Nærtstående Parter med fokus på regnskab og revision

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nærtstående Parter med fokus på regnskab og revision"

Transkript

1 Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Maj 2012 Nærtstående Parter med fokus på regnskab og revision - En operationalisering Forfatter: Kasper M. Kristensen Vejleder: Peter Thor Kellmer

2 Forord Nærværende afhandling er udarbejdet i forbindelse med afslutningen af cand.merc.aud. studiet på Aalborg Universitet. Afhandlingen er udarbejdet i overensstemmelse med den godkendte emnebeskrivelse samt studieordningen. Specialet består i henhold til studieordningen af: "en større selvstændig afhandling af relevans for en statsautoriseret revisors virke. Specialet skal dokumentere den studerendes færdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med et afgrænset fagligt emne." Specialet tager udgangspunkt det godkendte emneområde, som lyder "Regnskabsmæssig og skattemæssig behandling samt revision af nærtstående parter med henblik på udarbejdelse af revisionsinstruks". Aalborg, d. 9. juni 2012 Kasper M. Kristensen

3 1 Indholdsfortegnelse Forord Indholdsfortegnelse Executive summary Indledning Problemformulering Metodevalg Afgrænsning Generelt Den regnskabsmæssige behandling Skattemæssig behandling og sammenhænge Revision af nærtstående parter Regnskabsmæssig behandling af nærtstående parter Grundlæggende krav til årsrapporten Væsentlighed i årsregnskabsloven Begrebsramme og fortolkningsbidrag Definition på nærtstående parter Grundlag for regler om nærtstående parter Nærtstående parter efter årsregnskabsloven Regnskabsklasse B Nærtstående parter efter IFRS Oplysning af nærtstående parter Transaktioner med nærtstående parter IFRS sammenlignet med årsregnskabsloven Markedsmæssige vilkår Markedsmæssige vilkår i praksis Køb/Salg af varer og serviceydelser Mellemværender og lån med koncernselskaber/ansvarlig lånekapital Management fee Leje og leasingaftaler Koncerntilskud Fortolkning af markedsmæssige vilkår Forretningsmæssigt begrundede transaktioner Præsentation af oplysninger i årsrapporten Regnskabsbrugernes behov Informationsniveau af nærtstående parter i årsrapporten Årsregnskabsloven IFRS Intern kontrol Sammenfatning Skattemæssig behandling af nærtstående parter Armslængdeprincippet Bestemmende indflydelse Koncernforbundne Armslængde vilkår Grundlag for indførelse af armslængdeprincippet

4 8.4 Værdiansættelse af transaktioner med nærtstående Den frie markedsprismetode (Comparable uncontrolled price method - CUP) Videresalgsmetoden (Resale Price Method) Kostpris plus avancemetoden (Cost Plus Method) Avancefordelingsmetoden (Profit Split Method) Den transaktionsbestemte nettoavancemetode (TNMM) Sammenligning af regnskabsmæssig og skattemæssig behandling Årsregnskabet sammenlignet med skatteregnskabet i praksis Forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig behandling af nærtstående parter Skatteforpligtigelsen Transfer pricing som regnskabsmæssig dokumentation Sammenfatning Revision af nærtstående parter Revisors regulering ved afgivelse af revisionserklæring Revision af regnskaber Væsentlighed ved revision af nærtstående parter Problemstillinger ved revision af nærtstående parter Identifikation af nærtstående parter og transaktioner Fortolkning af transaktioner Revision af nærtstående parter Planlægningsfasen Risikovurderingshandlinger Handlinger relateret til besvigelsesrisiko' Revisionshandlinger til reaktion på vurderede risici Regnskabserklæring Revisors vurdering af transaktioner med nærtstående parter Revisionshandlinger efter IFRS Rapportering Konklusion på den udførte revision Konklusion uden modifikationer Konklusion med forbehold Afkræftende konklusion eller manglende konklusion Sammenfatning Konklusion Anvendte forkortelser Litteraturliste Bøger Regnskabs- og revisionsstandarder Love og bekendtgørelser Notater og artikler Bilagsfortegnelse

5 2 Executive summary This Master's Thesis treats related party transactions, and the risk that transactions between related parties can be influenced by the fact, that the parties are related. The scope of the Thesis is to understand both the accounting and the tax rules of the subject in order to compose an audit guideline to use when auditing the related party transactions. The Danish Financial Statements Act 98 C regulates, that companies are to disclose related parties with controlling interest and also transactions, that has not been carried out on normal market terms. IFRS regulates, in IAS 24, that the direct and the ultimate mother company shall be disclosed. Furthermore IFRS regulates, that all transactions between related parties shall be disclosed and described. The legislations have been evaluated in order to conclude, whether they support the users of the financial statements in determining, whether the company's financial performance and position is influenced by transactions between related parties, that have not been carried out in normal market terms. When reporting in accordance with the Danish Financial Statements Act, the users of the financial statements will be aware, that there has been carried out transactions between related parties, that is not on normal market terms. When reporting in accordance with IFRS the financial statements do not give information regarding, whether transactions have been carried out as transactions between independent parties. This is because all transactions between related parties are disclosed, but there is no demand for disclosure of a statement regarding the value of the transaction. It is recommended, that the Danish Financial Statements Act implements disclosures of all transactions. This is due to, that users of the financial statements shall be aware, that there is risk of transactions that is not carried out in normal market terms. Also IFRS should implement disclosures on whether transactions have been carried out on normal market terms. This is due to, that financial statement users need this disclosure in order to evaluate the impact of the transaction. Determining, whether transactions are carried out as between independent parties, can be difficult, and the legislation lead up to a great deal of interpretation. This is because, that the users and the preparers of the financial statements can have different interpretations, on what can be considered as normal market terms. Therefore examples of transactions between related parties have been processed, and characteristics, used to determine whether transactions are carried out 4

6 in normal market terms, have been identified. It is recommended, that the characteristics can be incorporated in the International Accounting standards IAS 24. In terms of Tax, transactions cannot be carried out as the related parties decide. When the transactions are carried out between related parties, they must be in normal market terms. This is regulated in LL 2. OECD has made transfer pricing guidelines in order to help related parties with the valuation of the transactions. The Danish Tax Authorities has accepted these guidelines as documentation for transfer pricing according to the Danish Tax Legislation. The guidelines can especially be helpful within entities with a comprehensive amount of intercompany trading. There are five different guidelines to use in valuating of the transactions. The review of the Tax legislation is prepared to get the necessary knowledge regarding transfer pricing in the Tax Legislation. This is to be able to conclude, on whether the transfer pricing guidelines can be used as documentation for, whether transactions has been carried out on normal market terms. The review has shown that this is possible. After concluding on the legislations regarding the financial statements and the Tax legislation, audit of the related parties has been reviewed. Audit of financial statement is done in accordance with the International Standards on Auditing. ISA 550 is a standard developed to guide the auditor in auditing related parties and transactions between them. The standard is a further defines ISA 315, 330 and 240 in relation to related parties. According to ISA 315 the auditor has to identify risks of material misstatements through the entity and its environment. This is done through procedures to identify the risks and evaluation of the risks. In this step, the auditor has to evaluate the internal control environment, which the entity has implemented in order to assess risks of material misstatement. Based on the identified risks of material misstatement the auditor must compose procedures to assess the risks. This is done in accordance with IAS 330. ISA 240 defines the auditors work regarding fraud. The auditor has to identify a possible fraud risk and assess this in the audit procedures. There has been prepared an audit guideline in accordance with ISA 550 and other relevant audit standards. The guideline operationalizes the work, which the auditor has to perform in order to get the necessary audit evidence on related parties. This guideline has been prepared based on ISA 550, other relevant ISA's and relevant practical knowledge. At first there has been made some procedures to understand the entity and identify the risks of material misstatement. After 5

7 this, there has been prepared procedures in order to understand the entities fraud risks. These procedures are prepared in order to help the auditor understand where audit procedures are necessary to react on fraud risks. At last procedures has been prepared in order to respond to the assessed risks. On the basis of this audit guideline it should be possible to reach the audit opinion on related parties, which will ensure the correct auditor's report on the financial statements. Furthermore the Thesis has discussed work to be performed by the auditor to obtain evidence on, whether a transaction has been carried out on normal market terms. The examples prepared in connection with review of the financial statements legislations, has been discussed. Here it has been proven, that the transfer pricing guidelines, used to document normal market terms between related parties, can be used as documentation for whether a transaction must be disclosed in the financial statements. Finally different kinds of auditor's reports have been discussed. This has been done in order to find out how to modify the auditor's report, if a misstatement in the financial statements has been discovered, and the management does not wish to correct the mistake. 6

8 3 Indledning Med udgangspunkt i en nudansk ordbog er nærtstående parter defineret som parter, der står hinanden nært. Den regnskabsmæssige og den skattemæssige definition er mere nuanceret. Helt overordnet kan nærtstående parter defineres som parter hvorimellem, der er en grad af afhængighedsforhold. Nærtstående parter er interessante, da transaktioner mellem disse kan være påvirket af, at parterne ikke er uafhængige. Når et selskab foretager et salg til en kunde, ønsker kunden at købe produktet billigst muligt. Selskabet ønsker til gengæld at sælge varen til den højest mulige pris med henblik på at skabe avance. Der er således et uafhængighedsforhold med modsatrettede interesser, der gør, at der sker en prøvelse af prisen, hvorefter transaktionen foretages på markedsmæssige vilkår. Når der handles indbyrdes mellem nærtstående parter, kan det være tilfældet, at der ikke er det samme incitament til at foretage den bedst mulige handel. Disse indbyrdes afhængighedsforhold gør, at behandlingen af nærtstående parter er interessant. Her tænkes specielt i forhold til, hvorledes disse transaktioner skal behandles ved en relevant regnskabsmæssig begrebsramme. Et årsregnskab skal give et retvisende billede af et selskabs resultat, aktiver og passiver samt den finansielle stilling, men hvorledes påvirker transaktioner mellem nærtstående parter "det retvisende billede" af et selskab. Følgende er skrevet i en artikel i revision og regnskabsvæsen: Eksistensen af nærtstående parter og transaktioner mellem disse, kan have en betydelig indflydelse på en virksomheds regnskab, herunder på virksomhedens finansielle stilling og resultat. 1 Dermed bliver revisors påtegning interessant i forhold til nærtstående parter. Revisionspåtegningen skal give en høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet er retvisende. Dermed må revisor skulle tage stilling til nærtstående parter ved revisionen af årsregnskabet. Området omkring nærtstående parter er endvidere blevet et fokusområde i medierne. Dette skyldes primært, at transaktioner mellem nærtstående parter, kan give mulighed for en skatteoptimering såvel for selskabsbeskatning som for personbeskatning. Dette medfører, at skattemyndighederne har stor fokus på området, både i forhold til prisfastsættelse(transfer pricing) for koncernselskaber og ligeledes transaktioner mellem selskaber og nærtstående personer hertil. Multinatio- 1 Revision og regnskabsvæsen, Revision af nærtstående parter, s. 1 7

9 nale selskaber har fået en høj grad af omtale over de seneste år, idet flere eksperter har undret sig over, at disse ikke bidrager med skat til det danske samfund. Skattemyndighederne har i 2012 sat flere projekter i søen med henblik på at få de multinationale selskaber til at betale skat. 2 2 Artikel: "Skat går efter multinationale selskaber" Bilag 1 8

10 4 Problemformulering Formålet med specialet er at afklare, hvorledes revisor kan foretage revision af nærtstående parter og transaktioner med disse. Heri ønskes et indblik i primært den regnskabsmæssige behandling af nærtstående parter, men også den skattemæssige behandling, hvor det er relevant. Til at bearbejde problemstillingen er der formuleret nedenstående spørgsmål, der ønskes besvaret: Hvorledes behandles nærtstående parter i årsregnskabet, herunder baggrunden for behandlingen og hensigtsmæssigheden heraf? Nærtstående parter i årsregnskabet bliver gennemgået for at forstå den regulering, der ligger til grund, når revisor skal revidere et regnskab. Hvorledes behandles nærtstående parter skattemæssigt, og hvordan er samspillet mellem den skattemæssige og regnskabsmæssige behandling? Den skattemæssige behandling bliver gennemgået med henblik på at identificere sammenhænge med den regnskabsmæssige behandling og eventuelle forhold, som revisor bør eller kan tage i betragtning ved revision af årsregnskabet. Hvad er revisors rolle i relation til nærtstående parter og transaktioner med disse ved revision af årsregnskabet, herunder en sammenhæng til skattemæssig og regnskabsmæssig behandling? Revisors rolle bliver gennemgået på baggrund af den regulering der ligger hertil. Spørgsmålet vil blive besvaret gennem udarbejdelse af en revisionsinstruks, der kan danne grundlag for revision af nærtstående parter. 9

11 5 Metodevalg Nedenfor er specialets forløb skitseret: Indledning Problemformulering Regulering i relation til nærtstående parter Regnskabsmæssige behandling af nærtstående parter Skattemæssig behandling af nærtstående parter Sammenholdelse af regnskabsmæssig og skattemæssig behandling af nærtstående parter Revision af nærtstående parter Beskrivelse af grundlag for revision af nærtstående parter Anbefaling til revision af nærtstående parter (revisionsinstruks) Konklusion Figur 1: Specialeforløb 3 Specialet udarbejdes tværfagligt og inkluderer eksternt regnskabsvæsen, skatteret og revision. Under den regnskabsmæssige behandling, foretages der en beskrivelse af de regnskabsmæssige regler for nærtstående parter. Den regnskabsmæssige behandling beskrives primært på baggrund af reglerne i årsregnskabsloven. Herudover vil afsnittet omfatte en sammenholdelse med reglerne efter International IFRS både i forhold til den regnskabsmæssige behandling og i forhold til informationsniveauet herpå. Der vil blive foretaget en gennemgang af eksempler på transaktioner med nærtstående parter. Gennemgangen foretages med henblik på at identificere, hvordan nærtstående parter behandles 3 Kilde: Egen tilvirkning 10

12 disse efter reglerne, og hvorvidt der kan være problemstillinger relateret til at anvende reglerne i praksis. Herefter vil jeg analysere den regnskabsmæssige behandling med henblik på at forstå grundlaget for den respektive lovregulering og vurdere informationsgrundlaget for årsregnskabets interessenter. Der vil herunder blive givet eksempler på interessenter til årsregnskabet, og hvad deres informationsbehov kan være til nærtstående parter. Under det skatteretlige afsnit vil jeg overordnet gennemgå relevante regler for transaktioner med nærtstående parter, herunder modeller til opgørelse af transaktioner på markedsmæssige vilkår. Der foretages en sammenholdelse mellem de regnskabsmæssige og skattemæssige regler med henblik på at forstå sammenhængen. Gennemgangen af den skattemæssige behandling af nærtstående parter foretages endvidere med henblik på at vurdere revisors opgave ved den skattemæssige behandling. Afsnittet omhandlende revision af nærtstående parter, vil tage udgangspunkt i internationale standarder for revision og anden relevant lovgivning. På baggrund heraf, vil der blive udarbejdet en revisionsinstruks til, hvordan revisor kan revidere nærtstående parter i årsregnskabet. Endvidere vil der i afsnittet blive foretaget en gennemgang af, hvordan revisor kan opnå bevis for en række eksempler på transaktioner, der er gennemgået under den regnskabsmæssige behandling. Til sidst bliver der foretaget en gennemgang af, hvordan revisor skal konkludere på den udførte revision i revisionspåtegningen i givne situationer. Som afslutning vil specialet ende ud i en konklusion, hvor der samles op på specialets delkonklusioner og vigtige pointer. 11

13 6 Afgrænsning I nærværende afsnit redegøres der for afgræsningerne i specialet. På baggrund af emnets omfang er det nødvendigt at afgrænse fra forhold, som ikke har relevans i forhold til problemstillingen. Dette foretages med henblik på at besvare problemformuleringen præcist og dermed skabe en rød tråd gennem Specialet. 6.1 Generelt Det forudsættes, at læseren til en hvis grad er kyndig indenfor de valgte emner. Der afgrænses fra baggrundshistorie samt eventuelle grundlag for regulering mv. Dermed vil der eksempelvis ikke blive foretaget gennemgang af grundlag og historie for regnskabsregulering, skattelovgivning eller revisorlovgivning. Specialet vil alene behandle baggrundsviden, der er relevant for besvarelse af problemformuleringen. Der afgrænses fra udenlandske virksomheder og andre virksomhedsformer end aktieselskaber i Danmark. Danske aktieselskabers udenlandske dispositioner vil blive inddraget. 6.2 Den regnskabsmæssige behandling Den regnskabsmæssige regulering behandling tager udgangspunkt i årsregnskabsloven. IFRS vil endvidere blive inddraget med henblik på en sammenligning. Der afgrænses fra øvrige regnskabsmæssige begrebsrammer. Reguleringen af nærtstående parter i årsregnskabsloven er angivet i 64, 70-74, 97-98c, , 126 og Nedenstående tabel viser overblikket over reglerne om nærtstående parter i årsregnskabsloven: 4 Regnskabshåndbogen 2012, s

14 Nærtstående parter i årsregnskabsloven Oplysning af nærtstående parter Reference Regnskabsklasse Hovedindhold 71 B+C+D Oplysninger om øverste moderselskab der udarbejder koncernregnskab 72 B+C+D Oplysninger om visse kapitalandele 74 B+C+D Oplysninger om aktiebesiddelse 98 c, stk. 5 C+D Oplysning om parter med bestemmende indflydelse 104 D Oplysning om aktiebesiddelse 127 B+C+D Oplysninger om visse kapitalandele i koncernregnskabet Transaktioner med nærtstående parter 98 c, stk. 1-4 C+D Transaktioner med nærtstående parter Personaleforhold 73 B+C+D Tilgodehavender hos ledelsesmedlemmer 98 a B+C+D Antal ansatte 98 b C+D Vederlag til ledelse 106 D Ledelsesvederlag for regnskabsklasse D Pantsætninger, sikkerhedsstillelser og eventualforpligtigelser 64, stk. 3 B+C+D Eventualforpligtigelser for moder- og søsterselskaber 97 C+D Sikkerhedsstillelser for dattervirksomheder og øvrige tilknyttede virk- Øvrige oplysninger 98 C+D Besiddelse af egne kapitalandele gennem datterselskaber 105 D Oplysninger hvis datterselskab ikke anvender anerkendt revisor 126 B+C+D Oplysninger om diverse nærtstående parter i koncernregnskabet Figur 2: Overblik - Nærtstående parter i årsregnskabsloven 5 Ovenstående regulering vedrører nærtstående parter. Med henblik på afgrænsning vil der alene blive foretaget en gennemgang af de regler, der har betydning for problemstillingen. Derfor gennemgås kun den regulering, der vedrører forholdet, at transaktioner med nærtstående parter kan være påvirket af, at parterne ikke er uafhængige. ÅRL 98 c regulerer denne problemstilling. Der afgrænses derfor fra øvrige regler i ovenstående illustration. Det er min opfattelse, at disse er af mere formel karakter og ikke er indført med det formål at oplyse om transaktioner mellem nærtstående parter, der ikke er gennemført på markedsmæssige vilkår. Der afgrænses endvidere fra ledelsesberetningen, da denne ofte ikke omfattes af revision af årsregnskabet, men revisor alene afgiver udtalelse om denne. Gennemgangen efter IFRS tager udgangspunkt i oplysninger af nærtstående parter og transaktioner mellem disse. Der afgrænses fra andre oplysningskrav efter IFRS for nærtstående parter. 5 Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af årsregnskabsloven 13

15 6.3 Skattemæssig behandling og sammenhænge Der afgrænses fra generelle regler om selskabsbeskatning, idet det forudsættes, at læser har generelt kendskab hertil. Ved den skattemæssige behandling af transaktioner, afgrænses der fra formelle forhold omkring transfer pricing dokumentation. Der afgrænses således fra krav til udformning af dokumentationen, bødestraf mv. Endvidere afgrænses der fra skattemæssige korrektionsmuligheder ved transaktioner mellem nærtstående parter, der ikke er foretaget på markedsmæssige vilkår. 6.4 Revision af nærtstående parter dette afsnit udarbejdes alene med henblik på afgivelse af revisors erklæring på årsregnskabet efter ISA 700. Der afgrænses fra alle øvrige erklæringsopgaver som ISRE 2400 og ISAE I forbindelse med revisionen af nærtstående parter inddrages IT revision ikke. Det forudsættes, under udarbejdelse af revisionsinstruksen at selskabet har effektive generelle IT kontroller. Derfor ønskes at afgrænses fra generelle krav mv. ved afgivelse af en revisionspåtegning. Det forudsættes derfor, at revisor eksempelvis overholder ISQC 1 vedr. kvalitetsstyring i revisionsfirmaet mv. Der afgrænses fra at inddrage strafferetlige og disciplinære sanktioner ved manglende overholdelse af lovgivningen for revisors rapportering omkring nærtstående parter. 14

16 7 Regnskabsmæssig behandling af nærtstående parter Dette afsnit vil omhandle den regnskabsmæssige behandling af nærtstående parter. Afsnittet tager udgangspunkt i en gennemgang af den regnskabsmæssige behandling af nærtstående parter efter årsregnskabsloven. Herudover foretages der en sammenligning til den regnskabsmæssige behandling af nærtstående parter efter IFRS. Afsnittet vil ende ud i eksempler på, hvorledes forskellige former for transaktioner med nærtstående parter skal behandles. Det overordnede formål med afsnittet er at opnå indsigt i reglerne med henblik på senere i specialet, at tilrettelægge en revision heraf. 7.1 Grundlæggende krav til årsrapporten Nærværende afsnit er udarbejdet med henblik på kort at præsentere de grundlæggende krav til oplysninger i årsrapporten. Det grundlæggende krav til årsrapporten i ÅRL 11 er, at den skal give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Dette er kravet for den samlede årsrapport inklusiv ledelsesberetningen og de supplerende oplysninger. I ÅRL 12 angives der et kvalitetskrav til årsrapporten, som skal være opfyldt for, at den overordnede målsætning i generalklausulen kan anses for opfyldt. Efter ÅRL 12, stk. 2 skal årsrapporten udarbejdes sådan, at den støtter regnskabsbrugeren i dennes økonomiske beslutninger. Regnskabsbrugerne efter ÅRL 12, stk. 2 er de brugere, hvis økonomiske beslutninger normalt må anses for at være afhængige af årsrapporten. Årsregnskabsloven giver ikke en udtømmende liste over, hvem der kan være en regnskabsbruger, men nævner følgende som mulige regnskabsbrugere: Nuværende og mulige virksomhedsdeltagere Kreditorer Medarbejdere Kunder Alliancepartnere Lokalsamfundet Tilskudsgivende samt fiskale myndigheder 6 6 ÅRL 12, stk. 2 15

17 Grundlaget for ikke at udarbejde en udtømmende liste, er at der ikke ønskes en for snæver opfattelse af regnskabsbrugerne. 7 Ifølge kvalitetskravet skal årsrapporten udarbejdes, således at den understøtter de relevante interessenters økonomiske beslutninger, som træffes på baggrund af årsrapporten. Som eksempel på relevante interessenter er der nævnt personer, virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder mv., hvis økonomiske beslutninger må forventes at påvirkes af årsrapporten. Iflg. ÅRL 12, stk. 3 skal oplysningerne være relevante for regnskabsbrugeren og endvidere pålidelige i forhold til, hvad regnskabsbrugeren normalt forventer. Relevans henviser til de beslutninger som regnskabsbrugeren må forventes at træffe. De typiske beslutninger er formuleret ved følgende: Placering af regnskabsbrugerens egne ressourcer Ledelsens forvaltning af virksomhedens ressourcer Fordeling af virksomhedens ressourcer 8 Krav til årsrapporten med udgangspunkt i årsrapportens formål vil ikke blive gennemgået yderligere. Senere i afsnittet vil de generelle krav til årsrapporten blive gennemgået i forhold til, om reglerne for nærtstående parter understøtter de generelle krav. 7.2 Væsentlighed i årsregnskabsloven I ÅRL 13 er det reguleret, at alle relevante forhold indgå i årsrapporten med mindre de er uvæsentlige for regnskabet. 9 Generelt kan det siges, at væsentlighed hænger sammen med generalklausulen i ÅRL 11 og kvalitetskravene i ÅRL 12. For at en fejl er uvæsentlig, skal årsrapporten inklusiv fejlen stadig opfylde retningslinjerne i ÅRL 11 og 12. Dermed skal regnskabsbrugers opfattelse af regnskabet ikke være ændret på baggrund af fejlen. Væsentlighedsniveauet er også gældende for nærtstående parter 10, men et mindre væsentlighedsniveau kan være relevant ved kontroloplysninger. Væsentlighed vil ikke blive gennemgået yderligere under den regnskabsmæssige behandling, men der henvises til gennemgang af revision af nærtstående parter. 7 Årsrapporten - Kommentarer til årsregnskabsloven, s ÅRL 12, stk. 2 9 ÅRL 12, stk. 1, nr Årsregnskabsloven med bemærkninger til lovforslag og ændringsforslag, s

18 7.3 Begrebsramme og fortolkningsbidrag Som indledning til gennemgang af den regnskabsmæssige behandling af nærtstående parter, er det nødvendigt, at fastslå den regnskabsmæssige begrebsramme og fortolkningsbidrag for behandlingen. Specialet bygger på lovgivning vedrørende nærtstående parter efter årsregnskabsloven og IFRS. Nedenfor er fortolkningsbidragene for disse skitseret: Figur 3: Fortolkningsbidrag 11 Fortolkningsbidrag til årsregnskabsloven består af de danske regnskabsvejledninger og IAS'erne som udstedt i IAS 24 er opdateret i 2009 og træder i kraft for regnskaber der starter 1. januar 2011 eller senere. Der er følgende ændringer til den nye standard: Lempelse for offentlige virksomheder Ændring af definitionen på nærtstående parter samt omformuleringer der letter forståelsen af standarden 12 Definitionen på nærtstående parter i årsregnskabsloven følger den gældende IAS 24, hvilket bliver gennemgået senere i specialet. Ændring vedrørende lempelse for offentlige virksomheder er 11 Indsigt i årsregnskabsloven, s Regnskabshåndbogen 2012, s

19 ikke relevant for specialet. På baggrund heraf kan der tages udgangspunkt i den opdaterede IAS 24. Ved aflæggelse af årsrapport efter IFRS er fortolkningsbidragene IFRS'erne og IFRS-bekendtgørelsen, der regulerer yderligere danske krav. 7.4 Definition på nærtstående parter I dette afsnit behandles definitionen på nærtstående parter med henblik på at identificere, hvem der er omfattet af lovgivningen omkring nærtstående parter. I henhold til årsregnskabslovens 98 c skal nærtstående parter defineres i overensstemmelse med den gældende internationale regnskabsstandard IAS Efter IAS 24 kan nærtstående parter defineres således: En person eller et nært familiemedlem af denne person er nærtstående til den regnskabsaflæggende virksomhed, hvis denne person: i. har kontrol eller fælles bestemmelse indflydelse over den regnskabsaflæggende virksomhed ii. har betydelig indflydelse over den regnskabsaflæggende virksomhed iii. er nøgleperson i ledelsen af den rapporterende virksomhed eller i dens modervirksomhed 14 En virksomhed er nærtstående til den regnskabsaflæggende virksomhed, hvis blot en af følgende betingelser er opfyldt: i. Virksomheden og den regnskabsaflæggende virksomhed er tilknyttet den samme koncern(tilknyttede virksomheder). ii. En virksomhed er en associeret virksomhed eller et joint venture af den anden virksomhed (eller en associeret virksomhed eller et joint venture af en tilknyttet virksomhed i en koncern, som den anden virksomhed ligeledes er tilknyttet). iii. Begge virksomheder er joint ventures af samme tredjepart. iv. En virksomhed er et joint venture af en tredje virksomhed, og den anden virksomhed er en associeret virksomhed af den samme tredje virksomhed. v. En virksomhed har en ydelsesbaseret pensionsordning for medarbejdere i enten den regnskabsaflæggende virksomhed eller en virksomhed, der er nærtstående i forhold til den regnskabsaflæggende virksomhed. Hvis den regnskabsaflæggende virksomhed selv har en sådan 13 ÅRL 98 C, stk IAS 24.9(a) 18

20 vi. vii. pensionsordning, er de betalende medarbejdere også nærtstående i forhold til den regnskabsaflæggende virksomhed. Virksomheden er kontrolleret eller under fælles bestemmende indflydelse af en person, som identificeret under IAS 24.9(a). En person, som identificeret under IAS 24.9(a)(i) har betydelig indflydelse over virksomheden eller er nøgleperson af den virksomhed eller i dens modervirksomhed. 15 Listen er udtømmende og indeholder derfor alle parter, der kan anses som nærtstående. IAS 24 indeholder endvidere en liste over, hvilke parter der ikke kan anses som værende nærtstående. Det er værd at bemærke ved ovenstående liste, at en virksomhed(a) der yder betydelig indflydelse i en associeret virksomhed(b) er nærtstående med denne, men såfremt den associerede virksomhed yder bestemmende indflydelse over en tredje virksomheden(c), er virksomheden(a) ikke nærtstående med denne tredje virksomhed, da virksomheden(a) "kun" har betydelig indflydelse i virksomheden(b) og dermed ikke kan udøve sin indflydelse over den tredje virksomhed(c). Hvis virksomheden(a) til gengæld har bestemmende indflydelse i en virksomhed(b) er alle dattervirksomheder, associerede virksomheder og joint ventures til virksomhed(b) også nærtstående til virksomhed(a) 16. Dette er illustreret i nedenstående figur: Scenarier 1: Scenarie 2 Person Person 80 % 45 % Selskab 1 Selskab 1 51 % 49 % 90 % Selskab 2 Selskab 2 Selskab 3 Figur 4: Eksempler på nærtstående parter 17 I scenarie 1 vil personen være nærtstående med både selskab 1 og 2. Det skyldes, at selskabet kan udøve sin bestemmende indflydelse til at opnå indflydelse i selskab 2. I scenarie 2 er perso- 15 IAS 24.9(b) 16 Regnskabshåndbogen 2012, s Egen tilvirkning 19

Nærværende notat og skemaer er baseret på den opdaterede version af IAS 24, der gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2011 eller senere.

Nærværende notat og skemaer er baseret på den opdaterede version af IAS 24, der gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2011 eller senere. Standarden fastlægger oplysningskrav vedrørende nærtstående parter og transaktioner med disse. Transaktioner og mellemværender mellem en virksomhed og andre virksomheder i samme koncern skal oplyses i

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber Koncernregnskaber Definition på koncerner i årsregnskabet Formålet med koncernregnskaber Kunne konsolidere koncernvirksomheders regnskaber Forstå og kunne anvende konsolideringsskemaet Forstå og kunne

Læs mere

Transaktioner med nærtstående selskaber

Transaktioner med nærtstående selskaber Aarhus Universitet Kandidatafhandling Cand.Merc.Aud Januar 2016 Transaktioner med nærtstående selskaber - en revisionspraktisk tilgang Forfatter: Vejleder: Susie Kristensen Henrik Trangeled Kristensen

Læs mere

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238 Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

ESMAs fokusområder 2014

ESMAs fokusområder 2014 ESMAs fokusområder 2014 Det europæiske værdipapirtilsyn (ESMA) har udsendt en meddelelse (Public Statement), hvori der er redegjort for fokusområderne for de europæiske tilsynsmyndigheders regnskabskontrol

Læs mere

DONG aflægger såvel årsregnskab som koncernregnskab efter IFRS som godkendt af EU.

DONG aflægger såvel årsregnskab som koncernregnskab efter IFRS som godkendt af EU. FORTROLIGT Bestyrelsen for DONG Energy A/S Sendt pr. digital post Dato 8. februar 2016 J.nr. 2015-3568 Udtalelse vedrørende anvendelse af et supplerende resultatmål Business performance i årsrapporten

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Steen Niels Kristensen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 11. august 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte pwc K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014 ; i( "( ' ' : ; ;(, ' I, I Ir; 'I'S el,i; ( 'j.:- I 1. ( i ( > n I I K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv.

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv. I det følgende gengives med tilladelse fra Revision & Regnskabsvæsen indholdet af en artikel, som er offentliggjort i Revision & Regnskabsvæsen nr. 9, 2009, s. 31 ff. Af chefkonsulent Grethe Krogh Jensen,

Læs mere

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændringer kan opdeles i områderne ændring i regnskabspraksis og ændring af regnskabsmæssige skøn. Herudover kan der være ændringer som følge af fejl.

Læs mere

EURO MANACO A/S 2011/12

EURO MANACO A/S 2011/12 Euro ManaC c/o Dansk C A/S9230 Svenstrup 25814401 EURO MANACO A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011/12 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. november 2012 Steen

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2. LEDELSESPÅTEGNING Side 3. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4. LEDELSESBERETNING Side 6

OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2. LEDELSESPÅTEGNING Side 3. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4. LEDELSESBERETNING Side 6 INDHOLDSFORTEGNELSE OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2 LEDELSESPÅTEGNING Side 3 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4 LEDELSESBERETNING Side 6 RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1/102014-30/92015 Side 7 BALANCE

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde I medfør af 131, stk. 6, 132, stk. 1, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

Viveros Vang ApS CVR-nr

Viveros Vang ApS CVR-nr CVR-nr. 31 16 30 99 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Mark Jøker Vang Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Ger Ge da rd og a o g Vic Vi to t r o r B. B. St S r t an ra d n s d Fo s F n o d n År Årsr s a r p a p p or po t t CVR-nr:

Ger Ge da rd og a o g Vic Vi to t r o r B. B. St S r t an ra d n s d Fo s F n o d n År Årsr s a r p a p p or po t t CVR-nr: Gerda og Victor B. Strands Fond Årsrapport 2013 CVR-nr: 56 85 10 11 2 Indhold Fondsoplysninger 4 Ledelsens beretning 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV Tlf.: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV ÅRSRAPPORT

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

Den Typografiske Begravelseskasse. under afvikling

Den Typografiske Begravelseskasse. under afvikling Den Typografiske Begravelseskasse under afvikling Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning og påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

HHT-HOLDING ApS. Stentoften Mariager. Årsrapport 1. oktober september 2015

HHT-HOLDING ApS. Stentoften Mariager. Årsrapport 1. oktober september 2015 HHT-HOLDING ApS Stentoften 28 9550 Mariager Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/01/2016 Per Møller Pedersen

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN Årsrapport 3. januar 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2012 Martin Engbjerg Dirigent Side 2

Læs mere

A/S Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013

A/S Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013 Ejendomsinvesteringsselskabet Karlstad Bymidte A/S Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Stormgade 50, Postboks

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, december 201 Version 1.3 Erhvervsstyrelsen, december 201, Version 1.3 Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 20.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 186/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 632/2010 af 19. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

Sameksistens ApS. Istedgade 62, 5. tv København V. CVR-nr Årsrapport for perioden 1. januar til 31.

Sameksistens ApS. Istedgade 62, 5. tv København V. CVR-nr Årsrapport for perioden 1. januar til 31. Istedgade 62, 5. tv. 1650 København V Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2015 (3. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl

Læs mere

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/02/2014 Carsten Søndergaard Dirigent

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Per og Lise Aarsleffs Fond. Årsrapport for 2014/15

Per og Lise Aarsleffs Fond. Årsrapport for 2014/15 Per og Lise Aarsleffs Fond Lokesvej 15, 8230 Åbyhøj Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 25 59 80 59 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 29/01 2016 Niels

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

OPS Aabybro Skole ApS CVR-nr Klamsagervej Åbyhøj. Årsrapport 2015

OPS Aabybro Skole ApS CVR-nr Klamsagervej Åbyhøj. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk OPS Aabybro Skole ApS CVR-nr. 27005829

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

New Life Outreach Danmark

New Life Outreach Danmark New Life Outreach Danmark Sagavej 5, 3700 Rønne CVR-nr.: 25 08 53 96 Årsregnskab for 2014 (16. regnskabsår) \\Client\D$\2015\350704 NLO RE 2014.doc / Indhold Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg

Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg Fællestræk i revisors erklæringer Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg 1. Modifikationer af konklusionen 2. Modifikationer

Læs mere

A.H. Holding Hobro ApS CVR-nr

A.H. Holding Hobro ApS CVR-nr CVR-nr. 27 74 69 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 30.04.14 Anders Vad Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

LOKA INVEST A/S. Valmuevej Give. Årsrapport 1. juli juni 2016

LOKA INVEST A/S. Valmuevej Give. Årsrapport 1. juli juni 2016 LOKA INVEST A/S Valmuevej 10 7323 Give Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/07/2016 Karsten Albrechtsen Dirigent Side

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 14. januar 2015 blev der i sag nr. 55/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Kurt Bülow afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisorstilsynet, i medfør af revisorlovens

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. november 2013 blev i sag nr. 18/2013 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere