013 EM 2013/103. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 8. august 2013 EM 2013/103 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Fiskebestanden udgør en del af det grønlandske samfunds naturkapital og har stor værdi for samfundet.

Læs mere

11. november 2015 EM 2015/98. Ændringsforslag. til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension. Til 15

11. november 2015 EM 2015/98. Ændringsforslag. til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension. Til 15 Ændringsforslag til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Fremsat af Naalakkersuisut til 3. behandling. Til 15 1. 15, stk. 3 affattes således: udbetalt efter Nordisk Konvention

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer: Inatsisartutlov nr. 26 af 18. december 2012 om ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) (Ændringer af regler om råstofmyndigheden,

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer: [dag]. [måned] 2012 EM 2012/xxx Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven) (Ændringer af regler om råstofmyndigheden,

Læs mere

Bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Tidspresset under Inatsisartutsamlingerne har i de senere år været stigende, ikke mindst under efterårssamlingerne. Dette vanskeliggør

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning I 2017 blev der vedtaget reformer på området for beregning af boligsikring og børnetilskud. Dette skete på baggrund af, at der igennem

Læs mere

31. maj 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

31. maj 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 31. maj 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog under sin efterårssamling i 2010 som dagsordenspunkt 68 et beslutningsforslag om, at Naalakkersuisut

Læs mere

8. januar 2015 FM 2015/89. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

8. januar 2015 FM 2015/89. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 8. januar 2015 FM 2015/89 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Nærværende forslag blev fremsat i forbindelse med efterårssamlingen 2014, men på grund af udskrivelse af

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 20. december 2005 VM 2006/13 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Det nuværende regelgrundlag for udøvelse af havnemyndighed er 1 i Hjemmestyrets bekendtgørelse

Læs mere

24. april 2017 FM 2017/125. Rettelsesblad Erstatter forslag af 7. marts 2017

24. april 2017 FM 2017/125. Rettelsesblad Erstatter forslag af 7. marts 2017 24. april 2017 FM 2017/125 Rettelsesblad Erstatter forslag af 7. marts 2017 ( 13 stk. 1 og 2 er ændret og en ændring af det foreslåede ikrafttrædelsestidspunkt) Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.

Læs mere

12. april 2012 FM 2012/44. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

12. april 2012 FM 2012/44. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 12. april 2012 FM 2012/44 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger til forslaget Indledning Fremsættelse af ændringsforslaget til Landstingsloven sker på baggrund af henstilling fra Udvalget

Læs mere

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutslov nr. xx af xx.xx.2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk. Fremsat af formanden for Naalakkersuisut Afgivet

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Xx august 2016 Bemærkninger til lovforslaget EM 2016/xx Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog i 1993 at oprette et boligselskab til at administrere Selvstyrets udlejningsboliger. En

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 Fremsat den 7. oktober 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 25. januar 2017 UPA 2017/9 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 1. Efter hvert valg til Inatsisartut samt ved embedsledighed

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger xx.xx.2017 EM2017/XX Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er en opfølgning på Inatsisartut beslutning i maj 2016 om at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en

Læs mere

rejseudbyderens konkurs m.v.) Til 1

rejseudbyderens konkurs m.v.) Til 1 Ændringsforslag stillet den [xx]. februar 2015 Ændringsforslag Til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (dækning af tab ved køb af flyrejser i tilfælde af rejseudbyderens

Læs mere

8. november 2017 EM 2017/38. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

8. november 2017 EM 2017/38. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger EM 2017/38 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Lovforslaget vedrører overordnet to forhold. Dels lægget lovforslaget op til justeringer af pensionsbeskatningsreglerne, som

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Den xx. xxx 2017 EM 2017/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget har til hensigt at sikre, at modtagere af højeste førtidspension kan oppebære en grundpension, svarende

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 11. juni 2018 EM2018/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Baggrunden for forslaget er, at der ved vedtagelse af Inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om boligfinansiering

Læs mere

29. marts 2019 EM2019/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

29. marts 2019 EM2019/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 29. marts 2019 EM2019/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning På efterårssamlingen 2018 blev der stillet et beslutningsforslag om, at ordensreglerne i bilag 4 til landstingsforordning

Læs mere

16. september 2016 EM 2016/20. Ændringsforslag. Til

16. september 2016 EM 2016/20. Ændringsforslag. Til 16. september 2016 EM 2016/20 Ændringsforslag Til Forslag til: Inatsisartutlov nr. XX af XX. XXX 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandlingen.

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

18. december 2018 FM2019/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

18. december 2018 FM2019/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den nugældende Inatsisartutlov nr. 35 af 23. november 2017 om alkohol har det seneste år, været genstand for diskussion. Nærværende forslag

Læs mere

til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter

til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter 10. november 2012 EM 2012/110 Ændringsforslag til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandling. 1.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

24/ FM 2016/21. Ændringsforslag. Til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat.

24/ FM 2016/21. Ændringsforslag. Til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat. 24/5 2016 FM 2016/21 Ændringsforslag Til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat Fremsat til 3. behandlingen af Naalakkersuisut. Til 2 1. I 2 indsættes

Læs mere

21. april 2017 FM 2017/21 RETTELSESBLAD 2. Erstatter rettelsesblad af 19. april 2017

21. april 2017 FM 2017/21 RETTELSESBLAD 2. Erstatter rettelsesblad af 19. april 2017 21. april 2017 FM 2017/21 RETTELSESBLAD 2 Erstatter rettelsesblad af 19. april 2017 Begrundelse På grund af sent indkommet lovteknisk høringssvar, er det fundet nødvendigt at fremsende et nyt rettelsesblad

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt xx. februar 2017 EM 2017/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal der svares en

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til trediebehandlingen.

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til trediebehandlingen. 13. maj 2002 FM 2002/29 Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til trediebehandlingen. Til 1 1. Paragraffen affattes således: " 1. Folkeskolen

Læs mere

8. august 2013 EM 2013/101. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

8. august 2013 EM 2013/101. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 8. august 2013 EM 2013/101 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Forslaget er foranlediget af de berørte rederiers ønske om at gøre op med de svagheder, som den

Læs mere

22. november 2016 FM 2017/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 201x om Offentlig Digital Post. Kapitel 1 Anvendelsesområde

22. november 2016 FM 2017/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 201x om Offentlig Digital Post. Kapitel 1 Anvendelsesområde 22. november 2016 FM 2017/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 201x om Offentlig Digital Post Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Offentlig Digital Post er betegnelsen for den af Naalakkersuisut

Læs mere

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger 30. april 2012 FM 2012/43 Bemærkninger til Lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget har til hensigt at sikre en strukturtilpasning for den del af den kystnære flådekomponent, som udøver

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver

Forslag. Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver Beskæftigelsesudvalget 2018-19 L 92 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2018-19 Fremsat den 13. november 2018 af beskæftigelsesminister (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 15. august 2008 25. januar 2008 31.07.2007 EM 2008/10 FM 2008/39 EM 2007/39 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 17. marts 2006 FM 2006/21 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Baggrunden for forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004, der trådte i kraft den 1.

Læs mere

Bemærkninger til forslag til Landstingslov om Ligestillingsrådet. Almindelige bemærkninger.

Bemærkninger til forslag til Landstingslov om Ligestillingsrådet. Almindelige bemærkninger. 30. marts 1998 FM 1998/18 Bemærkninger til forslag til Landstingslov om Ligestillingsrådet. Almindelige bemærkninger. På nuværende tidspunkt findes et Ligestillingsudvalg. Det er nedsat af Grønlands Landsting

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til 2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-9047 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og

Læs mere

Kapitel 1 Formål, definitioner, anvendelsesområde og krav om fastboende lærlinge og praktikanter med videre. Formål

Kapitel 1 Formål, definitioner, anvendelsesområde og krav om fastboende lærlinge og praktikanter med videre. Formål 18. maj 2017 FM 2017/26 Rettelsesblad Erstatter forslag af 14. marts 2017 (Begrundelse: Rettelsesbladet indarbejder rettelser udarbejdet på baggrund af bemærkninger fra Lovteknisk Funktion, Bureau for

Læs mere

24. maj 2016 EM2016/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

24. maj 2016 EM2016/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 24. maj 2016 EM2016/XX Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning KNI A/S virksomhed er reguleret i landstingsforordning nr. 4 af 6. juni 1997 som ændret ved landstingsforordning

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med dette forslag er at rette en uoverensstemmelse mellem den grønlandske og den danske version af 41 i Inatsisartutlov om beskyttelse

Læs mere

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2011 om ændring af landstingslov om vederlag til medlemmer af landstinget og landsstyret m.v.

Læs mere

Almindelige bemærkninger.

Almindelige bemærkninger. 11. marts 2004 FM 2004/23 Almindelige bemærkninger. Baggrunden for nærværende forslag til landstingslov er, at der på konto 20.11.50. FL 2004 er afsat 3 millioner kroner til det i forslaget skitserede

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland 1 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland (Overførsel af personoplysninger til tredjeland) 1 I lov om arbejdsskadesikring i Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 75 af 16. januar

Læs mere

Statistisk Årbog. Offentlige finanser. Offentlige finanser

Statistisk Årbog. Offentlige finanser. Offentlige finanser Statistisk Årbog Offentlige finanser Offentlige finanser Offentlige finanser Formålet med dette afsnit er at give et overblik over den offentlige sektors økonomi, herunder hvor store udgifterne er, hvordan

Læs mere

12. marts 2017 FM 2017/119. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

12. marts 2017 FM 2017/119. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 12. marts 2017 FM 2017/119 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingsforordning om revalidering er fra 2001 og senest ændret i 2006. Der pågår i øjeblikket en række

Læs mere

22. januar 2019 FM 2019/xx BILAG 3

22. januar 2019 FM 2019/xx BILAG 3 22. januar 2019 FM 2019/xx BILAG 3 Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske

Læs mere

9. december 2013 FM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. december 2013 FM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. december 2013 FM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Der har i forbindelse med flere råstofprojekter været betydelig debat omkring borgerinddragelse og hvad

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut

Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut Kapitel 1 Selvstyret 1. Grønlands Selvstyre har den lovgivende og udøvende magt inden for overtagne sagsområder. Domstole,

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt 15. december 2014 J.nr. 14-4371532 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 55 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige

Læs mere

29. oktober 2015 EM 2015/160. Ændringsforslag. til. Til 5. Til 9. Til 10

29. oktober 2015 EM 2015/160. Ændringsforslag. til. Til 5. Til 9. Til 10 29. oktober 2015 EM 2015/160 Ændringsforslag til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandling. Til 5 1. Stk. 2 affattes således: Stk. 2. Alderspensionister

Læs mere

8. april 2019 EM 2019/XX

8. april 2019 EM 2019/XX 8. april 2019 EM 2019/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om virksomheders og offentlige myndigheders samfundsansvar ved ansættelse af lærlinge og praktikanter Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde

Læs mere

21. august 2018 EM2018/215. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

21. august 2018 EM2018/215. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 21. august 2018 EM2018/215 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Baggrunden for forslaget er, at der ved vedtagelse af inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om boligfinansiering

Læs mere

22. oktober 2018 EM2018/213 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervs-og Råstofudvalget. vedrørende

22. oktober 2018 EM2018/213 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervs-og Råstofudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Erhvervs-og Råstofudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om ændring af Inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sundhedsvæsenet i Grønland

Forslag. Lov om ændring af lov om sundhedsvæsenet i Grønland 2008/1 LSF 52 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, REGSU, j.nr. 2003-12140-21 Fremsat

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

12. april 2016 FM 2016/124. Ændringsforslag. til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2016 om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens.

12. april 2016 FM 2016/124. Ændringsforslag. til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2016 om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens. 12. april 2016 FM 2016/124 Ændringsforslag til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2016 om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens. Fremsat af Naalakkersuisut til 3. behandlingen. Til 3 1. 3,

Læs mere

Landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde. Landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001 om økonomisk tilskud til politisk arbejde

Landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde. Landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001 om økonomisk tilskud til politisk arbejde Landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde September 2015 Landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001 om økonomisk tilskud til politisk arbejde med de ændringer, som er en følge af Landstingslov nr.

Læs mere

Kapitel 1. Inatsisartutlovens anvendelsesområde

Kapitel 1. Inatsisartutlovens anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 5 af 3. juni af 2015 om arkivvæsen Kapitel 1 Inatsisartutlovens anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands Selvstyre og

Læs mere

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 3. juli 2014 EM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger har

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning 2009/1 LSF 218 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2010-2654 Fremsat den 26. maj 2010 af indenrigs

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger xx. januar 2017 FM 2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning På flere forskellige lovområder er der fastsat regler om størrelsen af det beløb, som kan udbetales til en

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland 1 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland (Ændring som følge af gradvis forhøjelse af den grønlandske pensionsalder) 1 I lov om arbejdsskadesikring i Grønland, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere