Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder"

Transkript

1 Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder 25. februar 2015 Sagsnr. P00059 Udarbejdet af: LIL Baggrund og formål Vand og Affald har i samarbejde med Svendborg Kommune udarbejdet dette administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR), som kan anvendes til at reducere belastningen af det fælleskloakerede afløbssystem og overløb herfra til vandmiljøet samt sikre klimatilpasning. Administrationsgrundlaget for LAR i Svendborg i fælleskloakerede områder dækker sædvanlige praksisser for Vand og Affald i forbindelse med lodsejeres ansøgninger om tilbagebetaling af dele af tilslutningsbidraget i forbindelse med delvis udmelding af kloakforsyningen Svendborg Spildevand A/S. Forudsætningerne for administrationsgrundlaget beror ligeledes på en række administrative praksisser, som skal følges af ansøger relateret til ansøgninger om tilladelser og dispensationer hos Svendborg Kommune, som er myndighed. Disse praksisser er kort omtalt i administrationsgrundlaget, men for nærmere beskrivelse heraf henvises til Svendborg Kommune. Administrationsgrundlaget tager ligeledes hensyn til andre relaterede forhold, som gør sig gældende over for lodsejer, såsom juridiske ansvar, forsikringsforhold, bygningsreglement og regler for forhold mellem offentlige og private ejendomme. Dette gør sig gældende i forhold til forskellen mellem minimumskrav og anbefalinger til dimensionering af LAR-anlæg. Minimumskrav fritager således ikke lodsejeren for sit fulde ansvar. Anbefalingerne, som ligger over minimumskravet, tager derfor højde for lodsejerens andre relaterede ansvarsforhold. Sidst i administrationsgrundlaget er vist et procesdiagram for ansøgere til orientering for sagsbehandlere og projektledere i Vand og Affald. Denne oversigt er lavet for at kunne rådgive lodsejeren bedst muligt i den samlede procedure omkring sagsbehandlingen af LAR-anlæg. 1. Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag 1.1 Fuld afkobling af hele ejendommen - Standardsituationen / Lov om betalingsregler - Fuld tilbagebetaling af tilslutningsbidrag for regnvand (gældende takster) - Som udgangspunkt skal hele ejendommen afkobles fra kloaksystemet, herunder også indkørsler m.v. der afleder til offentlig vej. - LAR anlæg skal minimum dimensioneres for en 2-års regn. - LAR anlæg anbefales dimensioneret for en 5-års regn. - Dispensation / tilladelser skal være søgt og afklaret hos Svendborg Kommune. Mindre befæstede arealer (under f.eks. 5 m 2 pr. enhed eller i alt højst 25 m 2 pr. ejendom), som er uforholdsmæssigt vanskelige/dyre at afkoble, kan fortsat tillades til- Side 1 af 6

2 sluttet. Det gælder f.eks. lyskasser, mindre udhuse, indkørsler/carporte. Det er forsyningen og kommunen i samråd, som konkret vurderer hvilke arealer, der forsat kan tillades tilsluttet. Såfremt en eksisterende indkørsel afleder til offentlig vej kan afledningen fortsat tillades. Afledningen fra indkørslen må ikke forøges ved udvidelser af det befæstede areal på grunden Aftalegrundlag Som grundlag for delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget skal der indgås en aftale mellem lodsejer og forsyningsselskabet. Forud for dette skal relevante tilladelser og dispensationer være indhentet fra Svendborg kommune af lodsejeren. I aftalen skal det på baggrund af luftfoto/google maps opgøres, hvor store befæstede arealer der er på ejendommen ved afkobling, og hvilke arealer, som direkte eller indirekte tilleder vand til forsyningens system. Lodsejeren opfordres til at korrigere forsyningens oplysninger om befæstet areal i forbindelse med indgåelse af aftalen såfremt dette findes nødvendigt. Det skal overvejes, hvordan det sikres, at aftalen/størrelsen af det befæstede areal kan genfindes. Der kan ske en tinglysning, eller der kan ske en registrering i forsyningens ESDH-system. Sidstnævnte mulighed vil dog ikke garantere, at en ny køber af ejendommen vil blive informeret om de gældende restriktioner. Det skal undersøges i forhold til BBR om det er muligt at indberette befæstet areal Etablering af faskiner ved pladsmangel på grund Er der tale om en lille grund, kan det i nogle situationer være vanskeligt at få tilstrækkelig plads til en faskine, der er dimensioneret til en 2-års regn. Der kan i disse tilfælde etableres en mindre faskine (1-års regn). Det tilbagebetalte tilslutningsbidrag reduceres da i forhold til, hvor stor en del af regnmængden ved en 2 års regn, der kan tilbageholdes i en faskine dimensioneret for en 1-års regn. Såfremt der afledes til et LAR anlæg på anden privat grund (for eksempel nabogrunden), eller der er etableret et fælles LAR anlæg i skel, skal LAR anlægget tinglyses på de berørte ejendomme. 1.2 Fuld afkobling af dele af ejendommen (50% regel) En del af ejendommen afkobles, mens den resterende del af ejendommen fortsat er tilkoblet kloaksystemet. Mindst 50% af ejendommen skal være afkoblet for, at der kan ske tilbagebetaling. Den del af ejendommen, som er koblet fra, skal være fuldt afkoblet. Det fremgår af Naturstyrelsens vejledning til lov om betalingsregler (punkt ), at for ejendomme, som kun udtræder delvist for tag- og overfladevand, fastsættes det maksimale beløb, der kan tilbagebetales, ud fra en forholdsmæssig beregning af, hvor stor en del der udtrædes for. Tilslutningsbidrag tilbagebetales derfor svarende til den procentdel af ejendommen, der er koblet af (dog mindst 50%). Der anvendes en glidende procentsats, således at hvis eksempelvis 70 % af en ejendom er afkoblet, tilbagebetaling af 70% af tilslutningsbidrag for regnvand. 1.3 Afkobling med overløb Der tillades ikke afkobling med overløb til kloak. Overløb fra faskine skal som udgangspunkt håndteres på overfladen på egen grund. Såfremt der opstår behov for dispensation til overløb af regnvand på overfladen, skal Svendborg Kommune søges om tilladelse i henhold til Miljøbeskyttelsesloven og Vejloven. Side 2 af 6

3 1.4 Tilbagebetaling for parcelhusejendomme Udgangspunktet i lov om betalingsregler er at der ved afkobling af tag- og overfladevand maksimalt kan tilbagebetales et beløb på 40% af standardtilslutningsbidraget pr. boligenhed. En parcelhusejendom med en én-families bolig defineres som 1 boligenhed. Det beløb, der kan tilbagebetales, er uafhængigt af hvad der i sin tid måtte være betalt i tilslutningsbidrag. Det er forsyningen, som afgør hvilke takster, der skal anvendes ved tilbagebetaling, så længe de tilbagebetalte beløb ikke overstiger lovgivningens maksimumsgrænser. For parcelhusejendomme tilbagebetales 40% af tilslutningsbidraget pr. matrikel uanset størrelse af matriklen. Oprindeligt er tilslutningsbidraget beregnet per stik, og en normal én-families bolig har typisk 1 stik. Dette princip er i overensstemmelse med, hvordan tilslutningsbidraget i sin tid er beregnet. Tilbagebetalingen af tilslutningsbidraget tilfalder ejeren. Parcelhusejendomme vil også være omfattet af reglerne i pkt. 1.2 og Tilbagebetaling for boligejendomme (ejendomme med flere boligenheder) Udgangspunktet i lov om betalingsregler er at der ved afkobling af tag- og overfladevand maksimalt kan tilbagebetales et beløb på 40% af standardtilslutningsbidraget pr. boligenhed. En boligenhed defineres her som en ejerlejlighed, en andelslejlighed eller en bolig i en etageejendom (lejelejlighed). Det beløb, der kan tilbagebetales, er uafhængigt af hvad der i sin tid måtte være betalt i tilslutningsbidrag. Det er forsyningen, som afgør hvilke takster, der skal anvendes ved tilbagebetaling, så længe de tilbagebetalte beløb ikke overstiger lovgivningens maksimumsgrænser. For boligejendomme tilbagebetales 40% af tilslutningsbidraget pr. påbegyndt 800 m 2 grundareal. Dette princip er i overensstemmelse med, hvordan tilslutningsbidraget i sin tid er beregnet. For mindre boligejendomme kan tilbagebetalingen alternativt udregnes ud fra antallet af boligenheder, således at der for hver boligenhed kan tilbagebetales 40% af tilslutningsbidraget dog tilbagebetales maksimalt for 3 boligenheder pr. ejendom. Ejer af en mindre ejendom kan selv afgøre, om tilbagebetalingen skal baseres på grundareal eller på antal boligenheder. Forsyningen afgør ud fra boligens afløbsforhold, hvor mange boligenheder, ejendommen kan opnå tilbagebetaling for. For udlejningsejendomme tilfalder tilbagebetalingen af tilslutningsbidraget ejeren. For ejerboligforeninger (med ejerforening) tilfalder tilbagebetalingen af tilslutningsbidraget ejerforeningen. For ejendomme, der er opdelt i ideelle anparter (typisk en villa delt mellem to familier, hvor der ikke er krav om ejerforening), fordeles tilbagebetalingen af tilslutningsbidraget mellem anpartshaverne. Begge anpartshavere skal ansøge om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag. Boligejendomme vil også være omfattet af reglerne i pkt. 1.2 og Tilbagebetaling for erhvervsejendomme For erhvervsejendomme tilbagebetales maksimalt svarende 40% af tilslutningsbidraget pr. påbegyndt 800 m 2 grundareal. Dette princip er i overensstemmelse med, hvordan tilslutningsbidraget i sin tid er beregnet. Der kan være forskellige forhold, som gør sig gældende for erhvervsejendomme i forhold til befæstelsesgrad, krav om tilbageholdelse af regnvand uden tilbagebetaling (ved øget befæstelsesgrad) samt hvilken andel af tilbageholdt regn, der kan søges tilbagebetaling for. Side 3 af 6

4 For eksempel kan en erhvervsejendom have fået tilladelse af kommunen til at udvide sin befæstelsesgrad mod at tilbageholde en del regn eller fælleskloakeret spildevand på egen grund. Denne andel kan der ikke søges tilbagebetaling for. Det er kun den del af regnvandet, som fuldstændigt afkobles kloaksystemet og tilbageholdes på egen grund, som der kan søges tilbagebetalt. Forsyningen bestemmer ud fra en vurdering og beregning, hvor meget tilbagebetaling, den enkelte erhvervsejendomsejer kan opnå. Erhvervsejendomme vil også være omfattet af reglerne i 1.2 og Afledning til offentlige arealer Såfremt der afledes til offentlige arealer (veje, grønne områder m.v.) kræver dette tilladelse fra Svendborg Kommune. Det vil ikke være muligt at få tilbagebetalt tilslutningsbidrag for den del af regnvandet, der tilledes til offentlige arealer. Dette gælder også i de tilfælde, hvor der afledes til arealer, hvor forsyningen etablerer fælles LAR-løsninger i offentligt areal (vejbede, permeabel vejbelægning, wadier, nedsivningssøer m.v.). Såfremt kommunen giver tilladelse, kan det accepteres, at private grundejere etablerer LAR anlæg i offentligt areal. LAR anlægget ligger da i henhold til gæsteprincippet, og ejerforholdet kan ikke tinglyses. I stedet anbefales det, at ejer indgår aftale omkring drift og vedligehold sammen med kommunen i henhold til vejreglerne. 1.7 Forsinkelsesløsninger Ved rene forsinkelsesløsninger etableres et underjordisk eller overjordisk bassin på privat grund, som afleder den fulde vandmængde til kloak gennem et droslet udløb. Forsinkelsen af afledningen betyder (såfremt tilledningen fra bassinet er tilstrækkelig lille), at forsyningens afløbssystem under regn friholdes for den del af afstrømningen, der opmagasineres i bassinet, hvilket øger kapaciteten i systemet. Lovgivningens udgangspunkt for tilbagebetaling af tilslutningsbidrag er imidlertid, at der skal ske en afkobling fra spildevandssystemet. Ved rene forsinkelsesløsninger er grundejer fortsat fuldt tilsluttet kloaksystemet, ligesom der ikke sker en reduktion af den samlede vandmængde, der ledes til kloak, men afledningen udsættes / forskydes i tid og reduceres i intensitet. Grundejer er således stadig tilsluttet med den fulde vandmængde i betalingslovens forstand. Det er Naturstyrelsens vurdering, at etablering af rene forsinkelsesløsninger derfor ikke giver mulighed for tilbagebetaling af tilslutningsbidrag. 1.8 Tilslutning af yderligere arealer eller gentilslutning Hvis en ejendom er helt eller delvist koblet af, men ønsker at tillede vand fra ikke tilsluttede befæstede arealer til forsyningens system, skal grundejer ansøge kommune og forsyningen om fornyet tilslutning og betale tilslutningsbidrag for det nye areal. Tilslutningsbidraget for det nye areal fastsættes da ud fra den forholdsmæssige forøgelse af det befæstede areal og det allerede betalte tilslutningsbidrag. Eksempel: En ejendom med et befæstet areal på 150 m 2 er blevet fuldt afkoblet og har fået tilbagebetalt hele tilslutningsbidraget (T). Ejendommen udvides med 50 m 2 befæstet areal der tilsluttes forsyningens kloaksystem. Betalingen (B) til forsyningen udgør da B = T 150 (150+50) *T Side 4 af 6

5 Tilsvarende er det muligt for en ejendom, der er fuldt afkoblet for regnvand, atter at blive fuldt tilsluttet forsyningen. Dette forudsætter betaling af det gældende tilslutningsbidrag. Spildevandsplanen skal endvidere give mulighed for, at ejendommen tilsluttes for regnvand. Ved gentilslutning for regnvand skal grundejer opfylde de krav for håndtering af regnvand, der er gældende på tidspunktet for gentilslutning (f.eks. i forhold til krav til befæstelsesgrad). Grundejer skal være opmærksom på, at betingelserne for afledning af regnvand kan være ændret siden ejendommen blev koblet af. 2. Forholdet til spildevandsplanen Spildevandsplanen angiver kloakeringsforholdene på ejendommene. - Er en ejendom fuldt afkoblet, angives ejendommen som spildevandskloakeret. - Er ejendommen delvist afkoblet, angives ejendommen som delvist afkoblet. Det vil formentlig ikke være hensigtsmæssigt, at angive ejendommen som tilsluttet i dette tilfælde, da ejeren da vil kunne anvende spildevandsplanen som argument for, at han kan gentilsluttes uden at betale et nyt tilslutningsbidrag. - Er en ejendom tilsluttet et LAR anlæg, der drives af forsyningen i offentligt areal, angives ejendommen som separatkloakeret. - BBR opdateres løbende af Svendborg Kommune. 3. Dimensionering Afgørende for funktionen af LAR-anlæg er, hvilken kapacitet anlægget har til at håndtere regn. Kapaciteten udtrykkes ved gentagelsesperioden for den regnhændelse, som LAR-anlægget kan håndtere. En regn med en gentagelsesperiode på 2 år er således en regn, der er så kraftig, at den i gennemsnit kun optræder hvert andet år. I henhold til Spildevandsplanen skal Vand og Affald opfylde et serviceniveau i afløbssystemet svarende til en 10- års regn i fælleskloakerede områder og en 5-års regn i separatkloakerede områder. En afkobling af en ejendom er at sammenligne med en separatkloakering, idet regnvandet håndteres adskilt fra spildevandet på den pågældende ejendom. Ud fra dette synspunkt vil et krav til LAR anlægs dimensionering skulle baseres på en 5-års regn (hertil kommer nedenstående sikkerhedsfaktorer). Beregninger har dog vist, at der kun er ringe forskel mellem de vandmængder, der tilbageholdes i et LAR-anlæg dimensioneret til en 2-års regn hhv. en 5-års regn. Som betingelse for tilbagebetaling af tilslutningsbidrag vælges derfor at stille krav om et LAR-anlæg skal dimensioneres for en 2-års regn, og at der anvendes en sikkerhedsfaktor på 1,56. Se nedenfor. Det anbefales at benytte fx Spildevandskommiteens regneark for dimensionering af regnbede, faskiner, mm. Udgangspunktet er Bolbro-regnserien, som er en årlig nedbør på 669 mm. I spildevandsplanens Skrift 29 for Svendborg er i kap. 5.1 angivet nedbørsmængder ved forskellige beregningsmetoder og regnhændelser. Lukkede anlæg: For lukkede anlæg anbefales følgende sikkerhedsfaktorer (et produkt, dvs. de skal ganges sammen): Sikkerhedsfaktor for klimaforandringer er på 1,3 for lukkede anlæg. En statistisk sikkerhedsfaktor på 1,2 (for ikke-kalibrerede beregningsmodeller). Den samlede sikkerhedsfaktor for et lukket anlæg er derfor på 1,2 x 1,3 = 1,56. Side 5 af 6

6 Åbne anlæg: Der tillægges 20% til et beregnet bassin/regnbed som klimatillæg. Såfremt en ejendom kun afkobles delvist, jf. pkt. 1.2, dimensioneres LAR anlægget i forhold til det areal som afkobles med samme sikkerhedsfaktorer. Forsikringsselskaberne dækker normalt skader som følge af indtrængende vand, såfremt der er tale om et såkaldt kraftigt skybrud svarende til en nedbør på 1 mm/min over 30 minutter eller en nedbør på mm over 24 timer (visse selskaber anvender andre kriterier). Dette er kraftigere end en 2-års regn, og svarer omtrent til en 5-års regn. En grundejer, som har etableret en faskine, der kan klare en 2-års regn, vil derfor ikke nødvendigvis have forsikringsdækning for skader på egen eller naboens ejendom i tilfælde af en 3- eller 4-års regn. Endvidere foreskriver Bygningsreglementet, at al tagvand skal holdes på egen grund. Det anbefales derfor grundejerne at dimensionere LAR-anlæg, så anlægget kan klare en 5-års regn. Alternativt, at grundejer aktivt forholder sig til, om et overløb fra et LAR-anlæg, der er dimensioneret for en 2-års regn, kan forvolde skade på egen eller andres ejendomme, og i givet fald indretter grunden, så overløbsvandet kan udledes og håndteres i haven i tilstrækkelig afstand fra bygninger m.v. 4. Ansøgningsproces Nedenstående ses ansøgningsprocessen for godkendelse af LAR-anlæg og ansøgning om delvis tilbagebetaling. Lodsejer sender ansøgning (inkl. udfyldt blanket fra Vand og Affald) om godkendelse af LAR-anlæg Svendborg Kommune (SK) udarbejder tilladelse til anlægget ud fra tegninger og beskrivelse Lodsejer fremsender SK færdigmelding på frakoblingen af tagvandet udfyldt af autoriseret kloakmester Lodsejer fremsender SK udfyldt ansøgningsblanket for tilbagebetaling af dele af tilslutningsbidraget til Vand og Affald Svendborg Kommune godkender frakoblingen og sender dette og ansøgningen til Vand og Affald Svendborg Kommune ændrer i BBR under "tilladelse til udtræden" Kopi af tilbagebetaling og aftale mellem lodsejer og Vand og Afald sendes til Svendborg Kommune Den delvise tilbagebetaling overføres fra Vand og Affald til lodsejerens konto, og lodsejeren modtager brev om delvist udmelding af kloakforsyningen Svendborg Kommune opdaterer BBRregistret under ejendommens afløbsforhold Side 6 af 6

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4.

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11767 Redegørelse Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

klimasikring i grundejerens afløbssystem

klimasikring i grundejerens afløbssystem Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10355 - 26 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001 Betalingsregler for spildevandsanlæg Indhold FORORD 7 1 SPILDEVANDSREGULERING AF BETYDNING FOR ADMINI- STRATIONEN AF LOV OM BETALINGSREGLER FOR SPILDE- VANDSANLÆG

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning Opdateret april 2014 Maria Rossmann mar@kfst.dk 4171 5194 Helena Berg

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Glostrup Kommune Att.: Birgitte Harpelund og Ole Rønsholdt 30. oktober 2012 Sag 12/04661 CF E-mail: birgitte.harpelund@glostrup.dk; miljo.teknik@glostrup; ole.ronsholdt@glostrup.dk; Nikoline.Andersen@glostrup.dk

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe Handlingsplan for skybrudssikring Titel: Handlingsplan for skybrudssikring Rekvirent: Dansk Brandteknik a.s., Rosenkæret 31, Gladsaxe Rådgiver: Teknologisk

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND Rørcenter-anvisning 016 Maj 2012 Forord Formålet med denne anvisning er, at give et fælles teknisk grundlag for dimensionering og udførelse af anlæg til

Læs mere

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring".

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra fremmed boring. Marts 2012 VANDAFGIFTER Notatet beskriver generelt de per 1. januar 2012 gældende afgifter vedrørende vandforbrug og spildevand samt muligheder for godtgørelse og tilbagesøgning: A. Vandforbrug: Vandafgift

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn 2005 IDA Spildevandskomiteen Ingeniørforeningen i Danmark - IDA Spildevandskomiteen Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under

Læs mere

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - katalog Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Marts 2011 Marts 2011 Udarbejdet af NIRAS A/S i samarbejde med Birgit Paludan. Forfattere:

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Titel: Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved

Læs mere

Vandsektorloven startskuddet til en ny æra

Vandsektorloven startskuddet til en ny æra Vandsektorloven startskuddet til en ny æra DANVA artikel om den danske vandsektorlov fra d. 3. juni 2009. Efter en graviditet på næsten 6 år er der født tvillinger med en anselig vægt. Hvorledes børnene

Læs mere

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand Indhold Formateret: Mellemrum Efter: Automatisk 1 LÆSEVEJLEDNING 1.1 SPILDEVANDSPLANENS OPBYGNING OG INDHOLD 2 INDLEDNING 2.1 SPILDEVANDSPLANENS RETSVIRKNING 2.2 ANSVAR FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING I KOMMUNEN

Læs mere