Uddannelses- og Forskningsudvalget UFU Alm.del Bilag 5 Offentligt. Prækvalifikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 5 Offentligt. Prækvalifikation"

Transkript

1 Uddannelses- og Forskningsudvalget UFU Alm.del Bilag 5 Offentligt Prækvalifikation Resultater og erfaringer 2013 til 2015

2 RUVU s rapport om resultater og erfaringer med prækvalifikation Med lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner, som trådte i kraft 1. juli 2013, blev der i Danmark indført prækvalifikation af alle nye videregående uddannelser og nye udbud af eksisterende uddannelser. Prækvalifikation er en vurdering af, om den nye uddannelse eller det nye uddannelsesudbud er samfundsøkonomisk og uddannelsespolitisk hensigtsmæssigt og i øvrigt opfylder lovgivningsmæssige krav. Uddannelses- og forskningsministeren har nedsat et rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU), som vurderer ansøgninger om prækvalifikation og rådgiver ministeren om principielle spørgsmål knyttet hertil. Det fremgår af 16 i bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen), at Uddannelses- og Forskningsministeren årligt offentliggør en samlet rapport om resultater og erfaringer med prækvalifikation, herunder om det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelsers arbejde. Rapporten udarbejdes af RUVU og sendes til Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg. Rapporten indeholder: 1. Baggrund for RUVU 2. Kriterier for prækvalifikation 3. Statistik over ansøgninger om prækvalifikation, RUVU s vurderinger og ministerens afgørelser 4. Aktuelle emner i RUVU s arbejde 5. Appendix: Oversigt over alle ansøgninger i perioden (5 runder) Uddannelses- og Forskningsministeriet 25. september

3 1. Baggrund for RUVU RUVU (Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser) skal ved prækvalifikationen vurdere, om den nye uddannelse eller det nye uddannelsesudbud er samfundsøkonomisk og uddannelsespolitisk hensigtsmæssig og i øvrigt opfylder lovgivningsmæssige krav. Uddannelses- og forskningsministeren træffer på baggrund af prækvalifikationen afgørelse om godkendelse af en ny uddannelse eller et nyt uddannelsesudbud. RUVU s medlemmer er udpeget af uddannelses- og forskningsministeren på baggrund af deres personlige kompetencer. Udvalget skal tilsammen have en bred indsigt i hele det videregående uddannelses og de samfundsøkonomiske overvejelser og prioriteringer i forbindelse hermed. Udvalget skal have indgående kendskab til udviklingen i kompetencebehovene på det danske arbejdsmarked. Endvidere skal mindst ét medlem have international erfaring med vurdering af uddannelsesbehov. Udvalget vurderer institutionernes ansøgninger om prækvalifikation af nye uddannelser og udbud i forhold til kriterierne for prækvalifikation, som er fastsat i akkrediteringsbekendtgørelsen. Konkret skal udvalget forholde sig til, om der er behov for den søgte uddannelse eller det søgte uddannelsesudbud og om uddannelsen eller udbuddet bidrager til øget sammenhæng i uddannelsessystemet. RUVU har endvidere til opgave at rådgive ministeren om principielle spørgsmål i tilknytning hertil. RUVU afholder som udgangspunkt fire møder årligt. I 2015 er der i forbindelse med en ekstraordinær ansøgningsrunde om de afsatte VEU-midler (læs mere s.9) tillige afholdt en skriftlig høring blandt udvalgets medlemmer. Følgende medlemmer er udpeget af ministeren pr. 1. oktober 2013 for perioden frem til 30. september 2016: Medlemmer: Bo Smith, Formand Fhv. departementschef og Chefforhandler for ESS Bjarne Lundager, Næstformand Direktør i Efterskoleforeningen Charlotte Lundblad HR-Direktør i CSC Norden (udtrådt af RUVU pr ) Susanne Kalmar Pedersen Projektdirektør hos Rambøll Søren Hansen Kommunaldirektør i Lyngby-Taarbæk kommune Karin Röding Rektor for Mälerdalen University, Sverige Anne-Marie Levy Rasmussen Direktør for Corporate Affairs & Public Market Vaccines hos GlaxoSmithKline 2

4 2. Kriterier for prækvalifikation RUVU foretager sine vurderinger i forhold til kriterierne for prækvalifikation, som er fastsat i akkrediteringsbekendtgørelsen, bilag 4: Kriterium 1. Behov og relevans Der er et behov for uddannelsen i det danske samfund, som ikke i tilstrækkeligt omfang kan opfyldes af eksisterende uddannelser. Ansøgningen skal: dokumentere et aktuelt behov på arbejdsmarkedet eller sandsynliggøre et kommende arbejdsmarkedsbehov, dokumentere at centrale eksterne interessenter, herunder aftagersiden og eventuelle autorisationsgivende myndigheder mv., har været inddraget i vurdering af behovet for dimittender fra det konkrete uddannelsesforslag. Kriterium 2. Sammenhæng i uddannelsessystemet Uddannelsesudbuddet bidrager til øget sammenhæng mellem uddannelsesniveauerne nationalt og/eller regionalt og kan gennemføres uden væsentlige forringelser af vilkårene for eksisterende uddannelser og udbud. Uddybning: Ved ansøgning om nyt udbud af eksisterende uddannelse skal det tillige påvises, hvordan det nye udbud bidrager til opfyldelse af behovet for uddannelsen, nationalt og regionalt. 3. Statistik over ansøgninger om prækvalifikation, RUVU s vurderinger og ministerens afgørelser Som udgangspunkt er der årligt to prækvalifikationsrunder, men i juni 2015 blev der gennemført én ekstra (VEU-) runde, hvor det udelukkende var muligt at ansøge om prækvalifikation af tekniske akademiuddannelser under hensyntagen til udmøntning af VEU-puljemidlerne (voksen- og efteruddannelse). På nuværende tidspunkt er der således gennemført fem prækvalifikationsrunder siden opstarten den 1. oktober RUVU har i de fem prækvalifikationsrunder vurderet 50 ansøgninger om nye uddannelser og 101 ansøgninger om nye udbud og dubleringer af eksisterende uddannelsesudbud. I alt 151 ansøgninger. Uddannelses- og forskningsministeren har med undtagelse af ét tilfælde* fulgt RUVU s vurderinger. Ansøgninger total Godkendelse I alt Nye uddannelser Procent Nye udbud og dubleringer Procent I alt Procent 54**

5 * RUVU vurderede februar 2014, at UC Nordjyllands ansøgning om udbud af professionsbachelor i grafisk kommunikation i Aalborg levede op til kriterium 2 for prækvalifikation, men ministeren traf afgørelse om afslag med henvisning til, at uddannelsen er dimensioneret på nationalt plan. ** RUVU gennemførte sommer 2015 en ekstra prækvalifikationsrunde omhandlende en række ekstra VEUmidler til tekniske akademiuddannelser (uddybet s. 9). Runden førte til 17 godkendelser og kun ét afslag. Hvis denne runde fraregnes i procenttallene har RUVU i de fire første runder af rådets levetid i stedet haft en godkendelsesprocent på 48 %. Uddannelsestyper Som det fremgår af nedenstående tabel, udgør ansøgninger om nye kandidatuddannelser 60 % af alle nye uddannelsesansøgninger. Nye uddannelser Godkendelse I alt Erhvervsakademiuddannelser Professionsbacheloruddannelser (overbygning) Professionsbacheloruddannelser Bacheloruddannelser Kandidatuddannelser Akademiuddannelser Diplomuddannelser Masteruddannelser I alt Ansøgninger om nye udbud omfatter hovedsagelig udbud af erhvervsrettede uddannelser. Set i forhold til godkendelserne er der en klar overvægt i godkendelse af nye udbud af akademiuddannelser, mens de fleste ansøgninger om nye udbud på professionsbachelorniveau får afslag. Nye udbud Godkendelse I alt Erhvervsakademiuddannelser Professionsbacheloruddannelser (overbygning) Professionsbacheloruddannelser Bacheloruddannelser Kandidatuddannelser Akademiuddannelser Diplomuddannelser Masteruddannelser Maritime uddannelser I alt af ansøgningerne om nye udbud var ansøgninger om dubleringer af institutionernes eksisterende udbud. - Ud af de 33 e nye udbud af akademiuddannelser blev de 15 i forbindelse med den ekstra VEU-runde sommer

6 Institutioner Som det fremgår af tabellen har erhvervsakademier og universiteter noteret sig for størstedelen af ansøgningerne om prækvalifikation. Der er dog stor variation blandt de enkelte uddannelsesinstitutioner i forhold til antallet af ansøgninger, som det fremgår af de institutionsfordelte tabeller nedenfor. Ansøgninger institutioner Godkendelse I alt Erhvervsakademier Kunstneriske uddannelsesinstitutioner Maritime uddannelsesinstitutioner Professionshøjskoler Universiteter I alt Procent Ansøgninger universiteter Godkendelse I alt Aalborg Universitet Aarhus Universitet CBS DTU It-universitetet Københavns Universitet Roskilde Universitet Syddansk Universitet I alt universiteter Procent Ansøgninger erhvervsakademier Godkendelse I alt Copenhagen Business (CBA) Erhvervsakademi Aarhus Erhvervsakademi Dania Erhvervsakademi Kolding Erhvervsakademi Lillebælt Erhvervsakademi MidtVest Erhvervsakademi Sjælland Erhvervsakademi SydVest KEA Københavns Erhvervsak I alt erhvervsakademier Procent

7 Ansøgninger professionshøjskoler Godkendelse I alt Metropol UCC UC Lillebælt UC Nordjylland UC Sjælland UC Syddanmark VIA University College I alt professionshøjskoler Procent Ansøgninger kunstneriske/maritime Godkendelse I alt Arkitektskolen i Aarhus Designskolen Kolding Fredericia Maskinmesterskole KADK Københavns Maskinmesterskole Skagen Skipperskole I alt kunstneriske/maritime Procent Hovedr/ fagr og sprog Ansøgninger om nye uddannelser har fordelt sig nogenlunde ligeligt mellem hovedr, dog med en lille overvægt til humaniora, som bl.a. dækker over Aarhus Universitets generelle omlægning af sine sproguddannelser på kandidatniveau (6 ansøgninger). Ligeledes dækker afslagene på sundhedst over en række ansøgninger om kandidatuddannelser målrettet professionsbachelorer inden for sundhedst, hvor RUVU fandt, at der var tvivl om arbejdsmarkedsbehovet. Nye uddannelser efter Godkendelse I alt Humaniora Kunstnerisk Naturvidenskab Samfundsvidenskab/ samfundsfag Sundhedsvidenskabelig/ sundhedsfaglig Teknisk videnskab/ teknisk I alt Tilsvarende er der vedr. nye udbud en overvægt af ansøgninger inden for det tekniske, hvilket skal ses i sammenhæng med den ekstra VEU-runde 6

8 sommeren 2015, hvor der blev 17 nye akademiuddannelser på det tekniske. Nye udbud efter fag Godkendelse I alt Bio-lab Design It Kunstnerisk Maritim Medie og kommunikation Økonomisk/merkantil Naturvidenskab Pædagogik Samfundsvidenskab/ samfundsfag Sundhedsvidenskab/ sundhedsfaglig Teknisk videnskab/ teknisk I alt Blandt de e uddannelser og udbud er der en klar overvægt af dansksprogede uddannelser. Baggrunden herfor er blandt andet, at alle akademiuddannelser udbydes på dansk. Sprog Dansk Engelsk I alt Erhvervsakademiuddannelser Professionsbacheloruddannelser (overbygning) Professionsbacheloruddannelser Bacheloruddannelser Kandidatuddannelser Akademiuddannelser Diplomuddannelser Masteruddannelser Maritime I alt Procent

9 Indsigelser Når institutionerne modtager et udkast til afslag på en ansøgning, har de ti hverdage til at afgive en indsigelse. Til de 70 afslag er der blevet indgivet 38 indsigelser. I syv tilfælde vurderede RUVU, at indsigelsen indeholdt nye oplysninger, der ændrede det oprindelige vurderingsgrundlag, hvorfor udvalget ændrede sin vurdering til, at de konkrete ansøgninger nu levede op til kriterierne. Indsigelser fastholdt ændret til foreløbig godkendelse Erhvervsakademiuddannelser Professionsbacheloruddannelser (overbygning) I alt Professionsbacheloruddannelser Bacheloruddannelser Kandidatuddannelser Akademiuddannelser Diplomuddannelser Masteruddannelser Maritime uddannelser I alt Procent RUVU s arbejde RUVU s opgave er at vurdere, om en ny uddannelse eller et nyt udbud er hensigtsmæssigt set i et samfundsøkonomisk og uddannelsespolitisk perspektiv. Konkret skal RUVU vurdere, om der: 1) er et behov for uddannelsen i det danske samfund, som ikke kan dækkes af eksisterende uddannelser og 2) om uddannelsesudbuddet kan oprettes uden væsentlige negative konsekvenser for eksisterende uddannelsesudbud. Det er samtidig RUVU s opgave at rådgive ministeren om principielle spørgsmål, der knytter sig til udviklingen inden for det videregående uddannelsessystem. Generelt lægger RUVU vægt på, at det videregående uddannelsessystem bør være en levende organisme, som løbende udvikles, tilpasser sig og medvirker til dækning af ændrede behov på arbejdsmarkedet og i samfundet generelt gennem dialog med aftagere, uddannelsesinstitutioner og øvrige interessenter. På den anden side finder RUVU også, at der kan være grund til at udvise tilbageholdenhed med godkendelse af nye uddannelser og nye udbud/dubleringer. RUVU lægger således vægt på, at nye uddannelser og udbud/dubleringer skal opfylde et behov i det danske samfund, som ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af eksisterende uddannelser. 8

10 Nedenfor uddybes en række r, der har betydning for RUVU s arbejde og som har været drøftet på møder i RUVU i årets løb: 1) Institutionsakkrediteringer 2) VEU-uddannelser (ekstra ansøgningsrunde sommer 2015) 3) Sammenlægning uden prækvalifikation 4) Undervisning på flere forskellige udbudssteder Ad. 1: Institutionsakkrediteringer Uddannelsesinstitutioner, som er blevet positivt institutionsakkrediteret skal ikke længere have nye og eksisterende uddannelser uddannelsesakkrediteret. Det vil sige, at institutionen på baggrund af ministerens godkendelse kan oprette nye uddannelser og nye uddannelsesudbud 10 uger efter at have søgt om prækvalifikation. Foreløbig er tre institutioner blev akkrediteret positivt: Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Syddansk Universitet (SDU) og University College Sjælland (UCSJ). Den positive institutionsakkreditering af eksempelvis DTU i december 2014 betød, at bachelor- og kandidatuddannelse i sygdomsmodellering og kvantitativ biolog principielt kunne udbydes efter prækvalifikation og godkendelse i foråret RUVU har noteret sig, at institutionsakkreditering giver de positivt akkrediterede institutioner mulighed for at reagere hurtigt på f.eks. aktuelle arbejdsmarkedsbehov. Med en positiv institutionsakkreditering har Akkrediteringsrådet truffet afgørelse om, hvorvidt uddannelsesinstitutionens system for kvalitetssikring er tilstrækkeligt velbeskrevet og velfungerende. Det betyder, at institutionen i de seks år, som akkrediteringsperioden varer, selv skal sikre kvaliteten af de nye uddannelser, som institutionen ønsker at udbyde. Selvom alle nye uddannelser og nye udbud fortsat skal prækvalificeres også efter en positiv institutionsakkreditering vil en fuldt indfaset institutionsakkreditering således samlet set væsentlig mindske reaktionstiden for oprettelse af nye udbud og uddannelser, som der er behov for på arbejdsmarkedet. Ad. 2: VEU-uddannelser (ekstra ansøgningsrunde sommer 2015) I foråret 2015 kontaktede erhvervsakademierne Uddannelses- og Forskningsministeriet med henblik på at undersøge, hvorvidt der undtagelsesvist kunne blive åbnet op for en ekstra ansøgningsrunde sommeren 2015 om prækvalifikation af en række tekniske og produktionsrettede akademiuddannelser. Ministeriet besluttede, efter at have konsulteret RUVU, rent undtagelsesvis at imødekomme dette, og en ekstra prækvalifikationsrunde blev gennemført i juni Årsagen var, at der i VEU-aftalen fra maj 2014 var blevet afsat ganske betydelige midler til øget aktivitet og forhøjet taxametertilskud i perioden på voksen- og efteruddannelsest (VEU). Imidlertid var der et begrænset udbud af tekniske og produktionsrettede akademiuddannelser, hvorfor det var vanskeligt 9

11 for erhvervsakademierne at øge aktiviteten yderligere. Derfor blev der igangsat et arbejde med at udvikle nye moduler samt enkelte nye akademiuddannelser. På installationst blev der f.eks. udviklet to nye akademiuddannelser (hhv. ELog VVS-autorisation). Den ekstra prækvalifikationsrunde gav mulighed for at udbyde nye uddannelser og udbud tidligere, end det ville være muligt inden for de ordinære prækvalifikationsfrister. RUVU lagde i sine vurderinger af de indkomne ansøgninger vægt på, at akademiuddannelserne understøtter udmøntningen af trepartsaftalens 1 mia. kr. til mere og bedre voksen- og efteruddannelse, som er målrettet større efter- og videreuddannelsesaktivitet målrettet de tekniske og produktionsrettede erhverv. I udmøntningen er også afsat midler til nedsættelse af deltagerbetalingen på tekniske akademiuddannelser, hvilket må formodes at stimulere efterspørgslen. RUVU vil i sin løbende opfølgning på den ekstraordinære prækvalifikationsrunde vurdere, om den ekstra runde har ført til en fremrykning af aktiviteterne på t. Ad. 3: Sammenlægning uden prækvalifikation Med ændringerne i akkrediteringsloven april 2015 er det blevet muligt for uddannelsesinstitutionerne at sammenlægge eksisterende uddannelser uden prækvalifikation. Undtagelsen fra prækvalifikation omfatter hele eksisterende uddannelser, som en uddannelsesinstitution ønsker at sammenlægge til én uddannelse. Muligheden er umiddelbart mest relevant på universitetst, da universitetsuddannelserne normalt er institutionsspecifikke uddannelser med egen studieordning. Erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser kan dog også sammenlægges uden prækvalifikation, men da disse typisk udbydes af flere institutioner forskellige steder i landet, forudsætter det enig ansøgning fra udbyderne. Den nærmere procedure for sammenlægning uden prækvalifikation er fastsat i den reviderede akkrediteringsbekendtgørelse, som trådte i kraft den 1. september RUVU vurderer, at ændringen vil understøtte uddannelsesinstitutionernes arbejde med at øge kvalitet og gennemsigtighed i uddannelsesudbuddet. I institutionernes løbende arbejde med sikring af uddannelsernes kvalitet og arbejdsmarkedsrelevans kan sammenlægning af f.eks. to eksisterende uddannelser med samme eller tæt beslægtet erhvervssigte være hensigtsmæssig. RUVU har i løbet af sit virke stødt på tilfælde, hvor kravet om prækvalifikation af en uddannelse opstået som sammenlægning af to eksisterende uddannelser har fremstået som unødvendig. RUVU hilser derfor ændringen velkommen. Ad. 4: Undervisning på flere forskellige udbudssteder Erhvervsakademierne og professionshøjskolerne har med den seneste revision af adgangsbekendtgørelsen, der er trådt i kraft den 18. marts 2015, fået mulighed for at gennemføre undervisning på flere forskellige udbudssteder. 10

12 Ændringen indebærer, at uddannelsesinstitutionen kan tilrettelægge en uddannelse, således at afgrænsede dele heraf henlægges til et andet udbudssted end dét, den uddannelsessøgende er blevet optaget på, hvis institutionen har informeret herom ved ansøgningen og ved tilbud om optagelse. Ved afgrænsede dele af en uddannelse forstås en studieretning eller andre specialiserede dele af uddannelsen. RUVU vurderer, at ændringen i adgangsbekendtgørelsen giver institutionerne bedre muligheder for en fleksibel tilrettelæggelse af uddannelserne. Muligheden for f.eks. at samle beslægtede studieretninger på et udbudssted kan være afgørende for at sikre tilstrækkeligt volumen og bedre faglig understøttelse af alle uddannelsens dele. 11

13 5. Appendix: Oversigt over ansøgninger Efterår 2013: Nye uddannelser Fagbetegnelse Ansøger Udbudssted Sprog Hoved Afgørelse Kandidat i Computational Biomedicine Syddansk Universitet Odense Engelsk Naturvidenskab Foreløbig * Kandidat i Politologisk forskning Aarhus Universitet Aarhus Engelsk Samfundsvidenskab Kandidat i Markedsantropologi Syddansk Universitet Odense Engelsk Samfundsvidenskab Kandidat i Operations Management Syddansk Universitet Odense Engelsk Teknisk videnskab Foreløbig Master i It-innovation Aarhus Universitet Aarhus Dansk Naturvidenskab Foreløbig Master i Arkitektur Arkitektskolen Aarhus Aarhus Dansk Kunstnerisk Foreløbig Diplom i Designmetode og Didaktik Designskolen Kolding Kolding Dansk Kunstnerisk Foreløbig Professionsbachelor (diplomingeniør) i forsyningsteknik VIA Horsens Engelsk Tekniske Foreløbig Professionsbachelor i Humanistisk Teknologikoordinering UC Syddanmark Sønderborg Dansk Sundhedsvidenskab * Foreløbig betyder, at godkendelsen er betinget af efterfølgende positiv uddannelses- eller institutionsakkreditering. Nye udbud og dubleringer Fagbetegnelse Ansøger Udbudssted Sprog Hoved Afgørelse Akademiuddannelse i Velfærdsteknologi i Praksis EA MidtVest Herning Dansk Sundhedsfaglige Akademiuddannelse i Sundhedspraksis EA MidtVest Herning Dansk Sundhedsfaglige Foreløbig Foreløbig Akademiuddannelse i Offentlig forvaltning og Dania Viborg Dansk Samfundsfaglige Foreløbig

14 Administration Akademiuddannelse i Offentlig forvaltning og administration EA Aarhus Aarhus Dansk Samfundsfaglige Foreløbig Akademiuddannelse i Socialpædagogik UC Nordjylland Nørresundby Dansk Pædagogiske Foreløbig Erhvervsakademiuddannelse til Procesteknolog Dania Silkeborg Dansk Bio- og laboratorietekniske Erhvervsakademiuddannelse til Procesteknolog EA Aarhus Aarhus Dansk Bio- og laboratorietekniske Erhvervsakademiuddannelse til Produktionsteknolog EA Kolding Kolding Dansk Tekniske Foreløbig Erhvervsakademiuddannelse til Produktionsteknolog KEA København N Engelsk Tekniske Foreløbig Erhvervsakademiuddannelse i Administration Dania Horsens Dansk Samfundsfaglige Erhvervsakademiuddannelse til Financial Controller EA Lillebælt Vejle Dansk Det økonomiskmerkantile Erhvervsakademiuddannelse til Designteknolog EA SydVest Esbjerg Dansk Designfaglige Professionsbachelor Maskinmester EA SydVest Esbjerg Dansk Maritim Foreløbig Professionsbachelor Maskinmester Fredericia maskinmesterskole Esbjerg Dansk Maritim Godkendt Professionsbachelor i Eksport og teknologi Dania Randers Engelsk Det økonomiskmerkantile Professionsbachelor i Finans EA Kolding Kolding Dansk Det økonomiskmerkantile Professionsbachelor i Multiplatform storytelling and production KEA København N Dansk Medie- og kommunikationsfaglige Den merkantile diplomuddannelse KEA Ballerup Dansk Det økonomiskmerkantile 13

15 Diplom i formidling af kunst og kultur for børn og unge UC Lillebælt Vejle Dansk Pædagogiske Diplom i Parkvirksomhed EA Aarhus Aarhus Dansk Det økonomiskmerkantile Ansøgninger der ikke kunne godkendes som følge af legalitetsforhold Fagbetegnelse Ansøger Udbudssted Sprog Hoved Afgørelse Akademiuddannelse i Offentlig forvaltning og administration VIA Aarhus Dansk Samfundsfaglige Professionsbachelor Bygningskonstruktør EA MidtVest Holstebro Dansk Tekniske Professionsbachelor (overbygning) i Innovation og Entreprenørskab EA MidtVest Herning Dansk Det økonomiskmerkantile Diplom i Pædagogik Metropol København Dansk Pædagogiske Forår 2014: Nye uddannelser Fagbetegnelse Ansøger Udbudssted Sprog Hoved Afgørelse Bachelor i Videnskab- og teknologistudier RUC Roskilde Dansk Teknisk videnskab Kandidat i Videnskab- og teknologistudier RUC Roskilde Engelsk Teknisk videnskab Bachelor i kognitionsvidenskab Aarhus Universitet Aarhus Engelsk SamfundsvidenskabForeløbig Bachelor Pædagogik Aarhus Universitet Aarhus Dansk Humaniora 14

16 Bachelor i Arkæologi Aarhus Universitet Aarhus Dansk Humaniora Foreløbig Kandidat i Anvendt jura Københavns Universitet København Dansk SamfundsvidenskabForeløbig Kandidat i immunologi og inflammation Københavns Universitet København Engelsk Sundhedsvidenskab Foreløbig Kandidat i Radiografisk teknologi Aalborg Universitet Aalborg Dansk Sundhedsvidenskab Kandidat i Radiografi Syddansk Universitet Odense Dansk Sundhedsvidenskab Kandidat i Fysioterapi Aalborg Universitet Aalborg Dansk Sundhedsvidenskab Kandidat i Fysioterapi Aarhus Universitet Aarhus Dansk Sundhedsvidenskab Kandidat i Klinisk sygepleje Aalborg Universitet Aalborg Dansk Sundhedsvidenskab Kandidat i Sundhedsfremmeledelse RUC Roskilde Dansk Sundhedsvidenskab Kandidat i kulturel interaktion og interkulturel analyse Aarhus Universitet Aarhus Engelsk Humaniora Foreløbig Kandidat i kulturel interaktion og interkulturel analyse (tyske studier) Kandidat i kulturel interaktion og interkulturel analyse (franske studier) Kandidat i kulturel interaktion og interkulturel analyse (latinamerikastudier) Kandidat i kulturel interaktion og interkulturel analyse (spansk og spanskamerikanske studier) Kandidat i kulturel interaktion og interkulturel analyse (italienske studier) Aarhus Universitet Aarhus Engelsk Humaniora Foreløbig Aarhus Universitet Aarhus Engelsk Humaniora Foreløbig Aarhus Universitet Aarhus Engelsk Humaniora Foreløbig Aarhus Universitet Aarhus Engelsk Humaniora Foreløbig Aarhus Universitet Aarhus Engelsk Humaniora Foreløbig Kandidat Børnekultur- medier, æstetik og praksis Aarhus Universitet Aarhus Dansk Humaniora 15

17 Kandidat i Miljøvidenskab Aarhus Universitet Emdrup Engelsk Naturvidenskab Kandidat i Transnational og Cross border journalistik RUC Roskilde Engelsk Humaniora Kandidat i Urban Studies (4cities) Københavns Universitet København (Erasmus Mundus) Engelsk Humaniora Foreløbig Kandidat Sundhedsinnovation CBS Frederiksberg Engelsk SamfundsvidenskabForeløbig Master i kuratering Aarhus Universitet Aarhus Engelsk Humaniora Foreløbig Professionsbachelor (Overbygning) i Energimanagement UC Nordjylland Aalborg Dansk Tekniske Foreløbig Diplom i designstrategi og designledelse Nye udbud og dubleringer Kunstakademiets skoler for arkitektur, design og konservering København Dansk Kunstnerisk Foreløbig Fagbetegnelse Ansøger Udbudssted Sprog Hoved Afgørelse Kandidat Informationsteknologi it, kommunikation og organisation Aarhus Universitet Herning Engelsk Samfundsvidenskab * Akademiuddannelse i energiteknologi EA Lillebælt Odense Dansk Tekniske Foreløbig Akademiuddannelse i energiteknologi EA Lillebælt Vejle Dansk Tekniske Akademiuddannelse i Socialt arbejde UC Sjælland Næstved Dansk Samfundsfaglige Akademiuddannelse i sundhedspraksis Metropol København Dansk Sundhedsfaglige Akademiuddannelse i Beskæftigelse UC Sjælland Næstved Dansk Samfundsfaglige Akademiuddannelse i Offentlig Forvaltning og Administration UC Sjælland Næstved Dansk Samfundsfaglige Foreløbig Foreløbig Foreløbig 16

18 Erhvervsakademiuddannelse til Datamatiker EA Kolding Kolding Dansk It-faglige Erhvervsakademiuddannelse til Datamatiker Dania Silkeborg Dansk It-faglige Erhvervsakademiuddannelse til Produktionsteknolog EA Aarhus Aarhus Dansk Tekniske Foreløbig Erhvervsakademiuddannelse til Energiteknolog EA Aarhus Aarhus Dansk Tekniske Erhvervsakademiuddannelse til Energiteknologi EA Lillebælt Odense Engelsk Tekniske Erhvervsakademiuddannelse til Automationsteknolog Dania Horsens Dansk Tekniske Erhvervsakademiuddannelse til Designteknolog VIA Aarhus Dansk Designfaglige Erhvervsakademiuddannelse til Financial controller EA Kolding Kolding Engelsk Det økonomiskmerkantile Erhvervsakademiuddannelse til Finansøkonom EA SydVest Sønderborg Dansk Det økonomiskmerkantile Erhvervsakademiuddannelse til Serviceøkonom EA SydVest Esbjerg Dansk Det økonomiskmerkantile Erhvervsakademiuddannelse til Serviceøkonom EA Aarhus Aarhus Engelsk Det økonomiskmerkantile Professionsbachelor (Overbygning) i sportsmanagement EA Lillebælt Odense Engelsk Det økonomiskmerkantile Professionsbachelor (Overbygning) i Innovation og entreprenørskab Professionsbachelor (Overbygning) i innovation og entreprenørskab Professionsbachelor (Overbygning) i innovation og entreprenørskab EA MidtVest Herning Dansk Det økonomiskmerkantile EA Kolding Kolding Dansk Det økonomiskmerkantile CBA Lyngby og København Dansk Det økonomiskmerkantile Foreløbig Foreløbig Godkendt Foreløbig 17

19 Professionsbachelor (Overbygning) i innovation og entreprenørskab Professionsbachelor (Overbygning) i produktudvikling og teknisk integration Professionsbachelor (Overbygning) i produktudvikling og teknisk integration Professionsbachelor (Overbygning) i International Handel og markedsføring Professionsbachelor (Overbygning) i offentlig administration CBA Lyngby og København Engelsk Det økonomiskmerkantile Dania Viborg Engelsk Tekniske Dania Viborg Dansk Tekniske EA Lillebælt Vejle Dansk Det økonomiskmerkantile UC Syddanmark Kolding og Esbjerg Dansk Samfundsfaglige Professionsbachelor til Bygningskonstruktør EA MidtVest Holstebro Dansk Tekniske Professionsbachelor til Radiograf VIA Aarhus Dansk Sundhedsfaglige Professionsbachelor i grafisk kommunikation UC Nordjylland Aalborg Dansk Medie- og kommunikationsfaglige Professionsbachelor i Finans Dania Hobro Dansk Det økonomiskmerkantile Professionsbachelor i Økonomi og it EA Aarhus Aarhus Engelsk Det økonomiskmerkantile Diplom i Ledelse Dania Randers Dansk Det økonomiskmerkantile * som følge af trukket ansøgning. Efterår 2014: Nye uddannelser Løbenr Fagbetegnelse Ansøger Udbudssted Sprog Hoved Afgørelse A1 Kandidat I Elektronik Syddansk Universitet Odense Engelsk Teknisk videnskab Foreløbig 18

20 A2 Kandidat I Markedsantropologi Syddansk Universitet Odense Engelsk Samfundsvidenskab A3 Kandidat in Media Arts Cultures (Erasmus Mundus) A4 Akademiuddannelsen i Automation og Drift Erhvervsakademi MidtVest Aalborg Universitet Aalborg Engelsk Humaniora Foreløbig Herning Dansk Tekniske Foreløbig A5 Master i Skolelivets Socialpsykologi RUC Roskilde Dansk Humaniora Nye udbud af nye uddannelser Løbenr Fagbetegnelse Ansøger Udbudssted Sprog Hoved Afgørelse B1 Akademiuddannelsen i Automation og Drift Erhvervsakademi SydVest Esbjerg Dansk Tekniske Foreløbig B2 Akademiuddannelsen i Automation og Drift UC Nordjylland Aalborg Dansk Tekniske Foreløbig B3 Akademiuddannelsen i Automation og Drift KEA København Dansk Tekniske Foreløbig Nye udbud og dubleringer Løbenr Fagbetegnelse Ansøger Udbudssted Sprog Hoved Afgørelse D1 Kandidat i Statskundskab Aarhus Universitet Aarhus Engelsk Samfundsvidenskab Foreløbig D2 D3 D4 C1 C2 C3 Erhvervsakademiuddannelse til Markedsføringsøkonom Erhvervsakademi MidtVest Erhvervsakademiuddannelse til Serviceøkonom Erhvervsakademi MidtVest Erhvervsakademiuddannelse til Serviceøkonom Erhvervsakademiet Copenhagen Business Professionsbachelor (overbygning) i Innovation og Entreprenørskab Professionsbachelor Diplomingeniør I Production Engineering Akademiuddannelsen i Ungdoms- og Voksenundervisning Erhvervsakademi MidtVest C4 Akademiuddannelsen i Energiteknologi Erhvervsakademi SydVest Skjern Dansk Økonomisk/Merkantile Skjern Dansk Økonomisk/Merkantile Bornholm Dansk Økonomisk/Merkantile Herning Dansk Økonomisk/Merkantile Godkendt VIA Horsens Engelsk Tekniske UC Nordjylland Nørresundby Dansk Pædagogiske Foreløbig Esbjerg Dansk Tekniske Foreløbig 19

21 C5 Skibsfører Skagen Skipperskole Skagen Dansk Maritime Foreløbig Forår 2015: Nye uddannelser Løbenr. Fagbetegnelse Ansøger Udbudssted Sprog Hoved Afgørelse A1 MA i Hovedpinesygdomme Københavns Universitet A2 BA i Sygdomsmodellering og kvantitativ biologi Danmarks Tekniske Universitet A3 KA i Sygdomsmodellering og kvantitativ biologi Danmarks Tekniske Universitet A4 MA i Lægemiddelregistrering Københavns Universitet København Engelsk Sundhedsvidenskab Foreløbig DTU Lyngby Campus Dansk Teknisk videnskab Godkendt DTU Lyngby Campus Dansk Teknisk videnskab Godkendt København Engelsk Sundhedsvidenskab Foreløbig A5 PB i Sundhed og Fødevareproduktion VIA University College Campus Aarhus N Dansk Bio- og laboratorietekniske A6 KA i Interkulturelle Markedsstudier Københavns Universitet København Dansk Humaniora Foreløbig A7 KA i Konkurrence- og eliteidræt Syddansk Universitet Esbjerg Dansk Sundhedsvidenskab Nye udbud og dubleringer Løbenr. Fagbetegnelse Ansøger Udbudssted Sprog Hoved Afgørelse C1 PB i Katastrofeberedskab University College Syddanmark C2 C3 AU i Automation og drift (iflg. udkast til studieordning) AU i Automation og drift (iflg. udkast til studieordning) Erhvervsakademi Lillebælt Erhvervsakademi Lillebælt C4 PBO i International Hospitality Management Erhvervsakademi Aarhus Esbjerg Dansk Tekniske Vejle Dansk Tekniske Foreløbig Odense Dansk Tekniske Foreløbig Aarhus Engelsk Det økonomisk-merkantile C5 PBO i International Hospitality Management Erhvervsakademi Aarhus Dansk Det økonomisk-merkantile 20

22 Aarhus C6 PBO i International Hospitality Management Erhvervsakademi Lillebælt Vejle Dansk Det økonomisk-merkantile C7 PBO i International Hospitality Management Erhvervsakademi Midt-Holstebro Engelsk Det økonomisk-merkantile Vest C8 PB i Finans Erhvervsakademi Syd- Vest Esbjerg Dansk Det økonomisk-merkantile C9 PB i Finans Erhvervsakademi Midt-Holstebro Dansk Det økonomisk-merkantile Vest C10 AU i International Transport og Logistik Erhvervsakademi Kolding C11 DP i Erhvervspædagogik University College Nordjylland C12 AU i Energiteknologi University College Nordjylland C13 AU i Offentlig forvaltning og administration Erhvervsakademiet Dania D1 EA i Administration (administrationsøkonom AK) Erhvervsakademiet Dania D2 EA i Finanst (finansøkonom AK) Erhvervsakademiet CBA D3 PBO i Innovation og entrepreneurship Erhvervsakademi Sjælland Kolding Dansk Det økonomisk-merkantile Foreløbig Nørresundby Dansk Pædagogiske Foreløbig Aalborg Dansk Tekniske Foreløbig Viborg Dansk Samfundsfaglige Foreløbig Horsens Dansk Samfundsfaglige Foreløbig Bornholm Dansk Det økonomisk-merkantile Næstved Dansk Det økonomisk-merkantile Godkendt Sommer 2015 (ekstra ansøgningsrunde om VEU-midler): Nye uddannelser Løbenr. Fagbetegnelse Ansøger Udbudssted Sprog Hoved Afgørelse A1 Akademiuddannelse i EL-installation Københavns Erhvervsakademi København Dansk Tekniske Foreløbig 21

23 A2 Akademiuddannelse i VVS-installation Københavns Erhvervsakademi København Dansk Tekniske Foreløbig Nye udbud af nye uddannelser Løbenr. Fagbetegnelse Ansøger Udbudssted Sprog Hoved Afgørelse B1 Akademiuddannelse i EL-installation Erhvervsakademi Lillebælt Odense Dansk Tekniske Foreløbig B2 Akademiuddannelse i EL-installation Erhvervsakademi Lillebælt Vejle Dansk Tekniske Foreløbig B3 Akademiuddannelse i EL-installation Erhvervsakademi Syd-Vest Esbjerg Dansk Tekniske Foreløbig B4 Akademiuddannelse i EL-installation Erhvervsakademi Midt-Vest Herning Dansk Tekniske Foreløbig B5 Akademiuddannelse i EL-installation Erhvervsakademi Sjælland Nykøbing Falster Dansk Tekniske Foreløbig B6 Akademiuddannelse i VVS-installation Erhvervsakademi Midt-Vest Herning Dansk Tekniske Foreløbig B7 Akademiuddannelse i VVS-installation Erhvervsakademi Sjælland Slagelse Dansk Tekniske Foreløbig B8 Akademiuddannelse i VVS-installation Erhvervsakademi Lillebælt Odense Dansk Tekniske Foreløbig B9 Akademiuddannelse i VVS-installation Erhvervsakademi Lillebælt Vejle Dansk Tekniske Foreløbig B10 Akademiuddannelse i automation og drift Erhvervsakademi Kolding Kolding Dansk Tekniske Foreløbig B11 Akademiuddannelse i automation og drift Erhvervsakademi Aarhus Aarhus Dansk Tekniske Foreløbig B12 Akademiuddannelse i automation og drift Erhvervsakademiet Dania Hadsten Dansk Tekniske Foreløbig B13 Akademiuddannelse i automation og drift Københavns Maskinmesterskole Nye udbud af eksisterende uddannelser København Dansk Tekniske Løbenr. Fagbetegnelse Ansøger Udbudssted Sprog Hoved Afgørelse C1 Akademiuddannelse i Energiteknologi Erhvervsakademi Sjælland Næstved Dansk Tekniske Foreløbig C2 Akademiuddannelse i Energiteknologi Erhvervsakademi Kolding Kolding Dansk Tekniske Foreløbig C3 Akademiuddannelse i Innovation, produkt og produktion Erhvervsakademiet Dania Randers Dansk Tekniske Foreløbig 22

24 23

Uddannelses- og Forskningsudvalget UFU Alm.del Bilag 45 Offentligt. Prækvalifikation. Resultater og erfaringer med RUVU s arbejde 2015/2016.

Uddannelses- og Forskningsudvalget UFU Alm.del Bilag 45 Offentligt. Prækvalifikation. Resultater og erfaringer med RUVU s arbejde 2015/2016. Uddannelses- og Forskningsudvalget 2016-17 UFU Alm.del Bilag 45 Offentligt Prækvalifikation Resultater og erfaringer med RUVU s arbejde 2015/2016. RUVU s årsrapport - indledning Med lov om akkreditering

Læs mere

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper Optag 2015 Nr. 1 Oversigt, uddannelsesgrupper og institutioner 1. Samlet optag Det samlede optag på de videregående uddannelser er i 2015 på 65.298 studerende, hvilket er 2 pct. højere end sidste år, svarende

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget UFU Alm.del Bilag 40 Offentligt. Prækvalifikation. Resultater og erfaringer ed RUVU s arbejde 2016/2017.

Uddannelses- og Forskningsudvalget UFU Alm.del Bilag 40 Offentligt. Prækvalifikation. Resultater og erfaringer ed RUVU s arbejde 2016/2017. Uddannelses- og Forskningsudvalget 2017-18 UFU Alm.del Bilag 40 Offentligt Prækvalifikation Resultater og erfaringer ed RUVU s arbejde 2016/2017. Udgivet af: Styrelsen for Forskning og Uddannelse Bredgade

Læs mere

Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper. Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015)

Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper. Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015) Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015) Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser

Læs mere

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017 Søgning 2017 Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 20. marts, 2017 2. udgave, revideret 23. marts 2017 Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer

Læs mere

Søgning 2015. Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner

Søgning 2015. Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Søgning 2015 Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 19. marts, 2015 Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser 3 2. Søgningen

Læs mere

PAES - STÅ PROGNOSE 2012

PAES - STÅ PROGNOSE 2012 PAES - STÅ PROGNOSE 2012 STÅANTAL ØKONOMI BUDGET 2012 PROGNOSE 1 REALISERET 20120731 BUDGET 2012 PROGNOSE 1 REALISERET 20120731 HVIS 1,5% STÅ KOMMER TIL INDEN 30. SEPTEMBER Arbejdslivsstudier 24,00 24,00

Læs mere

Erhvervsakademi Kolding iba@iba.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi Kolding iba@iba.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi Kolding iba@iba.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Koldings ansøgning om godkendelse

Læs mere

Optag Nr. 12. Køn

Optag Nr. 12. Køn Optag 2017 Nr. 12 Køn 1. Optaget fordelt på køn Kvinderne udgør også i 2017, med 56 procent, flertallet blandt de nye studerende. Årets optag ændrer ikke på den kønsmæssige sammensætning af optaget i forhold

Læs mere

Ledighed (pct.) Kandidatuddannelse Aalborg Universitet Kandidatuddannelse Københavns Universitet University College Nordjylland, 39 14

Ledighed (pct.) Kandidatuddannelse Aalborg Universitet Kandidatuddannelse Københavns Universitet University College Nordjylland, 39 14 Notat Dimittendledighed, szoom Tabellerne viser opgørelser over dimittendledighed (4.-7. kvartal efter endt uddannelse) for udvalgte videregående uddannelser fordelt på udbudsniveau. Tallene er opgjort

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Hvornår skal der søges om prækvalifikation Uddannelsesinstitutionerne skal ansøge om prækvalifikation i fire tilfælde:

Hvornår skal der søges om prækvalifikation Uddannelsesinstitutionerne skal ansøge om prækvalifikation i fire tilfælde: Notat UDKAST Indhold Introduktion til prækvalifikation... 1 Hvornår skal der søges om prækvalifikation... 1 Hvad menes med uddannelse og uddannelsesudbud?... 2 Hvornår er en uddannelse ny?... 2 Genansøgning...

Læs mere

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om godkendelse

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om godkendelse

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse CBS cbs@cbs.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af CBS ansøgning om godkendelse af ny uddannelse, truffet følgende udkast

Læs mere

På vej mod et nyt koncept

På vej mod et nyt koncept På vej mod et nyt koncept foreløbige overvejelser 1 Titel lorem ipsum dolor sit amet Den politiske aftale Uddannelsesakkrediteringer i en overgangsfase Institutionsakkrediteringer (3-4 år) Gennemgang af

Læs mere

Hvornår skal der søges om prækvalifikation Uddannelsesinstitutionerne skal ansøge om prækvalifikation i fire tilfælde:

Hvornår skal der søges om prækvalifikation Uddannelsesinstitutionerne skal ansøge om prækvalifikation i fire tilfælde: Notat Indhold Introduktion til prækvalifikation... 1 Hvornår skal der søges om prækvalifikation... 1 Hvad menes med uddannelse og uddannelsesudbud?... 2 Hvornår er en uddannelse ny?... 3 Genansøgning...

Læs mere

OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER

OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER 10. juni 2015 OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER Oversigt over erhvervsakademier og professionshøjskoler UDBUD

Læs mere

Erhvervsakademiet Copenhagen Business Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademiet Copenhagen Business Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademiet Copenhagen Business kontakt@cphbusiness.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademiet Copenhagen

Læs mere

Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012

Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012 Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012 I 2012 var der atter stigning i antallet af tilbudte studiepladser inden for UC-sektoren, dvs. de syv professionshøjskoler, Danmarks Medie- og

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation

Vejledning til prækvalifikation Vejledning til prækvalifikation Introduktion til prækvalifikation Alle nye videregående uddannelser under Kulturministeriet skal fremover gennemgå prækvalifikation, før de kan oprettes, jf. lov om akkreditering

Læs mere

Notat om de lovgivningsmæssige rammer for regional uddannelsesdækning

Notat om de lovgivningsmæssige rammer for regional uddannelsesdækning Rådet for uddannelser og Professionsbacheloruddannelser Sekretariatet BILAG 18/10 Rådsmøde 5/10 Tirsdag den 12. oktober 2010 Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde Frederiksholms

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aarhus Universitet au@au.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af ny uddannelse,

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Syddansk Universitet sdu@sdu.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Syddansk Universitets ansøgning om godkendelse af

Læs mere

3,94 4 3,42 3,29. uddannelsesinstitution. Kunstneriske. Martime

3,94 4 3,42 3,29. uddannelsesinstitution. Kunstneriske. Martime Notat Nyuddannedes vurdering af uddannelsernes relevans s- og Forskningsministeriet har bedt dimittender fra ordinære videregående uddannelser, der færdiggør deres uddannelse i perioden 1. oktober 2012

Læs mere

Erhvervsakademi Dania Afslag på godkendelse af nyt udbud

Erhvervsakademi Dania   Afslag på godkendelse af nyt udbud Erhvervsakademi Dania E-mail: eadania@eadania.dk Afslag på godkendelse af nyt udbud Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Danias ansøgning

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

Kort 1: Kort over Professionshøjskoler og Ingeniørhøjskolen i Københavns udbudssteder for grunduddannelser 2011

Kort 1: Kort over Professionshøjskoler og Ingeniørhøjskolen i Københavns udbudssteder for grunduddannelser 2011 1/11 Kort 1: Kort over Professionshøjskoler og Ingeniørhøjskolen i Københavns udbudssteder for grund 2011 Storkøbenhavn Bornholm UC Syd 2/11 Oversigt over udviklingen i antallet af optagne fordelt på institutioner

Læs mere

Årsberetning 2015. bilagsdel. Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser

Årsberetning 2015. bilagsdel. Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 118 Offentligt Årsberetning 2015 bilagsdel Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Februar 2016 Udgivet af Styrelsen

Læs mere

I lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelser foretages følgende ændringer:

I lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelser foretages følgende ændringer: 6. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner ( krav om prækvalifikation af nye uddannelser, som er fremkommet ved sammenlægning af eksisterende

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 256 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 256 Offentligt Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 256 Offentligt Ansøgertallet pr. 15. marts til Undervisningsministeriets videregående uddannelser Nedenfor opdeles ansøgerne på type, område og

Læs mere

Data om censur og bedømmelse. Tabelrapport med data fra de videregående uddannelsesinstitutioner

Data om censur og bedømmelse. Tabelrapport med data fra de videregående uddannelsesinstitutioner Data om censur og bedømmelse Tabelrapport med data fra de videregående uddannelsesinstitutioner Data om censur og bedømmelse Tabelrapport med data fra de videregående uddannelsesinstitutioner 2016 Data

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Forslag. Lov om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner Lovforslag nr. L 91 Folketinget 2014-15 Fremsat den 10. december 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om akkreditering af videregående

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af UC Syddanmarks ansøgning om godkendelse af nyt udbud,

Læs mere

Erhvervsakademi 2015. Interessentkredsmøde 11/4-2012. En midtvejsstatus på EA2015

Erhvervsakademi 2015. Interessentkredsmøde 11/4-2012. En midtvejsstatus på EA2015 Erhvervsakademi 2015 Interessentkredsmøde 11/4-2012 En midtvejsstatus på EA2015 1 Interessentkredsmøde 11.4.2012 Dagsorden: Status på indsatsområderne fra 2011 Forslag til nye indsatsområder 2012 Erhvervsakademiernes

Læs mere

Akkrediteringsrådets årsberetning for 2014

Akkrediteringsrådets årsberetning for 2014 Akkrediteringsrådets årsberetning for 2014 Akkrediteringsrådet Side 2 Akkrediteringsrådets årsberetning for 2014 Akkrediteringsrådets årsberetning for 2014 Akkrediteringsrådet Citat med kildeangivelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Erhvervsakademi Aarhus Godkendelse af ny uddannelse

Erhvervsakademi Aarhus   Godkendelse af ny uddannelse Erhvervsakademi Aarhus E-mail: info@eaaa.dk Godkendelse af ny uddannelse Erhvervsakademi Aarhus fik d. 12. december 2016 en afgørelse om, at en godkendelse af nedenstående uddannelse afventede, at der

Læs mere

Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept. 2. maj 2013

Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept. 2. maj 2013 Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept 2. maj 2013 Status Forslag til ny akkrediteringslov forventes vedtaget i maj Bekendtgørelse sendes herefter i høring Lov og bekendtgørelse forventes at træde i kraft

Læs mere

Erhvervsakademi Aarhus Godkendelse af ny uddannelse

Erhvervsakademi Aarhus   Godkendelse af ny uddannelse Erhvervsakademi Aarhus E-mail: info@eaaa.dk Godkendelse af ny uddannelse Erhvervsakademi Aarhus fik d. 12. december 2016 en afgørelse om, at en godkendelse af nedenstående uddannelse afventede, at der

Læs mere

Afgørelse om foreløbig godkendelse

Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Årgang 2008. Årgang 2007. Total optaget 67 150 100 44 14 18 9 6 1 409. Årgang 2008. Årgang 2009. Årgang 2010

Årgang 2008. Årgang 2007. Total optaget 67 150 100 44 14 18 9 6 1 409. Årgang 2008. Årgang 2009. Årgang 2010 Optaget via KOT2012 fra Svendborg Gymnasium og HF I alt er 409 fra Svendborg Gymnasium og HF optaget via KOT 2012. Heraf: 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Total optaget 67 150 100 44 14 18

Læs mere

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spatial Designs and Society

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spatial Designs and Society Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spatial Designs and Society 1. Adgangsgivende bacheloruddannelser fra RUC Humanistiske bacheloruddannelser Performance Design og Dansk Performance Design og Historie

Læs mere

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag.

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag. Erhvervsakademi Kolding Iba@iba.dk Udkast til afslag på godkendelse Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Koldings

Læs mere

Bilag vedr. Behovsredegørelsen. 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling. 4. Samlet redegørelse for kriterium 2

Bilag vedr. Behovsredegørelsen. 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling. 4. Samlet redegørelse for kriterium 2 Bilag vedr. Behovsredegørelsen 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling 4. Samlet redegørelse for kriterium 2 Samlet redegørelse for kriterium 2: Sammenhæng i Uddannelsessystemet

Læs mere

Tabel 1 - Optaget på Syddansk Universitet og Aalborg Universitet Esbjerg fordelt på fakultetsniveau

Tabel 1 - Optaget på Syddansk Universitet og Aalborg Universitet Esbjerg fordelt på fakultetsniveau Oversigt over optaget på videregående uddannelser I bilaget findes en oversigt over optaget på de videregående uddannelser i Syddanmark fordelt henholdsvis på geografi og uddannelse/fakultet. Antallet

Læs mere

Professionshøjskolen UCC (Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole) Sygeplejerske 36

Professionshøjskolen UCC (Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole) Sygeplejerske 36 Notat Bilag 1: Dimensionering 2015/16 institutionsvis 4. juni 2015 Juridisk enhed Uddannelse UFMs dimensionering 2015/16 Professionshøjskolen UCC (Bornholms Sundheds og Sygeplejeskole) Sygeplejerske 36

Læs mere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Studievalg Sydjylland Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Hvem er Studievalg Sydjylland? 1 af 7 vejledningscentre under Uddannelsesministeriet Specialiseret i vejledning om videregående

Læs mere

Oversigt over optaget på videregående uddannelser i Syddanmark i 2015

Oversigt over optaget på videregående uddannelser i Syddanmark i 2015 Oversigt over optaget på videregående uddannelser i Syddanmark i 2015 Dette bilag indeholder en oversigt over optaget på de videregående uddannelser i Syddanmark i 2015 sammenlignet med 2012, 2013 og 2014.

Læs mere

Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser

Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser I medfør af 8, stk. 2, 12, stk. 2, 14, stk. 2, 18, stk. 4, 20, 21, stk. 4 og 22,

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College 1. Partnerskabets parter: Erhvervsakademi Dania Cvr-nr. 31 56 51 62 Minervavej 63 8960 Randers SØ Professionshøjskolen VIA University

Læs mere

Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (KEA) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3.

Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (KEA) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3. Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (K) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3. Nøgletal 1. GENEREL INSTITUTIONSBESKRIVELSE Institutionsadresse

Læs mere

Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Danias ansøgning om godkendelse

Læs mere

Tabel 1 Optaget på Syddansk Universitet og Aalborg Universitet Esbjerg fordelt på fakultetsniveau 2000 2011

Tabel 1 Optaget på Syddansk Universitet og Aalborg Universitet Esbjerg fordelt på fakultetsniveau 2000 2011 Bilag 18 Oversigt over optaget på videregående uddannelser I bilaget findes en oversigt over optaget på de videregående uddannelser i Syddanmark, fordelt henholdsvis på geografi og Uddannelse/fakultet.

Læs mere

Erhvervsakademier uddanner til regionalt arbejdsmarked

Erhvervsakademier uddanner til regionalt arbejdsmarked Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 (Omtryk - 09-11-2015 - Uddybende oversigt fra EVA) ULØ Alm.del Bilag 27 Offentligt Analyse af dimittenders mobilitet efter endt uddannelse Erhvervsakademierne

Læs mere

Åbent Hus ved de videregående uddannelser Forår 2018

Åbent Hus ved de videregående uddannelser Forår 2018 Åbent Hus ved de videregående uddannelser Forår 2018 I oversigten finder du åbent hus-arrangementer på de videregående uddannelser i Danmark inddelt efter region. Er der en uddannelsesinstitution, der

Læs mere

Holstebro d. 23. april 2015. Til Styrelsen for Videregående Uddannelser

Holstebro d. 23. april 2015. Til Styrelsen for Videregående Uddannelser Holstebro d. 23. april 2015 Til Styrelsen for Videregående Uddannelser Under henvisning til brev af 13. april vedr. afslag på Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om udbud af professionsbachelor i International

Læs mere

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 15. marts 2011 fordelt efter uddannelseslængde

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 15. marts 2011 fordelt efter uddannelseslængde Notat 15. marts ansøgninger til videregående uddannelser 2011 15. marts ansøgere til de videregående uddannelser er enten kvote 2-ansøgere, eller ansøgere der har adgangsgrundlag fra udlandet, søger på

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange videregående uddannelser Lægevidenskab Københavns Universitet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aarhus Universitet au@au.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af ny uddannelse,

Læs mere

Erhvervsakademi 2015 Status og fremdrift

Erhvervsakademi 2015 Status og fremdrift Erhvervsakademi 2015 Status og fremdrift 3. Opfølgningsmøde 22. september 2011, Kl. 15.45-17.00 Konferencecenteret Kosmopol, København 1 Program 1. Velkomst 2. Fremdriften i arbejdet med styrkelse af erhvervsakademierne,

Læs mere

Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Danias ansøgning om godkendelse

Læs mere

Kolding 18020 Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign, Kolding, Studiestart: Sommerstart 13 0 44 11 alle optaget, ledige pladser

Kolding 18020 Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign, Kolding, Studiestart: Sommerstart 13 0 44 11 alle optaget, ledige pladser Syddansk Universitet Kolding 18005 Bibliotekskundskab og videnskommunikation, Kolding, Studiestart: Sommerstart 16 0 53 17 alle optaget, ledige pladser Kolding 18035 Designkultur, Kolding, Studiestart:

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Studievalg Sydjylland Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Hvem er Studievalg Sydjylland? 1 af 7 vejledningscentre under Uddannelsesministeriet Specialiseret i vejledning om videregående

Læs mere

Kriterier ved institutionsakkreditering og prækvalificering.

Kriterier ved institutionsakkreditering og prækvalificering. UKF 26.02.2013 Pkt. 3 - bilag 2-12-0237 - ERSC - 18.02.2013 Kontakt: Erik Schmidt - ersc@ftf.dk - Tlf: 3336 8814 r ved institutionsakkreditering og prækvalificering. Notatet lægger op til en drøftelse

Læs mere

CHRISTIAN NYHOLM HK KOMMUNAL

CHRISTIAN NYHOLM HK KOMMUNAL CHRISTIAN NYHOLM HK KOMMUNAL 1 PROGRAM Indledning Del 1 Omkof hvordan man minimerer tvistesager Prøvetid, sygdom, barsel med mere. Del 2 Kompetenceudvikling og arbejdsmiljø/arbejdsglæde Elevuddannelsen

Læs mere

Institution Optagelsesområdenr. Uddannelse Undervisningssprog

Institution Optagelsesområdenr. Uddannelse Undervisningssprog Institution Optagelsesområdenr. Uddannelse Undervisningssprog Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering 32010 Designer, København K, Studieretning: Beklædningsdesign,

Læs mere

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes:

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes: Udkast til Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni

Læs mere

Januar 2014. Resultatkontrakt 2014 mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og Styrelsen for Videregående Uddannelser

Januar 2014. Resultatkontrakt 2014 mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og Styrelsen for Videregående Uddannelser Januar 2014 Resultatkontrakt 2014 mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og Styrelsen for Videregående Uddannelser Indledning Resultatkontrakten er en kontrakt mellem Styrelsen for Videregående Uddannelser

Læs mere

Professionshøjskolerne i tal

Professionshøjskolerne i tal Professionshøjskolerne i tal 2011 Indhold Side 1. PræSentation af ProfeSSionShøjSkoleSektoren.... 4. 1.1. Institutioner.... 4. 1.2. Professionshøjskolerne.set.i.et.videregående.uddannelsesbillede.... 5

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Netværksdag for automationsuddannelser Kl. 09:30 15:00 DTU Ballerup Bliv bedre til at rekruttere nyuddannede medarbejdere

Netværksdag for automationsuddannelser Kl. 09:30 15:00 DTU Ballerup Bliv bedre til at rekruttere nyuddannede medarbejdere Netværksdag for automationsuddannelser 27-10-2016 Kl. 09:30 15:00 DTU Ballerup Bliv bedre til at rekruttere nyuddannede medarbejdere 1 Velkomst: Mangel på teknisk arbejdskraft er en udfordring Ved Global

Læs mere

VIA University College viauc@viauc.dk. Udkast til afslag på godkendelse

VIA University College viauc@viauc.dk. Udkast til afslag på godkendelse VIA University College viauc@viauc.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af VIA UC s ansøgning om godkendelse af nyt udbud,

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K I brev af 28. august 2014 har udvalget efter ønske

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmaterialet er bygget op om 4 kapitler: 1) Demografi og mobilitet 2) Offentlig transport fra bopæl til studiested 3) Udbud

Læs mere

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes:

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes: Høringsudkast Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12.

Læs mere

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 1. marts 2010 fordelt efter uddannelseslængde Stigning

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 1. marts 2010 fordelt efter uddannelseslængde Stigning 15. marts ansøgninger til videregående uddannelser 2010 15. marts ansøgere til de videregående uddannelser er enten kvote 2-ansøgere, eller har adgangsgrundlag fra udlandet, søger på optagelsesr med optagelsesprøve

Læs mere

BLIV KLOGERE FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

BLIV KLOGERE FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE VÆLG MELLEM BLIV KLOGERE PÅ DIN PRØV FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE 518 UDDANNELSER BLIV STUDERENDE I TRE DAGE I UGE 43 2012 DANMARKS VIDEREGÅENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER ANSØG 12.-19. SEPTEMBER 2012

Læs mere

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde:

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde: Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i globale studier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik Syddansk Sdu@sdu.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse 10. december 2013 Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Syddansk s ansøgning

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0084/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

BLIV KLOGERE FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

BLIV KLOGERE FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE VÆLG MELLEM BLIV KLOGERE PÅ DIN PRØV FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE 505 UDDANNELSER BLIV STUDERENDE I TRE DAGE EFTERÅRET 2011 DANMARKS VIDEREGÅENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER TILMELDING 14.-21. SEPTEMBER

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget L 69 Bilag 51 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget L 69 Bilag 51 Offentligt Uddannelses- og Forskningsudvalget 2016-17 L 69 Bilag 51 Offentligt Notat Videreuddannelsesmuligheder på videregående niveau Baggrund Dimittender fra alle uddannelser har mulighed for videreuddannelse

Læs mere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Studievalg Sydjylland Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Studievalg 1.Hf okt - dec 1.hf - vinter 1.hf - forår 2.hf - efterår 2.hf - vinter Studievalg Hvem er Studievalg? Videregående

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Bliv mere attraktiv Og håndter din hverdag lettere. Christian Nyholm Uddannelsespolitisk konsulent HK KOMMUNAL

Bliv mere attraktiv Og håndter din hverdag lettere. Christian Nyholm Uddannelsespolitisk konsulent HK KOMMUNAL Bliv mere attraktiv Og håndter din hverdag lettere Christian Nyholm Uddannelsespolitisk konsulent HK KOMMUNAL Program Attraktiv Hvorfor og for hvem? Bedre arbejdsmiljø Vær i flow Find vej i uddannelsesjunglen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere