Spildevandsplan Tillæg nr Mulighed for udtræden for regnvand fra forsyningsselskabets kloaksystem. By- og Udviklingsforvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spildevandsplan Tillæg nr Mulighed for udtræden for regnvand fra forsyningsselskabets kloaksystem. By- og Udviklingsforvaltningen"

Transkript

1 Spildevandsplan Tillæg nr Mulighed for udtræden for regnvand fra forsyningsselskabets kloaksystem By- og Udviklingsforvaltningen Dato 13. juni 2017 Journalnummer 17/1184

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Baggrund for spildevandsplantillægget Lov- og planlægningsgrundlag Status Plan Berørte matrikler Miljøvurdering af planen Tidsplan Økonomi Administrative forhold Behandling og vedtagelse spildevandsplantillægget... 9 BILAG 1 - Miljøscreening... 10

3 1. Indledning I Kolding Kommune er der mange områder, der er fælleskloakeret. Det vil sige, at husspildevand og regnvand fra tage og overflader samt vejvand afledes i samme kloakledning til rensning på forsyningens renseanlæg. For at aflaste fælleskloaksystemet, når det regner meget, og systemet ikke har kapacitet til at håndtere al vandet, er der tidligere anlagt et antal overløbsbygværker. Ved ekstreme regnhændelser ledes vandet herved direkte og urenset ud i nærliggende vandløb, søer og fjord, indtil der er kapacitet nok i systemet igen. Disse overløb er uhensigtsmæssige, idet de er belastende for vandkvaliteten og vandmiljøet. Det ændrede nedbørsmønster medfører også i stigende grad overbelastning af spildevandsnettet med optrængning i kældre og overløb på terræn til følge. Ved at afkoble regnvandet for tag- og overfladevandet i de fælleskloakerede områder kan man reducere antallet af overløb, da regnvandet således ikke optager pladsen i kloaksystemet. Dette vil også nedbringe belastningen af recipienterne med forbedret vandkvalitet til følge. Afkobling og håndtering af tag- og overfladevand på egen grund har ligeledes nogle klimamæssige fordele, idet der ikke skal bruges energi på at pumpe rent regnvand hele vejen til renseanlægget, hvor regnvandet sammen med spildevandet undergår en rensning. Ved at reducere mængden af regnvand, der sendes til rensningsanlægget, spares der på energien til både pumpning og rensning til fordel for forsyningens økonomi. Derudover vil det have en positiv effekt på udledningen af CO 2. Renseeffektiviteten på renseanlægget vil ligeledes forbedres, da spildevandet ikke er fortyndet med regnvand, og dermed fungerer renseprocesserne bedre. 2. Baggrund for spildevandsplantillægget Med nærværende tillæg til spildevandsplan åbnes der op for muligheden for at tillade udtræden fra forsyningsselskabet kloaksystem for tag- og overfladevand (regnvand) i Kolding Kommune. Ved udtræden for regnvand fra forsyningsselskabet tilbagebetales en del af tilslutningsbidraget. Tillægget udgør - sammen med den eksisterende spildevandsplan med tilhørende tillæg - plangrundlaget for at BlueKolding kan tilbagebetale tilslutningsbidrag formelt kaldet tilladelse til udtræden for regnvand fra forsyningsselskabets kloak. Dette gælder for ejendomme, der er beliggende i de fælleskloakerede områder, jf. gældende spildevandsplan eller for de ejendomme, der er beliggende i separatkloakerede områder, men hvor kapaciteten i det eksisterende regnvandssystem er for lille til nutidens regnhændelser.

4 3. Lov- og planlægningsgrundlag Nærværende tillæg udarbejdes i henhold til 16 i spildevandsbekendtgørelsen, kap. 8 om Ophævelse af tilslutningsretten og pligten. Spildevandsplanen relaterer sig til en lang række love og planer. Disse er listet op og beskrevet i afsnit 11.1 i Spildevandsplan I planmæssig sammenhæng er alle områder, der i kommuneplanen er udlagt til byudvikling, medtaget i spildevandsplanens plandel, således at det sikres, at der fremover vil kunne ske afledning af spildevand fra disse områder. Tillægget giver det juridiske grundlag til at tillade ejendomme i de fælleskloakerede områder at udtræde for regnvand fra forsyningsselskabets kloaksystem og i særlige tilfælde eksisterende separatkloakerede områder. 4. Status De omfattede områder er samtlige fælleskloakerede områder i Kolding Kommune jfr. gældende spildevandsplan. I områder, der allerede er separatkloakeret eller er ved at undergå separatkloakering, er det som udgangspunkt ikke muligt at søge om udtræden for regnvand fra forsyningsselskabet, da forsyningsselskabet i disse tilfælde risikerer en økonomisk belastning. Det kan dog vise sig hensigtsmæssigt i nogle tilfælde at tillade udtræden for regnvand fra kloak i eksisterende separatkloakerede områder. Det kan være i situationer, hvor regnvandssystemet ikke har kapacitet til at håndtere nutidens regnhændelser, hvilket kan være tilfældet i områder med separatkloakering af ældre dato. Det vil bero på en individuel vurdering af den ansøgtes situation, og kun hvor det vurderes, at det vil være til fordel for kapaciteten i regnvandssystemet samt forsyningsselskabets økonomi, vil det være muligt at tillade udtræden fra kloak for regnvand. 5. Plan For ejendomme beliggende indenfor de fælleskloakerede områder (markeret med rødt på nedenstående kort) åbnes der med dette tillæg til spildevandsplanen op for muligheden for udtræden for tag- og overfladevand fra spildevandsforsyningsselskabet. Ved udtræden åbnes der ligeledes op for muligheden for tilsvarende andel tilbagebetaling af tilslutningsbidraget for regnvand. Tilbagebetalingen kan udgøre op til 40% af det gældende tilslutningsbidrag. Det er BlueKolding, der alene fastlægger størrelsen og gradueringen af tilbagebetalingen.

5 Billede 1: Kort over de fælleskloakerede områder i Kolding Kommune. I disse områder forventes det, at der vil være størst interesse for udtræden for regnvand fra fælleskloaksystemet. Som udgangspunkt vil udtræden for regnvand dreje sig om 100% frakobling af en ejendoms tag- og overfladeareal. Der kan dog være enkelte tilfælde, hvor andelen af frakobling af tag- og overfladevand fra en ejendom med fordel kan gradueres med baggrund i ejendommens eksisterende interne afløbssystem og ejendommens mulighed for afkobling. Gradueringen af udtræden for tag- og overfladevand kan ske ved, at grundejeren enten udtræder med 50%, 75% eller 100% af ejendommens regnvand og tilsvarende får tilbagebetalt enten 50%, 75% eller 100% af regnvandstilslutningsbidraget fra forsyningsselskabet. Udpegningen af de fælleskloakerede områder udløser ikke i sig selv en ret til for den enkelte grundejer at udtræde. For at kunne meddele tilladelse til udtræden for regnvand fra kloak, er der en række krav, der skal være opfyldt. En udtræden er bl.a. betinget af, at Kolding Kommune kan meddele tilladelse til alternativ bortskaffelse af tag- og overfladevandet for matriklen. Alternativ bortskaffelse kan fx ske ved nedsivning, hvor der etableres et nedsivningsanlæg på grunden. Dette kræver en nedsivningstilladelse, der gives ud fra en vurdering af en række geologiske og miljømæssige forhold. I nogen tilfælde kan det være på tale, at det er mere hensigtsmæssig (måske den eneste mulighed for bortskaffelse af tag-og overfladevand på egen grund) at udlede direkte til et vandløb mv. Dette vil kræve en udledningstilladelse.

6 En udtræden er også betinget af, at der ikke sker en væsentlig forringelse af forsyningsselskabets økonomi, ligesom forsyningsselskabet stadig skal kunne fungere teknisk forsvarligt. Vil en ejendom udtræde, og det dermed vil forringe selskabets økonomi eller tekniske formåen, kan der ikke gives tilladelse til at udtræde. Forsyningsselskabet vurderer hver enkelt sag og påser, at selskabets økonomi ikke forringes ved udtræden. Drænvand må ikke kobles på spildevandsforsyningsselskabets kloaksystem. Det gælder både regnvands- og spildevandssystemet. En undtagelse er dog omfangsdræn for bygninger, som kan tilkobles regnvandssystemet. 6. Berørte matrikler Alle ejendomme beliggende i Kolding Kommune jfr. gældende spildevandsplan eller tillæg til denne. Vejmatrikler er undtaget. 7. Miljøvurdering af planen I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 425 af 1. maj 2016) 3, stk. 1, skal der udarbejdes en miljøvurdering af de planer, som fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, såfremt det vurderes, at planen kan have væsentlige indvirkninger på miljøet. En kommunal spildevandsplan falder inden for den type sektorplaner, der umiddelbart skal miljøvurderes efter loven. Da spildevandsplantillægget kun fastlægger anvendelsen af et mindre område, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis tillægget må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor gennemført en screening for at afdække om dette er tilfældet (bilag 1). Som udgangspunkt forbedres de miljømæssige forhold ved gennemførslen af nærværende tillæg, da omfanget af udledninger af opspædet spildevand fra overløbsbygværker til recipienter over tid vil reduceres. Ved screeningen er det vurderet, at spildevandsplantillægget ikke omfatter forhold, der bør vurderes nærmere. På baggrund heraf vurderes det, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

7 8. Tidsplan Behandling af spildevandsplantillægget Miljøudvalget beslutning om offentlig høring 6. juni 2017 Offentlig høring (8 uger) 7. juni august 2017 Plan- og Boligudvalget 14. august 2017 Økonomiudvalget Byrådet 21. august august 2017 Det er frivilligt for en grundejer, om denne ønsker at udtræde for regnvand fra forsyningsselskabets kloaksystem, og det kan således ikke pålægges en grundejer. 9. Økonomi Forsyningsselskabet har mulighed for at tilbagebetale et beløb til hver ejendom, der ønsker at udtræde for 50%, 75% eller 100% for tag- og overfladevand og kan maksimalt udgøre 40% af gældende tilslutningsbidrag. Forsyningsselskabet vil ved hver henvendelse om ønske om at udtræde vurdere de økonomiske konsekvenser af en frakobling og afveje en mulig tilbagebetaling af tilslutningsbidraget i forhold til de øvrige forpligtelser forsyningsselskabet har. Hvis en udtræden vil have belastende indvirkning på forsyningsselskabets økonomi, vil det ikke være muligt for en ejendom at få tilladelse til at udtræde. Adskillelse af spildevand og regnvand på egen grund og etablering af løsning for lokal håndtering af tag- og overfladevand foretages ved privat foranstaltning. Tilsagn om mulig tilbagebetaling skal være udnyttet inden 12 måneder efter at tilsagnet er givet. 10. Administrative forhold For ejendomme i de fælleskloakerede områder, der ønsker at udtræde fra forsyningsselskabets kloaksystem for tag- og overfladevand, rettes der indledningsvist henvendelse til Kolding Kommune, der vil kontakte forsyningsselskabet for et eventuelt tilsagn om tilbagebetaling af tilslutningsbidraget. Tilsagnet er ikke ensbetydende med, at ejendommen har fået tilladelse til alternativ

8 bortskaffelse af tag- og overfladevand, idet denne tilladelse meddeles særskilt af Kolding Kommune. For ejendomme, der udtræder 100%, gælder, at ejendommen frakobles helt for tag- og overfladevand inklusiv indkørsler, uden mulighed for nødoverløb til kloaksystemet. LAR-anlægget skal dimensioneres til at kunne håndtere en 10- års regnhændelse på grunde. For ejendomme, der udtræder 75%, gælder, at ejendommen frakobles helt for tag- og overfladevand, men i tilfælde af ekstremregn, og at jorden ikke har kapacitet til at håndtere dette, etableres der et nødoverløb til forsyningens regnvandssystem. For ejendomme, der udtræder for 50%, gælder, at denne mulighed oftest benyttes ved sammenbyggede byhuse, hvor det kun er muligt at frakoble tagvandet fra en del af huset, og hvor dette areal vurderes til at svare til 50% af grundens tagvand. Ved dimensionering af anlæg skal der tillægges en klimafaktor på 1,3 jfr. Spildevandskomitéen skrift 30 s anbefalinger. Overløb fra anlæg må ikke være til gene eller risiko for naboer mv. Inden arbejdet påbegyndes, skal der indhentes tilladelse til at etablere en LARløsning hos Kolding Kommune. Frakobling af tag- og overfladevand fra fællesledninger skal foretages og færdigmeldes af autoriseret kloakmester iht. Autorisationsloven. Afpropning af stikledninger på hovedkloaksystemet skal foretages af kloakmester. Dokumentation for korrekt afpropning og afkobling skal indsendes til Kolding Kommune. Dimensionering af anlæg skal ske efter spildevandskomitéens anvisninger og somudført-tegning skal indsendes som dokumentation til Kolding Kommune. Kolding Kommune ajourfører oplysningerne om frakoblede ejendomme, når de er formelt udtrådt. Oplysninger om frakoblet areal ajourføres i Spildevandsplanen, BBR tilrettes og Kommunen giver forsyningsselskabet meddelelse om, at ejendommen er udtrådt for tag- og overfladevand, hvorved forsyningsselskabet kan tilbagebetale tilslutningsbidraget svarende til den andel ejendommen er frakoblet. Skulle der opstå et ønske om at tilkoble sig forsyningsselskabets kloaksystem igen for tag- og overfladevand, kræver dette, at ejendommen bliver optaget i kommunens spildevandsplan igen det vil sige, at der udarbejdes et nyt spildevandsplangrundlag.

9 Derudover stilles der krav om, at forsyningsselskabets økonomi ikke forringes, ved ejendommens genindtræden, og der betales tilslutningsbidrag for den andel af regnvand, der tilkobles, ud fra årets gældende takst. 11. Behandling og vedtagelse af spildevandsplantillægget Forslag til spildevandsplantillægget har været fremlagt i 8 ugers offentlig høring fra den 7. juni 2017 til den 2. august Der er i perioden ikke indkommet nogle bemærkninger til spildevandsplantillægget. Spildevandsplantillægget er forelagt Plan- og Boligudvalget den 14. august 2017 og endeligt vedtaget i Kolding Byråd den 28. august 2017.

10 BILAG 1 - Miljøscreening Grundlaget for screeningen: De udpegede områder er alle eksisterende fælleskloakerede kloakoplande, og derfor skal der laves et tillæg til spildevandsplanen. Da dette tillæg til spildevandsplanen ikke forholder sig til et afgrænset område, men derimod mange områder i hele Kommunen, er det ikke muligt at forholde sig til de direkte miljøpåvirkninger. Effekten af udtræden og etablering af LAR-anlæg vil blive vurderet i den individuelle sagsbehandling. Natur: Tilladelse til udtræden fra forsyningsselskabet kloak vurderes ikke at have nogen negativ indvirkning på den lokale natur. Nogen LAR-løsninger vil blive etableret som regnbede, og disse kan have en positiv effekt på den nærmeste natur. Jord: Jordbundsforholdene herunder jordart og evt. jordforurening vil blive undersøgt i den individuelle sagsbehandling inden en tilladelse til etablering af LAR-anlæg vil kunne meddeles. Jordanalyser vil blive foretaget for at teste, om jorden er egnet til nedsivning (nedsivningstesten vil blive foretaget efter Rørcenterets anvisninger). Nedsivning af tag- og overfladevand kan forårsage lokal forurening af jorden, hvis det har været i kontakt med zink-, kobber- og blytage. Opholdstiden for regnvand på taget vurderes dog at være så kort, at det ikke vil have nogen væsentlig indflydelse. Vand: Nedsivning af regnvand har en positiv indvirkning på grundvandsdannelsen. Inden meddelelse om tilladelse til udtræden og etablering af LAR-anlæg vil forholdene omkring drikkevandsinteresser, særlige drikkevandsinteresser og drikkevandsindsatsområder blive undersøgt. Ligeledes undersøges forhold vedrørende boringer og indvindingsoplande. Klima: Tilladelse til udtræden fra forsyningsselskabet vil kun kunne meddeles, såfremt der samtidig kan gives tilladelse til etablering af LAR-løsning fx en nedsivningstilladelse. Nedsivningstilladelsen vil blive givet ud fra en vurdering af geologiske og miljømæssige forhold, der bl.a. forholder sig til høj grundvandsstand. Ved ukorrekt dimensionering af LAR-anlæg er der risiko for overløb, der strømmer af på veje og overflade og kan være medvirkende til oversvømmelse. Inden endelig tilladelse til udtræden meddeles indsendes dokumentation for korrekt dimensionering af LAR-anlæg. Lokal håndtering af regnvand vil have en positiv effekt på energiforbruget, idet der ikke skal bruges ressourcer på at pumpe og rense rent regnvand. Dermed nedsættes CO 2 udledninger i forbindelse med dette. Landskab: Udtræden fra forsyningsselskabet vil ikke have nogen visuel betydning. Etablering af LARanlæg vil også ofte være uden visuel effekt, men dette vil blive vurderet på sagsniveau. Kulturarv: Det vil i den individuelle sagsbehandling om udtræden fra forsyningsselskabet og tilhørende etablering af LAR-anlæg blive undersøgt, om der er registrerede fortidsminder eller beskyttede jordog stendiger inden for området, der ønskes udtræden i. Ressourcer: Det vurderes ikke at tilladelse til udtræden for forsyningen vil medføre ekstra ordinært brug af ressourcer i de udpegede områder, da områderne allerede er tilkoblet forsyningen kloaksystem, og udtræden og etablering af LAR-anlæg kun medfører arbejde på egen grund. Det vurderes, at udtræden og etablering af LAR-anlæg vil have en positiv indvirkning på renseeffektiviteten af det spildevand, der løber til renseanlægget, idet forholdene for renseprocesserne forbedres. Som udgangspunkt forbedres de miljømæssige forhold ved vedtagelse af nærværende tillæg, da omfanget af udledninger af opspædet spildevand fra overløbsbygværker til recipienter over tid vil reduceres. Konklusion: Spildevandsplantillægget skal ikke miljøvurderes. Planens indvirkning på miljøet vurderes til ikke at være væsentlig.

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan Boligområde ved Tøndervej i Bastrup - omfattet af lokalplan By- og Udviklingsforvaltningen

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan Boligområde ved Tøndervej i Bastrup - omfattet af lokalplan By- og Udviklingsforvaltningen Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2012-2019 By- og Udviklingsforvaltningen Boligområde ved Tøndervej i Bastrup - omfattet af lokalplan 1218-12 Sagsnr. 14/17738 November 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan LAR i Lidemark

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan LAR i Lidemark Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2012-2016 LAR i Lidemark Februar 2018 Indholdsfortegnelse Resumé...1 Ændret belastning af recipienter og renseanlæg...1 Indledning...2 Plangrundlag...3 Lovgivning...3

Læs mere

Tillæg 13 til Spildevandsplan

Tillæg 13 til Spildevandsplan Tillæg 13 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Jernbanegade i Løsning omfattet af lokalplan 1123

Læs mere

Tillæg 6 til Spildevandsplan

Tillæg 6 til Spildevandsplan Tillæg 6 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand til Hedensted Spildevands kloakanlæg for ejendomme på Askansvej og Remmerslundvej

Læs mere

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013-2016. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland Q007A, Risvangen/Vorrevangen. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 21. Sommerhusområde ved Grønninghoved Strand - omfattet af lokalplan By- og Udviklingsforvaltningen

Spildevandsplan Tillæg nr. 21. Sommerhusområde ved Grønninghoved Strand - omfattet af lokalplan By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 21 By- og Udviklingsforvaltningen Sommerhusområde ved Grønninghoved Strand - omfattet af lokalplan 1333-61 Sagsnr. 15/15549 September 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 Den 25. juni 2012 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010-2012. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og -pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland

Læs mere

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2012-2019. Boligområde ved Tøndervej i Bastrup - omfattet af lokalplan 1218-12. By- og Udviklingsforvaltningen.

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2012-2019. Boligområde ved Tøndervej i Bastrup - omfattet af lokalplan 1218-12. By- og Udviklingsforvaltningen. Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2012-2019 Boligområde ved Tøndervej i Bastrup - omfattet af lokalplan 1218-12 By- og Udviklingsforvaltningen Miljø Sagsnr. 14/17738 September 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Tillæg 10 til Spildevandsplan

Tillæg 10 til Spildevandsplan Tillæg 10 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme i området ved Horsensvej i Hedensted

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Tillæg nr. 5. Til Spildevandsplan Ophævning af tilslutningsretten og pligten for tag- og overfladevand Nordenskov

Tillæg nr. 5. Til Spildevandsplan Ophævning af tilslutningsretten og pligten for tag- og overfladevand Nordenskov Tillæg nr. 5 Til Spildevandsplan 2010-2015 Ophævning af tilslutningsretten og pligten for tag- og overfladevand Nordenskov 1 Tillæg nr. 5 til Varde Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 Udgiver: Varde Kommune

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1,

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, 1 Tillæg nr. 002 Spildevandsplan 2012-2016 Hørsholm Kommune Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, Tagvand fra AB Opnæsgård og tag- og overfladevand fra 40 omkringliggende 2 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Forslag til separatkloakering af del af Kirkevej, Hurup December 2017

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Forslag til separatkloakering af del af Kirkevej, Hurup December 2017 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2016-2021 Forslag til separatkloakering af del af Kirkevej, Hurup December 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Forslag til tillæg nr. 1...

Læs mere

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder 25. februar 2015 Sagsnr. P00059 Udarbejdet af: LIL Baggrund og formål Vand og Affald har i samarbejde

Læs mere

FORSLAG Tillæg nr. 4 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan Vedr. erhvervsområde syd for Regstrup

FORSLAG Tillæg nr. 4 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan Vedr. erhvervsområde syd for Regstrup FORSLAG Tillæg nr. 4 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan 2016-2020 Vedr. erhvervsområde syd for Regstrup Indhold 1. Indledning...3 2. Lov- og planlægningsgrundlaget...3 3. Beskrivelse af kloakoplandet

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 8 By- og Udviklingsforvaltningen Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Sagsnr. 14/2022 April 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan Tillæg nr. 12. Ændring af spildevandsplanens opland A18.4A, Ølsvej, Hobro Vest.

Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan Tillæg nr. 12. Ændring af spildevandsplanens opland A18.4A, Ølsvej, Hobro Vest. OCMO ApS Mariagerfjord Vand a s Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 06.00.05-P15-5-13 Ref.: Jens Kalør

Læs mere

Spørgsmål: Tidligere var grundskyld inkluderet på skattebilletten, herunder kloakbidrag. Vil det fortsat være sådan?

Spørgsmål: Tidligere var grundskyld inkluderet på skattebilletten, herunder kloakbidrag. Vil det fortsat være sådan? Her på arket kan du se de spørgsmål, der blev stillet og de svar, der blev givet på borgermødet om den kommende renovering af spildevandssystemet i Vamdrup onsdag den 13. juni 2018 Tidligere var grundskyld

Læs mere

Separatkloakering og regnvandshåndtering i Lyndby Møde 13. juni 2017

Separatkloakering og regnvandshåndtering i Lyndby Møde 13. juni 2017 Separatkloakering og regnvandshåndtering i Lyndby Møde 13. juni 2017 1 Program Præsentation Baggrund for projektet Hvad kommer der til at ske - 2 løsninger Lokal regnvandshåndtering - økonomi, teknologi,

Læs mere

Tillæg nr Spildevandsplan Hørsholm Kommune - Udkast. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1,

Tillæg nr Spildevandsplan Hørsholm Kommune - Udkast. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, 1 Tillæg nr. 002 Spildevandsplan 2012-2016Hørsholm Kommune - Udkast Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, Opnæsgård og 40 omkringliggende ejendomme 2 Indhold 1. Indledning... 2 2. Spildevandsplanen...

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2012-2016 Østervang - Gørslev November 2016 Resumé 1 Ændret belastning af recipienter og renseanlæg 1 Indledning 2 Plangrundlag 3 Lovgivning 3 Lokalplan 3 Miljøvurdering

Læs mere

Tillæg nr 13 til Spildevandsplan for Boldrupvej 7+ Gl. Aalborgvej 65, Aalestrup. Dato: Sags nr.

Tillæg nr 13 til Spildevandsplan for Boldrupvej 7+ Gl. Aalborgvej 65, Aalestrup. Dato: Sags nr. Tillæg nr 13 til Spildevandsplan for 2012-2020 Boldrupvej 7+ Gl. Aalborgvej 65, Aalestrup Dato: 02-11-2016 Sags nr. 820-2016-21640 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej. Delopland 589. Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10.

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej. Delopland 589. Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10. Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej Delopland 589 Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10.2014 Endeligt administrativt vedtaget 16.1.2015 Sagsnr. 012957-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Separatkloakering af del af Kirkevej, Hurup April 2018

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Separatkloakering af del af Kirkevej, Hurup April 2018 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2016-2021 Separatkloakering af del af Kirkevej, Hurup April 2018 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Forslag til tillæg nr. 1... 4 3.1 Området...

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 13 Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Eksisterende forhold...

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 19. Separering af spildevand og regnvand. - i boligområdet ved Rønnealle mv. Indholdsfortegnelse

Spildevandsplan Tillæg nr. 19. Separering af spildevand og regnvand. - i boligområdet ved Rønnealle mv. Indholdsfortegnelse Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 19 By- og Udviklingsforvaltningen Separering af spildevand og regnvand - i boligområdet ved Rønnealle mv Spildevandsplan 2012/19 Sagsnr. 17/1467 December 2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Forslag Vindinge Øst Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2007-2012 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Lov- og plangrundlag 4 2.1 Lovgrundlag 4 2.2 Plangrundlag 4 3 Administrative forhold 6 3.1 Betalingsvedtægt

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan Vedr. nye udstykninger ved Oldvejen

Tillæg nr. 3 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan Vedr. nye udstykninger ved Oldvejen Tillæg nr. 3 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan 2016-2020 Vedr. nye udstykninger ved Oldvejen Indhold 1. Indledning...3 2. Lov- og planlægningsgrundlaget...3 3. Beskrivelse af kloakoplandet - status...4

Læs mere

Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan for Vesthimmerlands Kommune Nyt boligkvarter i Aars Vest - Galgehøj

Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan for Vesthimmerlands Kommune Nyt boligkvarter i Aars Vest - Galgehøj Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Nyt boligkvarter i Aars Vest - Galgehøj Dato: 23-03-2018 Sags nr. 820-2017-34715 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Procedure for vedtagelse

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010 2019. Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. REGNVANDSAFLEDNING FRA GAMMEL KLAUSDALSBROVEJ 4 4. FREMRYKNING AF KLOAKERING AF TIBBEVANGEN

Læs mere

Tillæg nr. 4 Separering af kloak i Jordrup og Fynslund Spildevandsplan

Tillæg nr. 4 Separering af kloak i Jordrup og Fynslund Spildevandsplan Tillæg nr. 4 Separering af kloak i Jordrup og Fynslund Spildevandsplan 2012 2019 By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsteamet Sag nr. 13/1433 Dato 30. september 2013 Signaturforklaring: Gul: eksisterende

Læs mere

Nøddelund. Viborg Kommune. Forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Separatkloakering af landsbyen Nøddelund

Nøddelund. Viborg Kommune. Forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Separatkloakering af landsbyen Nøddelund Nøddelund Forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2009 2013 Rekvirent Teknik & Miljø Natur og Vand Sct. Mogens Gade 3 8800 Viborg Kontakt: Anders Haugstrup Rådgiver Orbicon A/S Klostermarken 12 8800

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Spildevandsplan for Vesthimmerlands Kommune Aars Vest Dato: Sags nr

Tillæg nr. 20 til Spildevandsplan for Vesthimmerlands Kommune Aars Vest Dato: Sags nr Tillæg nr. 20 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Aars Vest Dato: 23-03-2018 Sags nr. 820-2017-42441 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan...3

Læs mere

Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand

Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand Notat Dato: 02. oktober 2013, revision 14. januar 2016 Emne: Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand Til: Niels Møller Jensen Fra: Benny Nielsen, Plan og Projekt Herning Vand A/S Ålykkevej

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. NOTAT Notat om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag.

TEKNIK OG MILJØ. NOTAT Notat om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag. TEKNIK OG MILJØ NOTAT Notat om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag. Dato: 8. august 2012 Sagsbehandler: admlv Indledning Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 25. juni 2012 bedt om en redegørelse

Læs mere

TILLÆG NR. 153 TIL SPILDEVANDSPLAN For et område ved Ulvehavevej, Vinding, Vejle omfattet af Lokalplan 1114

TILLÆG NR. 153 TIL SPILDEVANDSPLAN For et område ved Ulvehavevej, Vinding, Vejle omfattet af Lokalplan 1114 VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Ødsted Jerlev Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Gravens Smidstrup TILLÆG NR. 153 TIL SPILDEVANDSPLAN For et område

Læs mere

Miljøvurdering af Tillæg 2 til spildevandsplan Rødovre Kommune

Miljøvurdering af Tillæg 2 til spildevandsplan Rødovre Kommune Miljøvurdering af Tillæg 2 til spildevandsplan 2013-2020 Rødovre Kommune Juli 2017 INDHOLD 1 Indledning...1 2 Indhold af Tillæg 2 til Spildevandsplan 2013-2020...1 3 Screening og scoping...1 4 Miljøvurderingens

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 6 Regnbetingede udløb Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt 4 2 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande 4 2.1 Regnvandsudledning

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

Spildevandsplantillæg nr. 3 vedr. optagelse af 2 ejendomme i kloakopland LL 10 i Liseleje

Spildevandsplantillæg nr. 3 vedr. optagelse af 2 ejendomme i kloakopland LL 10 i Liseleje Spildevandsplantillæg nr. 3 vedr. optagelse af 2 ejendomme i kloakopland LL 10 i Liseleje 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget 3 1.2 Omfang af tillægget 3 1.3 Lovgrundlag 4 2 Fremtidig

Læs mere

Natur og Miljø Februar 2018 sag nr Tillæg 3 til Spildevandsplan Svendborg Kommune

Natur og Miljø Februar 2018 sag nr Tillæg 3 til Spildevandsplan Svendborg Kommune Natur og Miljø Februar 2018 sag nr. 17-27344 Tillæg 3 til Spildevandsplan 2013 2024 Svendborg Kommune for boligområde øst for Gambøtvej og syd for Søndervej, Thurø. 1 Indholdsfortegnelse A. Indledning...

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan Etablering af regnvandsbassiner i Vesløs By

Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan Etablering af regnvandsbassiner i Vesløs By Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan 2009-2015 Etablering af regnvandsbassiner i Vesløs By Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Lovgrundlag 3 3. Forslag til tillæg nr. 14 4 3.1. Området 3.2. Plan 3.3. Arealbehov

Læs mere

TILLÆG NR. 196 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 196 TIL SPILDEVANDSPLAN Februar 015 Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Jerlev Ødsted Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Smidstrup Gravens TILLÆG NR. 19 TIL SPILDEVANDSPLAN Nyt boligområde

Læs mere

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Forslag Stålmosen Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan Tillæg nr. 6

Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan Tillæg nr. 6 Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 06.00.05-P15-1-13 Ref.: Søren Bek Direkte tlf. 97113631 sobek@mariagerfjord.dk

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering af boligområdet Asminderødhave i Fredensborg Februar 2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Grundlaget for tillægget... 4 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan Vedr. spildevandsledning til Sportsbyen

Tillæg nr. 2 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan Vedr. spildevandsledning til Sportsbyen Tillæg nr. 2 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan 2016-2020 Vedr. spildevandsledning til Sportsbyen Indhold 1. Indledning...3 2. Lov- og planlægningsgrundlaget...3 3. Beskrivelse af kloakoplandet - status...5

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2011-2021 Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo Marts 2016 1 Lolland Kommune Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2011-2021 Dette tillæg

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2012-2016 Campus Køge Februar 2015 Resumé Ændret belastning af recipienter og renseanlæg Indledning Plangrundlag Lovgivning Lokalplan Miljøvurdering Spildevandsplanen Status

Læs mere

Spildevandsplantillæg nr. 4 vedr. optagelse af en række ejendomme ved Sølager i spildevandsplanen for Forslag

Spildevandsplantillæg nr. 4 vedr. optagelse af en række ejendomme ved Sølager i spildevandsplanen for Forslag Spildevandsplantillæg nr. 4 vedr. optagelse af en række ejendomme ved Sølager i spildevandsplanen for 2011-2021 Forslag Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget 3 1.2 Omfang af tillægget

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND FRA TAGE OG BEFÆSTEDE AREALER. SKEMA TIL ANSØGNING OM NEDSIVNING AF REGNVAND (f.eks.

RETNINGSLINJER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND FRA TAGE OG BEFÆSTEDE AREALER. SKEMA TIL ANSØGNING OM NEDSIVNING AF REGNVAND (f.eks. RETNINGSLINJER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND FRA TAGE OG BEFÆSTEDE AREALER SKEMA TIL ANSØGNING OM NEDSIVNING AF REGNVAND (f.eks. faskine) Center for Teknik & Miljø September 2016 Indhold Introduktion... 2

Læs mere

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort Udarbejdet den 3. marts 2016 T i l l æ g n r. 12 t i

Læs mere

Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016

Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016 Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 xx.xxxx 2014 Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND FRA TAGE OG BEFÆSTEDE AREALER. Ansøgningsskema:

RETNINGSLINJER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND FRA TAGE OG BEFÆSTEDE AREALER. Ansøgningsskema: RETNINGSLINJER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND FRA TAGE OG BEFÆSTEDE AREALER Ansøgningsskema: Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg til tag og overfladevand Center for Teknik & Miljø maj 2017 Indhold

Læs mere

Forslag. Tillæg nr. 15. Spildevandsplan 2005

Forslag. Tillæg nr. 15. Spildevandsplan 2005 Spildevandsplan 2005 Forslaget er offentliggjort den 23. maj 2012 Forslaget er i høring i perioden fra d. 23. maj 18. juli 2012. Forslaget kan ses på kommunens hjemmeside samt udleveres ved henvendelse

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Dato: 18. juni 2015 Sags nr. 820-2014-58070 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Notat. Tillæg til Spildevandsplan Omhandlende: Teknik & Miljø Industrimiljø & Affald. - Erhvervsområdet Andrup Vest.

Notat. Tillæg til Spildevandsplan Omhandlende: Teknik & Miljø Industrimiljø & Affald. - Erhvervsområdet Andrup Vest. Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 11. september 2018 Sagsid 18/22236 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Omhandlende: - Erhvervsområdet Andrup Vest. Telefon 76 16 16 16 www.esbjergkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer - 1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer Planen skal skabe grundlaget for at Skive Vand A/S kan udføre alle kloakeringsopgaver. Det drejer sig om separering af flere

Læs mere

TILLÆG NR. 5 TIL SPILDEVANDSPLAN ÆNDRINGER AF TIDSPLAN FOR SOMMERHUSKLOAKERING

TILLÆG NR. 5 TIL SPILDEVANDSPLAN ÆNDRINGER AF TIDSPLAN FOR SOMMERHUSKLOAKERING Natur, Miljø og Trafik TILLÆG NR. 5 TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2018 ÆNDRINGER AF TIDSPLAN FOR SOMMERHUSKLOAKERING Offentliggørelse og vedtagelse Forslag til tillæg nr. 5 til den gældende spildevandsplan

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN Sammenfattende skema JA NEJ Bemærkninger Skal planen miljøvurderes: Det vurderes at planen vil have en positiv indflydelse på vandmiljø og en uvæsentlig miljøpåvirkning inklusive de kumulative effekter

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

TILLÆG NR. 218 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 218 TIL SPILDEVANDSPLAN 1 - Forside_Tillæg_218_endelig Vedtaget Thyregod Vonge Give Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Jerlev Brejning Ødsted Skærup Hvidbjerg BørkopGårslev Smidstrup Egtved Gravens TILLÆG N. 218 TIL

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning På grund

Læs mere

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Vejledningen Kommune er senest opdateret februar 2017 Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune 1 Hvorfor nedsive

Læs mere

LAR for kloakmestre. Gitte Hansen

LAR for kloakmestre. Gitte Hansen LAR for kloakmestre Gitte Hansen giha@orbicon.dk Regn i Danmark Ca. 700 mm/år Mest i vest og syd, mindst på Sjælland Stigende regn med klimaændringer Mere tørke og mere ekstrem regn Forventet 30% stigning

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan Tillæg nr. 5

Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan Tillæg nr. 5 Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 06.00.05-P15-3-12 Ref.: Søren Bek Direkte tlf. 97113631 sobek@mariagerfjord.dk

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Kloakforhold i sommerhusområderne

Kloakforhold i sommerhusområderne Kloakforhold i sommerhusområderne Behov og mulighed for kloakering i sommerhusområderne undersøgt i 2015-2016 Det var en del af de gamle/nuværende spildevandsplan I undersøgelsen har vi kigget på: Badevand

Læs mere

Tillæg nr Spildevandsplan Hørsholm Kommune - Udkast

Tillæg nr Spildevandsplan Hørsholm Kommune - Udkast Tillæg nr. 001 Spildevandsplan 2012-2016 Hørsholm Kommune - Udkast Kloakseparering i eksisterende kloakopland B8, Del af Rungsted Kyst omkring Bukkeballevej m.fl Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2

Læs mere

Spildevandstillæg nr. 207

Spildevandstillæg nr. 207 Vejle Spildevand A/S Vejle Spildevands og lodsejernes rolle i forbindelse med spildevandstillæg nr. 207 om sanering og udtræden i Bredal og Assendrup. v. Trine Dam Larsen Spildevandstillæg nr. 207 Spildevandstillæg

Læs mere

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 11 Spildevandsplan 2008-2011 LAR på kommunens materielgård og genbrugsplads i Brørup Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Korning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Korning... 3 5. Arealer

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - endelig Tillæg nr. 25 til spildevandsplan 2012-2015 Plan for indsats overfor overløbsbygværk udpeget i Statens Vandområdeplan TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg Tillæg

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2008-2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Areal og ejerforhold... 4 5. Anvendelse... 4 6. Regn - og spildevandsafledning...

Læs mere

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02) Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2011-2014 for Brønderslev Kommune. Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B-14.01 og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Læs mere

TILLÆG NR. 162 TIL SPILDEVANDSPLAN For et bolig og erhversområde ved Dæmningen,Vejle. Delvist omfattet af Lokalplan 1091

TILLÆG NR. 162 TIL SPILDEVANDSPLAN For et bolig og erhversområde ved Dæmningen,Vejle. Delvist omfattet af Lokalplan 1091 VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Ødsted Jerlev Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Gravens Smidstrup TILLÆG NR. 162 TIL SPILDEVANDSPLAN For et bolig

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan Campus Køge

Forslag til Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan Campus Køge Forslag til Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2012-2016 Campus Køge Februar 2016 Resumé 1 Ændret belastning af recipienter og renseanlæg 1 Indledning 2 Plangrundlag 3 Lovgivning 3 Lokalplan 3 Miljøvurdering

Læs mere

Projektvejledning. Hel eller delvis frakobling af regnvand fra kloaksystemet

Projektvejledning. Hel eller delvis frakobling af regnvand fra kloaksystemet Projektvejledning Hel eller delvis frakobling af regnvand fra kloaksystemet Vejledningen er udarbejdet af Annisse Lokalråd i samarbejde med Gribvand Spildevand A/S og COWI A/S Juni 2015 1ste udgave 1 Grundlag.

Læs mere

Miljø, Plan og Teknik 2019

Miljø, Plan og Teknik 2019 Miljø, Plan og Teknik 2019 Kalundborg Sorø Næstved Spildevandsplan 2015-2018 Hyllested - kloakering Tillæg 7 Hyllested Tillæg 7 til digital spildevandsplan 2015-2018 Indhold Forord... 3 Baggrund... 3 Miljøvurdering...

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan

Tillæg til Spildevandsplan Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 12. december 2017 Sagsid 17/21126 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Omhandlende: - Boligområde i, matrikel 19r m.fl. Guldager By, Guldager og matrikel 1d, 1aq og

Læs mere

Tønder Kommune. Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af Bredebro Øst. Februar 2017 Revision. Kongevej Tønder

Tønder Kommune. Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af Bredebro Øst. Februar 2017 Revision. Kongevej Tønder Tønder Kommune Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2013-2017 Separatkloakering af Bredebro Øst Februar 2017 Revision Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej 57 6720 Tønder Udarbejdet af: Orbicon A/S Line

Læs mere