Nærværende notat og skemaer er baseret på den opdaterede version af IAS 24, der gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2011 eller senere.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nærværende notat og skemaer er baseret på den opdaterede version af IAS 24, der gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2011 eller senere."

Transkript

1

2 Standarden fastlægger oplysningskrav vedrørende nærtstående parter og transaktioner med disse. Transaktioner og mellemværender mellem en virksomhed og andre virksomheder i samme koncern skal oplyses i den enkelte virksomheds separate regnskab. Disse transaktioner elimineres i koncernregnskabet, hvorfor de ikke skal oplyses heri. Formålet med IAS 24 er at henlede opmærksomheden på, at virksomhedens resultat og dens økonomiske udvikling og stilling kan være påvirket af nærtstående parter og transaktioner med disse. IAS 24 indeholder en definition af nærtstående parter, der bl.a. indebærer, at to parter er nærtstående, hvis den ene part direkte eller indirekte kontrollerer eller har betydelig indflydelse på den anden part. Dette kan fx være som følge af et moder /datterselskabsforhold, ved repræsentation i ledelsen eller ved nært familieskab til et sådant ledelsesmedlem. To virksomheder anses også for nærtstående, hvis de kontrolleres af samme modervirksomhed. Nærværende notat og skemaer er baseret på den opdaterede version af IAS 24, der gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2011 eller senere. I forhold til den tidligere version af IAS 24 er der foretaget præcisering af definitionen af nærtstående parter og der er givet lempelser for visse af oplysningskravene om transaktioner mellem offentligt ejede virksomheder og den pågældende offentlige myndighed samt mellem virksomheder, der er underlagt samme offentlige myndigheds kontrol, fælles kontrol eller betydelige indflydelse. Nedenfor findes et skema (bilag 1), der kan anvendes som hjælpeværktøj ved identifikation af nærtstående parter til virksomheden. Endvidere er kravene i IAS 24 om oplysning om nærtstående parter og transaktioner med disse oplistet i bilag 2, og IAS 24 s definition på nærtstående parter og på nærstående familiemedlemmer er gengivet i bilag 3. December 2011 Ansvar for indhold Selvom der er gjort en stor indsats for at sikre, at oplysningerne i dette notat med tilhørende bilag er korrekte, fralægger Deloitte sig ethvert ansvar for eventuelle indholdsmæssige og faktuelle fejl og for eventuelle tab, der måtte opstå for de personer, som udelukkende sætter deres lid til oplysningerne heri.

3 Bilag 1: Identifikation af nærtstående parter Signaturforklaring Personer, der har kontrol eller fælles kontrol over selskabet, deres nærtstående familie og selskaber kontrolleret eller fælles kontrolleret eller under betydelig indflydelse af disse personer og selskaber, hvor disse personer sidder i ledelsen Er der personer, der ultimativt har kontrol eller fælles kontrol over selskabet? Personer, der har kontrol over selskabet eller et moderselskab til selskabet. Personer, der har fælles kontrol over selskabet eller et moderselskab til selskabet. Personer, der har kontrol over et selskab, der har fælles kontrol over selskabet. a) En person eller et nært medlem af denne persons familie er nærtstående til en regnskabsaflæggende virksomhed, hvis denne person: i. har kontrol eller fælles kontrol over den regnskabsaflæggende virksomhed. Nærtstående familiemedlemmer til ovenstående personer.

4 Selskaber, som ovenstående personer eller disses nærtstående familie-medlemmer har kontrol, fælles kontrol over eller betydelig indflydelse på, inklusive fx associerede virksomheder til selskaber, hvorover personerne har kontrol, og datterselskaber vi. Virksomheden er kontrolleret af eller er til selskaber, hvorpå personerne har under fælles kontrol af en person identificeret betydelig indflydelse. under a). vii. En person identificeret under a) i. har betydelig indflydelse på virksomheden eller er nøgleperson i virksomhedens (eller virksomhedens modervirksomheds) ledelse. Selskaber, hvor ovenstående personer eller disses nærtstående familie-medlemmer er medlem af ledelsen, inklusive datterselskaber til de selskaber, hvor personerne er medlem af ledelsen. vii. En person identificeret under a) i. har betydelig indflydelse på virksomheden eller er nøgleperson i virksomhedens (eller virksomhedens modervirksomheds) ledelse.

5 Personer, der har betydelig indflydelse på selskabet, deres nærtstående familie og selskaber kontrolleret af disse personer Er der personer, der ultimativt har betydelig indflydelse på selskabet? Personer, der har betydelig indflydelse på selskabet eller et moderselskab til selskabet. Personer, der har kontrol over et selskab, der har betydelig indflydelse på selskabet. a) En person eller et nært medlem af denne persons familie er nærtstående til en regnskabsaflæggende virksomhed, hvis denne person: ii. har betydelig indflydelse på den regnskabsaflæggende virksomhed. Nærtstående familiemedlemmer til ovenstående personer. Selskaber, som ovenstående personer eller disses nærtstående familie-medlemmer har kontrol eller fælles kontrol over. vi. Virksomheden er kontrolleret af eller er under fælles kontrol af en person identificeret under a).

6 Selskaber, der har kontrol over selskabet, og disses datterselskaber, joint ventures og associerede virksomheder Er der selskaber, der har kontrol over selskabet? Selskabets moderselskab eller bedstemoderselskab. i. Virksomheden og den regnskabsaflæggende virksomhed er medlem af samme koncern (hvilket vil sige, at hver modervirksomhed, Datterselskaber til selskabets moderselskab eller bedste-moderselskab (søsterselskaber). dattervirksomhed eller søstervirksomhed er nærtstående til hinanden). Joint ventures og associerede virksomheder til selskabets moderselskab eller bedstemoder. ii. En virksomhed er en associeret virksomhed eller et joint venture til den anden virksomhed (eller en associeret virksomhed eller et joint venture til en koncern, som den anden virksomhed er medlem af).

7 Selskaber, der har fælles kontrol over selskabet, og disses datterselskaber, joint ventures og associerede virksomheder Er der selskaber, der direkte eller indirekte har fælles kontrol over selskabet? Selskaber, der har fælles kontrol over selskabet eller et moderselskab til selskabet. Selskaber, der har kontrol over et selskab, der har fælles kontrol over selskabet. ii. En virksomhed er en associeret Datterselskaber til selskaber, der direkte eller indirekte har fælles kontrol over selskabet. virksomhed eller et joint venture til den anden virksomhed (eller en associeret virksomhed eller et joint venture til en koncern, som den anden virksomhed er medlem af). Joint ventures til selskaber, der direkte eller indirekte har fælles kontrol over selskabet. iii. Begge virksomheder er joint venture i forhold til samme tredjepart. Associerede virksomheder til selskaber, der direkte eller indirekte har fælles kontrol over selskabet. iv. En virksomhed er joint venture i forhold til en tredje virksomhed, og den anden virksomhed er en associeret virksomhed i forhold til den tredje virksomhed.

8 Selskaber, der har betydelig indflydelse på selskabet, og disses datterselskaber og joint ventures Er der selskaber, der direkte eller indirekte har betydelig indflydelse på selskabet? Selskaber, der har betydelig indflydelse på selskabet eller et moderselskab til selskabet. Selskaber, der har kontrol over et selskab, der har betydelig indflydelse på selskabet. ii. En virksomhed er en associeret virksomhed eller et joint venture til den anden virksomhed (eller en associeret virksomhed eller et joint venture til en koncern, som den anden virksomhed er medlem af). Datterselskaber til selskaber, der direkte eller indirekte har betydelig indflydelse på selskabet. Joint ventures til selskaber, der direkte eller indirekte har betydelig indflydelse på selskabet. iv. En virksomhed er joint venture i forhold til en tredje virksomhed, og den anden virksomhed er en associeret virksomhed i forhold til den tredje virksomhed.

9 Medlemmer af selskabets ledelse eller i ledelsen i et moderselskab, deres nærtstående familie og selskaber kontrolleret eller fælles kontrolleret af disse personer Ledelsen i selskabet. Ledelsen i et selskab, der har kontrol over selskabet (moderselskab og bedstemoderselskab mv.) Nærtstående familiemedlemmer til et medlem af ledelsen i ovenstående selskaber. a) En person eller et nært medlem af denne persons familie er nærtstående til en regnskabsaflæggende virksomhed, hvis denne person: iii. er nøgleperson i den regnskabsaflæggende virksomheds ledelse eller i ledelsen i den regnskabsaflæggende virksomheds modervirksomhed. Selskaber, som medlemmer af ledelsen i ovenstående selskaber eller disses nærtstående familiemedlemmer har kontrol eller fælles kontrol over. vi. Virksomheden er kontrolleret af eller er under fælles kontrol af en person identificeret under a).

10 Datterselskaber, joint ventures og associerede virksomheder Har selskabet datterselskaber, joint ventures og associerede virksomheder? Selskabets datterselskaber og datterdatterselskaber mv. (kun relevant i moderselskabets regnskab). i. Virksomheden og den regnskabsaflæggende virksomhed er medlem af samme koncern (hvilket vil sige, at hver modervirksomhed, dattervirksomhed eller søstervirksomhed er nærtstående til hinanden). Selskabets joint ventures og datterselskaber til disse joint ventures eller selskabets datterselskabers joint ventures og datterselskaber til disse joint ventures. ii. En virksomhed er en associeret virksomhed eller et joint venture til den anden Selskabets associerede virksomheder og datterselskaber til disse associerede virksomheder eller selskabets datterselskabers associerede virksom-heder og datterselskaber til disse associerede virksomheder. virksomhed (eller en associeret virksomhed eller et joint venture til en koncern, som den anden virksomhed er medlem af).

11 Bilag 2: Oplysningskrav Oplysningskrav Uddybninger Konsekvenser for selskabets årsrapport Forbindelser mellem nærtstående parter Forbindelser mellem modervirksomheder og dattervirksomheder skal oplyses, uanset om der har været transaktioner mellem disse parter. En virksomhed skal oplyse navnet på sin umiddelbare modervirksomhed og sin ultimative ejer (person eller selskab), der har bestemmende indflydelse på selskabet, hvis denne er en anden end den umiddelbare modervirksomhed. Hvis hverken modervirksomheden eller den ultimative ejer med bestemmende indflydelse offentliggør regnskaber, skal navnet på den øverste af de mellemliggende ejere, der offentliggør regnskaber, også oplyses. Transaktioner mellem nærtstående parter Hvis der har været transaktioner med nærtstående parter, skal virksomheden oplyse om karakteren af forbindelsen med de nærtstående parter. Desuden skal der gives de oplysning om transaktioner og mellemværender, der er nødvendige for at forstå forholdets mulige indvirkning på regnskabet. Oplysningerne skal som minimum omfatte: a) Transaktionernes beløbsmæssige omfang b) Den beløbsmæssige størrelse af mellemværender og betingelserne for disse, herunder om der er stillet sikkerhed, hvordan mellemværenderne skal afregnes og en beskrivelse af afgivne eller modtagne garantier c) Nedskrivning af tilgodehavender i forhold til den beløbsmæssige størrelse af tilgodehavenderne d) Periodens udgiftsførte tab og hensættelser til tab på tilgodehavender hos nærtstående parter. Ovenstående oplysninger skal opdeles i kategorier af nærtstående parter i form af: modervirksomheden, virksomheder med fælles kontrol over eller betydelig indflydelse på virksomheden, dattervirksomheder,

12 Oplysningskrav Uddybninger Konsekvenser for selskabets årsrapport associerede virksomheder, joint ventures, hvori virksomheden er venturedeltager, nøglepersoner i ledelsen hos virksomheden eller modervirksomheden og andre nærtstående parter. Poster af ensartet karakter kan oplyses samlet, medmindre særskilt oplysning er nødvendig for at forstå transaktionernes indvirkning på regnskabet. Aflønning af nøglepersoner i ledelsen Oplysning om vederlag skal opdeles i kategorier Vederlag til nøglepersoner i ledelsen skal oplyses samlet for ledelsen og for hver af følgende kategorier: a) Kortfristede personaleydelser b) Pensionsordninger c) Andre langfristede personaleydelser d) Fratrædelsesgodtgørelser e) Aktiebaserede aflønning Markedsmæssige vilkår Krav om dokumentation Oplysning om, at transaktioner med nærtstående parter er gennemført på markedsvilkår, må alene gives, hvis sådanne vilkår kan dokumenteres.

13 Bilag 3: Udvalgte definitioner i IAS Nedenstående udtryk anvendes i denne standard med følgende betydning: En nærtstående part er en person eller en virksomhed, der har forbindelse med den virksomhed, som udarbejder sit årsregnskab (i denne standard benævnt den»regnskabsaflæggende virksomhed«). a. En person eller et nært medlem af denne persons familie er nærtstående til en regnskabsaflæggende virksomhed, hvis denne person: i) har kontrol eller fælles kontrol over den regnskabsaflæggende virksomhed, ii) har betydelig indflydelse på den regnskabsaflæggende virksomhed eller iii) er nøgleperson i den regnskabsaflæggende virksomheds ledelse eller i ledelsen i den regnskabsaflæggende virksomheds modervirksomhed. b. En virksomhed er nærtstående til en i) Virksomheden og den regnskabsaflæggende virksomhed er medlem af samme koncern (hvilket vil sige, at hver modervirksomhed, dattervirksomhed eller søstervirksomhed er nærtstående til hinanden). ii) En virksomhed er en associerede virksomhed eller et joint venture til den anden virksomhed (eller en associeret virksomhed eller et joint venture i forhold til en koncern, som den anden virksomhed er medlem af). iii) Begge virksomheder er joint venture i forhold til samme tredjepart. iv) En virksomhed er joint venture i forhold til en tredje virksomhed, og den anden virksomhed er en associeret virksomhed i forhold til den tredje virksomhed. v) Virksomheden er en pensionsordning for ansatte i enten den regnskabsaflæggende virksomhed eller en virksomhed, der er en nærtstående part til den regnskabsaflæggende virksomhed. Hvis den regnskabsaflæggende virksomhed selv er en sådan ordning, er de finansierende arbejdsgivere også nærtstående parter til den regnskabsaflæggende virksomhed. vi) Virksomheden er kontrolleret af eller er under fælles kontrol af en person identificeret under a). vii) En person identificeret under a) i. har betydelig indflydelse på virksomheden eller er nøgleperson i virksomhedens (eller virksomhedens modervirksomheds) ledelse.

14 Nærtstående familiemedlemmer er familiemedlemmer, som må forventes at kunne påvirke eller blive påvirket af den pågældende person i deres transaktioner med virksomheden og omfatter: a) den pågældendes børn og ægtefælle eller partner b) den pågældendes ægtefælles eller partners børn og c) øvrige som den pågældende eller den pågældendes ægtefælle eller partner står i et afhængighedsforhold til.

15

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2009 Et skridt foran i tanke og handling Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2013 Koncentreret IFRS - klar til brug Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet af

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter.

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Den finansielle situation i Europa har medført, at anvendte referencerenter i visse europæiske lande er blevet negative, herunder den danske

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder!

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Hvorfor "udvidet gennemgang" i stedet for revi sion? Der er fra mange sider et ønske om en enkel, klar og effektiv erhvervslovgivning,

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA FAKTA Erhvervsfondsudvalgets udkast til anbefalinger for god fondsledelse i erhvervsdrivende fonde (oversigtsskema) 1. Bestyrelsens opgaver og ansvar 1.1. Overordnende opgaver og ansvar 1.1.1. Det anbefales,

Læs mere

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Nicolai Thorsted Partner Lasse Dehn-Baltzer Advokat Sanne Camilla Jensen Advokat Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Ved lån af kontanter fra et selskab til dets ejere eller til medlemmer

Læs mere

Notat. IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers

Notat. IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers AuditBusinessSolutions Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Notat g Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk

Læs mere

1. Hvad er en koncern?

1. Hvad er en koncern? 1. Hvad er en koncern? En koncern kan kort defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige virksomheder. Der er et koncernforhold, når en modervirksomhed har en kontrol over undervirksomheder,

Læs mere

DSB Status på anbefalinger for God selskabsledelse

DSB Status på anbefalinger for God selskabsledelse DSB Status på anbefalinger God selskabsledelse Anbefaling 1 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

De europæiske tilsynsmyndigheders

De europæiske tilsynsmyndigheders De europæiske tilsynsmyndigheders prioriteringer for regnskabskontrollen i 2015 Af Anton Sibast Laugesen og Jan Fedders Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Anton

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere

DK Company A/S Koncernbeskrivelse

DK Company A/S Koncernbeskrivelse A/S Koncernbeskrivelse September 2011 Indledning og generelle oplysninger Indledning og generelle oplysninger Dette er en beskrivelse ( Koncernbeskrivelsen ) af DK Company A/S (tidligere Holdingselskabet

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011)

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) 1 Advokatens stilling i samfundet Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere