Unilift CC 5, CC 7, CC 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Unilift CC 5, CC 7, CC 9"

Transkript

1 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Unilift CC 5, CC 7, CC 9 Monterings- og driftsinstruktion 50 and 60 Hz

2 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave Denne monterings- og driftsinstruktion beskriver Grundfos Unilift CC 5, CC 7 og CC 9. Afsnit 1-3 giver de informationer som er nødvendige for at kunne pakke produktet ud, installere det og starte det på en sikker måde. Afsnit 4-8 giver vigtige informationer om produktet, såvel som informationer om service, fejlfinding og bortskaffelse af produktet. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Generel information Symboler brugt i dette dokument 2 2. Installation af produktet Placering Mekanisk installation Eltilslutning 6 3. Idriftsætning af produktet Udluftning af produktet Manuel drift Automatisk drift med svømmerafbryder Pumpning til lav vandstand Termisk beskyttelse 7 4. Produktintroduktion Produktbeskrivelse Tilsigtet brug Pumpemedier Identifikation 8 5. Service af produktet Vedligeholdelse af produktet Servicesæt 9 6. Fejlfinding på produktet Tekniske data Driftsbetingelser Elektriske data Mekaniske data Mål og vægt Bortskaffelse af produktet Generel information 1.1 Symboler brugt i dette dokument Advarsler mod farer hvor der er risiko for død eller personskade Angiver en farlig situation som, hvis den ikke undgås, vil resultere i død eller alvorlig personskade. ADVARSEL Angiver en farlig situation som, hvis den ikke undgås, kan resultere i død eller alvorlig personskade. FORSIGTIG Angiver en farlig situation som, hvis den ikke undgås, kan resultere i lettere personskade. Teksten der ledsager de tre faresymboler, ADVARSEL og FORSIGTIG, har denne opbygning: SIGNALORD Beskrivelse af faren Hvad er konsekvensen hvis du ignorerer advarslen. - Hvad skal du gøre for at undgå faren Andre vigtige bemærkninger En blå eller grå cirkel med et hvidt grafisk symbol viser at en handling skal foretages. Hvis disse anvisninger ikke overholdes, kan det medføre funktionsfejl eller skade på udstyret. Tips og råd som gør arbejdet lettere. Læs dette dokument og quickguiden før installation. Følg lokale forskrifter og gængs praksis ved installation og drift. Dette apparat må anvendes af børn over 8 år og personer med begrænsede fysiske, sansemæssige eller mentale evner samt personer med manglende erfaring med og kendskab til produktet, forudsat at de er under opsyn eller har fået klare instrukser vedrørende sikker brug af apparatet og forstår den dermed forbundne risiko. Børn må ikke lege med dette apparat. Rengøring og vedligeholdelse af apparatet må ikke foretages af børn uden opsyn. 2

3 2. Installation af produktet Overhold lokale forskrifter vedrørende grænser for manuelle løft og manuel håndtering. FORSIGTIG Knusning af fødder Lettere personskade - Brug sikkerhedssko når du håndterer pumpen. Sørg for at anlægget som pumpen indbygges i, er dimensioneret til pumpens maksimumtryk. Off On Min. 5 cm Min. 3 m Max. 7 m Max. 40 C / Min. 0 C Max. Ø10mm TM Dansk (DK) 2.1 Placering Denne pumpe er alene blevet vurderet til brug med vand. Unilift CC 5-, CC 7- og CC 9-pumper kan anvendes som både stationære og bærbare pumper. Placering Kabellængde [m] Fig. 1 Pumpens placering Minimumsplads Pumper uden svømmerafbryder kræver plads svarende til pumpens fysiske mål. Minimumsplads med svømmerafbryder Ved pumper med svømmerafbryder skal der være 5 cm frirum mellem svømmerafbryderen og væggen. Frirummet sikrer at svømmerafbryderen kan bevæge sig frit. Unilift CC 5, 50 Hz Indendørs 5 Unilift CC 7, 50 Hz Unilift CC 9, 50 Hz Indendørs og udendørs 10 Unilift CC 5, 60 Hz Unilift CC 7, 60 Hz Unilift CC 9, 60 Hz Indendørs og udendørs 10 Unilift CC 5 50 Hz er kun beregnet til indendørs brug H B TM Sørg for at der er minimum 3 m frit kabel over væskeniveauet. Dette begrænser den maksimale installationsdybde til 7 m for pumper med 10 m kabel og til 2 m for pumper med 5 m kabel. Fig. 2 Minimumsmål for brønd med svømmerafbryder Minimumsmål for brønd med svømmerafbryder: Højde (H) (afgangsåbning i toppen) Højde (H) (afgangsåbning i siden) Bredde (B) Unilift CC 5 Unilift CC Unilift CC

4 Dansk (DK) Minimumsplads med vippearm Hvis Unilift CC-pumpen er forsynet med en vippearm, kan den installeres i en snæver brønd. Minimumsmålene for den snævre brønd er 300 x 350 mm Placering af produktet Pumpen kan placeres på tre måder: lodret, skråtstillet eller vandret. Afgangsåbningen skal altid være det højeste punkt på pumpen. Under drift skal tilgangssien være dækket af pumpemediet for at sikre effektiv afkøling. Fig. 3 Unilift CC med vippearm TM Fig. 6 Pumpeplaceringer Tilslutning af afgangsrøret Afgangsrøret kan monteres direkte på pumpens afgangsåbning i toppen eller på siden ved hjælp af adapteren. Brug 90 -adapteren til afgangsåbningen på siden. 2.2 Mekanisk installation Fundament Placér pumpen på en plade eller mursten så tilgangssien er fri for slam, mudder eller lignende. Fig. 4 Pumpe monteret på en plade Løft af produktet Løft pumpen i løftehåndtaget. Løft aldrig pumpen i elkablet. Bind i stedet et reb omkring løftehåndtaget. TM Fig. 7 Tilslutning af afgangsrøret Adapteren gør det muligt at tilslutte et rør eller en slange som passer til 3/4", 1" og 1 1/4" udvendigt rørgevind (G). Skær adapteren til så den passer til afgangsrørets diameter. Hvis der bruges en pakning mellem afgangsrør og adapter, skal overfladen på den afskårne ende af adapteren være jævn og glat. Godkendelsen iht. DIN EN angiver at afgangsrøret fra den faste installation skal være direkte tilsluttet pumpens afgangsåbning. Hvis den medleverede adapter bruges, så skær mufferne på 3/4" og 1" af. TM TM TM Fig. 5 Løft af pumpen 4

5 2.2.5 Tilslutning af kontraventilen Placér den medleverede kontraventil i adapteren for at forhindre tilbageløb gennem pumpen når den stopper. Kontraventilen fastgøres når adapteren monteres på pumpens afgangsåbning i toppen. TM TM Justering af kabellængden på svømmerafbryderen For at svømmerafbryderen kan starte og stoppe pumpen, skal den frie kabellængde være mindst 100 mm og højst 200 mm. Start- og stopniveauet kan justeres ved at ændre den frie kabellængde mellem svømmerafbryderen og løftehåndtaget. En større fri kabellængde giver færre start og stop og en stor niveauforskel. En reduceret fri kabellængde giver flere start og stop og en lille niveauforskel. L Dansk (DK) Fig. 8 Adapterens placering og kontraventilens funktion Brug af afgangsåbningen i siden Hvis du ønsker at bruge afgangsåbningen i siden, så følg denne fremgangsmåde: 1. Fjern kontraventilen og adapteren fra afgangsåbningen i toppen. 2. Fjern proppen i siden, og skru den på afgangsåbningen i toppen. 3. Montér 90 -bøjningsadapteren i afgangsåbningen i siden. Brug gevindtætningsbånd eller lignende. 4. Montér kontraventilen i den lodrette del af 90 - bøjningen. 5. Tilslut afgangsledningen direkte til afgangsåbningen. Placér kontraventilen i den lodrette del af 90 -bøjningen. Hvis kontraventilen placeres i den vandrette del af 90 -bøjningen, vil den muligvis ikke fungere korrekt. Fig. 10 Start Stop Start- og stopniveauer med svømmerafbryder ved minimums- og maksimumkabellængder Kabellængde (L) min. 100 mm Start Stop Kabellængde (L) maks. 200 mm Start Stop Unilift CC Unilift CC Unilift CC TM TM Fig. 9 Korrekt placering af kontraventilen 5

6 Dansk (DK) Start- og stopniveauer for vippearm Fig Eltilslutning Start- og stopniveauer med vippearm Start- og stopniveauer med vippearm Start Start Stop Stop Unilift CC Unilift CC Unilift CC Foretag eltilslutningen i henhold til lokale forskrifter. Kontrollér at forsyningsspændingen og -frekvensen på installationsstedet svarer til værdierne på typeskiltet. Sørg for at det er muligt at lave en god jordforbindelse. Pumper med stik: Sæt stikket i en stikkontakt. Pumper uden stik: Forbind pumpen permanent til den faste elinstallation som beskrevet nedenfor. TM Elektrisk stød - Afbryd strømforsyningen før du foretager arbejde på produktet. Sørg for at strømforsyningen ikke uforvarende kan genindkobles. Elektrisk stød - Pumpen skal forbindes til jord. - Kontaktens beskyttelsesjord skal sluttes til pumpens beskyttelsesjord. Stikket skal derfor have samme PE-system som kontakten. Brug en egnet adapter hvis det ikke er tilfældet. Vi anbefaler at du forsyner den faste installation med et fejlstrømsrelæ med en udløsningsstrøm på mindre end 30 ma. Elektrisk stød - Hvis pumpen bruges til rengøring eller vedligeholdelse af svømmebassiner, havedamme eller lignende steder, sørg da for at pumpen forsynes gennem et fejlstrømsrelæ med en nominel driftsstrøm på 30 ma. 3. Idriftsætning af produktet ADVARSEL Brandfarligt materiale - Brug ikke pumpen til brandfarlige væsker, såsom dieselolie, benzin eller lignende væsker. Elektrisk stød - Brug ikke pumpen i svømmebassiner, havedamme og lignende steder hvis der er personer i vandet. Elektrisk stød - Slut pumper uden stik permanent til den faste installation via en ekstern hovedafbryder med en brydeafstand på minimum 3 mm i alle poler. 6

7 3.1 Udluftning af produktet Pumpen er selvudluftende. Pumpens selvudluftningsventil er indbygget i løftehåndtaget. Ved hjælp af ventilen kan luft slippe ud af pumpen hvis der er blokeret for den fri luftstrømning gennem afgangsrøret. Så snart pumpen er udluftet, lukker ventilen normalt. Hvis pumpen suger luft eller vand med et højt luftindhold, kan ventilen muligvis lække en blanding af luft og vand. Dette er ingen fejl, men en naturlig følge af at ventilen åbner og lukker. 3.4 Pumpning til lav vandstand Når tilgangssien er afmonteret, kan pumpen pumpe ned til 3 mm. Disse betingelser skal være opfyldt: Tilgangssien skal være afmonteret. Pumpen skal placeres på en jævn, vandret flade. Vandet må ikke indeholde store partikler der kan spærre tilløbet til pumpen. Vandstanden skal være minimum 5 mm ved start. Dansk (DK) Fig Manuel drift Udluftningsventil Start og stop pumpen ved hjælp af en ekstern afbryder. Kontrollér vandstanden regelmæssigt under drift for at undgå tørløb. Dette kan for eksempel gøres ved hjælp af en ekstern niveaustyring. For at pumpen kan være selvansugende ved start, skal vandstanden være mindst 25 mm. Når pumpen suger vand, kan den pumpe ned til en vandstand på 20 mm. 3.3 Automatisk drift med svømmerafbryder Under automatisk drift vil pumpen starte og stoppe, afhængigt af vandstanden og svømmerafbryderens placering og kabellængde Tvangsdrift af pumpe med svømmerafbryder Hvis pumpen skal bruges til at dræne vand under svømmerafbryderens stopniveau, kan afbryderen holdes oppe ved at fastgøre den til afgangsrøret. Under tvangsdrift skal vandstanden kontrolleres jævnligt for at undgå tørløb. TM Fig. 13 Lav vandstand Afmontering af tilgangssien Afmontér tilgangssien ved at sætte en skruetrækker ind mellem pumpekappen og sien og dreje skruetrækkeren. Fig. 14 Afmontering af tilgangssi 3.5 Termisk beskyttelse Hvis pumpen kører uden vand, eller hvis den på anden måde bliver overbelastet, vil motorens indbyggede termoafbryder slå fra. Når pumpen er tilstrækkeligt afkølet, genstarter den automatisk. TM TM

8 Dansk (DK) 4. Produktintroduktion 4.1 Produktbeskrivelse Unilift CC 5-, CC 7- og CC 9-pumper Grundfos Unilift CC 5-, CC 7- og CC 9-pumper er ettrinsdykpumper til manuel eller automatisk drift. Pumperne er selvudluftende og indeholder en udluftningsventil. Unilift CC-pumperne fås med og uden svømmerafbryder. Hvis pumpen er forsynet med en vippearm, kan den installeres i en snæver brønd. Pumpe med svømmerafbryder Automatisk start og stop. Kan pumpe til lav vandstand under tvangsdrift når tilgangssien er afmonteret. Pumpe uden svømmerafbryder Manuel ekstern start og stop. Kan pumpe til lav vandstand når tilgangssien er afmonteret TM Fig. 15 Pumpe med og uden svømmerafbryder 1. Adapter 2. Kontraventil 3. Løftehåndtag 4. Afgangsåbning i toppen 5. Afgangsåbning og prop i siden Afgangsåbningen i siden er lukket med en prop fra fabrikken. 6. Tilgangssi 7. Spændebånd 8. Svømmerafbryder. 4.2 Tilsigtet brug Grundfos Unilift CC 5-, CC 7- og CC 9-pumper kan anvendes som både stationære og bærbare pumper. De anvendes typisk til at pumpe regnvand og gråt spildevand fra bl.a følgende: vaskemaskiner, bad, vaskekummer m.v. fra lavtliggende bygningsdele til kloakniveau kældre eller bygninger hvor der er risiko for oversvømmelse drænbrønde beholdere til overfladevand med tilløb fra tagrender, skakter, tunneler osv TM svømmebade, damme eller springvand. Unilift CC 5 er kun beregnet til indendørs brug. Unilift CC 7 og CC 9 kan anvendes både indendørs og udendørs. 4.3 Pumpemedier Grundfos Unilift CC 5-, CC 7-, CC 9-pumperne er beregnet til pumpning af regnvand og gråt spildevand uden fibre. Pumpen er ikke egnet til følgende medier: medier med lange fibre brandfarlige medier (olie, benzin m.v.) aggressive medier. 4.4 Identifikation Typeskilt Type UNILIFT CC7-A1 DIN EN Model P61410 SN B U1x V~ 50Hz T max 40 C P 1 380W Q 10m 3/h Hmax 7m I1/11,8A Ins.CI.F IP68 7m 0197 Made in Italy Fig DK Bjerringbro, Denmark Eksempel på typeskilt Pos. Beskrivelse 1 2 Frekvens 3 Maksimal løftehøjde Maksimal medietemperatur under konstant 4 drift 5 Produktnummer 6 Produktionskode 7 Fuldlaststrøm 8 Maksimalt flow 9 Motorisolationsklasse 10 Kapslingsklasse 11 Godkendelser 12 Motorens indgangseffekt 13 Maksimal installationsdybde 14 Forsyningsspænding P TM

9 5. Service af produktet 5.1 Vedligeholdelse af produktet Pumpen er under normale driftsforhold vedligeholdelsesfri. Hvis pumpen har været brugt til andre medier end rent vand, bør den gennemskylles med rent vand umiddelbart efter brug Fremgangsmåde Elektrisk stød - Afbryd strømforsyningen før du foretager arbejde på produktet. Sørg for at strømforsyningen ikke uforvarende kan genindkobles. Elektrisk stød - Hvis strømforsyningskablet bliver beskadiget, skal det udskiftes af producenten, dennes servicerepræsentant eller en person med tilsvarende kvalifikationer for at undgå fare. Service skal udføres af uddannede personer. Rengøring af tilgangssien 1. Afbryd strømforsyningen til pumpen. 2. Tøm pumpen. 3. Løsn tilgangssien. Sæt en skruetrækker ind mellem pumpekappen og sien, og drej skruetrækkeren. 4. Rengør sien, og montér den igen. Rengøring af løberen 1. Afbryd strømforsyningen til pumpen. 2. Løsn tilgangssien. Sæt en skruetrækker ind mellem pumpekappen og sien, og drej skruetrækkeren. 3. Afmontér bundstykket. Fig. 17 Afmontering af bundstykket 4. Fjern og rengør membranen. 5. Skyl pumpen med rent vand for at fjerne eventuelle urenheder mellem motor og pumpekappe. Rengør løberen. 6. Kontrollér at løberen roterer frit. 7. Saml pumpen i omvendt rækkefølge af adskillelse. 5.2 Servicesæt Det er muligt at udskifte disse dele: Servicesæt Delnummer 50 Hz Delnummer 60 Hz Løber, CC Løber, CC Løber, CC Kontraventil Adapter til afgangsåbning Tilgangssi TM Dansk (DK) Delene bestilles gennem pumpeleverandøren. Hvis andre pumpekomponenter er beskadiget eller defekte, skal du kontakte pumpeleverandøren. Kablet og svømmerafbryderen må kun udskiftes af et serviceværksted godkendt af Grundfos. 9

10 Dansk (DK) 6. Fejlfinding på produktet Elektrisk stød - Afbryd strømforsyningen før du foretager arbejde på produktet. Sørg for at strømforsyningen ikke uforvarende kan genindkobles. Fejl Årsag Afhjælpning 1. Pumpen kører ikke. 2. Pumpen stopper efter kort tids drift (termoafbryderen er udløst). 3. Pumpen kører, men giver utilstrækkelig vandmængde. 4. Pumpen kører, men giver ikke vand. a) Strømforsyningen er blevet afbrudt. Tænd for strømforsyningen. b) Sikringerne i installationen er sprunget. Udskift defekte sikringer. c) Pumpens termoafbryder er udløst. Se afsnit 3.5 Termisk beskyttelse. (Se også punkt 2.) a) Pumpemediets temperatur er højere end angivet i afsnit 7. Tekniske data. Motoren er overophedet. b) Pumpen er delvist eller helt blokeret af urenheder. c) Vandstanden er for lav når pumpen startes. Pumpen kan ikke selvansuge. Se afsnit 7. Tekniske data. a) Pumpen er delvist blokeret af urenheder. b) Afgangsrøret eller -slangen er delvist blokeret af urenheder. Der er måske et skarpt knæk på slangen. Termoafbryderen genstarter pumpen når motoren er tilstrækkeligt afkølet. Pumpen starter automatisk efter tilstrækkelig afkøling. Rengør pumpen. Flyt pumpen til et sted med højere vandstand, eller tilføj vand indtil pumpen suger. Rengør pumpen. a) Pumpen er blokeret af urenheder. Rengør pumpen. b) Kontraventilen i afgangsrøret eller - slangen er blokeret i lukket stilling eller blokeret af urenheder. Der er måske et skarpt knæk på slangen. c) Pumper med svømmerafbryder: Pumpen stopper ikke fordi svømmerafbryderens frie kabellængde er for stor. Kontrollér og rengør kontraventilen hvis den er monteret. Ret slangen ud. Kontrollér kontraventilen. Rengør eller udskift om nødvendigt ventilen. Ret slangen ud. Reducér den frie kabellængde. 10

11 7. Tekniske data Tilgangsniveau og installationsdybde 7.1 Driftsbetingelser Flow Temperatur Termisk beskyttelse Maks. løftehøjde [m] Krav til pumpemedie Maks. flow [m 3 /t] Unilift CC Unilift CC Unilift CC Brug af den vandrette afgangsåbning kan forårsage 5 % fald i ydelsen. Maks. omgivelsestemperatur 40 C Medietemperatur 0-40 C Driftstemperatur 0-40 C Lagertemperatur -10 til +50 C Termisk beskyttelse Viklingstemperatur, udkobling Unilift CC C Unilift CC C Unilift CC C Pumpemedie ph-område Maksimal partikelstørrelse Ved intervaller på mindst 30 minutter tillades dog op til 2 minutters drift ved maksimalt 70 C. Regnvand og gråt spildevand uden lange fibre 4-9 ph 10 mm 7.2 Elektriske data Min. tilgangsniveau med tilgangssi Min. tilgangsniveau uden tilgangssi Unilift CC Unilift CC Unilift CC Maks. installationsdybde [m] Kabellængde [m] Unilift CC 5, 50 Hz 2 5 Unilift CC 7, 50 Hz Unilift CC 9, 50 Hz 7 10 Unilift CC 5, 60 Hz Unilift CC 7, 60 Hz Unilift CC 9, 60 Hz 7 10 Forsyningsspænding [V] 50 Hz 1 x V, 50 Hz 60 Hz 50 Hz 1 x 115 V, 60 Hz 1 x 230 V, 60 hz Unilift CC 5 Unilift CC 7 Unilift CC 9 Spænding [V] Strøm, I 1/1 [A] 1,2 1,8 3,5 Effekt, P1 [W] Effektfaktor, cos φ 1/1 60 Hz 0,90 0,98 0,94 Unilift CC 5 Unilift CC 7 Unilift CC 9 Spænding [V] Dansk (DK) Strøm, I 1/1 [A] 2,6 1,2 3,4 1,6 6,7 3,1 Effekt, P1 [W] Effektfaktor, cos φ 1/1 0,95 0,97 0,95 0,98 0,92 0,95 11

12 Dansk (DK) CC 5, 50 Hz CC 7, 50 Hz Kabeltype H05RN-F 3G0.75 Isolationsklasse CC 9, 50 Hz H07RN-F 3G1 B CC 5, 60 Hz, 230 V H05RN-F 3G0.75 F CC 7, 60 Hz, 230 V H07RN-F 3G1 F CC 9, 60 Hz, 230 V H07RN-F 3G1 B CC 5, 60 Hz, 115 V CC 7, 60 Hz, 115 V CC 9, 60 Hz, 115 V H07RN-F 3G1 B F Kondensator [μf] [Vc] Unilift CC Unilift CC Unilift CC Mekaniske data Maks. tørløbstid Luftbåren støj fra pumpe Kapslingsklasse 1 minut 70 db(a) IP Mål og vægt Se bilag. 8. Bortskaffelse af produktet Dette produkt eller dele deraf skal bortskaffes på en miljørigtig måde: 1. Brug de offentlige eller godkendte, private renovationsordninger. 2. Hvis det ikke er muligt, kontakt nærmeste Grundfos-selskab eller -serviceværksted. Se også produktafslutningsoplysninger på product-recycling. Ret til ændringer forbeholdes. 12

13 Appendiks 1 Dimensions and weights Pump type Weight Dimensions [kg] Height Width Diameter Unilift CC Unilift CC Unilift CC Appendiks Unilift CC 5 and CC 7 Unilift CC TM TM

14 Grundfos-selskaber Argentina Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A. Ruta Panamericana km Centro Industrial Garin 1619 Garín Pcia. de B.A. Phone: Telefax: Australia GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. P.O. Box 2040 Regency Park South Australia 5942 Phone: Telefax: Austria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H. Grundfosstraße 2 A-5082 Grödig/Salzburg Tel.: Telefax: Belgium N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. Boomsesteenweg B-2630 Aartselaar Tél.: Télécopie: Belarus Представительство ГРУНДФОС в Минске , Минск ул. Шафарнянская, 11, оф. 56, БЦ «Порт» Тел.: +7 (375 17) /73 Факс: +7 (375 17) Bosnia and Herzegovina GRUNDFOS Sarajevo Zmaja od Bosne 7-7A, BH Sarajevo Phone: Telefax: Brazil BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 630 CEP São Bernardo do Campo - SP Phone: Telefax: Bulgaria Grundfos Bulgaria EOOD Slatina District Iztochna Tangenta street no. 100 BG Sofia Tel Fax Canada GRUNDFOS Canada Inc Brighton Road Oakville, Ontario L6H 6C9 Phone: Telefax: China GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd. 10F The Hub, No. 33 Suhong Road Minhang District Shanghai PRC Phone: Telefax: COLOMBIA GRUNDFOS Colombia S.A.S. Km 1.5 vía Siberia-Cota Conj. Potrero Chico, Parque Empresarial Arcos de Cota Bod. 1A. Cota, Cundinamarca Phone: +57(1) Telefax: +57(1) Croatia GRUNDFOS CROATIA d.o.o. Buzinski prilaz 38, Buzin HR Zagreb Phone: Telefax: GRUNDFOS Sales Czechia and Slovakia s.r.o. Čajkovského Olomouc Phone: Denmark GRUNDFOS DK A/S Martin Bachs Vej 3 DK-8850 Bjerringbro Tlf.: Telefax: Estonia GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ Peterburi tee 92G Tallinn Tel: Fax: Finland OY GRUNDFOS Pumput AB Trukkikuja 1 FI Vantaa Phone: +358-(0) France Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. Parc d Activités de Chesnes 57, rue de Malacombe F St. Quentin Fallavier (Lyon) Tél.: Télécopie: Germany GRUNDFOS GMBH Schlüterstr Erkrath Tel.: +49-(0) Telefax: +49-(0) Service in Deutschland: Greece GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. 20th km. Athinon-Markopoulou Av. P.O. Box 71 GR Peania Phone: Telefax: Hong Kong GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. Unit 1, Ground floor Siu Wai Industrial Centre Wing Hong Street & 68 King Lam Street, Cheung Sha Wan Kowloon Phone: / Telefax: Hungary GRUNDFOS Hungária Kft. Park u. 8 H-2045 Törökbálint, Phone: Telefax: India GRUNDFOS Pumps India Private Limited 118 Old Mahabalipuram Road Thoraipakkam Chennai Phone: Indonesia PT. GRUNDFOS POMPA Graha Intirub Lt. 2 & 3 Jln. Cililitan Besar No.454. Makasar, Jakarta Timur ID-Jakarta Phone: Telefax: / Ireland GRUNDFOS (Ireland) Ltd. Unit A, Merrywell Business Park Ballymount Road Lower Dublin 12 Phone: Telefax: Italy GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. Via Gran Sasso 4 I Truccazzano (Milano) Tel.: Telefax: / Japan GRUNDFOS Pumps K.K , Shin-Miyakoda, Kita-ku, Hamamatsu Japan Phone: Telefax: Korea GRUNDFOS Pumps Korea Ltd. 6th Floor, Aju Building Yeoksam-dong, Kangnam-ku, Seoul, Korea Phone: Telefax: Latvia SIA GRUNDFOS Pumps Latvia Deglava biznesa centrs Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga, Tālr.: , Fakss: Lithuania GRUNDFOS Pumps UAB Smolensko g. 6 LT Vilnius Tel: Fax:

15 Malaysia GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd. 7 Jalan Peguam U1/25 Glenmarie Industrial Park Shah Alam Selangor Phone: Telefax: Mexico Bombas GRUNDFOS de México S.A. de C.V. Boulevard TLC No. 15 Parque Industrial Stiva Aeropuerto Apodaca, N.L Phone: Telefax: Netherlands GRUNDFOS Netherlands Veluwezoom AE Almere Postbus CA ALMERE Tel.: Telefax: New Zealand GRUNDFOS Pumps NZ Ltd. 17 Beatrice Tinsley Crescent North Harbour Industrial Estate Albany, Auckland Phone: Telefax: Norway GRUNDFOS Pumper A/S Strømsveien 344 Postboks 235, Leirdal N-1011 Oslo Tlf.: Telefax: Poland GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. ul. Klonowa 23 Baranowo k. Poznania PL Przeźmierowo Tel: (+48-61) Fax: (+48-61) Portugal Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. Rua Calvet de Magalhães, 241 Apartado 1079 P Paço de Arcos Tel.: Telefax: Romania GRUNDFOS Pompe România SRL Bd. Biruintei, nr 103 Pantelimon county Ilfov Phone: Telefax: Russia ООО Грундфос Россия ул. Школьная, Москва, RU , Russia Тел. (+7) (495) Факс (+7) Serbia Grundfos Srbija d.o.o. Omladinskih brigada 90b Novi Beograd Phone: Telefax: Singapore GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. 25 Jalan Tukang Singapore Phone: Telefax: Slovakia GRUNDFOS s.r.o. Prievozská 4D BRATISLAVA Phona: sk.grundfos.com Slovenia GRUNDFOS LJUBLJANA, d.o.o. Leskoškova 9e, 1122 Ljubljana Phone: +386 (0) Telefax: +386 (0) South Africa GRUNDFOS (PTY) LTD Corner Mountjoy and George Allen Roads Wilbart Ext. 2 Bedfordview 2008 Phone: (+27) Fax: (+27) Spain Bombas GRUNDFOS España S.A. Camino de la Fuentecilla, s/n E Algete (Madrid) Tel.: Telefax: Sweden GRUNDFOS AB Box 333 (Lunnagårdsgatan 6) Mölndal Tel.: Telefax: Switzerland GRUNDFOS Pumpen AG Bruggacherstrasse 10 CH-8117 Fällanden/ZH Tel.: Telefax: Taiwan GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 7 Floor, 219 Min-Chuan Road Taichung, Taiwan, R.O.C. Phone: Telefax: Thailand GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road, Dokmai, Pravej, Bangkok Phone: Telefax: Turkey GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ihsan dede Caddesi, 2. yol 200. Sokak No Gebze/ Kocaeli Phone: Telefax: Ukraine Бізнес Центр Європа Столичне шосе, 103 м. Київ, 03131, Україна Телефон: ( ) Факс.: ( ) United Arab Emirates GRUNDFOS Gulf Distribution P.O. Box Jebel Ali Free Zone Dubai Phone: Telefax: United Kingdom GRUNDFOS Pumps Ltd. Grovebury Road Leighton Buzzard/Beds. LU7 4TL Phone: Telefax: U.S.A. GRUNDFOS Pumps Corporation West 118th Terrace Olathe, Kansas Phone: Telefax: Uzbekistan Grundfos Tashkent, Uzbekistan The Representative Office of Grundfos Kazakhstan in Uzbekistan 38a, Oybek street, Tashkent Телефон: (+998) / Факс: (+998) Addresses Revised Grundfos-selskaber

16 ECM: The name Grundfos, the Grundfos logo, and be think innovate are registered trademarks owned by Grundfos Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide. Copyright Grundfos Holding A/S

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 D-2. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 D-2

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 D-2. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 D-2 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Sololift2 D-2 Monterings- og driftsinstruktion Other languages Sololift2 D-2 http://net.grundfos.com/qr/i/97781574 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Monterings-

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 D-2. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 D-2

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 D-2. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 D-2 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Sololift2 D-2 Monterings- og driftsinstruktion Other languages Sololift2 D-2 http://net.grundfos.com/qr/i/97781574 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse

Læs mere

Unilift AP12, AP35, AP50

Unilift AP12, AP35, AP50 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Unilift AP12, AP35, AP50 Monterings- og driftsinstruktion Other languages http://net.grundfos.com/qr/i/96011045 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 C-3. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 C-3

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 C-3. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 C-3 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Sololift2 C-3 Monterings- og driftsinstruktion Other languages Sololift2 C-3 http://net.grundfos.com/qr/i/97771617 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 C-3. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 C-3

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 C-3. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 C-3 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Sololift2 C-3 Monterings- og driftsinstruktion Other languages Sololift2 C-3 http://net.grundfos.com/qr/i/97771617 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse

Læs mere

SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC

SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC GRUNDFOS INSTRUKTIONER SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske

Læs mere

Sololift2 WC-1, WC-3. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Other languages

Sololift2 WC-1, WC-3. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Other languages GRUNDFOS INSTRUKTIONER Sololift2 WC-1, WC-3 Monterings- og driftsinstruktion Other languages Sololift2 WC-1, WC-3 http://net.grundfos.com/qr/i/97771615 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion

Læs mere

P171XXXX TM03 1001 0905

P171XXXX TM03 1001 0905 Serviceinstruktion Unilift CC Indholdsfortegnelse 1. Identifikation... 2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Fejlfinding... 3 3. Rengøring af pumpen... 4 3.1 Rengøring af indløbssien... 4 3.2 Rengøring

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Unilift AP35B, AP50B. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages.

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Unilift AP35B, AP50B. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. GRUNDFOS INSTRUKTIONER Unilift AP35B, AP50B Monterings- og driftsinstruktion Other languages http://net.grundfos.com/qr/i/96004693 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af

Læs mere

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150 GRUNDFOS INSTRUKTIONR, I, N 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20, N 32, 45, 64, 90, 120, 150 Double seal (tandem) Monterings- og driftsinstruktion 2 Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale

Læs mere

GRUNDFOS ILLUSTRATED SERVICE INSTRUCTIONS NB/NBG. 50/60 Hz

GRUNDFOS ILLUSTRATED SERVICE INSTRUCTIONS NB/NBG. 50/60 Hz GRUNDFOS ILLUSTRATED SERVICE INSTRUCTIONS NB/NBG 50/60 Hz Indhold Demontering... 3 Udskiftning af slidring... 7 Montering af pumpe... 9 2 Demontering 1 2 Afmontér møtrikkerne på pumpehuset. Afmontér pumpehuset.

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER LLC 1000W. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER LLC 1000W. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER LLC 1000W Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

Unilift KP 150, KP 250, KP 350

Unilift KP 150, KP 250, KP 350 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Unilift KP 150, KP 250, KP 350 Monterings- og driftsinstruktion Other languages http://net.grundfos.com/qr/i/96894217 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA Series 2000 LON Module Fitting instructions Montageanleitung Instrukcja montażu Notice de montage Istruzioni di montaggio Instrucciones de montaje ËÁ Â ÙÔðÔı ÙËÛË Montage instructies Monteringsanvisning

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER NB, NBG, TP, TPD. ATEX-approved pumps. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER NB, NBG, TP, TPD. ATEX-approved pumps. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER NB, NBG, TP, TPD ATEX-approved pumps Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave Denne monterings-

Læs mere

Unilift KP 150, KP 250, KP 350

Unilift KP 150, KP 250, KP 350 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Unilift KP 150, KP 250, KP 350 Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Generelt 66 1.1 Anvendelse 66 1.2 Driftsområde 66 1.3 Lydtryksniveau 67 2. El-tilslutning 67 2.1 Kontrol af omdrejningsretning 67 3. Installation 67 3.1 Tilslutning 67 3.2 Placering

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Tanks. Doseringstank og tilbehør. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Tanks. Doseringstank og tilbehør. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Tanks Doseringstank og tilbehør Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. LC-Ex4. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. LC-Ex4. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS LC-Ex4 Installation and operating instructions LC-Ex4 Declaration of conformity.......................................... 4 English (GB) Installation and operating instructions.................................

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER LC, LCD 115. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER LC, LCD 115. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER LC, LCD 115 Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

TP, TPD union og low head

TP, TPD union og low head GRUNDFOS INSTRUKTIONER TP, TPD union og low head 50/60 Hz 1/3~ Serviceinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Serviceinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Symboler

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CRN MAGdrive. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CRN MAGdrive. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS CRN MAGdrive Installation and operating instructions 2 CRN MAGdrive Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 6 Notice d'installation et de fonctionnement

Læs mere

Unilift AP12, AP35, AP50 Control box

Unilift AP12, AP35, AP50 Control box GRUNDFOS INSTRUCTIONS Unilift AP12, AP35, AP50 Control box Installation and operating instructions 2 Unilift AP12, AP35, AP50 Control box Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA+ Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA+ Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA+ Installation and operating instructions 2 GRUNDFOS ALPHA+ Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 13 Notice d installation et d entretien

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUCTIONS. ALPHA2 L www.grundfos.com/alpha2l

GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUCTIONS. ALPHA2 L www.grundfos.com/alpha2l GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUCTIONS ALPHA2 L www.grundfos.com/alpha2l Overensstemmelseserklæring Vi Grundfos erklærer under ansvar at produkterne

Læs mere

L G A Q I E U A R A L C B R I N D V L T I I T C A R A A A V Z X O W M D

L G A Q I E U A R A L C B R I N D V L T I I T C A R A A A V Z X O W M D Navn: Klasse: A: B: L G A Q I E U A R A L C B R I N D V C: D: I T C L T I A R A A A V Z X O W M D Materiale ID: SBX.13.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: A: BULGARIA B: ICELAND L G A Q I E U A R A L C B R I N

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions 2 GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 13 Notice

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER SCALA. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER SCALA. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER SCALA Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave Denne monterings- og driftsinstruktion

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

VELUX INTEGRA Solar FSK

VELUX INTEGRA Solar FSK VELUX INTEGRA Solar FSK VAS 454013-2016-11 4 VELUX 16 VELUX VELUX INTEGRA FMG-R / FMK-R / FSK VAS 453 64-2015-10 VELUX INTEGRA FMG-R / FMK-R / FSK VAS 453 64-2015-10 1 2 VELUX 5 VELUX 17 CVP 1 452015-2013-02

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 Monterings- og driftsinstruktion Overensstemmelseserklæring Vi Grundfos erklærer under ansvar at produkterne GRUNDFOS ALPHA2, som denne erklæring omhandler, er i overensstemmelse

Læs mere

Grundfos Remote Management

Grundfos Remote Management GRUNDFOS INSTRUCTIONS Grundfos Remote Management Installation and operating instructions 2 Grundfos Remote Management English (GB) Installation and operating instructions.................................

Læs mere

ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions. ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG

ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions. ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG ARI-Armaturen A/S Totalleverandør af damparmaturer ARI Armaturen Albert Richter GmbH & Co.KG grundlagt i 1952 ca.1000

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER TP, TPE, TPD, TPED. Serie 300, 50/60 Hz. Serviceinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER TP, TPE, TPD, TPED. Serie 300, 50/60 Hz. Serviceinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER TP, TPE, TPD, TPED Serie 300, 50/60 Hz Serviceinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Serviceinstruktion INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler brugt i dette dokument 2 2. Identifikation

Læs mere

Tilbehør til gulvdørlukkere DORMA. BTS Tilbehør

Tilbehør til gulvdørlukkere DORMA. BTS Tilbehør Tilbehør til gulvdørlukkere DORMA BTS Tilbehør Tilbehør til gulvdørlukkere Aluminium-anslagsdøre Til aluminium-anslagsdøre Letmetal-dørlukkerarm 2 Til glatte anslagsdøre i de forskellige systemer 2 Dørbredde

Læs mere

somfy.com CTS 25 guide CTS 25 produktoplysninger CTS 25 komponentliste CTS 25 installationsråd

somfy.com CTS 25 guide CTS 25 produktoplysninger CTS 25 komponentliste CTS 25 installationsråd somfy.com CTS 25 guide CTS 25 produktoplysninger CTS 25 komponentliste CTS 25 installationsråd Copyright 2008 Somfy SAS. All rights reserved - V2-06/2009 C T S 2 5 produktoplysninger CTS 25 Universalsystem

Læs mere

VELUX INTEGRA FSK VAS 454013-2015-10

VELUX INTEGRA FSK VAS 454013-2015-10 VELUX INTEGRA FSK VAS 454013-2015-10 20 VELUX 4 VELUX KUX 100 1 2 VELUX 5 L R VELUX 21 CVP 6 x 17 felter (11,667 x 4,706 mm) mellemrum 3mm. 1 6 x 17 felter (11,667 x 4,706 mm) mellemrum 3mm. 452015-2013-02

Læs mere

TS 73 EMF. Dørlukker med magnethold

TS 73 EMF. Dørlukker med magnethold TS 73 EMF Dørlukker med magnethold Teknisk information 12/2010 DORMA TS 73 EMF Dørlukker med magnethold Den sikre løsning til kontrolleret fasthold af branddøre Universel anvendelse, konstant fastholdepunkt

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Grundfos GO Remote. Grundfos MI 202, MI 204 and MI 301. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Grundfos GO Remote. Grundfos MI 202, MI 204 and MI 301. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Grundfos GO Remote Grundfos MI 202, MI 204 and MI 301 Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L. Monterings- og driftsinstruktion ALPHA2 L ALPHA2 L ALPHA2.

GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L. Monterings- og driftsinstruktion ALPHA2 L ALPHA2 L ALPHA2. GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L Monterings- og driftsinstruktion ALPHA2 L AL LPHA2 ALPHA2 L ALPHA2 www.grundfos.com Overensstemmelseserklæring Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produkterne

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

GRUNDFOS PUMPEGUIDE SOLOLIFT2 VELKOMMEN TIL DEN NYE GENERATION

GRUNDFOS PUMPEGUIDE SOLOLIFT2 VELKOMMEN TIL DEN NYE GENERATION GRUNDFOS PUMPEGUIDE VELKOMMEN TIL DEN NYE GENERATION 1 INDHOLD, PUMPEGUIDE Inspireret af fagfolk og lavet til fagfolk. opfylder dine krav og dine kunders behov. Denne vejledning er et hurtigt og nemt værktøj,

Læs mere

Quick Card. Engangssystem til opsamling af væske. Precious life Progressive care

Quick Card. Engangssystem til opsamling af væske. Precious life Progressive care Engangssystem til opsamling af væske Quick Card Denne korte vejledning erstatter ikke på nogen måde den almindelige manual, REF 00.78. 00-7585-MSEDA-06-0-B-disp-system-quick-card.indd Precious life Progressive

Læs mere

Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt

Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt Gør værkstedet bedre Udstødningsgas og svejserøg, støv fra slibning og skæring, oliespild og slanger der roder på værkstedsgulve -

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Jetpumper 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Jetpumper 50 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE JP Jetpumper 50 Hz Tekniske data Jetpumper JP 5, JP 6 ydelseskurver H [m] 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 0 1 2 3 4 5 Q [m³/h] JP 5, JP 6 kapacitetsoversigt Løftehøjde i m 10 15 20 25

Læs mere

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk Dykpumpe 9135939 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Kære kunde, Vi takker for din tillid til vores produkter! Læs brugsvejledningen omhyggeligt,

Læs mere

GRUNDFOS ALLDOS INSTRUKTION. DDI med PROFIBUS-DP. Supplement til monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS ALLDOS INSTRUKTION. DDI med PROFIBUS-DP. Supplement til monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS ALLDOS INSTRUKTION DDI med PROFIBUS-DP Supplement til monterings- og driftsinstruktion INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Symboler brugt i dette dokument. Generelt. Tekniske data. Tilslutning af DDI-pumpen

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CR deep-well. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CR deep-well. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS CR deep-well Installation and operating instructions 2 CR deep-well Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 7 Notice d'installation et d'entretien

Læs mere

INTERNET http://www.alto-online.com ALTO HEADQUARTERS Incentive International A/S Kongens Nytorv 28 P.O.Box 2064 1013 Copenhagen K Tel.: +45 72 18 10 00 Fax: +45 72 18 1164 E-mail: incentive@incentive-dk.com

Læs mere

TS 73 V Dørlukker Teknisk information 2010

TS 73 V Dørlukker Teknisk information 2010 TS 73 V Dørlukker Teknisk information 2010 DORMA TS 73 V Dørlukker Montagevenlig med trinløs justerbar lukkekraft Enkel og hurtig montering Sikret kvalitet. Godkendt efter DS/EN 1154. Især til indvendige

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom Situationen 2006 Salg og logistik i 16 lande Norway Finland Sweden Norway Denmark Ireland Denmark Sweden Estonia Latvia Lithuania Holland Belgium

Læs mere

Dørlukker DORMA TS 83

Dørlukker DORMA TS 83 Dørlukker DORMA TS 83 DORMA TS 83 Dørlukker Høj brugsværdi. Sikret kvalitet. Godkendt efter EN 1154 DORMA TS 83 er velegnet til både ud- og indvendige døre. Certificeret efter ISO 9001. Fordele punkt for

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9027882 Dykpumpe Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Dykpumpe - Varenr. 9027882 Beskrivelse: Dykpumpe 230 V. Med plastvinge. Leveres

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER GRUNDFOS ALPHA2. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER GRUNDFOS ALPHA2. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER GRUNDFOS ALPHA2 Monterings- og driftsinstruktion Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring EF-overensstemmelseserklæring Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produktet

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Unilift CC, KP og AP. Dræn- og spildevandsdykpumper 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Unilift CC, KP og AP. Dræn- og spildevandsdykpumper 50 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE Unilift CC, KP og AP Dræn- og spildevandsdykpumper 50 Hz Unilift CC, KP og AP Indholdsfortegnelse 1. Produktoversigt Unilift CC, KP, AP.............................................................................

Læs mere

Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph+

Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph+ GRUNDFOS DATAHÆFTE Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph+ Små løftestationer 50 Hz Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph+ Indholdsfortegnelse 1. Produktoversigt 3 Conlift til bortledning af kondensat 3 Anvendelse

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS CU 100. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS CU 100. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS CU 100 Installation and operating instructions Declaration of Conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the product CU 100, to which this declaration relates,

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

GRUNDFOS MQ. GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene

GRUNDFOS MQ. GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene GRUNDFOS MQ GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene BRUGERVENLIG BETJENING Kompakt og sammenbygget enhed, der er udviklet specielt til

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

Kabel- og rørtætninger. Bygninger og anlæg

Kabel- og rørtætninger. Bygninger og anlæg Kabel- og rørtætninger Bygninger og anlæg Når sikkerheden er vigtig Roxtec er verdens førende inden for modulbaserede tætningssystemer. Vores løsninger til kabler og rør øger sikkerheden og pålideligheden

Læs mere

GRUNDFOS DATA BOOKLET. Unilift CC, KP, AP. Neddykkede dræn- og spildevandspumper 50 Hz

GRUNDFOS DATA BOOKLET. Unilift CC, KP, AP. Neddykkede dræn- og spildevandspumper 50 Hz GRUNDFOS DATA BOOKLET Neddykkede dræn- og spildevandspumper 50 Hz Indhold Oversigt Produktoversigt 3 Generelle data Oversigtskurver 4 Anvendelse 5 Eksempler på anvendelse 5 Definitioner på spildevand 5

Læs mere

ONLINE-DATABLAD. UE403-A0930 Muting-styring UE403 PRODUKTPORTEFØLJE

ONLINE-DATABLAD. UE403-A0930 Muting-styring UE403 PRODUKTPORTEFØLJE ONLINE-DATABLAD UE403-A0930 Muting-styring UE403 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Oversigt over tekniske data Sikkerhedstekniske parametre Bestillingsoplysninger Type andre instrumentudførelser og

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Transportkøbers Krav. TØF konference januar 2004. v/frits Thomsen Logistikdirektør Grundfos Management A/S

Transportkøbers Krav. TØF konference januar 2004. v/frits Thomsen Logistikdirektør Grundfos Management A/S Transportkøbers Krav TØF konference januar 2004 v/frits Thomsen Logistikdirektør Grundfos Management A/S Grundfos product range 2 Grundfos 2003, kort Salg 11 mia. DKK Indtjening før skat 1 mia. DKK 11.000

Læs mere

Online-datablad. WTR1-P921B10 ZoneControl DIFFUS FOTOCELLE OG REFLEKSIONS FOTOCELLE

Online-datablad. WTR1-P921B10 ZoneControl DIFFUS FOTOCELLE OG REFLEKSIONS FOTOCELLE Online-datablad WTR1-P921B10 ZoneControl A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Billeder kan afvige Oversigt over tekniske data Egenskaber Aktuator Maks. antal sensorer Logisk funktionsmåde Sensor-/detektionsprincip

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

PT-600 Beskyttelsesgas blandingsmanifold

PT-600 Beskyttelsesgas blandingsmanifold PT-600 Beskyttelsesgas blandingsmanifold Instruktionsbog Denne instruktionsbog gælder for ESAB bestillingsnummer: 0558003931 0558005318 SØRG FOR AT OPERATØREN FÅR DENNE INFORMATION. DU KAN FÅ EKSTRA KOPIER

Læs mere

RMQ-B. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS

RMQ-B. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS RMQ-B Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS RMQ-B Declaration of Conformity.......................................... 4 English (GB) Installation and operating instructions.................................

Læs mere

Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien

Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien Installationsvejledning 00825-0108-4308, rev. AD Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien Installationsvejledning, udstyrskode WU Installationsvejledning ADVARSEL Eksplosioner kan resultere

Læs mere

Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien

Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien 00825-0308-4308, rev. AD Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien Installationsvejledning ADVARSEL Eksplosioner kan resultere i død eller alvorlige kvæstelser. Installation af denne enhed

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Online-datablad CQ28-10NPP-KW1S05 CQ KAPACITIVE AFSTANDSSENSORER

Online-datablad CQ28-10NPP-KW1S05 CQ KAPACITIVE AFSTANDSSENSORER Online-datablad CQ28-10NPP-KW1S05 CQ C D E F H I J K L M N O P Q R S T illeder kan afvige Oversigt over tekniske data Egenskaber Husform Dimensioner (l x h x b) Detekteringsafstand S n Sikret detekteringsafstand

Læs mere

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 8A. 50/60 Hz 1/3~

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 8A. 50/60 Hz 1/3~ Servicevejledning SP 8A 50/60 Hz 1/3~ Indholdsfortegnelse 1. Typeidentifikation...2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler... 3 3. Serviceværktøj...4 4. Demontering

Læs mere

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP500 Brugsanvisning 1. Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1.3 Almindelige sikkerhedsanvisninger 5. Klargøring til brug 5.1 Udpakning 5. Pakkens

Læs mere

Walkie Talkie APMP100. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP100. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP100 Brugsanvisning Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1. Almindelige sikkerhedsanvisninger. Klargøring til brug.1 Udpakning. Pakkens indhold

Læs mere

Wilo DrainLift Con. Monterings- og driftsvejledning 2043467/ 1002. Med forbehold for tekniske ændringer!

Wilo DrainLift Con. Monterings- og driftsvejledning 2043467/ 1002. Med forbehold for tekniske ændringer! Monterings- og driftsvejledning Wilo DrainLift Con 2043467/ 1002 Med forbehold for tekniske ændringer! DrainLift Con 1 Indhold: 1 Generel information 1.1 Anvendelsesområder 1.2 Tilslutning og elektriske

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er tilsluttet til hanen til

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Transportsikring af varer og gods på paller Maskiner til omvikling med strækfolie

Transportsikring af varer og gods på paller Maskiner til omvikling med strækfolie Transportsikring af varer og gods på paller Maskiner til omvikling med strækfolie Drejeskivemaskine Svingarmsmaskine Ringmaskine Strapex fordelen Maskine, folie og service som totalløsning Den rigtige

Læs mere

Rosemount 5400 niveautransmitter

Rosemount 5400 niveautransmitter 00825-0608-4026, Rev AA Rosemount 5400 niveautransmitter Monteringsanvisninger for parabolantenne 1.0 Om denne vejledning Denne installationsvejledning indeholder anvisninger for niveautransmitter Rosemount

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000

Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000 Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000 2 6m 4 mm / m 6 Løftehøjde (kpa) Pumpekapacitet (l/h) www.phj.dk 7 8.2 13 9 1 2 11 12 3 4 5 6 7 8 13 14 15 16 www.phj.dk 3 1 Foreskrifter

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Montageoversigt dørlukkere

Montageoversigt dørlukkere Montageoversigt dørlukkere Dørlukker med glideskinne Dørlukker med arm Side Indhold 4-6 TS 1500 Montage hængselside / dørblad Montage modsat hængselside / karm Montage modsat hængselside / dørblad / parallelarm

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 DA Brugervejledning Dansk 1 Indledning Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden?

Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden? Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden? Rigshospitalet Når man taler om mænd sygdom.. Y+ = Y+ = Y+ = Et paradoks Når manden er ramt af forkølelse og giver sig hen til sin sygdom,

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Husvandværk 9135943 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk GARDEN PUM Kære kunde, Tak fordi du købte dette hus vandværk! Før installering skal du

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere