Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om støtte til personer med handicap. Kapitel 1 Indledende bestemmelser. Formål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om støtte til personer med handicap. Kapitel 1 Indledende bestemmelser. Formål"

Transkript

1 x Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om støtte til personer med handicap Kapitel 1 Indledende bestemmelser Formål 1. En person med handicap har ret til fuldt ud at nyde alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på lige fod med andre. Støtte efter denne Inatsisartutlov skal medvirke til virkeliggørelse heraf. Stk. 2. Støtte efter denne Inatsisartutlov skal gives med respekt for og skal styrke den enkeltes naturlige værdighed, personlige autonomi, herunder frihed til at træffe egne valg, og uafhængighed af andre personer. 2. En person med handicap har ret til koordineret, sammenhængende og helhedsorienteret støtte, som tager hensyn til alle aspekter af personen og personens liv. Stk. 2. Afgørelse om støtte efter denne Inatsisartutlov skal træffes ud fra, hvad der er bedst for den enkelte. 3. Afgørelser om støtte til et barn under 18 år med handicap efter denne Inatsisartutlov skal træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet. Stk. 2. I alle forhold vedrørende et barn under 18 år skal der tages hensyn til barnets egne synspunkter med behørig hensyntagen til barnets alder, funktionsevne og modenhed. 4. Formålet med denne Inatsisartutlov er at: 1) tilbyde rådgivning og støtte for at afhjælpe problemer som følge af et handicap. 2) fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. 3) fremme den enkeltes mulighed for at udvikle sig og udnytte egne potentialer i det omfang, det er muligt for den enkelte. 4) sikre den enkelte en tilværelse så nær det normale som muligt, og så vidt muligt fuld og effektiv deltagelse og inklusion i samfundet. 5) fremme den enkeltes mulighed for at have beskæftigelse. 5. En person med handicap har så vidt muligt ret til støtte, så personen kan forblive i eget hjem, når personen og dennes eventuelle værge eller forældremyndighedsindehaver udtrykker ønske herom. Det er en forudsætning, at personens egen eller andres velfærd ikke bliver udsat for fare ved at forblive i eget hjem. Stk. 2. En person med handicap har ret til specialiseret støtte i et botilbud, når personen har behov herfor. 3

2 x Målgruppe 6. Denne Inatsisartutlov finder anvendelse for personer med handicap uanset alder, som har bopæl i Grønland. Stk. 2. Personer med handicap omfatter personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre. Stk. 3. Bestemmelserne om rådgivning m.v. efter 18, 19 og 21, om merudgifter ved forsørgelse af et barn med handicap i hjemmet efter 32, om flyttehjælp efter 41 samt om besøgsrejser efter 65 og 66 finder endvidere anvendelse for pårørende til en person med handicap. Stk. 4. Reglerne i samt forskrifter udstedt i medfør af 65, stk. 8, og 66, stk. 5, finder tillige anvendelse på personer med handicap, som på det offentliges støtteforanstaltning er anbragt uden for Grønland. 7. Børn under 18 år, der er berettiget til at modtage støtte efter denne Inatsisartutlov og efter Inatsisartutlov om støtte til børn, skal modtage den nødvendige støtte efter begge Inatsisartutlove. Støtten skal være koordineret og gives med udgangspunkt i barnets tarv. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at den støtte, der iværksættes efter denne Inatsisartutlov for et barn med handicap, sættes i sammenhæng med den indsats, der iværksættes for det samme barn efter anden lovgivning. Kommunalbestyrelsen skal endvidere sørge for, at den støtte, der iværksættes efter denne Inatsisartutlov for barnet og eventuelt for dets pårørende, sættes i sammenhæng med den indsats, der iværksættes for den samme familie efter anden lovgivning. Kapitel 2 Kompetence og ansvar 8. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der eksisterer de nødvendige støttemuligheder for personer med handicap efter denne Inatsisartutlov, og at personer med handicap modtager den nødvendige støtte, jf. dog 9, stk. 1. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om støtte efter kapitel 6 og om særlig støtte efter kapitel 7, jf. dog 9, stk. 2. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om indstilling til Naalakkersuisut om en person med handicaps optagelse på et døgntilbud efter 9 stk Naalakkersuisut skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser på døgntilbud jf. 58 for personer med handicap. 4

3 x Stk. 2. Naalakkersuisut træffer afgørelse om, hvorvidt en person med handicap skal tilbydes ophold på et døgntilbud. Stk. 3. Afgørelsen træffes efter indstilling fra kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor personen med handicap er bosiddende. Stk. 4. Af kommunalbestyrelsens indstilling skal fremgå, på hvilket grundlag kommunalbestyrelsen indstiller, at personen tilbydes ophold på et døgntilbud, jf. 45 stk. 1 eller 47 stk. 1. Stk. 5. Såfremt der er truffet afgørelse efter stk. 2, udarbejder Naalakkersuisut en indstilling om indskrivning til brug for visitationsudvalgets afgørelse, jf. 10, stk Naalakkersuisut nedsætter et stående visitationsudvalg for hvert døgntilbud oprettet efter 58. Stk. 2. Visitationsudvalget træffer afgørelse om indskrivning og udskrivning på det pågældende døgntilbud. Afgørelse om indskrivning sker efter indstilling fra Naalakkersuisut. Stk. 3. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om visitationsudvalget. Kapitel 3 Tilsyn 11. Kommunalbestyrelsen skal føre personrettet tilsyn med støtte efter kapitel 6 og særlig støtte efter kapitel 7. Kommunalbestyrelsen skal som led i tilsynet sikre sig, at den givne støtte fortsat opfylder personens fysiske, psykiske og sociale behov. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal føre personrettet tilsyn med forholdene for personer med handicap, som har ophold på et botilbud efter kapitel 9. Tilsynet omfatter ikke det generelle driftsorienterede tilsyn med botilbuddet, jf. 12, stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal som led i tilsynet sikre sig, at opholdet på botilbuddet fortsat opfylder personens fysiske, psykiske og sociale behov. Stk. 3. Hvis kommunalbestyrelsen i forbindelse med tilsyn efter stk. 2 bliver opmærksom på bekymrende forhold i et botilbud, skal kommunalbestyrelsen underrette tilsynsenheden, jf. 12, stk Naalakkersuisut skal oprette en central tilsynsenhed (tilsynsenheden). Stk. 2. Tilsynsenheden skal føre: 1) overordnet tilsyn med kommunalbestyrelsens forvaltning og dens administration af reglerne i denne Inatsisartutlov, 2) driftsmæssigt tilsyn med botilbud for personer med handicap, 3) økonomisk tilsyn med botilbud for personer med handicap, og 4) pædagogisk tilsyn med botilbud for personer med handicap. Stk. 3. Tilsynet efter stk. 1 og 2 kan foregå både som anmeldt og uanmeldt tilsyn. 5

4 x 13. Tilsynsenheden, jf. 12, stk. 1, har ret til mod forevisning af behørig legitimation og uden retskendelse at få adgang til alle de i kommunalforvaltningen værende oplysninger, som tilsynsenheden vurderer relevante for udførelse af tilsynet efter 12, stk. 2, herunder personog personfølsomme oplysninger samt interne dokumenter. Stk. 2. Tilsynsenheden skal udarbejde en skriftlig tilsynsrapport og i den give kommunalbestyrelsen vejledende henstillinger om tilsynet efter 12, stk. 2. Tilsynsenheden kan endvidere på baggrund af tilsynet udstede forpligtende påbud til kommunalbestyrelsen om, at: 1) Kommunalbestyrelsen i igangværende sager efter denne Inatsisartutlov skal iværksætte en udredning efter 75 eller udarbejde en handleplan efter 77, og at disse sagsbehandlingsskridt skal være afsluttede inden for en af tilsynsenheden angiven tidsfrist. Tilsynsenheden kan stille krav om, at kommunalbestyrelsen løbende skal orientere tilsynsenheden om sagen eller sagernes forløb. 2) Kommunalbestyrelsen skal optage afsluttede sager efter denne Inatsisartutlov til fornyet behandling, hvis tilsynsenheden i forbindelse med sit tilsyn har vurderet, at kommunalforvaltningen i de pågældende sager ikke har overholdt bestemmelserne i denne Inatsisartutlov. 3) Kommunalbestyrelsen skal inden for en af tilsynsenheden angiven frist iværksætte en udredning efter 75, hvis tilsynsenheden vurderer, at der i en igangværende eller afsluttet sag er behov for ophold på et botilbud, men at dette ikke er blevet tilbudt. 14. Tilsynsenheden fører driftsorienteret tilsyn med botilbud efter kapitel 9. Stk. 2. Tilsynsenheden skal som led i det driftsorienterede tilsyn efter stk. 1 både føre kontrol med forholdene på botilbuddet og indgå i dialog med botilbuddet. Stk. 3. Naalakkersuisut fastsætter nærmere regler om tilrettelæggelsen og indholdet af det driftsorienterede tilsyn. 15. Tilsynsenheden har ret til at få udleveret de oplysninger fra et botilbud, som er nødvendige for, at tilsynsenheden kan udføre det driftsorienterede tilsyn. Stk. 2. Tilsynsenheden kan træffe afgørelse om at udstede påbud til et botilbud, hvis overholdelse kan gøres til en betingelse for botilbuddets fortsatte godkendelse efter 55 og 60. Tilsynsenheden kan fastsætte en frist for overholdelse af et påbud. Stk. 3. Tilsynsenheden kan træffe afgørelse om skærpet tilsyn, når forholdene på det enkelte botilbud tilsiger det. Som led i en afgørelse om skærpet tilsyn skal tilsynsenheden udstede påbud, jf. stk. 2. Stk. 4. Hvis tilsynsenheden bliver opmærksom på bekymrende forhold på et botilbud, skal tilsynsenheden underrette kommunalbestyrelsen i de kommuner, som har ansvar for de enkelte personers ophold på botilbuddet. Stk. 5. Naalakkersuisut fastsætter nærmere regler om, hvornår der kan iværksættes skærpet tilsyn, og hvornår der kan gives påbud. 6

5 x Kapitel 4 Det landsdækkende handicapcenter 16. Naalakkersuisut opretter et landsdækkende handicapcenter, som bl.a. har til opgave at: 1) rådgive og vejlede personer med handicap og deres pårørende om denne Inatsisartutlov, herunder klage over afgørelser om støtte, og om sammenhængen med øvrig lovgivning, 2) rådgive og vejlede kommunalbestyrelsen om denne Inatsisartutlov, herunder støttemuligheder, sagsbehandling og sammenhængen med øvrig lovgivning, 3) tilbyde vedligeholdelsestræning til personer med handicap, jf. 42, med henblik på at personen opnår så god funktion i sin hverdag som muligt, 4) være et center for viden om støtte til og forhold for personer med handicap, 5) tilbyde kurser vedrørende handicap og støttemuligheder for kommuner, personer med handicap og deres pårørende, 6) efter anmodning fra en kommunalbestyrelse gennemføre udredning, jf. 75, i særligt komplicerede sager, og 7) efter anmodning fra en kommunalbestyrelse afgive en vejledende udtalelse i sager om ophør af ophold på døgntilbud, jf. 68, stk. 2 og 69, stk. 2. Stk. 2. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om takster for kommunalbestyrelsens anvendelse af Det landsdækkende handicapcenter. 17. Kommunalbestyrelsen kan som led i Det landsdækkende handicapcenters rådgivning af kommunalbestyrelsen i en konkret sag videregive personoplysninger, herunder personfølsomme oplysninger, til Det landsdækkende handicapcenter, såfremt oplysningerne er af betydning for sagens behandling. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan kun videregive personoplysninger efter stk. 1 med samtykke fra den pågældende person, som sagen omhandler, eller dennes værge eller forældremyndighedsindehaver, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Såfremt samtykke, jf. stk. 2, nægtes, eller det af andre grunde ikke er muligt at indhente et samtykke, kan kommunalbestyrelsen videregive personoplysninger, herunder personfølsomme oplysninger, hvis sagens omstændigheder, herunder hensynet til personens retssikkerhed, taler for det. Kapitel 5 Rådgivning og vejledning 18. Kommunalbestyrelsen skal yde rådgivning til personer med handicap og deres pårørende. 7

6 x Stk. 2. Rådgivning efter stk. 1 kan ydes særskilt eller i forbindelse med støtteforanstaltninger efter denne Inatsisartutlov eller anden lovgivning. Stk. 3. Rådgivning efter stk. 1 skal ydes anonymt, hvis der er ønske herom, og rådgivningen ikke ydes i forbindelse med støtte efter kapitel 6 eller særlig støtte efter kapitel Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personer med handicap og deres pårørende rådgivning om valg af hjælpemidler samt instruktion i brugen heraf. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan indhente vejledning i varetagelsen af rådgivning efter stk. 1 hos Det landsdækkende handicapcenter. 20. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personer med handicap deltagelse i kurser og undervisning m.v. med henblik på at gøre den enkelte bedre i stand til at håndtere hverdagen. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan yde økonomisk støtte til deltagelse i kurser eller undervisning efter stk. 1. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan indhente vejledning om kurser og undervisning hos Det landsdækkende handicapcenter. Rådgivning og vejledning til pårørende 21. Kommunalbestyrelsen skal yde rådgivning til pårørende til personer med handicap. Rådgivningen skal ydes anonymt, hvis der er ønske herom. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde pårørende til personer med handicap deltagelse i kurser og undervisning med henblik på at støtte den pårørende og at styrke den pårørendes kompetencer i relation til at lette og forbedre hverdagen for personen med handicap. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med rådgivning efter stk. 1 og kurser og undervisning efter stk. 2 være opmærksom på, om den pårørende har behov for hjælp efter denne Inatsisartutlov eller efter anden lovgivning. Kapitel 6 Støtte 22. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om støtte efter bestemmelserne i dette kapitel, når det må anses at være af væsentlig betydning for de behov, personen har, og når kravene for at modtage den konkrete form for støtte er opfyldte. Stk. 2. Afgørelse om støtte efter bestemmelserne i dette kapitel træffes på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte persons behov og forudsætninger. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen afklare, hvorvidt personen har et handicap. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen tage udgangspunkt i personens handicap og vurdere omfanget og arten af den støtte, som personen har behov for. Vurderingen må ikke 8

7 x være mere omfattende end nødvendigt og skal ske i samarbejde med personen. Vurderingen skal udføres med respekt for den enkeltes selvbestemmelse, behov og ressourcer. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal, inden der træffes afgørelse om støtte, have afholdt en samtale med personen og dennes eventuelle værge eller forældremyndighedsindehaver samt pårørende, jf. 72, stk. 1 og 3 eller 73 stk. 1 og 3. Stk. 4. En afgørelse om tilbud om støtte skal være ledsaget af en begrundelse, der beskriver baggrunden for og formålet med støtten, samt en klagevejledning. Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal, når der er truffet afgørelse om støtte efter dette kapitel, løbende følge op på, om støtten fortsat opfylder sit formål. Opfølgningen skal så vidt muligt ske i samarbejde med personen med handicap. Personlig hjælp og omsorg 23. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en person med handicap: 1) personlig hjælp, 2) støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og 3) madservice. Stk. 2. Støtte efter stk. 1 skal gives til personer, som på grund af personens handicap ikke selv kan udføre disse opgaver. Hjælpemidler 24. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til anskaffelse af et hjælpemiddel til en person med handicap, såfremt hjælpemidlet: 1) i væsentlig grad kan afhjælpe følgerne af personens handicap, 2) i væsentlig grad kan lette personens daglige tilværelse eller 3) er nødvendigt for, at personen kan udøve et erhverv. Stk. 2. Støtte til anskaffelse af et hjælpemiddel kan kun ydes til udgifter, der væsentligt overstiger prisen på, hvad personer uden handicap sædvanligvis anskaffer til personlig brug og husholdning. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan undlade at foretage en konkret og individuel vurdering efter 22 stk. 2, ved genbevilling af et hjælpemiddel. Personen med handicap skal i stedet afgive en tro- og love erklæring til kommunalbestyrelsen om, at personens handicap i al væsentlighed er uændret. Stk. 4. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler vedrørende støtte til anskaffelse af et hjælpemiddel til en person med handicap. 9

8 x 25. Kommunalbestyrelsen skal dække udgifter til reparation og vedligeholdelse af et hjælpemiddel, der er bevilget efter 24, såfremt reparationen eller vedligeholdelsen er nødvendig for, at hjælpemidlet kan fungere. Stk. 2. Ved behandling af sager vedrørende stk. 1, skal kommunalbestyrelsen vurdere, om det økonomisk er mere hensigtsmæssigt at udskifte hjælpemidlet. Ledsagelse 26. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ledsagelse i op til xx timer om måneden til en person med handicap, som: 1) er under den til enhver tid gældende aldersgrænse for at modtage alderspension efter Inatsisartutlov om alderspension, og 2) ikke kan færdes alene på grund af sit handicap. Stk. 2. En person med handicap, som har ret til ledsagelse efter stk. 1, kan selv udpege en person til at udføre opgaven. Kommunalbestyrelsen skal godkende og ansætte den udpegede person. Stk. 3. En person med handicap, som modtager ledsagelse efter stk. 1, bevarer retten til ledsagelse efter overgang til alderspension. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan, udover hvad der følger af stk. 1, tilbyde ledsagelse til en person med handicap med henblik på dennes gennemførelse af en ferie, når ferien ikke kan afholdes uden ledsagelse. Stk. 5. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler vedrørende ledsagelse til en person med handicap. Boligindretning 27. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til specialindretning af en person med handicaps bolig, når: 1) det er nødvendigt for at gøre boligen bedre egnet som hjem for den pågældende, 2) personen ved indretningen bliver i stand til at klare sig i boligen, og 3) personen bor i eget hjem, herunder i bokollektiv eller beskyttet boenhed. Stk. 2. Der kan kun ydes støtte efter stk. 1 til udgifter, der væsentligt overstiger de udgifter, en person uden handicap sædvanligvis anvender til boligindretning. Stk. 3. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler vedrørende støtte til specialindretning af en person med handicaps bolig. Motordrevne køretøjer 10

9 x 28. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til anskaffelse af et motordrevet køretøj, dog undtaget bil, hvis en person med handicap bor eller dagligt færdes i områder, hvor der ikke kan benyttes offentlige transportmidler, herunder taxa. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal alene yde støtte efter stk. 1 til personer med et varigt handicap. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til dækning af driftsomkostninger vedrørende et køretøj, der er ydet støtte til anskaffelse af efter stk. 1. Stk. 4. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler vedrørende støtte til anskaffelse af et motordrevet køretøj. 29. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til særlig indretning af et motordrevet køretøj, herunder bil, hvis en person med handicap ikke kan benytte køretøjet uden ændringer. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal alene yde støtte efter stk. 1 til personer med et varigt handicap. Stk. 3. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler vedrørende støtte til særlig indretning af et motordrevet køretøj. 30. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde en person med handicap befordring ved en kollektiv kørselsordning. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan stille et motorkøretøj til rådighed for en kollektiv kørselsordning. Ordningen kan etableres i samarbejde med sundhedsvæsenet eller en privat organisation. Merudgifter 31. Kommunalbestyrelsen skal yde økonomisk støtte til en person med handicap til dækning af væsentlige merudgifter, når personen er under den til enhver tid gældende aldersgrænse for at modtage alderspension efter Inatsisartutlov om alderspension. Der kan alene ydes støtte til dækning af merudgifter, som er en følge af handicappet, og som ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller efter andre bestemmelser i denne Inatsisartutlov. Stk. 2. En person med handicap, som har modtaget økonomisk støtte til dækning af væsentlige merudgifter efter stk. 1, bevarer retten til dækning af væsentlige merudgifter efter overgang til alderspension. Stk. 3. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler vedrørende støtte til en person med handicap til dækning af væsentlige merudgifter. 32. Kommunalbestyrelsen skal yde økonomisk støtte til dækning af væsentlige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med handicap. 11

10 x Stk. 2. Der kan alene ydes støtte til dækning af merudgifter, som er en følge af barnets handicap, og som ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller efter andre bestemmelser i denne Inatsisartutlov. Stk. 3. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler vedrørende støtte til en person med handicap til dækning af væsentlige merudgifter. Støtte til varetagelse af omsorg i eget hjem 33. Kommunalbestyrelsen skal yde økonomisk støtte til en person, der varetager den daglige omsorg for en person med handicap, som bor i eget hjem. Stk. 2. Støtte efter stk. 1 ydes ved kommunalbestyrelsens ansættelse af personen der varetager omsorgen. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte det ugentlige timeantal, der skal ske ansættelse for, på baggrund af behovet hos personen med handicap. Aflønning sker efter den til enhver tid gældende mindstesats for en ufaglært SIK-overenskomstansat. Aflastning 34. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aflastningsophold for en person med handicap, hvis daglige omsorg varetages af forældre eller øvrige pårørende i eget hjem. Stk. 2. Der kan alene tilbydes aflastning efter stk. 1, hvis: 1) omsorgsopgaven medfører væsentligt merarbejde for forældrene eller de øvrige pårørende, som varetager omsorgen, og 2) aflastning er en forudsætning for, at forældrene eller de øvrige pårørende fortsat kan varetage omsorgen. Stk. 3. Aflastning efter stk. 1 og 2 kan finde sted ved ophold på et botilbud, jf. kapitel 9. For børn under 18 år kan ophold endvidere finde sted hos en godkendt kommunalt arrangeret plejefamilie, jf. Inatsisartutlov om støtte til børn. Stk. 4. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler vedrørende aflastningsophold for en person med handicap, hvis daglige omsorg varetages af forældre eller øvrige pårørende i eget hjem. Beskæftigelses- og aktivitetstilbud 35. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til en person med handicap over 18 år og under alderspensionsgrænsen, som på grund af sit handicap ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning, jf. dog 46, stk. 1. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan oprette og drive beskyttede værksteder og beskyttede arbejdspladser, hvor beskyttet beskæftigelse efter stk. 1 kan finde sted. 12

11 x Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan træffe aftale med Naalakkersuisut eller med et døgntilbud om, at beskyttet beskæftigelse efter stk. 1 kan finde sted på et beskyttet værksted eller en beskyttet arbejdsplads i forbindelse med et døgntilbud, jf. 58. Kommunalbestyrelsen skal betale en af Naalakkersuisut fastsat takst til driftsherren herfor. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal udbetale et af Naalakkersuisut fastsat beskæftigelsesvederlag til personer med handicap, som er i beskyttet beskæftigelse efter stk. 1. Stk. 5. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler vedrørende beskyttet beskæftigelse til en person med handicap over 18 år og under alderspensionsgrænsen, som på grund af sit handicap ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning 36. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til en person med handicap til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder, livsvilkår og livskvalitet, jf. dog 46, stk. 1. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan oprette og drive dagcentre og beskyttede værksteder, hvor aktivitets- og samværstilbud efter stk. 1 kan finde sted. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan træffe aftale med Naalakkersuisut eller med et døgntilbud om, at aktivitets- og samværstilbud efter stk. 1 kan finde sted på et dagcenter eller et beskyttet værksted i forbindelse med et døgntilbud, jf. 58. Kommunalbestyrelsen skal betale en af Naalakkersuisut fastsat takst til driftsherren herfor. Stk. 4. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler vedrørende aktivitets- og samværstilbud til en person med handicap til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder, livsvilkår og livskvalitet. Kapitel 7 Særlig støtte 37. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om særlig støtte til en person med vidtgående handicap efter bestemmelserne i og eller udarbejde en indstilling om ophold på et døgntilbud i Grønland, jf. 45 og 47, når det må anses at være af væsentlig betydning for de behov, personen har, og når kravene for at modtage den konkrete form for særlig støtte anført i er opfyldt. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal, inden der træffes afgørelse eller udarbejdes en indstilling om særlig støtte efter dette kapitel: 1) udarbejde en udredning, jf. 75, 2) afholde mindst en samtale med personen og dennes eventuelle værge eller forældremyndighedsindehaver samt pårørende, jf. 72 og 73 3) udarbejde en handleplan, jf

12 x Stk. 3. I tilfælde, hvor der er et akut behov for særlig støtte, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om særlig støtte og iværksætte den særlige støtte, uanset at der ikke er udarbejdet en udredning efter 75 og en handleplan efter 77 eller at disse ikke er færdiggjorte. Kommunalbestyrelsen skal herefter udarbejde og færdiggøre udredningen, jf. 75, og handleplanen, jf. 77, og på baggrund heraf om nødvendigt træffe en fornyet afgørelse. Stk. 4. En afgørelse om tilbud om særlig støtte skal være ledsaget af en begrundelse, der beskriver baggrunden for og formålet med den særlige støtte, samt klagevejledning. Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal, når der er truffet afgørelse om særlig støtte efter dette kapitel, løbende følge op på, om støtten fortsat opfylder sit formål. Opfølgningen skal så vidt muligt ske i samarbejde med personen med handicap. Særlige dag- og klubtilbud til børn med handicap 38. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde optagelse af et barn med vidtgående handicap i førskolealderen i et særligt dagtilbud, hvis barnet på grund af sit handicap har et særligt behov for støtte og omsorg, der ikke kan dækkes i et dagtilbud. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan oprette og drive særlige dagtilbud. Stk. 3. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om særlige dagtilbud. 39. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde optagelse af et barn med vidtgående handicap i et særligt klubtilbud, hvis barnet på grund af sit handicap har et særligt behov for støtte og omsorg. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan oprette og drive særlige klubtilbud. Stk. 3. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om særlige klubtilbud. Støtteperson 40. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en støtteperson til personer med vidtgående handicap, der har behov for socialpædagogisk støtte for at kunne klare sig i eget hjem. Stk. 2. Støttepersonen skal støtte personen med handicap i dennes psykiske, fysiske og sociale udvikling samt til selv at kunne klare daglige gøremål. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal som led i en afgørelse efter stk. 1 fastsætte det ugentlige antal støttetimer. Stk. 4. En støtteperson udpeges af kommunalbestyrelsen og skal have de nødvendige forudsætninger for et sådant arbejde. Stk. 5. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om støttepersoner. Flyttehjælp 14

13 x 41. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren til et barn med vidtgående handicap til dækning af udgifter ved flytning af bopæl inden for kommunen, når: 1) barnets behov for støtte og omsorg ikke eller kun vanskeligt kan imødekommes på forældreindehaverens nuværende bopæl, 2) barnets behov for støtte efter denne Inatsisartutlov bedre kan imødekommes på den ønskede fremtidige bopæl, og 3) forældremyndighedsindehaveren selv udtrykkeligt har udtrykt ønske om flytning. Vedligeholdelsestræning på Det landsdækkende handicapcenter 42. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at tilbyde en person med vidtgående handicap vedligeholdelsestræning på Det landsdækkende handicapcenter, hvis det findes at være af væsentlig betydning for opretholdelse af personens funktionsniveau. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan alene træffe afgørelse efter stk. 1, såfremt der foreligger en godkendelse af opholdet fra Det landsdækkende handicapcenter. Det landsdækkende handicapcenter træffer beslutning om godkendelse på baggrund af en indstilling fra kommunalbestyrelsen. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at vedligeholdelsestræning, jf. stk. 1, ydes som del af et tidsbegrænset ophold på Det landsdækkende handicapcenter, såfremt dette findes hensigtsmæssigt, og der foreligger en godkendelse heraf fra Det landsdækkende handicapcenter. Bokollektiv 43. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en person med vidtgående handicap bolig i et bokollektiv i nærsamfundet, jf. 53, når: 1) personen er over 18 år, 2) personen har behov for støtte i hverdagen på grund af sit handicap, 3) personen ikke kan bo i eget hjem på grund af sit handicap, 4) personen er selvhjulpen i en sådan grad, at pædagogisk og praktisk bistand kun er nødvendig i dagtimerne, og 5) personens behov kan dækkes i en bolig i et bokollektiv. Beskyttet boenhed 44. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en person med vidtgående handicap bolig i en beskyttet boenhed i nærsamfundet, jf. 54, når 1) personen er over 18 år, 2) personen har behov for støtte i hverdagen på grund af sit handicap, 15

14 x 3) personen ikke kan bo i sit eget hjem på grund af sit handicap, 4) personen har behov for støtte, udover hvad der kan tilbydes i et bokollektiv, herunder behov for støtte hele døgnet, og 5) personens behov kan dækkes i en bolig i en beskyttet boenhed. Ophold på et døgntilbud for personer over 18 år med handicap 45. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om at indstille til at tilbyde ophold på et døgntilbud, jf. 58, for en person med vidtgående handicap, når: 1) personen er over 18 år, 2) personen har behov for støtte i hverdagen på grund af sit handicap, 3) personen ikke kan bo i sit eget hjem på grund af sit handicap, 4) personen har behov for støtte, udover hvad der kan tilbydes i en beskyttet boenhed, samt behov for specialiseret støtte, og 5) personens behov kan dækkes ved ophold på et døgntilbud. Stk. 2. Naalakkersuisut træffer på baggrund af kommunalbestyrelsens indstilling efter stk. 1 afgørelse om tilbud om ophold på et døgntilbud. Stk. 3. En person, der har ophold på et døgntilbud, jf. stk. 1, har ret til lomme- og tøjpenge, hvis pågældende ikke modtager offentlig forsørgelsesydelse. Stk. 4. Naalakkersuisut fastsætter nærmere regler om lomme- og tøjpenge. 46. Naalakkersuisut skal tilbyde beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud til personer med vidtgående handicap, som har ophold på et døgntilbud, jf. 45. Stk. 2. Naalakkersuisut kan oprette og drive beskyttede værksteder, beskyttede arbejdspladser og dagcentre, hvor beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud efter stk. 1 kan finde sted. Stk. 3. Naalakkersuisut kan træffe aftale med en kommunalbestyrelse om, at beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud kan finde sted på et beskyttet værksted, en beskyttet arbejdsplads eller et dagcenter, som kommunalbestyrelsen driver, jf. 35 og 36. Naalakkersuisut skal betale en af Naalakkersuisut fastsat takst herfor. Stk. 4. Naalakkersuisut skal udbetale et af Naalakkersuisut fastsat beskæftigelsesvederlag til personer med handicap, som er i beskyttet beskæftigelse efter stk. 1. Ophold på et døgntilbud for børn med handicap 47. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om at indstille til ophold på et døgntilbud for børn med handicap, jf. 58, for et barn med vidtgående handicap, når: 1) barnet har behov for omfattende støtte eller specialiseret støtte til daglige funktioner eller omfattende behov for omsorg, som ikke kan dækkes i hjemmet, herunder ikke ved støtte efter denne Inatsisartutlov eller anden lovgivning, 16

15 x 2) barnets behov kan dækkes ved ophold på døgntilbuddet, og 3) forældremyndighedsindehaveren samtykker. Stk. 2. Naalakkersuisut træffer på baggrund af kommunalbestyrelsens indstilling efter stk. 1 afgørelse om ophold på et døgntilbud, jf. 9, stk. 2. Stk. 3. Et barn, der har ophold på et døgntilbud, jf. stk. 1, har ret til lomme- og tøjpenge. Stk. 4. Naalakkersuisut fastsætter nærmere regler om lomme- og tøjpenge. Ophold i døgntilbud uden for Grønland 48. Kommunalbestyrelsen kan efter godkendelse fra Naalakkersuisut træffe afgørelse om at tilbyde en person over 18 år med vidtgående handicap ophold i et døgntilbud uden for Grønland, når: 1) personen har behov for omfattende støtte i hverdagen på grund af sit handicap, 2) personen ikke kan bo i sit eget hjem på grund af sit handicap, 3) personens behov for støtte ikke kan imødekommes ved ophold i et bokollektiv, i en beskyttet boenhed eller på et døgntilbud i Grønland, og 4) personens behov kun kan dækkes ved ophold i et døgntilbud uden for Grønland. Stk. 2. Naalakkersuisut godkender ophold i et døgntilbud uden for Grønland, jf. stk. 1, efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. Stk. 3. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om ophold i døgntilbud uden for Grønland. 49. Kommunalbestyrelsen kan efter godkendelse fra Naalakkersuisut træffe afgørelse om at tilbyde et barn med vidtgående handicap ophold i et døgntilbud for børn uden for Grønland, når: 1) barnet har behov for omfattende støtte eller specialiseret støtte til daglige funktioner eller omfattende behov for omsorg, 2) barnets behov ikke kan dækkes ved ophold på et døgntilbud i Grønland, og 3) barnets behov kun kan dækkes ved ophold på et døgntilbud for børn uden for Grønland. Stk. 2. Naalakkersuisut godkender ophold i et døgntilbud uden for Grønland, jf. stk. 1, efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. Stk. 3. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om ophold i døgntilbud for børn uden for Grønland. 50. Kommunalbestyrelsen kan efter godkendelse fra Naalakkersuisut træffe afgørelse om at tilbyde en person med vidtgående handicap midlertidigt ophold i et døgntilbud, på en efterskole eller i et lignende tilbud uden for Grønland, når personen har behov for kompetenceudvikling i forhold til sit handicap eller behov for en rehabiliterende indsats, og hvor behovet ikke kan dækkes i Grønland. 17

16 x Stk. 2. Naalakkersuisut godkender midlertidige ophold uden for Grønland, jf. stk. 1, efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. Stk. 3. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om midlertidige ophold uden for Grønland, herunder om varigheden af midlertidige ophold. Kapitel 8 Anbringelse på et sikret døgntilbud for personer med handicap over 18 år 51. Der kan ske anbringelse på et sikret døgntilbud, jf. 59, i følgende situationer: 1) Retten har truffet beslutning om opretholdt anholdelse af en person med handicap i et egnet hjem eller døgntilbud, jf. lov om rettens plejes regler herom. 2) Retten har truffet beslutning om tilbageholdelse af en person med handicap i et egnet hjem eller døgntilbud, jf. lov om rettens plejes regler herom. 52. Der kan ske anbringelse på et sikret døgntilbud, jf. 59, af en person med handicap, når ledelsen for Kriminalforsorgen har truffet beslutning om anbringelse i egnet hjem eller døgntilbud, jf. 234 i kriminalloven. Kapitel 9 Botilbud Bokollektiver og beskyttede boenheder 53. Kommunalbestyrelsen kan oprette, drive og nedlægge bokollektiver for personer med vidtgående handicap. Et bokollektiv skal tilbyde støtte til beboerne i dagtimerne. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i bokollektiver. Stk. 3. Naalakkersuisut kan pålægge en kommunalbestyrelse at oprette bokollektiver, når: 1) 2 eller flere personer over 18 år, som er berettiget til at modtage en bolig i et bokollektiv, jf. 43, har bopæl i kommunen, 2) de pågældende ikke kan klare sig i egen bolig uden støtte i dagtimerne, og 3) de pågældende kan fungere sammen. Stk. 4. Et bokollektiv skal indrettes, således at hver beboer har sit eget værelse, og at beboerne har adgang til opholdsstue, køkken, bad og toilet. Stk. 5. Naalakkersuisut fastsætter nærmere regler for bokollektiver. 54. Kommunalbestyrelsen kan oprette, drive og nedlægge beskyttede boenheder for personer med vidtgående handicap. En beskyttet boenhed skal tilbyde beboerne støtte hele døgnet. 18

17 x Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i beskyttede boenheder. Stk. 3. Naalakkersuisut kan pålægge en kommunalbestyrelse at oprette en beskyttet boenhed, når 2 eller flere personer over 18 år, som er berettiget til at modtage en bolig i en beskyttet boenhed, jf. 44, har bopæl i kommunen, Stk. 4. Den beskyttede boenhed skal indrettes, således at hver beboer har sit eget værelse, at beboerne har adgang til opholdsstue, køkken, bad og toilet, og at der er et vagtværelse til personalet. Stk. 5. Naalakkersuisut fastsætter nærmere regler for beskyttede boenheder. 55. Bokollektiver og beskyttede boenheder skal være godkendt af socialstyrelsen, jf. 12, stk. 2. Stk. 2. Naalakkersuisut fastsætter nærmere regler for godkendelse af bokollektiver og beskyttede boenheder. 56. Hvis kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om at tilbyde en person ophold i et bokollektiv eller i en beskyttet boenhed, der er beliggende i en anden kommune, skal kommunalbestyrelsen afholde udgifterne til personens ophold i bokollektivet eller den beskyttede boenhed. 57. En kommunalbestyrelse kan etablere et samarbejdsudvalg, hvori alle eller visse bokollektiver og beskyttede boenheder i kommunen er repræsenterede. Stk. 2. De deltagende myndigheder kan som led i samarbejdet i konkrete sager udveksle personoplysninger, herunder personfølsomme oplysninger, såfremt oplysningerne er af betydning for sagens behandling. Der kan alene udveksles oplysninger efter 1. pkt. med samtykke fra den person, som sagen omhandler, eller dennes værge eller forældremyndighedsindehaver, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Såfremt samtykke, jf. stk. 2, 2. pkt., nægtes, eller det af andre grunde ikke er muligt at indhente et samtykke, kan personoplysninger, herunder personfølsomme oplysninger, udveksles, hvis sagens omstændigheder, herunder hensynet til personens retssikkerhed, taler for det. Døgntilbud 58. Naalakkersuisut kan oprette, drive og nedlægge døgntilbud for personer med vidtgående handicap. Ved døgntilbud forstås døgntilbud for personer over 18 år med handicap, døgntilbud for børn under 18 år og sikrede døgntilbud. Stk. 2. Naalakkersuisut skal fastsætte nærmere regler for døgntilbud, herunder for oprettelse, indretning, ledelse, drift samt budget- og regnskabsførelse. 19

18 x 59. Et sikret døgntilbud er et døgntilbud, hvor det er tilladt at have yderdøre og vinduer konstant aflåst. Stk. 2. Naalakkersuisut fastsætter nærmere regler for de særlige forhold på sikrede døgntilbud, herunder magtanvendelse. 60. Døgntilbud skal være godkendt af socialstyrelsen. Stk. 2. Naalakkersuisut fastsætter nærmere regler for godkendelse af døgntilbud samt indhentelse af straffeattest og børneattest for personale og ledelse på døgntilbud. 61. Et døgntilbud kan etablere et samarbejdsudvalg med repræsentanter fra døgntilbuddet, handicapforvaltningen, børne- og ungeforvaltningen, uddannelsesinstitutioner, politiet og sundhedssektoren. Stk. 2. De deltagende myndigheder og institutioner kan som led i samarbejdet i konkrete sager udveksle personoplysninger, herunder personfølsomme oplysninger, såfremt oplysningerne er af betydning for sagens behandling. Der kan alene udveksles oplysninger efter 1. pkt. med samtykke fra den person, som sagen omhandler, eller dennes værge eller forældremyndighedsindehaver, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Såfremt samtykke, jf. stk. 2, 2. pkt., nægtes, eller det af andre grunde ikke er muligt at indhente et samtykke, kan personoplysninger, herunder personfølsomme oplysninger, udveksles, hvis sagens omstændigheder, herunder hensynet til personens retssikkerhed, taler for det. 62. Kommunalbestyrelsen skal for en persons ophold på et døgntilbud afholde betaling med en fastsat takst pr. anbringelsesdøgn. Stk. 2. Naalakkersuisut fastsætter årligt taksten efter stk Døgntilbud skal afgive en årsberetning til Naalakkersuisut. Naalakkersuisut skal senest ved Inatsisartuts forårssamling afgive en samlet årsberetning til Inatsisartut. Stk. 2. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler for årsberetningerne. 64. Naalakkersuisut skal 1 gang hvert fjerde år udarbejde en landsdækkende strategi for udviklingen på døgntilbudsområdet. Stk. 2. Strategien skal bl.a. omhandle: 1) Oprettelse og nedlæggelse af døgntilbud. 2) Målgruppen for det enkelte døgntilbud samt ønskede ændringer heri. 3) Samarbejdet med kommunerne om optagelse i og udskrivning fra døgntilbuddene, herunder samarbejdet med bokollektiver og beskyttede boenheder. 4) Anvendelsen af samarbejdsudvalg, jf. 61. Stk. 3. Naalakkersuisut skal inddrage forstanderne for døgntilbuddene samt kommunalbestyrelserne i udarbejdelsen af strategien. 20

19 x Besøgsrejser 65. En person over 18 år med handicap, har ret til 1 årlig besøgsrejse til sit hjemsted, såfremt følgende betingelser er opfyldt: 1) Personen har ophold i et bokollektiv, jf. 53, i en beskyttet boenhed, jf. 54, eller på et døgntilbud, jf. 58, og 2) botilbuddet er beliggende uden for personens hjemsted. Stk. 2. Besøgsrejsen kan ydes til 1 eller flere pårørende, hvis personen ikke selv er i stand til at rejse. Stk. 3. Et barn under 18 år med handicap, der er anbragt på et døgntilbud, jf. 58, som er beliggende uden for barnets hjemsted, har ret til 2 årlige besøgsrejser til hjemmet. Besøgsrejsen kan, hvis det er til barnets bedste, ydes til en eller begge forældremyndighedsindehavere eller en anden nærtstående således, at denne besøger barnet på døgntilbuddet. Der skal ydes 1 yderligere besøgsrejse årligt, hvis det er nødvendigt for at opretholde kontakten mellem barnet og forældremyndighedsindehaveren, og det er foreneligt med barnets behov. Barnet har ret til i alt 2 besøgsrejser i det år, barnet fylder 18 år. Stk. 4. Bestemmelserne om besøgsrejser efter stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse for en person med handicap, der har ophold i døgntilbud uden for Grønland, jf. 48 og 49. En person mellem 18 år og 24 år, der midlertidigt har ophold i et døgntilbud udenfor Grønland, har dog uanset 65, stk. 1, 1. pkt., ret til 2 årlige besøgsrejser til sit hjemsted. Personen har ret til 2 besøgsrejser i det år, personen fylder 24 år. Stk. 5. En person over 18 år med handicap, der har haft ophold på et døgntilbud jf. stk. 1, i mere end 10 år efter det fyldte 18. år, har alene ret til besøgsrejse til sit hjemsted 1 gang hvert andet år. Stk. 6. En besøgsrejse efter stk. 1-3 kan ydes til en by i nærheden af hjemstedet, hvis rejse til hjemstedet ikke er muligt på grund af vanskelige adgangsforhold, manglende hjælpemuligheder eller faciliteter på hjemstedet. Stk. 7. Kommunalbestyrelsen skal afholde rejse- og opholdsudgifter samt udgifter: 1) til nødvendig støtte, herunder ledsagelse og særlige støtteforanstaltninger, i forbindelse med besøgsrejser efter stk ) for ledsageren under besøgsrejsen samt ved ledsagerens rejse mellem ledsagerens hjem og botilbuddet. 3) ved det faktiske antal rejsedage indtil 9 døgn. Rejsetid ved start og slutning af besøgsrejsen medregnes ikke i de 9 døgn. Stk. 8. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om tilrettelæggelsen af besøgsrejser og afholdelsen af udgifter i forbindelse hermed. 66. En person med handicap, der er omfattet af 65, har ret til støtte til rejse til eller inden for Grønland i forbindelse med en nær pårørendes alvorlige sygdom, død eller begravelse. 21

20 x Stk. 2. Bestemmelserne i 65, stk. 7, finder anvendelse for rejser efter stk. 1. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan yde støtte til rejse til eller inden for Grønland for 1 eller flere nære pårørende, når en person med handicap, der er omfattet af 65, har en større mærkedag eller lider af en alvorlig sygdom. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan yde støtte til hel eller delvis dækning af udgifter til kistetransport, når personer, der er omfattet af 65, dør under deres ophold uden for hjemstedet. Stk. 5. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om tilrettelæggelsen af besøgsrejser og afholdelsen af udgifter i forbindelse hermed. Kapitel 10 Ændring og ophør af støtte 67. Kommunalbestyrelsen skal kontinuerligt vurdere, om en person med handicap modtager den nødvendige støtte. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om ændring af støtte til en person med handicap, når støtten ikke længere dækker personens behov for hjælp. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal, inden der træffes afgørelse om ændring af støtte, have afholdt en samtale med personen med handicap og dennes eventuelle værge eller forældremyndighedsindehaver, jf. 72 og 73. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om ophør af støtte til en person med handicap, når støtten ikke længere er nødvendig for at dække personens behov, jf. 1. Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal, inden der træffes afgørelse om ophør af særlig støtte, jf. kapitel 7, have udarbejdet en handleplan, jf Inden kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om ophør af ophold på et døgntilbud for en person over 18 år med handicap, skal kommunalbestyrelsen sikre, at: 1) personen kommer til at modtage den nødvendige støtte til at dække personens behov efter udskrivelsen fra døgntilbuddet, 2) der er udarbejdet en handleplan efter 77 for den støtte, personen skal modtage efter udskrivelsen fra døgntilbuddet, 3) der er afholdt en samtale med personen og eventuelt dennes værge, jf. 72, og 4) der er indhentet en skriftlig udtalelse fra døgntilbuddet. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der indhentes en skriftlig udtalelse fra døgntilbuddet, jf. stk. 1, nr. 4, inden kommunalbestyrelsen træffer afgørelse vedrørende ophør af ophold på døgntilbuddet. I de tilfælde, hvor døgntilbuddet afgiver en udtalelse, der anbefaler, at personen fortsat har ophold på døgntilbuddet, skal kommunalbestyrelsen indhente en udtalelse fra Det landsdækkende handicapcenter, jf. 16, stk. 1, nr. 7. Kommunalbestyrelsen skal afvente modtagelse af udtalelsen fra Det landsdækkende handicapcenter, før der træffes endelig afgørelse om ophør af ophold på døgntilbuddet. 22

21 x Stk. 3. Ophør af ophold på et døgntilbud jf. stk. 1, skal varsles mindst 12 uger før opholdet ophører, medmindre hensynet til personen med handicap eller andre væsentlige hensyn gør det nødvendigt at fravige denne varslingsfrist. Kravet om 12 ugers varsling kan fraviges, såfremt personen med handicap eller dennes eventuelle værge har givet udtrykkeligt samtykke til opholdets ophør. Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1, nr. 1-3 og stk. 3 finder tilsvarende anvendelse for kommunalbestyrelsens afgørelse om ophør af ophold på et botilbud uden for Grønland for en person over 18 år med handicap. Kommunalbestyrelsen skal endvidere indhente en skriftlig redegørelse fra den udenlandske opholdskommune, inden der kan træffes afgørelse om ophør af opholdet. 69. Inden kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om ophør af ophold på et døgntilbud for et barn med handicap under 18 år, skal kommunalbestyrelsen sikre, at: 1) barnet modtager den nødvendige støtte til at dække barnets behov efter udskrivning fra døgntilbuddet, 2) der er forberedt eventuel støtte til barnet, forældremyndighedsindehaveren og eventuelt barnets netværk for perioden umiddelbart før og efter ophøret af opholdet på døgntilbuddet, 3) der er udarbejdet en handleplan efter 77 for den støtte, barnet skal modtage efter udskrivning fra døgntilbuddet, 4) der er afholdt en samtale med barnet, jf. 73, 5) der er indhentet en skriftlig udtalelse fra døgntilbuddet, og 6) barnet og forældremyndighedsindehaveren eller øvrige pårørende er velforberedte på ophøret af opholdet på døgntilbuddet. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der indhentes en skriftlig udtalelse fra døgntilbuddet, jf. stk. 1, nr. 5, inden kommunalbestyrelsen træffer afgørelse vedrørende ophør af ophold på et døgntilbud. I de tilfælde, hvor døgntilbuddet afgiver en udtalelse, der anbefaler, at barnet forbliver på døgntilbuddet, skal kommunalbestyrelsen indhente en udtalelse fra Det landsdækkende handicapcenter, jf. 16, stk. 1, nr. 7. Kommunalbestyrelsen skal afvente modtagelse af udtalelsen fra Det landsdækkende handicapcenter, før der træffes endelig afgørelse om ophør af ophold på døgntilbuddet. Stk. 3. Hjemgivelse kan ikke ske, før barnet, forældremyndighedsindehaveren og døgntilbuddet har været varslet minimum 12 uger i forvejen, medmindre hensynet til barnet eller andre væsentlige hensyn gør det nødvendigt at fravige denne varslingsfrist. Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1, nr. 1-4 og stk. 3 finder tilsvarende anvendelse for kommunalbestyrelsens afgørelse om ophør af ophold på et botilbud uden for Grønland for et barn med handicap. Kommunalbestyrelsen skal endvidere indhente en skriftlig redegørelse fra den udenlandske opholdskommune, inden der kan træffes afgørelse om ophør af opholdet. Kapitel 11 23

22 x Sagsbehandlingsregler 70. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om støtte efter denne Inatsisartutlov så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til støtte eller særlig støtte og i så fald hvilken. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelse af en ansøgning om støtte eller særlig støtte, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres. Stk. 3. Hvis fristen jf. stk. 2 ikke kan overholdes i en konkret sag, skal personen med handicap eller dennes værge have skriftlig besked om, hvornår der kan forventes en afgørelse. 71. Kommunalbestyrelsen skal behandle ansøgninger og spørgsmål om støtte i forhold til alle de muligheder, der findes for at give hjælp og støtte efter den sociale lovgivning, herunder også rådgivning og vejledning. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal desuden være opmærksom på, om der kan søges om hjælp eller støtte hos en anden myndighed eller efter anden lovgivning. Samtale 72. Kommunalbestyrelsen skal afholde mindst 1 samtale med personen over 18 år med handicap, inden der træffes afgørelse jf. 22, 37, 45 og 68. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal ved afholdelse af en samtale efter stk. 1 tage hensyn til personens handicap og gennemføre samtalen på personen med handicaps præmisser. Stk. 3. Er personen med handicap under værgemål, skal en samtale efter stk. 1 afholdes med personen med handicap og værgen. Samtalen kan dog finde sted uden værgens samtykke eller tilstedeværelse, når hensynet til personen med handicap taler herfor. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan undlade at gennemføre en samtale efter stk. 1 i det omfang, personens modenhed og funktionsevne eller sagens karakter i afgørende grad taler imod samtalens gennemførelse. Kan samtalen ikke afholdes, skal personen med handicaps holdning til den påtænkte afgørelse søges tilvejebragt på anden måde. 73. Kommunalbestyrelsen skal afholde mindst 1 samtale med barnet under 18 år med handicap, inden der træffes afgørelse i medfør af 22, 37, 47 og 69. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal ved afholdelse af en samtale efter stk. 1 tage hensyn til barnets handicap og gennemføre samtalen på barnets præmisser. Stk. 3. Samtalen kan afholdes uden forældremyndighedsindehaverens samtykke eller tilstedeværelse, når hensynet til barnet taler herfor. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan undlade at gennemføre en samtale efter stk. 1 i det omfang, barnets modenhed og funktionsevne eller sagens karakter i afgørende grad taler imod 24

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Sammenskrivningen er ikke retlig bindende. Sammenskrivningen

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 4. april 2008 om hjælp til personer med vidtgående handicap Historisk

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 4. april 2008 om hjælp til personer med vidtgående handicap Historisk Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 4. april 2008 om hjælp til personer med vidtgående handicap Historisk I medfør af 3 stk. 2, 5, 8 stk. 3, 8 a, 11, 12, 15, 18 stk. 3, 18 a stk. 3, 20 stk. 3, 22 stk.

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner. 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på personer med vidtgående handicap.

Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner. 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på personer med vidtgående handicap. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 19 af 16. december 2010 om hjælp til personer med vidtgående handicap Historisk I medfør af 3, stk. 2, 5, 8a, 11, stk. 4, 12, stk. 4, 15, 18, stk. 3, 20, stk. 2, 21, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland BEK nr 647 af 31/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2015-6797 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap.

Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap. Side 1 af 5 Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap. I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 om Arbejds- og Socialvæsenet i Grønland fastsættes:

Læs mere

26. oktober 2016 EM 2016/128. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2016 om støtte til børn. Kapitel 1 Indledende bestemmelser

26. oktober 2016 EM 2016/128. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2016 om støtte til børn. Kapitel 1 Indledende bestemmelser 26. oktober 2016 EM 2016/128 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2016 om støtte til børn Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Inatsisartutloven skal anvendes til at beskytte og yde støtte til

Læs mere

Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Kapitel 1 Indledende bestemmelser Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Inatsisartutloven skal anvendes til at beskytte og yde støtte til børn og unge, med særligt sigte på børn,

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om plejefamilier (plejefamiliebekendtgørelsen)

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om plejefamilier (plejefamiliebekendtgørelsen) Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om plejefamilier (plejefamiliebekendtgørelsen) I medfør af 37, stk. 7, 39, stk. 5 og 55, stk. 6 i Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til børn og unge

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til børn og unge Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til børn og unge Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Lov om social service (Serviceloven)

Lov om social service (Serviceloven) Relevante web-adresser Lov om social service: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=158071 Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr.

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3688 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske funktionsevne

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

HBF Landskursus 29.09.2012. Om serviceloven

HBF Landskursus 29.09.2012. Om serviceloven HBF Landskursus 29.09.2012 Om serviceloven Lovgivningen: Retssikkerhedsloven Dagtilbudsloven Beskæftigelseslovgivningen Serviceloven Sundhedsloven Folkeskoleloven UU-loven Familien SPS-loven Voksen specialuv.

Læs mere

EM 2016/XX. Indledning. Kapitel 1 Anvendelsesområde

EM 2016/XX. Indledning. Kapitel 1 Anvendelsesområde 27.05 2016 EM 2016/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2016 om støtte til børn Indledning Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven skal anvendes til at beskytte og yde støtte til børn

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017.

Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017. Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017. Udvidelse og tydeliggørelse af muligheden for at yde en tidlig forebyggende indsats, forenkling af udmålingssystemet for merudgiftsydelsen, indførelse

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) BEK nr 431 af 09/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0032 Senere ændringer til

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik 01-07-2015 Hvornår får jeg svar? Dette dokument informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Til lovforslag nr. L 150 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 6 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for

Læs mere

Kvalitetsstandard Botilbud 110

Kvalitetsstandard Botilbud 110 Kvalitetsstandard Botilbud 110 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 110: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 Kriterier Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan bevilges til dig, hvis du er fyldt 18 år og har en betydelig og varigt nedsat fysisk

Læs mere

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet 18 år, og hva så? Når du fylder 18 år bliver du myndig. Det betyder, at du har nogle andre muligheder, rettigheder

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

"Indgribende lidelse" betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse.

Indgribende lidelse betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse. Kvalitetsstandard for Merudgifter i Lov om Social Service 41 Redigeret d. 250811 1. Lovgrundlag 41 i Lov om Social Service. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse

Læs mere

ABA foreningens landsmøde,

ABA foreningens landsmøde, Oplæg ved ABA foreningens landsmøde, d. 4. juni 2016 v/ socialfaglig konsulent Hanne Wennicke landsmød Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder og pligter Klagemuligheder

Læs mere

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Oplæg. Hjerneskadeforeningen. Lokalafdeling Aarhus/Østjylland. for. d. 3. oktober 2015. v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup

Oplæg. Hjerneskadeforeningen. Lokalafdeling Aarhus/Østjylland. for. d. 3. oktober 2015. v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Oplæg for Hjerneskadeforeningen Lokalafdeling Aarhus/Østjylland d. 3. oktober 2015 v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder

Læs mere

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse.

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Denne vejledning har virkning fra 1. januar 2012. Folketinget vedtog med virkning fra 1.1.2011 ændringer i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen.

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. I medfør af 15, stk. 3 i Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om

Læs mere

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet Retssikkerhed for den udsatte borger Rammeaftalen / socialområdet Hvad er retssikkerhed? Mange forsøg på definition et par eksempler Samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, der er klare og

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven Kompetenceplan for Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter 10 Kommunen har pligt til at sørge for at alle kan få gratis rådgivning 11 Kommunen har pligt til at sørge for familieorienteret

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen BEK nr 356 af 24/04/2006 (Gældende) LBK Nr. 393 af 26/05/2005 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

Bofællesskabet Hvidovregade

Bofællesskabet Hvidovregade 18-09-2014 Bofællesskabet Hvidovregade Hvidovregade 59 2650 Hvidovre Regodkendelse af tilbuddet Bofællesskabet Hvidovregade Sagsbeh: Bima08 Journalnr: 2014/0016648 Socialtilsyn Hovedstaden Sektion Voksen

Læs mere

Kvalitetsstandard Merudgifter, Lov om Social Service 41

Kvalitetsstandard Merudgifter, Lov om Social Service 41 Kvalitetsstandard Merudgifter, Lov om Social Service 41 Udarbejdet af: Mette Wulf Dato: 03.10.2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen Kvalitetsstandard

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att.

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att. Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland Att. inin@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Område Randers Kommune

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 December 2016 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 3 Formål med borgerstyret personlig assistance (BPA) 3 Personkredsen

Læs mere

Undervisernoter: Tilsyn

Undervisernoter: Tilsyn Undervisernoter: Tilsyn Plejefamilier, herunder kommunale plejefamilier Private opholdssteder Alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2.

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen BEK nr 1673 af 16/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-6361 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Samtlige kommuner m.fl. 20. maj 2010

Samtlige kommuner m.fl. 20. maj 2010 Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk J.nr. 2010-795 Samtlige kommuner m.fl 20. maj 2010 Orientering om ændring af lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Botilbud 2016 Brug for et botilbud? Hvis du eller en pårørende har behov for et botilbud, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandard Bostøtte Handicap og Psykiatri Forord Kvalitetsstandarden for bostøtte inden for handicap og psykiatri indeholder samlet information til borgere i kommunen omkring de tilbud og ydelser,

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2013 om tilskud til efterskoleophold i Danmark. Kapitel 1. Tilskudsformer og understøttende aktiviteter

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2013 om tilskud til efterskoleophold i Danmark. Kapitel 1. Tilskudsformer og understøttende aktiviteter Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2013 om tilskud til efterskoleophold i Danmark I medfør af 20, stk. 2 i Landstingslov nr. 13 af 5. december 2008 om efterskoler som ændret ved Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel]

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel] Århus Kommune Socialforvaltningen Bestillerplan Pixi-udgave Serviceniveauer [Skriv dokumentets for Familier, Børn og Unge titel] [Skriv dokumentets undertitel] December 2010 Serviceniveauer Denne pixi-udgave

Læs mere

Retningslinjer for brugerindflydelse

Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet retningslinjer for brugerindflydelse inden for. Retningslinjerne er udformet

Læs mere

Ændring af lov om social service (SEL)

Ændring af lov om social service (SEL) Ændring af lov om social service (SEL) Ikrafttrædelse 1. januar 2018. Baggrund Forslaget om ændring af SEL fremsættes som led i udmøntningen af aftale (Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn Skjal B Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af 17.01.2000 om social service 7 26. Kapitel 4 Dagtilbud til børn 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud

Læs mere

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingstider på det sociale område Sagsbehandlingstider på det sociale område Kerteminde Kommune behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunen på det sociale område fastsætte en frist for,

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige

STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag At den unge opnår personlige, sociale og faglige

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 107 Midlertidige botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. BEK nr 707 af 18/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2131 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 974 af 19/07/2007

retsinformation.dk - BEK nr 974 af 19/07/2007 Side 1 af 5 BEK nr 974 af 19/07/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 27-07-2007 Undervisningsministeriet Udskriv dokument Vis mere... Senere ændringer til forskriften Lovgivning forskriften vedrører LOV

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

UDKAST. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde

UDKAST. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I medfør af 3, stk. 5, 4, stk. 5, 6, stk. 4, 9, stk. 3 og 10, stk. 2, i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune.

2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune. BEK nr 1674 af 16/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-6182 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer Navn og adresse Oplyses ved henvendelse Dato KLE 27.30.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning om konkret plejetilladelse: traditionel familiepleje, kommunal familiepleje, netværkspleje, aflastning og privat

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og handicap. Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården

Fredensborg Kommune Ældre og handicap. Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården Fredensborg Kommune Ældre og handicap Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården 2009 Værdigrundlag Lindegården arbejder ud fra Fredensborg kommunes værdigrundlag. Vi er fokuserede og udadrettede.

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85)

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Social og Sundhed Socialafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere