Kvalitet og indsatser midlertidigt ophold og aflastning efter 84 på Midlertidige Pladser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitet og indsatser midlertidigt ophold og aflastning efter 84 på Midlertidige Pladser"

Transkript

1 Kvalitet og indsatser midlertidigt ophold og aflastning efter 84 på Midlertidige Pladser Kvalitetsstandard 2018 (Godkendt af kommunalbestyrelsen 13. december 2017) Center for Sundhed og Velfærd

2 Indhold INDLEDNING...3 LOVGRUNDLAG...3 HVAD ER REHABILITERING?...4 VISITATION TIL OPHOLD PÅ MIDLERTIDIGE PLADSER...4 MÅLGRUPPER FOR OPHOLD PÅ MIDLERTIDIGE PLADSER...4 SAMARBEJDE OG TVÆRFAGLIGHED...5 FORMÅL...6 EGENBETALING...6 TAVSHEDSPLIGT...7 KLAGEMULIGHEDER...7 TILDELING AF OPHOLD EFTER KONKRET INDIVIDUEL VURDERING...9 KATEGORI KATEGORI KATEGORI KATEGORI KATEGORI KATEGORI KATEGORI KATEGORI

3 INDLEDNING Denne kvalitetsstandard gælder for Glostrup Kommunes tilbud om midlertidigt ophold og aflastning efter 84 i serviceloven på Midlertidige pladser. Midlertidigt ophold dækker over rehabiliteringsophold, ophold med palliativ pleje og omsorg, ophold som led i venten på en plejebolig samt ophold som led i en vurdering. Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af de indsatser og det serviceniveau, som Glostrup Kommune tilbyder i forbindelse med midlertidigt ophold og aflastning s på Midlertidige Pladser. Kvalitetsstandarden henvender sig til dig som borger i kommunen, dine pårørende, ansatte i Center for Sundhed og Velfærd samt eksterne samarbejdspartnere. Kvalitetstandarden skal fungere som - et middel til at synliggøre dine rettigheder og pligter - et middel til at afstemme dine forventninger til kommunes serviceniveau - et grundlag for at vurdere, om indsatserne er i overensstemmelse med det politisk vedtagne serviceniveau. Kvalitetsstandarden skal godkendes politisk én gang årligt. Eventuelle tilpasninger og ændringer i kvalitetstandarden skal godkendes af kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune. Midlertidige Pladser er placeret på Glostrup Kommunes Ældrecenter Dalvangen, beliggende Digevangsvej 1. LOVGRUNDLAG Midlertidigt ophold og aflastning på Midlertidige Pladser visiteres i henhold til Serviceloven 84. I loven står der: 84. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Stk. 2. Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje. Derudover tilbydes personlig pleje, rehabilitering og træning ud fra Serviceloven 83, 83a og 86, samt sygepleje og genoptræning i henhold til Sundhedsloven 138 og 140. Se i øvrigt specifikke kvalitetsstandarder vedrørende ovenstående lovgivning på Glostrup Kommunes hjemmeside. 3

4 HVAD ER REHABILITERING? På Midlertidige Pladser tages der udgangspunkt i følgende definition af begrebet rehabilitering: Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og viden baseret indsats. Kilde: Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet Rehabilitering i Danmark (2004) VISITATION TIL OPHOLD PÅ MIDLERTIDIGE PLADSER Et rehabiliteringsophold på Midlertidige Pladser er en kortvarig og tidsbegrænset indsats med henblik på, at du kan genvinde dit fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau. Et rehabiliteringsophold på Midlertidige Pladser visiteres af udskrivningskoordinator efter henvendelse fra hospital, egen læge, hjemmeplejen, dig selv eller dine pårørende. Bevilling af ophold på Midlertidige Pladser sker altid efter en konkret individuel vurdering af din samlede situation. Samtidig sikres det, at der er taget stilling til, at alle muligheder for at yde indsatsen hjemme hos dig selv, er afprøvet. Visitation til aflastningsophold, ophold med palliativ pleje og omsorg, vurderingsophold samt ophold i forbindelse med, at du venter på en plejebolig, sker ligeledes via udskrivningskoordinator efter en konkret individuel vurdering. I weekender og på helligdage er det den ansvarshavende hjemmesygeplejerske, der foretager en konkret individuel vurdering af din aktuelle situation med henblik på en eventuel visitering til ophold på Midlertidige Pladser. Udskrivningskoordinator vil herefter på førstkommende hverdag revurdere begrundelsen for tildeling af opholdet. I forbindelse med dit rehabiliteringsophold på Midlertidige Pladser forventes det, at du deltager aktivt i udvikling og vedligeholdelse af dit funktionsniveau. MÅLGRUPPER FOR OPHOLD PÅ MIDLERTIDIGE PLADSER Følgende målgrupper vil kunne visiteres til ophold på de Midlertidige Pladser: Du har efter endt behandling på hospital behov for døgnrehabilitering, men dit fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsniveau gør, at du endnu ikke kan opholde dig i eget hjem. Der er på sigt evt. behov for ændringer i din bolig for at optimere dine muligheder for at blive mest mulig uafhængig af andre. Inden ophold visiteres, har udskrivningskoordinator vurderet, om det er muligt at yde indsatsen i din egen bolig. 4

5 Du har efter endt behandling på hospital behov for genoptræning, da du ikke har genvundet dit tidligere fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsniveau og derfor endnu ikke kan fungere selvstændigt i eget hjem. Du har en nyopstået fysisk, psykisk og/eller social funktionsnedsættelse, der gør, at du i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje, der ikke kan varetages i egen bolig, men hvor det samtidig ikke er nødvendigt, at du er indlagt på hospital. Eller du har et nyt opstået behov for særlig pleje og omsorg på grund af, at din ægtefælle, samlever eller anden nærtstående har et akut opstået fravær. Du har en fysisk, psykisk eller social funktionsnedsættelse, heriblandt demenslidelse, og din ægtefælle, samlever eller anden nærtstående passer dig, men har behov for aflastning. Du har et særligt behov for lindring samt palliativ pleje og omsorg. Du har behov for at få vurderet dine muligheder for at kunne blive boende i egen bolig. Du har en demenssygdom, hvor der enten er udvikling i din demenssygdom og/eller din adfærd er ændret i et sådant omfang, at det ikke længere hverken er muligt eller forsvarligt, at du opholder dig i din egen bolig. Alle muligheder for optimering af hjælp og støtte i din egen bolig skal være afprøvet. Ligeledes er det nødvendigt, at dit ændrede sygdomsbillede er revurderet af relevante samarbejdspartnere heriblandt din praktiserende læge. Du afventer plejebolig, men kan ikke tilbringe ventetiden i egen bolig. I forbindelse med dit ophold på Midlertidige Pladser ydes der sygepleje samt personlig pleje og støtte svarende til det niveau, som du vil blive tildelt, hvis du opholdt dig i eget hjem. På Midlertidige Pladser er der personale tilstede hele døgnet. SAMARBEJDE OG TVÆRFAGLIGHED Opholdet på Midlertidige pladser betragtes som en gensidig samarbejdsproces mellem dig, dine pårørende og det tværfaglige personale. Ud fra dit behov består tværfagligt personale af: Personale fra Midlertidige Pladser, visitator, udskrivningskoordinator, træningsterapeut, gruppeleder fra hjemmeplejen og/eller personale fra ældrecenter. Der afholdes opstartsmøder hvor du, evt. dine pårørende, og det tværfaglige personale i fællesskab fastsætter mål for opholdet og samtidig afstemmer forventninger. Der laves også aftale om, hvor længe opholdet forventes at vare Der afholdes statusmøder hver 3. uge, eventuelt oftere hvis behovet skulle opstå, med dig, evt. dine pårørende, og relevant tværfagligt personale Der afholdes afsluttende udskrivningssamtale med dig, evt. dine pårørende, og relevant tværfagligt personale, dette med henblik på at sikre, at du og evt. dine pårørende er bedst mulig forberedt, når du udskrives fra Midlertidige Pladser 5

6 Rehabiliteringsindsatsen på Midlertidige Pladser tager udgangspunkt i dine ressourcer, ønsker og mål for dit liv. Der arbejdes ud fra en motiverende og støttende tilgang, der skal gøre det muligt for dig selvstændigt at varetage så mange funktioner som muligt. Vi har fokus på at støtte og træne områder, hvor du har oplevet funktionstab. Målet er, at du bliver i stand til at mestre dit liv og dagligdag på bedst mulig vis. Vores erfaring er, at et godt og tæt samarbejde med dine pårørende kan have en positiv indflydelse på din træning. Derfor opfordrer vi til dette samarbejde, men selvfølgelig kun efter samtykke fra dig. Personalet på Midlertidige Pladser består af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter og udskrivningskoordinatorer. Derudover samarbejder vi med din praktiserende læge. Midlertidige Pladser arbejder med tildeling af kontaktpersoner. Du tilknyttes 2 kontaktpersoner fra plejepersonalet. Fysio- og ergoterapeuter arbejder også ud fra et mål om, at du møder så få personer som muligt. Kontaktpersonordningen skal sikre, dels at du og evt. dine pårørende mødes af så få personer som muligt, dels medvirke til at sikre kontinuitet og dermed faglig kvalitet. Det tværfaglige personale på Midlertidige Pladser vil altid tilstræbe at have fokus på dig og dine behov uanset kompleksitet og baggrunden for opholdet. FORMÅL Afhængigt af din aktuelle situation er formålet med dit ophold: At du i videst muligt omfang opnår et øget fysisk, psykisk og socialt funktionsniveau At dit nuværende funktionsniveau vurderes og vedligeholdes At du bliver bevidst om dine egne ressourcer At du sikres en værdig, omsorgsfuld og lindrende pleje. Fælles for alle ophold på Midlertidige Pladser gælder At vi i fællesskab støtter, hjælper og motiverer dig til at opnå et så selvstændigt, værdigt og meningsfuldt liv som muligt. EGENBETALING Ved ophold på Midlertidige Pladser skal du selv betale for: 6

7 Din transport til og fra Midlertidige Pladser. Hvis du har behov for liggende transport eller handicapkørsel kan du ansøge om tilskud til dette via udskrivningskoordinator Mad og drikke - x kr. pr døgn Sondeernæring og proteindrik Egen medicin, medicinæsker, pille-knuser samt udbringning af medicin fra apotek. (apotekerregning og udbringning kan betales via PBS) Urinkolbe Kompressionsforbindinger Skyllevæske til kateter TAVSHEDSPLIGT Alle ansatte i Glostrup Kommune er underlagt tavshedspligt. KLAGEMULIGHEDER Hvis du vil klage over kvaliteten af den service, du modtager på Midlertidige Pladser, skal der rettes henvendelse til afdelingslederen for Midlertidige Pladser. Hvis problemet ikke kan løses med afdelingslederen, kan du kontakte rehabiliteringschefen. Hvis du ønsker at klage over en visitators afgørelse vedrørende ophold på Midlertidige pladser, skal klagen rettes til: Glostrup Kommune Visitationen Rådhusparken Glostrup Hvis du ikke har mulighed for at sende din klage skriftligt, kan du klage mundtligt. Du kan ringe til Visitationen på på hverdage mellem 9.00 og Hvis du har nye oplysninger af betydning for ansøgningen, som ikke indgik i visitators afgørelse, skal disse oplyses sammen med klagen. Afgørelsen og evt. nye oplysninger vil blive behandlet af Visitationen. Leder af Visitationen vil i samarbejde med visitator vurdere, om der er behov for, at anden visitator genvurderer sagen og træffer ny afgørelse. Hvis Visitationen efter den fornyede behandling giver dig medhold i klagen, giver Visitationen besked om dette indenfor 4 uger. Hvis ikke, videresender Visitationen klagen til 7

8 Ankestyrelsen på følgende adresse: Ankestyrelsen Aalborg Ankestyrelsen (Eventuelt att. navn på kontor, afdeling eller person) 7998 Statsservice Mail: Sikker mail: Telefon (kl.9-15) 8

9 TILDELING AF OPHOLD EFTER KONKRET INDIVIDUEL VURDERING Ophold på Midlertidige Pladser inddeles i 8 kategorier. Kategorierne udstikker rammerne for opholdet, herunder hvilke indsatser, der tilbydes, under den enkelte kategori. Borgere, der visiteres til et ophold inden for en af de 8 kategorier, vil modtage indsatser, svarende til den enkelte borgers situation fysisk, psykisk og socialt. Der foretages altid en konkret individuel vurdering. KATEGORI 1 DØGNREHABILITERING komplekst forløb VISITATIONSKRITERIER Du er færdigbehandlet fra hospital. Du har et omfattende behov for genoptræning typisk med en genoptræningsplan fra hospital. Din aktuelle helbredssituation er kompleks. Det er på grund af din helbredssituation og indretningen af din bolig endnu ikke muligt for dig at opholde dig i eget hjem. Udskrivningskoordinator foretager en konkret individuel vurdering af din samlede situation. MÅL At du i samarbejde med det tværfaglige personale opnår det bedst mulige funktionsniveau. At du bliver bevidst om dine ressourcer, og hvordan du bedst udnytter disse. At indretningen af din bolig er optimal i forhold til dine behov. INDSATS Opstarts- og forventningssamtale inden for 1-4 dage, inkl. overordnet aftale om opholdets varighed. Statusmøder hver 3. uge, oftere hvis der er behov. Samtale i forbindelse med udskrivelse fra Midlertidige Pladser. Vurdering og træning ved fysio- og/eller ergoterapeut. Vurdering af dit behov for personlige hjælpemidler samt vurdering af din boligs indretning og egnethed. 9

10 SERVICENIVEAU Der arbejdes i plejen efter en hverdagsrehabiliterende tilgang med udgangspunkt i en konkret individuel vurdering af dig og dine behov. Træning ved fysio- og/eller ergoterapeut i henhold til kommunens kvalitetsstandarder og nationale faglige retningslinjer. Hyppighed af træningsmoduler afhænger af dine behov. I forbindelse med dit ophold på Midlertidige Pladser ydes der sygepleje samt personlig pleje og støtte svarende til det niveau, som du vil blive tilbudt, hvis du opholdt dig i eget hjem. Der er personale tilstede hele døgnet. Se kvalitetsstandarder for træning og personlig pleje og støtte på KATEGORI 2 GENOPTRÆNING ikke komplekst forløb VISITATIONSKRITERIER Du er færdigbehandlet fra hospital. Du har behov for genoptræning ud fra en konkret individuel vurdering. Din aktuelle helbredssituation er ikke kompleks. Det er på grund af din helbredssituation og indretningen af din bolig endnu ikke muligt for dig at opholde dig i eget hjem. Udskrivningskoordinator foretager en konkret individuel vurdering af din samlede situation. MÅL At du i samarbejde med det tværfaglige personale hurtigst muligt genvinder dit tidligere funktionsniveau. At indretningen af din bolig er optimal i forhold til dine behov. INDSATS Opstarts- og forventningssamtale inden for 1-4 dage, inkl. overordnet aftale om opholdets varighed. Statusmøder hver 3. uge, oftere hvis der er behov. 10

11 Samtale i forbindelse med udskrivelse fra Midlertidige Pladser. Vurdering og træning ved fysio- og/eller ergoterapeut. Vurdering af dit behov for personlige hjælpemidler samt vurdering af din boligs indretning og egnethed. SERVICENIVEAU Der arbejdes i plejen efter en hverdagsrehabiliterende tilgang med udgangspunkt i en konkret individuel vurdering af dig og dine behov. Træning ved fysio- og/eller ergoterapeut i henhold til kommunens kvalitetsstandarder og nationale faglige retningslinjer. Hyppighed af træningsmoduler afhænger af dine behov. I forbindelse med dit ophold på Midlertidige Pladser ydes der sygepleje samt personlig pleje og støtte svarende til det niveau, som du vil blive tilbudt, hvis du opholdt dig i eget hjem. Der er personale tilstede hele døgnet. Se kvalitetsstandarder på træning og personlig pleje og støtte på KATEGORI 3 / DØGNOPHOLD/AFLASTNINGSOPHOLD - ved nyopstået sygdom eller pårørendes akut opståede fravær VISITATIONSKRITERIER Du har på grund af ny opstået sygdom - fysisk og/eller psykisk - i en periode et særligt behov for pleje og omsorg. Eller du har et nyopstået behov for særlig pleje og omsorg på grund af din ægtefælle, samlever eller anden nærtståendes akut opståede fravær. Det er vurderet, at det ikke er nødvendigt, at du indlægges på hospital. Det er vurderet, at pleje og omsorg ikke kan varetages i dit eget hjem. 11

12 Udskrivningskoordinator foretager en konkret individuel vurdering af din samlede situation. MÅL At du i samarbejde med det tværfaglige personale hurtigst muligt genvinder dit tidligere funktionsniveau. At indretningen af din bolig er optimal i forhold til dine behov. At du bliver bevidst om dine ressourcer, og hvordan du bedst udnytter disse. At du i samarbejde med dine pårørende og det tværfaglige personale opnår forståelse og accept af en eventuel ændring i din livssituation. INDSATS Opstarts- og forventningssamtale inden for 1-4 dage, inkl. overordnet aftale om opholdets varighed. Statusmøder hver 3. uge, oftere hvis der er behov. Samtale i forbindelse med udskrivelse fra Midlertidige Pladser. Vurdering og træning ved fysio- og/eller ergoterapeut. Vurdering af dit behov for personlige hjælpemidler samt vurdering af din boligs indretning og egnethed. SERVICENIVEAU Der arbejdes i plejen efter en hverdagsrehabiliterende tilgang med udgangspunkt i en konkret individuel vurdering af dig og dine behov. Træning ved fysio- og/eller ergoterapeut i henhold til kommunens kvalitetsstandarder og nationale faglige retningslinjer. Hyppighed af træningsmoduler afhænger af dine behov. I forbindelse med dit ophold på Midlertidige Pladser ydes der sygepleje samt personlig pleje og støtte svarende til det niveau, som du vil blive tilbudt, hvis du opholdte dig i eget hjem. Der er personale tilstede hele døgnet. Se kvalitetsstandarder på træning og personlig pleje og støtte på 12

13 KATEGORI 4 PLANLAGT DØGNOPHOLD/PLANLAGT AFLASTNINGSOPHOLD VISITATIONSKRITERIER Du har (habituelt) et fysisk og/eller psykisk nedsat funktionsniveau. Din ægtefælle, samlever eller anden nærtstående har behov for aflastning. Udskrivningskoordinator foretager en konkret individuel vurdering af din samlede situation. MÅL At du i samarbejde med det tværfaglige personale vedligeholder dit funktionsniveau. At du oplever tryghed og er velbefindende, selvom du ikke er hjemme i vante omgivelser. INDSATS Indflytningssamtale med forventningsafstemning. Eventuelt en samtale med dig og dine pårørende med henblik på opsummering af dit ophold. SERVICENIVEAU Der arbejdes i plejen efter en hverdagsrehabiliterende tilgang med udgangspunkt i en konkret individuel vurdering af dig og dine behov. Træning ved fysio- og/eller ergoterapeut, hvis du i forvejen er i gang med et træningsforløb. I forbindelse med dit ophold på Midlertidige Pladser ydes der sygepleje samt personlig pleje og støtte svarende til det niveau, som du vil blive tilbudt, hvis du opholdte dig i eget hjem. Der er personale hele døgnet. Se kvalitetsstandarder på træning og personlig pleje og støtte på 13

14 KATEGORI 5 DØGNOPHOLD PGA BEHOV FOR PALLIATIV LINDRING, PLEJE OG OMSORG VISITATIONSKRITERIER Du har på grund af alvorlig sygdom behov for lindring samt palliativ pleje og omsorg. Der er taget stilling til, at lindring og palliativ pleje og omsorg ikke skal varetages i dit eget hjem, under indlæggelse på hospital eller på hospice. Udskrivningskoordinator foretager en konkret individuel vurdering af din samlede situation. MÅL At du oplever en så værdig og meningsfuld tilværelse som muligt. At du oplever tryghed og er velbefindende, selvom du ikke er hjemme i vante omgivelser. INDSATS Indflytningssamtale hvor vi i fællesskab med dig og dine evt. pårørende og ud fra dine behov, ønsker og ressourcer planlægger dit ophold på Midlertidige Pladser. Løbende vurdering og justering af dit behov for lindring og palliativ pleje og omsorg. Samarbejde med palliativ enhed eller hospice med henblik på optimering af den lindrende og palliative indsats. Tilbud om vurdering af behov for fysio- og eller ergoterapeutisk behandling/træning. SERVICENIVEAU Der arbejdes i plejen efter en hverdagsrehabiliterende tilgang med udgangspunkt i en konkret individuel vurdering af dig, dine behov og ønsker. I forbindelse med dit ophold på Midlertidige Pladser ydes der sygepleje samt personlig pleje og støtte svarende den service, som du vil blive tilbudt, hvis du opholdte dig i eget hjem eller på hospital. Der er personale tilstede hele døgnet. Se kvalitetsstandarder for træning og personlig pleje og støtte på 14

15 KATEGORI 6 DØGNOPHOLD PGA BEHOV FOR OBSERVATION OG VURDERING VISITATIONSKRITERIER Du har et særligt behov for observation og vurdering med henblik på afklaring af din situation. Du har behov for, at der tages stilling til, hvilke hjælpeforanstaltninger, der er behov for med henblik på at optimere din funktionsevne og hverdag. MÅL At du i samarbejde med det tværfaglige personale vedligeholder, genvinder eller udvikler dit fysisk, psykiske og sociale funktionsniveau. At indretningen af din bolig er optimal i forhold til dine behov. At du bliver bevidst om dine ressourcer, og hvordan du bedst udnytter disse. INDSATS Opstarts- og forventningssamtale inden for 1-4 dage, inkl. overordnet aftale om opholdets varighed. Statusmøder hver 3. uge, oftere hvis der er behov. Samtale i forbindelse med udskrivelse fra Midlertidige Pladser. Vurdering og træning ved fysio- og/eller ergoterapeut. Vurdering af dit behov for personlige hjælpemidler samt vurdering af din boligs indretning og egnethed. SERVICENIVEAU Der arbejdes i plejen efter en hverdagsrehabiliterende tilgang med udgangspunkt i en konkret individuel vurdering af dig, dine behov og ønsker. Træning ved fysio- og/eller ergoterapeut i henhold til kommunens kvalitetsstandarder og nationale faglige retningslinjer. Hyppighed af træningsmoduler afhænger af dine behov. I forbindelse med dit ophold på Midlertidige Pladser ydes der sygepleje samt personlig pleje og støtte svarende til det niveau, som du vil blive tilbudt, hvis du opholdte dig i eget hjem. Der er personale tilstede hele døgnet. 15

16 Se kvalitetstandarder på træning og personlig pleje og støtte på Glostrup.dk. KATEGORI 7 DØGNOPHOLD PGA UDVIKLING I DEMENSSYGDOM VISITATIONSKRITERIER Du har en demensproblematik/erkendt demenssygdom. Der er sket en udvikling i din sygdom. Din personlighed er ændret i et sådant omfang, at det ikke længere er muligt eller forsvarligt, at du bliver i dit eget hjem. Din ændrede helbredssituation er revurderet af din læge og/eller hukommelsesklinik. Alle muligheder for optimering af hjælp og støtte i din egen bolig er afprøvet. Udskrivningskoordinator foretager en konkret individuel vurdering af din samlede situation. MÅL At du i samarbejde med det tværfaglige personale vedligeholder og eventuelt udvikler dit funktionsniveau. At du oplever tryghed og er velbefindende, selvom du ikke er hjemme i vante omgivelser. INDSATS Indflytningssamtale, hvor vi i fællesskab med dig og dine evt. pårørende og ud fra dine behov og ressourcer planlægger dit ophold på Midlertidige Pladser. Løbende vurdering og justering af dine behov og ressourcer inkl. stillingtagen til, hvordan du bedst støttes og hjælpes i fremtiden. Samtale i forbindelse med udskrivelse fra Midlertidige Pladser Vurdering og træning ved fysio- og/eller ergoterapeut. Vurdering af dit behov for personlige hjælpemidler samt vurdering af din boligs indretning og egnethed. Undervejs involvering af demenskonsulent. 16

17 SERVICENIVEAU Der arbejdes i plejen efter en hverdagsrehabiliterende tilgang med udgangspunkt i en konkret individuel vurdering af dig og dine behov. Træning ved fysio- og/eller ergoterapeut, hvis du i forvejen er i gang med et træningsforløb. I forbindelse med dit ophold på Midlertidige Pladser ydes der sygepleje samt personlig pleje og støtte svarende til det niveau, som du vil blive tildelt, hvis du opholdte dig i eget hjem. Der er personale tilstede hele døgnet. Se kvalitetsstandarder på træning og personlig pleje og omsorg på glostrup.dk KATEGORI 8 DØGNOPHOLD I VENTETIDEN PÅ NY EGNET BOLIG VISITATIONSKRITERIER Du er godkendt til ny boligform, plejebolig/handicapvenlig bolig. Det er på grund af din helbredssituation og/eller indretningen af din nuværende bolig ikke muligt for dig at opholde dig i eget hjem. Udskrivningskoordinator foretager en konkret individuel vurdering af din samlede situation. MÅL At du i samarbejde med det tværfaglige personale vedligeholder og eventuelt udvikler dit funktionsniveau. At du oplever tryghed og er velbefindende, selvom du ikke er hjemme i vante omgivelser INDSATS SERVICENIVEAU Indflytningssamtale, hvor vi i fællesskab med dig og dine evt. pårørende og ud fra dine behov, ønsker og ressourcer planlægger dit ophold på Midlertidige Pladser. Der arbejdes i plejen efter en hverdagsrehabiliterende tilgang med udgangspunkt i en konkret individuel vurdering af dig og dine behov. Træning ved fysio- og/eller ergoterapeut, hvis du i forvejen er i gang med et træningsforløb. I forbindelse med dit ophold på Midlertidige Pladser ydes der sygepleje samt personlig pleje og støtte svarende til det niveau, som du vil blive tilbudt, hvis du opholdte dig i eget hjem. 17

18 Der er personale tilstede hele døgnet. Se kvalitetstandarder på træning og personlig pleje og støtte på Glostrup.dk. 18

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Plejecenter Hjørnegården, Bredebro Hvad er Enhed for alvorligt syge og døende? Enheden er et tilbud om midlertidigt ophold for borgere der bliver

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/14 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

Kvalitetsstandard Rehabiliteringscentret Lillevang Furesø Kommune

Kvalitetsstandard Rehabiliteringscentret Lillevang Furesø Kommune Kvalitetsstandard Rehabiliteringscentret Lillevang Furesø Kommune 1 Indhold Hvad er formålet med rehabiliteringscentret?... 3 Fire forskellige rehabiliteringsforløb... 3 Hvordan henvises borgere?... 4

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold 2016 1 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder midlertidigt ophold til borgere med særlige behov. Kvalitetsstandarden

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitationskriterier... 3 3.1 Dagcenter Øst... 3 Hvem r indsatsen?... 3 Hvem kan modtage indsatsen?...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitationskriterier... 3 3.1 Dagcenter Ærø... 3 3.1.1 Hvem r indsatsen?... 3 3.1.2 Hvem kan modtage

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2014 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Træning i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Træning i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Træning i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Målgruppe... 2 4.0 Indsatsen... 2 4.1 Indsatsens indhold... 2 4.2 Indsatsens omfang... 3 5.0 Visitationskriterier...

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse 2014 Løbenr. og år: 150432/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Hvad er formålet med træningen?... 3 3. Hvem kan

Læs mere

Tilberedning og anretning af mad

Tilberedning og anretning af mad Tilberedning og anretning af mad efter servicelovens 83, 83 a, 84 og 88 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for

Læs mere

Genoptræning. efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.

Genoptræning. efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg. Genoptræning efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning 2014 Løbenr. og år: 150443/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Lovgrundlaget... 3 3. Hvad er formålet med træningen... 3 4. Hvem

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2012 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015

Kvalitetsstandard 2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/10-2014 Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter serviceloven ( 86, stk. 1) ALBERTSLUND KOMMUNE 1 Formål med kvalitetsstandarden Albertslund Kommune skal mindst

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Til politisk behandling marts 2015 Genoptræning efter sygehusindlæggelse Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus har

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 9. december 2015 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune - Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Genoptræning... 6 Klageadgang... 8 Kvalitetsstandarder for

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2017 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2017 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2017 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Kvalitetsstandard Morsø Afklaringscenter Morsø Kommune

Kvalitetsstandard Morsø Afklaringscenter Morsø Kommune S o c i a l o g S u n d h e d. Kvalitetsstandard Morsø Afklaringscenter Morsø Kommune Midlertidige døgnpladser December 2013 Indholdsfortegnelse Morsø Afklaringscenter i Morsø Kommune. 2 Et midlertidigt

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov:

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Kvalitetsstandard: Træning Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Borgere, der efter sygdom er midlertidigt svækkede Borgere, der har behov for træning

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende aktiviteter... 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88 Ældreområdet Kvalitetsstandard Visitation i henhold til Lov om social service 88 01/September 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.. 3 2. Forudsætning for at kunne modtage hjælp... 3 3. Visitation..5

Læs mere

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 1 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. Indledning... 3 2. Forudsætning

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for afløsning, aflastning og midlertidigt ophold på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for afløsning, aflastning og midlertidigt ophold på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for afløsning, aflastning og midlertidigt ophold på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, 6. januar 2014 Administrativt revideret februar 2016

Læs mere

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011 Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Albertslund Kommune 2012 Formål med Kvalitetsstandarden: Albertslund

Læs mere

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt?

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Rehabilitering og Visitation Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Hvordan fastholdes borgerens ansvar for eget liv? Oplægget indeholder Holstebro Kommunes tilbud om træning, hjælpemidler

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Afløsning eller aflastning

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Afløsning eller aflastning Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Afløsning eller aflastning 2016 Brug for aflastning eller afløsning? Hvis du som pårørende passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan du søge

Læs mere

Afløsning og aflastning

Afløsning og aflastning Ydelsestype Ydelsens ydelsen Pårørende til brugere, som ikke kan være alene pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Pårørende bor sammen med og passer brugeren. For de konkrete kriterier til delydelserne

Læs mere

Kvalitetsstandard 2017 Forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens 79a

Kvalitetsstandard 2017 Forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens 79a Kvalitetsstandard 2017 Forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens 79a 1 Indhold Forord... 3 Formålet... 3 Generelt om forebyggende hjemmebesøg... 3 Lovgivning... 4 Klageadgang... 4 Ydelsesbeskrivelse...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Midlertidigt ophold i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Midlertidigt ophold i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Midlertidigt ophold i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.1.1 Midlertidigt ophold på Marstal

Læs mere

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.:

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.: Hverdagsrengøring Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2013

Overordnet kvalitetsstandard 2013 Overordnet kvalitetsstandard 2013 Skive Kommune Myndighedsafdelingen 1 Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79 Sorø Kommune Kvalitetsstandard Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generel information om kvalitetsstandarder...3 Hvad er en kvalitetsstandard?...3 Sorø

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Information om afløsning, aflastning og midlertidigt ophold til personer med særligt behov for omsorg og pleje

Information om afløsning, aflastning og midlertidigt ophold til personer med særligt behov for omsorg og pleje Information om afløsning, aflastning og midlertidigt ophold til personer med særligt behov for omsorg og pleje Indholdsfortegnelse 1. Hvori består ydelsen?... 2 2. Hvem kan modtage ydelsen?... 3 3. Hvem

Læs mere

Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2013 Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentret er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp til at genvinde funktionsevnen.

Læs mere

Den kommunale sygepleje. Kvalitetsstandard Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119

Den kommunale sygepleje. Kvalitetsstandard Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Den kommunale sygepleje Kvalitetsstandard 2017 Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard 3 Kvalitetsstandard for kommunale sygepleje 4 Om den kommunale sygepleje

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Dagtilbud til voksne

Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Dagtilbud til voksne Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Dagtilbud til voksne o Daghjem o Samværsgrupper for borgere med demens o Aktivitetsklub for yngre med demens eller demenslignende symptomer 2017 Kvalitetsstandarden

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008. Lov om Social Service 86. Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning

KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008. Lov om Social Service 86. Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning 1 Kvalitetsstandard for træning Indhold Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk.1 og 2 86

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

Bevar mestringsevnen aktiv træning. Projektet i Silkeborg kommune Fra oktober 2009 oktober 2010

Bevar mestringsevnen aktiv træning. Projektet i Silkeborg kommune Fra oktober 2009 oktober 2010 Bevar mestringsevnen aktiv træning Projektet i Silkeborg kommune Fra oktober 2009 oktober 2010 Baggrund for projektet Demografisk udvikling Undersøgelser og projekter Økonomiske konsekvenser Formålet med

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG. LOV OM SOCIAL SERVICE 79a

KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG. LOV OM SOCIAL SERVICE 79a KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG LOV OM SOCIAL SERVICE 79a BRØNDBY KOMMUNE August 2016 1 Indledning Af Bekendtgørelse nr. 304 af 20. marts 2016 fremgår, at kommunalbestyrelsen mindst én gang

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende aktiviteter... 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard Sygepleje. Skanderborg Kommune. Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå

Kvalitetsstandard Sygepleje. Skanderborg Kommune. Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå Kvalitetsstandard Sygepleje Skanderborg Kommune Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard - sygepleje... 4 2 Forord Denne kvalitetsstandard skal give borgerne

Læs mere

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2016

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2016 Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2016 Indhold Kvalitetsstandarder Genoptræning af funktionsnedsættelser 3 Kvalitetsstandard Vedligehold af færdigheder 6 Kvalitetsstandard Genoptræning af funktionsnedsættelser

Læs mere

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013 Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune Kvalitetsstandard November 2013 Baggrund Genoptræning efter Servicelovens 86 er i Mariagerfjord Kommune organiseret i Sundhed og Træning, en

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende

Genoptræning og vedligeholdende Genoptræning og vedligeholdende træning 2015 Kvalitetsstandard for kommunal genoptræning, uden forudgående sygehusindlæggelse, og vedligeholdende træning Lovgrundlag Lov om social service 86. Hvad er vedligeholdende

Læs mere

Sag: 14/ Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Sag: 14/ Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2015 Skanderborg Kommune Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende aktiviteter... 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

1 of 5 Kvalitetsstandard Afløsning eller aflastning til nærtstående pårørende. Servicelovens 84 Godkendt af byrådet d. 25.

1 of 5 Kvalitetsstandard Afløsning eller aflastning til nærtstående pårørende. Servicelovens 84 Godkendt af byrådet d. 25. 1 of 5 Kvalitetsstandard Afløsning eller aflastning til nærtstående pårørende. Servicelovens 84 Godkendt af byrådet d. 25. juni 2014 1 2 of 5 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg 7 Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2018 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning* til

Læs mere

Visitation til ældreboliger og plejeboliger

Visitation til ældreboliger og plejeboliger Kvalitetsstandard 2016-2017 Visitation til ældreboliger og plejeboliger 1 Indhold Indledning... 3 Hvem kan søge om at blive godkendt til boligerne... 3 Hidtidig bolig betragtes som uegnet såfremt:... 3

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning* til

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget d. 6. marts 2017-1 - Indledning...

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning

Genoptræning og vedligeholdende træning Genoptræning & vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Servicelovens 86.1 Formål med genoptræning?... 4 Hvem kan få bevilget genoptræning?...

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2014 Skanderborg Kommune Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 stk. 2... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejebolig i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejebolig i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Plejebolig i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitation... 2 3.1 Visitationsudvalg... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen... 2 3.3 Visitering...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning Indhold Indledning... 1 Om kvalitetsstandarder... 1 Omsorgsområdets værdier og målsætning... 2 Hvornår kan man få hjælp?... 2 Hvordan får man hjælp og støtte?... 2 Hvordan vurderes behovet for hjælp og

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER 2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Side 1 af 6 20 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv ydelse Generel definition: tjeneste, genstand eller beløb, der gives eller modtages En ydelse på socialområdet

Læs mere

Plejeboliger. Visitator udfylder sammen med borgeren og/eller pårørende et ansøgningsskema. Borgeren modtager et skriftligt tilbud om boligen.

Plejeboliger. Visitator udfylder sammen med borgeren og/eller pårørende et ansøgningsskema. Borgeren modtager et skriftligt tilbud om boligen. Plejeboliger n er borgere, som har et varigt behov for omsorg, pleje og tæt kontakt og ikke længere kan få tilgodeset dette i nuværende bolig. Målet er at give borgeren: fysisk, psykisk, social omsorg

Læs mere

Plejevederlag/terminal pleje

Plejevederlag/terminal pleje Plejevederlag/terminal pleje efter servicelovens 119, 120 og 121 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kvalitetsstandard Lov om Social Service 86 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1. Overordnede rammer 1.1. Formål med lovgivningen Genoptræning

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning, træning til vedligeholdelse af funktionsevnen og rehabilitering.

Kvalitetsstandard for genoptræning, træning til vedligeholdelse af funktionsevnen og rehabilitering. Kvalitetsstandard for genoptræning, træning til vedligeholdelse af funktionsevnen og rehabilitering. Godkendt i Byrådet den Indholdsfortegnelse. Side Indledning.. 2 Kvalitetsmål 5 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard

Visitation og levering. Kvalitetsstandard Visitation og levering Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for visitation og levering Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes visitation og levering af de indsatser, der er

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning,

Kvalitetsstandarder for genoptræning, Kvalitetsstandarder for genoptræning, vedligeholdende træning og rehabilitering i Furesø Kommune - 2015 Kvalitetsstandarder for genoptræning, vedligeholdende træning og rehabilitering i Furesø Kommune

Læs mere

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Hvad er palliative tilbud? Palliation betyder lindring. Denne kvalitetsstandard indeholder en beskrivelse af de lindrende, og praktiske tilbud til den alvorligt

Læs mere

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2017 Indhold Kvalitetsstandarder Genoptræning af funktionsnedsættelser 3 Kvalitetsstandard Vedligehold af færdigheder 6 Kvalitetsstandard Genoptræning af funktionsnedsættelser

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Midlertidigt ophold og afløsning 84 stk. 1-2

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Midlertidigt ophold og afløsning 84 stk. 1-2 Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Midlertidigt ophold og afløsning 84 stk. 1-2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generel information om kvalitetsstandarder...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning

Kvalitetsstandard for Genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Genoptræning Serviceloven 86 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG...

Læs mere

Dagcenter. Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Serviceloven 86 Sundhedsloven 138

Dagcenter. Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Serviceloven 86 Sundhedsloven 138 Ydelsestype Ydelsens Sundhedsloven 138 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten

Læs mere

Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje

Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje 2015 Kvalitetsstandard for kommunalsygepleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune Formålet med den sygeplejefaglige

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitation... 2 3.1 Visitationsudvalg... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen... 2 3.3 Visitering...

Læs mere

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg

Psykisk pleje og omsorg Ydelsestype (2) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten (Serviceloven

Læs mere

Kropsbårne hjælpemidler

Kropsbårne hjælpemidler Kropsbårne efter servicelovens 112 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste grad

Læs mere