...[Klager] over Energistyrelsen af 23. januar 2008 energimærke for ejendommen...[...]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "...[Klager] over Energistyrelsen af 23. januar 2008 energimærke for ejendommen...[...]"

Transkript

1 (Energi- og vandbesparelser i bygninger)...[klager] over Energistyrelsen af 23. januar 2008 energimærke for ejendommen...[...] Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spielgelhauer Energistyrelsens afgørelse af 23. januar 2008 stadfæstes. Ved af 29. januar 2008 har...[klager] (i det følgende benævnt klager) indbragt Energistyrelsens afgørelse af 23. januar 2008 for Energiklagenævnet. Sagen drejer sig om et energimærke, der er udarbejdet af energikonsulent...[...] (i det følgende benævnt energikonsulenten) den 13. juni Energimærket er anvendt i forbindelse med klagers salg af ejendommen...[...]. Ved afgørelsen af 23. januar 2008 fandt Energistyrelsen, at der i energimærket er 4 mindre væsentlige fejl. Energistyrelsen fandt imidlertid ikke, at dette skulle medføre udarbejdelse af et nyt energimærke for ejendommen. Klager har indbragt Energistyrelsens afgørelse for Energiklagenævnet, idet klager har visse generelle indvendinger mod energimærkningsordningen som sådan. Klager har endvidere klaget over energikonsulentens honorar for udarbejdelsen af energimærket. Klagers synspunkter til støtte for klagen

2 Klager har anført, at kravet om udarbejdelse af energimærke i forbindelse med salg af en ejendom er uhensigtsmæssigt og unødvendigt. Klager har endvidere anført, at energimærker generelt skal gøres mere anvendelige. Endelig har klager anført, at energikonsulentens honorar skal tilbagebetales. Klagers af 29. januar 2008 til Energiklagenævnet er sålydende: Vedr energimærke...[...] På baggrund af den afgørelse jeg har modtaget på ovennævnte sag vil jeg gerne vide, hvad jeg i alverden skal bruge et sådan energimærke til. Hvad er formålet?? Faktuelt vil jeg stadig fastholde, at der ikke i det omhandlede dokument står noget, enhver ikke ved selvsyn kunne konstaterer på en halv time Side 2 af 19 Til køberen af ejendommen?? Faktuelt ved jeg, at...[...] gloede på det i 10 minutter, rystede på hovedet og smed det i papirkurven. Det havde jeg så den glæde, at betale over 6000 kroner for. Hvad skulle jeg som køber kunne udlede af dette manifest?? Svar venligst Indgivelse af klage af afgørelsen!! Ja selvfølgelig. Klagen støttes på de synspunkter jeg har fremsendt. Jeg bør få ubetinget ret i min påstande, hvilket skal afstedkomme, at der skal fremstilles et produkt der er anvendeligt til et eller andet, subsidiært en tilbagebetaling af honoraret. Jeg har tilladt mig at fokuserer på det brev Direktør Ib Larsen fra energistyrelsen har sendt til mig i sagen (Vedhæftet denne mail). Jeg må indtil videre konstaterer, at han tilsyneladende overhovedet ikke aner hvad energimærkning handler om Den påklagede afgørelse Energistyrelsens afgørelse af 23. januar 2008 er sålydende:

3 Energistyrelsens afgørelse: Energistyrelsen har afgjort, at der i energimærkningen er 4 mindre væsentlige fejl og begrundelsen fremgår nedenfor. Energistyrelsen finder ikke, at der skal udarbejdes et nyt energimærke for ejendommen. Klagen: Du gør følgende klagepunkter gældende: 1. Energimærkningsrapporten svarer ikke til det forventede produkt. 2. Honoraret for energimærkningsrapporten er for højt. 3. Fejlregistrering af hårde hvidevarer. 4. Fejlregistrering af året for renovering. 5. Fejlregistrering af supplerende opvarmningskilde. 6. Fejlregistrering af opvarmet areal. 7. Fejlregistrering af det oplyste varmeforbrug. Side 3 af 19 Konsulentens kommentarer til klagen. Ved skrivelse af 23. juli 2007 er konsulenten fremkommet med bl.a. følgende kommentarer: [...] Konklusionen på ovennævnte, samt de til Dem sendte skrivelse, er at det ikke er energimærket isoleret set, men derimod udformningen og ordningens karakter...[klager] er utilfreds med. Dette afføder derfor at han så også er utilfreds med regningens størrelse, som kunne have været væsentlig større, såfremt jeg også havde udarbejdet det i første omgang krævede energimærke på butikken" Partshøring: [...] Ved skrivelse af 30. juli 2007 er du fremkommet med følgende supplerende kommentarer: Jeg har modtaget sagens fremstilling set for...[...]. Det faktuelle handlingsforløb er jeg ikke i det store hele uenig i, men jeg vil dog nok undre mig lidt over, hvilke mål han angivelig manglede, og derfor kørte til adressen for at få.

4 De medsendte billeder er da heller ikke taget ved den lejlighed. Når jeg kigger på energimærket igen, står der stadig ikke noget, og er ingen mål som ikke er tilgængelig på BBR. Jeg vil fastholde at det frembragte produkt er behæftet med fejl, rimelig værdilast, og uanstændig dyr også set i lyset af værdi. Det er det jeg er utilfreds med. Om det så skyldes...[...], Ordningen eller politikerne vil jeg overlade til andre at finde ud af. Efterfølgende har du ved mail af 23. september 2007 fremsendt bl.a. følgende præciserende kommentarer: "Ud over den almindelige mangel på relevant indhold er der følgende direkte fejl i energimærkningen: Side 4 af 19 (Køleskab u. frostboks) = Det er køleskab med frostboks (Kummefryser) = Der er ingen kummefryser (År for væsentlig renovering) = År 2005 nye vinduer nye termoruder, Nye radiatorventiler overalt, år 2002 ny brændeovn. år 2004 delvis nye hvidevarer a mærket, (Supplerende opvarmning) Ny brændeovn inkl. kanalsystem på loft der flyttet overskudsvarme til værelser på 1. sal. Fastbrændsel udgør mindst SO % af opvarmningen (Opvarmet areal) Stuen +. 1.sal i alt 188 kvm (Udgift inkl. moms og afgifter) Anslået kr Lidt svært idet samme fyr trækker butik dog kun til frostfri, da det er en sommerbutik" Desuden har det været nødvendigt at indhente supplerende materiale, hvilket du har fremsendt ved mail af 6. november Besigtigelse. Der har ikke været foretaget besigtigelse på ejendommen. Retsgrundlag. Retsgrundlaget for Energistyrelsens afgørelse i sagen er lov nr. 585 af 24. juni 2005 om fremme af energibesparelser i bygninger (energimærkningsloven) og bekendtgørelse nr af 21. de-

5 cember 2006 om energimærkning af bygninger (energimærkningsbekendtgørelsen). Det fremgår af 39, stk. 11 energimærkningsbekendtgørelsen, at klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende gyldige energimærker og andre ydelser udført af beskikkede energikonsulenter i deres egenskab af energikonsulenter behandles af Energistyrelsen. Som retsgrundlag er desuden anvendt Håndbog for energikonsulenter - version 2006 (Håndbogen). (...) Til klagers påstand om, at energimærket ikke svarer til det forventede produkt bemærker Energistyrelsen følgende: Side 5 af 19 Du anfører, at der intet står i energimærkningsrapporten, som enhver ikke ved selvsyn kunne konstatere på under en ½time, ligesom du anfører, at de oplysninger, som energikonsulenten har anvendt, er de oplysninger, som han i forvejen havde indsamlet i forbindelse med udarbejdelse af tilstandsrapporten for ejendommen. Af 6, stk. 1 i energimærkningsloven fremgår det, at der ved salg af en ejendom skal foreligge en energimærkning for ejendommen - og at det påhviler sælger at sørge for, at køber inden aftale om salg indgås, har fået udleveret energimærkningen for den pågældende ejendom. Det er således lovpligtigt, at der ved salg skal foreligge en energimærkning. Videre fremgår det af 3, stk. 3 i loven, at energimærkningen skal vise bygningens energimæssige tilstand, og samtidig kan indeholde informationer om vandforbrug. Energimærkningen består herefter af 1) et energimærke, som er en standardiseret og dokumenteret opgørelse over en bygnings energimæssige tilstand beregnet ud fra en normal brug af bygningen, 2) en energiplan, der er en dokumenteret oversigt over forslag til energibesparende foranstaltninger og råd om, hvordan energiforbruget kan reduceres, samt 3) dokumentation for energimærkningen og anden relevant information, som indeholder de

6 væsentligste forudsætninger for energimærkningen fra gennemgangen af bygningen og dens installationer, der er brugt ved beregningen af energimærket og ved vurderingen af energibesparelser i energiplanen. Energimærkningen udarbejdes herefter på baggrund af en systematisk registrering af de energimæssige forhold i bygningen, og denne registrering foretages dels på baggrund af en bygningsgennemgang, dels ud fra indsamlede data i form af f.eks. ejeroplysninger, BBR-oplysninger, bygningstegninger samt oplysninger i kontroludskriften. Såfremt man efterfølgende ikke er tilfreds med det pågældende energimærke, har man mulighed for at indbringe en klage herom for Energistyrelsen, jf. 39, stk. 1 i energimærkningsbekendtgørelsen, jf. 29, stk. 4 nr. 1 i energimærkningsloven. Side 6 af 19 I forbindelse med indgivelse af din klage har Energistyrelsen derfor behandlet de af dig anførte punkter om den pågældende energimærkningsrapport. Energistyrelsen skal bemærke, at Energistyrelsen alene forholder sig til energimærkningsrapporten, og de forhold der er lagt til grund herfor. Energistyrelsen har ikke mulighed for at vurdere den udarbejdede tilstandsrapport for ejendommen. Såfremt du ikke er tilfreds med denne rapport, henvises der i stedet til Ankenævnet for Huseftersyn som behandler klager over tilstandsrapporter. Energistyrelsen vil i det efterfølgende vurdere de enkelte påklagede forhold. Energistyrelsen har følgende bemærkninger til klagers påstand om, at energikonsulentens honorar for udarbejdelse af energimærket er for højt: Du anfører, at du finder honoraret på kr ,00 urimeligt højt, når flere af oplysninger kunne hentes fra tilstandsrapporten, som konsulenten i øvrigt også har udarbejdet. Af 11, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 351 af 17. april 2007 om gebyrer og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger (gebyrbekendtgørelsen) fremgår maksimalhono-

7 rarerne. Dog gælder honorarerne alene for ejendomme, der makismalt udgør 299 m2. For ejendomme, der overstiger dette maksimum, foreligger der umiddelbart ingen øvre grænsen for honorarfastsættelsen. Videre fremgår det af 11, stk. 2, at honorarerne beregnes på baggrund af det samlede etageareal for bygningen omfattet af mærkningen, beregnet som summen af de samlede bolig- og erhvervsarealer for bygningen i henhold til BBR. Det må her sluttes analogt, at denne beregningsform af etageareal tillige gælder for ejendomme, der overstiger maksimumarealet på 299 m2. Af den indsendte BBR meddelelse fremgår det, at det samlede boligareal for bygningen udgør 188 m2, samt at det samlede erhvervsareal udgør 411 m2. Side 7 af 19 Da det samlede areal således overstiger maksimumgrænsen på 299 m2, foreligger der således ikke et maksimumhonorar i forbindelse med energimærkningen. Energistyrelsen finder herefter, at under hensyntagen til, at maksimalhonoraret for bygninger mellem m2 er fastsat til kr ,- inkl. moms, at det samlede areal i ikke uvæsentlig grad overstiger maksimumgrænsen på 299 m2, samt at det opkrævede beløb er på kr ,-, betragtes honoraret ikke som værende fastsat urimeligt højt. Energistyrelsen skal bemærke, at der intet er til hindrer for, at den samme person både forestår udarbejdelsen af tilstandsrapporten og energimærkningsrapporten, så længe at han er beskikket som såvel bygningssagkyndig som energikonsulent, hvilket...[...] var på tidspunktet for udarbejdelsen af de nævnte rapporter. Det er i øvrigt meget almindeligt forekommende, at en konsulent er beskikket indenfor begge områder. Energistyrelsen skal endvidere bemærke, at uagtet energikonsulenten tillige har udarbejdet tilstandsrapporten, og eventuelt anvender oplysninger herfra, medfører dette fortsat ikke, at det opkrævede beløb skal betragtes urimeligt højt.

8 Energistyrelsens vurdering af energikonsulentens arbejde: Det er herefter Energistyrelsens vurdering, at energikonsulenten har fulgt de retningslinier, som er gældende på området. Herefter gennemgår Energistyrelsen klagers påstande om fejl i energimærket. Energistyrelsen har følgende bemærkninger til klagers påstande om, at energikonsulenten har registreret forkerte oplysninger i forbindelse med udarbejdelsen af energimærket: Ad 3: Fejlagtig registrering af hårde hvidevarer Af energimærkningsrapporten s. 2 fremgår: Hårde hvidevarer Status: Vaskemaskine Tørretumbler Opvaskemaskine Køleskab u. frostboks Kummefryser Komfur Emhætte Side 8 af 19 Du anfører, at der er fejl i registreringen, idet køleskabet er med frostboks, og at der ingen kummefryser er. Energistyrelsen kan på det foreliggende ikke umiddelbart vurdere, hvorvidt de foretagne registreringer er korrekte, men Energistyrelsen har valgt at ligge de af dig oplyste forhold til grund. Energistyrelsens vurdering af energikonsulentens arbejde: Energistyrelsen finder herefter, at energikonsulenten burde have registreret de to nævnte hårde hvidevarer korrekt, men dette betragtes alene som en mindre væsentlig fejl, idet det er af uden betydning for klassificeringen af energimærket. Ad 4: Fejlregistrering af året for renoveringen Af energimærkningsrapporten s. 3 fremgår: Bygningsbeskrivelse Opførelsesår 1974

9 År for væsentlig renovering 0 Du anfører, at registreringen er forkert, idet der i år 2005 blev isat nye termoruder og påmonteret nye radiatorventiler, ligesom der i år 2002 blev installeret ny brændeovn og i 2004 udskiftet delvis nye hvidevarer af A-mærket. Af afsnit i Håndbogen fremgår det, at såfremt der er sket en væsentlig tilbygning og eller ombygning på ejendommen, vil dette fremgå af BBR meddelelsen. Energikonsulenten skal i givet fald angive dette i "Kommentarer til energimærkningen". Videre fremgår det, at særlige ændringer af betydning for energiforbruget (termoruder, energiruder, efterisolering, nyt varmeanlæg osv.) noteres med årstal for installation, såfremt oplysninger herom er tilgængelige. Der vil normalt være tale om energikonsulentens iagttagelser kombineret med ejers/brugers oplysninger. Side 9 af 19 Af den indsendte BBR-meddelelse fremgår det, at der i 2002 var en væsentlig ombygning eller tilbygning. Meddelelsen nævner dog intet om, hvad denne ombygning eller tilbygning bestod af. Da det af BBR-meddelelsen fremgår, at der har været en væsentlig renovering i 2002, samt at der ud fra dine oplysninger har været foretaget flere renoveringsarbejder, burde energikonsulenten have registreret og noteret dette mere fyldestgørende. Energistyrelsens vurdering af energi konsulentens arbejde: Det er herefter Energistyrelsens vurdering, at energikonsulenten burde have registreret de relevante renoveringsarbejder nærmere og mere fyldestgørende, når oplysninger herom nu engang var tilgængelige. Imidlertid betragter Energistyrelsen dette som en mindre væsentlig fejl, der er af uden betydning for selve klassificeringen af energimærkningen. Ad 5: Fejlregistrering af supplerende opvarmning Af energimærkningsrapporten s. 4 fremgår: Supplerende opvarmning Ingen brændselsanvendelse

10 Du anfører, at dette ikke er korrekt, idet der i ejendommen er installeret en ny brændeovn inklusiv kanalsystem på loftet, der flytter overskudsvarme til værelserne på l. sal, ligesom du gør gældende, at fastbrændsel udgør mindst 50 % af opvarmningen. Af afsnit i Håndbogen fremgår det, at energikonsulenten skal se bort fra brændeovne og pejse i rum, hvor der også er centralvarme. Af BBR-meddelelsen fremgår det, at varmeinstallationen er centralvarme fra eget anlæg, ligesom det fremgår, at der forefindes brændeovn eller lignende. Energikonsulenten har således med rette kunne se bort fra brændeovnen i forbindelse med udarbejdelsen af energimærkningen. Dog havde det været mere korrekt, at han alene havde noteret det som "ingen", frem for "ingen brændselsanvendelse", idet sidstnævnte kan misforstås. Dette betragtes dog alene som en sproglig fejl. Side 10 af 19 Energistyrelsens vurdering af energikonsulentens arbejde: Det er herefter Energistyrelsens vurdering, at energikonsulenten som alt overvejende har fulgt de retningslinier, som er gældende på området. Ad 6: Fejlregistrering af opvarmet areal Af energimærkningsrapporten s. 4 fremgår: Opvarmet areal 268 Videre fremgår det på s. 1: Kommentarer til energimærkningen BBR sige 988 m2 beboelsesareal, Her regnes med 268 m2 opvarmet areal, idet kælderen er fuldt opvarmet, Du anfører, at registreringen af det opvarmede areal er forkert, idet der med stuen og 1. sal er i alt 188 m2. Af BBR-meddelelsen fremgår det, at bebygget areal for ejendommen udgør 109 m2 og udnyttet areal af tagetagen udgør 79 m2 svarende til i alt 188 m2. Desuden udgør kælderen 103 m2.

11 Af afsnit i Håndbogen fremgår det, at energimærkningen skal baseres på det opvarmede etageareal. Ved det opvarmede etageareal forstås det samlede etageareal af de etager eller dele heraf, der er opvarmet til mindst 15 C inklusiv eventuelle opvarmede glasrum, kældre og overdækkede rum. Videre fremgår det, at en ejendoms opvarmede etageareal beregnes ved sammenlægning af bruttoarealerne af samtlige opvarmede etager, herunder opvarmede kældre og tagetager. Det opvarmede areal fremgår ikke direkte af BBR, og energikonsulenten skal derfor enten foretage en fuldstændig opmåling af det opvarmede areal i henhold til beskrivelsen i Håndbogen og BR95, eller bestemme de uopvarmede arealer ved opmåling eller ud fra tegningsmateriale og trække dem fra ejendommens boligareal/erhvervsareal, jf. BBR. Side 11 af 19 Energikonsulenten skal herefter ligge dette areal til grund for energimærkningen, og angive det på energimærkningens forside. Det skal fremgår af "Kommentarer til energimærkningen", hvorledes energikonsulenten har opmålt det opvarmede areal. Energistyrelsen finder ikke, at det klart fremgår af energimærket, hvorledes energikonsulenten er fremkommet til det opvarmede areal svarende til 268 m2. Energikonsulenten har noteret, at hele kælderen er fuldt opvarmet, men eftersom det af BBRmeddelelsen fremgår, at det samlede areal i kælderen, hvor loftet er mindre end 1.25 m over terræn, er 103 m2, og det netop ifølge BR95 alene er den del af kælderen, hvor det omgivende terræn ligger mindre end 1.25 m under loftet i kælderen, der er undtaget fra etagearealet, må det betragtes som værende en fejl, at ikke hele kælderen er medgået i det samlede opvarmede areal. Det opvarmede areal, som skulle ligges til grund i energimærket, skulle derfor have været 301 m2. Energistyrelsen finder endvidere, at dette skal betragtes som en mindre væsentlig fejl, idet størrelsen af det opvarmede areal alene har mindre væsentlig betydning for energimærkningen og dermed klassificeringen af energimærket. Energistyrelsens vurdering af energikonsulentens arbejde: Energistyrelsen finder herefter, at energikonsulenten på dette punkt ikke har fulgt de gældende retningslinier, idet det opvarmede areal for ejendommen ikke er registreret korrekt. Energi-

12 konsulenten har således ikke handlet i overensstemmelse med retsgrundlaget. Dog finder Energistyrelsen ikke, at fejlen i sig selv giver anledning til, at der skal udarbejdes et nyt energimærke. Ad. 7: Fejlregistrering af det oplyste varmeforbrug Af energimærkningsrapporten s. 4 fremgår: Oplyst varmeforbrug Udgift inkl. moms og afgifter kr/år Forbrug 0 liter Du anfører, at dette er en fejlagtig registrering, idet udgifter inkl. moms og afgifter er anslået til kr ,-, men at beløbet er med et vist forbehold, idet selv samme fyr ligeledes forsyner den tilknyttede butik, dog kun til frostfri, idet det er en sommerbutik. Side 12 af 19 Af afsnit i Håndbogen fremgår det, at for at kunne udarbejde en retvisende energimærkning, skal energikonsulenten bl.a. indhente kopi af årsopgørelse for det seneste års energi- og vandforbrug og omkostninger til samme. Såfremt energikonsulenten ikke kan skaffe oplysningerne fra ejeren - enten da det ikke er muligt, eller ejeren ikke ønsker at give disse - skal dette fremgå af kommentarfeltet til energimærkningsrapporten samtidig med, at ejeren skal gøres opmærksom på, at energimærkningen i så fald kan blive af en ringere kvalitet. Det fremgår ikke af kommentarerne, at det ikke har været muligt at fremskaffe disse oplysninger, selvom der ikke foreligger yderligere dokumentation herfor. Energistyrelsen har derfor lagt til grund, at det har været muligt at indhentet de ønskede oplysninger fra ejeren af ejendommen. Det fremgår dog ikke af det foreliggende materiale, hvorledes det anførte beløb på kr ,- /år er fremkommet, ligesom det virker lidt besynderligt, at forbruget er angivet til 0 liter. Eftersom du har oplyst, at udgiften inkl. moms og afgifter er anslået til kr ,-, og at den standardiserede energipris på fyringsolie er kr pr inkl. moms, jf. bilag 31 i Håndbogen, finder Energistyrelsen det overvejende sandsynligt, at der i energimærkningen rettelig skulle have været anført kr ,- til

13 udgiften inkl. moms og afgifter og l til forbrug. Dette har Energistyrelsen derfor lagt til grund. Energistyrelsens vurdering af energikonsulentens arbejde: Det er herefter Energistyrelsens vurdering, at energikonsulenten burde have registret det oplyste varmeforbrug korrekt, jf. det ovenfor nævnte. Imidlertid betragter Energistyrelsen dette som en mindre væsentlig fejl, idet det er uden betydning for selve klassificeringen af energimærket. Udarbejdelse af nyt energimærke. Energistyrelsen har besluttet, at energikonsulenten ikke skal udarbejde et nyt energimærke, idet mærket ikke indeholder væsentlige fejl. Side 13 af 19 Energistyrelsens bemærkninger til klagen Energistyrelsen fastholder afgørelsen af 23. januar Energistyrelsen er ved brev af 22. februar 2008 fremkommet med bemærkninger til klagen. For så vidt angår reglerne om energimærkning af ejendomme bemærker Energistyrelsen følgende: Klager anfører, at der intet står i energimærkningsrapporten, som enhver ikke ved selvsyn kunne konstatere på en halv time. Af 6, stk. 1 i Energimærkningsloven fremgår det, at der ved salg af en ejendom skal foreligge en energimærkning for ejendommen og at det påhviler sælger at sørge for, at køber, inden aftale om salg indgås, har fået udleveret energimærkningen for den pågældende ejendom. Det er således lovpligtigt, at der ved salg skal foreligge en energimærkning. Videre fremgår det af 3, stk. 1 i loven, at energimærkningen skal vise bygningens energimæssige tilstand og samtidig kan indeholde informationer om vandforbrug. Energimærkningen består herefter af 1) et energimærke, som er en standardiseret og doku-

14 menteret opgørelse over en bygnings energimæssige tilstand beregnet ud fra en normal brug af bygningen, 2) en energiplan, der er en dokumenteret oversigt over forslag til energibesparende foranstaltninger og råd om, hvordan energiforbruget kan reduceres, samt 3) dokumentation for energimærkningen og anden relevant information, som indeholder de væsentligste forudsætninger for energimærkningen fra gennemgang af bygningen og dens installationer, der er brugt ved beregningen af energimærket og ved vurderingen af energibesparelser i energiplanen. Energimærkningen udarbejdes herefter på baggrund af en systematisk registrering af de energimæssige forhold i bygningen, og denne registrering foretages dels på baggrund af en bygningsgennemgang, dels ud fra indsamlede data i form af f.eks. ejeroplysninger, BBR-oplysninger, bygningstegninger samt oplysninger i kontroludskriften. Side 14 af 19 Såfremt man efterfølgende ikke er tilfreds med det pågældende energimærke, har man mulighed for at indbringe en klage herom for Energistyrelsen, jf. 39, stk. 1 i Energimærkningsbekendtgørelsen, jf. 29, stk. 4 nr. 1 i Energimærkningsloven. I forbindelse med indgivelse af klagen har Energistyrelsen derfor behandlet de af klager anførte punkter om den pågældende energimærkningsrapport. Det er således Energistyrelsens vurdering, at der er taget stilling til såvel punktet vedrørende selve udarbejdelsen af energimærkningsrapporten som de enkelte klagepunkter fremført i den oprindelige klage i afgørelsen af 23. januar Vedrørende klagen over energikonsulentens honorar bemærker Energistyrelsen: Energistyrelsen skal endvidere bemærke, at Energistyrelsen, jf. punktet om honoraret i afgørelsen, ikke finder, at honoraret kan betragtes for at være fastsat urimeligt højt, hvorfor Energistyrelsen allerede af den grund ikke finder anledning til at indgå i en nærmere vurdering af klagers subsidiære krav om en tilbagebetaling af honoraret.

15 Energistyrelsen har følgende bemærkning til brevet af 27. juni 2007, der er underskrevet af Energistyrelsens direktør Ib Larsen: Energistyrelsen skal endelig bemærke, at Energistyrelsen er vidende om brevet af 27. juni 2007 underskrevet af direktør Ib Larsen, hvor det tilkendegives, at Energistyrelsen på grund af det umiddelbare indtryk ville undersøge, hvorvidt den pågældende energimærkningsrapport også havde levet op til de stillede krav i hele energimærkningsordningen. Dette er netop sket ved behandlingen af klagen, ligesom der i energimærkningen tillige er fundet 4 mindre væsentlige fejl. Imidlertid er disse fejl dog ikke tilstrækkeligt grundlag for, at der skal udarbejdes et nyt energimærke for den pågældende ejendom. Side 15 af 19 Afsluttende bemærkninger fra klager Klager har den 12. marts 2008 meddelt Energiklagenævnet, at han ikke har yderligere bemærkninger til sagen. Energikonsulentens bemærkninger til klagen Energikonsulenten er ikke fremkommet med bemærkninger til sagen. Retsgrundlag Da energimærket for ejendommen...[...] er gyldigt fra den 13. juni 2007, skal der træffes afgørelse efter reglerne i lov nr. 558 af 24. juni 2005 om fremme af energibesparelser i bygninger og bekendtgørelse nr af 21. december 2006 om energimærkning af bygninger, jf. 60, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 228 af 7. april 2008 om energimærkning af bygninger. 3 i lov om fremme af energibesparelser i bygninger beskriver formålet med energimærkning af bygninger. Bestemmelsen er sålydende: 3. Energimærkning af bygninger udarbejdes for alle bygninger beliggende på en samlet fast ejendom, der består af ét matrikelnummer eller flere matrikelnumre, der ifølge notering i matriklen skal holdes forenet, jf. lov om udstykning og anden registrering i matriklen. Energimærkning af nybyggeri, jf. 11, kan dog udarbejdes for enkelte bygninger. Stk. 2. Energimærkning omfattet af stk. 1 indeholder energimærkning af lejligheder og andre enheder til særskilt brug.

16 Stk. 3. Energimærkningen skal vise bygningens energimæssige tilstand og kan endvidere indeholde informationer om vandforbrug. Energimærkningen består af: 1) Energimærke, der er en standardiseret og dokumenteret opgørelse over en bygnings energimæssige tilstand beregnet ud fra en normal brug af bygningen. Heri indgår energiforbruget til opvarmning, varmt brugsvand, køling, ventilation og eventuelt belysning. Vandforbrug kan indgå. 2) Energiplan, der er en dokumenteret oversigt over forslag til energibesparende foranstaltninger og råd om, hvordan energiforbruget kan reduceres. Energiplanen kan endvidere indeholde forslag til vandbesparende foranstaltninger. 3) Dokumentation for energimærkningen og anden relevant information. Dokumentationen indeholder de væsentligste forudsætninger for energimærkningen og de registreringer fra gennemgangen af bygningen og dens installationer, der er brugt ved beregningen af energimærket og ved vurderingen af energibesparelser i energiplanen. Stk. 4. Energimærkning kan foretages i forskellige kategorier for forskellige typer af bygninger og bygningsanvendelse. Stk. 5. Energimærkningen skal være udarbejdet af en energikonsulent, der er godkendt efter regler fastsat i medfør af 24 til at udfærdige energimærkning for en pågældende kategori af bygninger. Stk. 6. Transport- og energiministeren kan fastsætte regler om, at andre afgrænsninger end en samlet fast ejendom, jf. stk. 1, kan lægges til grund ved energimærkning af bygninger, herunder at energimærkning i særlige tilfælde ud over 11 kan udarbejdes for enkelte bygninger. Side 16 af 19 Det følger af 5 og 6 i lov om fremme af energibesparelser i bygninger, at ejere af ejendomme har pligt til at få udarbejdet et energimærke ved salg af ejendommen. Af bestemmelserne fremgår følgende: 5. Forpligtelsen til at lade udarbejde energimærkning for ejendomme, lejligheder eller andre enheder med henblik på, at kravene i kapitel 4-6 kan opfyldes, påhviler den til enhver tid værende ejer. For ejendomme med ejerlejligheder påhviler forpligtelsen ejerforeningen.

17 Stk. 2. Transport. og energiministeren kan fastsætte regler om, at ejere skal give energikonsulenter oplysninger til brug for energimærkningen. 6. Ved salg af en ejendom eller ejerlejlighed, skal der foreligge en energimærkning for henholdsvis ejendommen eller ejerlejligheden, jf. 3, 4 og 10. Det påhviler sælger at sørge for, at køber, inden aftale om salg indgås, har fået udleveret energimærkningen for den pågældende ejendom eller ejerlejlighed. Stk. 2. Hvis en køber af en ejendom eller ejerlejlighed ikke har fået udleveret ejendommens henholdsvis ejerlejlighedens energimærkning inden indgåelse af salgsaftalen, og ejeren ikke efter påkrav har udleveret energimærkningen, er køber berettiget til at lade energimærkning udarbejde for sælgers regning, såfremt dette sker inden for en rimelig frist. Stk. 3. Stk. 1 og 2 kan ikke ved aftale mellem parterne fraviges til skade for køberen. Side 17 af 19 Reglerne om klageadgang og Energistyrelsens, henholdsvis Energiklagenævnets kompetence i forbindelse hermed følger af 39 og 40 i bekendtgørelse om energimærkning af bygninger, hvoraf fremgår følgende: 39. Klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkninger og andre ydelser udført af beskikkede energikonsulenter i deres egenskab af energikonsulenter behandles af Energistyrelsen. Klagen skal være modtaget i Energistyrelsen senest 1 år efter indberetningen af energimærkningsrapporten. Klage kan indbringes af 1) ejere, jf. 1, stk. 2, nr. 6, 2) ejere af ejerlejligheder og 3) købere eller erhververe af energimærkede ejendomme eller lejligheder. Stk. 2. Klage over forhold omfattet af stk. 1 indgives på et skema, som udarbejdes af Energistyrelsen. 40. Følgende afgørelser truffet af Energistyrelsen kan påklages til Energiklagenævnet: 1) Den, der som ejer m.v. indgiver klage over energimærkninger som nævnt i 39, stk. 1, kan påklage Energistyrelsens afgørelse af klagesagen. 2) En ansøger om beskikkelse som energikonsulent kan påklage afslag på beskikkelse.

18 3) En energikonsulent kan påklage advarsel, inddragelse af beskikkelse som energikonsulent og afslag på ansøgning om genbeskikkelse. 4) Et energikonsulentfirma kan påklage advarsel og inddragelse af registrering. [...] Stk. 5. Øvrige afgørelser truffet af Energistyrelsen i medfør af denne bekendtgørelse og Energiklagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Energiklagenævnets bemærkninger Klager har generelt anført, at kravet om udarbejdelse af energimærke i forbindelse med salg af en ejendom er uhensigtsmæssigt og unødvendigt, og at energimærker skal gøres mere anvendelige. Endvidere gør klager gældende, at energikonsulentens honorar skal tilbagebetales, da energimærket ifølge klager ikke er anvendeligt. Endeligt anfører klager, at der er flere fejlregistreringer i energimærket. Side 18 af 19 Energiklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet af bl.a. Energistyrelsen efter de energiretlige love. Energiklagenævnet kan i den forbindelse tage stilling til, hvorvidt Energistyrelsens afgørelser er i overensstemmelse med gældende ret, herunder bl.a. lov nr. 558 af 24. juni 2005 om fremme af energibesparelser i bygninger og bekendtgørelse nr af 21. december 2006 om energimærkning af bygninger. Energiklagenævnet kan således ikke behandle klager over udformningen af de pågældende lovregler, herunder i hvilket omfang lovgivningen måtte være hensigtsmæssig og nødvendig. Energiklagenævnet har endvidere ikke kompetence til at tage stilling til, hvorvidt en energikonsulent eller dennes firma har pådraget sig et erstatningsansvar efter dansk rets almindelige regler herom. Et sådant krav må klager henvises til at rejse ved et civilt søgsmål ved domstolene. Sagen drejer sig herefter om, hvorvidt Energistyrelsens afgørelse af 23. januar 2008 er i overensstemmelse med gældende ret, herunder lov nr. 558 af 24. juni 2005 om fremme af energibesparelser i bygninger og bekendtgørelse nr af 21. december 2006 om energimærkning af bygninger. Efter en gennemgang af sagen finder Energiklagenævnet, at der er fejlregistreringer i energimærket i det af Energistyrelsen anførte omfang.

19 Energiklagenævnet finder, at energikonsulenten burde have været mere omhyggelig med udarbejdelsen af energimærket, men kan tiltræde af de grunde, som Energistyrelsen har anført, at ingen af de enkelte fejlregistreringer er væsentlige fejl, eller at de tilsammen udgør en væsentlig fejl ved energimærket. Med hensyn til energikonsulentens honorar, kan Energiklagenævnet tilslutte sig det af Energistyrelsen anførte i afgørelsen af 23. januar Efter det anførte stadfæstes Energistyrelsens afgørelse af 23. januar Energiklagenævnets afgørelse Energistyrelsens afgørelse af 23. januar 2008 stadfæstes. Sagen har været behandlet på nævnets møde den. Afgørelsen er truffet i henhold til 29, stk. 1, i lov om fremme af energibesparelser i bygninger (lov nr. 585 af 24. juni 2005). Side 19 af 19 Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form på nævnets hjemmeside. P. N. V. Poul K. Egan Nævnsformand / Susanne Nystrup Kirk Fuldmægtig

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Energikonsulent [...] over Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes afgørelse

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes afgørelse (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. december 2005 tildeling af advarsel

Læs mere

Bygningsdele Loft og tag Skråvægge i tagetagen er isoleret med 200 mm mineraluld.

Bygningsdele Loft og tag Skråvægge i tagetagen er isoleret med 200 mm mineraluld. SIDE 1 AF 5 Adresse: Berberisvej 10 Postnr./by: Resultat 9492 Blokhus BBR-nr.: 849-086074-001 Energikonsulent: Sten Rune Berg Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager]over Energistyrelsen af 13. juli 2006 Afslag på dispensation fra pligten til at stille gyldig energimærkning

Læs mere

...[Klager] over Energistyrelsen af 23. januar 2008 energimærke for ejendommen...[...]

...[Klager] over Energistyrelsen af 23. januar 2008 energimærke for ejendommen...[...] (Energi- og vandbesparelser i bygninger)...[klager] over Energistyrelsen af 23. januar 2008 energimærke for ejendommen...[...] Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Ejendommen er et fritliggende sommerhus opført i 1969. Ejendommen benyttes til privat beboelse.

Energikonsulentens kommentarer Ejendommen er et fritliggende sommerhus opført i 1969. Ejendommen benyttes til privat beboelse. SIDE 1 AF 5 Adresse: Møllevænget 5 Postnr./by: Resultat 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-006934-001 Energikonsulent: Leif Hedensted Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Bygningsdele Loft og tag Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 75 mm mineraluld.

Bygningsdele Loft og tag Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 75 mm mineraluld. SIDE 1 AF 5 Adresse: Stenbjergvænget 31 Postnr./by: Resultat 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-007660-001 Energikonsulent: Ole Lentz Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejredalsvej 21 Postnr./by: 8220 Brabrand BBR-nr.: 751-174918 Energikonsulent: Jørn Stig Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA ENERGIMÆRKNING BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bogvænget 5 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-131295 Energikonsulent: Jørn Olsen Programversion:

Læs mere

BBR-nr.: 851-587306 Energimærkning nr.: 200003722 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-587306 Energimærkning nr.: 200003722 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hellevangen 55A Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-587306 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C

Energimærkning. Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C SIDE 1 AF 5 Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-000000-000 Energikonsulent: Camilla Nyholm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Sletten 22 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Sletten 22 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Sletten 22 Postnr./by: Resultat 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-009656-001 Energikonsulent: Hans Tørnstrøm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holbækvej 71 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-026568 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skjoldsgade 94 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-140618 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ejby Smedevej 6A Postnr./by: 2600 Glostrup BBR-nr.: 161-102970 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juli 2011 OM energimærkning af ejendom beliggende [XXX] energimærke nr.

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juli 2011 OM energimærkning af ejendom beliggende [XXX] energimærke nr. (Energibesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 17. december 2007 vedrørende energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...].

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 17. december 2007 vedrørende energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Energistyrelsens afgørelse af 17. december 2007 vedrørende energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]. Energiklagenævnet har ved brev

Læs mere

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisegade 12 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-186859 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

[XXX] Offentliggjort i anonymiseret form. Sagens parter er: Energikonsulent:

[XXX] Offentliggjort i anonymiseret form. Sagens parter er: Energikonsulent: [XXX] Offentliggjort i anonymiseret form Dato: 16. maj 2012 J.nr.: 22/224-00052 (tidligere j.nr. 113-00183) Ref.: MPE/NML Side 1/6 Afgørelse i Klage over energimærke 100130697, [XXX] Energistyrelsen har

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 259-023246 Energimærkning nr.: 100059973 Gyldigt 5 år fra: 18-12-2007 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 259-023246 Energimærkning nr.: 100059973 Gyldigt 5 år fra: 18-12-2007 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fyrvej 10 Postnr./by: 4600 Køge BBR-nr.: 259-023246 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Nævnsformand Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Sekretariatschef Jørgen K. Nielsen

Nævnsformand Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Sekretariatschef Jørgen K. Nielsen (Energibesparelser i bygninger) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX]

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent

...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent Nævnsformand, dommer

Læs mere

Bygningsdele Loft og tag Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 2 x 95 mm mm mineraluld.

Bygningsdele Loft og tag Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 2 x 95 mm mm mineraluld. SIDE 1 AF 5 Adresse: Strandvænget 6 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-000000-001 Energikonsulent: Bo Bramsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ærtebjergvej 65 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-114369 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkning for følgende ejendom: Beregnet varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning for følgende ejendom: Beregnet varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering Í ÜÛ ï ßÚ ë Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gåsebanken 32 A Postnr./by: 4681 Herfølge BBR-nr.: 259-115396 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vesterskovvej 54 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-002184 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 31. oktober 2014 Energimærkning af ejendommen beliggende [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 31. oktober 2014 Energimærkning af ejendommen beliggende [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX]

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer BYGNINGSBESKRIVELSE Bygningen er et fælleshus i 1 plan opført i 2012 på i alt 145 m² opvarmet etageareal.

Energikonsulentens kommentarer BYGNINGSBESKRIVELSE Bygningen er et fælleshus i 1 plan opført i 2012 på i alt 145 m² opvarmet etageareal. SIDE 1 AF 6 Adresse: Kranvejen 37 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-000000-001 Energikonsulent: Jes Bøgelund Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-000000-000 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 38 Postnr./by: 9690 Fjerritslev BBR-nr.: 849-069906 Energikonsulent: Poul E. Bundgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Sundtoften 79A 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-008252 Energikonsulent: Knud Lorentzen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Nærværende energimærke omfatter Blok 1 af kollegiebyggeriet Daugbjergvej/ Åparken 1, ejendomsnr. 751-910258.

Energikonsulentens kommentarer Nærværende energimærke omfatter Blok 1 af kollegiebyggeriet Daugbjergvej/ Åparken 1, ejendomsnr. 751-910258. SIDE 1 AF 5 Adresse: Åparken 1 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-000000-000 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by: SIDE 1 AF 6 Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by: Resultat 6990 Ulfborg BBR-nr.: 661-183477-001 Energikonsulent: Ole Dammark Knudsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 851-603107 Energimærkning nr.: 200003723 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-603107 Energimærkning nr.: 200003723 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Scoresbysundvej 6 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-603107 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Omegavej 2 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-570616 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Ydervægge Lette ydervægge med bagmur i betonelementer. Isoleret med hhv. 300 mm i lette vægge og 220 mm med facadepuds.

Ydervægge Lette ydervægge med bagmur i betonelementer. Isoleret med hhv. 300 mm i lette vægge og 220 mm med facadepuds. SIDE 1 AF 5 Adresse: Ladefogedvej 251 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-984372-001 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Potetevej 14 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114252 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Bygningsdele Loft og tag Stålkonstruktion med bjælkespær og udvendig isolering (varmt tag).

Bygningsdele Loft og tag Stålkonstruktion med bjælkespær og udvendig isolering (varmt tag). SIDE 1 AF 5 Adresse: Åparken 1 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-000000-000 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Kranvejen 25 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Kranvejen 25 Postnr./by: SIDE 1 AF 6 Adresse: Kranvejen 25 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-000000-005 Energikonsulent: Jes Bøgelund Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Ud over besigtigelsen, danner byggeriets tilsendte tegningsmateriale dateret 11-02-2011 grundlag for mærket.

Energikonsulentens kommentarer Ud over besigtigelsen, danner byggeriets tilsendte tegningsmateriale dateret 11-02-2011 grundlag for mærket. SIDE 1 AF 5 Adresse: Ved Stranden 66 Postnr./by: 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-023290-001 Energikonsulent: Kurt Lynge Christensen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vigvej 17 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-014413 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Botoftevej 14 Postnr./by: 4600 Køge BBR-nr.: 259-008948 Energikonsulent: Niels T. Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Bygningskontoret

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nordre Fuglsangsvej 7 Postnr./by: 4270 Høng BBR-nr.: 326-15488 Gyldigt 5 år fra: 23-01-2007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Von Hattenstræde 10B 8900 Randers 730-019891-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kolben 15 2730 Herlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. januar 2014 Til den 13. januar 2024. Energimærkningsnummer 311033525

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rouloen 31 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-387571-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 30. marts 2009 Energimærke for ejendommen beliggende [...]

[...] over Energistyrelsen af 30. marts 2009 Energimærke for ejendommen beliggende [...] (Energibesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Bygningerne er opført i 1927 med om- og tilbygninger i Bygningen er rimeligt isoleret og opvarmet med fjernvarme.

Bygningerne er opført i 1927 med om- og tilbygninger i Bygningen er rimeligt isoleret og opvarmet med fjernvarme. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bygholm Åvænget 2-6 Postnr./by: 8700 Horsens BBR-nr.: 615-282030 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bistrupgårdsvej 25 Postnr./by: 3460 Birkerød BBR-nr.: 230-013397 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, Professor, cand.jur & ph.d. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, Professor, cand.jur & ph.d. Birgitte Egelund Olsen A F G Ø R E L S E (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Amagerfælledvej 135 2300 København S Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. september 2012 Til den 11. september 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strandvejen 11 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-104364 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Udsigtshøjen 001 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-111625 Energikonsulent: Jens Thøger Hjortshøj Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 849-000000 Energimærkning nr.: 100081541 Gyldigt 10 år fra: 23-05-2008 Energikonsulent: Jørn G. Sørensen Firma: Tegnestuen i Ertebølle I/S

BBR-nr.: 849-000000 Energimærkning nr.: 100081541 Gyldigt 10 år fra: 23-05-2008 Energikonsulent: Jørn G. Sørensen Firma: Tegnestuen i Ertebølle I/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Olgavej 36 Postnr./by: 9480 Løkken BBR-nr.: 849-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 6 Adresse: Bystedparken 73 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-005922-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Energimærke. Oplyst varmeforbrug. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Energimærke. Oplyst varmeforbrug. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: C. F. Møllers Allé 28-40 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-610900 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

BBR-nr.: 316-014199 Energimærkning nr.: 913738 Gyldigt 5 år fra: 25-01-2007 Energikonsulent: Eigil Radoor Firma: OBH Ingeniørservice AS

BBR-nr.: 316-014199 Energimærkning nr.: 913738 Gyldigt 5 år fra: 25-01-2007 Energikonsulent: Eigil Radoor Firma: OBH Ingeniørservice AS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Regnbuen 35 Postnr./by: 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-014199 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: energivej 2 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-026904 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mosegård Park 66 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-002079 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 376-003097 Energimærkning nr.: 100119871 Gyldigt 5 år fra: 07-05-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-003097 Energimærkning nr.: 100119871 Gyldigt 5 år fra: 07-05-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Læsøvej 9 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003097 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 200 kwh Fjernvarme 90 kr. 110 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 200 kwh Fjernvarme 90 kr. 110 kr. 1. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Centervej 18 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114447 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Akacievænget 20 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-006451 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Bygning med BBR nr. 751-981031-010 anvendes til helårsbeboelse. BBR kode 130 Rækkehus.

Energikonsulentens kommentarer Bygning med BBR nr. 751-981031-010 anvendes til helårsbeboelse. BBR kode 130 Rækkehus. SIDE 1 AF 6 Adresse: Nymarks Alle 96 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-981031-010 Energikonsulent: Lucas Vindbæk Madsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vejrupvænge 8 Postnr./by: 5491 Blommenslyst BBR-nr.: 461-427049 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Abildlunden 49 Postnr./by: 3460 Birkerød BBR-nr.: 230-012644 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjarkesvej 15 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Bygningen er et nyopført enfamiliehus. Ved bygningsgennemgangen forelå delvis energirammeberegning, tegningsmateriale og dokumentation på vinduer.

Bygningen er et nyopført enfamiliehus. Ved bygningsgennemgangen forelå delvis energirammeberegning, tegningsmateriale og dokumentation på vinduer. SIDE 1 AF 6 Adresse: Østervænget 26 Postnr./by: Resultat 8381 Tilst BBR-nr.: 751-984093-001 Energikonsulent: Vivi Gilsager Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mørdrupvej 16 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-085489 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. 1 Udskiftning til energiruder. 251 m³ Naturgas 245 kwh Elvarme 2400 kr.

Energimærke. 1 Udskiftning til energiruder. 251 m³ Naturgas 245 kwh Elvarme 2400 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bolbrovænge 41A Postnr./by: 2960 Rungsted Kyst BBR-nr.: 223-084230 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Centervej 18N Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114548 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 10. juni 2005 Tildeling af advarsel og

Læs mere

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strøvej 94 Postnr./by: 3330 Gørløse BBR-nr.: 219-152752 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vægtens Kvarter 134 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-571034 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Snerosevej 11 Postnr./by: 4540 Fårevejle BBR-nr.: 306-039914 Energikonsulent: Stig Tange Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: factum2

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Bygningen er et fuldmuret vinkel hus med integreret garage fra AAlsrode Tømrerfirma A/S

Energikonsulentens kommentarer Bygningen er et fuldmuret vinkel hus med integreret garage fra AAlsrode Tømrerfirma A/S SIDE 1 AF 7 Adresse: Nordbakken 17 Postnr./by: 8570 Trustrup BBR-nr.: 707-114855-001 Energikonsulent: Vivi Gilsager Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Hestkær Friskole & Børnehave over Energistyrelsen af 8. januar 2009 anmodning om undtagelse fra krav om energimærkning af bygninger

Hestkær Friskole & Børnehave over Energistyrelsen af 8. januar 2009 anmodning om undtagelse fra krav om energimærkning af bygninger (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Hestkær Friskole & Børnehave

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Korsløkkevej 1 5220 Odense SØ 461-212727-015 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Når kunden er utilfreds. Genopfriskningskursus for energikonsulenter 7. juni 2011 Byggecentrum Middelfart

Når kunden er utilfreds. Genopfriskningskursus for energikonsulenter 7. juni 2011 Byggecentrum Middelfart Når kunden er utilfreds Genopfriskningskursus for energikonsulenter 7. juni 2011 Byggecentrum Middelfart Klager over energimærkningen Bekendtgørelse nr. 61 om energimærkning af bygninger Kapitel 13 Klageadgang

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fruerlundvej 13 Postnr./by: 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-004809 Energikonsulent: Arne Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sundby Alle 76 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000229 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Blomsterhaven 4 Postnr./by: 8462 Harlev J BBR-nr.: 751-984910 Energikonsulent: Vivian Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vh-consult

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Baunehøjvej 8 Postnr./by: 8543 Hornslet BBR-nr.: 706-020908-001 Energikonsulent: Aage Hjortshøj Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere