DBTU s Stævne/Ratingreglement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DBTU s Stævne/Ratingreglement"

Transkript

1 DBTU s Stævne/Ratingreglement Kapitel 1, Stævner 01: Stævnetyper Der skelnes mellem disse stævnetyper: 1. DBTU mesterskaber og stævnearrangementer 2. Lokalunion mesterskaber og stævnearrangementer 3. DBTU godkendte stævner (Grand prix og åbne stævner). 4. Invitationsstævner (skal ikke godkendes af DBTU). Stævnetype 1, 2 og 3 tæller alle med til ratinglisten og DBTU s stævneafviklingsprogram TTCoordinator (TTC) skal benyttes til forberedelse, afvikling og afslutning af stævnet. Invitationsstævner tæller ikke med til ratinglisten. Stævnetyperne 1, 2 og 3 (GP) kan have særlige regler, der er overordnede i forhold kapitlets regler. 02: Ansøgning og indbydelse Stk. 1: Klubberne ansøger om godkendelse til at afholde åbent stævne i den efterfølgende sæson via Bordtennisportalen. Klubberne indtaster deres ansøgning i Bordtennisportalen (fremover nævnt som portalen): Når DBTU har godkendt ansøgningen, indtaster stævnearrangøren stævnedata og rækker i portalen. Portalen er åben for ansøgninger hele sæsonen. Tilmelding i portalen skal ske senest den 15. juni af hensyn til fornyelse af TTC licenserne. Stk. 2: Stævnearrangøren udsender en af DBTU godkendt indbydelse. Det kan ske med almindelig post, via og/eller hjemmeside. Link til indbydelsen indtastes også i portalen. Indbydelser kan udsendes via sekretariatet for stævnearrangørens regning. Udsendelsesdato aftales med DBTU s sekretariat. Indbydelser skal altid godkendes af DBTU. Indbydelser som udsendes uden forudgående aftale, kan ikke påregnes at blive godkendt af DBTU. Indbydelse til alle stævner skal indeholde oplysning om: a) Den arrangerende klubs navn. b) Der skal indgå et DBTU logo på stævneindbydelsen. c) Tid og sted for arrangementet. d) Stævneform (rækker, puljer, hvor mange der går videre til slutspil, eftertilmelding mv.). e) Spilledage for de enkelte rækker. f) Hvorvidt seedning foretages, og hvilken rating opdatering der i givet fald seedes efter. g) Tilmeldingsfristen h) Hvilken rating opdatering der er grundlaget for placering i rækkerne ved (1) normal tilmelding og ved (2) eftertilmelding. i) Startgebyrets størrelse inklusiv/eksklusiv DBTU-mikrogebyr j) Tid og sted for lodtrækningen.

2 k) Præmier. l) At stævnet tæller med til DBTU s ratingliste 03: Rækkeopdeling Stk. 1: Spillerne tilmeldes efter deres ratingtal i følgende rækker: Senior Elite, 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 U21 A, B, C og D Junior, A, B, C og D Drenge/Pige A, B, C og D Yngre drenge/piger A, B, C og D Puslinge A, B, C og D Veteran 40, 50, 60, 65, 70, 75, 80 og 85. I nævnte rækker kan der oprettes herre- og damesingle, herre- og damedouble samt mixed double rækker Arrangøren fastsætter selv, hvilke rækker og kategorier (single/double/mixeddouble), der skal afvikles ved stævnet. Arrangøren kan vælge at oprette egne rækker ud fra de mulige kombinationer i portalen. Husk at skrive rating intervallerne i indbydelsen for sådanne rækker. Stk. 2: En spillers tilhørsforhold til en række afhænger af spillerens ratingtal. Stk. 3: Rating intervallerne for de forskellige rækker fremgår af tabellen over aldersklassernes ratingtal - Tabel 3. Stk. 4: Ungdomsspillere må ikke deltage i en lavere seniorrække end klasse 3. Stk. 5: Den højest rangerede spillers ratingtal er afgørende for, hvilken doublerække et doublepar kan tilmelde sig. 04: Stævnetilmelding Spillere eller deres klubber skal foretage tilmelding til stævner via portalen. Bemærk at en spiller først er tilmeldt, når betaling har fundet sted. Se vejledningen i systemet. 05: Seedning Stk. 1: Stævnearrangøren foretager seedning i alle singlerækker. Det er frivilligt om der seedes i doublerækker. Anbefalede seedninger i Puljerækker I puljerækker seedes et antal spillere = antal puljer Anbefalede seedninger i Cuprækker: (rækker, hvor der kun spilles cupturnering) Antal seedede spillere = 2 seedede spillere = 4 seedede spillere = 8 seedede Flere end 64 spillere = 16 seedede Stk. 2: DBTU s ratingliste skal ligge til grund for seedningen. Stk. 3: Kun fremmødte spillere må medtages i lodtrækningen. Tilmeldte spillere der ikke møder op skal slettes fra rækken inden seedning foretages og lodtrækning finder sted. 06: Lodtrækning

3 Stk. 1: Lodtrækning foretages ved hjælp af stævneafviklingsprogrammet TTC. Stk. 2: Puljerækker Rækker hvor der er seedet: Ved lodtrækning i puljerækker gælder, at nr. 1 seedet placeres i pulje 1, nr. 2 seedet i pulje 2, nr. 3 seedet i pulje 3 osv. Spillere fra samme klub bliver så langt det er muligt lodtrukket ind i forskellige puljer. Slutspilslodtrækning ved puljespil Vinderen af en seedet pulje (ikke nødvendigvis den seedede spiller) placeres/lodtrækkes således: Vinderen i seedet pulje 1 placeres øverst i øverste halvdel, mens vinderen af pulje 2 placeres nederst i nederste halvdel. Vinderne af seedet pulje 3 og 4 lodtrækkes ud på nederste plads i øverste halvdel respektive øverste plads i nederste halvdel. Vinderne af seedet pulje 5-8 lodtrækkes ud på første og tredje fjerdedels nederste pladser respektive anden og fjerde fjerdedels øverste pladser. Vinderne af seedet pulje 9-16 lodtrækkes ud på første, tredje, femte og syvende ottendedels nederste pladser respektive anden, fjerde, sjette og ottende ottendedels øverste pladser. Ved lodtrækningen for seedede spillere tages der ikke klubhensyn. Øvrige spillere, som har kvalificeret sit til slutspillet uden at vinde en seedet pulje lodtrækkes ud på de resterende pladser uden hensyn til om man har vundet en useedet pulje eller er blevet nr. 2. Spillere fra samme pulje skal altid placeres i hver sin halvdel. Der tages klubhensyn. Rækker hvor der ikke er seedet: Der trækkes der lod til slutspillet som om der var seedet i rækken, se ovenfor. Stk. 3: Cupturnering (uden indledende puljer) Ved lodtrækning til cupturnering gælder følgende: Spillere seedet som nr. 1 placeres 1 placeres øverst i øverste halvdel Spillere seedet som nr. 2 placeres nederst i nederste halvdel. Spillere seedet som nr. 3-4 lodtrækkes ud på nederste plads i øverste halvdel respektive øverste plads i nederste halvdel. Spillere seedet som nr. 5-8 lodtrækkes ud på første og tredje fjerdedels nederste pladser respektive anden og fjerde fjerdedels øverste pladser. Spillere seedet som nr lodtrækkes ud på første, tredje, femte og syvende ottendedels nederste pladser respektive anden, fjerde, sjette og ottende ottendedels øverste pladser. Øvrige spillere lodtrækkes ud på de resterende pladser, idet der så langt det er muligt bliver taget klubhensyn. Ved lodtrækningen for seedede spillere tages der ikke klubhensyn. Et doublepar bestående af spillere fra to forskellige klubber, kan aldrig komme i betragtning ved lodtrækning med hensyn til klubinteresser. Stk. 4: Ændringer efter lodtrækning Mellem lodtrækning og rækkens start kan der indsættes eftertilmeldte spillere. Udebliver en doublemakker kan der indsættes en anden makker. Eventuelle ændringer skal finde sted inden den pågældende række starter. Stk. 5: Antal spillere pr. pulje Hver pulje skal bestå af mindst 4 spillere. I hver puljerække må der derfor maksimalt være tre puljer med 3 spillere. 07: Program Stævnearrangøren beslutter selv om program udsendes pr. post eller skal være tilgængeligt på stævnets hjemmeside.

4 Det skal tydeligt fremgå af indbydelsen om der fremsendes et trykt program eller om klubberne selv skal hente det på stævnets hjemmeside. Det skal også fremgå, hvilken dato program kan forventes fremsendt eller er tilgængelig på hjemmesiden. Link til program indtastes også i portalen. 08: Puljeregnskab Stk. 1. Vundet eller afbrudt kamp giver 2 matchpoint, det gælder også kamp vundet på wo. Tabt kamp giver 1 matchpoint. Ikke spillet kamp (wo) giver 0 matchpoint til taberen. Stk. 2. Hvis to eller flere spillere ender på samme antal matchpoint, afgøres den indbyrdes placering ved udelukkende at sammenregne matchpoint mellem disse spillere. Stk. 3. Hvis det indbyrdes matchpointtal mellem berørte spillere stadig er lige, beregnes den indbyrdes sætkvotient (vundne sæt divideret med tabte sæt). Stk. 4. Hvis den indbyrdes sætkvotient mellem de berørte spillere er lige, beregnes den indbyrdes boldkvotient (vundne bolde divideret med tabte bolde). Stk. 5. Så snart en placering eller flere kan bestemmes ud fra punkt 2-4, fjernes den eller de spillere. De øvrige spilleres placering beregnes på ny fra punkt 2. Stk. 6. Hvis den ovenstående beregning ikke kan afgøre to eller flere spilleres placering, trækkes der lod. Denne lodtrækning foretages af stævneafviklingsprogrammet TTC. Stk. 7. Hvis en spiller afbryder en igangværende kamp, eller ikke spiller (WO), tæller alle spillerens kampe med i puljeregnskabet. Hvis en spiller afbryder en igangværende kamp, betragtes kampen som værende spillet og indtastes i TTC med 3 x Hvis en spiller ikke påbegynder en kamp indtastes WO på denne spiller i TTC. Stk. 8. Alle spillede og påbegyndte kampe tæller med til ratinglisten. 09: Borde og bolde Stævnet afvikles på borde og med bolde godkendt af ITTF 10: Forpligtelser Stk. 1: Arrangørklubben/arrangerende lokalunion skal udpege en stævneledelse, der er ansvarlig for stævnets korrekte afvikling. Klubben/lokalunionen skal ansætte en uddannet overdommer pr. hal, overdommerne bliver udpeget af DBTU s dommerkoordinator(er). Overdommerne er ansvarlige for overholdelse af spillereglerne i overensstemmelse med vejledning for overdommere samt disciplinærbestemmelserne. Stk. 2: Forpligtelsen til at ansætte en overdommer, jvf. stk. 1 gælder dog ikke for lukkede unionsarrangementer, hvor der kun inviteres et begrænset antal spillere og aldersklasser. Som eksempler kan nævnes: startstævner og pointstævner. Det samme gælder invitationsstævner som ikke tæller med til ratinglisten og som ikke er godkendt af DBTU. Stk. 3: Dommere der ikke er uddannet og ikke på forhånd er udpeget af en overdommer under et stævne til at dømme med en dommers kompetencer, fungerer udelukkende som bladvender uden ret til at blande sig i den kamp vedkommende "dømmer".

5 11: Protester Alle protester skal skriftligt indberettes til overdommeren, og skal ledsages af et protestgebyr. Tages protesten til følge, vil protestgebyret blive tilbagebetalt. I modsat fald tilfalder protestgebyret arrangøren. Protestgebyret udgør 100 kr. Uden protestgebyr vil ingen sag blive behandlet. 12: Resultatlister Efter stævnets afslutning eksporterer stævnearrangøren samme dag resultaterne til portalen via TTC. Kapitel 2 Rating 13: Hvem er omfattet af ratinglisten DBTU s ratingliste omfatter alle registrerede spillere, som har spillet minimum 1 singlekamp i Danmarksturneringen, Lokalunionernes holdturneringer, danske og lokale individuelle mesterskaber, stævner godkendt af DBTU samt forskellige andre arrangementer efter aftale med DBTU s Stævne/Rating/IT gruppe. 14: Hvilke holdkampe tæller Alle turneringskampe fra Danmarksturneringen og lokalunionernes holdturneringer tæller automatisk med til Ratinglisten. 15: Tællende singlekampe Kun tællende kampe fra mesterskaber og DBTU godkendte stævner samt holdturneringskampe kommer med på ratinglisten. I holdturneringen tæller kun de kampe, som danner holdkampens resultat. Ved et stævne skal alle kampe i en række bestå af registrerede spillere for at rækken tæller med. Dette krav gælder dog ikke spillere fra udenlandske klubber. Afbrudt kamp på grund af skade eller anden årsag er en tællende kamp. En ikke påbegyndt kamp er ikke en tællende kamp. 16: Registrering En spiller bliver registreret via løsning af licens i portalen, enten af klubben eller spilleren selv. 17: Om ratingtallet Stk. 1: Slutratingtallet for den foregående sæson er lig med startratingtallet for den nye sæson. Stk. 2: Nye spillere får tildelt et ratingtal efter en tabel. Tallene i tabellen er for nybegyndere. Klubberne skal anføre sit skøn over en ny spillers ratingtal, såfremt spillerens styrke er højere end tallene i tabellen. Dette skal ske ved registreringen af spilleren i portalen. Stk. 3: Stævne/rating/IT gruppen foretager kontrol af nye spilleres startratingtal efter den rating opdatering, hvor nye spillere første gang optræder på listen. Se tabel 1 over startratingtal. 18: Ratingberegning Rating beregning sker ud fra rating tabellen

6 Se tabel 2 over rating beregning. 19: Opdateringsterminer Ratinglisten opdateres hver uge. Det sker natten til torsdage. Kampe dateret til og med søndagen inden den nye opdatering kommer med i opdateringen. Sidste frist for indtastning af resultater, der skal med på den nye ratingliste, er onsdage kl Kapitel 3, resultatformidling 20 Resultater fra holdturneringskampe Individuelle resultater fra holdturneringskampe skal indtastes af arrangørklubben. Det skal ske samme dag, holdkampen afvikles. Indtastning foretages i portalen. 21: Resultater fra stævner For mesterskaber, stævner og andre arrangementer, der tæller med til ratinglisten gælder, at DBTU s stævneafviklingsprogram, TTCoordinator skal benyttes. Alle kampe tastes ind i TTC. Resultatfil fra TTC eksporteres af stævnearrangøren til portalen. 22 Visning af resultater Samtlige resultater fra holdturneringskampe og stævner, jvf. stk. 1 og 2 kan ses på portalen umiddelbart efter indtastningen. Fejlretning sker for holdturneringens vedkommende ved henvendelse til den arrangerende union. Fejlretning for stævnernes vedkommende sker ved henvendelse til den pågældende stævnearrangør 23: Spillernes kampoversigt Oversigt over en spillers tællende kampe kan hentes ved at klikke på spillerens navn på Ratinglisten. Her kan man se resultatet af kampene og rating beregningen for hver enkelt kamp. Kampe mod spillere fra udenlandske klubber er med på kampoversigten, men bliver ikke rating beregnet. Reglementet er udarbejdet af DBTU s stævne/rating/it gruppe og er godkendt af DBTU s bestyrelse. 1 er under redigering og opdateres, når arbejdet er færdigt. Tabel 1: Starttal Herrer Damer Veteran Senior Junior Drenge/pige Yngre Puslinge Minipuslinge Tabel 2: Ratingtabel Uventet resultat Uventet resultat Ventet resultat Ventet resultat Forskel Gevinst Fradrag Gevinst Fradrag

7 Tabel 3: Aldersklassernes ratingtal Herrer Damer Elite Elite Senior Senior Senior Senior Senior Senior Senior Senior Senior Senior Senior Senior Veteran 40 <0 Veteran 40 <0 Veteran 50 <0 Veteran 50 <0 Veteran 60 <0 Veteran 60 <0 Veteran 65 <0 Veteran 65 <0 Veteran 70 <0 Veteran 70 <0 Veteran 75 <0 Veteran 75 <0 Veteran 80 <0 Veteran 80 <0 Veteran 85 <0 Veteran 85 <0 U21 A <2000 U21 <0 U21 B U21 C Junior A <1700 Junior A <1250 Junior B Junior B Junior C Junior C Junior D Junior D Drenge A <1450 Pige A <1150 Drenge B Pige B Drenge C Pige C Drenge D Pige D Drenge E Yngre drenge A <1200 Yngre pige A <1050 Yngre drenge B Yngre pige B Yngre drenge C Yngre pige C Yngre drenge D Yngre pige D Yngre drenge E Puslinge A <1050 Puslinge pige A <0900 Puslinge B Puslinge pige B Puslinge C Puslinge pige C Puslinge D Puslinge Pige D Puslinge E Minipuslinge A <1000 Minipuslinge A <0900

8 Minipuslinge B Minipuslinge B Minipuslinge C Minipuslinge C Minipuslinge D Minipuslinge D Minipuslinge E

DBTU s Stævne/Ratingreglement

DBTU s Stævne/Ratingreglement DBTU s Stævne/Ratingreglement Kapitel 1, Stævner 01: Stævnetyper Der skelnes mellem disse stævnetyper: 1. DBTU mesterskaber og stævnearrangementer 2. Lokalunions mesterskaber og stævnearrangementer 3.

Læs mere

DBTU koncept for Ungdoms Top 12

DBTU koncept for Ungdoms Top 12 DBTU koncept for Ungdoms Top 12 Udarbejdet af DBTUs Eliteudvalg - august 2017. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af DBTUs Ungdoms Top 12 en årlig turnering

Læs mere

DBTU koncept for Top 12

DBTU koncept for Top 12 DBTU koncept for Top 12 Udarbejdet af DBTU s turneringsudvalg juni 2010. Spilleplan tilrettet november 2013. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af Top 12 en

Læs mere

DBTU koncept for Top 12

DBTU koncept for Top 12 DBTU koncept for Top 12 Udarbejdet af DBTU s turneringsudvalg juni 2010 tilrettet af Eliteudvalget i oktober2015. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af Top

Læs mere

JBTU S REGLEMENT 2013/2014

JBTU S REGLEMENT 2013/2014 Jysk Bordtennis Union JBTU S REGLEMENT 2013/2014 Kapitel 1. Generelt 1. Formål 2. Arrangementer 3. Licens 4. Alderskategorier 5. Klubstifter Kapitel 2. Holdturneringen 6. Indbydelse, tilmelding og holdtrækning

Læs mere

Quick-manual for TT-Coordinator

Quick-manual for TT-Coordinator Quick-manual for TT-Coordinator Da der ikke findes en officiel manual på TT-Coordinator (TTC), så kan denne mini-manual bruges, så at du har noget vejledning i at gennemføre stævnet. Det er meningen at

Læs mere

OB BORDTENNIS OPEN 67. stævne i træk

OB BORDTENNIS OPEN 67. stævne i træk OB BORDTENNIS OPEN 67. stævne i træk Grand Prix Stævne 2015 Fredag den 4. december kval. til Herre GP i Odense Idrætshal I Odense Idrætshal lørdag den 5.- søndag den 6. december 3. afdeling af DBTU s Grand

Læs mere

Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena Cup 2019

Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena Cup 2019 Roskilde Bordtennis, BTK 61 byder velkommen til Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena Cup 2019 lørdag den 2. februar & søndag den 3. februar Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena Møllehusvej 15 4000 Roskilde

Læs mere

DM Ungdom koncept. (udarbejdet februar 2018 af DBTUs Eliteudvalg)

DM Ungdom koncept. (udarbejdet februar 2018 af DBTUs Eliteudvalg) DM Ungdom koncept (udarbejdet februar 2018 af DBTUs Eliteudvalg) 1. Overordnet ansvar. 2. Kriterier for deltagelse (spillere). 3. Ansøgning og udvælgelse af DM-arrangør. 4. Rækker. 5. Spilledage. 6. Konditioner

Læs mere

OB BORDTENNIS OPEN. Grand Prix Stævne Fredag den 02. december kval. til herre GP i (Odense Idrætshal)

OB BORDTENNIS OPEN. Grand Prix Stævne Fredag den 02. december kval. til herre GP i (Odense Idrætshal) OB BORDTENNIS OPEN 63. stævne i træk Grand Prix Stævne 2011 Fredag den 02. december kval. til herre GP i (Odense Idrætshal) I Odense Idrætshal lørdag den 03. - søndag den 04. december 3. afdeling af DBTU

Læs mere

INDHOLD. Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena Cup

INDHOLD. Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena Cup Roskilde Bordtennis, BTK 61 byder velkommen til Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena Cup 2017 Lørdag den 4. februar & Søndag den 5. februar Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena Møllehusvej 15 4000 Roskilde

Læs mere

Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena Cup 2018

Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena Cup 2018 Roskilde Bordtennis, BTK 61 byder velkommen til Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena Cup 2018 lørdag den 3. februar & søndag den 4. februar Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena Møllehusvej 15 4000 Roskilde

Læs mere

OB BORDTENNIS OPEN. - Grand Prix Stævne I Odense Idrætshal lørdag den 2. - søndag den 3. dec.

OB BORDTENNIS OPEN. - Grand Prix Stævne I Odense Idrætshal lørdag den 2. - søndag den 3. dec. OB BORDTENNIS OPEN 69. stævne i træk - Grand Prix Stævne 2017 Fredag den 1. december kval. til herre GP slutspil i (Odense Idrætshal) I Odense Idrætshal lørdag den 2. - søndag den 3. dec. Velkommen til

Læs mere

DM Senior koncept. (udarbejdet februar 2018 af DBTUs Eliteudvalg)

DM Senior koncept. (udarbejdet februar 2018 af DBTUs Eliteudvalg) DM Senior koncept (udarbejdet februar 2018 af DBTUs Eliteudvalg) 1 Overordnet ansvar. 2 Kriterier for deltagelse (spillere) 3 Ansøgning og udvælgelse af DM-arrangør 4 Rækker 5 Spilledage 6 Deltagerbetaling.

Læs mere

ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13

ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13 ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13 1 Til DM for klubhold kan hver kreds tilmelde 1 hold, dog kan SBKr og BD-M tilmelde 2 hold (dog kun ét hold fra samme klub). Den arrangerende

Læs mere

BORDTENNIS. INDBYDELSE TIL 2. RUNDE HOLDTURNERING Ungdom SÆSON

BORDTENNIS. INDBYDELSE TIL 2. RUNDE HOLDTURNERING Ungdom SÆSON BORDTENNIS INDBYDELSE TIL 2. RUNDE HOLDTURNERING Ungdom SÆSON 2017 2018 Indbydelse til turnering. JBTU og DGI indbyder hermed til 2. halvdel af Ungdomsholdturneringen i sæson 2017 2018. Ungdomsturneringen

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund Ungdomsudvalget www.bowlingsport.dk

Danmarks Bowling Forbund Ungdomsudvalget www.bowlingsport.dk DBwF s Rankingstævne-ansøgning Læs venligst vejledningen inden du udfylder denne ansøgning. Du finder vejledningen her http:///wp-content/uploads/vejledning.pdf Dokumentet kan findes i word- dokument under:

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse...

Læs mere

TIDSPLAN AAT CUP GRENÅ!

TIDSPLAN AAT CUP GRENÅ! TIDSPLAN AAT CUP GRENÅ! Søndag: Kl. 8.45: AAT Cup Grenå starter. Kl. 9.00: Åben double række 4+5+6 Kl. 9.15: Åben single række 1+2+3 Kl. 10.00: Drenge D+E årgang 2002+2003 Pige C+D årgang 2002+2003 Yngre

Læs mere

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom.

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. B.1 Generelt: B.1.0 Deltagende landsdelsforeninger i den fælles jyske holdturnering for Ungdom nedsætter turneringsudvalget. B.1.1 Turneringsudvalget kan dispensere

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE 2-4 4 SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2017-2018 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning...

Læs mere

Knudsker I.F. Bordtennis Grandprix-Stævne 1

Knudsker I.F. Bordtennis Grandprix-Stævne 1 Arrangør: Knudsker I.F. Bordtennis i samarbejde med DGI Bornholm Bordtennis Bordtennis Program for Knudsker I.F. Bordtennis Grandprix-Stævne 1 Lørdag d. 28. oktober 2017 I Knudsker Klubhus Bordtennishal,

Læs mere

BADMINTON. November 2011 afsnit 3.2. Jernbanefritid

BADMINTON. November 2011 afsnit 3.2. Jernbanefritid BADMINTON November 2011 afsnit 3.2 BADMINTON Som officielle turneringer betragtes de af JF arrangerede - for tiden DJM for hold, DJM individuelt og DJM for oldboys/oldgirls individuelt samt et årligt stævne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Almene regler... 2. 2. Klassificeringssystem... 2. 3. Idrætsmateriel... 2. 4. Idrætsregler... 2. 5. FM-holdturnering...

Indholdsfortegnelse. 1. Almene regler... 2. 2. Klassificeringssystem... 2. 3. Idrætsmateriel... 2. 4. Idrætsregler... 2. 5. FM-holdturnering... Indholdsfortegnelse Side 1. Almene regler... 2 2. Klassificeringssystem... 2 3. Idrætsmateriel... 2 4. Idrætsregler... 2 5. FM-holdturnering... 3 6. Ændring af turneringsregler... 6 7. Bekendtgørelse...

Læs mere

OB BORDTENNIS OPEN 2018

OB BORDTENNIS OPEN 2018 OB BORDTENNIS OPEN 2018 70. stævne i træk Du kan løbende følge med i puljer, cupkampe og resultater åbn kameraet på din smartphone og scan vores QR-kode I Odense Idrætshal fredag den 7. - søndag den 9.

Læs mere

TIDSPLAN AAT CUP GRENÅ!

TIDSPLAN AAT CUP GRENÅ! TIDSPLAN AAT CUP GRENÅ! Søndag: Kl. 8.45: AAT Cup Grenå starter. Kl. 9.00: Åben double række 4+5+6 Kl. 9.15: Åben single række 1+2+3 Kl. 10.15: Drenge D+E årgang 2004+2005 Pige C+D årgang 2004+2005 Yngre

Læs mere

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Paragraf 1 Fyns Tennis Union og DGI Fyn Tennis har fra og med 2017 indgået et samarbejde i henhold til at styrke og udvikle holdturneringen for

Læs mere

ØBTU's TURNERINGSREGLEMENT

ØBTU's TURNERINGSREGLEMENT ØBTU's TURNERINGSREGLEMENT Almindelige bestemmelser: 01. Formål. 02. Arrangementer. 03. Licens. 04. Alderskategorier. 05. Klubskifte. 06. Påklædning. Generelt om holdturneringen: 07. Indbydelse, tilmelding

Læs mere

VETERAN TURNERINGSREGLEMENT

VETERAN TURNERINGSREGLEMENT VETERAN TURNERINGSREGLEMENT Turneringsreglementet er opdelt i en lov (paragraffer) og en vejledning. Hvis der er vejledning til en paragraf, vil den forekomme umiddelbart efter paragraffen. Kapitel 1:

Læs mere

PENTHOUSE INTERNATIONAL OPEN 2017 PRAKTISK INFORMATION

PENTHOUSE INTERNATIONAL OPEN 2017 PRAKTISK INFORMATION PENTHOUSE INTERNATIONAL OPEN 2017 PRAKTISK INFORMATION PRÆMIER Herre Elite: 1. plads kr. 10.000,- 2. plads kr. 5.000,- 2 x 3. pladser á kr. 1.500,- Herre Elite Double: 1. plads kr. 5.000,- 2. plads kr.

Læs mere

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER 16. Østdanmarksserien. OP- OG NEDRYKNINGSREGLER ØSTDANMARKSSERIEN er unionens øverste række, hvorfra der er oprykning til Danmarksturneringens 2. division. Det bedst placerede, oprykningsberettigede hold

Læs mere

Turneringsreglement. F.B.T.U. s holdturnering og mesterskaber

Turneringsreglement. F.B.T.U. s holdturnering og mesterskaber Turneringsreglement for F.B.T.U. s holdturnering og mesterskaber FBTU s holdturnering og mesterskaber afvikles efter bestemmelserne i dette reglement suppleret med reglerne fra DBTU s reglement. I enkelte

Læs mere

Velkommen! Odder Bordtennis

Velkommen! Odder Bordtennis Velkommen! Odder Bordtennis Forældremøde 25/09-2013 Klubben Bestyrelsen Træning Klubdragt og sponsorer Stævne fra A til Z Klub kalender Bordtennis i korte træk Opsummering Klubben Grundlag Egen økonomi

Læs mere

I. Anvendelsesområde og ledelse II. Matchformat og -afvikling

I. Anvendelsesområde og ledelse II. Matchformat og -afvikling I. Anvendelsesområde og ledelse. 1. Dette reglement gælder for KTU s udendørs holdturnering, herefter benævnt holdturneringen. Kun klubber, der er medlem af KTU, kan deltage i holdturneringen. Stk. 2.

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR MOTIONS-HOLD i NORDJYLLAND GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR MOTIONS-HOLD i NORDJYLLAND GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR MOTIONS-HOLD i NORDJYLLAND GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2017-2018 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3 5 Turneringsafviklingen...

Læs mere

VETERAN TURNERINGSREGLEMENT

VETERAN TURNERINGSREGLEMENT VETERAN TURNERINGSREGLEMENT Turneringsreglementet er opdelt i en lov (paragraffer) og en vejledning. Hvis der er vejledning til en paragraf, vil denne forekomme umiddelbart efter paragraffen. Kapitel 1:

Læs mere

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN 2010

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN 2010 REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN 2010 1. Licens a. For at være omfattet af Danmarksranglisten skal en spiller være registreret med licensnummer hos DSqF. b. Tegning af licens: Alle spillere, der er medlem

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2012-2013 1 Indhold 1 Formål... 3 2 Tilhørsforhold... 3 3 Spilleregler... 3 4 Medlemskab af flere klubber... 3 5 Klubskifte...

Læs mere

DGI s Landsmesterskaber i Bordtennis Weekenden d april 2018 Vejen Idrætscenter (Petersmindevej 1, 6600 Vejen) 2018

DGI s Landsmesterskaber i Bordtennis Weekenden d april 2018 Vejen Idrætscenter (Petersmindevej 1, 6600 Vejen) 2018 2018 www.sdu.de DGI s Landsmesterskaber i Bordtennis Weekenden d. 6. 8. april 2018 Vejen Idrætscenter (Petersmindevej 1, 6600 Vejen) Derfor skal du og din klub tage med til Landsmesterskaberne: Masser

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

Turneringsreglement Oplæg til DT Turneringsreglementet.

Turneringsreglement Oplæg til DT Turneringsreglementet. Turneringsreglement 2018.04.01 Oplæg til DT Turneringsreglementet. Indhold Kapitel 1. Generelt... 2 1. Formål... 2 2. Licens... 2 3. Klubskifte... 2 4. Spillerkategorier... 2 5. Ratingliste... 3 Kapitel

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab.

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i Beach Handball Almindelige bestemmelser

Læs mere

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold.

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. 1 Mesterskaberne udskrives i 3 aldersgrupper: 1. 35-44 år holdet skal i hver holdmatch minimum bestå af 1 dame og 2 herrer som

Læs mere

TURNERINGSAFVIKLING POOL

TURNERINGSAFVIKLING POOL DEN DANSKE BILLARD UNION TURNERINGSAFVIKLING POOL Sæson 2016-2017 1. AFVIKLING AF MESTERSKABER 2. AFVIKLING AF DANSK POOL TOUR 3. SHOT-CLOCK & TIMEOUT. 4. DISTANCER 5. RANGLISTER. 6. RATING. 7. SEEDNING.

Læs mere

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4 HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4 Dette holdturneringsreglement gældende for Serie 2, 3 og 4. Det er enhver klub og holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet,

Læs mere

Program for 11. stævne Søndag 22. april 2018

Program for 11. stævne Søndag 22. april 2018 SVBK s Grand Prix turneringen 2017-18 Program for 11. stævne Søndag 22. april 2018 Korsørhallen Opdateret: 16-04-2018 kl. 11:59:26 Side 1 af 5 Velkommen til Grand Prix turnering i SVBK Vi glæder os til

Læs mere

REGLEMENT. for. SLTUs holdturnering. Juniorer Seniorer Veteraner

REGLEMENT. for. SLTUs holdturnering. Juniorer Seniorer Veteraner REGLEMENT for SLTUs holdturnering Juniorer Seniorer Veteraner 2012 Hermed følger holdturneringsreglementet for 2012 Forord til Reglementet 3 Kapitel I: Generelle le bestemmelser 5 Unionen udskriver turneringen

Læs mere

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010)

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i strandhåndbold Almindelige bestemmelser 1.1

Læs mere

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling BORDTENNISREGLEMENT 1. Formål 2. Gyldighedsområde 3. Turneringsform og - inddeling 3.1. Generelt 3.2 Turneringsformer 3.3. Aldersgrupper og rækker 3.4. Flere hold i samme række 4. Spillere 4.1. Holdturneringen

Læs mere

Program for 6. stævne VERSION 2

Program for 6. stævne VERSION 2 SVBK s Grand Prix turneringen 2016-17 Program for 6. stævne VERSION 2 Søndag den 5. februar 2017 Hvissingehallen Roskilde Gymnasium Sundbyhal 2 Opdateret: 03-02-2017 kl. 11:43:51 Side 1 af 6 Velkommen

Læs mere

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN FOR SENIORER

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN FOR SENIORER REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN FOR SENIORER 1. Licens a. For at være omfattet af Danmarksranglisten for seniorer skal en spiller være registreret med spillerlicens og tilhørende licensnummer hos DSqF. b.

Læs mere

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling BORDTENNISREGLEMENT 1. Formål 2. Gyldighedsområde 3. Turneringsform og - inddeling 3.1. Generelt 3.2 Turneringsformer 3.3. Aldersgrupper og rækker 3.4. Flere hold i samme række 4. Spillere 4.1. Holdturneringen

Læs mere

[2.2] DTF står for evt. lodtrækning til playoffkampe, samt fordelingen af hjemme- og udebane.

[2.2] DTF står for evt. lodtrækning til playoffkampe, samt fordelingen af hjemme- og udebane. Dette regelsæt, der gælder for afviklingen af DH medaljespil og DH playoffkampe, er et tillæg til Reglement for DH senior turneringen. Hvor intet andet specifikt fremgår spilles alle playoffkampe og holdkampe

Læs mere

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling BORDTENNISREGLEMENT 1. Formål 2. Gyldighedsområde 3. Turneringsform og - inddeling 3.1. Generelt 3.2. Turneringsformer 3.3. Aldersgrupper og rækker 3.4. Flere hold i samme række 4. Spillere 4.1. Holdturneringen

Læs mere

Program for 9. stævne Søndag 10. marts VERSION 3

Program for 9. stævne Søndag 10. marts VERSION 3 SVBK s Grand Prix turneringen 2018-19 Program for 9. stævne Søndag 10. marts VERSION 3 Korsørhallen Nymarkshallen Opdateret: 06-03-2019 kl. 21:05:06 Side 1 af 6 Velkommen til Grand Prix turnering i SVBK

Læs mere

INVITATION TIL. DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDs DANSKE MESTERSKABER I BADMINTON 2006/2007

INVITATION TIL. DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDs DANSKE MESTERSKABER I BADMINTON 2006/2007 INVITATION TIL DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDs DANSKE MESTERSKABER I BADMINTON 2006/2007 Arrangør: Danmarks Badminton Forbund Idrættens Hus, 2605 Brøndby Telefon 43 26 21 41 E-mail event@badminton.dk Reglement

Læs mere

Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold.

Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold. Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold. Følgende reglement er gældende for fælles danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber

Læs mere

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement Formål 1.1. Formålet er at samle petanquespillere fra klubber der er medlem af Firmaidræt StorKøbenhavn til idrætsligt og kollegialt samvær til gavn og glæde for udøverne og deres firmaer samt udvikle

Læs mere

Program for 1. stævne

Program for 1. stævne SVBK s Grand Prix turneringen 201718 Program for 1. stævne Lørdag 7. oktober 2017 (drenge) Søndag 8. oktober 2017 (piger) Bjergmarkshallen (lørdag) Taastrup IC (lørdag) Korsørhallen (søndag) Rødovrehallen

Læs mere

Dragør Tennis Klubmesterskabsreglement

Dragør Tennis Klubmesterskabsreglement Indledning Nærværende reglement beskriver retningslinjer for afvikling af Dra- processen fra gør Tennis klubmesterskaber. Reglementet beskriver tilmelding, gennemførelse af kampe til afvikling af finaler

Læs mere

Reglement for DBU - Danmarks bedste ungdomshold 14/15

Reglement for DBU - Danmarks bedste ungdomshold 14/15 Reglement for DBU - Danmarks bedste ungdomshold 14/15 Indhold: 1 Formål side 2 2 Aldersinddeling side 2 3 Holdtyper og rækker side 2 4 Udtagelse af hold fra landsdele/kredse side 3 5 Holdopstilling side

Læs mere

U13, U15, U17 og U19 Danmarksmesterskaber 5. april - 7. april 2019

U13, U15, U17 og U19 Danmarksmesterskaber 5. april - 7. april 2019 U13, U15, U17 og U19 Danmarksmesterskaber 5. april - 7. april 2019 Badminton Danmark byder, i samarbejde med Greve Strands Badminton Klub, Greve Idrætscenter og Greve Kommune, velkommen til Danmarksmesterskaberne

Læs mere

Turneringsreglement Den Jyske Holdturnering 2018/2019. INDHOLD:

Turneringsreglement Den Jyske Holdturnering 2018/2019. INDHOLD: INDHOLD: Turneringsreglement Den Jyske Holdturnering 2018/2019. Kapitel 1 - Generelt: 1. Formål 2. Arrangementer 3. Licens 4. Aldersgrænser 5. Klubskifter Kapitel 2 - Holdturneringen: 6. Indbydelse, tilmelding

Læs mere

DGI badminton. Badminton reglement. individuelle turneringer 2014/ regler

DGI badminton. Badminton reglement. individuelle turneringer 2014/ regler DGI badminton Badminton reglement individuelle turneringer 2014/2015 www.dgi.dk/badminton - regler Reglement 2014 /2015 2 VEJLEDNING FOR INDIVIDUELLE BADMINTONTURNERINGER: 1. Vejledningen kan bruges af

Læs mere

Regler for puljeturneringer

Regler for puljeturneringer Regler for puljeturneringer Bilag A Regler for puljeturneringer Der henvises i disse regler til Eksempel A, placeret før dette bilag - og Eksempel B, placeret efter dette bilag. Overordnede principper.

Læs mere

BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1

BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1 BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1 Reglement for den pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration

Læs mere

Reglement for FTU Holdturneringen 2014

Reglement for FTU Holdturneringen 2014 Reglement for FTU Holdturneringen 2014 Paragraf 1 Fyns Tennis Union udskriver hvert år en holdturnering, hvori alle klubber, der er medlem af unionen, kan deltage med et eller flere hold. Der er også mulighed

Læs mere

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13)

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

REGLEMENT FOR SVBK S KREDSPOKALTURNERING SÆSON 2015/16

REGLEMENT FOR SVBK S KREDSPOKALTURNERING SÆSON 2015/16 REGLEMENT FOR SVBK S KREDSPOKALTURNERING SÆSON 2015/16 Ændringer i forhold til reglement for KP 2014/15: Generelle bestemmelser 2. I turneringen kan SVBK's klubber deltage med et ubegrænset antal hold.

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

Pokalturnering - Final4 afslutning og seedning

Pokalturnering - Final4 afslutning og seedning Pokalturnering - Final4 afslutning og seedning Afvikling af semifinaler/finaler som Final4 for damer og herrer Finaleproduktet for Pokalturneringen ønskes forbedret sportsligt, således semifinaler og finaler

Læs mere

Program for 10. stævne Søndag 8. april 2018

Program for 10. stævne Søndag 8. april 2018 SVBK s Grand Prix turneringen 2017-18 Program for 10. stævne Søndag 8. april 2018 Bybækhallen Frihedens IC Opdateret: 01-04-2018 kl. 18:08:24 Side 1 af 6 Velkommen til Grand Prix turnering i SVBK Vi glæder

Læs mere

Fælles reglement for DANSKE MESTERSKABER SENIOR+, SENIOR OG MOTIONSHOLD BREDDEHOLD

Fælles reglement for DANSKE MESTERSKABER SENIOR+, SENIOR OG MOTIONSHOLD BREDDEHOLD 1 Fælles reglement for DANSKE MESTERSKABER SENIOR+, SENIOR OG MOTIONSHOLD BREDDEHOLD Følgende reglement er gældende for fælles danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for senior- og

Læs mere

Program for Seedningsstævnet

Program for Seedningsstævnet SVBK s Grand Prix turneringen 2016-17 Program for Seedningsstævnet Søndag den 25. september Kildeskovshallen Copenhagen International School (CIS) Søndermarkshallen Engelsborghallen Opdateret: 18-09-2016

Læs mere

Danmarksturneringen 2008/2009 Invitation til cup nr. 3

Danmarksturneringen 2008/2009 Invitation til cup nr. 3 Danmarksturneringen 2008/2009 Invitation til cup nr. 3 Den 23. November på Vesterbro Dette stævne er det tredie af seks enkeltstående cups, som samtidig danner grundlag for kvalifikation til Danmarksmesterskaberne

Læs mere

Tilmelding til Pointstævnefinalen på Bordtennisportalen

Tilmelding til Pointstævnefinalen på Bordtennisportalen Tilmelding til Pointstævnefinalen på Bordtennisportalen I 2011 blev der oprettet en ny hjemmeside kaldet Bordtennisportalen, hvor man bl.a. kan se resultater fra holdturneringen, ratinglisten, stævneresultater

Læs mere

ØBTU s VETERANMESTERSKABER Lørdag den 12. januar og søndag den 13. januar 2019 Tåstrup Idrætshaller, Parkvej 78, 2630 Tåstrup.

ØBTU s VETERANMESTERSKABER Lørdag den 12. januar og søndag den 13. januar 2019 Tåstrup Idrætshaller, Parkvej 78, 2630 Tåstrup. ØBTU s VETERANMESTERSKABER Lørdag den 12. januar og søndag den 13. januar 2019 Tåstrup Idrætshaller, Parkvej 78, 2630 Tåstrup. Ændringer siden programmets offentliggørelse er angivet med fed skrift. Opdateret

Læs mere

Reglement for SLTU s holdturnering

Reglement for SLTU s holdturnering Reglement for SLTU s holdturnering Juniorer Seniorer Veteraner 2014 2014 1 Indholdsfortegnelse FORORD TIL REGLEMENTET 3 KAPITEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 4 1 Udskrivning af holdturnering 4 2 Indskud og

Læs mere

Program for 4. stævne Søndag 25.november VERSION 2

Program for 4. stævne Søndag 25.november VERSION 2 SVBK s Grand Prix turneringen 2018-19 Program for 4. stævne Søndag 25.november VERSION 2 Asgårdskolen Gladsaxe Idrætshal 2 Tjørnehøjhallen Opdateret: 22-11-2018 kl. 18:49:55 Side 1 af 7 Velkommen til Grand

Læs mere

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM 1 Deltagere: Stk. 1. Individuelt Danmarksmesterskab i skoleskak ( Individuelt DM ) og kvalifikation hertil står åbent for deltagere, som opfylder alle følgende betingelser:

Læs mere

BMX-REGLEMENT FOR NORDISK MESTERSKAB, CUP OG BARNELEGE 2013

BMX-REGLEMENT FOR NORDISK MESTERSKAB, CUP OG BARNELEGE 2013 BMX-REGLEMENT FOR NORDISK MESTERSKAB, CUP OG BARNELEGE 2013 Arrangementet arrangeres efter UCI s reglement for BMX med følgende ændringer og tillæg. Arrangørlandet skal fremsende nyt Nordisk reglement

Læs mere

TIDSPLAN AAT CUP GRENÅ!

TIDSPLAN AAT CUP GRENÅ! TIDSPLAN AAT CUP GRENÅ! Søndag: Kl. 8.45: AAT Cup Grenå starter. Kl. 9.00: Åben double række 4+5+6 Kl. 9.15: Åben single række 1+2+3 Kl. 10.30: Drenge D+E årgang 2001+2002 Pige C+D årgang 2001-2002 Yngre

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

Danske Bank Cup Åben U15 Badmintonturnering Lørdag d. 29. september 2007 U15, født 1993 eller 1994, A, B, C & D-rækken

Danske Bank Cup Åben U15 Badmintonturnering Lørdag d. 29. september 2007 U15, født 1993 eller 1994, A, B, C & D-rækken Badmintonafdeling Og inviterer til Cup Åben U15 Badmintonturnering Lørdag d. 29. september 2007 U15, født 1993 eller 1994, A, B, C & D-rækken Sted: Deltagere: Kategorier: Bolde: Allesøhallen, Søhusvej

Læs mere

Indbydelse til Esbjerg Teknik Plus Cup

Indbydelse til Esbjerg Teknik Plus Cup Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Esbjerg Taekwondo Klub Dato: 28-02-2014 Sted: EFI Hallerne Sportsvej 21 6705 Esbjerg Ø Regler: DTaF s regler for teknik mesterskaber Deltager krav: Gruppe oversigt

Læs mere

ØBTU's TURNERINGSREGLEMENT

ØBTU's TURNERINGSREGLEMENT ØBTU's TURNERINGSREGLEMENT Almindelige bestemmelser: 01. Formål. 02. Arrangementer. 03. Licens. 04. Alderskategorier. 05. Klubskifte. 06. Påklædning. Generelt om holdturneringen: 07. Indbydelse, tilmelding

Læs mere

Turnerings 2017/2018. Evt. undtagelser skal være godkendt af øverste myndighed, samt være offentliggjort i indbydelsen til holdmesterskaberne.

Turnerings 2017/2018. Evt. undtagelser skal være godkendt af øverste myndighed, samt være offentliggjort i indbydelsen til holdmesterskaberne. Turnerings reglement 2017/2018 SENIOR INdhold Kapitel 1. Generelt 1. Formål 2. Arrangementer 3. Licens 4. Alderskategorier 5. Klubstifter Kapitel 2. Holdturneringen 6. Indbydelse, tilmelding og holdtrækning

Læs mere

Program for 4. stævne Lørdag 25. november 2017 Version 2

Program for 4. stævne Lørdag 25. november 2017 Version 2 SVBK s Grand Prix turneringen 2017-18 Program for 4. stævne Lørdag 25. november 2017 Version 2 Bjergmarkshallen Gladsaxe Idrætshal 1+2 Opdateret: 21-11-2017 kl. 10:07:15 Side 1 af 8 Velkommen til Grand

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved.

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved. Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab for Seniorer Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i

Læs mere

JTU Holdturnering udendørs Indbydelse og relevante informationer.

JTU Holdturnering udendørs Indbydelse og relevante informationer. JTU Holdturnering udendørs 2017. Indbydelse og relevante informationer. Jyllands Tennis Union har hermed fornøjelsen af at tilbyde DGI junior og JTU s klubber deltagelse i holdturneringen. På nedenstående

Læs mere

Program for 1. stævne Version 2

Program for 1. stævne Version 2 SVBK s Grand Prix turneringen 201617 Program for 1. stævne Version 2 Søndag den 9. oktober Buddinge skole Bybækhallen Asgårdskolen Roskilde Gymnasium Opdateret: 06102016 kl. 12:52:34 Side 1 af 7 Velkommen

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp (SUMMERCUP.DK 2014) - Taastrup

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp (SUMMERCUP.DK 2014) - Taastrup Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Taastrup Taekwondo Klub Dato: 14. juni 2014 Sted: TAASTRUP IDRÆTSHALLER PARKVEJ 78 2630 TAASTRUP Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske

Læs mere

Knudsker Bordtennis OPEN

Knudsker Bordtennis OPEN Program for Knudsker Bordtennis OPEN Lørdag d. 2. marts og Søndag d. 3. marts 2013 I Søndermarkshallen, Åkirkebyvej 138, 3700 Rønne med 3. afdeling af Bornholms Tidendes Grand Prix & 5. afdeling af DGI

Læs mere

Reglement for spilletilladelse og klubskifte

Reglement for spilletilladelse og klubskifte Reglement for spilletilladelse og klubskifte Individuelle turneringer 1 Deltagelse i individuelle turneringer kræver ikke særskilt spilletilladelse. Spilleren skal dog være medlem af den tilmeldende klub

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste frist for authorization på TPSS.NL Arrangør: 12. april 2013 Esbjerg Taekwondo Klub Sidste tilmelding: Dato: 15. april 2013 4. maj 2013 Info mail sendes til

Læs mere

Bestemmelser for forbundets mesterskaber

Bestemmelser for forbundets mesterskaber Bestemmelser for forbundets mesterskaber 08/2017 Indhold 1. Formål og ændring af bestemmelserne for forbundets mesterskaber... 2 1 Formål... 2 2 Ændring af bestemmelserne for forbundets mesterskaber...

Læs mere