EM 2016/XX. Indledning. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EM 2016/XX. Indledning. Kapitel 1 Anvendelsesområde"

Transkript

1 EM 2016/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2016 om støtte til børn Indledning Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven skal anvendes til at beskytte og yde støtte til børn og unge, med særligt sigte på børn der er socialt udsatte eller har særlige behov. 2. Afgørelser efter denne Inatsisartutlov skal træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet. Stk. 2. I alle forhold vedrørende barnet skal der tages hensyn til barnets egne synspunkter med behørigt hensyntagen til barnets alder og modenhed. 3. Kommunalbestyrelsen skal aktivt og opsøgende, og om nødvendigt med tilbud om støtte ydet i henhold til denne Inatsisartutlov, medvirke til, at ethvert barn får en opvækst i: 1) trivsel, sundhed og udvikling, 2) et trygt omsorgsmiljø, 3) trygge og stabile relationer til voksne, familie og personlige netværk, og 4) solide rammer for læring og personlig udvikling frem mod et selvstændigt voksenliv. Stk. 2. Støtten skal tage hensyn til barnets samlede livssituation og ydes så tidligt som muligt. 4. Inatsisartutloven finder anvendelse på børn under 18 år med bopæl i Grønland. Stk. 2. Reglerne i 35-36, samt forskrifter udstedt i medfør af 41, stk. 3, nr. 5, finder tillige anvendelse på børn som på det offentliges foranstaltning er anbragt udenfor Grønland. Stk. 3. Inatsisartutloven finder tillige anvendelse på unge i alderen 18 år til og med 23 år, som er i efterværn i henhold til 27. Stk. 4. Inatsisartutloven finder tillige anvendelse på vordende forældre som på grund af sociale omstændigheder har behov for at modtage støtte, jf. 34. Kapitel 2 Myndigheder Kompetence 5. Kommunalbestyrelsen har i henhold til denne Inatsisartutlov kompetencen til at træffe afgørelse om støtte til børn, og støtte til unge i efterværn, samt ophør af støtte til børn og ophør af støtte til unge i efterværn. EM 2016/XX ININ sagsnr

2 Stk. 2. Naalakkersuisut fører det overordnede tilsyn med forvaltningen af denne Inatsisartutlovs bestemmelser. 6. Afgørelser som af hensyn til barnets akutte behov ikke kan afvente at sagen behandles af kommunalbestyrelsen, kan foreløbigt træffes af formanden for det udvalg hvor børnesagerne er placeret. Stk. 2. En foreløbig afgørelse efter stk. 1 skal snarest muligt og inden 7 dage forelægges for kommunalbestyrelsen til godkendelse, uanset om foranstaltningen er ophørt. Fuldbyrdelse 7. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at dens afgørelser fuldbyrdes. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen har mod forevisning af behørig legitimation og uden retskendelse adgang til barnets bopæl for at eftersøge og medtage et barn med henblik på at fuldbyrde afgørelser truffet i henhold til 36. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen har mod forevisning af behørig legitimation og uden retskendelse endvidere adgang til barnets bopæl, når adgang til hjemmet sker som led i en socialfaglig undersøgelse efter 21, og må antages som nødvendig for at afgøre om der er risiko for et barns trivsel, sundhed eller udvikling. Kapitel 3 Tilsyn 8. Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med de forhold børn lever under. Tilsynet skal udøves aktivt og opsøgende, således at kommunalbestyrelsen så tidligt som muligt får kendskab til, om der er behov for støtte til et barn i kommunen. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre et generelt tilsyn med de forhold børn lever under, og at føre et personrettet tilsyn over for børn anbragt uden for hjemmet. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med plejefamilier i kommunen. Stk. 4. Naalakkersuisut har pligt til at føre det overordnede tilsyn med kommunalbestyrelsens forvaltning og dens administration af reglerne i denne Inatsisartutlov, samt til at føre et driftsmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne. Stk. 5. Tilsyn kan foregå både som anmeldt eller uanmeldt tilsyn. 9. Naalakkersuisuts skal have en central tilsynsenhed (tilsynsenheden) som fører tilsynet, jf. 8, stk. stk. 4. Stk. 2. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om tilsynsenhedens drift og virke. 10. Tilsynsenheden, jf. 9, har ret til som led i udøvelsen af tilsynsforpligtelsen, jf. 8, stk. 4, mod fremvisning af behørig legitimation og uden retskendelse, at få adgang til alle de i kommunalforvaltningen værende oplysninger som tilsynsenheden vurderer relevante for til- 4

3 synets udøvelse, herunder adgang til personfølsomme og interne dokumenter. Interne dokumenter bevarer deres interne karakter ved udlevering til tilsynsenheden. Stk. 2. Tilsynsenheden, jf. 9, kan i sin skriftlige tilsynsrapport til kommunalbestyrelsen indsætte vejledende henstillinger og forpligtende påbud til kommunalbestyrelsen om, at udvalgte igangværende skal behandles særlig omhyggeligt eller afsluttede sager skal optages til fornyet behandling, hvis tilsynsenheden i forbindelse med sit tilsyn har vurderet, at kommunalforvaltningen i de pågældende sager ikke har administreret i overensstemmelse med denne Inatsisartutlovs bestemmelser. Stk. 3. Hvis tilsynsenheden i forbindelse med dens tilsyn i kommunalforvaltningen bliver bekendt med igangværende eller afsluttede sager, hvor tilsynsenheden vurderer, at der var behov for skærpede foranstaltninger, jf , og hvor kommunalbestyrelsen ikke ses at have truffet afgørelse herom, eller kommunalforvaltningen har undladt at fuldbyrde kommunalbestyrelsens afgørelse herom, kan tilsynsenheden give kommunalbestyrelsen påbud om indenfor en af tilsynsenheden nærmere angiven tidsfrist at iværksætte en socialfaglig undersøgelse, jf. 21, med henblik på at få afdækket, om barnet har aktuelt behov for skærpede foranstaltninger, jf eller for anden støtte ydet i henhold til bestemmelserne i kapitlerne Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler for tilsyn, jf. 8, herunder: 1) udøvelse, 2) tilrettelæggelse, 3) vilkår og betingelser for opfyldelse af tilsynsforpligtelsen, 4) betingelser for skærpet tilsyn, og 5) udarbejdelse af og krav til tilsynsrapporter. Stk. 2. Naalakkersuisut kan, jf. stk. 1, fastsætte nærmere regler for det generelle og det personrettede tilsyn, herunder for tilsyn med plejefamilier, døgninstitutioner og det overordnede tilsyn med kommunernes forvaltning samt deres administration af reglerne i denne Inatsisartutlov. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til, på Naalakkersuisuts anmodning, at fremsende alle ønskede oplysninger om dens varetagelse af tilsyn, jf. 8, stk Kapitel 4 Den Centrale Rådgivningsenhed 12. Naalakkersuisut skal have en central rådgivningsenhed, hvis opgave det er at rådgive, vejlede og supervisere de kommunale forvaltninger og ledelser i sagsbehandling af børnesager efter denne Inatsisartutlov. 13. Den Centrale Rådgivningsenhed kan som led i dens virke anmode om, at kommunalbestyrelsen fremsender personfølsomme oplysninger vedrørende konkrete sager, såfremt oplysningerne er af afgørende betydning for sagens behandling. Stk. 2. De personfølsomme oplysninger efter stk. 1, skal indhentes på baggrund af samtykke fra den pågældende borger, som sagen omhandler. 5

4 Stk. 3. Såfremt samtykke, jf. stk. 2, nægtes, eller det af andre grunde ikke er muligt at indhente et samtykke, kan Den Centrale Rådgivningsenhed få indsigt i de personfølsomme oplysninger uden samtykke når sagens omstændigheder taler for det. 14. Den Centrale Rådgivningsenhed kan på kommunalbestyrelsens anmodning behandle sager vedrørende: 1) socialfaglige undersøgelser, jf. kapitel 6, 2) særlige foranstaltninger, jf. kapitel 7, 3) foranstaltninger, jf. kapitel 8, 4) skærpede foranstaltninger, jf. kapitel 9, og 5) ophør af foranstaltninger, heriblandt særlige og skærpede foranstaltninger, jf. kapitel 11. Stk. 2. Behandling af sager efter stk. 1 skal udmunde i en begrundet skriftlig anbefaling til kommunalbestyrelsen vedrørende sagens afgørelse. Stk. 3. Den Centrale Rådgivningsenhed kan tage sager op til behandling som hviler på såvel et frivilligt samtykke som på tvangsforanstaltning. Stk. 4. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler for Den Centrale Rådgivningsenheds virke, herunder kriterier og vilkår for enhedens drift, samt faglige sammensætning. Kapitel 5 Underretningspligt Almindelig underretningspligt 15. Enhver borger har pligt til at underrette kommunalbestyrelsen, hvis borgeren får kendskab til, at et barn lever under forhold der bringer dets trivsel, sundhed eller udvikling i fare. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal inden 1 uge efter modtagelsen af den indkomne underretning sende en skriftlig kvittering til borgeren om at underretningen er modtaget. Skærpet underretningspligt 16. Ansatte i social-, skole- eller sundhedssektoren har en skærpet pligt til straks at underrette kommunalbestyrelsen, når den ansatte i forbindelse med udøvelsen af sit professionelle virke bliver bekendt med, at et barn har behov for støtte i henhold til denne Inatsisartutlov. Samme underretningspligt gælder borgere med hverv, der hviler på offentligt valg eller borgerligt ombud. Samme underretningspligt gælder, når den ansatte eller borgeren bliver bekendt med, at vordende forældre har behov for støtte, jf. 34. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal inden 1 uge efter modtagelsen af den indkomne underretning, sende en skriftlig kvittering om at underretningen er modtaget, til personen der har indgivet underretningen. Kommunernes indbyrdes underretningspligt 6

5 17. Flytter en familie med et barn under 18 år fra en kommune til en anden kommune og finder fraflytningskommunen, at barnet har behov for støtte, skal fraflytningskommunen skriftligt underrette tilflytningskommunen herom. Stk. 2. Fraflytningskommunen har samme underretningspligt som efter stk. 1, i de tilfælde, hvor den vurderer at de vordende forældre har behov for støtte før eller efter fødslen. Stk. 3. I forbindelse med en underretning efter stk. 1 eller stk. 2, skal fraflytningskommunen oversende relevant sagsmateriale, herunder en opsummering af relevante oplysninger, som fraflytningskommunen har lagt til grund for vurderingen. 18. Flytter en familie med et barn under 18 år udenfor Grønland, og finder fraflytningskommunen, at barnet har behov for støtte, skal fraflytningskommunen skriftligt underrette tilflytningskommunen herom. Stk. 2. Fraflytningskommunen har samme underretningspligt som efter stk. 1, i de tilfælde, hvor den vurderer, at de vordende forældre har behov for støtte før eller efter fødslen. Stk. 3. I forbindelse med en underretning efter stk. 1 eller stk. 2, skal fraflytningskommunen oversende relevant sagsmateriale, herunder en opsummering af relevante oplysninger som fraflytningskommunen har lagt til grund for vurderingen. Landsdækkende indberetningssystem 19. Naalakkersuisut skal oprette et landsdækkende indberetningssystem vedrørende underretninger efter 15-18, som har til formål at give et samlet overblik over underretninger. Stk. 2. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om det landsdækkende indberetningssystem, herunder om drift, varetagelse og indsamling af data. Kommunens handlepligt ved underretning 20. Kommunalbestyrelsen skal, når den modtager en underretning, jf. 15 og16, inden 24 timer træffe beslutning om der er grundlag for at iværksætte en socialfaglig undersøgelse. Stk. 2. Træffer kommunalbestyrelsen beslutning, jf. stk. 1, skal den socialfaglige undersøgelse iværksættes snarest og senest to uger efter modtagelse af underretningen. Stk. 3. Ved modtagelse af en underretning, der giver kommunalbestyrelsen mistanke om vanrøgt, vold eller seksuelle overgreb mod et barn, skal den socialfaglige undersøgelse og foreløbig støtte iværksættes straks og senest inden 24 timer. Stk. 4. Ved modtagelse af en underretning, jf. stk. 3, skal kommunalbestyrelsen straks underrette politiet om den modtagne underretning. Stk. 5. Kommunalbestyrelsens handlepligt, jf. ovenstående stk. 1-4, gælder tilsvarende når kommunalbestyrelsen af egen drift, og ikke på grund af en underretning, bliver opmærksom på bekymrende forhold for barnet. Kapitel 6 Socialfaglige undersøgelser 7

6 21. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med udarbejdelsen af en socialfaglig undersøgelse sikre at den mindst belyser følgende 6 forhold: 1) Barnets udvikling og adfærd. 2) Barnets familieforhold, herunder familien og netværkets sammensætning. 3) Barnets skolegang. 4) Barnets sundhedsforhold. 5) Barnets fritidsforhold og venskaber. 6) Andre relevante forhold. Stk. 2. Den socialfaglige undersøgelse skal resultere i en begrundet skriftlig handleplan om hvilken støtte der skal iværksættes. Såfremt der påtænkes en anbringelse udenfor hjemmet, skal det Tværfaglige Samarbejdsudvalg komme med en skriftlig tilkendegivelse om stillingtagen til forslaget, forinden sagen afgøres af kommunalbestyrelsen. Stk. 3. Hvis der er iværksat foreløbig støtte, jf. 20, stk. 3, skal kommunalbestyrelsen i forbindelse med afslutningen af den socialfaglige undersøgelse tage stilling til, om den foreløbige støtte skal videreføres eller ophøre. Der skal tages relevant hensyn til hvordan barnet og forældremyndighedsindehaveren forholder sig til støtten. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af den socialfaglige undersøgelse træffe afgørelse om, hvorvidt der er grundlag for at iværksætte støtte. Stk. 5. Naalakkersuisut fastsætter nærmere regler for den socialfaglige undersøgelse, herunder for undersøgelsens udførelse, form og indhold, samt tidsmæssige krav til processen og færdiggørelsen af den socialfaglige undersøgelse. Kapitel 7 Særlige foranstaltninger Sagsbehandling i børnesager 22. Inden der træffes afgørelse om foranstaltninger, jf. bestemmelserne i kapitlerne 7-9, samt ophør af foranstaltninger, jf. bestemmelserne i kapitel 11, skal der finde samtale sted med barnet. Stk. 2. Samtalen kan finde sted uden forældremyndighedsindehaverens samtykke eller tilstedeværelse, når hensynet til barnets bedste taler herfor. Stk. 3. Samtalen kan undlades i det omfang barnets modenhed eller sagens karakter i afgørende grad taler imod samtalens gennemførelse. Kan samtalen ikke gennemføres skal barnets holdning til den påtænkte afgørelse søges tilvejebragt. Stk. 4. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler for sagsbehandling af børnesager, herunder om: 1) samtale med barnet, 2) udveksling af oplysninger mellem myndigheder i børnesager, og 3) andre sagsbehandlingsrelevante forhold. 8

7 Handleplaner 23. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde skriftlige handleplaner for barnet: 1) i forbindelse med den socialfaglige undersøgelse, jf. 21, stk. 2, 2) inden der træffes afgørelse om iværksættelse af foranstaltninger, og 3) inden der træffes afgørelse om ophør af foranstaltninger. Stk. 2. Handleplanen skal være individuel og angive formålet med støtten. Handleplanen skal endvidere angive indsatsens forventede varighed, særlige forhold vedrørende barnet herunder behandling, uddannelse mv., samt hvordan indsatsen løbende evalueres af kommunalbestyrelsen og hvornår handleplanen senest skal revurderes. Stk. 3. Ved anbringelse udenfor hjemmet skal handleplanen endvidere angive hvilket formål der er med anbringelsen, og de mål der forventes opnået under anbringelsen. Samtidig skal handleplanen angive hvilke former for støtte der selvstændigt forventes iværksat af kommunalbestyrelsen til styrkelse af omsorgsmiljøet i barnets hjem, i perioden hvor barnet opholder sig uden for hjemmet, og i perioden efter at barnet er vendt hjem. Stk. 4. Ved anbringelse uden for hjemmet skal kommunalbestyrelsen sørge for, at anbringelsesstedet orienteres om handleplanen. Såfremt der træffes beslutning om fortsat anbringelse skal handleplanen revideres i overensstemmelse med den nye beslutning. Stk. 5. Handleplanen skal så vidt muligt udarbejdes i dialog og samarbejde med forældremyndighedsindehaveren og barnet. Stk. 6. Barnet som handleplanen vedrører, skal orienteres om handleplanen. Stk. 7. Naalakkersuisut fastsætter nærmere regler for handleplaner, herunder hvilke oplysninger der skal medtages i handleplanen. 24. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at handleplanen revideres mindst 1 gang årligt. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal snarest og uanset bestemmelsen i stk. 1, revidere handleplanen, hvis der indtræffer ændringer i barnets forhold relevante for handleplanen. Forældrepålæg 25. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at meddele forældremyndighedsindehaveren et forældrepålæg, når der er risiko for, at et barns udvikling eller trivsel er i fare, såfremt det beror på, at forældremyndighedsindehaveren ikke lever op til sit forældreansvar. Stk. 2. Forældremyndighedsindehaveren har pligt til at efterleve forældrepålægget. Stk. 3. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler for hvornår der kan gives forældrepålæg, indholdet af forældrepålæg samt varighed og bortfald. Børnepålæg 26. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at meddele et barn i alderen 12 år til og med 17 år et børnepålæg, når barnet har adfærdsproblemer eller udviser negativ adfærd af en sådan karakter, at der er risiko for, at barnets udvikling er i fare, og det vurderes, at et frivilligt 9

8 samarbejde med barnet og forældremyndighedsindehaveren om støtte efter 28 ikke er tilstrækkeligt til at afhjælpe barnets problemer. Stk. 2. Har et barn udøvet hærværk, kan kommunalbestyrelsen give barnet et børnepålæg om at bidrage til at genoprette den forrettede skade. Stk. 3. Pålægget kan ikke omfatte pålæg om at bidrage til at genoprette økonomisk skade. Stk. 4. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om børnepålæg, herunder hvornår der kan gives børnepålæg, indholdet af børnepålæg samt varighed og bortfald. Efterværn til unge i alderen 18 år til og med 23 år 27. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om, hvorvidt der skal tilbydes efterværn til unge i alderen 18 år til og med 23 år, som på det tidspunkt hvor de fylder 18 år modtager foranstaltninger jf. 28, eller skærpede foranstaltninger jf Stk. 2. Efterværn skal tilbydes, hvis efterværn må anses for at være af væsentlig betydning for den unges trivsel, helbred og udvikling. Efterværn skal bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse og have fokus på at understøtte den unges behov. Stk. 3. Senest 6 måneder før barnet fylder 18 år, skal kommunalbestyrelsen kontakte barnet med henblik på at vurdere, om der skal tilbydes efterværn. Stk. 4. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler for efterværn, herunder efterværnets omfang, varighed og karakter. Kapitel 8 Foranstaltninger Foranstaltninger til børn 28. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om foranstaltninger, når det må anses at være af væsentlig betydning for et barns særlige behov for støtte. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal vælge de foranstaltninger, der bedst kan løse de problemer og de behov der er afdækket gennem den socialfaglige undersøgelse. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at: 1) yde rådgivning, 2) yde praktisk, pædagogisk, psykologisk, socialfaglig eller anden støtte i hjemmet, 3) tilbyde familiekurser, familierådslagning, familiebehandling, misbrugsbehandling eller lignende behandlinger, 4) tilbyde aflastningsophold i plejefamilie eller på døgninstitution, 5) tilbyde støtte om børnebisidder, personlig rådgiver, kontaktperson, eller støtteperson, 6) yde støtte, herunder økonomisk støtte, til efterskoleophold, 7) tilbyde anden særlig foranstaltning i dag-,aften- eller nattetimerne, på et trygt værested for børn, eller på en institution som har til formål at yde støtte og læring til barnet, eller lignende, 8) tilbyde særlige socialpædagogiske væresteder, eller 10

9 9) tilbyde anden hjælp der har til formål at sikre barnets udvikling og trivsel. Herunder tilbud om økonomisk hjælp, såfremt denne er nødvendig for at kunne forebygge eller forhindre anbringelser af barnet uden for hjemmet, eksempelvis ved risiko for udsættelse af lejemål på grund af skyldig husleje eller manglende evne til at betale kommende husleje mv. Stk. 4. Efterskoler i henhold til stk. 3, nr. 6, skal være egnet til at modtage den målgruppe, som det konkrete barn hører under. Stk. 5. Støtte efter stk. 3 iværksættes efter gennemførelse af en socialfaglig undersøgelse, jf. 21. Hvis hensynet til barnets bedste nødvendiggør det, skal der iværksættes akut støtte efter stk. 3 sideløbende med undersøgelsen. Stk. 6. Naalakkersuisut kan efter ansøgning fra kommunalbestyrelsen tillade, at der etableres andre typer af foranstaltninger end de i stk. 3 nævnte, herunder forsøgsordninger og særlige socialpædagogiske tilbud til børn og til unge i efterværn. Stk. 7. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om: 1) aflastningsophold efter stk. 3, nr. 4, 2) hvilken støtte der kan gives efter stk. 3, nr. 6, 3) særlige foranstaltninger og særlige socialpædagogiske væresteder efter stk. 3, nr. 7 og 8, og 4) nærmere regler om andre typer af foranstaltninger og godkendelse heraf efter stk. 6. Børnebisidder 29. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde barnet at blive støttet af en børnebisidder, jf. 28, stk. 3, nr. 5, som skal bidrage til at sikre barnets rettigheder under sagens behandling, og at barnet bliver hørt. En børnebisidder skal have en særlig faglig indsigt i børns forhold eller have gennemført et børnebisidderkursus. Stk. 2. Børn som tvangsanbringes udenfor hjemmet, jf. 37, skal have tilknyttet en børnebisidder. Stk. 3. Børn som påtænkes anbragt, eller som allerede er anbragt, på sikrede afdelinger på døgninstitutioner, skal have tilknyttet en børnebisidder. Stk. 4. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om udpegning, honorering, samt hvilke kvalifikations- og kompetencekrav der skal stilles til en børnebisidder jf. stk. 1. Naalakkersuisut kan endvidere fastsætte nærmere regler for hvordan støtten skal udføres samt nærmere regler om krav til tilsyn. Personlig rådgiver 30. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde barnet og familien eller barnets omsorgsgivere en personlig rådgiver, jf. 28, stk. 3, nr. 5, som skal bidrage med rådgivning om praktiske forhold i barnets opvækst, skolegang, uddannelse med mere. En personlig rådgiver for et barn skal have særlige forudsætninger for et sådant arbejde. Stk. 2. Den personlige rådgiver udpeges af kommunalbestyrelsen og modtager samtidig den skriftlige handleplan, som beskriver indsatsen. 11

10 Stk. 3. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler for udpegning, honorering samt hvilke kvalifikations- og kompetencekrav der skal stilles til en personlig rådgiver jf. stk. 1. Naalakkersuisut kan endvidere fastsætte nærmere regler for hvordan støtten skal udføres samt nærmere regler om krav til tilsyn. Kontaktperson 31. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde barnet og familien eller barnets omsorgsgivere en kontaktperson, jf. 28, stk. 3, nr. 5, som skal bidrage med bistand på det nære personlige plan afhængigt af barnets, familiens eller omsorgsgivernes behov. Bistanden forudsætter, at barnet ikke i tilstrækkeligt omfang har en fast og stabil voksenkontakt i sin familie og i sit netværk. Stk. 2. Kontaktperson udpeges af kommunalbestyrelen og modtager samtidig den skriftlige handleplan, som beskriver indsatsen Stk. 3. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler for udpegning, honorering samt hvilke kvalifikations- og kompetencekrav, der stilles til en kontaktperson jf. stk.1. Naalakkersuisut kan endvidere fastsætte nærmere regler for hvordan støtten skal udføres samt nærmere regler om krav til tilsyn. Støtteperson 32. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde barnet og familien eller barnets omsorgsgivere en støtteperson, jf. 28 stk.3, nr. 5. En støtteperson skal have kvalifikationer svarende til den form for støtte der bevilges støtte til. Stk. 2. Støtteperson kan udpeges af kommunalbestyrelsen og modtager samtidig den skriftlige handleplan som beskriver indsatsen. Stk. 3. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler for udpegning, honorering samt hvilke kvalifikations- og kompetencekrav, der stilles til en kontaktperson jf. stk. 1. Naalakkersuisut kan endvidere fastsætte nærmere regler for hvordan støtten skal udføres samt nærmere regler om krav til tilsyn. Foreninger 33. Naalakkersuisut kan anerkende foreninger til på nærmere fastsatte vilkår at udøve bestemte aktiviteter inden for børneområdet. Foranstaltninger til vordende forældre 34. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde støtte til vordende forældre, hvis deres levevis kan bringe det ufødte barns trivsel, helbred eller udvikling i fare. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde, at der allerede under graviditeten, udarbejdes en handleplan, jf. 23 omkring støtte som skal ydes før og efter fødslen. Handleplanen skal udarbejdes i samarbejde med de vordende forældre. 12

11 Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal under graviditeten træffe afgørelse om iværksættelse af foranstaltninger efter fødslen, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at de vordende forældre ikke vil kunne opfylde det nyfødte barns behov. Stk. 4. Indsatsen skal være helhedsorienteret og koordineret i samarbejde med sundhedsmyndighederne. Kapitel 9 Skærpede foranstaltninger Anbringelse 35. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde anbringelse uden for hjemmet når den socialfaglige undersøgelse viser, at anbringelse uden for hjemmet vil være af væsentlig betydning for at imødekomme barnets særlige behov for støtte. Stk. 2. Ligeledes kan forældremyndighedsindehaveren og andre familiemedlemmer tilbydes døgnophold på døgninstitution, plejefamilie eller lignende. Tvangsanbringelse 36. Kommunalbestyrelsen kan, uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og barnet, træffe afgørelse om, at barnet anbringes uden for hjemmet, hvis der er en åbenbar risiko for at barnets trivsel, sundhed eller udvikling lider alvorlig skade på grund af; 1) utilstrækkelig omsorg for, eller behandling af barnet, 2) fysisk eller psykisk vold, vanrøgt eller seksuelle overgreb, 3) misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre svære sociale vanskeligheder hos barnet eller i barnets nærmiljø, eller 4) andre adfærds- eller tilpasningsproblemer hos barnet eller i barnets nærmiljø. Stk. 2. Der kan kun træffes afgørelse efter stk. 1, når kommunalbestyrelsen har en begrundet formodning om, at problemerne ikke kan løses under barnets fortsatte ophold i hjemmet. 37. Kommunalbestyrelsen kan ikke træffe afgørelse om tvangsanbringelse, medmindre der er givet meddelelse til barnet og forældremyndighedsindehaveren om barnets ret til at få tilknyttet en børnebisidder, jf. 29, stk. 2. Stk. 2. Hvis forældremyndighedsindehaveren ikke har kendt adresse eller opholdssted, skal meddelelsen, jf. stk. 1, gives til den, der faktisk udøver omsorg for barnet. Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 og 2 kan fraviges ved foreløbige afgørelser efter 6, i det omfang dette skønnes påkrævet af hensynet til barnets øjeblikkelig behov. 38. Afgørelsen om tvangsanbringelse skal, så vidt det er muligt, meddeles til personkredsen nævnt i 37, stk. 1 inden 24 timer. Meddelelsen skal indeholde en begrundet afgørelse for anbringelsen og oplysning om barnets ret til at få tilknyttet en børnebisidder efter 29, stk

12 39. Afgørelse om tvangsanbringelse af et barn uden for hjemmet skal inden 8 dage indberettes til Naalakkersuisut. Anbringelsessted 40. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om anbringelsessted ud fra en vurdering af barnets behov. Anbringelsessteder for børn kan være: 1) plejefamilier, 2) døgninstitutioner, 3) sikrede afdelinger på døgninstitutioner, 4) eget værelse, lejlighed, bofællesskaber eller lignende. Stk. 2. Ved valg af anbringelsessted skal kommunalbestyrelsen sikre sammenhæng i barnets anbringelsesforløb. Stk. 3. Anbringes et barn under 3 år, kan barnet ikke flyttes til et andet anbringelsessted, før barnet er fyldt 3 år, medmindre særlige grunde taler herfor. Stk. 4. Børn, der er tilbageholdt af politiet eller dømt, kan anbringes på sikrede afdelinger på døgninstitutioner. Bestemmelsen finder tillige anvendelse på børn mellem 12 og 15 år, der har begået grov kriminalitet, og hvor hensynet til barnet gør anbringelsen absolut påkrævet. 41. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at børn anbringes i Grønland. Stk. 2. Hvis barnets behov ikke kan imødekommes i Grønland, og alle muligheder for passende anbringelse i Grønland er udtømte, kan der undtagelsesvis med Naalakkersuisuts forudgående godkendelse ske anbringelse uden for Grønland. Stk. 3. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler for anbringelse, herunder for: 1) visitation, 2) anbringelsens art, 3) anbringelsens varighed, ændring, videreførelse, ophør, 4) søskendeanbringelser, 5) anbringelser uden for Grønland, og 6) andre forhold. Stk. 4. Naalakkersuisut kan endvidere fastsætte nærmere regler om tilbud og forbud under anbringelsen, herunder regler for: 1) besøg og kontakt med barnet under anbringelsen, 2) besøgsrejser til barnet selv eller andre, og 3) særlige hensyn under anbringelsen. Besøgsrejser 42. Et barn, eller en ung i efterværn, der er anbragt uden for hjembyen, har ret til to årlige besøgsrejser til hjemmet. 14

13 Stk. 2. Besøgsrejsen kan, hvis det er til barnets bedste, alternativt ydes til en af forældremyndighedsindehaverne eller en anden nærtstående således, at denne besøger anbringelsesstedet. Udgifter i forbindelse med indkvartering afholdes af kommunalbestyrelsen. Stk. 3. Et barn, eller en ung i efterværn, som er på efterskoleophold uden for hjembyen, har ret til en besøgsrejse til hjemmet i løbet af efterskoleåret. Besøgsrejsen kan alternativt ydes jf. stk. 2. Stk. 4. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler for besøgsrejser, herunder om udgifter. Kapitel 10 Døgninstitutioner og plejefamilier Døgninstitutioner 43. Naalakkersuisut skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser på døgninstitutioner, herunder på sikrede afdelinger på døgninstitutioner. Stk. 2. Døgninstitutioner kan oprettes og drives af Naalakkersuisut, en eller flere kommunalbestyrelser i forening, eller af en selvejende institution. Stk. 3. Sikrede afdelinger på døgninstitutioner kan oprettes og drives af Naalakkersuisut, eller af en eller flere kommunalbestyrelser i forening. Stk. 4. Alle døgninstitutioner, jf. stk. 2, skal afgive en årsberetning til Naalakkersuisut. Naalakkersuisut skal senest ved Inatsisartuts forårssamling afgive en samlet årsberetning til Inatsisartut. Stk. 5. Naalakkersuisut kan fastsætte regler, herunder betalingsbestemmelser, om, at en døgninstitution i samarbejde med kommunalbestyrelsen kan udføre andre socialfaglige opgaver. 44. Døgninstitutioner, jf. 43, stk. 2, herunder sikrede afdelinger på døgninstitutioner, jf. 43, stk. 3, skal være godkendt af Naalakkersuisut. Endvidere skal der være indgået en gyldig driftsaftale med Naalakkersuisut. Stk. 2. Naalakkersuisut fastsætter nærmere regler for døgninstitutioner, herunder for sikrede afdelinger på døgninstitutioner. Stk. 3. Naalakkersuisut fastsætter nærmere regler for godkendelse af døgninstitutioner, herunder for sikrede afdelinger på døgninstitutioner. 45. Døgninstitutioner, herunder sikrede afdelinger på døgninstitutioner, er forpligtede til at modtage børn der ønskes anbragt i døgninstitutionen, såfremt døgninstitutionen har ledige pladser, og anbringelsen er i overensstemmelse med døgninstitutionens formål og målgruppe. Bestemmelsen finder tillige anvendelse på anbringelser jf. 40, stk. 4 Stk. 2. Ved uenighed mellem kommunalbestyrelsen og døgninstitutionen om hvorvidt betingelserne i stk. 1 er opfyldt, skal spørgsmålet forelægges Naalakkersuisut til afgørelse. Stk. 3. En afgørelse fra Naalakkersuisut, jf. stk. 2, kan ikke påklages og skal følges straks. 15

14 Behandlingsplaner 46. Døgninstitutionerne skal, med udgangspunkt i handleplanen for det anbragte barn, udarbejde en behandlingsplan mindst én gang årligt. Behandlingsplanen skal med udgangspunkt i handleplanens formål og målsætning med anbringelsen beskrive det pædagogiske og terapeutiske arbejde, der skal sikre opnåelse af handleplanens krav. Stk. 2. Døgninstitutioner skal orientere kommunalbestyrelsen om barnets udvikling under anbringelsen på døgninstitution. Døgninstitutionen skal udarbejde en statusrapport og sende denne til kommunalbestyrelsen senest 3 måneder efter anbringelsen på døgninstitution og herefter to gange årligt. Stk. 3. Døgninstitutionen skal informere kommunalbestyrelsen, så snart der er sket eller forventes at ske væsentlige ændringer i barnets sundheds- eller socialforhold. Stk. 4. Naalakkersuisut fastsætter nærmere regler om form og indhold af statusrapporten for børn, der er anbragt på en døgninstitution. Plejefamilier 47. Børn kan være anbragt i følgende plejefamilier: 1) Privat arrangeret plejefamilie. 2) Kommunalt arrangeret plejefamilie, herunder både professionel eller almindelig plejefamilie. Stk. 2. Plejefamilier i henhold til stk. 1 skal have skriftlig plejefamilietilladelse udstedt af kommunalbestyrelsen i den kommune hvori plejefamilien er bosiddende, og være underlagt den kommunes generelle og personrettede tilsyn, jf. 8, stk. 1 og 2. I privat arrangeret plejefamilie, jf. stk. 1 nr. 1, skal plejefamilietilladelsen dog først foreligge når barnet har været i den privat arrangerede plejefamilie i mere end 3 måneder inden for 12 på hinanden løbende måneder. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal tilbagekalde plejefamilietilladelsen, når betingelserne for plejefamilietilladelsen ikke længere er til stede. Stk. 4. Udover plejefamilietilladelse, skal kommunalbestyrelsen til plejefamilien udstede skriftlig plejetilladelse for hvert enkelt anbragt barn. Dette skal ske forud for kommunalt arrangeret anbringelse i plejefamilien, og kommunalbestyrelsen skal have taget stilling hvor støttekrævende det barn som ønskes anbragt er og det antal plejebørn plejefamilien derfor kan have omsorg for. I privat arrangeret plejefamilie, jf. stk. 1 nr. 1, skal plejetilladelsen for hvert enkelt barn dog først foreligge når barnet har været i privat plejefamilie i mere end 3 måneder inden for 12 på hinanden løbende måneder. Stk. 5. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om plejefamilier, herunder: 1) krav til plejefamilier, 2) plejefamiliers arbejdsvilkår, 3) betingelser for kommunalbestyrelsens udstedelse og tilbagekaldelse af plejefamilietilladelse, 16

15 4) hvilke oplysninger som skal være indhentet af kommunalbestyrelsen før udstedelse af plejefamilietilladelse, 5) hvilke oplysninger som skal fremgå af fremgå af plejefamilietilladelsen, jf. stk. 2, og 6) eventuelle særlige regler for plejefamilieforhold etableret med adoption for øje. 48. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at kommunale plejefamilier er sat grundigt ind i plejeopgaven for hvert enkelt barn forud for anbringelsen. Kommunale plejefamilier skal som minimum have et eksemplar af den handleplan der er grundlaget for anbringelsen af barnet. Kapitel 11 Ophør af foranstaltninger 49. Foranstaltninger, jf. bestemmelserne i kapitlerne 7-9, skal ophøre når målene med dem er nået, eller når foranstaltningerne ikke længere understøtter formålet med støtten. Stk. 2. Foranstaltninger efter denne lov ophører i øvrigt når barnet fylder 18 år, medmindre der iværksættes efterværn, jf Inden kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om ophør af anbringelse udenfor hjemmet, skal kommunalbestyrelsen sikre, at: 1) forældremyndighedsindehaveren er i stand til at opfylde barnets behov, og har den fornødne forældreevne, 2) der er afholdt samtale med barnet, jf. 22, 3) der er indhentet skriftlig udtalelse fra anbringelsesstedet, 4) barnet og forældrene er velforberedt på hjemgivelsen, og 5) der er udarbejdet kommunal handleplan for hjemgivelsen og forberedt eventuel støtte til barnet og forældremyndighedsindehaveren til perioden umiddelbart før og efter hjemgivelsen. Stk. 2. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om forældreevnevurdering efter stk. 1, nr. 1. Stk. 3. I de tilfælde hvor anbringelsesstedets udtalelse, efter stk. 1, nr. 3, anbefaler at barnet forbliver på anbringelsesstedet, kan sekretariatet for Det Centrale Børnesagkyndige Udvalg beslutte at sagen skal forelægges for Det Centrale Børnesagkyndige Udvalg, jf. 54, til dets udtalelse. Stk. 4. Hjemgivelse kan ikke ske før barnet, forældremyndighedsindehaveren og anbringelsesstedet har været varslet minimum 12 uger i forvejen. Stk. 5. Ved anbringelser udenfor Grønland, skal kommunalbestyrelsen så vidt muligt indhente en skriftlig redegørelse fra den udenlandske opholdskommune, inden der kan træffes afgørelse om ophør af anbringelse. Kapitel 12 Samtykke 17

16 51. Kommunalbestyrelsen skal indhente skriftligt samtykke fra de vordende forældre, eller forældremyndighedsindehaveren og barnet hvis dette er fyldt 15 år, inden der træffes afgørelse om socialfaglige undersøgelser, jf. 21, børnepålæg, jf. 26, efterværn, jf. 27, foranstaltninger, jf , eller skærpede foranstaltninger, jf. 35. Stk. 2. Når der er åbenbar risiko for alvorlig skade på barnet eller det ufødte barns sundhed eller udvikling, kan kommunalbestyrelsen, uden indhentelse af skriftligt samtykke, jf. stk. 1, gennemføre socialfaglige undersøgelser, jf. 21, særlige foranstaltninger, jf. kapitel 7, foranstaltninger, jf. kapitel 8, eller skærpede foranstaltninger, jf. kapitel Foreløbige afgørelser, jf. 6, kræver ikke samtykke fra forældremyndighedsindehaveren eller barnet der er fyldt 15 år. Kapitel 13 Det Centrale Børnesagkyndige Udvalg 53. Det centrale børnesagkyndige udvalg består af seks medlemmer, som alle skal have et særligt kendskab til børns behov og udvikling. Udvalget skal være sammensat af en: 1) jurist, 2) psykolog, 3) socialrådgiver, 4) socialpædagog, 5) lærer, og 6) sundhedsplejerske. Stk. 2. Naalakkersuisut nedsætter udvalget for en valgperiode på 4 år. Stk. 3. Udvalgets opgave er at afgive udtalelser i sager om udskrivelse af et barn fra et anbringelsessted, jf. 50, stk. 3, uanset om det beror på en anbringelse efter 35 eller 36. Stk. 4. Naalakkersuisut varetager sekretariatet for udvalget, samt afholder udgifterne forbundet med udvalgets møder. Stk. 5. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om udvalgets arbejdsgang, honorering, samt indhentelse af ekspertudtalelser. 54. Indbringer sekretariatet en sag for Det Centrale Børnesagkyndige Udvalg til dets udtalelse, jf. 50, stk. 3, skal kommunalbestyrelsen afvente modtagelsen af udvalgets udtalelse før der må indstilles til en afgørelse om udskrivning af barnet, jf. 50. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen og anbringelsesstedet skal på sekretariatet for udvalgets anmodning sikre, at følgende oplysninger indleveres: 1) Sagsakter om barnet. 2) Kommunalbestyrelsens indstilling om hjemgivelse. 3) Tidligere handleplaner. 4) Den nye handleplan for hjemgivelsen. 5) Udtalelse fra Det Tværfaglige Samarbejdsudvalg. 6) Eventuelle udtalelser fra daginstitution, skole eller lignende. 18

17 7) Eventuelle udtalelser fra psykolog, læge eller lignende. 8) Anbringelsesstedets begrundelse for, at barnet ikke skal hjemgives. 9) En beskrivelse af forholdene hos forældremyndighedsindehaveren, hvortil barnet ønskes hjemgivet. 10) Samtykkeerklæringer og eventuel tilbagetrækning af samtykke. 11) Alle andre relevante oplysninger om barnet som udvalget ønsker at modtage. Kapitel 14 Finansiering 55. Udgifter til støtte til børn i henhold til denne Inatsisartutlov afholdes af kommunerne. Stk. 2. Udgifter til støtte til unge i efterværn i henhold til denne Inatsisartutlov afholdes af kommunerne. Stk. 3. Udgifter til Det Centrale Børnesagkyndige Udvalg afholdes af Naalakkersuisut. Stk. 4. Driften af døgninstitutionerne finansieres gennem kommunal takstbetaling. Stk. 5. Naalakkersuisut, kommunerne og de selvejende institutioner afholder hver især de udgifter, der er forbundet med oprettelsen af egne døgninstitutioner i henhold til denne Inatsisartutlov. Stk. 6. Naalakkersuisut kan efter aftale med stater fastsætte nærmere regler om handlepligt og refusion i forbindelse med udgifter til støtte iværksat efter denne Inatsisartutlov, når en person på de grønlandske myndigheders foranstaltning opholder sig uden for Grønland. 56. For børn anbragt i døgninstitutioner, jf. 40, stk. 1, nr. 2 og nr. 3, beregnes kommunens takstbetaling med et beløb pr. anbringelsesdøgn. Stk. 2. Døgninstitutioner skal udbetale lomme- og tøjpenge til deres beboere. Stk. 3. Beløbet for lomme- og tøjpenge er indeholdt i kommunernes takstbetaling, jf. stk. 1. Stk. 4. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om den i stk. 1 nævnte takstbetaling, herunder bestemmelser om, hvilke udgifter der indgår i kommunernes betaling. Stk. 5. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om lomme- og tøjpenge i henhold til stk. 2, herunder om udbetaling, beløbets størrelse, og om regulering af lommepenge som led i pædagogiske arbejde på døgninstitutionen. 57. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om rammerne for og betaling af botilbud, jf. 40, stk. 1, nr. 4. Regulering 58. Takster hjemlet i medfør af denne lov reguleres én gang årligt. Takstfastsættelsen offentliggøres af Naalakkersuisut hvert år opgjort per den 1. januar. Kapitel 15 Klageadgang 19

18 59. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne Inatsisartutlov kan påklages til Det Sociale Ankenævn efter bestemmelserne i Inatsisartutlov om socialvæsenets styrelse og organisation. Stk. 2. Børn er klageberettigede i deres egne socialsager, jf. stk. 1, i forhold til afgørelser truffet efter bestemmelserne i denne Inatsisartutlov. Stk. 3. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om barnets klageret. 60. Afgørelser truffet af Det Sociale Ankenævn kan, ved henvendelse til det Sociale Ankenævn inden 4 uger efter at klageren har fået meddelelse om afgørelsen, kræves forelagt for retten i Grønland. Kapitel 16 Sanktionsbestemmelser 61. Naalakkersuisut kan pålægge kommunalbestyrelsen bøder, herunder dagbøder, såfremt der påvises grov eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed i overholdelsen af kommunalbestyrelsens myndighedsforpligtelser i henhold til 7, stk. 1, 15, stk. 2, 16, stk. 2, 17, 18, 20, 21, stk. 1-4, 22, stk. 1 og stk. 3, 23, stk. 1-7, 24, 27, stk. 1-3, 28, stk. 1-2 og stk. 5, 29, stk. 2-3, 34, 35, 48, 50, stk. 1, 51, stk. 1, og 54, stk. 2. Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af denne Inatsisartutlov, kan der fastsættes bestemmelser for pålæg af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne. Stk. 3. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om sanktioner ved manglende eller mangelfuld udøvelse af det lokale kommunale tilsyn, jf Bøder udstedt med hjemmel i denne Inatsisartutlov tilfalder Landskassen. Kapitel 17 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 63. Denne Inatsisartutlov træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Samtidig ophæves Landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge, med senere ændringer. Stk. 3. Bestemmelser fastsat med hjemmel i den i stk. 2 nævnte Landstingsforordning forbliver i kraft indtil de afløses eller ophæves ved regler fastsat med hjemmel i denne eller andre Inatsisartutlove. Stk. 4. Sager omfattet af denne lov, der er påbegyndt, men endnu ikke afsluttede af kommunalbestyrelserne inden denne Inatsisartutlovs ikrafttræden, skal afgøres efter denne Inatsisartutlovs bestemmelser. 20

19 Grønlands Selvstyre, den xx.xx 2016 Kim Kielsen 21

26. oktober 2016 EM 2016/128. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2016 om støtte til børn. Kapitel 1 Indledende bestemmelser

26. oktober 2016 EM 2016/128. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2016 om støtte til børn. Kapitel 1 Indledende bestemmelser 26. oktober 2016 EM 2016/128 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2016 om støtte til børn Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Inatsisartutloven skal anvendes til at beskytte og yde støtte til

Læs mere

Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Kapitel 1 Indledende bestemmelser Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Inatsisartutloven skal anvendes til at beskytte og yde støtte til børn og unge, med særligt sigte på børn,

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til børn og unge

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til børn og unge Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til børn og unge Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Pressemøde den 31. maj 2016

Pressemøde den 31. maj 2016 Pressemøde den 31. maj 2016 Martha Lund Olsen Naalakkersuisoq for Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen Martha Lund Olsen / Præsentation af ny lov og redegørelse

Læs mere

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att.

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att. Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland Att. inin@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T

Læs mere

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland BEK nr 647 af 31/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2015-6797 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Sammenskrivningen er ikke retlig bindende. Sammenskrivningen

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om plejefamilier (plejefamiliebekendtgørelsen)

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om plejefamilier (plejefamiliebekendtgørelsen) Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om plejefamilier (plejefamiliebekendtgørelsen) I medfør af 37, stk. 7, 39, stk. 5 og 55, stk. 6 i Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven Kompetenceplan for Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter 10 Kommunen har pligt til at sørge for at alle kan få gratis rådgivning 11 Kommunen har pligt til at sørge for familieorienteret

Læs mere

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven : evilling/beslutning : Distrikt Øst, Vest, Nord, Syd, Specialteamet : ndstilling evillingsmødets deltagere: Familiechef, distriktsledere, afdelingsleder,

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om støtte til personer med handicap. Kapitel 1 Indledende bestemmelser. Formål

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om støtte til personer med handicap. Kapitel 1 Indledende bestemmelser. Formål x Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om støtte til personer med handicap Kapitel 1 Indledende bestemmelser Formål 1. En person med handicap har ret til fuldt ud at nyde alle menneskerettigheder

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

11, 50, 51, 52, 58, 64, 146, 152, 153, 154, 155, 155 a og 155 b. Over 18 år 10 og og 102

11, 50, 51, 52, 58, 64, 146, 152, 153, 154, 155, 155 a og 155 b. Over 18 år 10 og og 102 Dato: 23. april 2014 Kommunernes forpligtelser og handlemuligheder efter serviceloven over for borgere, som rejser til Syrien for at kæmpe, og over for hjemvendte fra konflikten Baggrund PET vurderer,

Læs mere

Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet

Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet Denne standard benyttes i forbindelse med sagsbehandling af børnog ungesager. Standarden indeholder følgende: Retsgrundlaget for børn- og unge..2 Specifikt

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 14. december 2006 om hjælp til børn og unge

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 14. december 2006 om hjælp til børn og unge Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 14. december 2006 om hjælp til børn og unge I medfør af 11, stk. 3, 16, stk. 3, 17, stk. 5, 21, stk. 2, 35, stk. 3, og 38, stk. 4, i landstingsforordning nr. 1 af

Læs mere

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2013 Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Plejefamilier Institutioner Opholdssteder Efterskoler og Kostskoler Godkendt i Kommunalbestyrelses

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Udarbejdet af: Fagchef Jørgen Kyed Dato: 1. januar 2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2012 Acadre dok.: 141148-12 INDHOLD INDLEDNING 3 SERVICELOVENS

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer Navn og adresse Oplyses ved henvendelse Dato KLE 27.30.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning om konkret plejetilladelse: traditionel familiepleje, kommunal familiepleje, netværkspleje, aflastning og privat

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Lovgivningen. v/cand. jur. Susanne Lihme, Professionshøjskolen Metropol

Lovgivningen. v/cand. jur. Susanne Lihme, Professionshøjskolen Metropol Lovgivningen v/cand. jur. Susanne Lihme, Professionshøjskolen Metropol Lov om social service 46, stk.1 46. Formålet med at yde støtte til børn og unge, der har et særligt behov herfor, er at sikre, at

Læs mere

Kom i form med Barnets Reform. Barnets reform. v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL

Kom i form med Barnets Reform. Barnets reform. v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL Kom i form med Barnets Reform Barnets reform v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL Hvorfor Barnets Reform? Stor politisk bevågenhed Det koster mange penge Det griber

Læs mere

(Til samtlige kommuner m.fl.)

(Til samtlige kommuner m.fl.) SKR nr 9710 af 18/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-1085 Senere ændringer til forskriften Ingen Skrivelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Børns sociale rettigheder

Børns sociale rettigheder Børns sociale rettigheder Lov om social service Kapitel 11 Særlig støtte til børn og unge Indholdsfortegnelse Lovens formål.... 3 Rådgivning... 4 Forældre har ret til at få familieorienteret rådgivning...

Læs mere

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER BILAG BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 BORGERRÅDGIVERENS OBSERVATIONER OG VURDERINGER 5 BILAG 2 METODE

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 20. september 2004 EM2004/29 Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn og unge er vedtaget på Forårssamlingen 2003. Anvendelsen

Læs mere

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 25. januar 2017 UPA 2017/9 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 1. Efter hvert valg til Inatsisartut samt ved embedsledighed

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens sagsbehandling Sagsresumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag eller at sende sagen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forældreansvarsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forældreansvarsloven Til lovforslag nr. L 178 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81

Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81 Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81 Ansøgning modtaget dato: Tilsynsførende: Ansøger: Navn: Adresse: Cpr.nr.: Tlf.nr.: E-mail: Tidligere

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen.

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. I medfør af 15, stk. 3 i Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Landstingsforordning nr. 2 af 12. juni 1995 om kommunernes indbyrdes betalingsforpligtelser Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Forordningen regulerer kommunernes indbyrdes betalingsforpligtelser for hjælp

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP Borgercenter Børn og Unge har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE 1 Du er kommet i kontakt med Borgercenter Børn

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 4 Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste BEK nr 1149 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-121-195 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere

Forslag. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge

Forslag. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge 2015/1 LSV 162 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-9621 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. maj 2016 Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Givið út 29. september 2017 4. september 2017. Nr. 1060. Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Herved bekendtgøres anordning nr. 1083 af 8. oktober 2014 om

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

Standard på Børn- og Ungeområdet i Nordfyns Kommune jvf. bekendtgørelse nr. 614 af 15/

Standard på Børn- og Ungeområdet i Nordfyns Kommune jvf. bekendtgørelse nr. 614 af 15/ Standard på Børn- og Ungeområdet i Nordfyns Kommune jvf. bekendtgørelse nr. 614 af 15/6 2006. Formålet med standarden er et politisk ønske i Nordfyns Kommune om at leve op til bekendtgørelsens 2. Lovhjemmel

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi.

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. Inatsisartutlov nr. 12 af 1. december 2009 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi Historisk Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer

Læs mere

Standard på Børne- og ungeområdet I Nordfyns Kommune jf. Bekendtgørelse nr. 614 af 15/

Standard på Børne- og ungeområdet I Nordfyns Kommune jf. Bekendtgørelse nr. 614 af 15/ Godkendt i Familieudvalgets møde den 28. november 2007. Bilag til den sammenhængende Børne- og ungepolitik for Nordfyns kommune. Standard på Børne- og ungeområdet I Nordfyns Kommune jf. Bekendtgørelse

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

Familieafdelingen. Det specialiserede socialområde.

Familieafdelingen. Det specialiserede socialområde. 1 Familieafdelingen Det specialiserede socialområde. 2 Indholdsfortegnelse: Familieafdelingens opgaver.s.4. Myndighedsdelen Modtagerenheden s.4. Lovhjemmel Underretninger Børnefaglige undersøgelser Opgørelse

Læs mere

5. juni 2012 EM 2012/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1 Lovens formål

5. juni 2012 EM 2012/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1 Lovens formål 5. juni 2012 EM 2012/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder Kapitel 1 Lovens formål Formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål at fremme ligestilling

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 13 af 6. juni 2016 om anmeldelse af fødsler og dødsfald, begravelse og kirkegårde. Kapitel 1 Anmeldelse af fødsler og dødsfald

Inatsisartutlov nr. 13 af 6. juni 2016 om anmeldelse af fødsler og dødsfald, begravelse og kirkegårde. Kapitel 1 Anmeldelse af fødsler og dødsfald Inatsisartutlov nr. 13 af 6. juni 2016 om anmeldelse af fødsler og dødsfald, begravelse og kirkegårde Kapitel 1 Anmeldelse af fødsler og dødsfald 1. Fødsler og dødsfald, der finder sted i Grønland eller

Læs mere

Barnets reform med Socialpædagogisk perspektiv

Barnets reform med Socialpædagogisk perspektiv Barnets reform med Socialpædagogisk perspektiv To centrale diskussioner -Barnet i centrum -Økonomi og faglighed Barnets reform og Socialpædagogerne Udfordringer for tilbud og medarbejdere Barnet Reform

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om behandling af afhængighed. Kapitel 1 Anvendelsesområde og personkreds

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om behandling af afhængighed. Kapitel 1 Anvendelsesområde og personkreds xx.xx.2018 FM 2018/xxx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om behandling af afhængighed Kapitel 1 Anvendelsesområde og personkreds 1. Denne inatsisartutlov finder anvendelse for behandling

Læs mere

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes.

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes. Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen af andre faggrupper,

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) BEK nr 431 af 09/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0032 Senere ændringer til

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen BEK nr 356 af 24/04/2006 (Gældende) LBK Nr. 393 af 26/05/2005 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Standard på børn- og ungeområdet 2007

Faaborg-Midtfyn Kommune Standard på børn- og ungeområdet 2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Standard på børn- og ungeområdet 2007 Denne standard benyttes i forbindelse med sagsbehandling af børn- og ungesager. Standarden indeholder følgende: Organisationsplanen for BUR

Læs mere

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag KOV1_Kvadrat_RØD Fa m i li e rå d g i v n i n g e n s a n b ri n g e ls

Læs mere

KOMMISSORIUM. 3. Tirsdagsmødets formand (SSPK lederen) har ansvaret for at følge op på respektive analyser, navnelister mv.

KOMMISSORIUM. 3. Tirsdagsmødets formand (SSPK lederen) har ansvaret for at følge op på respektive analyser, navnelister mv. KOMMISSORIUM Tirsdagsmøder i det kriminalitetsforebyggende samarbejde U18 Formål: 1. Tirsdagsmøderne har til formål at opkvalificere kommunens indsats over for unge, som har begået kriminalitet eller er

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1.

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Landstingsloven regulerer udnyttelse af is og vand med henblik

Læs mere

Tavshedspligt og samarbejde

Tavshedspligt og samarbejde 10-09-2013 side 1 Tavshedspligt og samarbejde Anders Larsen Socialrådgiveruddannelsen University College Lillebælt 10-09-2013 side 2 Organisatorisk og juridisk ramme for arbejdet viden om hvilke juridiske

Læs mere

Kapitel 1 Definition og formål

Kapitel 1 Definition og formål Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx om efterskoler Kapitel 1 Definition og formål 1. En efterskole er en selvejende institution, der tilbyder undervisning og samvær, hvis hovedsigte er folkelig oplysning

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Bilag til Børne- og Ungepolitikken Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn

Retningslinjer for det personrettede tilsyn September 2013 Retningslinjer for det personrettede tilsyn 2. udgave Indledning og formål Jf. Lov om Social Service, 148, skal Frederikssund Kommune føre løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 50 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Afskaffelse af elektronisk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Inddragelse af forældremyndighedsindehaver og barnet eller den unge Politisk målsætning for: Inddragelse af forældremyndighedsindehaver

Læs mere

FM 2017/132

FM 2017/132 21.04.2017 FM 2017/132 Rettelsesblad Erstatter forslag af 14.03.2017. (Der er foretaget rettelser i 10, stk. 2 samt redaktionelle ændringer jf. lovteknisk notat af 24. marts 2017 fra Bureau for Inatsisartut)

Læs mere

Vejledning til Dialogmøde.

Vejledning til Dialogmøde. Vejledning til Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Kvalitetsstandard Myndighedsafdelingens sagsbehandling indenfor børn- og ungeområdet

Kvalitetsstandard Myndighedsafdelingens sagsbehandling indenfor børn- og ungeområdet Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen, 2013 Kvalitetsstandard Myndighedsafdelingens sagsbehandling indenfor børn- og ungeområdet Godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 10.12.13 Acadre 13/18509 Indledning

Læs mere

Strategi for Børn og Familieområdet 2014-2017

Strategi for Børn og Familieområdet 2014-2017 Strategi for Børn og Familieområdet 2014-2017 Sagsnummer: 480-2013-58842 Dokumentnummer: 480-2013-276898 Afdeling: Børn og Familieafdelingen Udarbejdet af: Cer/Kmo og Hej Indledning. For at give det nye

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune Sådan handler Familierådgivningen Procedurer og retningslinjer for Familierådgivningens håndtering af sager med mistanke eller viden om seksuelle

Læs mere

8. maj 2015 FM2015/101 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

8. maj 2015 FM2015/101 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen. Afgivet til

Læs mere

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1 Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG 1 I lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 24 af 21. januar 2009,

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret. Stk. 2. Dette gælder

Læs mere

Journalnummer:

Journalnummer: Blankettype: Offentlig forvaltning Journalnummer: 2001-52-1157 Anmeldelse af behandlinger der foretages for den offentlige forvaltning. Bemærk! Hvor andet ikke udtrykkeligt er angivet, vil de oplysninger,

Læs mere

Arbejdsgruppen om tilsyn

Arbejdsgruppen om tilsyn Arbejdsgruppen om tilsyn Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 188368 Brevid. 1171698 Ref. CHDA Dir. tlf. 4631 5871 christad@roskilde.dk NOTAT: Standard for generelt tilsyn med generelt

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere