Nærtstående Parter med fokus på regnskab og revision

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nærtstående Parter med fokus på regnskab og revision"

Transkript

1 Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Maj 2012 Nærtstående Parter med fokus på regnskab og revision - En operationalisering Forfatter: Kasper M. Kristensen Vejleder: Peter Thor Kellmer

2 Forord Nærværende afhandling er udarbejdet i forbindelse med afslutningen af cand.merc.aud. studiet på Aalborg Universitet. Afhandlingen er udarbejdet i overensstemmelse med den godkendte emnebeskrivelse samt studieordningen. Specialet består i henhold til studieordningen af: "en større selvstændig afhandling af relevans for en statsautoriseret revisors virke. Specialet skal dokumentere den studerendes færdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med et afgrænset fagligt emne." Specialet tager udgangspunkt det godkendte emneområde, som lyder "Regnskabsmæssig og skattemæssig behandling samt revision af nærtstående parter med henblik på udarbejdelse af revisionsinstruks". Aalborg, d. 9. juni 2012 Kasper M. Kristensen

3 1 Indholdsfortegnelse Forord Indholdsfortegnelse Executive summary Indledning Problemformulering Metodevalg Afgrænsning Generelt Den regnskabsmæssige behandling Skattemæssig behandling og sammenhænge Revision af nærtstående parter Regnskabsmæssig behandling af nærtstående parter Grundlæggende krav til årsrapporten Væsentlighed i årsregnskabsloven Begrebsramme og fortolkningsbidrag Definition på nærtstående parter Grundlag for regler om nærtstående parter Nærtstående parter efter årsregnskabsloven Regnskabsklasse B Nærtstående parter efter IFRS Oplysning af nærtstående parter Transaktioner med nærtstående parter IFRS sammenlignet med årsregnskabsloven Markedsmæssige vilkår Markedsmæssige vilkår i praksis Køb/Salg af varer og serviceydelser Mellemværender og lån med koncernselskaber/ansvarlig lånekapital Management fee Leje og leasingaftaler Koncerntilskud Fortolkning af markedsmæssige vilkår Forretningsmæssigt begrundede transaktioner Præsentation af oplysninger i årsrapporten Regnskabsbrugernes behov Informationsniveau af nærtstående parter i årsrapporten Årsregnskabsloven IFRS Intern kontrol Sammenfatning Skattemæssig behandling af nærtstående parter Armslængdeprincippet Bestemmende indflydelse Koncernforbundne Armslængde vilkår Grundlag for indførelse af armslængdeprincippet

4 8.4 Værdiansættelse af transaktioner med nærtstående Den frie markedsprismetode (Comparable uncontrolled price method - CUP) Videresalgsmetoden (Resale Price Method) Kostpris plus avancemetoden (Cost Plus Method) Avancefordelingsmetoden (Profit Split Method) Den transaktionsbestemte nettoavancemetode (TNMM) Sammenligning af regnskabsmæssig og skattemæssig behandling Årsregnskabet sammenlignet med skatteregnskabet i praksis Forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig behandling af nærtstående parter Skatteforpligtigelsen Transfer pricing som regnskabsmæssig dokumentation Sammenfatning Revision af nærtstående parter Revisors regulering ved afgivelse af revisionserklæring Revision af regnskaber Væsentlighed ved revision af nærtstående parter Problemstillinger ved revision af nærtstående parter Identifikation af nærtstående parter og transaktioner Fortolkning af transaktioner Revision af nærtstående parter Planlægningsfasen Risikovurderingshandlinger Handlinger relateret til besvigelsesrisiko' Revisionshandlinger til reaktion på vurderede risici Regnskabserklæring Revisors vurdering af transaktioner med nærtstående parter Revisionshandlinger efter IFRS Rapportering Konklusion på den udførte revision Konklusion uden modifikationer Konklusion med forbehold Afkræftende konklusion eller manglende konklusion Sammenfatning Konklusion Anvendte forkortelser Litteraturliste Bøger Regnskabs- og revisionsstandarder Love og bekendtgørelser Notater og artikler Bilagsfortegnelse

5 2 Executive summary This Master's Thesis treats related party transactions, and the risk that transactions between related parties can be influenced by the fact, that the parties are related. The scope of the Thesis is to understand both the accounting and the tax rules of the subject in order to compose an audit guideline to use when auditing the related party transactions. The Danish Financial Statements Act 98 C regulates, that companies are to disclose related parties with controlling interest and also transactions, that has not been carried out on normal market terms. IFRS regulates, in IAS 24, that the direct and the ultimate mother company shall be disclosed. Furthermore IFRS regulates, that all transactions between related parties shall be disclosed and described. The legislations have been evaluated in order to conclude, whether they support the users of the financial statements in determining, whether the company's financial performance and position is influenced by transactions between related parties, that have not been carried out in normal market terms. When reporting in accordance with the Danish Financial Statements Act, the users of the financial statements will be aware, that there has been carried out transactions between related parties, that is not on normal market terms. When reporting in accordance with IFRS the financial statements do not give information regarding, whether transactions have been carried out as transactions between independent parties. This is because all transactions between related parties are disclosed, but there is no demand for disclosure of a statement regarding the value of the transaction. It is recommended, that the Danish Financial Statements Act implements disclosures of all transactions. This is due to, that users of the financial statements shall be aware, that there is risk of transactions that is not carried out in normal market terms. Also IFRS should implement disclosures on whether transactions have been carried out on normal market terms. This is due to, that financial statement users need this disclosure in order to evaluate the impact of the transaction. Determining, whether transactions are carried out as between independent parties, can be difficult, and the legislation lead up to a great deal of interpretation. This is because, that the users and the preparers of the financial statements can have different interpretations, on what can be considered as normal market terms. Therefore examples of transactions between related parties have been processed, and characteristics, used to determine whether transactions are carried out 4

6 in normal market terms, have been identified. It is recommended, that the characteristics can be incorporated in the International Accounting standards IAS 24. In terms of Tax, transactions cannot be carried out as the related parties decide. When the transactions are carried out between related parties, they must be in normal market terms. This is regulated in LL 2. OECD has made transfer pricing guidelines in order to help related parties with the valuation of the transactions. The Danish Tax Authorities has accepted these guidelines as documentation for transfer pricing according to the Danish Tax Legislation. The guidelines can especially be helpful within entities with a comprehensive amount of intercompany trading. There are five different guidelines to use in valuating of the transactions. The review of the Tax legislation is prepared to get the necessary knowledge regarding transfer pricing in the Tax Legislation. This is to be able to conclude, on whether the transfer pricing guidelines can be used as documentation for, whether transactions has been carried out on normal market terms. The review has shown that this is possible. After concluding on the legislations regarding the financial statements and the Tax legislation, audit of the related parties has been reviewed. Audit of financial statement is done in accordance with the International Standards on Auditing. ISA 550 is a standard developed to guide the auditor in auditing related parties and transactions between them. The standard is a further defines ISA 315, 330 and 240 in relation to related parties. According to ISA 315 the auditor has to identify risks of material misstatements through the entity and its environment. This is done through procedures to identify the risks and evaluation of the risks. In this step, the auditor has to evaluate the internal control environment, which the entity has implemented in order to assess risks of material misstatement. Based on the identified risks of material misstatement the auditor must compose procedures to assess the risks. This is done in accordance with IAS 330. ISA 240 defines the auditors work regarding fraud. The auditor has to identify a possible fraud risk and assess this in the audit procedures. There has been prepared an audit guideline in accordance with ISA 550 and other relevant audit standards. The guideline operationalizes the work, which the auditor has to perform in order to get the necessary audit evidence on related parties. This guideline has been prepared based on ISA 550, other relevant ISA's and relevant practical knowledge. At first there has been made some procedures to understand the entity and identify the risks of material misstatement. After 5

7 this, there has been prepared procedures in order to understand the entities fraud risks. These procedures are prepared in order to help the auditor understand where audit procedures are necessary to react on fraud risks. At last procedures has been prepared in order to respond to the assessed risks. On the basis of this audit guideline it should be possible to reach the audit opinion on related parties, which will ensure the correct auditor's report on the financial statements. Furthermore the Thesis has discussed work to be performed by the auditor to obtain evidence on, whether a transaction has been carried out on normal market terms. The examples prepared in connection with review of the financial statements legislations, has been discussed. Here it has been proven, that the transfer pricing guidelines, used to document normal market terms between related parties, can be used as documentation for whether a transaction must be disclosed in the financial statements. Finally different kinds of auditor's reports have been discussed. This has been done in order to find out how to modify the auditor's report, if a misstatement in the financial statements has been discovered, and the management does not wish to correct the mistake. 6

8 3 Indledning Med udgangspunkt i en nudansk ordbog er nærtstående parter defineret som parter, der står hinanden nært. Den regnskabsmæssige og den skattemæssige definition er mere nuanceret. Helt overordnet kan nærtstående parter defineres som parter hvorimellem, der er en grad af afhængighedsforhold. Nærtstående parter er interessante, da transaktioner mellem disse kan være påvirket af, at parterne ikke er uafhængige. Når et selskab foretager et salg til en kunde, ønsker kunden at købe produktet billigst muligt. Selskabet ønsker til gengæld at sælge varen til den højest mulige pris med henblik på at skabe avance. Der er således et uafhængighedsforhold med modsatrettede interesser, der gør, at der sker en prøvelse af prisen, hvorefter transaktionen foretages på markedsmæssige vilkår. Når der handles indbyrdes mellem nærtstående parter, kan det være tilfældet, at der ikke er det samme incitament til at foretage den bedst mulige handel. Disse indbyrdes afhængighedsforhold gør, at behandlingen af nærtstående parter er interessant. Her tænkes specielt i forhold til, hvorledes disse transaktioner skal behandles ved en relevant regnskabsmæssig begrebsramme. Et årsregnskab skal give et retvisende billede af et selskabs resultat, aktiver og passiver samt den finansielle stilling, men hvorledes påvirker transaktioner mellem nærtstående parter "det retvisende billede" af et selskab. Følgende er skrevet i en artikel i revision og regnskabsvæsen: Eksistensen af nærtstående parter og transaktioner mellem disse, kan have en betydelig indflydelse på en virksomheds regnskab, herunder på virksomhedens finansielle stilling og resultat. 1 Dermed bliver revisors påtegning interessant i forhold til nærtstående parter. Revisionspåtegningen skal give en høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet er retvisende. Dermed må revisor skulle tage stilling til nærtstående parter ved revisionen af årsregnskabet. Området omkring nærtstående parter er endvidere blevet et fokusområde i medierne. Dette skyldes primært, at transaktioner mellem nærtstående parter, kan give mulighed for en skatteoptimering såvel for selskabsbeskatning som for personbeskatning. Dette medfører, at skattemyndighederne har stor fokus på området, både i forhold til prisfastsættelse(transfer pricing) for koncernselskaber og ligeledes transaktioner mellem selskaber og nærtstående personer hertil. Multinatio- 1 Revision og regnskabsvæsen, Revision af nærtstående parter, s. 1 7

9 nale selskaber har fået en høj grad af omtale over de seneste år, idet flere eksperter har undret sig over, at disse ikke bidrager med skat til det danske samfund. Skattemyndighederne har i 2012 sat flere projekter i søen med henblik på at få de multinationale selskaber til at betale skat. 2 2 Artikel: "Skat går efter multinationale selskaber" Bilag 1 8

10 4 Problemformulering Formålet med specialet er at afklare, hvorledes revisor kan foretage revision af nærtstående parter og transaktioner med disse. Heri ønskes et indblik i primært den regnskabsmæssige behandling af nærtstående parter, men også den skattemæssige behandling, hvor det er relevant. Til at bearbejde problemstillingen er der formuleret nedenstående spørgsmål, der ønskes besvaret: Hvorledes behandles nærtstående parter i årsregnskabet, herunder baggrunden for behandlingen og hensigtsmæssigheden heraf? Nærtstående parter i årsregnskabet bliver gennemgået for at forstå den regulering, der ligger til grund, når revisor skal revidere et regnskab. Hvorledes behandles nærtstående parter skattemæssigt, og hvordan er samspillet mellem den skattemæssige og regnskabsmæssige behandling? Den skattemæssige behandling bliver gennemgået med henblik på at identificere sammenhænge med den regnskabsmæssige behandling og eventuelle forhold, som revisor bør eller kan tage i betragtning ved revision af årsregnskabet. Hvad er revisors rolle i relation til nærtstående parter og transaktioner med disse ved revision af årsregnskabet, herunder en sammenhæng til skattemæssig og regnskabsmæssig behandling? Revisors rolle bliver gennemgået på baggrund af den regulering der ligger hertil. Spørgsmålet vil blive besvaret gennem udarbejdelse af en revisionsinstruks, der kan danne grundlag for revision af nærtstående parter. 9

11 5 Metodevalg Nedenfor er specialets forløb skitseret: Indledning Problemformulering Regulering i relation til nærtstående parter Regnskabsmæssige behandling af nærtstående parter Skattemæssig behandling af nærtstående parter Sammenholdelse af regnskabsmæssig og skattemæssig behandling af nærtstående parter Revision af nærtstående parter Beskrivelse af grundlag for revision af nærtstående parter Anbefaling til revision af nærtstående parter (revisionsinstruks) Konklusion Figur 1: Specialeforløb 3 Specialet udarbejdes tværfagligt og inkluderer eksternt regnskabsvæsen, skatteret og revision. Under den regnskabsmæssige behandling, foretages der en beskrivelse af de regnskabsmæssige regler for nærtstående parter. Den regnskabsmæssige behandling beskrives primært på baggrund af reglerne i årsregnskabsloven. Herudover vil afsnittet omfatte en sammenholdelse med reglerne efter International IFRS både i forhold til den regnskabsmæssige behandling og i forhold til informationsniveauet herpå. Der vil blive foretaget en gennemgang af eksempler på transaktioner med nærtstående parter. Gennemgangen foretages med henblik på at identificere, hvordan nærtstående parter behandles 3 Kilde: Egen tilvirkning 10

12 disse efter reglerne, og hvorvidt der kan være problemstillinger relateret til at anvende reglerne i praksis. Herefter vil jeg analysere den regnskabsmæssige behandling med henblik på at forstå grundlaget for den respektive lovregulering og vurdere informationsgrundlaget for årsregnskabets interessenter. Der vil herunder blive givet eksempler på interessenter til årsregnskabet, og hvad deres informationsbehov kan være til nærtstående parter. Under det skatteretlige afsnit vil jeg overordnet gennemgå relevante regler for transaktioner med nærtstående parter, herunder modeller til opgørelse af transaktioner på markedsmæssige vilkår. Der foretages en sammenholdelse mellem de regnskabsmæssige og skattemæssige regler med henblik på at forstå sammenhængen. Gennemgangen af den skattemæssige behandling af nærtstående parter foretages endvidere med henblik på at vurdere revisors opgave ved den skattemæssige behandling. Afsnittet omhandlende revision af nærtstående parter, vil tage udgangspunkt i internationale standarder for revision og anden relevant lovgivning. På baggrund heraf, vil der blive udarbejdet en revisionsinstruks til, hvordan revisor kan revidere nærtstående parter i årsregnskabet. Endvidere vil der i afsnittet blive foretaget en gennemgang af, hvordan revisor kan opnå bevis for en række eksempler på transaktioner, der er gennemgået under den regnskabsmæssige behandling. Til sidst bliver der foretaget en gennemgang af, hvordan revisor skal konkludere på den udførte revision i revisionspåtegningen i givne situationer. Som afslutning vil specialet ende ud i en konklusion, hvor der samles op på specialets delkonklusioner og vigtige pointer. 11

13 6 Afgrænsning I nærværende afsnit redegøres der for afgræsningerne i specialet. På baggrund af emnets omfang er det nødvendigt at afgrænse fra forhold, som ikke har relevans i forhold til problemstillingen. Dette foretages med henblik på at besvare problemformuleringen præcist og dermed skabe en rød tråd gennem Specialet. 6.1 Generelt Det forudsættes, at læseren til en hvis grad er kyndig indenfor de valgte emner. Der afgrænses fra baggrundshistorie samt eventuelle grundlag for regulering mv. Dermed vil der eksempelvis ikke blive foretaget gennemgang af grundlag og historie for regnskabsregulering, skattelovgivning eller revisorlovgivning. Specialet vil alene behandle baggrundsviden, der er relevant for besvarelse af problemformuleringen. Der afgrænses fra udenlandske virksomheder og andre virksomhedsformer end aktieselskaber i Danmark. Danske aktieselskabers udenlandske dispositioner vil blive inddraget. 6.2 Den regnskabsmæssige behandling Den regnskabsmæssige regulering behandling tager udgangspunkt i årsregnskabsloven. IFRS vil endvidere blive inddraget med henblik på en sammenligning. Der afgrænses fra øvrige regnskabsmæssige begrebsrammer. Reguleringen af nærtstående parter i årsregnskabsloven er angivet i 64, 70-74, 97-98c, , 126 og Nedenstående tabel viser overblikket over reglerne om nærtstående parter i årsregnskabsloven: 4 Regnskabshåndbogen 2012, s

14 Nærtstående parter i årsregnskabsloven Oplysning af nærtstående parter Reference Regnskabsklasse Hovedindhold 71 B+C+D Oplysninger om øverste moderselskab der udarbejder koncernregnskab 72 B+C+D Oplysninger om visse kapitalandele 74 B+C+D Oplysninger om aktiebesiddelse 98 c, stk. 5 C+D Oplysning om parter med bestemmende indflydelse 104 D Oplysning om aktiebesiddelse 127 B+C+D Oplysninger om visse kapitalandele i koncernregnskabet Transaktioner med nærtstående parter 98 c, stk. 1-4 C+D Transaktioner med nærtstående parter Personaleforhold 73 B+C+D Tilgodehavender hos ledelsesmedlemmer 98 a B+C+D Antal ansatte 98 b C+D Vederlag til ledelse 106 D Ledelsesvederlag for regnskabsklasse D Pantsætninger, sikkerhedsstillelser og eventualforpligtigelser 64, stk. 3 B+C+D Eventualforpligtigelser for moder- og søsterselskaber 97 C+D Sikkerhedsstillelser for dattervirksomheder og øvrige tilknyttede virk- Øvrige oplysninger 98 C+D Besiddelse af egne kapitalandele gennem datterselskaber 105 D Oplysninger hvis datterselskab ikke anvender anerkendt revisor 126 B+C+D Oplysninger om diverse nærtstående parter i koncernregnskabet Figur 2: Overblik - Nærtstående parter i årsregnskabsloven 5 Ovenstående regulering vedrører nærtstående parter. Med henblik på afgrænsning vil der alene blive foretaget en gennemgang af de regler, der har betydning for problemstillingen. Derfor gennemgås kun den regulering, der vedrører forholdet, at transaktioner med nærtstående parter kan være påvirket af, at parterne ikke er uafhængige. ÅRL 98 c regulerer denne problemstilling. Der afgrænses derfor fra øvrige regler i ovenstående illustration. Det er min opfattelse, at disse er af mere formel karakter og ikke er indført med det formål at oplyse om transaktioner mellem nærtstående parter, der ikke er gennemført på markedsmæssige vilkår. Der afgrænses endvidere fra ledelsesberetningen, da denne ofte ikke omfattes af revision af årsregnskabet, men revisor alene afgiver udtalelse om denne. Gennemgangen efter IFRS tager udgangspunkt i oplysninger af nærtstående parter og transaktioner mellem disse. Der afgrænses fra andre oplysningskrav efter IFRS for nærtstående parter. 5 Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af årsregnskabsloven 13

15 6.3 Skattemæssig behandling og sammenhænge Der afgrænses fra generelle regler om selskabsbeskatning, idet det forudsættes, at læser har generelt kendskab hertil. Ved den skattemæssige behandling af transaktioner, afgrænses der fra formelle forhold omkring transfer pricing dokumentation. Der afgrænses således fra krav til udformning af dokumentationen, bødestraf mv. Endvidere afgrænses der fra skattemæssige korrektionsmuligheder ved transaktioner mellem nærtstående parter, der ikke er foretaget på markedsmæssige vilkår. 6.4 Revision af nærtstående parter dette afsnit udarbejdes alene med henblik på afgivelse af revisors erklæring på årsregnskabet efter ISA 700. Der afgrænses fra alle øvrige erklæringsopgaver som ISRE 2400 og ISAE I forbindelse med revisionen af nærtstående parter inddrages IT revision ikke. Det forudsættes, under udarbejdelse af revisionsinstruksen at selskabet har effektive generelle IT kontroller. Derfor ønskes at afgrænses fra generelle krav mv. ved afgivelse af en revisionspåtegning. Det forudsættes derfor, at revisor eksempelvis overholder ISQC 1 vedr. kvalitetsstyring i revisionsfirmaet mv. Der afgrænses fra at inddrage strafferetlige og disciplinære sanktioner ved manglende overholdelse af lovgivningen for revisors rapportering omkring nærtstående parter. 14

16 7 Regnskabsmæssig behandling af nærtstående parter Dette afsnit vil omhandle den regnskabsmæssige behandling af nærtstående parter. Afsnittet tager udgangspunkt i en gennemgang af den regnskabsmæssige behandling af nærtstående parter efter årsregnskabsloven. Herudover foretages der en sammenligning til den regnskabsmæssige behandling af nærtstående parter efter IFRS. Afsnittet vil ende ud i eksempler på, hvorledes forskellige former for transaktioner med nærtstående parter skal behandles. Det overordnede formål med afsnittet er at opnå indsigt i reglerne med henblik på senere i specialet, at tilrettelægge en revision heraf. 7.1 Grundlæggende krav til årsrapporten Nærværende afsnit er udarbejdet med henblik på kort at præsentere de grundlæggende krav til oplysninger i årsrapporten. Det grundlæggende krav til årsrapporten i ÅRL 11 er, at den skal give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Dette er kravet for den samlede årsrapport inklusiv ledelsesberetningen og de supplerende oplysninger. I ÅRL 12 angives der et kvalitetskrav til årsrapporten, som skal være opfyldt for, at den overordnede målsætning i generalklausulen kan anses for opfyldt. Efter ÅRL 12, stk. 2 skal årsrapporten udarbejdes sådan, at den støtter regnskabsbrugeren i dennes økonomiske beslutninger. Regnskabsbrugerne efter ÅRL 12, stk. 2 er de brugere, hvis økonomiske beslutninger normalt må anses for at være afhængige af årsrapporten. Årsregnskabsloven giver ikke en udtømmende liste over, hvem der kan være en regnskabsbruger, men nævner følgende som mulige regnskabsbrugere: Nuværende og mulige virksomhedsdeltagere Kreditorer Medarbejdere Kunder Alliancepartnere Lokalsamfundet Tilskudsgivende samt fiskale myndigheder 6 6 ÅRL 12, stk. 2 15

17 Grundlaget for ikke at udarbejde en udtømmende liste, er at der ikke ønskes en for snæver opfattelse af regnskabsbrugerne. 7 Ifølge kvalitetskravet skal årsrapporten udarbejdes, således at den understøtter de relevante interessenters økonomiske beslutninger, som træffes på baggrund af årsrapporten. Som eksempel på relevante interessenter er der nævnt personer, virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder mv., hvis økonomiske beslutninger må forventes at påvirkes af årsrapporten. Iflg. ÅRL 12, stk. 3 skal oplysningerne være relevante for regnskabsbrugeren og endvidere pålidelige i forhold til, hvad regnskabsbrugeren normalt forventer. Relevans henviser til de beslutninger som regnskabsbrugeren må forventes at træffe. De typiske beslutninger er formuleret ved følgende: Placering af regnskabsbrugerens egne ressourcer Ledelsens forvaltning af virksomhedens ressourcer Fordeling af virksomhedens ressourcer 8 Krav til årsrapporten med udgangspunkt i årsrapportens formål vil ikke blive gennemgået yderligere. Senere i afsnittet vil de generelle krav til årsrapporten blive gennemgået i forhold til, om reglerne for nærtstående parter understøtter de generelle krav. 7.2 Væsentlighed i årsregnskabsloven I ÅRL 13 er det reguleret, at alle relevante forhold indgå i årsrapporten med mindre de er uvæsentlige for regnskabet. 9 Generelt kan det siges, at væsentlighed hænger sammen med generalklausulen i ÅRL 11 og kvalitetskravene i ÅRL 12. For at en fejl er uvæsentlig, skal årsrapporten inklusiv fejlen stadig opfylde retningslinjerne i ÅRL 11 og 12. Dermed skal regnskabsbrugers opfattelse af regnskabet ikke være ændret på baggrund af fejlen. Væsentlighedsniveauet er også gældende for nærtstående parter 10, men et mindre væsentlighedsniveau kan være relevant ved kontroloplysninger. Væsentlighed vil ikke blive gennemgået yderligere under den regnskabsmæssige behandling, men der henvises til gennemgang af revision af nærtstående parter. 7 Årsrapporten - Kommentarer til årsregnskabsloven, s ÅRL 12, stk. 2 9 ÅRL 12, stk. 1, nr Årsregnskabsloven med bemærkninger til lovforslag og ændringsforslag, s

18 7.3 Begrebsramme og fortolkningsbidrag Som indledning til gennemgang af den regnskabsmæssige behandling af nærtstående parter, er det nødvendigt, at fastslå den regnskabsmæssige begrebsramme og fortolkningsbidrag for behandlingen. Specialet bygger på lovgivning vedrørende nærtstående parter efter årsregnskabsloven og IFRS. Nedenfor er fortolkningsbidragene for disse skitseret: Figur 3: Fortolkningsbidrag 11 Fortolkningsbidrag til årsregnskabsloven består af de danske regnskabsvejledninger og IAS'erne som udstedt i IAS 24 er opdateret i 2009 og træder i kraft for regnskaber der starter 1. januar 2011 eller senere. Der er følgende ændringer til den nye standard: Lempelse for offentlige virksomheder Ændring af definitionen på nærtstående parter samt omformuleringer der letter forståelsen af standarden 12 Definitionen på nærtstående parter i årsregnskabsloven følger den gældende IAS 24, hvilket bliver gennemgået senere i specialet. Ændring vedrørende lempelse for offentlige virksomheder er 11 Indsigt i årsregnskabsloven, s Regnskabshåndbogen 2012, s

19 ikke relevant for specialet. På baggrund heraf kan der tages udgangspunkt i den opdaterede IAS 24. Ved aflæggelse af årsrapport efter IFRS er fortolkningsbidragene IFRS'erne og IFRS-bekendtgørelsen, der regulerer yderligere danske krav. 7.4 Definition på nærtstående parter I dette afsnit behandles definitionen på nærtstående parter med henblik på at identificere, hvem der er omfattet af lovgivningen omkring nærtstående parter. I henhold til årsregnskabslovens 98 c skal nærtstående parter defineres i overensstemmelse med den gældende internationale regnskabsstandard IAS Efter IAS 24 kan nærtstående parter defineres således: En person eller et nært familiemedlem af denne person er nærtstående til den regnskabsaflæggende virksomhed, hvis denne person: i. har kontrol eller fælles bestemmelse indflydelse over den regnskabsaflæggende virksomhed ii. har betydelig indflydelse over den regnskabsaflæggende virksomhed iii. er nøgleperson i ledelsen af den rapporterende virksomhed eller i dens modervirksomhed 14 En virksomhed er nærtstående til den regnskabsaflæggende virksomhed, hvis blot en af følgende betingelser er opfyldt: i. Virksomheden og den regnskabsaflæggende virksomhed er tilknyttet den samme koncern(tilknyttede virksomheder). ii. En virksomhed er en associeret virksomhed eller et joint venture af den anden virksomhed (eller en associeret virksomhed eller et joint venture af en tilknyttet virksomhed i en koncern, som den anden virksomhed ligeledes er tilknyttet). iii. Begge virksomheder er joint ventures af samme tredjepart. iv. En virksomhed er et joint venture af en tredje virksomhed, og den anden virksomhed er en associeret virksomhed af den samme tredje virksomhed. v. En virksomhed har en ydelsesbaseret pensionsordning for medarbejdere i enten den regnskabsaflæggende virksomhed eller en virksomhed, der er nærtstående i forhold til den regnskabsaflæggende virksomhed. Hvis den regnskabsaflæggende virksomhed selv har en sådan 13 ÅRL 98 C, stk IAS 24.9(a) 18

20 vi. vii. pensionsordning, er de betalende medarbejdere også nærtstående i forhold til den regnskabsaflæggende virksomhed. Virksomheden er kontrolleret eller under fælles bestemmende indflydelse af en person, som identificeret under IAS 24.9(a). En person, som identificeret under IAS 24.9(a)(i) har betydelig indflydelse over virksomheden eller er nøgleperson af den virksomhed eller i dens modervirksomhed. 15 Listen er udtømmende og indeholder derfor alle parter, der kan anses som nærtstående. IAS 24 indeholder endvidere en liste over, hvilke parter der ikke kan anses som værende nærtstående. Det er værd at bemærke ved ovenstående liste, at en virksomhed(a) der yder betydelig indflydelse i en associeret virksomhed(b) er nærtstående med denne, men såfremt den associerede virksomhed yder bestemmende indflydelse over en tredje virksomheden(c), er virksomheden(a) ikke nærtstående med denne tredje virksomhed, da virksomheden(a) "kun" har betydelig indflydelse i virksomheden(b) og dermed ikke kan udøve sin indflydelse over den tredje virksomhed(c). Hvis virksomheden(a) til gengæld har bestemmende indflydelse i en virksomhed(b) er alle dattervirksomheder, associerede virksomheder og joint ventures til virksomhed(b) også nærtstående til virksomhed(a) 16. Dette er illustreret i nedenstående figur: Scenarier 1: Scenarie 2 Person Person 80 % 45 % Selskab 1 Selskab 1 51 % 49 % 90 % Selskab 2 Selskab 2 Selskab 3 Figur 4: Eksempler på nærtstående parter 17 I scenarie 1 vil personen være nærtstående med både selskab 1 og 2. Det skyldes, at selskabet kan udøve sin bestemmende indflydelse til at opnå indflydelse i selskab 2. I scenarie 2 er perso- 15 IAS 24.9(b) 16 Regnskabshåndbogen 2012, s Egen tilvirkning 19

Nærværende notat og skemaer er baseret på den opdaterede version af IAS 24, der gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2011 eller senere.

Nærværende notat og skemaer er baseret på den opdaterede version af IAS 24, der gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2011 eller senere. Standarden fastlægger oplysningskrav vedrørende nærtstående parter og transaktioner med disse. Transaktioner og mellemværender mellem en virksomhed og andre virksomheder i samme koncern skal oplyses i

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber Koncernregnskaber Definition på koncerner i årsregnskabet Formålet med koncernregnskaber Kunne konsolidere koncernvirksomheders regnskaber Forstå og kunne anvende konsolideringsskemaet Forstå og kunne

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, december 201 Version 1.3 Erhvervsstyrelsen, december 201, Version 1.3 Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Undervisningsnote 3: Årsregnskabets lovgivningsmæssige ramme og grundlæggende regnskabsprincipper

Undervisningsnote 3: Årsregnskabets lovgivningsmæssige ramme og grundlæggende regnskabsprincipper HA, 3. SEMESTER 2002 ÅRSREGNSKAB Undervisningsnote 3: Årsregnskabets lovgivningsmæssige ramme og grundlæggende regnskabsprincipper Valdemar Nygaard Love, bekendtgørelser, standards og vejledninger m.v.,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Sorø Erhvervs- og Turistråd

Sorø Erhvervs- og Turistråd Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008

ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008 ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: ERKLÆRINGER m.v. Hovedoplysninger 2 Administrators påtegning.. 3 Ledelsespåtegning.. 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis.

Læs mere

Revisoreksamen 2010. Opgave 1. dag. Mandag den 16. august 2010. (8 timer)

Revisoreksamen 2010. Opgave 1. dag. Mandag den 16. august 2010. (8 timer) Revisoreksamen 2010 Opgave 1. dag Mandag den 16. august 2010 (8 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc Ringsted Forsyning A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter i Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014)

YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014) YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014) DEL I: ÅRSREGNSKABSLOVENS KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER A. Generelle bestemmelser 1. Ledelsens ansvar

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

Er du og din virksomhed klar?

Er du og din virksomhed klar? Øvrige lovændringer gældende for 2007 Er du og din virksomhed klar? 12. juni 2007 ved partner og statsautoriseret revisor Martin Faarborg mfaarborg@deloitte.dk Agenda Transparensdirektivet, herunder delårsrapportbekendtgørelsen,

Læs mere

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling Modificerede revisionspåtegninger Tendenser i regulering og praksis Studerende: Line Kirstine Hansen København den 1. november

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Faxe Kommune Holding A/S

Faxe Kommune Holding A/S Faxe Kommune Holding A/S Industrivej 2, 4683 Rønnede xx xx xx xx Vurderingsberetning til brug for selskabsstiftelse ved apportindskud Åbningsbalance pr. 1. december 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Intern årsrapport 1/1-31/12 2011 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Daglig

Læs mere

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2015 Steen Marslew Dirigent RIR«REVISION STATSAUTORISERET

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 19. februar 2015 blev der i sag nr. 053/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Morten Frederik Clauson-Kaas afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisortilsynet,

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

De europæiske tilsynsmyndigheders

De europæiske tilsynsmyndigheders De europæiske tilsynsmyndigheders prioriteringer for regnskabskontrollen i 2015 Af Anton Sibast Laugesen og Jan Fedders Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Anton

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Aalborg Universitet, august 2005 Cand.Merc.Aud. - studiet Kandidatafhandling REVISION AF LEDELSESBERETNINGEN

Aalborg Universitet, august 2005 Cand.Merc.Aud. - studiet Kandidatafhandling REVISION AF LEDELSESBERETNINGEN Aalborg Universitet, august 2005 Cand.Merc.Aud. - studiet Kandidatafhandling REVISION AF LEDELSESBERETNINGEN Forfatter: Laust R. Jakobsen Vejleder: Peter Thor Kellmer Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Regnskabstema - Ledelsesvederlag efter årsregnskabsloven

Regnskabstema - Ledelsesvederlag efter årsregnskabsloven Regnskabstema - Ledelsesvederlag efter årsregnskabsloven Årsregnskabsloven stiller krav om oplysning om ledelsesvederlag i virksomhedens årsrapport. Omfanget af oplysningerne afhænger af virksomhedens

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

# Til interessenterne udenfor virksomheden

# Til interessenterne udenfor virksomheden Eksternt regnskab # Til interessenterne udenfor virksomheden et retvisende billede # Offentlig regulering af regnskaberne < Årsregnskabsloven < Regnskabsstandarder : IAS / GAAP / < Regnskabsvejledninger

Læs mere