LOKALPLAN. Tillæg 1 til lokalplan nr. 123 P-plads Dagli'brugsen Strøby FORSLAG HØRING FRA XX TIL XX. teknik & miljø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN. Tillæg 1 til lokalplan nr. 123 P-plads Dagli'brugsen Strøby FORSLAG HØRING FRA XX TIL XX. teknik & miljø"

Transkript

1 LOKALPLAN Tillæg 1 til lokalplan nr. 123 P-plads Dagli'brugsen Strøby FORSLAG HØRING FRA TIL teknik & miljø

2 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 3 Baggrund og formål 4 Området 5 Lokalplanens indhold 6 Anden planlægning 7 Anden lovgivning 9 Servitutter 10 Bestemmelser Lokalplanens formål Område- og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Veje, stier og parkering Tekniske anlæg Miljø, energi, klima Grundejerforening Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse Servitutter Retsvirkninger 25 Kort og bilag 27

3 Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være en lokal lov. En lokalplan fastsætter, hvordan der skal bygges i et område, og hvad området må anvendes til. Lokalplanen kan også fastsætte hvordan arealerne skal anlægges og vedligeholdes, hvordan arealerne skal disponeres, hvad der kan rives ned og hvad der ikke må. Når man lokalplanlægger et område er der muligheder for at skrive lokale interesser og ønsker ind i planen. Det betyder at borgerne i lokalområdet får indflydelse på den endelig plan. Hvad består lokalplanen af? Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens indhold. Bestemmelserne, der omfatter de bebyggelsesregulerende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse Kortbilag mv., der viser lokalplanens fysiske afgrænsning og den fremtidige disponering af området. Hvornår laves der en lokalplan? Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone. Kommunalbestyrelsen har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag. Lokalplanforslaget Forslag til lokalplaner sendes i mindst 2, 4 eller 8 ugers offentlig høring. I denne høringsperiode kan der fremsendes ændringsforslag og kommentarer til planforslaget. Frist for indsendelse af ændringsforslag og kommentarer er sidste dato i høringsperioden. Når høringsperioden er slut vurderer kommunalbestyrelsen i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter godkendes planen endeligt. Hvis kommunalbestyrelsen, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. Den xx.xx.xxxx blev det besluttet at udsende Tillæg 1 til lokalplanforslag nr. 123 i høring. Høringsperioden er fra d. xx.xx.xxxx til d. xx.xx.xxxx. Eventuelle spørgsmål kan sendes til eller postadressen; Stevns Kommune, Postboks 83, 4660 Store Heddinge, att: Teknik & Miljø, lokalplan. For ydereligere oplysninger kan Teknik & Miljø kontaktes på Den endelige lokalplan Når kommunalbestyrelsen har godkendt lokalplanen endeligt, og den er bekendtgjort på kommunens hjemmeside, er planen bindende for de ejendomme, der ligger inden for planens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse, eller lovlig anvendelse, som er etableret, før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Side 1

4 Retsvirkninger Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i bestemmelsernes afsnit 14 Retsvirkninger. Side 2

5 Redegørelse I redegørelsen beskrives baggrunden for lokalplanen og hensigten med lokalplanens hovedindhold. I redegørelsen beskrives desuden en række forhold, der har betydning for udformning af lokalplanen og lokalplanens virkeliggørelse. Det gælder bl.a. lokalplanens forhold til kommuneplanen og til anden lovgivning, som fx naturbeskyttelsesloven eller miljølovgivningen. Lokalplanens redegørelse er ikke juridisk bindende og beskriver de forhold, der er gældende ved lokalplanens udarbejdelse. Side 3

6 Baggrund og formål Baggrund Baggrunden for udarbejdelsen af dette tillæg til lokalplan nr. 123 er et ønske om at ændre anvendelses, udstyknings og bebyggelsesregulerende bestemmelser for lokalplanområdet således at der kan etableres tæt/lav boliger (rækkehuse) indenfor den del af lokalplanområdet som ikke er udlagt til parkeringsplads. Tillæg 1 til lokalplan nr. 123 omfatter det samme areal som gældende lokalplan nr Arealet er ca 1050m2, beliggende i Strøby. Lokalplan nr. 123 Parkeringsplads til Dagli'Brugsen i Strøby, blev vedtaget i år På daværende tidspunkt udgjorde lokalplanområdet en selvstændig matrikel, hvorpå der var et eksisterende parcelhus. Siden 2010 har Strøby Brugsforening opkøbt en del af de omkringliggende matrikler og sammenlagt matriklerne således at lokalplanområdet idag omfatter del af matr. nr. 28c, Strøby By, Strøby. Med dette tillæg sikres det at der på hele matrikel 28c, Strøby By er mulighed for at opføre tæt/lav bebyggelse. Den gældende Lokalplan nr. 123 Parkeringsplads til Dagli'Brugsen i Strøby, omfatter bebyggelsesregulerende bestemmelser som sikrer at ny bebyggelse indpasser sig områdes øvrige bebyggelse. Disse bestemmelser sikrer at opførsel af rækkehuse på matr. nr. 28c som er delvist omfattet af lokalplan nr. 123 og dette tillæg indpasses områdets karakter. Formål Formålet med dette tillæg til den gældende lokalplan er: at give mulighed for, at der kan etableres både åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse i den del af lokalplan nr. 123 som ikke er udlagt til parkeringsareal. Side 4

7 Området Herunder beskrives lokalplanområdet og omgivelser. Oversigtskort Lokalplanens område. Luftfoto Lokalplanområdet Beliggenhed Lokalplanområdet omfatter et areal på 1050m 2 del af matr. nr. 28c, Strøby By, Strøby. Lokalplanområdet ligger i Strøby, som er en landsby, beliggende i byzone. For yderelige beskrivelse henvises til lokalplan nr. 123 Omgivelser Lokalplanområdet afgrænses imod vest, syd og øst af den eksisterende by, imens det imod nord afgrænses af det åbne land. Landskabet nord for lokalplanområdet består af en let bølget moreæneflade med marker, levende hegn, skove og spredt bebyggelse. Området øst for lokalplanområdet fremstår idag som ubebygget men er i Stevns Kommuneplan 13 udlagt til boligformål. Lokalplanområdet som alene udgør en del af matr. nr. 28c, Strøby By, Strøby afgrænses af afgrænses mod nord af Rolighedvej og ældreboliger på nordsiden af Rolighedsvej, imod øst af Daglibrugsen, samt ubebyggede dele af matr. nr. 28c Strøby By, Strøby imod øst og vest. Matrikel nr. 28c afgrænses imod øst og vest af tæt/lav boligbebyggelse. Side 5

8 Lokalplanens indhold Anvendelse Dette Tillæg 1 til Lokalplan nr. 123 omfatter ændringer af formål-, område-, anvendelsesog udstykningsbestemmelser. Samt ændringer af bestemmelserne om ubebyggede arealer. Idag kan der ifølge lokalplan nr. 123 opføres en parcel, åben/lav bebyggelse med en minimums grundstørrelse på 700m 2. Anvendelses og bebyggelsesregulerende bestemmelser ændres således at der kan opføres tæt/lav (rækkehusbebyggelse) med en minimumsgrundstørrelse på 350m 2. Herved åbnes op for at der på matr. 28c kan opføres 2 rækkehuse med hver 3 enheder. Disponering Lokalplanområdet er opdelt i 2 områder, et udlagt til parkering og et udlagt til boligformål. For ydereligere beskrivelse af områderne henvises til lokalplan nr Trafik Der henvises til lokalplan nr. 123 Parkeringsplads til Dagli'Brugsen Strøby Eksempel på hvordan lokalplanområdet kan forestilles udnyttet sammen med den resterende del af matr. 28c. På illustrationen er placeret hvad der ca svarer til 2 rækkehuse med 3 enheder i hver. Side 6

9 Sammenhæng med anden planlægning Formålet med dette afsnit er at give det bedst mulige grundlag for at vurdere planen i en større sammenhæng. Miljøvurdering Kommunen skal i nogle tilfælde miljøvurdere planforslag inden endelig vedtagelse. Ifølge lov om planer og programmer og konkrete projekter (VVM) skal planer der fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalplan eller alene medfører mindre ændringer i forhold til gældende planlægning miljøvurderes, hvis de må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. For at vurdere om en plan har en væsentlig indvirkning på miljøet er der foretaget en screening. På baggrund af screeningen vurderer Stevns Kommune, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og da planen alene indeholder mindre ændringer i forhold til eksisterende plan, og i øvrigt forventes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Tillægget skal derfor ikke miljøvurderes. Afgørelsen om ikke at udarbejde miljørapport offentliggøres på Stevns Kommunes hjemmeside sammen med planforslaget, og kan påklages i 4 uger efter offentliggørelsen. VVM I Bekendtgørelsen om VVM: "Vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet" er det på bilag 1 og bilag 2 defineret, hvilke anlægsarbejder mv., der kan få væsentlig indvirkning på miljøet. På nuværende tidspunkt omfatter planen ikke projekter eller anlæg opført på bilag 1 eller bilag 2 i ovennævnte bekendtgørelse. Derfor er der ikke udarbejdet en VVM-screening eller en VVM-redegørelse. EF-Habitatdirektivet Habitatdirektivet handler om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Natura 2000-områder Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre, om planen/projektet kan skade et Natura 2000-område. Der er ca. 330m til nærmeste Natura2000 område Tryggevælde Ådal. Natura 2000-området har et areal på 347 ha og består af et stort sammenhængende område omkring Tryggevælde Å fra udløbet i Køge Bugt til sammenløbet med Stevns Å syd for Hårlev.. Imellem planområdet og Tryggevælde Å ligger en mindre bebyggelse som en del af Strøby. På baggrund af adskillelsen af den eksisterende by samt områdets tilstand og anvendelse i øvrigt vurderes det, at planen ikke vil påvirke Natura2000 området negativt. Bilag IV-arter Habitatdirektivet forpligter medlemslandene til at sikre en streng beskyttelsesordning for en række dyr og planter overalt i landet. De arter, der er omfattet af beskyttelsesordningen, fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Lokalplaneområdet ligger inden for udbredelsesområdet for en række flagermuse arter, opført på Habitatdirektivets bilag IV. Arealet fremstår som en græsplæne. Det vurderes derfor, at arealet ikke opfylder betingelserne som yngle- eller rasteområde for arter på Side 7

10 Habitatdirektivets bilag IV. Kommuneplan Kommuneplanen indeholder både en række generelle retningslinier for kommunens udvikling samt en række specifikke bestemmelser om de enkelte områder i form af kommuneplanrammer. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og rammer. Lokalplanen er omfattet af kommuneplanens rammeområde 7B1 Strøby i Stevns Kommuneplan Lokalplaner og byplanvedtægter Lokalplanområdet er omfattet af den eksisterende Lokalplan nr. 123 Parkeringsplads til Dagli'Brugsen Strøby. Lokalplan nr. 123 er fortsat det primære grundlag for regulering af forhold området, eneste undtagelser er at tillæg 1 til Lokalplan 123 gør det muligt at opføre tæt/lav bebyggelse, samt udstykke grunde på 350m 2 Side 8

11 Tilladelser eller dispensationer i medfør af anden lovgivning I dette afsnit gives der en oversigt over, hvordan planen forholder sig til andre love end Planloven. Arkæologi Der henvises til lokalplan nr. 123 Parkeringsplads til Dagli'Brugsen Strøby Jordforurening Der henvises til lokalplan nr. 123 Parkeringsplads til Dagli'Brugsen Strøby Grundvandsbeskyttelse Området er beliggende indenfor område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), jf.bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse, der er trådt i kraft pr. 1. januar 2017, betragtes boligformål ikke længere som en anvendelse, der er særligt grundvandstruende. Der henvises iøvrigt til lokalplan nr. 123 Parkeringsplads til Dagli'Brugsen Strøby Side 9

12 Servitutter Ejere og bygherrer er selv ansvarlige for overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område. Ved udarbejdelsen af gældende lokalplan nr. 123 blev der d. 20 oktober 2009 registreret en tinglyst servitut, som kan have betydning for bygge- og anlægsarbejdet. Ved udarbejdelsen af dette tillæg er lavet et servitut udtræk for matr 28c, Strøby By, Strøby, d. 12. december Udtrækket omfatter 18 servitutter, heraf er ingen lyst senere end i år Der henvises til lokalplan nr. 123 Parkeringsplads til Dagli'Brugsen Strøby, men gøres samtidig opmærksom på at ejer og bygherre, forud for byggearbejder på hele matr. 28c, Strøby By, Strøby selv er ansvarlige for overblik over de tinglyste servitutter Side 10

13 Bestemmelser Lokalplanens bestemmelser er den juridiske del af lokalplanen, der bl.a. fastlægger rammerne for områdets anvendelse, udstykning og bebyggelse. Bestemmelserne fastlægges i henhold til Lov om planlægning. Bestemmelserne er juridisk bindende overfor områdets ejere og brugere. Der må derfor ikke etableres forhold, der er i strid med lokalplanen. Der kan i nogle tilfælde meddeles dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med de grundlæggende principper i lokalplanen. Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende. Side 11

14 1. Lokalplanens formål 1 Lokalplanens formål i gældende lokalplan nr. 123 Parkeringsplads til Dagli'Brugsen Strøby erstattes med: 1. Formålet med lokalplanen er at muliggøre etablering af en parkeringsplads til Dagli'Brugsen i Strøby, og opførsel af åben/lav eller tæt/lav bebyggelse. Side 12

15 2. Område- og zonestatus 2 Område afgrænsning og zonestatus i gældende lokalplan nr. 123 Parkeringsplads til Dagli'Brugsen Strøby erstattes med: 2.1 Lokalplanens område Lokalplanens område er vist på Kortbilag 1 - Matrikelkort. Lokalplanen omfatter del af matr. 28c, Strøby By, Strøby samt alle parceller eller delnumre, der efter lokalplanens vedtagelse udstykkes indenfor lokalplanområdets afgrænsning Lokalplanafgrænsningen svarer til ca m Zoneforhold Området ligger i byzone og skal forblive i byzone. 2.3 Opdeling i delområder Lokalplanområdet opdeles i delområde A og B, som vist på Kortbilag 1 Side 13

16 3. Områdets anvendelse 3 Områdets anvendelse i gældende lokalplan nr. 123 Parkeringsplads til Dagli'Brugsen Strøby erstattes med: 3.1 Anvendelse, delområde A Delområde A fastlægges til parkeringsformål Note til Anvendelse, delområde A Der kan som hovedregel altid etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning, og mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til hovedanvendelsen. 3.2 Anvendelse, delområde B Anvendelsen i delområde B fastsættes til helårsboligformål. Indenfor delområdet må der kun opføres åben/lav eller tæt/lav boliger. Note til Anvendelse, delområde B Der kan som hovedregel altid etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning, og mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til hovedanvendelsen. Side 14

17 4. Udstykning 4 Områdets udstykning i gældende lokalplan nr. 123 Parkeringsplads til Dagli'Brugsen Strøby erstattes med: Delområde A og B kan udstykkes som selvstændige matrikler, i overensstemmelse med delområde afgrænsningen. Delområde B kan endvidere udstykkes til tæt/lav boliger på min. 350m2 eller parcelhus på min 700m2. Side 15

18 5. Bebyggelsens omfang og placering Se gældende lokalplan nr. 123 Parkeringsplads til Dagli'Brugsen Strøby. Side 16

19 6. Bebyggelsens ydre fremtræden Se gældende lokalplan nr. 123 Parkeringsplads til Dagli'Brugsen Strøby. Side 17

20 7. Ubebyggede arealer 7 Ubebyggede arealer i gældende lokalplan nr. 123 Parkeringsplads til Dagli'Brugsen Strøby erstattes med: Ubebyggede arelaer skal udformes som grønne områder Der må ikke forefindes oplag. Hegn skal etableres som levende hegn, med en max højde på 1,80m. Levende hegn kan indvendigt suppleres med trådhegn med en højde på max 1,40m. Terrænforskelle skal optages som naturlige hældninger på grunde og langs veje. Der må ikke terrænreguleres mere end +/- 0,5m. Side 18

21 8. Veje, stier og parkering Se gældende lokalplan nr. 123 Parkeringsplads til Dagli'Brugsen Strøby. Side 19

22 9. Tekniske anlæg Se gældende lokalplan nr. 123 Parkeringsplads til Dagli'Brugsen Strøby. Side 20

23 10. Miljø, energi, klima Se gældende lokalplan nr. 123 Parkeringsplads til Dagli'Brugsen Strøby. Side 21

24 11. Grundejerforening Se gældende lokalplan nr. 123 Parkeringsplads til Dagli'Brugsen Strøby. Side 22

25 12. Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse Se gældende lokalplan nr. 123 Parkeringsplads til Dagli'Brugsen Strøby. Side 23

26 13. Servitutter Se gældende lokalplan nr. 123 Parkeringsplads til Dagli'Brugsen Strøby. Side 24

27 14. Retsvirkninger Lokalplanforslaget (midlertidige retsvirkninger) I perioden fra lokalplanforslaget/tillægget offentliggøres og indtil den endeligt godkendte lokalplan er offentligt bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold. Efter udløbet af indsigelsesfristen kan kommunen tillade, at en ejendom, der er omfattet af lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget Endelig godkendelse og bekendtgørelse Når lokalplanen er endeligt godkendt og offentligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen Eksisterende lovlige forhold Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet kan fortsætte som hidtil Handlepligt Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg mv., som er indeholdt i planen, skal etableres Dispensationer Kommunen kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens principper. Kommunen har pligt til at dispensere fra bestemmelser om tilslutning til kollektiv varmeforsyning, når en bygning opføres som lavenergibyggeri Naboorientering Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre naboer, skal der foretages en naboorientering, før dispensationen kan gives Ny lokalplan Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som er i strid med planens principper, kan kun etableres ved udarbejdelse af en ny lokalplan Ekspropriation Når det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan kommunen ekspropriere. Side 25

28 14.8 Overtagelsespligt Hvis en ejendom, der er udlagt til offentlige formål eller omfattet af bestemmelser om bevaring af bebyggelse, indebærer, at ejeren ikke kan bruge ejendommen på en økonomisk rimelig måde, kan ejeren under visse omstændigheder kræve, at kommunen overtager den. Forslag Side 26

29 Kort og bilag Lokalplanbestemmelserne understøttes af en række kortbilag mv., der viser lokalplanens fysiske afgrænsning og disponerering af området. Der kan desuden være illustrationsbilag, der viser et eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg kan udformes efter planen. Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende. Afhængig af den enkelte lokalplan, kan der også være andre bilag. Side 27

30 Kortbilag 1 - Matrikelkort 11d 62a 5k 11b 7000d 124a 62c 60b b 5c 124b 2 21n 47i 7000c c 28c 6e 103 6b 6f 6h 6 6g 6l 6i 6m 6x 6k 17k 6 6v 6n 6s 6r 6u 6o 17m 6t 7000az 6q 6p 52c 0 20 m 40 m Stevns Komm mune Teknik & Miljjø Mål Mål: 1:1000 matrikelskel lokalplanområde

31 0 25 m 6m 6l 50 m Teknik & Miljø 6h 47i 7 Stevns Kom mmune n Kortbilag5cc 2 - Delområder 6i B 6g A 28c 7000c 6x 6f 124b 6b 6e 50a 50 Mål: 17i : a d d matrikelskel lokalplanområde a

32 Miljøvurdering (MV) MV er betegnelsen for miljømæssige vurderinger af planer, programmer og politiske mål. Det vil sige en vurdering af deres virkninger på miljøet. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Folketinget har vedtaget Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, nr. 448 af 10. maj Screening Lovens 8 stk. fastsætter at der skal gennemføres en vurdering af, om planer og programmer kan få væsentlig indvirkning på miljøet hvis de: 1) udarbejdes inden for landbrug, skovbrug, fiskeri, energi, industri, transport, affaldshåndtering, vandforvaltning, telekommunikation, turisme, fysisk planlægning og arealanvendelse og fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til de projekter, der er omfattet af bilag 1 og 2 og kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller angiver mindre ændringer i sådanne planer eller programmer eller 2) i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. For at fastlægge om en plan, et projekt eller et program kan få væsentlig indvirkning på miljøet skal kommunen foretage en screening. De kriterier, der skal anvendes ved screeningen fremgår af lovens bilag 3. Kriterierne indgår i tjeklisten i dette screeningsdokument. Høring af berørte myndigheder Berørte myndigheder skal høres forud for afgørelsen af, at en plan eller et program ikke er omfattet af miljøvurderingspligt. Samlet vurdering af screening Tjeklistens resultat sammenfattes i en samlet vurdering af om planen, projektet eller programmet må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Heri tages højde for svarene fra berørte myndigheder. Resulterer screeningen i, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering, skal beslutningen offentliggøres med en begrundelse for afgørelsen. Krav om miljøvurdering Resulterer screeningen i, at planen, projektet eller programmet må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, skal der gennemføres en miljøvurdering, der skrives ind i en miljørapport, der skal ledsage planen, projektet eller programmet. Omfattes planen, projektet eller programmet af krav om miljøvurdering, skal relevante myndigheder inddrages for at få fastlagt omfanget og detaljeringsgraden af miljøvurderingen. Side 1 af 8

33 Miljøvurdering (MV) MV er betegnelsen for miljømæssige vurderinger af planer, programmer og politiske mål. Det vil sige en vurdering af deres virkninger på miljøet. Beskrivelse af planen, projektet eller programmet Lokalplanen/tillægget er udarbejdet for at give mulighed for at der kan opføres både tæt/lav og åben/lav bebyggelse på den del af lokalplanområdet som udlægges til boligformål. Lokalplanområdet udgør det samme areal som er omfattet af gældende lokalplan nr. 123 Parkeringsplads til Dagli Brugsen Strøby, et areal på 1050m 2. Området omfatter en del af matr.nr. 28c Strøby By, Strøby. På den ubebyggede del af lokalplanområdet, et areal på ca 700m 2 har der indtil nu alene været mulighed for at opføre åben/lav, dvs. en bolig. Med tillægget ændres bestemmelser sådan at der også må opføres tæt/lav med en grundstørrelse på min. 350m 2. Altså 2 boliger. Det er ikke hele matr. 28c som er omfattet af lokalplan nr. 123, en del af matriklen som ikke er omfattet af lokalplanen er ubebygget. I det ubebyggede areal som ikke er omfattet af lokalplan nr. 123 og tillæg 1 til lokalplan nr. 123 som denne screening omfattet er der også mulighed for at opføre tæt/lav bebyggelse, men da det areal ikke er omfattet af lokalplan eller tillæg screenes alene på en ændring som muliggør opførsel af to tæt/lav boligenheder i stedet for en åben/lav boligenhed. Generelle oplysninger Navn på plan Tillæg 1 til Lokalplan nr. 123 Parkeringsplads til Dagli Brugsen Strøby Dato for screeningen 12. december 2017 Screenet af Lærke Pihl Jørgensen Kvalitetssikring Dato og navn på medarbejder der kvalitetssikrer dokumentet. Dato og navn på medarbejder der kvalitetssikrer dokumentet. Materiale der er Lokalplan version 12. december screenet på Indledende screening Ja Nej Bemærkninger Planen omfattet af lovens bilag 1 og 2 ( 8 stk. 1 nr. 1) Er der tale om et mindre område på lokalt plan eller små ændringer i planen ( 8 stk. 2 nr. 1) Planen kan påvirke internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt Planen kan påvirke miljøet i almindelighed x Lokalplanen omfatter et mindre område på lokalt plan. Nærmeste Natura 2000-område er habitatområde Tryggevælde Ådal som er beliggende ca. 330m fra planområdet. Ådalen og planområdet er adskilt af eksisterende bebyggelse. Det vurderes ikke at planen vil kunne have en negativ påvirkning på habitatområdet. Lokalplantillægget muliggør en anvendelse af et areal til tæt/lav boliger, hvor der tidligere jf. gældende lokalplan 123 alene var mulighed for åben/lav boligbyggeri. Det vurderes ikke at planen vil have en negativ indvirkning på miljøet. Side 2 af 8

34 Miljøvurdering (MV) MV er betegnelsen for miljømæssige vurderinger af planer, programmer og politiske mål. Det vil sige en vurdering af deres virkninger på miljøet. Løbe nr. Planens påvirkning på miljøet Ikke relevant Negativ påvirkning Neutral påvirkning Positiv påvirkning Undersøges nærmere Bemærkninger 1 Biologisk mangfoldighed a Dyreliv: Planen vil ikke have påvirkninger af dyreliv. b Planteliv: Planen vil ikke have påvirkninger af planteliv c Sjældne, udryddelsestruede eller fredede dyr, planter eller naturtyper: Planen vurderes ikke at have en negativ indflydelse på dyrelivet i området. Se vedlagte bilag 3 med gennemgang af bilag IV arter. d Habitat områder: Der er 330 m til nærmeste Natura 2000 område "Tryggevælde Ådal Imellem planområdet og Tryggevælde Å ligger en mindre bebyggelse som en del af Strøby. På baggrund af adskillelsen af den eksisterende by samt områdets tilstand og anvendelse i øvrigt vurderes det, at planen ikke vil påvirke Natura2000 området. e Spredningskorridor: Der er ingen biologiske korridorer/ spredningskorridorer indenfor lokalplansområdet. f Naturbeskyttelse jvf. 3: Der er 280 m til nærmeste 3-område som er et engareal langs Tryggevælde Å. Planen vil ikke påvirke engarealet/ 3-området. g Grønne områder: En del af lokalplanområdet fremstår i dag ubebygget. Eksisterende lokalplan giver mulighed for opførsel af åben/lav, med tillægget gives nu mulighed for tæt/lav. h Skovrejsning/ skovnedlæggelse: Der er ingen skovrejsningsinteresser i området. i Fredning: Der er m til nærmeste fredede område ved Store Side 3 af 8

35 Miljøvurdering (MV) MV er betegnelsen for miljømæssige vurderinger af planer, programmer og politiske mål. Det vil sige en vurdering af deres virkninger på miljøet. Løbe nr. Planens påvirkning på miljøet 2 Befolkningen og sundhed a Har projektet betydning for sundhedstilstanden: b c d e f Påvirkes borgerens sundhedsadfærd i forhold til specifikke risikofaktorer såsom fysisk inaktivitet og mental sundhed: Har projektet en betydning for borgerens mulighed for adgang til friluftsliv og rekreative oplevelser, fx giver projektet mulighed for udendørsophold herunder leg og sport mv.: Giver projektet mulighed for kontakt, netværksdannelse, frivillighed, tryghed: Er der grundlag for et godt nærmiljø med klare tilhørsforhold: Påvirkes eksisterende boligmiljøer af planen: Planens konsekvenser for nærområdets beboere: Ikke relevant Negativ påvirkning Neutral påvirkning x Positiv påvirkning Undersøges nærmere Bemærkninger Tårnby Kirkegård. Planen vil ikke have en påvirkning på sundhedstilstanden. Planen er ikke relevant i forhold til påvirkning på sundhedsadfærd. Planen er ikke relevant i forhold til rekreative interesser. Ikke relevant. Lokalplanen/tillægget muliggør opførsel af tæt/lav byggeri som er tilpasset det eksisterende miljø Planen vil have en neutral effekt på nærområdets beboere. Ikke relevant. g Lighed i sundhed - Hvordan påvirkes socialt udsatte eller sårbare grupper: h Har projektet betydning for sociale Ikke relevant. kontakter/ frivillighed/ tryghed: i Har projektet indflydelse på udviklingen Ikke relevant. af kriminalitet i området: 3 Landskab og jordbund a Landskabelig værdi: Lokalplanområdet ligger i byzone i Strøby. Tillægget åbner mulighed for opførsel af tæt/lav bebyggelse tilpasset omgivelserne. b Geologiske særpræg: Ingen bemærkninger. Der er ikke geologiske interesseområder indenfor lokalplansområdet. c Risiko for jordforurening. Der er ikke nogen væsentlig risiko for jordforurening. d Jordhåndtering/ flytning: Lokalplanen giver mulighed for en beskeden terrænregulering på op til Side 4 af 8

36 Miljøvurdering (MV) MV er betegnelsen for miljømæssige vurderinger af planer, programmer og politiske mål. Det vil sige en vurdering af deres virkninger på miljøet. Løbe nr. Planens påvirkning på miljøet 4 Vand a Overfladevand, herunder vandløb og vådområder: Ikke relevant Negativ påvirkning Neutral påvirkning Positiv påvirkning Undersøges nærmere Bemærkninger +/- 0,5m Lokalplantillægget ændrer ikke på de eksisterende krav og muligheder b Udledning af spildevand: Lokalplantillægget ændrer ikke på de eksisterende krav og muligheder c Grundvandsforhold: Lokalplansområdet er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Tillægget udlægger et mindre areal til tæt/lav. Boliger betragtes ikke som særlig drikkevandstruende. d Risiko for forurening af grundvandsressourcen: Der er ikke nogen væsentlig risiko for jordforurening. 5 Luft a Luftforurening (støv og andre emissioner): x b Emissioner fra trafik til og fra området: Planens realisering vil ikke betyde en væsentlig forøget trafikmængde. 6 Støj a Støj: Planens realisering vil ikke medføre væsentlige støjgener. b Vibrationer: Der forventes ingen vibrationsgener som følge af planens realisering. 7 Trafik a Færdselsarealer: fx sikres der velafgrænsede vej- og stiforløb med udsyn og overblik: Planområdet ligger op til Rolighedsvej, som kan håndtere den mindre stigning i biler der kan komme som følge af planens realisering. b Sikres overskuelige parkeringsforhold: Udformning af området vil ske efter bestemmelser i lokalplan nr. 123 samt efter tilladelse fra vejmyndigheden, bl.a. for adgangsforhold og parkering. c Belysning: fx sikres der tilstrækkelig belysning, særligt på stier, tilpasset Lokalplantillægget ændrer ikke på de eksisterende krav Side 5 af 8

37 Miljøvurdering (MV) MV er betegnelsen for miljømæssige vurderinger af planer, programmer og politiske mål. Det vil sige en vurdering af deres virkninger på miljøet. Løbe nr. Planens påvirkning på miljøet Ikke relevant Bemærkninger områdets karakter: og muligheder. d Vil området opleves som et trygt og sikkert sted at færdes: Planen vil have neutral virkning herpå. e Trafikafvikling/ -kapacitet: fx tilgængeligheden til området med bil, offentlig transport og for cyklende og gående. Skaber det en øget trafikmængde: Planen forventes ikke at have væsentlige trafikale påvirkninger. f Energiforbrug: Planens realisering vil ikke betyde et væsentligt forøget energiforbrug. g Risiko for ulykker: Planen vil ikke øge risikoen for ulykker. 8 Klimatiske faktorer a Eventuel påvirkning af klimaet: Planen vil ikke have en negativ påvirkning af klimatiske forhold b Påvirker planen retningslinjerne ift. klimatilpasning i Stevns Kommuneplan: Negativ påvirkning Neutral påvirkning Positiv påvirkning Undersøges nærmere Planen vil ikke have en påvirkning på retningslinjerne ift. klimatilpasning. 9 Kulturarv a Kulturhistoriske værdier: Strøby landsby er en klassisk blokudstykning, hvor strukturerne stadig ses i landskabet. Planen påvirker ikke oplevelsen af kulturlandskabet. b Kirker: I Strøby ligger Strøby Kirke, lokalplanområdet omfatter ikke kirkebyggelinje. c Fredede eller bevaringsværdige bygninger: Der er ikke udpeget nogle fredede eller bevaringsværdige bygninger i eller nær lokalplanområdet. 10 Ressourcer og affald a Arealforbrug: Tillægget følger afgrænsningen fra gældende lokalplan nr. 123 og øger derfor ikke arealforbruget. b Energiforbrug: Der vil være et begrænset energiforbrug som følge af planens realisering. c Vandforbrug: Der vil være et begrænset vandforbrug som følge af Side 6 af 8

38 Miljøvurdering (MV) MV er betegnelsen for miljømæssige vurderinger af planer, programmer og politiske mål. Det vil sige en vurdering af deres virkninger på miljøet. Løbe nr. Planens påvirkning på miljøet Ikke relevant Negativ påvirkning Bemærkninger planens realisering. d Produkter, materialer og råstoffer: Lokalplanen giver alene mulighed for projekter, boliger, som har et begrænset forbrug af materialer. e Kemikalier, miljøfremmede stoffer: Ikke relevant f Affald, genanvendelse: Planens realisering vil ikke betyde en væsentlig affaldsproduktion. 11 Visuel effekt a Arkitektonisk udtryk: Planen sikrer at områdets visuelle indtryk ikke påvirkes negativt. Dette ved at sikre videreføre de bebyggelsesregulerende bestemmelser fra lokalplan nr. 123 b Lys og/eller refleksioner: Se ovenfor. c Æstetisk udtryk: Se ovenfor. 12 Sikkerhed a Brand, eksplosion, giftpåvirkning: x Ikke relevant 13 Socioøkonomiske effekter a Påvirkning af sociale forhold: Lokalplanen vil ikke have nogen relevans ift. socialeforhold. Opførsel af mindre boliger, som der er efterspørgsel på kan dog have en mindre positiv effekt. B Påvirkning af erhvervsliv: Planens realisering vil have en positiv indvirkning på erhvervsliv idet kundegrundlaget for en lokal brugs øges. Neutral påvirkning Positiv påvirkning Undersøges nærmere Side 7 af 8

39 Miljøvurdering (MV) MV er betegnelsen for miljømæssige vurderinger af planer, programmer og politiske mål. Det vil sige en vurdering af deres virkninger på miljøet. Høring af berørte myndigheder Stevns Kommune har vurderet at der ikke er nogle berørte myndigheder. Der udlægges ikke nye arealer. Samlet vurdering af screeningen Stevns Kommune har gennemført en screening i henhold til ovenstående skema. Tillægget giver alene mulighed for også at opføre tæt/lav på et 700m2 stort areal hidtil har været udlagt til åben/lav. Tæt/lav byggeriet som der åbnes op for tilpasses i udtryk og skala til det omkringliggende område. Der vurderes ikke at være nogle mulige negative konsekvenser af planens realisering, som kan have en væsentlig indvirkning på miljøet. Klagevejledning Stevns Kommunes afgørelse om, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering kan påklages til Planklagenævnet. Klagen skal indgives senest 4 uger efter offentliggørelsen af lokalplanforslaget. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Klagen sendes gennem Klageportalen til Stevns Kommune, som er den myndighed, der har truffet afgørelsen. Søgsmål Afgørelsen kan prøves ved domstolene. Sag til domstolene skal anlægges inden 6 måneder, efter afgørelsen er offentliggjort. Konklusion på screeningen Med baggrund i ovenstående screening vurderes planen ikke at være omfattet af kravet om miljøvurdering, da virkeliggørelse af planen ikke vurderes at medføre væsentlig indvirkninger på miljøet. Offentliggørelse Kommunens afgørelse annonceres samtidig med annonceringen af planforslagenes vedtagelse og udsendelse i høring. Side 8 af 8

40 Bilag 3. Bilag IV Arter Navn på plan tillæg 1 til lokalplan nr. 123 i Strøby Dato for screeningen Screenet af Rune Byrnak-Storm Generelle betragtninger: Tillæg 1 til lokalplanforslaget omhandler ændring af en eksisterende lokalplan, lokalplan nr. 123 Parkeringsplads til Dagli Brugsen i Strøby. Et areal på 700m2 som indtil nu har været udlagt til åben/lav (parcel) udlægges nu også til tæt/lav (rækkehuse). Arealet består i dag af et parkeringsareal og en græsplæne. Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus) Damflagermus (Myotis dasycneme) Becsteins flagermus (Myotis bechsteinii) Brandts flagermus (Myotis brandtii) Vandflagermus (Myotis daubentonii) Projektets betydning for Bilag 4 arter Arten er registeret et stykke fra lokaliteten. Projektet har ikke negativ betydning for arten, da den er tilknyttet løvskove, parker og alléer. Er umiddelbart ikke kendt fra området. Er umiddelbart ikke kendt fra området. Er umiddelbart ikke kendt fra området. Arten er registeret et stykke fra lokaliteten. Projektet har ikke negativ betydning for arten, da den er tilknyttet Søer, damme og større vandløb. Skægflagermus (Myotis mystacinus) Frynseflagermus (Myotis nattereri) Brunflagermus (Nyctalus noctula) Langøret flagermus (Plecotus auritus) Sydflagermus (Eptesicus serotinus) Er umiddelbart ikke kendt fra området. Er umiddelbart ikke kendt fra området. Arten er registeret et stykke fra lokaliteten. Projektet har ikke negativ betydning for arten, da dens fødesøgning foregår højt over det åbne agerland og er ellers tilknyttet træbevoksninger. Arten er registeret et stykke fra lokaliteten. Projektet har ikke negativ betydning for arten, da dens fødesøgning især er tilknyttet træer. Arten er registeret et stykke fra lokaliteten. Projektet har ikke negativ betydning for arten, da dens fødesøgning især er tilknyttet haver og parker.

41 Arter Påvirkning Ingen påvirkning Skimmelflagermus (Vespertilio murinus) Troldflagermus (Pipistrellus nathusii) Pipistrelflagermus (Pipistrellus pipistrellus) Dværgflagermus (Pipistrellus pygmaeus) Projektets betydning for Bilag 4 arter Arten er registeret et stykke fra lokaliteten. Projektet har ikke negativ betydning for arten, idet arten tiltrækkes af insekter tilknyttet kunstigt lys i bymiljøet. Er umiddelbart ikke kendt fra området. Er umiddelbart ikke kendt fra området. Arten er registeret i nærheden af lokaliteten. Projektet har ikke negativ betydning for arten, da dens fødesøgning især er tilknyttet træer. Hasselmus (Muscardinus avellanarius) Birkemus (Sicista betulina) Odder (Lutra lutra) Marsvin (Phocoena phocoena) Krybdyr Markfirben (lacerta agilis) Padder Klokkefrø (Bombina bombina) Stor vandsalamander (Triturus cristatus) Er umiddelbart ikke kendt fra området. Er umiddelbart ikke kendt fra området. Ej relevant. Ej relevant. Der er ikke observationer fra området. Er umiddelbart ikke kendt fra området. Ej relevant Løgfrø (Pelobates fuscus) Løvfrø (Hyla arborea) Spidssnudet frø (Rana arvalis) Springfrø (Rana dalmatina) Strandtudse (Bufo calamita) Grønbroget tudse (Bufo viridis) Fisk Snæbel (Coregonus oxyrhyncus) Insekter Er umiddelbart ikke kendt fra området. Er umiddelbart ikke kendt fra området. Er umiddelbart ikke kendt fra området. Er umiddelbart ikke kendt fra området. Ej relevant. Ej relevant. Ej relevant Bred vandkalv Arten findes ikke i Stevns Kommune. (Dytiscus latissimus) Lys skivevandkalv Arten findes ikke i Stevns Kommune. (Graphoderus bilineatus) Eremit Ej relevant.

42 Arter Påvirkning Ingen påvirkning (Osmoderma eremita) Sortplettet blåfugl (Maculinea arion) Grøn mosaikguldsmed (Aeshna viridis) Stor Kærguldsmed (Leucorrhinia pectoralis) Grøn Kølleguldsmed (Ophiogomphus cecilia) Muslinger Tykskallet malermusling (Unio Crassus) Planter Projektets betydning for Bilag 4 arter Arten findes ikke i Stevns Kommune. Arten findes ikke i Stevns Kommune. Arten findes ikke i Stevns Kommune. Arten findes ikke i Stevns Kommune. Ej relevant. Enkelt månerude (Botrychium simplex) Vandranke (Luronium natans) Liden Najade (Najas flexilis) Fruesko (Cypripedium calceolus) Mygblomst (Liparis loeselii) Ej relevant. Ej relevant. Ej relevant. Ej relevant. Arten er udpegnings grundlag for Natura 2000 Tryggevælde å. Ej relevant for området. Gul stenbræk (Saxifraga hirculus) Krybende sumpskærm (Helosciadium repens) (= Apium repens) Ej relevant. Ej relevant.

Side 1 af 8. 2) i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Side 1 af 8. 2) i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Folketinget har vedtaget Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter,

Læs mere

Hvad er en lokalplan? 1. Redegørelse 3. Baggrund og formål 4. Området 5. Lokalplanens indhold 6. Anden planlægning 7. Anden lovgivning 9

Hvad er en lokalplan? 1. Redegørelse 3. Baggrund og formål 4. Området 5. Lokalplanens indhold 6. Anden planlægning 7. Anden lovgivning 9 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 3 Baggrund og formål 4 Området 5 Lokalplanens indhold 6 Anden planlægning 7 Anden lovgivning 9 Servitutter 10 Bestemmelser 11 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus)

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus) Bilag til SMV screening Navn på plan VVM-screening: solfangerfelt, Myrekærvej 3, 4652 Hårlev Dato for screeningen 13.05.15 Screenet af Steen Roed Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen Pattedyr Bredøret

Læs mere

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus)

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus) Bilag til SMV screening Navn på plan VVM-screening for 3 husstandsvindmøller Dato for screeningen 20.05.15 Screenet af Steen Roed Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella

Læs mere

Der er i udført en omfattende undersøgelse af flagermus i Stevns Kommune.

Der er i udført en omfattende undersøgelse af flagermus i Stevns Kommune. Bilag til SMV-screening Navn på plan Spildevandstillæg 6 Dato for screeningen 08.09.16 Screenet af Steen Roed Generelt for flagermus Der er i 2012-2014 udført en omfattende undersøgelse af flagermus i

Læs mere

AFGØRELSE. Afgørelse: VVM-screening af gyllebeholder hvori der ønskes opbevaring af spildevandsslam fra kommunale rensningsanlæg.

AFGØRELSE. Afgørelse: VVM-screening af gyllebeholder hvori der ønskes opbevaring af spildevandsslam fra kommunale rensningsanlæg. AFGØRELSE 24. SEPTEMBER 2016 JOURNALNUMMER 01.16.04-G01-1-16 SKREVET AF LILIAN SCHMIDT Afgørelse: VVM-screening af gyllebeholder hvori der ønskes opbevaring af spildevandsslam fra kommunale rensningsanlæg.

Læs mere

Side 1 af 7. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Side 1 af 7. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Folketinget har vedtaget Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter,

Læs mere

Side 1 af 7. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Side 1 af 7. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Folketinget har vedtaget Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Læs mere

SMV-screening af planer og programmer

SMV-screening af planer og programmer SMV-screening af planer og programmer Generelle oplysninger Navn på plan Lokalplan 177 Område til fritids- og turismeformål ved Stevns Fyr Dato for screeningen 24. juni 2016. Justeret 28. november 2016

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring Baggrund og formål Formålet med planerne er at

Læs mere

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato:

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: 2016-xx-P.U.Bruunsvej, Faaborg Emil Julius Hansen (emjuh) Den 27.9.2016 Sagsnr.: Indledende screening Ja Nej Planen er

Læs mere

FOR HUSSTANDSVINDMØLLER PÅ BREDELØKKEVEJ VED STORE HEDDINGE OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4

FOR HUSSTANDSVINDMØLLER PÅ BREDELØKKEVEJ VED STORE HEDDINGE OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4 PLANLÆGNING LOKALPLAN NR. 147, FOR HUSSTANDSVINDMØLLER PÅ BREDELØKKEVEJ VED STORE HEDDINGE OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4 Teknik og Miljø Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være en lokal lov.

Læs mere

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Skema A Screening af Forslag til tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Planens overordnende

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede

Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være en lokal lov. En lokalplan fastsætter, hvordan der skal bygges

Læs mere

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev TILLÆG nr. 1 om mulighed for solcelleanlæg til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-29 Område til boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Indledning

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 65 Dato: 14. marts 2011 Deltagere ved screeningsmøde Mette Vestergaard

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

SKOVREJSNING I KLIPPINGE

SKOVREJSNING I KLIPPINGE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5 TIL STEVNS KOMMUNEPLAN 13 SKOVREJSNING I KLIPPINGE Hvad er et kommuneplantillæg? En kommuneplan er en plan for hele kommunen. Den beskriver retningslinjer og rammer for udviklingen

Læs mere

SMV-screening af planer og programmer

SMV-screening af planer og programmer Generelle oplysninger Navn på plan Tillæg 5 til Spildevandsplan 2012-2020: Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gammel Stevns Dato for screeningen Januar 2015 Screenet af AnniJJ, Heidkjae, SteRoe,

Læs mere

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk 19-09-2017 Sagsnr. 01.02.05-P16-116-17 Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk.. Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.14

Læs mere

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 faktorer)

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 faktorer) screening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 ) Herlev Kommune Dato Marts 2016 Projektbeskrivelse Udarbejdelse af tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2010 2019.

Læs mere

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST UDKAST Miljøscreeningsskema Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 2016-03 Odsherred Kommune har i samarbejde med Lejerbo udarbejdet en plan for en boligbebyggelse på ejendommen teglværkskrogen

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.7 for Skansevej Dato marts 2013 Deltagere ved screeningsmøde Jørgen krog Læservejledning: Lov om af planer

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 167. Område til tæt/lav boligbebyggelse på Vinkelvej i Rødby. Høringsperiode xx. xxxx 2015 til xx.

FORSLAG. Lokalplan nr. 167. Område til tæt/lav boligbebyggelse på Vinkelvej i Rødby. Høringsperiode xx. xxxx 2015 til xx. FORSLAG Høringsperiode xx. xxxx 2015 til xx. xxxxxx 2015 Lokalplan nr. 167 Område til tæt/lav boligbebyggelse på Vinkelvej i Rødby Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være en lokal lov. En

Læs mere

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.:

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: 2016-9 og Kommuneplantillæg nr. 22 Kirstine M. Tommerup 31. august 2016 01.02.05-P16-19-15 // 01.02.15-P15-1-15

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING

SCREENING FOR MILJØVURDERING Bilag 1 SCREENING FOR MILJØVURDERING Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet Baggrund og formål Indsatsplanen for Guldbæk og Øster Hornum

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan , Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes 3. april 2017

Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan , Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes 3. april 2017 sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: Baggrund Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan 2017-3, Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016 Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4 Centerområde, Amtoft Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 131-4 Oktober 2016 Lokalplan nr. 1-020 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger,

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Miljøvurdering - screening

Miljøvurdering - screening Miljøvurdering - screening Plan nr.: Tekst: Lokalplan for grønt område ved Sønderparken Skema status Dato Udfyldt/rev. Beskrivelse af rev. af Bygherre A 26/10-2012 LIFA v/jch Team Plan B Miljøvurderingsgruppen

Læs mere

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Basis oplysninger Kommunes bemærkninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Screening vedvarende energi

Screening vedvarende energi Dato: 5. januar 2017 qweqwe Screening vedvarende energi Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Kommuneplan 2013 vedvarende energikilder ved boliger

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Dato: 21- juni 2016 Sags id.: 15/8177 Sagsbehandler: Helle Neigaard Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Fredericia Kommune har udarbejdet forslag

Læs mere

Lokalplan Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft Lokalplan nr og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

Lokalplan Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft Lokalplan nr og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Lokalplan 131-4 Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4 Centerområde, Amtoft Lokalplan nr. 131-4 og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 131-4 Juni 2016 FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING. Forslag Lokalplan 4.12 og Forslag Kommuneplantillæg 9 Vestskoven Gymnasium 2017

SCREENING FOR MILJØVURDERING. Forslag Lokalplan 4.12 og Forslag Kommuneplantillæg 9 Vestskoven Gymnasium 2017 SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag Lokalplan 4.12 og Forslag Kommuneplantillæg 9 Vestskoven Gymnasium 2017 + 1 Screening for miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 5-01 Marts 2017 Lokalplan nr. 1-003 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan 138 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges

Læs mere

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads Bornholms Regionskommune Screening vedr. evt. miljøvurdering af planer for vindmøller ved Krashave Forsiden skal altid udfyldes. De øvrige sider er hjælpeværktøj til brug for udfyldelse af forsiden. Navn

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. Tillæg 1 til Lokalplan 65 for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej September 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering Screening for miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal en myndighed udarbejde en miljøvurdering af planer og programmer, der antages at kunne få væsentlig indvirkning

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Udkast til. Lokalplan nr. Tillæg nr. 1 til Lokalplan 36 - Tillæg til Lokalplan 36 - for et område til center i Hørning.

SKANDERBORG KOMMUNE. Udkast til. Lokalplan nr. Tillæg nr. 1 til Lokalplan 36 - Tillæg til Lokalplan 36 - for et område til center i Hørning. SKANDERBORG KOMMUNE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Udkast til - Tillæg til Lokalplan 36 - for et område til center i

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3.

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Nyt rammeområde 1 E8 til erhvervsformål for St. Heddinge Dampvaskeri

Nyt rammeområde 1 E8 til erhvervsformål for St. Heddinge Dampvaskeri Kommuneplantillæg nr. 12 Nyt rammeområde 1 E8 til erhvervsformål for St. Heddinge Dampvaskeri Hvad er et kommuneplantillæg? En kommuneplan er en plan for hele kommunen. Den beskriver retningslinjer og

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING AF PLANER OG PROGRAMMER

SCREENING FOR MILJØVURDERING AF PLANER OG PROGRAMMER SCREENING FOR MILJØVURDERING AF PLANER OG PROGRAMMER Forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2017 Forslag til lokalplan nr. 315 Boligområde ved Anlægsvej, Suldrup Baggrund og formål Udstykningsforslaget

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 25 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 25 til Rammeområde 99.T46 Teknisk anlæg recirkuleret fiskeopdræt ved Timlundvej, Sandet Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et

Læs mere

Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer Notat Vandforsyningsplan 2013 Dato: 13. marts 2013 Udarbejdet af: Ulrik Mathiasen Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer Indledning Notatet omfatter en vurdering af

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Forhold relevant (væsentligt) Forhold relevant (uvæsentligt) Forhold ikke relevant Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1/6 Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af nedenstående skema Skemaet kan udfyldes med følgende fem svarmuligheder: Til emner,

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 029 Dato: 5. oktober 2009 Sagsbehandler: jrhan J.nr.: 017684-2008 Dok. nr.: 454708 LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

Lokalplan nr. 110 for Park Teatret Dato: 18. januar 2018 Sagsbehandler: rburv J.nr.: P

Lokalplan nr. 110 for Park Teatret Dato: 18. januar 2018 Sagsbehandler: rburv J.nr.: P NOTAT Miljøscreening Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr 448 af 10/05/2017) Lokalplan nr. 110 for Park Teatret Dato: 18. januar 2018 Sagsbehandler: rburv

Læs mere

FOR HUSSTANDSVINDMØLLER PÅ BREDELØKKEVEJ VED STORE HEDDINGE OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4

FOR HUSSTANDSVINDMØLLER PÅ BREDELØKKEVEJ VED STORE HEDDINGE OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4 PLANLÆGNING LOKALPLAN NR. 147, FOR HUSSTANDSVINDMØLLER PÅ BREDELØKKEVEJ VED STORE HEDDINGE OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4 Teknik og Miljø Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være en lokal lov.

Læs mere

FORSLAG FOR HUSSTANDSVINDMØLLER PÅ BREDELØKKEVEJ VED STORE HEDDINGE OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4 HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6.

FORSLAG FOR HUSSTANDSVINDMØLLER PÅ BREDELØKKEVEJ VED STORE HEDDINGE OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4 HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6. PLANLÆGNING LOKALPLAN NR. 147, FOR HUSSTANDSVINDMØLLER PÅ BREDELØKKEVEJ VED STORE HEDDINGE OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4 HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6. APRIL 2015 FORSLAG Teknik og Miljø Hvad er en

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Hjælpetekst til udfyldelse af tjekskema

Hjælpetekst til udfyldelse af tjekskema Screening - sådan: Vil den nye lokalplan medføre ændring / påvirkning på screeningsskemaets parametre? Og i hvor stor grad? Sammenlign altid med en situation hvor planen ikke gennemføres: 0-alternativet!

Læs mere

AFGØRELSE. Afgørelse: VVM-screening af etablering af gyllebeholder.

AFGØRELSE. Afgørelse: VVM-screening af etablering af gyllebeholder. AFGØRELSE 24. SEPTEMBER 2016 JOURNALNUMMER 01.16.04-G00-2-16 SKREVET AF LILIAN SCHMIDT Afgørelse: VVM-screening af etablering af gyllebeholder. Stevns Kommune har vurderet, at etablering af gyllebeholder

Læs mere

Miljø-screening af forslag til lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør

Miljø-screening af forslag til lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Miljø-screening af forslag til lokalplan 1.127 Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et. område ved Brydes Allé, Assens By

FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et. område ved Brydes Allé, Assens By FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et område ved Brydes Allé, Assens By September 2017 Forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 Forslag til tillæg nr 1 til Lokalplan nr.1-c602 er i

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Svanelundsvej ny boligbebyggelse Kontor/team: Team Plan Sagsbehandler: Tonni Hansen og Erhvervsudvikling Sags.nr.:

Læs mere

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Screening for Miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Juli 2014 Screening for Miljøvurdering Sammenfattende skema JA NEJ

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan for Nordfyns Kommune FORSLAG

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan for Nordfyns Kommune FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 for Nordfyns Kommune FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er et kommuneplantillæg? 3 Kommuneplantillæggets formål 4 Nuværende Rammer

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 091 for udstykning af ejendom på Jerichausvej Dato: 15. februar 2016 Sagsbehandler: mfels J.nr.:01.02.

Forslag til lokalplan nr. 091 for udstykning af ejendom på Jerichausvej Dato: 15. februar 2016 Sagsbehandler: mfels J.nr.:01.02. NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 091 for udstykning af ejendom på Jerichausvej Dato: 15. februar 2016 Sagsbehandler: mfels J.nr.:01.02.05-P16-14-15

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 002

Kommuneplantillæg nr. 002 Kommuneplantillæg nr. 002 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområderne B 2.4 Vedtaget d. 29. april 2015 Nyt rammeområde B 2.4 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING AF PLANER OG PROGRAMMER

SCREENING FOR MILJØVURDERING AF PLANER OG PROGRAMMER Screening iht. lov om miljøvurdering SCREENING FOR MILJØVURDERING AF PLANER OG PROGRAMMER Forslag til lokalplan nr. 309 samt kommuneplantillæg nr. 7 Boligbebyggelse ved Hanehøjvej, Skørping Planområdet,

Læs mere

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk 2013 18 Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk id 1486324 Tillæg nummer 18 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Ridecenter i Vestbirk Nej Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering Vækst og bæredygtighed, Plan og strategisk forsyning Dato: 24. februar 2015 Sagsnr.: 14/60240 Sagsbeh.: emn Screening for miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 og lokalplanforslag nr. 1.48

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens 31 2013 Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 31 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Læs mere

Screening. Rømø. Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse ved Lyngvejen

Screening. Rømø. Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse ved Lyngvejen FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat. Rammeplan for indsatsplanlægning. Indsatsplan for Løkken Vandværk

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat. Rammeplan for indsatsplanlægning. Indsatsplan for Løkken Vandværk Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Rammeplan for indsatsplanlægning og Indsatsplan for Løkken Vandværk Kontor/team: Vand og Jord Sagsbehandler: BPJ, JCRR Sags.nr.: 09.08.24-P16-1-14

Læs mere

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05. For Solgården i Strøby Egede

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05. For Solgården i Strøby Egede TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05 For Solgården i Strøby Egede FORSLAG Fremlagt i perioden 5. maj 30. juni 2014 Stevns Kommune Tillæg nr. 1 til Lokalplan 2-05 Solgården Strøby Egede Indledning Tillæg nr.

Læs mere