RMQ-B. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RMQ-B. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS"

Transkript

1 RMQ-B Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS

2

3 RMQ-B Declaration of Conformity English (GB) Installation and operating instructions Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Deutsch (DE) Montage- und Betriebsanleitung Español (ES) Instrucciones de instalación y funcionamiento Français (FR) Notice d'installation et de fonctionnement Italiano (IT) Istruzioni di installazione e funzionamento Magyar (HU) Szerelési és üzemeltetési utasítás Nederlands (NL) Installatie- en bedieningsinstructies Polski (PL) Instrukcja montażu i eksploatacji Português (PT) Instruções de instalação e funcionamento Appendix Table of contents 3

4 Declaration of conformity Declaration of Conformity GB Declaration of Conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the products RMQ-B, to which this declaration relates, are in conformity with these Council directives on the approximation of the laws of the EC member states: Machinery Directive (2006/42/EC). Standards used: EN 809: 1998 and EN : Low Voltage Directive (2006/95/EC). Standards used: EN : 2002 and EN : EMC Directive (2004/108/EC). Standards used: EN and EN DE Konformitätserklärung Wir, Grundfos, erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte RMQ-B, auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EU- Mitgliedsstaaten übereinstimmen: Maschinenrichtlinie (2006/42/EG). Normen, die verwendet wurden: EN 809: 1998 und EN : Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG). Normen, die verwendet wurden: EN : 2002 und EN : EMV-Richtlinie (2004/108/EG). Normen, die verwendet wurden: EN und EN FR Déclaration de Conformité Nous, Grundfos, déclarons sous notre seule responsabilité, que les produits RMQ-B, auxquels se réfère cette déclaration, sont conformes aux Directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres CE relatives aux normes énoncées ci-dessous : Directive Machines (2006/42/CE). Normes utilisées : EN 809 : 1998 et EN : Directive Basse Tension (2006/95/CE). Normes utilisées : EN : 2002 et EN : Directive Compatibilité Electromagnétique CEM (2004/108/CE). Normes utilisées : EN et EN HU Megfelelőségi nyilatkozat Mi, a Grundfos, egyedüli felelősséggel kijelentjük, hogy a RMQ-B termék, amelyre jelen nyilatkozik vonatkozik, megfelel az Európai Unió tagállamainak jogi irányelveit összehangoló tanács alábbi előírásainak: Gépek (2006/42/EK). Alkalmazott szabvány: EN 809: 1998 és EN : Kisfeszültségű Direktíva (2006/95/EK). Alkalmazott szabványok: EN : 2002 és EN : EMC Direktíva (2004/108/EK). Alkalmazott szabványok: EN és EN PL Deklaracja zgodności My, Grundfos, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że nasze wyroby RMQ-B, których deklaracja niniejsza dotyczy, są zgodne z następującymi wytycznymi Rady d/s ujednolicenia przepisów prawnych krajów członkowskich WE: Dyrektywa Maszynowa (2006/42/WE). Zastosowana norma: EN 809: 1998 oraz EN : Dyrektywa Niskonapięciowa (LVD) (2006/95/WE). Zastosowane normy: EN : 2002 oraz EN : Dyrektywa EMC (2004/108/WE). Zastosowane normy: EN oraz EN DK Overensstemmelseserklæring Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produkterne RMQ-B som denne erklæring omhandler, er i overensstemmelse med disse af Rådets direktiver om indbyrdes tilnærmelse til EF-medlemsstaternes lovgivning: Maskindirektivet (2006/42/EF). Anvendte standarder: EN 809: 1998 og EN : Lavspændingsdirektivet (2006/95/EF). Anvendte standarder: EN : 2002 og EN : EMC-direktivet (2004/108/EF). Anvendte standarder: EN og EN ES Declaración de Conformidad Nosotros, Grundfos, declaramos bajo nuestra entera responsabilidad que los productos RMQ-B, a los cuales se refiere esta declaración, están conformes con las Directivas del Consejo en la aproximación de las leyes de las Estados Miembros del EM: Directiva de Maquinaria (2006/42/CE). Normas aplicadas: EN 809: 1998 y EN : Directiva de Baja Tensión (2006/95/CE). Normas aplicadas: EN : 2002 y EN : Directiva EMC (2004/108/CE). Normas aplicadas: EN y EN IT Dichiarazione di Conformità Grundfos dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti RMQ-B, ai quali si riferisce questa dichiarazione, sono conformi alle seguenti direttive del Consiglio riguardanti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri CE: Direttiva Macchine (2006/42/CE). Norme applicate: EN 809: 1998 e EN : Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE). Norme applicate: EN : 2002 e EN : Direttiva EMC (2004/108/CE). Norme applicate: EN e EN NL Overeenkomstigheidsverklaring Wij, Grundfos, verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de producten RMQ-B waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming zijn met de Richtlijnen van de Raad in zake de onderlinge aanpassing van de wetgeving van de EG Lidstaten betreffende: Machine Richtlijn (2006/42/EC). Gebruikte normen: EN 809: 1998 en EN : Laagspannings Richtlijn (2006/95/EC). Gebruikte normen: EN : 2002 en EN : EMC Richtlijn (2004/108/EC). Gebruikte normen: EN en EN PT Declaração de Conformidade A Grundfos declara sob sua única responsabilidade que os produtos RMQ-B, aos quais diz respeito esta declaração, estão em conformidade com as seguintes Directivas do Conselho sobre a aproximação das legislações dos Estados Membros da CE: Directiva Máquinas (2006/42/CE). Normas utilizadas: EN 809: 1998 e EN : Directiva Baixa Tensão (2006/95/CE). Normas utilizadas: EN : 2002 e EN : Directiva EMC (compatibilidade electromagnética) (2004/108/CE). Normas utilizadas: EN e EN Bjerringbro, 15th July 2010 Svend Aage Kaae Technical Director Grundfos Holding A/S Poul Due Jensens Vej Bjerringbro, Denmark Person authorised to compile technical file and empowered to sign the EC declaration of conformity. 4

5 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler brugt i dette dokument Levering Generel beskrivelse Typenøgle Tekniske data Driftsforhold Dimensioner Installation Placering Montering Tilslutning til overløb Tilslutning af drikkevandsledning Tilslutning af sugeslange (opsamlingstank til regnvand) Tilslutning af trykslange (afgang) Montering af svømmerafbryder Idriftsætning Idriftsætning via drikkevandsforsyning Betjeningspanel Fejlfinding Bortskaffelse 22 Advarsel Læs denne monterings- og driftsinstruktion før installation. Følg lokale forskrifter og gængs praksis ved installation og drift. Advarsel Brug af dette produkt kræver erfaring med og kendskab til produktet. Produktet må ikke bruges af personer med begrænsede fysiske, sansemæssige eller mentale evner, medmindre disse personer er under opsyn eller oplært i at bruge produktet af en person med ansvar for deres sikkerhed. Børn må ikke bruge eller lege med dette produkt. 1. Symboler brugt i dette dokument Forsigtig Bemærk 2. Levering Advarsel Hvis disse sikkerhedsanvisninger ikke overholdes, kan det medføre personskade! Hvis disse sikkerhedsanvisninger ikke overholdes, kan det medføre funktionsfejl eller skade på materiellet! Råd og anvisninger som letter arbejdet og sikrer pålidelig drift. Følgende er medleveret: RMQ-regnvandsstyring vægbeslag med skruer og rawlplugs svømmerafbryder (niveau) inkl. 20 m kabel fittings til rørtilslutning monterings- og driftsinstruktion Kontrollér at alle dele er ok. 3. Generel beskrivelse RMQ-regnvandsstyringen er udviklet til overvågning og styring af anlæg til udnyttelse af regnvand. Styringen registrerer fejl i regnvandsanlægget og reagerer på disse for at sikre at anlægget kører. RMQ-styringen sikrer også at anlægget kører, hvis opsamlingstanken til regnvand (f.eks. tank i jorden) er tom. Styringen sikrer således automatisk vand til forbrugsstederne, f.eks. toilet og vaskemaskine. Ved hjælp af den indbyggede 3-vejs-ventil omskiftes mellem drikkevandsslangen og sugeslangen fra opsamlingstanken. RMQ overholder EN Anvendelse til styring af regnvandsanlæg som husvandværk til udnyttelse af regnvand til drift i 1- og 2-familieshuse samt til mindre virksomheder. Styringen kan også bruges som tilbagestrømssikring i vandforsyningsanlæg. Vær opmærksom på følgende i vandforsyningsanlæg: Sæt en prop i sugestudsen. Se fig. 1, pos. 6. Brug ikke niveausensor i anlægget. Afslut idriftsætningen efter afsnit 7.1. Komponenterne i RMQ-styringen vises i fig

6 Fig. 1 Komponenter i RMQ-styringen Pos. Beskrivelse 1 Kabinet 2 Pumpe 3 Betjeningspanel 4 Drikkevandsslange 5 Trykslange 6 Sugeslange 7 Svømmerventil 8 Drikkevandsbeholder 9 Nødoverløb 10 Overløb 4. Typenøgle TM Tekniske data 5.1Driftsforhold Flow, Q maks. RMQ -35 RMQ -45 Løftehøjde, H maks. RMQ -35 RMQ -45 4,0 m³/h 4,5 m³/h 35 m 45 m Væsketemperatur +5 C til +35 C Maks. tilløbstryk, 6 bar drikkevandstilslutning Systemtryk Maks. 7,5 bar Maks. højde til øverste forbrugssted 15 m Forsyningsspænding 230 VAC, 50 Hz Optagen effekt i standby Ca. 2,5 W Nominel optagen effekt RMQ -35 RMQ -45 Kapslingsklasse Ca. 850 W Ca W IP42 Omgivelsestemperatur 0 C til +45 C Monteringssted Indendørs Vægt 24 kg Materiale, kabinet EPP-skum Materiale, pumpe Rustfrit stål/pom/ppo Materiale, drikkevandsbeholder PE Dimension, drikkevandsslange ¾" Dimension, suge- og trykslange 1" Dimension, overløb DN 70 Dansk (DK) Eksempel RMQ 3-45 B -A -W -A BVBP 5.2Dimensioner Typerække Nominelt flow [m³/h] Maks. løftehøjde [m] Kode for styringsvariant B: Elektrisk styring Kode for udførelse A: Standard Kode for rørtilslutning W: Indvendigt gevind Kode for materialer A: Standard Kode for akseltætning Fig Målskitse (mål i mm) TM

7 Dansk (DK) 6. Installation 6.1Placering Hvis RMQ-styringen installeres under kloakniveau, skal overløbet ledes ind i et beholderanlæg som pumper vandet til kloakniveau i tilfælde af overløb. Se også afsnit 6.3 Tilslutning til overløb. Placér RMQ-styringen på følgende måde: I et rum med gulvafløb. Mindst 40 cm under loftet, målt fra styringens overkant. Afstanden er nødvendig for at kunne udføre vedligeholdelses- og eventuelt servicearbejde. På en jævn væg i lodret stilling. 3. Før der evt. påmonteres en bøjning, kontrollér at DN 70-røret har et lodret fald på mindst 50 cm. Før overløbet til kloaksystemet via en udluftet forbindelse. RMQ-styringens overløb fungerer ikke Bemærk som vandlås Montering Afmontér vægbeslaget ved at trække det nedad så det går fri af tapperne på kabinettet. Fastspænd vægbeslaget i vandret stilling ved hjælp af de medleverede rawlplugs og skruer. Anbring RMQ-styringen på beslaget. 6.3Tilslutning til overløb Fremgangsmåde: 1. Aftag kabinettets forplade. Se fig. 3. Min. 0,5 m 2 Fig. 4 Overløb til kloak, eksempel 1 TM Pos. Beskrivelse 1 Udluftningshætte 2 Vandlås TM Fig. 3 Afmontering af kabinettets forplade 2. Montér rørmuffen på et DN 70-rør på styringens overløbsrør. Se fig. 1, pos. 10. Bemærk Overløbsrøret skal være udluftet under alle forhold for at undgå at der opstår vakuum og derved trækkes vand fra opsamlingstanken. Fig. 5 Overløb til kloak, eksempel 2 Min. 0,5 m TM

8 6.4Tilslutning af drikkevandsledning Den indbyggede svømmerventil er beregnet til et tryk på maks. 6,0 bar. Svømmerventilen har et simpelt filter i indløbet. Hvis drikkevandet er særligt snavset, anbefaler vi at montere en snavssamler foran indløbet til svømmerventilen. 6.5Tilslutning af sugeslange (opsamlingstank til regnvand) Sugeslangen skal være min. 1" (25 mm indvendig diameter). Skyl sugeslangen igennem inden den tilsluttes til RMQ-styringen. Sugeslangen skal forsynes med et sugefilter (flydende sugefilter anbefales). Dansk (DK) 1 2 Fig. 6 Filter i indløbet Vi anbefaler at montere en afspærringsventil i den faste installation. Fremgangsmåde: 1. Tilslut drikkevandsledningen til drikkevandsslangen på styringen. Se fig. 1, pos Fastgør drikkevandsledningen med rørholdere. Den første rørholder bør højst monteres cm fra styringen. Undgå at skubbe eller trække i drikkevandsslangen da dette kan forårsage fejl på svømmerventilen. 3. Kontrollér at svømmerventilen sidder lige i drikkevandsbeholderen. Se fig. 7. Svømmeren skal kunne bevæge sig frit op og ned uden at røre beholderens sider. TM Fig. 8 Sugeslange i opsamlingstank Pos. Beskrivelse 1 Sugeslange 2 Maks. vandstand 3 Svømmer 4 Sugefilter Undgå bøjninger på sugeslangen. Pumpens maksimale sugehøjde kan bestemmes ud fra diagrammet på side 98. Eksempel Hvis sugehøjden er 2,5 m, må sugeslangens længde ikke overstige 24 m. Udfør sugeslangen jævnt stigende for at undgå luftlommer. Fremgangsmåde 1. Forbind sugeslangen med forskruningen på sugetilslutningen. Se fig. 1, pos. 6. Spænd forskruningen uden at ødelægge O-ringen. 2. Fastgør sugeslangen med rørholdere. 3 4 TM TM Fig. 7 Svømmerventilen set ovenfra 17

9 Dansk (DK) 6.6Tilslutning af trykslange (afgang) Vi anbefaler at montere en afspærringsventil på pumpens trykside. Fremgangsmåde 1. Tilslut pumpens trykslange (fig. 1, pos. 5) til vandinstallationen, f.eks. toilet. 2. Fastgør trykslangen med rørholdere. Den første rørholder bør højst monteres cm fra styringen. 6.7Montering af svømmerafbryder Bemærk Svømmerafbryderen må ikke støde mod forhindringer i opsamlingstanken, f.eks. tankvæggen eller tilløbsrøret, da der ellers kan opstå funktionsfejl i anlægget. Fremgangsmåde: 1. Bor et monteringshul på indersiden af tankens væg, over maks. vandstand, og fastgør kabelbøjlen. Se fig. 9, pos Læg kablet til svømmerafbryderen ind i kabelbøjlen og spænd denne løst med skruen. 3. Træk svømmerafbryderen så højt op, at afstanden mellem loddet og bunden af tanken er 12 cm. Se fig Spænd kabelbøjlen indtil kablet sidder fast og ikke kan trækkes ud. Pos. Beskrivelse 1 Kabelbøjle 2 Maks. vandstand 3 Kabel til svømmerafbryder Bemærk Svømmerafbryderkablet skal føres i rør. Anbefaling: Forbind opsamlingstanken til RMQstyringen med et rør (f.eks. DN 100). Kablet og sugeslangen kan føres gennem dette rør. Tilpas kabellængden og tilslut kablet til styringen. Tilslut de to afisolerede ledere til styringens klemmer. Se fig. 10. Lederne kan monteres vilkårligt. TM Fig. 10 Klemmetilslutning til svømmerafbryderkablet, styringen set nedefra cm TM Fig. 9 Svømmerafbryder installeret i opsamlingstank 18

10 7. Idriftsætning RMQ-styringen sættes i drift via drikkevandsforsyningen. RMQ er fabriksindstillet til vandforsyningsdrift "Only". Se afsnit 8. Betjeningspanel. 7.1Idriftsætning via drikkevandsforsyning Fremgangsmåde: 1. Åbn for vandforsyningen. Drikkevandsbeholderen fyldes automatisk med vand. Bemærk Svømmerventilen regulerer automatisk drikkevandsforsyningen. 2. Løsn pumpens udluftningsskrue. Se fig. 11. Pumpen bliver herved automatisk fyldt med vand inden for ca. 1 min. TM Luk de tilsluttede forbrugssteder så snart luftfrit vand begynder at løbe ud. Maksimalt tryk oparbejdes, og pumpen stopper igen efter 15 sekunders efterløbstid. Styringen er nu klar til drift. For at indkoble opsamlingstanken skal der være vand nok i tanken til at svømmeafbryderen er aktiv. 8. Indstil styringen til "Auto" ved tryk på tasten. Se afsnit 8. Betjeningspanel. 9. Vent ca. 10 sek. 10. Åbn forbrugsstederne, f.eks. toilet og hane. På grund af trykfaldet starter pumpen automatisk og begynder at suge an. Hvis ansugningen ikke er afsluttet inden 1 min., stopper pumpen automatisk (den røde signallampe "Alarm" tændes). Se afsnit 8. Betjeningspanel. Genstart: Tryk på [On/Off] én gang for at afstille alarmmeldingen. Tryk på tasten igen for at starte pumpen. 11. Luk forbrugsstederne igen så snart luftfrit vand begynder at løbe ud. 12. Montér kabinettets forplade. Anlægget er klar til drift. Dansk (DK) Fig. 11 Pumpens udluftningsskrue 3. Spænd udluftningsskruen igen efter ca. 1 min. 4. Åbn en eventuel afspærringsventil på tryksiden samt de tilsluttede forbrugssteder, f.eks. toilet eller hane. 5. Tænd for strømforsyningen. Pumpen starter, og signallampen "Only" på betjeningspanelet lyser (drikkevandsdrift). Hvis lampen ikke lyser, indstil styringen til "Only" ved tryk på tasten. Se afsnit 8. Betjeningspanel. 6. Hvis pumpen ikke starter straks, tryk kortvarigt på [On/Off]. Se afsnit 8. Betjeningspanel. Herved indkobles styringen, og pumpen starter efter nogle få sekunder. 19

11 Dansk (DK) 8. Betjeningspanel TM Fig. 12 Betjeningspanel 20

12 Pos. Enhed Beskrivelse 1 Signallampen viser at pumpen er klar til drift. Tryk på [On/Off] for at sætte pumpen i drift eller stoppe den. Tasten kan også bruges til manuel afstilling af alarmmeldingen "Alarm". 2 Tryk på tasten én gang for at afstille alarmmeldingen. Tryk på tasten igen for at starte pumpen. 3 Signallampen viser at pumpen er stoppet. 4 Signallampen "Pump on" lyser når pumpen kører. 5 Pumpen "Auto reset"-funktionen er som standard aktiveret ved levering af pumpen. Når signallampen lyser, er "Auto reset"-funktionen aktiveret. Pumpen vil automatisk forsøge at genstarte hvert 30. minut ved alarm/fejl. Efter 24 timer forbliver pumpen i alarmtilstand. Når signallampen ikke lyser, er "Auto reset"-funktionen deaktiveret. Pumpen genstarter ikke efter alarm/fejl. Når [On/Off] (5) holdes nede i 5 sek., bliver "Auto reset"-funktionen aktiveret/deaktiveret. Signallampen "Alarm" lyser når pumpen er i alarmtilstand. Alarmtilstanden kan være forårsaget af følgende: tørløb 6 overtemperatur overbelastet motor blokeret motor/pumpe. 7 Ved tryk på tasten skiftes der mellem driftsformerne "Only" og "Auto". 8 Signallampen viser at der forbruges vand fra drikkevandsforsyningen Betjeningspanel Signallampen "Only" viser at anlægget er indstillet til forbrug kun fra drikkevandsforsyningen. Signallampen "Auto" viser at anlægget er indstillet til automatisk omskiftning mellem drikkevandsforsynings- og regnvandsdrift. Dansk (DK) 21

13 Dansk (DK) 9. Fejlfinding Advarsel Før arbejdet på styringen påbegyndes, skal det sikres at RMQ-styringen er indstillet til "Only". Derefter skal strømforsyningen afbrydes. Det skal sikres at strømforsyningen ikke uforvarende kan genindkobles. Fejl Årsag Afhjælpning 1. Akustisk fejlmelding. a) Svømmerventilen er utæt som følge af urenheder. 2. Signallamperne "Alarm" og "Auto" lyser konstant. 3. Signallamperne "Alarm" og "Only" lyser konstant. b) Svømmeren kan ikke bevæge sig frit i drikkevandsbeholderen. a) Pumpen er kørt tør for regnvand. a) Svømmerventilen er blokeret som følge af urenheder. b) Svømmeren kan ikke bevæge sig frit i drikkevandsbeholderen. Kontrollér at filteret på tilgangssiden af svømmerventilen er monteret korrekt. Rens filteret. Se afsnit 6.4 Tilslutning af drikkevandsledning. Åbn et forbrugssted (f.eks. toilet, hane) og lad pumpen køre i ca. 1 minut. Herved forsøges det at rengøre/spule urenhederne væk fra ventilen. Indstil derefter styringen til den ønskede driftsform. Sørg for at svømmeren kan bevæge sig frit op og ned i beholderen. Kontrollér vandstanden i opsamlingstanken og installation af svømmerafbryderen. Kontrollér at filteret på tilgangssiden af svømmerventilen er monteret korrekt. Rens filteret. Se afsnit 6.4 Tilslutning af drikkevandsledning. Åbn et forbrugssted (f.eks. toilet, hane) og lad pumpen køre i ca. 1 minut. Herved forsøges det at rengøre/spule urenhederne væk fra ventilen. Indstil derefter styringen til den ønskede driftsform. Sørg for at svømmeren kan bevæge sig frit op og ned i beholderen. 10. Bortskaffelse Dette produkt eller dele deraf skal bortskaffes på en miljørigtig måde: 1. Brug de offentlige eller godkendte, private renovationsordninger. 2. Hvis det ikke er muligt, kontakt nærmeste Grundfos-selskab eller -serviceværksted. Ret til ændringer forbeholdes. 22

14 Appendix Appendix Suction lift/suction pipe [m] Suction lift [m] TM Suction pipe 98

15 Argentina Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A. Ruta Panamericana km Lote 34A Garin Pcia. de Buenos Aires Phone: Telefax: Australia GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. P.O. Box 2040 Regency Park South Australia 5942 Phone: Telefax: Austria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H. Grundfosstraße 2 A-5082 Grödig/Salzburg Tel.: Telefax: Belgium N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. Boomsesteenweg B-2630 Aartselaar Tél.: Télécopie: Belorussia Представительство ГРУНДФОС в Минске , Минск, ул. В. Хоружей, 22, оф Тел.: +(37517) , Факс: +(37517) Bosnia/Herzegovina GRUNDFOS Sarajevo Trg Heroja 16, BiH Sarajevo Phone: Telefax: Brazil BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 630 CEP São Bernardo do Campo - SP Phone: Telefax: Bulgaria Grundfos Bulgaria EOOD Slatina District Iztochna Tangenta street no. 100 BG Sofia Tel Fax Canada GRUNDFOS Canada Inc Brighton Road Oakville, Ontario L6H 6C9 Phone: Telefax: China GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd. 50/F Maxdo Center No. 8 XingYi Rd. Hongqiao development Zone Shanghai PRC Phone: Telefax: Croatia GRUNDFOS CROATIA d.o.o. Cebini 37, Buzin HR Zagreb Phone: Telefax: Czech Republic GRUNDFOS s.r.o. Čajkovského Olomouc Phone: Telefax: Denmark GRUNDFOS DK A/S Martin Bachs Vej 3 DK-8850 Bjerringbro Tlf.: Telefax: Estonia GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ Peterburi tee 92G Tallinn Tel: Fax: Finland OY GRUNDFOS Pumput AB Mestarintie 11 FIN Vantaa Phone: Telefax: France Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. Parc d Activités de Chesnes 57, rue de Malacombe F St. Quentin Fallavier (Lyon) Tél.: Télécopie: Germany GRUNDFOS GMBH Schlüterstr Erkrath Tel.: +49-(0) Telefax: +49-(0) Service in Deutschland: Greece GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. 20th km. Athinon-Markopoulou Av. P.O. Box 71 GR Peania Phone: Telefax: Hong Kong GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. Unit 1, Ground floor Siu Wai Industrial Centre Wing Hong Street & 68 King Lam Street, Cheung Sha Wan Kowloon Phone: / Telefax: Hungary GRUNDFOS Hungária Kft. Park u. 8 H-2045 Törökbálint, Phone: Telefax: India GRUNDFOS Pumps India Private Limited 118 Old Mahabalipuram Road Thoraipakkam Chennai Phone: Indonesia PT GRUNDFOS Pompa Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC-1 Kawasan Industri, Pulogadung Jakarta Phone: Telefax: / Ireland GRUNDFOS (Ireland) Ltd. Unit A, Merrywell Business Park Ballymount Road Lower Dublin 12 Phone: Telefax: Italy GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. Via Gran Sasso 4 I Truccazzano (Milano) Tel.: Telefax: / Japan GRUNDFOS Pumps K.K. Gotanda Metalion Bldg., 5F, , Higashi-gotanda Shiagawa-ku, Tokyo Japan Phone: Telefax: Korea GRUNDFOS Pumps Korea Ltd. 6th Floor, Aju Building Yeoksam-dong, Kangnam-ku, Seoul, Korea Phone: Telefax: Latvia SIA GRUNDFOS Pumps Latvia Deglava biznesa centrs Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga, Tālr.: , Fakss: Lithuania GRUNDFOS Pumps UAB Smolensko g. 6 LT Vilnius Tel: Fax: Malaysia GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd. 7 Jalan Peguam U1/25 Glenmarie Industrial Park Shah Alam Selangor Phone: Telefax: México Bombas GRUNDFOS de México S.A. de C.V. Boulevard TLC No. 15 Parque Industrial Stiva Aeropuerto Apodaca, N.L Phone: Telefax: Netherlands GRUNDFOS Netherlands Veluwezoom AE Almere Postbus CA ALMERE Tel.: Telefax: New Zealand GRUNDFOS Pumps NZ Ltd. 17 Beatrice Tinsley Crescent North Harbour Industrial Estate Albany, Auckland Phone: Telefax: Norway GRUNDFOS Pumper A/S Strømsveien 344 Postboks 235, Leirdal N-1011 Oslo Tlf.: Telefax: Poland GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. ul. Klonowa 23 Baranowo k. Poznania PL Przeźmierowo Tel: (+48-61) Fax: (+48-61) Portugal Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. Rua Calvet de Magalhães, 241 Apartado 1079 P Paço de Arcos Tel.: Telefax: România GRUNDFOS Pompe România SRL Bd. Biruintei, nr 103 Pantelimon county Ilfov Phone: Telefax: Russia ООО Грундфос Россия, Москва, ул. Школьная 39 Тел. (+7) , Факс (+7) , Serbia GRUNDFOS Predstavništvo Beograd Dr. Milutina Ivkovića 2a/29 YU Beograd Phone: / Telefax: Singapore GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. 24 Tuas West Road Jurong Town Singapore Phone: Telefax: Slovenia GRUNDFOS d.o.o. Šlandrova 8b, SI-1231 Ljubljana-Črnuče Phone: Telefax: South Africa Corner Mountjoy and George Allen Roads Wilbart Ext. 2 Bedfordview 2008 Phone: (+27) Fax: (+27) Spain Bombas GRUNDFOS España S.A. Camino de la Fuentecilla, s/n E Algete (Madrid) Tel.: Telefax: Sweden GRUNDFOS AB Box 333 (Lunnagårdsgatan 6) Mölndal Tel.: +46(0) Telefax: +46(0) Switzerland GRUNDFOS Pumpen AG Bruggacherstrasse 10 CH-8117 Fällanden/ZH Tel.: Telefax: Taiwan GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 7 Floor, 219 Min-Chuan Road Taichung, Taiwan, R.O.C. Phone: Telefax: Thailand GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road, Dokmai, Pravej, Bangkok Phone: Telefax: Turkey GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ihsan dede Caddesi, 2. yol 200. Sokak No Gebze/ Kocaeli Phone: Telefax: Ukraine ТОВ ГРУНДФОС УКРАЇНА Київ, Вул. Московська 8б, Тел.:( ) Фах.: ( ) United Arab Emirates GRUNDFOS Gulf Distribution P.O. Box Jebel Ali Free Zone Dubai Phone: Telefax: United Kingdom GRUNDFOS Pumps Ltd. Grovebury Road Leighton Buzzard/Beds. LU7 8TL Phone: Telefax: U.S.A. GRUNDFOS Pumps Corporation West 118th Terrace Olathe, Kansas Phone: Telefax: Usbekistan Представительство ГРУНДФОС в Ташкенте Ташкент ул.усмана Носира 1-й тупик 5 Телефон: (3712) Факс: (3712) Grundfos companies Addresses revised

16 Being responsible is our foundation Thinking ahead makes it possible Innovation is the essence Repl ECM: The name Grundfos, the Grundfos logo, and the payoff Be Think Innovate are registrated trademarks owned by Grundfos Management A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.

GRUNDFOS ILLUSTRATED SERVICE INSTRUCTIONS NB/NBG. 50/60 Hz

GRUNDFOS ILLUSTRATED SERVICE INSTRUCTIONS NB/NBG. 50/60 Hz GRUNDFOS ILLUSTRATED SERVICE INSTRUCTIONS NB/NBG 50/60 Hz Indhold Demontering... 3 Udskiftning af slidring... 7 Montering af pumpe... 9 2 Demontering 1 2 Afmontér møtrikkerne på pumpehuset. Afmontér pumpehuset.

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CRN MAGdrive. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CRN MAGdrive. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS CRN MAGdrive Installation and operating instructions 2 CRN MAGdrive Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 6 Notice d'installation et de fonctionnement

Læs mere

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150 GRUNDFOS INSTRUKTIONR, I, N 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20, N 32, 45, 64, 90, 120, 150 Double seal (tandem) Monterings- og driftsinstruktion 2 Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA Series 2000 LON Module Fitting instructions Montageanleitung Instrukcja montażu Notice de montage Istruzioni di montaggio Instrucciones de montaje ËÁ Â ÙÔðÔı ÙËÛË Montage instructies Monteringsanvisning

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS CU 100. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS CU 100. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS CU 100 Installation and operating instructions Declaration of Conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the product CU 100, to which this declaration relates,

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. LC-Ex4. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. LC-Ex4. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS LC-Ex4 Installation and operating instructions LC-Ex4 Declaration of conformity.......................................... 4 English (GB) Installation and operating instructions.................................

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER LLC 1000W. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER LLC 1000W. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER LLC 1000W Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA+ Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA+ Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA+ Installation and operating instructions 2 GRUNDFOS ALPHA+ Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 13 Notice d installation et d entretien

Læs mere

SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC

SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC GRUNDFOS INSTRUKTIONER SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske

Læs mere

Unilift AP12, AP35, AP50 Control box

Unilift AP12, AP35, AP50 Control box GRUNDFOS INSTRUCTIONS Unilift AP12, AP35, AP50 Control box Installation and operating instructions 2 Unilift AP12, AP35, AP50 Control box Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Tanks. Doseringstank og tilbehør. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Tanks. Doseringstank og tilbehør. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Tanks Doseringstank og tilbehør Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions 2 GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 13 Notice

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUCTIONS. ALPHA2 L www.grundfos.com/alpha2l

GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUCTIONS. ALPHA2 L www.grundfos.com/alpha2l GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUCTIONS ALPHA2 L www.grundfos.com/alpha2l Overensstemmelseserklæring Vi Grundfos erklærer under ansvar at produkterne

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 D-2. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 D-2

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 D-2. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 D-2 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Sololift2 D-2 Monterings- og driftsinstruktion Other languages Sololift2 D-2 http://net.grundfos.com/qr/i/97781574 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Monterings-

Læs mere

Grundfos Remote Management

Grundfos Remote Management GRUNDFOS INSTRUCTIONS Grundfos Remote Management Installation and operating instructions 2 Grundfos Remote Management English (GB) Installation and operating instructions.................................

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 C-3. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 C-3

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 C-3. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 C-3 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Sololift2 C-3 Monterings- og driftsinstruktion Other languages Sololift2 C-3 http://net.grundfos.com/qr/i/97771617 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 D-2. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 D-2

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 D-2. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 D-2 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Sololift2 D-2 Monterings- og driftsinstruktion Other languages Sololift2 D-2 http://net.grundfos.com/qr/i/97781574 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse

Læs mere

Unilift AP12, AP35, AP50

Unilift AP12, AP35, AP50 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Unilift AP12, AP35, AP50 Monterings- og driftsinstruktion Other languages http://net.grundfos.com/qr/i/96011045 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 Monterings- og driftsinstruktion Overensstemmelseserklæring Vi Grundfos erklærer under ansvar at produkterne GRUNDFOS ALPHA2, som denne erklæring omhandler, er i overensstemmelse

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 C-3. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 C-3

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 C-3. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 C-3 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Sololift2 C-3 Monterings- og driftsinstruktion Other languages Sololift2 C-3 http://net.grundfos.com/qr/i/97771617 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER LC, LCD 115. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER LC, LCD 115. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER LC, LCD 115 Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

GRUNDFOS ALLDOS INSTRUKTION. DDI med PROFIBUS-DP. Supplement til monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS ALLDOS INSTRUKTION. DDI med PROFIBUS-DP. Supplement til monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS ALLDOS INSTRUKTION DDI med PROFIBUS-DP Supplement til monterings- og driftsinstruktion INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Symboler brugt i dette dokument. Generelt. Tekniske data. Tilslutning af DDI-pumpen

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

VELUX INTEGRA Solar FSK

VELUX INTEGRA Solar FSK VELUX INTEGRA Solar FSK VAS 454013-2016-11 4 VELUX 16 VELUX VELUX INTEGRA FMG-R / FMK-R / FSK VAS 453 64-2015-10 VELUX INTEGRA FMG-R / FMK-R / FSK VAS 453 64-2015-10 1 2 VELUX 5 VELUX 17 CVP 1 452015-2013-02

Læs mere

Sololift2 WC-1, WC-3. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Other languages

Sololift2 WC-1, WC-3. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Other languages GRUNDFOS INSTRUKTIONER Sololift2 WC-1, WC-3 Monterings- og driftsinstruktion Other languages Sololift2 WC-1, WC-3 http://net.grundfos.com/qr/i/97771615 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER TP, TPE, TPD, TPED. Serie 300, 50/60 Hz. Serviceinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER TP, TPE, TPD, TPED. Serie 300, 50/60 Hz. Serviceinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER TP, TPE, TPD, TPED Serie 300, 50/60 Hz Serviceinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Serviceinstruktion INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler brugt i dette dokument 2 2. Identifikation

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

VELUX INTEGRA FSK VAS 454013-2015-10

VELUX INTEGRA FSK VAS 454013-2015-10 VELUX INTEGRA FSK VAS 454013-2015-10 20 VELUX 4 VELUX KUX 100 1 2 VELUX 5 L R VELUX 21 CVP 6 x 17 felter (11,667 x 4,706 mm) mellemrum 3mm. 1 6 x 17 felter (11,667 x 4,706 mm) mellemrum 3mm. 452015-2013-02

Læs mere

TP, TPD union og low head

TP, TPD union og low head GRUNDFOS INSTRUKTIONER TP, TPD union og low head 50/60 Hz 1/3~ Serviceinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Serviceinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Symboler

Læs mere

TS 73 EMF. Dørlukker med magnethold

TS 73 EMF. Dørlukker med magnethold TS 73 EMF Dørlukker med magnethold Teknisk information 12/2010 DORMA TS 73 EMF Dørlukker med magnethold Den sikre løsning til kontrolleret fasthold af branddøre Universel anvendelse, konstant fastholdepunkt

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Unilift AP35B, AP50B. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages.

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Unilift AP35B, AP50B. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. GRUNDFOS INSTRUKTIONER Unilift AP35B, AP50B Monterings- og driftsinstruktion Other languages http://net.grundfos.com/qr/i/96004693 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af

Læs mere

Unilift CC 5, CC 7, CC 9

Unilift CC 5, CC 7, CC 9 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Unilift CC 5, CC 7, CC 9 Monterings- og driftsinstruktion 50 and 60 Hz Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave Denne

Læs mere

Unilift KP 150, KP 250, KP 350

Unilift KP 150, KP 250, KP 350 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Unilift KP 150, KP 250, KP 350 Monterings- og driftsinstruktion Other languages http://net.grundfos.com/qr/i/96894217 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse

Læs mere

ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions. ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG

ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions. ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG ARI-Armaturen A/S Totalleverandør af damparmaturer ARI Armaturen Albert Richter GmbH & Co.KG grundlagt i 1952 ca.1000

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L. Monterings- og driftsinstruktion ALPHA2 L ALPHA2 L ALPHA2.

GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L. Monterings- og driftsinstruktion ALPHA2 L ALPHA2 L ALPHA2. GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L Monterings- og driftsinstruktion ALPHA2 L AL LPHA2 ALPHA2 L ALPHA2 www.grundfos.com Overensstemmelseserklæring Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produkterne

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CR deep-well. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CR deep-well. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS CR deep-well Installation and operating instructions 2 CR deep-well Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 7 Notice d'installation et d'entretien

Læs mere

Produktrapport #2. GRUNDFOS RAINCONNECTOR / MA4-ID4 / Asle Høeg-Mikkelsen / Pia Würtz Mogensen / Januar / 2010 / AAU

Produktrapport #2. GRUNDFOS RAINCONNECTOR / MA4-ID4 / Asle Høeg-Mikkelsen / Pia Würtz Mogensen / Januar / 2010 / AAU Produktrapport #2 GRUNDFOS RAINCONNECTOR / MA4-ID4 / Asle Høeg-Mikkelsen / Pia Würtz Mogensen / Januar / 2010 / AAU 2 Grundfos RAINCONNECTOR - simpel installation og konfigurering Grundfos RainConnector

Læs mere

S N D UK side 2-5 Bruksanvisning sida 6-9 Bruksanvisning side 10-13 Bedienungsanleitung seite 14-17 User instructions side 18-21 ESL 1WM EXHAUSTO A/S Odensevej 76-55 Langeskov Tel. + 65 66 12 34 Fax +

Læs mere

Tilbehør til gulvdørlukkere DORMA. BTS Tilbehør

Tilbehør til gulvdørlukkere DORMA. BTS Tilbehør Tilbehør til gulvdørlukkere DORMA BTS Tilbehør Tilbehør til gulvdørlukkere Aluminium-anslagsdøre Til aluminium-anslagsdøre Letmetal-dørlukkerarm 2 Til glatte anslagsdøre i de forskellige systemer 2 Dørbredde

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Jetpumper 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Jetpumper 50 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE JP Jetpumper 50 Hz Tekniske data Jetpumper JP 5, JP 6 ydelseskurver H [m] 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 0 1 2 3 4 5 Q [m³/h] JP 5, JP 6 kapacitetsoversigt Løftehøjde i m 10 15 20 25

Læs mere

L G A Q I E U A R A L C B R I N D V L T I I T C A R A A A V Z X O W M D

L G A Q I E U A R A L C B R I N D V L T I I T C A R A A A V Z X O W M D Navn: Klasse: A: B: L G A Q I E U A R A L C B R I N D V C: D: I T C L T I A R A A A V Z X O W M D Materiale ID: SBX.13.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: A: BULGARIA B: ICELAND L G A Q I E U A R A L C B R I N

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER NB, NBG, TP, TPD. ATEX-approved pumps. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER NB, NBG, TP, TPD. ATEX-approved pumps. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER NB, NBG, TP, TPD ATEX-approved pumps Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave Denne monterings-

Læs mere

Quick Card. Engangssystem til opsamling af væske. Precious life Progressive care

Quick Card. Engangssystem til opsamling af væske. Precious life Progressive care Engangssystem til opsamling af væske Quick Card Denne korte vejledning erstatter ikke på nogen måde den almindelige manual, REF 00.78. 00-7585-MSEDA-06-0-B-disp-system-quick-card.indd Precious life Progressive

Læs mere

TP 19000 S 115 167 6156 / 4900-1.0

TP 19000 S 115 167 6156 / 4900-1.0 P0021IVZ.fm TP 19000 S Betriebsanleitung.....................3 Operating Instruction..................7 Instructions d utilisation...............11 Handleiding........................16 Manual de uso......................21

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, GENI Module Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, GENI Module Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA, GENI Module Installation and operating instructions 2 GRUNDFOS MAGNA, GENI Module Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 19 Notice

Læs mere

INTERNET http://www.alto-online.com ALTO HEADQUARTERS Incentive International A/S Kongens Nytorv 28 P.O.Box 2064 1013 Copenhagen K Tel.: +45 72 18 10 00 Fax: +45 72 18 1164 E-mail: incentive@incentive-dk.com

Læs mere

somfy.com CTS 25 guide CTS 25 produktoplysninger CTS 25 komponentliste CTS 25 installationsråd

somfy.com CTS 25 guide CTS 25 produktoplysninger CTS 25 komponentliste CTS 25 installationsråd somfy.com CTS 25 guide CTS 25 produktoplysninger CTS 25 komponentliste CTS 25 installationsråd Copyright 2008 Somfy SAS. All rights reserved - V2-06/2009 C T S 2 5 produktoplysninger CTS 25 Universalsystem

Læs mere

GRUNDFOS PE FLEX-BRØNDE. Ingen opgave er for stor

GRUNDFOS PE FLEX-BRØNDE. Ingen opgave er for stor GRUNDFOS PE FLEX-BRØNDE Ingen opgave er for stor ... til drænvand uden indhold af trævler og fibre Følgende modeller passer typisk til denne type opgaver: > PE Flex-brønd, ø4x2 mm med KP 25 A-1. > PE Flex-brønd,

Læs mere

IVSC-1102 7 607 003 553

IVSC-1102 7 607 003 553 In Car Video IVSC-1102 7 607 003 553 Betjenings- og monteringsvejledning http://www.blaupunkt.com INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle henvisninger... 35 sikkerhedshenvisninger... 35 Tilbehør... 35 Funktion...

Læs mere

TS 73 V Dørlukker Teknisk information 2010

TS 73 V Dørlukker Teknisk information 2010 TS 73 V Dørlukker Teknisk information 2010 DORMA TS 73 V Dørlukker Montagevenlig med trinløs justerbar lukkekraft Enkel og hurtig montering Sikret kvalitet. Godkendt efter DS/EN 1154. Især til indvendige

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER GRUNDFOS ALPHA2. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER GRUNDFOS ALPHA2. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER GRUNDFOS ALPHA2 Monterings- og driftsinstruktion Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring EF-overensstemmelseserklæring Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produktet

Læs mere

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Dansk standard DS/EN ISO 534 1. udgave 2012-01-04 Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Paper and board Determination of thickness, density and specific volume DS/EN ISO 534

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS CONTROL FS 1. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS CONTROL FS 1. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS CONTROL FS 1 Installation and operating instructions Declaration of Conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the product CONTROL FS 1, to which this declaration

Læs mere

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com Radio / Cassette Caracas C12 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Åbn her ENGLISH

Læs mere

Brugsvejledning Luftrenser

Brugsvejledning Luftrenser Brugsvejledning Luftrenser A300/A600/A700/A1700/A2500 HEPA A300 HEPA A600 HEPA A700 HEPA A1700 HEPA A2500HEPA 1 Tillykke med din nye Pullman Ermator Pullman Ermator bygger på mange års erfaring under navnet

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Grundfos GO Remote. Grundfos MI 202, MI 204 and MI 301. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Grundfos GO Remote. Grundfos MI 202, MI 204 and MI 301. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Grundfos GO Remote Grundfos MI 202, MI 204 and MI 301 Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske

Læs mere

Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning i ovn

Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning i ovn Dansk standard DS/EN ISO 8130-7 1. udgave 2011-01-21 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 8130-7:2011 Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning

Læs mere

Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur

Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur Dansk standard DS/EN ISO 676 1. udgave 2009-07-23 Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur Spices and condiments Botanical nomenclature DS/EN ISO 676 København DS projekt: M230052 ICS: 01.040.67;

Læs mere

VI ER IKKE KLAR Alt, hvad du behøver vide om EuP-ecodesign- direktivets betydning for bygningsinstallationer

VI ER IKKE KLAR Alt, hvad du behøver vide om EuP-ecodesign- direktivets betydning for bygningsinstallationer VI ER IKKE KLAR neup-ecodesig høver vide om er be on ti du la al ad st hv in, lt gs A for bygnin g in dn ty be s direktivet VI Er LAnGT foran I 2013 vil EuP-direktivet ændre det europæiske marked for cirkulationspumper

Læs mere

Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden?

Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden? Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden? Rigshospitalet Når man taler om mænd sygdom.. Y+ = Y+ = Y+ = Et paradoks Når manden er ramt af forkølelse og giver sig hen til sin sygdom,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Generelt 66 1.1 Anvendelse 66 1.2 Driftsområde 66 1.3 Lydtryksniveau 67 2. El-tilslutning 67 2.1 Kontrol af omdrejningsretning 67 3. Installation 67 3.1 Tilslutning 67 3.2 Placering

Læs mere

Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt

Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt Gør værkstedet bedre Udstødningsgas og svejserøg, støv fra slibning og skæring, oliespild og slanger der roder på værkstedsgulve -

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

Walkie Talkie APMP100. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP100. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP100 Brugsanvisning Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1. Almindelige sikkerhedsanvisninger. Klargøring til brug.1 Udpakning. Pakkens indhold

Læs mere

GRUNDFOS MQ. GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene

GRUNDFOS MQ. GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene GRUNDFOS MQ GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene BRUGERVENLIG BETJENING Kompakt og sammenbygget enhed, der er udviklet specielt til

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

ONLINE-DATABLAD. UE403-A0930 Muting-styring UE403 PRODUKTPORTEFØLJE

ONLINE-DATABLAD. UE403-A0930 Muting-styring UE403 PRODUKTPORTEFØLJE ONLINE-DATABLAD UE403-A0930 Muting-styring UE403 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Oversigt over tekniske data Sikkerhedstekniske parametre Bestillingsoplysninger Type andre instrumentudførelser og

Læs mere

Wc-kummer og wc-møbler Tilslutningsdimensioner

Wc-kummer og wc-møbler Tilslutningsdimensioner Dansk standard DS/EN 33 3. udgave 2011-10-03 Wc-kummer og wc-møbler Tilslutningsdimensioner WC pans and WC suites Connecting dimensions DS/EN 33 København DS projekt: M235262 ICS: 91.140.70 Første del

Læs mere

LVI Danmark ApS Marielundvej 28, 1. Th. E-mail: info@lvi.dk Tlf: 57 67 20 99 2730 Herlev Internet: www.lvi.dk

LVI Danmark ApS Marielundvej 28, 1. Th. E-mail: info@lvi.dk Tlf: 57 67 20 99 2730 Herlev Internet: www.lvi.dk Brugsanvisning LVI Danmark ApS Marielundvej 28, 1. Th. E-mail: info@lvi.dk Tlf: 57 67 20 99 2730 Herlev Internet: www.lvi.dk MagniLink Visus brugsanvisning 7942137a Inden ibrugtagning Vi anbefaler at du

Læs mere

PT-600 Beskyttelsesgas blandingsmanifold

PT-600 Beskyttelsesgas blandingsmanifold PT-600 Beskyttelsesgas blandingsmanifold Instruktionsbog Denne instruktionsbog gælder for ESAB bestillingsnummer: 0558003931 0558005318 SØRG FOR AT OPERATØREN FÅR DENNE INFORMATION. DU KAN FÅ EKSTRA KOPIER

Læs mere

MP3 GTP 01-MP3. Betjeningsvejledning

MP3 GTP 01-MP3. Betjeningsvejledning MP3 GTP 01-MP3 Betjeningsvejledning 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Vend siden ? ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO 8

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER SRP. Serviceinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER SRP. Serviceinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER SRP Serviceinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Serviceinstruktion INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler brugt i dette dokument 2 2. Identifikation 3 2.1 Typeskilt 3 2.2 Typenøgle 4

Læs mere

Dørlukker DORMA TS 83

Dørlukker DORMA TS 83 Dørlukker DORMA TS 83 DORMA TS 83 Dørlukker Høj brugsværdi. Sikret kvalitet. Godkendt efter EN 1154 DORMA TS 83 er velegnet til både ud- og indvendige døre. Certificeret efter ISO 9001. Fordele punkt for

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom Situationen 2006 Salg og logistik i 16 lande Norway Finland Sweden Norway Denmark Ireland Denmark Sweden Estonia Latvia Lithuania Holland Belgium

Læs mere

Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph+

Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph+ GRUNDFOS DATAHÆFTE Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph+ Små løftestationer 50 Hz Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph+ Indholdsfortegnelse 1. Produktoversigt 3 Conlift til bortledning af kondensat 3 Anvendelse

Læs mere

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet!

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! Smartbox, 0-6900-8 Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! PDF 5956 / 0.0.2009 Indholdsfortegnelse:. ANVENDELSE...2 2. KOMPONENTLISTE.... TILSLUTNING AF SMARTBOX...4.

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. PC Tool Link. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. PC Tool Link. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS Installation and operating instructions Declaration of Conformity We Grundfos declare under our sole responsibility that the product, to which this declaration relates, is in conformity

Læs mere

Montageoversigt dørlukkere

Montageoversigt dørlukkere Montageoversigt dørlukkere Dørlukker med glideskinne Dørlukker med arm Side Indhold 4-6 TS 1500 Montage hængselside / dørblad Montage modsat hængselside / karm Montage modsat hængselside / dørblad / parallelarm

Læs mere

Kabel- og rørtætninger. Bygninger og anlæg

Kabel- og rørtætninger. Bygninger og anlæg Kabel- og rørtætninger Bygninger og anlæg Når sikkerheden er vigtig Roxtec er verdens førende inden for modulbaserede tætningssystemer. Vores løsninger til kabler og rør øger sikkerheden og pålideligheden

Læs mere

European Social Survey. Introduktion til ESS

European Social Survey. Introduktion til ESS European Social Survey Den europæiske samfundsundersøgelse Introduktion til ESS Torben Fridberg National Coordinator tf@sfi.dk 1 Formål med ESS 1. At følge ændringer i de europæiske befolkningers holdninger,

Læs mere

. Apparatet må kun bruges af professionelle. Lacl aldrig et fladt batteri sidde i apparatet, da dette kan

. Apparatet må kun bruges af professionelle. Lacl aldrig et fladt batteri sidde i apparatet, da dette kan {D Vink Biggenstaartcoupeerder @ Vink Piglet's Tailcutter (G) vink Ldcoupe Queue de Porcelet GD Vink Ferkelschwanz-kupiergeråt ad Vink Tagliacode GD VinkGrisehateklipper Vink Livestock equipment {p Vink

Læs mere

Transportsikring af varer og gods på paller Maskiner til omvikling med strækfolie

Transportsikring af varer og gods på paller Maskiner til omvikling med strækfolie Transportsikring af varer og gods på paller Maskiner til omvikling med strækfolie Drejeskivemaskine Svingarmsmaskine Ringmaskine Strapex fordelen Maskine, folie og service som totalløsning Den rigtige

Læs mere

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP500 Brugsanvisning 1. Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1.3 Almindelige sikkerhedsanvisninger 5. Klargøring til brug 5.1 Udpakning 5. Pakkens

Læs mere

DS-information DS/CEN/TS 14159

DS-information DS/CEN/TS 14159 DS-information DS/CEN/TS 14159 2. udgave 2007-06-18 Textilgulvbelægninger Krav til tolerancer for (lineære) dimensioner for tæpper, løbere, tæppefliser, væg til væg-tæpper og til tolerancer for mønsterrapporter

Læs mere

Malinger og lakker Belysning og procedure for visuel vurdering af belægninger

Malinger og lakker Belysning og procedure for visuel vurdering af belægninger Dansk standard DS/EN ISO 13076 1. udgave 2012-08-10 Malinger og lakker Belysning og procedure for visuel vurdering af belægninger Paints and varnishes Lighting and procedure for visual assessments of coatings

Læs mere

Changer CDC A03. Betjenings- og monteringsvejledning.

Changer CDC A03. Betjenings- og monteringsvejledning. Changer CDC A3 7 67 7 2 Betjenings- og monteringsvejledning http://www.blaupunkt.com Henvisninger... 59 Sikkerhedshenvisninger... 59 Betjening... 6 Tekniske data... 62 Montering... 63 Tilslutning... 65

Læs mere

Cu-mini. Mindre fordelingstavler

Cu-mini. Mindre fordelingstavler Mindre fordelingstavler Cu-mini Mindre fordelingstavler for indendørs vægmontage. Cu-mini er en serie af mindre fordelingstavler til bl.a. DIN-skinnemateriel. Tavlen er udført i den velkendte CUBIC-kvalitet

Læs mere

Akustik Støjreduktion Kabiner Laboratorie- og in situ-målinger

Akustik Støjreduktion Kabiner Laboratorie- og in situ-målinger Dansk standard DS/EN ISO 11957 2. udgave 2009-09-22 Akustik Støjreduktion Kabiner Laboratorie- og in situ-målinger Acoustics Determination of sound insulation performance of cabins Laboratory and in situ

Læs mere

Motor til modulerende styring AME 435

Motor til modulerende styring AME 435 Datablad Motor til modulerende styring AME 435 Beskrivelse ventilens karakteristik kan justeres trinløst mellem lineær og logaritmisk og omvendt. det avancerede design omfatter belastningsafhængige endestopkontakter,

Læs mere

TROVIS 6600 Automatik System Til bygningsautomation

TROVIS 6600 Automatik System Til bygningsautomation TROVIS 6600 Automatik System Til bygningsautomation Grafisk Projekteringsværktøj BACnet er en forkortelse for Building Automation and Control networks. Oprettelse af BACnet objekter ifbm. system-integration

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie RO 253-C, RO 254-C, RO 257-C, RO 257-C/450 KEN A/S Brobyværk, DK-5672 Broby Tlf.: 62 63 10 91, fax: 62 63 16 07 Internet: www.ken.dk, e-mail: ken@ken.dk

Læs mere

Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel

Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel Dansk standard DS/EN ISO 14895 1. udgave 2003-04-11 Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel Small craft Liquid-fuelled galley stoves DS/EN ISO 14895 København DS projekt: 47074 ICS: 47.080 Deskriptorer:

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS INSTRUCTIONS MQ Installation and operating instructions Montage- und Betriebsanleitung Notice d installation et d entretien Istruzioni di installazione e funzionamento Instrucciones de instalación

Læs mere

UniDose. Brugervejledning. Optimering af drikkevandet i stalden

UniDose. Brugervejledning. Optimering af drikkevandet i stalden Brugervejledning UniDose Optimering af drikkevandet i stalden Indholdsfortegnelse: Indledning Kortfattet instruktion Klordosering Anvendelse Montagevejleding - Generelt - Mængdeafhængig dosering Installation

Læs mere

P171XXXX TM03 1001 0905

P171XXXX TM03 1001 0905 Serviceinstruktion Unilift CC Indholdsfortegnelse 1. Identifikation... 2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Fejlfinding... 3 3. Rengøring af pumpen... 4 3.1 Rengøring af indløbssien... 4 3.2 Rengøring

Læs mere