1 - Udkast_etablering af Klimasø ved Rønnebækken og ge. Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur. Næstved Kommune Rådmandshaven Næstved

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 - Udkast_etablering af Klimasø ved Rønnebækken og ge. Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur. Næstved Kommune Rådmandshaven Næstved"

Transkript

1 1 - Udkast_etablering af Klimasø ved Rønnebækken og ge Næstved Kommune Rådmandshaven Næstved Center for Plan og Miljø Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Næstved Dato xx-xx-2017 Udkast Tilladelse til restaurering af Rønnebækken, og etablering af søer i tilknytning til Rønnebækken i det nye skovrejsningsområde ved Rønnebæk By Sagsnr P Sagsbehandler Anja Rasmussen Vi meddeler her tilladelse til restaurering af Rønnebækken, og etablering af søer i tilknytning til Rønnebækken på matr. nr. 8o Rønnebæk By, Rønnebæk. Projektet ligger indenfor det nye skovrejsningsområde øst for Rønnebæk By. Tilladelsen er først gyldig når klagefristen er udløbet, og afgørelsen ikke er påklaget. Klagefristen udløber d. xxxxx Tilladelsen gives på følgende vilkår: Restaureringen af vandløbet og etablering af søerne kan påbegyndes efter klagefristens udløb og skal være afsluttet og færdigmeldt inden 3 år. Under anlægsarbejdet må der ikke ledes forurenende stoffer til vandløbet, og sedimenterende stoffer skal så vidt muligt undgås. Næstved Kommune skal føre tilsyn med anlægsarbejdet. Næstved Kommune skal udføre anlægsarbejdet som angivet i projektbeskrivelsen, se bilag 1. Etableringen af broer over vandløbene kan etableres løbende over den 3. årige godkendelsesperiode. Næstved Kommune skal sikre at vandløbenes og dræns vandføringsevne opretholdes under anlægsarbejdet. Side 1 af 7 1

2 Når projektet er færdigt skal vandløbet opmåles. Hvem deltager i projektet? Næstved Kommune, Center for Plan og Miljø, som projektansvarlig Naturstyrelsen, Førstballevej 2, 7183 Randbøl, som er lodsejer og ansvarlig for skovrejsningen i projektområdet. Kontaktperson Jørgen Sandby Kort over projektområdet Rønnebæk By Kort 1. En grovskitse af projektområdet med skov og klimasøer. De to mindre søer i området er to eksisterende søer.. Stier, er ikke angivet på kortet, da forslag til det udfærdiges ved borgerinddragelse. Hvad er baggrunden og formålet med projektet? I statens skovrejsningsområde øst for Rønnebæk By ønsker Næstved kommune at der etableres en varieret skov med lysninger, søer og vandløb. Skovrejsningsprojektet bliver derfor suppleret med et kommunalt projekt, hvor der anlægges to søer i skoven og samtidig restaureres en mindre strækning af Rønnebækken. Den nye skov bliver på i alt 22.5 ha., og søerne bliver ca. 8. ha Søerne vil sammen med skoven være en gevinst for vandmiljøet og naturen samt for de rekreative muligheder i området. Vandstanden i den åbne del af Rønnebækken er til tider meget lav, og ved at opstuve vand i to søer kan Rønnebækken sikres en jævn vandføring hele året. Dette vil markant forbedre levemulighederne for smådyr og fisk. Side 2 af 7 2

3 Neden for skovrejsningsområdet er der tidligere gennemført flere restaureringer af Rønnebækken, som er et rigtigt fint vandløb, hvor havørreder trækker op for at gyde. Sikring af en god sommervandføring i Rønnebækken vurderes at kunne få det til at opfylde sit miljømål på alle parametre (smådyr, fisk og vandplanter) på de restaurerede strækninger. I henhold til Vandområdeplanerne ( ) er Rønnebækkens miljømål God Økologisk Tilstand. I søerne laves der zoner, der er hhv. dybe og lave, og der laves variation i hældningen på skråningsanlæggene. Derved skabes mulighed for, at forskellige arter kan leve i og omkring søerne. Der etableres ligeledes moseområder og et par mindre vandhuller, som kan være levested for truede arter som stor vandsalamander, spidssnudet frø og springfrø. Ca. 1,5 km fra skovrejsningsområdet er der udsat klokkefrøer, og de kan på sigt sprede sig til området. De store søer på ca. 8 ha vil desuden kunne omsætte en del af den kvælstof der kommer med vandløbs- og drænvandet. Herved reduceres udledningen af kvælstof til Karrebæk Fjord og Smålandsfarvandet. Den kvælstofreduktion søerne bidrager med, kan senere indgå i kommunens forpligtigelse til at reducere udledningen af kvælstof til Karrebæk Fjord og Smålandsfarvandet, hvis kommunen beslutter at gennemføre et vandløbsprojekt, der øger udledningen af kvælstof. F.eks. hvis et vandløb med udløb i en sø får et ændret forløb udenom søen. De rekreative elementer i projektområdet som etablering af stier, bordbænkesæt, P-plads m.v. er en del af skovrejsningsprojektet. Beskrivelse af projektet For detaljeret beskrivelse af projektet, se bilag 1 Den fremtidige vedligeholdelse af vandløbet På projektstrækningen er Rønnebækken et privat vandløb, og det vil den fortsat være. Ligeledes er de åbnede dræn/rørlagte vandløb private vandløb, hvor vedligeholdelsen påhviler bredejer dvs. Naturstyrelsen. Hvis der er mere end 20 cm aflejring i bunden, må vandløb renses op for sand og mudder til bundkoten angivet i tabel 1 i bilag 1. Oprensningen må kun foretages om efteråret, og sten og gydegrus må ikke fjernes fra vandløbet. Konsekvenser for vandafledningen og afvanding De opstrømsliggende arealer udenfor projektområdet vil for tilløb 1-5 fortsat have den samme afvanding som i dag, da bundkoten i de ny etablerede vandløb og dræn er indrettet derefter. Ved tilløb 6 vil der dog udenfor projektområdet være en mindre påvirkning på markarealet som ligger nord for Bystævnet, tilhørende Bystævnet 31, 4700 Næstved. Side 3 af 7 3

4 For tilløbenes placering se kort 3 i bilag 1. Ved lav vandføring i vandløbene vil der blive tilført vand til Rønnebækken fra søerne via dræn i bunden af søerne. Derved sikres en bedre sommervandføring i Rønnebækken, og den får god mulighed for at opfylde miljømålet på alle parameter. Hvornår gennemføres projektet? Søerne og vandløbene vil blive etableret i september-november 2017 inden Naturstyrelsen planter skov på arealet. Skoven plantes i oktoberdecember Hvem betaler for projektet? Det er staten, der ejer jorden, og Næstved Kommune har derfor ikke udgifter til køb af jord for at etablere søerne. Desuden betaler Naturstyrelsen for skoven, samt stier i skoven og ved søerne, P-plads, bordbænkesæt og skiltning mv. Næstved Kommunes anlægsbudget er på ca kr for etablering af søer, diger og vandløb. Anden lovgivning Der er fundet et beskyttet sten- og jorddige på arealet hvor søerne og vandløbet skal anlægges. Digerne kommer under vand, men påvirkes ellers ikke af projektet. Det er nødvendigt med en dispensation efter museumsloven til gennemførelse af projektet. Da projektet ligger i landzone skal der meddeles en landzonetilladelse til projektet. Projektet er blevet VVM-screenet, og det er vurderet, at der ikke skal udarbejdes en VVM redegørelse. Projektet påvirker en sø og en mose som er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens 3. Ændring af naturtypernes tilstand kræver dispensation. Indenfor projektområdet etableres to nye søer samt moseområder på min m2 til erstatning. Vurdering af projektets indflydelse på beskyttede dyr og planter Nogle dyr og planter er beskyttet af habitatbekendtgørelsens 10 de såkaldte bilag IV-arter. De danske dyr og planter kan ses i habitatbekendtgørelsens bilag 11. Der kan ikke gives tilladelse efter vandløbsloven, hvis projektet kan påvirke de beskyttede arter negativt. Vi vurderer, at der i området findes markfirben, stor vandsalamander og springfrø. Det forventes, at de vil blive påvirket af den ændring, der foretages i den mindre sø og mosen i projektområdet. Der er planlagt erstatningsnatur i form af to mindre nye søer foruden de to store søer. Derudover etableres et nyt moseområde. Det er vores vurdering, at paddearternes økologiske funktionalitet i området er sikret med den Side 4 af 7 4

5 planlagte erstatningsnatur. For markfirbenet etableres en række biotoper langs grænsen op mod øvelsesterrænet (nordlige afgrænsning). Anlægsarbejdet gennemføres til efteråret, og vil dermed ikke genere arterne i deres yngleperiode. Natura-2000 områder Projektområdet ligger ca. 7-8 km opstrøms nærmeste Natura 2000-område som er Natura 2000-område nr. 169, Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde. Fuglebeskyttelsesområde nr. F81 og habitatområde nr. H148. Rønnebækken munder ud i Natura 2000-området. Projektet vil ikke medføre nogen negativ påvirkning på hverken naturtyper, eller leve- og voksesteder for arter der indgår i områdernes udpegningsgrundlag. Udpegningerne for Natura 2000-områderne kan ses på Danmarks arealinfomation og på Prior.dmu.dk Høring af berørte parter og eventuelle bemærkninger til projektet Udkast til denne tilladelse har været i høring i 8 uger. Vi har desuden informeret om projektet på vores hjemmeside og orienteret om, at man kan komme med bemærkninger til projektet indenfor høringsfristen på de 8 uger. Bemærkninger indkommet i høringsperioden xxxxxxx Hvordan kan du klage over afgørelsen? De klageberettigede er dem afgørelsen er rettet til eller dem, der måtte antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, samt visse organisationer. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Næstved Kommune orienteres via Klageportalen, hvis der indsendes en klage. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er annonceret, dvs. at klagefristen er den xxxxxx Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr., for privat person og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen eller med faktura. Natur- og Miljøklagenævnet behandler som udgangspunkt kun klager, der kommer gennem Klageportalen. Hvis du af særlige grunde ønsker at blive Side 5 af 7 5

6 fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet ansøgning til os. Vi sender din ansøgning videre til nævnet, som beslutter om du kan fritages. Har du spørgsmål til projektet Hvis du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte mig på tlf eller Venlig hilsen Anja Rasmussen Vandløbsmedarbejder Bilag: Projektbeskrivelse Lovgrundlag Afgørelsen er truffet efter Vandløbslovens bestemmelser: Lovbekendtgørelse om vandløb nr. 127 af stk. 2, 21, 37 og 47 Bekendtgørelse nr. 834 af om vandløbsregulering og restaurering 5, 9 og kap. 7. I henhold til bekendtgørelse nr. 188 af 27. juni 2016 om udpegning og adm. af internationale naturbeskyttelsesområder, samt beskyttelse af visse arter (Habitatsbekendtgørelsen) 7, stk. 1 og 8 pkt. 1,3 og 5, har Næstved Kommune foretaget en vurdering af de eventuelle konsekvenser som projektet kunne have for de internationale beskyttelsesområder. Kopi sendt til: Naturstyrelsen, Jørgen Sandby Ejere af nabomatrikler Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 KBH Ø. Danmarks Sportsfiskerforbund, Miljøkoordinator Christian Skotte Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. Friluftsrådet, Kreds Sydvestsjælland, Arne Kristensen, Stendyssevej 17, 4171 Glumsø Miljstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø., Miljøstyrelsen, Museum Sydøstdanmark, Ringstedgade 4, 4700 Næstved, Dansk Ornitologisk Forening, Side 6 af 7 6

7 Fiskeriinspektoratet, Kystdirektoratet, Side 7 af 7 7

8 2 - Bilag 1, projektbeskrivelse Projektbeskrivelse Klimasø ved Rønnebækken Der etableres to søer ved Rønnebækken, der skal oplagre vand om vinteren, og udlede vandet til Rønnebækken i tørre perioder om sommeren og efteråret. Udledningen bliver reguleret mellem 6-13 l/s. Det sker gennem dræn i bunden af søerne, for at holde temperaturen på vandet nede om sommeren. Udløb fra søerne styres manuelt i brønde. Herfra ledes vandet til et nyt vandløb, der løber til Rønnebækken. Ved høj vandstand i søerne om vinteren vil afledningen også ske via et overløb. De eksisterende vandløb i projektområdet er rørlagte, og flere vil blive åbnet og reguleret i forbindelse med projektet. Søerne får en overflade kote på 33,00 dvr 90. Søerne kan så aflede ned til kote ca dvr 90, om sommeren/efterår. Vandet i søerne stemmes op ved at lave 2 dæmninger, se kort 1. Dæmningerne er 5 meter i oven brede og med anlæg 1:4. Da dæmningerne er overdimensioneret, kan jorden til dæmningerne graves umiddelbart i nærheden af dæmningerne. Jorden tages fra søsiden. Side 1 af 8 8

9 Kort 1: Nye søer. Grøn er dæmninger. Kort 2. Placering af dæmning (grønt) og afgravning af jord til dæmninger (rødt og gult). Side 2 af 8 9

10 Kort 3. Vandløb og ledninger. Turkis er nye åbne vandløb. Turkis stiplet linje er søens afgrænsning. Rød er nye ledninger og dræn. Rød og turkis prik er nye brønde. Turkis felter er vandhuller. Mørkeblå og gule felter er moseområder. Mørkeblåstiblet linje er eksisterende dræn/rørlagt vandløb. Røde stjerner er afbrydelse af dræn. Der etableres flere vandløbsstrækninger ved at rørlægninger genåbnes. Se kort 3. Forklaring til kort 3. Der kommer en drænledning (tilløb 2) fra nordøst, som lægges om til et åbent vandløb (B) samt en sø. Vandløbet anlægges så afstrømning fra bagvedliggende arealer opretholdes. Et andet nordligt tilløb som ligger meget dybt (tilløb 1), anlægges i en 200 mm tæt rørledning. Rørledningen føres gennem en overløbsbrønd (A2) og ned til et 139 meter topslidset dræn (A3) i bunden af den nye sø. Herfra løber den i en lukket ledning med et fald på 2,1 promille til en brønd med spadeventil (A5). Herfra kan udledningen styres til enten brønd (A6) eller til sandfangsstrækning (H4). I brønd A6 bliver udledningen ca l/s til åbent vandløb (punkt Side 3 af 8 10

11 F2). Ved behov for rensning af ledningerne under søerne kan udledningen fra Brønd A5 ledes til sandfang H4. I den vestlige del af søen placeres 2 plastbrønde (H1 og H2) i 3 meters højde med låg hvorfra ledningen kan spules efter behov. Ved bunden bores der huller i siden på brøndene for indtag af vand. Ledningen løber til en brønd med spadeventil (H3), og videre til brønd (A6) med udløb i vandløb. Ved rensning af ledningen under søen bliver der udløb fra brønd (H3) til sandfang (H4). Mellem søerne graves en forbindelse (B4-B5) Tilløb 3, som kommer fra øst, forbliver rørlagt for at sikre afvanding fra en lavning opstrøms projektområdet. Ledningen anlægges som en ø200mm. Ledningen får udløb i to nyetablerede moseområde (i punkt C2 og C4). Søen i moseområdet har udløb via vandløbsstrækning C5 til sandfangsstrækning H4. Herfra fortsættes til vandløbsstrækning C6 og til nyt moseområde og derefter videre til vandløbsstrækning F. Vandløbsstrækning F har et godt flad (ca. 3-9 promille) og kan etableres med en del slyngning. Strækningen fra F8 til F9 får et meget stort fald på 318 promille. Det store flad skyldes, at strækningen er tilpasset et projekt, som først gennemføres i Vandløb F sluttes derfor nu på en eksisterende rørledning, som senere også vil blive genåbnet og lagt med en højere bundkote. Vandløbet (D) modtager vand fra to tilløb fra syd (tilløb 4 og 5). Vandløbet har udløb i den store sø. Et andet tilløb fra syd (tilløb 6) får direkte udledning i nyt moseområde i punkt E1. Vandløb (G) er nyt vandløb fra en mindre sø i projektområdets nordvestlige hjørne. Omkring søen vil der også blive et mindre moseområde. Nord for søen anlægges et mindre dige. Vandets opholdstid i søen forventes at blive cirka 6 måneder. Der laves også et overløb fra søerne i punkt F1 som modtager vand ved høj vandstand om vinteren. Ledninger lægges som PE anlægsrør SN 4 dog som SN 8 under digerne. Dimentioner og bundkoter på vandløb, brønde og ledninger fremgår af tabel 1. Opgravet jord fra vandløbene spredes i et maks. 20 cm tykt lag langs vandløbene. For at skabe fysik variation i de nye vandløb bliver de slynget og der udlægges gydegrus og sten og evt. træstykker. Rundt i skoven og ved søerne etableres stier, og der etableres en bro i mellem søerne for passage. Hvor det er passende i forhold til stisystem vil der blive etableret broer over vandløbene. Tabel 1. Dimensioner og bundkoter på vandløb, ledninger og brønde 11 Side 4 af 8

12 Punkt St. i meter Højde DVR 90 Fald i Bredde Tilløb 1 34,63 Ø 0,2 Anlæg Tekst A1 0 34,10 Modtager vand fra tilløb 1 9,5 Ø 0,2 A ,75 Brønd Ø600mm. Bund 32,25 top 33,75 27,2 Ø 0,2 A ,00 2,1 Ø 0,2 Top slices drænrør A ,71 2,1 Ø 0,2 Sn8 under dæmning i sand med ler prop A ,35 Brønd Ø1200mm. Bund 29,25 top 31,75 2 spadeventiler til. 4 meter vandsøjle +35 Ø 0,2 Fald opad. A ,65 Brønd Ø1200mm. Bund 31,50 top 33,50 A ,75 Udløb hul 7,5 cm.* 14,3 Ø 0,2 F ,65 Udløb I Vandløb F A5 0 29,35 Andet udløb fra brønd 2,3 Ø 0,2 Afløb til fjernelse af sand, eller tømme sø H ,30 Udløb i sandfang Punkt St. i meter Højde DVR 90 Tilløb 2 35,93 Fald i Bredde Anlæg Tekst B1 0 35,50 Modtager vand fra tilløb2, samt sø 6,8 0,5 1:1 B ,00 13,6 0,5 1:1 B ,75 Udløb i sø Strækning uden vandløb i sø B , :5 Forbindelse med de to søer B ,50 Punkt St. i Højde Fald Bredde Anlæg Tekst 12 Side 5 af 8

13 meter DVR 90 Tilløb 3 32,16 i C1 0 32,15 Modtager vand fra tilløb 3 i eksisterende brønd 3,1 Ø 0,2 C ,50 Udløb i mose Strækning uden vandløb i mose C ,25 Indløb fra mose 3,6 Ø 0,2 C ,75 Udløb i mose Strækning uden vandløb i mose og sø C ,00 Indløb fra sø 11,0 0,5 1:1 H , :1 Sandfangs strækning (15 meter) må uddybes til 28,80 E ,30 2,9 0,5 1:1 C ,00 2,8 0,5 1:1 C ,86 Udløb i sump Strækning uden vandløb i ellesump C ,86 Indløb fra sump 2,0 0,5 1,1 C ,69 Udløb i vandløb F Punkt St. i meter Højde DVR 90 Fald i Bredde Anlæg Tekst Tilløb 5 33,87 Ø 0,25 Eksisterende brønd sydside af vej D1 0 33,80 Modtager vand fra tilløb 5 4,5 0,5 1:1 D ,62 4,5 0,5 1:1 D ,75 Udløb i sø Tilløb 4 Er ikke fundet, men ligger nok i 34,50 D4 0 33,?? Modtager vand fra tilløb 4? 0,5 1:1 D ,62 Udløb i vandløb D Punkt St. i Højde Fald Bredde Anlæg Tekst 13 Side 6 af 8

14 meter DVR 90 i Tilløb 6? Formodentlig i 29,65 E1 0 29,65? Modtager vand fra tilløb 6 2,25 Ø? E ,40 Udløb i vandløb C Punkt St. i meter Højde DVR 90 Fald i Bredde Anlæg Tekst F1 0 33,00 Udløb sø 9,5 0,75 1:1 F ,50 8 l/s sommertilløb ( 3 måneder) fra bund af søer, rørledning H og A 8,3 0,75 1:1 F ,75 6,5 0,75 1:1 F ,00 4,8 0,75 1:1 F ,50 6,8 0,75 1:1 F ,00 5,7 0,75 1:1 F ,75 3,0 0,75 1:1 C ,69 Tilløb fra Vandløb C 2,6 0,75 1:1 F , ,75 1:1 Midlertidigt vandfald. Hæves når sidste strækning åbnes. F ,01 Indløb i eksisterende Ø 0,5 ledning Punkt St. i meter Højde DVR 90 Fald i Bredde Anlæg Tekst G1 0 33,15 Udløb sø 5,3 0,5 1:1 G ,75 Indløb sø 14 Side 7 af 8

15 Punkt St. i meter Højde DVR 90 Fald i Bredde Anlæg Tekst H1 0 29,63 Brønd 600 mm. Sidehuller i 30,25. Bund 29,25 top 32,25 2,1 Ø 0,2 H ,54 Brønd 600 mm. Sidehuller i 30,25. Bund 29,25 top 32,25 2,1 Ø 0,2 Sn8 under dæmning i sand med ler prop H ,35 Brønd Ø1200mm. Bund 29,25 top 31,75 2 spadeventiler til. 4 meter vandsøjle +35 Ø 0,2 Fald opad. A ,65 Brønd Ø1200mm. Bund 31,50 top 33,50 A ,75 Udløb hul 7,5 cm * 14,3 Ø 0,2 F ,65 Udløb I Vandløb F H3 0 29,35 Andet udløb fra brønd 2,3 Ø 0,2 Afløb til fjernelse af sand, eller tømme sø H ,30 Udløb i sandfang *ved udløb fra brønd A6 skal udløbsrøret Ø20 cm blændes med en slutprop. I denne slutprop bores der i bunden (ikke i centrum) et Ø 7,5 cm hul. Dette Ø 7,5 cm hul vil give følgende afstrømninger. Sø kote 33 = 13 l/s. Sø kote 32,50 = 10 l/s. Sø kote 32,00 = 6 l/s. Afstrømning og afvanding De opstrømsliggende arealer udenfor projektområdet vil for tilløb 1-5 fortsat have den samme afvanding som i dag, da bundkoten i de ny etablerede vandløb og dræn er indrettet derefter. Ved tilløb 6 vil der dog udenfor projektområdet være en mindre påvirkning på markarealet som ligger nord for Bystævnet, tilhørende Bystævnet 31, 4700 Næstved. Ledningsoplysninger I projektområdet ligger der et SEAS 0,4 kv kabel og en tdc ledning. I forbindelse med gravearbejdet skal der vises hensyn til ledningerne. 15 Side 8 af 8

Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur. Næstved Kommune Rådmandshaven Næstved Center for Plan og Miljø

Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur. Næstved Kommune Rådmandshaven Næstved Center for Plan og Miljø Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Center for Plan og Miljø Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Næstved 4700 5588 5588 www.naestved.dk Dato 04-08-2017

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur. Jørgen Geert-Jørgensen Lov Sønderskov Næstved. Kære Jørgen Geert-Jørgensen

Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur. Jørgen Geert-Jørgensen Lov Sønderskov Næstved. Kære Jørgen Geert-Jørgensen Jørgen Geert-Jørgensen Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Næstved 4700 5588 5588 www.naestved.dk Dato 07-08-2017 Sagsnr. 06.02.03-P19-4-15 Kære Jørgen Geert-Jørgensen

Læs mere

1 - Restaurering af vandløb ved Tvedevænge Skov. Center for Miljø og Natur. Team Miljø. Næstved Kommune, Center for Miljø og Natur

1 - Restaurering af vandløb ved Tvedevænge Skov. Center for Miljø og Natur. Team Miljø. Næstved Kommune, Center for Miljø og Natur 1 - Restaurering af vandløb ved Tvedevænge Skov Næstved Kommune Center for Miljø og Natur Rådmandshaven 20 4700 Næstved Center for Miljø og Natur Team Miljø Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur. Andreas Chr. R. Herborg Bay Strandbakken Næstved

Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur. Andreas Chr. R. Herborg Bay Strandbakken Næstved Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur Andreas Chr. R. Herborg Bay Strandbakken 106 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Næstved 4700 5588 5588 www.naestved.dk Dato 14-11-2017 Sagsnr. 01.16.04-P19-7-17

Læs mere

Tilladelsen gælder i 3 år fra datoen på dette brev, jf. 56 i planloven. Derefter bliver den ugyldig.

Tilladelsen gælder i 3 år fra datoen på dette brev, jf. 56 i planloven. Derefter bliver den ugyldig. Att. Søren Madsen Byggemyndighed 5588 6110 www.næstved.dk Dato 2.12.2014 Landzonetilladelse til Fensmarkvej 123 B, - landzonetilladelse til etablering af 3 søer. får hermed, henhold til 35, i planloven,

Læs mere

Klima og Planlægning. Næstved Kommune Center for Trafik og Ejendomme

Klima og Planlægning. Næstved Kommune Center for Trafik og Ejendomme Næstved Kommune Center for Trafik og Ejendomme Klima og Planlægning Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 www.næstved.dk Dato 21.9.2016 Sagsnr. 01.03.03-P19-23-16 Landzonetilladelse til

Læs mere

Byggemyndighed. Mads Frimann Olsen Fugelsangvej Hillerød.

Byggemyndighed. Mads Frimann Olsen Fugelsangvej Hillerød. Mads Frimann Olsen Fugelsangvej 1 3200 Hillerød madsfrimann@gmail.com Byggemyndighed Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 www.næstved.dk Dato 23.04.2015 Sagsnr. 01.03.03-P19-70-14 Landzonetilladelse

Læs mere

Byggemyndighed. Henrik Paulsen. Landzonetilladelse til Højbjergvej 8, 4250 Fuglebjerg - etablering af sø.

Byggemyndighed. Henrik Paulsen. Landzonetilladelse til Højbjergvej 8, 4250 Fuglebjerg - etablering af sø. Henrik Paulsen hpaulsen@post.tele.dk Byggemyndighed Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 www.næstved.dk Dato 29.1.2015 Landzonetilladelse til Højbjergvej 8, 4250 Fuglebjerg - etablering

Læs mere

Efter etableringen vil vandhullet blive registreret som et 3 område i henhold til naturbeskyttelsesloven.

Efter etableringen vil vandhullet blive registreret som et 3 område i henhold til naturbeskyttelsesloven. Fritz Busch Hansen Sct Jørgens Park 132,1 th 4700 Næstved Byggemyndighed Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 www.næstved.dk Dato 15.1.2016 Sagsnr. 01.03.03-P19-163-15 Landzonetilladelse

Læs mere

Projektet udføres som beskrevet i reguleringsprojektet Funktionen af eventuelle dræn, der berøres af arbejdet, skal sikres og må ikke ændres

Projektet udføres som beskrevet i reguleringsprojektet Funktionen af eventuelle dræn, der berøres af arbejdet, skal sikres og må ikke ændres Lars Sommer Hansen Lyngvejen 6 4330 Hvalsø Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie Geert Kristensen Byg & Miljø D 4646 4952 E ankr@lejre.dk Godkendelse efter vandløbsloven

Læs mere

Kommunens vurdering Ved regulering af vandløb skal vandløbsmyndigheden vurdere projektet i forhold til vandafledning og miljømæssige forhold.

Kommunens vurdering Ved regulering af vandløb skal vandløbsmyndigheden vurdere projektet i forhold til vandafledning og miljømæssige forhold. Fredericia Spildevand og Energi A/S Røde Banke 16 7000 Fredericia Att.: Max J. Friis 14-11-2017 Sags id.: 17/5883 Sagsbehandler: Thomas Løbner Maigaard Tilladelse til rørlægning af tilløb til Erritsø Bæk

Læs mere

Torben Westen Landevejen Holmegaard. Team Natur og Landbrug. UDKAST i høring Tilladelse efter vandløbsloven til regulering af Tamose bæk

Torben Westen Landevejen Holmegaard. Team Natur og Landbrug. UDKAST i høring Tilladelse efter vandløbsloven til regulering af Tamose bæk Torben Westen Landevejen 71 4684 Holmegaard Team Natur og Landbrug Næstved Kommune +455588 5588 www.næstved.dk Dato 10.10.2014 Sagsnr. 06.02.10-P20-3-13 CPR-nr. UDKAST i høring Tilladelse efter vandløbsloven

Læs mere

Miljø og Natur. Assens Kommune. Rådhus Allé Assens. Godkendelse vedr. åbning af rørlagt del af Langedilløbet samt fjernelse af styrt.

Miljø og Natur. Assens Kommune. Rådhus Allé Assens. Godkendelse vedr. åbning af rørlagt del af Langedilløbet samt fjernelse af styrt. Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens Godkendelse vedr. åbning af rørlagt del af Langedilløbet samt fjernelse af styrt. Som en del af indsatserne i Statens Vandplan 2009-2015, er en delvis åbning af

Læs mere

Skive Kommune Teknisk Forvaltning - Byg og Miljø - Natur. Rådhuspladsen Skive. 7. september 2016

Skive Kommune Teknisk Forvaltning - Byg og Miljø - Natur. Rådhuspladsen Skive. 7. september 2016 Skive Kommune Teknisk Forvaltning - Byg og Miljø - Natur Rådhuspladsen 2 7800 Skive 7. september 2016 Tilladelse til omlægning af rørbro i det offentlige vandløb Lyby- Grønning Skelgrøft Skive Kommune

Læs mere

Miljø og Natur. Carsten Flædekær Langegyde Ebberup. Godkendelse vedr. etablering af rørbro i Kærum Å st

Miljø og Natur. Carsten Flædekær Langegyde Ebberup. Godkendelse vedr. etablering af rørbro i Kærum Å st Carsten Flædekær Langegyde 16 5631 Ebberup Godkendelse vedr. etablering af rørbro i Kærum Å st. 5030-5036. Assens kommune har valgt at fremme en tilladelse om etablering af en ny rørbro i Kærum Å. Rørbroen

Læs mere

Team Plan, Geodata og Klima. Henrik Hvidesten Stensgårdsvej 9 Hyllinge 4700 Næstved

Team Plan, Geodata og Klima. Henrik Hvidesten Stensgårdsvej 9 Hyllinge 4700 Næstved Henrik Hvidesten Stensgårdsvej 9 Hyllinge 4700 Næstved Team Plan, Geodata og Klima Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 www.næstved.dk Mail: byggesag@naestved.dk Dato 10.3.2017 Landzonetilladelse

Læs mere

Tilladelse til regulering af det private vandløb G2 i Gråsten Skovene

Tilladelse til regulering af det private vandløb G2 i Gråsten Skovene Naturstyrelsen Sønderjylland Felstedvej 14 6300 Gråsten Tilladelse til regulering af det private vandløb G2 i Gråsten Skovene Sønderborg Kommune, Vand og Natur, meddeler hermed tilladelse i forbindelse

Læs mere

UDKAST til tilladelse til restaureringsprojekt i Landeby Bæk

UDKAST til tilladelse til restaureringsprojekt i Landeby Bæk Lystfiskerforeningen Brede Å Mølleparken 251 6240 Løgumkloster Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929237 Mail: cws@toender.dk Sags id.: 06.02.03-P19-2-16 Ks: xx. august 2016 UDKAST til tilladelse til restaureringsprojekt

Læs mere

Team Plan, Geodata og Klima. Til Ejer Ravnstrupvej Holmegaard. Landzonetilladelse til lovliggørelse af 900 m 2 sø på Ravnstrupvej 6,

Team Plan, Geodata og Klima. Til Ejer Ravnstrupvej Holmegaard. Landzonetilladelse til lovliggørelse af 900 m 2 sø på Ravnstrupvej 6, Til Ejer Ravnstrupvej 6 4684 Holmegaard Team Plan, Geodata og Klima Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 www.næstved.dk Mail: byggesag@naestved.dk Dato 21.9.2017 Landzonetilladelse til

Læs mere

Klima og Planlægning. TP-design Steen Blichersvej 1b 4700 Næstved Att.: Tommy Poulsen.

Klima og Planlægning. TP-design Steen Blichersvej 1b 4700 Næstved Att.: Tommy Poulsen. TP-design Steen Blichersvej 1b 4700 Næstved Att.: Tommy Poulsen din-arkitekt@hotmail.dk Klima og Planlægning Næstved Kommune Center for Plan & Erhverv www.næstved.dk Dato 11.7.2014 Sagsnr. 01.03.03-P19-42-14

Læs mere

Godkendelse af etablering af sandfang i Jydebækken st m

Godkendelse af etablering af sandfang i Jydebækken st m Team Jord og Vand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6190 www.naestved.dk Dato 11. august 2014 Sagsnr. 06.02.03-P20-9-13 Godkendelse af etablering af sandfang i Jydebækken st. 1970-2000

Læs mere

Miljø og Natur. VVM Der er foretaget en VVM-screening af projektet se vedhæftede screeningsskema.

Miljø og Natur. VVM Der er foretaget en VVM-screening af projektet se vedhæftede screeningsskema. Lisbeth og Henrik Askholm Strandby Skov 15 5683 Haarby Godkendelse vedr. åbning af et privat rørlagt vandløb ved Strandby Skov, Haarby Assens Kommune meddeler hermed godkendelse jf. 16 & 17 i bekendtgørelse

Læs mere

Skive Kommune Teknisk Forvaltning. Rådhuspladsen Skive. 20. juli Godkendelse til regulering af bundkoten i Otting Bæk

Skive Kommune Teknisk Forvaltning. Rådhuspladsen Skive. 20. juli Godkendelse til regulering af bundkoten i Otting Bæk Skive Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuspladsen 2 7800 Skive 20. juli 2017 Godkendelse til regulering af bundkoten i Otting Bæk Skive Kommune meddeler hermed godkendelse til regulering af bundkoten på

Læs mere

Godkendelsen gives med hjemmel i Vandløbsloven 16 og 17 samt Bekendtgørelse nr. 834 af 27/6/2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Godkendelsen gives med hjemmel i Vandløbsloven 16 og 17 samt Bekendtgørelse nr. 834 af 27/6/2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v. Teknik- og Miljøafdeling Berørte parter Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk sikkerepost@nyborg.dk Sagsansvarlig: Annika Lykke Dalskov Tlf. 63 33 71 55 E-mail: ald@nyborg.dk

Læs mere

Afgørelse Odder Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbsloven til etablering af bro og sti langs Odder Å ved Nørregade 59.

Afgørelse Odder Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbsloven til etablering af bro og sti langs Odder Å ved Nørregade 59. JC Ejendomme Aps Strandvejen 133 8300 Odder Sendt pr. mail: mail@jctegnogbyg.dk Teknik & Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Tilladelse efter vandløbsloven. Etablering af bro og sti langs Odder Å Afgørelse Odder

Læs mere

Lovliggørende dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til at beholde jeres terrasse og en sø (markeret med grønt på kort 1).

Lovliggørende dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til at beholde jeres terrasse og en sø (markeret med grønt på kort 1). Steffen & Heidi Villadsen Bakkevej 4 4250 Fuglebjerg Sendt til jeres e-boks og pr. e-mail til dysse_@hotmail.com Team Miljø Afgørelse af jeres ansøgning om lovliggørelse af flere forhold indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen

Læs mere

Center for Miljø og Natur Team Miljø. Paludan Skov- og Naturkonsulenter v. Søren Paludan Fremsendt pr. mail:

Center for Miljø og Natur Team Miljø. Paludan Skov- og Naturkonsulenter v. Søren Paludan Fremsendt pr. mail: Center for Miljø og Natur Team Miljø Paludan Skov- og Naturkonsulenter v. Søren Paludan Fremsendt pr. mail: soren@paludan.com Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 5588 www.naestved.dk Dato

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af 96 m² udhus i et plan på Flintemosevej

Landzonetilladelse til opførelse af 96 m² udhus i et plan på Flintemosevej Nikolaj Færch Flintemosevej 28 Bøgesø 4700 Næstved Byggemyndighed Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 www.næstved.dk Dato 13.1.2016 Landzonetilladelse til opførelse af 96 m² udhus i

Læs mere

Skive Kommune Teknisk Forvaltning Byg og Miljø. Rådhuspladsen Skive. 26. august 2016

Skive Kommune Teknisk Forvaltning Byg og Miljø. Rådhuspladsen Skive. 26. august 2016 Skive Kommune Teknisk Forvaltning Byg og Miljø Rådhuspladsen 2 7800 Skive 26. august 2016 Tilladelse til omlægning af rørbro i det offentlige vandløb Strømbæk Skive Kommune har den 26. august 2016 i henhold

Læs mere

Peter Jul Skovlyvej 2 Fensholt 8300 Odder Sendt pr. mail: Sags Id

Peter Jul Skovlyvej 2 Fensholt 8300 Odder Sendt pr. mail: Sags Id Peter Jul Skovlyvej 2 Fensholt 8300 Odder Sendt pr. mail: petercharlotte@mail.dk Teknik & Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Tilladelse til genåbning af rørlagt vandløbsstrækning af Stampmølle Bæk på matr.

Læs mere

Vinde Grundejerforening v. Henning Precht Olgavej Skive. 12. august 2016

Vinde Grundejerforening v. Henning Precht Olgavej Skive. 12. august 2016 Vinde Grundejerforening v. Henning Precht Olgavej 78 7800 Skive 12. august 2016 Tilladelse til rørlægning af delstrækning af et privat vandløb på matrikel 2i Vinde, Skive Jorder Skive Kommune meddeler

Læs mere

Center for Miljø og Natur Team Vand

Center for Miljø og Natur Team Vand Center for Miljø og Natur Team Vand Næstved Kommune Rådmandshaven20 4700 Næstved Center for Miljø og Natur www.naestved.dk Dato 17-11-2016 Sagsnr.: 06.02.03-P20-6-16 Sagsbehandler: Søren Madsen 5588 6165

Læs mere

At projektet gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet. Etableringen af vandingsstedet må ikke påvirke Odder Ås vandføringsevne.

At projektet gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet. Etableringen af vandingsstedet må ikke påvirke Odder Ås vandføringsevne. Johan Friis Pedersen Bondesvadvej 30 Tvenstrup 8300 Odder Sendt via e-mail: michaelfriisp@gmail.com Teknik & Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Tilladelse til etablering af vandingssted i Odder Å - matr. 8c

Læs mere

Miljø og Natur. Assens Kommune. Rådhus Allé Assens. Godkendelse af åbning af Brønserudafløbet fra st

Miljø og Natur. Assens Kommune. Rådhus Allé Assens. Godkendelse af åbning af Brønserudafløbet fra st Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens Godkendelse af åbning af Brønserudafløbet fra st. 3470-3610 Afgørelse Vandløbsmyndigheden, Assens Kommune meddeler hermed godkendelse til et vandløbs restaureringsprojekt

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for regulering af Gjessø Bæk ved Gjessø

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for regulering af Gjessø Bæk ved Gjessø Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Sendt med mail til: ma@silkeborg.dk 19. juni 2017 Afgørelse om ikke-vvm-pligt for regulering af Gjessø Bæk ved Gjessø Silkeborg Kommune, Natur og Miljø har

Læs mere

Tidsbegrænset landzonetilladelse til opsætning af en vindturbine på ejendommen Åsidevej 1

Tidsbegrænset landzonetilladelse til opsætning af en vindturbine på ejendommen Åsidevej 1 4700 ApS Åsidevej 1 4733 Tappernøje Ejendomsudvalget www.næstved.dk Dato 15.09.2014 Sagsnr. 01.03.03-P19-39-14 Tidsbegrænset landzonetilladelse til opsætning af en vindturbine på ejendommen Åsidevej 1

Læs mere

Byplan. Mogens Damm Præstø Landevej 73 Blangslev 4700 Næstved

Byplan. Mogens Damm Præstø Landevej 73 Blangslev 4700 Næstved Mogens Damm Præstø Landevej 73 Blangslev 4700 Næstved Byplan Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 www.næstved.dk Dato 24.11.2015 Landzonetilladelse til bryggeri, mosteri, rapsoliepresseri,

Læs mere

Team Plan, Geodata og Klima. Næstved Kommune Rådmandshaven Næstved Center for Plan og Miljø

Team Plan, Geodata og Klima. Næstved Kommune Rådmandshaven Næstved Center for Plan og Miljø Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 www.næstved.dk Mail: byggesag@naestved.dk Dato

Læs mere

Klima og Planlægning. Anne-Grethe Trille W Pedersen Lungvej 10 Tornemark 4262 Sandved

Klima og Planlægning. Anne-Grethe Trille W Pedersen Lungvej 10 Tornemark 4262 Sandved Anne-Grethe Trille W Pedersen Lungvej 10 Tornemark 4262 Sandved Klima og Planlægning Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 www.næstved.dk Dato 13.7.2016 Sagsnr. 01.03.03-P19-57-16 Ejendomsnr.

Læs mere

Drænene etableres som beskrevet i nedenstående projektbeskrivelse.

Drænene etableres som beskrevet i nedenstående projektbeskrivelse. Niels Blem Sørensen Knudsbølvej 36 6064 Jordrup By- og Udviklingsforvaltningen Natur og vand Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 79 79 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005310471 E-mail byogudvikling@kolding.dk

Læs mere

Varde Kommune Bytoften 2, 6800 Varde

Varde Kommune Bytoften 2, 6800 Varde Varde Kommune Naturcenteret Bytoften 2 Naturcenteret Bytoften 2, 79947421 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter vandløbsloven til omlægning af rørbro i Ralm Bæk. Varde Kommune ønsker

Læs mere

Tilladelsen gives på følgende vilkår: 1. Afgørelsen kan først udnyttes, når klagefristen er udløbet, og der ikke er indkommet klager.

Tilladelsen gives på følgende vilkår: 1. Afgørelsen kan først udnyttes, når klagefristen er udløbet, og der ikke er indkommet klager. Center Natur og Miljø ANDELSFORENINGEN HIMMERLANDSBYEN A.M.B.A. Himmerlandsbyen 15 9520 Skørping Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.02.10-P20-3-14

Læs mere

Klima og Planlægning. Henrik Rølmer Rasmussen Fodbygade 2 Fodby Næstved 4700

Klima og Planlægning. Henrik Rølmer Rasmussen Fodbygade 2 Fodby Næstved 4700 Henrik Rølmer Rasmussen Fodbygade 2 Fodby Næstved 4700 Klima og Planlægning Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 www.næstved.dk Dato 13.01.2017 Sagsnr. 01.03.03-P19-374-16 Ejendomsnr.

Læs mere

8382 Hinnerup Tlf

8382 Hinnerup Tlf Peter Møller Skanderborgvej 156 8382 Hinnerup Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Tilladelse til regulering af vandløb på matriklel

Læs mere

15. august Godkendelse til omlægning af dræn og regulering af bundkoten i Mogenstrup. i Mogenstrup Østre Vandløb.

15. august Godkendelse til omlægning af dræn og regulering af bundkoten i Mogenstrup. i Mogenstrup Østre Vandløb. 15. august 2016 Godkendelse til omlægning af dræn og regulering af bundkoten i Mogenstrup Østre Vandløb Skive Kommune ønsker at omlægge eksisterende drænledning med udløb i Mogenstrup Østre Vandløb samt

Læs mere

Begrundelsen for opgravningen af den rørlagte strækning er hyppig tilstopning af det lille rør, formodentlig pga. rødder.

Begrundelsen for opgravningen af den rørlagte strækning er hyppig tilstopning af det lille rør, formodentlig pga. rødder. Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Kultur, Erhverv og Udvikling Vand og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62233000 mette.serup@svendborg.dk

Læs mere

UDKAST - Tilladelse til omlægning af rørlagt strækning på Sandlyng Å ca. st

UDKAST - Tilladelse til omlægning af rørlagt strækning på Sandlyng Å ca. st Morten Dyhr Jensen Flinterupvej 3 Flinterup 4180 Sorø UDKAST - Tilladelse til omlægning af rørlagt strækning på Sandlyng Å ca. st. 400 518. Sorø Kommune, Fagcenter Teknik, Miljø og Drift blev i april 2015

Læs mere

Byggemyndighed. Landmålergården I/S Att.: Erik Juhl Christensen Vestergade Maribo

Byggemyndighed. Landmålergården I/S Att.: Erik Juhl Christensen Vestergade Maribo Landmålergården I/S Att.: Erik Juhl Christensen Vestergade 35 4930 Maribo Byggemyndighed Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 www.naestved.dk Dato: 4. juli 2014 Sagsnr.: 2014-19174 Landzonetilladelse

Læs mere

Tilladelse til rørlægning af privat vandløb/grøft ved Tillerup, Syddjurs Kommune

Tilladelse til rørlægning af privat vandløb/grøft ved Tillerup, Syddjurs Kommune 1 of 5 Jørgen Laursenl dato Brunbakkevej 4 Sagsnr.: 12/26600 8420 Knebel Sagsbehandler: Morten Hundahl Tlf.: 87 53 54 10 natur.miljoe@syddjurs.dk Tilladelse til rørlægning af privat vandløb/grøft ved Tillerup,

Læs mere

Notat. Høring om regulering af Lilleåens brink ved Damsbro mose

Notat. Høring om regulering af Lilleåens brink ved Damsbro mose Notat Høring om regulering af Lilleåens brink ved Damsbro mose behandler en ansøgning om regulering af Lilleå ved etablering af et vandingssted på matr. nr. 5hø, Hinnerup By, Grundfør. Høringsmaterialet

Læs mere

Dispensation til at åbne dræn i mose

Dispensation til at åbne dræn i mose Odsherred kommune Att.: Ejendomsteamet Nyvej 22 4573 Højby 15. januar 2018 _ Dispensation til at åbne dræn i mose Odsherred Kommune har konstateret, at et dræn gennem en beskyttet mose på matrikel 2be

Læs mere

Miljø og Natur. Assens Kommune. Rådhus Allé Assens

Miljø og Natur. Assens Kommune. Rådhus Allé Assens Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens Godkendelse vedr. etablering af to stk. vandløbsbroer i Magtenbølleafløbet ved hhv. st. 4045 og 4128. Assens Kommune ønsker, at retablere to vandløbsbroer i Magtenbølleafløbet

Læs mere

UDKAST Tilladelse til forlægning af offentligt vandløb N 20 K

UDKAST Tilladelse til forlægning af offentligt vandløb N 20 K MIJODAN A/S Geestruplund 2 6534 Agerskov Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929237 Mail: cws@toender.dk Sags id.: 06.02.03-P19-4-16 Ks: KK xx. november 2016 UDKAST Tilladelse til forlægning af offentligt

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til udlægning af sten og grus samt ændring af overkørsel og fjernelse af overkørsel i Grevinge Skov

Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til udlægning af sten og grus samt ændring af overkørsel og fjernelse af overkørsel i Grevinge Skov Naturstyrelsen Vestsjælland Mantzhøj Ulkerupvej 1 4500 Nykøbing Sj. Sendt til cpo@nst.dk Den 22. september 2015 Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til udlægning af sten og grus samt ændring af overkørsel

Læs mere

Hedensted Kommune Teknik og Miljø, Drift og Anlæg Tjørnevej Uldum. Kopi til vedlagt høringsliste

Hedensted Kommune Teknik og Miljø, Drift og Anlæg Tjørnevej Uldum. Kopi til vedlagt høringsliste Hedensted Kommune Teknik og Miljø, Drift og Anlæg Tjørnevej 6 7171 Uldum Kopi til vedlagt høringsliste Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Kathrine Mortensen Dir: 79755691 Mob: e-mail: Katrhine.Mortensen

Læs mere

Etablering af ny sø ved Kalbjergvej 3, 7500 Holstebro

Etablering af ny sø ved Kalbjergvej 3, 7500 Holstebro Side 1/5 Kelvin Høj Øgendahl Kalbjergvej 3 7500 Holstebro Dato: 27-10-2015 Sagsnr.: 01.03.03-P19-26-12 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling tlf.:9611 7557 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for projekt om hævning af vandstanden i Stenholt Mose

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for projekt om hævning af vandstanden i Stenholt Mose Silkeborg Kommune Natur- og Miljøsektionen Sendt med mail til: natur@silkeborg.dk 17. juni 2015 Afgørelse om ikke-vvm-pligt for projekt om hævning af vandstanden i Stenholt Mose Silkeborg Kommune, Natur

Læs mere

Tilladelse til restaureringsprojekt i Levring Bæk

Tilladelse til restaureringsprojekt i Levring Bæk Silkeborg Kommune Natur og Miljø vand@silkeborg.dk 4. marts 2015 Tilladelse til restaureringsprojekt i Levring Bæk Silkeborg Kommune meddeler i medfør af vandløbsloven 1 og bekendtgørelse om vandløbsregulering

Læs mere

Afgørelse efter VVM-loven vedrørende restaurering af Vandløb fra Egense

Afgørelse efter VVM-loven vedrørende restaurering af Vandløb fra Egense Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62233000 mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter VVM-loven vedrørende restaurering af Vandløb fra

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelsesloven til projektet: Ændring af brinkerne på privat vandløb.

Godkendelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelsesloven til projektet: Ændring af brinkerne på privat vandløb. Rasmus Lavrsen Bjergvejen 31 5792 Broby E-mail: sussiogbuhl@gmail.com Bosætning og Erhverv Mellemgade 15, 5600 Faaborg www.faaborgmidtfyn.dk fmk@faaborgmidtfyn.dk Tlf. 72 530 530 Godkendelse efter vandløbsloven

Læs mere

Morten Toft Bodilsen. Parkvej 5, Glyngøre, 7870 Roslev. 8. oktober 2015

Morten Toft Bodilsen. Parkvej 5, Glyngøre, 7870 Roslev. 8. oktober 2015 Morten Toft Bodilsen Parkvej 5, Glyngøre 7870 Roslev 8. oktober 2015 Godkendelse til rørlægning af delstrækning af det private vandløb Afløb fra Søparken Projektet omfatter rørlægning af cirka 40 meter

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5. Dybden på vandhullet må ikke være mere end 1,5 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5. Dybden på vandhullet må ikke være mere end 1,5 meter. FREDERICIA KOMMUNE Att. Carsten Pedersen Gothersgade 20 A 7000 Fredericia Tilladelse til etablering af vandhul 03-09-2015 Sags id.: 15/8065 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Fredericia Kommune

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Marianne Sørensen Ellebækvej 4 4640 Faxe Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax: 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Industrivej

Læs mere

Godkendelse af regulering af 3 rørlagte vandløb fra Koster Land til Stege Bugt

Godkendelse af regulering af 3 rørlagte vandløb fra Koster Land til Stege Bugt Vejdirektoratet Gladsaxe Ringvej 51 2730 Herlev Att.: Lars Pedersen Sendt til lapd@vd.dk Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 25 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2012-12800 Godkendelse

Læs mere

Vandløbsprojekt med etablering af gydebanker og udlægning af sten og afgravning af høller i Gørløse Å.

Vandløbsprojekt med etablering af gydebanker og udlægning af sten og afgravning af høller i Gørløse Å. Hillerød Kommune Trollesmindealle 27 3400 Hillerød By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2143 Fax 7232 3213 lbso@hillerod.dk Sag 219-2015-28906 07. september 2015 Udkast til restaureringstilladelse

Læs mere

Tilladelse til etablering af sandfang i topenden af Hundstrup Å

Tilladelse til etablering af sandfang i topenden af Hundstrup Å Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Christian.Vinther@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til etablering af sandfang i topenden af Hundstrup Å For at

Læs mere

Planlovstilladelse til etablering af ny sø ved Kragbækvej 4, 7500 Holstebro

Planlovstilladelse til etablering af ny sø ved Kragbækvej 4, 7500 Holstebro Side 1/5 Else-Marie Kannegaard Olsen Kragbækvej 4 7500 Holstebro Dato: 15-06-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-75-16 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling tlf.:9611 7557

Læs mere

1. Op- og nedstrømsliggende ejere må ikke påvirkes negativt i forhold til afstrømningen.

1. Op- og nedstrømsliggende ejere må ikke påvirkes negativt i forhold til afstrømningen. Mette Bang Jensen & Anders Gleitze Nielsen Jegstrupvej 15 7800 Skive 25. oktober 2017 Nordre Landkanal - Medbenyttelsestilladelse Skive Kommune meddeler hermed tilladelse til tilslutning af tagvand fra

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Vandmiljø og landbrug Grøndalsvej 1C, Postboks 4049, 8260 Viby J Side 1 af 8 Høring af ansøgning om godkendelse af etablering af dræn på matr.nr. 38 Edslev By, Kolt Hermed sendes udkast til godkendelse

Læs mere

Sanne Kolman Taskebjergvej Kjellerup. 7. juli 2016 Ejd Tilladelse til anlæg af vandhul

Sanne Kolman Taskebjergvej Kjellerup. 7. juli 2016 Ejd Tilladelse til anlæg af vandhul Sanne Kolman Taskebjergvej 25 8620 Kjellerup 7. juli 2016 Ejd-2016-02898 Tilladelse til anlæg af vandhul Silkeborg Kommune meddeler hermed tilladelse efter planlovens 1 35 (landzonebestemmelserne) til

Læs mere

Projektet ønskes gennemført på ejendommene Ljørringvej 63, Foldagervej 11 og Vestermosevej 23, 7400 Herning.

Projektet ønskes gennemført på ejendommene Ljørringvej 63, Foldagervej 11 og Vestermosevej 23, 7400 Herning. TEKNIK OG MILJØ Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8159 ngosbl@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.02.10-P19-1-05 Tilladelse til vandløbsrestaurering, Udlægning

Læs mere

Vi har nu gennemgået ansøgningen, og vi har vurderet, at vi kan meddele tilladelse til det ansøgte på nedenstående vilkår.

Vi har nu gennemgået ansøgningen, og vi har vurderet, at vi kan meddele tilladelse til det ansøgte på nedenstående vilkår. Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Vestsjælland Mantzhøj Ulkerupvej 1 4500 Nykøbing Sj. Att.: Olaf G. Christiani: ogc@nst.dk Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615

Læs mere

Afgørelse om nedklassificering af Blå Å, hvor du er bredejer. Kolding kommune har udarbejdet en plan for omklassificering af vandløb i kommunen.

Afgørelse om nedklassificering af Blå Å, hvor du er bredejer. Kolding kommune har udarbejdet en plan for omklassificering af vandløb i kommunen. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 79 79 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005310051 E-mail byogudvikling@kolding.dk www.kolding.dk Afgørelse om nedklassificering af Blå Å, hvor

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Skive Kommune Drift og Anlæg Entreprenørgården. Rådhuspladsen Skive. 14. marts Afgørelse om lovliggørelse af ny bro i Østre Landkanal

Skive Kommune Drift og Anlæg Entreprenørgården. Rådhuspladsen Skive. 14. marts Afgørelse om lovliggørelse af ny bro i Østre Landkanal Skive Kommune Drift og Anlæg Entreprenørgården Rådhuspladsen 2 14. marts 2016 Afgørelse om lovliggørelse af ny bro i Østre Landkanal Skive Kommune har den 16. december 2015 modtaget en ansøgning om lovliggørelse

Læs mere

Landzonetilladelse, samt dispensation fra å-beskyttelseslinien til at opføre ny bolig efter nedrivning af eksisterende bygninger

Landzonetilladelse, samt dispensation fra å-beskyttelseslinien til at opføre ny bolig efter nedrivning af eksisterende bygninger WILLIAM TOLSTRUP - ARKITEKTER ApS Sct Peders Kirkeplads 9 1 SAL 4700 Næstved Byggemyndighed Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 www.næstved.dk Dato 7.12.2015 Sagsnr. 01.03.03-P19-207-15

Læs mere

Udkast til tilladelse til forlægning af privat vandløb

Udkast til tilladelse til forlægning af privat vandløb Antoon van Ittersum Vinumvej 37 Vinum 6780 Skærbæk Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929237 Mail: cws@toender.dk Sags id.: 06.02.03-P19-3-16 Ks: KK XX. august 2016 Udkast til tilladelse til forlægning

Læs mere

Ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelse om skovbyggelinje 1, da den grænser op til statsskoven ved St. Orebjerg.

Ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelse om skovbyggelinje 1, da den grænser op til statsskoven ved St. Orebjerg. Kim Funder Solkær 17 Udsholt 3250 Gilleleje Sag: 2015/32772 012 Id: 012160 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 11. oktober 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200 Helsinge

Læs mere

Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind.

Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind. Til Høringsberettigede 20. december 2016 Sagsnr.: 16/41298 Kontaktperson: Niclas Patrick Boyton 87535249 npb@syddjurs.dk Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind. Syddjurs

Læs mere

Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med beskrivelserne i ansøgning af 10. januar 2017.

Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med beskrivelserne i ansøgning af 10. januar 2017. Favrskov Kommune Torvegade 7 8450 Hammel Att: Carsten Monsrud Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Tilladelse til etablering af

Læs mere

Regulering af Sandbæk i offentlig høring efter vandløbsloven.

Regulering af Sandbæk i offentlig høring efter vandløbsloven. Returadresse Land, By og Kultur Land og Vand Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Ove Mortensen Direkte telefon 99741277 E-post ove.mortensen@rksk.dk Dato 7. oktober 2016 Sagsnummer 16-028130

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af vandhul

Landzonetilladelse til etablering af vandhul Peter Muller Larsen Ellelausvej 17 8660 Skanderborg e-mail: petermullerlarsen@gmail.com Dato: 9. september 2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-5041-16 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794

Læs mere

Etablering af ny sø på matr. nr. 12d Den mellemste Del, Idom med adressen Høgsbjergvej 17, 7500 Holstebro

Etablering af ny sø på matr. nr. 12d Den mellemste Del, Idom med adressen Høgsbjergvej 17, 7500 Holstebro Side 1/5 Skovdyrkerforeningen Vestjylland Nupark 47F 7500 Holstebro Att. Bo T. Simonsen Dato: 03-11-2015 Sagsnr.: 01.03.03-P19-148-15 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805

Læs mere

Byggemyndighed. Anders Grønne Brandholtvej Sandved. Side 1 af 5

Byggemyndighed. Anders Grønne Brandholtvej Sandved. Side 1 af 5 Anders Grønne Brandholtvej 14 4262 Sandved Byggemyndighed Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 www.næstved.dk Dato 14.9.2015 Landzonetilladelse til Brandholtvej 19, 4262 Sandved - landzonesag

Læs mere

Tilladelse til udskifting af rørunderføring ved matrikel nr. 15d, Stenbjerg By, Nørhå

Tilladelse til udskifting af rørunderføring ved matrikel nr. 15d, Stenbjerg By, Nørhå Thisted Kommune Plan- og Miljøafdelingen 27. januar 2016 BrevID.: 2185380 Medarbejder: KBD Tilladelse til udskifting af rørunderføring ved matrikel nr. 15d, Stenbjerg By, Nørhå Tilladelse efter Vandløbslovens

Læs mere

Etablering af nye vandhuller ved Morrevej, Holstebro

Etablering af nye vandhuller ved Morrevej, Holstebro Side 1/6 Amphi Consult v/ Per Klit Christensen Vistelhøjvej 5, Skarrild 6933 Kibæk Dato: 28-09-2015 Sagsnr.: 01.03.03-P19-117-15 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling

Læs mere

Dora og Aksel Rasmussen Æbleparken 10 Søften Hinnerup. Fremsendt pr. mail:

Dora og Aksel Rasmussen Æbleparken 10 Søften Hinnerup. Fremsendt pr. mail: Dora og Aksel Rasmussen Æbleparken 10 Søften 8382 Hinnerup Fremsendt pr. mail: ar@arconsulting.dk Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk

Læs mere

Assens Kommune ønsker med indeværende projekt, at forlægge vandløbet Afløb fra Verninge Mose. Projektet skal sikre:

Assens Kommune ønsker med indeværende projekt, at forlægge vandløbet Afløb fra Verninge Mose. Projektet skal sikre: Til interessenter 24. februar 2017 Sags id: 17/4045 Høring vedr. regulering af vandløbet Afløb fra Verninge Mose Baggrund Assens Kommune ønsker med indeværende projekt, at forlægge vandløbet Afløb fra

Læs mere

Landzonetilladelse til sø

Landzonetilladelse til sø Kristina Bodal-Lauridsen Holmstrup Byvej 3 4450 Jyderup Sendt pr. mail: bodal@outlook.dk Landzonetilladelse til sø Vi har behandlet din ansøgning om tilladelse til at etablering af en ca. 600 m2 stor sø

Læs mere

Tilladelse til forlægning af privat vandløb

Tilladelse til forlægning af privat vandløb Miljø og Natur Vindtved Vindpark KS Egå Havvej 21 8250 Egå Direkte tlf.: +4574928162 Mail: sp@toender.dk Sags id.: 06.02.16-P19-9-17 Ks: KK 12. oktober 2017 Tilladelse til forlægning af privat vandløb

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads København Ø. Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins, Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S

Banedanmark Amerika Plads København Ø. Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins, Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins, Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S Teknisk forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Tilladelse efter vandløbslovens

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Gisselfeld Kloster Gisselfeldvej 12a 4690 Haslev Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax: 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse:

Læs mere

Center for Miljø og Natur Team Vand. Fremme af projektforslag om etablering af sandfang i Valmosegrøften st m.

Center for Miljø og Natur Team Vand. Fremme af projektforslag om etablering af sandfang i Valmosegrøften st m. Center for Miljø og Natur Team Vand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved www.naestved.dk Dato 18-6-2015 Sagsnr. 06.02.03-P20-1-15 Sagsbehandler Malene Callesen Dall +455588 6191 Fremme af projektforslag

Læs mere

Beliggenhed af vandløbet fremgår af vedlagte kortbilag.

Beliggenhed af vandløbet fremgår af vedlagte kortbilag. Plan- og Miljøafdelingen 29. april 2016 BrevID.: 2262804 Medarbejder: kkn Tilladelse og lovliggørelse: Udskiftning af rør under Gl. Aalborgvej, Skodskær Bæk: Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3

Læs mere

Den vedlagte projektbeskrivelse med kort viser området på Gørløse Å, hvor der udlægges gydebanker og sten samt hvor der graves bundmateriale væk.

Den vedlagte projektbeskrivelse med kort viser området på Gørløse Å, hvor der udlægges gydebanker og sten samt hvor der graves bundmateriale væk. Hillerød Kommune Trollesmindealle 27 3400 Hillerød By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2143 Fax 7232 3213 lbso@hillerod.dk Sag 219-2015-28906 03. november 2015 Restaureringstilladelse

Læs mere

VVM-screening af etablering af skov på matr. 6a Hundstrup By, Hundstrup

VVM-screening af etablering af skov på matr. 6a Hundstrup By, Hundstrup Svendborg Kommune Svendborgvej 135, 5762 V. Skerninge Sendt med email: charlotte.vesterlund@svendborg.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810

Læs mere

Hedensted Spildevand er bygherre på projektet, hvor udgifterne fordeles 50/50 med Hedensted Kommunes Vej og Park afdeling.

Hedensted Spildevand er bygherre på projektet, hvor udgifterne fordeles 50/50 med Hedensted Kommunes Vej og Park afdeling. HEDENSTED SPILDEVAND A/S Ørumvej 48 8721 Daugård Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bjarne Laursen Dir: +4579755691 Mob: +4551724245 e-mail: Bjarne.Laursen @Hedensted.dk Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 1.7.2015

Læs mere

Holstebro Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at etablere en sø på op til 500 m 2 på ejendommen matr. nr. 11a Vemb By, Vemb.

Holstebro Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at etablere en sø på op til 500 m 2 på ejendommen matr. nr. 11a Vemb By, Vemb. Side 1/5 Gert Ørskov Jensen Sdr Hedegårdsvej 9 7570 Vemb Dato: 06-08-2014 Sagsnr.: 01.03.03-P19-82-14 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling tlf.:9611 7500 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Tilladelse til at etablere en overkørsel over Borg-Åspe-Brede Vandløbet.

Tilladelse til at etablere en overkørsel over Borg-Åspe-Brede Vandløbet. Bredebro Andelsvandværk v/ Karsten Høj Woller Søndervang 3 6261 Bredebro Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574928162 Mail: sp@toender.dk Sags id.: 06.02.16-P19-6-17 KS:KK 9. juni 2017 Tilladelse til at etablere

Læs mere

Team Byg, Miljø og Affald. A/plan arkitekter Slotsgade 54 ST TH 4800 Nykøbing F

Team Byg, Miljø og Affald. A/plan arkitekter Slotsgade 54 ST TH 4800 Nykøbing F A/plan arkitekter Slotsgade 54 ST TH 4800 Nykøbing F Landzonetilladelse til genopførelse af enfamilieshus med tilhørende udhus på ejendommen matr. nr. 44 Egesborg By, V. Egesborg beliggende Vordingborg

Læs mere